Vyhláška č. 440/2012 Sb.

o zárukách původu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie

Vyhláška č. 440/2012 Sb.

o zárukách původu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 53 odst. 1 písm. f) zákona č. 165/2012 Sb., o podpo­rovaných zdrojích energie a o změně některých zá­konů:

§1

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví

a) vzor žádosti o vydání záruky původu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie (dále jen „záruka původu") a

b) podmínky pro vydání a uznání záruky původu.

§2

Vzor žádosti o vydání záruky původu

Záruka původu se vydá na základě žádosti, jejíž vzor je uveden v příloze k této vyhlášce.

§3

Podmínky pro vydání záruky původu a podmínky pro uznání záruky původu vydané v jiném členském státě Evropské unie

(1) žádost o vydání záruky původu se předkládá operátorovi trhu elektronicky, prostřednictvím účtu držitele záruk původu v evidenci záruk původu u ope­rátora trhu.

(2) žádost o vydání záruky původu se předkládá za elektřinu vyrobenou nejméně v hodnotě 1 MWh a jejích násobcích, která byla dodána do elektrizační soustavy v České republice, a to za období 1, 2 nebo 3 kalendářních měsíců.

(3) Operátor trhu vydá záruku původu jako elek­tronický certifikát na účet držitele záruk původu po ukončení závěrečného finančního vypořádání odchylek prováděného operátorem trhu a po uhrazení ceny za vydání záruky původu. Tuto záruku původu vede v ak­tivní evidenci záruk původu po 12 měsíců od konce období výroby elektřiny uvedeného v žádosti o vydání záruky původu.

(4) Záruku původu vydanou v jiném členském státě Evropské unie lze uznat, pokud je umožněn její elektronický převod z evidence záruk původu z tohoto členského státu Evropské unie do evidence záruk pů­vodu v České republice.

§4

Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 343/2008 Sb., kterou se stanoví vzor žádosti o vydání záruky původu elektřiny z obnovitel­ných zdrojů energie a vzor záruky původu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, se zrušuje.

§5

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013.

Ministr:

MUDr. Kuba v.

Příloha č.1 vyhlášky č. 440/2012 Sb.

Příloha: v440_2012_pr1.pdf