Vyhláška č. 194/2013 Sb.

Vyhláška č. 194/2013 Sb.

ze dne 28. června 2013 o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 14 odst. 4 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona č. 177/2006 Sb., zákona č. 165/2012 Sb. a zákona č. 318/2012 Sb., k provedení § 6a odst. 5 zákona:

§1

Předmět úpravy

Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropské unie1) a stanoví rozsah, způsob a četnost pro­vádění kontroly kotlů a rozvodů tepelné energie a vzor a obsah zprávy o těchto kontrolách.

§2

Způsob provádění kontroly kotle a rozvodů tepelné energie

Kontrola kotle a rozvodů tepelné energie zahrnuje

a) hodnocení dokumentace a dokladů kotle a rozvodů tepelné energie,

b) vizuální prohlídku a kontrolu provozuschopnosti kotle a rozvodů tepelné energie, pokud jsou pří­stupné,

c) hodnocení stavu údržby kotle a rozvodů tepelné energie,

d) hodnocení dimenzování kotle ve vztahu k potře­bám tepla pro vytápění a přípravu teplé vody v pří­padě kotle umístěného přímo v zásobované bu­dově; způsob hodnocení je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce,

e) hodnocení účinnosti kotle a rozvodů tepelné ener­gie; způsob hodnocení je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce a

f) doporučení k ekonomicky proveditelnému zlepše­ní stávajícího stavu kotle a rozvodů tepelné ener­gie.

§3

Zpráva o kontrole kotle a rozvodů tepelné energie

(1) Zpráva o kontrole kotle a rozvodů tepelné energie, které nejsou provozovány na základě licence na výrobu tepelné energie a rozvod tepelné energie2), jejíž vzor je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce, ob­sahuje

a) identifikační údaje o budově, kotli a rozvodech te­pelné energie,

b) podrobný popis budovy, kotle a rozvodů tepelné energie,

c) hodnocení kotle a rozvodů tepelné energie podle § 2,

d) údaje o energetickém specialistovi,

e) datum kontroly a

f) ostatní údaje, kterými jsou fotodokumentace pro­vedená při kontrole a kopie oprávnění energetic­kého specialisty.

(2) Zpráva o kontrole kotle a rozvodů tepelné energie, které jsou provozovány na základě licence na výrobu tepelné energie a rozvod tepelné energie, jejíž vzor je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce, obsahuje

a) identifikační údaje o kotli, kotelně a rozvodech te­pelné energie,

b) podrobný popis kotle, kotelny a rozvodů tepelné energie,

c) hodnocení kotle a rozvodů tepelné energie podle § 2,

d) údaje o osobě, která provedla kontrolu,

e) datum kontroly a

f) ostatní údaje, kterými je fotodokumentace prove­dená při kontrole.

(3) V případě, že se nejedná o první kontrolu pro­vedenou podle této vyhlášky nebo první kontrolu po uvedení kotle a rozvodů tepelné energie do provozu, může v částech zprávy o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie uvedených v odstavci 1 písm. a), b) nebo f) nebo v odstavci 2 písm. a), b) nebo f), pokud v nich nedošlo od předchozí kontroly ke změně, být uveden křížek. U hodnocení dimenzování kotle ve vztahu k potřebám tepla pro vytápění a přípravu teplé vody v případě kotle umístěného přímo v zásobované budově, které je součástí hodnocení kotle a rozvodů tepelné energie podle odstavce 1 písm. c), není nutné hodnocení opakovat, pokud od předchozí kontroly ne­došlo vlivem provedených opatření ke změně spotřeby tepla pro vytápění a přípravu teplé vody. Součástí ta­kové zprávy je předchozí zpráva o kontrole kotlů a roz­vodů tepelné energie, která obsahuje vyplněné všechny části zprávy uvedené v odstavci 1 nebo 2.

§4

Četnost provádění kontroly kotle a rozvodů tepelné energie

(1) V případě, že kotel a rozvody tepelné energie nejsou provozovány na základě licence na výrobu te­pelné energie nebo licence na rozvod tepelné energie, je četnost provádění kontrol včetně termínu, do kterého je potřeba provést první kontrolu, uvedena v příloze č. 5 k této vyhlášce.

(2) V případě, že kotel a rozvody tepelné energie jsou provozovány na základě licence na výrobu tepelné energie nebo licence na rozvod tepelné energie, je kontrola prováděna jednou ročně.

§5

Přechodné ustanovení

Kontroly kotlů provedené podle dosavadních právních předpisů přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se považují za kontroly kotlů a rozvodů te­pelné energie podle této vyhlášky.

§6

Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 276/2007 Sb., o kontrole účinnosti kotlů, se zrušuje.

§7

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2013.

 

Ministr: MUDr. Kuba v. r.

 

1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/ES ze dne 19. května 2010 o energetické náročnosti budov.
2) Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 

Příloha č.1 vyhlášky č. 194/2013 Sb.

Dimenzování kotle k požadavku na vytápění budovy a potřebu teplé vody

Příloha: v194_2013_pr1.pdf

Příloha č.2 vyhlášky č. 194/2013 Sb.

Způsob hodnocení účinnosti kotle

Příloha: v194_2013_pr2.pdf

Příloha č.3 vyhlášky č. 194/2013 Sb.

Zpráva o kontrole kotle a rozvodů tepelné energie - VZOR

Příloha: v194_2013_pr3.pdf

Příloha č.4 vyhlášky č. 194/2013 Sb.

Zprava o kontrole kotle a rozvodu tepelné energie - VZOR

Příloha: v194_2013_pr4.pdf

Příloha č.4 vyhlášky č. 194/2013 Sb.

Četnost provádění kontroly kotlů a rozvodů tepelné energie

Příloha: v194_2013_pr5.pdf