Vyhláška č. 477/2012 Sb.

o stanovení druhů a parametrů podporovaných obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny, tepla nebo biometanu a o stanovení a uchovávání dokumentů

Vyhláška č. 477/2012 Sb.

o stanovení druhů a parametrů podporovaných obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny, tepla nebo biometanu a o stanovení a uchovávání dokumentů

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 53 odst. 1 písm. a), e), i) a m) zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně ně­kterých zákonů:

§1

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví

a) druhy a parametry podporovaných obnovitelných zdrojů,

b) způsoby využití obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny, tepla nebo biometanu,

c) způsob vykazování množství cíleně pěstované bio-masy na orné půdě a na travním porostu při vý­robě bioplynu,

d) způsob uchovávání dokumentů a záznamů o pou­žitém palivu při výrobě elektřiny a tepla z obnovi­telných zdrojů a výroby biometanu a o způsobu výroby tohoto paliva,

e) podíl biologicky rozložitelné a nerozložitelné části nevytříděného komunálního odpadu na energetic­kém obsahu komunálního odpadu a

f) kritéria udržitelnosti pro biokapaliny.

§2

Předmět podpory

(1) Předmětem podpory je

a) elektřina nebo teplo vyrobené z biomasy, jejíž druhy jsou uvedené v příloze č. 1 k této vyhlášce,

b) elektřina nebo teplo vyrobené z biokapalin, jejichž druhy jsou uvedené v příloze č. 1 k této vyhlášce, nebo

c) biometan vyrobený z biomasy, jejíž druhy jsou uvedené v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(2) Rozdělení druhů biomasy do jednotlivých ka­tegorií pro účely stanovení výše podpory je uvedeno v příloze č. 1 k této vyhlášce.

§3

Způsoby využití biomasy

(1) Při výrobě podporované elektřiny je biomasa využívána v procesu

a) spalování nebo zplynování,

b) současného spalování různých druhů paliva, s vý­jimkou případů, kdy je výroba elektřiny nebo tep­la možná jen prostřednictvím zažehnutí nezbyt­ného množství jiného paliva (dále jen „společné spalování"), podle toho zda se palivo spaluje v jed­nom kotli nebo v samostatných kotlích se rozlišuje

1. společné spalování v zařízeních, kde dochází k mísení různých druhů paliva v jednom tope­ništi, nebo před vstupem do topeniště, přičemž fyzikálně je možné rozlišit energii vzniklou spálením směsi pouze na základě parametrů jednotlivých složek paliva, jakými jsou napří­klad hmotnostní podíl, vlhkost, výhřevnost, obsah popelovin, poměr uhlíku a dusíku (dále jen „spoluspalování"); v případě spalování ne-vytříděného komunálního odpadu se nejedná o spoluspalování, nebo

2. společné spalování v zařízeních, kde dochází ke spalování různých druhů paliv odděleně v samo­statných kotlích, dodávajících vyrobené teplo do společné parní sběrnice, ze které se uskuteč­ňuje odběr tepla pro výrobu elektřiny v jednom nebo více parních turbosoustrojích (dále jen „ paralelní spalování" ),

c) anaerobní fermentace, nebo

d) spalování biokapalin.

(2) Při výrobě podporovaného tepla je biomasa využívána v procesu

a) spalování nebo zplynování,

b) společného spalování s druhotným zdrojem, nebo

c) spalování biokapalin.

(3) Při výrobě biometanu je biomasa využívána v procesu anaerobní fermentace.

§4

§5

Biologicky rozložitelná část nevytříděného komunálního odpadu

Pokud výrobce energie neprokáže skutečný podíl biologicky rozložitelné části nevytříděného komunál­ního odpadu na jeho celkovém energetickém obsahu, je podíl biologicky rozložitelné části nevytříděného ko­munálního odpadu na jeho celkovém energetickém ob­sahu 60 %. Zbývající podíl 40 % tvoří biologicky ne­rozložitelná část.

§6

Dokumenty a záznamy o použitém palivu při výrobě elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů a při výrobě biometanu a o způsobu výroby tohoto paliva

(1) Výrobce nebo dodavatel paliva z biomasy pro výrobu elektřiny, tepla nebo biometanu uchovává vy­hotovené dokumenty a záznamy pro každou dodávku paliva v listinné podobě podle vzoru uvedeného v čás­ti A) přílohy č. 3 k této vyhlášce. Kopii těchto doku­mentů a záznamů v listinné podobě uchovává výrobce elektřiny, tepla nebo biometanu.

(2) Výrobce elektřiny, tepla nebo biometanu z bio-masy uchovává vyhotovené dokumenty a záznamy podle vzoru uvedeného v části B) přílohy č. 3 k této vyhlášce pro každou dodávku paliva v listinné podobě.

(3) Je-li výrobce biomasy současně výrobcem elektřiny, tepla nebo biometanu z biomasy, uchovává vyhotovené dokumenty a záznamy podle přílohy č. 3 k této vyhlášce k jím vyrobené a současně jím pro vý­robu elektřiny, tepla nebo biometanu spotřebované biomase souhrnně za kalendářní měsíc.

§7

Cíleně pěstovaná biomasa

(1) Druh biomasy uvedený v kategorii 1 podle přílohy č. 1 k této vyhlášce se označuje za cíleně pěsto­vanou biomasu.

(2) Cíleně pěstovaná biomasa je biomasa, která

a) nepochází z definovaných plodin a energetických dřevin uvedených v příloze č. 4 k této vyhlášce a

b) je vypěstována pouze na vymezené půdě v České republice s doložením této podmínky podle pří­lohy č. 3 k této vyhlášce.

(3) V „Prohlášení výrobce nebo dodavatele paliva z biomasy" podle části A) přílohy č. 3 k této vyhlášce musí být údaje týkající se rozlohy půdy, na které je biomasa pěstována v souladu s údaji uvedenými v de­klaraci cíleně pěstované biomasy formou identifikace všech čísel půdních bloků, popřípadě dílů půdních bloků a rozlohy, na které je deklarovaná biomasa v pří­slušném roce pěstována. Tato deklarace se podává sou­časně s žádostí o dotaci podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zeměděl­ské politiky, na formuláři vydaném Státním zeměděl­ským a intervenčním fondem pro příslušný kalendářní rok, a která se podává vždy do 15. května příslušného kalendářního roku, pokud je výrobce nebo dodavatel biomasy evidován v evidenci využití půdy podle uživa­telských vztahů.

(4) Biokapalina, která je vyrobena z cíleně pěsto­vané biomasy, musí v případě spalování splňovat krité­ria udržitelnosti pro biokapaliny.

§8

Dokladování splnění podmínek pro bioplyn a biometan

(1) Podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů a biometanu se vztahuje pouze na výrobu elektřiny nebo biometanu z bioplynu, kde souhrn hmotnosti v původní hmotě cíleně pěstované biomasy na orné půdě a na travním porostu, kategorii 1 podle tabulky č. 2 přílohy č. 1 k této vyhlášce, tvoří za kalendářní rok maximálně 70 % z celkové hmotnosti vstupních suro­vin v původní hmotě, při dodržení minimálních hodnot sušiny, které jsou uvedené v příloze č. 5 k této vyhlášce, a zbývající podíl minimálně 30 % tvoří biomasa kate­gorie 2 podle tabulky č. 2 přílohy č. 1 k této vyhlášce. V případě nedodržení minimálních hodnot sušiny se jednotlivé podíly hmotnosti vstupních surovin přepo-

Kritéria udržitelnosti pro biokapaliny

(1) Kritéria udržitelnosti pro biokapaliny jsou shodná s kritérii udržitelnosti pro biopaliva podle na­řízení vlády upravujícího kritéria udržitelnosti pro biopaliva.

(2) Hodnota emisí skleníkových plynů vznikají­cích v celém životním cyklu referenční fosilní energie pro biokapaliny je uvedena v příloze č. 2 k této vy­hlášce.

(3) Prohlášení o splnění kritérií udržitelnosti se vydává podle zákona o ochraně ovzduší. čítají podle vzorce uvedeného v příloze č. 5 k této vy­hlášce.

(2) Primární energií biomasy použité pro anae­robní fermentaci se rozumí energetická výtěžnost bio-masy v původním stavu, v jakém vstupuje do procesu anaerobní fermentace, a to ve vyjádření výhřevností vzniklého bioplynu v objemových jednotkách metanu na tunu původní hmoty a následně přepočteného na výhřevnost čistého metanu, která činí 9,9 MWh/m3. Naměřené objemové množství je přepočteno na stan­dardní technické podmínky v plynárenství, které jsou teplota 15 °C a tlak 101,325 kPa.

§9

Přechodná ustanovení

(1) Biomasa, která byla předmětem podpory po­dle dosavadních právních předpisů, se do 31. prosince 2013 považuje za biomasu, která je předmětem pod­pory i v případě, že není uvedena v příloze č. 1 k této vyhlášce, a to v té kategorii, ve které byla zařazena v dosavadních právních předpisech.

(2) V případě biomasy označované v dosavadním právním předpisu jako „hroubí do délky 1 m" se usta­novení uvedené v bodu 1 uplatní pro tuto biomasu do 31. prosince 2014.

(3) Ustanovení bodů 1 a 2 se vztahuje pouze na biomasu, z níž se vyrábí elektřina v zařízeních uvede­ných do provozu přede dnem nabytím účinnosti této vyhlášky.

§10

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1. Vyhláška č. 482/2005 Sb., o stanovení druhů, způ­sobů využití a parametrů biomasy při podpoře vý­roby elektřiny z biomasy.

2. Vyhláška č. 5/2007 Sb., kterou se mění vyhláška č. 482/2005 Sb., o stanovení druhů, způsobů vy­užití a parametrů biomasy při podpoře výroby elektřiny z biomasy.

3. Vyhláška č. 453/2008 Sb., kterou se mění vyhláška č. 482/2005 Sb., o stanovení druhů, způsobů využití a parametrů biomasy při podpoře vý­roby elektřiny  z  biomasy,  ve  znění vyhlášky č. 5/2007 Sb.

 

§11

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013 s výjimkou ustanovení

a) § 7 odst. 2 písm. b), které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014, a

b) § 8, které nabývá účinnosti dnem 30. května 2014.

Ministr:

MUDr. Kuba v.

Příloha č.1 vyhlášky č. 477/2012 Sb.

Příloha: v477_2012_pr1.pdf

Příloha č.2 vyhlášky č. 477/2012 Sb.

Příloha: v477_2012_pr2.pdf

Příloha č.3 vyhlášky č. 477/2012 Sb.

Příloha: v477_2012_pr3.pdf

Příloha č.4 vyhlášky č. 477/2012 Sb.

Příloha: v477_2012_pr4.pdf

Příloha č.5 vyhlášky č. 477/2012 Sb.

Příloha: v477_2012_pr5.pdf