Vyhláška č. 80/2010 Sb.

ze dne 18. března 2010 o stavu nouze v elektroenergetice a o obsahových náležitostech havarijního plánu

Vyhláška č. 80/2010 Sb. ze dne 18. března 2010

o stavu nouze v elektroenergetice a o obsahových náležitostech havarijního plánu

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 98a odst. 1 písm. f) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb., k provedení § 24, 25 a 54 energetického zákona:

Omezení spotřeby elektřiny a řízení změn dodávky
elektřiny do elektrizační soustavy

 

§ 1

(1) Výkon, který je odebírán z elektrizační soustavy, lze omezit, nebo výkon, který je dodáván do elektrizační soustavy, lze měnit těmito způsoby:

a) snížením hodnoty výkonu odebíraného z elektrizační soustavy podle plánu omezování spotřeby (dále jen „regulační plán“), jehož použití a obsahové náležitosti včetně způsobu oznamování, vyhlašování a odvolávání regulačních stupňů jsou uvedeny v příloze č. 1 této vyhlášky,

b) úplným přerušením dodávky elektřiny zákazníkům odpojením jejich odběrných elektrických zařízení provozovatelem přenosové soustavy nebo provozovatelem distribuční soustavy nebo vypnutím částí zařízení pro přenos elektřiny nebo distribuci
elektřiny

1. podle vypínacího plánu, jehož použití a obsahové náležitosti jsou uvedeny v příloze č. 2 této vyhlášky,

2. podle frekvenčního plánu, jehož použití, zpracování, vydávání a aktualizace jsou uvedeny v příloze č. 3 této vyhlášky,

3. operativním vypnutím částí zařízení přenosové soustavy, nebo distribuční soustavy v rozsahu nezbytném pro vyrovnání výkonové bilance dotčené části elektrizační soustavy,

c) změnou hodnoty výkonu dodávaného výrobcem elektřiny do elektrizační soustavy podle pokynů technického dispečinku provozovatele přenosové soustavy nebo provozovatele distribuční soustavy.

(2) Omezení spotřeby elektřiny na území, kde hrozí vznik stavu nouze nebo pro které byl stav nouze vyhlášen, je dáno uplatněním příslušného stupně regulačního plánu, vypínacího plánu, operativním vypnutím částí zařízení nebo automatickým působením frekvenčních relé v souladu s frekvenčním plánem, v rozsahu nezbytném pro vyrovnání výkonové bilance dotčené části elektrizační soustavy. Tato opatření jsou použita na základě vyhodnocení situace technickým dispečinkem provozovatele přenosové soustavy nebo technickými dispečinky provozovatelů distribučních soustav. Toto omezení spotřeby elektřiny se nevztahuje na zákazníky, jejichž zařízení jsou připojena pouze k zahraniční elektrizační soustavě a na které se vztahují pouze omezení této zahraniční elektrizační soustavy.

(3) Omezení spotřeby elektřiny podle regulačního plánu se nevztahuje na technologickou vlastní spotřebu elektřiny pro výrobu elektřiny a výrobu a dodávku
tepla.

 

§ 2

(1) Postup a rozsah omezení odebíraného výkonu nebo změny dodávaného výkonu při předcházení nebo řešení stavu nouze zpracovává technický dispečink provozovatele přenosové soustavy ve spolupráci s technickými dispečinky provozovatelů distribučních soustav přímo připojených na přenosovou soustavu (dále jen „regionální distribuční soustava“). Na postup provozovatelů distribučních soustav, které nejsou přímo připojeny k přenosové soustavě (dále jen „lokální distribuční soustava“), se vztahuje § 7.

(2) Plán snížení odebíraného výkonu vypínáním vybraných spotřebičů zpracovaný pro účely regulačního plánu je samostatnou součástí programu vysílání signálu hromadného dálkového ovládání zpracovávaného provozovateli regionálních distribučních soustav.

(3) Zvyšování odebíraného výkonu u zařízení, která byla odstavena z provozu nebo byla v provozu se sníženým odebíraným výkonem, není možné zahájit od vyhlášení a po dobu platnosti regulačních stupňů snižujících odebíraný výkon z elektrizační soustavy a po dobu jejich účinnosti, s výjimkou bezprostředního ohrožení života nebo zdraví osob. Strana 946 Sbírka zákonů č. 80 / 2010 Částka 28

(4) Vypínací plán zpracovávaný technickým dispečinkem provozovatele přenosové soustavy ve spolupráci s technickými dispečinky provozovatelů regionálních distribučních soustav stanoví postup vypínání a hodnoty vypínaných výkonů při likvidaci závažných systémových či lokálních poruch v elektrizační soustavě. Na postup provozovatelů lokálních distribučních soustav se vztahuje § 7. Přerušení dodávky elektřiny se provádí vypnutím vybraných částí přenosové soustavy nebo distribuční soustavy.

(5) Frekvenční plán zpracovávaný technickým dispečinkem provozovatele přenosové soustavy a technickými dispečinky provozovatelů regionálních distribučních soustav a výrobci elektřiny je postup pro předcházení a řešení stavu nouze spojeného s nevyrovnanou výkonovou bilancí v elektrizační soustavě a současnou změnou kmitočtu soustavy, který spočívá ve vytváření ostrovních provozů, v přerušení dodávek elektřiny odběratelům elektřiny a odpojování výroben elektřiny od elektrizační soustavy působením frekvenčních relé, která jsou instalována ve výrobnách elektřiny, v přenosové soustavě, v distribuční soustavě nebo v odběrných místech zákazníků.

 

§ 3

(1) Výše vypínaného výkonu, výběr míst a osazení frekvenčních relé stanoví provozovatel přenosové soustavy a provozovatelé regionálních distribučních soustav. Na postup provozovatelů lokálních distribučních soustav se vztahuje § 7.

(2) Provozovatelé regionálních distribučních soustav předávají každoročně do 30. září provozovateli přenosové soustavy aktualizované hodnoty výkonu pro jednotlivé regulační stupně a stupně vypínacího plánu a frekvenčního plánu. Provozovatelé lokálních distribučních soustav předávají tyto údaje každoročně do 15. září provozovateli distribuční soustavy, k níž je jejich soustava připojena. Na základě těchto údajů technický dispečink provozovatele přenosové soustavy ve spolupráci s technickými dispečinky provozovatelů distribučních soustav aktualizují své regulační, vypínací a frekvenční plány.

 

§ 4
Zařazení zákazníků do regulačních stupňů

(1) Pro omezení spotřeby elektřiny při předcházení stavu nouze a při stavu nouze se zákazníci zařazují do regulačních stupňů podle regulačního plánu.

(2) Zařazení zákazníků do regulačních stupňů č. 1 a č. 2 provádí provozovatel distribuční soustavy; toto zařazení se neuvádí ve smlouvách, jejichž předmětem je přenos nebo distribuce elektřiny.

(3) Zařazení zákazníků do regulačních stupňů č. 3 až č. 7 provádí

a) provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy na základě smlouvy o přenosu elektřiny nebo smlouvy o distribuci elektřiny,

b) obchodník s elektřinou nebo výrobce elektřiny na základě smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny; obchodník s elektřinou nebo výrobce elektřiny předávají potřebné údaje provozovateli příslušné soustavy.

 

§ 5
Předcházení stavu nouze

(1) V situacích, kdy hrozí reálné riziko vzniku stavu nouze, může provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy vyhlásit výstražný stupeň, který je součástí regulačního plánu.

(2) Omezení spotřeby elektřiny a změna dodávky elektřiny při předcházení stavu nouze jsou prováděny

a) automaticky podle frekvenčního plánu,

b) technickým dispečinkem příslušného provozovatele soustavy

1. podle regulačního stupně č. 1,

2. podle vypínacího plánu,

3. operativním vypnutím částí zařízení v rozsahu nezbytném pro vyrovnání výkonové bilance dotčené části elektrizační soustavy,

4. použitím volných výrobních kapacit,

5. omezením dodávaného výkonu.

(3) Provozovatel přenosové soustavy oznamuje bez zbytečného odkladu jím uplatněná omezení spotřeby nebo změny dodávky elektřiny při předcházení stavu nouze provozovatelům dotčených regionálních distribučních soustav.

(4) Provozovatel regionální distribuční soustavy oznamuje bez zbytečného odkladu jím uplatněná omezení spotřeby nebo změny dodávky elektřiny při předcházení stavu nouze provozovateli přenosové soustavy a dotčeným provozovatelům lokálních distribučních soustav, kteří mají zřízen technický dispečink.

(5) Provozovatel lokální distribuční soustavy oznamuje bez zbytečného odkladu jím uplatněná omeČástka 28 Sbírka zákonů č. 80 / 2010 Strana 947 zení spotřeby nebo změny dodávky elektřiny při předcházení stavu nouze provozovateli regionální distribuční soustavy, ke které je jeho distribuční soustava připojena.

(6) Provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy oznamuje předcházení stavu nouze způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 

§ 6
Stav nouze

(1) Veškerá omezení spotřeby elektřiny nebo změny dodávek elektřiny při stavu nouze řídí technický dispečink provozovatele přenosové soustavy nebo technický dispečink provozovatele distribuční soustavy.

(2) Stav nouze je zpravidla vyhlašován a odvoláván předem. V případě rychlého rozpadu elektrizační soustavy může být stav nouze vyhlášen dodatečně.

(3) Omezení spotřeby elektřiny a změna dodávky elektřiny při stavu nouze jsou prováděny

a) automaticky podle frekvenčního plánu,

b) podle vypínacího plánu,

c) podle regulačního plánu v rozsahu regulačních stupňů č. 1 až č. 7,

d) operativním vypnutím částí zařízení v rozsahu nezbytném pro vyrovnání výkonové bilance dotčené části elektrizační soustavy,

e) použitím volných výrobních kapacit,

f) omezením dodávaného výkonu.

(4) Provozovatel přenosové soustavy bez zbytečného odkladu oznamuje jím vyhlášený nebo odvolaný stav nouze provozovatelům dotčených regionálních distribučních soustav.

(5) Provozovatel regionální distribuční soustavy bez zbytečného odkladu oznamuje jím vyhlášený nebo odvolaný stav nouze provozovateli přenosové soustavy a dotčeným provozovatelům lokálních distribučních soustav, kteří mají zřízen technický dispečink.

(6) Provozovatel lokální distribuční soustavy bez zbytečného odkladu oznamuje jím vyhlášený nebo odvolaný stav nouze provozovateli regionální distribuční soustavy, ke které je jeho distribuční soustava připojena.

(7) Při řešení stavu nouze postupují provozovatel přenosové soustavy, provozovatel distribuční soustavy a výrobce elektřiny podle svého havarijního plánu, jehož náležitosti a způsob zpracování jsou uvedeny v příloze č. 4 této vyhlášky.

 

§ 7
Postup provozovatelů lokálních distribučních soustav

Provozovatelé lokálních distribučních soustav při předcházení stavu nouze a při stavu nouze v případě, že

a) mají zřízen technický dispečink a oznámí tuto skutečnost provozovateli regionální distribuční soustavy, postupují jako provozovatelé regionálních distribučních soustav,

b) nemají zřízen technický dispečink, se považují za zákazníky.

 

§ 8
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1. Vyhláška č. 219/2001 Sb., o postupu v případě hrozícího nebo stávajícího stavu nouze v elektroenergetice.

2. Vyhláška č. 221/2001 Sb., o podrobnostech udělování státní autorizace na výstavbu přímého vedení.

3. Vyhláška č. 222/2001 Sb., o podrobnostech udělování státní autorizace na výstavbu výrobny elektřiny.

4. Vyhláška č. 226/2001 Sb., o podrobnostech udělování státní autorizace na výstavbu zdrojů tepelné energie.

 

§ 9
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2010.

 

Ministr:
Ing. Tošovský v. r.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 80/2010 Sb.

Příloha: 80_2010_pr1.pdf

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 80/2010 Sb.

Příloha: 80_2010_pr2.pdf

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 80/2010 Sb.

Příloha: 80_2010_pr3.pdf

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 80/2010 Sb.

Příloha: 80_2010_pr4.pdf