Vyhláška č. 19/2010 Sb.

ze dne 15. ledna 2010 o způsobech tvorby bilancí a rozsahu předávaných údajů v plynárenství operátorovi trhu

Vyhláška č. 19/2010 Sb.,

ze dne 15.ledna 2010 o způsobech tvorby bilancí a rozsahu předávaných údajů v plynárenství operátorovi trhu

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 98a odst. 1 písm. c) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb.

 

§ 1
Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví způsoby tvorby bilancí plynárenské soustavy, postupy pro sledování kapacit a výkonů v plynárenské soustavě a termíny a rozsah údajů předávaných účastníky trhu s plynem operátorovi trhu pro tvorbu bilancí a sledování kapacit a výkonů v plynárenské soustavě.

 

§ 2
Způsob tvorby bilancí

(1) V oblasti předpokládaných bilancí dodávek a spotřeb plynu operátor trhu přebírá pětileté bilance a roční bilance ve čtvrtletním členění o předpokládané výrobě plynu, přepravě plynu, distribuci plynu, dodávkách plynu, uskladnění plynu a obchodu s plynem podle příloh č. 1 a č. 2 k této vyhlášce

a) od držitelů licence na výrobu plynu předpokládanou celkovou výrobu a dodávky plynu,

b) od držitele licence na přepravu plynu předpokládané množství přepraveného plynu pro dodávky zákazníkům na území České republiky a pro mezinárodní přepravu ve vstupních bodech vstupu do přepravní soustavy a ve výstupních bodech z přepravní soustavy a ostatní spotřebované množství plynu,

c) od držitelů licence na distribuci plynu předpokládané celkové množství distribuovaného plynu v distribuční soustavě včetně ztrát a vlastní spotřeby,

d) od držitelů licence na uskladňování plynu stav zásob na začátku těžby a vtláčení a maximální výkony těžby a vtláčení podle jednotlivých podzemních zásobníků plynu,

e) od držitelů licence na obchod s plynem předpoklad nákupu a prodeje plynu, předpokládané dodávky z dovozu plynu do České republiky a vývozu plynu z České republiky.

 (2) V oblasti vyhodnocování dodávek a spotřeb plynu operátor trhu

 a) přebírá měsíční údaje o skutečné výrobě plynu, přepravě plynu, distribuci plynu, dodávkách plynu, uskladnění plynu a obchodu s plynem od držitelů licence na výrobu plynu, držitele licence na přepravu plynu, držitelů licence na distribuci plynu, držitelů licence na uskladňování plynu a držitelů licence na obchod s plynem v členění:

  1. od držitelů licence na výrobu plynu skutečnou denní, měsíční a roční celkovou výrobu a dodávky do jednotlivých soustav; měsíční sledování se provádí na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce,
  2. od držitele licence na přepravu plynu skutečné souhrnné denní, měsíční a roční množství plynu pro dodávky zákazníkům na území České republiky a pro mezinárodní přepravu ve vstupních bodech do přepravní soustavy a ve výstupních bodech z přepravní soustavy, dovoz plynu podle vstupních bodů, změny akumulace a ostatní spotřebované množství plynu; sledování se provádí na formulářích, jejichž vzory jsou uvedeny v přílohách č. 4 a č. 5 k této vyhlášce,
  3. od držitelů licence na distribuci plynu skutečné měsíční dodávky do distribuční soustavy z přepravní soustavy a z jiných distribučních soustav, nebo ze zahraničí a z distribuční soustavy jednotlivým kategoriím zákazníků (velkoodběratel, střední odběratel, maloodběratel, domácnosti) v členění podle krajů, dále vlastní spotřebu, ztráty a změnu akumulace za období od prvního do posledního dne v měsíci, množství distribuovaného plynu do jiných soustav a do zahraničí a skutečné souhrnné denní množství distribuovaného plynu do distribuční soustavy sdělované každodenně; sledování množství distribuovaného plynu podle kategorií odběru s alespoň 90 000 zákazníky nebo s méně než 90 000 zákazníky se provádí na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze č. 6 k této vyhlášce,
  4. od držitelů licence na uskladňování plynu, výši těžebních a vtláčecích výkonů a stavu provozních zásob jednotlivých podzemních zásobníků plynu v rozdělení pro potřeby zásobování zákazníků v České republice a pro zahraničí; měsíční sledování uskladněného plynu u podzemních zásobníků plynu se provádí na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze č. 7 k této vyhlášce,
  5. od držitelů licence na obchod s plynem měsíční a roční nákup a dodávku plynu zákazníkům odebírajících plyn z přepravní soustavy, z distribučních soustav a z podzemních zásobníků plynu, měsíční a roční dodávky z dovozu zemního plynu do České republiky podle jednotlivých zdrojů, podle země původu plynu, pokud je to známo a vývozu zemního plynu z České republiky podle jednotlivých zdrojů, podle zemí určení plynu, pokud je to známo a vstupních bodů a údaje o zajištění bezpečnostního standardu požadovaných dodávek pro stavy nouze; sledování obchodu se zemním plynem se provádí na formulářích, jejichž vzory jsou uvedeny v přílohách č. 8 a č. 9 k této vyhlášce,

b) přebírá a vyhodnocuje výsledné údaje hodinových dodávek a spotřeb plynu od držitele licence na přepravu plynu pro sestavení kontrolních hodinových odečtů plynárenské soustavy uvedených v příloze č. 10 k této vyhlášce,

c) zpracovává údaje o skutečné přepravě plynu, distribuci plynu, výrobě plynu, dodávkách plynu, odběrech plynu a uskladňování plynu v plynárenské soustavě v termínech den, měsíc, čtvrtletí a rok,

d) přebírá údaje o skutečných dodávkách koksárenského plynu, svítiplynu, degazačního plynu, generátorového plynu, bioplynu, propanu, butanu a jejich směsi,kromě využití pro pohon motorových vozidel, od držitelů licence na obchod s plynem v termínech měsíc a rok, které jsou realizovány prostřednictvím přepravní nebo distribuční soustavy,

e) zpracovává měsíční a roční bilance o plnění bezpečnostního standardu dodávek.

 

§ 3
Sledování kapacit

(1) Operátor trhu sleduje informace o přepravních kapacitách, distribučních kapacitách a uskladňovacích kapacitách jednotlivých částí plynárenské soustavy.

(2) Sledování je prováděno prostřednictvím údajů o technických parametrech, kterými jsou celková změna akumulace soustav, maximální denní spotřeba soustav, délka plynovodů s rozdělením podle průměrů potrubí a tlakové úrovně podle vzoru uvedeného v příloze č. 11 k této vyhlášce, výkony předávacích stanic s minimálními vstupními tlaky podle vzoru uvedeného v příloze č. 12 k této vyhlášce, celkové schéma soustavy se zákresem všech předávacích stanic a vysokotlakých plynovodů a závislosti denního těžebního výkonu na stavu provozních zásob u jednotlivých podzemních zásobníků plynu.

 

§ 4
Údaje od zákazníků

Operátor trhu

a) přebírá údaje o měsíčních dodávkách plynu v případech, kdy si je zákazníci zajišťují ze zahraničí nebo u držitele licence na výrobu plynu, které po souhrnném zpracování předává ministerstvu,

b) přebírá informace o změně dodavatele plynu od zákazníků s roční spotřebou alespoň 4 200 MWh (400 tisíc m3), předávání informací se provádí na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze č. 13 k této vyhlášce,

c) přebírá měsíčně informace od držitelů licence na obchod s plynem o počtech zákazníků s roční spotřebou plynu nižší než 4 200 MWh (400 tisíc m3) v rozdělení podle kategorií zákazníků, kteří změnili dodavatele plynu; výkaz změn se provádí na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze č. 14 k této vyhlášce,

d) zpracovává údaje o počtu zákazníků, kteří změnili dodavatele plynu.

 

§ 5
Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 114/2005 Sb., o podrobnostech o činnosti Bilančního centra, se zrušuje.

 

§ 6
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února 2010.

 

Ministr:

Ing.Tošovský v.r.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 19/2010 Sb.,

Předpokládané bilance v mil. m3

Příloha: 19_2010_pr1.pdf

Příloha č. 2 k vyhlášce č.19/2010 Sb.,

Předpokládané bilance podzemních zásobníků plynu v mil. m3

Příloha: 19_2010_pr2.pdf

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 19/2010 Sb.,

VZOR - Vyhodnocení výroby (těžby) plynu a dodávek z výroby (těžby) plynu

Příloha: 19_2010_pr3.pdf

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 19/2010 Sb.

VZOR - Měsíční vyhodnocení zemního plynu v přepravní soustavě

Příloha: 19_2010_pr4.pdf

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 19/2010 Sb.

VZOR - Denní vyhodnocení zemního plynu v přepravní soustavě

Příloha: 19_2010_pr5.pdf

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 19/2010 Sb.

VZOR - Vyhodnocení dodávek zemního plynu v distribuční soustavě

Příloha: 19_2010_pr6.pdf

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 19/2010 Sb.

VZOR - Vyhodnocení uskladněného zemního plynu

Příloha: 19_2010_pr7.pdf

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 19/2010 Sb.

VZOR - Vyhodnocení distribuce zemního plynu - typ A

Příloha: 19_2010_pr8.pdf

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 19/2010 Sb.

VZOR - Vyhodnocení obchodu se zemním plynem - typ B

Příloha: 19_2010_pr9.pdf

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 19/2010 Sb.

Kontrolní hodinový odečet plynárenské soustavy

Příloha: 19_2010_pr10.pdf

Příloha č. 11 k vyhlášce č. 19/2010 Sb.

VZOR - Délka plynovodů s rozdělením podle průměru potrubí a tlaku

Příloha: 19_2010_pr11.pdf

Příloha č. 12 k vyhlášce č.19/2010 Sb.

VZOR - Výkony předávacích stanic s minimálními vstupními tlaky

Příloha: 19_2010_pr12.pdf

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 19/2010 Sb.

VZOR - Oznámení změny dodavatele zemního plynu (pro zákazníky s ročním odběrem nad 4 200 MWh)

Příloha: 19_2010_pr13.pdf

Příloha č. 14 k vyhlášce č. 19/2010 Sb

VZOR - Výkaz změn zákazníků u dodavatelů plynu

Příloha: 19_2010_pr14.pdf