Vyhláška č. 452/2012 Sb.,

ze dne 7. prosince 2012 o náležitostech žádosti o udělení, změnu, prodloužení a zrušení autorizace na výstavbu vybraných plynových zařízení včetně vzorů žádostí a podmínkách pro posuzování těchto žádostí

Vyhláška č. 452/2012 Sb.,

ze dne 7. prosince 2012 o náležitostech žádosti o udělení, změnu, prodloužení a zrušení autorizace na výstavbu vybraných plynových zařízení včetně vzorů žádostí a podmínkách pro posuzování těchto žádostí

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 98a odst. 1 písm. d) zákona č. 458/2000 Sb., o pod­mínkách podnikání a o výkonu státní správy v energe­tických odvětvích a o změně některých zákonů (ener­getický zákon), ve znění zákona č. 211/2011 Sb. a zá­kona č. 165/2012 Sb.:

§1

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví náležitosti žádostí o udělení, změnu, prodloužení a zrušení autorizace na výstavbu vybraných plynových zařízení (dále jen „autorizace"), včetně vzorů žádostí, a podmínky pro posuzování těchto žádostí.

§2

Žádost o udělení, prodloužení a zrušení autorizace

(1) Žádost o udělení autorizace se podává pro každé vybrané plynové zařízení zvlášť.

(2) Žádost o udělení autorizace se podává na všechna nová vybraná plynová zařízení, a také v přípa­dech rekonstrukcí stávajících vybraných plynových za­řízení, pokud výměnou zařízení dochází ke zvýšení jejich kapacity, s výjimkou přeložky vybraných plyno­vých zařízení.

(3) Vzor žádosti o udělení autorizace na výstavbu přímého plynovodu je uveden v příloze č. 1 k této vy­hlášce, vzor žádosti o udělení autorizace na výstavbu zásobníku plynu je uveden v příloze č. 2 k této vy­hlášce, vzor žádosti o udělení autorizace na výstavbu plynovodu spojujícího plynárenskou soustavu se za­hraničními plynárenskými soustavami je uveden v pří­loze č. 3 k této vyhlášce, vzor žádosti o udělení auto­rizace na výstavbu plynovodu o tlakové úrovni vyšší než 0,4 MPa je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce, vzor žádosti o udělení autorizace na výstavbu výrobny plynu, produkující plyn1) a biometan2) je uveden v pří­loze č. 5 k této vyhlášce.

(4) Žádost o prodloužení autorizace podává drži­tel autorizace a uvede v ní číslo udělené autorizace, požadovanou dobu prodloužení platnosti autorizace a důvod jejího prodloužení.

(5) Žádost o zrušení autorizace podává držitel au­torizace a uvede v ní číslo udělené autorizace a důvod jejího zrušení.

§3

Posuzování žádostí

Při rozhodování o žádosti o udělení autorizace podle § 2 ministerstvo posuzuje

a) zda výstavba vybraného plynového zařízení je v souladu se státní energetickou koncepcí,

b) zda výstavba vybraného plynového zařízení je v souladu s územní energetickou koncepcí,

c) účelnost, efektivnost a hospodárnost navržené vý­stavby vybraného plynového zařízení,

d) finanční předpoklady žadatele k výstavbě vybra­ného plynového zařízení,

e) význam výstavby vybraného plynového zařízení pro zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti provozu plynárenské soustavy a zásobování zákazníků,

f) zda výstavba vybraného plynového zařízení je v souladu s ochranou životního prostředí, pokud tak stanoví jiný právní předpis3),

g) u výroben biometanu, zda jejich výstavba je v sou­ladu s národním akčním plánem pro energii z ob­novitelných zdrojů.

§4

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1. Vyhláška č. 245/2001 Sb., o podrobnostech udělo­vání státní autorizace na výstavbu vybraných plyno­vých zařízení, její změny, prodloužení anebo zrušení.

2. Vyhláška č. 118/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č. 245/2001 Sb., o podrobnostech udělování státní autorizace na výstavbu vybraných plynových zaří­zení, její změny, prodloužení anebo zrušení.

3. Vyhláška č. 52/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 245/2001 Sb., o podrobnostech udělování státní autorizace na výstavbu vybraných plynových zaří­zení, její změny, prodloužení anebo zrušení, ve znění vyhlášky č. 118/2005 Sb.

§5

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013.


Ministr: MUDr. Kuba v. r.

Poznámky pod čarou:

1) § 2 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 211/2011 Sb. a zákona č. 165/2012 Sb.

2) Zákon č. 165/2012 Sb., o podpoře obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů.

3) Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posu­zování vlivu na životní prostředí), ve znění zákona č. 167/2012 Sb.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 452/2012 Sb.

Vzor žádosti o udělení autorizace na výstavbu přímého plynovodu

Příloha: v452_2012_pr1.pdf

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 452/2012 Sb.

Vzor žádosti o udělení autorizace na výstavbu zásobníku plynu

Příloha: v452_2012_pr2.pdf

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 452/2012 Sb.

Vzor žádosti o udělení autorizace na výstavbu plynovodu spojujícího plynárenskou soustavu se zahraničními plynárenskými soustavami

Příloha: v452_2012_pr3.pdf

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 452/2012 Sb.

Vzor žádosti o udělení autorizace na výstavbu plynovodu o tlakové úrovni vyšší než 0,4 MPa

Příloha: v452_2012_pr4.pdf

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 452/2012 Sb.

Vzor žádosti o udělení autorizace na výstavbu výrobny plynu

Příloha: v452_2012_pr5.pdf