Vyhláška č. 347/2012 Sb.

ze dne 12. října 2012, kterou se stanoví technicko-ekonomické parametry obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny a doba životnosti výroben elektřiny z podporovaných zdrojů

Vyhláška č. 347/2012 Sb.

ze dne 12. října 2012, kterou se stanoví technicko-ekonomické parametry obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny a doba životnosti výroben elektřiny z podporovaných zdrojů ve znění pozdějších předpisů

Energetický regulační úřad stanoví podle § 53 odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 165/2012 Sb., o podpo­rovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů (zákon o podporovaných zdrojích energie), k provedení § 7 odst. 3 a § 12 odst. 1 písm. a) zákona o podporova­ných zdrojích energie:

§1

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví technicko-ekonomické pa­rametry pro stanovení výkupních cen jednotlivých druhů obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny a dobu životnosti výroben elektřiny z obnovitelných zdrojů energie.

 

§2

Základní pojmy


Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) výrobním zdrojem elektřiny energetické zařízení pro výrobu elektřiny určené hodnotou instalova­ného výkonu, datem uvedení do provozu a identi­fikačním číslem přiděleným Energetickým regulač­ním úřadem při vydání rozhodnutí o udělení li­cence na výrobu elektřiny,

b) výrobnou elektřiny z obnovitelných zdrojů ener­gie energetické zařízení pro přeměnu obnovitel­ného zdroje energie na elektřinu zahrnující všech­na nezbytná zařízení, včetně zařízení na přeměny obnovitelného zdroje energie na palivo nebo jeho úpravy,

c) technologickou vlastní spotřebou elektřiny spo­třeba elektrické energie na výrobu elektřiny při výrobě elektřiny nebo elektřiny a tepla v hlavním výrobním zařízení i pomocných provozech, které s výrobou přímo souvisejí, včetně výroby, pře­měny nebo úpravy paliva, ztrát v rozvodu vlastní spotřeby i ztrát na zvyšovacích transformátorech výrobny elektřiny pro dodávku do distribuční soustavy nebo přenosové soustavy,

d) technologickou vlastní spotřebou tepla z obnovi­telných zdrojů spotřeba tepla ve výrobním zaří­zení i v pomocných provozech, které s výrobou elektřiny přímo souvisejí, včetně výroby, přeměn nebo úprav paliva a ztrát v rozvodech tepla vý­robny elektřiny,

e) užitečným teplem z obnovitelných zdrojů teplo vyrobené v procesu kombinované výroby elek­třiny a tepla, sloužící pro dodávky do soustavy zásobování tepelnou energií nebo k dalšímu vy­užití pro technologické účely mimo vlastní tech­nologickou spotřebu tepla výrobny elektřiny z ob­novitelných zdrojů nebo využité k další přeměně na elektrickou nebo mechanickou energii.

§3

Výrobna elektřiny z obnovitelných zdrojů energie se skládá z jednoho nebo více výrobních zdrojů elek­třiny.

§4

Předpokladem pro zajištění patnáctileté doby pro­sté návratnosti investic při podpoře elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů výkupními cenami je splnění hodnot technicko-ekonomických parametrů pro jed­notlivé druhy obnovitelných zdrojů podle přílohy k této vyhlášce.

§5

Doba životnosti výroben elektřiny z obnovitel­ných zdrojů je stanovena v příloze k této vyhlášce.

§6

Přechodná ustanovení

(1) Pro výrobny uvedené do provozu do dne 31. prosince 2012 včetně platí indikativní hodnoty technicko-ekonomických parametrů podle přílohy č. 3 k vyhlášce č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obno­vitelných zdrojů, ve znění pozdějších předpisů.

(2) Pro výrobny uvedené do provozu ode dne 1. ledna 2013 včetně postupuje Energetický regulační úřad při stanovení výkupních cen podle technicko-ekonomických parametrů stanovených touto vyhláškou.

§7

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1. Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí ně­která ustanovení zákona o podpoře využívání ob­novitelných zdrojů.

2. Vyhláška č. 364/2007 Sb., kterou se mění vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá usta­novení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů.

3. Vyhláška č. 409/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá usta­novení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve znění vyhlášky č. 364/2007 Sb.

4. Vyhláška č. 300/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá usta­novení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve znění vyhlášky č. 364/2007 Sb. a vyhláš­ky č. 409/2009 Sb.

5. Vyhláška č. 338/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá usta­novení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve znění vyhlášky č. 364/2007 Sb., vyhláš­ky č. 409/2009 Sb. a vyhlášky č. 300/2010 Sb.

§8

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 5. listopadu 2012 s výjimkou ustanovení § 7, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013.

 

Předsedkyně: Ing. Vitásková v.r.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 347/2012 Sb.

Indikativní hodnoty technicko-ekonomických parametrů a doby životnosti výroben elektřiny z obnovitelných zdrojů energie

Příloha: V347_2012_PR1_V350_2013.pdf