Vyhláška č. 453/2012 Sb.

ze dne 13. prosince 2012 o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřině z druhotných zdrojů

Vyhláška č. 453/2012 Sb.

ze dne 13. prosince 2012 o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřině z druhotných zdrojů

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 53 odst. 1 písm. g) a h) zákona č. 165/2012 Sb., o pod­porovaných zdrojích energie a o změně některých zá­konů:

§1

Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie1)

a) způsob určení množství elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla,

b) vzor žádosti a podmínky pro vydání osvědčení o původu elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla,

c) vzor žádosti a podmínky pro vydání osvědčení o původu elektřiny z druhotných zdrojů

§2

Způsob určení množství elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla

(1) Kogenerační jednotkou se pro účely této vy­hlášky rozumí

a) paroplynové zařízení s dodávkou tepla,

b) parní protitlaká turbína,

c) kondenzační odběrová turbína,

d) plynová turbína,

e) spalovací motor,

f) mikroturbína,

g) Stirlingův motor,

h) palivový článek,

i) parní stroj,

j) organický Rankinův cyklus, nebo

k) kombinace zařízení uvedených v písmenech a) až j), pokud může pracovat v režimu kombinované výroby elektřiny a tepla.

(2) Množství elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla se stanovuje pro

a) jednotlivou kogenerační jednotku, nebo

b) sériovou sestavu kogeneračních jednotek,

v nichž se vyrábí elektřina nebo mechanická energie, na základě skutečně dosažených provozních hodnot spo­třeby energie v palivu, výroby elektřiny, případně me­chanické energie a užitečného tepla.

(3) Za elektřinu z kombinované výroby elektřiny a tepla se považuje celkové množství vyrobené elek­třiny za období podle právního předpisu upravujícího vykazování a evidenci elektřiny, tepla z podporovaných zdrojů a biometanu, množství a kvalitu skutečně na­bytých a využitých zdrojů a provádějícího některá další ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (dále jen „vykazované období"), naměřené na výstupu hlavních generátorů elektřiny kogenerační jednotky nebo sériové sestavy kogeneračních jednotek, pokud celková účinnost, která je stanovená postupem uvede­ným v příloze č. 1 k této vyhlášce, za vykazované ob­dobí dosáhla

a) v případě kogenerační jednotky uvedené v od­stavci 1 písm. b) a d) až k) nejméně 75 %,

b) v případě kogenerační jednotky uvedené v od­stavci 1 písm. a) a c) nejméně 80 %.

(4) Pro kogenerační jednotky nebo sériové sestavy kogeneračních jednotek s celkovou účinností za vyka­zované období nižší, než je uvedena v odstavci 3, se množství elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla za vykazované období stanoví postupem podle přílohy č. 1 k této vyhlášce.

(5) Při stanovení množství elektřiny z kombino­vané výroby elektřiny a tepla podle odstavců 3 a 4 se

a) nezapočítává množství vyrobeného tepla bez sou­časné výroby elektřiny a množství energie v palivu spotřebované při výrobě tohoto tepla,

b) v případě kombinované výroby elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů místo užitečného tepla po­užije teplo vyrobené v procesu kombinované vý­roby elektřiny a tepla, sloužící pro dodávky do soustavy zásobování tepelnou energií nebo k dal­šímu využití pro technologické účely mimo spo­třeby tepla ve výrobním zařízení i v pomocných provozech, které s výrobou elektřiny přímo sou­visejí, včetně výroby, přeměn nebo úprav paliva a ztrát v rozvodech tepla výrobny elektřiny nebo teplo využité k další přeměně na elektrickou nebo mechanickou energii (dále jen „užitečné teplo z ob­novitelných zdrojů energie"),

c) v případě kogenerační jednotky následující za předřazenou kogenerační jednotkou, ve které se nevyrábí elektřina ani mechanická energie, v sério­vém zapojení kogeneračních jednotek, použije pro výpočet spotřeby energie v palivu množství te­pelné energie na výstupu z předřazené kogenerační jednotky do kogenerační jednotky následující.

(6) Za elektřinu z vysokoúčinné kombinované vý­roby elektřiny a tepla se považuje množství elektřiny stanovené podle odstavců 3 až 5, při jejíž výrobě se dosahuje poměrné úspory primární energie ve výši ale­spoň 10 % stanovené postupem, který je uveden v pří­loze č. 2 k této vyhlášce.

(7) V případě kogenerační jednotky s instalova­ným elektrickým výkonem nejvýše 1 MW se za elek­třinu z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla považuje množství elektřiny z kombinované vý­roby elektřiny a tepla, která zajišťuje kladnou hodnotu poměrné úspory primární energie stanovené postupem podle přílohy č. 2 k této vyhlášce.

§3

Osvědčení o původu elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla

(1) Osvědčení o původu elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla se vydává pro kogenerační jednotku nebo sériovou sestavu kogene-račních jednotek.

(2) Pro účel vydání osvědčení o původu elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla určí žadatel množství elektřiny z vysokoúčinné kombi­nované výroby elektřiny a tepla postupem podle § 2 pro první kalendářní rok provozu podle předpokládané výroby a způsobu provozu kogenerační jednotky nebo jejich sériové sestavy.

(3) Vzor žádosti o vydání osvědčení o původu elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elek­třiny a tepla je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce.

§4

Osvědčení o původu elektřiny z druhotných zdrojů

(1) Osvědčení o původu elektřiny z druhotných zdrojů se vydává pro příslušnou výrobnu elektřiny.

(2) Vzor žádosti o vydání osvědčení o původu elektřiny z druhotných zdrojů pro výrobnu elektřiny z druhotných zdrojů je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce.

§5

Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 344/2009 Sb., o podrobnostech způ­sobu určení elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla založené na poptávce po uži­tečném teple a určení elektřiny z druhotných energetic­kých zdrojů, se zrušuje.

§6

Přechodné ustanovení

Bylo-li vydáno osvědčení o původu elektřiny z vy-sokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla pro jinou než sériovou sestavu kogeneračních jednotek přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, použije se pro určení množství elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla za vykazované období pro tuto sestavu jako celek postup podle § 2 odst. 4 obdobně.

§7

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013.


Ministr: MUDr. Kuba v.

 

1) Prováděcí rozhodnutí Komise 2011/877/EU ze dne 19. prosince 2011, kterým se stanoví harmonizované referenční hod­noty účinnosti pro oddělenou výrobu elektřiny a tepla za použití směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/8/ES a kterým se zrušuje rozhodnutí Komise 2007/74/ES, v platném znění.

Příloha č.1 vyhlášky č. 453/2012 Sb.

Příloha: v453_2012_pr1.pdf

Příloha č.2 vyhlášky č. 453/2012 Sb.

Příloha: v453_2012_pr2.pdf

Příloha č.3 vyhlášky č. 453/2012 Sb.

Příloha: v453_2012_pr3.pdf

Příloha č.4 vyhlášky č. 453/2012 Sb.

Příloha: v453_2012_pr4.pdf