Zákon č. 133/2000 Sb. ze dne 12. dubna 2000

o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel)

Zákon č. 133/2000 Sb., ze dne 12. dubna 2000

o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel)

   Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

 

EVIDENCE OBYVATEL A RODNÝCH ČÍSEL

 

HLAVA I

 

EVIDENCE OBYVATEL

 

§ 1

 

   (1) V evidenci obyvatel se vedou údaje o

 

   a) státních občanech České republiky^1) (dále jen "občan"),

 

   b)  cizincích  s  povoleným  trvalým  pobytem na území České republiky,   cizincích  s  povoleným  přechodným pobytem na území České republiky na   dobu  delší  než  90 dnů a občanech Evropské unie, kteří na území České   republiky  hodlají  přechodně  pobývat  po  dobu delší než 3 měsíce^1a)   (dále  jen  "cizinci  s  povolením k pobytu na území České republiky"),   podle zvláštního právního předpisu^2),

 

   c)  cizincích, kterým byla na území České republiky udělena mezinárodní   ochrana formou azylu nebo doplňkové ochrany^3).

 

   (2)  Pro  účely  tohoto  zákona  se  obyvatelem  rozumí osoba uvedená v   odstavci 1.

 

§ 2

 

Výkon státní správy

 

   Státní správu podle tohoto zákona vykonávají

 

   a) Ministerstvo vnitra (dále jen "ministerstvo"),

 

   b) krajské úřady,

 

   c)  obecní  úřady  obcí  s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze   městské  části  určené Statutem hlavního města Prahy a ve městech Brno,   Ostrava  a  Plzeň  magistráty těchto měst (dále jen "obecní úřad obce s   rozšířenou působností"),

 

   d)  obecní  úřady,  v  hlavním městě Praze a ve městech Brno, Ostrava a   Plzeň  úřady  městských  částí nebo městských obvodů, pokud tak stanoví   statuty  těchto  měst,  a  na území vojenských újezdů újezdní úřady,^4)   (dále jen "ohlašovna").

 

Informační systém evidence obyvatel

 

§ 3

 

   (1) Evidence obyvatel je vedena v informačním systému evidence obyvatel   (dále  jen  "informační  systém"),  jehož  správcem^5) je ministerstvo.   Tento  informační  systém  je informačním systémem veřejné správy podle   zvláštního zákona.^5a)

 

   (2) Pro účely tohoto zákona se ve vztahu k území České republiky rozumí

 

   a)  místem  narození  obec  nebo  vojenský újezd, v hlavním městě Praze   obvod  Praha 1 až 10,^5b) na jehož území se obyvatel narodil, popřípadě   které byly jako takové zapsány do knihy narození,^5c)

 

   b)  místem  uzavření  manželství nebo vzniku registrovaného partnerství   (dále  jen „partnerství“)^5d) obec nebo vojenský újezd, v hlavním městě   Praze  obvod  Praha  1  až  10^5b),  na  jehož  území  došlo k uzavření   manželství nebo partnerství obyvatele,

 

   c)  místem  úmrtí obec nebo vojenský újezd, v hlavním městě Praze obvod   Praha 1 až 10,^5b) na jehož území došlo k úmrtí obyvatele.

 

   (3) V informačním systému se o občanech vedou tyto údaje:

 

   a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

 

   b) datum narození,

 

   c) pohlaví,

 

   d)  místo a okres narození a u občana, který se narodil v cizině, místo   a stát, kde se občan narodil,

 

   e) rodné číslo,

 

   f) státní občanství, popřípadě více státních občanství,

 

   g)  adresa  místa  trvalého  pobytu  (§ 10 odst. 1), včetně předchozích   adres  místa  trvalého  pobytu, případně též adresa, na kterou mají být   doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu^5o),

 

   h)  počátek  trvalého  pobytu,  popřípadě  datum  zrušení údaje o místu   trvalého  pobytu  nebo  datum  ukončení  trvalého pobytu na území České   republiky,

 

   i) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

 

   j) zákaz pobytu,^5e) místo zákazu pobytu a doba jeho trvání,

 

   k)  rodné  číslo  otce,  matky,  popřípadě jiného zákonného zástupce; v   případě,  že  jeden  z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá přiděleno   rodné číslo, vede se jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,

 

   l) rodinný stav, datum a místo uzavření manželství, datum nabytí právní   moci  rozhodnutí  soudu  o prohlášení manželství za neplatné^5f), datum   nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci manželství^5g), datum   zániku  manželství  smrtí  jednoho  z manželů, nebo datum nabytí právní   moci  rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a den,   který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden   jako  den  smrti,  popřípadě  jako den, který nepřežil^5h), anebo datum   nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství^5i),

 

   m)  datum  a  místo  vzniku  partnerství^5l),  datum nabytí právní moci   rozhodnutí  soudu  o  neplatnosti  nebo  o neexistenci partnerství^5m),   datum  zániku  partnerství  smrtí jednoho z partnerů, nebo datum nabytí   právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z partnerů za mrtvého   a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého   uveden  jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil, anebo datum   nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení partnerství^5n),

 

   n)  rodné  číslo  manžela  nebo partnera; je-li manželem nebo partnerem   fyzická  osoba,  která  nemá  přiděleno  rodné  číslo,  vede  se jméno,   popřípadě jména, příjmení manžela nebo partnera a datum jeho narození,

 

   o)  rodné  číslo dítěte; je-li dítě cizinec, který nemá přiděleno rodné   číslo,  vede  se  jméno,  popřípadě jména, příjmení dítěte a datum jeho   narození,

 

   p)  o  osvojeném  dítěti  údaje  uvedené  v § 7 písm. c); údaj o stupni   osvojení se vede jako blokovaný údaj^14a),

 

   q) záznam o poskytnutí údajů (§ 8 odst. 6),

 

   r)  datum,  místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České   republiky, vede se datum úmrtí a stát, na jehož území k úmrtí došlo,

 

   s)  den,  který  byl  v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden   jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil.

 

   (4)  V informačním systému se o cizincích s povolením k pobytu na území   České  republiky  podle  zvláštního právního předpisu^2) a o cizincích,   kterým byla na území České republiky udělena mezinárodní ochrana formou   azylu nebo doplňkové ochrany^3), vedou tyto údaje:

 

   a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

 

   b) datum narození,

 

   c) pohlaví,

 

   d)  místo  a  stát,  kde  se  cizinec narodil; v případě, že se cizinec   narodil na území České republiky, uvádí se místo a okres narození,

 

   e) rodné číslo,

 

   f) státní občanství, popřípadě více státních občanství,

 

   g)  druh a adresa místa pobytu, případně též adresa, na kterou mají být   doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu^5o),

 

   h) číslo a platnost povolení k pobytu,

 

   i) počátek pobytu, případně datum ukončení pobytu,

 

   j) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

 

   k)  správní  vyhoštění  a  doba,  po kterou není umožněn vstup na území   České republiky,

 

   l) rodinný stav, datum a místo uzavření manželství, datum nabytí právní   moci  rozhodnutí  soudu  o prohlášení manželství za neplatné^5f), datum   nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci manželství^5g), datum   zániku  manželství  smrtí  jednoho  z manželů, nebo datum nabytí právní   moci  rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a den,   který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden   jako  den  smrti,  popřípadě  jako den, který nepřežil^5h), anebo datum   nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství^5i),

 

   m)  datum  a  místo  vzniku  partnerství^5l),  datum nabytí právní moci   rozhodnutí  soudu  o  neplatnosti  nebo  o neexistenci partnerství^5m),   datum  zániku  partnerství  smrtí jednoho z partnerů, nebo datum nabytí   právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z partnerů za mrtvého   a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého   uveden  jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil, anebo datum   nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení partnerství^5n),

 

   n)  jméno, popřípadě jména, příjmení manžela nebo partnera a jeho rodné   číslo;  je-li  manžel  nebo partner cizinec, který nemá přiděleno rodné   číslo, vede se jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,

 

   o) jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte, pokud je obyvatelem, a jeho   rodné číslo; v případě, že dítěti nebylo rodné číslo přiděleno, vede se   jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,

 

   p)  jméno,  popřípadě  jména,  příjmení  otce,  matky, popřípadě jiného   zákonného  zástupce,  pokud  jsou  obyvateli,  a  jejich rodné číslo; v   případě,  že  jeden  z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá přiděleno   rodné číslo, vede se jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,

 

   q)  o  osvojeném dítěti, pokud je obyvatelem, údaje uvedené v § 7 písm.   c); údaj o stupni osvojení se vede jako blokovaný údaj^14a),

 

   r)  vyhoštění^5o)  a  doba, po kterou není umožněn vstup na území České   republiky,

 

   s) záznam o poskytnutí údajů (§ 8 odst. 6),

 

   t)  datum,  místo  a  okres  úmrtí;  jde-li  o  úmrtí  mimo území České   republiky,  vede se stát, na jehož území k úmrtí došlo, popřípadě datum   úmrtí,

 

   u)  den,  který  byl  v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden   jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil,

 

   v) jméno, popřípadě jména, příjmení

 

   1.  zletilého  nezaopatřeného  dítěte  cizince  s povolením k pobytu na   území České republiky,

 

   2. nezletilého cizince, který byl cizinci s povolením k pobytu na území   České republiky nebo jeho manželu rozhodnutím příslušného orgánu svěřen   do  náhradní rodinné péče, nebo který byl cizincem s povolením k pobytu   na  území  České  republiky  nebo  jeho  manželem  osvojen  anebo jehož   poručníkem nebo manželem jeho poručníka je cizinec s povolením k pobytu   na území České republiky,

 

   3.  osamělého  cizince  staršího 65 let nebo bez ohledu na věk cizince,   který  se  o sebe nedokáže ze zdravotních důvodů sám postarat, jde-li o   sloučení  rodiny  s  rodičem nebo dítětem s povolením k pobytu na území   České republiky,

 

   4.  cizince,  který je nezaopatřeným přímým příbuzným ve vzestupné nebo   sestupné linii nebo takovým příbuzným manžela občana Evropské unie,

 

   5. rodiče nezletilého cizince, kterému byl udělen azyl podle zvláštního   právního  předpisu,  a jeho rodné číslo; jde-li o cizince, kteří nemají   přiděleno rodné číslo, vede se jméno, popřípadě jména, příjmení a datum   narození.

 

   (5) Ministerstvo je uživatelem^5)veškerých údajů vedených v informačním   systému  evidence  obyvatel,  pokud  je  to  nezbytné  pro  výkon  jeho   působnosti.

 

   (6)  Ministerstvo v informačním systému zpracovává^5p) údaje potřebné k   plnění úkolů stanovených zvláštním právním předpisem^6) v rozsahu údajů   podle odstavců 3 a 4.

 

   (7)   V   informačním  systému  se  o  všech  v  něm  vedených  údajích   zpracovávají  a  vedou  rovněž jejich změny, a to včetně dat, ke kterým   tyto změny nastaly, jsou-li správci informačního systému známa.

 

   (8) V informačním systému se při zpracování údajů podle § 3a až 5 a § 8   odst.  2  vedou  rovněž  záznamy  o přístupech do informačního systému,   které obsahují:

 

   a) přidělené uživatelské jméno zpracovatele údajů,

 

   b) den, měsíc, rok a čas zpracování,

 

   c) rodné číslo obyvatele, jehož údaje jsou poskytovány, nebo jiný údaj,   který  je pro vyhledání tohoto obyvatele rozhodující, přičemž vyhledání   příslušného  obyvatele  se  uskuteční prostřednictvím dalších obyvatel,   pro něž je rozhodující údaj společný,

 

   d) důvod a konkrétní účel přístupu do informačního systému.

 

   (9)  Ministerstvo  je pro zpracování údajů vedených o cizincích, kterým   byla  na území České republiky udělena mezinárodní ochrana formou azylu   nebo doplňkové ochrany^3), původcem těchto údajů.

 

nadpis neplatil

 

§ 3a

 

   (1)  Krajský  úřad  je  zpracovatelem^5)  údajů  vedených v informačním   systému  pro  ministerstvo, a to v rozsahu § 7 písm. a). Kraj a krajský   úřad je uživatelem údajů z informačního systému o obyvatelích, kteří se   přihlásili k trvalému pobytu nebo mají povolen pobyt ve správním obvodu   příslušného  krajského úřadu. Kraj a krajský úřad je uživatelem údajů o   těchto  obyvatelích  v  rozsahu údajů uvedených v § 3, s výjimkou údajů   podle  §  3  odst.  3  písm. p) a q) a podle § 3 odst. 4 písm. q) a s),   nelze-li  záznam  o  poskytnutí  údajů  za  podmínek  stanovených tímto   zákonem  zpřístupnit;  údaje,  jichž je uživatelem, může kraj a krajský   úřad využívat, jen jsou-li nezbytné pro výkon jejich působnosti.

 

   (2)  Působnost krajského úřadu podle odstavce 1 věty první vykonávají v   hlavním  městě  Praze  úřady  městských  částí určené Statutem hlavního   města Prahy, ve městech Brno, Ostrava a Plzeň magistráty těchto měst.

 

§ 4

 

   Obecní  úřad  obce  s  rozšířenou  působností je zpracovatelem^5) údajů   vedených  v  informačním  systému  pro ministerstvo, a to v rozsahu § 7   písm.  b). Obecní úřad obce s rozšířenou působností je uživatelem údajů   z  informačního  systému  o obyvatelích, kteří se přihlásili k trvalému   pobytu  nebo  mají  podle  zvláštních  právních předpisů^2),^3) povolen   pobyt  ve  správním obvodu příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou   působností.  Obecní  úřad  obce  s  rozšířenou působností je uživatelem   údajů  o těchto obyvatelích v rozsahu údajů uvedených v § 3, s výjimkou   údajů  podle  §  3 odst. 3 písm. p) a q) a podle § 3 odst. 4 písm. q) a   s), nelze-li záznam o poskytnutí údajů podle tohoto zákona zpřístupnit;   údaje,  jichž  je  uživatelem,  může  obecní  úřad  obce  s  rozšířenou   působností využívat, jen jsou-li nezbytné pro výkon jeho působnosti.

 

§ 4a

 

neplatil

 

§ 5

 

   Ohlašovna  je zpracovatelem^5) údajů vedených v informačním systému pro   ministerstvo, a to v rozsahu údajů, které předává podle § 6 a 7. Obec a   obecní  úřad jsou uživateli údajů z informačního systému o obyvatelích,   kteří  se  přihlásili  k  trvalému  pobytu  nebo  mají podle zvláštních   právních  předpisů^2),^3)  povolen pobyt ve správním obvodu příslušného   obecního  úřadu, a to v rozsahu údajů uvedených v § 3, s výjimkou údajů   podle  §  3  odst.  3  písm. p) a q) a podle § 3 odst. 4 písm. q) a s),   nelze-li  záznam  o  poskytnutí  údajů podle tohoto zákona zpřístupnit;   údaje,  jichž  je  uživatelem,  může  obec  a obecní úřad využívat, jen   jsou-li nezbytné pro výkon jejich působnosti.

 

Zdroje informačního systému

 

§ 6

 

   Obecnímu  úřadu  obce s rozšířenou působností, v jejímž správním obvodu   působí, předává údaje bez zbytečného odkladu

 

   a) ohlašovna, a to údaje o změně, zrušení nebo ukončení trvalého pobytu   občana  a  případně  též  údaje  o adrese, na kterou mají být občanovi,   popřípadě  cizinci,  který  je  obyvatelem, doručovány písemnosti podle   zvláštního právního předpisu^5o), její změně nebo zrušení,

 

   b)  obecní  úřad  místa trvalého pobytu obyvatele, a to údaje o místech   zákazu  pobytu  obyvatele  a  době jeho trvání vyplývající z rozhodnutí   soudu,

 

   c)  obecní  úřad,  a  to  údaje o změnách názvů ulic a popisných čísel,   popřípadě  orientačních  čísel,  domů  nebo  evidenčních  čísel  staveb   určených k individuální rekreaci.

 

§ 6a

 

nadpis neplatil

 

   Obecnímu  úřadu  obce s rozšířenou působností, v jejímž správním obvodu   se  obyvatelé  přihlásili k trvalému pobytu, nebo mají podle zvláštních   právních předpisů^2),^3) povolen pobyt, předává

 

   a)  matriční  úřad^6a)  bez zbytečného odkladu údaje z matričních knih,   které vede (dále jen "matrika"),^7) v rozsahu

 

   1. jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

 

   2. rodné číslo,

 

   3. datum a místo narození,

 

   4. rodinný stav, datum a místo uzavření manželství, datum nabytí právní   moci  rozhodnutí  soudu  o prohlášení manželství za neplatné^5f), datum   nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci manželství^5g), datum   zániku  manželství  smrtí  jednoho  z manželů, nebo datum nabytí právní   moci  rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a den,   který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden   jako  den  smrti,  popřípadě  jako den, který nepřežil^5h), anebo datum   nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství^5i),

 

   5.  datum  a  místo  vzniku  partnerství^5l),  datum nabytí právní moci   rozhodnutí  soudu  o  neplatnosti  nebo  o neexistenci partnerství^5m),   datum  zániku  partnerství  smrtí jednoho z partnerů, nebo datum nabytí   právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z partnerů za mrtvého   a  den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z   partnerů  za  mrtvého  uveden  jako  den jeho úmrtí, anebo datum nabytí   právní moci rozhodnutí soudu o zrušení partnerství^5n),

 

   6. změna jména, popřípadě jmen, nebo změna příjmení a datum zápisu této   změny do matriční knihy,

 

   7. změna pohlaví,

 

   8.  rodné  číslo  otce  a  matky,  pokud  jim  nebylo přiděleno, jméno,   popřípadě  jména,  příjmení a datum narození, tyto údaje se neoznamují,   pokud  se  jedná  o  dítě  narozené  ženě  s  trvalým  pobytem  v České   republice, která porodila dítě a písemně požádala o utajení své osoby v   souvislosti s porodem,

 

   9.  státní  občanství  otce  a matky dítěte narozeného na území České   republiky obyvatelům podle § 1 odst. 1 písm. b) nebo c),

 

   10. datum a místo úmrtí;

 

   b)  soud  prvního  stupně,  a  to  pravomocná rozhodnutí o zbavení nebo   omezení  způsobilosti  k  právním  úkonům,  o prohlášení za mrtvého bez   odůvodnění těchto rozhodnutí,

 

   c)   matriční  úřad,  před  kterým  se  uzavírá  partnerství,  z  knihy   partnerství, kterou vede, v rozsahu

 

   1. datum a místo prohlášení o vstupu do partnerství,

 

   2. jméno a příjmení, popřípadě rodné příjmení,

 

   3. rodné číslo nebo datum narození a místo narození,

 

   4. rodné číslo otce a matky nebo datum narození,

 

   5. datum zániku partnerství.

 

§ 7

 

Na ministerstvo předává bez zbytečného odkladu údaje

 

   a)  krajský  úřad,  v  hlavním  městě  Praze  úřad městské části určený   Statutem  hlavního  města  Prahy,  údaje o nabytí nebo pozbytí státního   občanství  obyvatel,  v  jehož  správním obvodu mají nebo měli poslední   pobyt;

 

   b)  obecní  úřad obce s rozšířenou působností v rozsahu údajů předaných   mu podle § 6 a § 6a;

 

   c) matriční úřad v případě osvojení dítěte nebo zrušení osvojení dítěte   údaje z matriky v rozsahu

 

   1. stupeň osvojení,

 

   2. původní a nové jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte,

 

   3. původní a nové rodné číslo dítěte,

 

   4. datum a místo narození,

 

   5.  rodná  čísla  osvojitelů, v případě, že osvojiteli nebylo přiděleno   rodné  číslo, předávají se údaje o jménu, popřípadě jménech, příjmení a   datu narození osvojitele,

 

   6.  rodná čísla otce a matky^7a); pokud jim nebylo přiděleno, předávají   se  údaje  o jejich jménu, popřípadě jménech, příjmení a datu narození;   tyto údaje se neoznamují, pokud se jedná o dítě narozené ženě s trvalým   pobytem  v  České  republice,  která porodila dítě a písemně požádala o   utajení své osoby v souvislosti s porodem,

 

   7.  datum  nabytí  právní  moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí o   zrušení osvojení dítěte;

 

   d)  obecní  úřad údaje o změnách názvu obce, magistrát územně členěného   statutárního   města  údaje  o  změnách  názvu  městských  obvodů  nebo   městských částí;

 

   e)  útvar Policie České republiky (dále jen "policie"), a to na základě   jím vydaného povolení k pobytu cizinci v rozsahu

 

   1.  jméno,  popřípadě  jména,  příjmení,  popřípadě jejich změna, rodné   příjmení,

 

   2. datum narození,

 

   3. pohlaví a jeho změna,

 

   4. místo narození a stát, na jehož území se cizinec narodil,

 

   5. rodné číslo,

 

   6. státní občanství,

 

   7. druh a adresa místa pobytu,

 

   8. číslo a platnost povolení k pobytu,

 

   9. počátek pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o pobytu,

 

   10.  správní  vyhoštění  a  doba, po kterou není umožněn vstup na území   České republiky,

 

   11.  rodinný  stav,  datum  a  místo  uzavření manželství, datum nabytí   právní  moci  rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za neplatné^5f),   datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci manželství^5g),   datum  zániku  manželství  smrtí  jednoho  z manželů, nebo datum nabytí   právní  moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého   a  den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z   manželů  za  mrtvého uveden jako den jeho úmrtí^5h), anebo datum nabytí   právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství^5i),

 

   12.  datum  a  místo  vzniku  partnerství^5l), datum nabytí právní moci   rozhodnutí  soudu  o  neplatnosti  nebo  o neexistenci partnerství^5m),   datum  zániku  partnerství  smrtí jednoho z partnerů, nebo datum nabytí   právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z partnerů za mrtvého   a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého   uveden  jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil, anebo datum   nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení partnerství^5n),

 

   13.  jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte, pokud je obyvatelem podle   §  1  odst. 1 písm. b) nebo c), a jeho rodné číslo; v případě, že rodné   číslo nebylo přiděleno, datum narození,

 

   14.  jméno,  popřípadě  jména,  příjmení  otce, matky, popřípadě jiného   zákonného  zástupce,  pokud  jsou  obyvateli podle § 1 odst. 1 písm. b)   nebo  c),  a jejich rodné číslo; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný   zákonný  zástupce  nemá  rodné  číslo,  vede se jméno, popřípadě jména,   příjmení a datum narození,

 

   15.  vyhoštění^5o)  a doba, po kterou není umožněn vstup na území České   republiky,

 

   16.  datum,  místo  a  okres  úmrtí;  jde-li  o  úmrtí mimo území České   republiky, pouze stát, na jehož území k úmrtí došlo,

 

   17.  den,  který  byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden   jako den úmrtí.

 

§ 8

 

Poskytnutí osobních údajů z informačního systému

 

   (1)  Ministerstvo,  krajské  úřady  a  obecní  úřady  obcí s rozšířenou   působností  poskytují  údaje  z informačního systému v rozsahu nezbytně   nutném  a  za podmínek stanovených tímto zákonem nebo zvláštním právním   předpisem.  Údaje  z  informačního  systému mohou poskytovat i způsobem   umožňujícím dálkový přístup, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis.

 

   (2) Subjekty, které získávají osobní údaje z informačního systému podle   zvláštního právního předpisu,

 

   a)  nejsou oprávněny k jejich shromažďování, předávání a využívání mimo   působnost stanovenou v tomto předpisu,

 

   b)  jsou  povinny  zajistit ochranu dat před náhodným nebo neoprávněným   přístupem nebo zpracováváním.

 

   (3)  Obyvateli  staršímu  15  let  na základě písemné žádosti poskytuje   ministerstvo,  krajský  úřad,  obecní úřad obce s rozšířenou působností   nebo  ohlašovna  územního  obvodu  místa  trvalého pobytu písemně údaje   vedené  v informačním systému k jeho osobě s výjimkou údajů uvedených v   §  3  odst. 3 písm. p) a § 3 odst. 4 písm. q), který se poskytuje pouze   obyvateli staršímu 18 let. V žádosti obyvatel uvede

 

   a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

 

   b) rodné číslo,

 

   c)  číslo  občanského průkazu, cestovního dokladu, průkazu o povolení k   pobytu pro cizince nebo průkazu povolení k pobytu azylanta,

 

   d)  adresu  místa  trvalého  pobytu  občana nebo místa pobytu obyvatele   uvedeného v § 1 odst. 1 písm. b) a c).   Žádost  opatří  úředně ověřeným podpisem.^9) Povinnost úředního ověření   podpisu  neplatí, pokud obyvatel předloží doklad uvedený v písmenu c) a   podepíše žádost před orgánem příslušným k poskytování údajů.

 

   (4)  Za  obyvatele mladšího 15 let a za občana zbaveného způsobilosti k   právním  úkonům  nebo  občana,  jehož způsobilost k právním úkonům byla   rozhodnutím  soudu  omezena  tak,  že  není  způsobilý  k jednání podle   odstavce  3,  žádá  o  poskytnutí údajů podle odstavce 3 jejich zákonný   zástupce.

 

   (5)  Osobní  údaje  z  informačního  systému  poskytuje ministerstvo na   dožádání  osoby  ze  zahraničí nebo zastupitelského úřadu cizího státu,   jen  stanoví-li  tak  mezinárodní  smlouva,  kterou  je Česká republika   vázána.

 

   (6)  O  poskytnutí  údajů  podle  odstavců  1,  3,  4  a 5 se provede v   informačním  systému  záznam  o  datu a hodině výdeje a komu byly údaje   poskytnuty podle odstavce 1.

 

   (7)  V  případech,  kdy  byly  podle  odstavce  1 na základě zvláštního   právního  předpisu^9a) poskytnuty z informačního systému údaje nezbytné   pro zajišťování

 

   a) bezpečnosti státu,

 

   b) obrany,

 

   c) veřejné bezpečnosti,

 

   d) předcházení, vyšetřování, odhalování a stíhání trestných činů,

 

   e)  významného hospodářského nebo finančního zájmu České republiky nebo   Evropské unie včetně měnové, rozpočtové a daňové oblasti, nebo

 

   f)  ochrany  subjektu  údajů^9b) nebo práv a svobod druhých, a subjekt,   kterému  byly  tyto údaje poskytnuty, písemně prohlásí, že zpřístupnění   záznamu  o  poskytnutí  údajů  osobám  podle  odstavců 3 a 4 a krajským   úřadům,  obecním  úřadům obce s rozšířenou působností a ohlašovnám nebo   jiným  orgánům  veřejné moci by mohlo ohrozit zajištění některého účelu   uvedeného  v  písmenech  a) až f), nelze po dobu trvání tohoto ohrožení   záznam  o  poskytnutí údajů zpřístupnit, s výjimkou zpřístupnění tohoto   záznamu  orgánu  činnému  v  trestním  řízení,  jde-li  o  trestný  čin   související s účelem poskytnutí údajů, nebo orgánu vykonávajícímu dozor   nad  zpracováním osobních údajů podle zvláštního právního předpisu^9c).   Správce  informačního  systému  má  k tomuto záznamu o poskytnutí údajů   přístup  pouze  v  rozsahu  nezbytně  nutném  pro účely výkonu činnosti   správce podle zvláštního právního předpisu^5).

 

   (8)  Subjekt,  kterému mají být údaje z informačního systému poskytnuty   podle odstavce 7, je povinen správci informačního systému oznámit údaje   umožňující   identifikaci   subjektu   a   identifikaci  fyzické  osoby   požadující  poskytnutí  údajů  jeho  jménem  a  dále  oznámit, kdy byla   ukončena  doba  trvání  ohrožení zajištění účelu uvedeného v odstavci 7   písm. a) až f).

 

   (9)  Prohlášení  a  oznámení  podle  odstavců 7 a 8 mohou být zaslána i   elektronickými prostředky.

 

   (10)  Ministerstvo  poskytuje  Ministerstvu zahraničních věcí na žádost   údaje z informačního systému o občanech, a to

 

   a)  jméno,  popřípadě  jména,  příjmení,  popřípadě jejich změna, rodné   příjmení,

 

   b) datum narození,

 

   c) adresa místa trvalého pobytu,

 

   d) státní občanství,

 

   e)  jméno,  popřípadě  jména, a příjmení a adresu místa trvalého pobytu   dítěte,   rodičů,  popřípadě  jiného  zákonného  zástupce,  a  manžela,   popřípadě partnera, pokud jsou tito v době poskytnutí údajů naživu,

 

   f)  k  zajištění  práv  občana,  který  se v zahraničí ocitl v ohrožení   života  nebo  zdraví  nebo  v situaci, která vinou přírodní katastrofy,   hromadného neštěstí nebo nepříznivé politické anebo humanitární situace   brání  v  jeho  návratu  do  vlasti,  kontaktování  s rodinou nebo jeho   vyhledání, popřípadě identifikaci v dané oblasti v zahraničí^9d).

 

   (11)  Ministerstvo poskytuje v elektronické podobě způsobem umožňujícím   dálkový   přístup   Ministerstvu   zahraničních  věcí  ČR  pro  potřeby   Česko-německého   fondu   budoucnosti   k   zajištění  odškodnění  osob   oprávněných  jako  oběti nucené a otrocké práce v průběhu druhé světové   války,  údaje z informačního systému evidence obyvatel o občanech České   republiky v rozsahu

 

   a)  jméno,  popřípadě  jména,  příjmení,  popřípadě jejich změna, rodné   příjmení,

 

   b) datum narození,

 

   c) adresa místa trvalého pobytu,

 

   d)  datum,  místo a okres úmrtí, jde-li o úmrtí občana mimo území České   republiky datum úmrtí a stát, na jehož území k úmrtí došlo,

 

   e)  jméno,  popřípadě  jména  a příjmení a adresa místa trvalého pobytu   manžela a dítěte, pokud jsou tito v době poskytnutí údajů naživu.

 

   (12)  Ministerstvo poskytuje v elektronické podobě způsobem umožňujícím   dálkový   přístup   notářům  jako  soudním  komisařům  pověřeným  podle   zvláštního  právního předpisu^9e) pro potřeby řízení o dědictví údaje z   informačního systému evidence obyvatel o obyvatelích v rozsahu

 

   a)  jméno,  popřípadě  jména,  příjmení,  popřípadě jejich změna, rodné

   příjmení,

 

   b) datum narození,

 

   c) rodné číslo, pokud bylo přiděleno,

 

   d)  adresa  místa  trvalého pobytu, případně též adresa, na kterou mají   být  doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu, jde-li o   občana,

 

   e) druh a adresa místa pobytu, počátek pobytu a případně datum ukončení   pobytu, jde-li o cizince podle § 1 odst. 1 písm. b) nebo c),

 

   f)  rodné  číslo  otce,  matky,  popřípadě jiného zákonného zástupce; v   případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá rodné číslo,   jeho jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,

 

   g) rodinný stav,

 

   h) partnerství,

 

   i)  rodné  číslo  a  adresa  místa  trvalého  pobytu nebo adresa pobytu   manžela  nebo  partnera;  je-li  manželem nebo partnerem cizinec, který   nemá  přiděleno  rodné  číslo,  jeho  jméno,  popřípadě jména, příjmení   manžela nebo partnera a datum jeho narození,

 

   j)  jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte, rodné číslo a adresa místa   trvalého  pobytu  nebo adresa místa pobytu, pokud je dítě obyvatelem; v   případě, že rodné číslo nebylo přiděleno, datum narození,

 

   k)  datum,  místo  a  okres  úmrtí;  jde-li  o  úmrtí  mimo území České   republiky, datum úmrtí a stát, na jehož území k úmrtí došlo,

 

   l)  den,  který  byl  v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden   jako den úmrtí.

 

   Z  poskytovaných  údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové   údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.

 

§ 8a

 

Kontrola  údajů v informačním systému a součinnost ministerstev, jiných

správních úřadů a soudů

 

   (1)  Ministerstvo odpovídá za přesnost údajů v informačním systému tak,   aby  údaje  odpovídaly  aktuálnímu  stavu.  Ostatní  ministerstva, jiné   správní   úřady,  soudy,  právnické  osoby  a  obyvatelé  jsou  povinni   poskytnout  ministerstvu  k  plnění  tohoto  úkolu potřebnou součinnost   předáváním  aktualizovaných  údajů  vedených  v  informačním  systému a   poskytováním údajů vyžádaných ministerstvem.

 

   (2)  Ministerstvo,  krajské  úřady  a  obecní  úřady  obcí s rozšířenou   působností, v hlavním městě Praze úřady městských částí určené Statutem   hlavního  města  Prahy,  v případě důvodných pochybností o správnosti a   úplnosti   údajů   v   informačním  systému  požádají  příslušný  zdroj   informačního  systému  uvedený  v  §  6,  6a a 7, aby s uvedením důvodů   těchto  pochybností  vyzval  obyvatele  k  ověření  údajů v informačním   systému   a  k  případnému  předložení  dokladů  ke  zjištění  aktuální   správnosti a úplnosti údajů. Zjistí-li nesoulad v údajích v informačním   systému, zajistí jejich blokování proti případnému dalšímu zpracování a   prostřednictvím  ministerstva  prověří  jejich  správnost; ministerstvo   poté zabezpečí doplnění chybějících údajů, odstranění nesprávných údajů   nebo   odstranění   údajů  vedených  mimo  rámec  podmínek  stanovených   zvláštním  zákonem.  Obyvatel  je  povinen  na  výzvu  podle věty první   předložit  příslušnému  správnímu úřadu požadované doklady nezbytné pro   ověření  správnosti  a  úplnosti  zapsaných  údajů.  Ke  splnění  výzvy   poskytuje  správní  úřad  obyvateli potřebnou pomoc. Pokud tento postup   nevede  k  ověření  správnosti  a úplnosti zapsaných údajů, je obyvatel   povinen dostavit se za tímto účelem na výzvu k správnímu úřadu.

 

   (3)  Pokud obyvatel požádá, aby správní úřady uvedené v odstavci 2 větě   první  provedly  opravu  nebo  doplnění osobních údajů zpracovávaných v   informačním  systému  k  jeho  osobě  tak, aby byly přesné a odpovídaly   aktuálnímu  stavu,  má  rovněž právo požadovat, aby osobní údaje k jeho   osobě,  které  neodpovídají  aktuálnímu  stavu nebo nejsou přesné, byly   zablokovány nebo zlikvidovány.

 

§ 8b

 

neplatil

 

§ 9

 

Uchovávání a archivování

 

   (1)  Po úmrtí obyvatele nebo prohlášení osoby za mrtvou se údaje vedené   na prostředcích výpočetní techniky uchovávají po dobu 75 let.

 

   (2)  Při  archivování  dokumentace  související  s vedením informačního   systému se postupuje podle zvláštního právního předpisu.^10)

 

HLAVA II

 

TRVALÝ POBYT OBYVATEL

 

§ 10

 

   (1)  Místem  trvalého  pobytu  se  rozumí  adresa pobytu občana v České   republice,  kterou  si  občan  zvolí  zpravidla v místě, kde má rodinu,   rodiče,  byt  nebo  zaměstnání. Občan může mít jen jedno místo trvalého   pobytu, a to v objektu, který je podle zvláštního právního předpisu^11)   označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním číslem a   který  je  podle  zvláštního  právního  předpisu^12) určen pro bydlení,   ubytování nebo individuální rekreaci (dále jen „objekt“).

 

   (2)  Z  přihlášení  občana  k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva k   objektu uvedenému v odstavci 1 ani k vlastníkovi nemovitosti.

   (3)  Místem  trvalého  pobytu  občana  v  době  jeho  narození je místo   trvalého pobytu jeho matky, pokud se rodiče nedohodnou jinak.

 

   (4)  V  případě,  že  nelze  zjistit místo trvalého pobytu občana podle   odstavce  3,  rozumí  se  místem  trvalého  pobytu  tohoto občana sídlo   ohlašovny,  v  jejímž  územním  obvodu  se  občan  narodil,  nebo sídlo   zvláštní  matriky^12a)  v  případě,  že se narodil v cizině; obdobně se   postupuje  také  v případech, kdy žena s trvalým pobytem na území České   republiky, která porodila dítě, jež je občanem České republiky, písemně   požádá o utajení své osoby v souvislosti s porodem^12b)

 

   (5)  Změnu  místa trvalého pobytu občan ohlásí ohlašovně v místě nového   trvalého  pobytu.  Je-li  údaj o místě trvalého pobytu úředně zrušen (§   12), je místem trvalého pobytu sídlo ohlašovny, v jejímž územním obvodu   byl občanovi trvalý pobyt úředně zrušen.

 

   (6)  Při ohlášení změny místa trvalého pobytu podle odstavce 5 je občan   povinen

 

   a)  vyplnit  a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu (dále jen   "přihlašovací tiskopis"), který obsahuje údaje o

 

   1.  jménu, popřípadě jménech, příjmení a rodném čísle, předchozí a nové   adrese místa trvalého pobytu občana,

 

   2.  vlastníku  objektu, kterým se rozumí jméno, příjmení a adresa místa   trvalého pobytu u fyzické osoby nebo název a sídlo u právnické osoby;

 

   b)  předložit  občanský  průkaz,  u  něhož není oddělena jeho vyznačená   část^13)  v  důsledku  změny  místa  trvalého pobytu; občan po ukončení   pobytu  v  cizině  předkládá  cestovní  pas,  občan  po nabytí státního   občanství České republiky předkládá doklad o nabytí státního občanství;

 

   c) doložit vlastnictví bytu nebo domu, nebo doložit oprávněnost užívání   bytu,  anebo předložit úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby   o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu. Takové potvrzení se   nevyžaduje   v   případě,   že   oprávněná  osoba  potvrdí  souhlas  na   přihlašovacím  tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny.   Za  oprávněnou  osobu  se  považuje  osoba  starší  18 let, způsobilá k   právním  úkonům,  která je oprávněna užívat objekt uvedený v odstavci 1   nebo  jeho  vymezenou  část (např. byt nebo obytnou místnost), anebo je   provozovatelem  ubytovacího  zařízení,  kde  se  občan hlásí k trvalému   pobytu.

 

   Za  přihlášení změny místa trvalého pobytu zaplatí občan poplatek podle   zvláštního  zákona.^14)  Platby  poplatků  podle  předchozí  věty  jsou   příjmem obce.

 

   (7)  Při  změně  místa  trvalého  pobytu  oddělí  ohlašovna  vyznačenou   část^13)  občanského  průkazu. Současně občanovi vydá potvrzení o změně   místa  trvalého pobytu. Ohlašovna je povinna bezodkladně nahlásit číslo   potvrzení  o  změně  místa  trvalého  pobytu  spolu  s  údaji  o jménu,   popřípadě jménech, příjmení a datu narození občana, obecnímu úřadu obce   s  rozšířenou  působností,  který  občanský  průkaz vydal. Ohlašovna je   povinna  oznámit  vlastníku  objektu  změnu v počtu přihlášených osob k   trvalému pobytu u oprávněné osoby podle odstavce 6 písm. c) ve lhůtě 15   dnů  od  zaevidování  změny;  ohlašovna  uvede  jméno, popřípadě jména,   příjmení a datum narození oprávněné osoby.

 

   (8)  Ohlašovna sdělí vlastníkovi objektu na jeho písemnou žádost jméno,   popřípadě  jména, příjmení a datum narození občana, k němuž vede údaj o   místě  trvalého  pobytu, odpovídající adrese objektu. Sdělení ohlašovny   podle  věty  první  musí  být vlastníkovi objektu doručeno do vlastních   rukou.

 

   (9)  Zjistí-li  se  při  hlášení  místa  trvalého  pobytu  nedostatky v   předkládaných   dokladech  nebo  rozpory  uváděných  údajů  s  údaji  v   informačním  systému,  vyzve  ohlašovna  občana k jejich odstranění. Ve   výzvě  stanoví  lhůtu  k  jejich odstranění, nejméně však 15 dnů. Pokud   občan  nedostatky  ve  stanovené lhůtě neodstraní, rozhodne ohlašovna o   tom, že změna trvalého pobytu nebude zaevidována.

 

   (10)  Za občana mladšího 15 let ohlásí změnu místa trvalého pobytu jeho   zákonný zástupce, popřípadě pěstoun. Za občana zbaveného způsobilosti k   právním  úkonům nebo za občana, jehož způsobilost k právním úkonům byla   rozhodnutím  soudu  omezena  tak,  že  není  způsobilý  k jednání podle   odstavců  5  a  6,  ohlásí  změnu  místa  trvalého  pobytu jeho zákonný   zástupce.

 

   (11)  Za  občana  může změnu místa trvalého pobytu ohlásit jím pověřený   zmocněnec na základě ověřené plné moci.^9)

 

   (12) Občan v případě, že se rozhodl ukončit trvalý pobyt na území České   republiky, sdělí tuto skutečnost písemně ohlašovně podle místa trvalého   pobytu.

 

§ 10a

 

   Nemůže-li  občan  po  ukončení  pobytu v cizině nebo po nabytí státního   občanství  České  republiky  předložit doklady podle § 10 odst. 6 písm.   c),  je  místem  jeho trvalého pobytu sídlo ohlašovny, v jejímž územním   obvodu  na  území  České  republiky  měl  občan poslední místo trvalého   pobytu   nebo   hlášené   místo   pobytu   podle   zvláštních  právních   předpisů.^2),^3) Neměl-li občan pobyt na území České republiky nebo jej   nelze zjistit, je místem jeho trvalého pobytu sídlo ohlašovny, v jejímž   územním  obvodu se narodil, nebo sídlo zvláštní matriky^12a) v případě,   že se narodil v cizině.

 

§ 10b

 

   (1) Na žádost obyvatele lze v evidenci obyvatel vést též údaj o adrese,   na  kterou  mu mají být doručovány písemnosti podle zvláštního právního   předpisu^5o).

 

   (2)  Adresu  podle  odstavce 1, její změnu nebo zrušení ohlásí obyvatel   ohlašovně v místě trvalého pobytu.

 

   (3)  Adresu  podle  odstavce  1 poskytuje ministerstvo správnímu orgánu   nebo  jinému orgánu veřejné moci pro účely doručování; tím není dotčeno   poskytování tohoto údaje podle jiného právního předpisu.

 

§ 11

 

   Hlášení  pobytu  obyvatele  podle § 1 odst. 1 písm. b) a c) je upraveno   zvláštními právními předpisy.^2),^3)

 

§ 12

 

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu

 

   (1) Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místu trvalého pobytu,

 

   a)  byl-li  zápis  proveden  na  základě  pozměněných,  neplatných nebo   padělaných   dokladů   nebo   nepravdivě   nebo   nesprávně   uvedených   skutečností,

 

   b)  byl-li  objekt,  na jehož adrese je občan hlášen k trvalému pobytu,   odstraněn  nebo  zanikl  nebo  je  podle  zvláštních  právních předpisů   nezpůsobilý k užívání za účelem bydlení, nebo

 

   c)  zaniklo-li  užívací  právo  občana  k  objektu  nebo vymezené části   objektu,  jehož  adresa  je  v  evidenci  obyvatel  uvedena  jako místo   trvalého  pobytu  občana  a  neužívá-li  občan  tento  objekt nebo jeho   vymezenou část.

 

   (2)  Ohlašovna  rozhodne  o zrušení údaje o místě trvalého pobytu podle   odstavce  1  písm. c) jen na návrh vlastníka objektu nebo jeho vymezené   části  nebo  na  návrh oprávněné osoby uvedené v § 10 odst. 6 písm. c).   Navrhovatel  je  v takovém případě povinen existenci důvodů uvedených v   odstavci 1 písm. c) ohlašovně prokázat.

 

   (3)  Zrušení  údaje  o  místu  trvalého  pobytu  se uvede v informačním   systému.

 

HLAVA III

 

RODNÁ ČÍSLA

 

§ 13

 

   (1) V informačním systému je rodné číslo identifikátorem fyzické osoby,   která splňuje podmínky pro jeho přidělení podle tohoto zákona (dále jen   "fyzická osoba").

 

   (2) Rodné číslo určuje ministerstvo.

 

   (3)  Rodné  číslo  je  desetimístné číslo, které je dělitelné jedenácti   beze  zbytku.  První  dvojčíslí  vyjadřuje  poslední  dvě  číslice roku   narození, druhé dvojčíslí vyjadřuje měsíc narození, u žen zvýšené o 50,   třetí   dvojčíslí   vyjadřuje  den  narození.  Čtyřmístná  koncovka  je   rozlišujícím znakem obyvatel narozených v tomtéž kalendářním dnu.

 

   (4) Rodná čísla přidělená fyzickým osobám narozeným před 1. lednem 1954   mají stejnou strukturu jako rodná čísla uvedená v odstavci 3, jsou však   devítimístná  s  třímístnou koncovkou a nesplňují podmínku dělitelnosti   jedenácti.

 

   (5)  V  případě,  že  jsou  výdejovými  místy  rodných  čísel (dále jen   "výdejové místo") pro daný kalendářní den v příslušném kalendářním roce   vyčerpána  veškerá  určená rodná čísla, určí ministerstvo pro tento den   novou,  dodatečnou sestavu rodných čísel, pro niž platí, že rodné číslo   je  desetimístné číslo, které je dělitelné jedenácti beze zbytku. První   dvojčíslí vyjadřuje poslední dvě číslice roku narození, druhé dvojčíslí   vyjadřuje  měsíc  narození,  u  mužů  zvýšené o 20, u žen zvýšené o 70,   třetí   dvojčíslí   vyjadřuje  den  narození.  Čtyřmístná  koncovka  je   rozlišujícím znakem obyvatel narozených v tomtéž kalendářním dnu.

 

   (6) Totéž rodné číslo nesmí být přiděleno více fyzickým osobám.

 

   (7)  Rodné číslo je oprávněna užívat nebo rozhodovat o jeho využívání v   mezích  stanovených  zákonem  (dále  jen  "nakládat  s  rodným číslem")   výlučně  fyzická  osoba,  které  bylo  rodné  číslo přiděleno (dále jen   "nositel  rodného  čísla"), nebo její zákonný zástupce; jinak lze rodné   číslo využívat jen v případech stanovených v § 13c tohoto zákona.

 

§ 13a

 

Výklad pojmů

 

   Pro účely tohoto zákona se rozumí

 

   a) určením rodných čísel vyhotovení souboru rodných čísel ministerstvem   ve  tvaru  uvedeném  v  § 13 odst. 3 a 5, se shodným třetím dvojčíslím,   které   odpovídá  datu,  v  němž  mají  být  rodná  čísla  individuálně   přidělována  výdejovými  místy. Z tohoto souboru určených rodných čísel   se zpracovávají sestavy určených rodných čísel (dále jen "sestava") pro   jednotlivé kalendářní dny, které zpracovávají výdejová místa,

 

   b)  předáváním  sestav  doručení  sestavy určené pro konkrétní den nebo   souboru  sestav  pro stanovené kalendářní období příslušnému výdejovému   místu k jejich dalšímu zpracování,

 

   c)  přidělováním  rodných  čísel  výběr rodného čísla ze sestavy a jeho

   individuální přiřazení fyzické osobě výdejovým místem,

 

   d)  ověřováním  rodných čísel soubor činností vedoucí k vydání dokladu,   že  nositeli  rodného  čísla  bylo  přiděleno  správné rodné číslo nebo   chybné  anebo  duplicitní  rodné  číslo;  v případě, že se ověří vydání   chybného  nebo  duplicitního  rodného  čísla,  provede se změna rodného   čísla podle § 17,

 

   e)  osvědčováním rodných čísel soubor činností vedoucí k vydání dokladu   o  rodném  čísle,  kterým  se potvrzuje, že nositeli rodného čísla bylo   přiděleno rodné číslo,

 

   f)  prováděním  změn  rodných  čísel  přidělení  nového rodného čísla v   zákonem stanovených případech,

 

 

   g)   využíváním   rodných   čísel  jejich  shromažďování,  vedení  nebo   zpracování jiným způsobem.

 

§ 13b

 

Registr rodných čísel

 

   (1)  Ministerstvo  spravuje  a  pro  účely tvorby, určování, předávání,   přidělování,  ověřování,  osvědčování  a  provádění  změn rodných čísel   zpracovává registr rodných čísel (dále jen "registr"). Registr obsahuje   veškerá  určená  rodná čísla podle tohoto zákona i podle dříve platných   právních předpisů.

 

   (2)   Registr   je   informačním  systémem  veřejné  správy,  který  je   samostatnou  funkční  částí informačního systému, v němž jsou využívána   veškerá  rodná čísla a další pomocné související údaje. Registr vytváří   technické  podmínky  pro  určování,  předávání, přidělování, ověřování,   osvědčování, provádění změn rodných čísel a vedení jejich evidence.

 

   (3) V registru ministerstvo vede

 

   a) důvod přidělení rodného čísla (§ 16),

 

   b) označení výdejového místa, které rodné číslo přidělilo,

 

   c) rodné číslo,

 

   d)  v  případě  změny  rodného  čísla  původní  rodné  číslo, a to jako   blokovaný údaj,^14a)

 

   e) důvod provedení změny rodného čísla,

 

   f)  jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení nositele   rodného čísla,

 

   g)  datum  přidělení  rodného  čísla;  u rodných čísel přidělených před   účinností  zákona  se  tento  údaj  vede pouze, pokud jej lze zjistit z   archivních materiálů,

 

   h)  datum,  místo a okres narození a u nositele rodného čísla, který se   narodil v cizině, stát, na jehož území se narodil.

 

   (4)  Pro  účely  zpracování  údajů  v registru a pro jejich jednoznačné   přiřazení  k  přesně  specifikované  fyzické  osobě  využívá  registr z   informačního systému tyto údaje:

 

   a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení obyvatele,

 

   b) den, měsíc a rok narození,

 

   c)  místo  a  okres narození, u fyzické osoby narozené v cizině místo a   stát, na jehož území se narodila,

 

   d) pohlaví,

 

   e)  jméno,  popřípadě  jména,  příjmení rodičů, popřípadě jejich změny,   rodné příjmení,

 

   f)  v  případě nezrušitelného osvojení jméno, popřípadě jména, příjmení   osvojitelů, popřípadě jejich změny, rodné příjmení,

 

   g) státní občanství.

 

   (5) V registru jsou vedena

 

   a) určená rodná čísla,

 

   b) přidělená rodná čísla,

 

   c) aktuálně nepřidělená určená rodná čísla.   Rodná  čísla  podle  písmen  a),  b)  a  c) jsou v registru vedena jako   neukončený,  nepřetržitě  funkčně  přístupný  přehled  dat  s  výlučnou   informační  hodnotou,  vzájemně si vytvářející uživatelskou podporu pro   správné  přidělování  rodných  čísel, k provádění změn rodných čísel, k   ověřování   přidělených   rodných   čísel   a  odstraňování  zjištěných   nedostatků v chybně přidělených rodných číslech.

 

   (6)  V  registru  podle  odstavce  5 písm. c) je veden aktuální přehled   určených  rodných  čísel,  která  byla  předána výdejovým místům, ale v   rozhodný den nebyla přidělena fyzickým osobám, avšak mohou být kdykoliv   využita podle podmínek stanovených v § 16 a 17.

 

   (7)  Ministerstvo  předává  z  registru  výdejovým  místům  sestavy pro   individuální  přidělení  rodného čísla fyzickým osobám. Výdejová místa,   vyjma  zvláštní  matriky,  předají  nejpozději  do  10  dnů po ukončení   kalendářního  měsíce  ministerstvu vyplněné sestavy zpracované za každý   příslušný   kalendářní   měsíc.  Zvláštní  matrika  předá  ministerstvu   vyplněné  sestavy  zpracované  v  příslušném kalendářním čtvrtletí vždy   nejpozději  do  10  dnů  po  ukončení  tohoto  kalendářního  čtvrtletí.   Vyplněné sestavy předávají výdejová místa ministerstvu ve formě, v jaké   jim  sestavy  poskytlo.  Technický  způsob  předávání vyplněných sestav   ministerstvu stanoví prováděcí právní předpis.

 

§ 13c

 

   (1) Rodná čísla lze využívat jen

 

   a)  jde-li  o  činnost  ministerstev,  jiných  správních  úřadů, orgánů   pověřených  výkonem  státní správy, soudů, vyplývající z jejich zákonem   stanovené působnosti, nebo notářů pro potřebu vedení Centrální evidence   závětí,

 

   b) stanoví-li tak zvláštní zákon, nebo

 

   c) se souhlasem nositele rodného čísla nebo jeho zákonného zástupce.

 

   (2)  Pro  využívání  rodných  čísel se rodným číslem rozumí i jakákoliv   kombinace  čísel vyjadřující den, měsíc, rok narození a třímístnou nebo   čtyřmístnou koncovku rodného čísla, z níž je možné dovodit identifikaci   fyzické osoby.

 

§ 14

 

Výdejová místa

 

   Ministerstvo předává rodná čísla výdejovým místům, kterými jsou

 

   a) matriční úřad, který přiděluje rodná čísla fyzickým osobám narozeným   na území České republiky,

 

   b)  zvláštní  matrika,  která přiděluje rodná čísla občanům narozeným v   zahraničí,  s  výjimkou  případů, kdy došlo k matriční události před 1.   lednem  1950, a pokud tato událost byla zapsaná podle právních předpisů   platných  v  době  provedení zápisu do matriční knihy, kterou nyní vede   matriční úřad na území České republiky,

 

   c)  policie,  která přiděluje rodná čísla cizincům s povolením k pobytu   na území České republiky^2)

 

   d) ministerstvo, které přiděluje rodná čísla

 

   1. obyvatelům, kteří nejsou uvedeni v písmenech a) až c),

 

   2.  cizincům,  kteří  o  přidělení  rodného  čísla požádají pro splnění   podmínek  podle  zvláštních  právních předpisů^14b), popřípadě fyzickým   osobám,  pro  které  o  přidělení  rodného  čísla  požádá  Česká správa   sociálního zabezpečení podle zvláštního právního předpisu^14c);

 

   3.  fyzickým  osobám,  pro které o přidělení rodného čísla požádá Česká   správa   sociálního   zabezpečení   nebo   okresní   správa  sociálního   zabezpečení podle zvláštního právního předpisu^14c),

 

   4.  cizincům,  kterým byla na území České republiky udělena mezinárodní   ochrana formou azylu nebo doplňkové ochrany^3),

 

   5.  cizincům s povolením k pobytu na území České republiky, kterým toto   povolení podle zvláštního právního předpisu^2) vydalo,

 

   6.  pro  potřeby  policie,  celní  správy a zpravodajských služeb podle   zvláštních právních předpisů^14d).

 

 

§ 15

 

Doklad o přiděleném rodném čísle

 

   Dokladem o přiděleném rodném čísle je

 

   a)  rodný  list, oddací list nebo úmrtní list, na němž je uvedeno rodné   číslo nositele rodného čísla,

 

   b)  samostatný  doklad  o  přiděleném  rodném  čísle vydaný a potvrzený   příslušným  výdejovým  místem  nebo  doklad  o  přiděleném rodném čísle   vydaný  Českou správou sociálního zabezpečení před 1. lednem 2003 (dále   jen "doklad o rodném čísle"),

 

   c) občanský průkaz,

 

   d) cestovní doklad, pokud je v něm uvedeno rodné číslo,

 

   e) průkaz o povolení k pobytu cizince, potvrzení o přechodném pobytu na   území  České  republiky občana Evropské unie, průkaz o pobytu rodinného   příslušníka  občana Evropské unie a průkaz o povolení k trvalému pobytu   občana Evropské unie, nebo

 

   f)  průkaz  povolení  k  pobytu azylanta nebo průkaz oprávnění k pobytu   osoby požívající doplňkové ochrany.

 

§ 16

 

Přidělení rodného čísla

 

   Rodné číslo přidělí výdejové místo

 

   a) fyzické osobě při narození nebo nezrušitelném osvojení,

 

   b) občanu, který dosud rodné číslo neměl,

 

   c) cizinci s povolením k pobytu na území České republiky,^2)

 

   d)  cizinci,  kterému byla na území České republiky udělena mezinárodní   ochrana formou azylu nebo doplňkové ochrany^3),

 

   e)  cizinci,  který  o  přidělení  rodného  čísla  požádal  pro splnění   podmínek  podle  zvláštních  právních  předpisů^14b), popřípadě fyzické   osobě,  pro  kterou  o  přidělení  rodného  čísla požádala Česká správa   sociálního zabezpečení nebo okresní správa sociálního zabezpečení podle   zvláštního právního předpisu^14c).

 

§ 17

 

Změna rodného čísla

 

   (1) Změnou rodného čísla se rozumí přidělení nového rodného čísla.

 

   (2) Změna rodného čísla se provede v případě, kdy

 

   a) totožné rodné číslo bylo přiděleno dvěma nebo více nositelům rodného   čísla,

 

   b) bylo přiděleno chybné rodné číslo,

 

   c) došlo k osvojení, nebo

 

   d) došlo ke změně pohlaví.

 

   (3)  Změna  rodného  čísla  se neprovede v případech, kdy fyzická osoba   užívá namísto rodného čísla desetimístné nebo devítimístné číslo, které   podle  definice  rodného čísla uvedené v § 13 odst. 3 a 4 odpovídá datu   jejího  narození,  o  němž  však  vznikly  pochybnosti, že jeho číselná   podoba  byla  vytvořena  nesprávným  přepisem  rodného čísla provedeným   orgány  veřejné  moci  do  osobních a úředních dokladů a dalších listin   (dále jen "užívané číslo"), pokud

 

   a) fyzická osoba toto užívané číslo užívá po dobu delší než 20 let,

 

   b) neprokáže se, že užívané číslo je rodným číslem jiné fyzické osoby,

 

   c)  fyzická osoba písemně prohlásí, že nežádá provedení změny užívaného   čísla na nové rodné číslo.

 

   (4)  Ministerstvo  do  registru provede záznam o užívaném čísle fyzické   osoby  a  v případě, že užívané číslo je totožné s rodným číslem, které   je  v  sestavách  vedené  jako  dosud  nepřidělené, toto rodné číslo ze   sestav vyřadí.

 

   (5) Pokud se prokáže, že užívané číslo je shodné s rodným číslem, které   užívá jiná fyzická osoba, provede se u osoby uvedené v odstavci 3 změna   užívaného čísla podle odstavce 2 písm. b).

 

   (6)  Změna  rodného  čísla  se neprovede v případech, kdy dvě nebo více   fyzických  osob téhož pohlaví, narozených téhož dne, měsíce a roku téže   matce,  užívá  namísto  přiděleného  rodného  čísla  devítimístné  nebo   desetimístné  číslo,  které podle definice rodného čísla uvedené v § 13   odst.  3  a 4 odpovídá datu jejich narození a jehož číselná podoba byla   vytvořena  nesprávným  přepisem  rodného  čísla  do osobních a úředních   dokladů  a  dalších  listin  provedenými  orgány veřejné moci vzájemnou   záměnou rodných čísel těchto fyzických osob, pokud

 

   a)  se  prokáže,  že každá z fyzických osob toto užívané číslo užívá po   dobu delší než 20 let, a

 

   b)  každá  z fyzických osob písemně prohlásí, že nežádá provedení změny   užívaného čísla na nové rodné číslo.

 

   (7) Změnu rodného čísla provádí výdejové místo, které přidělilo původní   rodné  číslo,  a  to  na  základě nového nebo opraveného rodného listu.   Změny  rodných čísel přidělených před účinností tohoto zákona zajišťuje   obdobným způsobem ministerstvo.

 

§ 17a

 

   (1)  V  případech přidělení rodného čísla podle § 16 písm. a), b), c) a   d)  a  §  17 odst. 2 výdejové místo fyzické osobě rodné číslo přidělí z   moci úřední.

 

   (2)  V  případech  přidělení rodného čísla podle § 16 písm. e) výdejové   místo  fyzické osobě rodné číslo přidělí na základě písemné, odůvodněné   žádosti, která obsahuje její

 

   a) jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich případné změny,

 

   b) rodné příjmení,

 

   c) den, měsíc a rok narození,

 

   d)  místo  a  okres narození; pokud se fyzická osoba narodila v cizině,   místo narození a stát, na jehož území se narodila,

 

   e) pohlaví,

 

   f) státní občanství.

 

   (3)  Žádost  o přidělení rodného čísla musí být sepsána v českém jazyce   nebo  opatřena  úředně  ověřeným  překladem,^9)  musí  obsahovat úředně   ověřený   podpis   žadatele,^9)  pokud  ji  žadatel  nepodepisuje  před   zaměstnancem  výdejového  místa.  Úředně  ověřený  podpis  žadatele  se   nevyžaduje,  podala-li  žádost  o  přidělení rodného čísla Česká správa   sociálního zabezpečení nebo okresní správa sociálního zabezpečení podle   § 16 písm. e).

 

   (4)  K  žádosti  o  přidělení  rodného  čísla  podle odstavce 2 připojí   žadatel doklad o datu a místě narození a státním občanství; je-li tento   doklad  vyhotoven v jiném než českém jazyce, přiloží k němu jeho úřední   překlad do jazyka českého^9). Je-li žadatelem o přidělení rodného čísla   Česká  správa  sociálního  zabezpečení  nebo  okresní správa sociálního   zabezpečení  podle  zvláštního právního předpisu^14c), nahrazuje úřední   překlad  dokladu  podle  věty  první  překlad  provedený Českou správou   sociálního  zabezpečení  nebo  okresní  správou sociálního zabezpečení.   Česká  správa  sociálního  zabezpečení  nebo  okresní správa sociálního   zabezpečení  připojí  k  žádosti  o  přidělení rodného čísla adresu pro   doručování  fyzické  osoby, pro niž o rodné číslo žádá podle § 16 písm.   e).

 

   (5)  Je-li  žadatelem o přidělení rodného čísla Česká správa sociálního   zabezpečení nebo okresní správa sociálního zabezpečení podle zvláštního   právního  předpisu^14c), doručí ministerstvo doklad o přiděleném rodném   čísle  fyzické  osobě, pro niž bylo žádáno, a současně sdělí toto rodné   číslo   České   správě   sociálního  zabezpečení  nebo  okresní  správě   sociálního zabezpečení.

 

§ 17b

 

Ověřování rodného čísla

 

   (1)  V  případě,  že  nositel  rodného čísla nebo jeho zákonný zástupce   zjistí  jakékoliv  nesrovnalosti  v  přiděleném  rodném  čísle nositele   rodného  čísla  anebo  získá  pochybnosti  o jeho jedinečnosti, písemně   požádá  ministerstvo  o  ověření  rodného  čísla  v  registru. Žádost o   ověření rodného čísla musí obsahovat

 

   a)  jméno,  popřípadě  jména,  příjmení,  datum narození, místo a okres   narození  nositele  rodného  čísla,  o  ověření  jehož rodného čísla je   žádáno;  u  nositele rodného čísla narozeného v cizině místo narození a   stát, na jehož území se narodil,

 

   b) označení výdejového místa, které nositeli rodného čísla rodné číslo,   o  jehož ověření je žádáno, přidělilo, pokud je výdejové místo žadateli   známo,

 

   c)  charakteristiku  skutečností,  pro něž je podávána žádost o ověření   rodného čísla,

 

   d)  adresu  místa  trvalého  nebo jiného pobytu anebo bydliště v cizině   nositele  rodného  čísla,  o  ověření  jehož  rodného  čísla je žádáno;   podává-li za nositele rodného čísla žádost jeho zákonný zástupce, uvede   se  též jméno, popřípadě jména, příjmení a adresa místa trvalého pobytu   nebo  jiného pobytu anebo bydliště v cizině zákonného zástupce nositele   rodného čísla,

 

   e) datum sepsání žádosti,

 

   f) podpis^9) nositele rodného čísla nebo jeho zákonného zástupce, který   žádost o ověření rodného čísla podává (dále jen "žadatel o ověření").

 

   (2)  Součástí  žádosti  je  rovněž kopie rodného listu nositele rodného   čísla,  o  jehož ověření je žádáno, popřípadě jiný doklad o jeho datu a   místě  narození a státním občanství. K žádosti se rovněž přikládá kopie   občanského  průkazu nebo cestovního dokladu nositele rodného čísla nebo   jeho zákonného zástupce, který je žadatelem o ověření rodného čísla.

 

   (3)  Ministerstvo  na základě údajů vedených v registru ověří správnost   uvedeného  výdejového  místa,  které nositeli rodného čísla rodné číslo   vydalo,  a  ve  spolupráci  se zjištěným skutečným výdejovým místem pak   ověří,  zda  rodné  číslo  uvedené  v žádosti je správné a je přiděleno   nositeli   rodného  čísla,  který  je  uveden  v  žádosti.  Na  základě   zjištěných  skutečností ministerstvo žadateli o ověření sdělí, že rodné   číslo  je  správné,  anebo  že  nositeli rodného čísla podle odstavce 1   písm.  a)  bylo  přiděleno  rodné číslo chybné anebo rodné číslo, které   bylo  současně  přiděleno  jinému  nositeli  rodného  čísla.  V případě   zjištěné  chyby  v  rodném čísle anebo jeho nejedinečnosti ministerstvo   provede změnu rodného čísla podle ustanovení § 17 odst. 2 písm. a) nebo   b)  a  oznámí  tuto skutečnost žadateli o ověření a zjištěnému nositeli   duplicitního rodného čísla.

 

   (4)  Sdělení o ověření rodného čísla podle odstavce 2 musí být žadateli   o ověření doručeno do vlastních rukou.

 

   (5)  Ministerstvo  o  ověření  rodného čísla podle odstavce 2 provede v   registru záznam s uvedením data jeho provedení.

 

§ 17c

 

Osvědčování rodného čísla

 

   (1)  V  případě,  že  nositel rodného čísla nemůže prokázat, že mu bylo   přiděleno  rodné  číslo  žádným  z  dokladů  uvedených  v  § 15, požádá   ministerstvo o osvědčení rodného čísla.

 

   (2) Žádost o osvědčení rodného čísla musí obsahovat

 

   a)  jméno,  popřípadě  jména,  příjmení,  datum narození, místo a okres   narození  nositele  rodného  čísla,  o osvědčení jehož rodného čísla je   žádáno;  u  nositele rodného čísla narozeného v cizině místo narození a   stát, na jehož území se narodil,

 

   b) označení výdejového místa, které nositeli rodného čísla rodné číslo,   o  jehož  osvědčení  je  žádáno,  přidělilo,  pokud  je  výdejové místo   žadateli známo,

 

   c)  charakteristiku skutečností, pro něž je podávána žádost o osvědčení   rodného čísla,

 

   d)  adresu  místa  trvalého  nebo jiného pobytu anebo bydliště v cizině   nositele  rodného  čísla,  o  osvědčení  jehož rodného čísla je žádáno;   podává-li za nositele rodného čísla žádost jeho zákonný zástupce, uvede   se  též jméno, popřípadě jména, příjmení a adresa místa trvalého pobytu   nebo  jiného pobytu anebo bydliště v cizině zákonného zástupce nositele   rodného čísla,

 

   e) datum sepsání žádosti,

 

   f) podpis^9) nositele rodného čísla nebo jeho zákonného zástupce, který   žádost   o   osvědčení  rodného  čísla  podává  (dále  jen  "žadatel  o   osvědčení").

 

   (3) Ministerstvo na základě údajů vedených v registru prověří správnost   postupu  výdejového  místa,  které  nositeli  rodného čísla rodné číslo   vydalo,  a  ve  spolupráci  se zjištěným skutečným výdejovým místem pak   ověří, zda nositeli rodného čísla uvedenému v odstavci 1

 

   a)  bylo  přiděleno  rodné  číslo uvedené v žádosti o osvědčení rodného   čísla,

 

   b)  bylo  přiděleno jiné rodné číslo než uvedené v žádosti o osvědčení,   nebo

 

   c) rodné číslo přiděleno nebylo.   V  případech uvedených v písmenech a) a b) pak ministerstvo vydá doklad   o  rodném  čísle,  ve  kterém  kromě  nositele  rodného  čísla  a  jemu   přiděleného  správného  čísla  současně  osvědčí,  kým bylo rodné číslo   přiděleno, a datum jeho přidělení.

 

   (4)  Doklad  o  rodném  čísle  podle  odstavce  3  musí  být žadateli o   osvědčení doručen do vlastních rukou.

 

   (5)  Ministerstvo  o  vydání  dokladu  o  rodném čísle podle odstavce 3   provede v registru záznam s uvedením data jeho vydání.

 

§ 17ca

 

neplatil

 

HLAVA IV

 

PŘESTUPKY  A  JINÉ  SPRÁVNÍ  DELIKTY  PŘI VEDENÍ A UŽÍVÁNÍ INFORMAČNÍHO

SYSTÉMU

 

Přestupky a jiné správní delikty

 

§ 17d

 

   (1) Přestupku se dopustí ten, kdo

 

   a)  příslušnému  správnímu  úřadu  (§  8a  odst.  1  a  2) ve lhůtě jím   stanovené  nepředloží  požadované  doklady  pro  ověření  správnosti  a   úplnosti údajů vedených v informačním systému,

 

   b)  správnímu  úřadu  uvedenému v § 8a odst. 2 předloží k ověření údajů   vedených  v  informačním  systému  neoprávněně  pozměněné nebo padělané   doklady,

 

   c) správnímu úřadu uvedenému v § 8a odst. 1 a 2 ohlásí nepravdivé údaje   k jejich zavedení do informačního systému, nebo

 

   d)  neoprávněně  nakládá s rodným číslem jiné fyzické osoby (§ 13 odst.   7).

 

   (2)  Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) lze uložit pokutu do 25 000   Kč,  za  přestupek podle odstavce 1 písm. b), c) a d) pokutu do 100 000   Kč.

 

   (3)  Přestupky  podle  odstavce  1  projednávají v přenesené působnosti   obecní  úřady obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze úřady   městských  částí  určené  Statutem hlavního města Prahy příslušné podle   místa pobytu obyvatele, který se jich dopustil.

 

   (4) Výnos pokut uložených podle odstavce 1 je příjmem obce s rozšířenou   působností,  jejíž  obecní úřad pokutu uložil, v hlavním městě Praze je   příjmem městské části, jejíž úřad pokutu uložil.

 

   (5) Pokud není v odstavci 3 stanoveno jinak, vztahuje se na přestupky a   jejich projednávání zákon o přestupcích.^14d)

 

§ 17e

 

   (1) Jiného správního deliktu se dopustí právnická osoba, která

 

   a) neoprávněně nakládá s rodným číslem (§ 13 odst. 7), nebo

 

   b) neoprávněně využívá rodná čísla (§ 13c odst. 1).

 

   (2)  Za  správní  delikt podle odstavce 1 písm. a) se uloží pokuta do 1   000  000  Kč a za správní delikt podle odstavce 1 písm. b) pokutu do 10   000 000 Kč.

 

   (3)  Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že   vynaložila  veškeré  úsilí,  které  bylo  možno požadovat, aby porušení   právní povinnosti zabránila.

 

   (4)  Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti   správního  deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a   k okolnostem, za nichž byl spáchán.

 

   (5)  Odpovědnost  právnické  osoby  za  správní delikt zaniká, jestliže   správní  orgán  o  něm  nezahájil řízení do 2 let ode dne, kdy se o něm   dozvěděl, nejpozději však do 5 let ode dne, kdy byl spáchán.

 

   (6) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává Úřad   pro ochranu osobních údajů^14e) (dále jen "Úřad").

 

   (7)  Na  odpovědnost  za  jednání,  k němuž došlo při podnikání fyzické   osoby^14f)  nebo  v  přímé  souvislosti  s  ním, se vztahují ustanovení   tohoto zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

 

   (8)  Pokuty vybírá a vymáhá místně příslušný celní úřad. Příjem z pokut   je příjmem státního rozpočtu.

 

   (9)  Při  vybírání  a  vymáhání  uložených  pokut  se  postupuje  podle   zvláštního právního předpisu^14g).

 

§ 17f

 

zrušen

 

HLAVA V

 

SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZMOCŇOVACÍ USTANOVENÍ

 

§ 18

 

Vztah ke správnímu řádu

 

   (1) V řízení o zrušení údaje o místě trvalého pobytu podle § 12 odst. 1   se vždy vydává rozhodnutí ve správním řízení.

 

   (2)  O  úkonech  souvisejících  s ohlášením změny místa trvalého pobytu   podle § 10 odst. 4 až 11 se uskuteční záznam na přihlašovacím lístku.

 

 

 

 

§ 19

 

Povinnost zachovávat mlčenlivost

 

   (1)  Zaměstnanci ministerstva, krajů nebo obcí, přednosta a zaměstnanci   v újezdních úřadech^4) a zaměstnanci a příslušníci policie jsou povinni   zachovávat  mlčenlivost  o  skutečnostech,  se kterými se seznámili při   provádění  tohoto zákona nebo v přímé souvislosti s ním. Tato povinnost   trvá i po skončení pracovněprávního nebo služebního poměru.

 

   (2) Povinnosti zachovávat mlčenlivost mohou být zproštěny osoby uvedené   v  odstavci  1  pouze  tím, v jehož zájmu tuto povinnost mají, anebo ve   veřejném zájmu vedoucím zaměstnancem, a to písemně s uvedením rozsahu a   účelu;  tím není dotčena povinnost oznamovat určité skutečnosti orgánům   příslušným podle zvláštních právních předpisů^15) nebo podle § 22.

 

§ 20

 

   Při ohlášení změny místa trvalého pobytu občanem, který předloží platný   občanský  průkaz vydaný do 30. dubna 1993, ohlašovna oddělí pravý dolní   roh  předních  desek a u občanského průkazu vydaného po 30. dubnu 1993,   který  neobsahuje  strojově čitelné údaje, ohlašovna oddělí pravý dolní   roh. Pro další postup platí ustanovení § 10 přiměřeně.

 

§ 21

 

   (1) Trvalý pobyt občana vedený dosud v evidenci pobytu občanů se ke dni   účinnosti  tohoto zákona považuje za místo trvalého pobytu podle tohoto   zákona.

 

   (2)  U  občana,  který nemá ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona veden   trvalý  pobyt v evidenci pobytu občanů, se postupuje podle § 10 odst. 3   obdobně.

 

§ 22

 

   Poskytování   údajů   z   informačního  systému  pro  účely  sociálního   zabezpečení a zaměstnanosti

 

   (1)  Ministerstvo  a  okresní úřady poskytují z informačního systému do   31. prosince 2001 na dožádání

 

   a) orgánům sociálního zabezpečení^16) údaje potřebné pro

 

   1.  výběr  a vymáhání pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na   státní politiku zaměstnanosti,

 

   2.   provádění   důchodového  pojištění  (zabezpečení)  a  nemocenského   pojištění (péče);

 

   b)  orgánům  rozhodujícím  o  dávkách státní sociální podpory a orgánům   provádějícím  kontrolní činnost^17) údaje potřebné pro provádění státní   sociální podpory;

 

   c)  orgánům  sociální  péče  a obcím^18) údaje potřebné pro poskytování   dávek nebo služeb sociální péče;

 

   d)  úřadům  práce^19) údaje potřebné pro plnění úkolů při zabezpečování   státní politiky zaměstnanosti.

 

   (2)  Údaje  z  informačního  systému  podle  odstavce  1  se  poskytují   elektronickou formou.

 

   (3)  Povinnosti  podle  § 8 odst. 2 platí i pro orgány a obce uvedené v   odstavci 1.

 

§ 22a

 

   Působnosti  stanovené krajskému úřadu, obecnímu úřadu obce s rozšířenou   působností,  městským částem hlavního města Prahy, městským částem nebo   městským  obvodům  měst  Brna,  Ostravy  a Plzně a obecním úřadům podle   tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.

 

§ 22b

 

   Ministerstvo,  krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností   a  ohlašovny  mohou  při  výkonu  státní  správy  podle  tohoto  zákona   pořizovat kopie občanských průkazů a cestovních dokladů^19a).

 

§ 22c

 

   Česká  správa  sociálního zabezpečení poskytuje ministerstvu na základě   písemné  žádosti  pro  účely výkonu státní správy podle tohoto zákona z   registru  pojištěnců^19b),  popřípadě  z  jiných  evidencí nebo spisové   dokumentace,   sloužících  k  plnění  jejích  úkolů,  v  listinné  nebo   elektronické  podobě,  tyto  údaje  o osobách narozených před 1. lednem   1969:

 

   a) jméno, popřípadě jména, a současné příjmení,

 

   b) rodné a všechna další příjmení předcházející současnému příjmení,

 

   c) datum a místo narození,

 

   d) rodné číslo.

 

§ 22d

 

   Jsou-li  v informačním systému vedeny o obyvatelích, popřípadě o jiných   fyzických  osobách,  údaje  o  jménu,  popřípadě  jménech,  a příjmení,   zpracovávají  se  tyto  údaje  v  písmenné  podobě  uvedené v matričním   dokladu  občana^19c),  popřípadě  v písmenné podobě uvedené v cestovním   dokladu,  v  průkazu  nebo v potvrzení cizince vydaném podle zvláštního   právního  předpisu^2),^3).  V  případě,  že  v  písmenné  podobě jména,   popřípadě  jmen, a příjmení dojde v průběhu zpracovávání těchto údajů v   informačním systému k jakékoliv změně v jejich přepisu, přechýlení nebo   v  doslovném  písmenném přepisu, oproti tvaru, který je uveden v těchto   dokladech, vede se v informačním systému údaj podle posledního platného   aktuálního stavu písmenného tvaru a současně se jako historické údaje k   příslušné  fyzické osobě uchovávají také veškeré předcházející jazykové   nebo gramatické podoby jejich jména, popřípadě jmen, a příjmení.

 

§ 23

 

Pracovněprávní vztahy

 

   Práva  a povinnosti z pracovněprávních vztahů zaměstnanců, kteří ke dni   účinnosti  tohoto  zákona  vykonávají  činnosti  v  oblasti  hlášení  a   evidence  pobytu  občanů,  přecházejí  ke dni účinnosti tohoto zákona z   policie   na   okresní  úřady,  v  jejichž  územním  obvodu  mají  tito   zaměstnanci pracoviště.

 

§ 23a

 

   Ministerstvo  využívá  pro  plnění  úkolů  správce informačního systému   údaje  vedené  v  informačních  systémech  provozovaných  policií^21) o   cizincích  s  povolením  k  pobytu  na  území  České  republiky, a to v   elektronické  podobě  způsobem  umožňujícím  dálkový  přístup v rozsahu   uvedeném v § 3 odst. 4.

 

§ 24

 

   (1) Příslušné útvary policie, které vedly evidence občanů do dne nabytí   účinnosti  tohoto  zákona, jsou povinny předat tyto evidence příslušným   okresním  úřadům  nejpozději  do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto   zákona.

 

   (2)  Obecní úřady předají ohlašovnám spisovou dokumentaci související s   přihlašováním  pobytu  občanů  nejpozději  do  30  dnů  ode  dne nabytí   účinnosti tohoto zákona.

 

   (3)  Orgány,  které  do  dne  nabytí účinnosti tohoto zákona vykonávaly   státní  správu  v  oblasti  rodných čísel, převedou příslušnou spisovou   dokumentaci ministerstvu nejpozději do 30. června 2003.

 

§ 25

 

Zmocňovací ustanovení

 

   Ministerstvo stanoví vyhláškou

 

   a)  vzory  tiskopisů "Přihlašovací lístek k trvalému pobytu", "Doklad o   rodném  čísle",  "Žádost  o  poskytnutí údajů z informačního systému" a   "Potvrzení o změně místa trvalého pobytu",

 

   b)   technický  způsob  předávání  rodných  čísel  na  výdejová  místa,   přidělování rodných čísel výdejovým místem,

 

   c) způsob a podmínky provádění kontroly údajů v informačním systému.

 

ČÁST DRUHÁ

 

Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

 

§ 26

 

   Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

 

   V § 6 odst. 4 písm. p) zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění   sociálního  zabezpečení,  ve  znění  zákona  č. 590/1992 Sb., zákona č.   307/1993 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č.   160/1995  Sb.  a  zákona  č.  134/1997  Sb.,  se  slova  "České  správě   sociálního zabezpečení" nahrazují slovy "Ministerstvu vnitra".

 

ČÁST TŘETÍ

 

Změna zákona o správních poplatcích

 

§ 27

 

Změna zákona o správních poplatcích

 

   Příloha  k  zákonu  č.  368/1992  Sb., o správních poplatcích, ve znění   zákona  č.  10/1993 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 273/1994 Sb.,   zákona  č. 36/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 301/1995 Sb.,   zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 305/1997 Sb., zákona č. 149/1998 Sb.,   zákona  č. 157/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb.,   zákona č. 166/1999 Sb., zákona č. 167/1999 Sb., zákona č. 223/1999 Sb.,   zákona č. 326/1999 Sb., zákona č. 352/1999 Sb., zákona č. 357/1999 Sb.,   zákona č. 360/1999 Sb. a zákona č. 363/1999 Sb., se mění takto:

 

   V položce 2 se doplňuje písmeno d), které zní:

 

   "d) ohlášení změny místa trvalého pobytu Kč 50,-".

 

ČÁST ČTVRTÁ

 

ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ

 

§ 28

 

Zrušovací ustanovení

 

   Zrušují se:

 

   1. Zákon č. 135/1982 Sb., o hlášení a evidenci pobytu občanů.

 

   2.  Zákon  č.  21/1971  Sb.,  o jednotné soustavě sociálně ekonomických   informací.

 

   3.  Zákon  č.  128/1989 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 21/1971   Sb., o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací.

 

ČÁST PÁTÁ

 

ÚČINNOST

 

§ 29

 

   Tento  zákon  nabývá  účinnosti  dnem  1. července 2000. Ustanovení § 1   písm.  b) a c), § 3 odst. 3, § 6 písm. c), § 13 až 17, § 25 písm. b), §   26 a § 28 body 2 a 3 nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2003.

 

Klaus v. r.

 

Havel v. r.

 

v z. Rychetský v. r.

 

   Vybraná ustanovení novel

 

   Čl.II zákona č. 53/2004 Sb.

 

   Přechodné ustanovení

 

   Právnické  a fyzické osoby, které do dne nabytí účinnosti tohoto zákona   využívaly  rodná  čísla  v  souvislosti  s  plněním  svých  úkolů  nebo   předmětem  své činnosti (podnikání), a nejde o případy uvedené v § 13c,   jsou  povinny  rodná  čísla z jimi takto vedených informačních systémů,   evidencí  nebo  jiných  zpracování^5e)  prokazatelně  odstranit  do 31.   prosince  2005; využívání rodných čísel do uvedeného data se nepovažuje   za neoprávněné nakládání s rodným číslem.

 

   Čl. CI zákona č. 227/2009 Sb.

 

   neplatil

 

   1)  Zákon  č.  40/1993  Sb.,  o nabývání a pozbývání státního občanství   České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

 

   1a)  § 87a odst. 1 písm. a) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na   území  České  republiky  a o změně některých zákonů, ve znění zákona č.   217/2002 Sb. a zákona č. 161/2006 Sb.

 

   2) Zákon č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

   3)  Zákon  č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o   Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu),   ve znění pozdějších předpisů.

 

   4) § 37 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky.

 

   5)  Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých   zákonů.

 

   Zákon  č.  365/2000  Sb.  , o informačních systémech veřejné správy a o   změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 517/2002 Sb.

 

   5a) § 3 odst. 1 zákona č. 365/2000 Sb.

 

   5b)  Zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, ve znění pozdějších   předpisů.

 

   5c) § 14 a 15 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o   změně některých souvisejících zákonů.

 

   5d) § 57a trestního zákona.

 

   5e) § 57a trestního zákona.

 

   5f) § 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb.

 

   5f)  §  11 a násl. zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších   předpisů.

 

   5g) § 17a zákona č. 94/1963 Sb.

 

   5h) § 22 zákona č. 94/1963 Sb.

 

   5i) § 24 zákona č. 94/1963 Sb.

 

   5l) § 1 zákona č. 301/2000 Sb.

 

   §  2  odst.  2  zákona č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o   změně některých souvisejících zákonů.

 

   5m) § 5 zákona č. 115/2006 Sb.

 

   5n) § 14 zákona č. 115/2006 Sb.

 

   5o) Například § 46b písm. a) občanského soudního řádu.

 

   5p) § 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb.

 

   6) Například zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění   pozdějších  předpisů,  zákon  č.  13/1993  Sb.,  celní  zákon, ve znění   pozdějších  předpisů,  zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách   České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 154/1994 Sb., o   Bezpečnostní informační službě, ve znění pozdějších předpisů.

 

   6a)  §  2  odst.  1 písm. a) zákona č. 301/2000 Sb., ve znění zákona č.   320/2002 Sb.

 

   7) § 1 až 3 zákona č. 301/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

   7a) Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů.

 

   9)  Zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád),   ve znění pozdějších předpisů.

 

   Zákon č. 41/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o   ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány   obcí a okresními úřady, ve znění zákona č. 15/1997 Sb.   9) Například zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti

 

   9a) Například zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění   pozdějších  předpisů,  zákon  č. 283/1991 Sb., zákon č. 555/1992 Sb., o   Vězeňské  službě,  ve  znění pozdějších předpisů, zákon č. 13/1993 Sb.,   zákon  č.  124/1992  Sb.,  o  Vojenské  policii,  ve  znění  pozdějších   předpisů, zákon č. 153/1994 Sb.

 

   9b) § 4 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb.

 

   9c) § 29 zákona č. 101/2000 Sb.

 

   9d)  Čl.  5  písm.  a)  a  e)  Vídeňské  úmluvy o konzulárních stycích,   vyhlášené pod č. 32/1969 Sb.

 

   9e)  §  38  zákona  č.  99/1963  Sb.,  občanský  soudní  řád,  ve znění   pozdějších předpisů.

 

   10) Zákon č. 97/1974 Sb., o archivnictví, ve znění pozdějších předpisů.

 

   11)  Vyhláška  č.  326/2000  Sb., o způsobu označování ulic a ostatních   veřejných  prostranství  názvy,  o  způsobu  použití a umístění čísel k   označení  budov,  o  náležitostech  ohlášení  a  přečíslování budov a o   postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení   čísel, ve znění vyhlášky č. 193/2001 Sb.

 

   12)  Zákon  č.  50/1976  Sb.,  o  územním  plánování  a  stavebním řádu   (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 

   12a) § 3 odst. 4 zákona č. 301/2000 Sb.

 

   12b)  §  67b  odst.  20 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve   znění pozdějších předpisů.

 

   13) § 12 odst. 3 zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech.

 

   14)  Zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších   předpisů.

 

   14a) § 4 písm. h) zákona č. 101/2000 Sb.

 

   14b)  Například zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a   o  změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších   předpisů,  zákon  č.  582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního   zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.

 

   14c)  § 11a odst. 5 zákona č. 582/1991 Sb., ve znění zákona č. 265/2002   Sb., zákona č. 53/2004 Sb. a zákona č. 165/2006 Sb.

 

   14d)  Například  zákon  č.  283/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů,   zákon  č.  13/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 153/1994   Sb.,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  zákon č. 154/1994 Sb., ve znění   pozdějších předpisů, zákon č. 137/2001 Sb., o zvláštní ochraně svědka a   dalších  osob  v  souvislosti  s  trestním  řízením a o změně zákona č.   99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.

 

   14e)  Zákon  č.  200/1990  Sb.,  o  přestupcích,  ve  znění  pozdějších   předpisů.

 

   14f)  § 29 odst. 1 písm. f) zákona č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších   předpisů.

 

   14g)  Zákon  č.  71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění   pozdějších předpisů.

 

   15)  Například  §  8  zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním   (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů.

 

   16)  §  3  odst.  3  zákona  č.  582/1991 Sb., o organizaci a provádění   sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 307/1993 Sb.

 

   17)  §  63 odst. 3, § 65 a 66 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální   podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

 

   18)  §  1 zákona č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České republiky v   sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 582/1991 Sb.

 

   19)  §  2  odst.  2  zákona č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti   orgánů  České  republiky  na  úseku  zaměstnanosti,  ve znění zákona č.   167/1999 Sb.

 

   19a)  §  2  odst.  5 zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve   znění zákona č. 559/2004 Sb.

 

   §  2  odst.  3 zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně   zákona  č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, (zákon o cestovních   dokladech), ve znění zákona č. 559/2004 Sb.

 

   19b) § 16c zákona č. 582/1991 Sb., ve znění zákona č. 501/2004 Sb.

 

   19c)  §  24  zákona  č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o   změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb. a   zákona č. 578/2002 Sb.

 

   21)  §  158  odst.  1  písm.  b) až e) zákona č. 326/1999 Sb., ve znění   zákona č. 217/2002 Sb.