Zákon č. 406/2000 Sb.

ze dne 25. října 2000 o hospodaření energií

Zákon č. 406/2000 Sb.

o hospodaření energií

ve znění zákona č. 359/2003 Sb., zákona č. 694/2004 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 177/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 574/2006 Sb., zákona č. 393/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb. a zákona č. 299/2011 Sb.Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

HLAVA I

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

§ 1

Předmět zákona

Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) (dále jen „Unie“) a stanoví

a)      některá opatření pro zvyšování hospodárnosti užití energie a povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání s energií,

b)      pravidla pro tvorbu Státní energetické koncepce, Územní energetické koncepce a Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie,

c)      požadavky na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie,

d)      požadavky na uvádění spotřeby energie a jiných hlavních zdrojů na energetických štítcích výrobků spojených se spotřebou energie,

e)      požadavky na informování a vzdělávání v oblasti úspor energie a využití obnovitelných a druhot­ných zdrojů.

§ 2

Základní pojmy

(1) Pro účely tohoto zákona se rozumí

a) nakládáním s energií výroba, přenos, přeprava, distribuce, rozvod, spotřeba energie a uskladňování plynu, včetně souvisejících činností,

b) obnovitelnými zdroji obnovitelné nefosilní přírodní zdroje energie, jimiž jsou energie větru, energie slunečního záření, geotermální energie, energie vody, energie půdy, energie vzduchu, energie biomasy, energie skládkového plynu, energie kalového plynu z čistíren odpadních vod a energie bioplynu,

c) druhotným energetickým zdrojem využitelný energetický zdroj, jehož energetický potenciál vzniká jako vedlejší produkt při přeměně a konečné spotřebě energie, při uvolňování z bituminózních horninvčetně degazačního a důl­ního plynu nebo při energetickém využívání nebo odstraňování odpadů a náhradních paliv vyrobených na bázi odpadů nebo při jiné hospodářské činnosti,

d) energetickým hospodářstvím soubor technických zařízení a budov sloužících k nakládání s energií,

e) účinností užití energie míra efektivnosti energetických procesů, vyjádřená poměrem mezi úhrnnými energetickými výstupy a vstupy téhož procesu, vyjádřená v procentech,

f) energetickou náročností budovy u existujících staveb množství energie skutečně spotřebované, u projektů nových staveb nebo projektů změn staveb, na něž je vydáno povolení, vypočtené množství energie pro splnění požadavků na standardizované užívání budovy, zejména na vytápění, přípravu teplé vody, chlazení, úpravu vzduchu větráním a úpravu parametrů vnitřního prostředí klimatizačním systémem a osvětlení,

g) kombinovanou výrobou elektřiny a tepla přeměna primární energie na energii elektrickou a užitečné teplo ve společném současně probíhajícím procesu v jednom výrobním zařízení,

h) klimatizačním systémem soubor všech zařízení a prvků na úpravu parametrů vnitřního prostředí spojené s ohřevem, chlazením, zvlhčováním a filtrací vzduchu, které jsou součástí stavby,

i) vytápěním proces sdílení tepla do vytápěného prostoru zajišťovaný příslušným technickým zařízením za účelem vytváření tepelné pohody či požadovaných standardů vnitřního prostředí,

j) ústředním vytápěním nebo chlazením vytápění nebo chlazení, kde zdroj tepla nebo chladu je umístěn mimo vytápěné nebo chlazené prostory a slouží pro vytápění nebo chlazení vícebytových či nebytových prostor,

k) jmenovitým výkonem nejvyšší tepelný výkon, vyjádřený v kW, uvedený výrobcem, kterého lze dosáhnout při trvalém provozu a při účinnosti uvedené výrobcem,

l) jmenovitým chladicím výkonem klimatizačního systému jmenovitý příkon pohonu zdroje chladu udaný výrobcem,

m) průkazem energetické náročnosti budovy průkaz, který obsahuje informace o energetické náročnosti budovy,

n) energetickým auditem písemná zpráva obsahující informace o stávající nebo předpokládané úrovni využívání energie v budovách, v energetickém hospodářství, v průmyslovém postupu a energetickách službách s popisem a stanovením technicky, eko­logicky a ekonomicky efektivních návrhů na zvý­šení úspor energie nebo zvýšení energetické účin­nosti včetně doporučení k realizaci,

o) energetickým posudkem písemná zpráva obsahu­jící informace o posouzení plnění předem stanove­ných technických, ekologických a ekonomických parametrů určených zadavatelem energetického posudku včetně výsledků a vyhodnocení, 

p) budovou nadzemní stavba a její podzemní části, prostorově soustředěná a navenek převážně uza­vřená obvodovými stěnami a střešní konstrukcí, v níž se používá energie k úpravě vnitřního pro­středí,

q) ucelenou částí budovy podlaží, byt nebo jiná část budovy, která je určena k samostatnému používání nebo byla za tímto účelem upravena,

r) celkovou energeticky vztažnou plochou vnější pů­dorysná plocha všech prostorů s upravovaným vnitřním prostředím v celé budově, vymezená vnějšími povrchy konstrukcí obálky budovy,

s) větší změnou dokončené budovy změna dokon­čené budovy na více než 25 % celkové plochy obálky budovy,

t) obálkou budovy soubor všech teplosměnných konstrukcí na systémové hranici celé budovy nebo zóny, které jsou vystaveny přilehlému prostředí, jež tvoří venkovní vzduch, přilehlá zemina, vnitřní vzduch v přilehlém nevytápěném prostoru, sou­sední nevytápěné budově nebo sousední zóně bu­dovy vytápěné na nižší vnitřní návrhovou teplotu,

u) technickým systémem budovy zařízení určené k vytápění, chlazení, větrání, úpravě vlhkosti vzduchu, přípravě teplé vody, osvětlení budovy nebo její ucelené části nebo pro kombinaci těchto účelů,

v) nákladově optimální úrovní stanovené požadavky na energetickou náročnost budov nebo jejich sta­vebních nebo technických prvků, která vede k nej-nižším nákladům na investice v oblasti užití ener­gií, na údržbu, provoz a likvidaci budov nebo je­jich prvků v průběhu odhadovaného ekonomic­kého životního cyklu,

w) budovou s téměř nulovou spotřebou energie bu­dova s velmi nízkou energetickou náročností, jejíž spotřeba energie je ve značném rozsahu pokryta z obnovitelných zdrojů.

(2) Dále se pro účely tohoto zákona rozumí

a) výrobkem spojeným se spotřebou energie výrobek, jenž má při používání dopad na spotřebu energie a jenž je uveden na trh nebo do provozu, a dále části, které jsou určeny k zabudování do výrobku spojeného se spotřebou energie a které jsou uváděny na trh anebo do provozu jako jednotlivé části pro konečné uživatele a jejichž vliv na
životní prostředí lze posoudit samostatně,

b) součástmi a podsestavami části určené k zabudování do výrobku spojeného se spotřebou energie, jež nejsou uváděny na trh nebo do provozu jako jednotlivé části pro konečné uživatele, anebo u nichž nelze posoudit vliv na životní prostředí samostatně,

c) energetickým štítkem označení výrobku spojeného se spotřebou energie, které obsahuje údaje o spotřebě energie a jiných hlavních zdrojů spotřebovaných v souvislosti s tímto výrobkem,

d) informačním listem normalizovaný přehled informací týkající se výrobku spojeného se spotřebou energie,

e) ekodesignem začlenění prvků nebo funkcí výrobku spojeného se spotřebou energie, které mohou mít vliv na životní prostředí během životního cyklu tohoto výrobku, do návrhu výrobku spojeného se spotřebou energie s cílem zlepšit vliv výrobku na životní prostředí během celého životního cyklu,

f) jinými hlavními zdroji voda, chemikálie nebo jakékoli jiné látky spotřebované výrobkem při běžném používání,

g) uvedením na trh první zpřístupnění výrobku spojeného se spotřebou energie na trhu Unie za účelem jeho distribuce nebo používání v Unii za úplatu, bez ohledu na způsob prodeje, nebo bezúplatně,

h) uvedením do provozu první použití výrobku spojeného se spotřebou energie uživatelem v členském státě Unie k účelu, pro který byl zhotoven,

i) výrobcem osoba vyrábějící výrobek spojený se spotřebou energie a která hodlá uvést výrobek na trh nebo do provozu, a to pod svým jménem, popřípadě obchodním označením,

j) zplnomocněným zástupcem osoba usazená v Unii, která byla výrobcem písemně pověřena k tomu, aby jeho jménem plnila zcela nebo zčásti povinnosti vyplývající z tohoto zákona,

k) dovozcem osoba usazená v Unii, která uvádí na trh nebo do provozu v Unii výrobek spojený se spotřebou energie ze třetí země,

l) dodavatelem výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce v Unii nebo dovozce, uvádějící výrobek spojený se spotřebou energie na trh nebo do provozu v Unii; pokud tito neexistují, považuje se za dodavatele jakákoli osoba, která uvádí na trh nebo do provozu v Unii výrobky spojené se spotřebou energie, na něž se vztahuje tento zákon,

m) obchodníkem osoba, která prodává, pronajímá, nabízí ke koupi na splátky nebo předvádí výrobky spojené se spotřebou energie konečným uživatelům.

HLAVA II

ENERGETICKÉ KONCEPCE

§ 3

Státní energetická koncepce

(1) Státní energetická koncepce je strategickým dokumentem s výhledem na 30 let vyjadřujícím cíle státu v energetickém hospodářství v souladu s potřebou zabezpečit základní funkce státu a s potřebami hospodářského a společenského rozvoje i za krizové situace, včetně ochrany životního prostředí, sloužícím i pro vypracování územních energetických koncepcí.

 

(2) Návrh státní energetické koncepce zpracovává Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen „ministerstvo“) a předkládá jej ke schválení vládě.

 

(3) Naplňování státní energetické koncepce vyhodnocuje ministerstvo nejméně jedenkrát za 5 let a o výsledcích vyhodnocení informuje vládu.

§ 4

Územní energetická koncepce

(1) Územní energetická koncepce vychází ze státní energetické koncepce a obsahuje cíle a principy řešení energetického hospodářství na úrovni kraje, statutárního města a hlavního města Prahy nebo obce. Vytváří podmínky pro hospodárné nakládání s energií v souladu s potřebami hospodářského a společenského rozvoje včetně ochrany životního prostředí a šetrného nakládání s přírodními zdroji energie. Územní energetická koncepce je neopomenutelným podkladem pro politiku územního rozvoje a územně plánovací dokumentaci.

(2) Územní energetickou koncepci jsou povinni přijmout pro svůj územní obvod kraj, hlavní město Praha a statutární město (dále jen „pořizovatel“) v přenesené působnosti.

(3) Územní energetickou koncepci může, pokud se nejedná o povinnost podle odstavce 2, přijmout pro svůj územní obvod nebo jeho část obec. Územní ener­getická koncepce přijatá obcí musí být v souladu s územní energetickou koncepcí přijatou krajem.

(4) Územní energetická koncepce se zpracovává na období 20 let a v případě potřeby podle odstavce 7 se doplňuje a upravuje.

(5) Územní energetická koncepce obsahuje

a)   rozbor trendů vývoje poptávky po energii,

b)   rozbor možných zdrojů a způsobů nakládání s energií,

c)   hodnocení využitelnosti obnovitelných a druhotných energetických zdrojů a kombinované výroby elektřiny a tepla, zvláště se vyhodnotí vhodnost vytápění a chlazení využívajících obnovitelné zdroje energie v místní infrastruktuře,

d)  hodnocení využitelnosti energetického potenciálu komunálních odpadů1b),

e)   hodnocení technicky a ekonomicky dosažitelných úspor z hospodárnějšího využití energie,

f)   řešení energetického hospodářství území včetně zdůvodnění a návrh opatření uplatnitelných pořizovatelem koncepce.

 

(6) K účasti na vypracování územní energetické koncepce si pořizovatel může vyžádat součinnost držitelů licence na podnikání v energetických odvětvích2), dodavatelů tuhých a kapalných paliv a zpracovatelů komunálních odpadů1b), kteří podnikají na území, pro které se územní energetická koncepce zpracovává, jakož i největších spotřebitelů energie. Ti jsou povinni, pokud jsou k tomu pořizovatelem vyzváni, pro vypracování územní energetické koncepce poskytnout bezúplatně v nutném rozsahu potřebné podklady a údaje; rozsah a lhůty pro poskytnutí podkladů a údajů stanoví prováděcí právní předpis2a).

 

(7) Naplňování územní energetické koncepce vyhodnocuje pořizovatel nejméně jedenkrát za 4 roky a na základě vyhodnocení může zpracovávat návrhy na změnu.

 

(8) Pořizovatel poskytuje ministerstvu na vyžádání informace o aktuálním stavu zpracování a vyhodnocení územní energetické koncepce pro účely posouzení souladu se státní energetickou koncepcí.

 

(9) Vláda nařízením stanoví podrobnosti obsahu územní energetické koncepce podle odstavce 5.

HLAVA III

STÁTNÍ PROGRAM NA PODPORU ÚSPOR ENERGIE A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH A DRUHOTNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

§ 5

(1) Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie, (dále jen „Program“) je program zvyšování účinnosti užití energie, snižování energetické náročnosti a využití obnovitelných a druhotných zdrojů v souladu se schválenou státní energetickou koncepcí a zásadami udržitelného rozvoj3a).

(2)   Program zpracovává na období jednoho roku ministerstvo v dohodě s Ministerstvem životního prostředí a předkládá jej ke schválení vládě.

(3) Ministerstvo v dohodě s Ministerstvem životního prostředí vyhodnocuje naplňování Programu jedenkrát ročně a o výsledcích informuje vládu. Ministerstvo výsledky hodnocení Programu zohlední v návrhu Programu na další období.

(4) K uskutečnění Programu mohou být poskytovány dotace ze státního rozpočtu na

a)    energeticky úsporná opatření ke zvyšování účinnosti užití energie a snižování energetické náročnosti budov včetně rozvoje budov s téměř nulovou spotřebou energie,

b)    rozvoj využívání kombinované výroby elektřiny a tepla,

c)    modernizaci výrobních a rozvodných zařízení energie,

d)   moderní technologie a materiály pro energeticky úsporná opatření,

e)    rozvoj využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie,

f)    rozvoj energetického využití komunálních odpadů1b),

g)    osvětu, výchovu, vzdělávání a poradenství v oblasti nakládání s energií, využívání a přínosů obnovitelných a druhotných zdrojů energie,

h)    vědu, výzkum a vývoj v oblasti nakládání s energií, energetických úspor a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie,

i)     zpracování územní energetické koncepce a nástrojů na její realizaci,

j)     zavádění průkazu energetické náročnosti budov a provádění energetických auditů a energetických posudků,

k)    pobídky malým, středním a velmi malým podnikům vyrábějícím výrobky spojené se spo­třebou energie k zavádění nových postupů vedoucích ke splnění požadavků na ekodesign,

l)     rozvoj energeticky úsporných budov.

 

(5) Program je uveřejňován v Obchodním věstníku a ministerstvo jej uveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(6) Vláda nařízením stanoví pravidla pro poskytování dotací podle odstavce 4.

HLAVA IV

NĚKTERÁ OPATŘENÍ PRO ZVYŠOVÁNÍ HOSPODÁRNOSTI UŽITÍ ENERGIE

§ 6

Účinnost užití energie zdrojů a rozvodů energie

(1) Stavebník nebo vlastník výrobny elektřiny nebo tepelné energie2) je povinen u nově zřizovaných výroben a výroben, u nichž se provádí změna dokon­čené stavby4), zajistit alespoň minimální účinnost užití energie výroben elektřiny nebo tepelné energie stano­venou prováděcím právním předpisem.

(2) Stavebník nebo vlastník zařízení na distribuci tepelné energie a vnitřní distribuci tepelné energie a chladu2) je povinen u nově zřizovaných zařízení a u zařízení, u nichž se provádí změna dokončené stavby4) na distribuci tepelné energie a vnitřní distribuci tepelné energie a chladu, zajistit účinnost užití rozvodů energie a vybavení vnějších rozvodů a vnitřních roz­vodů tepelné energie a chladu v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem.

(3) Dodavatel kotlů a kamen na biomasu, solár­ních fotovoltaických a solárních tepelných systémů, mělkých geotermálních systémů a tepelných čerpadel (dále jen „vybraná zařízení vyrábějící energii z obnovi­telných zdrojů") je povinen uvést pravdivé, nezkreslené a úplné informace o předpokládaných přínosech a roč­ních provozních nákladech těchto zařízení a jejich ener­getickou účinnost v technické dokumentaci nebo ná­vodu na použití.

(4) Držitel licence na výrobu elektřiny podle ener­getického zákona vyrábějící elektřinu ve výrobně elek­třiny s instalovaným výkonem vyšším než 5 MWe s vy­užitím hnědého uhlí (dále jen „výrobce elektřiny") je povinen

a) zajistit pravidelnou kontrolu účinnosti užití ener­gie provozovaných výroben elektřiny (dále jen „kontrola účinnosti"), jejímž výsledkem je pravi­delná písemná zpráva o kontrole účinnosti podle prováděcího právního předpisu obsahující také množství elektřiny vyrobené v období, za které byla kontrola účinnosti provedena,

b) zpracovávat zprávy o kontrole účinnosti objek­tivně, pravidelně a úplně,

c) předkládat zprávy o kontrole účinnosti minister­stvu do 30 dnů od provedení kontroly účinnosti a na vyžádání Státní energetické inspekci.

(5) Výrobce elektřiny, který vyrábí elektřinu bez dodávky užitečného tepla s účinností užití energie nižší, než je hodnota stanovená prováděcím právním předpi­sem, je povinen uhradit operátorovi trhu do 90 dnů od provedení kontroly účinnosti platbu za nesplnění mini­mální účinnosti užití energie při spalování hnědého uhlí. Ministerstvo zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup údaje ze zpráv o kontrole účinnosti. Operátor trhu eviduje příjmy z platby na zvláštním účtu a používá je na úhradu nákladů spojených s pod­porou elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla vyrobené z hnědého uhlí podle jiného právního předpisu4b).

(6) Způsob stanovení účinnosti užití energie pro­vozovaných výroben elektřiny, hodnoty minimální účinnosti užití energie výroby elektřiny bez dodávky užitečného tepla, četnost kontroly účinnosti, vzor a ob­sah zprávy o kontrole účinnosti a způsob stanovení množství elektřiny vyrobené v období, za které byla kontrola účinnosti provedena, a rozsah zveřejňovaných údajů ze zpráv o kontrole účinnosti včetně údajů o plat­bách operátorovi trhu stanoví prováděcí právní předpis.

(7) Výši platby podle odstavce 5 stanoví vláda na­řízením.

§ 6a

Kontrola provozovaných kotlů a rozvodů tepelné energie a klimatizačních systémů

(1) U provozovaných kotlů se jmenovitým výko­nem nad 20 kW a příslušných rozvodů tepelné energie je jejich vlastník nebo společenství vlastníků jednotek5) povinen

a) zajistit pravidelnou kontrolu těchto kotlů a přísluš­ných rozvodů tepelné energie, jejímž výsledkem je písemná zpráva o kontrole provozovaných kotlů a příslušných rozvodů tepelné energie,

b) předložit na vyžádání zprávy o kontrole provozo­vaných kotlů a příslušných rozvodů tepelné ener­gie ministerstvu nebo Státní energetické inspekci,

c) oznámit ministerstvu provedení kontroly osobou podle odstavce 3 písm. d) a předložit ministerstvu kopii oprávnění osoby pro vykonávání této čin­nosti podle právního předpisu jiného členského státu Unie.

(2) U provozovaných klimatizačních systémů se jmenovitým chladicím výkonem vyšším než 12 kW je jeho vlastník nebo společenství vlastníků jednotek po­vinen

a) zajistit pravidelnou kontrolu tohoto klimatizač­ního systému, jejímž výsledkem je písemná zpráva o kontrole klimatizačního systému,

b) předložit na vyžádání zprávy o kontrole klimati­začního systému ministerstvu nebo Státní energe­tické inspekci,

c) oznámit ministerstvu provedení kontroly osobou podle odstavce 3 písm. d) a předložit ministerstvu kopii oprávnění osoby pro vykonávání této čin­nosti podle právního předpisu jiného členského státu Unie.

(3) Při kontrole provozovaných kotlů, tepelných rozvodů a klimatizačních systémů musejí být splněny tyto podmínky

a) kontrolu provozovaných kotlů a příslušných roz­vodů tepelné energie, které nejsou předmětem li­cence na výrobu tepelné energie a licence na roz­vod tepelné energie podle zvláštního právního předpisu2) může provádět pouze příslušný energe­tický specialista podle § 10 odst. 1 písm. c) nebo osoba podle písmene d),

b) kontrolu provozovaných kotlů a příslušných roz­vodů tepelné energie, které jsou předmětem licence na výrobu tepelné energie a licence na rozvod te­pelné energie podle zvláštního právního před­pisu2), provádí držitel této licence na výrobu tepla a držitel licence na rozvod tepla,

c) kontrolu klimatizačních systémů může provádět pouze příslušný energetický specialista podle § 10 odst. 1 písm. d) nebo osoba podle písmene d),

d) kontroly provozovaných kotlů a rozvodů tepelné energie a kontroly klimatizačních systémů včetně zpracování příslušné zprávy může provést a zpra­covat také osoba usazena v jiném členském státě Unie, pokud je oprávněna k výkonu uvedené čin­nosti podle právních předpisů jiného členského státu Unie; ministerstvo je uznávacím orgánem po­dle zvláštního právního předpisu53),

e) zprávy o kontrolách provozovaných kotlů a pří­slušných rozvodů tepelné energie podle odstavce 1 a klimatizačních systémů podle odstavce 2 musejí být zpracovány objektivně, nestranně, pravdivě a úplně.

(4) Povinnost podle odstavců 1 a 2 se nevztahuje na kotle a vnitřní rozvody tepelné energie a klimatizační systémy umístěné v rodinných domech, bytech a stav­bách pro rodinnou rekreaci s výjimkou případů, kdy jsou provozovány výhradně pro podnikatelskou čin­nost. Na kotle a vnitřní rozvody tepelné energie a kli­matizační systémy umístěné v rodinných domech, by­tech a stavbách pro rodinnou rekreaci se poskytuje po­radenství podle § 5 odst. 4 písm. g).

(5) Rozsah, četnost a způsob provádění kontroly, vzor a obsah zprávy o kontrolách provozovaných kot­lů a rozvodů tepelné energie a kontrolách klimatizač­ních systémů stanoví prováděcí právní předpis.

§ 7

Snižování energetické náročnosti budov

(1) V případě výstavby nové budovy je stavebník povinen plnit požadavky na energetickou náročnost budovy podle prováděcího právního předpisu a při po­dání žádosti o stavební povolení nebo ohlášení stavby doložit

a) kladným závazným stanoviskem dotčeného orgánu podle § 13 splnění požadavků na energe­tickou náročnost budovy na nákladově optimální úrovni od 1. ledna 2013,

b) kladným závazným stanoviskem dotčeného orgánu podle § 13 splnění požadavků na energe­tickou náročnost budovy s téměř nulovou spotře­bou energie, a to v případě budovy, jejímž vlastní­kem a uživatelem bude orgán veřejné moci nebo subjekt zřízený orgánem veřejné moci (dále jen „orgán veřejné moci") a jejíž celková energeticky vztažná plocha bude

1. větší než 1 500 m2, a to od 1. ledna 2016,

2. větší než 350 m2, a to od 1. ledna 2017,

3. menší než 350 m2, a to od 1. ledna 2018,

c) kladným závazným stanoviskem dotčeného orgánu podle § 13 splnění požadavků na energe­tickou náročnost budovy s téměř nulovou spotře­bou energie, a to v případě budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1 500 m2 od 1. ledna 2018, v případě budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 350 m2 od 1. ledna 2019 a v případě budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 350 m2 od 1. ledna 2020,

d) průkazem energetické náročnosti budovy posou­zení technické, ekonomické a ekologické provedi­telnosti alternativních systémů dodávek energie.

(2) V případě větší změny dokončené budovy jsou stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek povinni plnit požadavky na energetickou ná­ročnost budovy podle prováděcího právního předpisu a stavebník je povinen při podání žádosti o stavební povolení nebo ohlášení stavby, anebo vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou povinni před zahájením větší změny dokončené budovy, v případě, kdy tato změna nepodléhá stavebnímu povolení či ohlášení, doložit průkazem energetické náročnosti budovy

a) splnění požadavků na energetickou náročnost bu­dovy na nákladově optimální úrovni pro budovu nebo pro měněné stavební prvky obálky budovy a měněné technické systémy podle prováděcího právního předpisu,

b) posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie podle prováděcího právního předpisu,

c) stanovení doporučených opatření pro snížení energetické náročnosti budovy podle prováděcího právního předpisu.

(3) V případě jiné než větší změny dokončené bu­dovy nebo větší změny dokončené budovy, při které se dokládají požadavky na snížení energetické náročnosti pro měněné stavební prvky obálky budovy nebo tech­nické systémy, a která je provedena do 10 let od vy­hotovení průkazu energetické náročnosti této budovy, jsou vlastník budovy nebo společenství vlastníků jed­notek povinni plnit požadavky na energetickou nároč­nost budovy podle prováděcího právního předpisu a pro stavbu splnit požadavky na energetickou nároč­nost pro měněné stavební prvky obálky budovy nebo měněné technické systémy podle prováděcího právního předpisu; to doloží kopií dokladů, které se vztahují k měněným stavebním prvkům obálky budovy nebo měněným technickým systémům a které jsou povinni uchovávat 5 let.

(4) Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou dále povinni

a) vybavit vnitřní tepelná zařízení budov přístroji re­gulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie konečným uživatelům v rozsahu stanoveném pro­váděcím právním předpisem; konečný uživatel je povinen umožnit instalaci, údržbu a kontrolu těchto přístrojů,

b) zajistit v případě instalace vybraných zařízení vy­rábějících energii z obnovitelných zdrojů v budově, aby tuto instalaci provedly pouze osoby podle § 10d; zajištění se prokazuje předložením kopie daňových dokladů týkajících se příslušné instalace a kopie oprávnění podle § 10f,

c) zajistit při užívání budov nepřekročení měrných ukazatelů spotřeby tepla pro vytápění, chlazení a pro přípravu teplé vody stanovených prováděcím právním předpisem,

d) řídit se pravidly pro vytápění, chlazení a dodávku teplé vody stanovenými prováděcím právním předpisem,

e) u budov užívaných orgány státní správy s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1 500 m2 zařadit do 1. ledna 2015 tyto budovy do Systému monitoringu spotřeby energie uveřejněného na in­ternetových stránkách ministerstva.

(5) Požadavky na energetickou náročnost budovy podle odstavců 1 až 3 nemusí být splněny

a) u budov s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 50 m2,

b) u budov, které jsou kulturní památkou, anebo nej­sou kulturní památkou, ale nacházejí se v památ­kové rezervaci nebo památkové zóně12), pokud by s ohledem na zájmy státní památkové péče splnění některých požadavků na energetickou náročnost těchto budov výrazně změnilo jejich charakter nebo vzhled; tuto skutečnost stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek do­loží závazným stanoviskem orgánu státní památ­kové péče,

c) u budov navrhovaných a obvykle užívaných jako místa bohoslužeb a pro náboženské účely,

d) u staveb pro rodinnou rekreaci13),

e) u průmyslových a výrobních provozů, dílenských provozoven a zemědělských budov se spotřebou energie do 700 GJ za rok,

f) při větší změně dokončené budovy v případě, že stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek prokáže energetickým auditem, že to není technicky nebo ekonomicky vhodné s ohledem na životnost budovy a její provozní účely.

(6) Pravidla pro vytápění, chlazení a dodávku tep­lé vody se nevztahují na dodávky uskutečňované

a) v rodinných domech a stavbách pro rodinnou re­kreaci,

b) pro nebytové prostory za podmínky nepřekročení limitů stanovených prováděcím právním předpi­sem a neohrožení zdraví a majetku; nepřekročení limitů se prokazuje energetickým posudkem,

c) pro byty ve vlastnictví společenství vlastníků jed­notek, pokud společenství vlastníků jednotek vy­jádří souhlas5) s odlišnými pravidly, za podmínky nepřekročení limitů stanovených prováděcím právním předpisem a neohrožení zdraví a majetku; nepřekročení limitů se prokazuje energetickým posudkem.

(7) Povinnosti podle odstavce 4 písm. a) a c) se nevztahují na rodinné domy a stavby pro rodinnou rekreaci.

(8) Prováděcí právní předpis stanoví nákladově optimální úroveň požadavků na energetickou nároč­nost budovy pro nové budovy, větší změny dokonče­ných budov, pro jiné než větší změny dokončených budov, pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie, dále stanoví metodu výpočtu energetické náročnosti budovy, vzor posouzení technické, ekonomické a eko­logické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie a vzor stanovení doporučených opatření pro snížení energetické náročnosti budovy.

(9) Rozsah vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie konečným uživatelům, měrné ukazatele tepla pro vytápění, chlazení a přípravu teplé vody a pra­vidla pro vytápění, chlazení a dodávku teplé vody sta­noví prováděcí právní předpis.

§ 7a

Průkaz energetické náročnosti

(1) Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek je povinen

a) zajistit zpracování průkazu energetické náročnosti (dále jen „průkaz") při výstavbě nových budov nebo při větších změnách dokončených budov,

b) zajistit zpracování průkazu u budovy užívané orgánem veřejné moci od 1. července 2013 s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 500 m2 a od 1. července 2015 s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 250 m2,

c) zajistit zpracování průkazu pro užívané bytové domy nebo administrativní budovy

1. s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1 500 m2 do 1. ledna 2015,

2. s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1 000 m2 do 1. ledna 2017,

3. s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 1 000 m2 do 1. ledna 2019,

d) oznámit ministerstvu zpracování průkazu osobou podle odstavce 4 písm. a) bodu 2 a předložit mi­nisterstvu kopii oprávnění osoby pro vykonávání této činnosti podle právního předpisu jiného člen­ského státu Unie,

e) u budovy užívané orgánem veřejné moci v případě, že pro ni nastala povinnost zajistit zpracování prů­kazu podle odstavce 1 písm. a) až c), umístit průkaz v budově podle prováděcího právního předpisu,

f) předkládat na vyžádání průkazy ministerstvu nebo Státní energetické inspekci.

(2) Vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou povinni

a) zajistit zpracování průkazu

1. při prodeji budovy nebo ucelené části budovy,

2. při pronájmu budovy,

3. od 1. ledna 2016 při pronájmu ucelené části bu­dovy,

b) předložit průkaz nebo jeho ověřenou kopii

1. možnému kupujícímu budovy nebo ucelené části budovy před uzavřením smluv týkajících se koupě budovy nebo ucelené části budovy,

2. možnému nájemci budovy nebo ucelené části budovy před uzavřením smluv týkajících se ná­jmu budovy nebo ucelené části budovy,

c) předat průkaz nebo jeho ověřenou kopii

1. kupujícímu budovy nebo ucelené části budovy nejpozději při podpisu kupní smlouvy,

2. nájemci budovy nebo ucelené části budovy nej­později při podpisu nájemní smlouvy,

d) zajistit uvedení ukazatelů energetické náročnosti uvedených v průkazu v informačních a reklamních materiálech při

1. prodeji budovy nebo ucelené části budovy,

2. pronájmu budovy nebo ucelené části budovy.

(3) Vlastník jednotky5) je povinen

a) předložit průkaz nebo jeho ověřenou kopii

1. možnému kupujícímu jednotky před uzavře­ním smluv týkajících se koupě jednotky,

2. od 1. ledna 2016 možnému nájemci jednotky před uzavřením smluv týkajících se nájmu jed­notky,

b) předat průkaz nebo jeho ověřenou kopii

1. kupujícímu jednotky nejpozději při podpisu kupní smlouvy,

2. od 1. ledna 2016 nájemci jednotky nejpozději při podpisu nájemní smlouvy,

c) zajistit uvedení ukazatelů energetické náročnosti uvedených v průkazu v informačních a reklamních materiálech při

1. prodeji jednotky,

2. od 1. ledna 2016 pronájmu jednotky.

(4) Průkaz platí 10 let ode dne data jeho vyhoto­vení nebo do provedení větší změny dokončené bu­dovy, pro kterou byl zpracován, a musí

a) být zpracován pouze

1. příslušným energetickým specialistou podle § 10 odst. 1 písm. b), nebo

2. osobou usazenou v jiném členském státě Unie, pokud je oprávněna k výkonu uvedené činnosti podle právních předpisů jiného členského státu Unie; ministerstvo je uznávacím orgánem podle zvláštního právního předpisu53),

b) být součástí dokumentace14) při prokazování do­držení technických požadavků na stavby15),

c) pro případy uvedené v § 9a odst. 1 písm. a) a v § 9a odst. 2 písm. a) a b) obsahovat energetický posu­dek,

d) být zpracován objektivně, pravdivě a úplně.

(5) Povinnosti podle odstavců 1 až 3 se nevztahují na případy uvedené v § 7 odst. 5 písm. a), c), d) a e).

(6) Vzor a obsah průkazu, způsob jeho zpraco­vání a umístění průkazu v budově stanoví prováděcí právní předpis.

(7) Pokud vlastníkovi jednotky nebyl na písemné vyžádání předán průkaz podle odstavce 1 nebo 2, může jej nahradit vyúčtováním dodávek elektřiny, plynu a te­pelné energie pro příslušnou jednotku za uplynulé 3 roky; v tom případě pro něj neplatí povinnost podle odstavce 3 písm. c).

(8) Průkaz zpracovaný pro budovu je také průka­zem pro ucelenou část této budovy včetně jednotky.

1. příslušným energetickým specialistou podle § 10 odst. 1 písm. a), nebo

2. osobou usazenou v jiném členském státě Unie, pokud je oprávněna k výkonu uvedené činnosti podle právních předpisů jiného členského státu Unie; ministerstvo je uznávacím orgánem podle zvláštního právního předpisu53),

b) být zpracován objektivně, pravdivě a úplně.

(3) Další povinnosti stavebníka, společenství vlast­níků jednotek nebo vlastníka budovy nebo energetic­kého hospodářství v případě, že pro ně nastala povin­nost zpracovat audit podle odstavce 1, jsou

a) předložit na vyžádání energetický audit minister­stvu nebo Státní energetické inspekci,

b) splnit opatření nebo část opatření vyplývající z energetického auditu ve lhůtě stanovené v roz­hodnutí Státní energetické inspekce v případě, že se jedná o organizační složky státu, krajů a obcí a příspěvkové organizace,

c) oznámit ministerstvu provedení energetického au­ditu osobou podle odstavce 2 písm. a) bodu 2 a předložit ministerstvu kopii oprávnění osoby pro vykonávání této činnosti podle právního před­pisu jiného členského státu Unie.

(4) Povinnost zpracovat energetický audit se ne­vztahuje na

a) stávající energetické hospodářství v případě, že za­řízení na výrobu elektřiny a tepelné energie, na přenos elektřiny a distribuci elektřiny a na rozvod tepelné energie odpovídá požadavkům na účinnost užití energie podle prováděcího právního před­pisu,

b) dokončené budovy, jejichž měrná spotřeba tepla při vytápění odpovídá požadavkům stanoveným prováděcím právním předpisem.

(5) Obsah a způsob zpracování energetického au­ditu a jeho rozsah stanoví prováděcí právní předpis.

 

§ 8

Energetické štítky

(1) Výrobky spojené se spotřebou energie, na které se vztahují požadavky označování energetickými štítky, dodání informačních listů a zpracování technické dokumentace, stanoví přímo použitelný předpis Evropské unie nebo prováděcí právní předpis a seznam těchto výrobků je uveden v prováděcím právním předpise.

(2) Dodavatel je povinen

a) dodávat tištěný energetický štítek a informační list v českém jazyce, který splňuje požadavky stanovené prováděcím právním předpisem10),

b) uchovávat technickou dokumentaci podle odstavce 3 pro účely kontroly, a to nejméně po dobu 5 let od vyrobení posledního dotčeného výrobku spojeného se spotřebou energie,

c) předložit na vyžádání Státní energetické inspekci technickou dokumentaci podle odstavce 3 a všechny doklady prokazující správnost informací uvedených na energetickém štítku, v informačním listu a v technické dokumentaci,

d) předložit na vyžádání Státní energetické inspekci nebo Evropské komisi elektronickou verzi technické dokumentace, a to do 10 pracovních dnů po obdržení žádosti Státní energetické inspekce nebo Evropské komise,

e) poskytovat na požádání obchodníkům okamžitě a bezúplatně potřebné energetické štítky a informační listy výrobků spojených se spotřebou energie,

f) zahrnovat informační list výrobku spojeného se spotřebou energie do všech informačních a reklamních materiálů týkajících se výrobku spojeného se spotřebou energie,

g) uvést na energetických štítcích a v informačních listech správné informace založené na metodách a postupech měření podle prováděcího právního předpisu10).

(3) Technická dokumentace musí obsahovat

a) obecný popis výrobku spojeného se spotřebou energie,

b) provedené konstrukční výpočty, stanoví-li tak prováděcí právní předpis,

c) protokoly o zkouškách, pokud jsou k dispozici, včetně protokolů o těch zkouškách, které byly provedeny příslušnými notifikovanými osobami podle jiných právních předpisů11),

d) výpočty nebo odvození informací uvedených v písmenech a) až c) v případě, že tyto informace byly získány formou zkoušek u podobných typů výrobků spojených se spotřebou energie umožňující ověření přesnosti uvedených informací včetně seznamu všech dalších podobných typů výrobků spojených se spotřebou energie, u nichž byly informace získány stejným způsobem, stanoví-li tak prováděcí právní předpis.

(4) Obchodník je povinen

a) řádně viditelným a čitelným způsobem vystavit na nebo u výrobku spojeného se spotřebou energie energetický štítek a poskytnout informační list v informačních a reklamních materiálech týkajících se výrobku spojeného se spotřebou energie, které jsou k výrobkům spojeným se spotřebou energie přiloženy, když jsou prodávány konečným uživatelům,

b) opatřit výrobek spojený se spotřebou energie příslušným energetickým štítkem na místě stanoveném v prováděcím právním předpise10), a to v českém jazyce, kdykoli je výrobek spojený se spotřebou energie, na něhož se vztahuje prováděcí právní
předpis10), nabízen nebo předváděn,

c) postupovat v případě, že jsou výrobky nabízeny k prodeji, k pronájmu nebo ke koupi na splátky prostřednictvím zásilkového prodeje, katalogu, internetu, telemarketingu nebo jakýmikoli jinými způsoby, při nichž nelze předpokládat, že potenciální konečný uživatel uvidí vystavený výrobek spojený se spotřebou energie, tak, aby byly konečnému uživateli informace uvedené na energetickém štítku a v informačním listu zpřístupněny podle prováděcího právního předpisu10).

(5) Dodavatel a obchodník jsou dále povinni uvádět odkaz na třídu energetické účinnosti výrobku spojeného se spotřebou energie v

a) informačních a reklamních materiálech popisujících spotřebu energie nebo cenu výrobku spojeného se spotřebou energie,

b) informačních a reklamních technických materiálech popisujících konkrétní technické parametry výrobku spojeného se spotřebou energie uveřejňovaných v písemné nebo elektronické formě.

(6) Požadavky na energetické štítky, informační listy a technickou dokumentaci podle tohoto zákona se nevztahují na použité výrobky spojené se spotřebou energie, jakékoli dopravní prostředky pro přepravu osob, zvířat nebo věcí a na štítek s údaji o výkonu nebo jeho ekvivalent připojený k výrobku spojenému se spotřebou energie z bezpečnostních důvodů.

(7) Náležitosti označování výrobků spojených se spotřebou energie energetickými štítky, provedení a obsah energetických štítků a informačních listů, metody a postupy měření, určení třídy energetické účinnosti a podrobnosti obsahu technické dokumentace stanoví prováděcí právní předpis10).

§ 8a

Ekodesign

(1) Výrobky spojené se spotřebou energie, na které se vztahují požadavky na ekodesign, označování CE a ES prohlášení o shodě, stanoví přímo použitelný předpis Evropské unie a seznam těchto výrobků je uveden v prováděcím právním předpise.

(2) Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce je povinen

a) uvádět na trh nebo do provozu výrobky spojené se spotřebou energie, pouze pokud splňují požadavky na ekodesign, po posouzení shody, po označení CE a po vydání ES prohlášení o shodě, a to podle prováděcího právního předpisu,

b) nepřipojovat k výrobku spojenému se spotřebou energie jakékoli jiné označení, které by mohlo uvádět uživatele v omyl nebo vést k záměně, pokud jde o význam a tvar označení CE,

c) vyhotovovat dokumenty týkající se posouzení shody a ES prohlášení o shodě v českém jazyce.

(3) Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce je po uvedení výrobku spojeného se spotřebou energie na trh nebo do provozu dále povinen

a) uchovávat příslušné dokumenty týkající se provedeného posouzení shody a vydaných ES prohlášení o shodě po dobu 10 let od vyrobení posledního uvedeného výrobku spojeného se spotřebou energie,

b) poskytovat Státní energetické inspekci veškeré potřebné informace uvedené v tomto zákoně a v prováděcím právním předpise vztahující se k ověření označení CE, k posouzení a předpokladu shody a k ES prohlášení o shodě, a to do 10 dnů po obdržení
žádosti Státní energetické inspekce,

c) poskytovat Státní energetické inspekci vzorky výrobků spojených se spotřebou energie k ověření označení CE, k posouzení a předpokladu shody a k ES prohlášení o shodě,

d) v případě, že uvádí na trh nebo do provozu součásti a podsestavy, poskytnout výrobci výrobku spojeného se spotřebou energie, na nějž se vztahuje toto ustanovení, údaje o materiálovém složení a spotřebě energie, materiálů nebo zdrojů těchto
součástí nebo podsestav, pokud tak stanoví prováděcí právní předpis,

e) poskytnout konečným uživatelům výrobků spojených se spotřebou energie nezbytné informace o tom, jak mohou přispět k udržitelnému užívání výrobku spojeného se spotřebou energie a ekologický profil výrobku spojeného se spotřebou energie a výhody ekodesignu podle prováděcího právního předpisu.

(4) Není–li výrobce usazen v Unii a neexistuje-li zplnomocněný zástupce, je povinnosti uvedené v odstavcích 2 a 3 povinen zajistit dovozce. Neexistuje-li dovozce, považuje se za osobu povinnou podle tohoto ustanovení osoba, která uvádí na trh nebo do provozu výrobky spojené se spotřebou energie stanovené v odstavci 1.

(5) Požadavky na označování CE a na ES prohlášení o shodě se nevztahují na dopravní prostředky pro přepravu osob, zvířat nebo věcí a na výrobky spojené se spotřebou energie vystavené na veletrzích, výstavách nebo předváděcích akcích, pokud jsou opatřeny oznámením, že nesmějí být uváděny na trh nebo do provozu na území Unie, dokud nesplní požadavky stanovené tímto zákonem a prováděcím právním předpisem.

(6) Požadavky na ekodesign, náležitosti označování CE, obsah ES prohlášení o shodě, postupy posuzování a předpoklad shody, postupy ověřování požadavků na ekodesign a poskytování informací o výrobku a jeho užívání stanoví prováděcí právní předpis.

§ 9

Energetický audit

(1) Energetický audit provádí energetický auditor. Energetický audit musí být zpracován s využitím energeticky úsporných materiálů a postupů, objektivně a pravdivě. Energetický audit provedený v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem6f) je zakončen písemnou zprávou, která musí obsahovat

a)   hodnocení současné úrovně posuzovaného energetického hospodářství a budov,

b)   celkovou výši dosažitelných energetických úspor včetně použitých vstupních a výstupních údajů a metod výpočtu,

c)   návrh vybrané varianty doporučené k realizaci energetických úspor včetně ekonomického zdůvodnění.

 

(2) Pokud energetické hospodářství a budova byly povinně podrobeny energetickému auditu nebo byla na zpracování auditu využita státní dotace, je jejich vlastník a energetický auditor povinen poskytnout na vyžádání kopii zprávy o energetickém auditu ministerstvu, Státní energetické inspekci, kraji a obci, které jsou místně příslušné podle místa, v němž se nachází posuzované energetické hospodářství a budova, a to i v elektronické podobě.

 

(3) Povinnost podrobit energetické hospodářství a budovu, k nimž má vlastnické nebo jiné užívací právo, energetickému auditu se vztahuje na

 

a)   každou fyzickou nebo právnickou osobu, která žádá o státní dotaci v rámci Programu, pokud instalovaný výkon energetického zdroje přesahuje 200 kW,

b)   organizační složky státu, organizační složky krajů a obcí, hlavního města Prahy a příspěvkové organizace s celkovou roční spotřebou energie vyšší, než je prováděcím právním předpisem stanovená hodnota,

c)   fyzické nebo právnické osoby, s výjimkou příspěvkových organizací, s celkovou roční spotřebou energie vyšší, než je prováděcím právním předpisem stanovená hodnota.

 

(4) Organizační složky státu, organizační složky krajů a obcí a příspěvkové organizace jsou povinny splnit opatření a lhůty stanovené v rozhodnutí Státní energetické inspekce.  

 

(5) Energetický audit se neprovádí, jestliže stávající technologická zařízení na výrobu elektřiny a tepelné energie, na přenos elektřiny a distribuci elektřiny a na rozvod tepelné energie odpovídají požadavkům na účinnost užití energie stanoveným zvláštním právním předpisem.

 

(6) Energetický audit se neprovádí u stávajících budov, jejichž měrná spotřeba tepla při vytápění odpovídá požadavkům stanoveným podle prováděcího právního předpisu a u budov obsahujících vnitřní technologické zdroje tepla v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem.

 

(7) Pokud povinnost podle odstavce 3 plní vlastník nebo osoba, která má jiné užívací právo, má povinnost poskytnout nezbytnou součinnost.

 

(8) Zpracování energetického auditu hradí zadavatel auditu.

 

(9) Podrobnosti týkající se náležitostí energetického auditu stanoví vyhláška.

 

(10) Energetický audit může provést také osoba, která je usazena v jiném členském státě Evropské unie, jestliže vykonává činnost energetického auditora na území České republiky dočasně nebo ojediněle, pokud je

 

a)      státním příslušníkem členského státu Evropské unie,

b)      oprávněn k výkonu činnosti energetického auditora podle právních předpisů jiného členského státu Evropské unie.

(11) Osoba oprávněná vykonávat audit podle odstavce 10 je povinna oznámit provedení auditu ministerstvu.

§ 9a

Energetický posudek

(1) Stavebník, společenství vlastníků jednotek nebo vlastník budovy nebo energetického hospodářství zajistí energetický posudek pro

a) posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie při výstavbě nových budov nebo při větší změně dokončené budovy se zdrojem energie s in­stalovaným výkonem vyšším než 200 kW; energe­tický posudek je součástí průkazu podle § 7a odst. 4 písm. c),

b) posouzení proveditelnosti zavedení výroby elek­třiny u energetického hospodářství s celkovým te­pelným výkonem vyšším než 5 MW, pokud je předložena dokumentace stavby podle zvláštního právního předpisu4)'14) pro budování nového zdroje energie nebo pro změnu dokončených sta­veb u zdrojů energie již vybudovaných,

c) posouzení proveditelnosti zavedení dodávky tepla u energetického hospodářství s celkovým elektric­kým výkonem vyšším než 10 MW, pokud je před­ložena dokumentace stavby podle zvláštního práv­ního předpisu4)'14) pro budování nového zdroje energie nebo pro změnu dokončených staveb u zdrojů energie již vybudovaných; u energetic­kého hospodářství, které užívá plynové turbíny, se tato povinnost vztahuje na celkový elektrický výkon vyšší než 2 MW, u spalovacích motorů se tato povinnost vztahuje na celkový elektrický vý­kon vyšší než 0,8 MW,

d) posouzení proveditelnosti projektů týkajících se snižování energetické náročnosti budov, zvyšování účinnosti energie, snižování emisí ze spalovacích zdrojů znečištění nebo využití obnovitelných nebo druhotných zdrojů nebo kombinované výroby elektřiny a tepla financovaných z programů pod­pory ze státních, evropských finančních pro­středků nebo finančních prostředků pocházejících z prodeje povolenek na emise skleníkových plynů,

e) vyhodnocení plnění parametrů projektů realizova­ných v rámci programů podle písmene d).

(2) Stavebník, společenství vlastníků jednotek nebo vlastník budovy nebo energetického hospodářství může na základě vlastního rozhodnutí zajistit energe­tický posudek také pro

a) posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie při výstavbě nových budov nebo při větší změně dokončené budovy se zdrojem energie s in­stalovaným výkonem nižším než 200 kW; v pří­padě, že je energetický posudek zpracován, je sou­částí průkazu,

b) doporučená opatření pro snížení energetické ná­ročnosti budovy při větší změně dokončené bu­dovy; v případě, že je energetický posudek zpra­cován, je součástí průkazu,

c) podklad pro veřejné zakázky v oblasti zvyšování účinnosti energie, snižování emisí ze spalovacích zdrojů znečištění nebo využití obnovitelných nebo druhotných zdrojů nebo kombinované výroby elektřiny a tepla,

d) vyhodnocení provedených opatření navržených v energetickém auditu,

e) posouzení dosahování limitů při jiných pravidlech pro vytápění, chlazení a dodávku teplé vody podle § 7 odst. 6 písm. b) a c).

(3) Energetický posudek musí

a) být zpracován pouze

1. příslušným energetickým specialistou podle § 10 odst. 1 písm. a), nebo

2. osobou usazenou v jiném členském státě Unie, pokud je oprávněna k výkonu uvedené činnosti podle právních předpisů jiného členského státu Unie; ministerstvo je uznávacím orgánem podle zvláštního právního předpisu53),

b) být zpracován objektivně, pravdivě a úplně.

(4) Další povinnosti stavebníka, společenství vlast­níků jednotek nebo vlastníka budovy nebo energetic­kého hospodářství jsou

a) oznámit ministerstvu zpracování energetického posudku osobou podle odstavce 3 písm. a) bodu 2 a předložit ministerstvu kopii oprávnění osoby pro vykonávání této činnosti podle právního předpisu jiného členského státu Unie,

b) na vyžádání předložit energetický posudek minis­terstvu nebo Státní energetické inspekci.

(5) Obsah energetického posudku, způsob zpra­cování energetického posudku a jeho rozsah stanoví prováděcí právní předpis.

§ 10

Energetický specialista

(1) Energetickým specialistou je fyzická osoba, která je držitelem oprávnění uděleného ministerstvem k

a) zpracování energetického auditu a energetického posudku,

b) zpracování průkazu,

c) provádění kontroly provozovaných kotlů a roz­vodů tepelné energie, nebo

d) provádění kontroly klimatizačních systémů.

(2) Podmínky pro udělení oprávnění podle od­stavce 1 jsou

a) složení odborné zkoušky, které se prokazuje pro­tokolem o výsledku zkoušky podle § 10a,

b) způsobilost k právním úkonům6g),

c) bezúhonnost, která se prokazuje podle odstavce 3,

d) odborná způsobilost, která se prokazuje podle od­stavce 4.

(3) Za bezúhonnou se pro účely tohoto zákona nepovažuje osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně v souvislosti s před­mětem činnosti energetického specialisty, pokud se na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena. Bezúhonnost se prokazuje výpisem z evidence Rejstříku trestů. Minis­terstvo si za účelem prokázání bezúhonnosti žadatele vyžádá podle zvláštního právního předpisu7) způsobem umožňujícím dálkový přístup výpis z evidence Rej­stříku trestů. Fyzická osoba, která není státním obča­nem České republiky, dokládá bezúhonnost výpisem z evidence obdobné Rejstříku trestů vydaným státem, jehož je fyzická osoba občanem, jakož i doklady vy­danými státy, ve kterých se déle než 3 měsíce nepřetr­žitě zdržovala v předcházejících 3 letech. Nevydávají-li tyto státy výpis z evidence trestů nebo rovnocenný do­klad, předloží fyzická osoba čestné prohlášení o bez­úhonnosti učiněné před notářem nebo orgánem člen­ského státu, jehož je občanem, nebo před notářem nebo orgánem členského státu posledního pobytu. Tyto do­klady nesmí být starší 3 měsíců.

(4) Za odbornou způsobilost se pro účely tohoto zákona považuje vysokoškolské vzdělání získané stu­diem v bakalářských, magisterských nebo doktorských studijních programech v oblasti technických věd a jejich oborech energetiky nebo stavebnictví a 3 roky praxe v oboru nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou v oblastech vzdělání technického směru v oboru ener­getiky nebo stavebnictví a 6 roků praxe v oboru nebo vyšší odborné vzdělání v oblastech technického směru v oboru energetiky nebo stavebnictví a 5 let praxe v oboru.

(5) Žádost o udělení oprávnění obsahuje kromě náležitostí stanovených správním řádem kopie dokladů prokazujících odbornou způsobilost.

(6) Energetický specialista je povinen

a) předat zprávu o kontrole provozovaného kotle a rozvodu tepelné energie a zprávu o kontrole kli­matizačního systému, průkaz, energetický audit a energetický posudek vlastníkovi budovy, spole­čenství vlastníků jednotek nebo nájemci budovy,

b) zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech týka­jících se fyzické nebo právnické osoby, o kterých se dozvěděl v souvislosti s prováděním činností podle § 6a, 7a, 9 a 9a; získané skutečnosti nesmí použít ke svému prospěchu nebo k prospěchu nebo újmě třetí osoby; zprostit energetického spe­cialistu mlčenlivosti může pouze fyzická nebo právnická osoba, která zadala energetickému spe­cialistovi provedení činností podle § 6a, 7a, 9 a 9a, ministerstvo v případě § 10b, nebo stanoví-li tak zvláštní právní předpis,

c) opatřit energetický audit, energetický posudek, průkaz nebo zprávu o kontrole provozovaného kotle a rozvodu tepelné energie nebo zprávu o kontrole klimatizačního systému vlastnoručním podpisem, svým jménem a číslem oprávnění udě­leným ministerstvem a datem zpracování; evi­denční číslo energetického specialisty nesmí být používáno na jiných než na výše uvedených do­kumentech,

d) průběžně vést v elektronické podobě evidenci o provedených činnostech vztahujících se k § 6a, 7a, 9 a 9a a na vyžádání předat údaje z této evi­dence v elektronické podobě ministerstvu; vzor evidence o provedených činnostech stanoví prová­děcí právní předpis,

e) předkládat na vyžádání ministerstvu nebo Státní energetické inspekci dokumenty a informace vzta­hující se k činnostem podle § 6a, 7a, 9 a 9a a zpra­covaným zprávám o kontrolách provozovaných kotlů a rozvodů tepelné energie, k zpracovaným kontrolám klimatizačních systémů, k zpracovaným průkazům a k zpracovaným energetickým audi­tům a energetickým posudkům,

f) v případě, že se jedná o energetického specialistu oprávněného zpracovávat energetický audit a ener­getický posudek, být pojištěn pro případ odpověd­nosti za škodu, která by mohla vzniknout v souvis­losti s výkonem jeho činnosti, a to tak, aby rozsah pojistného plnění byl úměrný možným škodám, které lze reálně předpokládat; pojištění musí trvat po celou dobu výkonu činnosti,

g) neprovádět činnost podle § 6a, 7a, 9 a 9a, pokud 1. je statutárním orgánem nebo členem statutár­ního orgánu nebo je v pracovním nebo obdob­ném vztahu nebo má majetkovou účast v práv­nické osobě nebo fyzické osobě, která je vlast­níkem nebo provozovatelem kotlů, rozvodů te­pelné energie, klimatizačních systémů, budovy nebo její části nebo energetického hospodářství, které jsou předmětem kontroly nebo na které zpracovává energetický audit, energetický po­sudek nebo průkaz, nebo

2. je osobou blízkou6g) k osobám podle bodu 1,

h) absolvovat přezkušování podle § 10a,

i) na vyžádání ministerstva doložit v úředně ověřené kopii dokumenty prokazující splnění podmínek podle odstavce 2 písm. d),

j) zpracovávat příslušné dokumenty v souladu s usta­novením § 6a odst. 3 a 5, § 7a odst. 4 a 6, § 9 odst. 2 a 5 a § 9a odst. 3 a 5.

(7) Energetický specialista je dále povinen absol­vovat pravidelné průběžné aktualizační odborné vzdě­lávání podle § 10a (dále jen „průběžné vzdělávání"); součástí této povinnosti je podání žádosti o absolvování průběžného vzdělávání ministerstvu nejpozději 3 mě­síce před uplynutím 3 let od termínu udělení oprávnění nebo od termínu absolvování posledního průběžného vzdělávání.

(8) Žádost o průběžné vzdělávání obsahuje údaje podle § 10c odst. 1 a

a) druh oprávnění podle odstavce 1, ke kterému se bude průběžné vzdělávání vztahovat,

b) kopii dokladu o posledním absolvování průběž­ného vzdělávání,

c) čestné prohlášení o tom, že nedošlo ke změně ve skutečnostech prokazujících odbornou způsobi­lost, v opačném případě kopie dokladů prokazují­cích odbornou způsobilost.

(9) Vzor žádosti o udělení oprávnění, vzor žádosti o absolvování průběžného vzdělávání a náležitosti ve­dení evidence energetického specialisty o prováděných činnostech stanoví prováděcí právní předpis.

§ 10a

Odborná zkouška, průběžné vzdělávání a přezkušování energetických specialistů

(1) Odborná zkouška

a) se skládá z ústní a písemné části, jejichž obsah a rozsah je stanoven prováděcím právním předpi­sem,

b) se koná před zkušební komisí jmenovanou minis­terstvem podle pravidel stanovených prováděcím právním předpisem,

c) je zakončena protokolem o výsledku zkoušky, který vydává zkušební komise.

(2) Průběžné vzdělávání

a) upevňuje, prohlubuje a aktualizuje odborné zna­losti platných právních předpisů upravujících hos­podaření energií, energetické náročnosti budov a energetického hospodářství, energetické účin­nosti výroben energie včetně výroben energie vy­užívající obnovitelné zdroje energie a druhotné zdroje energie a kombinovanou výrobu elektřiny a tepla, v rozsahu a podle pravidel stanovených prováděcím právním předpisem,

b) pořádá organizace, popřípadě více organizací, která je pověřená ministerstvem,

c) je ukončeno písemným odborným testem energe­tického specialisty z oblastí uvedených v písme­nu a); test se vykonává za účasti člena zkušební komise nebo jiné osoby jmenované ministerstvem,

d) je zakončeno protokolem o absolvování průběž­ného vzdělávání, který organizace předává energe­tickému specialistovi a v kopii ministerstvu.

(3) Požadavek průběžného vzdělávání není spl­něn, pokud se energetický specialista neúčastní průběž­ného vzdělávání, má nevyhovující výsledek písemného testu nebo nepodá žádost o účast v průběžném vzdělá­vání v řádném termínu.

(4) Přezkušování

a) se provádí na základě výzvy ministerstva před zkušební komisí jmenovanou ministerstvem, a to

1. pro nesplnění podmínek průběžného vzdělá­vání podle odstavce 2, nebo

2. na návrh Státní energetické inspekce,

b) se provádí na základě podkladů pro přezkušování, kterými jsou zprávy o kontrolách kotlů a rozvodů tepelné energie, zprávy o kontrolách klimatizač­ních systémů, energetické audity, nebo energetické posudky a průkazy, které na základě evidence čin­nosti energetického specialisty určí ministerstvo,

c) je zakončeno protokolem o výsledku přezkoušení, který vydává zkušební komise.

(5) Ministerstvo pověří organizaci podle od­stavce 2 písm. b) na žádost organizace, jestliže

a) prokáže odbornou úroveň pravidel pro průběžné vzdělávání podle odstavce 2 písm. a),

b) prokáže neexistenci finančních nebo jiných zájmů, které by mohly ovlivnit výsledky její činnosti, a

c) vyčíslí cenu odborného kurzu tvořenou náklady a přiměřeným ziskem,

a to na dobu 4 let; po skončení této doby může minis­terstvo na žádost organizace dobu jejího pověření pro­dloužit, a to i opakovaně.

(6) Neplní-li pověřená organizace povinnosti sta­novené v tomto zákoně, ministerstvo rozhodne o zru­šení pověření organizace k průběžnému vzdělávání.

(7) Obsah a rozsah odborné zkoušky, obsah a roz­sah průběžného vzdělávání a přezkušování, pravidla a jednání zkušební komise a organizace pořádající prů­běžné vzdělávání stanoví prováděcí právní předpis.

§ 10b

Vydání a zrušení oprávnění a zápis energetického specialisty do seznamu energetických specialistů

(1) Ministerstvo udělí oprávnění tomu žadateli, který splní podmínky pro udělení oprávnění, a zapíše jej do seznamu energetických specialistů.

(2) Pokud ministerstvo žádost zamítne, opakova­nou žádost o udělení oprávnění může uchazeč podat po uplynutí 1 roku od doručení rozhodnutí ministerstva o zamítnutí žádosti. V případě, že uchazeč v žádosti uvedl nepravdivé informace prokazující jeho odbornou způsobilost, může uchazeč znovu podat žádost po uplynutí 6 let od podání původní žádosti.

(3) Ministerstvo oprávnění zruší a vyškrtne ener­getického specialistu ze seznamu energetických specia­listů v případě, že energetický specialista již nesplňuje podmínky pro udělení oprávnění podle § 10 odst. 2 nebo poruší povinnosti podle tohoto zákona. Opráv­nění zaniká smrtí energetického speciality nebo jeho prohlášením za mrtvého; v tom případě ministerstvo vyškrtne energetického specialistu ze seznamu energe­tických specialistů.

(4) Energetický specialista je po doručení rozhod­nutí ministerstva o zrušení oprávnění povinen okamžitě ukončit činnost, pro kterou mu bylo zrušeno opráv­nění; rozklad proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek.

§ 10c

Seznam energetických specialistů

(1) Do seznamu energetických specialistů vede­ného ministerstvem se zapisují následující údaje

a) číslo oprávnění,

b) jméno, popřípadě jména, a příjmení,

c) datum narození,

d) druh oprávnění a datum zápisu, popřípadě datum vyškrtnutí,

e) adresa místa trvalého pobytu,

f) další kontaktní údaje (telefon, fax, elektronická adresa),

g) identifikační číslo osoby, pokud bylo přiděleno,

h) obchodní firma nebo jméno a příjmení podnika­tele, identifikační číslo osoby, adresa sídla nebo místa podnikání a kontaktní údaje, pokud energe­tický specialista není osobou samostatně výdělečně činnou,

i) datum absolvování průběžného vzdělávání.

(2) Údaje ze seznamu energetických specialistů jsou veřejně přístupné na internetových stránkách mi­nisterstva.

(3) Ministerstvo vnitra nebo Policie České repu­bliky poskytuje ministerstvu pro účely správního řízení o udělení a zrušení oprávnění energetických specialistů

a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,

b) údaje z agendového informačního systému evi­dence obyvatel,

c) údaje z agendového informačního systému ci­zinců.

(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 3 písm. a) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení,

b) datum narození,

c) adresa místa pobytu,

d) datum úmrtí; je-li vydáno rozhodnutí soudu o pro­hlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum na­bytí právní moci tohoto rozhodnutí.

(5) Poskytovanými údaji podle odstavce 3 písm. b) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b) datum narození,

c) rodné číslo,

d) státní občanství,

e) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu,

f) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

g) datum úmrtí,

h) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil.

(6) Poskytovanými údaji podle odstavce 3 písm. c) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b) datum narození,

c) rodné číslo,

d) státní občanství,

e) druh a adresa místa pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu,

f) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

g) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil.

(7) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

(8) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním pří­padě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.

§ 10d

Osoba oprávněná provádět instalaci vybraných zařízení využívajících energii z obnovitelných zdrojů

(1) Osobou oprávněnou provádět instalace vybra­ných zařízení využívajících energii z obnovitelných zdrojů (dále jen „osoba oprávněná provést instalaci") je fyzická osoba, která je držitelem oprávnění uděle­ného ministerstvem.

(2) Podmínky pro udělení oprávnění podle od­stavce 1 jsou

a) úspěšné absolvování odborného proškolení, které se prokazuje protokolem o absolvování odbor­ného proškolení,

b) bezúhonnost, která se prokazuje podle odstavce 3,

c) odborná způsobilost, která se prokazuje podle od­stavce 4.

(3) Za bezúhonnou se pro účely tohoto zákona nepovažuje osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně v souvislosti s před­mětem činnosti oprávněné osoby, pokud se na ni ne­hledí, jako by nebyla odsouzena. Bezúhonnost se pro­kazuje výpisem z evidence Rejstříku trestů. Minister­stvo si za účelem prokázání bezúhonnosti žadatele vy­žádá podle zvláštního právního předpisu7) způsobem umožňujícím dálkový přístup výpis z evidence Rej­stříku trestů. Fyzická osoba, která není státním obča­nem České republiky, dokládá bezúhonnost výpisem z evidence obdobné Rejstříku trestů vydaným státem, jehož je fyzická osoba občanem, jakož i doklady vy­danými státy, ve kterých se déle než 3 měsíce nepřetr­žitě zdržovala v předcházejících 3 letech. Nevydávají-li tyto státy výpis z evidence trestů nebo rovnocenný do­klad, předloží fyzická osoba čestné prohlášení o bez­úhonnosti učiněné před notářem nebo orgánem člen­ského státu, jehož je občanem, nebo před notářem nebo orgánem členského státu posledního pobytu. Tyto do­klady nesmí být starší 3 měsíců.

(4) Za odbornou způsobilost se pro účely tohoto zákona považuje kvalifikace podle zvláštního právního předpisu16).

(5) Žádost o udělení oprávnění obsahuje kromě náležitostí stanovených správním řádem kopie dokladů prokazujících odbornou způsobilost.

(6) Osoba oprávněná provést instalaci je povinna

a) zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech týka­jících se fyzické nebo právnické osoby, o kterých se dozvěděla v souvislosti s prováděním činnosti podle § 7 odst. 4 písm. b); získané skutečnosti ne­smí použít ke svému prospěchu nebo k prospěchu nebo újmě třetí osoby; zprostit oprávněnou osobu mlčenlivosti může pouze fyzická nebo právnická osoba, která zadala oprávněné osobě provedení činnosti podle § 7 odst. 4 písm. b) nebo, stanovi­li tak zvláštní právní předpis,

b) předat kopii oprávnění stavebníkovi, vlastníkovi budovy nebo společenství vlastníků jednotek pro­kazující oprávnění vykonávat činnosti podle § 7 odst. 4 písm. b) ještě před zahájením činnosti,

c) předložit ministerstvu nebo Státní energetické in­spekci na vyžádání požadované doklady k činnos­tem podle § 7 odst. 4 písm. b),

d) opětovně absolvovat průběžné aktualizační od­borné proškolení na základě rozhodnutí minister­stva.

(7) Osoba oprávněná provést instalaci je dále po­vinna absolvovat průběžné aktualizační odborné pro­školení podle § l0e (dále jen „průběžné proškolení"); součástí této povinnosti je podání žádosti o absolvování průběžného proškolení ministerstvu nejpozději 3 mě­síce před uplynutím 5 let od termínu udělení oprávnění nebo od termínu absolvování posledního průběžného proškolení.

(8) Žádost o průběžné proškolení obsahuje údaje podle § l0g odst. 1 a

a) kopii dokladu o posledním absolvování průběž­ného proškolení,

b) čestné prohlášení o tom, že nedošlo ke změně ve skutečnostech prokazujících odbornou způsobi­lost, v opačném případě kopie dokladů prokazují­cích odbornou způsobilost.

(9) Vzor žádosti o udělení oprávnění a vzor žá­dosti o absolvování průběžného proškolení stanoví prováděcí právní předpis.

§ 10e

Odborné proškolení a průběžné proškolení osob oprávněných provést instalaci

(1) Odborné proškolení a průběžné proškolení

a) upevňuje, prohlubuje a aktualizuje teoretické a praktické znalosti a zkušenosti v oblasti instalace vybraných zařízení využívajících energii z obnovi­telných zdrojů v rozsahu a podle pravidel stano­vených prováděcím právním předpisem,

b) pořádá organizace, popřípadě více organizací, která je pověřená ministerstvem,

c) je ukončeno ze strany žadatele nebo oprávněné osoby písemným odborným testem a praktickou zkouškou z oblastí uvedených v písmenu a); test a praktická zkouška se vykonávají za účasti osoby jmenované ministerstvem,

d) je zakončeno protokolem o absolvování odbor­ného proškolení nebo průběžného proškolení, který vydává organizace a který organizace pře­dává žadateli nebo oprávněné osobě a v kopii mi­nisterstvu.

(2) Požadavek odborného proškolení nebo prů­běžného proškolení není splněn, pokud se žadatel nebo oprávněná osoba nezúčastní odborného proškolení nebo průběžného proškolení, má nevyhovující výsle­dek písemného odborného testu nebo praktické zkoušky nebo nepodá žádost o průběžné proškolení v řádném termínu.

(3) Ministerstvo pověří organizaci podle od­stavce 1 písm. b) na žádost organizace, jestliže

a) prokáže odbornou úroveň pravidel pro odborné proškolení nebo průběžné proškolení podle od­stavce 1 písm. a),

b) prokáže neexistenci finančních nebo jiných zájmů, které by mohly ovlivnit výsledky její činnosti, a

c) vyčíslí cenu odborného proškolení nebo průběž­ného proškolení tvořenou náklady a přiměřeným ziskem,

a to na dobu 4 let; po skončení této doby může minis­terstvo na žádost organizace dobu jejího pověření pro­dloužit, a to i opakovaně.

(4) Neplní-li pověřená organizace povinnosti sta­novené v tomto zákoně, ministerstvo rozhodne o zru­šení pověření organizace k odbornému proškolení anebo průběžnému proškolení.

(5) Obsah a rozsah odborného proškolení, obsah a rozsah průběžného proškolení, pravidla a jednání organizace pořádající odborné a průběžné proškolení stanoví prováděcí právní předpis.

§ 10f

Vydání a zrušení oprávnění a zápis osoby oprávněné provést instalaci do seznamu oprávněných osob, které mohou provádět instalaci vybraných zařízení využívajících obnovitelné zdroje

§ 10g

Seznam oprávněných osob

(1) Do seznamu oprávněných osob vedeného mi­nisterstvem se zapisují následující údaje

a) číslo oprávnění,

b) jméno, popřípadě jména, a příjmení,

c) datum narození,

d) druh oprávnění a datum zápisu, popřípadě datum vyškrtnutí,

e) adresa místa trvalého pobytu,

f) další kontaktní údaje (telefon, fax, elektronická ad­resa),

g) identifikační číslo osoby, pokud bylo přiděleno,

h) obchodní firma nebo jméno a příjmení podnika­tele, identifikační číslo osoby, adresa sídla nebo místa podnikání a kontaktní údaje, pokud energe­tický specialista není osobou samostatně výdělečně činnou,

i) datum absolvování průběžného proškolení.

(2) Údaje ze seznamu oprávněných osob jsou ve­řejně přístupné na internetových stránkách minister­stva.

(3) Ministerstvo vnitra nebo Policie České repu­bliky poskytuje ministerstvu pro účely správního řízení o udělení a zrušení oprávnění oprávněných osob

a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,

b) údaje z agendového informačního systému evi­dence obyvatel,

c) údaje z agendového informačního systému ci­zinců.

(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 3 písm. a) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení,

b) datum narození,

c) adresa místa pobytu,

d) datum úmrtí; je-li vydáno rozhodnutí soudu o pro­hlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum na­bytí právní moci tohoto rozhodnutí.

(5) Poskytovanými údaji podle odstavce 3 písm. b) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b) datum narození,

c) rodné číslo,

d) státní občanství,

e) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu,

f) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

g) datum úmrtí,

h) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil.

(6) Poskytovanými údaji podle odstavce 3 písm. c) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b) datum narození,

c) rodné číslo,

d) státní občanství,

e) druh a adresa místa pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu,

f) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

g) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil.

(7) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendo­vého informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

(8) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním pří­padě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.

§ 11

Působnost ministerstva

(1) Ministerstvo

a) zpracovává návrhy Státní energetické koncepce, provádí její aktualizaci a vyhodnocování,

b) zpracovává Národní akční plán energetické účin­nosti, provádí jeho aktualizaci a vyhodnocení,

c) zpracovává Národní akční plán na zvýšení počtu budov s téměř nulovou spotřebou energie, provádí jeho aktualizaci a vyhodnocení,

d) rozhoduje o přidělování dotací z Programu,

e) sleduje vývoj účinnosti užití energie a energetické náročnosti budov a působí na snižování její spo­třeby a snížení negativních dopadů na životní pro­středí při nakládání s energií a využívání energie z obnovitelných a druhotných zdrojů,

f) vyhodnocuje a propaguje výsledky Programu,

g) zabezpečuje činnosti spojené s poradenstvím, vzděláváním a propagací efektivního využívání energie a využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie,

h) zajišťuje mezinárodní spolupráci v oblasti naklá­dání s energií za účelem zahraniční pomoci, účasti České republiky v mezinárodních organizacích a prezentace dosažených výsledků,

i) vydává a zrušuje oprávnění energetického specia­listy a vede seznam energetických specialistů,

j) jmenuje zkušební komisi, která provádí odbornou zkoušku a přezkušování energetických specialistů, a stanovuje pravidla jednání této zkušební komise,

k) pověřuje organizaci, která provádí průběžné vzdě­lávání energetických specialistů, a stanovuje pravi­dla jednání této organizace,

l) pověřuje organizaci, která provádí odborné pro­školení a průběžné proškolení osob oprávněných provést instalaci vybraných zařízení využívajících obnovitelné zdroje, a stanovuje pravidla jednání této organizace,

m) vydává a zrušuje oprávnění osoby oprávněné pro­vádět instalaci vybraných zařízení využívajících obnovitelné zdroje a vede seznam oprávněných osob,

n) uplatňuje stanovisko k politice územního rozvoje a zásadám územního rozvoje,

o) informuje Evropskou komisi o plnění závazků vy­plývajících ze směrnic a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady,

p) zveřejňuje a aktualizuje informace ohledně jednot­livých forem podpory pro úspory energie a pro zařízení využívající energii z obnovitelných a dru­hotných zdrojů energie.

(2) Činnostmi podle odstavce 1 může ministerstvo pověřit organizační složku státu.

HLAVA V

SPRÁVNÍ DELIKTY

§ 12

Přestupky

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a) vykonává bez příslušného oprávnění činnost ener­getického specialisty nebo činnost osoby opráv­něné provést instalaci,

b) jako stavebník nebo vlastník výrobny elektřiny nebo tepelné energie nezajistí minimální účinnost užití energie podle § 6 odst. 1,

c) jako stavebník nebo vlastník zařízení na distribuci tepelné energie a vnitřní distribuci tepelné energie a chladu nezajistí účinnost užití rozvodů energie podle § 6 odst. 2,

d) jako vlastník kotlů s výkonem nad 20 kW a roz­vodů tepelné energie nesplní některou z povinností podle § 6a odst. 1,

e) jako vlastník klimatizačního systému se jmenovi­tým chladicím výkonem vyšším než 12 kW nesplní některou z povinností podle § 6a odst. 2,

f) jako stavebník při výstavbě nové budovy nesplní některou z povinností podle § 7 odst. 1,

g) jako stavebník nebo vlastník budovy nesplní

1. některou z povinností při změnách dokonče­ných budov podle § 7 odst. 2 nebo 3,

2. některou z povinností podle § 7 odst. 4 nebo § 7a odst. 1, nebo

3. některou z povinností podle § 9 odst. 1 nebo 3, nebo § 9a odst. 1 nebo 4,

h) jako vlastník budovy nesplní některou z povinností podle § 7a odst. 2,

i) jako vlastník jednotky nesplní některou z povin­ností podle § 7a odst. 3 nebo 7,

j) jako konečný uživatel neumožní instalaci, údržbu nebo kontrolu přístrojů regulujících dodávku te­pelné energie konečným uživatelům podle § 7 odst. 4 písm. a).

(2) Za přestupek lze uložit pokutu do

a) 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. i) nebo j),

b) 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e), f), g) nebo h).

§ 12a

Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob

(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že

a) vykonává bez příslušného oprávnění činnost ener­getického specialisty nebo osoby oprávněné pro­vést instalaci,

b) jako držitel licence na podnikání v energetických odvětvích nebo dodavatel tuhých a kapalných pa­liv nebo zpracovatel komunálních odpadů nepo­skytne pořizovateli na jeho výzvu potřebné pod­klady a údaje podle § 4 odst. 6,

c) jako stavebník nebo vlastník výrobny elektřiny nebo tepelné energie nezajistí minimální účinnost užití energie podle § 6 odst. 1,

d) jako stavebník nebo vlastník zařízení na distribuci tepelné energie a vnitřní distribuci tepelné energie a chladu nezajistí účinnost užití rozvodů energie podle § 6 odst. 2,

e) jako dodavatel zařízení vyrábějících energii z ob­novitelných zdrojů v rozporu s § 6 odst. 3 uvede v technické dokumentaci nebo návodu na použití nesprávné, zkreslené nebo neúplné informace,

f) jako vlastník nebo společenství vlastníků jednotek vlastnící kotle se jmenovitým výkonem nad 20 kW a rozvody tepelné energie nesplní některou z po­vinností podle § 6a odst. 1,

g) jako vlastník nebo společenství vlastníků jednotek vlastnící klimatizační systém se jmenovitým chla­dicím výkonem vyšším než 12 kW nesplní někte­rou z povinností podle § 6a odst. 2,

h) jako stavebník při výstavbě nové budovy nesplní některou z povinností podle § 7 odst. 1,

i) jako stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek

1. nesplní některou z povinností při změnách do­končených budov podle § 7 odst. 2 nebo 3, nebo

2. nesplní některou z povinností podle § 7 odst. 4 nebo § 7a odst. 1,

j) jako vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek nesplní některou z povinností podle § 7a odst. 2,

k) jako stavebník, společenství vlastníků jednotek nebo vlastník budovy nebo energetického hospo­dářství

1. nepodrobí budovu nebo energetické hospodář­ství energetickému auditu podle § 9 odst. 1,

2. nesplní některou z povinností podle § 9 odst. 3,

3. nezajistí energetický posudek pro některý z účelů podle § 9a odst. 1, nebo

4. neoznámí ministerstvu provedení energetického posudku podle § 9a odst. 4 písm. a),

l) jako vlastník jednotky nesplní některou z povin­ností podle § 7a odst. 3 nebo 7,

m) jako energetický specialista

1. v rozporu s § 6a odst. 3 písm. e) zpracuje ne­objektivní, nesprávnou nebo neúplnou zprávu o kontrolách provozovaných kotlů, příslušných rozvodů tepelné energie nebo klimatizačních systémů,

2. v rozporu s § 7a odst. 4 písm. d) zpracuje ne­objektivně, nesprávně nebo neúplně průkaz,

3. v rozporu s § 9 odst. 2 písm. b) zpracuje neob­jektivně, nesprávně nebo neúplně energetický audit,

4. v rozporu s § 9a odst. 3 písm. b) zpracuje ne­objektivně, nesprávně nebo neúplně energe­tický posudek,

5. nesplní některou z povinností podle § 10 odst. 6,

6. neabsolvuje průběžné vzdělávání podle § 10 odst. 7, nebo

7. okamžitě neukončí činnost podle § 10b odst. 4,

n) jako osoba oprávněná provést instalaci

1. nesplní některou z povinností podle § l0d odst. 6,

2. neabsolvuje průběžné proškolení podle § l0d odst. 7, nebo

3. okamžitě neukončí činnost podle § l0f odst. 4,

o) jako výrobce elektřiny nesplní některou z povin­ností podle § 6 odst. 4 nebo 5.

(2) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu dále tím, že

a) jako dodavatel výrobků spojených se spotřebou energie uvedených v § 8 odst. 1 poruší některou z povinností podle § 8 odst. 2,

b) jako obchodník obchodující s výrobky spojenými se spotřebou energie uvedenými v § 8 odst. 1 poruší některou z povinností podle § 8 odst. 4,

c) jako dodavatel výrobků spojených se spotřebou energie uvedených v § 8 odst. 1 nebo jako obchodník obchodující s těmito výrobky poruší některou z povinností podle § 8 odst. 5,

d) jako výrobce, jeho zplnomocněný zástupce nebo dovozce uvádějící na trh nebo do provozu výrobky spojené se spotřebou energie uvedené v § 8a odst. 1 poruší některou z povinností podle § 8a odst. 2,

e) jako výrobce, zplnomocněný zástupce nebo dovozce uvádějící na trh nebo do provozu výrobky spojené se spotřebou energie uvedené v § 8a odst. 1 poruší některou z povinností podle § 8a odst. 3,

f) jako dodavatel výrobků spojených se spotřebou energie uvedených v § 8 odst. 1 nesplní opatření podle § 94 odst. 2 písm. c), d) nebo e) energetického zákona, nebo

g) jako výrobce, zplnomocněný zástupce nebo dovozce výrobků spojených se spotřebou energie uvedených v § 8a odst. 1 nesplní opatření podle § 94 odst. 2 písm. c), d) nebo e) energetického zákona.

(3) Za správní delikt se uloží pokuta do

a) 100 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), c), d), e), f), g), 1) nebo m) bodů 5, 6 nebo 7 nebo podle odstavce 1 písm. n),

b) 200 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b), h), i), j) nebo podle odstavce 1 písm. k) bodu 2 nebo 4,

c) 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle od­stavce 1 písm. k) bodu 1 nebo 3, odstavce 1 písm. m) bodů 1, 2, 3 nebo 4 nebo odstavce 1 písm. o) nebo podle odstavce 2.

§ 12b

Společná ustanovení ke správním deliktům

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

 

(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

 

(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 2 let ode dne, kdy byl spáchán.

 

(4) Správní delikty podle tohoto zákona projednává Státní energetická inspekce7a). V prvním stupni územní inspektorát, v jehož územní působnosti se nachází místo spáchání správního deliktu. O odvolání rozhoduje ústřední inspektorát.

 

(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby7b) nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby

 

(6) Pokuty vybírá a vymáhá Státní energetická inspekce.

 

(7) Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.

HLAVA VI

KONTROLA A OCHRANA ZVLÁŠTNÍCH ZÁJMŮ

§ 13

Ochrana zvláštních zájmů

(1) Ministerstvo je dotčeným orgánem státní správy8) při ochraně zájmů chráněných tímto zákonem v řízeních, která provádí Ministerstvo vnitra nebo Ministerstvo spravedlnosti, pokud u některých staveb tato ministerstva vykonávají působnost stavebních úřadů.

(2) Státní energetická inspekce je dotčeným orgánem státní správy při ochraně zájmů chráněných tímto zákonem v řízeních, která provádějí jiné stavební úřady, než jsou stavební úřady uvedené v odstavci 1. V těchto řízeních vydává na základě žádosti stavebníka závazná stanoviska, vzor žádosti a rozsah závazného stanoviska stanoví prováděcí právní předpis.

(3) Státní energetická inspekce je dotčeným orgánem státní správy při pořizování politiky územního rozvoje a územní plánovací dokumentace, pokud umisťují nebo mění zdroje energie,  distribuční soustavy určené k distribuci elektrické energie a plynu, nebo  rozvodná tepelná zařízení. V těchto případech vydává stanovisko v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem.

(4) Prováděcí právní předpis stanoví podmínky pro určení energetických zařízení, k nimž vydává stanovisko podle odstavce 3 a závazné stanovisko podle odstavce 2 ministerstvo nebo Státní energetická inspekce.

(5) Ministerstvo obrany jako dotčený orgán státní správy uplatňuje závazná stanoviska podle to­hoto zákona v územním řízení a stavebním řízení u sta­veb důležitých pro obranu státu17).

§ 13a

Kontrola

Kontrolu dodržování ustanovení tohoto zákona upravuje zvláštní zákon2).

 


HLAVA VII

SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 14

(1) Povinnost podle § 4 zpracovat územní energetickou koncepci musí být splněna do 5 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

(2) Povinnost podle § 6a odst. 10 vybavit vnitřní tepelná zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie musí být splněna do 7 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

(3) Organizační složky státu, organizační složky krajů a obcí, příspěvkové organizace uvedené v § 9 odst. 3 písm. b) a fyzické a právnické osoby uvedené v § 9 odst. 3 písm. c) jsou povinny do 4 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona nechat si zpracovat na jimi provozované energetické hospodářství a budovy energetický audit. Tato lhůta nemusí být dodržena, je-li celková roční spotřeba energie vyšší než desetinásobek vyhláškou stanovených hodnot; v tomto případě se lhůta prodlužuje na 5 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona s tím, že energetický audit musí být zahájen do 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

(4) Ministerstvo vydá vyhlášku k provedení § 6, 6a, § 8 až 10 a § 13.

(5) Práce na zpracování územní energetické koncepce musí být zahájeny do 1 roku od nabytí účinnosti tohoto zákona.

(6) Povinnost zpracovávat energetický audit se nevztahuje na energetické hospodářství a budovy, u kterých bylo vydáno stavební povolení, nebo byla zahájena nebo ukončena výstavba nebo změna dokončené stavby

a)   do 31. prosince 2001 se státní dotací poskytnutou ministerstvem v rámci programu, nebo

b)   do 31. prosince 2001 se státní dotací nebo půjčkou Státním fondem životního prostředí, Ministerstvem pro místní rozvoj, nebo Ministerstvem zemědělství.

ČÁST DRUHÁ

ÚČINNOST

§ 15

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001.


Poznámka pod čarou 1)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/91/ES ze dne 16. prosince 2002 o energetické náročnosti budov. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů a o změně a následném zrušení směrnic 2001/77/ES a 2003/30/ES.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES ze dne 21. října 2009 o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU ze dne 19. května 2010 o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických štítcích výrobků spojených se spotřebou energie a v normalizovaných informacích o výrobku.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU ze dne 19. května 2010 o energetické náročnosti budov.

Poznámka pod čarou 1b)

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Poznámka pod čarou 2)

Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Poznámka pod čarou 2a)

Nařízení vlády č. 195/2001 Sb., kterým se stanoví podrobnosti obsahu územní energetické koncepce.

Poznámka pod čarou 3)

§ 6 zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí

Poznámka pod čarou 4)

§139b odst, 1 a 3 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním  řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Poznámka pod čarou 4b)

Vyhláška č. 150/2001 Sb., kterou se stanoví minimální účinnost užití energie při výrobě elektřiny a tepla.

Poznámka pod čarou 4d)

§5 odst. 3 písm. e) a f) zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu  povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

Poznámka pod čarou 5)

Zákon č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů.

Poznámka pod čarou 5a)

Vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu.

Poznámka pod čarou 5b)

§ 5 odst. 3 písm. a), e) a f) zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

Poznámka pod čarou 6)

Například zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

Poznámka pod čarou 6a)

Vyhláška č. 291/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při spotřebě tepla v budovách.

Poznámka pod čarou 6b)

Vyhláška č. 152/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé užitkové vody, měrné ukazatele spotřeby tepla pro vytápění a pro přípravu teplé užitkové vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům.

Poznámka pod čarou 6c)

Vyhláška č. 442/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování energetických spotřebičů energetickými štítky a zpracování technické dokumentace, jakož i minimální účinnost užití energie pro elektrické spotřebiče uváděné na trh.

Poznámka pod čarou 6d)

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Nařízení vlády č. 291/2000 Sb., kterým se stanoví grafická podoba označení CE.

Poznámka pod čarou 6e)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1980/2000 ze dne 17. července 2000 o revidovaném systému Společenství o udělování označení CE.

Poznámka pod čarou 6f)

Vyhláška č. 213/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti náležitostí energetického auditu, ve znění pozdějších   předpisů.

Poznámka pod čarou 6g)

Zákon č. 18/2004 Sb. o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace).

Poznámka pod čarou 7)

§ 116 občanského zákoníku

Poznámka pod čarou 7a)

§ 92 odst. 1 a 93 odst. 2 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní zprávy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Poznámka pod čarou 7b)

§ 2 odst. 2 obchodního zákoníku.

Poznámka pod čarou 8)

§ 126 odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Poznámka pod čarou 9)

Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád) , ve znění pozdějších předpisů.

Poznámka pod čarou 10)

Vyhláška č. 442/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování energetických spotřebičů energetickými štítky a zpracování technické dokumentace, jakož i minimální účinnost užití energie pro elektrické spotřebiče uváděné na trh.

Poznámka pod čarou 11)

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.