Vyhláška č. 193/2013 Sb.

ze dne 28. června 2013 o kontrole klimatizačních systémů

Vyhláška č. 193/2013 Sb.

ze dne 28. června 2013 o kontrole klimatizačních systémů

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 14 odst. 4 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona č. 177/2006 Sb., zákona č. 165/2012 Sb. a zákona č. 318/2012 Sb., k provedení § 6a odst. 5 zákona:

§1

Předmět úpravy

Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropské unie1) a stanoví rozsah, četnost a způsob pro­vádění kontroly klimatizačních systémů a vzor a obsah zprávy o těchto kontrolách.

§2

Rozsah kontroly klimatizačních systémů

(1) Kontrola klimatizačního systému se vztahuje na klimatizační systém, který upravuje vnitřní prostředí pro užívání osob.

(2) Každý klimatizační systém se posuzuje samo­statně bez ohledu na počet ostatních klimatizačních systémů, které jsou součástí budovy.

§3

Způsob provádění kontroly klimatizačního systému

Kontrola klimatizačního systému zahrnuje

a) hodnocení dokumentace a dokladů klimatizačního systému,

b) vizuální prohlídku a kontrolu provozuschopnosti přístupných zařízení klimatizačního systému,

c) hodnocení údržby klimatizačního systému,

d) hodnocení dimenzování klimatizačního systému v porovnání s požadavky na chlazení budovy,

e) hodnocení účinnosti klimatizačního systému a

f) doporučení k ekonomicky proveditelnému zlepšení stávajícího stavu klimatizačního systému.

§4

Zpráva o kontrole klimatizačního systému

(1) Zpráva o kontrole klimatizačního systému obsahuje

a) identifikační údaje budovy a klimatizačního systému,

b) podrobný popis budovy a klimatizačního systému,

c) hodnocení klimatizačního systému podle § 3,

d) údaje o energetickém specialistovi,

e) datum provedení kontroly a

f) ostatní údaje, kterými jsou schéma klimatizačního systému, fotodokumentace provedená při kontrole a kopie oprávnění energetického specialisty.

(2) Vzor zprávy o kontrole klimatizačního systé­mu je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(3) V případě, že se nejedná o první kontrolu pro­vedenou podle této vyhlášky nebo první kontrolu po uvedení klimatizačního systému do provozu, může v částech zprávy o kontrole klimatizačního systému uvedených v odstavci 1 písm. a), b) nebo f), pokud v nich nedošlo od předchozí kontroly ke změně, být uveden křížek. U hodnocení dimenzování klimatizač­ního systému v porovnání s požadavky na chlazení budovy, které je součástí hodnocení klimatizačního systému podle odstavce 1 písm. c), není nutné hodno­cení opakovat, pokud od předchozí kontroly nedošlo vlivem provedených opatření ke změně spotřeby chladu dotčené budovy. Součástí takové zprávy je předchozí zpráva o kontrole klimatizačního systému, která obsahuje vyplněné všechny části zprávy uvedené v odstavci 1.

§5

Četnost kontrol klimatizačního systému

Četnost provádění kontrol včetně termínu, do kte­rého je potřeba provést první kontrolu klimatizačního systému po jeho uvedení do provozu, je uvedena v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§6

Přechodné ustanovení

Kontroly klimatizačních systémů provedené přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se považují za kontroly klimatizačních systémů podle této vyhlášky.

§7

Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 277/2007 Sb., o kontrole klimatizač­ních systémů, se zrušuje.

§8

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2013.

Ministr: MUDr. Kuba v. r.

 

1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/ES ze dne 19. května 2010 o energetické náročnosti budov.

Příloha č.1 vyhlášky č. 193/2013 Sb.

VZOR - Zpráva o kontrole klimatizačního systému

Příloha: v193_2013_pr1.pdf

Příloha č.2 vyhlášky č. 193/2013 Sb.

Četnost provádění kontrol klimatizačních systémů

Příloha: v193_2013_pr2.pdf