Vyhláška č. 41/2010 Sb.

ze dne 4. února 2010, kterou se mění vyhláška č. 540/2005 Sb., o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice

Vyhláška č. 41/2010 Sb.

ze dne 4.února 2010, kterou se mění vyhláška č. 540/2005 Sb., o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice

VYHLÁŠKA

ze dne 4. února 2010,

kterou  se mění vyhláška č. 540/2005 Sb., o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice

Energetický  regulační úřad stanoví podle § 98a odst. 2 písm. c) zákona č.  458/2000  Sb.,  o  podmínkách  podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb.:
 
Čl. I
 
Vyhláška  č.  540/2005 Sb., o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice, se mění takto:
 
1. V § 1 se slovo „lhůt“ nahrazuje slovy „postupy a lhůty“.
 
2. § 2 včetně nadpisu zní:
 
㤠2
 
Základní pojmy
 
Pro účely této vyhlášky se rozumí
 
a)  přerušením přenosu nebo distribuce elektřiny - stav v odběrném nebo předávacím místě účastníka trhu s elektřinou, při kterém není přenosová nebo distribuční soustava schopna dopravovat do tohoto místa elektřinu; za  přerušení  přenosu  nebo  distribuce elektřiny není považován stav, jehož příčinou  je  elektrické  zařízení  zákazníka  nebo  elektrická přípojka,  která není ve vlastnictví provozovatele distribuční soustavy a není provozovatelem distribuční soustavy provozována podle § 45 odst. 6 energetického zákona, nebo společné elektrické  zařízení  v nemovitosti,
 
b) dlouhodobým přerušením - přerušení přenosu nebo distribuce elektřiny s dobou trvání delší než 3 minuty,
 
c)  plánovaným přerušením - přerušení přenosu nebo distribuce elektřiny při  provádění plánovaných prací na zařízení přenosové nebo distribuční soustavy nebo v jejich ochranném pásmu podle § 24 odst. 3 písm. c) bodu 6  a  odst.  5  a  § 25 odst. 4 písm. c) bodu 5 a odst. 6 energetického zákona,
 
d)  ukončením  přerušení  přenosu  nebo  distribuce elektřiny - okamžik obnovení  schopnosti  přenosové nebo distribuční soustavy dopravovat do odběrného  nebo předávacího místa účastníka trhu s elektřinou elektřinu v  množství  a  kvalitě  podle  technických  norem  a uzavřených smluv; ukončením  přerušení přenosu nebo distribuce elektřiny se rozumí i stav náhradního  napájení odběrného nebo předávacího místa včetně případného omezení  množství  dodávané  elektřiny,  které je sjednáno ve smlouvě o distribuci  elektřiny  nebo  ve  smlouvě  o sdružených službách dodávky elektřiny,
 
e)  dodavatelem  sdružené služby - výrobce nebo obchodník s elektřinou, který na základě smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny dodává elektřinu zákazníkovi.“.
 
3. § 3 včetně nadpisu zní:
 
㤠3
 
Obecná ustanovení
 
(1)  Kvalita  dodávek a služeb souvisejících s regulovanými činnostmi v elektroenergetice  a  její  parametry  jsou  vyjádřeny  prostřednictvím standardů  přenosu  nebo  distribuce  elektřiny,  standardů  dodávek  a ukazateli nepřetržitosti přenosu nebo distribuce elektřiny.
 
(2)  Za  nedodržení standardů se nepovažuje, jestliže příslušný držitel licence  neprovede  úkony a postupy vyžadované standardy ve stanovených lhůtách z důvodu, že
 
a)  daný  účastník  trhu  s  elektřinou ve lhůtě stanovené pro dodržení standardu  učiní  projev vůle, ze kterého jednoznačně vyplývá požadavek provést  tyto  úkony  a  postupy ve lhůtě delší, než je lhůta stanovená standardem,
 
b)  daný  účastník trhu s elektřinou prokazatelně neposkytne součinnost nezbytnou k dodržení standardu,
 
c)  není  spravedlivě  možné  požadovat od příslušného držitele licence dodržení  standardu,  zejména v důsledku vzniku živelních událostí nebo havárií na zařízení přenosové nebo distribuční soustavy, nebo
 
d)  nastal  stav  nouze  nebo  jsou  prováděny  činnosti  bezprostředně zamezující jeho vzniku.
 
(3)  Ustanovení  této  vyhlášky  o  standardech přenosu nebo distribuce elektřiny  a standardech dodávek elektřiny vztahující se na zákazníka a o  výši  náhrad  pro  zákazníka  se  použijí  obdobně na výrobce, pokud odebírá elektřinu z přenosové nebo distribuční soustavy, a nestanoví-li tato vyhláška jinak, též na provozovatele lokální distribuční soustavy, pokud  odebírá  elektřinu pro krytí ztrát v jeho distribuční soustavě a pro vlastní potřebu.
 
(4) Lhůty pro splnění standardů na území hlavního města Prahy podle § 5 a  7  se  vztahují  na  provozovatele  distribuční  soustavy,  k  jehož distribuční soustavě je na území hlavního města Prahy připojena většina odběrných míst jeho zákazníků.“.
 
4. V § 4 odstavce 1 až 4 znějí:
 
„(1) Náhradu podle této vyhlášky uplatňuje
 
a) zákazník za nedodržení standardu distribuce elektřiny  u provozovatele  distribuční soustavy, k jehož soustavě je jeho předávací nebo  odběrné  místo  připojeno  a  má  sjednanou smlouvu na distribuci elektřiny,
 
b) zákazník za nedodržení standardu dodávek elektřiny u dodavatele nebo dodavatele  sdružené  služby, který na základě příslušné smlouvy dodává elektřinu zákazníkovi,
 
c)  žadatel  podle § 11 za nedodržení standardu přenosu nebo distribuce elektřiny  u  provozovatele  přenosové  nebo  distribuční  soustavy, u kterého žádá o připojení,
 
d)  dodavatel  nebo  dodavatel  sdružené služby za nedodržení standardu distribuce  elektřiny  u  provozovatele  soustavy,  k jehož soustavě je připojeno  předávací  nebo  odběrné místo zákazníka, kterému na základě příslušné smlouvy dodává elektřinu.
 
(2) Sjedná-li  zákazník  s  dodavatelem  sdružené  služby  smlouvu  o sdružených  službách  dodávky  elektřiny,  uplatňuje zákazník standardy přenosu  nebo  distribuce  elektřiny  a  náhrady za jejich nedodržení u dodavatele  sdružené  služby,  v  takovém  případě se lhůty pro splnění standardů podle § 9, 13, 15 a 17 prodlužují o 2 pracovní dny. V případě standardů  podle  §  5,  7 nebo 8 může zákazník nahlásit vznik události
přímo  u  provozovatele  soustavy,  ke  které je připojeno jeho odběrné místo.
 
(3)  Uplatňuje-li  náhradu  za  nedodržení  standardu  u  provozovatele přenosové  nebo  distribuční  soustavy dodavatel sdružené služby, hradí provozovatel přenosové nebo  distribuční  soustavy  náhradu  tomuto dodavateli sdružené služby. Současně s uplatněním náhrady za nedodržení standardu  podle  předchozí  věty  postupuje  dodavatel sdružené služby provozovateli  přenosové  nebo  distribuční  soustavy uplatněnou žádost zákazníka o poskytnutí náhrady.
 
(4) Náhradu lze uplatnit
 
a)  při  nedodržení  standardů podle § 5, 7, § 9 až 17, § 19 a 20 do 60 kalendářních dnů ode dne následujícího po dni, ve kterém uplynula lhůta podle standardů,
 
b)  při  nedodržení  standardu podle § 6 do 60 kalendářních dnů ode dne následujícího  po  dni, ve kterém mělo být podle standardu omezení nebo přerušení distribuce elektřiny započato nebo ukončeno,
 
c)  při  nedodržení standardu podle § 18 do 60 kalendářních dnů ode dne následujícího  po  dni, ve kterém byla schůzka se zákazníkem dohodnuta, aniž  by  provozovatel distribuční soustavy postupoval podle § 18 odst. 2.“.

5. V nadpisu části druhé a třetí se slovo „garantované“ zrušuje.

6. § 5 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 1 a 2 zní:
 
㤠5
 
Standard ukončení přerušení přenosu nebo distribuce elektřiny
 
(1)  Standardem  ukončení  přerušení  distribuce  elektřiny je ukončení přerušení  distribuce elektřiny, mimo přerušení plánovaného, v odběrném nebo  předávacím  místě provozovatele lokální distribuční soustavy nebo zákazníka, a to ve lhůtě do
 
a) 18 hodin v síti distribuční soustavy s napěťovou úrovní do 1 kV a 12 hodin  v  síti distribuční soustavy s napěťovou úrovní do 1 kV na území hlavního města Prahy,
 
b) 12 hodin v sítích distribuční soustavy s napěťovou úrovní nad 1 kV a 8  hodin  v  síti  distribuční  soustavy s napěťovou úrovní nad 1 kV na území hlavního města Prahy.
 
(2)  Lhůta  podle  odstavce  1  počíná  okamžikem,  kdy se provozovatel distribuční  soustavy  dozvěděl o vzniku přerušení distribuce elektřiny nebo kdy vznik přerušení distribuce elektřiny mohl a měl zjistit.
 
(3) Jestliže  dojde  u  zákazníka  ke  vzniku  několika  dlouhodobých přerušení  distribuce  elektřiny vzniklých v důsledku téže události, je standard  ukončení  přerušení  distribuce elektřiny dodržen, je-li doba mezi  začátkem  prvního  dlouhodobého  přerušení distribuce elektřiny a koncem  posledního  dlouhodobého  přerušení distribuce elektřiny, které vzniklo v  důsledku  téže  události,  ale  nebylo  způsobeno  nutnými manipulacemi pro uvedení  distribuční  soustavy  do  zapojení  před poruchou, kratší než lhůta podle odstavce 1.
 
(4)  Standardem  ukončení přerušení přenosu nebo distribuce elektřiny z výrobny  elektřiny  připojené do přenosové nebo distribuční soustavy je obnova  schopnosti  přenosové  nebo  distribuční soustavy přenášet nebo distribuovat  elektřinu  z předávacího místa výrobny elektřiny ve lhůtě 48  hodin  od  okamžiku, kdy se provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy  dozvěděl  o  vzniku přerušení nebo kdy vznik přerušení mohl a měl zjistit.
 
(5)  Za  nedodržení  standardu  ukončení přerušení distribuce elektřiny podle odstavce 1 poskytuje provozovatel distribuční  soustavy zákazníkovi  náhradu  ve  výši  10 % z jeho roční platby za distribuci, maximálně však
 
a) 6 000 Kč v sítích do 1 kV,
 
b) 12 000 Kč v sítích nad 1 kV do 52 kV,
 
c) 120 000 Kč v sítích nad 52 kV.
 
(6)  Pro  účely  stanovení  výše náhrady se roční platbou za distribuci rozumí  na napěťových hladinách velmi vysokého napětí a vysokého napětí součet  posledních  12 měsíčních fakturovaných plateb za použití sítí a za rezervovanou  kapacitu.  V  případě  nového  odběru  elektřiny  na napěťových  hladinách  velmi  vysokého  napětí  a  vysokého  napětí  je základem pro výpočet roční platby za distribuci sjednané roční množství dodané  elektřiny  a  sjednaná  výše  rezervované kapacity. Na napěťové hladině  nízkého  napětí  se  roční platbou za distribuci rozumí součet
částek  za  stálé  měsíční  platby  podle  jmenovité  proudové  hodnoty hlavního  jističe  před  měřicím  zařízením  a  položek  za  distribuci elektřiny  ve  vysokém a nízkém tarifu, účtované v poslední fakturované platbě z  ročního  odečtu  měřicího  zařízení.  V  případě  fakturace distribuce  elektřiny za období kratší než 12 měsíců se platba poměrným způsobem  upraví  podle  příslušného  typového  diagramu  dodávek podle jiného  právního  předpisu,  který stanoví pravidla tvorby, přiřazení a užití  typových  diagramů dodávek elektřiny^1). V případě nového odběru elektřiny  na  hladině  nízkého  napětí  je  základem pro výpočet roční platby  za  distribuci  průměrná  roční  spotřeba  v  distribuční sazbě vztažená  k  jmenovité  proudové  hodnotě hlavního jističe před měřicím zařízením  podle výkazů tarifních statistik zpracovávaných podle jiného právního předpisu^2).
 
1)  Vyhláška  č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby  cen  za  činnosti  operátora  trhu  s  elektřinou  a  provedení některých  dalších ustanovení energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů.
 
2)  Vyhláška  č.  408/2009  Sb.,  o náležitostech a členění regulačních výkazů  včetně  jejich  vzorů  a pravidlech pro sestavování regulačních výkazů.“.
 
7.  V  § 6 odst. 1, § 7 odst. 1, § 8 a § 12 odst. 1 se slovo „konečným“
zrušuje.
 
8. V § 6 odst. 1 se věta druhá zrušuje.
 
9.  V  §  6 odst. 2, § 7 odst. 3, § 9 odst. 3, § 10, § 12 odst. 5, § 13 odst.  2,  §  17  odst. 2, § 18 odst. 2, § 19 odst. 2 a § 20 odst. 2 se slovo „konečnému“ zrušuje.
 
10.  V  §  6  odst.  2  se  slova „podle platného cenového rozhodnutí a rezervované  kapacity  a  množství elektrické práce dodané v předchozím ročním účetním období“ nahrazují slovy „obdobně podle § 5 odst. 6“.
 
11.  V  §  6  odst. 2 písm. a) a § 12 odst. 5 písm. a) se číslo „5 000“ nahrazuje číslem „6 000“.
 
12.  V § 6 odst. 2 písm. b), § 11 odst. 2 písm. c) a § 12 odst. 5 písm. b) se číslo „10 000“ nahrazuje číslem „12 000“.
 
13.  V  § 6 odst. 2 písm. c), § 11 odst. 2 písm. b), § 12 odst. 5 písm. b)  a  §  16  odst. 3 písm. c) se číslo „100 000“ nahrazuje číslem „120 000“.
 
14.  V  §  7  odst.  1  se za slovo „hodin“ vkládají slova „ , na území hlavního města Prahy do 4 hodin,“.
 
15.  V  §  7  odst.  1  a 2, § 9 odst. 1 a 2, § 12 odst. 4, § 13 včetně nadpisu,  § 14 odst. 1, § 17 odst. 1, § 18 odst. 1, § 19 odst. 2 a § 20 odst. 1 se slovo „konečného“ zrušuje.
 
16. V § 7 odst. 2 se slova „6 hodin“ nahrazují slovy „podle odstavce 1“ a číslo „5“ se nahrazuje číslem „6“.
 
17.  V § 7 odst. 3, § 9 odst. 3, § 10 odst. 2, § 11 odst. 2 písm. b), § 13  odst.  2 písm. a), § 14 odst. 2 písm. a), § 16 odst. 3 písm. b) a § 19 odst. 2 písm. a) se číslo „1 000“ nahrazuje číslem „1 200“.
 
18. V § 8 včetně nadpisu a nadpisu § 9, § 9 odst. 1 až 3, nadpisu § 10, §  10  odst.  1 písm. a) až c) a odst. 2 se slovo „elektřiny“ nahrazuje slovem „napětí“.
 
19. V § 8 se slova „se rozumí“ nahrazují slovem „je“.
 
20.  V  § 9 odst. 3, § 13 odst. 2 písm. a), § 14 odst. 2 písm. a), § 16 odst.  3  písm.  a) a § 19 odst. 2 písm. a) se číslo „25 000“ nahrazuje číslem „30 000“.
 
21. V § 10 odst. 2, § 11 odst. 2 písm. a), § 12 odst. 5 písm. a) a § 16 odst. 3 písm. b) se číslo „50 000“ nahrazuje číslem „60 000“.
 
22. V § 11 odst. 2 písm. a), § 16 odst. 3 písm. a), § 17 odst. 2 a § 20 odst. 2 se číslo „500“ nahrazuje číslem „600“.
 
23.  V  §  11 odst. 2 písm. c) se číslo „500 000“ nahrazuje číslem „600 000“.
 
24.  V  §  12  odst.  1  a  2 se slova „nebo splnil“ nahrazují slovy „a splnil“  a  v  §  12  odst.  4  se  slova  „podle  zvláštního  právního předpisu^4)“ včetně poznámky pod čarou č. 4 zrušují.
 
25.  V  §  12  odst.  4, § 13 odst. 1 a § 18 odst. 1 se slovo „konečný“ zrušuje.
 
26.  V  §  12  odst.  4, nadpisu § 13, § 13 odst. 2, nadpisu § 14, § 14 odst.  2, nadpisu § 19 a § 19 odst. 2 se slovo „obnovy“ nahrazuje slovy „ukončení přerušení“.
 
27.  V § 13 odst. 1, nadpisu § 13 a nadpisu § 14 se slova „po přerušení distribuce elektřiny“ zrušují.
 
28. V § 13 odstavec 1 zní:
 
„(1)  Standardem  ukončení  přerušení  distribuce  elektřiny  z  důvodu prodlení  zákazníka nebo dodavatele sdružené služby s úhradou plateb za poskytnutou  distribuci  je  ukončení přerušení distribuce elektřiny do předávacího  nebo  odběrného  místa zákazníka ve lhůtě 2 pracovních dnů následujících po dni, ve kterém zákazník nebo dodavatel sdružené služby
uhradil  všechny  své splatné platby za poskytnutou distribuci, nebo ve kterém  uzavřel  provozovatel  distribuční  soustavy se zákazníkem nebo dodavatelem sdružené služby dohodu o splácení dlužných plateb.“.
 
29.  V  §  13  odst. 2 a § 14 odst. 2 se slova „po přerušení distribuce elektřiny nebo odpojení“ zrušují.
 
30.  V § 13 odst. 2 písm. b), § 14 odst. 2 písm. b), § 16 odst. 3 písm. c) a § 19 odst. 2 písm. b) se číslo „3 000“ nahrazuje číslem „3 600“.
 
31. V § 13 odst. 2 písm. b), § 14 odst. 2 písm. b) a § 19 odst. 2 písm. b) se číslo „75 000“ nahrazuje číslem „90 000“.
 
32. V § 14 odstavec 1 zní:
 
„(1)  Standardem  ukončení  přerušení  distribuce  elektřiny  na žádost dodavatele  nebo  dodavatele  sdružené  služby  je  ukončení  přerušení distribuce  elektřiny  do předávacího nebo odběrného místa zákazníka ve lhůtě  2  pracovních  dnů  následujících po dni, ve kterém provozovatel distribuční  soustavy  obdržel  od  dodavatele nebo dodavatele sdružené služby  písemný požadavek na ukončení přerušení distribuce elektřiny do předávacího nebo odběrného místa zákazníka.“.
 
33. § 15 včetně nadpisu zní:
 
㤠15
 
Standard výměny měřicího zařízení a vyrovnání plateb
 
(1) Standardem výměnyměřicího zařízení a vyrovnání plateb je
 
a)  výměna  měřicího  zařízení  do  15  kalendářních  dnů  ode dne, kdy provozovatel  distribuční  soustavy obdržel písemnou žádost zákazníka o výměnu měřicího zařízení,
 
b)  zajištění  přezkoušení  měřicího  zařízení  tak, aby ve lhůtě do 60 kalendářních dnů ode  dne  výměny  měřicího  zařízení  provozovatel distribuční soustavy písemně informoval zákazníka o  výsledku přezkoušení měřicího zařízení, a
 
c)  vypořádání rozdílu v platbách do 10 dnů ode dne, ve kterém uplynula lhůta  podle  písmene  b)  v  případech,  že  byl  zjištěn  přeplatek v uhrazených  platbách; je-li vypořádání plateb provedeno prostřednictvím provozovatele  poštovní  služby, považuje se lhůta za splněnou, je-li v této  lhůtě  provozovatelem  distribuční  soustavy  příslušná částka ve prospěch dodavatele, dodavatele sdružené  služby  nebo  zákazníka poukázána.
 
(2) Za nedodržení standardu výměny měřicího zařízení a vyrovnání plateb poskytuje příslušný  provozovatel  distribuční  soustavy  zákazníkovi náhradu ve výši 600 Kč za každý den prodlení, nejvýše však 24 000 Kč.“.
 
34.  V  §  17 odst. 2 a § 20 odst. 2 se číslo „20 000“ nahrazuje číslem „24 000“.
 
35. V § 18 včetně nadpisu se slova „s konečným“ nahrazují slovem „se“.
 
36. V § 18 odst. 3 se číslo „2 000“ nahrazuje číslem „2 400“.
 
37.  V  nadpisu  §  19 a v § 19 odst. 2 se slova „po přerušení dodávky“ zrušují.
 
38. V § 19 odstavec 1 zní:
 
„(1) Standardem zajištění ukončení přerušení dodávky elektřiny z důvodu prodlení zákazníka s úhradou plateb za odebranou elektřinu je zajištění ukončení  přerušení  dodávky  elektřiny do odběrného místa zákazníka ve lhůtě 2 pracovních dnů následujících po dni, ve kterém zákazník uhradil všechny  své  splatné  platby  za  odebranou  elektřinu, nebo ve kterém uzavřel s dodavatelem dohodu o splácení dlužných plateb.“.
 
39. V § 20 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
 
„(2) Spočívá-li  důvod  reklamace  vyúčtování  dodávky  elektřiny  ve vyúčtování  distribuce  elektřiny  a  dodavatel nebo dodavatel sdružené služby  ve  lhůtě  podle  odstavce  1  písm.  a)  reklamuje  vyúčtování distribuce  elektřiny  podle  §  17,  lhůty  podle  odstavce  1 po dobu vyřizování reklamace vyúčtování distribuce elektřiny neběží.“.
 
Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.
 
40. Část čtvrtá včetně nadpisu zní:
 
„ČÁST ČTVRTÁ
 
POSTUPY PRO VYKAZOVÁNÍ DODRŽOVÁNÍ KVALITY DODÁVEK A SLUŽEB
 
§ 21
 
Ukazatele nepřetržitosti přenosu nebo distribuce elektřiny
 
(1) Provozovatel přenosové soustavy a provozovatel distribuční soustavy vede  záznamy  o všech dlouhodobých přerušeních přenosu nebo distribuce elektřiny v jím provozované soustavě.
 
(2) Ukazateli nepřetržitosti distribuce elektřiny jsou
 
a) průměrný  počet  přerušení  distribuce  elektřiny  u  zákazníků  v hodnoceném období,
 
b)  průměrná  souhrnná  doba  trvání  přerušení  distribuce elektřiny u zákazníků v hodnoceném období,
 
c)  průměrná  doba  trvání  jednoho  přerušení  distribuce  elektřiny u zákazníků v hodnoceném období.
 
(3) Ukazateli nepřetržitosti přenosu elektřiny jsou
 
a) průměrná doba  trvání  jednoho  přerušení  přenosu  elektřiny  v kalendářním roce,
 
b) nedodaná elektrická energie v kalendářním roce.
 
(4)  Provozovatel  distribuční  soustavy vypočítává ukazatele nepřetržitosti distribuce elektřiny uvedené v  §  21  odst.  2. Provozovatel  přenosové  soustavy  vypočítává  ukazatele nepřetržitosti přenosu elektřiny uvedené v § 21 odst. 3.
 
(5) Provozovatel přenosové soustavy vypočítává ukazatele nepřetržitosti přenosu  elektřiny  ze  všech  přerušení přenosu elektřiny ukončených v daném  kalendářním  roce,  a  to  souhrnně za všechny napěťové hladiny. Provozovatel  distribuční  soustavy vypočítává ukazatele nepřetržitosti distribuce  elektřiny  z  přerušení  distribuce  elektřiny ukončených v hodnoceném  období  nebo  v  kalendářním  roce,  a  to  samostatně  pro jednotlivé  kategorie  přerušení  distribuce elektřiny a pro jednotlivé napěťové  hladiny  a  celou  distribuční  soustavu. Kategorie přerušení
přenosu  nebo  distribuce  elektřiny jsou uvedeny v příloze č. 4 k této vyhlášce.  Způsob  výpočtu  ukazatelů  nepřetržitosti přenosu elektřiny nebo distribuce elektřiny je uveden v příloze č. 5 k této vyhlášce.“.
 
41. § 22 včetně nadpisu se zrušuje.
 
42. § 23 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 8 a 9 zní:
 
㤠23
 
Vykazování  dosahované úrovně kvality přenosu nebo distribuce elektřiny a dodávek elektřiny a souvisejících služeb
 
(1)  Držitel  licence zpracuje do 31. března následujícího kalendářního roku souhrnnou zprávu o
 
a)  dosažené úrovni kvality distribuce elektřiny a souvisejících služeb za předchozí kalendářní rok, včetně porovnání s předcházejícím obdobím, podle  přílohy č. 6 k této vyhlášce, jde-li o provozovatele distribuční soustavy,
 
b)  dosažené  úrovni  nepřetržitosti  přenosu  elektřiny  za  předchozí kalendářní  rok,  včetně  porovnání  s  předcházejícím  obdobím,  podle přílohy  č.  7  k  této  vyhlášce,  jde-li  o  provozovatele  přenosové soustavy,
 
c)  dodržování  standardů  dodávek  v předchozím kalendářním roce podle přílohy č. 8 k této vyhlášce, jde-li o dodavatele.
 
(2) Provozovatel regionální distribuční soustavy^8) předkládá v termínu podle  odstavce  1  Úřadu  v  listinné  i elektronické podobě souhrnnou zprávu  podle  odstavce  1  písm.  a)  a  zároveň  ji zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup. Provozovatel lokální distribuční soustavy^9)  zveřejní  souhrnnou  zprávu  podle  odstavce  1  písm.  a) způsobem umožňujícím dálkový přístup a předkládá ji na vyžádání Úřadu.
 
(3)  Provozovatel přenosové soustavy předkládá v termínu podle odstavce 1  Úřadu  v  listinné  i  elektronické  podobě  souhrnnou  zprávu podle odstavce  1 písm. b) a zároveň ji zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.
 
(4)  Dodavatel  s  více  jak 90 000 zákazníky předkládá v termínu podle odstavce  1  Úřadu  v  listinné  i elektronické podobě souhrnnou zprávu podle  odstavce  1  písm. c) a zároveň ji zveřejní způsobem umožňujícím dálkový  přístup.  Dodavatel  s  méně  než  90  000  zákazníky zveřejní souhrnnou zprávu podle odstavce 1 písm. c) způsobem umožňujícím dálkový přístup a předkládá ji na vyžádání Úřadu.
 
(5)  Provozovatel  regionální  distribuční  soustavy zpracovává měsíční zprávu  o  dodržování  standardů  distribuce elektřiny ve formě výkazů, jejichž  vzory  jsou  uvedeny  v  přílohách č. 9 až 24 k této vyhlášce. Dodavatel  s  více  jak  90  000  zákazníky zpracovává měsíční zprávu o dodržování  standardů  dodávek elektřiny ve formě výkazů, jejichž vzory jsou  uvedeny  v  přílohách  č.  25  a 26 k této vyhlášce. Provozovatel regionální  distribuční  soustavy  a dodavatel předkládá měsíční zprávy Úřadu v elektronické podobě vždy do 90 dnů od posledního dne období, za které se výkaz zpracovává.
 
(6)  Úřad  do  31.  května  následujícího  kalendářního roku zpracuje a zveřejní zprávu o dosažené  úrovni  nepřetržitosti  přenosu  nebo distribuce  elektřiny  v  Energetickém  regulačním  věstníku a způsobem umožňujícím dálkový přístup.
 
(7)  Dodavatel  předkládá  a  zveřejňuje zprávu podle odstavců 4 a 5 za kalendářní  rok,  ve kterém dodával elektřinu více než 90 000 zákazníků nebo takového počtu zákazníků v průběhu roku dosáhl.
 
8)  §  2 odst. 1 písm. p) vyhlášky č. 541/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 
9)  §  2 odst. 1 písm. f) vyhlášky č. 541/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.
 
43. Přílohy č. 4 až 26 znějí:
 
„Příloha č. 4 k vyhlášce č. 540/2005 Sb.
 
KATEGORIE PŘERUŠENÍ PŘENOSU NEBO DISTRIBUCE ELEKTŘINY
 
A.  Podle  doby  trvání  se přerušení přenosu nebo distribuce elektřiny dělí na
 
1. dlouhodobé - s dobou trvání delší než 3 minuty,
 
2.  krátkodobé  -  s dobou trvání alespoň 1 sekunda a současně ne delší než 3 minuty.
 
B. Podle příčiny se přerušení přenosu nebo distribuce elektřiny dělí na
 
1.  neplánované  -  přerušení  přenosu nebo distribuce elektřiny, které není plánovaným přerušením. Neplánované  přerušení  přenosu  nebo distribuce elektřiny se dále dělí na
 
1.1. poruchové - přerušení přenosu nebo distribuce elektřiny při vzniku a  odstraňování  poruchy  na  zařízení provozovatele přenosové soustavy podle  §  24  odst.  3  písm.  d)  bodu  7  energetického  zákona  nebo provozovatele  distribuční  soustavy podle § 25 odst. 4 písm. c) bodu 6 energetického  zákona  a  přerušení  přenosu  nebo distribuce elektřiny způsobené  chybným  nebo  bezdůvodným  vypnutím zařízení přenosové nebo distribuční  soustavy jejím provozovatelem. Poruchové přerušení přenosu nebo distribuce elektřiny se dále dělí na
 
1.1.1.  způsobené  poruchou  mající  původ  v  zařízení  přenosové nebo distribuční soustavy provozovatele soustavy nebo jejím provozu
 
1.1.1.1.1.  za  obvyklých  povětrnostních  podmínek - přerušení přenosu nebo  distribuce  elektřiny  způsobené  poruchou, které není přerušením přenosu  nebo  distribuce elektřiny způsobeným poruchou za nepříznivých povětrnostních podmínek
 
1.1.1.1.2.  za nepříznivých povětrnostních podmínek – přerušení přenosu nebo  distribuce elektřiny způsobené vlivem nepříznivých povětrnostních podmínek,  jestliže  provozovatel  přenosové  nebo distribuční soustavy takovou  skutečnost do 10 pracovních dnů ode dne, ve kterém k přerušení přenosu nebo distribuce elektřiny došlo, oznámí a prokáže Úřadu
 
1.1.2. způsobené v důsledku zásahu nebo jednání třetí osoby
 
1.2.  vynucené  -  přerušení přenosu nebo distribuce elektřiny z důvodů podle  §  24  odst. 3 písm. c) bodu 1 nebo § 25 odst. 4 písm. c) bodu 1 energetického zákona

1.3. mimořádné - přerušení přenosu nebo distribuce při stavech nouze  nebo  předcházení stavu nouze podle § 24 odst. 3 písm. c) bodu 2 nebo § 25 odst. 4 písm. c) bodu 2 energetického zákona
 
1.4.  v  důsledku  události  mimo  přenosovou nebo distribuční soustavu provozovatele soustavy a u výrobce
 
2.  plánované  -  přerušení přenosu nebo distribuce elektřiny podle § 2 písm. b) vyhlášky.
 
C.  Číselné  kódy kategorií přerušení přenosu nebo distribuce elektřiny podle příčiny pro účely vykazování
 
---------------------------------------------------------------------- ------------------------
  Kategorie přerušení Číselné označení pro vykazování
---------------------------------------------------------------------- ------------------------
1. neplánované
1.1.  poruchové
1.1.1. způsobené poruchou mající původ v zařízení přenosové nebo distribuční soustavy provozovatele soustavy nebo jejím provozu
1.1.1.1. za obvyklých povětrnostních podmínek  11
1.1.1.2. za nepříznivých povětrnostních podmínek  16
1.1.2.  způsobené v důsledku zásahu nebo jednání třetí osoby  12
1.2.  vynucené  15
1.3.  mimořádné  14
1.4.  v důsledku události mimo soustavu a u výrobce  13
 
2. plánované 2
---------------------------------------------------------------------- ------------------------
 
 
Příloha č. 5 k vyhlášce č. 540/2005 Sb.
 
VÝPOČET UKAZATELŮ NEPŘETRŽITOSTI PŘENOSU NEBO DISTRIBUCE ELEKTŘINY
 
 
 
Příloha č. 6 k vyhlášce č. 540/2005 Sb.
 
Vzor
 
SOUHRNNÁ  ZPRÁVA  O  DOSAŽENÉ  ÚROVNI  KVALITY  DISTRIBUCE  ELEKTŘINY A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB
 
 
 
Příloha č. 7 k vyhlášce č. 540/2005 Sb.
 
Vzor
 
SOUHRNNÁ ZPRÁVA O DOSAŽENÉ ÚROVNI NEPŘETRŽITOSTI PŘENOSU ELEKTŘINY
 
Příloha č. 8 k vyhlášce č. 540/2005 Sb.
 
Vzor
 
SOUHRNNÁ ZPRÁVA O DODRŽOVÁNÍ STANDARDŮ DODÁVEK
 
 
Příloha č. 9 k vyhlášce č. 540/2005 Sb.
 
Vzor
 
Výkaz standardu ukončení přerušení přenosu nebo distribuce elektřiny
 
Příloha č. 10 k vyhlášce č. 540/2005 Sb.
 
Vzor
 
Výkaz  standardu ukončení přerušení přenosu nebo distribuce elektřiny - s žádostí o náhradu
 
Příloha č. 11 k vyhlášce č. 540/2005 Sb.
 
Vzor
 
Výkaz  standardu dodržení plánovaného omezení nebo přerušení distribuce elektřiny
 
Příloha č. 12 k vyhlášce č. 540/2005 Sb.
 
Vzor
 
Výkaz  standardu dodržení plánovaného omezení nebo přerušení distribuce elektřiny - s žádostí o náhradu
 
Příloha č. 13 k vyhlášce č. 540/2005 Sb.
 
Vzor
 
Výkaz standardu výměny poškozené pojistky
 
Příloha č. 14 k vyhlášce č. 540/2005 Sb.
 
Vzor
 
Výkaz standardu výměny poškozené pojistky - s žádostí o náhradu
 
Příloha č. 15 k vyhlášce č. 540/2005 Sb.
 
Vzor
 
Výkaz standardu lhůty pro vyřízení reklamace na kvalitu napětí
 
Příloha č. 16 k vyhlášce č. 540/2005 Sb.
 
Vzor
 
Výkaz standardu lhůty pro odstranění příčin snížené kvality napětí
 
Příloha č. 17 k vyhlášce č. 540/2005 Sb.
 
Vzor
 
Výkaz  standardu  zaslání  stanoviska  k  žádosti  o připojení zařízení žadatele k přenosové soustavě nebo distribuční soustavě
 
Příloha č. 18 k vyhlášce č. 540/2005 Sb.
 
Vzor
 
Výkaz standardu umožnění přenosu nebo distribuce elektřiny
 
Příloha č. 19 k vyhlášce č. 540/2005 Sb.
 
Vzor
 
Výkaz  standardu  ukončení  přerušení  distribuce  elektřiny  z  důvodu prodlení  zákazníka nebo dodavatele sdružené služby s úhradou plateb za poskytnutou distribuci elektřiny
 
Příloha č. 20 k vyhlášce č. 540/2005 Sb.
 
Vzor
 
Výkaz  standardu  ukončení  přerušení  distribuce  elektřiny  na žádost dodavatele nebo dodavatele sdružené služby
 
Příloha č. 21 k vyhlášce č. 540/2005 Sb.
 
Vzor
 
Výkaz standardu výměny měřicího zařízení a vyrovnání plateb
 
Příloha č. 22 k vyhlášce č. 540/2005 Sb.
 
Vzor
 
Výkaz standardu předávání údajů o měření
 
Příloha č. 23 k vyhlášce č. 540/2005 Sb.
 
Vzor
 
Výkaz  standardu  lhůty  pro  vyřízení  reklamace vyúčtování distribuce elektřiny
 
Příloha č. 24 k vyhlášce č. 540/2005 Sb.
 
Vzor
 
Výkaz standardu dodržení termínu schůzky se zákazníkem
 
Příloha č. 25 k vyhlášce č. 540/2005 Sb.
 
Vzor
 
Výkaz standardu zajištění ukončení přerušení dodávky elektřiny z důvodu prodlení zákazníka s úhradou plateb za odebranou elektřinu
 
Příloha č. 26 k vyhlášce č. 540/2005 Sb.
 
Vzor
 
Výkaz standardu  lhůty  pro  vyřízení  reklamace  vyúčtování  dodávky elektřiny
 
Čl. II
 
Účinnost
 
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.
 
Předseda:
 
Ing. Fiřt v. r.