Zákon č. 124/2008 Sb. ze dne 19. března 2008,

kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Zákon 124/2008 Sb. ze dne 19. března 2008

kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

 

   Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

 

Změna zákona o Rejstříku trestů

 

   Čl. I

 

   Zákon  č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění zákona č. 126/2003   Sb., zákona č. 253/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 179/2007   Sb., zákona č. 269/2007 Sb. a zákona č. 345/2007 Sb., se mění takto:

 

   1.  V  §  6a  se na konci odstavce 6 doplňuje věta „Došlo-li v evidenci   obyvatel  ke změně údajů uvedených v odstavci 2, poskytují se Rejstříku   trestů i původní údaje.“.

 

   2. § 12 zní:

 

   „§ 12

 

   Výpis  se  dále vydává na žádost soudu nebo státního zastupitelství pro   potřeby  jiného  než  trestního  řízení  a správnímu orgánu pro potřeby   řízení  o  přestupku  a  pro  účely  správního  řízení,  ve  kterém  je   požadováno  doložení bezúhonnosti či důvěryhodnosti. Pro jiné účely lze   výpis vydat, stanoví-li tak zvláštní právní předpis.“.

 

   3. Poznámka pod čarou č. 5 zní:

 

   „5)  Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých   dalších  zákonů  (zákon  o  elektronickém podpisu), ve znění pozdějších   předpisů.

 

   §  4 odst. 3 nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č.   227/2000  Sb.,  o  elektronickém  podpisu  a  o změně některých dalších   zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů.

 

   § 2 odst. 3 vyhlášky č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách.“.

 

   4.  V  §  16a  odst. 1 se slova „podle zvláštního právního předpisu^5)“   nahrazují slovy „opatřené zaručeným elektronickým podpisem^5)“.

 

   5. V § 16a odstavec 3 zní:

 

   „(3) V elektronické podobě opatřené zaručeným elektronickým podpisem^5)   mohou  být  předávány  též  trestní  listy,  zprávy soudu nebo státního   zastupitelství, výpisy a opisy určené státním orgánům a žádosti o ně.“.

 

   6. V § 16a se doplňuje odstavec 4, který zní:

 

   „(4)  Pro účely správního řízení se žádosti o opisy nebo výpisy a opisy   či   výpisy   předávají   v   elektronické  podobě  opatřené  zaručeným   elektronickým  podpisem^5),  a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.   Opis nebo výpis vydá správce Rejstříku trestů bez zbytečného odkladu.“.

 

ČÁST DRUHÁ

 

Změna zákona o spotřebních daních

 

   Čl. II

 

   Zákon  č.  353/2003  Sb.,  o  spotřebních  daních,  ve  znění zákona č.   479/2003 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 313/2004 Sb., zákona č.   558/2004 Sb., zákona č. 693/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č.   217/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 379/2005 Sb., zákona č.   545/2005 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č.   261/2007  Sb.,  zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb. a zákona   č. 37/2008 Sb., se mění takto:

 

   1.  V  § 9 odst. 3 písm. h) se slova „§ 13 odst. 20“ nahrazují slovy „§   13  odst. 21“ a slova „§ 13 odst. 21 písm. d)“ se nahrazují slovy „§ 13   odst. 22 písm. d)“.

 

   2. V § 13 odst. 2 se písmeno l) zrušuje.

 

   Dosavadní písmeno m) se označuje jako písmeno l).

 

   3.  V  §  13  se  za  odstavec  3  vkládá nový odstavec 4, který včetně   poznámky pod čarou č. 19a zní:

 

   „(4)   Celní   ředitelství   si   vyžádá   podle   zvláštního  právního   předpisu^19a)   výpis   z   evidence   Rejstříku   trestů  týkající  se   navrhovatele, je-li navrhovatelem fyzická osoba, nebo výpisy z evidence   Rejstříku   trestů   týkající   se   statutárního   orgánu  nebo  členů   statutárních  orgánů,  je-li  navrhovatelem  právnická  osoba. Žádost o   vydání  výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku   trestů  se  předávají  v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím   dálkový přístup.

 

   19a)  Zákon  č.  269/1994  Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších   předpisů.“.

 

   Dosavadní odstavce 4 až 24 se označují jako odstavce 5 až 25.

 

   4. V § 13 odstavec 5 zní:

 

   „(5)  Je-li  navrhovatelem,  jeho  statutárním orgánem nebo členem jeho   statutárního  orgánu  fyzická  osoba,  která není státním občanem České   republiky,  přikládá  navrhovatel  k  návrhu  podle  odstavce 2 doklady   odpovídající  výpisům  z evidence Rejstříku trestů vydané státem, jehož   je  tato  osoba  občanem,  jakož  i státem, ve kterém se v posledních 3   letech  zdržovala  nepřetržitě  po  dobu  delší  než 3 měsíce. To platí   obdobně  i  v  případě  státního  občana  České  republiky,  který se v   posledních  3  letech zdržoval nepřetržitě po dobu delší než 3 měsíce v   zahraničí.  Zdržovala-li  se zahraniční fyzická osoba v době podle věty   první  v  České republice, vyžádá si celní ředitelství výpis z evidence   Rejstříku trestů podle odstavce 4.“.

 

   5.  V  §  13  odst. 21 se slova „odstavce 16“ nahrazují slovy „odstavce   17“.

 

   6.  V  §  13  odst. 24 se slova „odstavce 20“ nahrazují slovy „odstavce   21“,  slova  „odstavce  21“  se  nahrazují  slovy „odstavce 22“ a slova   „odstavce 19“ se nahrazují slovy „odstavce 20“.

 

   7.  V  §  20  odst.  2  se na konci písmene o) čárka nahrazuje tečkou a   písmeno p) se zrušuje.

 

   8. V § 20 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

 

   „(4)   Celní   ředitelství   si   vyžádá   podle   zvláštního  právního   předpisu^19a)   výpis   z   evidence   Rejstříku   trestů  týkající  se   navrhovatele, je-li navrhovatelem fyzická osoba, nebo výpisy z evidence   Rejstříku   trestů   týkající   se   statutárního   orgánu  nebo  členů   statutárních  orgánů,  je-li  navrhovatelem  právnická  osoba. Žádost o   vydání  výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku   trestů  se  předávají  v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím   dálkový přístup.“.

 

   Dosavadní odstavce 4 až 22 se označují jako odstavce 5 až 23.

 

   9. V § 20 odstavec 5 zní:

 

   „(5)  Je-li  navrhovatelem,  jeho  statutárním orgánem nebo členem jeho   statutárního  orgánu  fyzická  osoba,  která není státním občanem České   republiky,  přikládá  navrhovatel  k  návrhu  podle  odstavce 2 doklady   odpovídající  výpisům  z evidence Rejstříku trestů vydané státem, jehož   je  tato  osoba  občanem,  jakož  i státem, ve kterém se v posledních 3   letech  zdržovala  nepřetržitě  po  dobu  delší  než 3 měsíce. To platí   obdobně  i  v  případě  státního  občana  České  republiky,  který se v   posledních  3  letech zdržoval nepřetržitě po dobu delší než 3 měsíce v   zahraničí.  Zdržovala-li  se zahraniční fyzická osoba v době podle věty   první  v  České republice, vyžádá si celní ředitelství výpis z evidence   Rejstříku trestů podle odstavce 4.“.

 

   10.  V  §  20  odst.  19 písm. b) se slova „odstavce 5“ nahrazují slovy   „odstavce 6“.

 

   11.  V  §  20 odst. 20 se slova „odstavce 18“ nahrazují slovy „odstavce   19“.

 

   12.  V  §  20 odst. 21 se slova „odstavce 18“ nahrazují slovy „odstavce   19“ a slova „odstavce 19“ se nahrazují slovy „odstavce 20“.

 

   13.  V  §  20  odst. 22 písm. a) se slova „odstavce 17“ nahrazují slovy   „odstavce 18“ a slova „odstavce 16“ se nahrazují slovy „odstavce 17“.

 

   14.  V  §  22  odst.  2 se na konci písmene h) čárka nahrazuje tečkou a   písmeno i) se zrušuje.

 

   15. V § 22 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

 

   „(4)   Celní   ředitelství   si   vyžádá   podle   zvláštního  právního   předpisu^19a)   výpis   z   evidence   Rejstříku   trestů  týkající  se   navrhovatele, je-li navrhovatelem fyzická osoba, nebo výpisy z evidence   Rejstříku   trestů   týkající   se   statutárního   orgánu  nebo  členů   statutárních  orgánů,  je-li  navrhovatelem  právnická  osoba. Žádost o   vydání  výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku   trestů  se  předávají  v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím   dálkový přístup.“.

 

   Dosavadní odstavce 4 až 23 se označují jako odstavce 5 až 24.

 

   16. V § 22 odstavec 5 zní:

 

   „(5)  Je-li  navrhovatelem,  jeho  statutárním orgánem nebo členem jeho   statutárního  orgánu  fyzická  osoba,  která není státním občanem České   republiky,  přikládá  navrhovatel  k  návrhu  podle  odstavce 2 doklady   odpovídající  výpisům  z evidence Rejstříku trestů vydané státem, jehož   je  tato  osoba  občanem,  jakož  i státem, ve kterém se v posledních 3   letech  zdržovala  nepřetržitě  po  dobu  delší  než 3 měsíce. To platí   obdobně  i  v  případě  státního  občana  České  republiky,  který se v   posledních  3  letech zdržoval nepřetržitě po dobu delší než 3 měsíce v   zahraničí.  Zdržovala-li  se zahraniční fyzická osoba v době podle věty   první  v  České republice, vyžádá si celní ředitelství výpis z evidence   Rejstříku trestů podle odstavce 4.“.

 

   17.  V  §  22  odst.  19 písm. b) se slova „odstavce 5“ nahrazují slovy   „odstavce 6“.

 

   18.  V  §  22 odst. 20 se slova „odstavce 18“ nahrazují slovy „odstavce   19“.

 

   19.  V  §  22 odst. 21 se slova „odstavce 18“ nahrazují slovy „odstavce   19“ a slova „odstavce 19“ se nahrazují slovy „odstavce 20“.

 

   20.  V  §  36  odst.  5 se na konci písmene f) čárka nahrazuje tečkou a   písmeno g) se zrušuje.

 

   21. V § 36 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:

 

   „(6)   Celní   ředitelství   si   vyžádá   podle   zvláštního  právního   předpisu^19a)   výpis   z   evidence   Rejstříku   trestů  týkající  se   navrhovatele, je-li navrhovatelem fyzická osoba, nebo výpisy z evidence   Rejstříku   trestů   týkající   se   statutárního   orgánu  nebo  členů   statutárních  orgánů,  je-li  navrhovatelem  právnická  osoba. Žádost o   vydání  výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku   trestů  se  předávají  v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím   dálkový přístup.“.

 

   Dosavadní odstavce 6 až 13 se označují jako odstavce 7 až 14.

 

   22. V § 109 odst. 4 se slova „§ 22 odst. 8“ nahrazují slovy „§ 22 odst.   9“.

 

   23.  V § 134g odst. 3 písm. f) se slova „§ 20 odst. 11“ nahrazují slovy   „§ 20 odst. 12“.

 

   24.  V  §  134j  odst.  1  písm.  e)  se  slova „§ 20 odst. 17 nebo 18“   nahrazují slovy „§ 20 odst. 18 nebo 19“.

 

   25.  V § 134r odst. 3 písm. f) se slova „§ 20 odst. 11“ nahrazují slovy   „§ 20 odst. 12“.

 

ČÁST TŘETÍ

 

Změna zákona o auditorech

 

   Čl. III

 

   Zákon  č.  254/2000 Sb., o auditorech a o změně zákona č. 165/1998 Sb.,   ve  znění  zákona  č.  209/2002  Sb., zákona č. 169/2004 Sb., zákona č.   284/2004  Sb.,  zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č.   70/2006 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb., se mění takto:

 

   1. V § 3 odstavec 5 včetně poznámky pod čarou č. 3a zní:

 

   „(5)  Za  účelem  doložení  bezúhonnosti  žadatele  podle odstavce 4 si   Komora  vyžádá  podle zvláštního právního předpisu^3a) výpis z evidence   Rejstříku  trestů. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a   výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a   to způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 

   3a)  Zákon  č.  269/1994  Sb.,  o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších   předpisů.“.

 

   2. V § 26 odstavec 1 zní:

 

   „(1)  Komora  zapíše  na  písemnou žádost do seznamu asistentů auditora   toho, kdo

 

   a) je plně způsobilý k právním úkonům,

 

   b) je bezúhonný,

 

   c)  získal  vysokoškolské  vzdělání  uvedené  v  § 3 odst. 1 písm. a) a   předloží o tom doklady,

 

   d) je v pracovním poměru u auditora nebo v auditorské společnosti, jeho   pracovní  úvazek  činí  nejméně 35 hodin týdně a pod vedením a dohledem   auditora  vykonává  práce spojené s poskytováním auditorských služeb, a   předloží o tom doklady.“.

 

   3. V § 26 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

 

   „(2) Při posuzování bezúhonnosti se postupuje podle § 3 odst. 4 a 5.“.

 

   Dosavadní odstavce 2 až 8 se označují jako odstavce 3 až 9.

 

ČÁST ČTVRTÁ

 

Změna  zákona  o  daňovém  poradenství  a Komoře daňových poradců České

republiky

 

   Čl. IV

 

   Zákon  č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců   České  republiky,  ve  znění zákona č. 170/2004 Sb., zákona č. 284/2004   Sb., zákona č. 70/2006 Sb. a zákona č. 312/2006 Sb., se mění takto:

 

   1. V § 5 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který včetně poznámky   pod čarou č. 3c zní:

 

   „(3)  Za  účelem  doložení bezúhonnosti žadatele si Komora vyžádá podle   zvláštního  právního  předpisu^3c)  výpis  z evidence Rejstříku trestů.   Žádost  o  vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence   Rejstříku  trestů  se  předávají  v  elektronické podobě, a to způsobem   umožňujícím dálkový přístup.

 

   3c)  Zákon  č.  269/1994  Sb.,  o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších   předpisů.“.

 

   Dosavadní  odstavce  3  až  12  se  označují  jako  odstavce  4 až 13 a   dosavadní  poznámky  pod čarou č. 3c a 3d se označují jako poznámky pod   čarou č. 3d a 3e, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

 

   2.  V  §  5  odst. 4 se slova „výpis z rejstříku trestů ne starší šesti   měsíců a“ zrušují.

 

   3. V § 5 odst. 12 větě druhé se číslo „3“ nahrazuje číslem „4“.

 

   4.  V § 15 odst. 1 se slova „§ 5 odst. 4 písm. a)“ nahrazují slovy „§ 5   odst. 5 písm. a)“.

 

ČÁST PÁTÁ

 

Změna zákona o pojišťovnictví

 

   Čl.V

 

   Zákon   č.   363/1999   Sb.,  o  pojišťovnictví  a  o  změně  některých   souvisejících  zákonů  (zákon  o  pojišťovnictví),  ve  znění zákona č.   159/2000  Sb., zákona č. 316/2001 Sb., zákona č. 12/2002 Sb., zákona č.   126/2002  Sb., zákona č. 39/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č.   377/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č.   444/2005  Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb. a zákona č.   296/2007 Sb., se mění takto:

 

   1.  V § 8 odst. 1 se na konci textu písmene f) doplňují slova „ ; výpis   z  evidence  Rejstříku  trestů podle zvláštního právního předpisu^3) se   nepřikládá“.

 

   Poznámka pod čarou č. 3 zní:

 

   „3)  Zákon  č.  269/1994  Sb.,  o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších   předpisů.“.

 

   2.  V § 8 odst. 1 se na konci textu písmene g) doplňují slova „ ; výpis   z  evidence  Rejstříku  trestů podle zvláštního právního předpisu^3) se   nepřikládá“.

 

   3. V § 8 odst. 4 písmeno a) zní:

 

   „a) doklad o splnění podmínek důvěryhodnosti podle § 10a fyzické osoby,   která  je  navrhována jako pověřený zástupce pobočky v České republice,   adresu  bydliště této fyzické osoby a doklad o dosaženém druhu vzdělání   a  praxi;  výpis  z evidence Rejstříku trestů podle zvláštního právního   předpisu^3) se nepřikládá,“.

 

   4.  V § 8 odst. 5 se na konci textu písmene g) doplňují slova „ ; výpis   z  evidence  Rejstříku  trestů podle zvláštního právního předpisu^3) se   nepřikládá“.

 

   5.  V § 8 odst. 5 se na konci textu písmene h) doplňují slova „ ; výpis   z  evidence  Rejstříku  trestů podle zvláštního právního předpisu^3) se   nepřikládá“.

 

   6.  V  §  11 odst. 3 větě prvé se za slova „pojišťovně nebo zajišťovně“   doplňují  slova  „ ; výpis z evidence Rejstříku trestů podle zvláštního   právního předpisu^3) se nepřikládá“.

 

   7.  V  §  23 odst. 5 v úvodní části ustanovení se za slova „bezúhonnost   podle  §  10a,“ vkládají slova „výpis z evidence Rejstříku trestů podle   zvláštního právního předpisu^3) se nepřikládá,“.

 

   8. V § 38 odstavec 4 zní:

 

   „(4) Fyzická osoba, která není státním občanem České republiky, dokládá   svoji  bezúhonnost  odpovídajícími  doklady  vydanými  státem, jehož je   občanem,  jakož  i státem, ve kterém se v posledních 3 letech zdržovala   nepřetržitě  po  dobu  delší než 3 měsíce. To platí obdobně i v případě   státního  občana  České  republiky,  který  se  v  posledních  3 letech   zdržoval nepřetržitě po dobu delší než 3 měsíce v zahraničí.“.

 

 

ČÁST ŠESTÁ

 

Změna   zákona  o  pojišťovacích  zprostředkovatelích  a  likvidátorech

pojistných událostí

 

   Čl. VI

 

   Zákon   č.   38/2004   Sb.,   o   pojišťovacích  zprostředkovatelích  a   samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského   zákona  (zákon  o  pojišťovacích  zprostředkovatelích  a  likvidátorech   pojistných  událostí),  ve  znění  zákona  č.  444/2005  Sb., zákona č.   57/2006 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb., se mění takto:

 

   1. V § 13 odst. 3 písmeno c) včetně poznámky pod čarou č. 5a zní:

 

   „c) doklady prokazující důvěryhodnost žadatele (§ 19); výpis z evidence   Rejstříku trestů podle zvláštního právního předpisu^5a) se nepřikládá,

 

   5a)  Zákon  č.  269/1994  Sb.,  o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších   předpisů.“.

 

   2. V § 13 odst. 5 písmeno c) zní:

 

   „c) doklady prokazující důvěryhodnost žadatele (§ 20); výpis z evidence   Rejstříku    trestů   podle   zvláštního   právního   předpisu^5a)   se   nepřikládá,“.

 

   3. V § 15 odst. 3 písmeno b) zní:

 

   „b) doklady prokazující důvěryhodnost žadatele (§ 19); výpis z evidence   Rejstříku    trestů   podle   zvláštního   právního   předpisu^5a)   se   nepřikládá,“.

 

   4. V § 15 odst. 5 písmeno b) zní:

 

   „b) doklady prokazující důvěryhodnost žadatele (§ 20); výpis z evidence   Rejstříku    trestů   podle   zvláštního   právního   předpisu^5a)   se   nepřikládá,“.

 

   5. V § 27 odstavec 6 zní:

 

   „(6) Fyzická osoba, která není státním občanem České republiky, dokládá   svoji  bezúhonnost  odpovídajícími  doklady  vydanými  státem, jehož je   občanem,  jakož  i státem, ve kterém se v posledních 3 letech zdržovala   nepřetržitě  po  dobu  delší než 3 měsíce. To platí obdobně i v případě   státního  občana  České  republiky,  který  se  v  posledních  3 letech   zdržoval nepřetržitě po dobu delší než 3 měsíce v zahraničí.“.

 

ČÁST SEDMÁ

 

Změna zákona o penzijním připojištění se státním příspěvkem

 

   Čl. VII

 

   Zákon  č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a   o  změnách  některých  zákonů  souvisejících s jeho zavedením, ve znění   zákona  č.  61/1996 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 170/1999 Sb.,   zákona  č. 353/2001 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 36/2004 Sb.,   zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb.,   zákona  č.  444/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb.,   zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb.,   se mění takto:

 

   1. V § 5 odst. 2 písmeno d) zní:

 

   „d)  odbornou  způsobilost  navrhovaných členů představenstva a dozorčí   rady penzijního fondu,“.

 

   2. V § 5 se doplňuje odstavec 5, který zní:

 

   „(5)  Pro  účely tohoto zákona se považuje za bezúhonnou fyzická osoba,   která nebyla pravomocně odsouzena pro trestný čin majetkové povahy nebo   úmyslný  trestný  čin.  Bezúhonnost  se  prokazuje u navrhovaných členů   představenstva a dozorčí rady penzijního fondu.“.

 

 

ČÁST OSMÁ

 

Změna zákona o povinném značení lihu

 

   Čl. VIII

 

   V  § 7 zákona č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu a o změně zákona   č.  586/1992  Sb.,  o  daních  z  příjmů, ve znění pozdějších předpisů,   odstavec 8 včetně poznámky pod čarou č. 13 zní:

 

   „(8)  Osoba  je  spolu s návrhem na registraci povinna předložit úředně   ověřený  výpis  z  obchodního  rejstříku  nebo  úředně  ověřenou  kopii   živnostenského   listu,   anebo  jiný  doklad,  který  ji  opravňuje  k   podnikání,  ne  starší 1 měsíce k datu podání návrhu na registraci. Pro   účely registrace si příslušné celní ředitelství vyžádá výpis z evidence   Rejstříku  trestů  podle  zvláštního právního předpisu^13) osoby, která   podala  návrh  na  registraci, a odpovědného zástupce, je-li ustanoven.   Žádost  o  vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence   Rejstříku  trestů  se  předávají  v  elektronické podobě, a to způsobem   umožňujícím  dálkový přístup. Fyzická osoba, která není státním občanem   České  republiky,  je  povinna  připojit doklady odpovídající výpisům z   evidence  Rejstříku  trestů vydané státem, jehož je tato osoba občanem,   jakož   i  státem,  ve  kterém  se  v  posledních  3  letech  zdržovala   nepřetržitě  po  dobu  delší  než  3  měsíce, a dále doklady požadované   živnostenským  zákonem.  Je-li  navrhovatelem  právnická osoba, fyzická   osoba,  která  žádost  podepsala,  musí být osobou bezúhonnou ve smyslu   zákona  o  živnostenském  podnikání  a  nesmí  u  ní existovat překážka   provozování živnosti podle zákona o živnostenském podnikání.

 

   13)  Zákon  č.  269/1994  Sb.,  o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších   předpisů.“.

 

ČÁST DEVÁTÁ

 

Změna  zákona  o  nakládání  se  surovými diamanty, o podmínkách jejich

dovozu, vývozu a tranzitu

 

   Čl. IX

 

   Zákon  č.  440/2003 Sb., o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách   jejich  dovozu,  vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů, ve znění   zákona  č. 60/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 70/2006 Sb. a   zákona č. 296/2007 Sb., se mění takto:

 

   1. V § 28 odstavec 2 zní:

 

   „(2)  Osoba žádající o zvláštní registraci předloží doklad o registraci   podle  § 27 a dále výpis z obchodního rejstříku ne starší 1 měsíce nebo   úředně  ověřenou  kopii živnostenského listu nebo jiného dokladu, který   ji opravňuje na území Společenství k podnikání v činnostech uvedených v   odstavci 1, ne starší 1 měsíce.“.

 

   2.  V  §  28  se  za  odstavec  3  vkládá nový odstavec 4, který včetně   poznámky pod čarou č. 10c zní:

 

   „(4)   Za  účelem  posouzení  bezúhonnosti  osoby  pro  účely  zvláštní   registrace  si  Generální  ředitelství  cel  vyžádá  výpis  z  evidence   Rejstříku  trestů  podle  zvláštního  právního  předpisu^10c). Žádost o   vydání  výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku   trestů  se  předávají  v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím   dálkový přístup.

 

   10c)  Zákon  č.  269/1994  Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších   předpisů.“.

 

   Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 5 až 7.

 

ČÁST DESÁTÁ

 

Změna zákona o dani z přidané hodnoty

 

   Čl. X

 

   Zákon  č.  235/2004  Sb.,  o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č.   635/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona č.   215/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č.   441/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č.   230/2006 Sb., zákona č. 319/2006 Sb., zákona č. 172/2007 Sb., zákona č.   261/2007 Sb. a zákona č. 270/2007 Sb., se mění takto:

 

   1. V § 87 odst. 6 se na konci textu písmene f) čárka nahrazuje tečkou a   písmeno g) se zrušuje.

 

   2.  V  §  87  se  za  odstavec  6  vkládá nový odstavec 7, který včetně   poznámky pod čarou č. 60a zní:

 

   „(7)  Za  účelem  posouzení  bezúhonnosti  pro  účely  řízení  o vydání   povolení  si  celní úřad vyžádá podle zvláštního právního předpisu^60a)   výpis  z  evidence  Rejstříku  trestů navrhovatele, je-li navrhovatelem   fyzická  osoba,  nebo  výpisy  z evidence Rejstříku trestů statutárního   orgánu nebo členů statutárního orgánu, pokud je navrhovatelem právnická   osoba.  Žádost  o  vydání  výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z   evidence  Rejstříku  trestů  se  předávají  v elektronické podobě, a to   způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 

   60a)  Zákon  č.  269/1994  Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších   předpisů.“.

 

   Dosavadní odstavce 7 až 13 se označují jako odstavce 8 až 14.

 

ČÁST JEDENÁCTÁ

 

Změna  zákona  o  vyhledávání,  průzkumu  a  těžbě  nerostných zdrojů z

mořského dna za hranicemi pravomocí států

 

   Čl. XI

 

   Zákon  č.  158/2000  Sb.,  o  vyhledávání,  průzkumu a těžbě nerostných   zdrojů  z mořského dna za hranicemi pravomocí států a o změně některých   zákonů, ve znění zákona č. 296/2007 Sb., se mění takto:

 

   1. V § 7 odstavec 3 zní:

 

   „(3)  K  žádosti  o  vydání  osvědčení  připojí  ověřené  kopie dokladů   uvedených v § 6 odst. 1 písm. a) a d). Pokud se fyzická osoba zdržovala   v  posledních  5  letech  mimo  území České republiky, předloží doklady   uvedené  ve  větě  první  ze států, ve kterých se v posledních 5 letech   zdržovala  nepřetržitě  po  dobu delší než 3 měsíce; dále je tato osoba   povinna  prokázat  svou bezúhonnost výpisem z evidence Rejstříku trestů   nebo  rovnocenným  dokladem vydaným příslušným orgánem státu, popřípadě   států, ve kterých se po uvedenou dobu zdržovala.“.

 

   2. V § 7 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který včetně poznámky   pod čarou č. 5 zní:

 

   „(4)  Ministerstvo  si za účelem prokázání bezúhonnosti žadatele vyžádá   podle  zvláštního  právního  předpisu^5)  výpis  z  evidence  Rejstříku   trestů.  Žádost  o  vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z

   evidence  Rejstříku  trestů  se  předávají  v elektronické podobě, a to

   způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 

   5)  Zákon  č.  269/1994  Sb.,  o  Rejstříku trestů, ve znění pozdějších   předpisů.“.

   Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 5 a 6.

 

ČÁST DVANÁCTÁ

 

Změna energetického zákona

 

   Čl. XII

 

   Zákon  č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy   v  energetických  odvětvích  a  o  změně  některých zákonů (energetický   zákon), ve znění zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 262/2002 Sb., zákona   č. 309/2002 Sb., zákona č. 278/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona   č.  670/2004  Sb.,  zákona  č.  186/2006  Sb., zákona č. 342/2006 Sb. a   zákona č. 296/2007 Sb., se mění takto:

 

   1. V § 7 odst. 4 písmeno b) zní:

 

   „b)  v  případě fyzické osoby, osoby, která je statutárním orgánem nebo   jeho členem, a odpovědného zástupce, originál nebo ověřená kopie výpisu   z  evidence trestů nebo obdobného rejstříku vedeného ve státě, jehož je   občanem,  jakož  i  státu,  kde  se naposledy tato osoba v posledních 3   letech  zdržovala  nepřetržitě  po  dobu nejméně 6 měsíců; nevydává- li   stát  takové  doklady,  pak  prohlášení  o  bezúhonnosti  učiněné  před   příslušným  orgánem  takového státu; tyto doklady nebo prohlášení nesmí   být starší než 6 měsíců,“.

 

   2. V § 7 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který včetně poznámky   pod čarou č. 1a zní:

 

   „(5)  Energetický  regulační  úřad  si za účelem prokázání bezúhonnosti   žadatele vyžádá podle zvláštního právního předpisu^1a) výpis z evidence   Rejstříku  trestů. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a   výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a   to způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 

   1a)  Zákon  č.  269/1994  Sb.,  o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších   předpisů.“.

 

   Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 6 a 7.

 

ČÁST TŘINÁCTÁ

 

Změna zákona o hospodaření energií

 

   Čl. XIII

 

   Zákon  č.  406/2000  Sb.,  o  hospodaření  energií,  ve znění zákona č.   359/2003 Sb., zákona č. 694/2004 Sb., zákona č. 180/2005 Sb., zákona č.   177/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č.   574/2006 Sb. a zákona č. 393/2007 Sb., se mění takto:

 

   1. V § 10 odstavec 7 zní:

 

   „(7) K žádosti o zápis do seznamu energetických auditorů podle odstavce   6 se připojí doklad o složení odborné zkoušky.“.

 

   2.  V  §  10  se  za  odstavec  7  vkládá nový odstavec 8, který včetně   poznámky pod čarou č. 6f zní:

 

   „(8)  Ministerstvo  si za účelem prokázání bezúhonnosti uchazeče vyžádá   podle  zvláštního  právního  předpisu^6f)  výpis  z  evidence Rejstříku   trestů.  Žádost  o  vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z   evidence  Rejstříku  trestů  se  předávají  v elektronické podobě, a to   způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 

   6f)  Zákon  č.  269/1994  Sb.,  o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších   předpisů.“.

 

   Dosavadní odstavce 8 až 16 se označují jako odstavce 9 až 17.

 

   3. V § 10 odst. 16 se číslo „14“ nahrazuje číslem „15“.

 

   4. V § 10 odst. 17 se číslo „13“ nahrazuje číslem „14“.

 

ČÁST ČTRNÁCTÁ

 

Změna zákona o zahraničním obchodu s vojenským materiálem

 

   Čl. XIV

 

   V  §  9 odst. 2 písm. c) zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s   vojenským   materiálem   a   o  doplnění  zákona  č.  455/1991  Sb.,  o   živnostenském  podnikání  (živnostenský  zákon),  ve  znění  pozdějších   předpisů,  a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších   předpisů,  ve znění zákona č. 310/2002 Sb. a zákona č. 413/2005 Sb., se   slova  „výpisy  z  evidence  Rejstříku  trestů  ne  staršími  3 měsíců“   zrušují.

 

 

ČÁST PATNÁCTÁ

 

Změna veterinárního zákona

 

   Čl. XV

 

   V  §  50 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých   souvisejících  zákonů,  ve  znění  zákona  č.  131/2003 Sb. a zákona č.   48/2006  Sb., se na konci odstavce 4 doplňují věty „Za účelem prokázání   bezúhonnosti  si  příslušný orgán uvedený v odstavci 1 a 2 vyžádá podle   zvláštního  právního  předpisu^25g)  výpis z evidence Rejstříku trestů.   Žádost  o  vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence   Rejstříku  trestů  se  předávají  v  elektronické podobě, a to způsobem   umožňujícím dálkový přístup.“.

 

   Poznámka pod čarou č. 25g zní:

 

   „25g)  Zákon  č.  269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších   předpisů.“.

 

ČÁST ŠESTNÁCTÁ

 

Změna  zákona o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných

skladech

 

   Čl. XVI

 

   Zákon  č. 307/2000 Sb., o zemědělských skladních listech a zemědělských   veřejných  skladech  a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění   zákona č. 444/2005 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb., se mění takto:

 

   1.  V  §  15 odst. 4 se věta poslední nahrazuje větou „Pro účely tohoto   zákona  se  za  bezúhonnou  považuje  osoba,  která  nebyla  pravomocně   odsouzena pro trestný čin.“.

 

   2. V § 15 se doplňuje odstavec 5, který včetně poznámky pod čarou č. 4a   zní:

 

   „(5)  Ministerstvo si při povolování provozování zemědělského veřejného   skladu  k  ověření  bezúhonnosti podle odstavce 2 písm. j) vyžádá podle   zvláštního  právního  předpisu^4a)  výpis  z evidence Rejstříku trestů.   Žádost  o  vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence   Rejstříku  trestů  se  předávají  v  elektronické podobě, a to způsobem   umožňujícím dálkový přístup.

 

   4a)  Zákon  č.  269/1994  Sb.,  o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších   předpisů.“.

 

ČÁST SEDMNÁCTÁ

 

Změna zákona o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech

 

   Čl. XVII

 

   Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o   změně  zákona  č.  229/1991  Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a   jinému  zemědělskému  majetku,  ve  znění pozdějších předpisů, ve znění   zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 53/2004 Sb. a zákona č. 186/2006 Sb.,   se mění takto:

 

   1.  V  §  18  se  za  odstavec  3  vkládá nový odstavec 4, který včetně   poznámky pod čarou č. 41a zní:

 

   „(4)  Ústřední  pozemkový  úřad,  který  uděluje úřední oprávnění, si k   ověření  bezúhonnosti podle odstavce 3 vyžádá podle zvláštního právního   předpisu^41a) výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu   z  evidence  Rejstříku  trestů  a  výpis z evidence Rejstříku trestů se   předávají  v  elektronické  podobě,  a  to způsobem umožňujícím dálkový   přístup.

 

   41a)  Zákon  č.  269/1994  Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších   předpisů.“.

 

   Dosavadní odstavce 4 až 20 se označují jako odstavce 5 až 21.

 

   2. V § 18 odst. 7 se písmeno a) zrušuje.

 

   Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena a) a b).

 

   3. V § 18 odst. 11 se číslo „8“ nahrazuje číslem „9“.

 

ČÁST OSMNÁCTÁ

 

Změna lesního zákona

 

   Čl. XVIII

 

   Zákon  č.  289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů   (lesní  zákon), ve znění zákona č. 238/1999 Sb., zákona č. 67/2000 Sb.,   zákona  č. 132/2000 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb.,   zákona  č.  149/2003 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb.,   zákona  č.  186/2006  Sb.,  zákona č. 222/2006 Sb. a zákona č. 267/2006   Sb., se mění takto:

 

   1.  V  §  38 se doplňuje odstavec 8, který včetně poznámky pod čarou č.   23a zní:

 

   „(8)  Orgán  státní  správy  lesů,  který  lesní stráž ustanovuje, si k   ověření bezúhonnosti osoby uvedené v odstavci 3 vyžádá výpis z evidence   Rejstříku  trestů  podle  zvláštního  právního  předpisu^23a). Žádost o   vydání  výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku   trestů  se  předávají  v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím   dálkový přístup.

 

   23a)  Zákon  č.  269/1994  Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších   předpisů.“.

 

   2. V § 41 se doplňuje odstavec 4, který zní:

 

   „(4)  Orgán státní správy lesů, který rozhoduje o udělení licence, si k   ověřování  bezúhonnosti  podle  odstavce 1 písm. d) a odstavce 2 vyžádá   výpis   z   evidence   Rejstříku   trestů   podle  zvláštního  právního   předpisu^23a).  Žádost  o  vydání  výpisu  z Rejstříku trestů a výpis z   Rejstříku  trestů  se  předávají  v  elektronické podobě, a to způsobem   umožňujícím dálkový přístup.“.

 

ČÁST DEVATENÁCTÁ

 

Změna zákona o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin

 

   Čl. XIX

 

   V  §  21  zákona  č.  149/2003  Sb.,  o  uvádění do oběhu reprodukčního   materiálu  lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců,   určeného   k   obnově  lesa  a  k  zalesňování,  a  o  změně  některých   souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních   dřevin), se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který včetně poznámky   pod čarou č. 12b zní:

 

   „(4)  Orgán státní správy lesů, který rozhoduje o udělení licence, si k   ověření  bezúhonnosti  podle  odstavce  1  písm. c) a odstavce 3 vyžádá   výpis   z   evidence   Rejstříku   trestů   podle  zvláštního  právního   předpisu^12b).  Žádost  o  vydání  výpisu z evidence Rejstříku trestů a   výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a   to způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 

   12b)  Zákon  č.  269/1994  Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších   předpisů.“.

 

   Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

 

ČÁST DVACÁTÁ

 

Změna zákona o myslivosti

 

   Čl. XX

 

   Zákon  č.  449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.,   zákona č. 59/2003 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 267/2006 Sb. a   zákona č. 296/2007 Sb., se mění takto:

 

   1.  V § 12 odst. 5 se za větu druhou vkládá věta „Žádost o vydání opisu   z  evidence  Rejstříku  trestů  a  opis  z evidence Rejstříku trestů se   předávají  v  elektronické  podobě,  a  to způsobem umožňujícím dálkový   přístup.“.

 

   2.  V § 35 odst. 1 písm. c) se slova „k prokázání bezúhonnosti předloží   výpis z evidence Rejstříku trestů^15);“ zrušují.

 

   3. V § 35 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

 

   „(2)  Orgán  státní  správy  myslivosti,  který  rozhoduje o ustanovení   mysliveckého  hospodáře,  si  k  ověření  bezúhonnosti podle odstavce 1   písm.  c) vyžádá podle zvláštního právního předpisu^15) opis z evidence   Rejstříku  trestů.  Žádost o vydání opisu z evidence Rejstříku trestů a   opis  z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a   to   způsobem   umožňujícím   dálkový   přístup.  Ke  splnění  podmínky   bezúhonnosti je také třeba předložení čestného prohlášení, jímž fyzická   osoba  prokáže,  že  na  úseku  myslivosti jí nebyla pravomocně uložena   sankce  za  spáchání  přestupku  podle zákona o přestupcích^14), ani jí   nebyla  pravomocně  uložena  pokuta  podle  tohoto  zákona.  K uloženým   sankcím  za  přestupky na úseku myslivosti^14) a k pokutám za přestupky   uložené  podle  tohoto  zákona  se  nepřihlíží,  pokud  od  právní moci   rozhodnutí o jejich uložení uplynuly 2 roky.“.

 

   Dosavadní odstavce 2 až 7 se označují jako odstavce 3 až 8.

 

   4. V § 47 odst. 3 písmeno d) zní:

 

   „d) je bezúhonný (§ 12 odst. 4),“.

 

   5. V § 47 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

 

   „(4)  Orgán státní správy myslivosti, který vydává lovecké lístky, si k   ověření  bezúhonnosti podle odstavce 3 písm. d) vyžádá podle zvláštního   právního  předpisu^15)  výpis  z  evidence  Rejstříku  trestů. Žádost o   vydání  výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku   trestů  se  předávají  v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím   dálkový  přístup.  Ke  splnění  podmínky  bezúhonnosti  je  také  třeba   předložení čestného prohlášení, jímž fyzická osoba prokáže, že na úseku   myslivosti  jí  nebyla  pravomocně uložena sankce za spáchání přestupku   podle zákona o přestupcích^14), ani jí nebyla pravomocně uložena pokuta   podle   tohoto  zákona.  K  uloženým  sankcím  za  přestupky  na  úseku   myslivosti^14)  a k pokutám za přestupky uložené podle tohoto zákona se   nepřihlíží, pokud od právní moci rozhodnutí o jejich uložení uplynuly 2   roky.  U  cizince,  který  nemá pobyt na území České republiky a žádá o   vydání loveckého lístku na dobu kratší než 30 dnů, lze výpis z evidence   Rejstříku  trestů^15)  nahradit  platným  loveckým lístkem ze země jeho   pobytu.“.

 

   Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 5 a 6.

 

ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ

 

Změna zákona o rybářství

 

   Čl. XXI

 

   Zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské   stráži,  ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů   (zákon  o  rybářství),  ve  znění  zákona  č.  444/2005 Sb. a zákona č.   267/2006 Sb., se mění takto:

 

   1. V § 8 odst. 1 písm. g) se slova „výpisem z evidence Rejstříku trestů   nebo  z  jiné  obdobné  evidence ne starším 3 měsíců, je-li žadatelem o   povolení  výkonu  rybářského  práva  fyzická  osoba,  jakož i prokázání   bezúhonnosti  osoby  navržené  za  rybářského  hospodáře  nebo zástupce   rybářského  hospodáře  a  nebo  u  člena  statutárního orgánu právnické   osoby“ zrušují.

 

   2. V § 8 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který včetně poznámky   pod čarou č. 8a zní:

 

   „(2)  Příslušný  rybářský  orgán,  který  rozhoduje  o  povolení výkonu   rybářského  práva,  si k ověření bezúhonnosti podle odstavce 1 písm. g)   vyžádá   podle   zvláštního  právního  předpisu^8a)  výpis  z  evidence   Rejstříku  trestů. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a   výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a   to  způsobem  umožňujícím  dálkový  přístup.  Fyzická osoba, která není   státním  občanem  České  republiky, je ke splnění podmínky bezúhonnosti   povinna  předložit  doklad  odpovídající  výpisu  z  evidence Rejstříku   trestů   vydaný   státem,   jehož   je  tato  osoba  občanem,  jakož  i   odpovídajícími  doklady  vydanými státy, v nichž se po dobu delší než 3   měsíce  v posledních 3 letech zdržovala, a které nesmí být starší než 3   měsíce.  Je-li  žadatelem  právnická  osoba, prokazuje se bezúhonnost u   člena  statutárního  orgánu právnické osoby, oprávněného jednat za tuto   osobu.

 

   8a)  Zákon  č.  269/1994  Sb.,  o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších   předpisů.“.

 

   Dosavadní odstavce 2 až 6 se označují jako odstavce 3 až 7.

 

   3.  V  §  8 odst. 6 písm. c) se slova „[odstavec 1 písm. g)]“ nahrazují   slovy „(odstavec 2)“.

 

   4. V § 14 odstavec 7 zní:

 

   „(7)  Příslušný  rybářský orgán, který ustanovuje rybářskou stráž, si k   ověření  bezúhonnosti podle odstavce 2 písm. b) vyžádá podle zvláštního   právního  předpisu^8a)  výpis  z  evidence  Rejstříku  trestů. Žádost o   vydání  výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku   trestů  se  předávají  v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím   dálkový  přístup.  Ke  splnění  podmínky  bezúhonnosti  je  také  třeba   předložení čestného prohlášení, jímž fyzická osoba prokáže, že na úseku   rybářství  jí  nebyla  pravomocně  uložena sankce za spáchání přestupku   podle  zákona  o  přestupcích,  ani jí nebyla pravomocně uložena pokuta   podle  tohoto  zákona.  Ke  splnění podmínky bezúhonnosti je také třeba   předložení  dokladů  odpovídajících  výpisu z evidence Rejstříku trestů   vydaných  státem, jehož je osoba občanem, jakož i doklady vydané státy,   v  nichž  se  tato  osoba  více  než  3  měsíce nepřetržitě zdržovala v   posledních  3  letech, které nesmí být starší 3 měsíců, je-li žadatelem   fyzická   osoba.   Je-li   žadatelem   právnická  osoba,  prokazuje  se   bezúhonnost  u  člena  statutárního orgánu právnické osoby, oprávněného   jednat za tuto osobu.“.

 

ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ

 

Změna zákona o zeměměřictví

 

   Čl. XXII

 

   V  §  14  zákona  č.  200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění   některých  zákonů  souvisejících  s  jeho zavedením, ve znění zákona č.   186/2001  Sb.,  se doplňuje odstavec 9, který včetně poznámky pod čarou   č. 11b zní:

 

   „(9)  Za  účelem  doložení bezúhonnosti fyzické osoby si úřad udělující   oprávnění  vyžádá  podle  zvláštního  právního  předpisu^11b)  výpis  z   evidence  Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku   trestů  a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické   podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 

   11b)  Zákon  č.  269/1994  Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších   předpisů.“.

 

ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ

 

Změna zákona o dráhách

 

   Čl. XXIII

 

   Zákon  č.  266/1994  Sb.,  o  dráhách, ve znění zákona č. 189/1999 Sb.,   zákona  č.  23/2000 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb.,   zákona  č.  77/2002  Sb.,  nálezu  Ústavního  soudu  vyhlášeného pod č.   144/2002 Sb., zákona č. 175/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č.   320/2002  Sb.,  zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č.   181/2006  Sb.,  zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 191/2006 Sb. a zákona   č. 296/2007 Sb., se mění takto:

 

   1.  Za § 13 se vkládá nový § 13a, který včetně poznámky pod čarou č. 5b   zní:

 

 

   „§ 13a

 

   Za  účelem  zjištění,  zda  osoba  podle  § 12 písm. a) nebo b) splňuje   podmínku  bezúhonnosti  podle § 13, si drážní správní úřad vyžádá podle   zvláštního  právního  předpisu^5b)  výpis  z evidence Rejstříku trestů   Žádost  o  vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence   Rejstříku  trestů  se  předávají  v  elektronické podobě, a to způsobem   umožňujícím dálkový přístup.

 

   5b)  Zákon  č.  269/1994  Sb.,  o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších   předpisů.“.

 

   2. V § 15 odst. 2 se písmeno a) zrušuje.

 

   Dosavadní písmena b) až h) se označují jako písmena a) až g).

 

   3. Za § 26 se vkládá nový § 26a, který zní:

 

   „§ 26a

 

   Za  účelem  zjištění,  zda  osoba  podle  § 25 písm. a) nebo b) splňuje   podmínku  bezúhonnosti  podle § 26, si drážní správní úřad vyžádá podle   zvláštního  právního  předpisu^5b)  výpis  z evidence Rejstříku trestů.   Žádost  o  vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence   Rejstříku  trestů  se  předávají  v  elektronické podobě, a to způsobem   umožňujícím dálkový přístup.“.

 

   4. V § 28 odst. 2 se písmeno a) zrušuje.

 

   Dosavadní písmena b) až f) se označují jako písmena a) až e).

 

   5. Za § 46 se vkládá nový § 46a, který zní:

 

   „§ 46a

 

   Za  účelem zjištění, zda žadatel splňuje podmínku spolehlivosti podle §   46,   si   drážní   správní   úřad  vyžádá  podle  zvláštního  právního   předpisu^5b)  výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu   z   Rejstříku  trestů  a  výpis  z  Rejstříku  trestů  se  předávají  v   elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.

 

ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ

 

Změna zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

 

   Čl. XXIV

 

   Zákon  č.  56/2001  Sb.,  o  podmínkách  provozu  vozidel  na pozemních   komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti   za  škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících   zákonů  (zákon  o  pojištění  odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění   zákona  č.  307/1999  Sb.,  ve  znění zákona č. 478/2001 Sb., zákona č.   175/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 193/2003 Sb., zákona č.   103/2004 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č.   411/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 311/2006 Sb., zákona č.   342/2006 Sb. a zákona č. 170/2007 Sb., se mění takto:

 

   1.  V  § 54 odst. 5 se věta druhá nahrazuje větami „Za účelem zjištění,   zda  žadatel  splňuje podmínku bezúhonnosti podle odstavce 4 písm. a) a   odstavce   5,   si   krajský  úřad  vyžádá  podle  zvláštního  právního   předpisu^9b)  výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu   z  evidence  Rejstříku  trestů  a  výpis z evidence Rejstříku trestů se   předávají  v  elektronické  podobě,  a  to způsobem umožňujícím dálkový   přístup.“.

 

   Poznámka pod čarou č. 9b zní:

 

   „9b)  Zákon  č.  269/1994  Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších   předpisů.“.

 

   2.  V § 55 odst. 2 se písmeno f) zrušuje a na konci textu písmene e) se   čárka nahrazuje tečkou.

 

   3. V § 60 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

 

   „(3)  Za účelem zjištění, zda osoba splňuje podmínku bezúhonnosti podle   odstavce  2  písm. f), si ministerstvo vyžádá podle zvláštního právního   předpisu^9b)  výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu   z  evidence  Rejstříku  trestů  a  výpis z evidence Rejstříku trestů se   předávají  v  elektronické  podobě,  a  to způsobem umožňujícím dálkový   přístup.“.

 

   Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

 

   4. V § 63 odstavec 5 zní:

 

   „(5) Pro vymezení bezúhonnosti platí ustanovení § 54 odst. 5. Za účelem   zjištění,  zda osoba podle § 63 odst. 4 písm. a) a § 54 odst. 4 splňuje   podmínku  bezúhonnosti,  si  obecní  úřad  obce s rozšířenou působností   vyžádá   podle   zvláštního  právního  předpisu^9b)  výpis  z  evidence   Rejstříku  trestů. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a   výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a   to způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.

 

   5. V § 64 odst. 2 se písmeno d) zrušuje.

 

   Dosavadní písmena e) a f) se označují jako písmena d) a e).

 

ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ

 

Změna zákona o silniční dopravě

 

   Čl. XXV

 

   Zákon  č.  111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 38/1995   Sb., zákona č. 304/1997 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 150/2000   Sb., zákona č. 361/2000 Sb., zákona č. 175/2002 Sb., zákona č. 320/2002   Sb., zákona č. 577/2002 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 186/2004   Sb.,  zákona  č. 1/2005 Sb., zákona č. 229/2005 Sb., zákona č. 253/2005   Sb.,  zákona  č.  411/2005  Sb.,  zákona  č.  226/2006  Sb. a zákona č.   374/2007 Sb., se mění takto:

 

   1.  V  §  5  se  na  konci  textu  odstavce  5 doplňují věty „Za účelem   zjištění,  zda  osoba  uvedená  v  odstavcích  2  a  3 splňuje podmínku   bezúhonnosti  podle  odstavce 1 písm. a), si dopravní úřad vyžádá podle   zvláštního  právního  předpisu^5c)  výpis  z evidence Rejstříku trestů.   Žádost  o  vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence   Rejstříku  trestů  se  předávají  v  elektronické podobě, a to způsobem   umožňujícím dálkový přístup.“.

 

   Poznámka pod čarou č. 5c zní:

 

   „5c)  Zákon  č.  269/1994  Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších   předpisů.“.

 

   2. V § 21 odst. 6 se písmeno b) zrušuje.

 

   Dosavadní písmena c) až e) se označují jako písmena b) až d).

 

   3.  V  § 21 odst. 8 se za větu první vkládají věty „Za účelem zjištění,   zda osoba uvedená v písemném oznámení splňuje podmínku bezúhonnosti, si   dopravní  úřad  vyžádá  podle  zvláštního právního předpisu^5c) výpis z   evidence  Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku   trestů  a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické   podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.

 

   4.  V  § 21 odst. 9 se za větu první vkládají věty „Za účelem zjištění,   zda osoba řidiče splňuje podmínku bezúhonnosti, si dopravní úřad vyžádá   podle  zvláštního  právního  předpisu^5c)  výpis  z  evidence Rejstříku   trestů.  Žádost  o  vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z   evidence  Rejstříku  trestů  se  předávají  v elektronické podobě, a to   způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.

 

ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ

 

Změna zákona o námořní plavbě

 

   Čl. XXVI

 

   Zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění zákona č. 136/2006 Sb.   a zákona č. 342/2006 Sb., se mění takto:

 

   1.  Za § 10 se vkládá nový § 10a, který včetně poznámky pod čarou č. 5a   zní:

 

   „§ 10a

 

   Za   účelem  zjištění,  zda  provozovatel  námořního  plavidla  splňuje   podmínku   bezúhonnosti,  si  Úřad  vyžádá  podle  zvláštního  právního   předpisu^5a)  výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu   z  evidence  Rejstříku  trestů  a  výpis z evidence Rejstříku trestů se   předávají  v  elektronické  podobě,  a  to způsobem umožňujícím dálkový   přístup.

 

   5a)  Zákon  č.  269/1994  Sb.,  o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších   předpisů.“.

 

   2. V § 11 odst. 3 se písmeno a) zrušuje.

 

   Dosavadní písmena b) až j) se označují jako písmena a) až i).

 

ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ

 

Změna zákona o vnitrozemské plavbě

 

   Čl. XXVII

 

   Zákon  č.  114/1995  Sb.,  o  vnitrozemské  plavbě,  ve znění zákona č.   358/1999 Sb., zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č.   320/2002 Sb., zákona č. 118/2004 Sb., zákona č. 327/2005 Sb., zákona č.   186/2006 Sb. a zákona č. 342/2006 Sb., se mění takto:

 

   1. V § 25 odst. 2 se písmeno b) zrušuje.

 

   Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena b) a c).

 

   2. § 27 se zrušuje.

 

ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ

 

Změna zákona o civilním letectví

 

   Čl. XXVIII

 

   Zákon  č.  49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona   č.  455/1991  Sb.,  o  živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve   znění  pozdějších  předpisů, ve znění zákona č. 189/1999 Sb., zákona č.   146/2000 Sb., zákona č. 258/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č.   167/2004  Sb.,  zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb. a zákona   č. 225/2006 Sb., se mění takto:

 

   1.  V  §  21  se  dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se   odstavec 2, který včetně poznámky pod čarou č. 1k zní:

 

   „(2)  Za účelem zjištění, zda člen leteckého personálu splňuje podmínku   bezúhonnosti,  si  Úřad  vyžádá  podle zvláštního právního předpisu^1k)   výpis  z  evidence  Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu z evidence   Rejstříku  trestů  a  výpis  z evidence Rejstříku trestů se předávají v   elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 

   1k)  Zákon  č.  269/1994  Sb.,  o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších   předpisů.“.

 

   Dosavadní  poznámky  pod čarou č. 1k a 1l se označují jako poznámky pod   čarou č. 1l a 1m, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

 

   2.  V  §  28  se  dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se   odstavec 2, který zní:

 

   „(2)  Za  účelem  zjištění,  zda osoba podle § 27 odst. 2 písm. a) a b)   splňuje podmínku bezúhonnosti, si Úřad vyžádá podle zvláštního právního   předpisu^1k)  výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu   z  evidence  Rejstříku  trestů  a  výpis z evidence Rejstříku trestů se   předávají  v  elektronické  podobě,  a  to způsobem umožňujícím dálkový   přístup.“.

 

   3. V § 30 odst. 2 se písmeno b) zrušuje.

 

   Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena b) a c).

 

   4.  V  §  49d  se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se   odstavec 2, který zní:

 

   „(2)  Za  účelem  zjištění, zda osoba podle § 49c odst. 1 písm. b) a c)   splňuje podmínku bezúhonnosti, si Úřad vyžádá podle zvláštního právního   předpisu^1k)  výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu   z  evidence  Rejstříku  trestů  a  výpis z evidence Rejstříku trestů se   předávají  v  elektronické  podobě,  a  to způsobem umožňujícím dálkový   přístup.“.

 

   5.  V  §  59  se  dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se   odstavec 2, který zní:

 

   „(2)  Za  účelem  zjištění,  zda osoba podle § 58 odst. 1 písm. a) a b)   splňuje podmínku bezúhonnosti, si Úřad vyžádá podle zvláštního právního   předpisu^1k)  výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu   z  evidence  Rejstříku  trestů  a  výpis z evidence Rejstříku trestů se   předávají  v  elektronické  podobě,  a  to způsobem umožňujícím dálkový   přístup.“.

 

ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ

 

Změna  zákona o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení

motorových vozidel

 

   Čl. XXIX

 

   V  §  13  odst.  5  zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování   odborné  způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých   zákonů,  ve  znění  zákona  č.  411/2005  Sb.,  se  za slova „písm. f)“   vkládají slova „a g)“.

 

ČÁST TŘICÁTÁ

 

Změna zákona o silničním provozu

 

   Čl. XXX

 

   V  § 82 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o   změnách  některých  zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění zákona   č.  411/2005  Sb.,  se  doplňuje  odstavec 3, který včetně poznámky pod   čarou č. 27a zní:

 

   „(3)  Za  účelem  zjištění,  zda  osoba  uvedená  v  odstavci 1 splňuje   podmínku  bezúhonnosti  podle  odstavce  1 písm. f), si příslušný orgán   uvedený  v  § 92 odst. 1 vyžádá podle zvláštního právního předpisu^27a)   výpis  z  evidence  Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu z evidence   Rejstříku  trestů  a  výpis  z evidence Rejstříku trestů se předávají v   elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 

   27a)  Zákon  č.  269/1994  Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších   předpisů.“.

 

ČÁST TŘICÁTÁ PRVNÍ

 

Změna zákona o Antarktidě

 

   Čl. XXXI

 

   Zákon č. 276/2003 Sb., o Antarktidě a o změně některých zákonů, se mění   takto:

 

   1. V § 9 odst. 3 se písmeno a) zrušuje.

 

   Dosavadní písmena b) až g) se označují jako písmena a) až f).

 

   2. V § 9 se odstavec 4 zrušuje.

 

 

ČÁST TŘICÁTÁ DRUHÁ

 

Změna zákona o geologických pracích

 

   Čl. XXXII

 

   Zákon  č.  62/1988  Sb.,  o  geologických  pracích,  ve znění zákona č.   543/1991 Sb., zákona č. 369/1992 Sb., zákona č. 366/2000 Sb., zákona č.   320/2002  Sb.,  zákona  č. 18/2004 Sb., zákona č. 3/2005 Sb., zákona č.   444/2005 Sb. a zákona č. 186/2006 Sb., se mění takto:

 

   1.  V  §  3  odst. 4 se za větu první vkládají věty „Ministerstvo si za   účelem   doložení   bezúhonnosti   vyžádá   podle  zvláštního  právního   předpisu^2d)  výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu   z   Rejstříku  trestů  a  výpis  z  Rejstříku  trestů  se  předávají  v   elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.

 

   Poznámka pod čarou č. 2d zní:

 

   „2d)  Zákon  č.  269/1994  Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších   předpisů.“.

 

   2.  V § 4 odst. 2 písm. d) se slova „a jeho bezúhonnosti“ zrušují, část   věty za středníkem se zrušuje a středník se nahrazuje čárkou.

 

   3. V § 4 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

 

   „(3)  V  řízení  o  stanovení  průzkumného  území ministerstvo posuzuje   bezúhonnost  žadatele,  která se prokazuje výpisem z evidence Rejstříku   trestů.  Ministerstvo  si  za účelem doložení bezúhonnosti vyžádá podle   zvláštního  právního  předpisu^2d)  výpis  z evidence Rejstříku trestů.   Žádost o vydání výpisu z Rejstříku trestů a výpis z Rejstříku trestů se   předávají  v  elektronické  podobě,  a  to způsobem umožňujícím dálkový   přístup.“.

 

   Dosavadní odstavce 3 až 9 se označují jako odstavce 4 až 10.

 

ČÁST TŘICÁTÁ TŘETÍ

 

Změna zákona o posuzování vlivů na životní prostředí

 

   Čl. XXXIII

 

   V  §  19  odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní   prostředí  a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování   vlivů  na  životní prostředí), se slova „předložením dokladu“ nahrazují   slovem  „dokladem“  a  na  konci  se  doplňují věty „Ministerstvo si za   účelem   doložení   bezúhonnosti   vyžádá   podle  zvláštního  právního   předpisu^7) výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu z   evidence  Rejstříku  trestů  a  výpis  z  evidence  Rejstříku trestů se   předávají  v  elektronické  podobě,  a  to způsobem umožňujícím dálkový   přístup.“.

 

   Poznámka pod čarou č. 7 zní:

 

   „7)  Zákon  č.  269/1994  Sb.,  o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších   předpisů.“.

 

ČÁST TŘICÁTÁ ČTVRTÁ

 

Změna zákona o zoologických zahradách

 

   Čl. XXXIV

 

   Zákon č. 162/2003 Sb., o podmínkách provozování zoologických zahrad a o   změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách), se mění takto:

 

   1.  V § 4 odst. 2 se na konci textu písmene j) čárka nahrazuje tečkou a   písmeno k) se včetně poznámky pod čarou č. 5 zrušuje.

 

   2. V § 4 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který včetně poznámky   pod čarou č. 3a zní:

 

   „(3)  Ministerstvo  si  za  účelem  doložení  bezúhonnosti vyžádá podle   zvláštního  právního  předpisu^3a)  výpis  z evidence Rejstříku trestů.   Žádost  o  vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence   Rejstříku  trestů  se  předávají  v  elektronické podobě, a to způsobem   umožňujícím dálkový přístup.

 

   3a)  Zákon  č.  269/1994  Sb.,  o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších   předpisů.“.

 

   Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 4 až 7.

 

   3. V § 4 odst. 6 se číslo „4“ nahrazuje číslem „5“.

 

ČÁST TŘICÁTÁ PÁTÁ

 

Změna  zákona  o  nakládání  s  geneticky  modifikovanými  organismy  a

genetickými produkty

 

   Čl. XXXV

 

   V  §  14  odst.  2  zákona  č.  78/2004  Sb.,  o  nakládání s geneticky   modifikovanými   organismy   a  genetickými  produkty,  se  věta  druhá   nahrazuje  větami  „Ministerstvo  si  za  účelem  doložení bezúhonnosti   vyžádá   podle   zvláštního  právního  předpisu^9a)  výpis  z  evidence   Rejstříku  trestů. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a   výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a   to způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.

 

   Poznámka pod čarou č. 9a zní:

 

   „9a)  Zákon  č.  269/1994  Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších   předpisů.“.

 

ČÁST TŘICÁTÁ ŠESTÁ

 

Změna zákona o ochraně přírody a krajiny

 

   Čl. XXXVI

 

   V § 45i odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve   znění   zákona   č.  218/2004  Sb.,  se  věta  druhá  nahrazuje  větami   „Ministerstvo   si   za   účelem  doložení  bezúhonnosti  vyžádá  podle   zvláštního  právního  předpisu^19h)  výpis z evidence Rejstříku trestů.   Žádost  o  vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence   Rejstříku  trestů  se  předávají  v  elektronické podobě, a to způsobem   umožňujícím dálkový přístup.“.

 

   Poznámka pod čarou č. 19h zní:

 

   „19h)  Zákon  č.  269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších   předpisů.“.

 

ČÁST TŘICÁTÁ SEDMÁ

 

Změna zákona o ochraně ovzduší

 

   Čl. XXXVII

 

   Zákon  č.  86/2002  Sb.,  o ochraně ovzduší a o změně některých dalších   zákonů  (zákon  o  ochraně  ovzduší),  ve znění zákona č. 521/2002 Sb.,   zákona  č. 92/2004 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 695/2004 Sb.,   zákona č. 180/2005 Sb., zákona č. 385/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb.,   zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 212/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb.,   zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 180/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb.,   zákona č. 25/2008 Sb. a zákona č. 37/2008 Sb., se mění takto:

 

   1.  V  §  15  odst.  8  se  věta  třetí nahrazuje větou „Bezúhonnost se   prokazuje dokladem o bezúhonnosti, kterým je výpis z evidence Rejstříku   trestů.“.

 

   2.  V  §  15  se  na konci odstavce 8 doplňují věty „Ministerstvo si za   účelem   doložení   bezúhonnosti   vyžádá   podle  zvláštního  právního   předpisu^11e) výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu   z  evidence  Rejstříku  trestů  a  výpis z evidence Rejstříku trestů se   předávají  v  elektronické  podobě,  a  to způsobem umožňujícím dálkový   přístup.“.

 

   Poznámka pod čarou č. 11e zní:

 

   1„1e)  Zákon  č.  269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších   předpisů.“.

 

ČÁST TŘICÁTÁ OSMÁ

 

Změna zákona o elektronickém podpisu

 

   Čl. XXXVIII

 

   V  §  10  odst.  2  zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o   změně některých dalších zákonů, se písmeno c) zrušuje.

 

   Dosavadní písmena d) a e) se označují jako písmena c) a d).

 

ČÁST TŘICÁTÁ DEVÁTÁ

 

Změna zákona o elektronických komunikacích

 

   Čl. XXXIX

 

   Zákon  č.  127/2005  Sb.,  o  elektronických  komunikacích  a  o  změně   některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 290/2005 Sb., zákona   č. 361/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona   č.  310/2006  Sb.,  zákona  č.  110/2007  Sb., zákona č. 261/2007 Sb. a   zákona č. 304/2007 Sb., se mění takto:

 

   1. V § 8 odstavec 6 včetně poznámky pod čarou č. 5a zní:

 

   „(6)  Bezúhonnost  se  dokládá  výpisem  z  evidence  Rejstříku trestů.   Fyzická  osoba,  která  není  státním  občanem České republiky, dokládá   bezúhonnost výpisem z evidence obdobné Rejstříku trestů vydaným státem,   jehož  je  občanem,  jakož i doklady vydanými státy, ve kterých se déle   než  3 měsíce nepřetržitě zdržovala v posledních 3 letech. Tyto doklady   nesmí  být  starší  3  měsíců.  Úřad si za účelem doložení bezúhonnosti   vyžádá   podle   zvláštního  právního  předpisu^5a)  výpis  z  evidence   Rejstříku  trestů. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a   výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a   to způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 

   5a)  Zákon  č.  269/1994  Sb.,  o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších   předpisů.“.

 

   2. V § 17 odst. 5 se písmeno d) zrušuje.

 

   Dosavadní písmena e) až g) se označují jako písmena d) až f).

 

   3. V § 30 odstavec 4 zní:

 

   „(4)  Žádost  musí  být u osob zapsaných v obchodním rejstříku doložena   výpisem  z obchodního rejstříku ne starším než 3 měsíce; u osob doposud   nezapsaných v obchodním rejstříku ověřenou kopií smlouvy nebo listiny o   zřízení nebo založení právnické osoby.“.

 

ČÁST ČTYŘICÁTÁ

 

Změna zákona o památkové péči

 

   Čl. XL

 

   V § 14a zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona   č.  361/1999  Sb.  a  zákona  č.  18/2004  Sb.,  se na konci odstavce 2   doplňují  věty  „Za  účelem  doložení  bezúhonnosti  fyzické  osoby  si   ministerstvo  kultury  vyžádá  podle  zvláštního  právního předpisu11i)   výpis  z  evidence  Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu z evidence   Rejstříku  trestů  a  výpis  z evidence Rejstříku trestů se předávají v   elektronické  podobě,  a  to  způsobem  umožňujícím  dálkový přístup. V   případě,  že fyzická osoba není státním občanem České republiky, doloží   svou  bezúhonnost  výpisem  z  evidence  Rejstříku trestů nebo obdobným   dokladem  vydaným  příslušným  orgánem státu původu této fyzické osoby;   tyto doklady nesmí být starší 3 měsíců.“.

 

   Poznámka pod čarou č. 11i zní:

 

   „11i)  Zákon  č.  269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších   předpisů.“.

 

ČÁST ČTYŘICÁTÁ PRVNÍ

 

Změna zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání

 

   Čl. XLI

 

   Zákon  č.  231/2001  Sb.,  o  provozování  rozhlasového  a  televizního   vysílání  a  o  změně  dalších zákonů, ve znění zákona č. 309/2002 Sb.,   zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 341/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb.,   zákona  č. 626/2004 Sb., zákona č. 82/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb.,   zákona č. 348/2005 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 160/2007 Sb.,   zákona č. 296/2007 Sb. a zákona č. 304/2007 Sb., se mění takto:

 

   1. V § 14 odstavec 2 zní:

 

   „(2) Základní údaje uvedené v odstavci 1 dokládá žadatel zakladatelskou   nebo   společenskou   smlouvou,   případně   zakladatelskou   listinou,   stanovami,  seznamem  akcionářů,  výpisem  z  obchodního rejstříku nebo   obdobného  rejstříku, který nesmí být starší než 3 měsíce, a dokladem o   pobytu.   K  žádosti  o  licenci  žadatel  současně  připojí  potvrzení   příslušného  orgánu,  které  nesmí  být  starší než 3 měsíce, o tom, že   žadatel o licenci nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky a že   nemá  splatný nedoplatek pojistného na veřejné zdravotní pojištění, ani   nedoplatek  pojistného na sociální zabezpečení nebo příspěvku na státní   politiku   zaměstnanosti.   V   případě,  že  žadatel  nebo  člen  jeho   statutárního   nebo  kontrolního  orgánu  není  státním  občanem  České   republiky,  připojí  dále  k  žádosti výpis z evidence Rejstříku trestů   nebo   odpovídající  doklad  vydaný  příslušným  orgánem  státu  původu   žadatele  nebo  člena  jeho statutárního nebo kontrolního orgánu, který   nesmí být starší než 3 měsíce.“.

 

   2. V § 15 se doplňuje odstavec 6, který včetně poznámky pod čarou č. 9d   zní:

 

   „(6)  Za  účelem  doložení  bezúhonnosti  žadatele si Rada vyžádá podle   zvláštního  právního  předpisu^9d)  výpis  z evidence Rejstříku trestů.   Žádost  o  vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence   Rejstříku  trestů  se  předávají  v  elektronické podobě, a to způsobem   umožňujícím dálkový přístup.

 

   9d)  Zákon  č.  269/1994  Sb.,  o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších   předpisů.“.

 

   3.  V  §  17  odst.  3  se  slova „pokud osoba, která předkládá výpis z   evidence Rejstříku trestů, byla pravomocně odsouzena“ nahrazují slovy „   , který byl pravomocně odsouzen“.

 

   4. V § 27 se doplňuje odstavec 3, který zní:

 

   „(3)  V  případě,  že  přihlašovatel  nebo  člen jeho statutárního nebo   kontrolního orgánu není státním občanem České republiky, připojí dále k   přihlášce   výpis   z   cizozemské   evidence   Rejstříku  trestů  nebo   odpovídající    doklad   vydaný   příslušným   orgánem   státu   původu   přihlašovatele nebo člena jeho statutárního nebo kontrolního orgánu, ne   starší než 3 měsíce.“.

 

   5. V § 28 odst. 4 písmeno b) zní:

 

   „b)  přihlašovatel  byl  pravomocně  odsouzen  pro trestný čin spáchaný   úmyslně;  je-li  přihlašovatel  právnickou  osobou,  vztahuje  se  tato   podmínka  i na fyzické osoby, které jsou jejím statutárním orgánem nebo   jsou členy jejího statutárního nebo kontrolního orgánu, nebo“.

 

   6. V § 28 se doplňuje odstavec 5, který zní:

 

   „(5)  Za  účelem  doložení  bezúhonnosti  přihlašovatele si Rada vyžádá   podle  zvláštního  právního  předpisu^9d)  výpis  z  evidence Rejstříku   trestů.  Žádost  o  vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z   evidence  Rejstříku  trestů  se  předávají  v elektronické podobě, a to   způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.

 

ČÁST ČTYŘICÁTÁ DRUHÁ

 

Změna zákona o veřejných zakázkách

 

   Čl. XLII

 

   V  §  129  zákona  č.  137/2006  Sb., o veřejných zakázkách, odstavec 1   včetně poznámky pod čarou č. 69a zní:

 

   „(1)  Dodavatel,  který  chce  být  zapsán do seznamu, je povinen podat   žádost o zápis do seznamu a prokázat splnění kvalifikačních předpokladů   podle  §  125  odst.  2;  k prokázání splnění základních kvalifikačních   předpokladů  podle  §  53 odst. 1 písm. a) a b) si provozovatel seznamu   vyžádá   podle  zvláštního  právního  předpisu^69a)  výpis  z  evidence   Rejstříku  trestů. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a   výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a   to  způsobem  umožňujícím  dálkový  přístup.  Zápis  do seznamu podléhá   správnímu poplatku podle zvláštního právního předpisu^69).

 

   69a)  Zákon  č.  269/1994  Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších   předpisů.“.

 

ČÁST ČTYŘICÁTÁ TŘETÍ

 

Změna zákona o sociálně-právní ochraně dětí

 

   Čl. XLIII

 

   Zákon  č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona   č. 257/2000 Sb., zákona č. 272/2001 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona   č. 320/2002 Sb., zákona č. 518/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona   č.  52/2004 Sb., zákona č. 315/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona   č.  501/2004 Sb., zákona č. 57/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona   č.  112/2006  Sb.,  zákona  č.  134/2006  Sb., zákona č. 165/2006 Sb. a   zákona č. 176/2007 Sb., se mění takto:

 

   1. V § 21 odst. 5 se na konci textu písmene c) doplňují slova „žádost o   vydání  opisu  z  evidence Rejstříku trestů a opis z evidence Rejstříku   trestů  se  předávají  v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím   dálkový přístup;“.

 

   2. V § 30 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 28a zní:

 

   „(3)  Při vydávání písemného souhlasu s pobytem dítěte mimo ústav podle   odstavce  1 obecní úřad obce s rozšířenou působností přihlíží zejména k   rodinnému  a  sociálnímu prostředí, v němž bude dítě pobývat. V případě   pobytu  dítěte  u  jiných  fyzických  osob  než  rodičů, prarodičů nebo   sourozenců, posuzuje se jejich bezúhonnost podle § 27 odst. 1 písm. e).   Pro účely vydání souhlasu může obecní úřad obce s rozšířenou působností   požádat krajský úřad o odborné posouzení fyzické osoby jiné než rodiče,   u  níž  má dítě pobývat. Pro odborné posouzení platí § 27 přiměřeně. Za   účelem  doložení  bezúhonnosti  takové osoby si může obecní úřad obce s   rozšířenou  působností  vyžádat podle zvláštního právního předpisu^28a)   výpis z evidence Rejstříku trestů; o skutečnosti, že si vyžádal výpis z   evidence  Rejstříku trestů, tuto osobu bez zbytečného odkladu vyrozumí.   Žádost o vydání výpisu a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají   v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 

   28a)  Zákon  č.  269/1994  Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších   předpisů.“.

 

   3. V § 49 odst. 4 písmeno f) zní:

 

   „f)  výpis  z  evidence  obdobné Rejstříku trestů vedené ve státech, ve   kterých  se  v  posledních 3 letech fyzická osoba zdržovala nepřetržitě   déle než 3 měsíce; tento doklad nesmí být starší než 3 měsíce.“.

 

   4. V § 49 odstavec 6 zní:

 

   „(6)  Za  bezúhonného  se  pro  účely vydání pověření považuje ten, kdo   nebyl  pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin ani nebyl pravomocně   odsouzen  pro  trestný  čin  spáchaný  z  nedbalosti  v  souvislosti  s   vykonáváním   činností   srovnatelných  s  činnostmi  vykonávanými  při   poskytování  sociálně-právní  ochrany.  Je-li proti žadateli nebo jiným   osobám,  které  jsou  v  žádosti  o vydání pověření uvedeny jako osoby,   které  budou  přímo  sociálně-právní ochranu poskytovat, vedeno trestní   stíhání pro trestný čin uvedený ve větě první, řízení o vydání pověření   se  přeruší,  a  to  až  do  doby  vydání  konečného rozhodnutí v tomto   trestním  řízení.  Za účelem doložení bezúhonnosti si krajský úřad nebo   obecní  úřad  obce  s  rozšířenou  působností, pokud je k rozhodování o   pověření  příslušná  komise  podle  § 38 odst. 2 písm. a), vyžádá podle   zvláštního  právního  předpisu^28a)  výpis z evidence Rejstříku trestů.   Žádost o vydání výpisu a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají   v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.

 

ČÁST ČTYŘICÁTÁ ČTVRTÁ

 

Změna zákona o sociálních službách

 

   Čl. XLIV

 

   Zákon  č.  108/2006  Sb.,  o  sociálních  službách,  ve znění zákona č.   29/2007  Sb.,  zákona č. 213/2007 Sb. a zákona č. 261/2007 Sb., se mění   takto:

 

   1.  V  §  79  se  na konci odstavce 3 doplňují věty „Za účelem doložení   bezúhonnosti  si  registrující  orgán  vyžádá podle zvláštního právního   předpisu^30a) výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu   z  evidence  Rejstříku  trestů  a  výpis z evidence Rejstříku trestů se   předávají  v  elektronické  podobě,  a  to způsobem umožňujícím dálkový   přístup.“.

 

   Poznámka pod čarou č. 30a zní:

 

   „30a)  Zákon  č.  269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších   předpisů.“.

 

   2.  V  §  79  odst.  5  se  na konci textu písmene e) doplňují slova „s   výjimkou výpisu z evidence Rejstříku trestů,“.

 

   3.  V  §  85  odst.  3  písm. b) se slova „§ 79 odst. 5 písm. e) až k)“   nahrazují slovy „§ 79 odst. 3 a odst. 5 písm. f) až k)“.

 

   4.  V  §  110 odst. 2 se slova „§ 79 odst. 2 a 3“ nahrazují slovy „§ 79   odst. 2 a odst. 3 věty první až třetí“.

 

   5.  V  §  116 odst. 3 se slova „§ 79 odst. 2 a 3“ nahrazují slovy „§ 79   odst. 2 a odst. 3 věty první až třetí“.

 

ČÁST ČTYŘICÁTÁ PÁTÁ

 

Změna zákona o zaměstnanosti

 

   Čl. XLV

 

   Zákon  č.  435/2004  Sb.,  o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 168/2005   Sb., zákona č. 202/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 350/2005   Sb., zákona č. 382/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005   Sb., zákona č. 495/2005 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006   Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006   Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 159/2007   Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 213/2007 Sb., zákona č. 261/2007   Sb. a zákona č. 379/2007 Sb., se mění takto:

 

   1.  V  §  60  se  na  konci  textu  odstavce 3 doplňují věty „Za účelem   doložení  bezúhonnosti si ministerstvo vyžádá podle zvláštního právního   předpisu^39a) výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu   z  evidence  Rejstříku  trestů  a  výpis z evidence Rejstříku trestů se   předávají  v  elektronické  podobě,  a  to způsobem umožňujícím dálkový   přístup.“.

 

   Poznámka pod čarou č. 39a zní:

 

   3„9a)  Zákon  č.  269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších   předpisů.“.

 

   2.  V  §  61  odst.  2  písm. a) se za slova „potvrzení o bezúhonnosti“   vkládají  slova „odpovědného zástupce, má-li jím být zahraniční fyzická   osoba,“.

 

   3.  V  §  61  odst.  4  písm. a) se za slova „potvrzení o bezúhonnosti“   vkládají slova „zahraniční fyzické osoby,“.

 

ČÁST ČTYŘICÁTÁ ŠESTÁ

 

Změna zákona o veřejných sbírkách

 

   Čl. XLVI

 

   Zákon  č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů   (zákon  o veřejných sbírkách), ve znění zákona č. 296/2007 Sb., se mění   takto:

 

   1.  V  § 5 odst. 1 písm. b) bodě 2 se slova „a její čestné prohlášení o   tom,  že  proti  ní  není  v  okamžiku oznámení vedeno trestní stíhání;   bezúhonnost  se  prokazuje  výpisem z rejstříku trestů ne starším než 1   měsíc;  výpis  se  předkládá  v  originále nebo v úředně ověřené kopii“   nahrazují  slovy  „obdobný  výpisu  z  evidence Rejstříku trestů vydaný   státem,  ve  kterém se v posledních 3 letech zdržovala nepřetržitě déle   než  3  měsíce, který nesmí být starší 90 dnů, nebo čestné prohlášení v   případě, že tento stát takový doklad nevydává“.

 

   2.  V § 5 odst. 4 se na konci textu písmene b) tečka nahrazuje čárkou a   doplňuje se písmeno c), které zní:

 

   „c) čestné prohlášení o tom, zda fyzická osoba oprávněná jednat ve věci   sbírky  jménem  právnické  osoby  se v posledních 3 letech před podáním   oznámení  zdržovala  či  nezdržovala nepřetržitě déle než 3 měsíce mimo   území České republiky.“.

 

   3.  Za  §  5 se vkládá nový § 5a, který včetně poznámky pod čarou č. 2a   zní:

 

   „§ 5a

 

   (1)  Fyzická  osoba  oprávněná  jednat  ve věci sbírky jménem právnické   osoby  [§  5 odst. 1 písm. b) bod 2] musí být bezúhonná. Za bezúhonného   se  pro účely tohoto zákona nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen   pro  úmyslný  trestný  čin  nebo pro trestný čin hospodářský nebo proti   majetku spáchaný z nedbalosti.

 

   (2)  Za  účelem prokázání bezúhonnosti podle odstavce 1 si krajský úřad   vyžádá   podle   zvláštního  právního  předpisu^2a)  výpis  z  evidence   Rejstříku  trestů. Žádost o výpis z evidence Rejstříku trestů a výpis z   evidence  Rejstříku  trestů  se  předávají  v elektronické podobě, a to   způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 

   2a)  Zákon  č.  269/1994  Sb.,  o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších   předpisů.“.

 

ČÁST ČTYŘICÁTÁ SEDMÁ

 

Změna zákona o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky

 

   Čl. XLVII

 

   Zákon  č.  40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České   republiky,  ve  znění  zákona  č. 272/1993 Sb., zákona č. 140/1995 Sb.,   zákona č. 139/1996 Sb., zákona č. 194/1999 Sb., zákona č. 320/2002 Sb.,   zákona č. 357/2003 Sb. a zákona č. 413/2005 Sb., se mění takto:

 

   1. V § 8 odst. 1 se písmeno c) zrušuje.

 

   Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno c).

 

   2. V § 8 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který včetně poznámky   pod čarou č. 3h zní:

 

   „(2)  Za  účelem  prokázání  podmínky uvedené v § 7 odst. 1 písm. c) si   ministerstvo  vyžádá  podle  zvláštního  právního  předpisu^3h) výpis z   evidence  Rejstříku trestů, jde-li o žadatele staršího 15 let. Žádost o   vydání  výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku   trestů  se  předávají  v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím   dálkový přístup.

 

   3h)  Zákon  č.  269/1994  Sb.,  o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších   předpisů.“.

 

   Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

 

   3.  V  §  26  odst. 1 se slova „§ 8 písm. a) a c)“ nahrazují slovy „§ 8   odst. 1 písm. a)“.

 

ČÁST ČTYŘICÁTÁ OSMÁ

 

Změna zákona o pobytu cizinců na území České republiky

 

   Čl. XLVIII

 

   Zákon  č.  326/1999  Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o   změně  některých  zákonů,  ve  znění  zákona č. 140/2001 Sb., zákona č.   151/2002 Sb., zákona č. 217/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č.   436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č.   559/2004 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č.   112/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č.   165/2006  Sb., zákona č. 170/2007 Sb. a zákona č. 379/2007 Sb., se mění   takto:

 

   1. V § 30 odst. 6 se slova „a víza k pobytu do 90 dnů“ zrušují.

 

   2. V § 31 odst. 1 se písmeno e) zrušuje.

 

   Dosavadní písmeno f) se označuje jako písmeno e).

 

   3.  V  §  31 odst. 2, § 42b odst. 1 písm. a), § 42c odst. 4 a 6 a § 44a   odst.  5 se slova „písm. a), d), e) a f)“ nahrazují slovy „písm. a), d)   a e)“.

 

   4. V § 31 odst. 3 písm. b) se slova „a), e) a f)“ nahrazují slovy „a) a   e)“.

 

   5. V § 31 odst. 4 se věta první zrušuje.

 

   6.  V  § 35 odst. 2 se slova „písm. a) až e)“ nahrazují slovy „písm. a)   až d)“ a slova „písm. a), d) a e)“ se nahrazují slovy „písm. a) a d)“.

 

   7.  V  §  42 odst. 3 větě druhé se slova „a), c) až f)“ nahrazují slovy   „a), c) až e)“.

 

   8.  V  §  42d  odst.  2  písm.  a) se slova „písm. a), b), d), e) a f)“   nahrazují slovy „písm. a), b), d) a e)“.

 

   9.  V § 42f odst. 3 písm. b) se slova „a), e) a f)“ nahrazují slovy „a)   a e)“.

 

   10. V § 44a odst. 6 písm. a) se slova „písm. a), b), d) a f)“ nahrazují   slovy „písm. a), b), d) a e)“.

 

   11. V § 44a odst. 8 větě třetí se slova „a) a c) až f)“ nahrazují slovy   „a) a c) až e)“.

 

   12. V § 45 odst. 5 se písmeno f) zrušuje.

 

   Dosavadní písmeno g) se označuje jako písmeno f).

 

   13. V § 46 odst. 6 se slova „písm. a), d) až f)“ nahrazují slovy „písm.   a), d) a e)“.

 

   14.  V  §  46  odst.  8  se slova „písm. a) a c) až f)“ nahrazují slovy   „písm. a) a c) až e)“.

 

   15. V § 56 odst. 2 písmeno a) zní:

 

   „a) nesplňuje podmínku trestní zachovalosti (§ 174),“.

 

   16. V § 70 odst. 2 písmeno e) zní:

 

   „e)  doklad  obdobný  výpisu z evidence Rejstříku trestů jako podklad k   posouzení  trestní zachovalosti (§ 174) vydaný státem, jehož je cizinec   státním  občanem nebo v němž má trvalé bydliště, jakož i státy, v nichž   cizinec  v  posledních 3 letech pobýval nepřetržitě po dobu delší než 6   měsíců,  nebo  čestné prohlášení v případě, že tento stát takový doklad   nevydává;  tato povinnost se nevztahuje na cizince mladšího 15 let a na   cizince  staršího  15 let, jemuž bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů   za  účelem  strpění pobytu na území nebo povolení k dlouhodobému pobytu   za účelem strpění pobytu na území, jemuž byla udělena doplňková ochrana   podle  zvláštního  právního  předpisu^2),  nebo který žádá o povolení k   trvalému  pobytu  podle § 67; cizinec, který žádá o povolení k trvalému   pobytu  podle  §  68  odst. 1, nebo, jde-li o cizince podle § 87, který   žádá  o  povolení  k  trvalému  pobytu po dosažení věku 18 let z důvodů   podle § 66 odst. 1 písm. a), je povinen předložit doklad obdobný výpisu   z evidence Rejstříku trestů, je-li o to požádán,“.

 

   17. V § 163 písmeno j) včetně poznámky pod čarou č. 24a zní:

 

   „j) vyžaduje výpis nebo opis z evidence Rejstříku trestů^24a); žádost a   výpis nebo opis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické   podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 

   24a)  Zákon  č.  269/1994  Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších   předpisů.“.

 

   Dosavadní poznámka pod čarou č. 24a se označuje jako poznámka pod čarou   č. 24b, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

 

   18. V § 164 odst. 1 písmeno e) zní:

 

   „e) vyžaduje výpis nebo opis z evidence Rejstříku trestů^24a); žádost a   výpis nebo opis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické   podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup,“.

 

   19.  V  §  165 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se   odstavce 2 a 3, které znějí:

 

   „(2)  Ministerstvo  je oprávněno v řízení podle tohoto zákona požadovat   vydání  výpisu  nebo opisu z evidence Rejstříku trestů^24a). V řízení o   vydání  povolení  k  trvalému  pobytu  si  vždy vyžádá výpis z evidence   Rejstříku trestů.

 

   (3)  Žádost  o výpis nebo opis z evidence Rejstříku trestů^24a) a výpis   nebo  opis  z  evidence  Rejstříku  trestů  se předávají v elektronické   podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.

 

   20. V § 167 odst. 1 písmeno a) zní:

 

   „a)  vyžadovat výpis nebo opis z evidence Rejstříku trestů^24a); žádost   a   výpis  nebo  opis  z  evidence  Rejstříku  trestů  se  předávají  v   elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup,“.

 

   21. V § 167 se doplňují odstavce 3 a 4, které znějí:

 

   „(3)  V  řízení  o  udělení víza k pobytu nad 90 dnů, v řízení o vydání   povolení  k  dlouhodobému nebo trvalému pobytu a v řízení o prodloužení   doby  platnosti  povolení  k dlouhodobému pobytu si policie vždy vyžádá   výpis z evidence Rejstříku trestů^24a).

 

   (4)  Žádost  o výpis nebo opis z evidence Rejstříku trestů^24a) a výpis   nebo  opis  z  evidence  Rejstříku  trestů  se předávají v elektronické   podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.

 

   22. V § 174 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

 

   „(2)  Za účelem doložení trestní zachovalosti si příslušný orgán vyžádá   výpis  z  evidence  Rejstříku  trestů^24a).  Žádost  a výpis z evidence   Rejstříku  trestů  se  předávají  v  elektronické podobě, a to způsobem   umožňujícím dálkový přístup.“.

 

   Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

 

ČÁST ČTYŘICÁTÁ DEVÁTÁ

 

Změna zákona o zbraních

 

   Čl. XLIX

 

   V  § 22 odst. 4 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu   a  o  změně  zákona  č.  156/2000  Sb.,  o  ověřování střelných zbraní,   střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o   střelných  zbraních  a  střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění   zákona   č.  13/1998  Sb.,  a  zákona  č.  368/1992  Sb.,  o  správních   poplatcích,  ve  znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o   živnostenském  podnikání  (živnostenský  zákon),  ve  znění  pozdějších   předpisů,  (zákon  o  zbraních), ve znění zákona č. 228/2003 Sb., se za   větu  první  vkládá  věta  „Žádost  o vydání opisu z evidence Rejstříku   trestů  a  opis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické   podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.

 

ČÁST PADESÁTÁ

 

Změna zákona o ochraně veřejného zdraví

 

   Čl. L

 

   Zákon  č.  258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých   souvisejících  zákonů,  ve  znění  zákona  č.  54/2001  Sb.,  zákona č.   274/2001  Sb.,  zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č.   86/2002  Sb., zákona č. 120/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č.   274/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č.   326/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 125/2005 Sb., zákona č.   253/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 392/2005 Sb., zákona č.   444/2005  Sb.,  zákona č. 59/2006 Sb., zákona č. 74/2006 Sb., zákona č.   186/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č.   264/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona č.   296/2007 Sb. a zákona č. 378/2007 Sb., se mění takto:

 

   1. V § 83b odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 47d zní:

 

   „(3)  Za bezúhonného se pro účely tohoto zákona nepovažuje ten, kdo byl   pravomocně  odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s   předmětem  podnikání. Za účelem doložení bezúhonnosti žadatele (fyzické   i  právnické  osoby)  si  autorizující  osoba  vyžádá  podle zvláštního   právního  předpisu^47d)  výpis  z  evidence  Rejstříku trestů. Žádost o   vydání  výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku   trestů  se  předávají  v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím   dálkový  přístup.  Fyzická  osoba  dále  dokládá  bezúhonnost obdobnými   doklady,  jako  je výpis z Rejstříku trestů, vydanými státy, ve kterých   se  v posledních 3 letech zdržovala nepřetržitě déle než 3 měsíce. Tyto   doklady  nesmí  být starší než 3 měsíce; doklad o bezúhonnosti může být   nahrazen dokladem o způsobilosti k výkonu povolání nebo činnosti, pokud   prokazuje  i  splnění  podmínky bezúhonnosti. Bezúhonnost za právnickou   osobu  se  prokazuje  u všech členů statutárního orgánu; za organizační   složku  státu, kraje nebo obce u jejího vedoucího. Při uznávání dokladu   o  bezúhonnosti,  který  vydal  příslušný  orgán jiného členského státu   Evropské unie, se postupuje podle zvláštního právního předpisu^30a).

 

   47d)  Zákon  č.  269/1994  Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších   předpisů.“.

 

   2.  V  §  83e  odst.  3  se  věta poslední nahrazuje větou „Bezúhonnost   fyzické osoby se prokazuje obdobně podle § 83b odst. 3.“.

 

ČÁST PADESÁTÁ PRVNÍ

 

Změna zákona o návykových látkách

 

   Čl. LI

 

   V  § 8 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých   dalších  zákonů,  ve  znění  zákona  č. 117/2000 Sb., odstavec 5 včetně   poznámky pod čarou č. 5f zní:

 

   „(5)  Povolení  k  zacházení  může  být  vydáno pouze bezúhonné fyzické   osobě,  která  má trvalý pobyt na území České republiky, nebo právnické   osobě  se sídlem v České republice. Podmínka trvalého pobytu nebo sídla   v  České  republice  neplatí,  jedná-li  se  o  občana  členského státu   Evropské  unie,  o státního občana České republiky, který nemá na území   České  republiky  pobyt,  nebo  o právnickou osobu se sídlem v členském   státě  Evropské  unie.  U  právnické  osoby  se  prokazuje  bezúhonnost   fyzických  osob,  které  jsou  zapsány v obchodním rejstříku jako osoby   oprávněné  za  ni  jednat;  u  právnické  osoby, která se nezapisuje do   obchodního  rejstříku,  se  prokazuje bezúhonnost fyzických osob, které   jsou  označeny  ve  zřizovacích  dokumentech jako osoby oprávněné za ni   jednat.  Bezúhonností  se pro účely tohoto zákona rozumí skutečnost, že   fyzická  osoba nebyla pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný čin nebo   pro  trestný  čin  spáchaný  z nedbalosti v souvislosti se zacházením s   návykovými   látkami,   prekursory   a   léčivy.   Za  účelem  doložení   bezúhonnosti   žadatele  si  Ministerstvo  zdravotnictví  vyžádá  podle   zvláštního  právního  předpisu^5f)  výpis  z evidence Rejstříku trestů.   Žádost  o  vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence   Rejstříku  trestů  se  předávají  v  elektronické podobě, a to způsobem   umožňujícím dálkový přístup.

 

   5f)  Zákon  č.  269/1994  Sb.,  o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších   předpisů.“.

 

ČÁST PADESÁTÁ DRUHÁ

 

Změna zákona o léčivech

 

   Čl. LII

 

   V  §  20  zákona  č.  378/2007  Sb.,  o  léčivech a o změnách některých   souvisejících  zákonů  (zákon o léčivech), se za odstavec 3 vkládá nový   odstavec 4, který včetně poznámky pod čarou č. 30a zní:

 

   „(4)  Ústav  nebo Veterinární ústav si za účelem prokázání bezúhonnosti   podle odstavce 3 vyžádá podle zvláštního právního předpisu^30a) výpis z   evidence  Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku   trestů  a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické   podobě   způsobem   umožňujícím   dálkový   přístup.  Splnění  podmínky   bezúhonnosti  se  dále  prokazuje  předložením  dokladu  odpovídajícímu   výpisu  z  evidence  Rejstříku trestů vydaného státem, jehož je fyzická   osoba  občanem,  jakož  i  odpovídajícími  doklady  vydanými  státy, na   jejichž  území  se  fyzická  osoba  v  posledních  3  letech  zdržovala   nepřetržitě  déle  než  6  měsíců.  Výpis z evidence Rejstříku trestů a   doklady  dokládající  bezúhonnost  fyzické osoby nesmí být starší než 3   měsíce.

 

   30a)  Zákon  č.  269/1994  Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších   předpisů.“.

 

   Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

 

ČÁST PADESÁTÁ TŘETÍ

 

Změna  zákona  o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a

specializované  způsobilosti  k  výkonu zdravotnického povolání lékaře,

zubního lékaře a farmaceuta

 

   Čl. LIII

 

   V § 29 odst. 1 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání   odborné   způsobilosti   a   specializované   způsobilosti   k   výkonu   zdravotnického  povolání  lékaře,  zubního lékaře a farmaceuta, se věta   poslední  nahrazuje větami „Za účelem doložení bezúhonnosti žadatele si   Ministerstvo    zdravotnictví    vyžádá   podle   zvláštního   právního   předpisu^17a) výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu   z  evidence  Rejstříku  trestů  a  výpis z evidence Rejstříku trestů se   předávají  v  elektronické  podobě,  a  to způsobem umožňujícím dálkový   přístup.“.

 

   Poznámka pod čarou č. 17a zní:

 

   „17a)  Zákon  č.  269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších   předpisů.“.

 

ČÁST PADESÁTÁ ČTVRTÁ

 

Změna zákona o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků

 

   Čl. LIV

 

   Zákon  č.  130/2002  Sb.,  o  podpoře  výzkumu  a  vývoje  z  veřejných   prostředků  a  o  změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře   výzkumu  a  vývoje), ve znění zákona č. 41/2004 Sb., zákona č. 215/2004   Sb.,  zákona  č. 13/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 81/2006   Sb.,  zákona  č.  227/2006  Sb.,  zákona  č.  171/2007  Sb. a zákona č.   296/2007 Sb., se mění takto:

 

   1. V § 18 odstavec 5 zní:

 

   „(5)  Uchazeč,  se kterým má být o poskytnutí účelové podpory podle § 9   uzavřena  smlouva  o  poskytnutí  podpory  nebo v jehož prospěch má být   vydáno  rozhodnutí o poskytnutí podpory, prokáže před uzavřením smlouvy   nebo  před  vydáním  rozhodnutí  způsobilost podle odstavce 2 písm. b),   jde-li  o  uchazeče, který není zřízen zvláštním právním předpisem nebo   pokud  není poskytovatel zároveň zřizovatelem uchazeče, ověřenou kopií,   ne  starší než 90 kalendářních dnů, oprávnění k činnosti^26), zřizovací   listiny, zakládací listiny nebo jiného dokladu o zřízení nebo založení,   anebo  výpisem,  ne  starším  než  90  kalendářních  dnů,  z obchodního   rejstříku nebo jiné zákonem stanovené evidence.“.

 

   2.  V  §  18  se  za  odstavec  5  vkládá nový odstavec 6, který včetně   poznámky pod čarou č. 27 zní:

 

   „(6)  Za  účelem  doložení bezúhonnosti uchazeče si poskytovatel vyžádá   podle  zvláštního  právního  předpisu^27)  výpis  z  evidence Rejstříku   trestů.  Žádost  o  vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z   evidence  Rejstříku  trestů  se  předávají  v elektronické podobě, a to   způsobem  umožňujícím dálkový přístup. Bezúhonnost se prokazuje u osob,   které vykonávají funkci statutárního orgánu uchazeče nebo jeho člena, s   výjimkou osob, u kterých jsou pro výkon funkce statutárního orgánu nebo   jeho  člena stanoveny zvláštním právním předpisem^27a) obdobné podmínky   jako podmínky způsobilosti uvedené v odstavci 2 písm. e) a f).

 

   27)  Zákon  č.  269/1994  Sb.,  o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších   předpisů.“.

 

   Dosavadní odstavce 6 až 10 se označují jako odstavce 7 až 11.

 

   3. V § 18 odst. 7 se slova „2 a 5“ nahrazují slovy „2 a 6“.

 

ČÁST PADESÁTÁ PÁTÁ

 

Změna zákona o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních

 

   Čl. LV

 

   Zákon  č.  160/1992  Sb.,  o zdravotní péči v nestátních zdravotnických   zařízeních,  ve  znění  zákona č. 161/1993 Sb., zákona č. 258/2000 Sb.,   zákona  č. 285/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 96/2004 Sb.,   zákona  č.  121/2004  Sb.,  zákona č. 480/2004 Sb. a zákona č. 227/2006   Sb., se mění takto:

 

   1.  V  §  10  odst. 3 písm. a) se slova „a doklad o bezúhonnosti, který   nesmí být starší tří měsíců,“ včetně poznámky pod čarou č. 9 zrušují.

 

   2.  V § 10 se doplňuje odstavec 6, který včetně poznámky po čarou č. 9d   zní:

 

   „(6)   Za   účelem   doložení   bezúhonnosti  provozovatele  nestátního   zdravotnického  zařízení  si  orgán příslušný k registraci vyžádá podle   zvláštního  právního  předpisu^9d)  výpis  z evidence Rejstříku trestů.   Žádost  o  vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence   Rejstříku  trestů  se  předávají  v  elektronické podobě, a to způsobem   umožňujícím dálkový přístup.

 

   9d)  Zákon  č.  269/1994  Sb.,  o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších   předpisů.“.

 

ČÁST PADESÁTÁ ŠESTÁ

 

Změna zákona o nelékařských zdravotnických povoláních

 

   Čl. LVI

 

   V  §  3  zákona  č.  96/2004  Sb.,  o  podmínkách  získávání a uznávání   způsobilosti  k  výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu   činností   souvisejících  s  poskytováním  zdravotní  péče  a  o  změně   některých  souvisejících  zákonů  (zákon  o nelékařských zdravotnických   povoláních),  ve  znění  zákona  č.  125/2005  Sb.,  odstavec  3 včetně   poznámky pod čarou č. 5 zní:

 

   „(3)  Za bezúhonného se pro účely tohoto zákona považuje ten, kdo nebyl   pravomocně  odsouzen  k nepodmíněnému trestu odnětí svobody pro úmyslný   trestný  čin  spáchaný  v  souvislosti  s  poskytováním zdravotní péče.   Doklad  o  bezúhonnosti se vyžaduje vždy před zahájením výkonu povolání   zdravotnického  pracovníka  a  jiného  odborného  pracovníka nebo též v   jiných   odůvodněných   případech.   Za  účelem  doložení  bezúhonnosti   zdravotnického  pracovníka,  který  poskytuje  zdravotní  péči vlastním   jménem,  si  vyžádá podle zvláštního právního předpisu^5) správní úřad,   který  mu  vydal  oprávnění k provozování zdravotnického zařízení podle   zvláštního  právního  předpisu^4),  výpis  z evidence Rejstříku trestů.   Žádost  o  vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence   Rejstříku  trestů  se  předávají  v  elektronické podobě, a to způsobem   umožňujícím dálkový přístup. Jde-li o zaměstnance, je povinen na žádost   zaměstnavatele  doložit  svoji bezúhonnost výpisem z evidence Rejstříku   trestů, který nesmí být starší 3 měsíců.

 

   5)  Zákon  č.  269/1994  Sb.,  o  Rejstříku trestů, ve znění pozdějších   předpisů.“.

 

ČÁST PADESÁTÁ SEDMÁ

 

Změna zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě

 

   Čl. LVII

 

   V  §  34  zákona  č.  61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o   státní  báňské  správě,  ve  znění  zákona  č. 542/1991 Sb. a zákona č.   376/2007  Sb.,  se  za  odstavec  2 vkládají nové odstavce 3 a 4, které   včetně poznámky pod čarou č. 18j znějí:

 

   „(3)  Bezúhonnost  se  pro  účely  tohoto  zákona,  horního zákona nebo   předpisů  vydaných  k  jejich  provedení  prokazuje  výpisem z evidence   Rejstříku  trestů^18j). Za účelem doložení bezúhonnosti si orgán státní   báňské  správy  vyžádá  podle  zvláštního  právního  předpisu  výpis  z   evidence  Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku   trestů  a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické   podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 

   (4)   Dokladem   ověřujícím   bezúhonnost   je  též  obdobný  doklad  o   bezúhonnosti  vydaný příslušným orgánem státu Evropské unie. V případě,   že  příslušné  orgány  členského  státu  Evropské  unie  takový  doklad   nevydávají,  může  být  doklad  ověřující  bezúhonnost nahrazen čestným   prohlášením   učiněným   před  příslušným  orgánem  nebo  před  notářem   členského   státu   Evropské   unie.   Bude-li  žadatelova  bezúhonnost   prokazována tímto způsobem, musí být tento doklad přiložen k žádosti.

 

   18j)  Zákon  č.  269/1994  Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších   předpisů.“.

 

   Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 5 a 6.

 

ČÁST PADESÁTÁ OSMÁ

 

Změna   zákona   o   některých   opatřeních  souvisejících  se  zákazem

bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní

 

   Čl. LVIII

 

   Zákon  č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem   bakteriologických   (biologických)   a  toxinových  zbraní  a  o  změně   živnostenského  zákona,  ve  znění  zákona  č.  186/2004 Sb., zákona č.   413/2005 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb., se mění takto:

 

   1.  V § 8 se doplňuje odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 2a   zní:

 

   „(3)  Za  účelem  doložení bezúhonnosti si Úřad vyžádá podle zvláštního   právního  předpisu^2a)  výpis  z  evidence  Rejstříku  trestů. Žádost o   vydání  výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku   trestů  se  předávají  v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím   dálkový přístup.

 

   2a)  Zákon  č.  269/1994  Sb.,  o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších   předpisů.“.

 

   2. V § 10 odst. 2 se písmeno a) zrušuje.

 

   Dosavadní písmena b) až f) se označují jako písmena a) až e).

 

   3.  V  §  10  odst.  2  se na konci písmena e) tečka nahrazuje čárkou a   doplňuje se písmeno f), které zní:

 

   „f) je-li žadatelova bezúhonnost osvědčována dokladem podle § 8 odst. 2   písm. b), musí být tento doklad připojen k žádosti.“.

 

ČÁST PADESÁTÁ DEVÁTÁ

 

Změna atomového zákona

 

   Čl. LIX

 

   Zákon   č.   18/1997   Sb.,  o  mírovém  využívání  jaderné  energie  a   ionizujícího  záření  (atomový  zákon)  a  o změně a doplnění některých   zákonů,  ve  znění zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona   č.  132/2000 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 310/2002 Sb., zákona   č. 320/2002 Sb., zákona č. 279/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona   č.  1/2005  Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona   č.  186/2006  Sb.,  zákona č. 342/2006 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb., se   mění takto:

 

   1.  V  §  11  se  dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se   odstavec 2, který včetně poznámky pod čarou č. 6a zní:

 

   „(2)  Za  účelem  doložení bezúhonnosti si Úřad vyžádá podle zvláštního   právního  předpisu^6a)  výpis  z  evidence  Rejstříku  trestů. Žádost o   vydání  výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku   trestů  se  předávají  v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím   dálkový přístup.

 

   6a)  Zákon  č.  269/1994  Sb.,  o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších   předpisů.“.

 

   2. V § 13 odst. 3 se písmeno a) zrušuje.

 

   Dosavadní písmena b) až h) se označují jako písmena a) až g).

 

   3. V § 13 odstavec 8 zní:

 

   „(8)  Úřad si může vyžádat doplnění dokumentace. Doklady podle odstavce   3  písm.  a)  a  b) nemusí být předkládány, pokud bylo žadateli v rámci   předcházejícího   povolovacího   řízení  přiděleno  evidenční  číslo  a   nedošlo-li  ke  změně skutečností uvedených v těchto dokladech. V tomto   případě  žadatel  připojí  k žádosti pouze čestné prohlášení, ve kterém   uvede,  že  v  dokladech  požadovaných  podle  odstavce 3 písm. a) a b)   nedošlo ke změně.“.

 

ČÁST ŠEDESÁTÁ

 

Změna zákona o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických

zbraní

 

   Čl. LX

 

   Zákon  č.  19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem   chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním   plánování  a  stavebním  řádu  (stavební  zákon),  ve  znění pozdějších   předpisů,   zákona   č.   455/1991   Sb.,   o  živnostenském  podnikání   (živnostenský  zákon),  ve  znění  pozdějších  předpisů,  a  zákona  č.   140/1961  Sb.,  trestní  zákon,  ve znění pozdějších předpisů, ve znění   zákona  č. 249/2000 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb.   a zákona č. 186/2006 Sb., se mění takto:

 

   1.  V  §  11  se  dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se   odstavec 2, který včetně poznámky pod čarou č. 2a zní:

 

   „(2)  Za  účelem  doložení bezúhonnosti si Úřad vyžádá podle zvláštního   právního  předpisu^2a)  výpis  z  evidence  Rejstříku  trestů. Žádost o   vydání  výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku   trestů  se  předávají  v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím   dálkový přístup.

 

   2a)  Zákon  č.  269/1994  Sb.,  o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších   předpisů.“.

 

   Dosavadní  poznámky  pod čarou č. 2a a 2b se označují jako poznámky pod   čarou č. 2b a 2c.

 

   2. V § 12 odst. 2 písmeno b) zní:

 

   „b)  v  případě  cizího  státního  příslušníka  doklad obdobný výpisu z   evidence Rejstříku trestů cizího státu, v němž pobýval nepřetržitě déle   než 3 měsíce, který nesmí být starší 6 měsíců, nebo čestné prohlášení s   úředně  ověřeným  podpisem  v  případě,  že  tento  stát  takový doklad   nevydává.“.

 

ČÁST ŠEDESÁTÁ PRVNÍ

 

Změna   zákona   o  ochraně  utajovaných  informací  a  o  bezpečnostní

způsobilosti

 

   Čl. LXI

 

   Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní   způsobilosti,  ve znění zákona č. 119/2007 Sb., zákona č. 177/2007 Sb.,   zákona č. 296/2007 Sb. a zákona č. 32/2008 Sb., se mění takto:

 

   1. V § 99 odst. 2 písmeno e) zní:

 

   „e)   je-li  cizincem,  doklad  obdobný  výpisu  z  evidence  Rejstříku   trestů^11)  státu,  jehož  je  státním  občanem, jakož i států, v nichž   pobývala  v posledních 2 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců,   ne starší než 3 měsíce, a“.

 

   2. V § 99 se doplňuje odstavec 7, který zní:

 

   „(7)  Za  účelem  doložení bezúhonnosti si Úřad vyžádá podle zvláštního   právního  předpisu^11)  výpis  z  evidence  Rejstříku  trestů. Žádost o   vydání  výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku   trestů  se  předávají  v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím   dálkový přístup.“.

 

   3. V § 138 odst. 1 písmeno f) zní:

 

   „f)  vyžadovat  opis  z  evidence Rejstříku trestů^11); žádost o vydání   opisu z evidence Rejstříku trestů a opis z evidence Rejstříku trestů se   předávají  v  elektronické  podobě,  a  to způsobem umožňujícím dálkový   přístup,“.

 

   4. V § 140 odst. 4 písmeno g) zní:

 

   „g)  vyžadovat  opis  a výpis z evidence Rejstříku trestů^11); žádost o   vydání  opisu nebo výpisu z evidence Rejstříku trestů a opis nebo výpis   z  evidence  Rejstříku  trestů se předávají v elektronické podobě, a to   způsobem umožňujícím dálkový přístup,“.

 

   5. V § 141 odst. 4 písmeno f) zní:

 

   „f)  vyžadovat  opis  a výpis z evidence Rejstříku trestů^11); žádost o   vydání  opisu nebo výpisu z evidence Rejstříku trestů a opis nebo výpis   z  evidence  Rejstříku  trestů se předávají v elektronické podobě, a to   způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.

 

ČÁST ŠEDESÁTÁ DRUHÁ

 

Změna zákona o České národní bance

 

   Čl. LXII

 

   V  zákoně  č.  6/1993  Sb.,  o  České národní bance, ve znění zákona č.   60/1993  Sb.,  zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 442/2000 Sb., zákona č.   278/2001 Sb., zákona č. 482/2001 Sb., zákona č. 127/2002 Sb., zákona č.   257/2004  Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č.   62/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 160/2007 Sb. a zákona č.   36/2008  Sb.,  se za § 44a vkládá nový § 44b, který včetně poznámek pod   čarou č. 9j a 9k zní:

 

   „§ 44b

 

   Za  účelem  doložení bezúhonnosti či důvěryhodnosti účastníka správního   řízení,  které  Česká  národní  banka  vede, si vyžádá podle zvláštního   právního  předpisu^9j)  výpis z evidence Rejstříku trestů a v případech   stanovených  zvláštním  právním předpisem^9k) opis z evidence Rejstříku   trestů. Žádost o vydání výpisu nebo opisu z evidence Rejstříku trestů a   výpis nebo opis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické   podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 

   9j)  Zákon  č.  269/1994  Sb.,  o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších   předpisů.

 

   9k) § 2a odst. 13 zákona č. 87/1995 Sb.

 

   § 4 odst. 7 zákona č. 21/1992 Sb.“.

 

   Dosavadní  poznámka pod čarou č. 9j se označuje jako poznámka pod čarou   č. 9l, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

 

ČÁST ŠEDESÁTÁ TŘETÍ

 

Změna zákona o insolvenčních správcích

 

   Čl. LXIII

 

   Zákon  č.  312/2006  Sb., o insolvenčních správcích, ve znění zákona č.   108/2007 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb., se mění takto:

 

   1. V § 4 odst. 2 písmeno c) zní:

 

   „c)  doklad  o  splnění  podmínky  bezúhonnosti  odpovídající  výpisu z   Rejstříku  trestů  nebo  obdobné  evidence  vydaný  státy, v nichž se v   posledních  3  letech  zdržovala  nepřetržitě  déle než 3 měsíce, který   nesmí  být  starší  90 dnů; při uznávání dokladu, který vydal příslušný   orgán  jiného  členského  státu, se postupuje podle zvláštního právního   předpisu^4).“.

 

   2.  V § 6 se doplňuje odstavec 5, který včetně poznámky pod čarou č. 4a   zní:

 

   „(5)  Za  účelem  doložení  bezúhonnosti  fyzické osoby si ministerstvo   vyžádá   podle   zvláštního  právního  předpisu^4a)  výpis  z  evidence   Rejstříku  trestů. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a   výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a   to způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 

   4a)  Zákon  č.  269/1994  Sb.,  o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších   předpisů.“.

 

ČÁST ŠEDESÁTÁ ČTVRTÁ

 

ÚČINNOST

 

   Čl. LXIV

 

   Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2008.

 

Vlček v. r.

 

Klaus v. r

 

Topolánek v. r.