Vyhláška č. 358/2009 Sb.

ze dne 8. října 2009, kterou se mění vyhláška č. 426/2005 sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích, ve znění vyhlášky č. 363/2007 Sb.

Vyhláška č. 358/2009 Sb., ze dne 8. října 2009,

kterou se mění vyhláška č. 426/2005 Sb., o podrobnostech udělování licenci pro podnikání v energetických odvětvích, ve znění vyhlášky č. 363/2007 Sb.

 Energetický regulační úřad stanoví podle § 98a odst. 2 písm. a) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb.:

 Čl. I

 Vyhláška č. 426/2005 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích, ve znění vyhlášky č. 363/2007 Sb., se mění takto:

 1. § 1 včetně nadpisu zní:

 „§ 1

 Předmět úpravy

 Tato vyhláška stanoví vzory žádostí k udělení, změně a zrušení licence, náležitosti prohlášení odpovědného zástupce, způsoby určení vymezeného území a provozovny, prokázání vlastnického nebo užívacího práva k užívání energetického zařízení, způsoby prokazování finančních a technických předpokladů a odborné způsobilosti pro jednotlivé druhy licencí.“.

 2. § 2 se včetně nadpisu zrušuje.

 3. V § 3 odst. 1 se číslo „17“ nahrazuje číslem „22“.

 4. § 8 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 4a a 4b zní:

 „§ 8

 Finanční předpoklady a způsoby jejich prokazování

 (1) Žadatel prokazuje výstupem z insolvenčního rejstříku, ne starším než 3 měsíce od data podání žádosti, že v průběhu uplynulých 3 let od data podání žádosti o udělení licence soud nezrušil konkurz vedený na majetek žadatele proto, že bylo splněno rozvrhové usnesení, nebo že soud nezamítl insolvenční návrh proto, že majetek dlužníka nepostačoval k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo že soud nerozhodl o zrušení konkurzu proto, že majetek dlužníka byl zcela nepostačující. V případě, že uplynulá 3 léta od data podání žádosti o udělení licence spadají do období před 1. lednem 2008, prokazuje finanční předpoklady podle věty první žadatel zapsaný v obchodním rejstříku rovněž výpisem z obchodního rejstříku, ne starším než 3 měsíce od data podání žádosti, a žadatel, který je veden v živnostenském nebo obdobném rejstříku a současně není zapsán v obchodním rejstříku, výpisem ze živnostenského nebo jiného obdobného rejstříku, ne starším než 3 měsíce od data podání žádosti.

 (2) Žadatel prokazuje, že nemá evidovány nedoplatky na daních a poplatcích, potvrzením o bezdlužnosti, vydaným příslušným finančním úřadem, ne starším než 3 měsíce od data podání žádosti. Potvrzením o bezdlužnosti, vydaným příslušným orgánem celní správy, ne starším než 3 měsíce od data podání žádosti o udělení licence, žadatel prokazuje, že nemá evidovány nedoplatky na clech.

 (3) Žadatel prokazuje, že nemá evidovány nedoplatky na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, včetně penále, potvrzením4a), ne starším než 3 měsíce od data podání žádosti o udělení licence, vydaným příslušnou okresní správou sociálního zabezpečení.

 (4) Žadatel prokazuje, že nemá evidovány nedoplatky na pokutách a poplatcích vůči České republice nebo územním samosprávným celkům, které nelze doložit doklady vydanými podle odstavce 2 nebo 3, a nedoplatky na pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, prohlášením. Prohlášením dále prokazuje žadatel, že v průběhu uplynulých 3 let od data podání žádosti soud nezrušil konkurz vedený na majetek žadatele proto, že bylo splněno rozvrhové usnesení, nebo že soud nezamítl insolvenční návrh proto, že majetek dlužníka nepostačoval k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo že soud nerozhodl o zrušení konkurzu proto, že majetek dlužníka je zcela nepostačující, jedná-li se o žadatele, který vykonává podnikatelskou činnost a není zapsán v obchodním rejstříku ani veden v živnostenském nebo obdobném rejstříku, nebo jedná-li se o žadatele, který nevykonává ani v příslušném období nevykonával podnikatelskou činnost.

 (5) Žadatel o udělení licence na přenos elektřiny, distribuci elektřiny, přepravu plynu, uskladňování plynu, distribuci plynu, výrobu tepelné energie, rozvod tepelné energie nebo na výrobu elektřiny, pokud bude instalovaný elektrický výkon výrobny elektřiny 1 MW a vyšší, finanční předpoklady dále prokazuje

 a) objemem dostupných finančních prostředků:

 1. měsíčními výpisy z bankovního účtu o počátečních a konečných zůstatcích za období posledního jednoho běžného roku nebo za kratší období, nevykonává-li podnikatelskou činnost po dobu alespoň jednoho roku,

 2. vyjádřením banky, u níž má žadatel veden běžný účet, o schopnosti žadatele plnit své finanční závazky a o pohybech na účtu za období posledního jednoho běžného roku nebo za kratší dobu, nevykonává-li žadatel podnikatelskou činnost po dobu alespoň jednoho roku, nebo

 3. smlouvou o úvěru nebo jinou smlouvou obdobného typu, pokud žadatel nemá dostatečné vlastní zdroje, a splátkovým kalendářem všech dosavadních úvěrů,

 b) poslední účetní závěrkou ověřenou auditorem v případě, že žadatel má povinnost zpracovat audit, včetně její přílohy v úplném rozsahu v případě, že žadatel v předcházejícím účetním období vykonával podnikatelskou činnost, případně daňovou evidencí nebo záznamem o příjmech a výdajích podle zákona upravujícího daně z příjmů4b),

 c) údaji o obchodním majetku a čistém obchodním majetku, nevyplývají-li z účetní závěrky, přičemž obchodní majetek se pro účely této vyhlášky vypočte jako součet hmotného majetku, peněžních prostředků v hotovosti a cenin, peněžních prostředků na bankovních účtech, zásob, pohledávek včetně poskytnutých úvěrů a půjček a ostatního majetku; do obchodního majetku se nezahrnuje hodnota závazků včetně přijatých úvěrů a půjček, mzdy a rezervy; žadatel, který vede daňovou evidenci4a), prokazuje finanční způsobilost obchodním majetkem vypočteným z údajů uvedených v Přiznání k dani z příjmu fyzických osob za poslední zdaňovací období,

 d) podnikatelským plánem obsahujícím popis dlouhodobé schopnosti financování licencované činnosti a předpokládaných nákladů a výnosů z licencované činnosti finanční bilancí žadatele; obsah finanční bilance žadatele je uveden v příloze č. 23 k této vyhlášce.

 (6) Žadatel o udělení licence na výrobu elektřiny o instalovaném elektrickém výkonu výrobny elektřiny od 200 kW do 1 MW včetně může doložit finanční předpoklady podle odstavců 1 až 3 prohlášením.

 (7) Žadatel o udělení licence na výrobu elektřiny ze zařízení využívajícího obnovitelný zdroj energie, které je nově uváděno do provozu, finanční předpoklady dále prokazuje konečným rozpočtem jednotlivých položek realizovaných investic potřebných pro uvedení tohoto zařízení do provozu.

 (8) Žadatel o udělení licence na obchod s elektřinou nebo na obchod s plynem dále prokazuje finanční předpoklady způsoby uvedenými v odstavci 5 písm. a) a b).

 4a) § 22 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění zákona č. 424/2003 Sb.

 4b) Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.“.

 5. V § 9 písm. a) se za slovo „zařízení“ vkládají slova „územním souhlasem^5),“.

 6. V § 9 písmeno f) zní:

 „f) u již používaných energetických zařízení dokladem prokazujícím splnění požadavků k zajištění bezpečnosti práce (zpráva o revizi) stanovených zvláštním právním předpisem6) nebo znaleckým posudkem, ne starším 6 měsíců, osvědčujícím splnění požadavků k zajištění bezpečnosti práce, a dále

 1. územním souhlasem, kolaudačním rozhodnutím nebo oznámením záměru započít s užíváním stavby stavebnímu úřadu a současně prohlášením žadatele, že stavební úřad užívání stavby nezakázal, nebo kolaudačním souhlasem, popřípadě dokumentací skutečného provedení stavby nebo zjednodušenou dokumentací pořízených za podmínek stanovených stavebním zákonem, nebo

 2. jedná-li se o energetické zařízení, které již bylo dříve využíváno pro podnikání v energetických odvětvích na základě rozhodnutí o udělení licence, jiným věrohodným způsobem dokládajícím splnění podmínek pro užívání stavby podle stavebního zákona,“.

 7. V § 9 písm. g) se za slovo „energie“ vkládá slovo „rovněž“.

 8. Přílohy č. 1 až 23 znějí:

 Příloha č. 1 k vyhlášce č. 426/2005 Sb.

 Příloha č. 2 k vyhlášce č. 426/2005 Sb.

 Příloha č. 3 k vyhlášce č. 426/2005 Sb.

 Příloha č. 4 k vyhlášce č. 426/2005 Sb.

 Příloha č. 5 k vyhlášce č. 426/2005 Sb.

 Příloha č. 6 k vyhlášce č. 426/2005 Sb.

 Příloha č. 7 k vyhlášce č. 426/2005 Sb.

 Příloha č. 8 k vyhlášce č. 426/2005 Sb.

 Příloha č. 9 k vyhlášce č. 426/2005 Sb.

 

 Příloha č. 10 k vyhlášce č. 426/2005 Sb.

 Příloha č. 11 k vyhlášce č. 426/2005 Sb.

 Příloha č. 12 k vyhlášce č. 426/2005 Sb.

 Příloha č. 13 k vyhlášce č. 426/2005 Sb.

 Příloha č. 14 k vyhlášce č. 426/2005 Sb.

 Příloha č. 15 k vyhlášce č. 426/2005 Sb.

 Příloha č. 16 k vyhlášce č. 426/2005 Sb.

 Příloha č. 17 k vyhlášce č. 426/2005 Sb.

 Příloha č. 18 k vyhlášce č. 426/2005 Sb.

 Příloha č. 19 k vyhlášce č. 426/2005 Sb.

 Příloha č. 20 k vyhlášce č. 426/2005 Sb.

 Příloha č. 21 k vyhlášce č. 426/2005 Sb.

 Příloha č. 22 k vyhlášce č. 426/2005 Sb.

 Příloha č. 23 k vyhlášce č. 426/2005 Sb.

 Čl. II

 Přechodné ustanovení

 Žádosti o udělení licence pro podnikání v energetických odvětvích podané přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se vyřídí podle vyhlášky č. 426/2005 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích, ve znění platném před nabytím účinnosti této vyhlášky.

 Čl. III

 Účinnost

 Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne jejího vyhlášení.

 Předseda:

 Ing. Fiřt v. r.