Vyhláška č. 79/2010 Sb.

ze dne 18. března 2010 o dispečerském řízení elektrizační soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení

Vyhláška č. 79/2010 Sb.,

ze dne 18. března 2010 o dispečerském řízení elektrizační soustavy a o předání údajů pro dispečerské řízení

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 98a odst. 1 písm. b) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb., k provedení § 24 až 26 energetického zákona:

§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví způsoby dispečerského řízení elektrizační soustavy (dále jen „dispečerské řízení“), rozsah a postupy při dispečerském řízení výroben elektřiny, pravidla spolupráce technických dispečinků, termíny a rozsah údajů předávaných provozovateli přenosové soustavy nebo provozovateli distribuční soustavy pro dispečerské řízení, přípravu provozu přenosové nebo distribuční soustavy a pro provoz a rozvoj elektrizační soustavy, vyhodnocování provozu elektrizační soustavy a způsob využívání zařízení pro poskytování podpůrných služeb, požadavky na technické vybavení výroben elektřiny pro účely dispečerského řízení a způsob a postup stanovení neodebra né elektřiny a náhrady za neodebranou elektřinu při dispečerském řízení podle § 26 odst. 5 energetického zákona.

Dispečerské řízení  

§ 2

(1) Dispečerské řízení, které slouží k zajištění spolehlivého a bezpečného provozu elektrizační soustavy, zahrnuje: a) přípravu provozu elektrizační soustavy, b) operativní řízení provozu elektrizační soustavy a c) hodnocení provozu elektrizační soustavy.

(2) Dispečerské řízení provádějí formou pokynu technického dispečinku (dále jen „dispečerský pokyn“):

a) technický dispečink provozovatele přenosové soustavy,

b) technické dispečinky provozovatelů distribučních soustav

1. přímo připojených k přenosové soustavě (dále jen „regionální distribuční soustava“), 2. přímo nepřipojených k přenosové soustavě (dále jen „lokální distribuční soustava“).

(3) Provozovatelé distribučních soustav neprodleně oznamují zřízení svého technického dispečinku technickému dispečinku provozovatele soustavy, ke které je jejich zařízení připojeno.

(4) Provozovatelé lokálních distribučních soustav při dispečerském řízení a předávání údajů pro dispečerské řízení v případě, že

a) mají zřízen technický dispečink a oznámí tuto skutečnost technickému dispečinku provozovatele distribuční soustavy, ke které je jejich distribuční soustava připojena, postupují jako provozovatel regionální distribuční soustavy,

b) nemají zřízen technický dispečink, se považují

1. za zákazníka v případě, že k jejich distribuční soustavě je připojeno alespoň jedno odběrné místo zákazníka a není připojena výrobna elektřiny,

2. za výrobce elektřiny v případě, že k jejich distribuční soustavě je připojena alespoň jedna výrobna elektřiny a není připojeno žádné odběrné místo zákazníka, nebo

3. za výrobce elektřiny i zákazníka v případě, že k jejich distribuční soustavě je připojena alespoň jedna výrobna elektřiny a alespoň jedno odběrné místo zákazníka.

(5) Údaje pro přípravu provozu, operativní řízení provozu a hodnocení provozu přenosové soustavy a distribučních soustav (dále jen „údaje pro dispečerské řízení“) předávají účastníci trhu s elektřinou předem dohodnutým způsobem.

(6) Provozovatel přenosové soustavy a provozovatelé distribučních soustav postupem podle § 14c stanoví množství neodebrané elektřiny z jednotlivých výroben elektřiny, jejichž výroba elektřiny byla omezena podle § 26 odst. 5 energetického zákona, a provozovatelé distribučních soustav předají údaje provozovateli přenosové soustavy, který tyto údaje předá operátorovi trhu v termínech platných pro předávání údajů o regulační energii podle jiného právního předpisu )2.  

§ 3

Provozovatel přenosové soustavy, provozovatelé regionálních distribučních soustav, provozovatelé lokálních distribučních soustav, výrobci elektřiny, jejichž výrobny jsou připojeny k přenosové nebo k distribuční soustavě, zákazníci a provozovatelé přenosových soustav, s jejichž zařízením je elektrizační soustava propojena, a) spolupracují při zpracování přípravy provozu, při zajišťování činností v operativním řízení, při hodnocení provozu,

b) poskytují údaje a data pro přípravu provozu, operativní řízení, hodnocení provozu elektrizační soustavy a její rozvoj,

c) poskytují provozovatelům jiných přenosových soustav a provozovatelům distribučních soustav, se kterými je jejich soustava propojena, informace nezbytné k zajištění vzájemné spolupráce při provozu a rozvoji sítí.  

§ 4

(1) Provozovatel přenosové soustavy při řízení toků elektřiny v přenosové soustavě prostřednictvím technického dispečinku dispečersky řídí

a) výrobny elektřiny připojené k přenosové soustavě,

b) výrobny elektřiny a odběrná elektrická zařízení zákazníků připojená k distribuční soustavě poskytující provozovateli přenosové soustavy podpůrné služby v rozsahu poskytnuté podpůrné služby,

c) odběrná elektrická zařízení zákazníků, která jsou připojena k přenosové soustavě, a

d) technické dispečinky provozovatelů regionálních distribučních soustav.

(2) Provozovatel regionální distribuční soustavy při řízení toků elektřiny v distribuční soustavě prostřednictvím technického dispečinku dispečersky řídí

a) výrobny elektřiny připojené k jím řízené distribuční soustavě,

b) odběrná elektrická zařízení zákazníků, která jsou připojena k jím řízené distribuční soustavě,

c) technické dispečinky provozovatelů lokálních distribučních soustav, jejichž zařízení jsou připojena k jím řízené distribuční soustavě, a

d) přímá vedení připojená k jím řízené distribuční soustavě.

(3) Provozovatel lokální distribuční soustavy při řízení toků elektřiny v distribuční soustavě, při respektování toků elektřiny mezi distribučními soustavami dispečersky řídí a) výrobny elektřiny připojené k jím řízené distribuční soustavě,

b) odběrná elektrická zařízení zákazníků, která jsou připojena k jím řízené distribuční soustavě,

c) technické dispečinky provozovatelů distribučních soustav uvnitř jeho vymezeného území a

d) přímá vedení připojená k jím řízené distribuční soustavě.  

§ 5

(1) Provozovatel přenosové soustavy každoročně zveřejňuje:

a) vybrané technické údaje o přenosové soustavě,

b) roční přípravu provozu, zejména rozsah a termíny odstávek zařízení a předpokládané omezení přenosu.

(2) Provozovatel přenosové soustavy průběžně zveřejňuje:

a) předpokládaný a skutečný průběh spotřeby elektřiny v České republice,

b) velikost čerpání podpůrných služeb a odhad velikosti systémové odchylky,

c) plánované výměny elektřiny na jednotlivých mezistátních přenosových profilech,

d) skutečné toky výkonů na jednotlivých mezistátních přenosových profilech,

e) odstávky bloků výroben elektřiny o jednotkovém výkonu větším než 100 MW.

(3) Provozovatel přenosové soustavy dále zveřejňuje:

a) vyhodnocení kmitočtu sítě,

b) odchylku od plánovaného salda předávaných výkonů,

c) vyhodnocení mimořádných provozních událostí,

d) vyhodnocení standardu kvality přenosu elektřiny,

e) předpokládané možnosti přenosu elektřiny se sousedními přenosovými soustavami,

f) informaci o omezení výroby podle § 26 odst. 5 energetického zákona.

(4) Provozovatel distribuční soustavy zveřejňuje:

a) průběh zatížení distribuční soustavy,

b) informace o časech vysílání signálů hromadného dálkového ovládání.  

§ 6

Dispečerské pokyny

Dispečerskými pokyny jsou provozní instrukce technického dispečinku nebo operativní pokyny technického dispečinku vydávané provozovatelem přenosové soustavy nebo provozovatelem distribuční soustavy.  

§ 7

Provozní instrukce technického dispečinku

(1) Provozní instrukce technického dispečinku vydává po projednání s dotčenými účastníky trhu s elektřinou technický dispečink pro přípravu provozu, operativní řízení provozu, hodnocení provozu, mezinárodní spolupráci, spolupráci technických dispečinků pro

a) řízení toků elektřiny a bilanci elektrizační soustavy v oblasti

1. regulace kmitočtu a předávaných výkonů,

2. řízení činného a jalového výkonu a řízení napětí,

3. řízení podpůrných služeb,

4. usměrňování spotřeby elektřiny,

5. provozu části elektrizační soustavy odpojené od zbytku elektrizační soustavy (dále jen „ostrovní provoz“),

6. omezování výroby elektřiny podle § 26 odst․ 5 energetického zákona a technického vybavení výroben elektřiny pro dispečerské řízení,

b) řešení mimořádných situací a stav nouze v oblasti

1. předcházení stavu nouze a řešení stavu nouze,

2. plánu obrany a plánu obnovy provozu elektrizační soustavy,

c) nastavení a provoz automatizovaných systémů dispečerského řízení v oblasti 1. dispečerských řídicích systémů,

2. ochran přenosových a distribučních zařízení,

3. ochran zařízení výroben elektřiny ovlivňujících soustavu, do které je zařízení výrobny připojeno,

4. ochran odběrných elektrických zařízení ovlivňujících soustavu, ke které je odběrné elektrické zařízení připojeno,

5. systémů pro automatická řízení elektrizační soustavy,

6. telekomunikací a zařízení pro přenos dat.

(2) Provozovatel přenosové soustavy ve spolupráci s provozovateli distribučních soustav stanoví provozní instrukcí postupy při dispečerském řízení výroben elektřiny podle § 26 odst. 5 energetického zákona pro řešení bilanční nerovnováhy elektrizační soustavy České republiky.

(3) Provozní instrukce se uchovávají po dobu nejméně 5 let od ukončení jejich platnosti.  

§ 8

Operativní pokyny technického dispečinku

(1) O vydání a provedení operativního pokynu technického dispečinku (dále jen „operativní pokyn“) provede technický dispečink záznam. Pokud není provedení záznamu zajištěno technickými prostředky, kterými jsou například zvukový záznam, elektronický záznam nebo záznam v řídicím systému, provede se záznam písemně do deníku. Záznamy jsou uchovávány nejméně po dobu 5 let.

(2) Operativní pokyn musí být jednoznačný a srozumitelný. V případě pochybnosti o jednoznačnosti a srozumitelnosti operativního pokynu musí být ověřen zpětným dotazem. Po ověření musí být operativní pokyn vykonán vždy, s výjimkou případů, kdy by provedení operativního pokynu vedlo k ohrožení života nebo zdraví osob.

(3) V případě, že ten, kterému byl operativní pokyn dán, s jeho provedením nesouhlasí, technický dispečink a ten, kterému byl operativní pokyn dán, provedou písemný záznam, ve kterém popíší důvody nesouhlasu s provedením operativního pokynu. Na základě tohoto záznamu provede technický dispečink vyhodnocení události za účasti toho, kdo s provedením operativního pokynu nesouhlasí.

(4) V případě, že není operativní pokyn vykonán z důvodu ohrožení života nebo zdraví osob, technický dispečink a ten, kterému byl operativní pokyn dán, provedou prokazatelný záznam, ve kterém popíší, k jakému ohrožení mohlo dojít a proč nebyl operativní pokyn vykonán.

(5) Bez operativního pokynu je možné provést manipulaci pouze v případě bezprostředního ohrožení života nebo zdraví osob. O provedené manipulaci musí být neprodleně informován příslušný technický dispečink, který o provedené manipulaci provede písemný záznam.

(6) Automatizované systémy dispečerského řízení používané pro předávání operativních pokynů technického dispečinku a předávání vstupních údajů jsou samostatnými technologickými systémy s vlastními zabezpečenými rozhraními na jiné informační systémy a technologie.  

§ 9

Příprava provozu přenosové soustavy

(1) Příprava provozu přenosové soustavy obsahuje:

a) plán provozu zařízení přenosové soustavy zpracovávaný na základě plánu údržby a vypínání těchto zařízení, plánu provozu výroben elektřiny, přípravy provozu distribučních soustav a spolupráce se zahraničními provozovateli přenosových soustav,

b) předpokládaný průběh zatížení,

c) kontrolu spolehlivosti provozu přenosové soustavy včetně omezení přeshraničních přenosů,

d) velikost a strukturu podpůrných služeb nezbytných pro spolehlivost provozu elektrizační soustavy a mezinárodního propojení a

e) plán vynuceného provozu výroben elektřiny.

(2) Přípravu provozu přenosové soustavy zpracovává provozovatel přenosové soustavy v členění:

a) roční příprava,

b) měsíční příprava,

c) týdenní příprava,

d) denní příprava.

(3) Podrobnosti zpracování přípravy provozu přenosové soustavy včetně předávaných údajů jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce a dále jsou upřesněny ve společné provozní instrukci provozovatele přenosové soustavy a provozovatelů regionálních distribučních soustav.

(4) Údaje nezbytné pro zpracování přípravy provozu předávají provozovateli přenosové soustavy

a) provozovatelé přenosových soustav, se kterými existuje propojení,

b) provozovatelé regionálních distribučních soustav,

c) výrobci elektřiny, jejichž výrobny elektřiny jsou připojeny k přenosové soustavě,

d) zákazníci, jejichž odběrná elektrická zařízení jsou připojena k přenosové soustavě,

e) poskytovatelé podpůrných služeb.  

§ 10

Operativní řízení provozu přenosové soustavy

(1) Operativní řízení provozu přenosové soustavy zahrnuje:

a) aktualizaci denní přípravy provozu v části podpůrných služeb, plánovaného provozu výroben elektřiny a plánu zahraniční spolupráce,

b) řízení zapojení prvků přenosové soustavy pro zajištění přenosu elektřiny a řízení toků elektřiny v přenosové soustavě propojené s elektrizačními soustavami sousedních států při respektování pravidel propojení,

c) regulaci kmitočtu a salda předávaných výkonů mezi soustavami sousedních států,

d) řízení odběrných elektrických zařízení zákazníků a výroben elektřiny v rozsahu a podle postupů uvedených v příloze č. 5 k této vyhlášce,

e) řízení napětí a toků činných a jalových výkonů v zařízeních přenosové soustavy o napěťové úrovni 400 kV a 220 kV,

f) řešení poruchových stavů v přenosové soustavě,

g) přijímání opatření pro předcházení stavu nouze a pro řešení stavu nouze,

h) vydávání a evidenci povolení pro pracovní činnost na zařízení přenosové soustavy,

i) řádné předávání dispečerské směnové služby pro zajištění kontinuity dispečerského řízení.

(2) Operativní řízení provozu přenosové soustavy vyžadující součinnost s technickými dispečinky provozovatelů regionálních distribučních soustav zahrnuje:

a) řízení předávaných výkonů mezi přenosovou soustavou a distribučními soustavami,

b) řešení mimořádných provozních stavů v elektrizační soustavě s cílem co nejrychlejšího obnovení stabilizovaného provozu elektrizační soustavy,

c) vypínání a zapínání transformátorů 400/110/10,5 kV a 220/110/10,5 kV,

d) řízení napětí a toků činných a jalových výkonů na hranici mezi přenosovou soustavou a distribučními soustavami v místech s transformací napětí 400/110 kV a 220/110 kV,

e) ostrovní provoz,

f) řízení výroben elektřiny připojených k distribuční soustavě, které poskytují podpůrné služby pro zajištění systémových služeb, a

g) řízení změn zapojení v přenosové soustavě, které mají vliv na provoz distribučních soustav, a změn zapojení v distribučních soustavách, které mají vliv na provoz přenosové soustavy.

(3) Technický dispečink provozovatele přenosové soustavy dává operativní pokyny

a) technickým dispečinkům provozovatelů regionálních distribučních soustav, výrobcům elektřiny a zákazníkům při

1. řešení poruchových stavů v přenosové soustavě,

2. přijímání opatření pro předcházení stavu nouze oznamovaném provozovatelem přenosové soustavy a pro řešení stavu nouze vyhlašovaném provozovatelem přenosové soustavy,

3. opětovném připojení oblasti v ostrovním provozu k přenosové soustavě,

b) výrobcům elektřiny, jejichž výrobny elektřiny jsou připojeny k přenosové soustavě,

1. pro povolování připojování nebo odpojování výroben elektřiny do nebo z paralelního provozu,

2. ke změně nebo přerušení dodávaného výkonu výrobny elektřiny podle § 24 odst. 3 písm. d) energetického zákona,

3. ke změně nebo přerušení dodávaného výkonu výrobny elektřiny za podmínek uvedených ve smlouvě mezi výrobcem elektřiny a provozovatelem přenosové soustavy,

4. při řízení výrobny elektřiny v rozsahu poskytnuté podpůrné služby podle platné denní přípravy provozu a v souladu s uzavřenými smlouvami,

c) výrobcům elektřiny a zákazníkům, jejichž výrobny elektřiny nebo odběrná elektrická zařízení jsou připojena k distribuční soustavě, poskytujícím provozovateli přenosové soustavy podpůrné služby při řízení v rozsahu poskytnuté podpůrné služby podle platné přípravy provozu a v souladu se smlouvami o jejich poskytování,

d) zákazníkům, jejichž odběrná elektrická zařízení jsou připojena k přenosové soustavě,

1. k omezení nebo přerušení odběru elektřiny podle § 24 odst. 3 písm. c) energetického zákona,

2. pro povolování opětovného připojení odběrného elektrického zařízení k přenosové soustavě,

3. při řízení v rozsahu poskytnuté podpůrné služby podle platné přípravy provozu a v souladu se smlouvami o jejich poskytování,

e) technickým dispečinkům provozovatelů distribučních soustav

1. ke změně toků výkonu mezi přenosovou a regionální distribuční soustavou,

2. pro připojení oblasti v ostrovním provozu k přenosové soustavě,

3. k omezení výroby elektřiny podle § 25 odst. 3 písm. d) bodu 10 energetického zákona.

(4) Postup pro uvolňování z provozu a uvádění do provozu zařízení přenosové soustavy, zařízení výroben elektřiny a odběrných elektrických zařízení připojených k přenosové soustavě a způsob vedení evidence povolení pro pracovní činnosti na zařízení přenosové soustavy jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(5) Postup pro odstraňování poruchových stavů v provozu přenosové soustavy je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce.  

§ 11

Hodnocení provozu přenosové soustavy

(1) Technický dispečink provozovatele přenosové soustavy zpracovává denní, týdenní, měsíční a roční hodnocení provozu přenosové soustavy, které obsahuje:

a) vyhodnocení skutečného průběhu zatížení elektrizační soustavy,

b) vyhodnocení skutečné provozní připravenosti výroben,

c) bilance výkonu a energie přenosové soustavy a bilance výkonu České republiky,

d) vyhodnocení systémových a podpůrných služeb,

e) vyhodnocení regulační energie,

f) přehled omezení spotřeby a výroby elektřiny,

g) rozbor poruchových stavů v přenosové soustavě a poruchových stavů v distribučních soustavách, které měly vliv na provoz přenosové soustavy,

h) vyhodnocení písemných stížností na vydaný operativní pokyn a

i) provozně-technické statistiky za elektrizační soustavu.

(2) Technický dispečink provozovatele přenosové soustavy provádí analýzy mimořádných provozních situací v přenosové soustavě a situací vedoucích k předcházení stavu nouze nebo ke stavu nouze vyhlašovaném provozovatelem přenosové soustavy, pro jejichž zpracování si může v případě potřeby vyžádat podklady od účastníků trhu s elektřinou, a to i nad rámec pravidelně předávaných údajů. Výsledky analýz předává na vyžádání Ministerstvu průmyslu a obchodu a Energetickému regulačnímu úřadu.

(3) Výsledky hodnocení provozu a analýz uchovává provozovatel přenosové soustavy nejméně po dobu 10 let.  

§ 12

Příprava provozu distribuční soustavy

(1) Příprava provozu distribuční soustavy obsahuje:

a) plán provozu zařízení distribuční soustavy zpracovávaný na základě plánu údržby a vypínání těchto zařízení, plánu provozu výroben elektřiny a přípravy provozu připojených distribučních soustav,

b) předpokládaný průběh zatížení, bilanci toků energie a bilanci výkonů a využití služeb regulace napětí a jalové energie,

c) kontrolu spolehlivosti provozu distribuční soustavy včetně případných omezení a

d) plán vynuceného provozu výroben elektřiny a plán vynucených ostrovních provozů s dodávkou elektřiny ze zahraničí.

(2) Přípravu provozu distribuční soustavy zpracovává provozovatel distribuční soustavy v členění:

a) předpokládaný rozvoj s výhledem na 10 let,

b) roční příprava,

c) měsíční příprava,

d) týdenní příprava,

e) denní příprava.

(3) Podrobnosti zpracování přípravy provozu distribuční soustavy včetně předávaných údajů a zpracování bilancí toků energie a bilancí výkonů jsou uvedeny v příloze č. 4 k této vyhlášce.

(4) Údaje nezbytné pro zpracování přípravy provozu distribuční soustavy předávají provozovateli distribuční soustavy

a) provozovatel přenosové soustavy,

b) provozovatelé distribučních soustav,

c) výrobci elektřiny, jejichž výrobny jsou připojeny k distribuční soustavě,

d) zákazníci, jejichž odběrná elektrická zařízení o napětí vyšším než 1 kV jsou připojena k distribuční soustavě,

e) poskytovatelé podpůrných služeb,

f) držitelé licence na obchod s elektřinou.

  § 13

Operativní řízení provozu distribuční soustavy

(1) Operativní řízení provozu distribuční soustavy zahrnuje:

a) řízení zapojení prvků distribuční soustavy pro zajištění distribuce elektřiny a řízení toků elektřiny v distribuční soustavě a v propojení s přenosovou soustavou a ostatními distribučními soustavami,

b) řízení napětí a toků činných a jalových výkonů v zařízeních distribuční soustavy o napěťové úrovni 110 kV a nižší,

c) řešení poruchových stavů v distribuční soustavě,

d) přijímání opatření pro předcházení stavu nouze a pro řešení stavu nouze v distribuční soustavě,

e) vydávání a evidenci povolení k zahájení pracovní činnosti na zařízení distribuční soustavy,

f) řádné předávání dispečerské směnové služby pro zajištění kontinuity dispečerského řízení.

(2) Operativní řízení provozu distribuční soustavy vyžadující součinnost s technickými dispečinky provozovatelů distribučních soustav, jejichž soustava je připojena k distribuční soustavě, zahrnuje:

a) řízení toků elektřiny v řízené distribuční soustavě při respektování toků výkonů z přenosové soustavy a toků výkonů mezi připojenými distribučními soustavami,

b) řešení mimořádných provozních stavů v elektrizační soustavě s cílem co nejrychlejšího obnovení stabilizovaného provozu elektrizační soustavy,

c) vypínání a zapínání zařízení na hranicích mezi řízenými distribučními soustavami,

d) řízení napětí a toků činných a jalových výkonů v zařízení připojených distribučních soustav,

e) provoz částí elektrizační soustavy v ostrovním provozu,

f) řízení změn zapojení v řízené distribuční soustavě, které mají vliv na provoz připojených distribučních soustav, a změn zapojení v připojené distribuční soustavě, které mají vliv na provoz řízené distribuční soustavy.

(3) Technický dispečink provozovatele distribuční soustavy dává operativní pokyny

a) technickému dispečinku provozovatele přenosové soustavy při provádění prací a při řešení poruchových stavů v polích 110 kV a 10,5 kV transformátorů 400/110/10,5 kV a 220/110/10,5 kV, které vyžadují manipulaci se spínacími prvky 400 kV, 220 kV a 10,5 kV polí transformátorů 400/110/10,5 kV a 220/110/10,5 kV,

b) technickému dispečinku provozovatele připojené regionální distribuční soustavy při

1. provádění plánovaných prací a při řešení poruchových stavů v jím řízené distribuční soustavě, které vyžadují manipulaci se spínacími prvky nebo změnu toku výkonu na hranici soustav,

2. přijímání opatření pro předcházení stavu nouze oznamovaném provozovatelem distribuční soustavy a pro řešení stavu nouze vyhlašovaném provozovatelem distribuční soustavy, které vyžadují manipulaci se spínacími prvky nebo změnu toku výkonu na hranici soustav,

3. opětovném připojení oblasti v ostrovním provozu k jím řízené distribuční soustavě,

c) technickému dispečinku připojené lokální distribuční soustavy

1. ke změně toků výkonu mezi jím řízenou distribuční soustavou a připojenou lokální distribuční soustavou,

2. při provádění plánovaných prací a při řešení poruchových stavů v jím řízené distribuční soustavě, které vyžadují manipulaci se spínacími prvky nebo změnu toku výkonu na hranici soustav,

3. při přijímání opatření pro předcházení stavu nouze oznamovaném provozovatelem distribuční soustavy a pro řešení stavu nouze vyhlašovaném provozovatelem distribuční soustavy,

4. při opětovném připojení oblasti v ostrovním provozu k jím řízené distribuční soustavě,

5. k omezení výkonu výroben elektřiny podle § 25 odst. 3 písm. d) bodu 10 energetického zákona,

d) výrobcům elektřiny, jejichž výrobny jsou připojeny k distribuční soustavě,

1. pro povolování připojování nebo odpojování výroben elektřiny do nebo z paralelního provozu, pokud není provozní instrukcí stanoveno jinak,

2. ke změně nebo přerušení dodávaného výkonu výrobny elektřiny podle § 25 odst. 3 písm. d) bodu 10 energetického zákona,

3. při provádění plánovaných prací a při řešení poruchových stavů v jím řízené distribuční soustavě, které vyžadují manipulaci se spínacími prvky nebo změnu toku výkonu,

e) zákazníkům, jejichž odběrná elektrická zařízení jsou připojena k distribuční soustavě,

1. k omezení nebo přerušení odběru elektřiny podle § 25 odst. 3 písm. c) energetického zákona,

2. pro povolování opětovného připojení odběrného elektrického zařízení s napětím nad 1 kV k distribuční soustavě,

3. při provádění plánovaných prací a při řešení poruchových stavů v jím řízené distribuční soustavě, které vyžadují manipulaci se spínacími prvky nebo změnu toku výkonu.

(4) Postup pro uvolňování a uvádění do provozu zařízení distribuční soustavy, výroben elektřiny s instalovaným výkonem nad 100 kW připojených k distribuční soustavě a odběrných elektrických zařízení připojených k distribuční soustavě s napětím nad 1 kV a způsob vedení evidence povolení pro pracovní činnosti na zařízení distribuční soustavy jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(5) Postup pro odstraňování poruchových stavů v provozu distribuční soustavy je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce.

(6) Pro provoz vydělených částí distribuční soustavy s napětím 110 kV, napájených dodávkami elektřiny ze zahraničí a dodávkami do zahraničí, vydává dispečink provozovatele distribuční soustavy s dispečinkem provozovatele přenosové soustavy společnou provozní instrukci.

(7) Trvalé propojení distribučních soustav, při kterém by došlo k paralelnímu propojení přenosových soustav sousedních států na napěťové hladině 110 kV, se na základě platných mezinárodních dohod nepřipouští. Výjimkou je krátkodobé propojení pro vytvoření, změnu a zrušení provozu vydělené části distribuční soustavy. V tomto případě doba propojení, pokud to podmínky pro provedení manipulací umožní, nepřesáhne 3 minuty.  

§ 14

Hodnocení provozu distribuční soustavy

(1) Technický dispečink provozovatele distribuční soustavy zpracovává denní, týdenní, měsíční a roční hodnocení provozu distribuční soustavy, které obsahuje:

a) vyhodnocení skutečného průběhu zatížení,

b) vyhodnocení bilancí toků energie a bilancí výkonů,

c) přehled omezení spotřeby a výroby elektřiny,

d) rozbor poruchových stavů v distribuční soustavě,

e) rozbor poruchových stavů v přenosové soustavě a v připojených distribučních soustavách, které měly vliv na provoz jím řízené distribuční soustavy,

f) vyhodnocení písemné stížnosti na vydaný dispečerský pokyn podle § 7 a

g) vybrané provozně-technické statistické údaje distribuční soustavy.

(2) Technický dispečink provozovatele distribuční soustavy provádí analýzy mimořádných provozních situací a situací vedoucích k předcházení stavu nouze nebo ke stavu nouze vyhlašovaném provozovatelem distribuční soustavy v jím řízené distribuční soustavě a pro jejich zpracování si může vyžádat podklady od dotčených účastníků trhu s elektřinou, a to i nad rámec pravidelně předávaných údajů. Výsledky analýz předává na vyžádání Ministerstvu průmyslu a obchodu a Energetickému regulačnímu úřadu.

(3) Výsledky hodnocení provozu a analýz uchovává provozovatel distribuční soustavy nejméně po dobu 10 let.

(4) Podrobnosti hodnocení provozu distribuční soustavy jsou uvedeny v provozních instrukcích technického dispečinku provozovatele distribuční soustavy.  

§ 14a

Údaje pro rozvoj přenosové soustavy

Pro zpracování plánu rozvoje přenosové soustavy předávají provozovateli přenosové soustavy každoročně nejpozději do 31. května

a) provozovatelé regionálních distribučních soustav

1. výsledky zimních měření, to je celostátní zimní měření zatížení provedené třetí středu mě síce ledna v průřezech 3:00, 11:00, 13:00 a 17:00 hod.,

2. předpoklad spotřeby elektrické energie a maximálního zatížení v předávacích místech mezi přenosovou soustavou a distribuční soustavou v jednotlivých letech pro období následujících 10 let,

3. data potřebná pro síťové výpočty ustálených chodů sítí a zkratových poměrů,

4. informace o plánovaném připojení, odpojení nebo o změnách parametrů u výroben elektřiny, zařízení zákazníků, zařízení distribuční soustavy s vlivem na provoz přenosové soustavy,

b) výrobci elektřiny informace o plánované výstavbě, odstavení nebo o změnách parametrů výroben elektřiny připojených k přenosové soustavě,

c) zákazníci, jejichž odběrná elektrická zařízení jsou připojena k přenosové soustavě, informace o plánovaném připojení, odpojení nebo o změnách parametrů těchto zařízení majících vliv na provoz přenosové soustavy.  

§ 14b

Požadavky na technické vybavení výroben elektřiny pro účely dispečerského řízení

Požadavky na technické vybavení výroben elektřiny pro účely dispečerského řízení jsou uvedeny v příloze č. 6 k této vyhlášce.  

§ 14c

Způsob a postup stanovení neodebrané elektřiny a náhrady za neodebranou elektřinu při dispečerském řízení

(1) Pokyn k omezení výroby elektřiny, včetně opětovného obnovení dodávky elektřiny do soustavy, dává technický dispečink provozovatele soustavy, ke které je výrobna elektřiny připojena. Tento technický dispečink eviduje čas začátku a konce omezení výroby elektřiny. Informaci o čase začátku a konce omezení výroby elektřiny předává technický dispečink lokální distribuční soustavy provozovateli regionální distribuční soustavy do 8:00 hodin následujícího dne a provozovatel regionální distribuční soustavy provozovateli přenosové soustavy do 9:30 hodin následujícího dne. Po celou dobu omezení výroby elektřiny je výrobna elektřiny považována za zařízení pod napětím.

(2) Postup předávání údajů mezi technickými dispečinky a postup vypořádání náhrad mezi provozovateli soustav je dohodnut mezi jednotlivými provozovateli soustav.

(3) Omezení výroby elektřiny dispečerským řízením výroben elektřiny provádí příslušný provozovatel soustavy v pořadí od největšího výkonu výrobny elektřiny až do naplnění výše výkonu požadovaného pro dispečerské řízení sjednaného s provozovatelem přenosové soustavy.

(4) Náhrada za neodebranou elektřinu z výroben elektřiny využívajících energii slunečního záření nebo větru je stanovena jako součin množství neodebrané elektřiny stanovené podle přílohy č. 7 k této vyhlášce a ceny za povinný výkup elektřiny, která by výrobci náležela podle data uvedení výrobny elektřiny do provozu po odečtu nákladů za nevyrobenou elektřinu, kterého by dosáhl v případě neomezení výroby. Výrobcům elektřiny, kteří jsou subjekty odvodu z elektřiny ze slunečního záření, se náhrada sníží o hodnotu odpovídající velikosti tohoto odvodu. Náhrada za neodebranou elektřinu pro ostatní typy obnovitelných zdrojů se stanoví ve výši odpovídající celkovému příjmu výrobce po odečtu nákladů za nevyrobenou elektřinu, kterého by dosáhl v případě neomezení výroby. Při předcházení stavu nouze a za dobu trvání stavu nouze náhrada za neodebranou elektřinu výrobci nepřísluší.

(5) Náhrada podle odstavce 4 se snižuje v hodině, kdy je dosaženo záporné ceny elektřiny na denním trhu organizovaném operátorem trhu o absolutní hodnotu součinu množství neodebrané elektřiny v této hodině stanovené podle přílohy č. 7 k této vyhlášce a hodinové ceny. V případech, kdy na denním trhu s elektřinou organizovaném operátorem trhu nedojde k sesouhlasení nabídky a poptávky, nevzniká výrobci v těchto hodinách nárok na náhradu.

(6) Pokud po vydání operativního pokynu příslušným technickým dispečinkem k ukončení omezení výroby elektřiny podle § 26 odst. 5 energetického zákona nedojde z příčin na straně výrobce elektřiny ke zpětnému zapnutí výrobny elektřiny nebo ke zrušení omezení výkonu výrobny elektřiny, nepřísluší výrobci elektřiny od doby vydání operativního pokynu náhrada za neodebranou elektřinu.  

§ 15

Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 220/2001 Sb., o dispečerském řádu elektrizační soustavy České republiky, se zrušuje.  

§ 16

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2010.

Ministr: Ing. Tošovský v. r.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 79/2010 Sb.

Podrobnosti zpracování přípravy provozu přenosové soustavy včetně předávaných údajů

Příloha: 079_2010_pr1.pdf

Příloha č.2 k vyhlášce č. 79/2010 Sb.

Postup pro uvolňování a uvádění zařízení elektrizační soustavy a k ní připojených elektrických zařízení

Příloha: 079_2010_pr2.pdf

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 79/2010 Sb.

Postup pro odstraňování poruchových stavů v provozu přenosové soustavy a distribučních soustav

Příloha: 079_2010_pr3.pdf

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 79/2010 Sb.

Podrobnosti zpracování přípravy provozu distribuční soustavy včetně předávaných údajů

Příloha: 079_2010_pr4.pdf

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 79/2010 Sb.

Rozsah a postupy při dispečerském řízení výroben elektřiny

Příloha: 079_20101_388_2012_pr5.pdf

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 79/2010 Sb.

Požadavky na technické vybavení výroben elektřiny pro účely dispečerského řízení

Příloha: 079_20101_388_2012_pr6.pdf

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 79/2010 Sb.

Stanovení množství neodebrané elektřiny při dispečerském řízení podle § 26 odst. 5 energetického zákona

Příloha: 079_20101_388_2012_pr7.pdf