Vyhláška č. 468/2009 Sb.

ze dne 16. prosince 2009, kterou se mění vyhláška č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č.468/2009 Sb.

ze dne 16. prosince 2009, kterou se mění vyhláška č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů

   Energetický  regulační úřad stanoví podle § 98a odst. 2 písm. h) zákona   č.  458/2000  Sb.,  o  podmínkách  podnikání a o výkonu státní správy v   energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon),  ve znění zákona č. 158/2009 Sb.:

   Čl. I

   Vyhláška  č.  541/2005  Sb.,  o  Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách   tvorby  cen  za  činnosti  operátora  trhu  s  elektřinou  a  provedení   některých dalších ustanovení energetického zákona, ve znění vyhlášky č.   552/2006  Sb.,  vyhlášky č. 365/2007 Sb. a vyhlášky č. 454/2008 Sb., se   mění takto:

   1. § 1 včetně nadpisu zní:

   „§ 1

   Předmět úpravy

   Tato vyhláška stanoví Pravidla trhu s elektřinou, která stanoví

   a)  podmínky  přístupu k přenosové soustavě a k distribučním soustavám,   rozsah  zveřejňovaných  informací pro umožnění přístupu k přenosové a k   distribuční soustavě a způsoby řešení nedostatku kapacit v elektrizační   soustavě,

   b)  termíny  pro  předkládání  žádostí  o  uzavření  smluv  na  trhu  s   elektřinou  a  termíny  uzavírání smluv a jejich registrace u operátora   trhu,

   c)  postupy  a  podmínky  pro  přenesení  a  převzetí  odpovědnosti  za   odchylku,

   d)  rozsah  a  termíny  předávání  údajů  pro  vyhodnocování odchylek a   vyúčtování   dodávek   elektřiny   a   ostatních  služeb,  postupy  pro   vyhodnocování,  zúčtování  a  vypořádání  odchylek,  včetně zúčtování a   vypořádání  regulační  energie  ve  stavu nouze a při předcházení stavu   nouze,

   e)  postupy  pro  obstarávání  regulační  energie  a  způsoby zúčtování   regulační energie,

   f)  organizaci  krátkodobého  trhu  s elektřinou a vyrovnávacího trhu a   způsoby jejich vypořádání,

   g)  pravidla  tvorby,  přiřazení  a  užití  typových  diagramů  dodávek   elektřiny,

   h) termíny a postup při výběru dodavatele elektřiny,

   i)  postup  při  přerušení,  omezení  a  obnovení dodávky elektřiny při   neoprávněném odběru, neoprávněné distribuci a neoprávněném přenosu,

   j)   postup   při  zajištění  dodávky  elektřiny  dodavatelem  poslední   instance.“.

   2.  V  §  2  odst.  1  písm.  e)  za slovy „operátora trhu“ se slova „s   elektřinou“ zrušují.

   3. V § 2 odst. 1 se písmeno g) zrušuje.

   Dosavadní písmena h) až z) se označují jako písmena g) až y).

   4. V § 2 odst. 1 písm. g) se slova „druhé kategorie“ zrušují.

   5.  V  §  2 odst. 1 písm. q) a v odst. 2 písm. j), v § 4 odst. 1, v § 5   odst.  3  a  7, v § 18 odst. 10, v § 19 odst. 8, v § 20 odst. 7, v § 30   odst.  20  a  24,  v  příloze  č.  3  odst. 2 a v příloze č. 4 se slovo   „konečného“ zrušuje.

   6.  V  §  2  odst.  1  písm.  q) se slovo „samovýrobce“ nahrazuje slovy   „výrobce druhé kategorie“.

   7. V § 2 odst. 1 se písmeno r) zrušuje.

   Dosavadní písmena s) až y) se označují jako písmena r) až x).

   8.  V § 2 odst. 2 písm. b) a c), v § 18 odst. 1 písm. b), odst. 2 písm.   a)  bodech 2 a 4, písm. b) bodech 1 a 3, odst. 8 písm. a) bodech 2 a 4,   písm.  c)  a  odst. 12, v § 19 odst. 1, 2, 6 a 7 písm. a), odst. 9, 10,   12,  15 a 18, v § 20 odst. 2, 4 a 6, v § 29 odst. 1 písm. e) a odst. 3,   v § 33 odst. 2, v příloze č. 3 v nadpisu a v příloze č. 4a v nadpisu se   slovo „konečných“ zrušuje.

   9. V § 2 odst. 2 písmeno h) zní:

   „h) výrobcem první kategorie - výrobce, který elektřinu vyrobenou v jím   provozované  výrobně  elektřiny  dodává  do  přenosové nebo distribuční   soustavy  a  jehož  roční  spotřeba  elektřiny včetně případné spotřeby   elektřiny jiného účastníka trhu s elektřinou v areálu výrobny elektřiny   dosahuje  nejvýše  20  % ročního množství elektřiny vyrobené ve výrobně   elektřiny  sníženého  o technologickou vlastní spotřebu elektřiny, nebo   výrobce, který poskytuje podpůrnou službu typu rychle startující záloha   nebo  dispečerská  záloha;  kategorizace výrobců se posuzuje pro každou   výrobnu elektřiny zvlášť,“.

   10. V § 2 odst. 2 se za písmeno n) vkládá nové písmeno o), které zní:

   „o)  protiodchylkou  -  kladná  odchylka  subjektu  zúčtování v případě   záporné  systémové  odchylky nebo záporná odchylka subjektu zúčtování v   případě kladné systémové odchylky,“.

   Dosavadní písmeno o) se označuje jako písmeno p).

   11.  V  §  4  odst.  2  se  slova „ , sjednaných ve smlouvě o předávání   technických údajů^4),“ včetně poznámky pod čarou č. 4 zrušují.

   12. V § 4 se doplňují odstavce 6 až 9, které znějí:

   „(6)  Provozovatel  lokální  distribuční soustavy žádá operátora trhu o   registraci  všech  jím  provozovaných lokálních distribučních soustav v   systému  operátora  trhu.  Provozovatel  nadřazené distribuční soustavy   registruje  u  operátora  trhu  předávací  místa pro vstup elektřiny do   lokální distribuční soustavy.

   (7)  Provozovatel  lokální  distribuční soustavy registruje u operátora   trhu  jednotlivá  odběrná  nebo  předávací místa všech účastníků trhu s   elektřinou  připojených  k  lokální  distribuční  soustavě  s  výjimkou   odběrných  nebo  předávacích  míst,  v  nichž  převzal  odpovědnost  za   odchylku    dodavatel   elektřiny,   který   je   součástí   vertikálně   integrovaného  podnikatele,  jehož součástí je rovněž provozovatel dané   lokální distribuční soustavy.

   (8)  Odběrná nebo předávací místa účastníků trhu s elektřinou, která se   neregistrují postupem podle odstavce 7, registruje provozovatel lokální   distribuční  soustavy  u  operátora  trhu  jako  souhrnná odběrná místa   zákazníků  nebo  souhrnná  předávací místa výrobců elektřiny jednotlivě   podle  typu  měření.  Za  tato  odběrná  nebo  předávací  místa předává   provozovatel  lokální  distribuční  soustavy  operátorovi  trhu údaje v   rozsahu a termínech podle § 18 jednotlivě podle typu měření.

   (9) Provozovatel regionální distribuční soustavy registruje u operátora   trhu jednotlivá odběrná místa všech účastníků trhu s elektřinou, kde je   dodavatelem podle § 31 odst. 1 nebo 2 dodavatel poslední instance.“.

   13. V § 4 se doplňuje odstavec 10, který zní:

   „(10)  Není-li  přiřazeno odběrné nebo předávací místo účastníka trhu s   elektřinou  k  subjektu  zúčtování  podle  odstavce  3,  operátor  trhu   nezahrne  odběrné  nebo předávací místo do vyhodnocení odchylek podle §   21  odst.  2  a  zruší  registraci  odběrného  nebo předávacího místa v   systému  operátora  trhu.  Operátor  trhu  o této skutečnosti informuje   provozovatele  přenosové  nebo  příslušné distribuční soustavy a daného   účastníka  trhu  s  elektřinou.  V takovém případě je odběr elektřiny z   odběrného  místa nebo dodávka elektřiny do předávacího místa posuzována   podle § 8 odst. 2.“.

   14.  V  §  5  odst.  4,  v  §  28 odst. 6 a v § 32 odst. 1 a 2 se slovo   „konečnému“ zrušuje.

   15. V § 5 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

   „(5)  Dodavatel  předává  provozovateli  distribuční soustavy návrhy na   změnu rámcové smlouvy o distribuci elektřiny zpravidla k poslednímu dni   kalendářního  měsíce  předcházejícího kalendářnímu měsíci, ve kterém má   změna  rámcové smlouvy nabýt účinnosti, nejpozději však v termínu podle   ustanovení  této  vyhlášky  upravujících  postup při změně dodavatele v   režimu  přenesené  odpovědnosti  za  odchylku. Provozovatel distribuční   soustavy   předává   dodavateli   do   5  pracovních  dnů  po  skončení   kalendářního   měsíce   sestavu   obsahující  údaje  o  odběrných  nebo   předávacích  místech,  které  jsou  aktuální  k  prvnímu dni měsíce, ve   kterém  je sestava zasílána provozovatelem distribuční soustavy, a to v   rozsahu a struktuře podle přílohy č. 6a.“.

   Dosavadní odstavce 5 až 17 se označují jako odstavce 6 až 18.

   16. V § 5 odstavce 14 a 15 znějí:

   „(14)  Výrobce  první  kategorie  nesjednává  rezervovanou  kapacitu  a   nehradí  platbu  za  rezervovanou  kapacitu pro místa připojení výroben   elektřiny  ani  pro  místa připojení zařízení určená k odběru elektřiny   pro technologickou vlastní spotřebu elektřiny. Výrobce druhé kategorie

   a)  sjednává  a  hradí platbu za rezervovanou kapacitu zvlášť za každou   výrobnu elektřiny,

   b)  nesjednává  rezervovanou  kapacitu a nehradí platbu za rezervovanou   kapacitu  pro  místa  připojení  určená  k  odběru  elektřiny pouze pro   technologickou vlastní spotřebu elektřiny,

   c)  nesjednává  rezervovanou  kapacitu  a  hradí  platbu  za  maximální   naměřenou  hodnotu  čtvrthodinového  elektrického výkonu v případě, kdy   odebírá  elektřinu  z  přenosové  nebo distribuční soustavy v souvislém   období  maximálně  4  týdny  za kalendářní rok a tuto skutečnost oznámí   provozovateli  přenosové  soustavy  nebo distribuční soustavy nejméně 5   týdnů před zahájením odběru elektřiny.

   (15)   Odebírá-li   výrobce  elektřinu  z  přenosové  nebo  distribuční   soustavy,  včetně  odběru elektřiny pro technologickou vlastní spotřebu   elektřiny   a  odběru  elektřiny  pro  čerpání  přečerpávacích  vodních   elektráren,  hradí za přenos elektřiny nebo distribuci elektřiny platbu   za  použití sítí a nesjednává rezervovanou kapacitu a nehradí platbu za   rezervovanou  kapacitu  pro  místa  připojení zařízení určených pouze k   odběru  elektřiny  pro  technologickou  vlastní spotřebu elektřiny nebo   spotřebovanou výrobcem pro čerpání přečerpávacích vodních elektráren.“.

   17. V § 6 se doplňuje odstavec 3, který zní:

   „(3)  Subjekt zúčtování finančně zajišťuje přeshraniční obchody podle §   23  odst.  1.  Oznámí-li operátor trhu provozovateli přenosové soustavy   nedostatečné finanční zajištění plateb subjektu zúčtování, provozovatel   přenosové  soustavy přenos elektřiny do zahraničí nebo přenos elektřiny   ze  zahraničí  subjektu zúčtování v souladu se smlouvou o přeshraničním   přenosu elektřiny odmítne.“.

   18. V § 7 odst. 1 písm. a) bodech 2 se slova „nebo kterému je dodavatel   poslední   instance  povinen  dodávat  elektřinu  po  přechodnou  dobu“   zrušují.

   19.  V  §  7  odst.  1 písm. a) bodech 2 a 4 a v § 30 odst. 24 se slovo   „konečný“ zrušuje.

   20. V § 7 odst. 1 písm. a) bod 5 zní:

   „5. smlouva o dodávce elektřiny podle pevného diagramu účastníkovi trhu   s  elektřinou,  jehož  předávací nebo odběrné místo je vybaveno měřením   typu  A  nebo  B;  součástí  předmětu  smlouvy  není závazek k převzetí   odpovědnosti za odchylku,“.

   21.  V  §  7  odst.  1  písm.  b)  se  slovo „dodávce“ nahrazuje slovem   „zúčtování“.

   22. V § 7 odst. 2 se číslo „5“ nahrazuje číslem „4“.

   23.  V  §  7  odst.  4  se  za  slova „účastník trhu“ vkládají slova „s   elektřinou“.

   24. V § 8 odstavec 1 zní:

   „(1)  Odpovědnost  za  odchylku  vztahující  se ke každému jednotlivému   odběrnému   místu   zákazníka   nebo  souhrnu  předávacích  míst  každé   jednotlivé  výrobny  elektřiny  nebo  souhrnu předávacích míst za každé   jednotlivé   vymezené  území  provozovatele  distribuční  soustavy  lze   přenést  vždy  pouze na 1 subjekt zúčtování. Na žádost účastníka trhu s   elektřinou   zaregistruje   provozovatel   přenosové  nebo  distribuční   soustavy  místo  připojení  jeho  zařízení k přenosové nebo distribuční   soustavě,  ve kterém je uskutečňována dodávka i odběr, jako dvě výrobní   předávací  místa,  zvlášť  za  dodávku  elektřiny  a  zvlášť  za  odběr   elektřiny.  Odpovědnost  za  takto  zaregistrovaná  předávací místa lze   přenést na 2 různé subjekty zúčtování, přičemž za jedno předávací místo   jsou  předávány skutečné hodnoty dodávek elektřiny a za druhé předávací   místo jsou předávány skutečné hodnoty odběrů elektřiny.“.

   25. V § 8 odstavce 3 a 4 včetně poznámky pod čarou č. 18 znějí:

   „(3)   Účastník   trhu  s  elektřinou,  který  zvolil  režim  přenesené   odpovědnosti  za  odchylku a uzavřel smlouvu podle § 7 odst. 1 písm. a)   bodu 4, může mít jednoho nebo více smluvních dodavatelů nebo odběratelů   elektřiny.  Požadavek  na  více  dodavatelů  nebo  odběratelů  podávají   operátorovi trhu společně účastník trhu s elektřinou, sjednávající více   dodavatelů  nebo  odběratelů  elektřiny,  a účastník trhu s elektřinou,   který  za odběrná nebo předávací místa dotčeného účastníka trhu převzal   odpovědnost za odchylku.

   (4)  Pro  přenesení  odpovědnosti  za odchylku^18) se použijí přiměřeně   ustanovení  této  vyhlášky  upravující  postup  při  změně dodavatele v   režimu přenesené odpovědnosti za odchylku.

   18) § 22 odst. 2 písm. b) energetického zákona.“.

   26.  V  §  9  odst. 1 se za slova „dodávku elektřiny“ vkládají slova „v   rámci obchodů uskutečněných na území České republiky“.

   27. V § 9 odst. 1 písm. c) se číslo „5“ nahrazuje číslem „4“.

   28.  V  §  9  odst.  1  se na konci písmene c) tečka nahrazuje čárkou a   doplňuje se písmeno d), které zní:

   „d)  účastníků  trhu s elektřinou s vlastní odpovědností za odchylku na   dodávku   elektřiny   do   zahraničí  a  ze  zahraničí;  údaje  předává   provozovatel přenosové soustavy, a to zvlášť za závazek dodat elektřinu   do  elektrizační  soustavy  a  zvlášť  za  závazek  odebrat elektřinu z   elektrizační  soustavy; provozovatelem přenosové soustavy předané údaje   ze smluv se považují za potvrzené příslušnými subjekty zúčtování.“.

   29.  V  §  9  odst.  2  se slova „1 desetinné místo“ nahrazují slovy „3   desetinná místa“.

   30.  V § 18 odst. 2 písm. a) bodu 2, písm. b) bodu 1 a odst. 8 písm. a)   bodu  2 se na konci textu bodu doplňují slova „nebo změna dodavatele za   dodavatele poslední instance“.

   31. V § 18 odst. 8 písm. c) bodech 1 a 2, v § 19 odst. 7 písm. b) a v §   20 odst. 6 písm. b) se slovo „konečné“ zrušuje.

   32.  V  §  18  odst. 8 písm. c) se na konci textu bodu 1 doplňují slova   „nebo změnili dodavatele za dodavatele poslední instance,“.

   33. V § 18 se doplňuje odstavec 15, který zní:

   „(15)  Rozhodne-li  soud o úpadku zákazníka podle insolvenčního zákona,   provozovatel   přenosové   nebo  distribuční  soustavy  provede  odečet   způsobem stanoveným právním předpisem, který stanoví podrobnosti měření   elektřiny  a předávání technických údajů^1), nebo stanoví stav měřicího   zařízení,  jedná-li se o odběrné nebo předávací místo s měřením typu C,   a  to do 3 pracovních dnů ode dne obdržení žádosti dodavatele elektřiny   o  provedení  odečtu.  Pro stanovení stavu měřicího zařízení se použijí   přiměřeně   ustanovení  této  vyhlášky  upravující  postup  pro  odečty   měřicího  zařízení  nebo  stanovení  stavu  měřicího zařízení při změně   dodavatele   v   režimu  přenesené  odpovědnosti  za  odchylku.  Žádost   dodavatele elektřiny musí obsahovat seznam odběrných a předávacích míst   a  informaci  z  insolvenčního  rejstříku  o  rozhodnutí soudu o úpadku   zákazníka.“.

   34.  V  §  19  odst.  14 v návětí za slovy „operátora trhu“ se slova „s   elektřinou“ zrušují.

   35.  V  §  23 odst. 1 se za slova „vnitrodenním trhu“ vkládají slova „a   přeshraničních obchodů“.

   36.  V § 23 odst. 2 se za slova „subjektu zúčtování“ vkládají slova „ ,   a   v  případě  přeshraničního  obchodu  také  provozovateli  přenosové   soustavy,“.

   37.  V  §  25  odst.  3  se slova „absolutní hodnotou součinu systémové   odchylky a zúčtovací ceny“ nahrazují slovy „celkovými příjmy ze systému   zúčtování odchylek“.

   38.  V  §  25  se  na konci odstavce 3 doplňuje věta „Celkové příjmy ze   systému  zúčtování  odchylek  se  stanoví jako absolutní hodnota součtu   součinu sumy odchylek subjektů zúčtování a zúčtovací ceny odchylky.“.

   39.  V  §  25 odst. 5 se slova „kladnou nebo odchylku zápornou“ a slova   „kladné nebo odchylky záporné“ zrušují.

   40.  V  §  25 odst. 6 písm. a) se za slovo „velikost“ vkládají slova „a   směr“.

   41. V § 25 odst. 6 písm. b) se za slovo „cenu“ vkládá slovo „odchylky“.

   42. § 27 včetně nadpisu zní:

   „§ 27

   Předávání  údajů  pro  vyúčtování plateb a úhrada plateb za poskytování   systémových služeb

   (1)  Výrobce  oznámí provozovateli přenosové nebo distribuční soustavy,   ke které je jeho zařízení připojeno, údaje za uplynulý kalendářní měsíc   podle  přílohy  č.  5a  k  této  vyhlášce,  a  to  nejpozději do pátého   kalendářního  dne  následujícího  kalendářního  měsíce.  Je-li  výrobna   elektřiny  připojena  do  odběrného  zařízení zákazníka, který je jinou   právnickou  nebo  fyzickou osobou než provozovatel výrobny, pak údaje o   lokální  spotřebě  výrobce  předává  a  systémové  služby provozovateli   distribuční soustavy platí zákazník.

   (2)  Provozovatel  lokální  distribuční  soustavy  oznámí provozovateli   regionální  distribuční  soustavy, ke které je jeho zařízení připojeno,   nebo  provozovateli  lokální  distribuční  soustavy,  jehož zařízení je   připojeno  k  zařízení  provozovatele  regionální distribuční soustavy,   údaje za uplynulý kalendářní měsíc podle přílohy č. 5b k této vyhlášce,   a  to  nejpozději  do sedmého kalendářního dne po skončení kalendářního   měsíce. Nejpozději do sedmého kalendářního dne po skončení kalendářního   měsíce sdělí provozovatel lokální distribuční soustavy každému výrobci,   s  výjimkou  výrobny o instalovaném výkonu do 30 kW včetně nebo výrobce   vyrábějícího  elektřinu  s  využitím  energie  slunečního  záření  nebo   energie  větru,  jehož  zařízení  je  připojeno  k  lokální distribuční   soustavě,   velikost   lokální  spotřeby  výrobců  ve  vymezeném  území   provozovatele  lokální  distribuční  soustavy  za  uplynulý  kalendářní   měsíc,  která  se  vztahuje  k tomuto výrobci. Tato lokální spotřeba se   stanoví  jako  součin sumy lokálních spotřeb všech výrobců ve vymezeném   území  provozovatele  lokální  distribuční  soustavy  a podílu množství   elektřiny  vyrobené  příslušným  výrobcem,  sníženého  o technologickou   vlastní  spotřebu  elektřiny,  k  celkovému množství elektřiny vyrobené   všemi  výrobci  ve  vymezeném  území  provozovatele lokální distribuční   soustavy, sníženému o technologickou vlastní spotřebu elektřiny.

   (3)  Provozovatel  regionální distribuční soustavy oznámí provozovateli   přenosové   soustavy   nejpozději   do   dvanáctého  dne  následujícího   kalendářního měsíce za předcházející měsíc v MWh

   a)   odhad  celkového  množství  elektřiny  dopraveného  provozovatelem   distribuční soustavy

   1.  zákazníkům,  jejichž  zařízení  je  připojeno  k  jeho  distribuční   soustavě  s  výjimkou  elektřiny  nakoupené  mimo elektrizační soustavu   České republiky, která je spotřebovaná v ostrovním provozu prokazatelně   odděleném od elektrizační soustavy České republiky,

   2.  provozovatelům lokálních distribučních soustav, jejichž zařízení je   připojeno k jeho distribuční soustavě,

   3.  výrobcům,  jejichž  zařízení  je  připojeno k distribuční soustavě,   kromě technologické vlastní spotřeby elektřiny,

   4. pro ostatní spotřebu provozovatele distribuční soustavy,

   b)  celkové  množství  lokální  spotřeby  výrobců  v  areálech  výroben   připojených k distribuční soustavě,

   c)  celkové  množství  elektřiny odebrané z elektrizační soustavy České   republiky v důsledku plného nebo částečného napojení původně vyděleného   ostrovního  provozu  nad  rámec  diagramu  schváleného v denní přípravě   provozu.

   (4)  Provozovatel přenosové soustavy stanoví pro účely úhrady plateb za   poskytování  systémových  služeb  množství elektřiny odebrané zákazníky   přímo  z  přenosové  soustavy  a  odebrané výrobci, jejichž zařízení je   připojeno k přenosové soustavě, z měřených hodnot odběrů.

   (5)  Na  základě údajů podle odstavců 1 a 2 účtuje provozovatel lokální   distribuční  soustavy  ceny  za  systémové  služby  v souladu s cenovým   rozhodnutím  Úřadu výrobci či zákazníkovi, jehož odběrné nebo předávací   místo  je  připojeno  do  jím provozované lokální distribuční soustavy.   Provozovatel  nadřazené  lokální  distribuční  soustavy  účtuje ceny za   systémové   služby   v  souladu  s  cenovým  rozhodnutím  Úřadu  rovněž   provozovateli  distribuční  soustavy,  jehož  distribuční  soustava  je   připojena k jeho distribuční soustavě.

   (6)  Na  základě  údajů  podle  odstavců  1  až  3  účtuje provozovatel   regionální  distribuční  soustavy  ceny za systémové služby v souladu s   cenovým  rozhodnutím  Úřadu provozovateli příslušné lokální distribuční   soustavy  nebo  zákazníkovi nebo výrobci, jehož zařízení je připojeno k   regionální distribuční soustavě.

   (7)  Na  základě  údajů  podle odstavce 3 účtuje provozovatel přenosové   soustavy ceny za systémové služby v souladu s cenovým rozhodnutím Úřadu   provozovateli příslušné regionální distribuční soustavy.

   (8)  Na  základě  údajů  podle odstavce 4 účtuje provozovatel přenosové   soustavy ceny za systémové služby v souladu s cenovým rozhodnutím Úřadu   zákazníkovi,  jehož  zařízení  je  připojeno k přenosové soustavě, nebo   výrobci, jehož zařízení je připojeno k přenosové soustavě.

   (9)  Výrobce  s instalovaným výkonem výrobny elektřiny nad 30 kW účtuje   provozovateli  přenosové nebo distribuční soustavy, k jehož soustavě je   výrobna  elektřiny  připojena,  cenu  za  sníženou  potřebu systémových   služeb  za lokální spotřebu výrobců na základě údajů podle odstavců 1 a   2; tuto cenu neúčtuje výrobce elektřiny vyrábějící elektřinu s využitím   slunečního záření nebo ve větrné elektrárně.

   (10)  Výše  úhrady  plateb  za poskytování systémových služeb je určena   součinem  odběru  elektřiny  účastníka  trhu  s  elektřinou  a  ceny za   systémové služby v Kč/MWh v souladu s cenovým rozhodnutím Úřadu.

   (11)  Platba  za systémové služby se nehradí za elektřinu spotřebovanou   pro  čerpání  v  přečerpávacích  vodních  elektrárnách  a  za elektřinu   dodávanou  do  zahraničí,  s  výjimkou dodávky elektřiny z elektrizační   soustavy  České  republiky  do  části území jiného státu nepropojené se   zahraniční elektrizační soustavou.

   (12)  Provozovatel  distribuční soustavy hradí cenu za sníženou potřebu   systémových  služeb za lokální spotřebu výrobce provozovateli přenosové   nebo  distribuční  soustavy,  ke  které  je zařízení plátce systémových   služeb  připojeno.  Výše  platby  je  určena součinem velikosti lokální   spotřeby  výrobců  a  ceny  za  systémové  služby  v Kč/MWh v souladu s   cenovým rozhodnutím Úřadu.

   (13)   Nejpozději   do   dvacátého   osmého   dne  kalendářního  měsíce   následujícího  po  období,  za které bylo vyúčtování systémových služeb   provedeno,   zašle   provozovatel   regionální   distribuční   soustavy   provozovateli  přenosové  soustavy  konečné  údaje  o celkovém množství   elektřiny dopravené a spotřebované v daném kalendářním měsíci. Případné   odchylky  v  množství oproti vyúčtování vyúčtuje provozovatel přenosové   soustavy neprodleně příslušnému provozovateli distribuční soustavy.

   (14)  Výrobce  sdělí  každý  rok  nejpozději do 31. ledna provozovateli   přenosové soustavy nebo provozovateli distribuční soustavy, ke které je   připojena  výrobna  elektřiny,  zařazení výrobny elektřiny jako výrobce   první  kategorie nebo druhé kategorie na základě skutečnosti zjištěné v   předcházejícím kalendářním roce. V případě výrobny elektřiny uvedené do   provozu  v  průběhu  kalendářního  roku  sdělí výrobce zařazení výrobny   elektřiny  do  30  dnů  ode  dne  uvedení výrobny elektřiny do provozu.   Zařazení  do příslušné kategorie výrobců použije provozovatel přenosové   soustavy  nebo  provozovatel  distribuční soustavy pro určení plateb za   přenos  elektřiny  nebo za distribuci elektřiny a za související služby   od začátku 2. čtvrtletí daného roku do konce 1. čtvrtletí následujícího   roku.  Pokud  výrobce  nesdělí  zařazení výrobny elektřiny do příslušné   kategorie  výrobců  ve lhůtě podle věty první nebo věty druhé, má se za   to,  že se zařazení výrobny elektřiny nemění. Není-li výrobna elektřiny   zařazena do žádné z kategorií výrobců, považuje se za výrobnu elektřiny   druhé kategorie.“.

   43.  V § 28 odst. 1 písm. a) bodu 3, odst. 4 písm. a) a odst. 6 až 9, v   § 32 odst. 5 a v § 33 odst. 2 se slovo „konečným“ zrušuje.

   44. V § 28 odstavec 3 zní:

   „(3)  Cena  podle  odstavce 1 písm. a) bodu 3 není hrazena za elektřinu   spotřebovanou  výrobcem  pro čerpání přečerpávacích vodních elektráren,   pro  technologickou vlastní spotřebu elektřiny a pro ztráty v přenosové   nebo distribuční soustavě.“.

   45.  V  §  28  odst.  4  písm.  c)  a odst. 5 a v § 33 odst. 3 se slovo   „konečnými“ zrušuje.

   46. V § 28 odstavec 10 zní:

   „(10)  Cenu  za činnost operátora trhu podle odstavce 1 písm. a) bodu 3   za  lokální  spotřebu  výrobců  hradí  provozovatel lokální distribuční   soustavy   provozovateli  regionální  distribuční  soustavy,  pokud  je   zařízení výrobce připojeno k lokální distribuční soustavě. V případech,   kdy  zařízení  výrobce  není  připojeno k lokální distribuční soustavě,   hradí  výrobce  tuto  cenu  přímo  provozovateli regionální distribuční   soustavy.“.

   47. V § 30 odst. 1 písm. b) se slovo „nebo“ zrušuje.

   48.  V  §  30  odst.  1 se na konci písmene b) čárka nahrazuje tečkou a   písmeno c) včetně poznámky pod čarou č. 23 se zrušuje.

   49. V § 30 odstavec 2 zní:

   „(2)  Před  první  změnou  dodavatele,  a to nejpozději v termínu podle   odstavce  5  písm. a), podává účastník trhu s elektřinou, jehož odběrné   nebo   předávací  místo  je  připojeno  k  přenosové  soustavě  nebo  k   distribuční  soustavě  s  napětím  mezi  fázemi  vyšším  než  1  kV,  u   příslušného  provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy žádost o   uzavření smlouvy o připojení.“.

   50. V § 30 odstavec 5 zní:

   „(5)  Před  změnou  dodavatele  podává  účastník  trhu  s  elektřinou u   příslušného  provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy žádost o   uzavření   smlouvy  o  přenosu  elektřiny  nebo  smlouvy  o  distribuci   elektřiny  s  náležitostmi  podle  přílohy  č.  1 nebo 2 této vyhlášky.   Žádost   podává   nový   dodavatel,  pokud  má  být  dodávka  elektřiny   uskutečňována  na základě smlouvy podle § 7 odst. 1 písm. d), nebo jiný   účastník   trhu   s   elektřinou,   pokud   má  být  dodávka  elektřiny   uskutečňována  na základě jiné smlouvy. Žádost musí účastník trhu podat   nejpozději

   a)  8  pracovních  dnů  před datem, od kterého se má dodávka uskutečnit   (dále  jen  „datum  účinnosti  změny  dodavatele“), jedná-li se o změnu   dodavatele v odběrném místě s měřením typu A nebo B, nebo

   b) 17 pracovních dnů před datem účinnosti změny dodavatele, jedná-li se   o změnu dodavatele v odběrném místě s měřením typu C.“.

   51. V § 30 odst. 7 se číslo „2“ nahrazuje číslem „5“.

   52. V § 30 odstavec 18 zní:

   „(18)  K datu účinnosti změny dodavatele provede provozovatel přenosové   nebo  distribuční soustavy odečet způsobem upraveným právním předpisem,   který  stanoví  podrobnosti  měření  elektřiny  a předávání technických   údajů^1),  v  případě  odběrných nebo předávacích míst s měřením typu C   stanoví  stav  měřicího  zařízení postupem podle odstavce 19 a zjištěné   údaje  následně  zašle  operátorovi  trhu. Operátor trhu tyto údaje bez   zbytečného   odkladu   předá  předchozímu  dodavateli  k  doúčtování  a   vyrovnání  závazků.  Údaje  se  nezasílají  v  případě, že je předchozí   dodavatel součástí vertikálně integrovaného podnikatele, jehož součástí   je provozovatel distribuční soustavy, a toto odběrné místo je v systému   operátora  trhu  zaregistrováno nově. K datu účinnosti změny dodavatele   zpřístupní  operátor trhu novému dodavateli v informačním systému údaje   o  plánované  roční spotřebě elektřiny v jednotlivých odběrných místech   zákazníků  s  měřením  typu  C,  kterým dodává elektřinu nový dodavatel   elektřiny.  Po  nabytí účinnosti změny dodavatele předává operátor trhu   novému  dodavateli  údaje  o  skutečných množstvích elektřiny v rozsahu   podle  právního  předpisu, který stanoví podrobnosti měření elektřiny a   předávání technických údajů^1).“.

   53.  V  §  30 odst. 19 se za slova „s elektřinou k datu účinnosti změny   dodavatele“   vkládají   slova  „a  dodaným  provozovateli  distribuční   soustavy do 5 pracovních dnů od data účinnosti změny dodavatele“.

   54. V § 30 se za odstavec 22 vkládá nový odstavec 23, který zní:

   „(23)   Je-li  prokázána  změna  zákazníka  v  odběrném  místě,  umožní   provozovatel  distribuční soustavy novému zákazníkovi dodávku elektřiny   od zvoleného dodavatele a zároveň ukončí smlouvu o distribuci elektřiny   se stávajícím dodavatelem do tohoto odběrného místa.“.

   Dosavadní odstavec 23 se označuje jako odstavec 24.

   55. § 30 včetně skupinového nadpisu a poznámky pod čarou č. 24 zní:

   „Změna dodavatele v režimu přenesené odpovědnosti za odchylku

   § 30

   (1) Základní změny dodavatele účastníka trhu s elektřinou jsou

   a) změna dodavatele za jiného dodavatele,

   b) změna dodavatele poslední instance za jiného dodavatele.

   (2)  Před  první  změnou  dodavatele podává účastník trhu s elektřinou,   jehož  odběrné  nebo  předávací  místo  je připojeno k přenosové nebo k   distribuční  soustavě  s  napětím  mezi  fázemi  vyšším  než  1  kV,  u   provozovatele   přenosové   soustavy   nebo  příslušného  provozovatele   distribuční  soustavy  žádost o uzavření nové smlouvy o připojení, a to   nejpozději  do  desátého  pracovního  dne  před datem, od kterého se má   dodávka uskutečnit (dále jen „datum účinnosti změny dodavatele“).

   (3)  V důsledku uzavírání smlouvy o připojení podle odstavce 2 nevzniká   účastníku  trhu  s  elektřinou  povinnost  hradit  podíl na oprávněných   nákladech na připojení^24).

   (4)  Postup  podle  odstavce 2 se nevztahuje na předávací místa výroben   elektřiny  připojených  do elektrizační soustavy. Dále se nevztahuje na   odběrná   místa  zákazníků,  která  byla  připojena  k  přenosové  nebo   distribuční soustavě po 1. lednu 2002.

   (5)  Před změnou dodavatele, nejpozději do desátého pracovního dne před   datem  účinnosti změny dodavatele, uzavřou účastník trhu s elektřinou a   nový dodavatel smlouvu o dodávce elektřiny.

   (6)  Nejpozději  do  10.00  hodin  desátého  pracovního  dne před datem   účinnosti  změny  dodavatele  podává  nový  dodavatel  u operátora trhu   žádost  o  uskutečnění  změny  dodavatele,  která  obsahuje následující   údaje:

   a) identifikační a registrační číslo nového dodavatele,

   b)  typ  smlouvy,  jejímž  předmětem  má  být  dodávka elektřiny, datum   účinnosti změny dodavatele a dobu trvání smlouvy,

   c)  závazek  dodavatele  o  převzetí odpovědnosti za odchylku účastníka   trhu  s  elektřinou  nebo souhlas subjektu zúčtování, který odpovídá za   odchylku za odběrná místa, pro která bude dodávka uskutečněna,

   d) výčet a identifikace odběrných nebo předávacích míst.

   (7)  Operátor  trhu  umožní  zasílání  požadavku  na změnu dodavatele v   odběrném  nebo předávacím místě informačním systémem operátora trhu i v   případech,  kdy  v informačním systému operátora trhu není odběrné nebo   předávací  místo registrováno. Identifikačním údajem takového odběrného   nebo  předávacího  místa je registrační číslo přidělené podle § 4 odst.   2.  Pokud  registrační  číslo  nebylo  v odběrném nebo předávacím místě   přiděleno,  zajistí  provozovatel  přenosové  nebo distribuční soustavy   neprodleně jeho přidělení.

   (8)  Nejpozději  do  termínu  podle  odstavce  6 podává účastník trhu s   elektřinou   u   provozovatele   přenosové  soustavy  nebo  příslušného   provozovatele  distribuční soustavy žádost o uzavření smlouvy o přenosu   elektřiny  nebo  smlouvy  o  distribuci  elektřiny s náležitostmi podle   přílohy  č.  1 nebo 2, nebo žádost o sjednání změny stávající smlouvy o   přenosu  elektřiny  nebo  smlouvy o distribuci elektřiny o odběrná nebo   předávací  místa  podle  odstavce  6,  pokud  je  taková  smlouva  mezi   účastníky  trhu  s elektřinou již uzavřena. Žádost o uzavření smlouvy o   přenosu  elektřiny  nebo  smlouvy  o  distribuci elektřiny se nepodává,   pokud  je  taková  smlouva  mezi  účastníky trhu s elektřinou uzavřena.   Žádost podává

   a)  nový  dodavatel,  pokud  má  být dodávka elektřiny uskutečňována na   základě smlouvy podle § 7 odst. 1 písm. d), nebo

   b)  jiný  účastník  trhu  s  elektřinou, pokud má být dodávka elektřiny   uskutečňována na základě jiné smlouvy.

   (9)  Operátor  trhu  informuje nejpozději do 12.00 hodin dne, ve kterém   byla  podána  žádost  podle  odstavce 6, o plánovaném uskutečnění změny   dodavatele  stávajícího dodavatele, stávající subjekt zúčtování, nového   dodavatele,  nový  subjekt  zúčtování,  případně další dotčené subjekty   zúčtování   a   provozovatele   přenosové   soustavy  nebo  příslušného   provozovatele   distribuční   soustavy,  ke  které  jsou  odběrná  nebo   předávací  místa  účastníka  trhu s elektřinou připojena. Operátor trhu   předá  provozovateli  přenosové soustavy nebo příslušnému provozovateli   distribuční  soustavy  údaje v rozsahu podle odstavce 6 písm. a) až d).   Operátor  trhu  současně  předá  stávajícímu  dodavateli  a stávajícímu   subjektu zúčtování údaje v rozsahu podle odstavce 6 písm. d).

   (10)  Provozovatel  přenosové  soustavy  nebo  provozovatel distribuční   soustavy  zasílá  operátorovi  trhu  za odběrná nebo předávací místa, u   nichž  má  dojít  ke  změně  dodavatele  a  která nejsou registrována v   informačním   systému   operátora   trhu,  údaje  potřebné  pro  jejich   registraci  do  12.00  hodin pátého pracovního dne po předání informací   podle odstavce 9.

   (11)  Provozovatel  přenosové  soustavy  nebo  provozovatel distribuční   soustavy  informuje  operátora  trhu  o  výsledku  posouzení  žádosti o   uzavření   smlouvy  o  přenosu  elektřiny  nebo  smlouvy  o  distribuci   elektřiny   nebo  žádosti  o  rozšíření  stávající  smlouvy  o  přenosu   elektřiny  nebo  smlouvy  o  distribuci elektřiny do 18.00 hodin pátého   pracovního dne po předání informací podle odstavce 9.

   (12)  Operátor trhu neprodleně informuje stávajícího dodavatele, nového   dodavatele  a  všechny  dotčené subjekty zúčtování o výsledku posouzení   žádosti   o  uzavření  smlouvy  o  přenosu  elektřiny  nebo  smlouvy  o   distribuci  elektřiny  nebo  žádosti  o  rozšíření  stávající smlouvy o   přenosu  elektřiny  nebo  smlouvy o distribuci elektřiny podle odstavce   11.

   (13)  Nový  dodavatel může podat žádost o zastavení změny dodavatele do   18.00  hodin  pátého pracovního dne po předání informací podle odstavce   6.

   (14)   Stávající  dodavatel  může  podat  žádost  o  pozastavení  změny   dodavatele  do  18.00  hodin pátého pracovního dne po předání informací   podle odstavce 6, a to pouze na základě požadavku zákazníka.

   24) § 28 odst. 2 písm. i) energetického zákona.“.

   56. Za § 30 se vkládá nový § 30a, který zní:

   „§ 30a

   (1)  Pokud  do  18.00  hodin pátého pracovního dne po předání informací   podle  §  30  odst. 6 zašle nový subjekt zúčtování do systému operátora   trhu  nesouhlas  s  přiřazením odpovědnosti za odchylku v odběrném nebo   předávacím  místě,  informuje  operátor  trhu  stávajícího  dodavatele,   stávající  subjekt  zúčtování, další dotčené subjekty zúčtování, nového   dodavatele   a   provozovatele   přenosové  soustavy  nebo  příslušného   provozovatele   distribuční   soustavy,  ke  které  jsou  odběrná  nebo   předávací  místa  účastníka  trhu  s  elektřinou připojena, o zastavení   změny  dodavatele.  Operátor trhu rovněž vyzve stávajícího dodavatele a   stávající subjekt zúčtování k pokračování dodávek elektřiny.

   (2)  Operátor trhu informuje stávajícího dodavatele, nového dodavatele,   stávající   subjekt  zúčtování,  další  dotčené  subjekty  zúčtování  a   provozovatele   přenosové   soustavy   nebo  příslušného  provozovatele   distribuční  soustavy,  ke  které  jsou  odběrná  nebo  předávací místa   účastníka  trhu  s  elektřinou  připojena,  o podání žádosti podle § 30   odst.  13  nebo 14 do 20.00 hodin pracovního dne, ve kterém byla žádost   přijata. Pokud nový dodavatel podá žádost podle § 30 odst. 13, operátor   trhu   zastaví  změnu  dodavatele  a  vyzve  stávajícího  dodavatele  a   stávající subjekt zúčtování k pokračování dodávek elektřiny.

   (3)  Pokud  stávající  dodavatel podá žádost podle § 30 odst. 14 a nový   dodavatel   předloží   operátorovi  trhu  vyjádření  účastníka  trhu  s   elektřinou,  ze  kterého je zřejmé, že účastník trhu s elektřinou hodlá   změnit  dodavatele  a  je  si  vědom  všech  svých  práv  a  povinností   vyplývajících  z  uplatnění  práva na změnu dodavatele, včetně doložení   způsobu  zániku  smluvního  vztahu  se  stávajícím  dodavatelem,  a  to   nejpozději  do  14.00 hodin osmého pracovního dne ode dne informování o   plánovaném  uskutečnění  změny  dodavatele podle § 30 odst. 9, operátor   trhu  pokračuje  v procesu změny dodavatele. V opačném případě operátor   trhu změnu dodavatele zastaví a o této skutečnosti neprodleně informuje   stávajícího  dodavatele,  nového  dodavatele,  všechny dotčené subjekty   zúčtování   a   provozovatele   přenosové   soustavy  nebo  příslušného   provozovatele   distribuční   soustavy,  ke  které  jsou  odběrná  nebo   předávací   místa  účastníka  trhu  s  elektřinou  připojena,  a  vyzve   stávajícího  dodavatele  a  stávající  subjekt  zúčtování k pokračování   dodávek elektřiny.

   (4)  Po  předání výzvy k pokračování dodávek elektřiny podle odstavce 1   nebo  2  stávající  dodavatel  a  stávající  subjekt  zúčtování  zašlou   nejpozději  do  14.00 hodin osmého pracovního dne ode dne informování o   plánovaném  uskutečnění změny dodavatele podle § 30 odst. 9 operátorovi   trhu souhlas s pokračováním dodávek elektřiny. Operátor trhu neprodleně   informuje  stávajícího dodavatele, všechny dotčené subjekty zúčtování a   provozovatele   přenosové   soustavy   nebo  příslušného  provozovatele   distribuční  soustavy,  ke  které  jsou  odběrná  nebo  předávací místa   účastníka  trhu s elektřinou připojena, o pokračování dodávek elektřiny   stávajícím dodavatelem elektřiny.

   (5)  Operátor  trhu  oznámí  stávajícímu dodavateli, novému dodavateli,   všem  dotčeným  subjektům  zúčtování a provozovateli přenosové soustavy   nebo  příslušnému  provozovateli  distribuční  soustavy,  ke které jsou   odběrná  nebo  předávací  místa  účastníka trhu s elektřinou připojena,   registraci  změny  dodavatele do 8.00 hodin devátého pracovního dne ode   dne  informování  o  plánovaném uskutečnění změny dodavatele podle § 30   odst. 9.

   (6)  Po  oznámení  registrace  změny  dodavatele uzavírá nový dodavatel   smlouvu  o  přenosu  elektřiny nebo smlouvu o distribuci elektřiny nebo   sjednává  změnu  smlouvy  o přenosu elektřiny nebo smlouvy o distribuci   elektřiny  zahrnující  odběrná nebo předávací místa podle § 30 odst. 6.   Provozovatel  přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy   zajistí  k  datu  účinnosti změny dodavatele ukončení přenosu elektřiny   nebo  distribuce  elektřiny  do  odběrného  místa zákazníka sjednané se   stávajícím dodavatelem.

   (7)  Změna  dodavatele  se  považuje  za  uskutečněnou k první obchodní   hodině data účinnosti změny dodavatele.

   (8)  Operátor  trhu  k  datu  účinnosti  změny dodavatele zruší všechna   jednotlivá  přiřazení odběrného nebo předávacího místa těm dodavatelům,   jejichž období dodávky jsou přiřazením odběrného nebo předávacího místa   novému dodavateli dotčena.

   (9)  K  datu účinnosti změny dodavatele nebo subjektu zúčtování provede   provozovatel přenosové soustavy nebo příslušný provozovatel distribuční   soustavy  odečet  způsobem  upraveným  právním předpisem, který stanoví   podrobnosti měření elektřiny a předávání technických údajů1), v případě   odběrných  nebo předávacích míst s měřením typu C stanoví stav měřicího   zařízení  postupem  podle  odstavce  10 a zjištěné údaje následně zašle   operátorovi trhu. Operátor trhu tyto údaje bez zbytečného odkladu předá   předchozímu  dodavateli  k  doúčtování  a  vyrovnání  závazků. Údaje se   nezasílají  v  případě,  že  je předchozí dodavatel součástí vertikálně   integrovaného  podnikatele,  jehož součástí je provozovatel distribuční   soustavy,   a   toto   odběrné   místo  je  v  systému  operátora  trhu   zaregistrováno  nově.  K  datu  účinnosti  změny  dodavatele zpřístupní   operátor trhu novému dodavateli v informačním systému údaje o plánované   roční  spotřebě  elektřiny v jednotlivých odběrných místech zákazníků s   měřením typu C, kterým bude nový dodavatel dodávat elektřinu. Po nabytí   účinnosti  změny  dodavatele  předává  operátor  trhu novému dodavateli   údaje  o  skutečných  množstvích  elektřiny  v  rozsahu  podle právního   předpisu,  který  stanoví  podrobnosti  měření  elektřiny  a  předávání   technických údajů^1).

   (10)  Stanovení  stavu  měřicího  zařízení u odběrných nebo předávacích   míst s měřením typu C provádí provozovatel distribuční soustavy odečtem   k  datu účinnosti změny dodavatele nebo subjektu zúčtování nebo odhadem   stavu měřicího zařízení k datu účinnosti změny dodavatele nebo subjektu   zúčtování  s  využitím  přiřazeného  přepočteného  typového  diagramu a   poslední  aktuální  předpokládané  roční  spotřeby  elektřiny  nebo  na   základě  vzájemně  odsouhlasených  odečtů provedených novým dodavatelem   nebo  účastníkem  trhu  s  elektřinou k datu účinnosti změny dodavatele   nebo subjektu zúčtování a dodaným provozovateli distribuční soustavy do   5  pracovních  dnů  od data účinnosti změny dodavatele. Takto stanovené   hodnoty  předává  provozovatel distribuční soustavy operátorovi trhu do   10  pracovních  dnů  od  data  účinnosti změny dodavatele nebo subjektu   zúčtování.

   (11)  Komunikace  mezi  operátorem trhu a účastníky trhu s elektřinou v   rámci  procesu  změny  dodavatele probíhá formou elektronických zpráv v   komunikačním   prostředí   definovaném  operátorem  trhu.  Zprávy  jsou   účastníkovi   trhu   s   elektřinou  zasílány  ve  formátu  definovaném   operátorem trhu.

   (12)  Pokud  podají  2  účastníci  trhu  s  elektřinou  žádost  o změnu   dodavatele  se  shodným požadovaným datem účinnosti změny dodavatele na   totéž  odběrné  nebo předávací místo, postupuje se při změně dodavatele   podle té žádosti, která byla přijata operátorem trhu jako první.

   (13)  V  případě, že dojde k doložené změně zákazníka v odběrném místě,   umožní  provozovatel  distribuční  soustavy  tomuto  novému zákazníkovi   dodávku  elektřiny  od  zvoleného dodavatele a zároveň ukončí smlouvu o   distribuci elektřiny se stávajícím dodavatelem elektřiny do příslušného   odběrného místa.

   (14)  Má-li  dojít  ke  změně  počtu  dodavatelů,  přechodu zákazníka z   jednoho  odběrného  místa  do jiného odběrného místa v jiné distribuční   soustavě, změně zákazníka v odběrném místě, kdy si nový zákazník vybere   jiného  dodavatele  než  toho, který dodával do tohoto odběrného místa,   změně dodavatele v předávacím místě výrobny, zahájení dodávky elektřiny   do  nového  odběrného místa, zahájení dodávky elektřiny po neoprávněném   odběru  nebo  po  neoprávněné  distribuci  elektřiny a v případě úpravy   platnosti  smlouvy  podle  §  7  odst.  1  písm.  a)  a  d)  stávajícím   dodavatelem,  použijí  se přiměřeně ustanovení této vyhlášky upravující   postup   při  změně  dodavatele  v  režimu  přenesené  odpovědnosti  za   odchylku.“.

   57. § 31 včetně nadpisu zní:

   „§ 31

   Dodávka elektřiny dodavatelem poslední instance

   (1)  Rozhodne-li  Úřad o zrušení licence účastníka trhu s elektřinou na   obchod  s  elektřinou nebo výrobu elektřiny, uvědomí o této skutečnosti   bezodkladně  operátora  trhu.  Operátor trhu na základě informace Úřadu   zajistí, aby dotčenému účastníkovi trhu s elektřinou, je- -li subjektem   zúčtování,  byla od dne nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení licence   znemožněna  registrace  údajů  o  dvoustranných  obchodech  na  dodávku   elektřiny a znemožněna účast na jím organizovaných trzích s elektřinou.

   (2)  Pokud  je  dodavateli nebo subjektu zúčtování, který za dodavatele   převzal   odpovědnost   za  odchylku,  znemožněna  registrace  údajů  o   dvoustranných  obchodech  na  dodávku  elektřiny nebo účast na trzích s   elektřinou  organizovaných  operátorem  trhu,  informuje  operátor trhu   neodkladně  o  této  skutečnosti  provozovatele  distribučních soustav,   příslušné dodavatele a výrobce elektřiny a dodavatele poslední instance   a  zároveň  tuto  informaci  zveřejňuje  způsobem  umožňujícím  dálkový   přístup.  Operátor  trhu současně poskytne dodavateli poslední instance   seznamy  zákazníků,  jimž  má  být  podle energetického zákona zahájena   dodávka  elektřiny  dodavatelem  poslední  instance,  s uvedením jejich   identifikačních  údajů,  výčtu jejich odběrných nebo předávacích míst s   uvedením registračních čísel.

   (3)  Na  základě informace podle odstavce 2 mohou dodavatelé a výrobci,   kteří  přenesli  odpovědnost  za  odchylku  na subjekt zúčtování, jemuž   nebyly  zaregistrovány  údaje  o  dvoustranných  obchodech  na  dodávku   elektřiny  nebo  mu  byla  znemožněna  účast  na  trzích  s  elektřinou   organizovaných  operátorem  trhu,  do  24.00  hodin  dne, v kterém byla   zveřejněna   informace   podle   odstavce   2,   podat  prostřednictvím   informačního  systému operátora trhu žádost o přenesení odpovědnosti za   odchylku na jiný subjekt zúčtování.

   (4)  Na  základě  informace  podle  odstavce  2  mohou účastníci trhu s   elektřinou, kteří mají vlastní nebo přenesenou odpovědnost za odchylku,   podat  v  součinnosti  se  zákazníkem,  kterému má být zahájena dodávka   elektřiny  podle  odstavce  2,  do  24.00  hodin  dne,  ve  kterém byla   zveřejněna  informace  podle  odstavce  2, prostřednictvím informačního   systému  operátora  trhu  žádost  o  zrychlenou  změnu  dodavatele. Pro   zrychlenou  změnu  dodavatele  se  použijí  přiměřeně  ustanovení  této   vyhlášky  upravující  postup  pro  změnu  dodavatele v režimu přenesené   odpovědnosti za odchylku.

   (5)  Je-li  podána  žádost  o  přenesení odpovědnosti za odchylku podle   odstavce 3 nebo žádost o zrychlenou změnu dodavatele podle odstavce 4 a   provozovatel  distribuční soustavy žádost o zrychlenou změnu dodavatele   odsouhlasí  do 10.00 hodin druhého pracovního dne následujícího po dni,   ve  kterém  byla  zveřejněna informace podle odstavce 2, pak tato změna   nabývá  účinnosti od první obchodní hodiny dne, který následuje po dni,   v  kterém  byla  zveřejněna  informace  podle odstavce 2. V případě, že   informace  podle  odstavce  2  je  zveřejněna  den před dnem pracovního   volna,  pracovního  klidu nebo státního svátku a provozovatel příslušné   distribuční  soustavy  požadovanou  změnu  odsouhlasí  do  10.00  hodin   prvního  pracovního  dne,  který  následuje  po  dni  pracovního volna,   pracovního  klidu nebo státního svátku, pak tato změna nabývá účinnosti   od  první  obchodní  hodiny dne, který následuje po dni, ve kterém byla   zveřejněna informace podle odstavce 2.

   (6)  Nedojde-li  k  přenesení  zodpovědnosti  na jiný subjekt zúčtování   podle  odstavce  3  nebo nedojde-li ke zrychlené změně dodavatele podle   odstavce  4, je od první obchodní hodiny dne, který následuje po dni, v   kterém  byla  zveřejněna informace podle odstavce 2, do odběrného místa   zákazníka zahájena dodávka elektřiny dodavatelem poslední instance.

   (7)   Dodavatel  poslední  instance  zašle  dotčeným  zákazníkům  podle   odstavce   6   do  2  pracovních  dnů  po  zahájení  dodávky  elektřiny   dodavatelem poslední instance zprávu, která obsahuje:

   a)  oznámení o zahájení dodávky elektřiny dodavatelem poslední instance   a jejím důvodu,

   b)  oznámení  o  výši  regulované ceny za dodávku elektřiny dodavatelem   poslední instance nebo o způsobu jejího stanovení,

   c)   oznámení  o  podmínkách  dodávek  elektřiny  dodavatelem  poslední   instance,  mezi něž patří zejména podmínky týkající se změny dodavatele   poslední  instance za jiného dodavatele a podmínky úhrad záloh a plateb   za dodávky elektřiny dodavatelem poslední instance,

   d)  upozornění na skutečnost, že dodávka elektřiny dodavatelem poslední   instance může trvat nejdéle 6 měsíců.

   (8)  Postup  pro  uskutečnění  změny  dodavatele za dodavatele poslední   instance je následující:

   a)  v  případě  původně  uzavřené  smlouvy  podle  § 7 odst. 1 písm. d)   uzavírá   dodavatel  poslední  instance  s  provozovatelem  distribuční   soustavy novou smlouvu o distribuci elektřiny,

   b)  k  datu  účinnosti změny dodavatele za dodavatele poslední instance   provede  provozovatel  distribuční  soustavy  odečet  odběrných  míst s   měřením  typu  A  nebo  B,  v  případě  odběrných míst s měřením typu C   stanoví  stav  měřicího  zařízení  postupem podle písmene c) a zjištěné   údaje,  nebyl-li  předchozí dodavatel součástí vertikálně integrovaného   podnikatele,  jehož  součástí  je  provozovatel distribuční soustavy, k   jehož  soustavě  jsou  odběrná místa připojena, zašle operátorovi trhu;   operátor  trhu  tyto  údaje  bez  zbytečného  odkladu zašle předchozímu   dodavateli  k  doúčtování  a  vyrovnání a zároveň zpřístupní dodavateli   poslední  instance údaje o skutečných množstvích elektřiny odebraných v   dotčených odběrných místech v uplynulém kalendářním roce před zahájením   dodávky  poslední  instance;  po  nabytí  účinnosti změny dodavatele za   dodavatele  poslední  instance předává operátor trhu údaje o skutečných   množstvích elektřiny dodavateli poslední instance,

   c)  stanovení stavu měřicího zařízení u odběrných míst s měřením typu C   provádí  provozovatel  distribuční  soustavy  odečtem  k datu účinnosti   změny  dodavatele  za  dodavatele  poslední instance nebo odhadem stavu   měřicího  zařízení  k  datu  účinnosti  změny  dodavatele za dodavatele   poslední instance na základě přiřazeného přepočteného typového diagramu   a  poslední  aktuální  předpokládané  roční  spotřeby elektřiny nebo na   základě vzájemně odsouhlasených odečtů provedených dodavatelem poslední   instance  nebo  účastníkem  trhu  s  elektřinou  k datu účinnosti změny   dodavatele  za  dodavatele  poslední  instance  a dodaným provozovateli   distribuční  soustavy  do  5  pracovních  dnů  od data zahájení dodávek   dodavatelem   poslední   instance;   takto  stanovené  hodnoty  předává   operátorovi   trhu  do  15  pracovních  dnů  od  data  účinnosti  změny   dodavatele za dodavatele poslední instance.“.

   58.  V § 31a odst. 1 písm. a) se slova „nebo podle § 7 odst. 1 písm. a)   bodu 2“ zrušují.

   59. V § 32 odst. 3 se věta třetí zrušuje.

   60. V § 32 odst. 4 se věta druhá zrušuje.

   61. V § 32 se odstavec 6 zrušuje.

   Dosavadní odstavce 7 až 11 se označují jako odstavce 6 až 10.

   62. V § 32 odst. 6 písmeno a) zní:

   „a)  cenu provozovatele regionální distribuční soustavy za rezervovanou   kapacitu  pro  odběr z distribuční soustavy s napětím mezi fázemi nad 1   kV,  nebo  cenu  za  příkon  podle  jmenovité proudové hodnoty hlavního   jističe  před  elektroměrem  pro odběr z distribuční soustavy s napětím   mezi fázemi do 1 kV včetně,“.

   63. V § 32 odst. 6 písm. b) se slova „nad 1 kV“ zrušují.

   64. V § 32 se za odstavec 8 vkládá nový odstavec 9, který zní:

   „(9)  Účastník  trhu s elektřinou může v kalendářním roce provozovateli   distribuční   soustavy   zaslat  maximálně  10  samoodečtů  s  výjimkou   samoodečtu  provedeného  k  poslednímu  dni kalendářního roku. Zašle-li   účastník   trhu   s   elektřinou   provozovateli  distribuční  soustavy   samoodečty   k   libovolnému   dni  v  roce,  avšak  nejpozději  do  30   kalendářních dnů po jejich provedení, provozovatel distribuční soustavy   zaslané  samoodečty  přijme  nebo  sdělí  účastníkovi trhu s elektřinou   důvody jejich odmítnutí, a to do 15 kalendářních dnů po jejich zaslání.   Samoodečty,  které  provozovatel distribuční soustavy přijme, zahrne do   údajů potřebných k vyúčtování plateb podle odstavce 2.“.

   Dosavadní odstavce 9 a 10 se označují jako odstavce 10 a 11.

   65. V § 32 odstavec 10 zní:

   „(10)  Zašle-li  účastník  trhu  s elektřinou před obdržením vyúčtování   dodávky   elektřiny   zahrnující   poslední   den   kalendářního   roku   provozovateli  distribuční  soustavy  samoodečty provedené k poslednímu   dni kalendářního roku, nejpozději však do 30 kalendářních dnů po jejich   provedení,  provozovatel distribuční soustavy zaslané samoodečty přijme   nebo  sdělí účastníkovi trhu s elektřinou důvody jejich odmítnutí, a to   do   15   kalendářních   dnů   po  jejich  zaslání.  Samoodečty,  které   provozovatel  distribuční  soustavy  přijme,  se  použijí při fakturaci   distribuce  elektřiny  s výjimkou případu, kdy provozovatel distribuční   soustavy  provede do jednoho měsíce po ukončení kalendářního roku řádný   nebo mimořádný odečet.“.

   66. V § 32 se doplňují odstavce 12, 13 a 14, které znějí:

   „(12)  V  případě  odečtu  spotřeby elektřiny podle § 18 odst. 15 zašle   provozovatel   distribuční   soustavy   údaje   o   spotřebě  elektřiny   operátorovi trhu, který tyto údaje neprodleně předá dodavateli.

   (13)  Zákazníkovi,  který odebírá elektřinu z přenosové soustavy nebo z   distribuční  soustavy  s  napětím mezi fázemi vyšším než 1 kV a který v   průběhu kalendářního měsíce změní dodavatele, nebo kterému je v průběhu   kalendářního  měsíce  zahájena  dodávka  elektřiny dodavatelem poslední   instance,  účtuje  původní  dodavatel  cenu  za rezervovanou kapacitu v   poměru  počtu  dní  od  začátku  kalendářního  měsíce do okamžiku změny   dodavatele   nebo   zahájení  dodávky  elektřiny  dodavatelem  poslední   instance k celkovému počtu dní kalendářního měsíce.

   (14)  Provozovatel distribuční soustavy účtuje výrobci elektřiny, jehož   výrobna  je  připojena k síti nízkého napětí, ceny za systémové služby,   ceny za činnosti operátora trhu a ceny na krytí vícenákladů spojených s   podporou výroby elektřiny alespoň jednou za rok.“.

   67. V § 34 odst. 1 se číslo „5“ nahrazuje číslem „4“.

   68.  V § 34 odst. 3 se poslední věta nahrazuje větou „Není-li v případě   odběrných  míst  zákazníků  z  důvodů  hodných zvláštního zřetele možné   provést  přerušení  dodávek  elektřiny v požadovaném termínu, informuje   provozovatel  distribuční soustavy o této skutečnosti dodavatele, který   žádal  o  přerušení  dodávek  elektřiny,  a  provede  přerušení dodávek   elektřiny  nejpozději  do  3  pracovních  dnů  od  termínu  uvedeného v   žádosti.“.

   69.  V  §  34  odst. 5 větě první se za slova „z důvodu“ vkládají slova   „neoprávněného odběru elektřiny nebo“.

   70. V příloze č. 3 odstavci 1 se číslo „50“ nahrazuje číslem „100“.

   71. V příloze č. 4a se slovo „koneční“ zrušuje.

   72. Příloha č. 5 včetně nadpisu zní:

   „Příloha č. 5 k vyhlášce č. 541/2005 Sb.

   Způsob zúčtování regulační energie

   (1)   Cena   za  dodanou  kladnou  regulační  energii  anebo  elektřinu   obstaranou ze zahraničí podle § 24 odst. 2 je

   a)  pro  dodávku  elektřiny  podle  §  24  odst.  2 písm. a) a c) rovna   nabídkové ceně kladné regulační energie dodané na blocích poskytujících   podpůrné služby nebo opatřené ze zahraničí (dále jen „aktivovaná kladná   regulační energie“),

   b) pro dodávku elektřiny podle § 24 odst. 2 písm. b) rovna

   1.  vyšší  z  cen;  nabídková  cena  sjednaná na vyrovnávacím trhu nebo   vážený  průměr  cen z aktivované kladné regulační energie, je-li v dané   obchodní hodině systémová odchylka záporná,

   2.  nabídkové  ceně,  je-li  v  dané obchodní hodině systémová odchylka   kladná.

   (2)   Cena   za  dodanou  zápornou  regulační  energii  nebo  elektřinu   obstaranou  provozovatelem  přenosové  soustavy ze zahraničí podle § 24   odst. 2 je

   a)  pro  dodávku  elektřiny  podle  §  24  odst.  2 písm. a) a c) rovna   nabídkové   ceně   záporné   regulační   energie   dodané   na  blocích   poskytujících  podpůrné  služby  nebo  opatřené  ze zahraničí (dále jen   „aktivovaná záporná regulační energie“),

   b) pro dodávku elektřiny podle § 24 odst. 2 písm. b) rovna

   1.  nižší  z  cen;  nabídková  cena  sjednaná na vyrovnávacím trhu nebo   vážený  průměr cen z aktivované záporné regulační energie, je-li v dané   obchodní hodině systémová odchylka kladná,

   2.  nabídkové  ceně,  je-li  v  dané obchodní hodině systémová odchylka   záporná.

   (3)  Cena kladné i záporné regulační energie dodané bloky, které měly v   dané   obchodní  hodině  aktivovanou  pouze  sekundární  regulaci  nebo   sdruženou  podpůrnou  službu  z  Vltavské  kaskády,  se stanoví cenovým   rozhodnutím Úřadu.

   (4)  Operátor  trhu  stanoví  pro každou obchodní hodinu zúčtovací cenu   odchylky takto:

   a) je-li systémová odchylka záporná nebo rovna nule, je zúčtovací cenou   odchylky  ve směru systémové odchylky nejvyšší nabídková cena elektřiny   podle  § 24 odst. 2 dodaná v této obchodní hodině a uhrazená operátorem   trhu poskytovateli elektřiny; je-li takto stanovená cena nižší než cena   stanovená  cenovým  rozhodnutím  Úřadu  nebo  nebyla-li v této obchodní   hodině  dodaná  žádná  elektřina  podle  §  24 odst. 2, použije se cena   stanovená Úřadem,

   b)  je-li  systémová  odchylka  kladná,  je zúčtovací cenou odchylky ve   směru  systémové  odchylky nejvyšší nabídková cena elektřiny podle § 24   odst.  2  dodaná  v této obchodní hodině pro vyrovnání kladné systémové   odchylky  a  uhrazená  operátorem  trhu  poskytovateli elektřiny; je-li   takto stanovená cena nižší než cena stanovená cenovým rozhodnutím Úřadu   nebo nebyla-li v této obchodní hodině dodaná žádná elektřina podle § 24   odst. 2, použije se cena stanovená Úřadem.

   (5)  Operátor  trhu  stanoví  pro každou obchodní hodinu zúčtovací cenu   protiodchylky jako 0,9násobek zúčtovací ceny odchylky.“

   73. V příloze č. 5 odstavec 5 zní:

   „(5)  Operátor  trhu  stanoví pro každou obchodní hodinu zúčtovací cenu   protiodchylky takto:

   a) je-li systémová odchylka záporná nebo rovna nule, je zúčtovací cenou   protiodchylky  vážený  průměr cen z aktivované kladné regulační energie   (včetně  vyrovnávacího  trhu);  nebyla-li v této obchodní hodině dodaná   žádná elektřina podle § 24 odst. 2, použije se cena stanovená Úřadem,

   b)  je-li  systémová  odchylka kladná, je zúčtovací cenou protiodchylky   vážený  průměr  cen  z  aktivované  záporné  regulační  energie  včetně   vyrovnávacího  trhu;  nebyla-li  v  této  obchodní  hodině dodaná žádná   elektřina podle § 24 odst. 2, použije se cena stanovená Úřadem.“.

   74. Příloha č. 5a zní:

   „Příloha č. 5a k vyhlášce č. 541/2005 Sb.

   VZOR

   Měsíční výkaz o spotřebě elektřiny výrobce

   75. Za přílohu č. 5a se vkládá nová příloha č. 5b, která zní:

   „Příloha č. 5b k vyhlášce č. 541/2005 Sb.

   VZOR

   Měsíční výkaz o spotřebě elektřiny v lokální distribuční soustavě

   76. Příloha č. 6 zní:

   „Příloha č. 6 k vyhlášce č. 541/2005 Sb.

   VZOR

   Měsíční výkaz o výrobě elektřiny z obnovitelných zdrojů

   77. Za přílohu č. 6 se vkládá nová příloha č. 6a, která zní:

   „Příloha č. 6a k vyhlášce č. 541/2005 Sb.

   Vzor

   Čl. II

Účinnost

   Tato  vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2010, s výjimkou bodů 12,   30  a 32, které nabývají účinnosti dnem 1. července 2010, bodu 73, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011, a bodů 55 a 56, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2012.

 

Předseda:

 

Ing. Fiřt v. r.

 

Přílohy k vyhlášce č. 468/2009 Sb.

Příloha: 468_2009-pr.pdf