Vyhláška č. 387/2012 Sb.

ze dne 13. listopadu 2012 o státní autorizaci na výstavbu výrobny elektřiny

Vyhláška č. 387/2012 Sb.

ze dne 13. listopadu 2012 o státní autorizaci na výstavbu výrobny elektřiny


Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 98a odst. 1 písm. h) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 211/2011 Sb. a zákona č. 165/2012 Sb.:

§1

Žádosti

(1) Žádost o udělení autorizace podává žadatel Ministerstvu průmyslu a obchodu (dále jen „ministerstvo"), a to pro každou výrobnu elektřiny samostatně. Vzor žádosti o udělení autorizace je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(2) Změny údajů nebo jiné závažné skutečnosti vztahující se k udělené autorizaci oznamuje držitel autorizace ministerstvu. Vzor oznámení je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(3) Žádost o zrušení autorizace podává držitel autorizace ministerstvu. Vzor žádosti o zrušení autorizace je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce.

§2

Posuzování žádostí

Při posuzování žádostí o udělení autorizace ministerstvo ověřuje

a) soulad předpokládané výrobny elektřiny se státní energetickou koncepcí, zejména s ohledem na požadovanou skladbu výroben elektřiny podle velikosti instalovaného výkonu výrobny elektřiny, druh výrobny elektřiny a napěťovou úroveň připojení výrobny elektřiny,

b) použité primární zdroje energie, s ohledem na státní energetickou koncepci, požadovanou skladbu výroben elektřiny podle jednotlivých zdrojů primární energie, podíl roční výroby elektřiny z domácích primárních zdrojů energie,

c) soulad předpokládané výrobny elektřiny s Národním akčním plánem České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů, s ohledem na podíl dosažené a předpokládané výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie na hrubé konečné spotřebě energie, celkový předpokládaný instalovaný výkon výroben elektřiny a celkovou předpokládanou výrobu elektřiny z jednotlivých druhů obnovitelných zdrojů,

d) soulad předpokládané výrobny elektřiny s plánem rozvoje elektroenergetických a plynárenských sítí, s ohledem na přenosové schopnosti elektrizační a plynárenské soustavy, časový soulad rozvoje sítí a předpokládaného termínu uvedení výrobny elektřiny do provozu,

e) umístění předpokládané výrobny elektřiny, soulad s požadavky na připojení výrobny elektřiny a rozsah vyvolaných úprav elektrizační soustavy a plynárenské soustavy, další stavby zajišťované žadatelem o autorizaci související s připojením k elektrizační soustavě a k plynárenské soustavě, možnost kombinované výroby elektřiny a tepla a zapojení výrobny elektřiny s možností kombinované výroby elektřiny a tepla do soustavy zásobování teplem,

f) energetickou účinnost předpokládané výrobny elektřiny, zejména s ohledem na minimální účinnost přeměny a užití energie podle jiného právního předpisu1),

g) dopad předpokládané výrobny elektřiny na bezpečný a spolehlivý provoz elektrizační soustavy, zejména s ohledem na dostupnost podpůrných služeb, z hlediska jejich velikosti i struktury, udržení volné výrobní kapacity podle požadavků provozovatele přenosové soustavy, vliv provozu výrobny elektřiny na spolehlivost provozu elektrizační soustavy,

h) finanční předpoklady žadatele k výstavbě předpokládané výrobny elektřiny ve vazbě na návrh financování výstavby výrobny elektřiny,

i) bezpečnost osob a majetku,

j) bezpečnost dodávek elektřiny, zejména s ohledem na ochranu kritické infrastruktury,

k) zda výstavba a provoz výrobny elektřiny je v souladu s požadavky na zajištění rovnováhy mezi budoucí nabídkou a budoucí poptávkou elektřiny,zejména s ohledem na očekávaný vývoj tuzemské spotřeby elektřiny a průběhu zatížení elektrizační soustavy.

§3

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince 2012.

Ministr: MUDr. Kuba v. r.

 

1) Vyhláška č. 349/2010 Sb., o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie.

Příloha č. 1 vyhlášky č. 387/2012 Sb.

Vzor Žádosti o udělení autorizace

Příloha: v-387-2012_priloha1.pdf

Příloha č. 2 vyhlášky č. 387/2012 Sb.

Vzor Oznámení

Příloha: v-387-2012_priloha2.pdf

Příloha č. 3 vyhlášky č. 387/2012 Sb.

Vzor Žádosti o zrušení autorizace

Příloha: v-387-2012_priloha3.pdf