Vyhláška č. 459/2012 Sb.

ze dne 14. prosince 2012 o požadavcích na biometan, způsob měření biometanu a kvality biometanu dodávaného do přepravní soustavy, distribuční soustavy nebo podzemních zásobníků plynu

Vyhláška č. 459/2012 Sb.

ze dne 14. prosince 2012 o požadavcích na biometan, způsob měření biometanu a kvality biometanu dodávaného do přepravní soustavy, distribuční soustavy nebo podzemních zásobníků plynu

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 53 odst. 1 písm. j) a k) zákona č. 165/2012 Sb., o pod­porovaných zdrojích energie a o změně některých zá­konů:

§1

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví požadavky na kvalitu, odorizaci a tlak vyrobeného biometanu a způsob mě­ření množství biometanu a kvality biometanu v pře­dávacím místě výrobny biometanu do přepravní soustavy, distribuční soustavy nebo podzemního zá­sobníku plynu.

§2

Požadavky na kvalitu biometanu

(1) Výrobce biometanu, který vyrábí biometan v procesu anaerobní fermentace z biomasy podle práv­ního předpisu upravujícího druhy a parametry podpo­rovaných obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny, tepla nebo biometanu a stanovení a uchovávání doku­mentů, zajišťuje jeho výrobu tak, aby biometan v pře­dávacích místech do přepravní soustavy, distribuční soustavy nebo podzemního zásobníku plynu splňoval kvalitativní parametry uvedené v příloze č. 1 k této vy­hlášce.

(2) Biometan z výrobny biometanu připojené k podzemnímu zásobníku plynu vybudovaného v pří­rodních horninových strukturách musí být netečný vůči prostředí daných horninových struktur a nesmí je poškozovat.

(3) V případě, že není dodržen některý z měře­ných a vyhodnocovaných kvalitativních parametrů biometanu označený jako průběžně měřený, čímž se rozumí měření prováděná s maximálním časovým in­tervalem 10 minut, výrobce biometanu zajistí prostřed­nictvím měřicího, vyhodnocovacího a uzavíracího za­řízení, které je součástí výrobny biometanu, automa­tické zastavení dodávky biometanu do přepravní sou­stavy, distribuční soustavy nebo podzemního zásobníku plynu.

(4) Obnovení dodávky biometanu po jejím před­chozím přerušení z důvodů nesplnění některého z kva­litativních parametrů biometanu uvedených v příloze č. 1 k této vyhlášce je možné na základě předloženého dokladu o výsledku jednorázově změřeného parametru kvality biometanu nebo výsledků z průběžného měření prokazujícího splnění tohoto parametru kvality výrob­cem biometanu a po dohodě s dispečinkem příslušného provozovatele.

(5) Průměrnou hodnotu spalného tepla v místě připojení nebo v jednotlivých zónách kvality za před­cházející měsíc zveřejňuje příslušný provozovatel způ­sobem umožňujícím dálkový přístup. Označení zóny kvality, k níž bude výrobna biometanu připojena, se uvádí ve smlouvě o připojení.

§3

Požadavky na odorizaci

(1) U výroben biometanu připojených k distri­buční soustavě zajišťuje odorizaci biometanu provozo­vatel distribuční soustavy. U výroben biometanu při­pojených k přepravní soustavě nebo k podzemnímu zásobníku plynu se odorizace neprovádí.

(2) U výroben biometanu připojených k distri­buční soustavě umožňuje výrobce biometanu provozo­vateli distribuční soustavy dávkování odorizační látky do těžebního plynovodu1) ve vlastnictví výrobce biometanu.

(3) Odorizace vyrobeného biometanu nesmí vy­žadovat vyšší dávku odorizační látky, než je v dané zóně kvality obvyklé.

§4

Požadavky na tlak vyrobeného biometanu

(1) Rozsah předávacího tlaku vyrobeného biome-tanu se stanovuje tak, aby odpovídal tlakovým pod­mínkám v místě připojení.

(2) Výrobce biometanu měří hodnotu předáva­cího tlaku minimálně jednou za sekundu a naměřené údaje předává příslušnému provozovateli způsobem stanoveným příslušným provozovatelem ve smlouvě o připojení, a to minimálně jednou za hodinu.

(3) Součástí výrobny biometanu je bezpečnostní rychlouzávěr s jištěním na vzestup tlaku v předávacím místě do přepravní soustavy, distribuční soustavy nebo podzemního zásobníku plynu nad maximální pří­pustný tlak stanovený příslušným provozovatelem ve smlouvě o připojení, a zpětná klapka pro zabránění zpětného toku plynu z přepravní soustavy, distribuční soustavy nebo podzemního zásobníku plynu do vý­robny biometanu při nižším tlaku biometanu z vý­robny biometanu, než je tlak v přepravní soustavě, dis­tribuční soustavě nebo podzemním zásobníku plynu.

(4) U výrobny biometanu, pro kterou je požado­váno připojení k uzavřené části distribuční soustavy2) ověřuje provozovatel distribuční soustavy na základě údajů uvedených v žádosti o připojení výrobny biome-tanu, zda hodnota minimálních hodinových odběrů z této uzavřené části distribuční soustavy v průběhu posledních 3 let snížená o dodávky jiných výroben biometanu nebo výroben plynu, na které byla uzavřena smlouva o připojení k této části distribuční soustavy (dále jen „minimální hodinový odběr"), dosahuje po­žadovaného maximálního hodinového výkonu vý­robny. Výkon výrobny biometanu nesmí být vyšší, než je minimální hodinový odběr uzavřené části distri­buční soustavy.

Způsob měření množství a kvality biometanu

§5

(1) Způsoby měření jednotlivých kvalitativních parametrů biometanu jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(2) Minimální četnost měření kvalitativních para­metrů biometanu vyráběného z biomasy rozdělené do skupin je uvedena v příloze č. 3 k této vyhlášce.

(3) Před zahájením dodávky biometanu z nové výrobny biometanu nebo při změně technologického zařízení výrobny biometanu předkládá výrobce bio-metanu příslušnému provozovateli výsledky měření kvalitativních parametrů biometanu, a to v závislosti na použité biomase podle přílohy č. 3 k této vyhlášce.

(4) V případě, že se při výrobě biometanu používá biomasa zařazená do různých skupin podle přílohy č. 3 k této vyhlášce, řídí se četnost měření skupinou s vyš­ším číslem. Začne-li se pro výrobu biometanu použí­vat biomasa zařazená do skupiny s vyšším číslem, než byla doposud používaná biomasa, zajistí výrobce biometanu v průběhu pátého týdne od začátku jejího používání provedení všech jednorázových měření ja­ko při zahájení provozu výrobny biometanu a předá jejich výsledky příslušnému provozovateli nejpozději do 30 kalendářních dnů od provedení měření.

(5) Termíny měření jednorázově měřených kvali­tativních parametrů oznámí výrobce biometanu v elek­tronické podobě příslušnému provozovateli nejméně 15 kalendářních dnů před jejich provedením a umožní příslušnému provozovateli zúčastnit se měření. Hod­noty jednorázově měřených kvalitativních parametrů biometanu předává výrobce biometanu příslušnému provozovateli nejpozději do 30 kalendářních dnů od provedení měření.

(6) Výrobce biometanu předává příslušnému pro­vozovateli minimálně jednou za hodinu hodnoty z prů­běžného měření a údaje o množství biometanu doda­ného do přepravní soustavy, distribuční soustavy nebo podzemního zásobníku plynu, a to způsobem stanove­ným ve smlouvě o připojení.

§6

(1) Výrobce biometanu umožní příslušnému pro­vozovateli provedení kontrolních měření jednorázově měřených kvalitativních parametrů biometanu.

(2) Druh měřicího zařízení, kterým výrobce bio-metanu měří množství dodaného biometanu, a pod­mínky pro měření množství jsou stanoveny jiným právním předpisem3). Před zahájením dodávky biome-tanu do přepravní soustavy, distribuční soustavy nebo podzemního zásobníku plynu zajistí příslušný provo­zovatel měřicí zařízení, kterými výrobce biometanu měří množství biometanu, zařízením proti neopráv­něné manipulaci.

(3) Veškerá měřicí zařízení pro měření množství dodávaného biometanu a pro měření jeho kvalitativ­ních parametrů sloužících pro výpočet spalného tepla a jejich provozování musí splňovat požadavky jiného právního předpisu4). Měření jednorázově měřených kvalitativních parametrů biometanu zajišťuje výrobce biometanu u akreditované laboratoře.

(4) Výrobce biometanu umožní příslušnému pro­vozovateli odběr vzorků biometanu a kontrolu měřicího zařízení pro průběžné měření, měřicího zařízení množství a tlaku dodávaného biometanu a kontrolu části zařízení výrobny biometanu mezi tímto měřicím zařízením a předávacím místem.

(5) V případě připojení výrobny biometanu do přepravní soustavy, distribuční soustavy nebo pod­zemního zásobníku plynu prostřednictvím jiné vý­robny plynu se měřicí zařízení pro měření množství umisťuje tak, aby odděleně měřilo množství vyrobe­ného biometanu za každou výrobnu.

§7

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013.

Ministr: MUDr. Kuba v.r.

1) Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.

2) Vyhláška č. 365/2009 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů.

3) Vyhláška č. 108/2011 Sb., o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci plynu.

4) Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 459/2012 Sb.

Kvalitativní parametry biometanu

Příloha: V459_2012_PR1.pdf

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 459/2012 Sb.

Způsoby měření a stanovení kvalitativních parametrů biometanu

Příloha: V459_2012_PR2.pdf

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 459/2012 Sb.

Minimální četnost měření kvalitativních parametrů biometanu

Příloha: V459_2012_PR3.pdf