Vyhláška č. 401/2010 Sb.

ze dne 20. prosince 2010 o obsahových náležitostech Pravidel provozování přenosové soustavy, Pravidel provozování distribuční soustavy, Řádu provozovatele přepravní soustavy, Řádu provozovatele distribuční soustavy, Řádu provozovatele podzemního zásobníku plynu a obchodních podmínek operátora trhu

Vyhláška 401/2010 Sb.

ze dne 20. prosince 2010 o obsahových náležitostech Pravidel provozování přenosové soustavy, Pravidel provozování distribuční soustavy, Řádu provozovatele přepravní soustavy, Řádu provozovatele distribuční soustavy, Řádu provozovatele podzemního zásobníku plynu a obchodních podmínek operátora trhu

Energetický regulační úřad stanoví podle § 98a odst. 2 písm. b) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb.:

§ 1
Obsahové náležitosti Pravidel provozování
přenosové soustavy v elektroenergetice

Obsahovými náležitostmi Pravidel provozování přenosové soustavy jsou

a) údaje o

1. identifikaci provozovatele přenosové soustavy včetně seznamu důležitých adres a komunikačních spojení s provozovatelem přenosové soustavy a informací o obchodních portálech provozovatele přenosové soustavy,

2. provozované přenosové soustavě,

3. internetové adrese, prostřednictvím které provozovatel přenosové soustavy uveřejňuje informace podle jiného právního předpisu způsobem umožňujícím dálkový přístup,

b) podmínky pro zajišťování podpůrných služeb a poskytování podpůrných služeb, kterými jsou

1. vymezení kategorií podpůrných služeb,

2. způsob stanovení velikosti jednotlivých sumárních regulačních záloh,

3. požadavky na poskytovatele podpůrných služeb, kvalitu poskytovaných podpůrných služeb a způsoby jejího prokazování,

4. způsoby zajišťování podpůrných služeb a stanovení zásad pro výběr poskytovatelů podpůrných služeb,

5. technické požadavky na měřicí zařízení poskytovatele podpůrných služeb,

6. zásady vyhodnocení poskytování podpůrných služeb a regulační energie,

c) podmínky pro poskytování systémových a přenosových služeb, kterými jsou

1. vymezení kategorií systémových služeb,

2. způsob stanovení bezpečnostních rezerv pro zajištění spolehlivosti provozu přenosové soustavy,

3. způsob stanovení velikosti přenosových kapacit pro přeshraniční obchod s elektřinou nebo vyhodnocení přípustnosti požadavků na přeshraniční obchody s elektřinou a jejich alokace,

4. platební podmínky za poskytnuté systémové služby,

5. platební podmínky za poskytnutý přenos elektřiny včetně stanovení výše záloh, jejich splatnosti, splatnost plateb za přenos elektřiny a způsob úhrady plateb za přenos elektřiny nebo záloh na tyto platby,

6. způsob zveřejňování informací o možnostech přenosu elektřiny přenosovou soustavou,

d) technické podmínky připojení výrobny elektřiny, distribuční soustavy nebo odběrného elektrického zařízení, kterými jsou

1. technické požadavky na vybavení místa připojení,

2. technické požadavky na připojení výrobny elektřiny,

e) požadavky na plánování rozvoje přenosové soustavy, kterými jsou

1. rozsah a termíny předávání informací nezbytných pro plánování rozvoje přenosové soustavy ze strany uživatelů soustavy,

2. způsob plánování rozvoje přenosové soustavy a postup tvorby plánu rozvoje sítí,

3. způsob stanovení kritéria N-1 pro plánování rozvoje přenosové soustavy,

4. standardy rozvoje transformačních vazeb mezi přenosovou soustavou a distribuční soustavou a standardy rozvoje konfigurace přenosové soustavy,

f) podmínky užívání přenosové soustavy, kterými jsou

1. technické požadavky na zařízení uživatele přenosové soustavy a stanovení zásad komunikace mezi provozovatelem přenosové soustavy a uživateli přenosové soustavy,

2. technické požadavky na měření pro potřeby dispečerského řízení přenosové soustavy,

3. technické požadavky na provoz elektrárenských bloků,

4. parametry kvality elektřiny dodávané výrobcem elektřiny do přenosové soustavy,

g) základní provozní požadavky a standardy, kterými jsou

1. stanovení podmínek synchronního provozu elektrizační soustavy České republiky s propojenými elektrizačními soustavami v rámci evropské sítě provozovatelů přenosových soustav (ENTSO-E)1),

2. stanovení minimálního rozsahu zařízení pro vyvedení elektrického výkonu z elektrárenského bloku,

3. stanovení základních technických požadavků na elektrická vedení a silové zařízení stanic zejména izolace, zkratová odolnost a rádiové rušení,

4. stanovení základních technických požadavků na sekundární techniku, zejména systémy ochran, řídicí systémy a synchronizační zařízení,

h) požadavky na bezpečnost a spolehlivost provozu přenosové soustavy a dispečerské řízení, kterými jsou

1. hlavní zásady plánu obrany proti šíření poruch v přenosové soustavě,

2. rozsah a termíny předávání informací o provozu propojených soustav,

3. postupy k zabezpečení provozu přenosové soustavy,

4. hlavní zásady plánu obnovy po rozpadu přenosové soustavy,

5. technické požadavky na spolehlivost a kvalitu přenosu elektřiny na úrovni přenosové soustavy,

6. požadavky na přípravu provozu včetně povolování zkoušek na výrobních a rozvodných zařízeních,

7. způsob a podmínky operativního řízení provozu přenosové soustavy,

8. pravidla omezování výroby elektřiny ve výrobnách elektřiny,

9. způsob hodnocení dispečerského řízení a výpadků zdrojů nebo sítí,

10. způsob vyhodnocování poruch v přenosové soustavě a způsob a termíny jeho zveřejnění.


§ 2
Obsahové náležitosti Pravidel provozování
distribuční soustavy v elektroenergetice

(1) Obsahovými náležitostmi Pravidel provozování distribuční soustavy jsou

a) údaje o

1. identifikaci provozovatele distribuční soustavy včetně seznamu důležitých adres a komunikačních spojení s provozovatelem distribuční soustavy,

2. provozované distribuční soustavě,

3. internetové adrese, prostřednictvím které provozovatel distribuční soustavy uveřejňuje informace podle jiného právního předpisu způsobem umožňujícím dálkový přístup,

b) podmínky pro zajišťování podpůrných služeb na úrovni distribuční soustavy a podmínky pro poskytování podpůrných služeb, kterými jsou

1. vymezení kategorií podpůrných služeb,

2. požadavky na poskytovatele podpůrných služeb, kvalitu poskytovaných podpůrných služeb a způsoby jejího prokazování,

3. způsoby zajišťování podpůrných služeb a stanovení zásad pro výběr poskytovatelů podpůrných služeb,

c) podmínky pro poskytnutí distribuce elektřiny, kterými jsou

1. způsob stanovení velikosti distribuční kapacity pro provozní zabezpečení distribuční soustavy,

2. platební podmínky za poskytnutí služby distribuce elektřiny včetně stanovení záloh na platbu za distribuci elektřiny,

d) technické podmínky připojení výrobny elektřiny, jiné distribuční soustavy nebo odběrného elektrického zařízení, kterými jsou

1. charakteristiky požadavku na připojení,

2. technické požadavky na vybavení místa připojení,

3. technické požadavky na připojení výrobny elektřiny,

4. technické požadavky na zařízení pro přenos informací pro potřeby dispečerského řízení,

e) požadavky na plánování rozvoje distribuční soustavy, kterými jsou

1. rozsah a termíny předávání informací nezbytných pro plánování rozvoje distribuční soustavy ze strany uživatelů soustavy,

2. způsob plánování rozvoje distribuční soustavy a postup tvorby plánu rozvoje sítí,

3. zásady rozvoje distribuční soustavy a rozvoje kapacity předávacích míst v distribuční soustavě,

f) podmínky užívání distribuční soustavy, kterými jsou

1. technické požadavky na uživatele distribuční soustavy včetně opatření proti zpětným vlivům,

2. stanovení zásad komunikace mezi provozovatelem distribuční soustavy a uživateli distribuční soustavy,

3. technické požadavky na rozsah a způsob předávání a přenos informací pro potřeby dispečerského řízení distribuční soustavy,

4. parametry kvality elektřiny dodávané výrobcem elektřiny do distribuční soustavy,

5. meze zpětných vlivů elektrického zařízení připojeného do distribuční soustavy,

6. stanovení podmínek, za kterých je výrobce elektřiny povinen nabízet provozovateli distribuční soustavy provozně a obchodně nevyužité výrobní kapacity,

7. pravidla pro omezení spotřeby a výroby elektřiny v mimořádných stavech v elektrizační soustavě,

8. technické podmínky pro paralelní provoz výroben elektřiny s distribuční soustavou,

g) způsob zveřejňování informací o možnostech distribuce elektřiny distribuční soustavou,

h) základní provozní požadavky a standardy, kterými jsou

1. postup při stanovení odhadu poptávky z distribuční soustavy,

2. způsoby provozního plánování,

3. pravidla pro provozní zabezpečení distribuční soustavy včetně způsobu určování spolehlivosti dodávky elektřiny,

4. požadavky na kvalitu elektřiny distribuované prostřednictvím distribuční soustavy,

5. požadavky na paralelní provoz výrobny elektřiny se sítí distribuční soustavy,

6. rozsah a termíny předávání informací o provozu propojených soustav,

7. požadavky na bezpečný provoz distribuční soustavy,

8. technické podmínky řízení provozu distribuční soustavy,

9. podmínky pro uvádění zařízení distribuční soustavy do provozu, jeho opravy a požadavky na údržbu zařízení distribuční soustavy,

10. pravidla pro provádění zkoušek zařízení distribuční soustavy,

11. podmínky využívání hromadného dálkového ovládání spotřeby elektřiny,

12. podmínky provozování elektrické přípojky provozovatelem distribuční soustavy,

13. číslování a evidence elektrického zařízení.

(2) Obsahovými náležitostmi Pravidel provozování distribuční soustavy, ke které je připojeno méně než 90 000 odběrných míst zákazníků, jsou obsahové náležitosti podle odstavce 1 písm. a), c), d) a f) až h).


§ 3
Obsahové náležitosti Řádu provozovatele
přepravní soustavy v plynárenství

Obsahovými náležitostmi Řádu provozovatele přepravní soustavy jsou

a) údaje o

1. identifikaci provozovatele přepravní soustavy včetně seznamu důležitých adres a komunikačních spojení s provozovatelem přepravní soustavy,

2. provozované přepravní soustavě, které zahrnují alespoň technickou specifikaci a popis vstupních a výstupních bodů přepravní soustavy, pro které provozovatel přepravní soustavy zveřejňuje číselné údaje o technické, smluvní a dostupné přepravní kapacitě podle přímo použitelného předpisu Evropské unie2), a použitých alokačních pravidlech na bodech přepravní soustavy; u bodu přepravní soustavy se uvádí užívaný
název a rozmezí předávacích tlaků,

3. internetové adrese, prostřednictvím které provozovatel přepravní soustavy uveřejňuje informace podle jiného právního předpisu způsobem umožňujícím dálkový přístup,

b) náležitosti týkající se postupu při uzavírání smluv o přepravě plynu a předpokladů pro uzavření smlouvy o přepravě plynu, kterými jsou

1. stanovení nezbytných náležitostí žádosti o uzavření smlouvy o přepravě plynu,

2. forma žádosti o uzavření smlouvy o přepravě plynu,

3. kritéria posuzování finanční způsobilosti žadatele o uzavření smlouvy o přepravu plynu,

4. způsob uzavření smlouvy o přepravě plynu,

c) náležitosti týkající se postupu při rezervaci přepravní kapacity, kterými jsou

1. způsob prokazování splnění požadavků na finanční způsobilost uživatele přepravní soustavy,

2. forma žádosti o rezervaci přepravní kapacity,

3. podmínky pro odmítnutí rezervace přepravní kapacity,

4. pravidla pro využívání přerušitelných přepravních kapacit,

d) stanovení parametrů kvality plynu dodávaného do přepravní soustavy a odebíraného z přepravní soustavy a podmínek pro jeho převzetí k přepravě nebo pro jeho odmítnutí,

e) způsob a rozsah poskytování informací o změřených hodnotách průtoku plynu, hodnotách spalného tepla a ukazatelích kvality plynu,

f) způsob alokace množství plynu subjektů zúčtování,

g) formát nominace a renominace přepravy plynu uživatelem přepravní soustavy,

h) podmínky převodu nebo přenechání užití přepravní kapacity, termíny pro převod nebo přenechání užití přepravní kapacity, forma žádosti o převod přepravní kapacity a forma oznámení o přenechání přepravní kapacity,

i) fakturační a platební podmínky, kterými jsou

1. způsob stanovení výše záloh a jejich splatnosti,

2. termíny pro fakturaci přepravy plynu a splatnost faktur,

3. způsob úhrady záloh a ostatních plateb za přepravu plynu,

4. postup při prodlení úhrady záloh a ostatních plateb za přepravu plynu,

5. způsob řešení reklamace vyúčtování přepravy plynu,

j) náležitosti týkající se krátkodobého trhu s přepravní kapacitou a požadavků na jeho organizaci, kterými jsou

1. vymezení krátkodobého trhu s přepravní kapacitou,

2. práva a povinnosti provozovatele přepravní soustavy při organizování krátkodobého trhu s přepravní kapacitou,

3. podmínky přístupu uživatele přepravní soustavy na krátkodobém trhu s přepravní kapacitou,

4. termíny pro vyhodnocení obchodů na krátkodobém trhu s přepravní kapacitou provozovatelem přepravní soustavy,

k) náležitosti týkající se postupu při ukončení, omezení, přerušení nebo obnovení přepravy plynu, kterými jsou

1. podmínky pro odstoupení od smlouvy o přepravě plynu v případě porušení povinností ze strany uživatele přepravní soustavy,

2. náležitosti žádosti o přerušení, omezení, ukončení nebo obnovení přepravy plynu,

3. forma žádosti o přerušení, omezení, ukončení nebo obnovení přepravy plynu,

l) podmínky poskytování nadstandardních služeb provozovatelem přepravní soustavy, pokud takové služby poskytuje,

m) technické podmínky připojení výrobny plynu, podzemního zásobníku plynu, distribuční soustavy nebo odběrného plynového zařízení.


§ 4
Obsahové náležitosti Řádu provozovatele
distribuční soustavy v plynárenství

(1) Obsahovými náležitostmi Řádu provozovatele distribuční soustavy jsou

a) údaje o

1. identifikaci provozovatele distribuční soustavy včetně seznamu důležitých adres a komunikačních spojení s provozovatelem distribuční soustavy,

2. provozované distribuční soustavě včetně technické specifikace a popisu vstupních bodů distribuční soustavy; u vstupního bodu distribuční soustavy se uvádí užívaný název,

3. internetové adrese, prostřednictvím které provozovatel distribuční soustavy uveřejňuje informace podle jiného právního předpisu způsobem umožňujícím dálkový přístup,

b) náležitosti týkající se postupu při uzavírání smluv o distribuci plynu a předpokladů pro uzavření smlouvy o distribuci plynu, kterými jsou

1. stanovení náležitostí žádosti o uzavření smlouvy o distribuci plynu,

2. forma žádosti o uzavření smlouvy o distribuci plynu,

3. kritéria posuzování finanční způsobilosti žadatele o uzavření smlouvy o distribuci plynu,

4. způsob uzavření smlouvy o distribuci plynu,

5. postup sjednání změny smlouvy o distribuci plynu v případě změny sjednaných odběrných míst zákazníků a změny velikosti distribuční kapacity v odběrném místě zákazníka,

6. postup při změně identifikačních údajů smluvních stran ve smlouvě o distribuci plynu,

c) náležitosti týkající se rezervace distribuční kapacity, kterými jsou

1. způsob prokazování splnění požadavků na finanční způsobilost uživatele soustavy,

2. forma žádosti o rezervaci distribuční kapacity,

3. podmínky pro odmítnutí rezervace distribuční kapacity,

d) stanovení parametrů kvality plynu dodávaného do distribuční soustavy nebo odebíraného z distribuční soustavy a podmínek pro jeho převzetí k distribuci nebo pro jeho odmítnutí,

e) způsob a rozsah poskytování informací o změřených hodnotách průtoku plynu, hodnotách spalného tepla a ukazatelích kvality plynu,

f) formát nominace a renominace distribuce plynu uživatelem soustavy,

g) fakturační a platební podmínky, kterými jsou

1. způsob stanovení výše záloh a jejich splatnosti,

2. termíny pro fakturaci distribuce plynu a splatnost faktur,

3. způsob úhrady záloh a ostatních plateb za distribuci plynu,

4. postup při prodlení úhrady záloh a ostatních plateb za distribuci plynu,

5. způsob řešení reklamace vyúčtování distribuce plynu,

h) náležitosti týkající se ukončení, omezení, přerušení nebo obnovení distribuce plynu, kterými jsou

1. podmínky pro odstoupení od smlouvy o distribuci plynu v případě porušení povinností ze strany uživatele distribuční soustavy,

2. náležitosti žádosti o přerušení, omezení, ukončení nebo obnovení distribuce plynu,

3. forma žádosti o přerušení, omezení, ukončení nebo obnovení distribuce plynu,

i) podmínky poskytování nadstandardních služeb provozovatelem distribuční soustavy, pokud takové služby poskytuje,

j) forma a náležitosti žádosti o distribuci plynu ve zkušebním provozu,

k) technické podmínky připojení výrobny plynu, podzemního zásobníku plynu, jiné distribuční soustavy nebo odběrného plynového zařízení.

(2) Obsahovými náležitostmi Řádu provozovatele distribuční soustavy, ke které je připojeno méně než 90 000 odběrných míst zákazníků, jsou obsahové náležitosti podle odstavce 1 písm. a) až d), g) až i) a k).


§ 5
Obsahové náležitosti Řádu provozovatele
podzemního zásobníku plynu v plynárenství

Obsahovými náležitostmi Řádu provozovatele podzemního zásobníku plynu jsou

a) údaje o

1. identifikaci provozovatele podzemního zásobníku plynu včetně seznamu důležitých adres a komunikačních spojení s provozovatelem podzemního zásobníku plynu,

2. internetové adrese, prostřednictvím které provozovatel podzemního zásobníku plynu uveřejňuje informace podle jiného právního předpisu způsobem umožňujícím dálkový přístup,

b) informace o poskytovaných službách,

c) náležitosti týkající se postupu při uzavírání smluv o uskladňování plynu a předpokladů pro uzavření smlouvy o uskladnění plynu, kterými jsou

1. stanovení náležitostí žádosti o uzavření smlouvy o uskladňování plynu,

2. forma žádosti o uzavření smlouvy o uskladňování plynu,

3. kritéria posuzování finanční způsobilosti žadatele o uzavření smlouvy o uskladňování plynu,

4. způsob uzavření smlouvy o uskladňování plynu,

d) způsob prokazování splnění požadavků na finanční způsobilost uživatele virtuálního zásobníku plynu při rezervaci roční, měsíční, denní nebo nové skladovací kapacity a podrobnosti žádání o rezervaci denní skladovací kapacity,

e) stanovení parametrů kvality plynu vtláčeného do podzemního zásobníku plynu nebo těženého z podzemního zásobníku plynu,

f) formát nominace a renominace uskladňování plynu,

g) fakturační a platební podmínky, kterými jsou

1. způsob stanovení výše záloh a jejich splatnosti,

2. termíny pro fakturaci služby uskladňování plynu a splatnost faktur,

3. způsob úhrady záloh a ostatních plateb za uskladňování plynu,

4. postup při prodlení úhrady záloh a ostatních plateb za uskladňování plynu,

5. způsob řešení reklamace vyúčtování uskladňování plynu,

h) podmínky převodu nebo přenechání užití skladovací kapacity včetně termínů podání a formy žádosti o převod skladovací kapacity, termínů podání a formy oznámení o přenechání užití skladovací kapacity, termínů podání a formy žádosti o převod plynu a postup při převodu plynu a přenechání užití skladovací kapacity a převodu plynu a předpokladů pro zamítnutí převodu skladovací kapacity nebo převodu plynu,

i) náležitosti týkající se zřízení a správy stavového účtu o aktuálním množství uskladněného plynu, kterými jsou

1. požadavky na správu stavového účtu,

2. postup při změně stavového účtu podle předběžně a skutečně naměřených množství,

3. forma přístupu k informacím o stavovém účtu podle předběžně naměřených množství,

4. forma přístupu k informacím o stavovém účtu podle skutečně naměřených množství.


§ 6
Obsahové náležitosti obchodních podmínek
operátora trhu v elektroenergetice

Obsahovými náležitostmi obchodních podmínek operátora trhu v elektroenergetice jsou

a) údaje o

1. identifikaci operátora trhu včetně seznamu důležitých adres a komunikačních spojení s operátorem trhu,

2. internetové adrese, prostřednictvím které operátor trhu uveřejňuje informace v odvětví elektroenergetiky podle jiného právního předpisu způsobem umožňujícím dálkový přístup,

b) náležitosti týkající se centrálního systému operátora trhu, kterými jsou

1. stanovení podmínek přístupu do centrálního systému operátora trhu,

2. způsob přístupu do centrálního systému operátora trhu,

3. stanovení způsobů komunikace a formátů zpráv pro komunikaci prostřednictvím centrálního systému operátora trhu,

4. postup operátora trhu v případě poruchy centrálního systému operátora trhu,

c) náležitosti týkající se registrace distribuční soustavy, odběrného nebo předávacího místa a účastníka trhu s elektřinou v centrálním systému operátora trhu, jejího zrušení a ukončení platnosti registrace účastníka trhu s elektřinou,

d) postupy operátora trhu při

1. zahájení, přerušení nebo ukončení dodávek elektřiny,

2. změně dodavatele elektřiny,

3. přenášení odpovědnosti za odchylku mezi účastníky trhu s elektřinou,

e) podmínky finančního zajištění subjektu zúčtování, kterými jsou

1. způsoby finančního zajištění,

2. postupy stanovení výše finančního zajištění,

3. způsoby doložení finančního zajištění,

4. postup operátora trhu v případech, kdy subjekt zúčtování neudržuje zůstatek finančního zajištění ve stanovené výši,

5. nakládání s příslušenstvím finančního zajištění,

f) náležitosti týkající se příjímání a poskytování dat a informací, kterými jsou

1. postup při přijímání a kontrole údajů z dvoustranných obchodů,

2. postup při přijímání a kontrole předběžných údajů a kontrole skutečných hodnot od provozovatele přenosové soustavy nebo provozovatele distribuční soustavy a jejich oprav,

3. postup při zadávání náhradních hodnot pro stanovení spotřeby,

4. postup při zasílání podkladů pro fakturaci provozovatelem přenosové soustavy, provozovatelem distribuční soustavy nebo výrobcem elektřiny,

5. rozsah poskytovaných údajů o skutečných hodnotách dodávek a odběrů elektřiny a dalších nezbytných informací souvisejících s vyúčtováním dodávek a odběrů elektřiny a s právem zákazníka na změnu dodavatele elektřiny,

6. postup pro pozastavení zasílání dat na odběrné nebo předávací místo s průběhovým měřením,

7. způsoby řešení reklamace týkající se příjmu a poskytování dat nebo změny dodavatele elektřiny,

g) postup pro vyhodnocení a vypořádání odchylek a regulační energie, kterými jsou

1. postup při vypořádání denního, měsíčního a závěrečného měsíčního vyhodnocení odchylek a regulační energie,

2. způsob použití typových diagramů dodávek,

3. postup při vyhodnocení odchylek v lokální distribuční soustavě,

4. postup při vypořádání plateb ve zvláštním režimu zúčtování,

5. způsob řešení reklamace týkající se vyhodnocení odchylek,

h) náležitosti týkající se organizování a vypořádání krátkodobého trhu s elektřinou, kterými jsou

1. postup při podávání nabídek nebo poptávek na krátkodobém trhu s elektřinou a jejich změn,

2. způsob kontroly podaných nabídek nebo poptávek na krátkodobém trhu s elektřinou,

3. postup při vyhodnocení podaných nabídek nebo poptávek na krátkodobém trhu s elektřinou,

4. způsob řešení reklamace týkající se organizovaného krátkodobého trhu s elektřinou,

i) náležitosti týkající se organizování a vypořádání vyrovnávacího trhu s regulační energií, kterými jsou

1. postup při podávání nabídek nebo poptávek na vyrovnávacím trhu s regulační energií a jejich změně,

2. způsob kontroly podaných nabídek nebo poptávek na vyrovnávacím trhu s regulační energií,

3. postup při vyhodnocení nabídek nebo poptávek na vyrovnávacím trhu s regulační energií,

4. způsob řešení reklamace týkající se vyrovnávacího trhu s regulační energií,

j) platební a fakturační podmínky, kterými jsou

1. způsoby zúčtování a vypořádání cen za činnosti operátora trhu a dalších plateb,

2. termíny pro fakturaci plateb za činnosti operátora trhu a dalších plateb a jejich splatnost,

3. způsob řešení reklamace vyúčtování plateb za činnosti operátora trhu a dalších plateb.


§ 7
Náležitosti obchodních podmínek
operátora trhu v plynárenství

Obsahovými náležitostmi operátora trhu v plynárenství jsou

a) údaje o

1. identifikaci operátora trhu včetně seznamu důležitých adres a komunikačních spojení s operátorem trhu,

2. internetové adrese, prostřednictvím které operátor trhu uveřejňuje informace v odvětví plynárenství podle jiného právního předpisu způsobem umožňujícím dálkový přístup,

b) náležitosti týkající se centrálního systému operátora trhu, kterými jsou

1. stanovení podmínek přístupu do centrálního systému operátora trhu,

2. způsob přístupu do centrálního systému operátora trhu,

3. stanovení způsobů komunikace a formátů zpráv pro komunikaci prostřednictvím centrálního systému operátora trhu,

4. postup operátora trhu v případě poruchy centrálního systému operátora trhu,

c) náležitosti týkající se registrace distribuční soustavy, odběrného nebo předávacího místa a účastníka trhu s plynem v centrálním systému operátora trhu, jejího zrušení a ukončení platnosti registrace účastníka trhu s plynem,

d) postup operátora trhu při

1. zahájení, přerušení nebo ukončení dodávek plynu,

2. změně dodavatele plynu,

3. přenášení odpovědnosti za odchylku mezi účastníky trhu s plynem,

e) podmínky finančního zajištění subjektu zúčtování, kterými jsou

1. způsoby finančního zajištění,

2. postup stanovení výše finančního zajištění,

3. způsob doložení finančního zajištění,

4. postup operátora trhu v případech, kdy subjekt zúčtování neudržuje zůstatek finančního zajištění ve stanovené výši,

5. nakládaní s příslušenstvím finančního zajištění,

f) náležitosti týkající se příjímání a poskytování dat a informací, kterými jsou

1. postup při příjímání a kontrole podaných nominací a renominací,

2. postup při příjímání předběžných a skutečných hodnot od provozovatele přepravní soustavy, provozovatele distribuční soustavy nebo provozovatele podzemního zásobníku plynu a jejich oprav,

3. postup při zasílání podkladů pro fakturaci provozovatelem přepravní soustavy, provozovatelem distribuční soustavy a provozovatelem podzemního zásobníku plynu,

4. rozsah poskytovaných údajů o skutečných hodnotách dodávek a odběrů plynu a dalších nezbytných informací souvisejících s vyúčtováním dodávek a odběrů plynu a s právem zákazníka na změnu dodavatele plynu,

5. postup pro pozastavení zasílání dat na odběrné nebo předávací místo s průběhovým měřením,

6. způsoby řešení reklamace týkající se příjmu a poskytování dat, nominací a renominací nebo změny dodavatele plynu,

g) postup pro vyhodnocení a vypořádání odchylek, kterým je

1. postup při vypořádání denního, měsíčního a závěrečného měsíčního vyhodnocení odchylek,

2. způsob řešení reklamace týkající se vyhodnocení odchylek,

h) náležitosti týkající se organizování a vypořádání krátkodobého trhu s plynem, kterými jsou

1. postup při podávání nabídek nebo poptávek na krátkodobém trhu s plynem a jejich změn,

2. způsob kontroly podaných nabídek nebo poptávek na krátkodobém trhu s plynem,

3. postup při vyhodnocení podaných nabídek nebo poptávek na krátkodobém trhu s plynem,

4. postup při registraci obchodů s nevyužitou tolerancí,

5. způsob řešení reklamace týkající se organizovaného krátkodobého trhu s plynem,

i) platební a fakturační podmínky, kterými jsou

1. způsoby zúčtování a vypořádání cen za činnosti operátora trhu a dalších plateb,

2. termíny pro fakturaci plateb za činnosti operátora trhu a dalších plateb a jejich splatnost,

3. způsob řešení reklamace vyúčtování plateb za činnosti operátora trhu a dalších plateb.


§ 8
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011.

Předseda:
Ing. Fiřt v. r.

Poznámka pod čarou 1)

Čl. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 714/2009 o podmínkách přístupu do sítě pro přeshraniční obchod s elektřinou a o zrušení nařízení (ES) č. 1228/2003.

Poznámka pod čarou 2)

Čl. 6 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1775/2005 o podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám.