Vyhláška č. 366/2010 Sb.

(Tato vyhláška je účinná od 1.1.2011.) ze dne 8. prosince 2010 o způsobu rozdělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření množství odebrané tepelné energie na přípravu teplé vody pro více odběrných míst

Vyhláška č. 366/2010 Sb.

ze dne 8. prosince 2010 o způsobu rozdělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření množství odebrané tepelné energie na přípravu teplé vody pro více odběrných míst

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 98a odst. 1 písm. h) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb.:

 


§ 1
Předmět úpravy

(1) Tato vyhláška stanoví způsob rozdělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření množství odebrané tepelné energie na přípravu teplé vody pro více odběrných míst, pokud se odběratel a dodavatel nedohodli jinak.
(2) Tato vyhláška se nevztahuje na rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé vody mezi konečné spotřebitele podle jiného právního předpisu1).

 

§ 2
Vymezení pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí:
a) společnou přípravnou předávací stanice nebo zdroj tepelné energie jako místo společné přípravy a společného měření pro více odběrných míst dodávky teplé vody na ni napojených,
b) podlahovou plochou podlahová plocha všech místností bytu kromě teras, balkónů, lodžií (i zasklených) a vedlejších prostorů, které jsou umístěny mimo byt; do podlahové plochy se započítává i plocha zastavěná kuchyňskou linkou, vestavěným nábytkem, kamny nebo jiným topným tělesem; nezapočítává se plocha okenních a dveřních ústupků,
c) zúčtovací jednotkou objekt nebo jeho část, popřípadě objekty nebo jejich části, které mají jedno společné, technologicky propojené odběrné tepelné zařízení a společné měření nebo způsob rozdělení nákladů na poskytování teplé vody,
d) měřenou spotřebou údaj naměřený měřicím zařízením nebo dodaný odběratelem jako součet hodnot z vodoměrů instalovaných u konečných odběratelů v zúčtovací jednotce,
e) neměřenou spotřebou spotřeba zúčtovací jednotky nebo její části, která nebyla odběratelem dodána v dohodnutém termínu, nebo spotřeba, u které nebylo prokazatelně doloženo na vyžádání dodavatele, že měřidla splňují požadavek jiného právního předpisu2),
f) srovnatelnou spotřebou spotřeba stanovená dodavatelem podle poslední známé měřené spotřeby zúčtovací jednotky; není-li ani tato hodnota známa nebo došlo k podstatné změně parametrů zúčtovací jednotky, dodavatel provede odborný odhad
spotřeby.

 

§ 3
Způsob rozdělení nákladů na dodávku
tepelné energie

(1) Náklady na dodávku tepelné energie v teplé vodě, které odpovídají jejímu množství a její ceně za jednotkové množství, se stanoví na každé odběrné místo3).
(2) Náklady na dodávku teplé vody při její společné přípravě a společném měření pro více odběrných míst zahrnují veškeré náklady, které odpovídají hospodárnému, spolehlivému a bezpečnému provozu zdroje tepelné energie, rozvodného tepelného zařízení a odběrného tepelného zařízení a které byly vynaloženy na zajištění dodávky teplé vody do všech odběrných míst.
(3) Je-li instalováno ve všech odběrných místech dodávky teplé vody měřicí zařízení odebraného množství teplé vody nebo odebraného množství tepelné energie v teplé vodě, účtuje dodavatel odběratelům poměrně na základě údajů těchto měření.
(4) Pokud vlastníci objektů nebo jejich částí s jedním společným, technologicky propojeným odběrným tepelným zařízením, jednou společnou tepelnou přípojkou a jedním společným odběrným místem dodávky se spolu navzájem nedohodnou o způsobu rozdělování nákladů, které připadnou na jednotlivé objekty nebo jejich části, náklady na dodávku tepelné energie v teplé vodě se rozdělují na jednotlivé objekty nebo jejich části poměrně podle podlahových ploch určených jednotným způsobem. Podlahovou plochu nebytových prostor sdělí odběratel dodavateli při zohlednění rozsahu odběru, počtu výtoků, účelu a způsobu užití tohoto nebytového prostoru.
(5) Pokud se vlastníci zúčtovacích jednotek spolu navzájem nedohodnou o způsobu rozdělení nákladů na dodávku teplé vody při společné přípravě a společném měření množství tepelné energie a vody pro více odběrných míst, rozdělení nákladů na jednotlivá odběrná místa se provede takto:
a) náklady na tepelnou energii k přípravě teplé vody ve společné přípravně a na její dodávku do všech odběrných míst se dělí na složku základní a spotřební, přičemž základní složka činí 30 % a spotřební složka činí 70 % nákladů,
b) základní složka nákladů se rozdělí na jednotlivá odběrná místa podle podlahové plochy prostorů užívaných jednotlivými odběrateli; podlahovou plochu nebytových prostor sdělí odběratel dodavateli při zohlednění rozsahu odběru, počtu výtoků, účelu a způsobu užití tohoto nebytového prostoru,
c) spotřební složka nákladů na tepelnou energii k přípravě teplé vody a náklady na dodávku pitné vody pro přípravu teplé vody a její odkanalizování se rozdělí poměrně podle dodaných měřených spotřeb,
d) nebyla-li měřená spotřeba některých zúčtovacích jednotek dodavateli dodána ve smluveném termínu, nebo nebylo-li prokazatelně doloženo, že měřidla některých zúčtovacích jednotek splňují požadavek jiného právního předpisu2), stanoví dodavatel
spotřeby těchto zúčtovacích jednotek jako 1,5násobek srovnatelné spotřeby,
e) je-li změřené množství dodané teplé vody v její společné přípravně vyšší o více než 15 % než součet spotřeb měřených a neměřených všech zúčtovacích jednotek napojených na společnou přípravnu teplé vody, pak se náklady spotřební složky převyšující 15 % rozdělují podle písmene b).

 

§ 4
Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 477/2006 Sb., o stanovení způsobu rozdělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření množství odebrané tepelné energie na přípravu teplé užitkové vody pro více odběrných míst, se zrušuje.

 

§ 5
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011.

Ministr:
Ing. Kocourek v. r.


Poznámka pod čarou 1)

Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 372/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele.

Poznámka pod čarou 2)

Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů.

Poznámka pod čarou 3)

§ 2 odst. 2 písm. c) bod 7 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.