Vyhláška č. 62/2011 Sb.

o podmínkách připojení k plynárenské soustavě a o změně vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 251/2001 Sb., kterou se stanoví Pravidla provozu přepravní soustavy a distribučních soustav v plynárenství

Vyhláška 62/2011 Sb.

o podmínkách připojení k plynárenské soustavě a o změně vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 251/2001 Sb., kterou se stanoví Pravidla provozu přepravní soustavy a distribučních soustav v plynárenství

Energetický regulační úřad stanoví podle § 98a odst. 2 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb.:

 

ČÁST PRVNÍ
PODMÍNKY PŘIPOJENÍ K PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVĚ

 

§ 1
Předmět úpravy


Tato vyhláška stanoví podmínky připojení výroben plynu, distribučních soustav, podzemních zásobníků plynu a odběrných míst zákazníků k plynárenské soustavě a způsob stanovení podílu nákladů spojených s připojením a se zajištěním dodávky plynu.

 

§ 2
Vymezení pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) žadatelem fyzická nebo právnická osoba, která žádá o připojení k nadřazené soustavě a která je oprávněna zařízení užívat na základě vlastnického nebo jiného práva; za žadatele se považuje rovněž fyzická nebo právnická osoba, která v daném
území zamýšlí provést výstavbu zařízení,

b) nadřazenou soustavou přepravní soustava, distribuční soustava, podzemní zásobník plynu nebo těžební plynovod, ke kterým žadatel žádá o připojení zařízení.

 

§ 3
Podmínky připojení zařízení žadatele


Podmínkami připojení výrobny plynu, distribuční soustavy, odběrného plynového zařízení nebo podzemního zásobníku plynu (dále jen „zařízení“) jsou

a) podání žádosti o připojení,

b) skutečnost, že v důsledku připojení zařízení nedojde k ohrožení bezpečného a spolehlivého provozu nadřazené soustavy,

c) projektovaný minimální výkon zařízení odpovídající celkovému ročnímu odběru zařízení ve výši 10 000 MWh, je-li požadováno připojení zařízení k přepravní soustavě,

d) uzavření smlouvy o připojení mezi žadatelem a provozovatelem nadřazené soustavy.

 

§ 4
Žádost o připojení

(1) Žadatel podává žádost o připojení k nadřazené soustavě

a) před připojením nového zařízení,

b) před změnou zajištěné celkové maximální a minimální hodinové kapacity stávajícího připojeného zařízení,

c) před připojením zařízení na jiné tlakové úrovni.

(2) Pokud při změně zákazníka ve stávajícím odběrném místě nedochází ke změně technických podmínek připojení, podává žadatel pouze žádost o uzavření smlouvy o připojení nebo žádost o změnu stávající smlouvy o připojení.

(3) Žádost o připojení se podává pro každé odběrné nebo předávací místo nebo pro souhrn předávacích míst, pokud je každé z nich v žádosti samostatně specifikováno.

(4) Náležitosti žádosti o připojení k přepravní soustavě jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(5) Náležitosti žádosti o připojení výrobny plynu k distribuční soustavě, těžebnímu plynovodu nebo podzemnímu zásobníku plynu jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(6) Náležitosti žádosti o připojení distribuční soustavy k jiné distribuční soustavě jsou uvedeny v příloze č. 3 k této vyhlášce.

(7) Náležitosti žádosti o připojení odběrného plynového zařízení k distribuční soustavě jsou uvedeny v příloze č. 4 k této vyhlášce.

(8) Náležitosti žádosti o připojení podzemního zásobníku plynu k distribuční soustavě jsou uvedeny v příloze č. 5 k této vyhlášce.

 

§ 5
Posouzení žádosti o připojení

(1) Provozovatel nadřazené soustavy posuzuje žádost o připojení s ohledem na

a) požadované místo, způsob a termín připojení,

b) technickou proveditelnost požadovaného připojení,

c) velikost celkové maximální a minimální hodinové kapacity, kterou žadatel uvedl v žádosti o připojení pro předávací místo, souhrn předávacích míst, nebo pro odběrné místo (dále jen „požadovaná kapacita“),

d) rozsah a časový průběh dodávky nebo odběru plynu,

e) pořadí podaných žádostí,

f) dodržení tlakových poměrů na zařízení žadatele a provozovatele nadřazené soustavy,

g) vliv připojovaného zařízení na bezpečnost a spolehlivost provozu nadřazené soustavy,

h) kvalitativní vlastnosti plynu, které bude dodávat do nadřazené soustavy připojované zařízení, a

i) plánovaný rozvoj nadřazené soustavy.

(2) Je-li to nezbytné pro náležité posouzení žádosti o připojení, vyzve provozovatel nadřazené soustavy žadatele o připojení do 14 dnů ode dne obdržení žádosti k doplnění poskytnutých údajů v potřebném rozsahu a stanoví k tomu přiměřenou lhůtu. Současně žadatele upozorní, že v případě nedoplnění údajů v požadovaném rozsahu ve stanovené lhůtě nebude žádost posuzována.

(3) Pokud provozovatel nadřazené soustavy, s výjimkou provozovatele přepravní soustavy, na základě posouzení žádosti o připojení podle odstavce 1 zjistí, že připojením zařízení nedojde k ohrožení bezpečného a spolehlivého provozu nadřazené soustavy, předloží žadateli návrh smlouvy o připojení do 60 kalendářních dnů, žadateli z kategorie zákazníků domácnost nebo maloodběratel do 30 kalendářních dnů ode dne obdržení úplné žádosti o připojení. Návrh smlouvy o připojení je závazný po dobu 12 kalendářních měsíců ode dne doručení žadateli.

(4) Pokud provozovatel přepravní soustavy na základě posouzení žádosti o připojení podle odstavce 1 zjistí, že připojením zařízení nedojde k ohrožení bezpečného a spolehlivého provozu přepravní soustavy a je splněna podmínka připojení podle § 3 odst. 1 písm. c), předloží žadateli návrh smlouvy o připojení do 120 kalendářních dnů ode dne obdržení úplné žádosti o připojení. Návrh smlouvy o připojení k přepravní
soustavě je závazný po dobu 60 kalendářních dnů ode dne doručení žadateli.

(5) Současně s návrhem smlouvy o připojení provozovatel nadřazené soustavy předloží zákazníkovi písemné poučení o jeho právu na bezplatnou volbu nebo změnu dodavatele plynu.

(6) Nelze-li zařízení žadatele připojit z důvodu, že by v důsledku připojení zařízení došlo k ohrožení bezpečného a spolehlivého provozu nadřazené soustavy nebo není-li splněna podmínka připojení podle § 3 odst. 1 písm. c), provozovatel nadřazené soustavy sdělí tuto skutečnost žadateli ve lhůtě podle odstavce 3 nebo 4 včetně konkrétních důvodů, pro které nelze zařízení žadatele připojit. Je-li však možné zařízení žadatele připojit za jiných podmínek a z obsahu žádosti nebo z okolností, za nichž byla žádost podána, lze předpokládat, že žadatel bude mít na takovém připojení zájem, provozovatel nadřazené soustavy písemně takovou skutečnost žadateli sdělí, včetně důvodů, pro které nelze zařízení za požadovaných podmínek připojit, a předloží žadateli návrh smlouvy o připojení podle odstavce 3 nebo 4. Za požadovanou kapacitu se v tomto případě považuje kapacita uvedená v návrhu smlouvy o připojení.

(7) Provozovatel nadřazené soustavy vyhradí pro žadatele požadovanou kapacitu po dobu závaznosti návrhu smlouvy o připojení podle odstavce 3 nebo 4. Pokud žadatel nepřijme návrh smlouvy o připojení ve lhůtě podle odstavce 3 nebo 4, vyhrazení požadované kapacity zaniká.

(8) Provozovatel nadřazené soustavy navrhne připojení tak, aby technické provedení připojení zařízení vycházelo z plánovaného rozvoje nadřazené soustavy při současném zohlednění zájmu žadatele na minimalizaci nákladů na připojení.


§ 6
Zajištění požadované kapacity

(1) Zajištění požadované kapacity pro místo připojení trvá v případě zániku smlouvy o přepravě plynu po dobu 60 měsíců ode dne zániku smlouvy o přepravě plynu. Jestliže smlouva o přepravě plynu nebyla uzavřena do 60 měsíců od termínu připojení sjednaného ve smlouvě o připojení, zajištění požadované kapacity pro místo připojení zaniká.

(2) Zajištění požadované kapacity pro místo připojení trvá v případě zániku smlouvy o distribuci plynu po dobu 36 měsíců ode dne zániku smlouvy o distribuci plynu. Jestliže smlouva o distribuci plynu nebyla uzavřena do 36 měsíců od termínu připojení sjednaného ve smlouvě o připojení, zajištění požadované kapacity pro místo připojení zaniká.

 

§ 7
Podíl žadatele o připojení na oprávněných nákladech
spojených s připojením a se zajištěním dodávky plynu

(1) Výrobce plynu, provozovatel distribuční soustavy nebo provozovatel podzemního zásobníku plynu hradí oprávněné náklady provozovatele nadřazené soustavy spojené s připojením jeho zařízení k nadřazené soustavě v plné výši, s výjimkou případu podle odstavce 3.

(2) Úhrada podílu na oprávněných nákladech provozovatele distribuční soustavy spojených s připojením se neuplatní v případě připojení odběrného plynového zařízení zákazníka k distribuční soustavě.

(3) Podíl žadatele o připojení na oprávněných nákladech spojených s připojením jeho zařízení k přepravní soustavě se stanoví postupem podle přílohy č. 6 k této vyhlášce. Úhrada podílu na oprávněných nákladech na připojení se neuplatní v případě připojení distribuční soustavy k přepravní soustavě.

(4) Oprávněné náklady zahrnují pouze nezbytně nutné náklady odpovídající výši zajištěné požadované kapacity, umístění a způsobu připojení zařízení žadatele související s pořízením, výstavbou nebo úpravami nadřazené soustavy, které byly vyvolány požadavkem žadatele v souvislosti s připojením jeho zařízení, včetně nákladů na pořízení projektové dokumentace, geodetické zaměření a věcná břemena. Oprávněné náklady nezahrnují náklady na zřízení plynovodní přípojky.

(5) Pokud byla zákazníkovi omezena nebo přerušena dodávka plynu do odběrného místa z důvodu neoprávněného odběru, přepravy nebo distribuce plynu, hradí zákazník oprávněné náklady provozovatele nadřazené soustavy spojené se zajištěním dodávky plynu v plné výši. Oprávněné náklady spojené se zajištěním dodávky plynu zahrnují pouze nezbytně nutné náklady související s opětovným připojením zařízení zákazníka
odpovídající výši zajištěné požadované kapacity, umístění a způsobu připojení zařízení.

 

§ 8
Přechodná ustanovení

(1) Pokud žadatel podal žádost o připojení k nadřazené soustavě a provozovatel nadřazené soustavy nevydal k žádosti písemné stanovisko přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, postupuje se podle této vyhlášky.

(2) Pokud žadatel podal žádost o připojení k nadřazené soustavě, provozovatel nadřazené soustavy vydal k žádosti písemné stanovisko, ale nepředložil žadateli návrh smlouvy o připojení přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, předloží žadateli provozovatel nadřazené soustavy návrh smlouvy o připojení do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

 

ČÁST DRUHÁ
Změna vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu
č. 251/2001 Sb., kterou se stanoví
Pravidla provozu přepravní soustavy
a distribučních soustav v plynárenství


§ 9

Ve vyhlášce č. 251/2001 Sb., kterou se stanoví Pravidla provozu přepravní soustavy a distribučních soustav v plynárenství, se § 2 a 3 včetně nadpisů zrušují.

 

ČÁST TŘETÍ
ÚČINNOST

 

§ 10

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2011.

 

Předseda:

Ing. Fiřt v. r.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 62/2011 Sb.

Náležitosti žádosti o připojení k přepravní soustavě

Příloha: priloha-c.-1.pdf

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 62/2011 Sb.

Náležitosti žádosti o připojení výrobny plynu k distribuční soustavě, těžebnímu plynovodu nebo podzemnímu zásobníku plynu

Příloha: priloha-c.-2.pdf

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 62/2011 Sb.

Náležitosti žádosti o připojení distribuční soustavy k jiné distribuční soustavě

Příloha: priloha-c.-3.pdf

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 62/2011 Sb.

Náležitosti žádosti o připojení odběrného plynového zařízení k distribuční soustavě

Příloha: priloha-c.-4.pdf

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 62/2011 Sb.

Náležitosti žádosti o připojení podzemního zásobníku plynu k distribuční soustavě

Příloha: priloha-c.-5.pdf

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 62/2011 Sb.

Podíl žadatele o připojení na oprávněných nákladech spojených s připojením jeho zařízení k přepravní soustavě

Příloha: priloha-c.-6.pdf