Vyhláška č. 365/2009 Sb.

ze dne 15. října 2009 o Pravidlech trhu s plynem

Vyhláška č. 365/2009 Sb.

ze dne 15. října 2009 o Pravidlech trhu s plynem

Energetický regulační úřad (dále jen „Úřad") sta­noví podle § 98a odst. 2 písm. i) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb., ve znění vyhlášky č. 370/2010 Sb.:

 

§1
Předmět úpravy

(1)  Tato vyhláška v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství 1) upravuje:

a)   pravidla přístupu k přepravní soustavě, k distri­buční soustavě a k podzemnímu zásobníku plynu, rozsah zveřejňovaných informací pro umožnění přístupu k přepravní soustavě, distribuční soustavě a podzemnímu zásobníku plynu a způsoby řešení nedostatku kapacit v plynárenské soustavě,

b)   postupy a termíny pro předkládání nominací a renominací.

(2)  Tato vyhláška dále stanoví

a)   termíny pro předkládání žádostí o uzavření smluv na trhu s plynem a termíny uzavírání smluv,

b)   postupy a podmínky pro přenesení a převzetí od­povědnosti za odchylku,

c)   rozsah a termíny předávání údajů pro vyhodnoco­vání odchylek a vyúčtování dodávek plynu a ostat­ních služeb, postupy pro vyhodnocování, zúčto­vání a vyrovnávání odchylek a zúčtování a vypořá­dání vyrovnávacího plynu ve stavu nouze a při předcházení stavu nouze,

d)   postup provozovatele podzemního zásobníku plynu při prodeji nevytěženého plynu z podzem­ního zásobníku plynu po zániku smlouvy o uskladňování plynu,

e)   druhy krátkodobých trhů, jejich organizaci a způsoby jejich vypořádání,

f)    pravidla tvorby, přiřazení a užití typových dia­gramů dodávek plynu,

g)   termíny a postup při změně dodavatele plynu,

h)   postup při přerušení, omezení a obnovení dodávky plynu při neoprávněném odběru plynu, neopráv­něné distribuci a neoprávněné přepravě,

i)   postup při zajištění dodávky plynu dodavatelem poslední instance.

 

§2
Základní pojmy

(1) Pro účely této vyhlášky se rozumí

a)   domácí zónou - vymezené území provozovatele distribuční soustavy připojené k přepravní sou­stavě a k níž je připojeno alespoň 90 000 odběr­ných míst zákazníků,

b)   finančním zajištěním – zajištění závazků finančního charakteru účastníka trhu s plynem vznikajících z obchodních vztahů s operátorem trhu nebo provozovatelem distribuční soustavy,

c)   hraničním bodem - souhrn předávacích míst mezi přepravní soustavou na území České republiky a zahraničními přepravními nebo distribučními soustavami,

d)   organizovaným krátkodobým trhem s plynem -denní trh s plynem a vnitrodenní trh s plynem organizovaný operátorem trhu, kterého se zúčast­ňují subjekty zúčtování,

e)   nevyužitou tolerancí - rozdíl mezi tolerancí sub­jektu zúčtování se znaménkem systémové od­chylky v daném plynárenském dni a celkovou sku­tečnou odchylkou subjektu zúčtování v daném plynárenském dni,

f)    nominací závazku dodat a závazku odebrat - oznámení, kterým subjekt zúčtování operátorovi trhu ohlašuje množství plynu, které hodlá do ply­nárenské soustavy dodat nebo z ní odebrat,

g)   nominací přepravy - oznámení, kterým subjekt zúčtování oznamuje provozovateli přepravní sou­stavy množství plynu, které hodlá přepravit přes příslušný bod přepravní soustavy,

h)   nominace uskladňování - oznámení, kterým subjekt zúčtování oznamuje provozovateli podzem­ního zásobníku plynu množství plynu, které hodlá vtlačit nebo vytěžit,

i)  nominace distribuce - oznámení, kterým subjekt zúčtování oznamuje provozovateli distribuční soustavy množství plynu, které hodlá distribuovat bodem přeshraničního plynovodu nebo předáva­cím místem nebo souhrnem předávacích míst vý­robny plynu,

j)  normalizovaným typovým diagramem dodávky - posloupnost relativních podílů jednotlivých den­ních odběrů plynu skupiny zákazníků definované třídou typového diagramu dodávky na plánované roční spotřebě v kalendářním roce za předpokladu normálních klimatických podmínek,

k)  odpovědností za odchylku - povinnost subjektu zúčtování vyrovnat naturálním plněním nebo vy­pořádat finančně odchylku vzniklou v souvislosti s jeho závazkem dodat či odebrat plyn z plynáren­ské soustavy,

l) pevným diagramem dodávky - dodávka plynu charakterizovaná předem stanovenou pevnou výší dodávky plynu v odběrném místě pro plynárenský den,

m) plynárenským dnem - časový úsek trvající od 06:00:00 hodin kalendářního dne do 06:00:00 ho­din následujícího kalendářního dne,

n) plynárenským měsícem - časový úsek začínající prvním plynárenským dnem kalendářního měsíce a končící uplynutím posledního plynárenského dne kalendářního měsíce,

o) přepočteným typovým diagramem dodávky - nor­malizovaný typový diagram dodávky přepočtený na skutečné klimatické podmínky za plynárenský den,

p) přeshraničním plynovodem - plynovod spojující distribuční soustavu a zahraniční přepravní nebo distribuční soustavu,

q) registrovaným účastníkem trhu s plynem - účast­ník trhu s plynem, kterému operátor trhu na zá­kladě registrace umožňuje přístup do svého infor­mačního systému,

r) skladovací kapacitou – provozní objem části nebo celého virtuálního zásobníku plynu v m3, těžební nebo vtláčecí výkon v m3/den nebo těžební nebo vtláčecí křivka v m3/den,

s) mimo toleranční odchylkou - odchylka subjektu zúčtování nad povolenou toleranci,

t) normálními klimatickými podmínkami – průměr denních teplot z let 1971 – 2000 vytvořený pro plynárenství Českým hydrometeorologickým ústavem, vypočítaný z údajů všech měřicích stanic Českého hydrometeorologického ústavu položených v nadmořské výšce do 700 m n. m.,

u) renominací závazku dodat a závazku odebrat - hod­nota množství plynu zadaná po termínu pro po­dání nominace závazku dodat a odebrat,

v) renominací přepravy - hodnota množství plynu zadaná po termínu pro podání nominace přepravy,

w) renominací uskladňování - hodnota množství plynu zadaná po termínu pro podání nominace uskladňování,

x) renominací distribuce - hodnota množství plynu zadaná po termínu pro podání nominace distribuce,

y) skladovacím rokem - časový úsek, který začíná prvním plynárenským dnem měsíce dubna a končí uplynutím posledního plynárenského dne měsíce března následujícího kalendářního roku,

z) skutečným množstvím plynu - množství plynu stanovené na základě hodnot obchodního měření; pro účely vyhodnocení, zúčtování a vypořádání odchylek se za skutečné množství plynu dále po­važují hodnoty stanovené na základě alokačních pravidel a na základě typových diagramů dodávek.

(2) Pro účely této vyhlášky se dále rozumí

a)   alokačním pravidlem - způsob přidělení množství plynu subjektu zúčtování na hraničním bodu, bodu podzemního zásobníku plynu nebo bodu přeshraničního plynovodu,

b)   subjektem zúčtování - účastník trhu s plynem, pro kterého operátor trhu na základě smlouvy o zúčto­vání odchylek provádí vyhodnocení, zúčtování a vypořádání odchylek,

c)   systémovou odchylkou - součet kladných a zápor­ných odchylek všech subjektů zúčtování v plyná­renském dni upravený o využití služby flexibility,

d)  třídou typového diagramu dodávky - souhrn cha­rakterů odběrných míst, kterým je přiřazen stejný typový diagram dodávky,

e)   službou flexibility - způsob fyzického vyrovná­vání přepravní soustavy založený na předání plynu na virtuálním prodejním bodu na základě smlouvy mezi provozovatelem přepravní soustavy a subjek­tem zúčtování; služba flexibility je definována ter­mínem podání požadavku provozovatele pře­pravní soustavy na dodávku nebo odběr plynu a povinností subjektu zúčtování tento požadavek přijmout a je charakterizována celkovým objemem plynu v MWh a maximálním denním dodaným a odebraným množstvím plynu v MWh na plyná­renský den,

f)    virtuálním prodejním bodem - místo, kde se pro­vádí nominace závazku dodat plyn do plynárenské soustavy a závazku odebrat plyn z plynárenské soustavy,

g)   virtuálním zásobníkem plynu - souhrn všech podzemních zásobníků plynu jednoho provozovatele podzemního zásobníku plynu,

h)   vyhodnocením odchylek - stanovení odchylky jednotlivých subjektů zúčtování v tisícinách MWh v daném plynárenském dni,

i)    vypořádáním odchylek - finanční nebo naturální vypořádání mezi subjektem zúčtování a operátorem trhu za vyhodnocené a zúčtované odchylky,

j)  závazkem dodat - závazek subjektu zúčtování do­dat do plynárenské soustavy množství plynu no­minované subjektem zúčtování pro plynárenský den na virtuálním prodejním bodě,

k)  závazkem odebrat - závazek subjektu zúčtování odebrat z plynárenské soustavy množství plynu nominované subjektem zúčtování pro plynárenský den na virtuálním prodejním bodě,

l)   novou skladovací kapacitou - první rezervace skla­dovací kapacity uvedené do užívání po 1. lednu 2010,

m)  měřením typu A - průběhové měření s dálkovým přenosem dat,

n)  měřením typu B - ostatní průběhové měření,

o)  měřením typu C - neprůběhové měření,

p)  korigovaným typovým diagramem dodávek - pře­počtený typový diagram dodávek korigovaný na hodnotu účasti na zbytkovém diagramu,

q)  plánovanou roční spotřebou plynu – hodnota spotřeby plynu získaná z historických skutečných odběrů plynu, upravená o vliv teploty, stanovená podle přílohy č. 10 k této vyhlášce,

r) skutečnými klimatickými podmínkami – průměr skutečných denních teplot vzduchu na území České republiky pro jednotlivé obchodní dny, který je počítán z údajů všech měřicích stanic Českého hydrometeorologického ústavu položených v nadmořské výšce do 700 m n. m.,

s) přepočtenou roční spotřebou plynu – hodnota spotřeby plynu získaná ze skutečných odběrů plynu přepočtená na období 365 dnů podle přílohy č. 10 k této vyhlášce,

t) plánovanou měsíční spotřebou plynu – měsíční hodnota spotřeby plynu sjednaná ve smlouvě o distribuci plynu.

 

§3
Trh s plynem

(1)   V rámci trhu s plynem jsou všechny časové údaje uváděny v čase platném na území České repu­bliky.

(2)   Trh s plynem se uskutečňuje s využitím čí­selných kódů a číselníků spravovaných operátorem trhu. Číselné kódy jsou používány pro označení od­běrných míst zákazníků, předávacích míst přeshraničních plynovodů, předávacích míst nebo souhrnu pře­dávacích míst výroben plynu, předávacích míst nebo souhrnu předávacích míst mezi přepravní a distribuční soustavou, předávacích míst mezi distribučními sousta­vami, předávacích míst mezi podzemním zásobníkem plynu a přepravní soustavou a účastníků trhu s plynem s výjimkou zákazníků.

(3)     Odběrné místo zákazníka, předávací místo vý­robny plynu a distribuční soustava jsou přiřazeny pou­ze do jedné domácí zóny podle místa připojení.

(4)   Množství plynu na výstupu z distribuční sou­stavy je pro plynárenský den rovno množství plynu na vstupu do distribuční soustavy a změně akumulace v distribuční soustavě.

(5)   Vstupní body plynárenské soustavy jsou hra­niční body, body virtuálních zásobníků plynu, pře­dávací místo nebo souhrn předávacích míst výroben plynu, předávací místa přeshraničních plynovodů a vir­tuální bod provozovatele přepravní soustavy. Výstupní body plynárenské soustavy jsou hraniční body, body virtuálních zásobníků plynu, odběrná místa zákazníků, předávací místa přeshraničních plynovodů, virtualizovaná odběrná místa představující ztráty provozovatele distribuční soustavy v jednotlivých distribučních sou­stavách a virtuální bod provozovatele přepravní sou­stavy. Mezi všemi vstupními a výstupními body plyná­renské soustavy se nachází virtuální prodejní bod.

(6)   Provozovatel přepravní soustavy, provozova­tel distribuční soustavy a provozovatel podzemního zá­sobníku plynu se považují za zákazníky v rozsahu ztrát a vlastní spotřeby.

 

§4
Přeprava plynu

(1)   Přepravu plynu sjednává subjekt zúčtování pro hraniční bod nebo bod virtuálního zásobníku plynu. Účastník trhu s plynem nebo zahraniční fyzická nebo právnická osoba, kteří nejsou subjekty zúčtování, sjednávají přepravu plynu pro hraniční bod.

(2)   Přepravu plynu sjednává zákazník nebo doda­vatel plynu pro odběrné místo zákazníka přímo připo­jeného k přepravní soustavě.

(3)   Přepravu plynu sjednává provozovatel distri­buční soustavy pro souhrn předávacích míst mezi pře­pravní a distribuční soustavou. Přepravní kapacita se rezervuje ve výši podle právního předpisu upravujícího způsob regulace v energetických odvětvích a postupy pro regulaci cen 2) .

(4)   Přeprava plynu pro virtuální bod provozova­tele přepravní soustavy se nesjednává. Virtuální bod provozovatele přepravní soustavy slouží výhradně pro potřeby provozovatele přepravní soustavy a pro fyzické vyrovnávání odchylek.

(5)   Přeprava plynu se uskutečňuje přes vstupní bod přepravní soustavy, kterým je hraniční bod, bod virtuálního zásobníku plynu a virtuální bod provozo­vatele přepravní soustavy.

(6)   Přeprava plynu se uskutečňuje přes výstupní bod přepravní soustavy, kterým je hraniční bod, bod virtuálního zásobníku plynu, odběrné místo zákazníka přímo připojeného k přepravní soustavě, předávací místo nebo souhrn předávacích míst mezi přepravní a distribuční soustavou a virtuální bod provozovatele přepravní soustavy.

(7)   Vstupní bod virtuálního zásobníku plynu je vstupem do přepravní soustavy. Výstupní bod virtuál­ního zásobníku plynu je výstupem z přepravní sou­stavy.

(8)   Provozovatel přepravní soustavy charakteri­zuje body přepravní soustavy zejména užívaným ná­zvem a výší kapacity.

 

§5

(1)   Na základě smlouvy o přepravě plynu umožňuje provozovatel přepravní soustavy subjektu zúčtování rezervaci standardní pevné přepravní kapacity, denní pevné přepravní kapacity, standardní přerušitelné přepravní kapacity, denní přerušitelné přepravní kapacity, pevné koordinované přepravní kapacity v režimu na následující den nebo pevné nekoordinované přepravní kapacity v režimu na následující den. Žádost
o uzavření smlouvy o přepravě plynu se podává nejpozději 10 pracovních dnů do 10:00 hodin před uskutečněním přepravy. Provozovatel přepravní soustavy vyhodnotí žádost o uzavření smlouvy o přepravě plynu a v případě kladného vyhodnocení zašle návrh smlouvy o přepravě plynu žadateli o uzavření smlouvy do 5 pracovních dnů do 16:00 hodin od podání žádosti. Žadatel o uzavření smlouvy přijme návrh na uzavření smlouvy o přepravě plynu tak, aby smlouva o přepravě plynu byla uzavřena nejpozději dva pracovní dny do 12:00 hodin před uskutečněním přepravy.

(2)   Žádost o rezervaci standardní přepravní kapacity, denní přepravní kapacity a přepravní kapacity v režimu na následující den se podává elektronicky. Žádost o rezervaci přepravní kapacity obsahuje náležitosti uvedené v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(3)   Standardní přepravní kapacita a denní přepravní kapacita se rezervuje pro hraniční body a body virtuálních zásobníků plynu. Přepravní kapacita v režimu na následující den se rezervuje pro hraniční body.

(4)   Přeprava plynu při rezervaci standardní přepravní kapacity se zahajuje prvním plynárenským dnem kalendářního měsíce, na který je přepravní kapacita rezervována. Subjekt zúčtování může rezervovat přepravní kapacitu i od jiného plynárenského měsíce, než je plynárenský měsíc bezprostředně následující po měsíci, ve kterém o rezervaci přepravní kapacity žádá, nejdříve však 24 kalendářních měsíců před začátkem přepravy podle rezervace standardní přepravní kapacity. Standardní přepravní kapacitu pro hraniční body a body virtuálního zásobníku plynu lze rezervovat nejdéle na dobu 120 plynárenských měsíců následujících po měsíci, ve kterém byla podána žádost o rezervaci standardní pevné nebo přerušitelné přepravní kapacity podle § 6 odst. 1.

(5)   Přeprava plynu s využitím rezervované denní přepravní kapacity se zahajuje prvním plynárenským dnem období, na které je přepravní kapacita rezervo­vána, a končí posledním plynárenským dnem období, na které je přepravní kapacita rezervována. Subjekt zúčtování může rezervovat přepravní kapacitu i od jiného plynárenského dne, než je plynárenský den bez­prostředně následující po dni, ve kterém o rezervaci přepravní kapacity žádá. Přepravní kapacitu je možné rezervovat na dobu nejdéle 31 dnů ode dne podání žá­dosti o rezervaci denní pevné nebo přerušitelné pře­pravní kapacity.

(6)   Pevnou koordinovanou přepravní kapacitu v režimu na následující den lze rezervovat pouze pro hraniční body, pro které navazující provozovatel přepravní soustavy provede rezervaci přepravní kapacity na stejné období, stejnou výši a ve stejný okamžik na základě vzájemné dohody mezi dvěma navazujícími provozovateli přepravní soustavy. Rezervace pevné koordinované přepravní kapacity v režimu na následující den se považuje za nominaci přepravy podle § 29 odst. 1 písm. a) nebo § 29 odst. 2 písm. a) s tím, že ve výši této rezervované pevné koordinované přepravní
kapacity v režimu na následující den není možné provést renominaci přepravy podle § 33 odst. 4.

(7)   Pevnou přepravní kapacitu v režimu na následující den rezervuje subjekt zúčtování poslední obchodní den burzy ve Spolkové republice Německo, na které se obchoduje s plynem, předcházející dni zahájení přepravy plynu s využitím pevné přepravní kapacity v režimu na následující den. Přeprava plynu při využití pevné přepravní kapacity v režimu na následující den se uskutečňuje po dobu jednoho plynárenského dne.

(8)   Zákazník nebo dodavatel plynu rezervuje pře­pravní kapacitu pro odběrné místo zákazníka přímo připojené k přepravní soustavě postupem uvedeným v § 11 a 12.

(9)   Smlouva o přepravě plynu podle § 4 odst. 3 se uzavírá na období jednoho kalendářního roku s účin­ností od prvního plynárenského dne kalendářního roku.

(10)   Standardní nebo denní přerušitelnou přepravní kapacitu rezervuje provozovatel přepravní soustavy v případech, kdy o to subjekt zúčtování požádá nebo nelze-li rezervovat standardní nebo denní pevnou pře­pravní kapacitu z důvodu, že již není k dispozici volná pevná přepravní kapacita.

 

§ 5a

(1) Dlouhodobou smlouvu o přepravě plynu s pevnou přepravní kapacitou sjednává provozovatel přepravní soustavy s účastníkem trhu s plynem nebo zahraniční fyzickou nebo právnickou osobou pro jednotlivý vstupní a výstupní hraniční bod přepravní
soustavy na dobu nejméně 10 let. Minimální velikost požadované dlouhodobé pevné přepravní kapacity je 10 000 MWh/den.

(2) Rezervace dlouhodobé pevné přepravní kapacity je možná pouze do té výše, ve které v součtu se všemi ostatními kapacitami rezervovanými na dobu delší než 10 let nepřekračuje hodnotu 65 % technické kapacity příslušného vstupního nebo výstupního hraničního bodu, a to v každém okamžiku období požadované rezervace kapacity.

(3) Žadatel předkládá žádost o rezervaci dlouhodobé pevné přepravní kapacity provozovateli přepravní soustavy nejdříve 24 a nejméně 3 kalendářní měsíce před prvním plynárenským dnem kalendářního měsíce, ve kterém má být přeprava plynu zahájena. Provozovatel přepravní soustavy vyhodnotí všechny žádosti doručené v předcházejícím kalendářním měsíci vždy k 15. dni kalendářního měsíce, přičemž termín doručení žádosti není rozhodující.

(4) Provozovatel přepravní soustavy oznámí žadateli rezervaci požadované dlouhodobé pevné přepravní kapacity v celém požadovaném rozsahu nebo, má-li kapacity nedostatek, v nižším než požadovaném rozsahu. Rezervace dlouhodobé pevné přepravní kapacity zanikne, pokud dlouhodobá smlouva o přepravě plynu s pevnou kapacitou nebude uzavřena do pátého pracovního dne včetně ode dne doručení oznámení.

(5) V případě, že nelze uspokojit všechny žadatele o rezervaci dlouhodobé pevné přepravní kapacity, rezervuje provozovatel přepravní soustavy volnou dlouhodobou
pevnou přepravní kapacitu jednotlivým žadatelům v poměru velikosti jejich požadavků na rezervaci dlouhodobých pevných přepravních kapacit. Pokud požadavek přesahuje volnou dlouhodobou pevnou přepravní kapacitu, sníží provozovatel přepravní soustavy
před rozdělením volné dlouhodobé pevné přepravní kapacity tento požadavek na výši volné dlouhodobé pevné přepravní kapacity.

(6) V případě rezervace dlouhodobé pevné přepravní kapacity pro nově budovanou přepravní infrastrukturu uvedenou do užívání po 1. lednu 2011 se hodnota maximální výše rezervované kapacity podle odstavce 2 zvyšuje na 90 % technické kapacity vstupního nebo výstupního bodu přepravní soustavy a lhůta 24 měsíců podle odstavce 3 se prodlužuje na 60 měsíců.

 

§6
Postup při rezervaci přepravní kapacity

(1)   Žádost o rezervaci standardní pevné nebo pře­rušitelné přepravní kapacity podává subjekt zúčtování nejpozději do 8:00 hodin dne předcházejícího plyná­renskému dni, od kterého má být přeprava podle rezer­vace standardní pevné nebo přerušitelné přepravní ka­pacity zahájena.

(2)   Žádost o rezervaci denní pevné nebo přeruši­telné přepravní kapacity podává subjekt zúčtování nej­později do 8:00 hodin dne předcházejícího plynáren­skému dni, od kterého má být přeprava podle rezervace denní pevné nebo přerušitelné přepravní kapacity za­hájena.

(3)   Provozovatel přepravní soustavy vyhodnotí žádosti o rezervaci standardní pevné nebo přerušitelné přepravní kapacity a žádosti o rezervaci denní pevné nebo přerušitelné přepravní kapacity a rezervuje pře­pravní kapacitu nejpozději do 8:30 hodin plynáren­ského dne, ve kterém byla žádost o rezervaci standardní pevné nebo přerušitelné přepravní kapacity nebo žá­dost o rezervaci denní pevné nebo přerušitelné pře­pravní kapacity podána. Elektronickým potvrzením žádosti je kapacita pro subjekt zúčtování rezervována. V případě, že je žádost podle odstavce 1 nebo odstavce 2 podána později, vyhodnotí provozovatel přepravní soustavy žádosti a rezervuje přepravní kapacitu následující kalendářní den nejpozději do 8:30 hodin.

(4)   Pro přepravu plynu do odběrných míst zákaz­níků přímo připojených k přepravní soustavě se použijí ustanovení a termíny uvedené v § 10 až 14. Úkony provozovatele distribuční soustavy uvedené v § 10 až 14 vykonává provozovatel přepravní soustavy.

(5)   Žádost o rezervaci pevné přepravní kapacity v režimu na následující den podává subjekt zúčtování od 9:00 do 19:00 hodin v termínu podle § 5 odst. 7.

(6)   Provozovatel přepravní soustavy bezprostředně po přijetí žádosti o rezervaci pevné přepravní kapacity v režimu na následující den provede vyhodnocení žádosti a kapacitu v případě volné přepravní kapacity rezervuje.

 

§7
Řešení nedostatku přepravní kapacity

(1)   V případě, že nelze uspokojit při posuzování žádostí v jednom okamžiku všechny žadatele o rezer­vaci standardní a denní pevné přepravní kapacity, roz­dělí provozovatel přepravní soustavy volnou přepravní kapacitu v poměru velikosti jednotlivých požadavků o rezervaci standardní pevné přepravní kapacity. Pokud požadavek na standardní pevnou přepravní kapacitu přesahuje volnou přepravní kapacitu, sníží provozova­tel přepravní soustavy před rozdělením volné přepravní kapacity požadavek na výši volné přepravní kapacity.

(2)   V případě, že po uspokojení žádostí podle od­stavce 1 nelze uspokojit při posuzování žádostí v jed­nom okamžiku všechny žadatele o rezervaci denní pevné přepravní kapacity, rozdělí provozovatel pře­pravní soustavy volnou přepravní kapacitu v poměru velikosti jednotlivých požadavků o rezervaci denní pevné přepravní kapacity. Pokud požadavek na denní pevné přepravní kapacity přesahuje volnou přepravní kapacitu, sníží provozovatel přepravní soustavy před rozdělením volné přepravní kapacity požadavek na výši zbývající volné přepravní kapacity.

(3)   V rozsahu nedostatku poptávané kapacity po­dle odstavců 1 a 2 je subjektu zúčtování předběžně re­zervována přerušitelná přepravní kapacita. Standardní pevná nebo přerušitelná přepravní kapacita nebo denní pevná nebo přerušitelná přepravní kapacita je rezervo­vána pouze při elektronickém potvrzení rezervace sub­jektem zúčtování do 8:45 hodin plynárenského dne, ve kterém byla kapacita předběžně rezervována.

(4)   Provozovatel přepravní soustavy rezervuje standardní přerušitelnou přepravní kapacitu nebo denní přerušitelnou přepravní kapacitu neomezeně.

(5)   V případě, že pro daný plynárenský den ve vstupním nebo výstupním hraničním bodě není k dis­pozici volná pevná přepravní kapacita, oznámí provo­zovatel přepravní soustavy v informačním systému provozovatele přepravní soustavy a v systému operá­tora trhu omezení renominací přepravy pro příslušný hraniční bod, a to jak pro vstupní, tak pro výstupní bod příslušného hraničního bodu. Subjekty zúčtování využívající tento bod přepravní soustavy mohou po po­dání nominace přepravy renominovat v rámci pevné kapacity maximálně do výše 10 % své rezervované ka­pacity (dále jen „povolená mez") oproti přijaté a po­tvrzené nominaci v termínu podle § 32 odst. 1. Renominace přesahující povolenou mez, maximálně však do výše rezervované kapacity, se považuje za renominací přerušitelné přepravní kapacity v rozsahu překračující povolenou mez. Renominace snížená o více, než je po­volená mez, není provozovatelem přepravní soustavy přijata. Informace o omezení renominací podává pro­vozovatel přepravní soustavy nejpozději v 9:00 hodin dne předcházejícího plynárenskému dni, ve kterém k omezení renominací přepravy dochází.

(6)   Pokud při postupu podle odstavce 5 a po po­dání nominací ve 14:00 hodin na následující plynáren­ský den i se zahrnutím případných omezených renomi­nací bude dostupná nevyužitá pevná přepravní kapa­cita, uspořádá provozovatel denní aukci přepravní ka­pacity pro vstupní nebo výstupní hraniční bod, ve kterém došlo k nedostatku pevné přepravní kapacity. Provozovatel přepravní soustavy zveřejniv 15:05 hodin velikost dostupné nevyužité pevné přepravní kapacity, která může být rezervována v aukci pevné přepravní kapacity. Aukce pevné přepravní kapacity pro následu­jící plynárenský den trvá od 15:00 hodin do 15:45 ho­din.

(7)   Subjekt zúčtování, který má uzavřenu smlouvu o přepravě plynu, může podávat do denní aukce nejvýše 5 žádostí o přepravní kapacity v kombi­naci cena a požadovaná výše přepravní kapacity. Mini­mální cenu za přepravní kapacitu pro účely rezervace přepravní kapacity v denní aukci stanoví Úřad v ceno­vém rozhodnutí 3) .

(8)   Výsledná cena v denní aukci přepravní kapa­city je dána marginální cenou určenou postupem uve děným v Řádu provozovatele přepravní soustavy. Vý­sledná cena je platná pro všechny úspěšné účastníky aukce. Výsledky denní aukce přepravní kapacity oznámí provozovatel přepravní soustavy účastníkům aukce nejpozději v 16:00 hodin prostřednictvím infor­mačního systému. Oznámením výsledku aukce úspěš­nému účastníkovi aukce je přepravní kapacita v denní aukci rezervována. Provozovatel přepravní soustavy zveřejní nejpozději v 17:00 hodin v informačním systé­mu výslednou cenu v denní aukci.

(9)   Pro rezervace přepravní kapacity zahraniční fyzické nebo právnické osoby na hraničních bodech a vyhodnocení žádostí zahraniční fyzické nebo právnické osoby o rezervaci přepravní kapacity na hraničních bodech se ustanovení § 5 až 7 použijí obdobně.

 

§8
Informace o přepravních kapacitách a souvisejících službách

(1) Provozovatel přepravní soustavy zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup tyto informace:

a)   měsíčně roční plán odstávek jednotlivých částí přepravní soustavy a plán údržby, který může mít dopad na velikost přepravních kapacit a vliv na kvalitu poskytovaných služeb,

b)   měsíčně dlouhodobý plán rozšiřování přepravní soustavy, který znamená zvýšení přepravních kapacit nebo zlepšení kvality poskytovaných služeb,

c)   denně číselně velikost technické, celkové rezervo­vané pevné kapacity, celkové rezervované přerušitelné kapacity a volné přepravní kapacity pro jed­notlivé vstupní a výstupní body přepravní sou­stavy na následujících 18 měsíců,

d)   měsíčně roční předpovědi volné přepravní kapacity na následující desetileté období pro jednotlivé vstupní a výstupní body přepravní soustavy,

e)   měsíčně historická minima a maxima měsíčního koeficientu využití přepravní kapacity a roční průměrné průtoky pro jednotlivé vstupní a výstupní body přepravní soustavy, a to vždy za poslední 3 roky,

f)    denně skutečné využití služby flexibility po jednotlivých dnech za posledních 12 měsíců; využití služby flexibility v probíhajícím plynárenském dni,

g)   denně skutečnou změnu akumulace přepravní soustavy po jednotlivých dnech za posledních 12 měsíců,

h)   denně alokovaná množství plynu pro jednotlivé hraniční body a body virtuálních zásobníků plynu za posledních 12 měsíců, pokud nedošlo k předání dat podle § 44 odst. 6, použijí se předběžná alokovaná množství plynu podle § 44 odst. 5,

i)    denně skutečné hodnoty posledních zaregistrovaných nominací nebo renominací po jednotlivých vstupních a výstupních bodech přepravní soustavy.

(2) Informace poskytované podle odstavce 1 písm. a) až f) a h) s denní periodicitou zveřejňuje pro­vozovatel přepravní soustavy nejpozději v 15:00 hodin daného plynárenského dne s tím, že údaje z probíhají­cího plynárenského dne podle odstavce 1 písm. f) jsou aktualizovány hodinově. Informace poskytované podle odstavce 1 písm. g) a i) zveřejňuje provozovatel pře­pravní soustavy nejpozději v 12:00 hodin následujícího plynárenského dne. Informace poskytované podle od­stavce 1 s měsíční periodicitou zveřejňuje provozovatel přepravní soustavy nejpozději devátý kalendářní den daného měsíce.

 

§ 9
Distribuce plynu

(1)   Distribuci plynu sjednává subjekt zúčtování pro bod přeshraničního plynovodu.

(2)   Distribuci plynu sjednává zákazník nebo do­davatel plynu pro odběrné místo zákazníka. Sjednáním distribuce plynu pro odběrné místo zákazníka se pro­vozovatel distribuční soustavy zavazuje zároveň zajistit dopravu plynu bezprostředně z hlediska toku plynu nadřazenou distribuční soustavou.

(3)   Distribuci plynu sjednává provozovatel distri­buční soustavy pro předávací místo mezi distribučními soustavami na území České republiky.

(4)   Distribuci plynu sjednává výrobce plynu nebo obchodník s plynem pro předávací místo nebo souhrn předávacích míst výrobny plynu.

(5)   Distribuce plynu se uskutečňuje přes vstupní bod distribuční soustavy, kterým je bod přeshraničního plynovodu, předávací místo nebo souhrn předávacích míst výrobny plynu, předávací místo nebo souhrn předávacích míst mezi přepravní a distribuční sousta­vou a předávací místo mezi distribuční soustavou a dis­tribuční soustavou, která je z hlediska toku plynu nad­řazená.

(6)   Distribuce plynu se uskutečňuje přes výstupní bod distribuční soustavy, kterým je odběrné místo zá­kazníka, předávací místo mezi distribuční soustavou a distribuční soustavou, která je z hlediska toku plynu podřízená, a bod přeshraničního plynovodu.

(7)   Pro každé odběrné místo zákazníka se uzavírá smlouva o distribuci plynu pouze s jedním účastníkem trhu s plynem. Pro každé předávací místo, případně souhrn předávacích míst výrobny plynu se uzavírá smlouva o distribuci plynu s každým účastníkem trhu s plynem užívajícím předávací místo, případně souhrn předávacích míst výrobny plynu. Pro předávací místo přeshraničního plynovodu se uzavírá smlouva
o distribuci plynu s každým subjektem zúčtování užívajícím předávací místo přeshraničního plynovodu. Pro předávací místo mezi distribučními soustavami uzavírají
smlouvu o distribuci plynu provozovatelé distribučních soustav.

(8) V případě odběrného místa zákazníka kategorie velkoodběratel nebo střední odběratel, které je vybaveno měřením typu A nebo B, nebo odběrného místa zákazníka kategorie maloodběratel, které je vybaveno měřením typu A nebo B a u něhož jsou prováděny řádné měsíční odečty, se ve smlouvě o distribuci plynu uvádí rezervovaná distribuční kapacita. Kategorizaci zákazníků stanoví příloha č. 2 k této vyhlášce. U odběrného místa s více měřicími místy je ve smlouvě o distribuci plynu uvedena rezervovaná distribuční kapacita za měřicí místa s měřením typu A a B a vypočtená
distribuční kapacita za měřicí místa s měřením typu C. Distribuční kapacita za měřicí místa s měřením typu C pro zákazníky s odběrem plynu nad 630 MWh/rok je stanovena postupem pro výpočet denní přidělené pevné kapacity pro roční odběr plynu v pásmu nad 630 MWh v souladu s cenovým rozhodnutím Úřadu. Distribuční kapacita za měřicí místa s měřením typu C pro zákazníky s odběrem plynu do 630 MWh/rok včetně a za měřicí místa s měřením typu A nebo B pro zákazníky s odběrem plynu do 630 MWh/rok
včetně s roční periodicitou fakturace je stanovena postupem pro výpočet denní rezervované pevné kapacity pro roční odběr plynu v pásmu nad 63 MWh do 630 MWh v souladu s cenovým rozhodnutím Úřadu. Pro účely vyhodnocení překročení distribuční kapacity se použijí pouze hodnoty sjednané a naměřené za měřicí místa s měřením typu A a B.

 

§ 10

(1) Ve smlouvě o distribuci plynu se pro odběrné místo zákazníka nebo pro předávací místo nebo souhrn předávacích míst výrobny plynu nebo pro předávací místo mezi distribučními soustavami rezervují distribuční kapacity jako

a)   pevná distribuční kapacita na dobu neurčitou s možností změny výše rezervované kapacity podle § 12,

b)   přerušitelná distribuční kapacita na dobu neurčitou s možností změny výše rezervované kapacity po­dle § 12; ve smlouvě o distribuci plynu se sjednává způsob, doba a podmínky omezení nebo přerušení distribuce plynu, způsob a podmínky oznámení omezení nebo přerušení a četnost omezení nebo přerušení za 12 po sobě následujících plynáren­ských měsíců,

c)   pevná měsíční distribuční kapacita; rezervuje se minimálně na 1 měsíc a maximálně na 11 měsíců vždy s účinností k prvnímu plynárenskému dni kalendářního měsíce,

d)   přerušitelná měsíční distribuční kapacita; rezervuje se minimálně na 1 měsíc a maximálně na 11 měsíců vždy s účinností k prvnímu plynárenskému dni kalendářního měsíce; ve smlouvě se sjednává způ­sob, doba a podmínky omezení nebo přerušení distribuce plynu, způsob a podmínky oznámení omezení nebo přerušení a četnost omezení nebo přerušení za dobu trvání smlouvy, nebo

e) pevná klouzavá distribuční kapacita; rezervuje se na počet plynárenských dnů určených počtem ka­lendářních dnů měsíce, ve kterém je zahájena dis­tribuce plynu, nebo do konce posledního plyná­renského dne plynárenského měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla zahájena distribuce plynu v rámci sjednání klouzavé distribuční kapacity.

(2)   Pro sjednávání smlouvy o distribuci plynu a podávání žádosti o rezervaci distribuční kapacity pro bod přeshraničního plynovodu se použije postup pro rezervaci standardní a denní přepravní kapacity podle § 5 a 6. Úkony provozovatele přepravní soustavy uvedené v § 5 až 7 vykonává provozovatel distribuční soustavy.

(3)   Přerušitelnou distribuční kapacitu lze rezervo­vat pouze pro odběrné místo zákazníka s měřením ty­pu A nebo B a pro předávací místo nebo souhrn pře­dávacích míst výrobny plynu v případě, kdy nelze re­zervovat pevnou distribuční kapacitu z důvodu, že již není k dispozici volná pevná kapacita, nebo pro od­běrné místo zákazníka s plánovaným ročním od­běrem nad 630 MWh s možností úplného nebo částeč­ného přechodu na náhradní palivo podle právního předpisu upravujícího stavy nouze v plynárenství 4) .

 

§11
Postup při rezervaci distribuční kapacity

(1)  Žádost o rezervaci distribuční kapacity a uzavření smlouvy o distribuci plynu pro odběrná místa zákazníků podává elektronicky v případech podle § 52 odst. 1 a § 53 odst. 5, a to v termínech podle § 52 odst. 3 nebo § 53 odst. 5, zákazník, pokud s ním pro dané odběrné místo již není smlouva o distribuci plynu uzavřena, nebo nový dodavatel plynu v případě, že uzavřel se zákazníkem smlouvu o sdružených službách
dodávky plynu. Pro­vozovatel distribuční soustavy informuje účastníka trhu s plynem o možnosti rezervace distribuční kapacity v termínu podle § 52 odst. 6. Rezervace distribuční ka­pacity je v případě zaregistrování standardní změny do­davatele plynu provedena v termínu podle § 52 odst. 16. Žádost o rezervaci distribuční kapacity do odběrného místa zákazníka obsahuje náležitosti uve­dené v příloze č. 3 k této vyhlášce.

(2)   Žádost o rezervaci distribuční kapacity a uzavření smlouvy o distribuci plynu pro odběrná místa zákazníků kromě žádosti podle odstavců 1, 3 a 7 předkládázákazník nebo dodavatel plynu nejpozději pátý pracovní den do 10:00 hodin a nejdříve 12 kalendářních měsíců před začátkem prvního plynárenského dne, kdy má nastat účinek rezervace distribuční kapacity. Žádost o rezervaci distribuční kapacity pro odběrné místo zákazníka kromě žádosti podle odstavců 1, 3 a 7 obsahuje náležitosti uvedené v příloze č. 3 k této vyhlášce. Provozovatel distribuční soustavy vyhodnotí došlé žádosti
o rezervaci distribuční kapacity a oznámí výsledky rezervace distribučních kapacit všem žadatelům o rezervaci distribuční kapacity nejpozději třetí pracovní den do 12:00 hodin ode dne, ve kterém byla žádost o rezervaci distribuční kapacity podána. Potvrzením žádosti je distribuční kapacita rezervována. Není-li mezi zákazníkem nebo dodavatelem plynu a provozovatelem distribuční soustavy smlouva o distribuci plynu pro odběrná místa zákazníků sjednána, prodlužuje se lhůta pro nejpozdější podání žádosti a pro oznámení výsledku rezervace distribučních kapacit o 5 pracovních dnů.

(3)   Žádost o rezervaci distribuční kapacity a uza­vření smlouvy o distribuci plynu pro odběrná místa zákazníků při rychlé změně dodavatele plynu podle § 54 předkládá zákazník nebo dodavatel plynu v ter­mínu podle § 54 odst. 5 nebo obchodník s plynem v re­žimu dodavatele poslední instance nejpozději do 14:00 hodin po předání informací podle § 54 odst. 11 nebo nejpozději následující den do 10:00 hodin po předání informace podle § 52 odst. 14. Žádost může podávat pouze dodavatel plynu nebo zákazník, který již sjednal s provozovatelem distribuční soustavy smlouvu o distribuci plynu pro odběrná místa zákaz­níků. Žádost se podává elektronicky a provozovatel distribuční soustavy vyhodnotí došlé žádosti o rezervaci distribuční kapacity a oznámí výsledky rezervace dis­tribuční kapacity žadateli o rezervaci distribuční kapa­city nejpozději v termínu podle § 54 odst. 9. Rezervace distribuční kapacity je v případě zaregistrování rychlé změny dodavatele plynu provedena v termínu podle § 54 odst. 12. Pro žádost o rezervaci distribuční kapa­city podanou obchodníkem s plynem v režimu doda­vatele poslední instance je distribuční kapacita rezervo­vaná automaticky. Žádost o rezervaci distribuční kapa­city do odběrného místa zákazníka obsahuje náležitosti uvedené v příloze č. 3 k této vyhlášce.

(4)   Žádost o rezervaci distribuční kapacity a uza­vření smlouvy o distribuci plynu pro předávací místo mezi distribučními soustavami předkládá provozovatel distribuční soustavy v termínu podle odstavce 1. Pro žádost o změnu rezervované distribuční kapacity se použijí termíny podle odstavce 2.

(5)   Žádost o rezervaci distribuční kapacity a uza­vření smlouvy o distribuci plynu pro předávací místo nebo souhrn předávacích míst výrobny plynu před­kládá výrobce plynu nebo obchodník s plynem v ter­mínu podle odstavce 1. Pro žádost o změnu rezervo­vané distribuční kapacity se použijí termíny podle od­stavce 2.

(6)   Žádost o rezervaci distribuční kapacity a uza­vření smlouvy o distribuci plynu pro bod přeshranič­ního plynovodu předkládá subjekt zúčtování provozo­vateli distribuční soustavy postupem podle § 6. Provo­zovatel distribuční soustavy vyhodnocuje žádost po­stupem podle § 6. Úkony provozovatele přepravní soustavy uvedené v § 6 vykonává provozovatel distri­buční soustavy.

(7)   Žádost o rezervaci distribuční kapacity a uza­vření smlouvy o distribuci plynu podle § 10 odst. 1 písm. e) pro odběrné místo zákazníka předkládá zákaz­ník nebo dodavatel plynu nejdříve 12 kalendářních měsíců před začátkem prvního plynárenského dne, kdy má nastat účinek rezervace distribuční kapacity. Žádost může podávat pouze dodavatel plynu nebo zá­kazník, který již sjednal s provozovatelem distribuční soustavy smlouvu o distribuci plynu a pro odběrné místo má rezervovanou distribuční kapacitu podle § 10 odst. 1 písm. a) nebo b). Maximální velikost poža­dované kapacity u klouzavé smlouvy o distribuci plynu nesmí přesáhnout v součtu s ostatními rezervovanými distribučními kapacitami pro příslušné odběrné místo zákazníka velikost dvacetičtyřnásobku zajištěné hodinové kapacity uvedené ve smlouvě o připojení pro příslušné odběrné místo. Pro­vozovatel distribuční soustavy vyhodnotí žádost o re­zervaci distribuční kapacity a elektronicky oznámí vý­sledek rezervace distribuční kapacity žadateli o rezer­vaci distribuční kapacity nejpozději do 72 hodin po obdržení žádosti. Elektronickým potvrzením žádosti je distribuční kapacita rezervována. Žádost o rezervaci distribuční kapacity do odběrného místa zákazníka ob­sahuje náležitosti uvedené v příloze č. 3 k této vyhlášce.

(8)   Distribuční kapacitu do odběrného místa zákazníka není možné rezervovat při nedostatečném finančním zajištění žadatele, pokud žádost o rezervaci distribuční kapacity nesplňuje stanovené náležitosti, nebyla podána ve stanoveném termínu nebo žadatel nedoplnil nebo neprovedl úpravu podané žádosti do 14:00 hodin následujícího pracovního dne po upozornění provozovatelem distribuční soustavy s vyznačením požadovaných úprav.

 

§12

(1) Pokud pro odběrné místo zákazníka, které je zařazeno do kategorie velkoodběratel nebo střední od­běratel a je vybaveno měřením typu A nebo B, pro odběrné místo zákazníka, které je zařazeno do kategorie maloodběratel, je vybaveno měřením typu A nebo B a u něhož jsou prováděny řádné měsíční odečty, nebo pro předávací místo mezi distribučními soustavami požádá účastník trhu s plynem o snížení rezervované distri­buční kapacity na základě distribuční kapacity rezervo­vané podle § 10 odst. 1 písm. a) nebo b), provozovatel distribuční soustavy provede snížení rezervované dis­tribuční kapacity na období následujících minimálně 12 měsíců.

(2)   Pokud pro odběrné místo zákazníka, které je zařazeno do kategorie velkoodběratel nebo střední od­běratel a je vybaveno měřením typu A nebo B, pro odběrné místo zákazníka, které je zařazeno do kategorie maloodběratel, je vybaveno měřením typu A nebo B a u něhož jsou prováděny řádné měsíční odečty, nebo pro předávací místo mezi distribučními soustavami požádá účastník trhu s plynem o zvýšení distribuční kapacity rezervované podle § 10 odst. 1 písm. a) nebo b), pro­vozovatel distribuční soustavy prověří možnosti zvý­šení a v případě dostatku distribuční kapacity navýší rezervovanou distribuční kapacitu na období následu­jících minimálně 12 měsíců, pokud nedošlo ke snížení rezervované distribuční kapacity v rámci distribuční kapacity rezervované podle § 10 odst. 1 písm. a) nebo b) v předchozích 12 měsících.

(3)   Při podání žádosti o změnu rezervované dis­tribuční kapacity se postupuje přiměřeně podle § 11 odst. 2. Změna rezervované distribuční kapacity je možná vždy k prvnímu plynárenskému dni kalendář­ního měsíce.

(4)   Provozovatel distribuční soustavy provede změnu rezervované distribuční kapacity pro předávací místo mezi distribučními soustavami také v případě, že provozovatel distribuční soustavy o to požádá a potřebu změny rezervace distribuční kapacity prokáže.

 

§ 13
Distribuce plynu ve zkušebním provozu

(1)   Distribucí plynu ve zkušebním provozu je dis­tribuce plynu pro ověření technických parametrů, pro­vozních hodnot a prokázání provozuschopnosti nově instalovaného nebo rekonstruovaného odběrného ply­nového zařízení zákazníka. Distribuci plynu ve zku­šebním provozu lze zahájit pouze u nově připojujícího se zákazníka nebo u zákazníka s charakterem odběru technolog, který rekonstruoval celé nebo část odběr­ného plynového zařízení a rekonstruované odběrné plynové zařízení má více než 30% podíl na denním maximálním odběru plynu v příslušném odběrném mís­tě zákazníka, nebo u odběrného místa, ve kterém došlo ke změně měření z typu C na typ A nebo B. Za od­běrné místo zákazníka s charakterem odběru technolog se považuje takové odběrné místo zákazníka, kde méně než 50 % roční spotřeby plynu je využíváno pro vy­tápění a přípravu teplé užitkové vody.

(2)   Provozovatel distribuční soustavy zahájí dis­tribuci plynu ve zkušebním provozu u zákazníka s cha­rakterem odběru technolog nejdříve dnem uvedeným v žádosti a ukončí dnem uvedeným v žádosti, nejpoz­ději však posledním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla distribuce plynu zahájena. U zákazníků s charakterem odběru otop zahájí provozovatel distribuční soustavy distri­buci plynu ve zkušebním provozu dnem uvedeným v žádosti a ukončí dnem uvedeným v žádosti, nejpoz­ději však posledním dnem měsíce února. Maximální doba trvání distribuce plynu ve zkušebním provozu u zákazníka s charakterem odběru otop je 6 kalendář­ních měsíců. Za odběrné místo zákazníka s charakterem odběru otop se považuje takové odběrné místo zákaz­níka, kde 50 % a více roční spotřeby plynu je využí­váno pro vytápění a přípravu teplé užitkové vody.

(3)   Maximální denní odběr plynu v odběrném místě zákazníka nesmí během distribuce plynu ve zku­šebním provozu překročit dvacetičtyřnásobek zajištěné hodinové kapacity pro příslušné odběrné místo sjednanou ve smlouvě o připojení.

(4)   Žádost o rezervaci distribuční kapacity ve zku­šebním provozu předkládá zákazník nebo dodavatel plynu v termínech podle § 11 odst. 2.

(5)   V případě, že zákazník nebo dodavatel plynu nepodá v termínu podle § 11 odst. 2 před ukončením distribuce ve zkušebním provozu žádost o rezervaci distribuční kapacity podle § 10 odst. 1, provozovatel distribuční soustavy rezervuje pro odběrné místo dis­tribuční kapacitu podle § 10 odst. 1 písm. a) ve výši nejvyšší dosažené denní spotřeby plynu v průběhu zkušebního provozu.

 

§ 14
Řešení nedostatku distribuční kapacity

V případě nedostatku distribuční kapacity v bodě přeshraničního plynovodu se použijí postupy podle § 7 odst. 1 až 4. Úkony provozovatele přepravní soustavy uvedené v § 7 vykonává provozovatel distribuční sou­stavy.

 

§ 15

Informace o distribuční soustavě

(1) Provozovatel distribuční soustavy zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup a aktualizuje vždy k patnáctému dni kalendářního měsíce tyto infor­mace:

a)   roční plán odstávek jednotlivých částí distribuční soustavy a plán údržby, který může mít dopad na velikost distribučních kapacit a vliv na kvalitu po­skytovaných služeb,

b)   dlouhodobý plán rozšiřování distribuční soustavy, který znamená zvýšení distribučních kapacit nebo zlepšení kvality poskytovaných služeb,

c)   číselně velikost technické, celkové rezervované pevné kapacity, celkové rezervované přerušitelné kapacity a volné distribuční kapacity pro jednot­livá vstupní a výstupní místa přeshraničních ply­novodů,

d)   číselně indikativní dostupnost měsíčních distribuč­ních kapacit pro jednotlivá vstupní a výstupní mís­ta předávacích míst přeshraničních plynovodů,

e)   roční předpovědi volné vstupní a výstupní kapa­city pro jednotlivá vstupní a výstupní místa předávacích míst přeshraničních plynovodů na násle­dující desetileté období.

(2)   Provozovatel distribuční soustavy zveřejňuje denně způsobem umožňujícím dálkový přístup vždy do 12:00 hodin změnu akumulace distribuční soustavy po jednotlivých dnech za posledních 12 měsíců, pokud nedošlo k předání dat podle § 44 odst. 2, použije se předběžná hodnota změny akumulace podle § 44 odst. 1 v případě, že tyto hodnoty nezveřejňuje operá­tor trhu.

(3)   Provozovatel distribuční soustavy zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup předběžnou spotřebu plynu ve své distribuční soustavě po jednotli­vých hodinách probíhajícího plynárenského dne do dvou hodin po skončení příslušné hodiny.

 

§ 16
Uskladňování plynu

(1)   Přístup k podzemním zásobníkům plynu, ve kterých provozovatel podzemního zásobníku plynu poskytuje skladovací kapacitu, se pro subjekt zúčtování uskutečňuje na principu virtuálního zásobníku plynu.

(2)   Provozovatel podzemního zásobníku plynu nabízí vždy celou volnou skladovací kapacitu za všech­ny své podzemní zásobníky plynu na příslušném bodě virtuálního zásobníku plynu. Bod virtuálního zásob­níku plynu na přepravní soustavě je místem, kde je skladovací kapacita poskytována a na kterém dochází z obchodního pohledu k předání a převzetí plynu, k vtláčení do podzemního zásobníku plynu a těžbě plynu z podzemního zásobníku plynu, a to bez ohledu na skutečná předávací místa.

(3)   Virtuální zásobník plynu je charakterizován názvem provozovatele podzemního zásobníku plynu a skladovacími kapacitami jednotlivých produktů.

(4)   Na základě smlouvy o uskladňování plynu re­zervuje provozovatel podzemního zásobníku plynu subjektu zúčtování roční skladovací kapacitu s pevným výkonem, roční skladovací kapacitu s pevným výko­nem na novou skladovací kapacitu, měsíční skladovací kapacitu s pevným výkonem, denní skladovací kapacitu s pevným výkonem, denní skladovací kapacitu s přeru-šitelným vtláčecím výkonem nebo denní skladovací ka­pacitu s přerušitelným těžebním výkonem. Skladovací kapacita se rezervuje jako

a) roční skladovací kapacita s pevným výkonem; minimální doba rezervace skladovací kapacity je 1 skladovací rok a maximální doba rezervace skla­dovací kapacity je 5 skladovacích let, kapacita se rezervuje vždy s účinností k prvnímu dni sklado­vacího roku a končí uplynutím posledního dne skladovacího roku,

b)   roční skladovací kapacita s pevným výkonem na novou skladovací kapacitu; minimální doba rezer­vace skladovací kapacity je 1 skladovací rok, ma­ximální doba rezervace skladovací kapacity je 15 skladovacích let; kapacita se přiděluje vždy s účinností k prvnímu dni skladovacího roku a končí uplynutím posledního dne skladovacího roku,

c)   měsíční skladovací kapacita s pevným výkonem; minimální doba rezervace skladovací kapacity je 1 plynárenský měsíc a maximální doba rezervace skladovací kapacity je 12 plynárenských měsíců,

d)   denní skladovací kapacita s pevným výkonem; mi­nimální doba rezervace skladovací kapacity je 1 plynárenský den a maximální doba rezervace skladovací kapacity je 30 plynárenských dnů ode dne podání žádosti o denní skladovací kapacitu s pevným výkonem,

e)   denní skladovací kapacita s přerušitelným vtláčecím výkonem; doba rezervace skladovací kapacity je 1 plynárenský den, nebo

f)    denní skladovací kapacita s přerušitelným těžeb­ním výkonem; doba rezervace skladovací kapacity je 1 plynárenský den.

(5) Provozovatel podzemního zásobníku plynu provozující více než jeden podzemní zásobník plynu konzultuje rozdělení vtláčení a těžby na jednotlivá předávací místa podzemních zásobníků plynu s provo­zovatelem přepravní soustavy.

 

§17
Postup při rezervaci roční skladovací kapacity s pevným výkonem

(1)   Provozovatel podzemního zásobníku plynu rezervuje roční skladovací kapacitu s pevným výkonem na principu vícekolové elektronické aukce.

(2)   Provozovatel podzemního zásobníku plynu zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup nejpozději 30 kalendářních dní před začátkem vícekolové elektronické aukce a nejdříve 12 měsíců před prvním plynárenským dnem bezprostředně následujícího skladovacího roku, pro který je roční skladovací kapacita s pevným výkonem rezervována, podmínky aukce na volnou skladovací kapacitu. Podmínky aukce musí být přiměřené, nediskriminační a transparentní. Podmínky aukce obsahují

a)   minimální cenu za jednotku skladovací kapacity za první skladovací rok a způsob výpočtu ceny pro ostatní skladovací roky po dobu rezervace skladovací kapacity,

b)   termín zahájení aukce,

c)   požadovaný způsob zabezpečené elektronické ko­munikace včetně alternativního způsobu komuni­kace při selhání elektronické komunikace na straně žadatele,

d)   postup složení finanční jistoty,

e)   velikost volné skladovací kapacity,

f)    vzor smlouvy o uskladňování plynu nebo úpravy stávající smlouvy o uskladňování plynu, pokud je úprava smlouvy o uskladňování plynu rezervací skladovací kapacity vynucena, která bude uza­vřena s účastníky aukce, kterým bude rezervována skladovací kapacita,

g)   vzor žádosti pro první přístup do informačního systému provozovatele podzemního zásobníku plynu,

h)   velikost navýšení ceny za jednotku skladovací kapacity mezi aukčními koly.

(3)   Subjekt zúčtování žádající o rezervaci sklado­vací kapacity podává požadavek na rezervaci skladovací kapacity v příslušném aukčním kole formou čísla za­okrouhleného na dvě desetinná místa vyjadřujícího procentuální podíl z velikosti volné skladovací kapa­city. Současně s požadavkem na rezervaci skladovací kapacity zadá subjekt zúčtování žádající o rezervaci skladovací kapacity i požadovanou délku rezervace. Požadavek na rezervaci skladovací kapacity a požado­vanou délku rezervace podané v aukčním kole nelze v průběhu aukčního kola měnit.

(4)   Dodavatel plynu, který tvoří s provozovatelem podzemního zásobníku plynu koncern nebo je součástí téhož koncernu nebo jiného podnikatelského sesku­pení, a sám nebo ve spojení s jinými dodavateli plynu, kteří tvoří s provozovatelem podzemního zásobníku plynu koncern nebo jsou součástí téhož koncernu nebo jiného podnikatelského seskupení, má u provozovatele podzemního zásobníku plynu rezervovánu skladovací kapacitu ve výši alespoň 80 % kapacity jím provozo­vaného virtuálního zásobníku plynu, se může jako ža­datel účastnit aukce na skladovací kapacitu pouze tehdy, je-li minimální cena za skladovací kapacitu podle odstavce 2 písm. a) nižší nebo rovna tržní ceně sklado­vací kapacity se stejnými nebo srovnatelnými parame­try pro rezervace roční skladovací kapacity v České republice. Velikost rezervované skladovací kapacity po­dle předchozí věty se posuzuje k prvnímu dni sklado­vacího roku bezprostředně následujícího po uskuteč­nění aukce. Podá-li více dodavatelů plynu, kteří tvoří s provozovatelem podzemního zásobníku plynu kon­cern nebo jsou s provozovatelem podzemního zásob­níku plynu součástí téhož koncernu nebo jiného pod­nikatelského seskupení, požadavky na rezervaci skla­dovací kapacity v souhrnné výši přesahující velikost volné skladovací kapacity, provozovatel podzemního zásobníku plynu požadavky na rezervaci skladovací kapacity takových dodavatelů plynu poměrně sníží tak, aby v souhrnné výši odpovídaly velikosti volné skladovací kapacity.

(5)   Požadavek dodavatele plynu, popřípadě doda­vatelů plynu podle odstavce 4 na rezervaci skladovací kapacity provozovatel podzemního zásobníku plynu sníží o požadavky na rezervaci skladovací kapacity ostatních žadatelů, nejvýše však na rozdíl mezi volnou skladovací kapacitou a požadavky na rezervaci sklado­vací kapacity ostatních žadatelů.

(6)  Žadatel složí finanční jistotu nejpozději 5 ka­lendářních dnů před vyhlášeným termínem aukce. Slo­žením finanční jistoty se subjekt zúčtování stává žada­telem, který se může aktivně účastnit elektronické aukce (dále jen „aktivní žadatel"). Aktivní žadatel smí podat požadavek na rezervaci skladovací kapacity v aukci maximálně do výše podílu složené finanční jis­toty a součinu koeficientu 0,05 a minimální ceny za jednotku skladovací kapacity podle odstavce 2 písm. a). Za složení finanční jistoty se též považuje předložení neodvolatelné bankovní záruky.

(7)  Aktivní žadatel může podat požadavek na re­zervaci skladovací kapacity v následujícím aukčním kole pouze do výše požadavku na rezervaci skladovací kapacity v předchozím aukčním kole. V případě, že v jednom aukčním kole nepodá aktivní žadatel požada­vek na rezervaci skladovací kapacity nebo podá poža­davek na rezervaci skladovací kapacity nebo požadova­nou délku rezervace s hodnotou 0, nemůže již podávat požadavky na rezervaci skladovací kapacity v žádném následujícím aukčním kole.

(8)  V případě, že dojde v aukčním kole v součtu všech požadavků na rezervaci skladovací kapacity ak­tivních žadatelů k překročení hodnoty 100, následuje další aukční kolo. V dalším aukčním kole se aukční cena za jednotku skladovací kapacity zvyšuje způsobem podle podmínek aukce.

(9)  Jednotlivá aukční kola jsou časově omezena na 10 minut. Pokud s tím všichni aktivní žadatelé souhlasí, může provozovatel podzemního zásobníku plynu aukční kolo zkrátit.

(10)   V průběhu aukce provozovatel podzemního zásobníku plynu aktivním žadatelům oznamuje součet všech požadavků na rezervaci skladovací kapacity v předcházejícím aukčním kole a čas zbývající do ukončení aukčního kola.

(11)   Provozovatel podzemního zásobníku plynu ukončí aukci, pokud v aukčním kole součet požadavků na rezervaci skladovací kapacity všech aktivních žada­telů je menší nebo roven hodnotě 100. Provozovatel podzemního zásobníku plynu rezervuje skladovací ka­pacitu zaokrouhlenou na celé m3 podle požadavků na rezervaci skladovací kapacity aktivních žadatelů v po­sledním aukčním kole. Zůstane-li část skladovací kapa­city nerezervována, je tato část skladovací kapacity rezervována aktivním žadatelům z předposledního kola poměrně podle výše jejich požadavků na rezervaci skla­dovací kapacity v předposledním aukčním kole s tím, že požadavek na rezervaci skladovací kapacity aktiv­ního žadatele je pro výpočet rezervace snížen o sklado­vací kapacitu rezervovanou aktivnímu žadateli v posled­ním aukčním kole.

(12)   V případě, že nedošlo v součtu všech poža­davků na rezervaci skladovací kapacity aktivních žada­telů v prvním aukčním kole k překročení hodnoty 100, je cena za uskladňování plynu stanovena na hodnotu minimální ceny podle odstavce 2 písm. a). V ostatních případech je cena za uskladňování plynu stanovena na hodnotu aukční ceny v posledním aukčním kole, kde součet všech požadavků na rezervaci skladovací kapa­city aktivních žadatelů dosáhl hodnoty 100 nebo vyšší.

(13)   Provozovatel podzemního zásobníku plynu zasílá oznámení o rezervaci skladovací kapacity elek­tronicky ihned po ukončení aukce spolu s konečnou cenou za jednotku skladovací kapacity. V případě, že rezervace skladovací kapacity má vliv na stávající smlouvu o uskladňování plynu podle odstavce 2 písm. f), se oznámená rezervovaná skladovací kapacita nepovažuje za rezervovanou, pokud aktivní žadatel ne­uzavře upravenou smlouvu o uskladňování plynu nej­později do 8 pracovních dnů ode dne oznámení rezer­vace skladovací kapacity.

(14)   Provozovatel podzemního zásobníku plynu vrací aktivnímu žadateli, kterému nebyla rezervována skladovací kapacita, finanční jistotu do 10 kalendářních dnů po skončení aukce. Aktivnímu žadateli, kterému byla rezervována skladovací kapacita a rezervace skla­dovací kapacity má vliv na smlouvu o uskladňování plynu podle odstavce 2 písm. f), vrací provozovatel podzemního zásobníku plynu finanční jistotu do 10 kalendářních dnů po uzavření upravené smlouvy o uskladňování plynu. Aktivnímu žadateli, kterému byla rezervována skladovací kapacita a rezervace skla­dovací kapacity má vliv na stávající smlouvu o usklad­ňování plynu podle odstavce 2 písm. f), který ve lhůtě neuzavřel smlouvu o uskladňování plynu, čerpá pro­vozovatel podzemního zásobníku plynu finanční jis­totu žadatele. Aktivnímu žadateli, kterému byla rezer­vována skladovací kapacita a rezervace skladovací ka­pacity nemá vliv na stávající smlouvu o uskladňování plynu podle odstavce 2 písm. f), vrací provozovatel podzemního zásobníku plynu finanční jistotu do 10 kalendářních dnů po skončení aukce.

 

§ 18
Postup při rezervaci měsíční skladovací kapacity s pevným výkonem

(1) Provozovatel podzemního zásobníku plynu rezervuje měsíční skladovací kapacitu s pevným výko­nem na principu vícekolové elektronické aukce. Provo­zovatel podzemního zásobníku plynu aukci organizuje nejpozději 25 kalendářních dnů a nejdříve 30 kalendář­ních dnů před začátkem měsíce, v němž je volná skla­dovací kapacita pro rezervaci měsíční skladovací kapa­city s pevným výkonem k dispozici. Provozovatel pod­zemního zásobníku plynu zveřejňuje velikost volné skladovací kapacity způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(2)   Provozovatel podzemního zásobníku plynu zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup podmínky aukce na rezervaci volné měsíční skladovací kapacity s pevným výkonem nejpozději 40 kalendář­ních dnů před začátkem měsíce, v němž je volná skla­dovací kapacita k dispozici. Podmínky aukce musí být přiměřené, nediskriminační a transparentní. Podmínky aukce musí obsahovat stejné náležitosti jako podmínky aukce při rezervaci roční skladovací kapacity s pevným výkonem s tím, že cena za jednotku skladovací kapacity je po celou dobu rezervace skladovací kapacity ne­měnná. Podmínky aukce dále obsahují určení maximál­ního počtu kalendářních měsíců pro využití skladovací kapacity.

(3)   Pro konání aukce se ustanovení § 17 odst. 3 a 6 až 12 použijí obdobně. Požadavek na délku rezervace skladovací kapacity se uvádí jako celé číslo vyjadřující počet měsíců trvání smlouvy v rozmezí 1 až maximální hodnota určená podle odstavce 2 poslední věty.

(4)   Provozovatel podzemního zásobníku plynu zasílá oznámení o rezervaci skladovací kapacity elek­tronicky ihned po ukončení aukce spolu s konečnou cenou za jednotku skladovací kapacity. V případě, že rezervace skladovací kapacity má vliv na smlouvu o uskladňování plynu podle § 17 odst. 2 písm. f), se oznámená rezervovaná skladovací kapacita nepovažuje za rezervovanou, pokud aktivní žadatel neuzavře upra­venou smlouvu o uskladňování plynu nejpozději do 8 pracovních dnů ode dne oznámení rezervace sklado­vací kapacity.

(5)   Pro vracení a čerpání finanční jistoty se usta­novení § 17 odst. 14 použije obdobně.

 

§ 19
Postup při rezervaci denní skladovací kapacity s pevným výkonem

(1) Žádost o rezervaci denní skladovací kapacity s pevným výkonem předkládá subjekt zúčtování elek­tronicky provozovateli podzemního zásobníku plynu nejpozději 1 kalendářní den do 8:00 hodin a nejdříve 30 kalendářních dnů před začátkem prvního plynáren­ského dne, od kterého rezervaci požaduje. Provozovatel podzemního zásobníku plynu vyhodnotí obdržené žádosti a oznámí výsledky rezervace skladovacích ka­pacit všem žadatelům do 9:00 hodin kalendářního dne, ve kterém byla žádost o rezervaci skladovací kapacity podána. Elektronickým potvrzením žádosti je denní skladovací kapacita s pevným výkonem rezervována.

(2)   Provozovatel podzemního zásobníku plynu zveřejní každý den nejpozději do 7:00 hodin cenu pro rezervaci denní skladovací kapacity s pevným vý­konem pro možné kombinace rezervace skladovací ka­pacity pro následujících 30 plynárenských dnů.

(3)   V případě, že nelze uspokojit všechny žadatele o rezervaci denní skladovací kapacity s pevným výko­nem, rozdělí provozovatel podzemního zásobníku plynu volnou skladovací kapacitu v poměru velikosti jednotlivých požadavků. Pokud požadavek přesahuje volnou skladovací kapacitu, sníží provozovatel pod­zemního zásobníku plynu před rozdělením volné skla­dovací kapacity tento požadavek na výši volné sklado­vací kapacity.

 

§20
Postup při rezervaci denní skladovací kapacity s přerušitelným vtláčecím výkonem a denní skladovací kapacity s přerušitelným těžebním výkonem

(1)   Denní skladovací kapacita s přerušitelným vtláčecím výkonem je charakterizována vtláčecím vý­konem. Pracovní objem a těžební výkon této sklado­vací kapacity je 0.

(2)   Denní skladovací kapacita s přerušitelným tě­žebním výkonem je charakterizována těžebním výko­nem. Pracovní objem a vtláčecí výkon této skladovací kapacity je 0.

(3)   Žádost o rezervaci denní skladovací kapacity s přerušitelným vtláčecím výkonem a denní skladovací kapacity s přerušitelným těžebním výkonem podává provozovateli podzemního zásobníku plynu pouze subjekt zúčtování, který má u provozovatele podzem­ního zásobníku plynu rezervovanou skladovací kapa­citu s pevným výkonem.

(4)   Žádost o rezervaci denní skladovací kapacity s přerušitelným vtláčecím výkonem předkládá subjekt zúčtování elektronicky, a to nejvýše jako jeden poža­davek v kombinaci cena za jednotku přerušitelného vtláčecího výkonu a požadované výše vtláčecího vý­konu, a to nejpozději do 10:00 hodin předcházejícího plynárenského dne před daným plynárenským dnem. Cena za skladovací kapacitu s přerušitelným vtláčecím výkonem je hrazena pouze za nepřerušenou část při­dělené denní skladovací kapacity s přerušitelným vtlá­čecím výkonem. Provozovatel podzemního zásobníku plynu vyhodnotí obdržené žádosti a elektronicky oznámí výsledky rezervace do 11:00 hodin předcháze­jícího plynárenského dne s tím, že výše denní sklado­vací kapacity s přerušitelným vtláčecím výkonem není omezena. Oznámením výsledku rezervace se považuje denní skladovací kapacita s přerušitelným vtláčecím vý­konem za rezervovanou.

(5) Žádost o rezervaci denní skladovací kapacity s přerušitelným těžebním výkonem předkládá subjekt zúčtování elektronicky, a to nejvýše jako jeden poža­davek v kombinaci cena za jednotku přerušitelného tě­žebního výkonu a požadované výše těžebního výkonu, a to nejpozději do 10:00 hodin předcházejícího plyná­renského dne před daným plynárenským dnem. Cena za skladovací kapacitu s přerušitelným těžebním výko­nem je hrazena pouze za nepřerušenou část přidělené denní skladovací kapacity s přerušitelným těžebním vý­konem. Provozovatel podzemního zásobníku plynu vyhodnotí obdržené žádosti a elektronicky oznámí vý­sledky rezervace do 11:00 hodin předcházejícího ply­nárenského dne s tím, že výše denní skladovací kapa­city s přerušitelným těžebním výkonem není omezena. Oznámením výsledku rezervace se považuje denní skladovací kapacita s přerušitelným těžebním výkonem za rezervovanou.

 

§21
Postup při rezervaci roční skladovací kapacity s pevným výkonem na novou skladovací kapacitu

(1)   Podle odstavců 2 až 8 rezervuje provozovatel podzemního zásobníku plynu, plánující výstavbu nové skladovací kapacity, maximálně 90 % této skladovací kapacity. Zbývající část nové skladovací kapacity rezer­vuje provozovatel podzemního zásobníku plynu po­stupem podle § 17 nebo § 18.

(2)   Provozovatel podzemního zásobníku plynu rezervuje roční skladovací kapacitu s pevným výkonem na novou skladovací kapacitu na principu vícekolové elektronické aukce. Provozovatel podzemního zásob­níku plynu zahajuje aukci nejdříve 7 let před začátkem skladovacího roku, od kterého je možné zahájit usklad­ňování plynu s využitím nové skladovací kapacity v celé velikosti.

(3)   Maximální délka rezervace skladovací kapacity pro rezervaci roční skladovací kapacity s pevným vý­konem na novou skladovací kapacitu je 15 skladovacích let. Délku rezervace skladovací kapacity určuje provo­zovatel podzemního zásobníku plynu při vyhlášení podmínek aukce.

(4)   V případě, kdy dochází při výstavbě nové skla­dovací kapacity k postupnému zvyšování skladovací kapacity nebo jednotlivých jejích parametrů a provozovatel podzemního zásobníku plynu nárůst skladovacích kapacit nebo jednotlivých parametrů pro jednotlivé roky uvede v podmínkách aukce podle odstavce 5 písm. h), pak tento nárůst skladovacích kapacit nebo jednotlivých parametrů provozovatel podzemního zá­sobníku plynu rozdělí poměrným způsobem mezi všechny subjekty zúčtování, kterým byla nová sklado­vací kapacita rezervována.

(5)  Provozovatel podzemního zásobníku plynu zveřejňuje nejpozději 60 dnů před plánovaným zahájením aukce podmínky aukce na novou skladovací kapacitu. Jedná-li se o aukci na novou skladovací kapacitu, která již byla v aukci nabídnuta, avšak nebyla rezervována, zveřejní provozovatel podzemního zásobníku plynu podmínky aukce nejpozději 30 dnů před plánovaným zahájením aukce.Podmínky aukce musí být přiměřené, nediskriminační a transparentní. Podmínky aukce obsahují

a)   minimální cenu za jednotku skladovací kapacity a způsob výpočtu ceny pro ostatní skladovací roky po dobu rezervace skladovací kapacity,

b)   minimální množství v %, které musí být v aukci rezervováno, aby nebyla aukce provozovatelem podzemního zásobníku plynu zrušena,

c)   termín aukce,

d)   požadovaný způsob zabezpečené elektronické ko­munikace včetně alternativního způsobu komuni­kace při selhání elektronické komunikace na straně žadatele,

e)   postup složení finanční jistoty,

f)    vzor úpravy smlouvy o uskladňování plynu, která bude uzavřena s účastníky aukce, kterým bude re­zervována skladovací kapacita,

g)   minimální a maximální dobu rezervace skladovací kapacity,

h)   celkovou nabízenou skladovací kapacitu v prvním roce uskladňování plynu a v dalších letech, pokud bude nová skladovací kapacita nebo jednotlivé parametry navyšovány postupně,

i)    vzor žádosti pro první přístup do informačního systému provozovatele podzemního zásobníku plynu.

(6)  Dodavatel plynu, který tvoří s provozovatelem podzemního zásobníku plynu koncern nebo je součástí téhož koncernu nebo jiného podnikatelského seskupení, a sám nebo ve spojení s jinými dodavateli plynu, kteří tvoří s provozovatelem podzemního zásobníku plynu koncern nebo jsou součástí téhož koncernu nebo jiného podnikatelského seskupení, má u provozovatele podzemního zásobníku plynu rezervovánu skladovací kapacitu ve výši alespoň 80 % kapacity jím provozovaného virtuálního zásobníku plynu, se může jako žadatel účastnit aukce na novou skladovací kapacitu pouze tehdy, je-li minimální cena za skladovací kapacitu podle odstavce 5 písm. a) nižší nebo rovna tržní ceně skladovací kapacity se stejnými nebo se srovnatelnými parametry pro rezervace roční skladovací kapacity s pevným výkonem v České republice. V takovém pří­padě může dodavatel plynu podle předchozí věty po­žádat o skladovací kapacitu do výše skladovací kapa­city, která musí být podle podmínek aukce v aukci re­zervována, aby nebyla aukce provozovatelem podzem­ního zásobníku zrušena. Ustanovení § 17 odst. 4 věta druhá se použije přiměřeně.

(7)   Požadavek dodavatele plynu, popřípadě doda­vatelů plynu podle odstavce 6 na rezervaci skladovací kapacity provozovatel podzemního zásobníku plynu sníží o požadavky na rezervaci skladovací kapacity ostatních žadatelů, nejvýše však na rozdíl mezi mini­málním množstvím podle odstavce 5 písm. b) a poža­davky na rezervaci skladovací kapacity ostatních žada­telů.

(8)   Pro konání aukce se ustanovení § 17 odst. 3 a 6 až 14 použijí obdobně. Finanční jistotu žadatel složí nejpozději 5 ka­lendářních dnů před termínem konání aukce. Mini­mální cena za jednotku skladovací kapacity je stano­vena podle odstavce 5 písm. a).

(9)   V případě, že bude možné po rezervaci roční skladovací kapacity s pevným výkonem na novou skla­dovací kapacitu zpřístupnit tuto novou skladovací ka­pacitu před začátkem účinnosti rezervace roční sklado­vací kapacity s pevným výkonem na novou skladovací kapacitu, může ji provozovatel podzemního zásobníku plynu nabídnout účastníkům trhu s plynem formou rezervace měsíční skladovací kapacity s pevným výko­nem, a to i opakovaně. Pro rezervaci této skladovací kapacity se použije ustanovení § 18 obdobně. Takto rezervovaná skladovací kapacita je nadále považována za novou skladovací kapacitu.

 

§22
Postup při prodeji nevytěženého plynu

(1)   V případě, že po skončení rezervace skladovací kapacity na základě smlouvy o uskladňování plynu ne­došlo k vytěžení plynu subjektu zúčtování a není mož­né tento plyn převést v rámci virtuálního zásobníku plynu na základě jiných existujících rezervací skladova­cích kapacit daného subjektu zúčtování užívajícího vir­tuální zásobník plynu, provozovatel podzemního zá­sobníku plynu provede řízený odprodej plynu na den­ním organizovaném trhu s plynem.

(2)   Řízený odprodej plynu provádí provozovatel podzemního zásobníku plynu každý plynárenský den podle své disponibilní těžební kapacity. Provozovatel podzemního zásobníku plynu pro účel řízeného od prodeje plynu rezervuje přepravní kapacitu pro vstupní bod virtuálního zásobníku plynu.

(3)   Provozovatel podzemního zásobníku plynu podává v rámci denního organizovaného trhu s plynem nabídku na prodej plynu za cenu 1 EUR/MWh. Pro­vozovatel podzemního zásobníku plynu zveřejňuje každý den objem plynu, který bude nabízet v rámci denního organizovaného trhu s plynem.

(4)   Provozovatel podzemního zásobníku plynu zasílá subjektu zúčtování podle odstavce 1 výnosy z prodeje nevytěženého plynu snížené o oprávněné ná­klady bezprostředně spojené s prodejem plynu do 15 kalendářních dnů po ukončení odprodeje nevytěže­ného plynu.

 

§23
Krácení skladovacích kapacit při omezení nebo přerušení uskladňování plynu

(1)   Provozovatel podzemního zásobníku plynu při omezení nebo přerušení uskladňování plynu ome­zuje nejdříve rezervované skladovací kapacity s přeruši­telným výkonem a následně rezervované skladovací ka­pacity s pevným výkonem.

(2)   Provozovatel podzemního zásobníku plynu krátí rezervované skladovací kapacity s přerušitelným vtláčecím nebo těžebním výkonem na základě ceny za jednotku přerušitelného vtláčecího nebo těžebního vý­konu v pořadí od nejnižší ceny po nejvyšší s tím, že rezervované skladovací kapacity se stejnou cenou za jednotku přerušitelného vtláčecího nebo těžebního vý­konu krátí na stejnou úroveň vůči sjednanému přenositelnému vtláčecímu nebo těžebnímu výkonu. Pokud je nominace subjektu zúčtování pod maximální úrovní aplikovaného krácení, není jeho nominace uskladňo­vání nijak dotčena.

(3)   Provozovatel podzemního zásobníku plynu krátí rezervované skladovací kapacity s pevnou sklado­vací kapacitou na stejnou úroveň k maximální hodnotě vůči aktuální křivce výkonu zveřejněné podle § 24 odst. 2 písm. a). Pokud je nominace subjektu zúčtování pod maximální úrovní aplikovaného krácení, není jeho nominace uskladňování nijak dotčena.

(4)   V případě, že zcela nebo částečně pominou dů­vody pro omezení nebo přerušení uskladňování plynu, provozovatel podzemního zásobníku plynu neprodleně informuje dotčené subjekty zúčtování, které mohou podat renominací uskladňování.

(5)   V případě náhlého výpadku vtláčení nebo těžby provozovatel podzemního zásobníku plynu krátí rezervované skladovací kapacity postupem podle před­chozích odstavců obdobně.

 

§24
Informace o skladovacích kapacitách

(1)   Provozovatel podzemního zásobníku plynu zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup a aktualizuje vždy k patnáctému dni kalendářního měsíce tyto informace:

a)   roční plán snížení velikosti skladovací kapacity nebo snížení kvality poskytovaných služeb vir­tuálního zásobníku plynu z důvodů odstávek nebo plánované údržby jednotlivých podzemních zá­sobníků plynu,

b)   pětiletý plán úpravy velikosti provozního objemu, denního maximálního vtláčecího a těžebního vý­konu příslušného virtuálního zásobníku plynu za každý skladovací rok po jednotlivých produktech,

c)   číselně velikost technické, celkové rezervované a volné skladovací kapacity příslušného virtuál­ního zásobníku plynu po jednotlivých produk­tech,

d)   úpravy velikosti provozního objemu, denního ma­ximálního vtláčecího a těžebního výkonu přísluš­ného virtuálního zásobníku plynu za poslední tři skladovací roky za každý skladovací rok po jed­notlivých produktech.

(2)   Provozovatel podzemního zásobníku plynu zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup a denně v 9:00 hodin aktualizuje alespoň tyto údaje:

a)   velikost dostupného celkového těžebního a vtláče­cího výkonu na následující plynárenský den po jednotlivých produktech,

b)   velikost celkového smluvního pevného těžebního a vtláčecího výkonu vypočteného na základě sou­čtu těžební nebo vtláčecí kapacity subjektů zúčto­vání na následující plynárenský den po jednotli­vých produktech,

c)   aktuální stav zásob ve virtuálním zásobníku plynu v energetických jednotkách po jednotlivých pro­duktech,

d)   velikost přerušeného přerušitelného vtláčecího nebo těžebního výkonu a nejvyšší cenu za jed­notku přerušitelného vtláčecího nebo těžebního výkonu, vůči které bylo přerušení aplikováno za předcházející plynárenský den,

e)   velikost přerušené pevné skladovací kapacity v roz­dělení na vtláčecí a těžební výkon za předcházející plynárenský den po jednotlivých produktech,

f)    skutečné denní hodnoty vtláčení a těžby za před­cházející plynárenský den po jednotlivých pro­duktech.

 

§25
Označení účastníků trhu s plynem, předávacích míst a odběrných míst

(1)   Operátor trhu spravuje číselníky registrova­ných účastníků trhu s plynem, číselníky předávacích a odběrných míst a další nezbytné údaje k identifikaci účastníků trhu s plynem a jednotlivých odběrných a předávacích míst. Pro číselníky se používá EIC kód stanovený operátorem trhu.

(2)   Provozovatel distribuční soustavy zajistí u ope­rátora trhu označení přidělením číselných kódů

a)   předávacím místům přeshraničních plynovodů,

b)   předávacím místům nebo souhrnu předávacích míst výroben plynu připojených do distribuční soustavy ve shodě s výrobcem plynu,

c)   předávacím místům mezi sousedními soustavami ve shodě se sousedním provozovatelem distribuční soustavy.

(3)  Provozovatel přepravní soustavy zajistí u operátora trhu označení přidělením číselných kódů

a)   předávacím místům nebo souhrnům předávacích míst výroben plynu připojených do přepravní sou­stavy ve shodě s výrobcem plynu,

b)   předávacím místům nebo souhrnům předávacích míst mezi přepravní soustavou a distribuční sou­stavou ve shodě s provozovatelem distribuční sou­stavy,

c)   hraničním bodům přepravní soustavy,

d)   předávacím místům mezi podzemním zásobníkem plynu a přepravní soustavou ve shodě s provozo­vatelem podzemního zásobníku plynu.

(4)  Provozovatel distribuční nebo přepravní soustavy zajistí označení odběrných míst zákazníků přidělením číselných kódů.

 

§26
Přiřazení odpovědnosti za odchylku

(1) Odpovědnost za odchylku se vztahuje ke kaž­dému jednotlivému odběrnému místu zákazníka nebo předávacímu místu nebo souhrnu předávacích míst pro výrobnu plynu. Odpovědnost za odchylku v těchto odběrných místech nebo předávacích místech, případně souhrnu předávacích míst výroben plynu lze přenést vždy pouze na jeden subjekt zúčtování, a to přímo nebo prostřednictvím jiného registrovaného účastníka trhu s plynem.

(2)   Pokud není k odběrnému místu zákazníka nebo předávacímu místu, případně souhrnu předáva­cích míst výroben plynu přiřazen subjekt zúčtování od­povědný za odchylku, vyzve operátor trhu dotčeného účastníka trhu s plynem podle odstavce 1 ke zjednání nápravy. Nedojde-li k přiřazení subjektu zúčtování od­povědného za odchylku za odběrné místo zákazníka nebo předávací místo, případně souhrn předávacích míst výrobny plynu, informuje operátor trhu o této skutečnosti příslušného provozovatele a dotčené účast­níky trhu s plynem.

(3)   Odpovědnost za odchylku na vstupním a vý­stupním bodě virtuálního zásobníku plynu nese pří­slušný subjekt zúčtování užívající tento bod přepravní soustavy. Má se za to, že na vstupních a výstupních bo­dech virtuálního zásobníku plynu platí, že poslední za­registrovaná nominace nebo renominace přepravy pří­slušného subjektu zúčtování je považována za skutečně dodané nebo odebrané množství plynu, s výjimkou omezení nebo přerušení přepravy nebo činností spoje­ných s přepravou plynu a s uskladňováním plynu podle energetického zákona5) .

(4)   Odpovědnost za odchylku na vstupním a výstupním hraničním bodě nese příslušný účastník trhu s plynem nebo zahraniční fyzická nebo právnická osoba užívající tento bod přepravní soustavy. Má se za to, že na vstupních a výstupních hraničních bodech
s výjimkou výstupního hraničního bodu Waidhaus platí, že poslední zaregistrovaná nominace nebo renominace přepravy příslušného subjektu zúčtování je považována
za skutečně dodané nebo odebrané množství plynu, s výjimkou případů, kdy nastane omezení nebo přerušení přepravy plynu podle energetického zákona5).

(5)   Odpovědnost za odchylku na vstupním a vý­stupním bodě přeshraničního plynovodu nese příslušný subjekt zúčtování, který užívá tento bod distribuční soustavy.

(6)   Přenesení odpovědnosti za odchylku podle odstavce 1 podléhá souhlasu operátora trhu. Žádost o přenesení odpovědnosti za odchylku podle od­stavce 1 podává převádějící účastník trhu s plynem pro­střednictvím informačního systému operátora trhu a přebírající subjekt zúčtování schvaluje přiřazení k od­povědnosti za odchylku v jednotlivém odběrném místě zákazníka nebo předávacím místě nebo souhrnu pře­dávacích míst výrobny plynu prostřednictvím infor­mačního systému operátora trhu. Po schválení přiřazení odpovědnosti za odchylku přebírajícím subjektem zúč­tování operátor trhu v případě dostatečného finančního zajištění přebírajícího subjektu zúčtování převede od­povědnost za odchylku subjektu zúčtování na přebíra­jící subjekt zúčtování. Přiřazení odpovědnosti za od­chylku posuzuje operátor trhu do 60 minut po celé hodině, ve které byla žádost o přiřazení odpovědnosti za odchylku schválena přebírajícím subjektem zúčto­vání prostřednictvím informačního systému operátora trhu. Operátor trhu neprodleně informuje převádějí­cího účastníka trhu s plynem, přebírající subjekt zúčtování a příslušného provozovatele distribuční nebo pře­pravní soustavy o výsledku posouzení přiřazení odpo­vědnosti za odchylku. Účinnost přiřazení odpověd­nosti za odchylku nastává nejdříve následující plyná­renský den po schválení operátorem trhu. K datu účin­nosti změny subjektu zúčtování stanoví provozovatel distribuční nebo přepravní soustavy stav měřidla podle § 53 odst. 2.

(7)   Provozovatel distribuční soustavy zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup a sděluje ope­rátorovi trhu alokační pravidla na jednotlivých bodech přeshraničních plynovodů. Operátor trhu zveřejňuje neprodleně alokační pravidla na jednotlivých bodech přeshraničních plynovodů způsobem umožňujícím dál­kový přístup.

(8)   Provozovatel přepravní soustavy zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup a sděluje ope­rátorovi trhu alokační pravidla na jednotlivých hranič­ních bodech. Operátor trhu zveřejňuje neprodleně alo­kační pravidla na jednotlivých hraničních bodech způ­sobem umožňujícím dálkový přístup.

 

§27
Dodávka dvou a více dodavatelů plynu do jednoho odběrného místa

(1)   Zákazník může mít jednoho nebo více smluv­ních dodavatelů plynu. Dodávka více dodavatelů plynu do jednoho odběrného místa je možná pouze s využitím pevného diagramu dodávky.

(2)   Subjekt zúčtování, který není v odběrném mís­tě přiřazený jako subjekt zúčtování odpovědný za od­chylku, uskutečňuje dodávku podle pevného diagramu do odběrného místa zákazníka předáním plynu sub­jektu zúčtování odpovědnému za odchylku v odběrném místě na virtuálním prodejním bodě na základě jejich vzájemného smluvního ujednání.

 

§28
Postupy a termíny pro předkládání nominací přepravy, distribuce, uskladňování a závazku dodat a závazku odebrat

 (1) Nominace závazku dodat a závazku odebrat podává subjekt zúčtování jako předběžné nominace a denní nominace závazku dodat a závazku odebrat elektronicky ve standardizovaném protokolu definova­ném v obchodních podmínkách operátora trhu takto:

a)   nominace obchodu podle dvoustranné smlouvy, kdy subjekt zúčtování registruje předání plynu s ji­ným subjektem zúčtování na virtuálním prodejním bodě,

b)   nominace vlastního předání plynu, kdy subjekt zúčtování registruje předání plynu sám se sebou na virtuálním prodejním bodě,

c)   nominace předběžné celkové odchylky subjektu zúčtování, kdy subjekt zúčtování registruje pře­dání plynu mezi subjektem zúčtování a operátorem trhu za předběžnou celkovou odchylku,

d)   nominace skutečné celkové odchylky subjektu zúčtování, kdy subjekt zúčtování registruje pře­dání plynu mezi subjektem zúčtování a operátorem trhu za skutečnou celkovou odchylku.

(2)   Operátor trhu nastaví v informačním systému nominaci subjektu zúčtování podle odstavce 1 písm. c) a d) na maximální hodnotu, kterou může subjekt zúč­tování podle § 49 odst. 3 a podle § 50 odst. 2 v přísluš­ném plynárenském dni nominovat.

(3)   V případě, že v termínu ukončení podávání nominací podávaných subjekty zúčtování nedojde k se-souhlasení nominací obchodu podle odstavce 1 písm. a) a b), zaregistruje operátor trhu menší ze zadaných hod­not nominace.

(4)   Nominace závazku dodat a závazku odebrat podává operátor trhu za subjekty zúčtování jako denní nominace závazku dodat a závazku odebrat elektro­nicky ve standardizovaném protokolu definovaném v obchodních podmínkách operátora trhu takto:

a)   nominace zobchodovaného plynu na denním organizovaném trhu, kdy operátor trhu registruje uskutečněné obchody na organizovaném denním trhu mezi operátorem trhu a jednotlivými subjekty zúčtování,

b)   nominace zobchodovaného plynu na vnitrodenním organizovaném trhu, kdy operátor trhu regis­truje uskutečněné obchody na organizovaném vnitrodenním trhu mezi operátorem trhu a jednotlivý­mi subjekty zúčtování.

(5)   Nominace závazku dodat a závazku odebrat subjektu zúčtování je součet nominací podaných podle odstavců 1 a 4 upravený postupem podle odstavce 3.

(6)   Operátor trhu provede součet všech přijatých a zaregistrovaných nominací skutečné celkové od­chylky a celkové předběžné odchylky v příslušném plynárenském dni podaných subjekty zúčtování podle odstavce 1 písm. c) a d) tak, že závazek dodat subjektů zúčtování má znaménko plus a závazek odebrat má znaménko mínus. Operátor trhu registruje nominace vůči provozovateli přepravní soustavy jako

a)   závazek dodat operátorem trhu a závazek odebrat provozovatelem přepravní soustavy v případě, že součet je kladný,

b)   závazek odebrat operátorem trhu a závazek dodat provozovatelem přepravní soustavy v případě, že součet je záporný.

 

§29

(1)  Nominaci přepravy podává subjekt zúčtování a vstupních bodech přepravní soustavy

a)   do výše rezervované kapacity u hraničních bodů přepravní soustavy; nominace přepravy na vstup­ním bodě se podává po jednotlivých dovozcích plynu s uvedením jejich označení v takové formě, aby provozovatel přepravní soustavy a provozova­telé sousedních přepravních soustav byli schopni provést proceduru sesouhlasení,

b)   do výše rezervované kapacity u bodů podzemního zásobníku plynu; nominace přepravy na vstupním bodě se podává tak, aby provozovatel přepravní soustavy a provozovatel podzemního zásobníku plynu byli schopni provést proceduru sesouhlasení.

(2)  Nominaci přepravy podává subjekt zúčtování na výstupních bodech přepravní soustavy

a)   do výše rezervované kapacity u hraničních bodů přepravní soustavy; nominace přepravy se podává po jednotlivých odběratelích plynu s uvedením je­jich označení v takové formě, aby provozovatel přepravní soustavy a provozovatelé sousedních přepravních soustav byli schopni provést proce­duru sesouhlasení,

b)   do výše rezervované kapacity u bodů podzemního zásobníku plynu; nominace přepravy se podává tak, aby provozovatel přepravní soustavy a provo­zovatel podzemního zásobníku plynu byli schopni provést proceduru sesouhlasení,

c)   do výše rezervované kapacity u odběrného místa zákazníka přímo připojeného k přepravní soustavě v rozdělení po jednotlivých hodinách plynáren­ského dne.

(3)  Provozovatel přepravní soustavy podává nominace přepravy na výstupním virtuálním bodě provozovatele přepravní soustavy za

a)   službu flexibility,

b)   nominace podané podle § 28 odst. 6.

(4)  Provozovatel přepravní soustavy podává nominace přepravy na vstupním virtuálním bodě provozovatele přepravní soustavy za

a)   službu flexibility,

b)   nominace podané podle § 28 odst. 6.

(5)  Pro odběrná místa zákazníků přímo připojená k přepravní soustavě s rezervovanou kapacitou menší než 500 000 m3/den se nominace přepravy nepodává.

(6)  Účastník trhu s plynem nebo zahraniční fyzická nebo právnická osoba, kteří nejsou subjekty zúčtování a využívají pouze hraniční body, podávají nominace a renominace přepravy v informačním systému provozovatele přepravní soustavy. Provozovatel přepravní soustavy provede kontrolu na rovnost nominací nebo renominací přepravy na vstupních hraničních bodech a výstupních hraničních bodech a v případě nerovnosti
součtu nominací nebo renominací přepravy na vstupních a výstupních hraničních bodech se zohledněním plynu na pohon tyto nominace nebo renominace nepřijme.

 

§30

(1)   Nominaci distribuce podává subjekt zúčtování do výše rezervované kapacity na vstupních bodech distribuční soustavy

a)   u bodů přeshraničního plynovodu po jednotlivých dovozcích plynu v takové formě, aby provozovatel distribuční soustavy a provozovatelé sousedních distribučních nebo přepravních soustav byli schopni provést proceduru sesouhlasení,

b)   u předávacího místa nebo souhrnu předávacích míst výrobny plynu jako celkovou plánovanou hodnotu distribuce plynu v tomto vstupním bodě plynárenské soustavy.

(2)   Nominaci distribuce podává subjekt zúčtování do výše rezervované kapacity distribuce ve výstupním bodě přeshraničního plynovodu po jednotlivých odbě­ratelích tak, aby provozovatel distribuční soustavy mohl provést proceduru sesouhlasení.

(3)   Pro odběrná místa zákazníků a pro předávací místa mezi distribučními soustavami se nominace dis­tribuce nepodává.

 

§31

Nominaci uskladňování podává subjekt zúčtování po jednotlivých kódech rezervovaných skladovacích kapacit do výše dostupného těžebního a vtláčecího vý­konu v takové formě, aby provozovatel podzemního zásobníku plynu a provozovatel přepravní soustavy mohli provést proceduru sesouhlasení.

 

§32

(1)   Subjekt zúčtování podává nominace a předběž­né týdenní nominace přepravy, distribuce a uskladňo­vání nejpozději do 14:00 hodin daného plynárenského dne na následujících 7 plynárenských dnů.

(2)   Subjekt zúčtování podává nominace závazků dodat a odebrat nejpozději do 14:00 hodin daného ply­nárenského dne na následující plynárenský den.

(3)   Operátor trhu prověří finanční zajištění veške­rých nominací subjektů zúčtování v souladu s obchod­ními podmínkami operátora trhu a nejpozději ve 14:10 hodin zasílá příslušným provozovatelům nomi­nace, které jsou finančně zajištěny a upraveny podle odstavce 4.

(4)   V případě, že subjekt zúčtování nemá na po­dané nominace finanční zajištění, provede operátor trhu krácení nominací podle priorit tak, aby subjekt zúčto­vání finanční zajištění splňoval. V rámci jedné priority se v případě více nominací krácení provádí rovno­měrně. Priority pro krácení jsou následující:

a)   nejprve jsou kráceny nominace přepravy ve výstupním bodě podzemního zásobníku plynu,

b)   následně nominace přepravy ve výstupním hraničním bodě a nominace distribuce ve výstupním bodě přeshraničního plynovodu,

c)   nakonec nominace závazku dodat obchodu podle dvoustranné smlouvy.

(5)   Provozovatel přepravní soustavy, provozova­telé distribučních soustav a provozovatelé podzemních zásobníků plynu provedou ověření nominovaných hodnot a proceduru sesouhlasení a prostřednictvím svých informačních systémů a informačního systému operátora trhu oznámí do 15:00 hodin subjektu zúčto­vání, zda jejich nominaci přijal a zaregistroval.

(6)   Operátor trhu podává nominaci podle § 28 odst. 6 ve 14:10 hodin.

(7)   Operátor trhu podává za subjekty zúčtování nominace závazku dodat a závazku odebrat podle § 28 odst. 4 písm. a) do deseti minut po vyhodnocení výsledků organizovaného denního trhu s plynem.

(8)   Operátor trhu podává za subjekty zúčtování nominace závazku dodat a závazku odebrat podle § 28 odst. 4 písm. b) do deseti minut po sesouhlasení nabídky a poptávky podané na organizovaném vnitro-denním trhu s plynem.

(9)   Operátor trhu, provozovatel přepravní sou­stavy, provozovatelé distribučních soustav a provozova­telé podzemních zásobníků plynu propojí své infor­mační systémy tak, aby veškeré nominace a renominace přepravy podané u provozovatele přepravní soustavy, nominace a renominace distribuce podané u provozova­tele distribuční soustavy a nominace a renominace uskladňování podané u provozovatele podzemního zá­sobníku plynu byly bez zbytečného prodlení postou­peny operátorovi trhu.

(10)   Operátor trhu umožní v informačním systému podávat nominace a renominace přepravy, nominace a renominace distribuce a nominace a renominaceuskladňování. Nominace a renominace subjektu zúčtování podané do informačního systému operátora trhu a řádně předané operátorem trhu příslušným provozovatelům se považují za nominace a renominace přepravy, distribuce nebo uskladňování daného subjektuzúčtování podané přímo u jednotlivých provozovatelů.

 

§33
Postupy a termíny pro předkládání renominací přepravy, distribuce, uskladňování a závazku dodat a závazku odebrat

 (1) Za renominace přepravy, uskladňování a distri­buce se považují veškeré nominace přepravy, uskladňo­vání a distribuce subjektu zúčtování na plynárenský den podané po termínu podle § 32 odst. 1. Renominace přepravy, uskladňování a distribuce se dělí na opravnou nominaci přepravy, uskladňování a distribuce, první renominací přepravy, uskladňování a distribuce, oprav­nou renominací přepravy, uskladňování a distribuce a kontinuální renominací přepravy, uskladňování a distribuce.

(2)   Subjekt zúčtování může provozovateli pře­pravní soustavy, provozovateli distribuční soustavy nebo provozovateli podzemního zásobníku plynu předložit opravnou nominaci přepravy, uskladňování a distribuce, první renominací přepravy, uskladňování a distribuce, opravnou renominací přepravy, uskladňo­vání a distribuce a kontinuální renominací přepravy, uskladňování a distribuce.

(3)   Operátor trhu prověří finanční zajištění veške­rých renominací přepravy, uskladňování a distribuce subjektů zúčtování podaných podle odstavce 2 v sou­ladu s obchodními podmínkami operátora trhu a zasílá příslušným provozovatelům renominace přepravy, uskladňování a distribuce, které jsou finančně zajištěny. V případě, že subjekt zúčtování nemá na podané reno­minace přepravy, uskladňování a distribuce finanční zajištění, provede operátor trhu krácení v pořadí podle § 32 odst. 4, aby subjekt zúčtování finanční garance splňoval. V rámci jedné priority v případě více renomi­nací přepravy, uskladňování a distribuce v jedné úrovni priority se krácení provádí rovnoměrně.

(4)   Renominace přepravy, uskladňování a distri­buce podle odstavce 2 se podává následovně:

a)   opravná nominace přepravy, uskladňování a distri­buce do 16:00 hodin plynárenského dne, ve kterém se podávají nominace podle § 32 odst. 1,

b)   první renominace přepravy, uskladňování a distri­buce do 20:00 hodin plynárenského dne, ve kterém se podávají nominace podle § 32 odst. 1,

c)   opravná renominace přepravy, uskladňování a dis­tribuce do 00:00 hodin dne následujícího po dni, ve kterém se podávají nominace podle § 32 odst. 1,

d)   kontinuální renominace přepravy, uskladňování a distribuce do každé celé hodiny následující po 4:00 hodin.

(5)   Operátor trhu prověří finanční zajištění renominací přepravy, uskladňování a distribuce podle odstavce 3 následovně:

a)  v případě opravné nominace přepravy, uskladňování a distribuce do 16:10 hodin plynárenského dne, ve kterém se podávají nominace podle § 32 odst. 1,

b)   v případě první renominace přepravy, uskladňo­vání a distribuce do 20:10 hodin plynárenského dne, ve kterém se podávají nominace podle § 32 odst. 1,

c)   v případě opravné renominace přepravy, usklad­ňování a distribuce do 00:10 hodin dne následují­cího po dni, ve kterém se podávají nominace podle § 32 odst. 1,

d)   v případě kontinuální renominace přepravy, uskladňování a distribuce do deseti minut po každé celé hodině následující po 4:00 hodin.

(6)   Provozovatel přepravní soustavy, provozova­tel podzemního zásobníku plynu a provozovatel distri­buční soustavy kontinuální renominaci schválí, pokud je technicky proveditelná a podaná v souladu s přílohou č. 4 k této vyhlášce.

(7)   Provozovatel přepravní soustavy, provozova­tel distribuční soustavy nebo provozovatel podzem­ního zásobníku plynu oznámí subjektu zúčtování, a to rovněž prostřednictvím informačního systému operátora trhu, přijaté a zaregistrované

a)   opravné nominace přepravy, uskladňování a distri­buce do 18:00 hodin plynárenského dne, ve kterém se podávají nominace podle § 32 odst. 1,

b)   první renominace přepravy, uskladňování a distri­buce do 22:00 hodin plynárenského dne, ve kterém se podávají nominace podle § 32 odst. 1,

c)   opravné renominace přepravy, uskladňování a dis­tribuce do 2:00 hodin dne následujícího po dni, ve kterém se podávají nominace podle § 32 odst. 1,

d)   kontinuální renominace přepravy, uskladňování a distribuce do dvou hodin od celé hodiny, v rámci které byla renominace podána.

 

§34

(1)   Za renominace závazku dodat a závazku ode­brat se považují veškeré nominace závazku dodat a zá­vazku odebrat subjektu zúčtování na plynárenský den podané po termínu podle § 32 odst. 2, nejpozději do 5:00 hodin dne následujícího dva dny po dni, ve kterém se podávají nominace podle § 32 odst. 2.

(2)   V případě, že v termínu ukončení podávání renominaci závazků dodat a odebrat podávaných sub­jekty zúčtování nedojde k sesouhlasení renominaci ob­chodu podle dvoustranné smlouvy, operátor trhu po­dané renominace nezaregistruje.

(3)   Po skončení každé hodiny provede operátor trhu prověření finančního zajištění veškerých renominaci závazků dodat a odebrat subjektů zúčtování. V pří­padě, že subjekt zúčtování nemá na podané renominace finanční zajištění, renominace se zamítají.

(4)   Operátor trhu nejpozději do 10 minut po skončení každé hodiny informuje příslušné subjekty zúčtování prostřednictvím informačního systému o při­jetí a registraci či zamítnutí renominaci závazků dodat a odebrat.

 

§35
Postupy pro zúčtování odchylek operátorem trhu

(1)  Zpoplatněnými činnostmi operátora trhu jsou

a)   zúčtování, jehož cena se skládá z

 1. ceny za registraci subjektu zúčtování v Kč,
 2. roční ceny za činnost zúčtování v Kč/rok,
  1. ceny za zúčtování v Kč/MWh vztažené na plyn spotřebovaný zákazníkem, výrobcem plynu, provozovatelem přepravní soustavy a provozo­vatelem distribuční soustavy,

b)   poskytování skutečných hodnot účastníkům trhu s plynem oceněné v Kč/rok; cenu hradí registro­vaný účastník trhu s plynem, který není subjektem zúčtování,

c)   organizace krátkodobého trhu s plynem; zpoplat­ňuje se zobchodované množství plynu na organi­zovaném krátkodobém trhu s plynem v Kč/MWh; cenu hradí subjekt zúčtování, který uzavřel smlouvu o zúčtování odchylek, jejíž součástí je zajištění přístupu na organizovaný krátkodobý trh s plynem.

(2)   Ceny za činnosti operátora trhu hradí účastník trhu s plynem přímo operátorovi trhu, s výjimkou ceny podle odstavce 1 písm. a) bodu 3, kterou hradí účastník trhu s plynem provozovateli přepravní nebo distribuční soustavy, ke které je odběrné místo účastníka trhu s ply­nem připojeno, a to nejméně jednou měsíčně.

(3)   Operátor trhu účtuje provozovateli distribuční soustavy a provozovateli přepravní soustavy cenu za zúčtování účtovanou za veškerý plyn spotřebovaný v rámci jeho distribuční nebo přepravní soustavy včetně ztrát a vlastní spotřeby na základě skutečných hodnot.

 

§36
Obchodní vyrovnávání odchylek

(1)    Operátor trhu provádí obchodní vyrovnávání odchylek subjektů zúčtování.

(2)    Subjektu zúčtování jsou poskytnuty tolerance za každý vstupní a výstupní bod plynárenské soustavy následujícím způsobem:

a)   za odběrné místo zákazníka, kde je subjekt zúčtování přiřazený k odpovědnosti za odchylku, se tolerance pro příslušný plynárenský den poskytuje podle výše rezervované nebo vypočtené distribuční kapacity, plánované roční spotřeby plynu, třídy TDD a skutečného množství odebraného plynu postupem podle přílohy č. 5 k této vyhlášce,

b)   za výrobnu plynu, kde je subjekt zúčtování při­řazený k odpovědnosti za odchylku, se tolerance pro příslušný plynárenský den poskytuje podle výše rezervované nebo vypočtené distribuční ka­pacity a skutečné výše těžby plynu postupem podle přílohy č. 5 k této vyhlášce,

c)   za hraniční bod, za bod přeshraničního plynovodu a za bod podzemního zásobníku plynu se pro příslušný plynárenský den tolerance subjektu zúčto­vání poskytuje podle výše rezervované kapacity pro tento subjekt zúčtování a podle výše přepra­veného nebo distribuovaného množství plynu po­stupem podle přílohy č. 5 k této vyhlášce.

d)   Je-li na hraničním bodu, na bodu podzemního zásobníku plynu nebo na bodu přeshraničního plynovodu v plynárenském dni aplikováno alokační pravidlo, kdy hodnota nominace přepravy nebo nominace distri­buce je považována za hodnotu dodanou, tolerance v daném bodě se v daný plynárenský den neposkytuje.

(3)   Celková tolerance subjektu zúčtování pro pří­slušný plynárenský den je součtem tolerancí poskyto­vaných na všech jednotlivých vstupních a výstupních bodech plynárenské soustavy, upravená o hodnotu to­lerance podle odstavce 8.

(4)   Odchylka subjektu zúčtování na vstupu do plynárenské soustavy je rozdíl mezi skutečným množ­stvím dodávky plynu do plynárenské soustavy v daném plynárenském dni a poslední zaregistrovanou nominací či renominací všech závazků dodat do plynárenské sou­stavy u operátora trhu.

(5)   Odchylka subjektu zúčtování na výstupu z plynárenské soustavy je rozdíl mezi poslední potvrze­nou nominací či renominací všech závazků odebrat plyn z plynárenské soustavy u operátora trhu a skuteč­ným množstvím odběru plynu z plynárenské soustavy v daném plynárenském dni.

(6)   Celková odchylka subjektu zúčtování v plyná­renském dni je součtem odchylky subjektu zúčtování na vstupu do plynárenské soustavy a odchylky sub­jektu zúčtování na výstupu z plynárenské soustavy, upravená o hodnotu odchylky podle odstavce 8.

(8) Celkovou odchylku subjektu zúčtování lze převést na jiný subjekt zúčtování. Převedením celkové odchylky subjektu zúčtování na jiný subjekt zúčtování je převedena také celková tolerance převádějícící subjektu zúčtování. Žádost o převedení celkové odchylky podává převádějící subjekt zúčtování prostřednictvím informačního systému operátora trhu a přebírající sub­jekt zúčtování schvaluje převedení celkové odchylky prostřednictvím informačního systému operátora trhu. Po schválení převedení celkové odchylky přebírajícím subjektem zúčtování operátor trhu posuzuje do 60 mi­nut po celé hodině, ve které byla žádost o převedení celkové odchylky schválena přebírajícím subjektem zúčtování prostřednictvím informačního systému ope­rátora trhu, dostatečnost finančního zajištění přebírají­cího subjektu zúčtování. Operátor trhu neprodleně in­formuje převádějící a přebírající subjekt zúčtování o vý­sledku posouzení převedení celkové odpovědnosti za odchylku. V případě dostatečného finančního zajištění přebírajícího subjektu zúčtování operátor trhu převede celkovou odchylku subjektu zúčtování. Účinnost pře­vedení celkové odchylky subjektu zúčtování nastává nejdříve následující plynárenský den po schválení ope­rátorem trhu. Celkovou odchylku subjektu zúčtování, který převzal celkovou odchylku od jiného subjektu zúčtování, nelze převést na jiný subjekt zúčtování.

(9)  Operátor trhu zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup nejpozději třináctý den kalendářního měsíce skutečné příjmy za odchylky nad povolenou toleranci za posledních 12 kalendářních měsíců v rozdělení po jednotlivých měsících.

 

§37
Obchodní vyrovnávání odchylek při předcházení stavu nouze na celém území České republiky z důvodu nedostatku nebo přebytku plynu v plynárenské soustavě

(1)   Podle tohoto ustanovení se postupuje od ná­sledujícího plynárenského dne po dni, ve kterém pro­vozovatel přepravní soustavy vyhlásil předcházení stavu nouze z důvodu nedostatku nebo přebytku plynu v plynárenské soustavě České republiky, zejména při kritickém využití volné akumulace přepravní soustavy, služby flexibility a nákupem plynu nejvýše za cenu chybějícího vyrovnávacího plynu podle cenového roz­hodnutí Úřadu nebo prodejem plynu nejméně za cenu chybějícího vyrovnávacího plynu podle cenového rozhodnutí Úřadu. Pro účely této vyhlášky se za kritické považuje využití služby flexibility pod 20 % nebo nad 80 % pracovního objemu.

(2)   Cenu za mimotoleranční odchylku při před­cházení stavu nouze stanoví Úřad v cenovém rozhodnutí 3).

(3)   Provozovatel přepravní soustavy ve spolupráci s operátorem trhu neprodleně oznamuje elektronicky všem subjektům zúčtování, registrovaným účastníkům trhu s plynem, provozovatelům distribučních soustav a provozovatelům podzemních zásobníků plynu, že následující plynárenský den bude zahájeno obchodní vy­rovnávání odchylek při předcházení stavu nouze.

(4)   V případě vyhlášení předcházení stavu nouze z důvodu nedostatku plynu v plynárenské soustavě nakupuje provozovatel přepravní soustavy od počátku plynárenského dne, ve kterém platí obchodní vyrovná­vání odchylek při předcházení stavu nouze, na vnitro-denním trhu podle § 41 chybějící plyn za cenu chybě­jícího vyrovnávacího plynu podle cenového rozhodnutí Úřadu. Pokud není poptávka provozovatele přepravní soustavy sesouhlasena během 15 minut, provozovatel přepravní soustavy zvyšuje cenu v intervalu 5 minut o 2 EUR/MWh až do sesouhlasení, maximálně však do výše stanovené v cenovém rozhodnutí Úřadu.

(5)   V případě vyhlášení předcházení stavu nouze z důvodu nedostatku plynu v plynárenské soustavě je cena za chybějící vyrovnávací plyn rovna maximální realizované nákupní ceně provozovatele přepravní sou­stavy podle odstavce 4. V případě nesesouhlasení po­ptávky ani při maximální výši podle odstavce 4 se za maximální realizovanou cenu považuje cena podle ce­nového rozhodnutí Úřadu.

(6)   V případě vyhlášení předcházení stavu nouze z důvodu přebytku plynu v plynárenské soustavě pro­dává provozovatel přepravní soustavy od počátku ply­nárenského dne, ve kterém platí obchodní vyrovnávání odchylek při předcházení stavu nouze, na vnitroden-ním trhu podle § 41 přebývající plyn za cenu přebýva­jícího vyrovnávacího plynu podle cenového rozhodnutí Úřadu. Pokud není poptávka provozovatele přepravní soustavy sesouhlasena během 15 minut, provozovatel přepravní soustavy snižuje cenu v intervalu 5 minut o 2 EUR/MWh až do sesouhlasení, minimálně však do výše 0,1 EUR/MWh.

(7)   V případě vyhlášení předcházení stavu nouze z důvodu přebytku plynu v plynárenské soustavě je cena za přebývající vyrovnávací plyn rovna minimální realizované prodejní ceně provozovatele přepravní sou­stavy podle odstavce 6. V případě nesesouhlasení na­bídky ani při minimální ceně podle odstavce 6 se za minimální realizovanou cenu považuje cena podle ce­nového rozhodnutí Úřadu.

 

§38
Obchodní vyrovnávání odchylek ve stavech nouze na celém území České republiky z důvodu nedostatku nebo přebytku plynu v plynárenské soustavě

V případě, že je na celém území České republiky stav nouze z důvodu nedostatku nebo přebytku plynu v plynárenské soustavě, postupuje se podle § 37 odst. 2 až 7 obdobně, s tím že

a)   subjektům zúčtování v daném plynárenském dni nejsou poskytovány tolerance podle § 36 odst. 2,

b)   subjektům zúčtování v daném plynárenském dni není umožněno vyrovnání odchylek naturálním plněním tím, že veškeré nominace podané podle § 28 odst. 1 písm. c) a d) na daný plynárenský den jsou zaregistrovány s hodnotou 0 a veškeré vzniklé odchylky jsou řešeny finančním vyrovná­ním s operátorem trhu.

 

§39
Druhy krátkodobých trhů, jejich organizace a způsoby jejich vypořádání

(1)   Operátor trhu organizuje denní trh s plynem s uzávěrkou nabídek v 10:00 hodin na následující plynárenský den a vnitrodenní trh s plynem.

(2)   Krátkodobého trhu s plynem se může zúčast­nit pouze subjekt zúčtování.

(3)   Poptávkou subjektu zúčtování se rozumí zá­vazek odebrat poptávané množství plynu pro daný ply­nárenský den, pokud dojde k uspokojení poptávky.

(4)   Nabídkou subjektu zúčtování se rozumí záva­zek dodat nabízené množství plynu pro daný plynáren­ský den, pokud dojde k uspokojení nabídky.

(5)   Minimální množství poptávaného nebo nabí­zeného plynu na organizovaném krátkodobém trhu s plynem je 0,1 MWh. Množství poptávaného nebo na­bízeného plynu na organizovaném krátkodobém trhu s plynem se podává v MWh s rozlišením na 1 desetinné místo.

(6)   Výsledkem obchodů na trzích podle od­stavce 1 je stanovení sjednaných dodávek, odběrů a cen plynu.

(7)   Obchody na trzích podle odstavce 1 jsou vůči sobě anonymní.

(8)   Místem dodání a místem odběru plynu je vir­tuální prodejní bod.

(9) Operátor trhu poptává a nabízí plyn na krát­kodobém trhu s plynem za nevyrovnané odchylky po­stupem podle přílohy č. 6 k této vyhlášce.

 

§40
Denní trh

(1)  Účastník organizovaného krátkodobého trhu podává nabídky a poptávky na denní trh až do dne předcházejícímu plynárenskému dni. Podle obdržených nabídek a poptávek jsou pro denní trh pro plynárenský den stanoveny výsledky denního trhu v členění

a)   výsledná dosažená cena plynu v EUR/MWh na denním trhu,

b)   zobchodovaná množství plynu v MWh.

(2)   Operátor trhu zadá do informačního systému údaje o sjednaných množstvích plynu jednotlivých subjektů zúčtování jako nominace zobchodovaného plynu na denním organizovaném trhu.

(3)   Po stanovení výsledků denního trhu oznámí operátor trhu každému účastníku krátkodobého trhu do 10:30 hodin informace o výsledcích vyhodnocení před­ložených nabídek a poptávek na denním trhu pro příslušný plynárenský den v čle­nění

a)   velikost sjednané dodávky a odběru plynu v MWh na denním trhu,

b)   dosažená cena z denního trhu.

(4)  Po oznámení výsledků denního trhu jednotlivým účastníkům zveřejní operátor trhu způsobem umožňujícím dálkový přístup nabídkové a poptávkové křivky, množství plynu z uskutečněných obchodů, dosažené ceny plynu pro denní trh s plynem, množství plynu z neuskutečněných nabídek a poptávek, počet přijatých úspěšných a neúspěšných nabídek a počet přijatých úspěšných a neúspěšných poptávek. Zveřejňované údaje neobsahují informace o jednotlivých účastnících denního trhu.

 

§41
Vnitrodenní trh

(1)   Vnitrodenní trh je organizován v rámci plyná­renského dne a lze na něm zadávat a přijímat nabídky na dodávku nebo odběr plynu.

(2)   Vnitrodenní trh pro plynárenský den je orga­nizován od 10:30 hodin předcházejícího kalendářního dne do 5:00 hodin následujícího kalendářního dne.

(3)   Operátor trhu zadá do svého informačního systému údaje o sjednaných množstvích plynu jednot­livých subjektů zúčtování jako nominace zobchodova­ného plynu na vnitrodenním trhu.

(4)   Do 10 minut po uzavření obchodu v rámci vnitrodenního trhu upraví operátor trhu celková sjed­naná množství plynu pro závazek dodat a závazek ode­brat v rámci nominace zobchodovaného plynu na vnitrodenním organizovaném trhu pro příslušný plyná­renský den.

(5)   Do 13:00 hodin dne následujícího po plyná­renském dni operátor trhu zveřejní způsobem umožňu­jícím dálkový přístup množství plynu z uskutečněných obchodů a vážený průměr ceny plynu pro příslušný plynárenský den na vnitrodenním trhu.

 

§42
Finanční vypořádání obchodů na organizovaném krátkodobém trhu s plynem

Operátor trhu oznamuje v termínech podle § 32 odst. 7 a 8 každému účastníku krátkodobého trhu s ply­nem následující informace v členění na jednotlivé trhy:

a)   velikost závazku dodat a závazku odebrat vyplý­vající ze zobchodovaného množství plynu na da­ném trhu v MWh s rozlišením na 1 desetinné místo,

b)   dosažené ceny v EUR/MWh po jednotlivých ob­chodech,

c)   objemy plateb za sjednané odběry plynu a sjednané dodávky plynu v EUR.

§ 42a
Trh s nevyužitou tolerancí


(1) Operátor trhu organizuje trh s nevyužitou tolerancí a umožňuje registrace dvoustranných obchodů s nevyužitou tolerancí.

(2) Pokud má nevyužitá tolerance opačné znaménko než systémová odchylka, je nevyužitá tolerance rovna nule.

(3) Trh s nevyužitou tolerancí probíhá od jedenáctého dne v kalendářním měsíci od 12:00 hodin do 10:00 hodin následujícího kalendářního dne za všechny plynárenské
dny předcházejícího kalendářního měsíce.

(4) Operátor trhu oznámí výsledky trhu s nevyužitou tolerancí v 11:00 hodin dvanáctého dne v kalendářním měsíci. Po oznámení výsledků trhu s nevyužitou
tolerancí jednotlivým účastníkům zveřejní operátor trhu způsobem umožňujícím dálkový přístup nabídkové a poptávkové křivky, množství uskutečněných obchodů na trhu s nevyužitou tolerancí a dosažené ceny za nevyužitou toleranci pro každý plynárenský
den předcházejícího měsíce. Zveřejňované údaje neobsahují informace o jednotlivých účastnících obchodů trhu s nevyužitou tolerancí.

(5) Registrace dvoustranných obchodů s nevyužitou tolerancí probíhají od jedenáctého dne v kalendářním měsíci od 12:00 hodin do 9:00 hodin třináctého dne v kalendářním měsíci za všechny plynárenské dny předcházejícího měsíce.

(6) Trh s nevyužitou tolerancí a registrace dvoustranných obchodů s nevyužitou tolerancí probíhají odděleně pro každý plynárenský den.

 

§43
Fyzické vyrovnávání odchylek

(1)   Provozovatel přepravní soustavy ve spolupráci s provozovateli distribučních soustav zajišťuje fyzické vyvažování plynárenské soustavy. K vyvažování pou­žívá volnou akumulaci plynárenské soustavy, službu flexibility nebo nákup a prodej plynu od subjektů zúč­tování, který poptává nebo nabízí na organizovaném krátkodobém trhu s plynem.

(2)   Místem předání plynu mezi provozovatelem přepravní soustavy a subjektem zúčtování je virtuální prodejní bod. V informačním systému operátora trhu je předání plynu registrováno jako nominace závazku do­dat a závazku odebrat podle § 28 odst. 1 písm. a).

(3)   Operátor trhu agreguje nominace za všechny subjekty zúčtování podle § 28 odst. 1 písm. c) a d). V případě, že nominace subjektů zúčtování podle § 28 odst. 1 písm. c) a d) je rozdílná od maximální možné nominace subjektů zúčtování podle § 49 odst. 3 a § 50 odst. 2, vypořádá operátor trhu zbývající část předběžné celkové odchylky vůči provozovateli pře­pravní soustavy, který předběžnou celkovou odchylku vyrovnal pomocí nástrojů uvedených v odstavci 1, uhrazením ceny nebo obdržením ceny podle výsledku prodeje nebo nákupu plynu na organizovaném krátkodobém trhu podle přílohy č. 6 k této vyhlášce.

 

§44
Rozsah a termíny předávání údajů pro vyhodnocování odchylek a vyúčtování dodávek plynu a ostatních služeb
 

(1)   Každý kalendářní den nejpozději do 12:00 hodin předá provozovatel distribuční soustavy operátorovi trhu za předcházející plynárenský den

a)   předběžnou alokaci dodávek plynu na bodech přeshraničních plynovodů po jednotlivých vstup­ních bodech, jednotlivých subjektech zúčtování v rozdělení po jednotlivých dovozcích a odběrate­lích s uvedením jejich označení,

b)   předběžné hodnoty alokace dodávek plynu z předávacích míst, případně souhrnu předávacích míst výroben plynu,

c)   předběžné hodnoty dodávek a odběrů plynu v předávacích místech mezi distribučními sousta­vami; údaje zasílá provozovatel distribuční sou­stavy, který provozuje měřicí zařízení,

d)   předběžné alokace odběrů plynu na bodech přes­hraničních plynovodů po jednotlivých výstupních bodech a jednotlivých subjektech zúčtování,

e)   předběžné hodnoty odběrů plynu v odběrných místech zákazníků s měřením typu A, kteří změ­nili dodavatele plynu, a která pro daný plynáren­ský měsíc byla prostřednictvím kódu označena pro jednotlivé zasílání dat operátorovi trhu,

f)    předběžné hodnoty všech odběrů plynu v odběr­ných místech zákazníků s měřením typu A, kteří nezměnili dodavatele plynu, v rozdělení podle charakteru rozložení spotřeby plynu v kalendářním roce,

g)   předběžnou hodnotu vlastní spotřeby plynu,

h)   předběžnou hodnotu změny akumulace.

(2)   Nejpozději do 12:00 hodin devátého kalendářního dne, nejpozději však do 12:00 hodin šestého pracovního dne, plynárenského měsíce předá provozovatel distribuční soustavy operátorovi trhu za jednotlivé plynárenské dny předcházejícího plynárenského měsíce

a)   rezervované pevné kapacity, rezervované přeruši­telné kapacity a skutečné alokace dodávek plynu na bodech přeshraničních plynovodů po jednotli­vých vstupních bodech a jednotlivých subjektech zúčtování,

b)   skutečné hodnoty alokace dodávek plynu z předávacích míst, případně souhrnu předávacích míst výroben plynu,

c)   skutečné hodnoty dodávek a odběrů plynu v pře­dávacích místech mezi distribučními soustavami; údaje zasílá provozovatel distribuční soustavy, který provozuje měřicí zařízení,

d)   rezervované pevné kapacity, rezervované přerušitelné kapacity a skutečné alokace odběrů plynu z jednotlivých bodů přeshraničních plynovodů po jednotlivých výstupních bodech a jednotlivých subjektech zúčtování,

e)   skutečné hodnoty odběrů plynu v odběrných místech zákazníků s měřením typu A a B, kteří změnili dodavatele plynu a jejichž odběrná místa byla pro daný plynárenský měsíc označena pro jednotlivé zasílání dat operátorovi trhu,

f)    skutečné hodnoty rezervované distribuční kapacity v odběrných místech zákazníků s měřením typu A a B, kteří změnili dodavatele plynu, a která pro daný plynárenský měsíc byla prostřednictvím kódu označena pro jednotlivé zasílání dat operáto­rovi trhu,

g)   skutečné hodnoty odběrů plynu v odběrných místech zákazníků s měřením typu A za všechny zá­kazníky v příslušné distribuční soustavě, kteří ne­změnili dodavatele plynu, v rozdělení podle charakteru rozložení spotřeby plynu v kalendářním roce,

h)   skutečné hodnoty odběrů plynu v odběrných místech zákazníků s měřením typu B za všechny zákazníky v příslušné distribuční soustavě, kteří nezměnili dodavatele plynu, v rozdělení podle charakteru rozložení spotřeby plynu v kalendářním roce,

i)    skutečné hodnoty rezervované distribuční kapacity v odběrných místech zákazníků s měřením typu A a B, kteří nezměnili dodavatele plynu, v rozdělení podle charakteru rozložení spotřeby plynu v kalendářním roce,

j)   průměrnou měsíční hodnotu spalného tepla za celou distribuční soustavu,

k)  skutečnou hodnotu vlastní spotřeby plynu,

l)   skutečnou hodnotu změny akumulace.

(3)   Nejpozději třetí kalendářní den před začátkem následujícího kalendářního měsíce do 12:00 hodin zašle provozovatel distribuční soustavy operátorovi trhu

a) předpokládané hodnoty rezervovaných distribučních kapacit v odběrných místech zákazníků kategorie velkoodběratel nebo střední odběratel s měřením typu A a B a zákazníků kategorie maloodběratel s měřením typu A a B, u nichž jsou prováděny
řádné měsíční odečty, platné od prvního dne následujícího měsíce ve všech odběrných místech zákazníků, kteří změnili dodavatele plynu,

b) předpokládanou hodnotu součtu rezervovaných distribučních kapacit v odběrných místech zákazníků kategorie velkoodběratel nebo střední odběratel s měřením typu A a B a zákazníků kategorie maloodběratel s měřením typu A a B, u nichž jsou prováděny řádné měsíční odečty, platnou od prvního dne následujícího měsíce ve všech odběrných místech zákazníků, kteří nezměnili dodavatele plynu, v rozdělení podle charakteru rozložení spotřeby plynu v kalendářním roce,

c) hodnoty plánované měsíční spotřeby plynu v odběrných místech zákazníků kategorie velkoodběratel nebo střední odběratel s měřením typu B a zákazníků kategorie maloodběratel s měřením typu B, u nichž jsou prováděny řádné měsíční odečty, platné od prvního dne následujícího měsíce na následující 3 měsíce ve všech odběrných místech zákazníků, kteří změnili dodavatele plynu,

d) součet hodnot plánované měsíční spotřeby plynu v odběrných místech všech zákazníků kategorie velkoodběratel nebo střední odběratel s měřením typu B a zákazníků kategorie maloodběratel s měřením typu B, u nichž jsou prováděny řádné měsíční odečty, platných od prvního dne následujícího měsíce na následující 3 měsíce ve všech odběrných místech zákazníků, kteří nezměnili dodavatele plynu, v rozdělení podle charakteru rozložení spotřeby plynu v kalendářním roce.

(4)   Nejpozději třetí kalendářní den před začátkem následujícího kalendářního měsíce do 12:00 hodin zašle provozovatel přepravní soustavy operátorovi trhu předpokládané hodnoty rezervované přepravní kapa­city ve všech odběrných místech zákazníků přímo při­pojených k přepravní soustavě.

(5)   Každý kalendářní den nejpozději do 12:00 ho­din předá provozovatel přepravní soustavy operátorovi trhu za předcházející plynárenský den

a)   předběžné alokace dodávek plynu na hraničních bodech po jednotlivých vstupních a výstupních bodech, jednotlivých subjektech zúčtování v roz­dělení podle jednotlivých dovozcích a odběratelích s uvedením jejich označení,

b)   předběžné alokace dodávek plynu na bodech pod­zemních zásobníků plynu po jednotlivých vstup­ních a výstupních bodech a jednotlivých kódech rezervovaných skladovacích kapacit,

c)   předběžné alokace dodávek plynu ve virtuálním bodě provozovatele přepravní soustavy zvlášť pro službu flexibility a alokace z nominací po­daných podle § 28 odst. 6,

d)   předběžné hodnoty odběrů plynu v předávacích místech nebo souhrnu předávacích míst mezi pře­pravní a distribuční soustavou,

e)   předběžné hodnoty odběrů plynu v odběrných místech zákazníků přímo připojených k přepravní soustavě,

f)    předběžnou průměrnou hodnotu spalného tepla na vstupu do každé domácí zóny.

(6)  Nejpozději do 12:00 hodin devátého kalendářního dne, nejpozději však do 12:00 hodin šestého pracovního dne, plynárenského měsíce předá provozovatel přepravní soustavy operátorovi trhu za jednotlivé plynárenské dny předcházejícího plynárenského měsíce

a)   rezervované pevné kapacity, rezervované přerušitelné kapacity a skutečné alokace dodávek plynu na hraničních bodech po jednotlivých vstupních a výstupních bodech, jednotlivých subjektech zúč­tování v rozdělení podle jednotlivých dovozcích a odběratelích s uvedením jejich označení,

b)   rezervované pevné kapacity, rezervované přerušitelné kapacity a skutečné alokace dodávek plynu na bodech podzemních zásobníků plynu po jed­notlivých vstupních a výstupních bodech a jednot­livých kódech rezervovaných skladovacích kapa­cit,

c)   skutečné alokace dodávek plynu ve virtuálním bodě provozovatele přepravní soustavy zvlášť pro službu flexibility, vlastní spotřebu, ztráty a alo­kace z nominací podaných podle § 28 odst. 6,

d)   skutečné hodnoty odběrů plynu v předávacích místech nebo souhrnu předávacích míst mezi pře­pravní a distribuční soustavou,

e)   rezervované pevné kapacity, rezervované přeruši­telná kapacity a skutečné hodnoty odběrů plynu v odběrných místech zákazníků přímo připoje­ných k přepravní soustavě,

f)    průměrnou hodnotu spalného tepla za celou pře­pravní soustavu,

g)   skutečnou hodnotu změny akumulace.

(7)   Každý kalendářní den nejpozději do 12:00 ho­din předá provozovatel distribuční soustavy provozo­vateli přepravní soustavy za předcházející plynárenský den předběžnou hodnotu změny akumulace.

(8)   Nejpozději do 12:00 hodin devátého kalendář­ního dne, nejpozději však do 12:00 hodin šestého pra­covního dne, plynárenského měsíce předá provozovatel distribuční soustavy provozovateli přepravní soustavy za jednotlivé plynárenské dny předcházejícího plyná­renského měsíce skutečnou hodnotu změny akumulace.

(9)   Údaje podle odstavců 1, 2, 5 a 6 zpřístupní subjektu zúčtování, kterého se údaje týkají, operátor trhu nejpozději do 30 minut po jejich obdržení. Subjekt zúčtování může v informačním systému operátora trhu zpřístupnit tyto údaje i jinému registrovanému účastníkovi trhu s plynem.

 

§45

(1) Nejpozději do 12:00 hodin devátého kalendář­ního dne, nejpozději však do 12:00 hodin šestého pra­covního dne, plynárenského měsíce předá provozovatel distribuční soustavy operátorovi trhu za předcházející plynárenský měsíc

a)   třídu typového diagramu dodávky a hodnotu plá­nované roční spotřeby plynu, případně hodnotu vypočtené distribuční kapacity a skutečné hodnoty odběrů plynu v odběrných místech zákazníků s měřením typu C odečítaných měsíčně, kteří změ­nili dodavatele plynu a jejichž odběrná místa byla pro daný plynárenský měsíc označena pro jednot­livé zasílání dat operátorovi trhu,

b)   třídu typového diagramu dodávky a hodnotu plá­nované roční spotřeby plynu, a skutečné hodnoty odběrů plynu v odběrných místech zákazníků s měřením typu C, kteří změnili dodavatele plynu a jejichž odběrná místa byla pro daný plynárenský měsíc označena pro jednotlivé zasílání dat operátorovi trhu, a provozovatel distribuční soustavy disponuje hodnotou měsíčního odečtu,

c)   skutečné hodnoty odběrů plynu v odběrných mís­tech zákazníků s měřením typu C, kteří změnili dodavatele plynu a jejichž odběrná místa byla pro daný plynárenský měsíc označena pro jednot­livé zasílání dat operátorovi trhu, pokud byl u nich proveden a ověřen v předchozím plynárenském měsíci odečet plynu a datum odečtu plynu, třída typového diagramu dodávky a hodnota plánované roční spotřeby plynu, pokud nebyly předány podle písmene a) nebo b),

d)   změnu třídy typového diagramu dodávky a pláno­vané roční spotřeby plynu u těch zákazníků, kteří změnili dodavatele plynu a jejichž odběrná místa byla pro daný plynárenský měsíc označena pro jednotlivé zasílání dat operátorovi trhu, pokud u nich došlo ke změně a nebyl proveden odečet plynu,

e)   hodnotu celkové plánované roční spotřeby pro jednotlivé třídy typových diagramů dodávky za všechna odběrná místa zákazníků s měřením ty­pu C v příslušné distribuční soustavě, kteří nezmě­nili dodavatele plynu, platnou k poslednímu ply­nárenskému dni příslušného kalendářního měsíce,

f)    hodnotu skutečné měsíční spotřeby plynu pro jed­notlivé třídy typových diagramů dodávky za vše­chna odběrná místa zákazníků s měřením typu C odečítaná měsíčně, kteří nezměnili dodavatele plynu, v rozdělení na plánovanou roční spotřebu plynu zákazníků s měřením typu C s vypočtenou distribuční kapacitou.

(2)   Provozovatel distribuční soustavy zasílá hod­noty podle § 44 odst. 2 písm. g) a h) operátorovi trhu, pokud v příslušné distribuční soustavě změnil dodava­tele plynu alespoň jeden zákazník pro odběrné místo s měřením typu C.

(3)   Provozovatel distribuční soustavy sdělí nej­později do 15. prosince operátorovi trhu plánovanou hodnotu ztrát v následujícím kalendářním roce.

(4)   Do 12:00 hodin devátého kalendářního dne, nejpozději však do 12:00 hodin šestého pracovního dne, plynárenského měsíce předá provozovatel distri­buční soustavy operátorovi trhu za předcházející ply­nárenský měsíc veškeré údaje podle přílohy č. 7 k této vyhlášce za vyúčtování distribuce plynu za předcháze­jící plynárenský měsíc pro odběrná místa, kde došlo ke změně dodavatele plynu, a tato odběrná místa byla pro daný plynárenský měsíc pro jednotlivé zasílání dat označena.

(5)   Operátor trhu zpřístupní údaje zasílané pro­vozovatelem distribuční soustavy podle odstavce 4 za odběrné místo nejpozději 24 hodin po jejich obdržení dodavateli plynu a všem dotčeným subjektům zúčto­vání.

(6)   Každý den nejpozději do 13:00 hodin zpří­stupní operátor trhu v informačním systému předběžné hodnoty odběru plynu v odběrném místě zákazníka, který změnil dodavatele plynu, dodavateli plynu a všem dotčeným subjektům zúčtování. U odběrných míst s měřením typu A se zpřístupní hodnoty zaslané podle § 44 odst. 1 písm. e) nebo § 44 odst. 5 písm. f). U od­běrných míst s měřením typu B se za předběžnou hod­notu odběru plynu považuje hodnota určená operáto­rem trhu postupem uvedeným v § 46 odst. 7. U odběr­ných míst s měřením typu C jsou zveřejněny předběž­né sumární hodnoty za skupiny odběrných míst subjektu zúčtování v členění za příslušnou síť a třídu TDD. Za předběžnou hodnotu odběru plynu se pova­žuje hodnota určená operátorem trhu podle § 46 a 47.

(7)   Operátor trhu nejpozději každý jedenáctý den kalendářního měsíce do 12:00 hodin zpřístupní v infor­mačním systému pro odběrné místo zákazníka, který změnil dodavatele plynu, dodavateli plynu a všem do­tčeným subjektům zúčtování skutečné hodnoty z mě­ření za předchozí měsíc za každý jednotlivý plynáren­ský den.

(8)   Opravné údaje hodnot zaslaných podle od­stavců 1 a 2 zasílá provozovatel distribuční soustavy operátorovi trhu nejpozději do tří kalendářních měsíců po termínu podle odstavce 1. Ustanovení odstavců 4 až 7 se pro opravné údaje hodnot použijí přiměřeně.

(9)   Nejpozději třetí kalendářní den před začátkem následujícího kalendářního měsíce do 12:00 hodin za­sílá provozovatel přepravní soustavy operátorovi trhu předpokládané hodnoty rezervované přepravní kapa­city v odběrném místě zákazníka přímo připojeného k přepravní soustavě platné od prvního dne následují­cího měsíce ve všech odběrných místech zákazníků přímo připojených k přepravní soustavě.

 

§46
Vyhodnocování odchylek s využitím typových diagramů dodávky

(1)   Typové diagramy dodávky se používají jako náhradní metoda stanovení denního odběru plynu v od­běrných místech zákazníků s měřením typu C.

(2)   Operátor trhu vytváří na základě dat poskyt­nutých provozovateli distribučních soustav normalizo­vané typové diagramy dodávky platné pro celou plyná­renskou soustavu pro jednotlivé třídy typových dia­gramů dodávky a pro každý kalendářní rok.

(3)   Provozovatel distribuční soustavy přiřazuje jednotlivé třídy typových diagramů dodávky k odběr­ným místům zákazníků s měřením typu C při připojení odběrného plynového zařízení zákazníka, při změně charakteru odběrného místa a při změně plánované roční spotřeby plynu. Každému odběrnému místu je možno přiřadit pro dané období pouze jeden typový diagram dodávky. Přiřazení třídy typového diagramu dodávky k odběrnému místu se provádí podle přílohy č. 11 k této vyhlášce. Charaktery odběrných míst jsou pro tyto účely uvedeny v příloze č. 8 k této vyhlášce. Provozovatel distribuční soustavy vede evidenci přiřazování tříd typových diagramů dodávky nejméně za období posledních 3 let.

(4)   Operátor trhu vypočítá odběr plynu podle přepočteného typového diagramu dodávky pro od­běrné místo zákazníka s měřením typu C za plynáren­ský den z velikosti plánované roční spotřeby v odběr­ném místě a denní hodnoty příslušného přepočteného typového diagramu dodávky podle přílohy č. 9 k této vyhlášce. Plánovanou roční spotřebu plynu v odběr­ných místech zákazníků s měřením typu C stanovuje provozovatel distribuční soustavy postupem uvedeným v příloze č. 10 k této vyhlášce. Pro odběrné místo zá­kazníka s měřením typu C odečítané měsíčně nebo za­sílané operátorovi trhu podle § 45 odst. 1 písm. b) se skutečná denní hodnota odběru plynu určí ze skutečné měsíční spotřeby plynu v daném odběrném místě a po­měru přepočteného typového diagramu dodávky a sou­čtu přepočtených typových diagramů dodávky za všechny plynárenské dny příslušného plynárenského měsíce podle přílohy č. 9 k této vyhlášce.

(5)   Operátor trhu stanoví pro každý plynárenský den zbytkový diagram odběru v příslušné distribuční soustavě, který se určí podle přílohy č. 9 k této vy­hlášce.

(6)   Nejsou-li pro přepočtený typový diagram do­dávky k dispozici hodnoty skutečných klimatických podmínek, použije se hodnota poslední známé předpo­vědi klimatických podmínek pro příslušný plynárenský den.

(7)   V případě, že pro předběžné vyhodnocení odchylek v průběhu plynárenského měsíce operátor trhu neobdrží předběžné hodnoty odběru plynu v odběrných místech zákazníků s měřením typu B od provozovatele příslušné přepravní nebo distribuční soustavy, ke které je odběrné místo připojeno, použije operátor trhu pro vypořádání odchylek náhradní odhad denní předpokládané spotřeby plynu stanovený jako podíl plánované měsíční spotřeby plynu a počtu dní v kalendářním měsíci. V případě, že plánovaná měsíční spotřeba plynu není k dispozici, použije operátor trhu odhad vypočítaný jako průměr skutečných hodnot za poslední známé 4 plynárenské dny stejné podle názvu uložených v systému operátora trhu. Pokud v systému operátora trhu nejsou uloženy žádné skutečné hodnoty, použije operátor trhu pro vypořádání předběžných odchylek hodnoty vypočtené jako 66 % rezervované distribuční kapacity převedené na energetické jednotky hodnotou spalného tepla 10,55 kWh/m3.

 

§47

(1) Zbytkový diagram odběru za každý plynáren­ský den rozpočítává operátor trhu na odběrná místa zákazníků s měřením typu C po jednotlivých třídách typových diagramů dodávky podle přílohy č. 9 k této vyhlášce za všechna měření typu C v příslušné distri­buční soustavě pro určení předběžných hodnot odběru plynu. Zbytkový diagram odběru za každý plynáren­ský den rozpočítává operátor trhu na odběrná místa zákazníků s měřením typu C po jednotlivých třídách typových diagramů dodávky podle přílohy č. 9 k této vyhlášce za všechna měření typu C, která nejsou ode­čítána měsíčně v příslušné distribuční soustavě pro určení skutečných hodnot odběru plynu. Takto stano­vené hodnoty jsou považovány za hodnoty odběrů plynu zákazníků s měřením typu C pro potřebu stano­vení denních odchylek jednotlivých subjektů zúčto­vání.

(2)   U distribučních soustav, ve kterých jsou všechna měření typu C odečítána měsíčně, se pro určení předběžných hodnot odběru plynu používá principu zbytkového diagramu. Pro určení skutečných hodnot odběru plynu se použije skutečná měsíční spotřeba mě­ření typu C rozdělená za daný plynárenský měsíc podle příslušného typového diagramu dodávky na odběry v jednotlivých plynárenských dnech. Rozdíl mezi cel­kovou hodnotou dodávky plynu a celkovou hodnotou odběru plynu jsou ztráty a vlastní spotřeba provozova­tele distribuční soustavy.

(3)   Operátor trhu zveřejňuje

a)   nejpozději 1 kalendářní měsíc před prvním plyná­renským dnem daného kalendářního roku norma­lizované typové diagramy dodávky platné po celý kalendářní rok,

b)   nejpozději do 13:00 hodin prvního dne po plyná­renském dni, jehož se týkají, přepočtené typové diagramy dodávky platné pro daný plynárenský den,

c)   nejpozději do 13:00 hodin prvního dne po plyná­renském dni, jehož se týkají, předběžné koefi­cienty zbytkových diagramů jednotlivých distri­bučních soustav; podrobnosti způsobu stanovení koeficientu zbytkového diagramu jsou uvedeny v příloze č. 9 k této vyhlášce,

d)   nejpozději do 12:00 hodin jedenáctého dne následují­cího plynárenského měsíce skutečné koeficienty zbytkových diagramů jednotlivých distribučních soustav po jednotlivých plynárenských dnech předcházejícího plynárenského měsíce; podrob­nosti způsobu stanovení koeficientu zbytkového diagramu jsou uvedeny v příloze č. 9 k této vy­hlášce,

e)   nejpozději 1 kalendářní měsíc před prvním plyná­renským dnem daného kalendářního roku nor­mální klimatické podmínky platné pro celý kalen­dářní rok,

f)    nejpozději do 13:00 hodin prvního dne po plyná­renském dni skutečné klimatické podmínky, v pří­padě, že skutečné plynárenské klimatické podminky nebudou známé, použije se hodnota po­slední známé předpovědi klimatických podmínek,

g)    denně do 13:00 hodin přepočtené typové diagramy dodávky na následujících 7 plynárenských dní na základě předpovědi klimatických podmínek.

(4) Třídy typových diagramů dodávky jsou uvedeny v příloze č. 11 k této vyhlášce.

 

§48
Vyhodnocování a zúčtování rozdílů mezi hodnotami podle typových diagramů dodávek a skutečnými hodnotami spotřeby

(1)   Při užívání typových diagramů dodávek vzniká rozdíl mezi hodnotou určenou touto metodou a skutečnou hodnotou spotřeby v příslušném odběr­ném místě. Vyhodnocování a zúčtování těchto rozdílů subjektům zúčtování provádí operátor trhu v měsíčních cyklech.

(2)   Operátor trhu z odečtu plynu v odběrných místech zákazníků s měřením typu C podle § 45 odst. 1 písm. c) provádí vyhodnocení rozdílů mezi hodnotami skutečné spotřeby plynu a hodnotami stanovenými po­dle § 47 odst. 1 za stejné období. Operátor trhu sečte rozdíly mezi skutečnou spotřebou plynu a hodnotou podle typových diagramů dodávky za všechny dotčené zákazníky příslušného subjektu zúčtování a tyto roz­díly vyúčtuje subjektu zúčtování za zúčtovací cenu plynu v souladu s cenovým rozhodnutím Úřadu. V pří­padě, že v období, kterého se týká vyhodnocení roz­dílů, dojde ke změně zúčtovací ceny, vyhodnocují se rozdíly před změnou a po změně zúčtovací ceny zvlášť.

(3)   Za příslušný kalendářní měsíc se zúčtované rozdíly podle odstavce 2 v rozdělení po jednotlivých distribučních soustavách vyúčtují s opačným znamén­kem subjektu zúčtování, na který v příslušné distri­buční soustavě byla přenesena odpovědnost za od­chylku u zákazníků, kteří nezměnili dodavatele plynu.

(4)   Každý kalendářní měsíc nejpozději dvanáctý kalendářní den do 12:00 hodin zpřístupní operátor trhu v informačním systému subjektům zúčtování, případně dalším účastníkům trhu s plynem oprávněným k sezná­mení se s těmito údaji, vyhodnocení vyúčtování rozdílů mezi skutečnou spotřebou plynu a hodnotou podle ty­pových diagramů dodávky podle odstavců 2 a 3 a mezi skutečnou spotřebou plynu a opravenou hodnotou skutečné spotřeby plynu.

(5)   Pokud byla za odběrná místa zákazníků s mě­řením typu C nejpozději v den skutečného odeslání údajů pro vyhodnocování odchylek podle § 45 odst. 1 písm. c) čtvrtého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byl proveden odečet podle § 45 odst. 1 písm. c), zaslána provozovatelem distribuční soustavy opravná hodnota odečtu plynu, provede operátor trhu nejpoz­ději dvanáctý kalendářní den do 12:00 hodin čtvrtého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byl proveden odečet plynu podle § 45 odst. 1 písm. c), zúčtování rozdílů podle odstavců 2 a 3 a tyto hodnoty zveřejní v informačním systému.

(6)   Pokud dojde k předání opravných hodnot odečtu plynu podle § 51 odst. 1, operátor trhu provede nejpozději dvanáctý kalendářní den do 12:00 hodin čtvrtého měsíce následujícího po měsíci, ke kterému se opravná hodnota odečtu plynu předaného podle §51 odst. 1 vztahuje, vyhodnocení a zúčtování rozdílů podle odstavců 2 a 3 a tyto hodnoty zveřejní v infor­mačním systému.

(7)   Provozovatel distribuční soustavy zašle jeden­krát ročně nejpozději ke dni 31. března skutečnou hod­notu ztrát v příslušné distribuční soustavě. Operátor trhu rozdíl vyúčtuje se subjektem zúčtování, který v příslušné distribuční soustavě převzal odpovědnost za odchylku u ztrát za zúčtovací cenu plynu stanove­nou Úřadem. V případě, že v příslušném kalendářním roce dojde ke změně zúčtovací ceny, vyhodnocují se rozdíly před změnou a po změně zúčtovací ceny zvlášť.

(8)   Po vyhodnocení ztrát se zúčtované rozdíly po­dle odstavce 7 vyúčtují s opačným znaménkem sub­jektu zúčtování, který v příslušné distribuční soustavě převzal odpovědnost za odchylku u zákazníků, kteří nezměnili dodavatele plynu.

(9)   Finanční vypořádání rozdílů podle odstavců 2 až 8 provádí operátor trhu.

(10)   Operátor trhu nepostupuje podle odstavců 1 až 4, 7 a 8 v případě distribučních soustav, ve kterých jsou všechna odběrná místa odečítána měsíčně.

 

§49
Vyhodnocení odchylek jednotlivých subjektů zúčtování a jejich vypořádání

(1) Každý den nejpozději do 13:00 hodin oznámí operátor trhu jednotlivým subjektům zúčtování vý­sledky předběžného vyhodnocení odchylek za před­cházející plynárenský den v členění:

a)   velikost předběžné vstupní odchylky,

b)   velikost předběžné výstupní odchylky,

c)   velikost předběžné celkové odchylky,

d)   předběžná velikost a směr systémové odchylky, o níž je předem informován provozovatel pře­pravní soustavy,

e)   předběžná velikost rozdílu alokací a nominací na hraničním bodě a bodě přeshraničního plynovodu s rozlišením po jednotlivých dovozcích plynu,

f)    předběžná velikost rozdílu alokací a nominací na bodě virtuálního zásobníku plynu s rozlišením po jednotlivých kódech rezervovaných skladovacích kapacit.

(2)   Každý den do 13:30 hodin může subjekt zúčtování zaslat operátorovi trhu nesouhlas s výsledky předběžného vyhodnocení odchylek za předcházející plynárenský den podle odstavce 1 písm. a) až c) a § 44 odst. 9. Operátor trhu přijme nesouhlas s výsledky předběžného vyhodnocení odchylek pouze od subjektu zúčtování, který se na základě oznámení podle odstavce 1 dostal v příslušném plynárenském dni do mimotoleranční odchylky nebo je odchylka subjektu zúčtování větší než 3 000 MWh. V případě, že operátor trhu vyhodnotí nesouhlas s výsledky předběžného vyhodnocení
odchylek za předcházející plynárenský den jako oprávněný, oznámí jednotlivým subjektům zúčtování nový termín pro podání nominace předběžné odchylky podle § 32 odst. 2 nejpozději hodinu před novým termínem pro podání nominace předběžné odchylky, nejpozději však do 16:00 hodin téhož dne.

(3)   Na základě předběžného vyhodnocení odchy­lek subjekt zúčtování podává nominaci předběžné cel­kové odchylky na následující plynárenský den maxi­málně do výše velikosti předběžné celkové odchylky za předcházející plynárenský den. V případě, že je no­minace předběžné celkové odchylky subjektu zúčto­vání nižší než velikost předběžné celkové odchylky podle odstavce 1 písm. c) za předcházející plynárenský den, je zbývající část předběžné celkové odchylky vy­pořádána vůči operátorovi trhu uhrazením ceny za chy­bějící vyrovnávací plyn nebo obdržením ceny za pře­bývající vyrovnávací plyn v souladu s cenovým roz­hodnutím Úřadu. Nominace předběžné celkové od­chylky subjektu zúčtování je rovna nule v případě, že v předcházejícím plynárenském dni byl vyhlášen stav nouze na celém území České republiky z důvodu ne­dostatku nebo přebytku plynu v plynárenské soustavě.

(4)   Operátor trhu zúčtuje a vypořádá s provozova­telem přepravní soustavy rozdíl mezi přijatými a uhra­zenými platbami za chybějící a přebývající vyrovnávací plyn a přijatými platbami za mimotoleranční odchylky od subjektu zúčtování.

(5)   Operátor trhu každý jedenáctý den kalendář­ního měsíce do 12:00 hodin vyhodnotí a oznámí jed­notlivým subjektům zúčtování na základě skutečných hodnot z měření za předchozí měsíc za každý jednotlivý plynárenský den v členění:

a)   velikost skutečné vstupní odchylky,

b)   velikost skutečné výstupní odchylky,

c)   velikost skutečné celkové odchylky,

d)   skutečnou velikost a směr systémové odchylky, o níž je předem informován provozovatel pře­pravní soustavy,

e)   celkovou odchylku nad povolenou toleranci za každý plynárenský den, ve kterém k takové odchylce došlo, a tato odchylka měla stejné znaménko jako systémová odchylka,

f)    nevyužitou toleranci,

g)   skutečnou velikost rozdílu alokací a nominací na hraničním bodě a bodě přeshraničního plynovodu s rozlišením po jednotlivých dovozcích plynu,

h)   skutečnou velikost rozdílu alokací a nominací na bodě virtuálního zásobníku plynu s rozlišením po jednotlivých kódech rezervovaných skladovacích kapacit.

(6)   V den oznámení podle odstavce 5 nejpozději do 15:00 hodin může subjekt zúčtování zaslat operátorovi trhu nesouhlas s výsledky vyhodnocení odchylek za předcházející plynárenský měsíc podle odstavce 5. Operátor trhu přijme nesouhlas s výsledky vyhodnocení odchylek pouze od subjektu zúčtování, který se na základě oznámení podle odstavce 5 dostal v příslušném plynárenském dni do mimotoleranční odchylky nebo je odchylka subjektu zúčtování větší než 3 000 MWh. V případě, že operátor trhu vyhodnotí nesouhlas s výsledky vyhodnocení odchylek za předcházející plynárenský měsíc jako oprávněný, oznámí jednotlivým subjektům zúčtování nové hodnoty podle odstavce 5 nejpozději do 18:00 hodin téhož dne.

 

§50

(1) Operátor trhu zašle subjektu zúčtování tři­náctý kalendářní den upravené hodnoty odchylek po­dle § 49 odst. 5 písm. e), pokud subjekt zúčtování obchodoval s nevyužitou tolerancí podle § 42a.

(2)   Na základě skutečného vyhodnocení odchylek subjekt zúčtování podává nominaci skutečné celkové odchylky na patnáctý až dvacátý čtvrtý plynárenský den daného měsíce ve výši maximálně jedné desetiny součtu skutečných celkových odchylek za předcháze­jící plynárenský měsíc. V případě, že je nominace sku­tečné celkové odchylky subjektu zúčtování nižší než jedna desetina velikosti součtu skutečných celkových odchylek za předcházející plynárenský měsíc, je zbýva­jící část jedné desetiny součtu skutečných celkových odchylek za předcházející plynárenský měsíc vypořá­dána vůči operátorovi trhu uhrazením ceny za chybějící vyrovnávací plyn nebo obdržením ceny za přebývají­cí vyrovnávací plyn v souladu s cenovým rozhodnutím Úřadu.

(3)   Kromě ceny plynu v odchylce podle od­stavce 2 a § 49 odst. 3 vyúčtuje operátor trhu subjektu zúčtování samostatně platby za odchylky nad povole­nou toleranci v souladu s cenovým rozhodnutím Úřadu, pokud byla tolerance navýšená o hodnotu ne­využité tolerance nakoupené na trhu s nevyužitou to­lerancí v příslušný plynárenský den překročena a od­chylka subjektu zúčtování měla stejné znaménko jako systémová odchylka.

 

§51
Vyhodnocení a vyúčtování odchylek po zaslání opravných hodnot odečtu

(1)   Pokud byla za odběrná místa zákazníků s mě­řením typu A, B nebo C odečítaných měsíčně nejpoz­ději v den skutečného odeslání údajů pro vyhodnoco­vání odchylek podle § 44 odst. 2 čtvrtého měsíce ná­sledujícího po měsíci, ve kterém byl proveden odečet plynu, zaslána provozovatelem distribuční nebo přepravní soustavy opravná hodnota tohoto odečtu plynu předaná podle § 44 odst. 2 písm. e) a g) nebo podle § 45 odst. 1 písm. c), provede operátor trhu nejpozději dva­náctý kalendářní den do 12:00 hodin čtvrtého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byl proveden odečet plynu, zúčtování rozdílů mezi hodnotou odečtu plynu a opravnou hodnotou odečtu plynu zaslané podle to­hoto odstavce za zúčtovací cenu plynu v souladu s ce­novým rozhodnutím Úřadu. Finanční vypořádání roz­dílů provádí operátor trhu.

(2)   Dojde-li po zaslání opravné hodnoty odečtu plynu podle odstavce 1 ke snížení velikosti odchylky přiřazené subjektu zúčtování, operátor trhu provede nejpozději dvanáctý kalendářní den do 12:00 hodin čtvrtého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byl proveden odečet plynu, finanční vypořádání rozdílu mezi hodnotou odchylky stanovenou podle § 36 odst. 7 a hodnotou vypočtenou podle tohoto odstavce za pevnou cenu za odchylku nad povolenou toleranci v souladu s cenovým rozhodnutím Úřadu maximálně do výše uhrazených plateb za odchylku nad povolenou toleranci za plynárenský den. Dojde-li po zaslání opravné hodnoty odečtu plynu podle odstavce 1 ke zvýšení velikosti odchylky přiřazené subjektu zúčto­vání, operátor trhu finanční vypořádání nad povolenou toleranci neprovede.

 

§52
Standardní změna dodavatele plynu

(1)   Standardní změnou dodavatele plynu účastníka trhu s plynem je

a)   změna dodavatele plynu za jiného dodavatele plynu,

b)   změna dodavatele plynu z dodavatele poslední instance.

(2)   Před podáním žádosti o standardní změnu do­davatele plynu podle odstavce 3 uzavírá zákazník s no­vým dodavatelem plynu smlouvu o dodávce plynu nebo smlouvu o sdružených službách dodávky plynu.

(3) Nejdříve 12 měsíců před změnou dodavatele plynu a nejpozději desátý pracovní den do 10:00 hodin před požadovaným termínem změny dodavatele plynu doručí nový dodavatel plynu žádost o standardní změnu dodavatele plynu operátorovi trhu. V případě, že nový dodavatel plynu zajišťuje dodávku podle smlouvy o sdružených službách dodávky plynu, podává žádost o rezervaci distribuční kapacity podle § 11 nejpozději v den podání žádosti o standardní změnu dodavatele plynu a nejdříve 10 pracovních dnů před podáním žádosti o standardní změnu dodavatele plynu. Žádost o standardní změnu dodavatele plynu musí obsahovat tyto údaje:

a) identifikace nového dodavatele plynu formou kódu přiřazeného podle § 25 odst. 1,

b) typ smlouvy o dodávce plynu a datum, od kterého se má dodávka plynu uskutečnit, a dobu trvání smlouvy,

c) subjekt zúčtování, který má být přiřazen k odpovědnosti za odchylku v odběrném místě, které je změnou dodavatele plynu dotčeno, formou kódu přiřazeného podle § 25 odst. 1,

d) odběrné místo a jeho identifikaci formou kódu přiřazeného podle § 25 odst. 1.

(4) Každý pracovní den nejpozději do 12:00 hodin, pokud byla žádost podle odstavce 3 přijata do 10:00 hodin daného pracovního dne, informuje operátor trhu prostřednictvím svého informačního systému stávajícího dodavatele plynu, stávající subjekt zúčtování,
nového dodavatele plynu, nový subjekt zúčtování, provozovatele distribuční nebo přepravní soustavy, ke které je odběrné místo připojeno, a další dotčené subjekty,
kterých se žádost o standardní změnu dodavatele týká, o plánované standardní změně dodavatele plynu zasláním identifikace odběrného místa formou kódu přiřazeného podle § 25 odst. 1 a termínu, od kterého se má dodávka novým dodavatelem plynu uskutečnit.

(5) V termínu podle odstavce 3 doručí nový dodavatel plynu provozovateli distribuční nebo přepravní soustavy žádost o rezervaci distribuční nebo přepravní kapacity do odběrného místa zákazníka podle odstavce 3 v případě, že nový dodavatel plynu uzavřel se zákazníkem smlouvu o sdružených službách dodávky plynu.

(6) Do pátého pracovního dne do 18:00 hodin po předání informací podle odstavce 4 provozovatel distribuční nebo přepravní soustavy informuje operátora trhu o možnosti nebo nemožnosti rezervace distribuční nebo přepravní kapacity do odběrného místa zákazníka podle odstavce 3. Distribuční nebo přepravní kapacitu do odběrného místa zákazníka není možné rezervovat při nedostatečném finančním zajištění nebo při nesplnění náležitostí žádosti o rezervaci distribuční nebo přepravní kapacity. Za nesplnění náležitostí žádosti se nepovažuje, jestliže nový dodavatel plynu žádost doplní nebo upraví do 14:00 hodin pracovního dne následujícího po dni, kdy jej provozovatel distribuční nebo přepravní soustavy vyzve k odstranění nedostatků
v žádosti s vyznačením požadovaných úprav. V případě, že provozovatel distribuční nebo přepravní soustavy neinformuje operátora trhu podle věty první do čtvrtého pracovního dne do 18:00 hodin po předání informací podle odstavce 4, operátor trhu na tuto skutečnost provozovatele distribuční nebo přepravní soustavy upozorní. Pokud provozovatel distribuční nebo přepravní soustavy ani poté nesplní informační povinnost
podle věty první, ale zaregistruje odběrné místo zákazníka podle odstavce 15, má se za to, že informoval operátora trhu o možnosti rezervovat distribuční nebo přepravní kapacitu.

(7) Operátor trhu neprodleně po termínu podle odstavce 6 informuje stávajícího dodavatele plynu, nového dodavatele plynu, všechny dotčené subjekty zúčtování
a provozovatele distribuční nebo přepravní soustavy, ke které je odběrné místo zákazníka připojeno, o možnosti rezervace distribuční nebo přepravní kapacity
do odběrného místa zákazníka podle odstavce 3. V případě, že není možné rezervovat distribuční nebo přepravní kapacitu do odběrného místa zákazníka podle odstavce 3, operátor trhu informuje prostřednictvím informačního systému stávajícího a nového dodavatele plynu, stávající a nový subjekt zúčtování, provozovatele přepravní nebo distribuční soustavy, ke které je odběrné místo připojeno, a další dotčené subjekty,
kterých se žádost o standardní změnu dodavatele týká, o zastavení standardní změny dodavatele plynu. Stávajícího dodavatele plynu a stávající subjekt zúčtování operátor trhu prostřednictvím informačního systému informuje o žádosti o pokračování dodávek
plynu.

(8) Do pátého pracovního dne do 18:00 hodin po předání informací podle odstavce 4 může stávající dodavatel plynu prostřednictvím informačního systému operátora trhu požádat o zastavení standardní změny dodavatele plynu.

(9) Do pátého pracovního dne do 18:00 hodin po předání informací podle odstavce 4 může nový dodavatel plynu prostřednictvím informačního systému operátora trhu žádost o standardní změnu dodavatele vzít zpět.

(10) Nejpozději do pátého pracovního dne do 18:00 hodin po předání informací podle odstavce 4 subjekt zúčtování sdělí, zda souhlasí s přiřazením odpovědnosti za odchylku. Neprodleně po vyjádření souhlasu subjektu zúčtování s přiřazením odpovědnosti za odchylku v daném odběrném místě informuje operátor trhu prostřednictvím informačního systému stávajícího dodavatele plynu, stávající subjekt zúčtování, další dotčené subjekty zúčtování a provozovatele přepravní nebo distribuční soustavy, ke které je odběrné místo připojeno, o přiřazení subjektu zúčtování. Pokud
do pátého pracovního dne do 18:00 hodin po předání informací podle odstavce 4 není v informačním systému operátora trhu souhlas subjektu zúčtování s přiřazením odpovědnosti za odchylku v daném odběrném místě, informuje operátor trhu prostřednictvím informačního systému stávajícího a nového dodavatele plynu, stávající a nový subjekt zúčtování a další dotčené subjekty zúčtování a provozovatele přepravní nebo distribuční soustavy, ke které je odběrné místo připojeno, o zastavení standardní změny dodavatele plynu. Stávajícího dodavatele plynu a stávající subjekt zúčtování operátor trhu prostřednictvím informačního systému informuje o žádosti o pokračování dodávek plynu.

(11) Nejpozději do 20:00 hodin pracovního dne, ve kterém byla přijata žádost podle odstavce 9 do 18:00 hodin daného pracovního dne, informuje operátor trhu
prostřednictvím informačního systému stávajícího dodavatele plynu, stávající subjekt zúčtování, provozovatele přepravní nebo distribuční soustavy, ke které je odběrné místo připojeno, a další dotčené subjekty, kterých se žádost o standardní změnu dodavatele týká, o zpětvzetí žádosti o standardní změnu dodavatele plynu.

(12) Nejpozději do 20:00 hodin pracovního dne, ve kterém byla přijata žádost podle odstavce 8 do 18:00 hodin daného pracovního dne, informuje operátor trhu
prostřednictvím informačního systému nového dodavatele plynu, všechny dotčené subjekty zúčtování a provozovatele přepravní nebo distribuční soustavy, ke které je odběrné místo připojeno, že stávající dodavatel plynu požádal o zastavení standardní změny dodavatele plynu.

(13) Pokud stávající dodavatel plynu požádal o zastavení standardní změny dodavatele plynu podle odstavce 8, potvrdí nový dodavatel plynu v informačním systému operátora trhu, že zákazník se změnou dodavatele plynu souhlasí, a to nejpozději do osmého pracovního dne ode dne podání informace operátorem trhu podle odstavce 4 do 14:00 hodin. V případě, že do stanoveného termínu nový dodavatel plynu nepotvrdí
v informačním systému operátora trhu, že zákazník se změnou dodavatele plynu souhlasí, standardní změna dodavatele plynu se zastavuje a operátor trhu neprodleně informuje stávajícího dodavatele plynu, nového dodavatele plynu, všechny dotčené subjekty zúčtování a provozovatele distribuční nebo přepravní soustavy, ke které je odběrné místo zákazníka připojeno, o pokračování dodávek stávajícím dodavatelem
plynu.

(14) Po odeslání požadavku na pokračování dodávek podle odstavce 7 nebo 10, nejpozději do osmého pracovního dne ode dne podání informace operátorem trhu podle odstavce 4 do 14:00 hodin, stávající dodavatel plynu a stávající subjekt zúčtování zasílají prostřednictvím informačního systému operátora trhu souhlas s pokračováním dodávek. Operátor trhu neprodleně informuje stávajícího dodavatele plynu, všechny dotčené subjekty zúčtování, provozovatele distribuční nebo přepravní soustavy, ke které je odběrné místo zákazníka připojeno, a další dotčené subjekty, kterých se
žádost o standardní změnu dodavatele týká, o souhlasu stávajícího dodavatele plynu a stávajícího subjektu zúčtování s pokračováním dodávek. Pokud do osmého pracovního dne do 14:00 hodin po předání informací podle odstavce 4 není v informačním systému operátora trhu souhlas stávajícího dodavatele plynu a stávajícího subjektu zúčtování s pokračováním dodávek v daném odběrném místě, postupuje se podle § 54 odst. 4
až 13 přiměřeně s tím, že za termín uvedený v § 54 odst. 5 a 9 až 11 se považuje 1 den předcházející termínu, od kdy není zajištěna dodávka od stávajícího dodavatele
plynu.

(15)   Do pátého pracovního dne do 12:00 hodin po předání informací podle odstavce 4 provozovatel distri­buční nebo přepravní soustavy zaregistruje u operátora trhu odběrné místo zákazníka, kde dochází ke stan­dardní změně dodavatele plynu, a předá informace o odběrném místu podle přílohy č. 12 k této vyhlášce.

(16)   Nejpozději devátý pracovní den ode dne po­dání informace operátorem trhu podle odstavce 4 do 8:00 hodin oznámí operátor trhu provozovateli distri­buční nebo přepravní soustavy, ke které je odběrné místo připojeno, stávajícímu dodavateli plynu, novému dodavateli plynu a všem dotčeným subjektům zúčto­vání výsledek posouzení žádosti o standardní změnu dodavatele plynu.

(17)   Distribuční nebo přepravní kapacita je pro odběrné místo podle odstavce 3 oznámením o zaregis­

trování standardní změny dodavatele plynu podle od­stavce 16 rezervována.

 

§53

(1)   Zaregistrovaná standardní změna dodavatele plynu nabývá účinnosti k prvnímu plynárenskému dni uvedenému v žádosti o stan­dardní změnu dodavatele plynu podle § 52 odst. 3 písm. b).

(2)   K datu účinnosti standardní změny dodavatele plynu provede provozovatel distribuční nebo přepravní soustavy odečet stavu měřidla, v případě odběrných míst s měřením typu C stanoví stav měřícího zařízení postupem podle odstavce 3, a zjištěné údaje provozo­vatel distribuční soustavy následně zašle operátorovi trhu. Operátor trhu tyto údaje bez zbytečného odkladu předá předchozímu a novému dodavateli plynu a před­chozímu a novému subjektu zúčtování.

(3)   Stanovení stavu měřícího zařízení u odběrných míst s měřením typu C provádí provozovatel distri­buční soustavy odečtem k datu účinnosti standardní změny dodavatele plynu nebo se použije odečet stavu měřícího zařízení podaný zákazníkem provozovateli distribuční soustavy přímo nebo prostřednictvím stáva­jícího nebo nového dodavatele plynu, pokud je podán do druhého pracovního dne do 12:00 hodin ode dne změny dodavatele plynu, nebo v případě, že odečet stavu měřícího zařízení není podán do druhého pracov­ního dne do 12:00 hodin ode dne změny dodavatele plynu, stanoví se stav měřícího zařízení odhadem spotřeby plynu k datu účinnosti změny dodavatele
plynu podle přílohy č. 13 k této vyhlášce. Pokud byl proveden odečet provozovatelem distri­buční soustavy a současně byl podán odečet zákazní­kem, pro vyúčtování distribuce plynu se použije odečet zjištěný provozovatelem distribuční soustavy.

(4)   Při standardní změně dodavatele plynu v od­běrném místě zákazníka s měřením typu A a B pro­vozovatel distribuční nebo přepravní soustavy, ke které je odběrné místo zákazníka připojeno, zasílá operáto­rovi trhu nejpozději v termínu podle § 52 odst. 15 sku­tečné denní hodnoty odběru plynu v odběrném místě zákazníka za posledních 12 známých kalendářních mě­síců a skutečné denní hodnoty odběru plynu za od­běrné místo zákazníka v termínu podle § 44 odst. 2 nebo § 44 odst. 6 za plynárenské měsíce, ve kterých byla standardní změna dodavatele plynu schválena po­dle § 52 odst. 16, ale nebyla účinná.

(5) Dochází-li ke změně zákazníka v odběrném místě a současně ke změně dodavatele plynu, použijí se ustanovení o standardní změně dodavatele plynu obdobně. Pro zahájení dodávek do odběrného místa nově připojeného zákazníka, kdy dodavatelem plynu není obchodník s plynem, který je dodavatelem poslední instance v příslušné domácí zóně, a pro zahájení dodávek do odběrného místa po neoprávněném odběru
plynu nebo neoprávněné distribuci novým dodavatelem plynu, který není dodavatelem poslední instance v příslušné domácí zóně, se použijí ustanovení o standardní změně dodavatele plynu obdobně, s tím, že

a) žádost o standardní změnu dodavatele plynu podle § 52 odst. 3 doručuje operátorovi trhu dodavatel plynu nejpozději pátý pracovní den do 10:00 hodin před požadovaným termínem zahájení dodávek,

b) úkony k provedení změny dodavatele podle § 52 odst. 6 až 12 a odst. 15 se uskutečňují do třetího pracovního dne; lhůty určené podle hodin zůstávají zachovány a

c) operátor oznámí výsledek posouzení žádosti o standardní změnu dodavatele plynu podle § 52 odst. 16 nejpozději čtvrtý pracovní den do 12:00 hodin.

 

§54
Rychlá změna dodavatele plynu

(1) V případě, že subjekt zúčtování ani po krácení nominací podle § 32 odst. 4 nemá potřebné finanční zajištění, operátor trhu zveřejňuje v 17:30 hodin pro­střednictvím informačního systému informaci, že sub­jekt zúčtování nemá potřebné finanční zajištění pro po­krytí dodávek do odběrných míst zákazníků. Operátor trhu současně o této skutečnosti informuje dotčené subjekty zúčtování, dotčené dodavatele plynu a provo­zovatele distribuční nebo přepravní soustavy, ke které je odběrné místo připojeno.

(2)   Pokud subjekt zúčtování podle odstavce 1 ná­sledující kalendářní den v 7:00 hodin nemá nadále po­třebné finanční zajištění pro pokrytí dodávek do od­běrných míst zákazníků, operátor trhu pozastaví mož­nost nominovat, přenášet a přebírat odpovědnost za odchylku a účastnit se denního a vnitrodenního trhu s plynem. Operátor trhu neprodleně poskytne tuto in­formaci všem registrovaným účastníkům trhu s plynem a zveřejní ji způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(3)   V odběrných místech zákazníků, kde je přiřa­zen k odpovědnosti za odchylku nebo předal odpověd­nost za odchylku subjekt zúčtování, který má pozasta­vené právo nominovat, přenášet a přebírat odpovědnost za odchylku a účastnit se denního a vnitrodenního trhu s plynem podle odstavce 2, je v termínu podle od­stavce 2 odpovědnost za odchylku přiřazena dodavateli plynu. Pokud je subjekt zúčtování zároveň dodavate­lem plynu do odběrného místa zákazníka, provozovatel distribuční nebo přepravní soustavy, ke které je od­běrné místo zákazníka připojeno, zasílá neprodleně elektronicky zákazníkovi, u něhož je mu známa elek­tronická adresa, že k danému dni nejsou zajištěny do­dávky do jeho odběrného místa nebo bude zajištěna dodávka dodavatelem poslední instance.

(4)   V případě, že do 14:00 hodin k odběrnému místu podle odstavce 3 první věty není přiřazen subjekt zúčtování s dostatečným finančním zajištěním, operá­tor trhu informuje o této skutečnosti všechny registro­vané účastníky trhu s plynem a zveřejní tuto informaci způsobem umožňujícím dálkový přístup. Provozovatel distribuční nebo přepravní soustavy, ke které je od­běrné místo zákazníka připojeno, zasílá neprodleně elektronicky zákazníkovi, u něhož je mu známa elek­tronická adresa, že k danému dni nejsou zajištěny do­dávky do jeho odběrného místa nebo bude zajištěna dodávka dodavatelem poslední instance.

(5)   Pro odběrná místa zákazníků, jejichž subjektu zúčtování operátor trhu pozastavil možnost nomino­vat, přenášet a přebírat odpovědnost za odchylku a účastnit se denního a vnitrodenního trhu s plynem z důvodu nedostatečného finančního zajištění, podává žádost o rychlou změnu dodavatele plynu nový doda­vatel plynu prostřednictvím informačního systému operátora trhu, a to nejpozději do dvou kalendářních dnů do 8:00 hodin po termínu podle odstavce 3 nebo 4. V případě, že nový dodavatel plynu zajišťuje dodávku podle smlouvy o sdružených službách dodávky plynu, podává žádost o rezervaci distribuční kapacity podle § 11 nejpozději v termínu pro podání žádosti o rychlou změnu dodavatele plynu. Žádost o rychlou změnu do­davatele plynu musí obsahovat následující údaje:

a)   identifikace nového dodavatele plynu formou kódu přiřazeného podle § 25 odst. 1,

b)   typ smlouvy o dodávce plynu a dobu trvání smlouvy,

c)   subjekt zúčtování, který má být přiřazen k odpo­vědnosti za odchylku v odběrném místě, které je změnou dodavatele plynu dotčeno, formou kódu přiřazeného podle § 25 odst. 1,

d)   odběrné místo a jeho identifikaci formou kódu při­řazeného podle § 25 odst. 1.

(6)   Nedojde-li k podání žádosti o rychlou změnu dodavatele plynu podle odstavce 5, není třetí den po termínu podle odstavce 3 nebo 4 zajištěna dodávka plynu do odběrného místa zákazníka, pokud zákazník nespadá pod režim dodavatele poslední instance.

(7)   Nedojde-li k podání žádosti o rychlou změnu dodavatele plynu podle odstavce 5, je třetí den po ter­mínu podle odstavce 3 nebo 4 zajištěna dodávka plynu do odběrného místa zákazníka dodavatelem poslední instance, pokud zákazník spadá pod režim dodavatele poslední instance.

(8)   Nejpozději do 60 minut po obdržení žádosti podle odstavce 5 informuje operátor trhu prostřednic­tvím svého informačního systému nového dodavatele plynu, nový subjekt zúčtování, případně další dotčené subjekty zúčtování a provozovatele distribuční nebo přepravní soustavy, ke které je odběrné místo připo­jeno, že byla podána žádost podle odstavce 5. Rychlá změna dodavatele plynu nabývá účinnosti třetí den po termínu podle odstavce 3 nebo 4.

(9)   Nejpozději do dvou kalendářních dnů do 12:00 hodin po termínu podle odstavce 3 nebo 4 pro­vozovatel distribuční nebo přepravní soustavy infor­muje operátora trhu o nemožnosti rezervace distribuční nebo přepravní kapacity do odběrného místa zákazníka podle odstavce 8 z důvodu nedostatečného finančního zajištění. Operátor trhu neprodleně po obdržení infor­mace od provozovatele distribuční nebo přepravní sou­stavy informuje nového dodavatele plynu, všechny do­tčené subjekty zúčtování o možnosti rezervace distri­buční nebo přepravní kapacity do odběrného místa zá­kazníka podle odstavce 5. V případě nemožnosti rezervace distribuční kapacity informuje operátor trhu prostřednictvím informačního systému nového dodava­tele plynu, nový subjekt zúčtování a další dotčené sub­jekty zúčtování a provozovatele přepravní nebo distri­buční soustavy, ke které je odběrné místo připojeno, o zastavení rychlé změny dodavatele plynu.

(10)   Nejpozději do dvou kalendářních dnů do 12:00 hodin po termínu podle odstavce 3 nebo 4 sub­jekt zúčtování sdělí, zda souhlasí s přiřazením odpo­vědnosti za odchylku do odběrného místa zákazníka podle odstavce 8. Neprodleně po vyjádření souhlasu subjektu zúčtování s přiřazením odpovědnosti za od­chylku v daném odběrném místě informuje operátor trhu prostřednictvím informačního systému nového dodavatele plynu a další dotčené subjekty zúčtování a provozovatele přepravní nebo distribuční soustavy, ke které je odběrné místo připojeno, o přiřazení sub­jektu zúčtování. Pokud nejpozději do dvou kalendář­ních dnů do 12:00 hodin po termínu podle odstavce 3 nebo 4 není v informačním systému operátora trhu sou­hlas subjektu zúčtování s přiřazením odpovědnosti za odchylku v daném odběrném místě, informuje operátor trhu prostřednictvím informačního systému nového dodavatele plynu, nový subjekt zúčtování a další do­tčené subjekty zúčtování a provozovatele přepravní nebo distribuční soustavy, ke které je odběrné místo připojeno, o zastavení rychlé změny dodavatele plynu.

(11)   Nejpozději do dvou kalendářních dnů do 12:10 hodin po termínu podle odstavce 3 nebo 4 oznámí operátor trhu provozovateli distribuční nebo přepravní soustavy, kc které je odběrné místo připo­jeno, novému dodavateli plynu a všem dotčeným sub­jektům zúčtování výsledky posouzení žádosti o rychlou změnu dodavatele plynu a obchodníkovi s plynem v re­žimu dodavatele poslední instance oznámí, kterým od­běrným místům bude zajištěna dodávka dodavatelem poslední instance.

(12)   Distribuční nebo přepravní kapacita je ozná­mením o zaregistrování rychlé změny dodavatele plynu podle odstavce 11 rezervována.

(13)   K datu účinnosti změny dodavatele plynu provede provozovatel distribuční nebo přepravní sou­stavy stanovení stavu měřidla podle § 53 odst. 2.

(14)   Pro odběrné místo zákazníka, kde dodavatel plynu pozbyl oprávnění nebo možnost dodávat, a pro odběrné místo zákazníka, ke kterému není od určitého dne přiřazen dodavatel nebo subjekt zúčtování, případně není pro odběrné místo zákazníka rezervována distribuční nebo přepravní kapacita, se použijí ustanovení odstavců 1 až 13 obdobně, s tím, že operátor trhu zveřejňuje informaci o nedostatku finančního zajištění podle odstavce 1 čtvrtý kalendářní den v 17:30 hodin přede dnem, od kterého není do odběrného místa přiřazen dodavatel nebo subjekt zúčtování nebo není pro odběrné místo zákazníka rezervována distribuční nebo přepravní kapacita. O skutečnosti, že pro odběrné místo zákazníka není rezervována distribuční nebo přepravní kapacita, informuje provozovatel distribuční nebo přepravní soustavy operátora trhu, nejedná-li se o případ, kdy zákazník požádal o ukončení nebo přerušení dodávky plynu.

 

§55
zrušen

 

§56
Užití typových diagramů dodávek plynu pro účely

vyúčtování dodávek plynu

(1) U zákazníků se ve vyúčtování samostatně uvede platba za distribuci plynu a platba za činnost operátora trhu v souladu s cenovým rozhodnutím Úřadu. V případě odběrných míst, která jsou vybavena měřením typu A a B kategorie velkoodběratel a střední odběratel a odběrného místa zákazníka kategorie maloodběratel, které je vybaveno měřením typu A nebo B a u něhož jsou prováděny řádné měsíční odečty, se ve vyúčtování dále uvádí platba za překročení rezervované distribuční kapacity a velikost tohoto překročení.

(2) Součástí vyúčtování dodávky plynu zákazníkovi s měřením typu C je odebrané množství plynu, včetně počátečního a konečného stavu plynoměru za dané období, a identifikace odběrného místa formou kódu přiřazeného podle § 25 odst. 1.

(3) Spotřeba plynu a její rozdělení do jednotlivých období se stanoví postupem podle přílohy č. 13 k této vyhlášce, přičemž se zohlední odečty provedené provozovatelem
distribuční soustavy a samoodečty zákazníka nebo dodavatele plynu.

(4) V případě nedostupnosti údajů zaznamenaných měřicím zařízením za období stanovené jiným právním předpisem6)provozovatel distribuční soustavy použije pro stanovení spotřeby zákazníka s měřením typu C odečty provedené provozovatelem distribuční soustavy a řádně přijaté samoodečty tohoto zákazníka nebo dodavatele plynu od posledního vyúčtování dodávky plynu. Pro stanovení odhadu spotřeby plynu za zbývající období provozovatel distribuční soustavy postupuje podle přílohy č. 13 bodu 2 k této vyhlášce.

 

§57
Postup při přerušení, omezení a obnovení dodávky plynu při neoprávněném odběru, neoprávněné distribuci a neoprávněné přepravě

(1) Provozovatel distribuční soustavy provede na žádost dodavatele plynu ukončení nebo přerušení do­dávky plynu při neoprávněném odběru plynu

a) u odběrného místa zákazníka kategorie střední od­běratel do 2 pracovních dnů a velkoodběratel do 1 pracovního dne ode dne doručení žádosti v pří­padě, že dodavatel plynu informoval provozovatele distribuční soustavy o záměru ukončení nebo přerušení dodávky plynu nejméně 5 dnů před do­ručením žádosti o ukončení nebo přerušení do­dávky plynu,

b) u odběrného místa zákazníka kategorie maloodbě­ratel a domácnost do 5 pracovních dnů ode dne doručení žádosti o ukončení nebo přerušení dodávky plynu. V případě, že není možno z důvodu nepřístupného měřidla ukončení nebo přerušení dodávky provést, vyzve provozovatel distribuční soustavy zákazníka k součinnosti. Pokud zákazník neposkytne nezbytnou součinnost při ukončení nebo přerušení dodávky plynu, nastává účinek přerušení nebo ukončení dodávky uplynutím třicátého dne od požadovaného pracovního dne uvedeného v žádosti o ukončení nebo přerušení dodávky v případě, že žádost o ukončení nebo přerušení dodávky byla provozovateli distribuční soustavy doručena nejméně 5 pracovních dnů před požadovaným datem ukončení nebo přerušení dodávky; v ostatních případech nastává účinek přerušení nebo ukončení dodávky uplynutím třicátého dne ode dne doručení žádosti. K tomuto datu provede provozovatel distribuční soustavy výpočet předpokládané výše spotřeby plynu podle jiného právního předpisu 6) a tento výpočet předá dodavateli plynu.

(2)   Dodavatel plynu může vzít žádost podanou podle odstavce 1 písemně nebo prostřednictvím infor­mačního systému provozovatele distribuční soustavy zpět v termínu 1 pracovní den před dnem požadova­ného ukončení nebo přerušení dodávky plynu do 16:00 hodin.

(3)   Provozovatel distribuční soustavy informuje nejpozději do 4 pracovních dnů dotčené účastníky trhu s plynem o přerušení nebo ukončení dodávek plynu do odběrného místa zákazníka.

(4)   V případě, že pominou důvody omezení nebo přerušení distribuce plynu podle odstavce 1, nebo v pří­padě, že zákazník nebo dodavatel plynu požádají o za­hájení nebo obnovení dodávek plynu do odběrného místa zákazníka po předchozím ukončení nebo přeru­šení dodávky plynu podle odstavce 1, provozovatel distribuční soustavy zahájí nebo obnoví dodávky nebo distribuce plynu podle právního předpisu upravujícího kvalitu dodávky plynu a souvisejících služeb7) .

(5)   Pro žádosti o ukončení nebo přerušení do­dávky plynu a žádosti o zahájení nebo obnovení do­dávky plynu v odběrném místě zákazníka přímo při­pojeného k přepravní soustavě postupuje obdobně pro­vozovatel přepravní soustavy podle odstavců 1 až 4.

 

§58
Společná ustanovení

(1) Hodnoty předávané nebo zveřejňované podle této vyhlášky se uvádějí v tisícinách MWh kromě hod­not rezervovaných distribučních kapacit nebo přepravní kapacity
zákazníka přímo připojeného k přepravní soustavě, které se uvádějí v celých m3, a hodnot podle § 44 odst. 1, které se předávají v m3.

(2) Přepravní kapacita pro hraniční bod a bod virtuálního zásobníku plynu je rezervována v tisícinách MWh/den.

(3) Nominace přepravy a alokace na hraničním bodu a bodu virtuálního zásobníku plynu se provádí v tisícinách MWh.

(4)   Zasílání žádosti o uskutečnění změny dodava­tele plynu nebo potvrzení nebo zamítnutí změny do­davatele plynu a údajů potřebných pro registraci od­běrných nebo předávacích míst probíhá formou elek­tronických zpráv v komunikačním prostředí definova­ném operátorem trhu. Zprávy jsou účastníkovi trhu s plynem zasílány ve formátu definovaném operátorem trhu.

(5)   Žádosti o rezervaci distribuční kapacity a uza­vření smlouvy o distribuci plynu se předkládají v lis­tinné podobě nebo elektronicky ve formátu definova­ném provozovatelem distribuční soustavy.

 

§59
Přechodná ustanovení

(1)   Subjekt zúčtování využívající přeshraniční plynovod oznámí nejpozději do 15. prosince 2009 pro­vozovateli distribuční soustavy využití přidělené distri­buční kapacity v bodě přeshraničního plynovodu od 1. ledna 2010 v rozdělení na libovolný počet standard­ních a denních rezervovaných distribučních kapacit. Minimální délka takto rezervovaných standardních dis­tribučních kapacit je 1 měsíc a maximální 24 měsíců. Subjekt zúčtování rezervuje tímto způsobem distri­buční kapacity v bodě přeshraničního plynovodu od 1. ledna 2010 maximálně ve velikosti přidělené distri­buční kapacity podle dosavadního právního předpisu.

(2)   Rezervovaná roční přepravní kapacita v odběr­ném místě zákazníka přímo připojeného k přepravní soustavě podle dosavadního právního předpisu se po­važuje od 1. ledna 2010 za rezervovanou přepravní ka­pacitu na dobu neurčitou, měsíční rezervovaná pře­pravní kapacita v odběrném místě zákazníka přímo při­pojeného k přepravní soustavě podle dosavadního právního předpisu se od 1. ledna 2010 považuje za re­zervovanou měsíční přepravní kapacitu, pokud zákaz­ník nebo obchodník s plynem nepožádá do 15. pro­since 2009 o převedení této rezervované kapacity na rezervovanou přepravní kapacitu pro odběrné místo přímo připojené k přepravní soustavě na dobu neurči­tou. Rezervace denní přepravní kapacity pro odběrné místo zákazníka přímo připojené k přepravní soustavě podle dosavadního právního předpisu koncem posled­ního plynárenského dne roku 2009 zaniká.

(3)   Rezervace přepravní kapacity v domácím bodě koncem posledního plynárenského dne roku 2009 za­niká. Uživatel uhradí platby za rezervovanou přepravní kapacitu v domácím bodě včetně případných plateb za překročení přepravní kapacity za měsíc prosinec podle dosavadního právního předpisu.

(4)   Rezervovaná přepravní kapacita pro hraniční bod a bod virtuálního zásobníku plynu na období delší než 24 měsíců se k prvnímu plynárenskému dni roku 2010 považuje za rezervovanou standardní přepravní kapacitu na 24 měsíců. Provozovatel přepravní sou­stavy umožní pro bod virtuálního zásobníku plynu re­zervovat přepravní kapacitu na období delší než 24 měsíců v souladu s ustanovením § 5 odst. 4, pokud o to účastník trhu s plynem požádá nejpozději do 15. prosince 2009.

(5)   Provozovatel distribuční soustavy může v prů­běhu roku 2010 postupovat pro stanovení spotřeby plynu pro účely vyúčtování distribuce plynu podle § 56 odst. 3 a pro stanovení plánované roční spotřeby plynu podle přílohy č. 10 k této vyhlášce podle dosa­vadního právního předpisu. Provozovatel distribuční soustavy může postupovat podle dosavadního právního předpisu pouze v případě, že tuto informaci zveřejní nejpozději do 1. prosince 2009. Obchodník s plynem může v průběhu roku 2010 postupovat při stanovení spotřeby plynu pro účely vyúčtování dodávky plynu podle dosavadního právního předpisu, avšak pouze u těch zákazníků s měřením typu C, kde je sjednána možnost změny ceny za dodávku plynu s měsíční nebo delší periodicitou.

(6)   Vyhodnocení odchylek za rok 2009 včetně organizování trhu s nevyužitou tolerancí za měsíc pro­sinec provádí provozovatel přepravní soustavy podle dosavadního právního předpisu. Zúčtování a vypořá­dání skutečných odchylek za rok 2009 za měsíc pro­sinec provádí operátor trhu. Nominace za skutečnou celkovou odchylku za měsíc prosinec 2009 podává sub­jekt zúčtování podle § 28 odst. 1 písm. d) této vyhláš­ky. Nominace předběžné celkové odchylky za 30. a 31. prosinec 2009 podává subjekt zúčtování podle § 28 odst. 1 písm. c) této vyhlášky.

(7)   Provozovatel distribuční soustavy a provozo­vatel podzemního zásobníku plynu zasílá údaje pro vý­počet předběžných a skutečných odchylek za měsíc prosinec roku 2009 také podle dosavadního právního předpisu.

(8)   Žádost o změnu dodavatele plynu podaná v roce 2009, u které by výsledek posouzení podle do­savadního právního předpisu nepřipadal na rok 2009, předá provozovatel přepravní soustavy operátorovi trhu a považuje se za žádost o standardní změnu do­davatele plynu podanou podle této vyhlášky k 1. lednu 2010.

(9)   Způsob, termíny, formáty a rozsah předávaných informací a dat provozovatelem přepravní soustavy a provozovatelem distribuční soustavy operátorovi trhu jsou stanoveny v příloze č. 13 k této vyhlášce.

(10)   Provozovatel distribuční soustavy může do 31. prosince 2010 přijímat žádosti o rezervaci distri­buční kapacity a o uzavření smlouvy o distribuci plynu a oznamovat výsledky rezervace kapacit podle této vy­hlášky elektronicky nebo v listinné podobě.

(11)   Přidělené distribuční kapacity pro odběrná místa zákazníků podle dosavadních právních předpisů se považují pro roční smlouvu o distribuci plynu za rezervovanou distribuční kapacitu na dobu neurčitou, pro měsíční smlouvy o distribuci plynu za měsíční re­zervovanou distribuční kapacitu a pro klouzavé smlouvy za klouzavou rezervovanou distribuční kapa­citu. Pro účely § 12 se změny sjednané distribuční ka­pacity na základě roční smlouvy o distribuci plynu s pevnou kapacitou podle dosavadních právních před­pisů považují za změny rezervované distribuční kapa­city na dobu neurčitou. Přidělená distribuční kapacita pro předávací místo nebo souhrn předávacích míst vý­robny plynu podle dosavadních právních předpisů se považuje pro roční smlouvu o distribuci plynu za re­zervovanou distribuční kapacitu na dobu neurčitou.

(12)   Provozovatel přepravní soustavy poskytuje uživateli soustavy, který sjednal smlouvu o přepravě plynu a rezervoval přepravní kapacity pro jednotlivé vstupní a výstupní body přepravní soustavy přede dnem nabytí platnosti této vyhlášky, kompenzaci pro případ omezení renominaci podle § 7 odst. 5. Způsob stanovení kompenzace a podmínky pro její uplatnění stanoví Úřad v cenovém rozhodnutí.

 

§60
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se

 1. Vyhláška č. 524/2006 Sb., o pravidlech pro organi­zování trhu s plynem a tvorbě, přiřazení a užití ty­pových diagramů dodávek plynu.
 2. Vyhláška č. 184/2007 Sb., kterou se mění vyhláška č. 524/2006 Sb., o pravidlech pro organizování trhu s plynem a tvorbě, přiřazení a užití typových diagramů dodávek plynu.

3.  Vyhláška č. 321/2007 Sb., kterou se mění vyhláška č. 524/2006 Sb., o pravidlech pro organizování trhu s plynem a tvorbě, přiřazení a užití typových diagramů dodávek plynu, ve znění vyhlášky č. 184//2007 Sb.

4.  Vyhláška č. 354/2008 Sb., kterou se mění vyhláškač. 524/2006 Sb., o pravidlech pro organizování trhus plynem a tvorbě, přiřazení a užití typových dia-gramů dodávek plynu, ve znění pozdějších předpisů.

 

§61
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2010, s výjimkou ustanovení § 17, 21, 59 a přílohy č. 13 k této vyhlášce, které nabývají účinnosti dnem vyhlášení, ustanovení § 28 až 32 a § 33 odst. 4 písm. a) a b), která nabývají účinnosti dnem 31. prosince 2009, ustanovení § 41, které nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2010 a ustanovení § 29 odst. 2 písm. c), které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011.

Předseda: Ing. Fiřt v. r.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 365/2009 Sb.

Náležitosti žádosti o rezervaci přepravní kapacity

Technické údaje

 1. Požadovaný vstupní nebo výstupní bod přepravní soustavy
 2. Požadovaný termín a doba poskytnutí přepravy plynu
 3. Požadovaný typ rezervované kapacity
 4. Požadovaný typ kapacity (pevná, přerušitelná)
 5. Velikost požadované kapacity v MWh/den v daném vstupním nebo výstupním bodě přepravní soustavy nebo v m3/den pro odběrné místo zákazníka přímo připojeného k přepravní soustavě

 

Prohlášení o správnosti a pravdivosti uvedených údajů.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 365/2009 Sb.

Kategorizace zákazníků

Zákazníci se dělí pro potřeby trhu s plynem do následujících kategorií

a)    kategorie velkoodběratel - fyzická či právnická osoba, jejíž odběrné plynové zařízení je připojeno k přepravní nebo distribuční soustavě a jejíž roční odběr plynu v odběrném místě přesahuje 4 200 MWh,

b)    kategorie střední odběratel - fyzická či právnická osoba, jejíž odběrné plynové zařízení je připojeno k přepravní nebo distribuční soustavě a jejíž plánovaná roční spotřeba plynu stanovená podle přílohy č. 10 ktéto vyhlášce v odběrném místě přesahuje 630 MWh a roční odběr plynu nepřesahuje 4 200 MWh,

c)    kategorie domácnost - fyzická osoba, která odebírá plyn k uspokojování své osobní potřeby související s bydlením nebo osobních potřeb členů její domácnosti,

d)    kategorie maloodběratel - zákazník, který není velkoodběratelem, středním odběratelem ani domácností.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 365/2009 Sb.

Náležitosti žádosti o rezervaci distribuční kapacity

Technické údaje

 1. Identifikace žadatele o rezervaci distribuční kapacity formou EIC kódu
 2. Požadovaný termín rezervace distribuční kapacity od - do
 3. Požadovaný typ rezervované kapacity
  1. Identifikace odběrného nebo předávacího místa případně souhrnu předávacích míst formou EIC kódu
 4. Identifikace zákazníka formou

a.    jména, popřípadě jmen, příjmení a data narození u kategorie domácnost

b.   IČ a jména, příjmení a případného dodatku nebo obchodní firmou či názvem
v ostatních případech

c.    EIC kódu provozovatele distribuční soustavy nebo výrobce plynu

 1. Velikost požadované distribuční kapacity v daném odběrném nebo předávacím místě případně souhrnu předávacích míst s měřením typu A nebo B. U odběrných míst s více měřícími místy se za velikost požadované distribuční kapacity považuje hodnota kapacity za měřící místa typu A a B
 2. Předpokládaná výše ročního odběru plynu
  1. U odběrných míst zákazníků kategorie velkoodběratel a střední odběratel nebo u odběrných míst kategorie maloodběr s měsíční periodou odečtu roční diagram předpokládané výše měsíčních odběrů plynu
 3. Elektronická emailová adresa zákazníka, pokud je k dispozici

 

 

Prohlášení o správnosti a pravdivosti uvedených údajů.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 365/2009 Sb.

Pravidla pro posouzení proveditelnosti renominace přepravy, distribuce a uskladňování

Příloha: 365_2009_pr4.pdf

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 365/2009 Sb.

Rovnice pro určení tolerance subjektům zúčtování na jednotlivých vstupních a výstupních bodech přepravní soustavy

Příloha: 365_2009_pr5.pdf

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 365/2009 Sb.

Termíny a postupy podávání nabídek nebo poptávek provozovatelem přepravní soustavy na krátkodobém trhu za nevyrovnané odchylky

Příloha: priloha-6---sb0135-2010-370-2010-1.pdf

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 365/2009 Sb.

Údaje za vyúčtování distribuce nebo přepravy plynu

Provozovatel distribuční nebo přepravní soustavy zasílá za vyúčtování distribuce plynu pro odběrné místo zákazníka minimálně tyto údaje

A.   Identifikační údaje

 1. číselný kód provozovatele distribuční nebo přepravní soustavy
 2. číselný kód dodavatele plynu
 3. číselný kód odběrného místa
 4. identifikace měřících míst, číslo a typ měřícího zařízení
 5. fakturační období

B.   Údaje z měření

1.    za odběrné místo zákazníka kategorie velkoodběratel nebo střední odběratel
s měřením typu A nebo B

i.   přepočtené spotřeby plynu v jednotlivých plynárenských dnech v m3

ii.     spalné teplo objemové v jednotlivých plynárenských dnech v MWh/m3

iii.    distribuované  množství  plynu v jednotlivých  plynárenských  dnech
v MWh zaokrouhlené na tři desetinná místa

iv.    jednotková pevná cena za odebraný plyn v Kč/MWh

v.     jednotková pevná cena za činnost zúčtování operátora trhu v Kč/MWh

2.    za odběrné místo s měřením typu C

i.   počáteční stav měřidla v m3

ii.     konečný stav měřidla v m3

iii.    rozdělení naměřené spotřeby do jednotlivých plynárenských měsíců
v MWh zaokrouhlené na tři desetinná místa

iv.    přepočítací koeficient na standardní podmínky

v.     jednotková pevná cena za odebraný plyn v jednotlivých plynárenských
měsících v Kč/MWh

vi.    jednotková pevná cena za činnost zúčtování operátora trhu v Kč/MWh

C.   Sjednané hodnoty

1. za odběrné místo zákazníka kategorie velkoodběratel nebo střední odběratel s měřením typu A nebo B

i.      Rezervovaná kapacita na dobu neurčitou

1.    velikost rezervované kapacity v tis.m3

2.    podíl posuzovaného období na jednotkové ceně

3.    jednotková pevná roční cena za denní rezervovanou kapacitu
v Kč/tis.m3

ii.     Rezervovaná měsíční kapacita

1. velikost rezervované kapacity v tis.m3


 1. počátek platnosti rezervované kapacity
 2. konec platnosti rezervované kapacity
 3. podíl posuzovaného období na jednotkové ceně
 4. jednotková pevná cena za denní rezervovanou kapacitu v Kč/tis.m3

iii.     Rezervovaná klouzavá kapacita

 1. velikost rezervované kapacity v tis.nť
 2. počátek platnosti rezervované kapacity
 3. konec platnosti rezervované kapacity
 4. podíl posuzovaného období na jednotkové ceně
 5. jednotková pevná cena za denní rezervovanou kapacitu v Kč/tis.m3

iv.     Překročení rezervované kapacity

 1. maximální velikost překročení rezervované kapacity v tis.m3
  1. jednotková  pevná  cena  za  překročení  denní  rezervované kapacity v Kč/tis.m3

            2. za odběrné místo s měřením typu C

i. Rezervovaná distribuční kapacita

 1. velikost rezervované distribuční kapacity v tis.m3 stanovené výpočtem
 2. podíl posuzovaného období na jednotkové ceně
  1. jednotková pevná roční cena za denní rezervovanou kapacitu v Kč/tis.m3

ii. Stálý měsíční plat

 1. počátek posuzovaného období
 2. konec posuzovaného období
 3. podíl posuzovaného období na jednotkové ceně
 4. jednotková stálá měsíční platba za přistavenou kapacitu

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 365/2009 Sb.

Charakter odběrného místa pro přiřazení typového diagramu dodávky

Příloha: 365_2009_pr8-dle-370_2010.pdf

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 365/2009 Sb.

Stanovení zbytkového diagramu odběru plynu a výpočet odběru plynu podle typového diagramu dodávky

Příloha: priloha-9---sb0135-2010-370-2010-1.pdf

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 365/2009 Sb.

Postup stanovení plánované a přepočtené roční spotřeby plynu zákazníků s měřením typu C

Příloha: priloha-10---sb0135-2010-370-2010-1.pdf

Příloha č. 11 k vyhlášce č. 365/2009 Sb.

Třídy typových diagramů dodávky

Příloha: priloha-11---sb0135-2010-370-2010-1.pdf

Příloha č. 12 k vyhlášce č. 365/2009 Sb.

Předání informací provozovatele distribuční nebo přepravní soustavy o odběrných místech zákazníků operátorovi trhu

 

A. Povinné registrované údaje o odběrném místu zákazníka:

 1. jednoznačný identifikátor odběrného místa zákazníka
 2. název odběrného místa zákazníka
 3. datum, od kterého bude operátor trhu přijímat data pro dané odběrné místo
 4. typ měření
 5. distribuční kapacita v odběrném místě zákazníka s měřením typu A nebo B
 6. identifikátor soustavy, ke které je odběrného místa zákazníka připojeno
  1. plánovaná roční spotřeby v MWh zaokrouhlené na tři desetinná místa a třída přiřazeného typového diagramu dodávky v odběrném místě zákazníka s měřením typu C.

 

 

B. Nepovinné údaje o odběrném místě zákazníka:

 1. vlastník odběrného místa zákazníka
 2. označení a adresa odběrného místa (číslo domu, ulice, místo/obec, PSČ)
 3. typ a cyklus zasílání doplňujících údajů pro fakturaci distribuce
předpokládaný měsíc prvního odečtového cyklu (první měsíc odečtu v roce).

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 365/2009 Sb.

Užití typových diagramů dodávek plynu při rozpočtení fakturované spotřeby pomocí typových diagramů dodávky plynu provozovatelem distribuční soustavy a odhadu spotřeby v případě nedostupnosti údajů zaznamenaných měřícím zařízením v odběrném místě zákazníka s měřením typu C

Příloha: priloha-13---sb0135-2010-370-2010-1.pdf

Příloha č. 14 k vyhlášce č. 365/2009 Sb.

Tabulka spalných tepel pro převod rezervovaných přepravních kapacit

Příloha: priloha-14---sb0135-2010-370-2010-1.pdf


Poznámka pod čarou 1)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1775/2005 ze dne 28. září 2005 o podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám.

Poznámka pod čarou 2)

Vyhláška č. 140/2009 Sb., o způsobu regulace v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen.

Poznámka pod čarou 3)

§ 17 odst. 10 energetického zákona.

Poznámka pod čarou 4)

Vyhláška č. 334/2009 Sb., o stavech nouze v plynárenství.

Poznámka pod čarou 5)

§ 58 odst. 1 písm. i) a § 60 odst. 1 písm. f) energetického zákona.

Poznámka pod čarou 6)

Vyhláška č. 251/2001 Sb., kterou se stanoví Pravidla provozu přepravní soustavy a distribučních soustav.

Poznámka pod čarou 7)

Vyhláška č. 545/2006 Sb., o kvalitě dodávek plynu a souvisejících služeb v plynárenství.