Vyhláška č. 150/2001 Sb.

ze dne 12. dubna 2001, kterou se stanoví minimální účinnost užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie, ve znění vyhlášky 478/2005 Sb.

Vyhláška č. 150/2001 Sb.

kterou se stanoví minimální účinnost užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie ve znění vyhl. č. 478/2005 Sb.

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 14 odst. 5 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, (dále jen "zákon") k provedení § 6 odst. 1 zákona:

 

§ 1
Předmět úpravy

   (1) Vyhláška stanoví minimální účinnost užití energie při:

a) výrobě tepelné energie v kotlích,
b) dodávce tepelné energie na výstupu z kotelny,
c) výrobě elektřiny v parním turbosoustrojí,
d) kombinované výrobě elektřiny a tepla v soustrojí s plynovou turbínou a spalinovým kotlem,
e) kombinované výrobě elektřiny a tepla v souboru s plynovou a parní turbínou a spalinovým kotlem (dále jen "paroplynový cyklus"),
f) kombinované výrobě elektřiny a tepla v kogenerační jednotce s pístovým motorem,
g) kombinované výrobě elektřiny a tepla v palivovém článku.

   (2) Vyhláška dále určuje způsob stanovení skutečně dosažené účinnosti užití energie v zařízeních pro výrobu elektřiny a tepelné energie.

 

§ 2
Rozsah úpravy


   (1) Vyhláška se vztahuje na nově zřizovaná zařízení pro výrobu elektřiny nebo tepelné energie a na zařízení pro výrobu elektřiny nebo tepelné energie, u nichž se provádí změna dokončených staveb (dále jen "rekonstrukce zařízení"), s výjimkou zařízení pro výrobu tepelné energie s celkovým tepelným výkonem do 200 kW, kogeneračních jednotek s pístovými motory do celkového elektrického výkonu výrobny 90 kW a kotlů využívajících teplo odpadních spalin z technologických procesů, a to i v případě, že jsou vybaveny přitápěním.
   (2) Vyhláška se vztahuje na nově zřizovaná zařízení pro výrobu elektřiny nebo tepelné energie a na rekonstrukce zařízení, k nimž bylo vydáno stavební povolení 1) po dni nabytí účinnosti této vyhlášky.

 

§ 3
Minimální účinnost užití energie při výrobě tepelné energie v kotlích


   (1) Účinností užití energie při výrobě tepelné energie v kotlích je účinnost výroby tepelné energie v kotli ηv podle přílohy č. 1 a účinnost dodávky tepelné energie z kotelny, resp. ze zdroje tepelné energie  ηd podle přílohy č. 4.
   (2) Minimální účinnost výroby tepelné energie při provozu kotlů v závislosti na druhu spalovaného paliva a jmenovitém výkonu kotle je uvedena v příloze č. 2, při provozu spalinových kotlů za plynovou turbínou v příloze č. 3. Minimální účinnost dodávky tepelné energie z kotelny je uvedena v příloze č. 5.
   (3) Minimální účinnost výroby tepelné energie a minimální účinnost dodávky tepelné energie se vztahuje jak na samostatný zdroj tepelné energie, tak na kotelnu, která je součástí výrobny elektřiny.
   (4) Jestliže je v kotelně více kotlů, vztahuje se minimální účinnost výroby tepelné energie ηv v na každý kotel, s výjimkou kotle, který byl v daném roce z vážných provozních důvodů využíván jen krátkých intervalech, popřípadě s podstatně sníženým výkonem. Tím není dotčeno dodržení minimální účinnosti dodávky tepelné energie ηd uvedené v příloze č. 5.
   (5) Není-li v kotelně instalováno měření výroby tepelné energie a spotřeby paliva na všech kotlích, zjišťuje se splnění minimální účinnosti výroby u kotlů, které jsou měřením vybaveny. U ostatních kotlů se splnění minimální účinnosti výroby zjišťuje za část roku, kdy to provozní podmínky umožňují, zejména za dobu, kdy byl kotel v provozu samostatně. Vždy se zjišťuje dodržení minimální účinnosti dodávky z kotelny ηd uvedené v příloze č. 5.
   (6) Při rekonstrukci zařízení pro výrobu tepelné energie v kotli nemusí být splněna minimální účinnost výroby tepelné energie podle přílohy č. 2 nebo 3 nebo účinnost dodávky tepelné energie podle přílohy č. 5, prokáže-li energetický audit, že její splnění není technicky možné nebo je ekonomicky neefektivní. V takovém případě se realizují technická opatření a úpravy provozního režimu vedoucí ke zlepšení dosud dosahované účinnosti užití energie. Takto stanovená hodnota účinnosti se stává závaznou pro dodržování při provozu zařízení.

 

§ 4
Minimální účinnost užití energie
při výrobě elektřiny v parním turbosoustrojí


   (1) Účinností užití energie při výrobě elektřiny v parním turbosoustrojí je účinnost výroby elektřiny ηl podle přílohy č. 6.
   (2) Minimální účinnost výroby elektřiny při provozu turbosoustrojí je uvedena v příloze č. 7.
   (3) Minimální účinnost výroby elektřiny podle přílohy č. 7 se nevztahuje na parní turbosoustrojí s kondenzačním provozem, které odebírá páru z rozvodu o nižším tlaku a slouží zpravidla k regulaci kolísavého odběru páry průmyslového závodu.
   (4) Je-li ve výrobně elektřiny více turbosoustrojí, vztahuje se minimální účinnost výroby elektřiny podle přílohy č. 7 na průměrnou hodnotu celé výrobny.
   (5) Při rekonstrukci zařízení pro výrobu elektřiny v parním kondenzačním turbosoustrojí nemusí být splněna minimální účinnost výroby elektřiny podle přílohy č. 7, prokáže-li energetický audit, že pro jeho splnění nelze zajistit dostatečný odběr tepelné energie nebo zavedení kombinované výroby tepla a elektřiny je technicky nevhodné nebo ekonomicky neefektivní. V takovém případě se realizují technická opatření a úpravy provozního režimu vedoucí ke zlepšení dosud dosahované účinnosti užití energie. Takto stanovená hodnota účinnosti se stává závaznou pro dodržování při provozu zařízení.

 

§ 5
Minimální účinnost užití energie
při výrobě elektřiny a tepelné energie v soustrojí
s plynovou turbínou a spalinovým kotlem


   (1) Účinností užití energie při výrobě tepelné energie v soustrojí s plynovou turbínou a spalinovým kotlem je účinnost výroby energie ηet podle přílohy č. 8.
   (2) Minimální účinnost výroby energie při provozu soustrojí vztažená na výsledné produkty, tj. elektrickou a tepelnou energii, je uvedena v příloze č. 9.
   (3) Špičkovým provozem soustrojí v příloze č. 9 je provoz nejvýše 500 hodin ročně.
   (4) Je-li ve výrobně elektřiny více soustrojí s plynovou turbínou, vztahuje se požadavek dodržení minimální účinnosti podle přílohy č. 9 na průměrnou hodnotu celé výrobny.

 

§ 6
Minimální účinnost užití energie
při výrobě elektřiny a tepelné energie v paroplynovém cyklu

   (1) Účinností užití energie při výrobě tepelné energie v paroplynovém cyklu je účinnost výroby energie ηet podle přílohy č. 10.
   (2) Minimální účinnost výroby energie při provozu paroplynového cyklu vztažená na výsledné produkty, tj. elektřinu a tepelnou energii, je uvedena v příloze č. 9.
   (3) Je-li ve výrobně elektřiny více soustrojí s plynovou, popř. s parní turbínou, vztahuje se požadavek dodržení minimální účinnosti podle přílohy č. 9 na průměrnou hodnotu celé výrobny.

 

§ 7
Minimální účinnost užití energie při výrobě elektřiny
a tepelné energie v kogenerační jednotce s pístovým motorem


   (1) Účinností užití energie při výrobě tepelné energie v kogenerační jednotce s pístovým motorem je účinnost výroby elektřiny ηkj podle přílohy č. 11 a účinnost výroby elektřiny ve výrobně ηet podle přílohy č. 12.
   (2) Minimální účinnost výroby energie v kogenerační jednotce s pístovým motorem vztažená na výsledné produkty, tj. elektřinu a tepelnou energii, je uvedena v příloze č. 13.
   (3) Špičkovým provozem soustrojí se v příloze č. 13 rozumí provoz nejvýše 500 hodin ročně.
   (4) Je-li ve výrobně více kogeneračních jednotek a výroba elektrické a tepelné energie je měřena souhrnně za celou výrobnu, vztahuje se požadavek dodržení hodnoty minimální účinnosti podle přílohy č. 13 na celou výrobnu.
   (5) Minimální účinnost výroby energie při kombinaci kogeneračních jednotek a kotlů ve výrobně je uvedena v příloze č. 13.

 

§ 8
Minimální účinnost užití energie při výrobě elektřiny
a tepelné energie v palivovém článku

   (1) Účinností užití energie při výrobě tepelné energie v palivovém článku je účinnost výroby elektřiny a tepelné energie ηpc podle přílohy č. 14 a účinnost výroby elektřiny ve výrobně ηet podle přílohy č. 14.
   (2) Minimální účinnost výroby energie v palivovém článku bude stanovena po získání potřebných provozních zkušeností a po ověření prakticky dosažitelných hodnot.
   (3) Je-li ve výrobně více palivových článků a výroba elektřiny a tepelné energie je měřena souhrnně za celou výrobnu, vztahuje se požadavek dodržení minimální účinnosti na celou výrobnu.

 

§ 9
Stanovení minimální účinnosti užití energie


   (1) Ve zdrojích tepelné energie s celkovým tepelným výkonem nad 200 kW a ve výrobnách elektřiny s celkovým instalovaným elektrickým výkonem nad 90 kW se vede provozní evidence o instalovaném zařízení a využívá se k vyhodnocování účinnosti užití energie a k porovnání provozních hodnot s minimální účinností podle příloh č. 2, 3, 7, 9 a 13.
   (2) Na vyžádání se předkládá provozní evidence a výpočet účinnosti užití energie Státní energetické inspekci podle zvláštního právního předpisu. 2) 
   (3) Účinnost dodávky tepelné energie ze zdroje ηd a účinnost výroby tepelné energie ηv u každého kotle vybaveného měřením výroby tepla a spotřeby paliva se ve zdroji tepelné energie s celkovým výkonem nad 200 kW vyhodnocuje a eviduje jedenkrát měsíčně. Pro ostatní kotle platí ustanovení § 3 odst. 6.
   (4) Účinnost výroby elektřiny ηel se vyhodnocuje pro každé parní turbosoustrojí, pro každé soustrojí s plynovou turbínou a spalinovým kotlem a pro celou výrobnu elektřiny jedenkrát měsíčně.
   (5) Účinnost užití energie het se ve výrobně elektřiny s celkovým instalovaným elektrickým výkonem nad 90 kW u každé kogenerační jednotky nebo palivového článku, pokud jsou vybaveny samostatným měřením výroby elektřiny a spotřeby paliva, a pro celou výrobnu elektřiny vyhodnocuje jedenkrát měsíčně.
   (6) Hodnocení minimální účinnosti užití energie podle příloh č. 2, 3, 7, 9 a 13 se provádí vždy jednou ročně a je rozhodující splnění průměrné roční hodnoty dosahované za provozních podmínek zdroje tepelné energie a výrobny elektřiny.

 

§ 10
Účinnost


Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení, s výjimkou § 9 odst. 6, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2002.

Ministr:
doc. Ing. Grégr v. r.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 150/2001 Sb.

Stanovení účinnosti výroby tepelné energie v kotlích

Příloha: 150_2001_pr1.pdf

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 150/2001 Sb.

Minimální účinnost výroby tepelné energie ηv pro palivové kotle

Příloha: 150_2001_pr2.pdf

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 150/2001 Sb.

Minimální účinnost výroby tepelné energie ηv pro spalinové kotle za plynovou turbínou

Příloha: 150_2001_pr3.pdf

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 150/2001 Sb.

Stanovení účinnosti dodávky tepelné energie z kotelny, popř. ze zdroje tepelné energie.

Příloha: 150_2001_pr4.pdf

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 150/2001 Sb.

Minimální účinnost dodávky tepla z kotelny, resp. ze zdroje tepelné energie

Příloha: 150_2001_pr5.pdf

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 150/2001 Sb.

Stanovení účinnosti výroby elektřiny v parním turbostroji

Příloha: 150_2001_pr6.pdf

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 150/2001 Sb.

Minimální účinnost výroby elektrické energie v parním terbosoustrojí ηel.

Příloha: 150_2001_pr7-478-2005.pdf

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 150/2001 Sb.

Stanovení účinnosti výroby energie v soustrojí s plynovou turbínou a spalinovým kotlem.

Příloha: 150_2001_pr8.pdf

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 150/2001 Sb.

Minimální účinnost výroby energie v kombinovanom cyklu s plynovou turbínou a spalinovým kotlem a v paroplynovém cyklu ηet.

Příloha: 150_2001_pr9-478-2005.pdf

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 150/2001 Sb.

Stanovení účinnosti výroby energie v paroplynovém cyklu.

Příloha: 150_2001_pr10-478-2005.pdf

Příloha č. 11 k vyhlášce č. 150/2001 Sb.

Stanovení účinnosti výroby energie v kogenerační jednotce s pístovým motorem

Příloha: 150_2001_pr11.pdf

Příloha č. 12 k vyhlášce č. 150/2001 Sb.

Stanovení účinnosti výroby energie ve výrobně (kotelně) s kogeneračními jednotkami.

Příloha: 150_2001_pr12.pdf

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 150/2001 Sb.

Minimální účinnost výroby energie v kogenerační jednotce s pístovým motorem ηkj a minimální účinnost výroby energie ve výrobně s kogeneračními jednotkami a kotli ηet.

Příloha: 150_2001_pr13.pdf

Příloha č. 14 k vyhlášce č. 150/2001 Sb.

Stanovení účinnosti výroby energie (elektrické a tepelné) ηpc v palivovém článku

Příloha: 150_2001_pr14.pdf

Příloha č. 15 k vyhlášce č. 150/2001 Sb.

Stanovení účinnosti výroby energie ηet ve výrobně (kotelně) s palivovými články a kotli

Příloha: 150_2001_pr15.pdf


Poznámka pod čarou 1)

Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Poznámka pod čarou 2)

§ 93 zákona č. 458/2000 Sb.. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)