Vyhláška č. 30/2012 Sb.

ze dne 16. ledna 2012 o náležitostech žádostí o schválení jmenování, volby, jiného ustanovení do funkce a odvolání orgánů nezávislého provozovatele přepravní soustavy

Vyhláška č. 30/2012 Sb.

ze dne 16. ledna 2012 o náležitostech žádostí o schválení jmenování, volby, jiného ustanovení do funkce a odvolání orgánů nezávislého provozovatele přepravní soustavy

Energetický regulační úřad stanoví podle § 98a odst. 2 písm. l) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 211/2011 Sb.:

§1

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví náležitosti žádosti o schvá­lení jmenování, volby a odvolání statutárního orgánu, členů statutárního orgánu nebo členů dozorčí rady ne­závislého provozovatele přepravní soustavy, náležitosti žádosti o schválení jmenování nebo jiného ustanovení do funkce a odvolání z funkce auditora programu ne­závislého provozovatele přepravní soustavy a způsoby prokazování odborné způsobilosti auditora programu.

§2

Vymezení pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) údaji o vzdělání

1. název a typ vzdělávací instituce, studijní pro­gram, zaměření studijního programu, doba trvání studijního programu, způsob a datum ukončení studia, případně získané tituly,

2. přehled kurzů, stáží a studijních pobytů s vý­znamem pro působení v energetických odvět­vích s uvedením roku jejich absolvování, zamě­ření, délky trvání a případně získaných titulů,

b) údaji o odborné činnosti

1. informace o druhu odborné činnosti,

2. identifikace subjektu, u kterého je nebo byla odborná činnost vykonávána,

3. pracovní zařazení, je-li nebo byla-li odborná činnost vykonávána v pracovněprávním vztahu, nebo vykonávaná funkce, je-li nebo byla-li od­borná činnost vykonávána v obchodně právním vztahu, a popis činnosti včetně vymezení práv a povinností, které bezprostředně vyplývají z pracovního zařazení nebo vykonávané funkce,

4. vymezení doby, po kterou byla odborná čin­nost vykonávána,

c) dokladem o oprávnění k podnikání

1. u právnické osoby a u podnikající fyzické oso­by, která se zapisuje do obchodního rejstříku, výpis z obchodního rejstříku, který obsahuje údaje zapsané do obchodního rejstříku ke dni podání příslušné žádosti, a to včetně návrhu na zápis do obchodního rejstříku, který nebyl ke dni podání žádosti vyřízen, anebo informace o takovém návrhu,

2. u právnické osoby, která se nezapisuje do ob­chodního rejstříku, doklad prokazující její exi­stenci a doklad prokazující oprávnění k podni­kání, bylo-li jí uděleno,

3. u podnikající fyzické osoby, která není zapsána v obchodním rejstříku, příslušné oprávnění k podnikání,

4. u zahraniční právnické osoby doklad prokazu­jící oprávnění k podnikání, bylo-li jí uděleno, veřejná listina prokazující alespoň existenci právnické osoby a údaj o její registraci, právní formě a názvu; pokud tyto listiny neobsahují údaj o adrese sídla, statutárních orgánech nebo způsobu jednání zahraniční právnické osoby, doloží se takový údaj jiným průkazným způso­bem,

5. u podnikající zahraniční fyzické osoby doklad prokazující oprávnění k podnikání nebo doklad obdobného charakteru.

§3

Náležitosti žádosti o schválení volby, jmenování nebo jiného ustanovení do funkce statutárního orgánu, člena statutárního orgánu, člena dozorčí rady a auditora programu nezávislého provozovatele přepravní soustavy

(1) žádost o schválení volby nebo jmenování sta­tutárního orgánu, člena statutárního orgánu nebo člena dozorčí rady nezávislého provozovatele přepravní sou­stavy a žádost o schválení jmenování nebo jiného usta­novení do funkce auditora programu nezávislého pro­vozovatele přepravní soustavy obsahuje kromě obec­ných náležitostí podle správního řádu tyto údaje:

a) identifikační údaje osoby, jejíž jmenování, volba či jiné ustanovení do funkce má být Energetickým regulačním úřadem schváleno, kterými jsou jméno, popřípadě jména, příjmení, titul, datum narození, adresa místa trvalého pobytu, popřípadě jiného pobytu, adresa pro doručování, nebo obchodní firma nebo název, případně dodatek k názvu, sídlo nebo místo podnikání, jedná-li se o právnickou osobu,

b) základní informace o funkci, do které byla osoba jmenována, zvolena či jinak ustanovena, s uvede­ním

1. názvu funkce,

2. dne ustanovení do funkce,

3. délky funkčního období,

4. popisu náplně funkce včetně práv a povinností vyplývajících z vykonávané funkce.

(2) Součástí žádosti o schválení volby nebo jme­nování statutárního orgánu, člena statutárního orgánu nebo člena dozorčí rady nezávislého provozovatele přepravní soustavy jsou dále tyto přílohy:

a) vyplněný dotazník podle vzoru uvedeného v pří­loze k této vyhlášce podepsaný osobou zvolenou či jmenovanou do funkce statutárního orgánu, člena statutárního orgánu nebo člena dozorčí rady nezávislého provozovatele přepravní soustavy; pravost podpisu osoby musí být úředně ověřena,

b) životopis osoby, který obsahuje

1. údaje o vzdělání,

2. údaje o odborné činnosti v odvětví plynárenství nebo v jiných energetických odvětvích,

3. údaje o jiné odborné činnosti,

c) doklad o oprávnění k podnikání osoby, pokud osoba vykonává podnikatelskou činnost,

d) smlouva o výkonu funkce osoby nebo jiná smlouva, která upravuje podmínky při výkonu funkce této osoby,

e) vnitřní předpis žadatele, upravuje-li se jím náplň funkce, kterou má osoba vykonávat, včetně práv a povinností vyplývajících z této funkce, pokud takový vnitřní předpis žadatele existuje,

f) popis další činnosti včetně práv a povinností vy­plývajících z výkonu takové činnosti, pokud osoba u nezávislého provozovatele přepravní soustavy vykonává nebo má vykonávat další práci nebo byla ustanovena nebo má být ustanovena do další funkce,

g) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců nebo doklad o bezúhonnosti vydaný cizím státem, jehož je fyzická osoba občanem, jakož i cizím stá­tem, ve kterém se fyzická osoba v posledních 3 letech nepřetržitě zdržovala po dobu delší než 6 měsíců.

(3) Součástí žádosti o schválení jmenování nebo jiného ustanovení do funkce auditora programu nezá­vislého provozovatele přepravní soustavy jsou dále tyto přílohy:

a) vyplněný dotazník podle vzoru uvedeného v pří­loze k této vyhlášce podepsaný osobou jmenova­nou či jinak ustanovenou do funkce auditora pro­gramu nezávislého provozovatele přepravní sou­stavy; pravost podpisu osoby musí být úředně ověřena,

b) životopis osoby, který obsahuje

1. údaje o vzdělání,

2. údaje o odborné činnosti v odvětví plynárenství nebo v jiných energetických odvětvích,

3. údaje o jiné odborné činnosti,

c) doklad o oprávnění k podnikání osoby, pokud osoba vykonává podnikatelskou činnost,

d) program rovného zacházení nezávislého provozo­vatele přepravní soustavy,

e) pracovní smlouva nebo jiná smlouva, která upra­vuje podmínky výkonu funkce auditora programu včetně délky funkčního období a podmínky od­volání nebo jiného předčasného ukončení výkonu funkce auditora programu,

f) vnitřní předpis žadatele, upravuje-li se jím posta­vení auditora programu ve struktuře či organizaci nezávislého provozovatele přepravní soustavy, po­kud takový vnitřní předpis žadatele existuje,

g) popis další činnosti včetně práv a povinností vy­plývajících z výkonu takové činnosti, pokud audi­tor programu u nezávislého provozovatele pře­pravní soustavy vykonává nebo má vykonávat další práci nebo byl nebo má být ustanoven do další funkce,

h) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců nebo doklad o bezúhonnosti vydaný cizím státem, jehož je fyzická osoba občanem, jakož i cizím státem, ve kterém se fyzická osoba v posledních 3 letech nepřetržitě zdržovala po dobu delší než 6 měsíců.

(4) V případě, že je do funkce auditora programu nezávislého provozovatele přepravní soustavy jmeno­vána nebo jinak ustanovena právnická osoba, obsahuje žádost o schválení jmenování osoby nebo jiného usta­novení osoby do funkce auditora programu nezávislého provozovatele přepravní soustavy údaje podle od­stavce 3, které se týkají ustanoveného odpovědného zá­stupce.

§4

Žádost o schválení odvolání statutárního orgánu, člena statutárního orgánu, člena dozorčí rady a auditora programu nezávislého provozovatele přepravní soustavy

(1) žádost o schválení odvolání statutárního orgánu, člena statutárního orgánu, člena dozorčí rady nebo auditora programu nezávislého provozovatele přepravní soustavy obsahuje kromě obecných náleži­tostí žádosti podle správního řádu tyto údaje:

a) identifikační údaje osoby, jejíž odvolání má být Energetickým regulačním úřadem schváleno, kte­rými jsou jméno, popřípadě jména, příjmení, titul, datum narození, adresa místa trvalého pobytu, po­případě jiného pobytu, adresa pro doručování, nebo obchodní firma nebo název, případně doda­tek k názvu, sídlo nebo místo podnikání, jedná-li se o právnickou osobu,

b) základní informace o funkci, do které byla osoba jmenována, zvolena či jinak ustanovena, s uvedením

1. názvu funkce,

2. dne ustanovení do funkce,

3. délky funkčního období,

4. popisu náplně funkce včetně práv a povinností vyplývajících z funkce,

c) úplný a srozumitelný popis rozhodných skuteč­ností odůvodňujících odvolání osoby z funkce.

(2) Součástí žádosti o schválení odvolání statutár­ního orgánu, člena statutárního orgánu nebo člena do­zorčí rady nezávislého provozovatele přepravní sou­stavy jsou dále tyto přílohy:

a) smlouva o výkonu funkce osoby odvolané z funkce statutárního orgánu, člena statutárního orgánu nebo člena dozorčí rady nezávislého provozova­tele přepravní soustavy, nebo jiná smlouva, která upravuje podmínky při výkonu funkce této osoby,

b) rozhodnutí příslušného orgánu provozovatele pře­pravní soustavy o odvolání osoby z funkce,

c) vnitřní předpis žadatele, upravuje-li se jím náplň funkce, kterou osoba vykonávala, včetně práv a po­vinností vyplývajících z této funkce, pokud takový vnitřní předpis žadatele existuje a je-li porušením povinnosti odvolání osoby z funkce odůvodněno,

d) stanovy žadatele, program rovného zacházení nebo jiný vnitřní předpis žadatele, pokud jsou jím uloženy povinnosti spojené s výkonem funkce, jejichž porušením je odvolání osoby z funkce odů­vodněno,

e) další doklady, lze-li jimi prokázat splnění podmí­nek stanovených energetickým zákonem pro od­volání z funkce.

(3) Součástí žádosti o schválení odvolání auditora programu provozovatele přepravní soustavy jsou dále tyto přílohy:

a) pracovní smlouva nebo jiná smlouva, která upra­vuje podmínky výkonu funkce auditora programu včetně délky funkčního období a podmínky od­volání nebo jiného předčasného ukončení výkonu funkce auditora programu,

b) rozhodnutí příslušného orgánu provozovatele pře­pravní soustavy o odvolání osoby z funkce audi­tora programu,

c) program rovného zacházení nezávislého provozo­vatele přepravní soustavy,

d) jiné doklady, lze-li jimi prokázat splnění podmí­nek stanovených energetickým zákonem pro od­volání z funkce auditora programu podle smlouvy schválené Energetickým regulačním úřadem, která upravuje podmínky výkonu funkce auditora pro­gramu.

§5

Společné ustanovení

Pokud žadatel předkládá Energetickému regulač­nímu úřadu žádost nebo její přílohy podle této vyhláš­ky, které jsou vyhotovené v cizím jazyce, s výjimkou jazyka slovenského, předloží žadatel tyto listiny včetně jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka.

§6

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vy­hlášení.


 

Předsedkyně: Ing. Vitásková v. r.

Příloha č.1 vyhlášky č. 30/2013 Sb.

Dotazník k posouzení dosavadní odborné činnosti osoby jmenované či zvolené do funkce statutárního orgánu, člena statutárního orgánu, člena dozorčí rady nebo auditora programu nezávislého provozovatele přepravní soustavy - VZOR

Příloha: v30_2012_pr1.pdf