Zákon č. 137/2006 Sb.

ze dne 14. března 2006, o veřejných zakázkách

Zákon č. 137/2006 Sb.

ze dne 14. března 2006, o veřejných zakázkách

 

   Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

 

OBECNÁ USTANOVENÍ

 

§ 1

 

Předmět úpravy

 

   Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství^1) a   upravuje

 

   a) postupy při zadávání veřejných zakázek,

 

   b) soutěž o návrh,

 

   c) dohled nad dodržováním tohoto zákona,

 

   d)  podmínky  vedení  a  funkce  seznamu  kvalifikovaných  dodavatelů a   systému certifikovaných dodavatelů.

 

§ 2

 

Zadavatel veřejné zakázky

 

   (1)  Za  zadavatele veřejné zakázky (dále jen "zadavatel") se pro účely   tohoto zákona považuje veřejný, dotovaný a sektorový zadavatel.

 

   (2) Veřejným zadavatelem je

 

   a) Česká republika^2),

 

   b) státní příspěvková organizace,

 

   c)  územní  samosprávný celek nebo příspěvková organizace, u níž funkci   zřizovatele vykonává územní samosprávný celek,

 

   d) jiná právnická osoba, pokud

 

   1.  byla  založena  či  zřízena za účelem uspokojování potřeb veřejného   zájmu, které nemají průmyslovou nebo obchodní povahu, a

 

   2. je financována převážně státem či jiným veřejným zadavatelem nebo je   státem či jiným veřejným zadavatelem ovládána nebo stát či jiný veřejný   zadavatel  jmenuje či volí více než polovinu členů v jejím statutárním,   správním, dozorčím či kontrolním orgánu.

 

   (3) Dotovaným zadavatelem je právnická nebo fyzická osoba, která zadává   veřejnou  zakázku  hrazenou  z  více  než  50  % z peněžních prostředků   poskytnutých  veřejným  zadavatelem, a to i prostřednictvím jiné osoby,   jde-li o

 

   a)  veřejnou  zakázku  na  stavební  práce, jejíž předpokládaná hodnota   odpovídá  nejméně  finančnímu  limitu  stanovenému v prováděcím právním   předpisu  podle  §  12  odst. 1 pro veřejné zakázky na stavební práce a   předmětem této veřejné zakázky

 

   1.  je  provedení  stavebních prací, které se týkají některé z činností   uvedených v příloze č. 3, nebo

 

   2. je provedení stavebních prací podle § 9 týkajících se zdravotnických   zařízení, sportovních zařízení, zařízení určených pro rekreaci či volný   čas, škol a budov určených pro administrativní účely, nebo

 

   b)  veřejnou  zakázku  na  služby  související  s  veřejnou zakázkou na   stavební  práce  podle písmene a), jejíž předpokládaná hodnota odpovídá   nejméně  finančnímu  limitu  stanovenému  v prováděcím právním předpisu   podle § 12 odst. 1 pro veřejné zakázky na služby.

 

   (4)  Pro  účely  uzavření  smlouvy  se  subdodavatelem se za dotovaného   zadavatele  nepovažuje  dodavatel,  kterému  byla  veřejným zadavatelem   zadána veřejná zakázka.

 

   (5)  Dotovaný  zadavatel  postupuje  při zadávání veřejné zakázky podle   ustanovení  tohoto  zákona  platných  pro  veřejného zadavatele, a to i   tehdy,  pokud  současně  naplňuje  předpoklady  pro  zařazení  do  jiné   kategorie zadavatele podle odstavce 2 nebo 6.

 

   (6)   Sektorovým   zadavatelem   je   osoba   vykonávající  některou  z   relevantních činností podle § 4, pokud

 

   a) tuto relevantní činnost vykonává na základě zvláštního či výhradního   práva, nebo

 

   b)  nad touto osobou může veřejný zadavatel přímo či nepřímo uplatňovat   dominantní vliv; dominantní vliv veřejný zadavatel uplatňuje v případě,

   že

 

   1.  disponuje  většinou  hlasovacích práv sám^3) či na základě dohody s   jinou osobou, nebo

 

   2.  jmenuje  či  volí  více  než  polovinu  členů  v jejím statutárním,   správním, dozorčím či kontrolním orgánu.

 

   (7)  Vykonává-li  veřejný zadavatel jednu či více relevantních činností   podle § 4, platí pro něj ustanovení zákona vztahující se na sektorového   zadavatele  za  předpokladu,  že  veřejná  zakázka  má  být  zadávána v   souvislosti s výkonem relevantní činnosti veřejného zadavatele.

 

   (8) Za jednoho zadavatele se pro účely tohoto zákona považuje i několik   zadavatelů  uvedených  v  odstavci  2,  3 nebo 6, pokud se sdruží či se   jinak  spojí  pro účely společného postupu směřujícího k zadání veřejné   zakázky  (dále  jen  "sdružení  zadavatelů").  V  takovém  případě jsou   zadavatelé  povinni  před  zahájením zadávacího řízení uzavřít písemnou   smlouvu,  ve které si upraví vzájemná práva a povinnosti související se   zadávacím  řízením  a  stanoví způsob jednání jménem účastníků sdružení   zadavatelů. Pokud je účastníkem sdružení zadavatelů veřejný či dotovaný   zadavatel,  vztahují se na sdružení zadavatelů ustanovení tohoto zákona   platná  pro  veřejného zadavatele; tím není dotčeno ustanovení odstavce   7.

 

   (9)  Za  zadavatele  se  považuje  rovněž  jakékoliv sdružení nebo jiné   spojení  zadavatele  podle  odstavce  2,  3  nebo  6  s  fyzickou  nebo   právnickou  osobou,  která  není  zadavatelem  za účelem zadání veřejné   zakázky. Ustanovení odstavce 8 věty třetí se použije obdobně.

 

§ 3

 

Centrální zadavatel

 

   (1)   Centrálním   zadavatelem  je  veřejný  zadavatel,  který  provádí   centralizované zadávání, spočívající v tom, že

 

   a)  pro  jiné zadavatele pořizuje dodávky či služby, jež jsou předmětem   veřejných  zakázek,  které  následně  prodává jiným zadavatelům za cenu   nikoliv vyšší, než za kterou byly dodávky či služby pořízeny, nebo

 

   b) provádí zadávací řízení a zadává veřejnou zakázku na dodávky, služby   či stavební práce na účet jiných zadavatelů.

 

   Před  zahájením  centralizovaného  zadávání jsou zadavatelé a centrální   zadavatel  povinni  uzavřít písemnou smlouvu, v níž upraví svá vzájemná   práva a povinnosti v souvislosti s centralizovaným zadáváním.

 

   (2)  Centrální zadavatel provádí centralizované zadávání podle odstavce   1  podle  ustanovení  tohoto  zákona platných pro veřejného zadavatele.   Provádí-li   však   centralizované   zadávání   výlučně  pro  sektorové   zadavatele  či na jejich účet, postupuje podle ustanovení tohoto zákona   platných pro sektorového zadavatele.

 

   (3)  Dojde-li  při  postupu  podle odstavce 1 k porušení tohoto zákona,   odpovídá  za  porušení  zákona  centrální  zadavatel, ledaže k takovému   porušení  zákona  došlo jednáním či opomenutím zadavatele, pro něhož či   na jehož účet je centralizované zadávání prováděno.

 

   (4)  Pokud  byla  veřejná  zakázka  zadána  v  souladu  s tímto zákonem   centrálním zadavatelem, platí, že veřejná zakázka byla zadána v souladu   s tímto zákonem i ve vztahu k zadavateli, pro něhož bylo centralizované   zadávání provedeno.

 

§ 4

 

Relevantní činnost

 

   (1) Relevantní činností se pro účely tohoto zákona rozumí

 

   a) v odvětví plynárenství^4)

 

   1. výroba plynu za účelem poskytování služby veřejnosti,

 

   2.  poskytování  nebo  provozování  přepravní  či  distribuční soustavy   určené k poskytování služby veřejnosti,

 

   3. poskytování nebo provozování těžebního plynovodu, nebo

 

   4.    poskytování   nebo   provozování   podzemního   zásobníku   plynu   zajišťujícího provozuschopnost přepravní či distribuční soustavy určené   k poskytování služby veřejnosti,

 

   b) v odvětví teplárenství^4)

 

   1. výroba tepelné energie za účelem poskytování služby veřejnosti, nebo

 

   2.  poskytování nebo provozování rozvodného tepelného zařízení určeného   k poskytování tepelné energie odběratelům,

 

   c) v odvětví elektroenergetiky^4)

 

   1. výroba elektřiny za účelem poskytování služby veřejnosti, nebo

 

   2.  poskytování  nebo  provozování  přenosové  či  distribuční soustavy   určené k poskytování služby veřejnosti,

 

   d) v odvětví vodárenství^5)

 

   1.   poskytování   vodovodu,  sloužícího  veřejné  potřebě,  pro  účely   provozování  takového  vodovodu podle zvláštního právního předpisu^5) v   souvislosti s výrobou nebo dodávkou pitné vody,

 

   2.  provozování  vodovodu  sloužícího  veřejné potřebě podle zvláštního   právního  předpisu^5) v souvislosti s výrobou nebo dodávkou pitné vody,   nebo

 

   3. dodávka pitné vody do vodovodu podle bodů 1 a 2,

 

   e)  činnost  osob  vykonávajících  relevantní činnost podle písmene d),   pokud tato činnost

 

   1.   souvisí   s   projekty  vodního  hospodářství,  zavlažováním  nebo   odvodňováním  půdy  za  předpokladu, že objem vody, který má být využit   pro  dodávky  pitné  vody,  představuje  více než 20 % celkového objemu   vody,  které  uvedené projekty nebo zavlažovací či odvodňovací zařízení   poskytují, nebo

 

   2.  souvisí  s  odváděním  odpadních  vod  kanalizací  sloužící veřejné   potřebě nebo s čištěním odpadních vod,

 

   f)  činnost  související s poskytováním či provozováním dopravních sítí   poskytujících   službu   veřejnosti   v   oblasti  drážní,  tramvajové,   trolejbusové  nebo  lanové  dopravy^6) a provozování veřejné autobusové   dopravy^7)  (dále  jen  "dopravní  síť");  dopravní  síť se považuje za   existující,  pokud  je  činnost  podle tohoto písmene poskytována podle   podmínek  stanovených příslušným správním orgánem, zejména pak podmínek   týkajících  se  poskytování  či  provozování  dopravní  sítě, přepravní   kapacity nebo frekvence poskytování takové činnosti,

 

   g) činnost související s poskytováním

 

   1.  vyhrazených  poštovních služeb, které jsou nebo mohou být vyhrazeny   na základě právního předpisu Evropských společenství^8), nebo

 

   2.  jiných  poštovních  služeb,  které nemohou být vyhrazeny na základě   právního předpisu Evropských společenství^8);

 

   poštovními  službami  se  rozumí  služby spočívající v podání, třídění,   směrování a dodávání poštovních zásilek, přičemž za poštovní zásilku se   považuje  zásilka označená adresou bez ohledu na její hmotnost a jejímž   obsahem  mohou  být  kromě písemností zejména knihy, katalogy, noviny a   časopisy či jiné zboží,

 

   h)  činnost  související  s  poskytováním  jiných než poštovních služeb   uvedených  v  písmenu  g),  pokud  jsou tyto služby poskytovány osobou,   která  poskytuje rovněž některou z poštovních služeb podle písmene g) a   pokud  současně  poskytování  poštovních  služeb  podle písmene g) není   vyloučeno  z  působnosti tohoto zákona podle § 20; za jiné než poštovní   služby se považují

 

   1.  služby bezprostředně související s poštovními službami, tedy služby   předcházející  podání  či  následující po dodání, zejména služby správy   poštovní podatelny odesílatele nebo adresáta,

 

   2. služby bezprostředně související s poštovními službami a poskytované   zcela   elektronickými   prostředky,   včetně   zabezpečeného   přenosu   kódovaných  dokumentů  elektronickými prostředky, služby správy adres a   přenosu registrované elektronické pošty,

 

   3.  služby  týkající  se  zásilek  neuvedených  v  písmenu  g), zejména   neadresné reklamní zásilky,

 

   4.  finanční služby uvedené v kategorii 6 přílohy č. 1 a v § 18 odst. 1   písm. e), a to včetně poštovních peněžních poukázek a žirových převodů,

 

   5. filatelistické služby, nebo

 

   6.  logistické  služby  spočívající  ve  službách kombinujících fyzické   doručení či uskladnění s jinými nepoštovními funkcemi,

 

   i)  činnost  prováděná  při  využívání  geograficky vymezeného území za   účelem

 

   1.  vyhledávání,  průzkumu  nebo dobývání ropy, plynu, uhlí nebo jiných   pevných paliv, nebo

 

   2.  poskytování  a provozování letišť^9), námořních nebo vnitrozemských   přístavů  nebo  jiných  terminálových  zařízení  pro  letecké a námořní   dopravce nebo dopravce na vnitrozemských vodních cestách.

 

   (2) Nejde-li o veřejného zadavatele, za relevantní činnost se pro účely   tohoto zákona nepovažuje

 

   a) dodávka vyrobené tepelné energie nebo plynu, pokud

 

   1. jde o dodávku do sítí, které umožňují poskytování služby veřejnosti,

 

   2.  jejich  výroba je důsledkem provádění jiné činnosti, než je činnost   podle odstavce 1,

 

   3.  dodávka  je  zaměřena  pouze na ekonomické využití vyrobené tepelné   energie nebo plynu a

 

   4.   nedosahuje   více   než  20  %  průměrného  obratu  zadavatele  za   předcházející 3 roky,

 

   b) dodávka vyrobené elektřiny nebo pitné vody, pokud

 

   1. jde o dodávku do sítí, které umožňují poskytování služby veřejnosti,

 

   2.  jejich  výroba  je prováděna za účelem výkonu jiné činnosti, než je   činnost podle odstavce 1,

 

   3. dodávka závisí pouze na vlastní spotřebě zadavatele a

 

   4.  nedosahuje  více  než  30  % průměrné celkové výroby elektřiny nebo   pitné vody zadavatelem za předcházející 3 roky.

 

   (3)  Za relevantní činnost se pro účely tohoto zákona nepovažuje rovněž   provozování  veřejné  autobusové  dopravy  podle  odstavce 1 písm. f) v   případě,  že  jiné osoby mohou poskytovat takovou službu na celém území   státu nebo ve vymezené oblasti za stejných podmínek.

 

§ 5

 

Souběh činností

 

   (1)  Souběhem  činností  se rozumí, souvisí-li předmět zadávané veřejné   zakázky  s  výkonem  relevantní  činnosti  i  s  výkonem  jiné činnosti   zadavatele.

 

   (2) Při souběhu činností podle odstavce 1

 

   a)  veřejný zadavatel postupuje podle ustanovení tohoto zákona platných   pro  sektorového  zadavatele pouze tehdy, pokud předmět veřejné zakázky   souvisí   především   s   relevantní   činností   vykonávanou  veřejným   zadavatelem;  v  opačném případě nebo pokud nelze objektivně určit, zda   předmět   veřejné   zakázky  souvisí  především  s  výkonem  relevantní   činnosti,  postupuje  veřejný  zadavatel podle ustanovení tohoto zákona   platných pro veřejného zadavatele,

 

   b)  sektorový  zadavatel nepostupuje podle tohoto zákona, pokud předmět   veřejné  zakázky  souvisí především s jinou jeho činností, než je výkon   relevantní  činnosti;  v  opačném  případě  nebo pokud nelze objektivně   určit,  zda  předmět  veřejné  zakázky souvisí především s výkonem jiné   činnosti,  postupuje sektorový zadavatel podle ustanovení tohoto zákona   platných pro sektorového zadavatele.

 

§ 6

 

Zásady postupu zadavatele

 

   Zadavatel  je  povinen při postupu podle tohoto zákona dodržovat zásady   transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

 

§ 7

 

Veřejná zakázka

 

   (1)  Veřejnou  zakázkou  je zakázka realizovaná na základě smlouvy mezi   zadavatelem  a  jedním  či více dodavateli, jejímž předmětem je úplatné   poskytnutí  dodávek  či služeb nebo úplatné provedení stavebních prací.   Veřejná zakázka, kterou je zadavatel povinen zadat podle tohoto zákona,   musí být realizována na základě písemné smlouvy.

 

   (2)  Veřejné  zakázky  se  podle  předmětu  dělí  na veřejné zakázky na   dodávky,  veřejné zakázky na služby a veřejné zakázky na stavební práce   (dále jen "druhy veřejných zakázek").

 

   (3)  Veřejné zakázky se podle výše jejich předpokládané hodnoty dělí na   nadlimitní  veřejné  zakázky,  podlimitní  veřejné  zakázky  a  veřejné   zakázky malého rozsahu.

 

§ 8

 

Veřejná zakázka na dodávky

 

   (1)  Veřejnou  zakázkou na dodávky je veřejná zakázka, jejímž předmětem   je  pořízení  věci (dále jen "zboží"), a to zejména formou koupě, koupě   zboží  na splátky, nájmu zboží nebo nájmu zboží s právem následné koupě   (leasing).

 

   (2)  Veřejnou  zakázkou  na  dodávky  je rovněž veřejná zakázka, jejímž   předmětem  je  kromě  pořízení zboží podle odstavce 1 rovněž poskytnutí   služby  spočívající  v  umístění,  montáži či uvedení takového zboží do   provozu,  pokud  tyto činnosti nejsou základním účelem veřejné zakázky,   avšak jsou nezbytné ke splnění veřejné zakázky na dodávky.

 

 

 

 

 

§ 9

 

Veřejná zakázka na stavební práce

 

   (1)  Veřejnou  zakázkou  na  stavební  práce je veřejná zakázka, jejímž   předmětem je

 

   a)  provedení  stavebních  prací,  které  se  týkají některé z činností   uvedených v příloze č. 3,

 

   b)  provedení  stavebních  prací  podle písmene a) a s nimi související   projektová nebo inženýrská činnost, nebo

 

   c)  zhotovení stavby^10), která je výsledkem stavebních nebo montážních   prací,  případně  i  související  projektové  či inženýrské činnosti, a   která   je  jako  celek  schopna  plnit  samostatnou  ekonomickou  nebo   technickou funkci.

 

   (2)  Veřejnou zakázkou na stavební práce je též veřejná zakázka, jejímž   předmětem je vedle plnění podle odstavce 1 rovněž poskytnutí dodávek či   služeb nezbytných k provedení předmětu veřejné zakázky dodavatelem.

 

   (3)  Za  veřejnou zakázku na stavební práce se považují rovněž stavební   práce   pořizované  s  využitím  zprostředkovatelských  nebo  podobných   služeb, které zadavateli poskytuje jiná osoba.

 

§ 10

 

Veřejná zakázka na služby

 

   (1) Veřejnou zakázkou na služby je veřejná zakázka, která není veřejnou   zakázkou na dodávky nebo veřejnou zakázkou na stavební práce.

 

   (2)  Veřejnou  zakázkou  na  služby  je  též  veřejná  zakázka,  jejímž   předmětem je kromě poskytnutí služeb rovněž

 

   a)   poskytnutí   dodávky   podle  §  8,  pokud  předpokládaná  hodnota   poskytovaných  služeb  je  vyšší  než předpokládaná hodnota poskytované   dodávky, nebo

 

   b)  provedení  stavebních  prací  podle  § 9, pokud tyto stavební práce   nejsou  základním  účelem  veřejné  zakázky,  avšak jejich provedení je   nezbytné ke splnění veřejné zakázky na služby.

 

   (3) Služby se dělí do kategorií stanovených v přílohách č. 1 a č. 2.

 

   (4)  Pokud  je  předmětem veřejné zakázky poskytnutí služeb uvedených v   příloze  č.  1  i  v  příloze  č.  2, je pro určení, zda jde o veřejnou   zakázku  na služby podle přílohy č. 1 nebo podle přílohy č. 2, rozhodná   vyšší předpokládaná hodnota služeb uvedených v příslušné příloze.

 

§ 11

 

Rámcová smlouva

 

   (1) Rámcovou smlouvou se pro účely tohoto zákona rozumí písemná smlouva   mezi  zadavatelem  a  jedním či více uchazeči uzavřená na dobu určitou,   která  upravuje  podmínky týkající se jednotlivých veřejných zakázek na   dodávky,  služby či stavební práce zadávaných po dobu platnosti rámcové   smlouvy, zejména pokud jde o cenu a množství.

 

   (2)  Používá-li  tento  zákon  pojem  veřejná  zakázka, rozumí se tím i   rámcová  smlouva  podle  odstavce  1,  nestanoví-li  tento zákon jinak.   Ustanovení  tohoto  zákona  vztahující se na zadávání veřejných zakázek   platí  obdobně i pro zadávání rámcových smluv, nestanoví-li tento zákon   jinak.

 

   (3)  Rámcovou  smlouvou  se  pro účely tohoto zákona rozumí též smlouva   splňující  podmínky uvedené v odstavci 1 uzavřená na základě zadávacího   řízení   realizovaného   v   souladu  s  právním  předpisem  Evropských   společenství^1)  ve  prospěch  sektorového zadavatele se sídlem v České   republice  jeho  přidruženou  osobou, která je sektorovým zadavatelem v   jiném členském státě Evropské unie.

 

 

 

§ 12

 

Veřejná zakázka podle výše předpokládané hodnoty

 

   (1)  Nadlimitní  veřejnou  zakázkou  se  rozumí  veřejná zakázka, jejíž   předpokládaná  hodnota  podle  §  13 bez daně z přidané hodnoty dosáhne   nejméně  finančního limitu stanoveného prováděcím právním předpisem pro   jednotlivé  kategorie  zadavatelů  a  druhy veřejných zakázek, případně   kategorie  dodávek  nebo služeb. Tento prováděcí právní předpis stanoví   rovněž  seznam  zboží  pořizovaného  Českou  republikou - Ministerstvem   obrany, pro které platí zvláštní finanční limit, a výši tohoto limitu.

 

   (2)  Podlimitní  veřejnou  zakázkou  se  rozumí  veřejná zakázka, jejíž   předpokládaná  hodnota  činí  v případě veřejné zakázky na dodávky nebo   veřejné  zakázky  na  služby  nejméně  2  000 000 Kč bez daně z přidané   hodnoty  nebo v případě veřejné zakázky na stavební práce nejméně 6 000   000  Kč  bez daně z přidané hodnoty a nedosáhne finančního limitu podle   odstavce 1.

 

   (3)  Veřejnou  zakázkou malého rozsahu se rozumí veřejná zakázka, jejíž   předpokládaná  hodnota  nedosáhne  v případě veřejné zakázky na dodávky   nebo  veřejné zakázky na služby 2 000 000 Kč bez daně z přidané hodnoty   nebo  v případě veřejné zakázky na stavební práce 6 000 000 Kč bez daně   z přidané hodnoty.

 

§ 13

 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

 

   (1)  Předpokládanou hodnotou veřejné zakázky se pro účely tohoto zákona   rozumí  zadavatelem předpokládaná výše peněžitého závazku vyplývající z   plnění  veřejné  zakázky, který je zadavatel povinen stanovit pro účely   postupu   v   zadávacím  řízení  před  jeho  zahájením.  Při  stanovení   předpokládané hodnoty je vždy rozhodná cena bez daně z přidané hodnoty.

 

   (2)  Předpokládanou  hodnotu  stanoví  zadavatel  v  souladu s pravidly   stanovenými  v  tomto zákoně a na základě údajů a informací o zakázkách   stejného  či  podobného  předmětu plnění; nemá-li zadavatel k dispozici   takové  údaje,  stanoví  předpokládanou  hodnotu  na  základě  údajů  a   informací  získaných průzkumem trhu s požadovaným plněním, popřípadě na   základě  údajů  a  informací  získaných  jiným  vhodným  způsobem.  Pro   stanovení  výše předpokládané hodnoty je rozhodný den odeslání oznámení   či výzvy o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění.

 

   (3) Zadavatel nesmí rozdělit předmět veřejné zakázky tak, aby tím došlo   ke snížení předpokládané hodnoty pod finanční limity stanovené v § 12.

 

   (4)  Je-li  veřejná  zakázka  rozdělena  na  části,  je  pro  stanovení   předpokládané  hodnoty  rozhodující součet předpokládaných hodnot všech   částí veřejné zakázky.

 

   (5)  V  případě,  že  zadavatel poskytuje účastníkům soutěže o návrh či   účastníkům  soutěžního  dialogu  odměny,  soutěžní ceny či jiné platby,   zahrnuje  předpokládaná  hodnota i výši těchto odměn, soutěžních cen či   jiných plateb.

 

   (6) Je-li v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení nebo výzvě k   účasti  v  soutěžním  dialogu  či  k podání nabídky v soutěžním dialogu   obsaženo  opční  právo podle § 99, musí předpokládaná hodnota zahrnovat   rovněž  předpokládanou  hodnotu  všech  veřejných  zakázek  na dodávky,   služby  či  stavební práce požadovaných zadavatelem při využití opčního   práva.

 

   (7)  V  případě  rámcových  smluv  a  dynamického  nákupního systému je   předpokládanou hodnotou maximální předpokládaná hodnota všech veřejných   zakázek,  které  mají  být  zadány  za  dobu  trvání rámcové smlouvy či   dynamického nákupního systému.

 

   (8)  Při  stanovení  předpokládané  hodnoty je zadavatel povinen sečíst   předpokládané hodnoty obdobných, spolu souvisejících dodávek či služeb,   které  hodlá pořídit v průběhu účetního období. To neplatí pro dodávky,   jejichž  jednotková  cena  je  v  průběhu  účetního období proměnlivá a   zadavatel  tyto  dodávky  pořizuje  opakovaně  podle  svých  aktuálních   potřeb; zadavatel je však povinen vždy dodržet zásady podle § 6.

 

 

§ 14

 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky na dodávky

 

   (1)  Předpokládaná  hodnota  veřejné  zakázky  na dodávky se stanoví na   základě

 

   a)  předpokládané  výše celkového peněžitého závazku zadavatele za dobu   účinnosti  smlouvy  na  dodávky,  má-li  být  smlouva  uzavřena na dobu   určitou, nebo

 

   b)  předpokládané  výše  celkového  peněžitého závazku zadavatele za 48   měsíců,  má-li  být  smlouva  uzavřena  na dobu neurčitou nebo na dobu,   jejíž trvání nelze přesně vymezit.

 

   (2) Do předpokládané hodnoty veřejné zakázky na dodávky stanovené podle   odstavce 1 zahrne zadavatel rovněž předpokládanou zůstatkovou cenu^12).

 

   (3)  Základem  pro  stanovení  předpokládané hodnoty veřejné zakázky na   dodávky, jejímž předmětem jsou opakující se nebo trvající dodávky, je

 

   a)  skutečná cena uhrazená zadavatelem za dodávky stejného či podobného   druhu během předcházejících 12 měsíců, upravená o změny v množství nebo   cenách, které lze očekávat během následujících 12 měsíců, nebo

 

   b)  součet  předpokládaných hodnot jednotlivých dodávek, které mají být   zadavatelem pořízeny během následujících 12 měsíců.

 

   (4)   Základ   stanovený  podle  odstavce  3  se  pro  účely  stanovení   předpokládané  hodnoty veřejné zakázky, jejímž předmětem jsou opakující   se nebo trvající dodávky, upraví v závislosti na době účinnosti smlouvy   podle pravidel uvedených v odstavcích 1 a 2.

 

§ 15

 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky na služby

 

   (1)  Ustanovení  §  14  odst.  1,  3 a 4 se pro stanovení předpokládané   hodnoty veřejné zakázky na služby použijí obdobně.

 

   (2)  Základem  pro  stanovení  předpokládané hodnoty veřejné zakázky na   služby v případě

 

   a)  pojišťovacích služeb je výše pojistného, jakož i jakýchkoliv jiných

   dalších odměn souvisejících s těmito službami,

 

   b)  bankovních a finančních služeb jsou poplatky, provize, úroky, jakož   i jakékoliv jiné další odměny související s těmito službami,

 

   c)  projektové  činnosti  jsou  honoráře,  jakož i jakékoliv jiné další   platby související se zpracováním projektové dokumentace.

 

§ 16

 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky na stavební práce

 

   (1)  Předpokládaná hodnota veřejné zakázky na stavební práce se stanoví   podle  pravidel  uvedených  v  §  13.  Do předpokládané hodnoty veřejné   zakázky  na stavební práce se započítá předpokládaná hodnota dodávek, a   v  případě  sektorového zadavatele rovněž předpokládaná hodnota služeb,   které  jsou  nezbytné  k  provedení veřejné zakázky na stavební práce a   které zadavatel pro dodavatele zajistí.

 

   (2)  Do  předpokládané  hodnoty veřejné zakázky na stavební práce nesmí   zadavatel zahrnout předpokládanou hodnotu dodávek či služeb, pokud tyto   dodávky  nebo  služby  nejsou  nezbytné  k  provedení  předmětu veřejné   zakázky  na  stavební  práce a jejich zahrnutí do předpokládané hodnoty   veřejné zakázky na stavební práce by znamenalo, že

 

   a) by nemusely být zadány v zadávacím řízení v souladu s tímto zákonem,   nebo

 

   b)  by  byly  zadány  podle  ustanovení  vztahujících  se k podlimitním   veřejným zakázkám, ačkoliv podle předpokládané hodnoty jde o nadlimitní   veřejné  zakázky  na  dodávky  či  služby,  nebo by byly uzavřeny podle   ustanovení  vztahujících se k veřejným zakázkám malého rozsahu, ačkoliv   podle předpokládané hodnoty jde o podlimitní veřejné zakázky na dodávky   či služby.

 

§ 17

 

Vymezení některých dalších pojmů

 

   Pro účely tohoto zákona se rozumí

 

   a)  dodavatelem  fyzická  nebo  právnická  osoba,  která  dodává zboží,   poskytuje  služby  nebo  provádí  stavební práce, pokud má sídlo, místo   podnikání  či  místo  trvalého  pobytu  na  území České republiky, nebo   zahraniční dodavatel,

 

   b) dynamickým nákupním systémem plně elektronický systém pro pořizování   běžného  a obecně dostupného zboží, služeb nebo stavebních prací, který   je   časově  omezený  a  otevřený  po  celou  dobu  svého  trvání  všem   dodavatelům, kteří splní podmínky pro zařazení do dynamického nákupního   systému a podají předběžnou nabídku,

 

   c)  elektronickou  aukcí  proces  sloužící k hodnocení nabídek, v jehož   rámci  zadavatel  používá  elektronické nástroje umožňující předkládání   nových  snížených  nabídkových  cen,  případně nových hodnot nabídek, a   který  současně  umožňuje  sestavit aktuální pořadí nabídek při použití   automatických metod jejich hodnocení,

 

   d)  identifikačními  údaji  obchodní  firma  nebo  název, sídlo, právní   forma,  identifikační  číslo, bylo-li přiděleno, pokud jde o právnickou   osobu,  a  obchodní  firma  nebo  jméno  a  příjmení,  místo podnikání,   popřípadě   místo   trvalého   pobytu,   identifikační  číslo,  bylo-li   přiděleno, pokud jde o fyzickou osobu,

 

   e)  kvalifikací  dodavatele  způsobilost  dodavatele pro plnění veřejné   zakázky,

 

   f)  kvalifikační  dokumentací dokumentace obsahující podrobné požadavky   zadavatele na prokázání splnění kvalifikace dodavatele,

 

   g)  profilem zadavatele internetová adresa zadavatele, kterou zadavatel   používá k uveřejňování informací týkajících se veřejných zakázek,

 

   h)  přidruženou  osobou  osoba,  vůči  které je zadavatel ovládající či   ovládanou  osobou  podle  zvláštního právního předpisu^13), nebo osoba,   která  je  společně  se zadavatelem osobou ovládanou jinou osobou podle   zvláštního právního předpisu^13),

 

   i)  subdodavatelem  osoba, pomocí které má dodavatel plnit určitou část   veřejné  zakázky^14)  nebo  která  má  poskytnout  dodavateli  k plnění   veřejné zakázky určité věci či práva,

 

   j) uchazečem dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení,

 

   k)  zadáním  rozhodnutí  zadavatele  o  výběru  nejvhodnější  nabídky a   uzavření smlouvy s vybraným uchazečem, uskutečněné v zadávacím řízení,

 

   l)   zadávacími  podmínkami  veškeré  požadavky  zadavatele  uvedené  v   oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či   jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu veřejné zakázky,

 

   m)  zadáváním závazný postup zadavatele podle tohoto zákona v zadávacím   řízení,  jehož  účelem  je  zadání veřejné zakázky, a to až do uzavření   smlouvy nebo do zrušení zadávacího řízení; zadáváním se rozumí i postup   zadavatele  směřující  k  zadání  veřejné zakázky v dynamickém nákupním   systému,  a řízení, ve kterém veřejný zadavatel zadává veřejnou zakázku   na základě rámcové smlouvy,

 

   n)  zájemcem  dodavatel, který podal ve stanovené době žádost o účast v   užším řízení, v jednacím řízení s uveřejněním nebo v soutěžním dialogu,   nebo  dodavatel,  který  byl  zadavatelem  vyzván  k jednání v jednacím   řízení bez uveřejnění, k podání předběžné nabídky v dynamickém nákupním   systému, k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení, k podání   nabídky  v  řízení na základě rámcové smlouvy, nebo k potvrzení zájmu o   účast  v  případě zadávacího řízení zahájeného uveřejněním pravidelného   předběžného oznámení,

 

   o)  zahraničním  dodavatelem zahraniční osoba podle zvláštního právního   předpisu^15),   která  dodává  zboží,  poskytuje  služby  nebo  provádí   stavební práce,

 

   p)  zvláštním  či  výhradním právem právo udělené zákonem či na základě   zákona  příslušným  správním  orgánem,  v  jehož  důsledku  je  možnost   vykonávat  relevantní  činnosti  podle § 4 omezena ve prospěch jedné či   více  osob  a  které  podstatně ovlivňuje možnost jiných osob vykonávat   příslušnou  relevantní  činnost;  zvláštním  či  výhradním  právem není   právo,  které  může  nabýt při splnění objektivních a nediskriminačních   podmínek stanovených zvláštním právním předpisem jakákoliv osoba.

 

§ 18

 

Obecné výjimky z působnosti zákona

 

   (1) Zadavatel není povinen zadávat podle tohoto zákona veřejné zakázky,   jestliže

 

   a)  jejich  předmětem  jsou  utajované  informace^16)  nebo  uveřejnění   zadávacích  podmínek veřejné zakázky či plnění veřejné zakázky by mohlo   ohrozit ochranu utajovaných informací,

 

   b) jde o veřejné zakázky, které jsou podle zvláštních právních předpisů   spojeny   se  zvláštními  bezpečnostními  opatřeními^17)  nebo  jejichž   zadávání souvisí s ochranou základních bezpečnostních zájmů státu^18),

 

   c)  jejich  předmětem  je výroba nebo koupě zbraní, zbraňových systémů,   střeliva  nebo zabezpečení dalšího vojenského materiálu, je-li to nutné   k  zajištění obrany nebo bezpečnosti státu; seznam vojenského materiálu   stanoví prováděcí právní předpis,

 

   d)   jde  o  veřejné  zakázky  ve  výzkumu,  experimentálním  vývoji  a   inovacích^19)

 

   1.  na  projekt  velké  infrastruktury nebo na specifický vysokoškolský   výzkum,

 

   2.  které  jsou  hrazeny  z  institucionální  podpory  a jsou předmětem   spolupráce  mezi  výzkumnými  organizacemi  na základě písemné smlouvy,   nebo

 

   3.  jejichž  předmětem jsou služby ve výzkumu, experimentálním vývoji a   inovacích,  s  výjimkou případů, kdy cena za provedení výzkumu a vývoje   je  hrazena  výlučně  zadavatelem  a  zadavatel  je  jediným uživatelem   výsledků výzkumu a vývoje,

 

   e)  jejich  předmětem je vydání, prodej, koupě nebo jiný převod cenných   papírů  nebo  jiných  finančních nástrojů^20) či jiné operace prováděné   zadavatelem   za  účelem  získání  peněžních  prostředků  či  kapitálu,   popřípadě finanční služby související s takovými operacemi,

 

   f)  jejich  předmětem jsou služby poskytované Českou národní bankou při   výkonu její působnosti podle zvláštních právních předpisů^21),

 

   g)  jejich  předmětem je nabytí či nájem existujících nemovitostí, bytů   či  nebytových  prostor nebo s nimi souvisejících práv, vyjma veřejných   zakázek,  jejichž  předmětem jsou finanční služby související s takovým   nabytím  či nájmem, bez ohledu na to, zda tyto finanční služby mají být   poskytnuty  před či po uzavření smlouvy na nabytí či nájem existujících   nemovitostí, bytů či nebytových prostor nebo s nimi souvisejících práv,

 

   h)  jde  o veřejné zakázky zadávané veřejným zadavatelem, spočívající v   nabývání,  přípravě,  výrobě  nebo  společné výrobě programového obsahu   určeného  pro vysílání nebo distribuci, a o veřejné zakázky týkající se   vysílacího času,

 

   i)  jejich  hlavním  účelem je umožnit veřejnému zadavateli poskytování   nebo   provozování   veřejné   telekomunikační  sítě  nebo  poskytování   veřejných    telekomunikačních   služeb   podle   zvláštního   právního   předpisu^22),

 

   j) jejich předmětem je poskytnutí dodávek, služeb nebo stavebních prací   veřejnému zadavateli osobou, která vykonává převážnou část své činnosti   ve prospěch tohoto veřejného zadavatele a ve které má veřejný zadavatel   výlučná majetková práva; veřejný zadavatel má výlučná majetková práva v   určité  osobě,  zejména pokud disponuje sám veškerými hlasovacími právy   plynoucími z účasti v takové osobě^23) nebo pokud taková osoba má právo   hospodařit  s  majetkem  veřejného  zadavatele,  nemá vlastní majetek a   výlučně  veřejný  zadavatel  vykonává  kontrolu nad hospodařením takové   osoby^24),

 

   k) jde o veřejné zakázky na služby zadávané veřejným zadavatelem jinému   veřejnému  zadavateli  nebo  několika zadavatelům na základě výhradního   práva  uděleného zvláštním právním předpisem nebo na základě zvláštního   právního předpisu,

 

   l) jde o poskytování rozhodčích a smírčích služeb,

 

   m) jejich předmětem jsou služby znalce nebo tlumočníka^25) ustanoveného   příslušným  orgánem  pro  účely  soudního,  správního,  rozhodčího nebo   jiného obdobného řízení včetně přípravného řízení trestního,

 

   n) jejich předmětem je nabytí či nájem podniku,   o)  jejich předmětem je výkup biopaliv Správou státních hmotných rezerv   podle zvláštního právního předpisu^26),

 

   p)  se  jejich  zadávání  řídí  zvláštními  procesními  pravidly a jsou   zadávány určitému dodavateli či dodavatelům v návaznosti na mezinárodní   smlouvu  týkající se pobytu ozbrojených sil jiných států na území České   republiky  nebo vyslání ozbrojených sil České republiky na území jiných   států, jíž je Česká republika vázána,

 

   q)  jsou  zadávány  podle  zvláštních  postupů  či pravidel mezinárodní   organizace,

 

   r)  jsou  zadávány  podle  zvláštních  postupů  stanovených mezinárodní   smlouvou  uzavřenou  mezi Českou republikou a jiným než členským státem   Evropské unie a zahrnují dodávky, služby nebo stavební práce určené pro   společnou  realizaci nebo využití projektu smluvními stranami; uzavření   takové  smlouvy  sdělí  Česká  republika Komisi Evropských společenství   (dále jen "Evropská komise").

 

   (2)  Zadavatel  není  povinen  zadávat  podle  tohoto zákona podlimitní   veřejné zakázky

 

   a)  na  dodávky nebo na služby přímo související s návštěvami ústavních   činitelů jiných států a jimi zmocněných zástupců v České republice,

 

   b)  na  dodávky či služby poskytované Vězeňskou službou České republiky   České republice,

 

   c)   na  dodávky  či  služby  související  s  poskytováním  humanitární   pomoci^27),

 

   d)  na  dodávky  či  služby související se zajištěním referenda nebo se   zajištěním voleb podle zvláštních právních předpisů^28),

 

   e) je-li zpravodajskou službou podle zvláštních právních předpisů^29),

 

   f) je-li zastupitelským úřadem České republiky v zahraničí,

 

   g)  je-li  jejich  předmětem pořízení, údržba nebo obnova majetku České   republiky v zahraničí,

 

   h)  je-li  jejich  předmětem  nabytí  věci  nebo souboru věcí do sbírky   muzejní povahy^30),

 

   i)  je-li jejich předmětem výroba, koupě nebo oprava zbraní, zbraňových   systémů,  střeliva  nebo  zabezpečení  dalšího vojenského materiálu pro   ozbrojené  složky  České republiky; seznam vojenského materiálu stanoví   prováděcí právní předpis.

 

   (3)  Zadavatel není povinen zadávat podle tohoto zákona veřejné zakázky   malého  rozsahu;  veřejný  zadavatel  je  však  povinen  dodržet zásady   uvedené v § 6.

 

§ 19

 

Výjimky z působnosti zákona pro sektorové zadavatele

 

   (1)  Sektorový  zadavatel postupuje podle tohoto zákona pouze v případě   nadlimitních  veřejných  zakázek  zadávávaných  v souvislosti s výkonem   relevantní činnosti.

 

   (2)  Tento  zákon  se  nevztahuje  na  zadávání  nadlimitních veřejných   zakázek sektorovým zadavatelem, jestliže

 

   a)  jsou  zadávány  za  jiným  účelem, než je výkon relevantní činnosti   podle  §  4  nebo  za účelem výkonu relevantní činnosti ve státě, který   není  členem Evropské unie, pokud nejde o využití sítí nebo geografické   oblasti  v  Evropských  společenstvích;  sektorový zadavatel je povinen   Evropské  komisi na její žádost sdělit, na které činnosti se podle jeho   názoru vztahuje výjimka podle tohoto písmene,

 

   b)  jsou  zadávány  za  účelem  dalšího  prodeje nebo pronájmu předmětu   veřejné  zakázky  třetím  osobám za předpokladu, že sektorový zadavatel   nemá  zvláštní  či  výhradní  právo  prodávat  nebo  pronajímat předmět   veřejné  zakázky  a jiné osoby mají možnost předmět veřejné zakázky bez   omezení  prodávat  nebo  pronajímat za stejných podmínek jako sektorový   zadavatel;  sektorový  zadavatel  je  povinen  Evropské  komisi na její   žádost  sdělit,  na  které  kategorie zboží nebo činností se podle jeho   názoru vztahuje výjimka podle tohoto písmene,

 

   c)  jde o veřejné zakázky na nákup vody, pokud jsou zadávány sektorovým   zadavatelem  vykonávajícím  relevantní  činnost podle § 4 odst. 1 písm.   d),

 

   d)  jde  o  veřejné  zakázky  na  dodávku energie nebo paliv pro výrobu   energie,  pokud  jsou  zadávány  sektorovým  zadavatelem  vykonávajícím   relevantní  činnost podle § 4 odst. 1 písm. a), b) nebo c) nebo podle §   4 odst. 1 písm. i) bodu 1, nebo

 

   e)  jde  o  veřejné zakázky na nákup podpůrných služeb podle zvláštního   právního  předpisu^4)  pro  zajištění  systémových  služeb  a  na nákup   elektrické  energie  pro  krytí  ztrát  v  přenosové  nebo  distribuční   soustavě,  pokud  jsou zadávány provozovatelem přenosové či distribuční   soustavy.

 

   (3)  Tento  zákon  se  při  splnění  podmínek  uvedených  v  odstavci 4   nevztahuje   na  zadávání  nadlimitních  veřejných  zakázek  sektorovým   zadavatelem, jestliže

 

   a) jsou zadávány výhradně přidružené osobě, nebo

 

   b)  jsou  zadávány  společně  několika sektorovými zadavateli za účelem   výkonu  relevantní činnosti výhradně osobě, která je přidruženou osobou   ve vztahu alespoň k jednomu z těchto zadavatelů.

 

   (4) Podmínkami pro použití odstavce 3 se rozumí v případě

 

   a)  veřejných zakázek na dodávky skutečnost, že alespoň 80 % průměrného   obratu  přidružené osoby týkající se příslušných dodávek za předchozí 3   roky je dosaženo poskytováním takových dodávek osobám, ve vztahu k nimž   je přidruženou osobou,

 

   b)  veřejných  zakázek na služby skutečnost, že alespoň 80 % průměrného   obratu  přidružené  osoby týkající se příslušných služeb za předchozí 3   roky  je dosaženo poskytováním takových služeb osobám, ve vztahu k nimž   je přidruženou osobou,

 

   c)  veřejných  zakázek  na  stavební  práce skutečnost, že alespoň 80 %   průměrného  obratu  přidružené osoby týkající se příslušných stavebních   prací  za předchozí 3 roky je dosaženo poskytováním takových stavebních   prací osobám, ve vztahu k nimž je přidruženou osobou.

 

   (5)  Není-li  možno  stanovit průměrný obrat za předchozí 3 roky, neboť   přidružená  osoba vznikla později nebo prokazatelně zahájila příslušnou   činnost  později,  postačí,  pokud  přidružená  osoba  splňuje podmínky   uvedené  v odstavci 4 za období od svého vzniku, popřípadě za období od   zahájení  příslušné  činnosti,  a  současně existuje předpoklad splnění   těchto  podmínek  do  budoucna, a to zejména na základě podnikatelského   plánu.

 

   (6)  Poskytuje-li  sektorovému  zadavateli stejné nebo podobné dodávky,   služby   či   stavební   práce   více  přidružených  osob,  stanoví  se   procentuální  podíl  podle  odstavce  4  s  ohledem  na  celkový  obrat   pocházející  z  poskytování  příslušných  dodávek, služeb či stavebních   prací dosažený všemi těmito přidruženými osobami.

 

   (7)  Tento  zákon  se  dále  nevztahuje  na  nadlimitní veřejné zakázky   zadávané

 

   a)   společně  několika  sektorovými  zadavateli  (dále  jen  "sdružený   sektorový  zadavatel")  v  souvislosti  s  výkonem  relevantní činnosti   jednomu z těchto zadavatelů,

 

   b)  sektorovým  zadavatelem  sdruženým sektorovým zadavatelům, pokud je   sektorový  zadavatel jedním z takto sdružených sektorových zadavatelů a   pokud  se  sektoroví  zadavatelé  sdružili  za účelem výkonu relevantní   činnosti   na   dobu  nejméně  3  let;  příslušná  listina  o  sdružení   sektorových  zadavatelů  musí  stanovit  závazek sektorových zadavatelů   setrvat v takovém sdružení nejméně po dobu 3 let.

 

   (8) Sektorový zadavatel, který využil či využívá některého z ustanovení   odstavců 3 až 7, je povinen Evropské komisi na její žádost sdělit

 

   a)   obchodní  firmy,  názvy  či  jména  a  příjmení  všech  sdružených   sektorových zadavatelů,

 

   b) předmět a cenu příslušných nadlimitních veřejných zakázek a

 

   c)  jakýkoliv  důkazní  prostředek  o  tom,  že  vztah  mezi sektorovým   zadavatelem  a  osobou či osobami, jimž byly nadlimitní veřejné zakázky   zadány, je v souladu s ustanoveními odstavců 3 až 7.

 

§ 20

 

Hospodářská soutěž související s výkonem relevantní činnosti

 

   (1)   Tento   zákon   se   nevztahuje  na  zadávání  veřejných  zakázek   souvisejících  s  výkonem  relevantní  činnosti sektorového zadavatele,   pokud  Evropská  komise  stanovila  podle  právního předpisu Evropských   společenství^31),   že  tato  relevantní  činnost  je  přímo  vystavena   hospodářské soutěži na trhu, na nějž není přístup omezen.

 

   (2)  Pokud  existuje  důvodný  předpoklad,  že  některá  z relevantních   činností  uvedených  v  §  4  je přímo vystavena hospodářské soutěži na   trhu,   na   nějž   není   přístup   omezen,   podá   věcně   příslušné   ministerstvo^32)  prostřednictvím  Ministerstva pro místní rozvoj (dále   jen   "ministerstvo")  nebo  příslušný  sektorový  zadavatel  žádost  o   rozhodnutí  v  této  věci  Evropské komisi. Při podání žádosti Evropské   komisi  postupuje věcně příslušné ministerstvo nebo příslušný sektorový   zadavatel podle právního předpisu Evropských společenství^33) a uvede v   podání  všechny  důležité  skutečnosti  týkající  se  zejména  právních   předpisů  či  opatření  souvisejících  s  posouzením, zda je relevantní   činnost  přímo  vystavena  hospodářské  soutěži  na  trhu, na nějž není   přístup omezen.

 

   (3)  Věcně  příslušné  ministerstvo  je  povinno  v  případě  požadavku   sektorového  zadavatele  vykonávajícího  příslušnou  relevantní činnost   posoudit,  zda  ve  vztahu  k této činnosti existuje důvodný předpoklad   podle odstavce 2.

 

   (4)  Pokud  žádost  podává  příslušný  sektorový zadavatel, zašle kopii   žádosti ministerstvu a věcně příslušnému ministerstvu.

 

   (5)  Sektorový  zadavatel nezadává podle tohoto zákona veřejné zakázky,   pokud  mají  být  zadávány v souvislosti s výkonem příslušné relevantní   činnosti  sektorového zadavatele, ode dne účinnosti rozhodnutí Evropské   komise  podle  odstavce  1,  na  základě  kterého je relevantní činnost   vyjmuta  z  působnosti  tohoto zákona, popřípadě marným uplynutím lhůty   stanovené  právním  předpisem  Evropských  společenství^31)  pro takové   rozhodnutí.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČÁST DRUHÁ

 

ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

 

HLAVA I

 

DRUHY A PODMÍNKY POUŽITÍ ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍ

 

§ 21

 

   Druhy zadávacích řízení

 

   (1) Tento zákon upravuje tyto druhy zadávacích řízení

 

   a) otevřené řízení (§ 27),

 

   b) užší řízení (§ 28),

 

   c) jednací řízení s uveřejněním (§ 29),

 

   d) jednací řízení bez uveřejnění (§ 34),

 

   e) soutěžní dialog (§ 35),

 

   f) zjednodušené podlimitní řízení (§ 38).

 

   (2)  Zadavatel  může  pro zadání veřejné zakázky použít otevřené řízení   nebo  užší  řízení a za podmínek stanovených v § 22 a 23 rovněž jednací   řízení s uveřejněním nebo jednací řízení bez uveřejnění.

 

   (3)  Veřejný  zadavatel  může  pro  zadání  veřejné  zakázky  použít za   podmínek  stanovených  v  § 24 soutěžní dialog a za podmínek podle § 25   zjednodušené podlimitní řízení.

 

§ 22

 

Podmínky použití jednacího řízení s uveřejněním

 

   (1)   Zadavatel  může  zadat  veřejnou  zakázku  v  jednacím  řízení  s   uveřejněním,  jestliže v předchozím otevřeném řízení, užším řízení nebo   soutěžním  dialogu byly podány pouze neúplné nebo nepřijatelné nabídky,   podstatně   nezmění   zadávací  podmínky  a  zahájí  jednací  řízení  s   uveřejněním  bezodkladně  po  zrušení předchozího zadávacího řízení. Za   neúplné nabídky se považují nabídky, které nevyhověly kontrole úplnosti   podle § 71 odst. 8. Nepřijatelnými nabídkami jsou nabídky

 

   a)  nevhodné,  kterými jsou nabídky nesplňující požadavky zadavatele na   předmět plnění veřejné zakázky,

 

   b)  které  nesplnily  zadávací  podmínky  z  hlediska  jiných požadavků   zadavatele než na předmět veřejné zakázky,

 

   c) u kterých uchazeč neprokázal splnění kvalifikace,

 

   d) které jsou v rozporu s platnými právními předpisy,

 

   e)  které  obsahují  upravené  podmínky  plnění  v  rozporu s požadavky   zadavatele nebo neodůvodněnou mimořádně nízkou nabídkovou cenu, nebo

 

   f) které byly podány po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

 

   (2)  Oznámení  jednacího  řízení  s  uveřejněním  podle odstavce 1 není   zadavatel  povinen  uveřejnit, pokud v předchozím zadávacím řízení byly   ve  lhůtě  pro  podání  nabídek podány nabídky, které splnily požadavky   podle  §  69  odst. 5. V takovém případě postupuje zadavatel podle § 34   odst.  1 až 3 obdobně. Výzvu k jednání je zadavatel povinen zaslat všem   uchazečům,  kteří  podali  nabídky podle věty první. Ve výzvě k jednání   stanoví  zadavatel rovněž přiměřenou lhůtu k úpravě či doplnění nabídek   nebo  kvalifikace  v  potřebném  rozsahu; uchazeči podávají upravené či   doplněné  nabídky  nebo  kvalifikaci  v  této  lhůtě, která je současně   lhůtou pro podání nabídek. Ustanovení § 29 až 32 se nepoužijí.

 

   (3)   Zadavatel  může  zadat  veřejnou  zakázku  v  jednacím  řízení  s

   uveřejněním rovněž

 

   a)  ve výjimečných případech, pokud s ohledem na povahu dodávek, služeb   či   stavebních   prací   nebo   rizika  s  nimi  spojená  lze  důvodně   předpokládat, že nabídkové ceny uchazečů budou navzájem nesrovnatelné,

 

   b)  v  případě  veřejných  zakázek  na  služby,  a  to zejména jde-li o   pojišťovací, bankovní, investiční či projektové služby nebo auditorské,   tlumočnické,  právní  či  jiné  podobné  služby,  pokud  povaha  služeb   neumožňuje  dostatečně přesně určit předmět veřejné zakázky předem tak,   aby  jí bylo možné zadat postupy stanovenými tímto zákonem pro otevřené

   řízení  či  užší řízení, a to zejména pokud jde o stanovení hodnotících   kritérií již při zahájení otevřeného řízení či užšího řízení, nebo

 

   c)  v případě veřejných zakázek na stavební práce, pokud jde o stavební   práce  prováděné  výhradně  za  účelem výzkumu nebo vývoje a nikoliv za   účelem  dosažení  zisku  nebo  úhrady  nákladů  spojených  s výzkumem a   vývojem.

 

   (4) Sektorový zadavatel může zadat veřejnou zakázku v jednacím řízení s   uveřejněním i bez naplnění podmínek uvedených v odstavcích 1 až 3.

 

   (5)  Veřejný  zadavatel může zadat veřejnou zakázku v jednacím řízení s   uveřejněním  i  bez  naplnění  podmínek  uvedených v odstavcích 1 až 3,   jde-li o veřejnou zakázku na služby uvedené v příloze č. 2.

 

§ 23

 

Podmínky použití jednacího řízení bez uveřejnění

 

   (1)  Zadavatel  může  zadat  veřejnou  zakázku  v  jednacím  řízení bez   uveřejnění, jestliže

 

   a)  v  předchozím  otevřeném  řízení, užším řízení či jednacím řízení s   uveřejněním nebyly podány žádné nabídky,

 

   b)  v  předchozím  otevřeném  řízení, užším řízení či jednacím řízení s   uveřejněním byly podány pouze nevhodné nabídky podle § 22 odst. 1 písm.   a), nebo

 

   c)  nebyly  podány  žádné  žádosti  o  účast v užším řízení či jednacím   řízení s uveřejněním.

 

   (2)  Při  splnění  podmínek uvedených v odstavci 1 může zadavatel zadat   veřejnou  zakázku  v  jednacím řízení bez uveřejnění za předpokladu, že   podstatně  nezmění  zadávací  podmínky  a  zahájí  jednací  řízení  bez   uveřejnění bezodkladně po zrušení předchozího zadávacího řízení.

 

   (3)  V případě zadávání veřejné zakázky podle odstavce 1 oznámí veřejný   zadavatel  použití  tohoto  zadávacího  řízení  a  důvody  jeho použití   Evropské komisi, pokud o to Evropská komise požádá.

 

   (4)  Zadavatel  může  zadat  veřejnou  zakázku  v  jednacím  řízení bez   uveřejnění rovněž tehdy, jestliže

 

   a) veřejná zakázka může být splněna z technických či uměleckých důvodů,   z  důvodu  ochrany  výhradních  práv  nebo  z  důvodů  vyplývajících ze   zvláštního právního předpisu pouze určitým dodavatelem, nebo

 

   b) veřejnou zakázku je nezbytné zadat v krajně naléhavém případě, který   zadavatel  svým  jednáním  nezpůsobil  a  ani jej nemohl předvídat, a z   časových  důvodů  není  možné  zadat  veřejnou  zakázku  v  jiném druhu   zadávacího řízení.

 

   (5)  V  jednacím  řízení  bez  uveřejnění  může  být veřejná zakázka na   dodávky zadána, jestliže

 

   a)  dodávané  zboží  je  vyráběno  pouze pro účely výzkumu nebo vývoje,   vyjma  případů,  kdy  je  zboží  vyráběno  ve větším množství za účelem   dosažení  zisku  zadavatele  nebo  za účelem pokrytí nákladů zadavatele   spojených s výzkumem nebo vývojem,

 

   b)  jde  o  dodatečné  dodávky  od  téhož  dodavatele,  s nímž již byla   uzavřena  smlouva,  které  jsou  určeny  jako  částečná náhrada původní   dodávky  nebo  jako  rozšíření  stávajícího  rozsahu  dodávky,  a to za   předpokladu,  že  by změna dodavatele nutila zadavatele pořizovat zboží   odlišných   technických   parametrů,   které   by   měly   za  následek   neslučitelnost   s  původní  dodávkou  nebo  by  znamenaly  nepřiměřené   technické  obtíže  při  provozu  a údržbě původní dodávky; celková doba   trvání původní smlouvy, včetně doby trvání smlouvy na dodatečné dodávky   podle   tohoto   ustanovení,   nesmí  v  případě  veřejného  zadavatele   přesáhnout dobu 3 let, pokud to není odůvodněno zvláštními okolnostmi,

 

   c) jde o dodávky nabízené a kupované na komoditních burzách,

 

   d)   jde   o  dodávky  pořizované  za  zvláště  výhodných  podmínek  od   dodavatele, který je v likvidaci, nebo v případě, že je vůči dodavateli   vedeno  insolvenční  řízení, od osoby oprávněné disponovat s majetkovou   podstatou, nebo

 

   e) jde o zboží pořizované za cenu podstatně nižší, než je obvyklá tržní   cena,  a  podstatně  nižší  cena  je  dodavatelem nabízena jen po velmi   krátkou  dobu;  veřejný  zadavatel je oprávněn zadat veřejnou zakázku v   jednacím  řízení  bez uveřejnění podle tohoto písmene pouze ve vztahu k   podlimitní veřejné zakázce.

 

   (6)  V  jednacím  řízení  bez  uveřejnění může zadavatel zadat veřejnou   zakázku  na  služby rovněž v případě, jestliže je zadávána v návaznosti   na  soutěž  o  návrh,  podle  jejíchž pravidel musí být veřejná zakázka   zadána  vybranému  účastníkovi  nebo jednomu z vybraných účastníků této   soutěže.  V  případě  více  vybraných  účastníků  soutěže  o  návrh  je   zadavatel  povinen  vyzvat  k  jednání v jednacím řízení bez uveřejnění   všechny vybrané účastníky.

 

   (7)  V  jednacím  řízení  bez  uveřejnění může zadavatel zadat veřejnou   zakázku  na  stavební  práce  nebo  veřejnou zakázku na služby rovněž v   případě, jestliže jde o

 

   a)  dodatečné  stavební  práce  nebo  dodatečné  služby,  které  nebyly   obsaženy  v  původních  zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v   důsledku  objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební   práce  nebo  dodatečné  služby  jsou  nezbytné  pro provedení původních   stavebních  prací  nebo  pro  poskytnutí  původních  služeb,  a  to  za   předpokladu, že

 

   1.  dodatečné  stavební  práce nebo dodatečné služby budou zadány témuž   dodavateli,

 

   2. dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby nemohou být technicky   nebo  ekonomicky  odděleny  od  původní  veřejné zakázky, pokud by toto   oddělení  způsobilo  závažnou  újmu  zadavateli,  nebo  ačkoliv je toto   oddělení  technicky  či ekonomicky možné, jsou dodatečné stavební práce   nebo  dodatečné  služby  zcela  nezbytné pro dokončení předmětu původní   veřejné zakázky, a

 

   3. v případě veřejného zadavatele celkový rozsah dodatečných stavebních   prací  nebo  dodatečných  služeb  nepřekročí  20 % ceny původní veřejné   zakázky, nebo

 

   b)  nové  stavební  práce  a  v  případě  veřejného zadavatele i o nové   služby,  spočívající  ve  stavebních  pracích  nebo  službách  téhož či   podobného  druhu,  jako v původní veřejné zakázce, a to za předpokladu,   že

 

   1. nové stavební práce nebo nové služby budou zadány témuž dodavateli,

 

   2.  původní  veřejná  zakázka byla zadána v otevřeném řízení nebo užším   řízení  a  v  případě sektorového zadavatele rovněž v jednacím řízení s   uveřejněním,

 

   3.  v  zadávacích  podmínkách původního zadávacího řízení byla obsažena   možnost  zadat veřejnou zakázku na nové stavební práce nebo nové služby   v jednacím řízení bez uveřejnění,

 

   4.  předpokládaná  hodnota  veřejné zakázky na nové stavební práce nebo   nové  služby  byla  zahrnuta  do  předpokládané hodnoty původní veřejné   zakázky a

 

   5.  jednací  řízení  bez  uveřejnění  bude  zahájeno  do  3 let ode dne   uzavření smlouvy na původní veřejnou zakázku.

 

   (8)  Sektorový  zadavatel  je  oprávněn  pro  zadání nadlimitní veřejné   zakázky použít jednací řízení bez uveřejnění rovněž v případě,

 

   a) kdy je veřejná zakázka zadávána pouze pro účely výzkumu nebo vývoje,   nikoliv  však  za  účelem dosažení zisku zadavatele nebo úhrady nákladů   zadavatele  spojených  s výzkumem nebo vývojem, a to za předpokladu, že   zadání  takové  veřejné  zakázky  nebrání  zadání  následných veřejných   zakázek  jiným  dodavatelům;  odstavec  5  písm.  a) se v tomto případě   nepoužije, nebo

 

   b) pokud jde o veřejnou zakázku zadávanou na základě rámcové smlouvy.

 

   (9) Jde-li o případy uvedené v odstavci 4 písm. b), odstavci 5 písm. d)   nebo e), odstavci 7 písm. a) nebo odstavci 8 písm. b), nelze v jednacím   řízení bez uveřejnění zadat rámcovou smlouvu.

 

§ 24

 

Podmínky použití soutěžního dialogu

 

   (1)  Veřejný  zadavatel  může  pro  zadání  veřejné  zakázky se zvláště   složitým   předmětem  plnění  použít  soutěžní  dialog,  pokud  použití   otevřeného  řízení  či  užšího řízení není s ohledem na povahu předmětu   plnění veřejné zakázky možné.

 

   (2)  Za  veřejnou  zakázku  se  zvláště  složitým  předmětem  plnění je   považována  veřejná  zakázka,  u  níž není veřejný zadavatel objektivně   schopen přesně vymezit

 

   a) technické podmínky podle § 46 odst. 4 a 5, nebo

 

   b) právní nebo finanční požadavky na plnění veřejné zakázky.

 

§ 25

 

Podmínky použití zjednodušeného podlimitního řízení

 

   Veřejný zadavatel může použít zjednodušené podlimitní řízení pro zadání

 

   a)  podlimitní  veřejné  zakázky  na  dodávky  nebo  podlimitní veřejné

   zakázky na služby, nebo

 

   b)  podlimitní  veřejné  zakázky na stavební práce, jejíž předpokládaná   hodnota nepřesáhne 20 000 000 Kč bez daně z přidané hodnoty.

 

HLAVA II

 

ZAHÁJENÍ A PRŮBĚH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

 

§ 26

 

Zahájení zadávacího řízení

 

   (1) Zadávací řízení zahajuje zadavatel

 

   a) uveřejněním oznámení o zahájení zadávacího řízení nebo

 

   b) odesláním výzvy o zahájení zadávacího řízení.

 

   (2) Za oznámení o zahájení zadávacího řízení se pro účely tohoto zákona   považuje

 

   a)  oznámení  otevřeného  řízení,  užšího  řízení,  jednacího  řízení s   uveřejněním nebo soutěžního dialogu veřejným zadavatelem,

 

   b)  oznámení  otevřeného  řízení, užšího řízení nebo jednacího řízení s   uveřejněním sektorovým zadavatelem,

 

   c)  pravidelné  předběžné  oznámení  sektorového  zadavatele,  pokud je   použito  jako  způsob  zahájení  užšího  řízení  či  jednacího řízení s   uveřejněním,

 

   d)   zjednodušené   oznámení  v  případě  zadávání  veřejné  zakázky  v   dynamickém nákupním systému.

 

   (3)  Za  výzvu  o zahájení zadávacího řízení se pro účely tohoto zákona   považuje

 

   a) písemná výzva k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění,

 

   b) písemná výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení,

 

   c)  písemná  výzva k podání nabídek v řízení na základě rámcové smlouvy

   (§ 92).

 

   (4)  Zadavatel  je  povinen  uveřejnit  oznámení  o zahájení zadávacího   řízení způsobem uvedeným v § 146 a 147.

 

   (5)  Zahájí-li  veřejný  zadavatel  zadávání podlimitní veřejné zakázky   postupem  platným  pro  zadávání  nadlimitní veřejné zakázky, postupuje   podle  ustanovení  platných  pro  zadávání  nadlimitní veřejné zakázky.   Zahájí-li  veřejný zadavatel zadávání veřejné zakázky malého rozsahu (§   12  odst.  3) postupem platným pro zadávání podlimitní veřejné zakázky,   postupuje  podle  ustanovení  platných  pro zadávání podlimitní veřejné   zakázky.

 

§ 27

 

Otevřené řízení

 

   V  oznámení  otevřeného  řízení  oznamuje  zadavatel  neomezenému počtu   dodavatelů  svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení;   oznámení  otevřeného  řízení  je výzvou k podání nabídek dodavatelů a k   prokázání splnění kvalifikace.

 

§ 28

 

Užší řízení

 

   (1)  V  oznámení  užšího  řízení  oznamuje  zadavatel neomezenému počtu   dodavatelů  svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení;   oznámení  užšího  řízení  je  výzvou  k  podání žádostí o účast v užším   řízení a k prokázání splnění kvalifikace.

 

   (2)  Zájemci  podávají  písemnou  žádost  o  účast  a prokazují splnění   kvalifikace  ve  stanovené  lhůtě.  Po  posouzení  kvalifikace  zájemců   zadavatel  vyzve zájemce, kteří prokázali splnění kvalifikace, k podání   nabídky.  Pokud zadavatel v oznámení užšího řízení omezil počet zájemců   pro  účast v užším řízení, vyzve k podání nabídky pouze zájemce vybrané   v souladu s § 61, jde-li o veřejného zadavatele, nebo v souladu s § 66,   jde-li  o  sektorového  zadavatele. Zadavatel může stanovit i maximální   počet zájemců, jež vyzve k podání nabídky.

 

   (3)  Veřejný  zadavatel  je  povinen  vyzvat k podání nabídky nejméně 5   zájemců. Bylo-li veřejnému zadavateli podáno méně než 5 žádostí o účast   v užším řízení nebo méně žádostí o účast, než veřejný zadavatel uvedl v   oznámení  užšího  řízení, může vyzvat k podání nabídky všechny zájemce,   kteří   podali  žádost  o  účast  a  prokázali  splnění  kvalifikace  v   požadovaném  rozsahu.  To  platí i v případě, pokud splnění kvalifikace   prokázalo méně než 5 zájemců.

 

   (4)  Sektorový  zadavatel  je povinen vyzvat k podání nabídky nejméně 3   zájemce.  Pokud byly sektorovému zadavateli podány méně než 3 žádosti o   účast  v  užším řízení nebo méně žádostí o účast, než zadavatel uvedl v   oznámení  užšího  řízení, může vyzvat k podání nabídky všechny zájemce,   kteří   podali  žádost  o  účast  a  prokázali  splnění  kvalifikace  v   požadovaném  rozsahu.  To  platí i v případě, pokud splnění kvalifikace   prokázali méně než 3 zájemci.

 

   (5) Písemná výzva k podání nabídek obsahuje alespoň

 

   a)  zadávací  dokumentaci nebo podmínky přístupu či poskytnutí zadávací   dokumentace podle § 48,

 

   b) informaci o uveřejnění oznámení užšího řízení,

 

   c)  lhůtu  pro podání nabídek; to neplatí, jestliže sektorový zadavatel   stanoví lhůtu podle § 41 odst. 4,

 

   d) místo podání nabídek,

 

   e)  údaje  o  hodnotících kritériích podle § 78, pokud nejsou uvedeny v   oznámení užšího řízení či zadávací dokumentaci, a

 

   f) informaci o tom, v jakém jazyce může být nabídka podána.

 

§ 29

 

Jednací řízení s uveřejněním

 

   (1)  V  oznámení jednacího řízení s uveřejněním oznamuje zadavatel svůj   úmysl  zadat  veřejnou  zakázku  v  tomto  zadávacím  řízení;  oznámení   jednacího  řízení  s  uveřejněním  je výzvou k podání žádostí o účast v   jednacím řízení s uveřejněním a k prokázání splnění kvalifikace.

 

   (2)  Zájemci  podávají  písemnou  žádost  o  účast  a prokazují splnění   kvalifikace  ve  stanovené  lhůtě.  Po  posouzení  kvalifikace  zájemců   zadavatel  vyzve zájemce, kteří prokázali splnění kvalifikace, k podání   nabídek.  Pokud  zadavatel  v  oznámení  jednacího řízení s uveřejněním   omezil počet zájemců pro účast v jednacím řízení s uveřejněním, vyzve k   podání  nabídek  pouze  zájemce  vybrané  v  souladu  s  § 61, jde-li o   veřejného  zadavatele,  nebo  v  souladu  s  § 66, jde-li o sektorového   zadavatele.  Zadavatel  může  stanovit  i  maximální počet zájemců, jež   vyzve k podání nabídek.

 

   (3)  Zadavatel  je  povinen  vyzvat k podání nabídek nejméně 3 zájemce.   Pokud  byly  zadavateli  podány  méně  než 3 žádosti o účast v jednacím   řízení  s  uveřejněním nebo méně žádostí o účast, než zadavatel uvedl v   oznámení  jednacího  řízení s uveřejněním, může vyzvat k podání nabídek   všechny  zájemce,  kteří  podali  žádost  o  účast  a prokázali splnění   kvalifikace  v požadovaném rozsahu. To platí i v případě, pokud splnění   kvalifikace prokázali méně než 3 zájemci.

 

   (4) Písemná výzva k podání nabídek obsahuje alespoň

 

   a)  zadávací  dokumentaci nebo podmínky přístupu či poskytnutí zadávací   dokumentace podle § 48,

 

   b) informaci o uveřejnění oznámení jednacího řízení s uveřejněním,

 

   c)  lhůtu  pro podání nabídek; to neplatí, jestliže sektorový zadavatel   stanoví lhůtu podle § 41 odst. 4,

 

   d) místo podání nabídek,

 

   e)  údaje  o  hodnotících kritériích podle § 78, pokud nejsou uvedeny v   oznámení jednacího řízení s uveřejněním či zadávací dokumentaci,

 

   f)  počet  uchazečů,  s  nimiž  zadavatel  zahájí  jednání o nabídkách,   rozhodl-li  se  zadavatel  pro  omezení  počtu zájemců, s nimiž jednání   zahájí;  v  takovém  případě  zadavatel  ve  výzvě uvede, zda připouští   jednání  o  nabídkách  i  s  nižším než uvedeným počtem uchazečů, pokud   nebude  podán  dostatečný  počet  nabídek  nebo  po  posouzení podaných   nabídek by měl být hodnocen menší než uvedený počet nabídek,

 

   g) způsob a zásady jednání s uchazeči o nabídkách,

 

   h)  způsob  výběru  uchazečů  pro  další  fáze  jednání, rozhodne-li se   zadavatel  postupně omezovat počet uchazečů, o jejichž nabídkách bude v   jednotlivých fázích jednat, a

 

   i) informaci o tom, v jakém jazyce může být nabídka podána.

 

§ 30

 

Jednání o nabídkách v jednacím řízení s uveřejněním

 

   (1)  Po  otevření  obálek s nabídkami, po posouzení a hodnocení nabídek   podle  hlavy  VII  této  části  zákona  oznámí  zadavatel  písemně všem   uchazečům,  jejichž  nabídky  byly hodnoceny a kteří nebyli vyloučeni z   účasti  v  jednacím  řízení s uveřejněním, předběžný výsledek hodnocení   nabídek.  Současně  s oznámením o předběžném výsledku hodnocení nabídek   zadavatel  tyto  uchazeče písemně pozve k prvnímu jednání o nabídkách a   uvede dobu, místo a jazyk jednání.

 

   (2)  Pokud  zadavatel  ve  výzvě k podání nabídek uvedl, že omezí počet   uchazečů,  s  nimiž  zahájí  jednání  o  nabídkách,  pozve  k jednání o   nabídkách  pouze  takto  omezený  počet  uchazečů. Při prvním jednání o   nabídkách  nelze  použít  omezení  uvedená v § 29 odst. 4 písm. f) a h)   současně.

 

   (3)  Zadavatel  je  povinen  v  oznámení jednacího řízení s uveřejněním   uvést, zda se jednání o nabídkách uskuteční v několika fázích za účelem   postupného  omezování  počtu  uchazečů, s nimiž bude o jejich nabídkách   jednáno.  Zadavatel  je oprávněn uskutečnit jednání v několika fázích i   tehdy, pokud počet uchazečů nebude v jednotlivých fázích omezován.

 

   (4)  Zadavatel  je oprávněn jednat s uchazeči o všech podmínkách plnění   obsažených  v  nabídkách,  zejména  o  podmínkách, které jsou předmětem   hodnocení.  Zadavatel není oprávněn v průběhu jednání o nabídkách měnit   zadávací podmínky.

 

   (5)  Zadavatel  může  jednáním  o  nabídkách  pověřit hodnotící komisi,   některé její členy či jakoukoliv jinou osobu. Pro tyto osoby platí § 74   odst. 7 a § 75 odst. 6 první věta obdobně.

 

   (6)  Zadavatel  není  oprávněn  v  průběhu jednání o nabídkách sdělovat   uchazečům  údaje  týkající  se  nabídky jiného uchazeče bez předchozího   souhlasu takového uchazeče, vyjma aktuální výše nabídkové ceny.

 

   (7)  Zadavatel  může  jednat  o nabídkách se všemi uchazeči současně či   odděleně.

 

   (8)  Zadavatel zajistí v rámci všech jednání o nabídkách dodržení zásad   uvedených v § 6.

 

§ 31

 

Jednání   o   nabídkách   v  jednotlivých  fázích  jednacího  řízení  s

uveřejněním

 

   (1)  Na  každé  jednání  o  nabídkách  musí být uchazeč písemně pozván,   nevzal-li  termín  a  místo  dalšího  jednání  na vědomí při předchozím   jednání. Zadavatel stanoví v pozvánce den, hodinu a místo jednání.

 

   (2)  Z  každého  jednání  o  nabídkách  vyhotovuje zadavatel protokol s   uvedením  všech  ujednání, která mohou mít za následek změnu nabídky či   návrhu  smlouvy  (dále  jen  "protokol  z jednání"). Protokol z jednání   podepisuje  zadavatel  a  uchazeč  či  uchazeči,  kteří  se  jednání  o   nabídkách účastnili.

 

   (3)  Podpisem každého protokolu z jednání se pro uchazeče stávají údaje   a  ujednání  uvedená  v  protokolu z jednání závazná. Pozdější ujednání   uvedené v podepsaném protokolu z jednání nahrazuje předchozí ujednání.

 

   (4)  Uchazeč  je  oprávněn  nahlížet  do protokolu z jednání, jehož byl   účasten, a pořizovat z něj výpisy či opisy.

 

   (5)  Po  ukončení  každé  fáze jednání o nabídkách stanoví zadavatel na   základě  výsledků  jednání  pořadí  uchazečů.  Pořadí  uchazečů stanoví   zadavatel  na základě hodnotících kritérií podle § 29 odst. 4 písm. e),   a to vždy za použití všech hodnotících kritérií. Zadavatel je povinen o   stanovení  pořadí  uchazečů  vyhotovit  protokol, v němž uvede výsledky   hodnocení  jednání  o  nabídkách, pořadí uchazečů a informaci o tom, se   kterými  uchazeči  bude  jednáno  v  další  fázi  (dále jen "protokol o   konečném výsledku hodnocení").

 

   (6) Protokol o konečném výsledku hodnocení je zadavatel povinen doručit   všem   uchazečům,  s  nimiž  bylo  jednání  o  nabídkách  v  dané  fázi   uskutečněno, a to nejpozději do 5 dnů po ukončení každé fáze jednání.

 

   (7)  Zadavatel  může  před zahájením jakékoliv fáze jednání o nabídkách   oznámit  uchazečům, že jde o poslední fázi jednání o nabídkách; na této   skutečnosti  se  může  zadavatel  se  všemi  uchazeči  kdykoliv písemně   dohodnout.

 

   (8)  Ustanovení  odstavců  2  až  5  platí obdobně i pro případ, kdy se   uskutečňuje pouze jedno jednání s uchazeči.

 

§ 32

 

Úprava návrhu smlouvy v jednacím řízení s uveřejněním

 

   (1) Uchazeč, jenž se podle výsledků jednání o nabídkách umístil první v   pořadí,  doručí  zadavateli  do  7 dnů po doručení protokolu o konečném   výsledku  hodnocení  upravený  návrh  smlouvy,  pokud  se  nedohodne se   zadavatelem  na  jiné  lhůtě.  Zadavatel  je  povinen  tomuto  uchazeči   společně  s  protokolem  o  konečném  výsledku  hodnocení  zaslat kopie   veškerých protokolů z jednání o jeho nabídce.

 

   (2)  Upravený  návrh  smlouvy podle odstavce 1 musí odpovídat výsledkům   jednání  o  nabídce tohoto uchazeče a musí zahrnovat kromě údajů, které   již  byly obsaženy v původní nabídce a nebyly dotčeny výsledky jednání,   veškerá ujednání vyplývající z protokolů z jednání týkajících se tohoto   uchazeče.  Upravený  návrh  smlouvy  nahrazuje  původní  návrh  smlouvy   obsažený v nabídce.

 

   (3)  Zadavatel  může  požadovat, aby k upravenému návrhu smlouvy byly v   odůvodněných případech předloženy i další dokumenty.

 

   (4)   Zadavatel   odmítne  upravený  návrh  smlouvy,  pokud  neodpovídá   výsledkům jednání o nabídce a neobsahuje ujednání uvedená v protokolech   z jednání nebo obsahuje jiné údaje, než byly obsaženy v původní nabídce   uchazeče,  které  nebyly  dotčeny  jednáním  o  jeho nabídce. V takovém   případě  stanoví zadavatel přiměřenou lhůtu k úpravě či doplnění návrhu   smlouvy.

 

   (5) Nepředloží-li vybraný uchazeč upravený návrh smlouvy ve lhůtě podle   odstavce 1 nebo neupraví-li či nedoplní-li upravený návrh smlouvy podle   odstavce  4,  může  zadavatel  vyzvat  k  předložení  upraveného návrhu   smlouvy uchazeče umístěného podle výsledků jednání o nabídkách postupně   na  druhém,  popřípadě  na  třetím místě. Odstavce 1 až 4 se použijí ve   vztahu k těmto uchazečům obdobně.

 

   (6) Ustanovení odstavců 1 až 5 se nepoužijí, pokud na základě jednání o   nabídkách nedošlo ke změně podmínek v návrhu smlouvy uchazeče.

 

§ 33

 

Zvláštní  ustanovení  o  jednání  sektorového  zadavatele  před podáním

nabídek

 

   (1)  V  případě veřejné zakázky se zvláště složitým předmětem plnění (§   24 odst. 2) může sektorový zadavatel po posouzení kvalifikace zájemců a   případném  omezení  jejich  počtu  písemně  vyzvat  zájemce k účasti na   jednání  za  účelem nalezení a vymezení jednoho či více vhodných řešení   způsobilých splnit jeho potřeby a požadavky.

 

   (2) Sektorový zadavatel je oprávněn specifikovat své potřeby, požadavky   a jiné skutečnosti též ve zvláštní dokumentaci.

 

   (3)  Písemná  výzva  podle  odstavce  1 musí obsahovat alespoň zvláštní   dokumentaci  podle  odstavce  2  nebo  podmínky  přístupu či poskytnutí   zvláštní  dokumentace  nebo zadávací dokumentaci nebo podmínky přístupu   či  poskytnutí  zadávací dokumentace; v takovém případě se § 29 odst. 4   písm. a) nepoužije.

 

   (4)  Ustanovení  §  36  odst. 2 až 7 se použijí pro jednání sektorového   zadavatele se zájemci vyzvanými podle odstavce 1 obdobně.

 

   (5) Sektorový zadavatel vyzve všechny zájemce, které vyzval k účasti na   jednání,  k  podání nabídek. Vedle náležitostí podle § 29 odst. 4 platí   pro výzvu k podání nabídek § 37 odst. 1 a 2 obdobně.

 

§ 34

 

Jednací řízení bez uveřejnění

 

   (1) V písemné výzvě k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění oznamuje   zadavatel  zájemci  nebo  omezenému  počtu  zájemců  svůj  úmysl  zadat   veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení.

 

   (2)  Písemná  výzva  k  jednání  v  jednacím řízení bez uveřejnění musí   obsahovat alespoň

 

   a) informaci o předmětu veřejné zakázky,

 

   b) identifikační údaje zadavatele,

 

   c)  zadávací  dokumentaci nebo podmínky přístupu či poskytnutí zadávací   dokumentace  podle  §  48;  to  neplatí, pokud jde o případy podle § 23   odst. 4 písm. b), odst. 5 písm. c) až e) a odst. 8 písm. b),

 

   d)  místo,  den a hodinu konání prvního jednání včetně uvedení, v jakém   jazyce bude jednáno,

 

   e) způsob a zásady jednání, bude-li jednání vedeno s více zájemci,

 

   f)  termín  posledního  možného jednání, a to zejména s přihlédnutím ke   lhůtě pro podání nabídek,

 

   g)  lhůtu  a  místo  pro  podání  nabídek,  pokud nemají být tyto údaje   dohodnuty až v rámci jednání,

 

   h)  požadavky na prokázání splnění kvalifikace, může-li být zadavatelem   prokázání splnění kvalifikace požadováno, a

 

   i)  údaje  o  hodnotících kritériích podle § 78, pokud nejsou uvedeny v   zadávací  dokumentaci  a  není-li  veřejná  zakázka  zadávána  jedinému   zájemci.

 

   (3)  Je-li  v  jednacím  řízení  bez uveřejnění jednáno s více zájemci,   nesmí  zadavatel  sdělovat  zájemci údaje týkající se podmínek a návrhů   uvedených jiným zájemcem bez jeho předchozího souhlasu.

 

   (4) V rámci jednání je zadavatel oprávněn dohodnout s vyzvanými zájemci   i jiné podmínky plnění veřejné zakázky, než které byly uvedeny ve výzvě   k  jednání  či  v zadávací dokumentaci. Jakákoliv změna podmínek plnění   veřejné  zakázky  však  musí  i nadále splňovat předpoklady pro použití   jednacího řízení bez uveřejnění (§ 23).

 

§ 35

 

Soutěžní dialog

 

   (1)   V   oznámení   soutěžního   dialogu  oznamuje  veřejný  zadavatel   neomezenému  počtu dodavatelů svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto   zadávacím  řízení;  oznámení  soutěžního  dialogu  je  výzvou  k podání   žádostí o účast v soutěžním dialogu a k prokázání splnění kvalifikace.

 

   (2)  Vedle  oznámení  podle  odstavce  1  je veřejný zadavatel oprávněn   specifikovat  své  potřeby,  požadavky  a  jiné  skutečnosti  rovněž  v   dokumentaci soutěžního dialogu.

 

   (3)  Zájemci  podávají  písemnou  žádost  o  účast  a prokazují splnění   kvalifikace  ve stanovené lhůtě. Po posouzení kvalifikace zájemců vyzve   veřejný  zadavatel  zájemce,  kteří  prokázali  splnění  kvalifikace, k   účasti   v  soutěžním  dialogu.  Pokud  veřejný  zadavatel  v  oznámení   soutěžního  dialogu  omezil  počet zájemců v soutěžním dialogu, vyzve k   účasti  v  soutěžním  dialogu  pouze  zájemce vybrané v souladu s § 61.   Veřejný  zadavatel může stanovit i maximální počet zájemců, jež vyzve k   účasti v soutěžním dialogu.

 

   (4)  Veřejný  zadavatel  je povinen vyzvat k účasti v soutěžním dialogu   nejméně  3  zájemce.  Pokud byly veřejnému zadavateli podány méně než 3   žádosti  o  účast  nebo  méně  žádostí  o  účast, než zadavatel uvedl v   oznámení  soutěžního  dialogu, může veřejný zadavatel vyzvat k účasti v   soutěžním  dialogu  všechny  zájemce,  kteří  podali  žádost  o účast a   prokázali  splnění  kvalifikace  v  požadovaném  rozsahu.  To platí i v   případě, pokud splnění kvalifikace prokázali méně než 3 zájemci.

 

   (5) Písemná výzva k účasti v soutěžním dialogu obsahuje alespoň

 

   a)  dokumentaci soutěžního dialogu nebo podmínky přístupu či poskytnutí   dokumentace soutěžního dialogu; ustanovení § 48 se použije obdobně,

 

   b) informaci o uveřejnění oznámení soutěžního dialogu,

 

   c)  údaje  o  hodnotících kritériích podle § 78, pokud nejsou uvedeny v   oznámení soutěžního dialogu či dokumentaci soutěžního dialogu, a

 

   d)  informaci  o  místě  a době prvního jednání v soutěžním dialogu a v   jakém jazyce bude jednáno.

 

   (6)  Veřejný  zadavatel  může  účastníkům soutěžního dialogu poskytnout   soutěžní  ceny  za  to, že řešení jimi předložené bylo vybráno veřejným   zadavatelem  jako  způsobilé  splnit  jeho potřeby a požadavky. Veřejný   zadavatel  může  účastníkům  soutěžního  dialogu poskytnout rovněž jiné   platby spojené s jejich účastí v soutěžním dialogu. Podmínky poskytnutí   soutěžních  cen  či  jiných  plateb  uvede veřejný zadavatel v oznámení   soutěžního dialogu nebo dokumentaci soutěžního dialogu.

 

§ 36

 

Průběh soutěžního dialogu

 

   (1) Veřejný zadavatel vede jednání s vyzvanými zájemci s cílem nalézt a   vymezit jedno nebo více vhodných řešení způsobilých splnit jeho potřeby   a požadavky.

 

   (2)  V  průběhu  soutěžního  dialogu může veřejný zadavatel projednat s   vyzvanými zájemci veškeré aspekty veřejné zakázky.

 

   (3)  V průběhu soutěžního dialogu je veřejný zadavatel povinen zajistit   dodržení  zásad  podle  §  6.  Veřejný  zadavatel  musí zajistit rovněž   důvěrnost navrhovaných řešení nebo jiných důvěrných informací sdělených   zájemcem  v soutěžním dialogu. Zpřístupnit navrhované řešení či důvěrné   informace  je  zadavatel  oprávněn  pouze  tehdy,  pokud k tomu obdržel   předchozí  písemný  souhlas  zájemce, který takové řešení navrhnul nebo   jehož se takové informace týkají.

 

   (4)  O  každém jednání v soutěžním dialogu je veřejný zadavatel povinen   vyhotovit protokol, z něhož bude patrný předmět a výsledek jednání.

 

   (5)  Veřejný  zadavatel  není povinen jednat se všemi vyzvanými zájemci   současně,  je však povinen zachovat obdobný předmět a rozsah jednání se   všemi zájemci.

 

   (6)  Veřejný  zadavatel si může v oznámení soutěžního dialogu vyhradit,   že  soutěžní  dialog  bude  probíhat ve fázích, jejichž cílem je snížit   počet  řešení,  o  nichž  bude  nadále probíhat soutěžní dialog. Snížit   počet řešení podle věty první je veřejný zadavatel povinen provést vždy   podle  hodnotících  kritérií uveřejněných v oznámení soutěžního dialogu   či  v  dokumentaci soutěžního dialogu, a to vždy po skončení jednotlivé   fáze.

 

   (7)  Veřejný  zadavatel  pokračuje v dialogu do doby, než může vybrat a   určit  jedno  nebo  více  řešení  způsobilých  splnit  jeho  potřeby  a   požadavky.

 

§ 37

 

Výzva k podání nabídek v soutěžním dialogu

 

   (1)  O ukončení jednání v soutěžním dialogu informuje veřejný zadavatel   písemně  všechny  zájemce,  kteří  byli  vyzváni  k  účasti v soutěžním   dialogu, a současně tyto zájemce písemně vyzve k podání nabídek.

 

   (2)  Ve  výzvě  k podání nabídky musí být veřejným zadavatelem náležitě   vymezeno  jedno  či  více řešení pro plnění veřejné zakázky, které bylo   vybráno zadavatelem v soutěžním dialogu.

 

   (3)  Pokud  veřejný  zadavatel  vybral více řešení, platí, že připustil   varianty nabídek.

 

   (4) Výzva k podání nabídek obsahuje alespoň

 

   a) lhůtu pro podání nabídek,

 

   b) místo pro podání nabídek,

 

   c) informaci o tom, v jakém jazyce může být podána nabídka, a

 

   d)  zadávací  dokumentaci nebo podmínky přístupu či poskytnutí zadávací   dokumentace podle § 48.

 

§ 38

 

Zjednodušené podlimitní řízení

 

   (1)  Ve  zjednodušeném  podlimitním  řízení  vyzývá  veřejný  zadavatel   písemnou  výzvou  nejméně  5  zájemců  k  podání  nabídky a k prokázání   splnění kvalifikace.

 

   (2)  Písemnou výzvu podle odstavce 1 uveřejní veřejný zadavatel vhodným   způsobem po celou dobu trvání lhůty pro podání nabídek.

 

   (3)  Veřejný  zadavatel  nesmí  vyzývat opakovaně stejný okruh zájemců,   není-li  to  odůvodněno  předmětem  plnění  veřejné  zakázky  či jinými   zvláštními okolnostmi.

 

   (4) Písemná výzva podle odstavce 1 obsahuje alespoň

 

   a) identifikační údaje veřejného zadavatele,

 

   b) informaci o druhu a předmětu veřejné zakázky,

 

   c)  zadávací  dokumentaci nebo podmínky přístupu či poskytnutí zadávací   dokumentace podle § 48,

 

   d) lhůtu a místo pro podání nabídek,

 

   e) požadavky na prokázání splnění kvalifikace podle § 62,

 

   f)  údaje  o  hodnotících kritériích podle § 78, pokud nejsou uvedeny v   zadávací dokumentaci.

 

HLAVA III

 

LHŮTY

 

§ 39

 

Lhůty v zadávacím řízení platné pro veřejného zadavatele

 

   (1)  Veškeré  lhůty  určené  veřejným  zadavatelem musí být stanoveny s   ohledem na předmět veřejné zakázky.

 

   (2)  Lhůta pro doručení žádostí o účast v užším řízení, jednacím řízení   s   uveřejněním   nebo   soutěžním   dialogu   a  požadovaných  dokladů   prokazujících splnění kvalifikace nesmí být

 

   a) u nadlimitních veřejných zakázek

 

   1. kratší než 37 dnů, nebo

 

   2.  kratší  než  15 dnů v užším řízení a jednacím řízení s uveřejněním,   pokud  z naléhavých objektivních důvodů nelze stanovit lhůtu podle bodu   1,

 

   b) u podlimitních veřejných zakázek

 

   1. kratší než 15 dnů, nebo

 

   2.  kratší  než  10 dnů v užším řízení a jednacím řízení s uveřejněním,   pokud  z naléhavých objektivních důvodů nelze stanovit lhůtu podle bodu

   1.

 

   (3) Lhůta pro podání nabídek nesmí být

 

   a) u nadlimitních veřejných zakázek

 

   1. kratší než 52 dny v otevřeném řízení,

 

   2. kratší než 40 dnů v užším řízení, nebo

 

   3.  kratší  než  10 dnů v užším řízení, pokud z naléhavých objektivních   důvodů nelze stanovit lhůtu podle bodu 2,

 

   b) u podlimitních veřejných zakázek

 

   1. kratší než 22 dny v otevřeném řízení,

 

   2.  kratší  než  15  dnů  v užším řízení a ve zjednodušeném podlimitním   řízení, nebo

 

   3.  kratší  než  7  dnů  v  užším řízení a ve zjednodušeném podlimitním   řízení,  pokud  z  naléhavých  objektivních důvodů nelze stanovit lhůtu   podle bodu 2.

 

   (4) Lhůtu pro podání nabídek stanoví veřejný zadavatel

 

   a)  v  soutěžním  dialogu  a v jednacím řízení s uveřejněním ve výzvě k   podání nabídek,

 

   b)  v  jednacím  řízení bez uveřejnění ve výzvě k jednání, pokud nebude   dohodnuta až v rámci jednání,

 

   c)  v  řízení  na  základě rámcové smlouvy podle § 92 ve výzvě k podání   nabídky.

 

   (5)  Lhůty začínají běžet dnem následujícím po dni odeslání oznámení či   výzvy o zahájení zadávacího řízení nebo výzvy k podání nabídek.

 

§ 40

 

Změny lhůt v zadávacím řízení platných pro veřejného zadavatele

 

   (1)  Pokud  veřejný zadavatel uveřejnil předběžné oznámení podle § 86 a   pokud  bylo  toto  předběžné  oznámení  odesláno  k  uveřejnění či bylo   odesláno   oznámení   o  uveřejnění  předběžného  oznámení  na  profilu   veřejného  zadavatele  k  uveřejnění ve lhůtě ne kratší než 52 dny a ne   delší  než  12  měsíců  před odesláním oznámení zadávacího řízení, může   veřejný  zadavatel  při  splnění  podmínek pro uveřejňování podle § 146   odst.  2  věty  druhé  zkrátit  lhůtu pro podání nabídek u nadlimitních   veřejných zakázek na 36 dnů v otevřeném řízení či užším řízení, a pokud   z  objektivních  důvodů  nelze  stanovit  tuto  lhůtu,  až  na 22 dny v   otevřeném řízení či užším řízení.

 

   (2)   Pokud  je  oznámení  zadávacího  řízení  odesláno  elektronickými   prostředky (§ 149), je veřejný zadavatel oprávněn zkrátit o

 

   a) 7 dnů lhůty podle § 39 odst. 2 písm. a) bod 1, § 39 odst. 3 písm. a)   bod 1 a podle odstavce 1,

 

   b) 5 dnů lhůtu podle § 39 odst. 2 písm. a) bod 2.

 

   (3)  Pokud veřejný zadavatel umožní neomezený a přímý dálkový přístup k   zadávací  dokumentaci  v  plném rozsahu již ode dne uveřejnění oznámení   otevřeného  řízení nebo užšího řízení, ve kterém je uvedena internetová   adresa,  kde  je  možno  získat  přístup  k  zadávací dokumentaci, může   veřejný zadavatel zkrátit lhůtu pro podání nabídek o 5 dnů.

 

   (4) Zkrácení lhůt podle odstavců 1 až 3 lze sčítat.

 

   (5)  Pokud  nejsou  z  jakéhokoliv  důvodu  zadávací  dokumentace  nebo   dodatečné  informace k zadávací dokumentaci zaslány ve lhůtě podle § 48   a  49, nebo pokud mohou být nabídky předloženy pouze po prohlídce místa   plnění, prodlouží veřejný zadavatel přiměřeně lhůtu pro podání nabídek;   tuto  skutečnost  oznámí  veřejný zadavatel všem dodavatelům podle § 49   odst. 2 věty druhé.

 

   (6) Provede-li veřejný zadavatel úpravy v uveřejněném vyhlášení podle §   147  odst. 8, je povinen současně přiměřeně prodloužit lhůtu pro podání   žádostí  o účast v zadávacím řízení nebo lhůtu pro podání nabídek, a to   podle povahy provedené úpravy.

 

§ 41

 

Lhůty v zadávacím řízení platné pro sektorového zadavatele

 

   (1) Lhůty určené sektorovým zadavatelem musí být stanoveny s ohledem na   předmět veřejné zakázky.

 

   (2)  Lhůta  pro  doručení  žádostí o účast v užším řízení nebo jednacím   řízení  s  uveřejněním  nebo lhůta pro doručení potvrzení zájmu o účast   podle  §  88 odst. 3, včetně požadovaných dokladů prokazujících splnění   kvalifikace, nesmí být u nadlimitních veřejných zakázek

 

   a) kratší než 37 dnů, nebo

 

   b)  kratší  než  22  dny,  pokud z naléhavých objektivních důvodů nelze   stanovit lhůtu podle písmene a).

 

   (3)  Lhůta  pro podání nabídek u nadlimitní veřejné zakázky nesmí být v   otevřeném řízení kratší než 52 dny.

 

   (4)  Lhůta  pro  podání  nabídek  v  užším  řízení  a jednacím řízení s   uveřejněním může být stanovena na základě dohody sektorového zadavatele   se  všemi  zájemci,  jež byli vyzváni k podání nabídky. Stanovená lhůta   musí být pro všechny vyzvané zájemce shodná.

 

   (5) Sektorový zadavatel stanoví lhůtu pro podání nabídek v užším řízení   a  jednacím  řízení  s  uveřejněním, pokud se rozhodl nevyužít možnosti   stanovit  lhůtu  podle  odstavce 4 nebo se se zájemci nedohodl. Lhůta v   takovém  případě nesmí být kratší než 24 dny a v odůvodněných případech   kratší než 10 dnů.

 

   (6)  Lhůtu  pro podání nabídek v jednacím řízení bez uveřejnění stanoví   sektorový zadavatel ve výzvě k jednání.

 

   (7)  Lhůty začínají běžet dnem následujícím po dni odeslání příslušného   oznámení či výzvy.

 

§ 42

 

Změny lhůt v zadávacím řízení platných pro sektorového zadavatele

 

   (1)  Pokud  sektorový zadavatel uveřejnil pravidelné předběžné oznámení   podle  §  87 a pokud bylo toto pravidelné předběžné oznámení odesláno k   uveřejnění   či   bylo  odesláno  oznámení  o  uveřejnění  pravidelného   předběžného  oznámení na profilu sektorového zadavatele k uveřejnění ve   lhůtě  ne  kratší  než  52  dny a ne delší než 12 měsíců před odesláním   oznámení  otevřeného  řízení,  může  sektorový  zadavatel  při  splnění   podmínek  pro uveřejňování podle § 146 odst. 2 věty druhé zkrátit lhůtu   pro  podání nabídek v otevřeném řízení u nadlimitních veřejných zakázek   na 36 dnů a pokud z objektivních důvodů nelze stanovit tuto lhůtu až na   22 dny.

 

   (2)   Pokud   je   informace  o  zahájení  zadávacího  řízení  odeslána   elektronickými  prostředky  (§  149),  je  sektorový zadavatel oprávněn   zkrátit  o 7 dnů lhůtu pro podání nabídek v otevřeném řízení, lhůtu pro   podání   žádostí  o  účast  v  užším  řízení  nebo  jednacím  řízení  s   uveřejněním nebo lhůtu pro potvrzení zájmu o účast.

 

   (3)  Pokud sektorový zadavatel umožní neomezený a přímý dálkový přístup   k  zadávací dokumentaci v plném rozsahu již ode dne uveřejnění oznámení   o  zahájení  zadávacího řízení, ve které je uvedena internetová adresa,   kde  je  možno  získat  přístup  k zadávací dokumentaci, může sektorový   zadavatel  zkrátit  lhůtu pro podání nabídek o 5 dnů. To neplatí, pokud   je lhůta pro podání nabídek dohodnuta podle § 41 odst. 4.

 

   (4)  Zkrácení  lhůt  podle  odstavců 1 až 3 lze sčítat, pokud sektorový   zadavatel dodrží minimální délky lhůt stanovené v odstavcích 5 až 7.

 

   (5)  V otevřeném řízení nesmí být lhůta pro podání nabídek nikdy kratší   než  22  dny  a  v případě, že je oznámení otevřeného řízení doručováno   elektronickými prostředky (§ 149), kratší než 15 dnů.

 

   (6)  Lhůta  pro  doručení  žádostí o účast v užším řízení nebo jednacím   řízení  s  uveřejněním  nebo lhůta pro doručení potvrzení zájmu o účast   podle § 88 odst. 3 nesmí být nikdy kratší než 15 dnů.

 

   (7)  Lhůta  pro  podání  nabídek  v užším řízení nebo jednacím řízení s   uveřejněním  nesmí  být nikdy kratší než 10 dnů, pokud nebyla stanovena   na základě dohody podle § 41 odst. 4.

 

   (8)  Ustanovení  §  40  odst.  5  a  6 platí pro sektorového zadavatele   obdobně.

 

§ 43

 

Zadávací lhůta

 

   (1)  Zadávací  lhůtou je lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami   vázáni.  Zadávací  lhůtu  stanoví  zadavatel  zejména s ohledem na druh   zadávacího řízení a předmět veřejné zakázky.

 

   (2)  Zadavatel  je  povinen  v  oznámení či výzvě o zahájení zadávacího   řízení stanovit délku zadávací lhůty nebo její konec datem.

 

   (3)  Zadávací  lhůta  začíná  běžet okamžikem skončení lhůty pro podání   nabídek a končí dnem doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější   nabídky. Zadávací lhůta se prodlužuje uchazečům, s nimiž může zadavatel   v  souladu s tímto zákonem uzavřít smlouvu, až do doby uzavření smlouvy   podle § 82 odst. 3 nebo do zrušení zadávacího řízení.

 

   (4)  Jsou-li  podány námitky, zadávací lhůta neběží. Běh zadávací lhůty   pokračuje  dnem  doručení rozhodnutí zadavatele o námitkách dodavateli.   Zadávací  lhůta neběží rovněž po dobu, ve které zadavatel nesmí uzavřít   podle tohoto zákona smlouvu.

 

   (5) Je-li podán návrh na přezkoumání úkonu zadavatele Úřadu pro ochranu   hospodářské  soutěže  (dále  jen  "Úřad"),  zadávací  lhůta neběží. Běh   zadávací  lhůty  pokračuje  dnem  následujícím  po  nabytí  právní moci   rozhodnutí Úřadu o takovém návrhu. To platí obdobně i pro případ, je-li   správní  řízení  o  přezkoumání úkonů zadavatele zahájeno Úřadem z moci   úřední;  v  takovém  případě  neběží  lhůta  ode dne zahájení správního   řízení.  Zadávací  lhůta  neběží  rovněž po dobu, ve které má zadavatel   podle  rozhodnutí  Úřadu  učinit  nápravné opatření podle § 118; o této   skutečnosti je zadavatel povinen informovat dotčené uchazeče a zájemce.

 

HLAVA IV

 

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A TECHNICKÉ PODMÍNKY

 

§ 44

 

Zadávací dokumentace

 

   (1)  Zadávací  dokumentace  je  soubor  dokumentů,  údajů,  požadavků a   technických  podmínek zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky v   podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky. Za správnost a úplnost   zadávací dokumentace odpovídá zadavatel.

 

   (2)  Zadávací  dokumentace  může  obsahovat podrobnou specifikaci údajů   uvedených v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení.

 

   (3) Zadávací dokumentace musí obsahovat alespoň

 

   a)   obchodní   podmínky,  včetně  platebních  podmínek,  případně  též   objektivních podmínek, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny,

 

   b)  technické  podmínky  (§  45), je-li to odůvodněno předmětem veřejné   zakázky,

 

   c)  požadavky  na  varianty  nabídek  podle  §  70,  pokud je zadavatel   připustil,

 

   d) požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny,

 

   e) podmínky a požadavky na zpracování nabídky,

 

   f) způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií a

 

   g) jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky.

 

   (4)  Zadávací  dokumentace  veřejných  zakázek  na  stavební práce musí   obsahovat kromě náležitostí uvedených v odstavci 3

 

   a)   projektovou   dokumentaci  stavby  nebo  jinou  dokumentaci  podle   zvláštního  právního předpisu^34) zpracovanou do podrobností nezbytných   pro zpracování nabídky,

 

   b)  soupis  stavebních  prací,  dodávek  a služeb s výkazem výměr, a to   rovněž v elektronické podobě.

 

   (5)  V  případě  veřejných  zakázek na stavební práce podle § 9 odst. 1   písm.  b)  nebo  c),  jejichž součástí je projektová činnost, mohou být   dokumenty podle odstavce 4 nahrazeny technickými podmínkami vyjádřenými   formou požadavků na výkon nebo funkci podle § 46 odst. 4 nebo 5.

 

   (6) Zadavatel může v zadávací dokumentaci požadovat, aby uchazeč ve své   nabídce  specifikoval  části  veřejné  zakázky, které má v úmyslu zadat   jednomu či více subdodavatelům, a aby uvedl identifikační údaje každého   subdodavatele.  Zadavatel  si  může  v  zadávací  dokumentaci  vyhradit   požadavek,  že  určitá  část  plnění předmětu veřejné zakázky nesmí být   plněna  subdodavatelem;  v  takovém  případě  je  zadavatel  povinen  v   oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení uvést, že má v úmyslu si   tento  požadavek  vyhradit. Zadavatel však nesmí zcela vyloučit možnost   plnit veřejnou zakázku prostřednictvím subdodavatele.

   (7)  V  případě  veřejné  zakázky  na  služby či na stavební práce může   zadavatel v zadávací dokumentaci uvést správní orgán nebo jiný subjekt,   u   kterého   mohou   dodavatelé   získat   informace   o  povinnostech   vyplývajících  ze  zvláštních  právních  předpisů týkajících se ochrany   zaměstnanců  a  pracovních  podmínek,  ochrany životního prostředí nebo   daní  platných  v  místě,  ve  kterém  mají  být poskytnuty služby nebo   provedeny  stavební  práce  a  které  se  vztahují k těmto službám nebo   stavebním pracím; dodavatel musí tyto informace při vypracování nabídky   zohlednit a tuto skutečnost uvést v nabídce.

 

   (8) Zadavatel může v zadávacích podmínkách uvést též požadavky týkající   se  zvláštních  podmínek  na  plnění  veřejné  zakázky,  a to zejména v   sociální  oblasti,  v  oblasti  zaměstnanosti  nebo v oblasti životního   prostředí.

 

   (9)  Není-li  to  odůvodněno  předmětem veřejné zakázky, nesmí zadávací   dokumentace,  zejména  technické  podmínky,  obsahovat  požadavky  nebo   odkazy  na  obchodní  firmy,  názvy  nebo  jména a příjmení, specifická   označení  zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její   organizační  složku  za  příznačné,  patenty na vynálezy, užitné vzory,   průmyslové  vzory,  ochranné  známky  nebo označení původu, pokud by to   vedlo  ke  zvýhodnění  nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých   výrobků.  Takový  odkaz lze výjimečně připustit, není-li popis předmětu   veřejné  zakázky provedený postupem podle § 45 a 46 dostatečně přesný a   srozumitelný.  Zadavatel  v  takovém  případě umožní pro plnění veřejné   zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

 

§ 45

 

Technické podmínky

 

   (1)  Technickými  podmínkami  se v případě veřejných zakázek na dodávky   nebo  služby rozumí vymezení charakteristik a požadavků na dodávky nebo   služby  stanovené  objektivně  a jednoznačně způsobem vyjadřujícím účel   využití požadovaného plnění zamýšlený zadavatelem.

 

   (2)  Technickými  podmínkami  se  v případě veřejné zakázky na stavební   práce rozumí souhrn všech technických popisů, které vymezují požadované   technické  charakteristiky  a  požadavky  na stavební práce, a současně   dodávky  a  služby  související  s  těmito  stavebními pracemi, jejichž   prostřednictvím  je  předmět  veřejné  zakázky na stavební práce popsán   jednoznačně  a  objektivně způsobem vyjadřujícím účel použití zamýšlený   zadavatelem.

 

   (3) Technické podmínky nesmí být stanoveny tak, aby určitým dodavatelům   zaručovaly  konkurenční  výhodu  nebo  vytvářely  neodůvodněné překážky   hospodářské soutěže. Odůvodňuje-li to předmět veřejné zakázky, zohlední   zadavatel  při  stanovení  technických  podmínek požadavky přístupnosti   osob se zdravotním postižením nebo dostupnosti pro všechny uživatele.

 

   (4)  Zadavatel formuluje technické podmínky jedním ze způsobů uvedených   v § 46 odst. 1, 2, 4 a 5.

 

   (5)   Sektorový  zadavatel  poskytne  na  žádost  dodavatele  technické   podmínky obvykle uváděné v jím zadaných veřejných zakázkách na dodávky,   služby  nebo stavební práce, nebo technické podmínky, které má v úmyslu   použít  u  veřejné  zakázky  uvedené v pravidelném předběžném oznámení.   Jestliže  technické  podmínky  vyplývají  z  dokumentů, které mají tito   dodavatelé  k  dispozici,  může  sektorový  zadavatel  odkázat  na tyto   dokumenty.

 

§ 46

 

Stanovení technických podmínek

 

   (1)  Technické  podmínky  formuluje zadavatel s využitím odkazu na tyto   dokumenty podle uvedeného pořadí

 

   a)  české  technické  normy^35)  přejímající  evropské  normy nebo jiné   národní technické normy přejímající evropské normy,

 

   b) evropská technická schválení^36),

 

   c)  obecné technické specifikace stanovené v souladu s postupem uznaným   členskými  státy Evropské unie a uveřejněné v Úředním věstníku Evropské   unie,

 

   d) mezinárodní normy, nebo

 

   e)  jiné  typy  technických  dokumentů  než  normy,  vydané  evropskými   normalizačními orgány.

 

   (2)  Není-li  možné  technické  podmínky  formulovat  podle odstavce 1,   formuluje je zadavatel s využitím odkazu na

 

   a) české technické normy^35),

 

   b) stavební technická osvědčení^37), nebo

 

   c)  národní technické podmínky vztahující se k navrhování, posuzování a   provádění staveb a stavebních prací a použití výrobků.

 

   (3) U každého odkazu podle odstavce 1 nebo 2 zadavatel připustí použití   i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

 

   (4)  Technické  podmínky  může  zadavatel  stanovit formou požadavků na   výkon  nebo  funkci,  které  mohou  zahrnovat  rovněž charakteristiky z   hlediska  vlivu  na životní prostředí. Tyto požadavky a charakteristiky   musí  být  dostatečně  přesné, aby uchazečům umožnily jednoznačně určit   předmět zakázky a zpracovat porovnatelné nabídky.

 

   (5)  Technické podmínky může zadavatel stanovit rovněž formou požadavků   na  výkon  nebo funkci podle odstavce 4, s využitím odkazů na dokumenty   uvedené  v  odstavci  1 nebo 2, sloužící jako prostředek pro předpoklad   shody  s požadavky na výkon nebo funkci, nebo u určitých charakteristik   s využitím odkazu na dokumenty uvedené v odstavci 1 nebo 2 a odkazem na   požadavky na výkon a funkci podle odstavce 4 pro jiné charakteristiky.

 

   (6)  Jestliže zadavatel stanoví technické podmínky s využitím odkazu na   dokumenty podle odstavce 1 nebo 2, nesmí odmítnout nabídku z důvodu, že   nabízené  dodávky  nebo  služby  nejsou  v  souladu s takto stanovenými   podmínkami,  pokud  dodavatel  prokáže,  že  nabízené dodávky či služby   splňují  rovnocenným  způsobem  požadavky vymezené takovými technickými   podmínkami.  Tuto  skutečnost  dodavatel  prokáže  ve své nabídce, a to   zejména   technickou  dokumentací  výrobce  nebo  zkušebním  protokolem   vydaným uznaným orgánem.

 

   (7)  Jestliže  zadavatel stanoví technické podmínky formou požadavků na   výkon  nebo  funkci  uvedených  v  odstavci 4, nesmí odmítnout nabízené   zboží,  služby  nebo  stavební  práce, které jsou v souladu s dokumenty   uvedenými  v  odstavci  1,  pokud  tyto  dokumenty  obsahují  stanovené   požadavky zadavatele na výkon nebo na funkci. Tuto skutečnost dodavatel   prokáže  ve  své  nabídce,  a to zejména technickou dokumentací výrobce   zboží nebo zkušebním protokolem vydaným uznaným orgánem.

 

   (8)  Jestliže  zadavatel  stanoví  charakteristiky  z hlediska vlivu na   životní  prostředí  formou  požadavků  na  výkon  nebo  na funkci podle   odstavce  4,  může  použít  podrobné specifikace nebo jejich části, jak   jsou  vymezeny  evropskými, národními, nadnárodními nebo jinými systémy   pro  udělování  ekoznaček^38), za předpokladu, že tyto specifikace jsou   vhodné  pro  vymezení  charakteristik  výrobků  nebo služeb, které jsou   předmětem veřejné zakázky.

 

   (9)  Zadavatel  může uvést, že u výrobků a služeb opatřených ekoznačkou   podle odstavce 8 se má za to, že splňují technické podmínky stanovené v   zadávací dokumentaci. Zadavatel však musí přijmout jakýkoli jiný vhodný   důkaz,  zejména  technickou  dokumentaci výrobce nebo zkušební protokol   vydaný uznaným orgánem.

 

   (10)  Uznanými  orgány  se rozumí zkušební a kalibrační laboratoře nebo   certifikační  a  inspekční  orgány  splňující  platné  evropské  normy.   Zadavatel je povinen přijmout rovněž zkušební protokoly vydané uznanými   orgány jiných členských států Evropské unie.

 

§ 47

 

Klasifikace předmětu veřejné zakázky

 

   Zadavatel  je  povinen při vymezení předmětu veřejné zakázky v oznámení   či  výzvě o zahájení zadávacího řízení použít klasifikaci zboží, služeb   a  stavebních  prací  podle  referenční  klasifikace platné pro veřejné   zakázky    na    základě   přímo   použitelného   předpisu   Evropských   společenství^39).

 

§ 48

 

Poskytování zadávací dokumentace dodavatelům

 

   (1)  Neposkytne-li  zadavatel  v otevřeném řízení nebo ve zjednodušeném   podlimitním  řízení  neomezený  a  přímý  dálkový  přístup  k  zadávací   dokumentaci,   předá  či  zašle  zadávací  dokumentaci  v  listinné  či   elektronické  podobě  dodavateli  v  otevřeném  řízení  do  6  dnů a ve   zjednodušeném  podlimitním  řízení  do  2  dnů ode dne doručení písemné   žádosti dodavatele.

 

   (2)  Písemná  žádost  dodavatele o poskytnutí zadávací dokumentace musí   být  v  otevřeném  řízení  zadavateli  doručena  nejpozději 12 dnů před   uplynutím  lhůty  pro  podání  nabídek  a  ve zjednodušeném podlimitním   řízení  nejpozději  5  dnů  před  uplynutím  lhůty  pro podání nabídek.   Nabídku  může  podat  rovněž  dodavatel,  který  nepožádal zadavatele o   poskytnutí  zadávací  dokumentace  nebo  který  si zadávací dokumentaci   nevyzvedl,   pokud   byla  zadávací  dokumentace  umístěna  na  veřejně   přístupném elektronickém nástroji.

 

   (3)  Zadavatel  v  užším  řízení,  v  jednacím řízení s uveřejněním a v   jednacím řízení bez uveřejnění a veřejný zadavatel v soutěžním dialogu

 

   a) poskytne zadávací dokumentaci jako přílohu výzvy k podání nabídek,

 

   b)  uvede  ve výzvě k podání nabídek odkaz na místo přístupu k zadávací   dokumentaci, pokud je dálkově přístupná,

 

   c)  předá  či  zašle  zadávací  dokumentaci  v listinné či elektronické   podobě  dodavateli do 6 dnů ode dne doručení písemné žádosti dodavatele   o  její  poskytnutí,  byla-li  žádost  doručena  nejpozději  8 dnů před   uplynutím lhůty pro podání nabídek, nebo

 

   d)   uvede   adresu,   kde  je  možno  požádat  o  poskytnutí  zadávací   dokumentace,  pokud  je  k  dispozici  u  jiné  osoby než zadavatele; v   takovém  případě  předá  či  zašle  zadávací  dokumentaci v listinné či   elektronické  podobě  dodavateli  tato  jiná  osoba  do  6  dnů ode dne   doručení  žádosti dodavatele o její poskytnutí, byla-li žádost doručena   nejpozději 8 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

 

   (4)  Zadavatel si může v zadávacích podmínkách vyhradit právo požadovat   úhradu  nákladů  souvisejících  s  poskytnutím  zadávací dokumentace. V   takovém   případě   uvede  v  zadávacích  podmínkách  výši  nákladů  na   reprodukci zadávací dokumentace, nákladů na balné a poštovné a současně   stanoví   platební   podmínky   související   s   poskytnutím  zadávací   dokumentace.  Zadavatel  však  nesmí  požadovat  úhradu  těchto nákladů   přesahující obvyklé náklady.

 

§ 49

 

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám, prohlídka místa plnění

 

   (1)  Dodavatel  je  oprávněn  po zadavateli požadovat písemně dodatečné   informace  k  zadávacím  podmínkám.  Písemná žádost musí být zadavateli   doručena  nejpozději  12  dnů  před uplynutím lhůty pro podání nabídek;   jde-li  o  zadávací  řízení,  ve kterém jsou lhůty stanoveny podle § 39   odst.  3 písm. a) bodu 3 nebo podle § 41 odst. 5, nejpozději 7 dnů před   uplynutím  lhůty  pro  podání  nabídek,  a jde-li o zadávací řízení, ve   kterém  jsou lhůty stanoveny podle § 39 odst. 3 písm. b) bodu 2 nebo 3,   nejpozději 5 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

 

   (2)   Zadavatel  doručí  dodatečné  informace  k  zadávacím  podmínkám,   případně  související  dokumenty,  nejpozději do 6 dnů ode dne doručení   žádosti  dodavatele  podle  odstavce  1, a jde-li o zadávací řízení, ve   kterém  jsou  lhůty  stanoveny podle § 39 odst. 3 písm. a) bodu 3, § 39   odst. 3 písm. b) bodu 2 nebo 3 nebo podle § 41 odst. 5, nejpozději do 3   dnů  ode  dne  doručení  žádosti podle odstavce 1. Dodatečné informace,   včetně   přesného   znění   žádosti,  doručí  zadavatel  současně  všem   dodavatelům,  kteří  požádali  o  poskytnutí  zadávací dokumentace nebo   kterým   byla   zadávací  dokumentace  poskytnuta.  Zadavatel  uveřejní   dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti, též způsobem, jakým   poskytl neomezený a přímý dálkový přístup k zadávací dokumentaci.

 

   (3)   Zadavatel  může  poskytnout  dodavatelům  dodatečné  informace  k   zadávacím  podmínkám  i  bez  předchozí  žádosti. Odstavec 2 se použije   obdobně.

 

   (4) Je-li to pro plnění veřejné zakázky či zpracování nabídky nezbytné,   umožní  zadavatel prohlídku místa plnění v době jím určené v zadávacích   podmínkách  všem  dodavatelům,  kteří  mají  zájem  na podání nabídky v   otevřeném  řízení,  nebo  všem  zájemcům,  kteří  byli vyzváni k podání   nabídky   v   užším   řízení,  v  jednacím  řízení  s  uveřejněním,  ve   zjednodušeném  podlimitním  řízení  nebo  k účasti v soutěžním dialogu.   Prohlídku  místa  plnění  musí zadavatel umožnit nejpozději 12 dnů před   uplynutím lhůty pro podání nabídek; jde-li o zadávací řízení, ve kterém   jsou lhůty stanoveny podle § 39 odst. 3 písm. a) bodu 3 nebo podle § 41   odst.  5,  nejpozději  7 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek, a   jde-li  o  zadávací  řízení,  ve kterém jsou lhůty stanoveny podle § 39   odst.  3  písm. b) bodu 2 nebo 3, nejpozději 5 dnů před uplynutím lhůty   pro podání nabídek.

 

HLAVA V

 

KVALIFIKACE

 

Díl 1

 

Požadavky veřejného zadavatele na kvalifikaci

 

§ 50

 

Rozsah kvalifikace

 

   (1) Kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže splnění

 

   a) základních kvalifikačních předpokladů podle § 53,

 

   b) profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54,

 

   c) ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů podle § 55 a

 

   d) technických kvalifikačních předpokladů podle § 56.

 

   (2)   Požadavky   na  prokázání  splnění  kvalifikace  stanoví  veřejný   zadavatel  v  oznámení  či výzvě o zahájení zadávacího řízení. Podrobná   specifikace  těchto  požadavků  může  být  uvedena  v  kvalifikační  či   zadávací  dokumentaci.  Kvalifikační  dokumentaci  je veřejný zadavatel   povinen  zpřístupnit  na  své  internetové  adrese  nebo  jiným vhodným   způsobem; ustanovení § 48 se použije přiměřeně.

 

   (3)  Veřejný  zadavatel je povinen omezit rozsah požadované kvalifikace   pouze  na  informace  a  doklady  bezprostředně související s předmětem   veřejné zakázky.

 

   (4)   Ekonomické   a  finanční  kvalifikační  předpoklady  a  technické   kvalifikační předpoklady nemohou být předmětem hodnotících kritérií.

 

§ 51

 

Prokazování splnění kvalifikace

 

   (1)   Veřejný   zadavatel   je   povinen  požadovat  prokázání  splnění   kvalifikace dodavatele, nestanoví-li tento zákon jinak.

 

   (2)  Prokázání splnění kvalifikace podle požadavků veřejného zadavatele   stanovených  v  souladu  s  tímto  zákonem  je předpokladem posouzení a   hodnocení  nabídky  uchazeče  v  otevřeném  řízení, hodnocení předběžné   nabídky zájemce v dynamickém nákupním systému, vyzvání zájemce k podání   nabídky  v  užším  řízení  či  v  jednacím řízení s uveřejněním, účasti   zájemce   v  soutěžním  dialogu  a  předpokladem  uzavření  smlouvy  ve   zjednodušeném podlimitním řízení.

 

   (3)   V   jednacím   řízení   bez  uveřejnění  se  splnění  kvalifikace   neprokazuje,  jde-li  o  případy  uvedené v § 23 odst. 4 písm. b), § 23   odst.  5  písm.  c)  až  e)  nebo v § 23 odst. 6. V ostatních případech   jednacího  řízení bez uveřejnění je veřejný zadavatel prokázání splnění   kvalifikace  vyzvaného zájemce oprávněn požadovat; v takovém případě je   prokázání splnění kvalifikace předpokladem uzavření smlouvy.

 

   (4)   Pokud  není  dodavatel  schopen  prokázat  splnění  určité  části   kvalifikace požadované veřejným zadavatelem podle § 50 odst. 1 písm. b)   až  d)  v  plném  rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím   rozsahu  prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je v takovém   případě  povinen  veřejnému  zadavateli  předložit smlouvu uzavřenou se   subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění   určeného  k  plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či   práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné   zakázky,  a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění   kvalifikace.  Dodavatel  není  oprávněn  prostřednictvím  subdodavatele   prokázat splnění kvalifikace podle § 54 písm. a).

 

   (5)  Má-li  být  předmět  veřejné  zakázky  plněn  několika  dodavateli   společně a za tímto účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku,   je   každý   z   dodavatelů   povinen   prokázat   splnění   základních   kvalifikačních  předpokladů  podle  §  50 odst. 1 písm. a) a profesního   kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) v plném rozsahu. Splnění   kvalifikace  podle  §  50  odst. 1 písm. b) až d) musí prokázat všichni   dodavatelé  společně.  V  případě  prokazování  splnění  kvalifikace  v   chybějícím  rozsahu prostřednictvím subdodavatele se odstavec 4 použije   obdobně.

 

   (6) V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn podle odstavce 5   společně   několika   dodavateli,  jsou  veřejnému  zadavateli  povinni   předložit  současně  s  doklady  prokazujícími  splnění  kvalifikačních   předpokladů  smlouvu,  ve  které  je  obsažen  závazek, že všichni tito   dodavatelé   budou   vůči   veřejnému  zadavateli  a  třetím  osobám  z   jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou   zavázáni  společně  a  nerozdílně,  a  to  po celou dobu plnění veřejné   zakázky  i  po  dobu  trvání  jiných  závazků  vyplývajících  z veřejné   zakázky.  Požadavek  na  závazek  podle věty první, aby dodavatelé byli   zavázáni  společně  a  nerozdílně, platí, pokud zvláštní právní předpis   nebo  zadavatel  nestanoví  jinak.  Pokud  se  v užším řízení, jednacím   řízení  s uveřejněním či soutěžním dialogu dodavatelé spojují pro účely   podání  společné  nabídky až po prokázání splnění kvalifikace, předloží   smlouvu podle tohoto odstavce nejpozději s podáním společné nabídky.

 

   (7)  Nevyplývá-li  ze  zvláštního  právního  předpisu  jinak, prokazuje   zahraniční  dodavatel  splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu   platného  v  zemi  jeho  sídla,  místa  podnikání nebo bydliště, a to v   rozsahu  požadovaném  tímto  zákonem  a  veřejným zadavatelem. Pokud se   podle  právního  řádu  platného  v  zemi  sídla,  místa  podnikání nebo   bydliště  zahraničního dodavatele určitý doklad nevydává, je zahraniční   dodavatel  povinen  prokázat  splnění  takové části kvalifikace čestným   prohlášením.   Není-li   povinnost,   jejíž  splnění  má  být  v  rámci   kvalifikace  prokázáno,  v  zemi  sídla,  místa podnikání nebo bydliště   zahraničního  dodavatele  stanovena,  učiní  o  této skutečnosti čestné   prohlášení.   Doklady   prokazující   splnění   kvalifikace   předkládá   zahraniční  dodavatel  v  původním  jazyce  s  připojením jejich úředně   ověřeného  překladu  do  českého  jazyka,  pokud zadavatel v zadávacích   podmínkách  nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána,   nestanoví jinak; to platí i v případě, prokazuje-li splnění kvalifikace   doklady v jiném než českém jazyce dodavatel se sídlem, místem podnikání   nebo místem trvalého pobytu na území České republiky.

 

   (8)   Splnění   kvalifikačních   předpokladů   lze  prokázat  i  pomocí   elektronických  prostředků  podle  § 149, pokud je to vzhledem k povaze   příslušných kvalifikačních předpokladů možné.

 

§ 52

 

Doba prokazování splnění kvalifikace

 

   (1)  V  otevřeném  řízení  a  ve  zjednodušeném  podlimitním  řízení je   dodavatel  povinen  prokázat  splnění  kvalifikace  ve lhůtě pro podání   nabídek. V případě otevřeného řízení se zavedením dynamického nákupního   systému  je dodavatel povinen prokázat splnění kvalifikace nejpozději s   podáním předběžné nabídky.

 

   (2)  V  užším řízení, jednacím řízení s uveřejněním a soutěžním dialogu   je  dodavatel  povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání   žádosti o účast.

 

   (3)  V  jednacím  řízení  bez  uveřejnění je dodavatel povinen prokázat   splnění  kvalifikace ve lhůtě stanovené veřejným zadavatelem ve výzvě k   jednání, nejpozději však do uzavření smlouvy.

 

§ 53

 

Základní kvalifikační předpoklady

 

   (1) Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel,

 

   a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch   zločinného   spolčení,   trestný  čin  účasti  na  zločinném  spolčení,   legalizace  výnosů  z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku,   podplácení,  nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně   případů,  kdy  jde  o  přípravu  nebo pokus nebo účastenství na takovém   trestném  činu,  nebo  došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového   trestného  činu;  jde-li  o  právnickou  osobu,  musí  tento předpoklad   splňovat  statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li   statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele   právnická  osoba,  musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo   každý  člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku   či  žádost  o  účast  zahraniční  právnická  osoba  prostřednictvím své   organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle   uvedených  osob  rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní   kvalifikační  předpoklad  musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území   České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

 

   b)  který  nebyl  pravomocně  odsouzen  pro trestný čin, jehož skutková   podstata  souvisí  s  předmětem  podnikání  dodavatele podle zvláštních   právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového   trestného  činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat   statutární   orgán   nebo  každý  člen  statutárního  orgánu,  a  je-li   statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele   právnická  osoba,  musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo   každý  člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku   či  žádost  o  účast  zahraniční  právnická  osoba  prostřednictvím své   organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle   uvedených  osob  rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní   kvalifikační  předpoklad  musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území   České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

 

   c)  který  nenaplnil  skutkovou  podstatu jednání nekalé soutěže formou   podplácení podle zvláštního právního předpisu^40),

 

   d)  vůči jehož majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno   rozhodnutí  o  úpadku  nebo  insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že   majetek  nepostačuje  k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl   konkurs  zrušen  proto,  že  majetek  byl  zcela nepostačující^41) nebo   zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,

 

   e) který není v likvidaci,

 

   f)  který  nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v   České  republice,  tak  v  zemi  sídla,  místa  podnikání  či  bydliště   dodavatele,

 

   g)  který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní   pojištění,  a  to  jak  v  České  republice,  tak  v  zemi sídla, místa   podnikání či bydliště dodavatele,

 

   h)  který  nemá  nedoplatek  na  pojistném  a  na  penále  na  sociální   zabezpečení  a  příspěvku  na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v   České  republice,  tak  v  zemi  sídla,  místa  podnikání  či  bydliště   dodavatele, a

 

   i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán   či  mu  nebylo  pravomocně  uloženo  kárné  opatření  podle  zvláštních   právních  předpisů,  je-li  podle  §  54  písm. d) požadováno prokázání   odborné   způsobilosti   podle   zvláštních  právních  předpisů;  pokud   dodavatel  vykonává  tuto  činnost prostřednictvím odpovědného zástupce   nebo  jiné  osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento   předpoklad na tyto osoby.

 

   (2)  Dodavatel  prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů   podle odstavce 1 předložením

 

   a) výpisu z evidence Rejstříku trestů [odstavec 1 písm. a) a b)],

 

   b) potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani   čestného prohlášení [odstavec 1 písm. f)],

 

   c) potvrzení příslušného orgánu či instituce [odstavec 1 písm. h)],

 

   d) čestného prohlášení [odstavec 1 písm. c) až e) a g) a i)].

 

§ 54

 

Profesní kvalifikační předpoklady

 

   Splnění  profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který   předloží

 

   a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné   obdobné evidence^42), pokud je v ní zapsán,

 

   b)  doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v   rozsahu   odpovídajícím   předmětu   veřejné  zakázky,  zejména  doklad   prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci,

 

   c)  doklad  vydaný  profesní  samosprávnou  komorou  či  jinou profesní   organizací  prokazující jeho členství v této komoře či jiné organizaci,   je-li  takové  členství  nezbytné  pro plnění veřejné zakázky na služby   podle zvláštních právních předpisů^43), a

 

   d)  doklad  osvědčující  odbornou  způsobilost  dodavatele  nebo osoby,   jejímž  prostřednictvím  odbornou  způsobilost  zabezpečuje,  je-li pro   plnění veřejné zakázky nezbytná podle zvláštních právních předpisů^44).

 

§ 55

 

Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady

 

   (1)  K  prokázání  splnění  ekonomických  a  finančních  kvalifikačních   předpokladů  dodavatele  může  veřejný  zadavatel  požadovat předložení   jednoho či více z těchto dokladů:

 

   a)  pojistnou  smlouvu,  jejímž  předmětem je pojištění odpovědnosti za   škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě,

 

   b)  poslední zpracovanou rozvahu podle zvláštních právních předpisů^45)   nebo určitou část takové rozvahy, nebo

 

   c) údaj o celkovém obratu dodavatele zjištěný podle zvláštních právních   předpisů^46), popřípadě obrat dosažený dodavatelem s ohledem na předmět   veřejné  zakázky,  a  to  nejvýše za poslední 3 účetní období; jestliže   dodavatel  vznikl  později nebo prokazatelně zahájil činnost vztahující   se  k  předmětu  veřejné  zakázky později, postačí, předloží-li údaje o   svém  obratu  za všechna účetní období od svého vzniku nebo od zahájení   příslušné činnosti.

 

   (2)  Veřejný  zadavatel  je  oprávněn  požadovat  vedle  dokladů  podle   odstavce  1  rovněž  jiné  doklady  prokazující  splnění ekonomických a   finančních kvalifikačních předpokladů dodavatele.

 

   (3)  Ve  vztahu k ekonomickým a finančním kvalifikačním předpokladům je   veřejný  zadavatel  povinen  v  oznámení či výzvě o zahájení zadávacího   řízení

 

   a) stanovit rozsah požadovaných informací a dokladů,

 

   b) uvést způsob prokázání splnění těchto kvalifikačních předpokladů a

 

   c)   vymezit   minimální   úroveň   těchto  kvalifikačních  předpokladů   odpovídající druhu, rozsahu a složitosti předmětu veřejné zakázky.

 

   (4) Pokud není dodavatel z objektivních důvodů schopen prokázat splnění   ekonomických   a   finančních   kvalifikačních   předpokladů   způsobem   stanoveným   podle  odstavce  3,  je  oprávněn  je  prokázat  i  jinými   rovnocennými  doklady, pokud je veřejný zadavatel z objektivních důvodů   neodmítne.

 

 

 

 

§ 56

 

Technické kvalifikační předpoklady

 

   (1)   K   prokázání   splnění  technických  kvalifikačních  předpokladů   dodavatele pro plnění veřejné zakázky na dodávky může veřejný zadavatel   požadovat

 

   a)  seznam  významných dodávek realizovaných dodavatelem v posledních 3   letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění; přílohou tohoto seznamu   musí být

 

   1. osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud bylo zboží   dodáno veřejnému zadavateli,

 

   2.  osvědčení  vydané  jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě   než veřejnému zadavateli, nebo

 

   3. čestné prohlášení dodavatele, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než   veřejnému zadavateli a není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od   této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně,

 

   b)  seznam  techniků  či  technických  útvarů,  jež se budou podílet na   plnění  veřejné  zakázky,  a  to zejména techniků či technických útvarů   zajišťujících kontrolu jakosti, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance   dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli,

 

   c)  popis  technického  vybavení  a  opatření používaných dodavatelem k   zajištění  jakosti  a  popis zařízení či vybavení dodavatele určeného k   provádění  výzkumu;  veřejný  zadavatel  je  oprávněn  požadovat rovněž   předložení certifikátu podle odstavce 4,

 

   d)  provedení kontroly výrobní kapacity veřejným zadavatelem nebo jinou   osobou  jeho jménem, a je-li to nutné, také provedení kontroly opatření   týkajících  se  zabezpečení  jakosti a výzkumu, a to za předpokladu, že   zboží,  které  má  být  dodáno, je složité nebo je požadováno pro zcela   zvláštní účely,

 

   e) vzorky, popisy nebo fotografie zboží určeného k dodání, nebo

 

   f)  doklad  prokazující  shodu  požadovaného  výrobku vydaný příslušným   orgánem^47).

 

   (2)   K   prokázání   splnění  technických  kvalifikačních  předpokladů   dodavatele  pro plnění veřejné zakázky na služby může veřejný zadavatel   požadovat

 

   a)  seznam  významných  služeb  poskytnutých dodavatelem v posledních 3   letech  s  uvedením  jejich  rozsahu a doby poskytnutí; přílohou tohoto   seznamu musí být

 

   1. osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány   veřejnému zadavateli, nebo

 

   2.  osvědčení  vydané  jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné   osobě než veřejnému zadavateli, nebo

 

   3.  čestné  prohlášení  dodavatele,  pokud byly služby poskytovány jiné   osobě než veřejnému zadavateli a není-li současně možné osvědčení podle   bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně,

 

   b)  seznam  techniků  či  technických  útvarů,  jež se budou podílet na   plnění  veřejné  zakázky,  a  to zejména techniků či technických útvarů   zajišťujících kontrolu jakosti, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance   dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli,

 

   c)  popis  technického  vybavení  a  opatření používaných dodavatelem k   zajištění  jakosti  a  popis zařízení či vybavení dodavatele určeného k   provádění  výzkumu;  veřejný  zadavatel  je  oprávněn  požadovat rovněž   předložení certifikátu podle odstavce 4,

 

   d)  provedení  kontroly  technické  kapacity  veřejným zadavatelem nebo   jinou  osobou  jeho  jménem,  a je-li to nutné, také provedení kontroly   opatření  týkajících  se  zabezpečení  jakosti  a  výzkumu, a to vše za   předpokladu,  že  služby,  které mají být poskytnuty, jsou složité nebo   jsou požadovány pro zcela zvláštní účely,

 

   e) osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích   zaměstnanců^48)  dodavatele  nebo  osob  v  obdobném  postavení  a osob   odpovědných za poskytování příslušných služeb,

 

   f)  opatření  v  oblasti řízení z hlediska ochrany životního prostředí,   která  bude  dodavatel schopen použít při plnění veřejné zakázky, je-li   to  odůvodněno předmětem veřejné zakázky; veřejný zadavatel je oprávněn   požadovat rovněž předložení certifikátu podle odstavce 5,

 

   g)  přehled  průměrného  ročního počtu zaměstnanců dodavatele či jiných   osob  podílejících  se  na  plnění zakázek podobného charakteru a počtu   vedoucích  zaměstnanců^48) dodavatele nebo osob v obdobném postavení za   poslední 3 roky, nebo

 

   h)  přehled  nástrojů  či  pomůcek,  provozních a technických zařízení,   které bude mít dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici.

 

   (3)   K   prokázání   splnění  technických  kvalifikačních  předpokladů   dodavatele  pro  plnění  veřejné zakázky na stavební práce může veřejný   zadavatel požadovat

 

   a)  seznam stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let   a  osvědčení  objednatelů  o  řádném  plnění  nejvýznamnějších z těchto   stavebních  prací;  tato  osvědčení  musí  zahrnovat cenu, dobu a místo   provádění  stavebních  prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto   stavební práce provedeny řádně a odborně,

 

   b)  seznam  techniků  či  technických  útvarů,  jež se budou podílet na   plnění  veřejné  zakázky,  a  to zejména techniků či technických útvarů   zajišťujících kontrolu jakosti, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance   dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli,

 

   c) osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích   zaměstnanců^48)  dodavatele  nebo  osob  v  obdobném  postavení  a osob   odpovědných za vedení realizace příslušných stavebních prací^49),

 

   d)  opatření  v  oblasti řízení z hlediska ochrany životního prostředí,   která  bude  dodavatel schopen použít při plnění veřejné zakázky, je-li   to  odůvodněno předmětem veřejné zakázky; veřejný zadavatel je oprávněn   požadovat rovněž předložení certifikátu podle odstavce 5,

 

   e)  přehled  průměrného  ročního počtu zaměstnanců dodavatele či jiných   osob  podílejících  se  na  plnění zakázek podobného charakteru a počtu   vedoucích  zaměstnanců^48) dodavatele nebo osob v obdobném postavení za   poslední 3 roky, nebo

 

   f)  přehled  nástrojů  či  pomůcek,  provozních a technických zařízení,   které bude mít dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici.

 

   (4)  Je-li  to  odůvodněno  předmětem  veřejné  zakázky,  může  veřejný   zadavatel  v  rámci  prokázání  technických  kvalifikačních předpokladů   požadovat  předložení certifikátu systému řízení jakosti vydaného podle   českých   technických   norem^50)   akreditovanou  osobou^51).  Veřejný   zadavatel  uzná  rovnocenné  doklady  vydané  v členském státě Evropské   unie.  Veřejný  zadavatel  uzná  rovněž  jiné  doklady  o  rovnocenných   opatřeních k zajištění jakosti.

 

   (5)  Je-li  to  odůvodněno  předmětem  veřejné  zakázky,  může  veřejný   zadavatel  v  rámci  prokázání  technických  kvalifikačních předpokladů   podle  odstavce  2  písm.  f)  nebo podle odstavce 3 písm. d) požadovat   předložení  dokladu  o  registraci v systému řízení a auditu z hlediska   ochrany  životního  prostředí  (EMAS)^52)  nebo  certifikátu  řízení  z   hlediska ochrany životního prostředí vydaného podle českých technických   norem^53)  akreditovanou  osobou^51). Veřejný zadavatel uzná rovnocenné   doklady  vydané  v členském státě Evropské unie. Veřejný zadavatel uzná   rovněž  jiné  doklady  o  rovnocenných  opatřeních k zajištění řízení z   hlediska ochrany životního prostředí.

 

   (6)  Veřejný  zadavatel je oprávněn požadovat prokázání splnění jednoho   či více technických kvalifikačních předpokladů uvedených v odstavcích 1   až  5.  Spočívá-li  veřejná  zakázka v plnění odpovídajícím více druhům   veřejných  zakázek  podle  §  8  až  10,  je veřejný zadavatel oprávněn   požadovat  prokázání  splnění  technických  kvalifikačních  předpokladů   uvedených  v  odstavcích  1  až  5  v přiměřeném rozsahu pro každý druh   zvlášť.

 

   (7)  Ve  vztahu  k  technickým  kvalifikačním  předpokladům  je veřejný   zadavatel povinen v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení

 

   a) stanovit rozsah požadovaných informací a dokladů,

 

   b) uvést způsob prokázání splnění těchto kvalifikačních předpokladů a

 

   c)   vymezit   minimální   úroveň  těchto  kvalifikačních  předpokladů,   odpovídající  druhu,  rozsahu  a  složitosti  předmětu  plnění  veřejné   zakázky.

 

   (8) Pokud není dodavatel z objektivních důvodů schopen prokázat splnění   technických  předpokladů  způsoby  stanovenými  podle  odstavce  7,  je   oprávněn  je  prokázat  i jinými rovnocennými doklady, pokud je veřejný   zadavatel  z  objektivních důvodů neodmítne. Pokud je seznam opatření v   oblasti řízení z hlediska životního prostředí podle odstavce 2 písm. f)   nebo podle odstavce 3 písm. d) svým rozsahem shodný s opatřeními, které   je  třeba  splnit  pro  vydání certifikátu podle odstavce 5, je veřejný   zadavatel  povinen  tuto  formu  prokázání  technických  kvalifikačních   předpokladů podle odstavce 5 uznat.

 

   (9)   V   případě,   že   prokázání  splnění  požadovaných  technických   kvalifikačních  předpokladů  nespočívá v předložení dokladu, je veřejný   zadavatel povinen poskytnout dodavateli příslušnou součinnost a možnost   prokázání   této  části  technických  kvalifikačních  předpokladů  před   uplynutím lhůty pro prokázání kvalifikace. Veřejný zadavatel je povinen   doručit  dodavateli  písemné  potvrzení  o  úspěšném  prokázání splnění   příslušného  technického  kvalifikačního předpokladu, které slouží jako   doklad pro prokázání splnění kvalifikace v příslušném rozsahu.

 

§ 57

 

Pravost a stáří dokladů

 

   (1)  Nestanoví-li  veřejný  zadavatel  v  zadávacích  podmínkách jinak,   předkládá dodavatel doklady prokazující splnění kvalifikace v originále   či v úředně ověřené kopii.

 

   (2) Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a   výpis  z  obchodního rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému   má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů.

 

§ 58

 

Změny v kvalifikaci

 

   (1)  Dojde-li  do  doby  rozhodnutí  o  výběru  nejvhodnější  nabídky k   jakékoliv  změně  v  kvalifikaci  dodavatele,  která by jinak znamenala   nesplnění  kvalifikace podle § 60, je dodavatel povinen nejpozději do 7   dnů  tuto  skutečnost  veřejnému  zadavateli písemně oznámit a současně   předložit  potřebné  dokumenty  prokazující splnění kvalifikace v plném   rozsahu.

 

   (2)  Povinnost  podle  odstavce  1  se vztahuje obdobně na uchazeče, se   kterým je v souladu s rozhodnutím veřejného zadavatele podle § 81 možné   uzavřít  smlouvu,  a  to až do doby uzavření smlouvy. V takovém případě   musí  uchazeč,  s  nímž  veřejný  zadavatel  uzavírá smlouvu, předložit   potřebné  dokumenty  prokazující  splnění  kvalifikace  v plném rozsahu   nejpozději při uzavření smlouvy.

 

§ 59

 

Posouzení kvalifikace

 

   (1)  Veřejný zadavatel posoudí prokázání splnění kvalifikace dodavatele   z  hlediska  požadavků  stanovených v souladu s tímto zákonem (dále jen   "posouzení kvalifikace").

 

   (2)  Pro  účely  posouzení kvalifikace může veřejný zadavatel ustanovit   zvláštní  komisi.  Ustanovení  § 75 odst. 6 se na členy zvláštní komise   použije obdobně.

 

   (3)  V  otevřeném  řízení  a  ve  zjednodušeném podlimitním řízení může   kvalifikaci   posoudit   hodnotící   komise,   stanoví-li  tak  veřejný   zadavatel.

 

   (4)  Veřejný  zadavatel  může  požadovat  po  dodavateli,  aby  písemně   objasnil předložené informace či doklady nebo předložil další dodatečné   informace  či  doklady  prokazující  splnění  kvalifikace,  s  výjimkou   případů,  kdy  splnění  příslušné  části kvalifikace nebylo dodavatelem   prokázáno vůbec. Dodavatel je povinen splnit tuto povinnost v přiměřené   lhůtě stanovené veřejným zadavatelem.

 

§ 60

 

Nesplnění kvalifikace

 

   (1)  Dodavatel,  který  nesplní  kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo   nesplní  povinnost  stanovenou  v  §  58, musí být veřejným zadavatelem   vyloučen z účasti v zadávacím řízení.

 

   (2)   Veřejný  zadavatel  bezodkladně  písemně  oznámí  dodavateli  své   rozhodnutí  o  jeho  vyloučení  z  účasti v zadávacím řízení s uvedením   důvodu.

 

§ 61

 

Omezení  počtu  zájemců v užším řízení, jednacím řízení s uveřejněním a

soutěžním dialogu

 

   (1) Omezil-li veřejný zadavatel počet zájemců pro účast v užším řízení,   v jednacím řízení s uveřejněním nebo v soutěžním dialogu, provede výběr   ze  zájemců, kteří řádně prokázali splnění požadované kvalifikace, a to   podle  objektivních  kritérií  podle  odstavce  2  nebo  4  uvedených v   oznámení   o   zahájení   zadávacího   řízení.   Podrobná   specifikace   objektivních kritérií může být uvedena v kvalifikační dokumentaci.

   (2) Objektivní kritéria pro výběr podle odstavce 1 musí

 

   a)  být  stanovena  s  ohledem  na  povahu, rozsah a složitost předmětu   plnění veřejné zakázky,

 

   b) být v souladu se zásadami uvedenými v § 6 a

 

   c)  odpovídat  některému  nebo  některým  z  ekonomických  a finančních   kvalifikačních  předpokladů nebo technických kvalifikačních předpokladů   pro   plnění  veřejné  zakázky,  jejichž  prokázání  veřejný  zadavatel   požadoval.

 

   (3)  Výběr podle objektivních kritérií podle odstavce 2 provede veřejný   zadavatel  tak,  že  stanoví  pořadí  zájemců,  kteří prokázali splnění   kvalifikace, podle míry naplnění úrovně příslušného kritéria a následně   vybere  ty  zájemce,  kteří  nejlépe splnili příslušné kritérium. Pokud   zájemci  prokázali  splnění  kvalifikace  zcela  shodně  či pokud nelze   stanovit   objektivně   pořadí  kvalifikovaných  zájemců  podle  tohoto   odstavce, provede veřejný zadavatel náhodný výběr losem.

 

   (4)  Objektivním  kritériem  pro omezení počtu zájemců podle odstavce 1   může  být  rovněž  náhodný  výběr  provedený losem, popřípadě kombinace   objektivních  kritérií  podle  odstavce  2  a  náhodného  výběru losem.   Losování  provede veřejný zadavatel v souladu se zásadami uvedenými v §   6.  Účastnit  se  losování  mají  právo zájemci, kterých se výběr losem   týká.  O  termínu  losování je zadavatel písemně vyrozumí nejméně 5 dnů   před losováním.

 

   (5)  Počet zájemců vybraných podle odstavců 3 a 4 musí odpovídat počtu,   který uvedl veřejný zadavatel v oznámení o zahájení zadávacího řízení.

 

   (6)  Veřejný zadavatel bezodkladně po provedení výběru podle odstavců 3   až  5 vyloučí z účasti v zadávacím řízení všechny zájemce, kteří nebyli   vybráni.  Vyloučení  zájemce  včetně  důvodů  veřejný zadavatel zájemci   bezodkladně písemně oznámí.

 

   (7)  Veřejný  zadavatel  je povinen o postupu při omezení počtu zájemců   pořídit  protokol,  ze  kterého  bude  patrný způsob a výsledek omezení   počtu zájemců. Zájemci jsou oprávněni do tohoto protokolu nahlížet.

 

 

 

 

 

§ 62

 

Kvalifikace u podlimitní veřejné zakázky

 

   (1) Zadává-li veřejný zadavatel podlimitní veřejnou zakázku, je povinen   požadovat  prokázání  splnění  základních  a  profesních kvalifikačních   předpokladů  dodavatele. Požaduje-li veřejný zadavatel rovněž prokázání   splnění  ekonomických  a  finančních  kvalifikačních  předpokladů  nebo   technických kvalifikačních předpokladů, použije se § 55 a 56 obdobně.

 

   (2)  Splnění  základních  kvalifikačních  předpokladů  se  u podlimitní   veřejné  zakázky  prokazuje  předložením  čestného prohlášení. Z obsahu   čestného  prohlášení  musí  být  zřejmé, že dodavatel splňuje příslušné   základní  kvalifikační  předpoklady  požadované  veřejným  zadavatelem.   Veřejný zadavatel může v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení   stanovit    povinnost    dodavatele    prokázat    splnění   základních   kvalifikačních  předpokladů doklady uvedenými v § 53 odst. 2, popřípadě   povinnost   prokázat   těmito   doklady  splnění  některých  základních   kvalifikačních předpokladů.

 

Díl 2

 

Požadavky sektorového zadavatele na kvalifikaci

 

§ 63

 

Rozsah kvalifikace

 

   (1)  Sektorový  zadavatel  je  oprávněn  stanovit  jakékoliv objektivní   požadavky, které umožňují objektivní posouzení kvalifikace dodavatele.

 

   (2)  Požaduje-li  sektorový  zadavatel  prokázání  splnění požadavků na   kvalifikaci odpovídajících některému kvalifikačnímu předpokladu podle §   53  odst.  1, je povinen požadovat k prokázání splnění těchto požadavků   doklady podle § 53 odst. 2.

 

   (3)  Zadává-li  veřejnou  zakázku  veřejný  zadavatel  v  souvislosti s   výkonem  relevantní  činnosti,  je povinen v zadávacím řízení požadovat   prokázání  splnění  základních  kvalifikačních  předpokladů  podle § 53   odst. 1 písm. a) a c).

 

   (4)  Sektorový  zadavatel  vymezí  rozsah  informací  a dokladů v rámci   požadované  kvalifikace  s ohledem na druh, rozsah a složitost předmětu   veřejné  zakázky.  Požadavky na kvalifikaci uvede sektorový zadavatel v   oznámení  o  zahájení  zadávacího řízení, ve výzvě k jednání v jednacím   řízení bez uveřejnění, popřípadě ve výzvě k potvrzení zájmu o účast.

 

   (5)  Je-li  to  odůvodněno  předmětem  veřejné  zakázky, může sektorový   zadavatel  u  veřejné  zakázky na služby či veřejné zakázky na stavební   práce  v  rámci  prokázání  technické způsobilosti požadovat předložení   dokladu  o  registraci  v  systému  řízení  a auditu z hlediska ochrany   životního  prostředí  (EMAS)^52)  nebo  certifikátu  řízení  z hlediska   ochrany   životního   prostředí   vydaného  podle  českých  technických   norem^53) akreditovanou osobou^51). Sektorový zadavatel uzná rovnocenné   doklady vydané v členském státě Evropské unie. Sektorový zadavatel uzná   rovněž  jiné  doklady  o  rovnocenných  opatřeních k zajištění řízení z   hlediska ochrany životního prostředí.

 

   (6)  Je-li  to  odůvodněno  předmětem  veřejné  zakázky, může sektorový   zadavatel v rámci prokázání technické způsobilosti požadovat předložení   certifikátu  systému  řízení jakosti vydaného podle českých technických   norem^50) akreditovanou osobou^51). Sektorový zadavatel uzná rovnocenné   doklady vydané v členském státě Evropské unie. Sektorový zadavatel uzná   rovněž jiné doklady o rovnocenných opatřeních k zajištění jakosti.

 

   (7)  Údaje týkající se ekonomické, finanční nebo technické způsobilosti   dodavatele nemohou být předmětem hodnotících kritérií.

 

   (8) Ustanovení § 50 odst. 2 věty druhé a třetí a § 50 odst. 3 platí pro   sektorového zadavatele obdobně.

 

§ 64

 

Prokazování splnění kvalifikace

 

   (1)   Sektorový   zadavatel  je  povinen  požadovat  prokázání  splnění   kvalifikace   dodavatele   v   užším  řízení  a  v  jednacím  řízení  s   uveřejněním.   Prokázání   splnění  kvalifikace  dodavatele  v  rozsahu   stanoveném  sektorovým  zadavatelem  je  předpokladem vyzvání zájemce k   podání nabídky v užším řízení či v jednacím řízení s uveřejněním.

 

   (2)   Sektorový  zadavatel  je  oprávněn  požadovat  prokázání  splnění   kvalifikace  dodavatele  v  otevřeném  řízení  a  v jednacím řízení bez   uveřejnění; tím není dotčeno ustanovení § 63 odst. 3. Prokázání splnění   kvalifikace  v  rozsahu  stanoveném sektorovým zadavatelem je v takovém   případě  v  otevřeném řízení předpokladem posouzení a hodnocení nabídky   uchazeče  a  v  jednacím  řízení  bez  uveřejnění předpokladem uzavření   smlouvy.

 

   (3)  V  jednacím řízení bez uveřejnění se splnění kvalifikace vyzvaného   zájemce  neprokazuje, jde-li o případy uvedené v § 23 odst. 4 písm. b),   § 23 odst. 5 písm. c) až e), § 23 odst. 6 nebo § 23 odst. 8 písm. b).

 

   (4) Pokud není dodavatel schopen z objektivních důvodů prokázat splnění   části  kvalifikace  týkající se požadavků na ekonomickou, finanční nebo   technickou  způsobilost  v  plném rozsahu, je oprávněn tuto způsobilost   prokázat  i jinými rovnocennými doklady, pokud je sektorový zadavatel z   objektivních důvodů neodmítne.

 

   (5)  Pokud  dodavatel  není  schopen  v  plném rozsahu prokázat splnění   kvalifikace  požadované sektorovým zadavatelem týkající se požadavků na   ekonomickou,  finanční  nebo technickou způsobilost, popřípadě týkající   se  oprávnění  k  podnikání,  členství v profesní samosprávné komoře či   jiné profesní organizaci nebo odborné způsobilosti, je oprávněn splnění   této   kvalifikace   v   chybějícím  rozsahu  prokázat  prostřednictvím   subdodavatele.  Dodavatel  není  oprávněn prostřednictvím subdodavatele   prokázat  splnění  kvalifikace odpovídající § 54 písm. a). Ustanovení §   51 odst. 4 věty druhé a třetí platí obdobně.

 

   (6)  Má-li  být  předmět  veřejné  zakázky  plněn  několika  dodavateli   společně a za tímto účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku,   je  každý  z  dodavatelů  povinen  prokázat splnění kvalifikace v plném   rozsahu;  to se netýká ekonomické, finanční nebo technické způsobilosti   nebo  oprávnění  k podnikání, členství v profesní samosprávné komoře či   jiné  profesní  organizaci  nebo  odborné způsobilosti, v rámci kterých   postačuje,  aby  splnění  této kvalifikace prokázali všichni dodavatelé   společně.  Možnost  prokázat  splnění  kvalifikace v chybějícím rozsahu   prostřednictvím subdodavatele podle odstavce 5 se použije obdobně.

 

   (7)  Ustanovení  § 51 odst. 6, 7 a 8 a § 58 až 60 platí pro sektorového   zadavatele obdobně.

 

§ 65

 

Doba prokazování splnění kvalifikace

 

   (1)   V   otevřeném   řízení  je  dodavatel  povinen  prokázat  splnění   kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek. V případě otevřeného řízení se   zavedením  dynamického  nákupního systému je dodavatel povinen prokázat   splnění kvalifikace nejpozději s podáním předběžné nabídky.

 

   (2) V užším řízení a jednacím řízení s uveřejněním je dodavatel povinen   prokázat  splnění  kvalifikace  ve  lhůtě  pro  podání žádosti o účast,   popřípadě ve lhůtě pro potvrzení zájmu o účast.

 

   (3)  V  jednacím  řízení  bez  uveřejnění je dodavatel povinen prokázat   splnění  kvalifikace ve lhůtě stanovené sektorovým zadavatelem ve výzvě   k jednání, nejpozději však do uzavření smlouvy.

 

§ 66

 

Omezení počtu zájemců v užším řízení a jednacím řízení s uveřejněním

 

   (1)  Omezil-li  sektorový  zadavatel  počet  zájemců  pro účast v užším   řízení  nebo v jednacím řízení s uveřejněním, provede výběr ze zájemců,   kteří  prokázali  splnění požadované kvalifikace, a to podle jednoho či   více objektivních kritérií podle odstavce 2 nebo 4 uvedených v oznámení   o  zahájení  zadávacího řízení nebo ve výzvě k potvrzení zájmu o účast.   Podrobná   specifikace   objektivních   kritérií  může  být  uvedena  v   kvalifikační dokumentaci.

 

   (2) Objektivní kritéria pro výběr podle odstavce 1 musí

 

   a)  být  stanovena  s  ohledem  na  povahu, rozsah a složitost předmětu   plnění veřejné zakázky,

 

   b) být v souladu se zásadami uvedenými v § 6 a

 

   c)  odpovídat  některému  nebo  některým  z  požadavků  na  kvalifikaci   týkajících se finanční, ekonomické nebo technické způsobilosti, jejichž   prokázání sektorový zadavatel požadoval.

 

   (3)   Výběr  podle  objektivních  kritérií  podle  odstavce  2  provede   sektorový  zadavatel  tak,  že  stanoví pořadí zájemců, kteří prokázali   splnění  kvalifikace, podle míry naplnění úrovně příslušného kritéria a   následně  vybere ty zájemce, kteří nejlépe splnili příslušné kritérium.   Pokud zájemci prokázali splnění kvalifikace zcela shodně či pokud nelze   stanovit   objektivně   pořadí  kvalifikovaných  zájemců  podle  tohoto   odstavce, provede sektorový zadavatel náhodný výběr losem.

 

   (4)  Objektivním  kritériem  pro omezení počtu zájemců podle odstavce 1   může  být  rovněž  náhodný  výběr  provedený losem, popřípadě kombinace   objektivních  kritérií  podle  odstavce  2  a  náhodného  výběru losem.   Losování  provede sektorový zadavatel v souladu se zásadami uvedenými v   §  6.  Účastnit  se losování mají právo zájemci, kterých se výběr losem   týká.  O  termínu  losování je zadavatel písemně vyrozumí nejméně 5 dnů   před losováním.

 

   (5)  Počet zájemců vybraných podle odstavců 3 a 4 musí odpovídat počtu,   který uvedl sektorový zadavatel v oznámení o zahájení zadávacího řízení   nebo ve výzvě k potvrzení zájmu o účast.

 

   (6)  Ustanovení  §  61  odst.  6  a  7 platí pro sektorového zadavatele   obdobně.

 

§ 67

 

Jistota

 

   (1)  Zadavatel  může  u  veřejné  zakázky v oznámení otevřeného řízení,   užšího  řízení,  jednacího řízení s uveřejněním nebo soutěžního dialogu   požadovat,   aby   uchazeči   k   zajištění   plnění  svých  povinností   vyplývajících  z  účasti  v  zadávacím řízení poskytli jistotu. Jistotu   nelze  požadovat  při  zavedení  dynamického  nákupního  systému.  Výši   jistoty   stanoví   zadavatel  v  absolutní  částce  ve  výši  do  2  %   předpokládané  hodnoty veřejné zakázky. Jistotu poskytne uchazeč formou   složení peněžní částky na účet zadavatele (dále jen "peněžní jistota"),   nebo formou bankovní záruky.

 

   (2) Peněžní jistotu uvolní zadavatel uchazeči,

 

   a)  jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější nebo s nímž bylo možno   uzavřít smlouvu podle § 82 odst. 3, do 7 dnů po uzavření smlouvy,

 

   b)  jehož nabídka nebyla vybrána jako nejvhodnější a nebylo s ním možno   uzavřít  smlouvu  podle  §  82 odst. 3, do 7 dnů po doručení oznámení o   výběru nejvhodnější nabídky podle § 81 odst. 2,

 

   c) který byl ze zadávacího řízení vyloučen, bezodkladně po vyloučení.

 

   (3)   Peněžní   jistotu  je  zadavatel  povinen  uvolnit  včetně  úroků   zúčtovaných peněžním ústavem.

 

   (4)  Podal-li  uchazeč  námitky  a zadavatel těmto námitkám vyhověl, je   uchazeč povinen opětovně složit peněžní jistotu, která byla zadavatelem   uvolněna,  do 7 dnů od doručení rozhodnutí zadavatele podle § 111 odst.   1.   Nesplní-li   uchazeč  tuto  povinnost,  může  být  zadavatelem  ze   zadávacího řízení vyloučen. Podal-li uchazeč návrh na zahájení řízení o   přezkoumání  úkonů  zadavatele,  musí  opětovně složit peněžní jistotu,   která  byla  zadavatelem uvolněna, a k návrhu připojit doklad o složení   této jistoty.

 

   (5)  Má-li  být  jistota  poskytnuta formou bankovní záruky, je uchazeč   povinen zajistit její platnost po celou dobu zadávací lhůty podle § 43.

 

   (6)  Poskytnutá  jistota  včetně  úroků  zúčtovaných  peněžním  ústavem   připadá  zadavateli  v případech, kdy uchazeč v rozporu s tímto zákonem   nebo  zadávacími  podmínkami  zrušil nebo změnil nabídku nebo odmítl-li   uzavřít smlouvu podle § 82 odst. 2 a 3. Poskytnutá jistota včetně úroků   zúčtovaných peněžním ústavem může připadnout zadavateli na základě jeho   rozhodnutí   rovněž,   pokud   uchazeč  nesplnil  povinnost  poskytnout   zadavateli  řádnou  součinnost  k  uzavření smlouvy podle § 82 odst. 3.   Rozhodnutí   musí  zadavatel  řádně  odůvodnit  a  bezodkladně  doručit   příslušnému uchazeči.

 

HLAVA VI

 

NABÍDKA

 

§ 68

 

Obsah nabídek

 

   (1)  Předpokladem  zadání veřejné zakázky dodavateli je podání nabídky,   nestanoví-li tento zákon jinak.

 

   (2)  V  nabídce  musí být uvedeny identifikační údaje uchazeče. Nabídka   obsahuje  návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za   uchazeče  a  prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za   uchazeče, z něhož vyplývá, že je uchazeč vázán celým obsahem nabídky po   celou  dobu  běhu  zadávací  lhůty.  Součástí nabídky jsou rovněž další   dokumenty požadované tímto zákonem či zadavatelem. V otevřeném řízení a   ve  zjednodušeném  podlimitním  řízení  jsou  součástí  nabídky  rovněž   doklady  a  informace  prokazující  splnění  kvalifikace,  nestanoví-li   zadavatel jinak; ustanovení § 64 odst. 2 věty první tím není dotčeno.

 

   (3)  Předběžná  nabídka  v  dynamickém  nákupním systému obsahuje údaje   rozhodné  pro posouzení, zda dodavatel splňuje podmínky pro zařazení do   tohoto dynamického nákupního systému.

 

§ 69

 

Podání nabídky

 

   (1)  Dodavatel  může  podat  pouze  jednu  nabídku.  Nabídka obsahující   varianty podle § 70 se považuje za jednu nabídku.

 

   (2)  Dodavatel,  který  podal  nabídku  v  zadávacím  řízení, nesmí být   současně  subdodavatelem  jiného  dodavatele v tomtéž zadávacím řízení.   Dodavatel,  který  nepodal  nabídku  v  zadávacím řízení, však může být   subdodavatelem více uchazečů v tomtéž zadávacím řízení.

 

   (3)  Pokud  dodavatel  podá  více  nabídek  samostatně  nebo společně s   dalšími  dodavateli,  nebo  podá  nabídku  a současně je subdodavatelem   jiného  dodavatele v tomtéž zadávacím řízení, zadavatel všechny nabídky   podané  takovým  dodavatelem samostatně či společně s jinými dodavateli   vyřadí.

 

   (4)  Společnou  nabídkou  se  rozumí nabídka, kterou podalo za podmínek   stanovených  v § 51 odst. 6 více dodavatelů společně. V takovém případě   se   dodavatelé   podávající  společnou  nabídku  považují  za  jednoho   uchazeče.

 

   (5)  Nabídky  se  podávají písemně. Uchazeč podává nabídku ve lhůtě pro   podání  nabídek.  Nabídka  v  listinné  podobě  musí být podána v řádně   uzavřené  obálce  označené  názvem  veřejné  zakázky, na které musí být   uvedena  adresa,  na  niž  je možné zaslat oznámení podle § 71 odst. 6.   Nabídky  podané  elektronickými  prostředky musí být podány v souladu s   požadavky stanovenými v § 149.

 

   (6)  Zadavatel eviduje podané nabídky s uvedením pořadového čísla, data   a  času  jejich doručení. Pro účely stanovení pořadových čísel podaných   nabídek   přiřazuje   zadavatel  podaným  nabídkám  evidenční  čísla  v   samostatných  číselných  řadách  pro nabídky podané v listinné podobě a   nabídky podané elektronickými prostředky. Pořadová čísla všech podaných   nabídek  stanoví  zadavatel  tak,  že  číselná  řada  nabídek  podaných   elektronickými  prostředky  se předřadí číselné řadě nabídek podaných v   listinné podobě.

 

§ 70

 

Varianty nabídky

 

   (1)  Varianty nabídky jsou přípustné, je-li veřejná zakázka zadávána na   základě základního hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti nabídky a   pokud zadavatel varianty předem připustil v zadávacích podmínkách.

 

   (2)  Pokud  jsou varianty nabídky přípustné, uvede zadavatel v zadávací   dokumentaci  požadavky  na  varianty,  případně  společně se zvláštními   požadavky na zpracování nabídky.

 

   (3) Varianta nabídky nesmí být při posouzení nabídek vyřazena proto, že   by  v  případě  veřejné  zakázky  na dodávky došlo ke změně na veřejnou   zakázku  na služby nebo že by v případě veřejné zakázky na služby došlo   ke změně na veřejnou zakázku na dodávky.

 

HLAVA VII

 

Díl 1

 

Otevírání obálek s nabídkami

 

§ 71

 

Otevírání obálek

 

   (1)  Pro  otevírání  obálek  s  nabídkami  (dále jen "obálka") ustanoví   veřejný  zadavatel  nejméně  tříčlennou  komisi.  Sektorový zadavatel a   veřejný  zadavatel,  který  zadává  veřejnou zakázku na základě rámcové   smlouvy, nejsou povinni ustanovit komisi pro otevírání obálek a veškerá   práva a povinnosti související s otevíráním obálek plní zadavatel.

 

   (2) Členové komise jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech,   o nichž se dozvěděli v souvislosti se svou účastí v komisi.

 

   (3)  Stanoví-li tak veřejný zadavatel, plní funkci komise pro otevírání   obálek s nabídkami hodnotící komise.

 

   (4)  Zadavatel ani komise nesmí otevřít obálku před uplynutím lhůty pro   podání   nabídek.   Obálky  musí  být  otevřeny  v  termínu  stanoveném   zadavatelem,  nejpozději  však  do  30 dnů po uplynutí lhůty pro podání   nabídek.

 

   (5)   Pokud  informace  o  termínu  otevírání  obálek  nebyla  součástí   zadávacích  podmínek,  zadavatel  vyrozumí  písemně  uchazeče o termínu   otevírání obálek nejméně 5 pracovních dnů před otevíráním obálek.

 

   (6)  Nabídky  podané  po  uplynutí  lhůty  pro  podání  nabídek  komise   neotevírá.  Zadavatel  bezodkladně  vyrozumí  uchazeče  o  tom, že jeho   nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

 

   (7)  Otevírání  obálek se mají právo účastnit uchazeči, jejichž nabídky   byly  zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek, a další osoby, o   nichž  tak  stanoví  zadavatel. Zadavatel může po přítomných uchazečích   požadovat,  aby  svou  účast  při  otevírání obálek stvrdili podpisem v   listině přítomných uchazečů.

 

   (8)  Komise otevírá obálky postupně podle pořadového čísla a kontroluje   úplnost nabídky, tedy zda

 

   a) je nabídka zpracována v požadovaném jazyku,

 

   b)  jsou  návrh  smlouvy  a  prohlášení  uchazeče  podle  §  68 odst. 2   podepsány osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče a

 

   c)  nabídka obsahuje všechny součásti požadované zákonem či zadavatelem   v zadávacích podmínkách.

 

   (9) Po provedení kontroly úplnosti každé nabídky podle odstavce 8 sdělí   komise  přítomným  uchazečům identifikační údaje uchazeče a informaci o   tom, zda nabídka splňuje požadavky podle odstavce 8.

 

   (10)  Jestliže  komise  zjistí,  že nabídka není úplná, nabídku vyřadí.   Zadavatel  bezodkladně  vyloučí  uchazeče,  jehož  nabídka  byla komisí   vyřazena, z účasti v zadávacím řízení. Vyloučení uchazeče včetně důvodů   zadavatel bezodkladně písemně oznámí uchazeči.

 

   (11)  Je-li  veřejná  zakázka rozdělena na části podle § 98, použijí se   odstavce 8 až 10 obdobně na jednotlivé části veřejné zakázky.

 

§ 72

 

Otevírání nabídek podaných elektronickými prostředky

 

   (1)  Otevřením  nabídky  podané  elektronickými  prostředky  se  rozumí   zpřístupnění   jejího  obsahu  komisi.  Nabídky  podané  elektronickými   prostředky otevře komise v době od uplynutí lhůty pro podání nabídek do   termínu otevírání obálek podle § 71 odst. 4.

 

   (2)  Při zadávání veřejných zakázek v dynamickém nákupním systému podle   §  95 provede otevírání nabídek zadavatel a komisi pro otevírání obálek   neustanovuje.

 

   (3)  Jsou-li zadavateli ve lhůtě pro podání nabídek doručeny jak obálky   s  nabídkami  v  listinné  podobě,  tak i nabídky podané elektronickými   prostředky,   sdělí   komise  na  začátku  otevírání  obálek  přítomným   účastníkům údaje podle § 71 odst. 8 o nabídkách podaných elektronickými   prostředky  a  poté  pokračuje  otevíráním  obálek  podaných v listinné   podobě.

 

   (4)  Jsou-li  zadavateli  ve  lhůtě  pro  podání nabídek doručeny pouze   nabídky  podané  elektronickými prostředky, otevírání obálek podle § 71   odst.  7  se  nemusí  konat.  O  této  skutečnosti  zadavatel  uchazeče   bezodkladně vyrozumí.

 

   (5) Komise kontroluje v rámci otevírání nabídek podaných elektronickými   prostředky  kromě  náležitostí  uvedených  v  §  71 odst. 8 též, zda je   nabídka  autentická  a  zda s datovou zprávou obsahující nabídku nebylo   před jejím otevřením manipulováno.

 

   (6)  Ustanovení § 71 odst. 1 až 3, § 71 odst. 4 věty první a § 71 odst.   6, 9 až 11 se použijí obdobně.

 

§ 73

 

Protokol o otevírání obálek

 

   (1)  O  otevírání  obálek či nabídek podaných elektronickými prostředky   sepisuje  komise  protokol  o  otevírání  obálek. U každé nabídky uvede   komise údaje sdělované přítomným uchazečům podle § 71 odst. 8.

 

   (2) Otevírá-li komise nabídky podané elektronickými prostředky, uvede v   protokolu  o  otevírání  obálek  kromě  náležitostí  podle  předchozího   odstavce  rovněž  informace  o  postupu  při otevírání nabídek podaných   elektronickými prostředky a údaje podle § 72 odst. 5.

 

   (3)  Protokol  o  otevírání  obálek podepisují všichni přítomní členové   komise.  Protokol o otevírání obálek se po připojení listiny přítomných   uchazečů  přikládá  k  seznamu  nabídek.  Zadavatel umožní uchazečům na   jejich  žádost nahlédnout do protokolu o otevírání obálek. Nekoná-li se   otevírání  obálek  podle  §  72 odst. 4, je zadavatel povinen uchazečům   bezodkladně  zpřístupnit  protokol  o  otevírání  obálek elektronickými   prostředky.

 

Díl 2

 

Hodnotící komise

 

§ 74

 

Složení hodnotící komise

 

   (1) Pro posouzení a hodnocení nabídek v otevřeném řízení, užším řízení,   soutěžním dialogu a ve zjednodušeném podlimitním řízení a pro předběžné   hodnocení  nabídek  v  jednacím  řízení  s uveřejněním ustanoví veřejný   zadavatel  hodnotící  komisi.  Činí-li  hodnotící  komise  ve  vztahu k   dodavatelům úkony podle tohoto zákona, platí, že tyto úkony činí jménem   zadavatele.

 

   (2)  Povinnost  veřejného  zadavatele  ustanovit hodnotící komisi podle   odstavce  1  se  nepoužije  při zadávání veřejných zakázek v dynamickém   nákupním  systému  podle  §  95.  V  takovém  případě provede hodnocení   prostřednictvím automatické metody hodnocení zadavatel.

 

   (3)  Hodnotící  komise  musí  mít  alespoň 5 členů. Je-li to odůvodněno   předmětem  veřejné  zakázky,  musí  mít  hodnotící komise nejméně jednu   třetinu  členů  s  příslušnou  odborností  ve vztahu k předmětu veřejné   zakázky.

 

   (4)   Členem   hodnotící   komise  musí  být  vždy  zástupce  veřejného   zadavatele.  Současně  se  jmenováním  členů  hodnotící  komise jmenuje   veřejný  zadavatel  za  každého člena hodnotící komise jeho náhradníka.   Ustanovení  tohoto zákona vztahující se na člena hodnotící komise platí   obdobně pro jeho náhradníka.

 

   (5) U veřejných zakázek zadávaných veřejným zadavatelem podle § 2 odst.   2 písm. a) a b), u kterých výše předpokládané hodnoty přesáhne 200 mil.   Kč  bez  daně  z  přidané  hodnoty, musí mít hodnotící komise nejméně 7   členů.  Je-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky, musí mít nejméně   dvě  třetiny  členů  hodnotící  komise příslušnou odbornost ve vztahu k   předmětu veřejné zakázky. Hodnotící komisi ustanoví

 

   a)  ministr^32)  nebo  jiná osoba, která jedná navenek jménem veřejného   zadavatele podle § 2 odst. 2 písm. a)^54),

 

   b) ministr nadřízený veřejnému zadavateli podle § 2 odst. 2 písm. b).

 

   (6) U veřejných zakázek zadávaných veřejným zadavatelem podle § 2 odst.   2 písm. a) a b), u kterých výše předpokládané hodnoty přesáhne 500 mil.   Kč  bez  daně  z  přidané  hodnoty, musí mít hodnotící komise nejméně 9   členů.  Je-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky, musí mít nejméně   dvě  třetiny  členů  hodnotící  komise příslušnou odbornost ve vztahu k   předmětu veřejné zakázky. Hodnotící komisi ustanoví vláda nejpozději do   konce lhůty pro podání nabídek, a to na návrh

 

   a)  osoby  uvedené v odstavci 5 písm. a), jde-li o veřejného zadavatele   podle § 2 odst. 2 písm. a),

 

   b)  osoby  uvedené v odstavci 5 písm. b), jde-li o veřejného zadavatele   podle § 2 odst. 2 písm. b).

 

   (7)  Členové hodnotící komise nesmí být ve vztahu k veřejné zakázce a k   uchazečům  podjati,  zejména  se  nesmí  podílet na zpracování nabídky,   nesmí  mít osobní zájem na zadání veřejné zakázky a s uchazeči je nesmí   spojovat  osobní ani pracovní či jiný obdobný poměr. O své nepodjatosti   učiní  člen hodnotící komise písemně prohlášení veřejnému zadavateli na   počátku  prvního  jednání  hodnotící komise nebo na počátku jednání, na   němž  je  poprvé  v  hodnotící  komisi  přítomen.  Pro tento účel sdělí   veřejný   zadavatel  členovi  hodnotící  komise  před  prvním  jednáním   identifikační údaje uchazečů, kteří podali nabídky.

 

   (8)  Vznikne-li  důvod  k podjatosti některého člena hodnotící komise v   průběhu  její  činnosti, je povinen tuto skutečnost bezodkladně oznámit   veřejnému zadavateli. Veřejný zadavatel v takovém případě vyloučí člena   hodnotící   komise  z  další  účasti  v  hodnotící  komisi.  Vznikne-li   veřejnému   zadavateli   pochybnost   o  nepodjatosti  některého  člena   hodnotící  komise,  postupuje obdobně. V takovém případě vyzve předseda   hodnotící  komise  k  činnosti  v hodnotící komisi za vyloučeného člena   jeho náhradníka.

 

   (9) Veřejný zadavatel, který zadává veřejnou zakázku na základě rámcové   smlouvy,  a  sektorový  zadavatel  nejsou  povinni  ustanovit hodnotící   komisi  a  veškerá  práva  a  povinnosti  související  s  posouzením  a   hodnocením nabídek plní zadavatel.

 

§ 75

 

Jednání hodnotící komise

 

   (1)  Hodnotící  komise  volí ze svých členů předsedu a místopředsedu na   svém  prvním  jednání,  které  svolává  veřejný  zadavatel.  Každý člen   hodnotící  komise  musí  být na její první jednání pozván nejméně 7 dnů   předem.  Další  jednání  hodnotící komise svolává a řídí její předseda,   není-li předseda přítomen, místopředseda.

 

   (2)  Nemůže-li  se  člen hodnotící komise jednání zúčastnit, je povinen   bezodkladně  oznámit tuto skutečnost předsedovi nebo, není-li to možné,   místopředsedovi  hodnotící  komise, nebo veřejnému zadavateli, jedná-li   se o první jednání hodnotící komise, který zajistí účast náhradníka.

 

   (3) Hodnotící komise může jednat a usnášet se, jsou-li přítomny nejméně   dvě  třetiny  členů  nebo jejich náhradníků. Hodnotící komise rozhoduje   většinou hlasů přítomných členů nebo náhradníků.

 

   (4)  Jednání  hodnotící  komise se mohou účastnit též jiné osoby, které   určí veřejný zadavatel nebo hodnotící komise.

 

   (5) O jednání hodnotící komise se sepisuje protokol (dále jen "protokol   o  jednání").  Protokol  o  jednání podepisují všichni přítomní členové   hodnotící komise. Zastává-li člen hodnotící komise odchylný názor proti   názoru  většiny,  uvede  se v protokolu o jednání tento odlišný názor s   odůvodněním.

 

   (6)  Členové  hodnotící  komise  jsou  povinni zachovávat mlčenlivost o   skutečnostech,  o  nichž  se  dozvěděli  v souvislosti se svou účastí v   hodnotící  komisi.  To  platí  obdobně  i pro jiné osoby, které byly na   jednání přizvány veřejným zadavatelem nebo hodnotící komisí.

 

Díl 3

 

Posouzení a hodnocení nabídek

 

§ 76

 

Posouzení nabídek

 

   (1)  Hodnotící  komise  posoudí  nabídky  uchazečů  z  hlediska splnění   zákonných  požadavků  a  požadavků  zadavatele  uvedených  v zadávacích   podmínkách a z hlediska toho, zda uchazeč nepodal nepřijatelnou nabídku   podle  §  22 odst. 1 písm. d). Nabídky, které tyto požadavky nesplňují,   musí  být  vyřazeny. Jestliže nedošlo k vyřazení všech variant nabídky,   nepovažuje  se  nabídka  za  vyřazenou.  Ke  zjevným  početním chybám v   nabídce,   zjištěným  při  posouzení  nabídek,  které  nemají  vliv  na   nabídkovou cenu, hodnotící komise nepřihlíží.

 

   (2)  Hodnotící  komise  může  pro  posouzení  nabídek  využít  přizvané   poradce,  kteří  nesmí  být  ve  vztahu k veřejné zakázce a k uchazečům   podjati; o tom je přizvaný poradce povinen učinit prohlášení podle § 74   odst. 7. Ustanovení § 74 odst. 8 a § 75 odst. 6 platí obdobně.

 

   (3)  Hodnotící  komise  může  v  případě  nejasností požádat uchazeče o   písemné  vysvětlení  nabídky.  V  žádosti hodnotící komise uvede, v čem   spatřuje  nejasnosti  nabídky,  které  má  uchazeč vysvětlit. Hodnotící   komise  nabídku  vyřadí,  pokud  uchazeč nedoručí vysvětlení ve lhůtě 3   pracovních   dnů   ode  dne  doručení  žádosti  o  vysvětlení  nabídky,   nestanoví-li hodnotící komise lhůtu delší.

 

   (4)  Hodnotící  komise  může  po písemném zdůvodnění nejasností nabídky   přizvat  uchazeče na jednání hodnotící komise za účelem vysvětlení jeho   nabídky. Hodnotící komise doručí uchazeči pozvánku na jednání alespoň 5   pracovních dní před jeho konáním.

 

   (5)  Na  žádost  veřejného  zadavatele  poskytne  dodavatel v soutěžním   dialogu  veřejnému  zadavateli  dodatečné  informace,  jejichž cílem je   podanou  nabídku  objasnit,  konkretizovat  či  vysvětlit.  V žádosti o   dodatečné  informace  musí  zadavatel  určit,  které  údaje  z  nabídky   požaduje  objasnit,  konkretizovat  či  vysvětlit,  a stanovit pro tyto   účely  přiměřenou  lhůtu,  nejméně  však  5  dnů.  Dodatečné  informace   uchazeče  nesmí  obsahovat  změnu nabídky nebo být v rozporu s výzvou k   podání nabídek.

 

   (6) Uchazeče, jehož nabídka byla při posouzení nabídek hodnotící komisí   vyřazena,  vyloučí  veřejný  zadavatel bezodkladně z účasti v zadávacím   řízení.  Vyloučení  uchazeče  včetně  důvodů veřejný zadavatel uchazeči   bezodkladně písemně oznámí.

 

§ 77

 

Mimořádně nízká nabídková cena

 

   (1)  Při  posouzení  nabídek  uchazečů  z  hlediska  splnění zadávacích   podmínek  posoudí hodnotící komise též výši nabídkových cen ve vztahu k   předmětu  veřejné  zakázky.  Jestliže nabídka obsahuje mimořádně nízkou   nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu veřejné zakázky, musí si hodnotící   komise vyžádat od uchazeče písemné zdůvodnění těch částí nabídky, které   jsou  pro  výši nabídkové ceny podstatné; zdůvodnění musí být uchazečem   doručeno  ve  lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti uchazeči,   pokud hodnotící komise nestanoví lhůtu delší.

 

   (2)  Hodnotící  komise  může  vzít  v  úvahu zdůvodnění mimořádně nízké   nabídkové   ceny,   jestliže   je  tato  cena  zdůvodněna  objektivními   příčinami, zejména

 

   a)  ekonomickými  aspekty  konstrukční metody či technologie, výrobního   procesu nebo poskytovaných služeb,

 

   b)  objevností technického řešení nebo výjimečně příznivými podmínkami,   které  má  uchazeč  k  dispozici  pro  provedení  stavebních prací nebo   poskytnutí dodávek či služeb,

 

   c) originalitou stavebních prací, dodávek nebo služeb,

 

   d)  souladem  s předpisy týkajícími se ochrany zaměstnanců a pracovních   podmínek,  které  jsou  účinné  v  místě  provádění  stavebních  prací,   poskytování služeb nebo dodávek, nebo

 

   e) potenciální možností uchazeče získat veřejnou podporu^55).

 

   (3)  Hodnotící  komise  může  po  písemném  zdůvodnění  mimořádně nízké   nabídkové  ceny  přizvat uchazeče na jednání hodnotící komise za účelem   vysvětlení  předloženého  zdůvodnění.  Hodnotící komise doručí uchazeči   pozvánku na jednání alespoň 5 pracovních dní před jeho konáním.

 

   (4)  Při  posouzení  mimořádně  nízké nabídkové ceny zohlední hodnotící   komise písemné zdůvodnění uchazeče i jeho vysvětlení.

 

   (5)  Jestliže  hodnotící  komise shledá, že nabídková cena je mimořádně   nízká  v  důsledku  toho,  že uchazeč získal veřejnou podporu, může být   nabídka  vyřazena  z tohoto důvodu pouze po konzultaci s uchazečem a za   předpokladu,  že  uchazeč  není  schopen  v  dostatečné lhůtě stanovené   hodnotící komisí prokázat, že veřejná podpora byla poskytnuta v souladu   s  právními akty Evropských společenství^55). Jestliže hodnotící komise   vyřadí  nabídku z tohoto důvodu u nadlimitní veřejné zakázky, informuje   zadavatel o této skutečnosti Evropskou komisi.

 

   (6)  Neodůvodnil-li uchazeč písemně mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve   stanovené lhůtě, nedostavil-li se k podání vysvětlení nebo posoudila-li   hodnotící  komise jeho zdůvodnění jako neopodstatněné, musí být nabídka   vyřazena. Ustanovení § 76 odst. 6 se použije obdobně.

 

§ 78

 

Hodnotící kritéria

 

   (1) Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky (dále jen   "základní hodnotící kritérium") je

 

   a) ekonomická výhodnost nabídky, nebo

 

   b) nejnižší nabídková cena.

 

   (2)  Základním  hodnotícím  kritériem  v  soutěžním  dialogu  je  pouze   ekonomická výhodnost nabídky.

 

   (3)   Zadavatel  zvolí  základní  hodnotící  kritérium  podle  druhu  a   složitosti  veřejné zakázky a uvede je v oznámení nebo výzvě o zahájení   zadávacího řízení.

 

   (4)   Rozhodne-li   se  zadavatel  pro  zadání  veřejné  zakázky  podle   základního  hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti nabídky, stanoví   vždy  dílčí  hodnotící  kritéria.  Dílčí  hodnotící  kritéria  se  musí   vztahovat  k  nabízenému  plnění veřejné zakázky a mohou jimi být vedle   nabídkové  ceny  zejména  kvalita,  technická úroveň nabízeného plnění,   estetické  a  funkční vlastnosti, vlastnosti plnění z hlediska vlivu na   životní  prostředí,  provozní  náklady,  návratnost  nákladů, záruční a   pozáruční  servis,  zabezpečení  dodávek,  dodací  lhůta nebo lhůta pro   dokončení.

 

   (5)  Je-li základním hodnotícím kritériem ekonomická výhodnost nabídky,   musí  zadavatel  jednotlivým dílčím hodnotícím kritériím stanovit váhu,   kterou  vyjádří  v  procentech.  Stanovená váha může být u jednotlivých   dílčích hodnotících kritérií shodná.

 

   (6)  Zadavatel  uvede dílčí hodnotící kritéria a jejich váhu v oznámení   či  výzvě  o  zahájení  zadávacího  řízení nebo v zadávací dokumentaci,   popřípadě ve výzvě k podání nabídky v užším řízení či v jednacím řízení   s uveřejněním nebo ve výzvě k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění,   popřípadě  ve  výzvě  k  potvrzení  zájmu  o  účast  nebo v dokumentaci   soutěžního dialogu.

 

   (7)  Jestliže  zadavatel  není objektivně schopen stanovit váhu dílčích   hodnotících kritérií, uvede dílčí hodnotící kritéria v sestupném pořadí   podle významu, který jim zadavatel přisuzuje.

 

§ 79

 

Hodnocení nabídek

 

   (1)  Hodnocení  nabídek  provede  hodnotící  komise  podle  hodnotících   kritérií  uvedených  v  dokumentech podle § 78 odst. 6. Je-li základním   hodnotícím  kritériem ekonomická výhodnost nabídky, je hodnotící komise   povinna  hodnotit  nabídky  a stanovit jejich pořadí podle jednotlivých   dílčích hodnotících kritérií a jejich vah.

 

   (2)  Při  hodnocení  nabídkové  ceny  je  rozhodná její výše bez daně z   přidané hodnoty, nestanoví-li zadavatel v zadávacích podmínkách jinak.

 

   (3)  Pokud zadavatel stanovil dílčí hodnotící kritéria podle § 78 odst.   7  v  sestupném  pořadí  podle  významu,  je  hodnotící  komise povinna   hodnotit  nabídky  podle  dílčích  hodnotících  kritérií  a ve zprávě o   posouzení  a hodnocení nabídek odůvodnit přiřazení konkrétních hodnot u   každého dílčího hodnotícího kritéria jednotlivé nabídky.

 

   (4)  Je-li  základním  hodnotícím  kritériem  nejnižší  nabídková cena,   stanoví hodnotící komise pořadí nabídek podle výše nabídkové ceny. Před   stanovením pořadí úspěšnosti nabídek hodnotící komise posoudí nabídkové   ceny podle § 77.

 

   (5)  Zadavatel  rozhodne  o  novém posouzení a hodnocení nabídek, pokud   zjistí,  že  hodnotící  komise porušila postup stanovený tímto zákonem.   Pro  nové  posouzení  a  hodnocení  nabídek  ustanoví  zadavatel  jinou   hodnotící  komisi,  případně provede nové posouzení a hodnocení nabídek   sám.  Důvody pro nové posouzení a hodnocení nabídek zadavatel připojí k   původní  zprávě  o  posouzení  a  hodnocení  nabídek.  Provede-li  nové   posouzení  a  hodnocení  nabídek  podle  tohoto odstavce zadavatel sám,   zpracuje  zprávu  o  posouzení  a  hodnocení nabídek podle § 80 odst. 1   obdobně.

 

   (6)  Hodnotící  komise  neprovede  hodnocení  nabídek,  pokud  by  měla   hodnotit nabídku pouze jednoho uchazeče.

 

§ 80

 

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek

 

   (1)  O  posouzení  a hodnocení nabídek pořídí hodnotící komise písemnou   zprávu,  která  obsahuje  seznam  posouzených  nabídek, seznam nabídek,   které  byly  hodnotící  komisí  ze  zadávacího  řízení vyřazeny spolu s   uvedením   důvodu,   popis  způsobu  hodnocení  zbývajících  nabídek  s   odůvodněním,  výsledek  hodnocení nabídek, údaj o tom, jak byly nabídky   hodnoceny  v  rámci jednotlivých hodnotících kritérií, a údaj o složení   hodnotící  komise.  Neprováděla-li  hodnotící  komise hodnocení nabídek   podle  §  79 odst. 6, zpráva o posouzení a hodnocení nabídek neobsahuje   údaje související s hodnocením nabídky.

 

   (2)  Zprávu  podle  odstavce  1  podepisují  všichni  členové hodnotící   komise,  kteří  se  účastnili  jednání  hodnotící  komise, na němž bylo   hodnocení nabídek provedeno. Bezodkladně po ukončení své činnosti předá   hodnotící komise zprávu podle odstavce 1 společně s nabídkami a ostatní   dokumentací související s její činností zadavateli.

 

   (3)  Zadavatel je povinen umožnit do uzavření smlouvy všem uchazečům na   jejich  žádost  do  zprávy o posouzení a hodnocení nabídek nahlédnout a   pořídit si z ní výpis nebo její opis.

 

   (4)  Zpráva  o  posouzení  a  hodnocení nabídek se nepořizuje v případě   veřejných  zakázek  zadávaných  v  dynamickém  nákupním systému nebo na   základě rámcové smlouvy podle § 92 odst. 1 a 2.

 

 

HLAVA VIII

 

UKONČENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

 

§ 81

 

Výběr nejvhodnější nabídky

 

   (1)  Zadavatel  rozhodne  o  výběru nejvhodnější nabídky toho uchazeče,   jehož nabídka byla podle hodnotících kritérií vyhodnocena jako

 

   a) ekonomicky nejvýhodnější, nebo

 

   b) nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

 

   (2)  Zadavatel  odešle  oznámení  o  výběru  nejvhodnější  nabídky do 5   pracovních  dnů  po  rozhodnutí  podle odstavce 1 všem uchazečům, kteří   nebyli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení.

 

   (3) Zadavatel v oznámení o výběru nejvhodnější nabídky uvede

 

   a) identifikační údaje uchazečů, jejichž nabídka byla hodnocena,

 

   b) výsledek hodnocení nabídek, z něhož bude zřejmé pořadí nabídek,

 

   c)  odůvodnění  výběru  nejvhodnější  nabídky,  pokud veřejný zadavatel   vybral  jako  nejvhodnější  nabídku  jiného  uchazeče, než jak odpovídá   doporučení hodnotící komise; v takovém případě veřejný zadavatel rovněž   uvede,  jaké  údaje z nabídky byly veřejným zadavatelem hodnoceny jinak   než  hodnotící komisí a jak byly nabídky veřejným zadavatelem hodnoceny   v rámci jednotlivých hodnotících kritérií, a

 

   d)  počet  a  pořadí  nabídek, které byly hodnoceny v jednacím řízení s   uveřejněním  na  základě  jednání  o  nabídkách,  a rovněž jaké údaje z   nabídky  byly hodnoceny zadavatelem na základě jednání jinak a jak byly   nabídky hodnoceny v rámci jednotlivých hodnotících kritérií.

 

   (4)  Je-li  veřejná  zakázka  zadávána  po  jednání  s jediným vyzvaným   dodavatelem  v  jednacím  řízení  bez  uveřejnění či na základě rámcové   smlouvy  uzavřené  s  jedním  uchazečem,  odstavec  3  se  nepoužije. V   ostatních  případech jednacího řízení bez uveřejnění či veřejné zakázky   zadané  na  základě rámcové smlouvy musí oznámení o výběru nejvhodnější   nabídky obsahovat skutečnosti podle odstavce 3 písm. a) a b).

 

§ 82

 

Uzavření smlouvy

 

   (1)  Zadavatel  nesmí  před  uplynutím  lhůty  pro podání námitek proti   rozhodnutí  o  výběru  nejvhodnější nabídky podle § 110 odst. 4 uzavřít   smlouvu s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější podle   § 81 (dále jen "vybraný uchazeč").

 

   (2) Pokud nebyly ve stanovené lhůtě podány námitky podle § 110 odst. 4,   uzavře  zadavatel  smlouvu  s  vybraným uchazečem do 15 dnů po uplynutí   lhůty  pro podání námitek. Smlouvu uzavře zadavatel v souladu s návrhem   smlouvy  obsaženým  v  nabídce  vybraného uchazeče, popřípadě upraveným   podle § 32.

 

   (3)  Vybraný uchazeč je povinen poskytnout zadavateli řádnou součinnost   potřebnou  k  uzavření  smlouvy tak, aby byla smlouva uzavřena ve lhůtě   podle  odstavce  2.  Odmítne-li  vybraný uchazeč uzavřít se zadavatelem   smlouvu  nebo neposkytne-li řádnou součinnost, aby mohla být smlouva ve   lhůtě  podle  odstavce  2  uzavřena,  může  uzavřít zadavatel smlouvu s   uchazečem,  který  se  umístil  jako druhý v pořadí. Odmítne-li uchazeč   druhý v pořadí uzavřít se zadavatelem smlouvu nebo neposkytne-li řádnou   součinnost   k  jejímu  uzavření,  může  uzavřít  zadavatel  smlouvu  s   uchazečem, který se umístil jako třetí v pořadí. Uchazeč druhý či třetí   v  pořadí,  se  kterým  má  být uzavřena smlouva, je povinen poskytnout   zadavateli  součinnost potřebnou k uzavření smlouvy ve lhůtě 15 dnů ode   dne doručení výzvy k uzavření smlouvy.

 

   (4)  Má-li  být  rámcová  smlouva  uzavřena s více uchazeči a některý z   vybraných  uchazečů  odmítne  uzavřít smlouvu nebo neposkytne potřebnou   součinnost  k  uzavření  rámcové smlouvy ve lhůtě uvedené v odstavci 2,   může zadavatel pro naplnění stanoveného počtu účastníků rámcové smlouvy   uzavřít  rámcovou  smlouvu  s  dalším  uchazečem,  jehož  nabídka  byla   hodnocena. Nebude-li zadavatel postupovat podle věty první či nemůže-li   uzavřít postupem podle věty první rámcovou smlouvu se stanoveným počtem   uchazečů,  může  uzavřít  rámcovou  smlouvu i s nižším počtem uchazečů;   ustanovení § 89 odst. 2 věty první platí obdobně.

 

   (5)  Zadavatel  písemně  oznámí  bez  zbytečného  odkladu  informaci  o   uzavření smlouvy uchazečům, s nimiž bylo možné podle odstavce 3 uzavřít   smlouvu.

 

§ 83

 

Oznámení o výsledku zadávacího řízení

 

   (1)  Veřejný zadavatel je povinen do 48 dnů po uzavření smlouvy odeslat   oznámení   o   výsledku  zadávacího  řízení  k  uveřejnění.  V  případě   sektorového  zadavatele  činí  lhůta  2 měsíce. V případech uvedených v   odstavcích  4  a  5 jsou informace, které nebudou zveřejněny, předávány   provozovateli  informačního  systému  o  veřejných  zakázkách (dále jen   "informační  systém"),  případně  Úřadu  pro  úřední  tisky  Evropských   společenství  (dále  jen  "Úřad  pro  úřední  tisky"),  ke statistickým   účelům.

 

   (2)  Zadavatel  může  odeslat  oznámení  o výsledku zadávacího řízení v   případě   dynamického   nákupního  systému  souhrnně  za  předcházející   čtvrtletí;  souhrn  oznámení je veřejný zadavatel povinen odeslat do 48   dnů a sektorový zadavatel do 2 měsíců od konce příslušného kalendářního   čtvrtletí.

 

   (3)  Zadavatel není povinen odeslat oznámení podle odstavce 1 v případě   smlouvy uzavřené na základě rámcové smlouvy.

 

   (4)  Pokud  je předmětem uzavřené smlouvy poskytování některé ze služeb   uvedených  v  příloze č. 2, uvede zadavatel v oznámení podle odstavce 1   při jeho odeslání, zda s jeho uveřejněním souhlasí.

 

   (5)  Zadavatel může při odeslání oznámení podle odstavce 1 stanovit, že   některé  předávané  informace nesmí být uveřejněny, pokud by uveřejnění   těchto  informací  znamenalo porušení zvláštního právního předpisu nebo   by  bylo  v  rozporu  s  veřejným  zájmem  či  by  mohlo  porušit právo   dodavatele  na  obchodní  tajemství nebo by mohlo ovlivnit hospodářskou   soutěž. Sektorový zadavatel může při odeslání oznámení podle odstavce 1   stanovit,  že  nesmí  být uveřejněny rovněž informace týkající se počtu   obdržených nabídek, identifikace dodavatele či cen.

 

   (6)  Pokud sektorový zadavatel uzavře smlouvu postupem podle § 23 odst.   8  písm.  a),  může  omezit informace o povaze a množství poskytovaných   služeb   v  oznámení  podle  odstavce  1  na  obecný  odkaz  na  služby   poskytované  za účelem výzkumu a vývoje. Pokud není smlouva týkající se   výzkumu  a  vývoje uzavřena na základě postupu podle § 23 odst. 8 písm.   a),  může  sektorový  zadavatel z důvodu ochrany obchodního tajemství v   oznámení  podle  odstavce  1  omezit  informace  týkající  se  povahy a   množství poskytovaných služeb. Sektorový zadavatel je však vždy povinen   zajistit,  aby  jakýkoliv  údaj  uveřejněný  na základě tohoto odstavce   nebyl  podrobnější  než  údaj  uvedený  v  oznámení či výzvě o zahájení   zadávacího řízení.

 

§ 84

 

Zrušení zadávacího řízení

 

   (1) Zadavatel zruší bez zbytečného odkladu zadávací řízení, pokud

 

   a)  nebyly  ve stanovené lhůtě podány žádné nabídky, žádosti o účast či   potvrzení zájmu o účast,

 

   b) byli z účasti v zadávacím řízení vyloučeni všichni dodavatelé,

 

   c)  v  důsledku  okolností  předvídaných v § 82 odst. 3 nebyla uzavřena   smlouva  s posledním uchazečem v pořadí, s nímž bylo možné tuto smlouvu   uzavřít, nebo

 

   d)  v  jednacím řízení s uveřejněním nepředložil upravený návrh smlouvy   podle  §  32  odst.  5 ani poslední uchazeč v pořadí, s nímž bylo možné   tuto smlouvu uzavřít, nebo zadavatel nevyzval dalšího uchazeče v pořadí   k  předložení  upraveného  návrhu smlouvy podle § 32 odst. 5 nebo nebyl   podán  dostatečný  počet  nabídek nebo po posouzení podaných nabídek by   měl  být  hodnocen  menší  než  zadavatelem  stanovený  počet  nabídek,   nepřipustil-li  zadavatel  ve výzvě k podání nabídky podle § 29 odst. 4   písm.  f)  jednání  o  nabídkách  i s nižším počtem uchazečů, než který   uvedl ve výzvě k podání nabídky.

 

   (2) Zadavatel může bez zbytečného odkladu zrušit zadávací řízení, pouze   pokud

 

   a)  stanovil  minimální počet zájemců, kteří mají podat žádost o účast,   nebo  potvrzení  zájmu  o  účast  v  užším  řízení,  jednacím  řízení s   uveřejněním  či  soutěžním  dialogu,  a  tento  stanovený  počet  nebyl   naplněn, popřípadě nebyl naplněn po posouzení kvalifikace,

 

   b) počet zájemců vyzvaných zadavatelem k podání nabídky v užším řízení,   jednacím  řízení  s uveřejněním či soutěžním dialogu byl nižší či roven   minimálnímu  zákonnému  počtu  a  nabídku podá menší počet uchazečů než   zadavatelem vyzvaný,

 

   c)  vybraný  uchazeč,  popřípadě uchazeč druhý v pořadí, odmítl uzavřít   smlouvu  nebo  neposkytl zadavateli k jejímu uzavření řádnou součinnost   podle § 82 odst. 3,

 

   d)  odpadly  důvody  pro  pokračování  v  zadávacím  řízení  v důsledku   podstatné  změny okolností, které nastaly v době od zahájení zadávacího   řízení  a  které  zadavatel  s  přihlédnutím  ke všem okolnostem nemohl   předvídat a ani je nezpůsobil,

 

   e)  v  průběhu  zadávacího  řízení  se vyskytly důvody hodné zvláštního   zřetele,  pro  které  nelze  na  zadavateli  požadovat, aby v zadávacím   řízení pokračoval.

 

   (3) Zadavatel může zrušit zadávací řízení

 

   a) až do doby uzavření smlouvy, jde-li o případ předvídaný § 90 odst. 2   nebo   není-li  možné  uzavřít  rámcovou  smlouvu  se  všemi  vybranými   uchazeči, nebo

 

   b)  až  do  doby  rozhodnutí  o výběru nejvhodnější nabídky, pokud byla   podána  jenom  jedna  nabídka  nebo  pokud  byly  podány či by měly být   hodnoceny pouze nepřijatelné nabídky podle § 22 odst. 1.

 

   (4)  Zadavatel  je  oprávněn  zrušit  jednací  řízení  bez  uveřejnění,   zjednodušené  podlimitní  řízení nebo řízení na základě rámcové smlouvy   do doby uzavření smlouvy.

 

   (5)  Sektorový  zadavatel  je  oprávněn  zrušit zadávací řízení rovněž,   pokud si tuto možnost vyhradil v oznámení o zahájení zadávacího řízení.

   (6)   Zadavatel   není   oprávněn   zahájit  zadávací  řízení,  kterému   předcházelo  zadávací řízení s obdobným předmětem plnění, před zrušením   takového předchozího zadávacího řízení.

 

   (7)  Zadavatel odešle oznámení o zrušení zadávacího řízení k uveřejnění   v  informačním systému podle § 157 do 3 dnů ode dne přijetí rozhodnutí;   tato  povinnost  neplatí  pro jednací řízení bez uveřejnění a řízení na   základě rámcové smlouvy.

 

   (8)  Zadavatel je povinen doručit písemné oznámení o zrušení zadávacího   řízení  do  5  dnů  ode  dne přijetí rozhodnutí všem známým zájemcům či   uchazečům s uvedením důvodu.

 

§ 85

 

Písemná zpráva zadavatele

 

   (1)  Zadavatel  vyhotoví  o  každé  nadlimitní veřejné zakázce písemnou   zprávu.

 

   (2) Písemná zpráva musí obsahovat alespoň

 

   a)  identifikační  údaje  zadavatele,  předmět  veřejné  zakázky a cenu   sjednanou ve smlouvě,

 

   b)  identifikační  údaje  vybraného uchazeče, popřípadě uchazečů, je-li   smlouva  uzavírána s více osobami na straně uchazeče, odůvodnění výběru   nejvhodnější nabídky a uvedení, jaká část veřejné zakázky má být plněna   prostřednictvím subdodavatele,

 

   c) identifikační údaje zájemců či uchazečů, jež byli vyloučeni z účasti   v   zadávacím   řízení   a   odůvodnění   jejich  vyloučení,  popřípadě   identifikační  údaje  zájemců,  jež  nebyli vyzváni k podání nabídky, k   jednání či k účasti v soutěžním dialogu, a odůvodnění této skutečnosti,

 

   d)  odůvodnění  vyloučení  uchazeče, jehož nabídka obsahovala mimořádně   nízkou nabídkovou cenu, došlo-li k takovému vyloučení,

 

   e)  důvod použití soutěžního dialogu, jednacího řízení s uveřejněním či   jednacího řízení bez uveřejnění, byla-li taková možnost využita, a

 

   f) důvod zrušení zadávacího řízení, bylo-li zadávací řízení zrušeno.

 

   (3)  Zadavatel  zašle  na  vyžádání  písemnou zprávu Evropské komisi či   Úřadu.

 

   (4)  V  případě veřejných zakázek zadaných na základě rámcové smlouvy v   řízení  podle  §  92  zašle  zadavatel  písemnou  zprávu  provozovateli   informačního   systému  do  30  dnů  po  uzavření  smlouvy  či  zrušení   zadávacího řízení.

 

ČÁST TŘETÍ

 

ZVLÁŠTNÍ POSTUPY V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ

 

HLAVA I

 

PŘEDBĚŽNÉ OZNÁMENÍ A PRAVIDELNÉ PŘEDBĚŽNÉ OZNÁMENÍ

 

§ 86

 

   Předběžné oznámení veřejného zadavatele

 

   (1)  Veřejný  zadavatel uveřejní formou předběžného oznámení nadlimitní   veřejné  zakázky,  které  hodlá zadávat v následujících 12 měsících a u   kterých hodlá zkrátit lhůtu pro podání nabídek.

 

   (2) V případě nadlimitních veřejných zakázek na dodávky a služby odešle   veřejný  zadavatel  předběžné  oznámení  podle  odstavce 1 k uveřejnění   zpravidla  na  počátku  každého  účetního období. V předběžném oznámení   podle odstavce 1 uvede veřejný zadavatel všechny

 

   a)   skupiny  dodávek  podle  přímo  použitelného  předpisu  Evropských   společenství^56),   u   nichž  předpokládaná  hodnota  přesáhne  částku   odpovídající 750 000 EUR, nebo

 

   b)  kategorie  služeb,  s  výjimkou  služeb uvedených v příloze č. 2, u   nichž předpokládaná hodnota přesáhne částku odpovídající 750 000 EUR.

 

   (3)  V  případě nadlimitních veřejných zakázek na stavební práce odešle   veřejný  zadavatel  předběžné  oznámení  podle  odstavce 1 k uveřejnění   zpravidla bez zbytečného odkladu po rozhodnutí o schválení záměru zadat   nadlimitní  veřejnou  zakázku  na stavební práce. V předběžném oznámení   podle odstavce 1 zadavatel vymezí předmět nadlimitní veřejné zakázky na   stavební práce.

 

   (4)  Zadavatel  je  oprávněn  nahradit  uveřejnění předběžného oznámení   podle  §  146  a  147  uveřejněním předběžného oznámení na svém profilu   zadavatele.   V   takovém   případě   je   veřejný   zadavatel  povinen   elektronickými  prostředky  zaslat  oznámení  o  uveřejnění předběžného   oznámení  na  svém  profilu  zadavatele k uveřejnění podle § 146 a 147.   Veřejný  zadavatel  není  oprávněn uveřejnit předběžné oznámení na svém   profilu   zadavatele   před  odesláním  oznámení  podle  věty  druhé  k   uveřejnění.  Datum  odeslání  oznámení k uveřejnění musí být uvedeno na   profilu zadavatele.

 

   (5) Veřejný zadavatel může uveřejnit formou předběžného oznámení i jiné   nadlimitní veřejné zakázky, na které se odstavec 2 nevztahuje.

 

   (6)  Ustanovení  tohoto  paragrafu  se  nevztahuje  na  veřejné zakázky   zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění.

 

 

§ 87

 

Pravidelné předběžné oznámení sektorového zadavatele

 

   (1)   Sektorový  zadavatel  uveřejní  formou  pravidelného  předběžného   oznámení   nadlimitní   veřejné   zakázky,   které   hodlá   zadávat  v   následujících  12  měsících  a u kterých hodlá zkrátit lhůtu pro podání   nabídek.

 

   (2)  Uvede-li sektorový zadavatel v pravidelném předběžném oznámení, že   jde  o dodatečné pravidelné předběžné oznámení, nemusí uvádět ty údaje,   které již byly obsaženy v předchozím pravidelném předběžném oznámení.

 

   (3) Pro sektorového zadavatele platí § 86 odst. 2 až 6 obdobně.

 

§ 88

 

Pravidelné  předběžné  oznámení jako způsob zahájení užšího řízení nebo

jednacího řízení s uveřejněním

 

   (1)  Sektorový zadavatel může zahájit užší řízení nebo jednací řízení s   uveřejněním pravidelným předběžným oznámením podle § 87.

 

   (2) Pravidelné předběžné oznámení podle odstavce 1 obsahuje alespoň

 

   a)  vymezení dodávek, služeb či stavebních prací, které budou předmětem   veřejné zakázky,

 

   b)  informaci o tom, že veřejná zakázka bude zadána v užším řízení nebo   jednacím  řízení s uveřejněním, a to bez následného uveřejnění oznámení   o zahájení zadávacího řízení, a

 

   c)  výzvu  dodavatelům  k  projevení  zájmu o účast v užším či jednacím   řízení s uveřejněním ve stanovené lhůtě a v písemné formě.

 

   (3) Sektorový zadavatel písemně vyzve všechny zájemce, kteří na základě   výzvy  učiněné v pravidelném předběžném oznámení podle odstavce 2 písm.   c) projevili písemně zájem o účast v užším řízení či jednacím řízením s   uveřejněním,  aby  ve  stanovené  lhůtě  písemně potvrdili svůj zájem o   účast  a  aby  současně  v  této  lhůtě  prokázali  splnění  požadované   kvalifikace.  Sektorový  zadavatel je oprávněn odeslat písemnou výzvu k   potvrzení  zájmu  o  účast  podle  věty  první  nejpozději 12 měsíců po   uveřejnění pravidelného předběžného oznámení.

 

   (4)  Písemná  výzva k potvrzení zájmu o účast podle odstavce 3 obsahuje   alespoň

 

   a) množství a vymezení předmětu dodávek, služeb či stavebních prací,

 

   b)  množství  a  vymezení  předmětu  všech  opčních  práv týkajících se   souvisejících  či  následných  veřejných  zakázek,  a je-li to možné, i   časový  odhad  pro  uplatnění  opčních  práv u opakujících se veřejných   zakázek,

 

   c) informaci, zda jde o užší řízení či jednací řízení s uveřejněním,

 

   d) počátek a konec doby plnění veřejné zakázky, pokud je to vhodné,

 

   e)  zadávací  dokumentaci nebo podmínky přístupu či poskytnutí zadávací   dokumentace podle § 48,

 

   f) identifikační údaje sektorového zadavatele,

 

   g)   ekonomické   a   finanční   požadavky  sektorového  zadavatele  na   způsobilost   dodavatele   a   další  informace  a  doklady  požadované   sektorovým zadavatelem,

 

   h) informaci o tom, zda se v případě veřejné zakázky na dodávky jedná o   koupi,  nájem zboží s právem následné koupě (leasing), nájem zboží nebo   pořízení zboží na splátky nebo jejich kombinaci, a

 

   i)  údaje  o  hodnotících kritériích podle § 78, pokud nejsou uvedeny v   pravidelném  předběžném  oznámení,  zadávací  dokumentaci  nebo výzvě k   podání nabídek.

 

   (5) Sektorový zadavatel písemně vyzve všechny zájemce, kteří na základě   výzvy  podle odstavce 4 potvrdili zájem o účast a splnili kvalifikaci v   požadovaném rozsahu, k podání nabídek.

 

   (6)  Písemná  výzva podle odstavce 5 musí obsahovat náležitosti podle §   28  odst.  5  nebo § 29 odst. 4, pokud však již nebyly některé z těchto   informací dodavatelům sděleny ve výzvě k potvrzení zájmu o účast.

 

   (7)  Pro  postup  v  užším  řízení  a  jednacím řízení s uveřejněním se   použijí  ustanovení  upravující  postup  v příslušném zadávacím řízení,   pokud není v tomto paragrafu stanoveno jinak.

 

HLAVA II

 

RÁMCOVÉ SMLOUVY

 

§ 89

 

Obecná ustanovení o rámcové smlouvě

 

   (1)  Zadavatel  je  povinen  v  oznámení či výzvě o zahájení zadávacího   řízení  uvést,  zda  hodlá  uzavřít  rámcovou  smlouvu s jedním či více   uchazeči.

 

   (2)  Pokud  zadavatel  hodlá  uzavřít rámcovou smlouvu s více uchazeči,   nesmí  být  počet uchazečů nižší než 3. Zadavatel může uvést v oznámení   či  výzvě  o  zahájení  zadávacího  řízení maximální počet uchazečů, se   kterými může být rámcová smlouva uzavřena.

 

   (3)   Zadavatel   uzavírá   jedinou  rámcovou  smlouvu  bez  ohledu  na   skutečnost, zda ji uzavírá s jedním či více uchazeči.

 

   (4)  Má-li  být  rámcová smlouva uzavřena s více uchazeči, je zadavatel   povinen v zadávacích podmínkách uvést text návrhu rámcové smlouvy.

 

   (5)  Zadavatel  je  povinen  v  oznámení či výzvě o zahájení zadávacího   řízení  uvést  dobu trvání rámcové smlouvy. Doba trvání rámcové smlouvy   uzavřené  veřejným  zadavatelem  nesmí  být  delší  než  4  roky, vyjma   případů,  kdy  je  delší  doba trvání odůvodněna objektivními příčinami   vztahujícími se zejména k předmětu rámcové smlouvy.

 

   (6) Veřejné zakázky na základě rámcové smlouvy jsou zadávány

 

   a) postupem podle § 92, jde-li o veřejného zadavatele, nebo

 

   b) v jednacím řízení bez uveřejnění, jde-li o sektorového zadavatele.

 

   (7)  Pokud  se  během  trvání rámcové smlouvy uzavřené s více než třemi   uchazeči  sníží  počet  uchazečů  způsobilých plnit veřejnou zakázku na   základě  rámcové smlouvy pod 3, není zadavatel oprávněn na základě této   rámcové  smlouvy zadávat veřejnou zakázku. To platí i v případě rámcové   smlouvy  uzavřené podle § 90 odst. 2 se dvěma uchazeči, jestliže nejsou   způsobilí  plnit  veřejnou  zakázku  na  základě  rámcové  smlouvy  oba   uchazeči.

 

   (8)  Při  zadávání  veřejných zakázek na základě rámcové smlouvy nejsou   účastníci  rámcové  smlouvy  oprávněni sjednat podstatné změny podmínek   stanovených rámcovou smlouvou.

 

   (9)  Je-li  rámcová  smlouva uzavírána v jednacím řízení s uveřejněním,   ustanovení  §  32  se  nepoužije. Byla-li úprava návrhu rámcové smlouvy   sjednána  v  rámci jednání se všemi uchazeči, se kterými má být rámcová   smlouva uzavřena, předkládá upravený návrh rámcové smlouvy zadavatel, a   to po rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky.

 

   (10)  Uchazeči,  kteří  jsou  účastníky  rámcové smlouvy, nemohou podat   společnou nabídku na plnění veřejné zakázky zadávané na základě rámcové   smlouvy.  Uchazeč,  který  je  účastníkem rámcové smlouvy, nemůže podat   společnou nabídku s dodavatelem, který není účastníkem rámcové smlouvy.   Uchazeč,  který  je účastníkem rámcové smlouvy, nemůže být při zadávání   veřejné  zakázky  na  základě  rámcové  smlouvy  subdodavatelem  jiného   uchazeče, který je účastníkem rámcové smlouvy.

 

   (11)  Zadavatel  nesmí  při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové   smlouvy požadovat prokázání splnění kvalifikace uchazeče.

 

 

§ 90

 

Výběr účastníků rámcové smlouvy

 

   (1)  Při  výběru  více  uchazečů,  se  kterými  má být uzavřena rámcová   smlouva,  se postupuje obdobně jako při výběru nejvhodnějšího uchazeče,   jemuž  má  být zadána veřejná zakázka s tím, že zadavatel vybere takový   počet  uchazečů,  který uvedl v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího   řízení.

 

   (2)  Není-li zadavatel schopen vybrat počet uchazečů, který uvedl podle   odstavce  1 z důvodu, že nebyl podán dostatečný počet nabídek nebo tyto   nabídky  nesplnily  požadavky  stanovené  zákonem  či  zadavatelem nebo   dostatečný  počet uchazečů neprokázal splnění kvalifikace v požadovaném   rozsahu, může zadavatel uzavřít rámcovou smlouvu pouze s těmi uchazeči,   kteří tyto požadavky splnili. Ustanovení § 89 odst. 2 se nepoužije.

 

§ 91

 

Hodnotící  kritéria  při  zadávání  veřejné  zakázky na základě rámcové

smlouvy

 

   Zadavatel  může při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové smlouvy   použít  stejná  hodnotící  kritéria,  která byla použita jako hodnotící   kritéria  při  zadávání  rámcové  smlouvy. V takovém případě je uchazeč   povinen  zadavateli nabídnout pro plnění veřejné zakázky alespoň takové   podmínky, na jejichž základě s ním byla rámcová smlouva uzavřena.

 

§ 92

 

Zadávání  veřejné  zakázky  veřejným  zadavatelem  na  základě  rámcové

smlouvy

 

   (1) Je-li rámcová smlouva uzavřena pouze s jedním uchazečem

 

   a) a veškeré podmínky plnění jsou v rámcové smlouvě konkrétně vymezeny,   uzavírá  veřejný  zadavatel  smlouvu  s  uchazečem na realizaci veřejné   zakázky na základě písemné výzvy k poskytnutí plnění, jež je návrhem na   uzavření  smlouvy,  a  písemného potvrzení této výzvy uchazečem, jež je   přijetím návrhu smlouvy, nebo

 

   b) všechny podmínky plnění nejsou v rámcové smlouvě konkrétně vymezeny,   zadá  veřejný  zadavatel  veřejnou  zakázku  na základě písemné výzvy k   podání nabídky.

 

   (2)  Veřejný zadavatel může ve zvláště odůvodněných případech s ohledem   na povahu předmětu plnění rámcové smlouvy, zejména je-li předmět plnění   zcela  či  částečně  stanoven  na základě zvláštního právního předpisu,   uzavřít rámcovou smlouvu s více uchazeči, v níž jsou konkrétně vymezeny   podmínky  plnění  veřejné  zakázky  s  tím,  že uchazeč, který má plnit   veřejnou  zakázku  na  základě rámcové smlouvy, není vybírán na základě   hodnotících  kritérií  uvedených  ve  smlouvě. V takovém případě uzavře   veřejný  zadavatel  smlouvu  s  uchazečem  na  základě  písemné výzvy k   poskytnutí plnění a písemného potvrzení této výzvy uchazečem.

 

   (3)  Je-li  rámcová  smlouva  uzavřena  s  více  uchazeči, zadá veřejný   zadavatel  veřejnou  zakázku  vybranému  uchazeči  po předchozí písemné   výzvě na základě hodnotících kritérií, která jsou

 

   a) konkrétně vymezena v rámcové smlouvě,

 

   b)  vymezena  v  rámcové  smlouvě  obecným  způsobem a jejich konkrétní   specifikace je uvedena v písemné výzvě,

 

   c)  specifikována  veřejným  zadavatelem  v  písemné  výzvě,  nejsou-li   vymezena v rámcové smlouvě vůbec, nebo

 

   d) stanovena způsoby v souladu s písmeny a) až c).

 

   (4) Písemná výzva k podání nabídek musí obsahovat vedle obecného popisu   požadovaného  plnění  náležitosti podle § 34 odst. 2 písm. a), b), g) a   i).  V  případě  rámcové  smlouvy  podle odstavců 1 a 2 se § 34 odst. 2

   písm. i) nepoužije.

 

 

 

HLAVA III

 

DYNAMICKÝ NÁKUPNÍ SYSTÉM

 

§ 93

 

Zavedení dynamického nákupního systému

 

   (1) Pro účely zadávání veřejných zakázek, jejichž předmětem je pořízení   běžného,  obecně  dostupného  zboží,  služeb  či stavebních prací, může   zadavatel v otevřeném řízení zavést dynamický nákupní systém.

 

   (2) Při zavedení dynamického nákupního systému a zařazení dodavatelů do   dynamického  nákupního systému postupuje zadavatel v souladu s pravidly   otevřeného  řízení až do okamžiku zadání veřejných zakázek v dynamickém   nákupním systému.

 

   (3)  Předpokladem  zavedení dynamického nákupního systému je uveřejnění   této  skutečnosti  v  oznámení  otevřeného  řízení. Oznámení otevřeného   řízení  o  zavedení  dynamického  nákupního  systému je výzvou k podání   předběžných   nabídek.   V   oznámení   otevřeného  řízení  o  zavedení   dynamického  nákupního  systému  uvede  zadavatel  rovněž  internetovou   adresu, na které je k dispozici zadávací dokumentace.

 

   (4) Dynamický nákupní systém nelze zavést pro účely uzavírání rámcových

   smluv.

 

   (5)  Dynamický  nákupní  systém  nesmí  trvat  déle  než  4 roky, vyjma   výjimečných a zadavatelem náležitě odůvodněných případů.

 

   (6)  Zadavatel  poskytne  dodavatelům  neomezený, úplný a přímý dálkový   přístup  k zadávací dokumentaci, a to od uveřejnění oznámení otevřeného   řízení  o  zavedení dynamického nákupního systému až do ukončení trvání   dynamického nákupního systému.

 

   (7)  Zadavatel  specifikuje  v  oznámení  otevřeného  řízení o zavedení   dynamického nákupního systému a v zadávací dokumentaci alespoň

 

   a)  druh  a  předmět  veřejných  zakázek,  které  mají  být  zadávány v   dynamickém nákupním systému,

 

   b)  podmínky  pro  zařazení  do dynamického nákupního systému, jež musí   obsahovat  též  požadavky  na  kvalifikaci  dodavatele;  to  platí  pro   sektorového   zadavatele  pouze  pokud  prokázání  splnění  kvalifikace   požaduje,

 

   c)  hodnotící  kritéria  pro  zadávání  veřejných  zakázek v dynamickém   nákupním  systému,  je-li  to  s  ohledem  na časový odstup do zadávání   veřejných zakázek v dynamickém nákupním systému vhodné,

 

   d)  informace  týkající  se  dynamického  nákupního systému a použitého   elektronického vybavení a

 

   e) informace týkající se podání předběžných nabídek.

 

   (8)  Při  zavádění  dynamického  nákupního systému a zadávání veřejných   zakázek  v  dynamickém  nákupním  systému používá zadavatel i dodavatel   výlučně elektronické prostředky podle § 149.

 

§ 94

 

Zařazení do dynamického nákupního systému

 

   (1) Zadavatel umožní po celou dobu trvání dynamického nákupního systému   každému dodavateli podat předběžnou nabídku.

 

   (2) Zadavatel zařadí do dynamického nákupního systému dodavatele, který   splní  podmínky  pro  zařazení do dynamického nákupního systému a který   předloží předběžnou nabídku v souladu s požadavky zadavatele.

 

   (3)  Zadavatel  posoudí  předběžnou  nabídku  do  15  dnů od dne jejího   doručení.   Tuto   lhůtu   může   zadavatel   přiměřeně  prodloužit  za   předpokladu, že v mezidobí neučiní žádnou výzvu k podání nabídek.

 

   (4)  Zadavatel  zašle  dodavateli  rozhodnutí o zařazení do dynamického   nákupního  systému  či  o  jeho  odmítnutí  ve  lhůtě podle odstavce 3.   Rozhodnutí  o  odmítnutí  předběžné  nabídky  dodavatele musí zadavatel   odůvodnit.

 

   (5) Zadavatel umožní po celou dobu trvání dynamického nákupního systému   dodavateli  upravit předběžnou nabídku, a to za předpokladu, že zůstane   nadále  v  souladu  s  podmínkami pro zařazení do dynamického nákupního   systému.

 

§ 95

 

Zadávání veřejné zakázky v dynamickém nákupním systému

 

   (1)  Veřejná  zakázka  je  zadávána  v  dynamickém  nákupním systému na   základě výzvy k podání nabídek.

 

   (2) Před odesláním výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním systému   uveřejní  zadavatel  zjednodušené  oznámení;  to neplatí, je-li veřejná   zakázka zadávána na základě oznámení podle § 93 odst. 3.

 

   (3)  Zjednodušeným  oznámením  vyzývá  zadavatel  dodavatele  k  podání   předběžných  nabídek.  Lhůta  pro  podání předběžných nabídek nesmí být   kratší   než   15  dnů  ode  dne  uveřejnění  zjednodušeného  oznámení.   Ustanovení § 94 odst. 2 až 4 se použije obdobně.

 

   (4) Úmysl zadat veřejnou zakázku v dynamickém nákupním systému oznamuje   zadavatel všem zájemcům zařazeným do systému výzvou k podání nabídky.

 

   (5) Písemná výzva k podání nabídek obsahuje alespoň

 

   a) údaje o přístupu k zadávací dokumentaci,

 

   b) informaci o uveřejnění zjednodušeného oznámení,

 

   c) lhůtu pro podání nabídek,

 

   d) místo podání nabídek,

 

   e) údaje o hodnotících kritériích podle § 78 a

 

   f) informaci o tom, v jakém jazyce může být nabídka podána.

 

   (6)  Výzvu  k  podání  nabídek  odešle  zadavatel zájemcům zařazeným do   dynamického  nákupního  systému  až  poté,  co  byly  posouzeny veškeré   předběžné  nabídky podané ve lhůtě pro podání předběžných nabídek podle   zjednodušeného oznámení.

 

   (7)  Ve  výzvě  k  podání  nabídek  zadavatel  stanoví lhůtu pro podání   nabídek,  která  nesmí  být  kratší  než 7 dnů. Zadavatel může upřesnit   hodnotící kritéria ve výzvě k podání nabídek.

 

HLAVA IV

 

ELEKTRONICKÁ AUKCE

 

§ 96

 

Podmínky a rozsah použití elektronické aukce

 

   (1)  Zadavatel může v otevřeném řízení, užším řízení, jednacím řízení s   uveřejněním   nebo   ve   zjednodušeném   podlimitním   řízení   využít   elektronickou  aukci  jako prostředek pro hodnocení nabídek. V jednacím   řízení  s uveřejněním může veřejný zadavatel využít elektronickou aukci   jako  prostředek  pro hodnocení nabídek pouze v případě uvedeném v § 22   odst. 1. Elektronickou aukci nelze využít, jde-li o veřejnou zakázku na   stavební  práce  nebo na služby, jejímž předmětem je plnění týkající se   práv duševního vlastnictví.

 

   (2)  Zadavatel  může  využít  elektronickou  aukci  též  pro  hodnocení   nabídek,  jde-li  o  veřejné  zakázky  zadávané  v  dynamickém nákupním   systému či na základě rámcové smlouvy.

 

   (3)   Předpokladem   využití  elektronické  aukce  je  uveřejnění  této   skutečnosti v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení.

 

   (4)   Při  využití  elektronické  aukce  musí  zadavatel  v  zadávacích   podmínkách uvést alespoň

 

   a)  hodnotící  kritéria, která lze vyjádřit v číslech a jejichž hodnoty   budou předmětem elektronické aukce,

 

   b)  případná  omezení  nových  hodnot  nabídek  uchazečů odpovídajících   hodnotícím kritériím podle písmene a), které budou předkládat v průběhu   elektronické aukce (dále jen "aukční hodnota"),

 

   c)  informace,  které budou uchazečům poskytnuty v průběhu elektronické   aukce, případně údaj o tom, kdy jim takové informace budou poskytnuty,

 

   d) informace týkající se postupu při elektronické aukci,

 

   e)  podmínky,  za kterých budou uchazeči oprávněni v rámci elektronické   aukce  podávat  nové  aukční  hodnoty,  zejména  stanovení  minimálních   rozdílů  pro  jednotlivá  podání  aukčních  hodnot, je-li to vzhledem k   jejich povaze vhodné, a

 

   f)  informace  týkající  se použitých elektronických prostředků a další   technické informace nezbytné pro elektronickou komunikaci.

 

§ 97

 

Průběh elektronické aukce

 

   (1)  Před  zahájením  elektronické  aukce  je zadavatel povinen provést   posouzení  a hodnocení nabídek a pořídit zprávu o posouzení a hodnocení   nabídek podle § 80 (dále jen "předběžné hodnocení").

 

   (2)  Po  předběžném  hodnocení  zadavatel vyzve všechny uchazeče, kteří   nebyli  v rámci předběžného hodnocení vyloučeni, aby podali nové aukční   hodnoty  do  elektronické  aukce.  Výzva  musí  být  zaslána  uchazečům   elektronickými prostředky.

 

   (3)  Výzva zadavatele podle odstavce 2 musí obsahovat veškeré informace   nezbytné  pro individuální připojení k elektronickým nástrojům použitým   pro  provedení  elektronické  aukce,  datum a čas zahájení elektronické   aukce.  Pokud  byly informace podle věty první uvedeny již v zadávacích   podmínkách, postačí ve výzvě uvést odkaz na zadávací podmínky.

 

   (4)  Je-li základním hodnotícím kritériem ekonomická výhodnost nabídky,   musí výzva podle odstavce 2 obsahovat též

 

   a) výsledek předběžného hodnocení nabídky příslušného uchazeče a

 

   b)  matematický  vzorec,  který  se  při elektronické aukci použije pro   určení  automatických  změn  pořadí na základě podaných nových aukčních   hodnot   a  který  musí  zahrnovat  všechna  dílčí  hodnotící  kritéria   uveřejněná v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení.

 

   (5)  Elektronická  aukce nesmí být zahájena dříve než 2 pracovní dny po   odeslání všech výzev podle odstavce 2.

 

   (6)  Elektronická  aukce se může skládat z jednotlivých časových období   (dále  jen "aukční kola"). O délce aukčních kol a dalších podrobnostech   o jednotlivých aukčních kolech je zadavatel povinen informovat uchazeče   ve výzvě podle odstavce 2.

 

   (7)  Po  celou  dobu  elektronické  aukce je zadavatel povinen uchazeči   sdělit informaci o jeho momentálním pořadí nebo o momentálně nejlepších   aukčních  hodnotách.  Zadavatel  může poskytovat také další informace o   dotčených  cenách  nebo  hodnotách  způsobem  stanoveným ve výzvě podle   odstavce  2, za předpokladu, že si to vyhradil v zadávacích podmínkách.   Zadavatel  je  oprávněn  uchazečům kdykoli v průběhu elektronické aukce   oznámit počet účastníků v příslušném aukčním kole. Zadavatel však nesmí   uveřejnit  totožnost  účastníků  elektronické aukce v průběhu kterékoli   její fáze.

 

   (8)  Uchazeč  je oprávněn požadovat na zadavateli informace týkající se   aukčních hodnot podaných ostatními uchazeči, pokud toto právo zadavatel   připustil v zadávacích podmínkách či ve výzvě podle odstavce 2.

 

   (9) Zadavatel je oprávněn ukončit elektronickou aukci

 

   a) v předem stanovený den a hodinu,

 

   b)  jestliže  neobdrží  žádné  nové  aukční hodnoty, které by splňovaly   požadavky na minimální rozdíly pro jednotlivá podání; v takovém případě   může  zadavatel  ve  výzvě  podle odstavce 2 uvést též dobu, která musí   uplynout od přijetí posledního podání s novou aukční hodnotou před tím,   než elektronickou aukci ukončí, nebo

 

   c)  byl-li  vyčerpán  počet  aukčních  kol,  stanovený  ve  výzvě podle   odstavce 2.

 

   (10)  Způsob ukončení elektronické aukce uvede zadavatel ve výzvě podle   odstavce  2.  Pokud  zadavatel zvolí způsob ukončení elektronické aukce   podle odstavce 9 písm. c), případně v kombinaci podle písmene b), uvede   ve  výzvě  k  účasti  v  elektronické aukci též potřebné časové údaje o   každém aukčním kole.

 

HLAVA V

 

DALŠÍ INSTITUTY

 

§ 98

 

Zadávání částí veřejných zakázek

 

   (1)  Zadavatel může rozdělit veřejnou zakázku na části, připouští-li to   povaha předmětu veřejné zakázky.

 

   (2)  V  případě rozdělení veřejné zakázky na části uvede zadavatel tuto   skutečnost  v  oznámení  či výzvě o zahájení zadávacího řízení a vymezí   předmět   jednotlivých   částí   veřejné   zakázky  a  další  požadavky   související s rozdělením veřejné zakázky na části.

 

   (3)  Pokud  zadavatel  rozdělil  veřejnou  zakázku  na  části,  uvede v   oznámení  či  výzvě  o  zahájení  zadávacího  řízení,  zda je dodavatel   oprávněn podat nabídku na všechny či některé části veřejné zakázky nebo   jen na jednu část veřejné zakázky.

 

   (4)  Je-li  veřejná  zakázka rozdělena na části, vztahují se ustanovení   tohoto zákona týkající se postupů zadavatele v zadávacím řízení či práv   a  povinností  dodavatele  na  každou  jednotlivou část, nevyplývá-li z   tohoto zákona jinak. Ustanovení § 13 odst. 4 tím není dotčeno.

 

   (5)  Vyplývá-li z povahy plnění, že je možné předmět nadlimitní veřejné   zakázky  na  dodávky,  služby  či stavební práce rozdělit na jednotlivé   části,  je  zadavatel  oprávněn  zadat  tyto  části  dodávek, služeb či   stavebních  prací postupem stanoveným pro podlimitní veřejné zakázky za   předpokladu, že předpokládaná hodnota příslušné části v případě dodávek   a  služeb  je  nižší  než  částka  odpovídající  80 000 EUR a v případě   stavebních prací nižší než částka odpovídající 1 000 000 EUR, a dále za   předpokladu,  že  celková  předpokládaná hodnota všech takto zadávaných   částí  nepřesáhne  20  %  předpokládané  hodnoty  předmětu celé veřejné   zakázky. Ustanovení § 19 odst. 1 tím není dotčeno.

 

§ 99

 

Opční právo

 

   (1)  Opčním  právem  se  rozumí  právo zadavatele na poskytnutí dalších   dodávek,  služeb  či  stavebních  prací,  jejichž  zadání  si zadavatel   vyhradil  v  zadávacích  podmínkách.  Opční právo je zadavatel oprávněn   využít pouze ve vztahu k dodavateli, kterému zadal veřejnou zakázku.

 

   (2)  Zadat  veřejnou  zakázku  na  základě  využití  opčního práva může   zadavatel  v jednacím řízení bez uveřejnění, popřípadě jde-li o využití   opčního  práva  veřejného  zadavatele  navazující  na  rámcovou smlouvu   uzavřenou  s  jedním uchazečem rovněž postupem podle § 92 odst. 1, a to   za předpokladu, že jsou splněny zákonné podmínky.

 

   (3) Zadavatel není oprávněn opčního práva využít, pokud cena, kterou by   byl  povinen  uhradit  za  plnění  předmětu veřejné zakázky při využití   opčního  práva,  je  ve  zjevném nepoměru k části předpokládané hodnoty   plnění   odpovídajícího   opčnímu  právu,  která  byla  stanovena  před   zahájením původního zadávacího řízení.

 

   (4)  V  nabídce  na  veřejnou zakázku, při jejímž zadávání si zadavatel   vyhradil  opční  právo,  uvádí  dodavatel  výši nabídkové ceny pouze ve   vztahu  k  těm částem plnění veřejné zakázky, které se netýkají opčního   práva, nestanoví-li zadavatel v zadávacích podmínkách jinak.

 

   (5)  Zadavatel  je  při  zahájení  zadávacího  řízení povinen předběžně   stanovit  dobu  využití opčního práva a vymezit základní předmět plnění   veřejné zakázky týkající se opčního práva.

 

§ 100

 

Nabídky zahrnující dodávky původem ze třetích států

 

   (1)  Toto  ustanovení  se  vztahuje  na nabídky, které zahrnují dodávky   původem  ze států, s nimiž Evropské společenství neuzavřelo mezinárodní   dohodu,  jež  zajišťuje  srovnatelný a účinný přístup pro dodavatele se   sídlem  nebo  bydlištěm  na  území některého z členských států Evropské   unie  na trhy těchto států. Závazky České republiky vůči takovým státům   tím nejsou dotčeny.

 

   (2)  V  případě  veřejné  zakázky  na  dodávky může sektorový zadavatel   odmítnout  jakoukoliv  nabídku,  je-li podíl hodnoty dodávek původem ze   států   specifikovaných   v   přímo   použitelném  předpisu  Evropských   společenství^57)  vyšší než 50 % z celkové hodnoty dodávek obsažených v   nabídce.

 

   (3)  Jsou-li  dvě  nebo  více  nabídek  z hlediska hodnotících kritérií   rovnocenné,  sektorový  zadavatel upřednostní tu nabídku, kterou nemůže   odmítnout  podle odstavce 2. Nabídková cena takové nabídky se pro účely   tohoto  ustanovení považuje za rovnocennou, jestliže cenový rozdíl není   vyšší než 3 %.

 

   (4)  Sektorový  zadavatel nemusí upřednostnit nabídky podle odstavce 3,   pokud  by  přijetím  takové  nabídky  byl  nucen  pořizovat  zařízení s   odlišnými  technickými  parametry,  než jsou parametry jeho stávajícího   zařízení,  což by mělo za následek neslučitelnost nebo technické obtíže   při provozu a údržbě nebo nepřiměřené náklady.

 

   (5)  Do podílu dodávek původem ze států stanovených podle odstavce 2 se   nezahrnují  dodávky  ze  států,  na které se na základě rozhodnutí Rady   Evropské   unie   vztahuje  možnost  požívat  výhod  právního  předpisu   Evropských společenství.

 

§ 101

 

Zvýhodnění dodavatelů zaměstnávajících osoby se zdravotním postižením

 

   (1)  Stanoví-li tak zadavatel v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího   řízení,  může  se  zadávacího  řízení  účastnit  pouze dodavatel, který   provozuje  chráněnou  pracovní  dílnu  nebo na nějž se vztahuje program   zaměstnanosti, na jehož základě dodavatel zaměstnává více než 50 % osob   se  zdravotním  postižením  podle  zvláštního  právního  předpisu^58) z   celkového počtu zaměstnanců dodavatele.

 

   (2)  Skutečnost,  že  dodavatel  zaměstnává  více  než  50  %  osob  se   zdravotním  postižením podle odstavce 1, musí být dodavatelem uvedena v   nabídce  společně  s  potvrzeními  nebo  rozhodnutími orgánu sociálního   zabezpečení,  která  se týkají osob se zdravotním postižením. V případě   chráněné  pracovní  dílny  předloží dodavatel v nabídce potvrzení úřadu   práce či dohodu s úřadem práce podle zvláštního právního předpisu^59).

 

   (3)  Při  použití  tohoto  ustanovení  je  vyloučena možnost prokazovat   skutečnosti podle odstavce 2 prostřednictvím jiných osob.

 

   (4)  Seznam  zboží,  u  kterého  je veřejný zadavatel podle § 2 povinen   využít  zvýhodnění  podle  odstavců  1, 2 a 3, stanoví prováděcí právní   předpis.

 

   (5) Účastní-li se otevřeného nebo užšího řízení při zadávání podlimitní   veřejné  zakázky  na  dodávky nebo služby dodavatel zaměstnávající více   než  25  zaměstnanců,  z  nichž je více než 50 % zaměstnanců osobami se   zdravotním  postižením^58),  musí  být nabídková cena tohoto dodavatele   hodnocena   jako   nejnižší,  nepřekročí-li  nejnižší  nabídkovou  cenu   předloženou ostatními uchazeči o více než 15 %.

 

   (6)  Skutečnosti  podle odstavce 5 musí dodavatel prokázat ve vztahu ke   každému  ze čtyř předchozích kalendářních čtvrtletí přede dnem zahájení   zadávacího  řízení. Pro zjištění celkového počtu zaměstnanců dodavatele   a zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, je rozhodný   průměrný  čtvrtletní  přepočtený  počet  zaměstnanců  podle  zvláštního   právního předpisu^60).

 

   (7) Hodnocení nabídkové ceny dodavatele podle odstavce 5 je možné pouze   tehdy,  pokud  jsou  skutečnosti  podle  odstavce 5 prokázány v nabídce   předložením potvrzení místně příslušného úřadu práce.

 

ČÁST ČTVRTÁ

 

SOUTĚŽ O NÁVRH

 

§ 102

 

Použití soutěže o návrh

 

   (1)  Tato  část  zákona  se vztahuje na zadavatele, pokud předpokládaná   hodnota  soutěže o návrh odpovídá nejméně finančnímu limitu stanovenému   prováděcím  právním předpisem podle § 12 odst. 1 pro veřejné zakázky na   služby.  Veřejný  zadavatel  může  postupovat podle této části zákona i   tehdy,  pokud  předpokládaná  hodnota soutěže o návrh tohoto finančního   limitu nedosáhne.

 

   (2) Tato část zákona se nevztahuje na pořádání soutěže o návrh

 

   a)  v  případech,  ve  kterých  se  tento  zákon nevztahuje na zadávání   veřejných  zakázek  podle  §  18  odst. 1 písm. a) až c) a § 18 odst. 1   písm. p) až r),

 

   b)  v  případech,  ve  kterých  se  tento  zákon nevztahuje na zadávání   veřejných  zakázek  podle  § 18 odst. 1 písm. i), pokud jde o veřejného   zadavatele,

 

   c)  v  případech,  ve  kterých  se  tento  zákon nevztahuje na zadávání   veřejných  zakázek podle § 19 odst. 2 písm. a), pokud jde o sektorového   zadavatele,

 

   d)  sektorovým  zadavatelem v souvislosti s výkonem jiné než relevantní   činnosti  podle  §  4 nebo v souvislosti s výkonem relevantní činnosti,   pokud působnost tohoto zákona ve vztahu k této relevantní činnosti byla   vyloučena v souladu s § 20.

 

§ 103

 

Soutěž o návrh

 

   (1)  Soutěží  o  návrh  se rozumí postup zadavatele směřující k získání   návrhu, projektu či plánu (dále jen "návrh").

 

   (2)  Zadavatel  použije  soutěž  o  návrh  zejména  v  oblasti územního   plánování, architektury, stavitelství či zpracování dat.

 

   (3) Soutěž o návrh použije zadavatel, jestliže

 

   a) na tuto soutěž navazuje zadání veřejné zakázky na služby, nebo

 

   b) na základě této soutěže mají být vybranému účastníkovi či účastníkům   soutěže o návrh poskytnuty soutěžní ceny nebo platby.

 

   (4) Předpokládaná hodnota soutěže o návrh se stanoví

 

   a)  podle  odstavce 3 písm. a) na základě předpokládané hodnoty veřejné   zakázky  na  služby  navazující  na  tuto  soutěž,  a  to  včetně  výše   předpokládaných   soutěžních  cen  a  plateb  poskytovaných  účastníkům   soutěže o návrh,

 

   b)  podle  odstavce  3  písm.  b) na základě celkové předpokládané výše   soutěžních  cen  a  plateb,  a  to včetně předpokládané hodnoty veřejné   zakázky na služby, kterou je veřejný zadavatel oprávněn zadat v souladu   s  §  23  odst.  6,  pokud zadavatel tuto možnost nevyloučil v oznámení   soutěže o návrh.

 

   (5)  Zadavatel  není  oprávněn omezit účast zájemců v soutěži o návrh s   poukazem  na  určité  území  nebo  části území členského státu Evropské   unie.

 

 

§ 104

 

Oznámení soutěže o návrh a způsob komunikace

 

   (1)  Soutěž  o  návrh se zahajuje uveřejněním oznámení soutěže o návrh.   Pro  uveřejnění  oznámení  soutěže  o  návrh použije zadavatel formulář   podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství^61).

 

   (2)  Zadavatel  v  oznámení  soutěže  o  návrh stanoví lhůtu pro podání   návrhů  nebo  lhůtu,  ve  které mohou zájemci o účast v soutěži o návrh   (dále jen "zájemce o účast") podat žádost o účast.

 

   (3) Zadavatel může omezit počet zájemců o účast, které vyzve k účasti v   soutěži  o  návrh,  a  to  stanovením  minimálního či maximálního počtu   účastníků   soutěže   o   návrh,   přičemž   musí   definovat  jasná  a   nediskriminační  kritéria  pro  jejich  výběr.  Počet  zájemců  o účast   vyzvaných  k  účasti  v  soutěži  musí  být  dostačující  pro zajištění   skutečné soutěže, pokud to není objektivními skutečnostmi vyloučeno.

 

   (4)  Zadavatel  zajistí  komunikaci,  předávání a ukládání dokumentů či   informací  tak,  aby byla zajištěna ochrana všech takových dokumentů či   informací.

 

§ 105

 

Průběh soutěže o návrh

 

   (1)  Nejpozději  dnem  uveřejnění oznámení soutěže o návrh je zadavatel   povinen zpřístupnit soutěžní podmínky či umožnit jejich vyzvednutí všem   zájemcům o účast.

 

   (2)  Zadavatel  zajistí po celou dobu soutěže až do okamžiku rozhodnutí   poroty  o  výběru nejvhodnějšího účastníka či účastníků soutěže o návrh   anonymitu  podaných návrhů alespoň tak, aby porota při hodnocení návrhů   nebyla  schopna  k návrhu přiřadit účastníka soutěže o návrh, který jej   podal.   Způsob   zajištění  anonymity  uvede  zadavatel  v  soutěžních   podmínkách.  Nedodrží-li  účastník soutěže o návrh požadavky zadavatele   týkající  se  anonymity,  zadavatel tohoto účastníka ze soutěže o návrh   vyloučí a tuto skutečnost účastníkovi soutěže o návrh písemně oznámí.

 

   (3) Zadavatel rovněž zajistí, aby se členové poroty seznámili s obsahem   návrhů  v  době určené soutěžními podmínkami, nejdříve však po uplynutí   lhůty k podání návrhů.

 

   (4) Zadavatel odmítne návrhy podané po uplynutí lhůty pro podání návrhů   a vrátí je zpět zájemci o účast.

 

§ 106

 

Složení a rozhodování poroty

 

   (1) Hodnocení návrhů provádí porota. Zadavatel jmenuje členy poroty pro   hodnocení  návrhů a jejich náhradníky nejpozději poslední den lhůty pro   podání návrhů.

 

   (2) Porota musí být sestavena výhradně z fyzických osob, které musí být   ve vztahu k účastníkům soutěže o návrh nepodjaté.

 

   (3)  Je-li  od  účastníků  soutěže  o  návrh  vyžadována určitá odborná   kvalifikace,  musí  mít  nejméně  třetina  členů  poroty  obdobnou nebo   rovnocennou  kvalifikaci.  Všechny  návrhy  musí být hodnoceny stejnými   členy   poroty   či  jejich  náhradníky,  ledaže  to  není  ve  zvláště   odůvodněných případech možné.

 

   (4) Porota hodnotí podané návrhy na základě hodnotících kritérií, která   byla uvedena v oznámení soutěže o návrh.

 

   (5)  Porota  vyhotoví  o  způsobu hodnocení návrhů a o stanovení jejich   pořadí  protokol,  který podepíší všichni členové poroty či náhradníci,   kteří návrhy hodnotili.

 

   (6)  Porota  může v protokolu o hodnocení návrhů podle odstavce 5 uvést   dodatečné dotazy k určitým aspektům některých návrhů.

 

   (7)  Protokol  o hodnocení návrhů předává porota zadavateli. Po předání   protokolu  podle věty první vyzve zadavatel účastníky soutěže o návrh k   účasti na uveřejnění výsledků hodnocení návrhů. Při uveřejnění výsledků   hodnocení  jsou  členové  poroty  či  zadavatel  oprávněni  s účastníky   soutěže  o  návrh projednat dodatečné dotazy podle odstavce 6. Je-li to   odůvodněno  povahou  předmětu  soutěže,  je zadavatel oprávněn ve zcela   výjimečných  případech  na  základě projednání dodatečných dotazů podle   věty  druhé  stanovit  účastníkovi soutěže o návrh přiměřenou lhůtu pro   poskytnutí  dodatečné  odpovědi či dokumentu. Porota může změnit pořadí   návrhů  uvedené  v  protokolu  o  hodnocení  návrhů pouze v případě, že   poskytnutí  dodatečné  odpovědi  či  dokumentu vyvolá nutnost podstatné   změny  v  hodnocení  návrhů  podle  hodnotících  kritérií  uvedených  v   oznámení soutěže o návrh.

 

   (8)   O  průběhu  uveřejnění  výsledků  hodnocení  návrhů  a  případném   projednání  dodatečných  dotazů  podle  odstavce  7  zadavatel vyhotoví   písemný protokol.

 

   (9)  Zadavatel  není  vázán  rozhodnutím  poroty uvedeným v protokolu o   hodnocení  návrhů,  pokud  si to vyhradil v oznámení soutěže o návrh. V   opačném případě musí zadavatel respektovat rozhodnutí poroty.

 

§ 107

 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu

 

   (1)   Rozhodnutí  o  výběru  nejvhodnějšího  návrhu  nebo  návrhů  činí   zadavatel.  Zadavatel  oznámí  své rozhodnutí všem účastníkům soutěže o   návrh.  Pokud  je  rozhodnutí  zadavatele odlišné od rozhodnutí poroty,   uvede  zadavatel v oznámení rozhodnutí odůvodnění svého rozhodnutí. Pro   možnost podání námitek platí § 110 a 111 obdobně.

 

   (2)  Po  doručení  oznámení  rozhodnutí  o  nejvhodnějším návrhu umožní   zadavatel  účastníkům  soutěže  o návrh, jejichž návrhy nebyly vybrány,   jejich převzetí.

 

   (3)  Zadavatel  uveřejní výsledek soutěže o návrh způsobem uvedeným v §   146  a  147.  Pro uveřejnění výsledku soutěže o návrh použije zadavatel   formulář podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství^61).

 

   (4)  Veřejný  zadavatel  je  oprávněn požadovat, aby výsledek soutěže o   návrh  nebyl  uveřejněn,  pokud  by  jeho uveřejnění znamenalo porušení   zvláštního  právního předpisu nebo by bylo v rozporu s veřejným zájmem,   nebo  by  mohlo  porušit  právo  účastníka  soutěže o návrh na obchodní   tajemství   soutěže,   nebo  by  mohlo  ovlivnit  hospodářskou  soutěž.   Sektorový  zadavatel  může  stanovit,  že  nesmí  být uveřejněny rovněž   informace  týkající  se počtu obdržených návrhů, identifikace účastníků   soutěže o návrh či cen.

 

§ 108

 

Zrušení soutěže o návrh

 

   Zadavatel může zrušit soutěž o návrh kdykoliv do doby rozhodnutí poroty   o nejvhodnějším návrhu, pokud si to vyhradil v oznámení soutěže o návrh   nebo  v  soutěžních  podmínkách.  V  takovém  případě  vrátí účastníkům   soutěže  o  návrh  jejich  návrhy  a oznámení o zrušení soutěže o návrh   uveřejní  v  informačním  systému  a  na  internetové  adrese uvedené v   oznámení soutěže o návrh a umožní převzetí podaných návrhů zájemci.

 

§ 109

 

Zvláštní ustanovení o uchování dokumentace o soutěži o návrh

 

   Vrací-li zadavatel účastníkům soutěže o návrh jejich návrhy podle § 107   odst.  2  nebo  §  108,  je povinen o takových návrzích pořídit vhodnou   dokumentaci, kterou následně uchová podle § 155.

 

 

 

 

 

ČÁST PÁTÁ

 

OCHRANA PROTI NESPRÁVNÉMU POSTUPU ZADAVATELE

 

HLAVA I

 

NÁMITKY

 

§ 110

 

Rozsah a způsob podání námitek

 

   (1)  Při  zadávání  nadlimitních  a podlimitních veřejných zakázek či v   soutěži  o  návrh  může  zadavateli podat zdůvodněné námitky kterýkoliv   dodavatel,  který má nebo měl zájem na získání určité veřejné zakázky a   kterému  v  důsledku  domnělého porušení zákona úkonem zadavatele hrozí   nebo vznikla újma na jeho právech (dále jen "stěžovatel").

 

   (2)  Zdůvodněné  námitky  je oprávněn podat rovněž dodavatel, kterého v   důsledku   domnělého   porušení  zákona  zadavatel  odmítl  zařadit  do   dynamického nákupního systému.

 

   (3)  Námitky  musí stěžovatel doručit zadavateli do 15 dnů ode dne, kdy   se  o domnělém porušení zákona úkonem zadavatele dozví, nejpozději však   do  doby  uzavření  smlouvy.  Do  doby doručení rozhodnutí zadavatele o   námitkách nesmí zadavatel uzavřít smlouvu či zrušit zadávací řízení.

 

   (4)  Námitky  proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky nebo proti   rozhodnutí  zadavatele  o  vyloučení  z  účasti v zadávacím řízení musí   stěžovatel  doručit  zadavateli  do  15 dnů ode dne doručení oznámení o   výběru  nejvhodnější nabídky veřejné zakázky podle § 81 nebo rozhodnutí   o  vyloučení  z  účasti  v  zadávacím  řízení. Před uplynutím lhůty pro   podání námitek podle tohoto odstavce, a jsou-li námitky podány včas, do   doručení  rozhodnutí  o  námitkách  nesmí  zadavatel uzavřít smlouvu či   zrušit zadávací řízení.

 

   (5)  Námitky  se  podávají písemně. Podání řádných námitek je podmínkou   pro podání návrhu na přezkoumání úkonů zadavatele ve stejné věci.

 

   (6)  V  námitkách  musí  stěžovatel uvést, kdo je podává, proti kterému   úkonu  zadavatele  směřují,  v  čem je spatřováno porušení zákona, jaká   újma  stěžovateli  v  důsledku  domnělého  porušení  zákona  hrozí nebo   vznikla a čeho se stěžovatel domáhá. Jde-li o námitky podle odstavce 3,   musí   stěžovatel  v  námitkách  uvést  též  skutečnosti  rozhodné  pro   stanovení okamžiku, kdy se o domnělém porušení zákona úkonem zadavatele   dozvěděl.   Námitky  neobsahující  náležitosti  podle  tohoto  odstavce   zadavatel  odmítne  a  bezodkladně  písemně  uvědomí o této skutečnosti   stěžovatele.

 

   (7) Zájemce či uchazeč se může práva na podání námitek proti rozhodnutí   o  výběru  nejvhodnější nabídky nebo proti rozhodnutí zadavatele o jeho   vyloučení  z  účasti  v zadávacím řízení písemně vzdát; práva na podání   námitek  se  může  zájemce  či  uchazeč  vzdát až po vzniku práva podat   námitky.  Pokud  se  zájemce  či uchazeč vzdal práva na podání námitek,   platí,  že  lhůta  pro  podání  námitek  ve  vztahu k tomuto zájemci či   uchazeči uplynula.

 

§ 111

 

Postup zadavatele při přezkoumání námitek

 

   (1)  Zadavatel  přezkoumá podané námitky v plném rozsahu a do 10 dnů od   obdržení  námitek  odešle  stěžovateli  písemné  rozhodnutí  o tom, zda   námitkám  vyhovuje  či  nikoliv, s uvedením důvodu. Vyhoví-li zadavatel   námitkám, uvede v rozhodnutí způsob provedení nápravy.

 

   (2)  Pokud  zadavatel námitkám nevyhoví, uvědomí stěžovatele v písemném   rozhodnutí  o  možnosti  podat  ve  lhůtě  podle § 113 odst. 2 návrh na   zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele u Úřadu.

 

   (3)  O  podaných  námitkách  a  rozhodnutí o nich zadavatel bezodkladně   písemně  informuje všechny uchazeče, a pokud neuplynula v době vyřízení   námitek lhůta pro podání nabídek, všechny zájemce.

 

   (4)  Zadavatel nerozhoduje o námitkách, které byly podány opožděně nebo   které  vzal  stěžovatel  zpět. Tuto skutečnost zadavatel písemně oznámí   stěžovateli.  Vezme-li  stěžovatel námitky zpět, není oprávněn podat ve   stejné  věci  návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele u   Úřadu.

 

   (5)  Pokud  zadavatel  podaným  námitkám  ve  lhůtě  podle  odstavce  1   nevyhověl,  nesmí  zadavatel  před uplynutím lhůty pro podání návrhu na   zahájení  řízení  o  přezkoumání  úkonů zadavatele, a je-li tento návrh   podán včas, ve lhůtě 45 dnů ode dne doručení námitek uzavřít smlouvu či   zrušit  zadávací řízení. Pokud zadavatel o námitkách nerozhodl ve lhůtě   podle  odstavce  1,  platí, že námitkám nevyhověl. Je-li před uplynutím   lhůty podle věty první řízení o přezkoumání úkonů zadavatele zastaveno,   zákaz  uzavřít  smlouvu  nebo  zrušit  zadávací  řízení  se  ruší  dnem   zastavení řízení.

 

   (6) Zjistí-li zadavatel v průběhu zadávacího řízení, že některým úkonem   porušil  zákon,  přijme opatření k jeho nápravě i v případě, když proti   takovému úkonu námitky neobdržel.

 

HLAVA II

 

DOHLED NAD DODRŽOVÁNÍM ZÁKONA

 

Díl 1

 

Dohled nad zadáváním veřejných zakázek

 

§ 112

 

Výkon dohledu nad zadáváním veřejných zakázek

 

   (1)  Úřad  vykonává  dohled  nad  dodržováním tohoto zákona, při kterém   přezkoumává zákonnost úkonů zadavatele s cílem zajistit zachování zásad   podle § 6.

 

   (2) Úřad

 

   a) vydává předběžná opatření,

 

   b)  rozhoduje  o  tom,  zda  zadavatel  při  zadávání  veřejné  zakázky   postupoval v souladu s tímto zákonem,

 

   c) ukládá nápravná opatření a sankce,

 

   d) projednává správní delikty,

 

   e)  kontroluje  úkony  zadavatele  při zadávání veřejných zakázek podle   zvláštního  právního  předpisu^62).  Tím  není dotčena působnost jiných   orgánů   vykonávajících  takovou  kontrolu  podle  zvláštních  právních   předpisů^63),

 

   f) plní další úkoly, stanoví-li tak zvláštní právní předpis.

 

Díl 2

 

Řízení o přezkoumání úkonů zadavatele

 

§ 113

 

Zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele

 

   (1)  Řízení  o  přezkoumání  úkonů  zadavatele  se  u Úřadu zahajuje na   písemný návrh stěžovatele nebo z moci úřední.

 

   (2)  Návrh  musí  být  doručen  Úřadu  a ve stejnopisu zadavateli do 10   kalendářních  dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým   zadavatel námitkám nevyhověl.

 

   (3)  Pokud  zadavatel  námitky nevyřídil podle § 111 odst. 1, lze návrh   podat  a  doručit  Úřadu a zadavateli nejpozději do 25 kalendářních dnů   ode dne odeslání námitek stěžovatelem (dále jen "navrhovatel").

 

§ 114

 

Návrh

 

   (1)  Návrh  lze podat proti všem úkonům zadavatele, které vylučují nebo   by  mohly  vyloučit  zásady  stanovené v § 6 a v jejichž důsledku hrozí   nebo vznikla újma na právech navrhovatele, a to zejména proti

 

   a) zadávacím podmínkám,

 

   b) obsahu oznámení nebo výzvy o zahájení zadávacího řízení,

 

   c) vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení,

 

   d) rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky,

 

   e) použití druhu zadávacího řízení.

 

   (2)  Návrh  vedle obecných náležitostí podání^64) musí obsahovat přesné   označení  zadavatele,  v  čem  je  spatřováno  porušení zákona, v jehož   důsledku   navrhovateli  hrozí  nebo  vznikla  újma  na  jeho  právech,   příslušné  důkazy,  a  čeho  se  navrhovatel  domáhá.  Součástí  návrhu   zasílaného  Úřadu  je  doklad  o doručení námitek zadavateli a doklad o   složení kauce podle § 115.

 

   (3)  Jestliže  návrh  nemá  předepsané  náležitosti  podle odstavce 2 a   navrhovatel  jej  ve lhůtě stanovené Úřadem nedoplní nebo nebyl doručen   Úřadu  a  zadavateli  ve  lhůtách podle § 113 odst. 2 nebo 3 nebo nebyl   podán  oprávněnou osobou nebo není-li Úřad věcně příslušný k rozhodnutí   o  návrhu, Úřad zahájené řízení zastaví; pokud má důvodné podezření, že   došlo k porušení tohoto zákona, zahájí správní řízení z moci úřední.

 

   (4) Zadavatel je povinen zaslat Úřadu své vyjádření k obdrženému návrhu   do 7 dnů od jeho doručení. Společně s tímto vyjádřením zašle příslušnou   dokumentaci veřejné zakázky.

 

§ 115

 

Kauce

 

   (1)  S podáním návrhu je navrhovatel povinen složit na účet Úřadu kauci   ve  výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele, nejméně však ve výši 50 000   Kč,  nejvýše  ve  výši  2 000 000 Kč. V případě, že není možné stanovit   nabídkovou cenu navrhovatele, je navrhovatel povinen složit 100 000 Kč.   Bankovní spojení Úřad uveřejní na své internetové adrese.

 

   (2)  Kauce  je příjmem státního rozpočtu, jestliže Úřad řízení zahájené   na  návrh pravomocným rozhodnutím zastaví podle § 118, jinak Úřad kauci   spolu  s  úroky  vrátí  navrhovateli  do  15  dnů  ode  dne právní moci   rozhodnutí.

 

§ 116

 

Účastníci řízení

 

   Účastníkem  řízení  je  zadavatel  a  v  řízení  zahájeném na návrh též   navrhovatel;  je-li  předmětem  řízení  přezkoumání rozhodnutí o výběru   nejvhodnější nabídky, je účastníkem řízení též vybraný uchazeč.

 

§ 117

 

Předběžné opatření

 

   (1)  Úřad  může  před vydáním rozhodnutí podle § 118 v rozsahu nezbytně   nutném  na  návrh účastníka řízení nebo z moci úřední k zajištění účelu   řízení nařídit zadavateli toto předběžné opatření:

 

   a) zakázat uzavřít smlouvu v zadávacím řízení, nebo

 

   b) pozastavit zadávací řízení.

 

   (2)  Návrh  na nařízení předběžného opatření vedle obecných náležitostí   podání^64)   musí  obsahovat  přesné  označení  zadavatele,  v  čem  je   spatřováno porušení zákona, v jehož důsledku navrhovateli bezprostředně   hrozí  újma  na  jeho  právech, příslušné důkazy, a čeho se navrhovatel   předběžným  opatřením  domáhá.  Nemá-li  návrh  stanovené  náležitosti,   předběžné opatření Úřad nenařídí.

 

   (3) Úřad zruší předběžné opatření, jakmile pomine důvod, pro který bylo   nařízeno,  jinak  pozbývá  platnosti  dnem,  kdy rozhodnutí podle § 118   nabylo právní moci.

 

   (4)  Odvolání  proti  rozhodnutí  o  předběžném  opatření nemá odkladný   účinek.

 

§ 117a

 

neplatil

 

§ 118

 

Nápravné opatření

 

   Nedodrží-li  zadavatel  postup  stanovený  pro  zadání veřejné zakázky,   přičemž  tento  postup  podstatně  ovlivnil  nebo  mohl  ovlivnit výběr   nejvhodnější  nabídky,  a  dosud nedošlo k uzavření smlouvy, Úřad uloží   nápravné  opatření  tím,  že  zruší  zadání  veřejné  zakázky  nebo jen   jednotlivý úkon zadavatele, jinak řízení zastaví.

 

§ 119

 

Náklady řízení

 

   (1)  Nestanoví-li  tento zákon jinak, nesou Úřad i účastníci řízení své   náklady řízení.

 

   (2)  Součástí  rozhodnutí  Úřadu  podle  §  118  je  též  rozhodnutí  o   povinnosti  zadavatele  uhradit  náklady  správního  řízení  (dále  jen   "náklady  řízení").  Náklady  řízení  se platí paušální částkou, kterou   stanoví prováděcí právní předpis.

 

   (3)  Z  důvodů  zvláštního  zřetele  hodných  lze od uložení povinnosti

   nahradit náklady řízení podle odstavce 2 zcela nebo zčásti upustit.

 

Díl 3

 

Správní delikty

 

§ 120

 

Vymezení správních deliktů, pokuty za správní delikt

 

   (1) Zadavatel se dopustí správního deliktu tím, že

 

   a)  nedodrží postup stanovený tímto zákonem pro zadání veřejné zakázky,   přičemž  tento  postup  podstatně  ovlivnil  nebo  mohl  ovlivnit výběr   nejvhodnější nabídky, a uzavře smlouvu s uchazečem podle § 82,

 

   b) zruší zadávací řízení, aniž byly splněny podmínky podle § 84,

 

   c)  nepořídí  nebo neuchová dokumentaci o veřejné zakázce podle § 109 a   155, nebo

 

   d) nesplní povinnost stanovenou v § 146 a 147 pro uveřejňování.

 

   (2) Za správní delikt se uloží pokuta do

 

   a)  5  %  ceny zakázky nebo do 10 000 000 Kč, pokud cena zakázky nebyla   nabídnuta, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a),

 

   b) 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b), c)   nebo d).

 

   (3)  Sazba  pokuty podle odstavce 2 se zvyšuje na dvojnásobek, jestliže   se  zadavatel  dopustí  správního  deliktu  podle odstavce 1 opakovaně.   Správní  delikt  je  spáchán  opakovaně,  pokud  ode  dne, kdy došlo ke   spáchání  jakéhokoliv  posledního  správního  deliktu podle odstavce 1,   neuplynulo 5 let.

 

§ 120a

 

neplatil

 

§ 121

 

Společná ustanovení ke správním deliktům

 

   (1)   Zadavatel,   který   je  právnickou  osobou,  za  správní  delikt   neodpovídá,  jestliže  prokáže,  že vynaložil veškeré úsilí, které bylo   možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránil.

 

   (2) Při určení výměry pokuty zadavateli, který je právnickou osobou, se   přihlédne  k  závažnosti  správního  deliktu,  zejména  ke způsobu jeho   spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

 

   (3)  Odpovědnost  zadavatele,  který  je  právnickou osobou, za správní   delikt  zaniká,  jestliže Úřad o něm nezahájil řízení do 5 let ode dne,   kdy  se  o  něm  dozvěděl,  nejpozději  však do 10 let ode dne, kdy byl   spáchán.

 

   (4)  Správní  delikty  podle  tohoto  zákona v prvním stupni projednává   Úřad.

 

   (5)  Na  odpovědnost  za  jednání,  k němuž došlo při podnikání fyzické   osoby^65) nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto   zákona o odpovědnosti a postihu zadavatele, který je právnickou osobou.

 

   (6)  Pokuty  vybírá  a  vymáhá Úřad. Příjem z pokut je příjmem státního   rozpočtu.

 

Díl 4

 

Společná ustanovení o výkonu dohledu

 

§ 122

 

Povinnost mlčenlivosti a ochrana obchodního tajemství

 

   (1)  Zaměstnanci  v  Úřadu, jakož i ti, kdo byli pověřeni plněním úkolů   náležejících  do jeho působnosti, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o   všech   skutečnostech,  o  nichž  se  dověděli  při  plnění  pracovních   povinností.  Povinnost  mlčenlivosti  neplatí,  jestliže  uvedené osoby   podávají  o  takových skutečnostech svědectví orgánům činným v trestním   řízení  nebo  v  řízení před soudem, popřípadě jestliže na výzvu těchto   orgánů   nebo   soudu   podávají   písemné   vyjádření^66).  Povinností   mlčenlivosti   zaměstnanců  Úřadu  není  dotčeno  poskytování  údajů  a   informací Úřadem podle zvláštních předpisů^67).

 

   (2)   Dozví-li  se  Úřad  skutečnost,  která  je  předmětem  obchodního   tajemství,  je  povinen  učinit opatření, aby obchodní tajemství nebylo   porušeno.

 

§ 123

 

Uveřejňování pravomocného rozhodnutí Úřadu

 

   Úřad  průběžně uveřejňuje svá pravomocná rozhodnutí podle tohoto zákona   na své internetové adrese.

 

HLAVA III

 

SMÍRČÍ ŘÍZENÍ

 

§ 124

 

Smírčí řízení

 

   (1) Kterýkoliv dodavatel, který má nebo měl zájem na získání nadlimitní   veřejné  zakázky  a kterému v důsledku domnělého porušení tohoto zákona   nebo  práva  Evropských společenství v oblasti veřejných zakázek úkonem   sektorového  zadavatele  hrozí  nebo vznikla újma na jeho právech (dále   jen  "žadatel"),  může  podat  písemnou žádost o smírčí řízení Evropské   komisi  nebo  Úřadu.  Úřad  žádost,  která  mu  byla podána, neprodleně

 

   (2)  Ve  smírčím řízení před Evropskou komisí, jež je zahajováno jen se   souhlasem zadavatele,

 

   a)  určí  každá  strana poté, kdy odsouhlasí smírčího soudce navrženého   Evropskou komisí, dalšího smírčího soudce,

 

   b) má každá ze stran právo smírčí řízení kdykoli ukončit,

 

   c)  každá  ze  stran  nese  náklady,  které jí v souvislosti se smírčím   řízením  vzniknou, pokud se strany nedohodnou jinak, s výjimkou nákladů   řízení, které strany hradí rovným dílem.

 

   (3)  Pokud  v průběhu smírčího řízení podá návrh podle § 114 jiná osoba   než dodavatel, který požádal o smírčí řízení, vyrozumí zadavatel o této   skutečnosti smírčí soudce.

 

   (4)  V  ostatním  se  při  smírčím  řízení  na  úrovni  Evropské komise   postupuje    způsobem    stanoveným    právním   předpisem   Evropských   společenství^68).

 

ČÁST ŠESTÁ

 

SEZNAM  KVALIFIKOVANÝCH  DODAVATELŮ, SYSTÉM CERTIFIKOVANÝCH DODAVATELŮ,

ZAHRANIČNÍ SEZNAM DODAVATELŮ

 

HLAVA I

 

SEZNAM KVALIFIKOVANÝCH DODAVATELŮ

 

§ 125

 

   Vedení seznamu kvalifikovaných dodavatelů

 

   (1)  Seznam  kvalifikovaných dodavatelů (dále jen "seznam") je součástí   informačního systému.

 

   (2)  Do  seznamu  se  zapisují  dodavatelé,  kteří  požádali o zápis do   seznamu a prokázali splnění základních kvalifikačních předpokladů podle   § 53 odst. 1 a profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54.

 

   (3)  Seznam  je  veřejně  přístupný,  a  to rovněž způsobem umožňujícím   dálkový přístup.

 

   (4) Dálkový přístup do seznamu je bezplatný.

 

   (5) Ministerstvo sdělí Evropské komisi a jiným členským státům Evropské   unie adresu místa, kde je možno podat žádost o zápis do seznamu.

 

§ 126

 

Údaje evidované v seznamu

 

   Do seznamu se zapisují tyto údaje o dodavateli:

 

   a)  obchodní  firma  nebo  název  a  sídlo  dodavatele,  jedná-li  se o   právnickou osobu,

 

   b)  jméno  a  příjmení,  popřípadě  obchodní  firma, a místo podnikání,   popřípadě místo trvalého pobytu, jedná-li se o fyzickou osobu,

 

   c) právní forma právnické osoby,

 

   d) identifikační číslo, pokud bylo přiděleno,

 

   e)  jméno  a  příjmení  statutárního  orgánu nebo všech jeho členů nebo   jméno  a  příjmení  statutárního  orgánu  nebo všech členů statutárního   orgánu,  osoby,  která  je statutárním orgánem nebo členem statutárního   orgánu  dodavatele, popřípadě rovněž jméno a příjmení jiné osoby, pokud   o  to  dodavatel  požádá,  a  způsob  jejich  jednání  jménem  nebo  za   dodavatele,

 

   f)  předmět  podnikatelské  nebo  jiné  činnosti,  na kterou se zápis v   seznamu vztahuje,

 

   g)  seznam  dokladů,  jimiž  dodavatel  prokázal  splnění  základních a   profesních kvalifikačních předpokladů, přičemž jde-li o

 

   1. oprávnění k podnikání, obsahuje seznam výčet příslušných oprávnění,

 

   2.  doklad  podle  §  54  písm.  c),  obsahuje  seznam  název  profesní   samosprávné komory či jiné profesní organizace, která doklad vydala,

 

   3.  doklad  podle  §  54 písm. d), obsahuje seznam údaj o druhu odborné   způsobilosti,

 

   h) datum podání žádosti o zápis do seznamu,

 

   i) datum zápisu do seznamu,

 

   j) datum poslední aktualizace údajů v seznamu a

 

   k) případně údaj podle § 130 odst. 8.

 

§ 127

 

Prokazování splnění kvalifikace výpisem ze seznamu

 

   (1)  Předloží-li  dodavatel  veřejnému  zadavateli  výpis ze seznamu ve   lhůtě   pro   prokázání  splnění  kvalifikace,  nahrazuje  tento  výpis   prokázání splnění

 

   a) základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 a

 

   b)  profesních  kvalifikačních  předpokladů podle § 54 v tom rozsahu, v   jakém  doklady  prokazující  splnění  těchto  profesních kvalifikačních   předpokladů  pokrývají  požadavky  veřejného  zadavatele  na  prokázání   splnění   profesních  kvalifikačních  předpokladů  pro  plnění  veřejné   zakázky.

 

   (2)  Sektorový  zadavatel je povinen uznat výpis ze seznamu jako způsob   prokázání  splnění  kvalifikace  za  předpokladu,  že  údaje  ve výpisu   uvedené   pokrývají   požadavky  jím  stanovené  na  prokázání  splnění   kvalifikace stanovené sektorovým zadavatelem, popřípadě jejich část.

 

   (3)  Zadavatel  je  oprávněn  vedle  výpisu požadovat rovněž předložení   dokladů  prokazujících  splnění kvalifikace podle § 53 odst. 1 písm. f)   až  h),  pokud  si  toto  právo vyhradil v oznámení či výzvě o zahájení   zadávacího řízení.

 

   (4)  Zadavatel je povinen přijmout výpis ze seznamu, pokud k poslednímu   dni,  ke  kterému  má  být prokázáno splnění kvalifikace, není výpis ze   seznamu starší než 3 měsíce.

 

§ 128

 

Vydání výpisu ze seznamu

 

   (1)  Provozovatel  seznamu  (§  132)  vydá výpis ze seznamu týkající se   kteréhokoliv dodavatele zapsaného do seznamu tomu, kdo o výpis požádá a   uhradí správní poplatek podle zvláštního právního předpisu^69).

 

   (2)  Provozovatel  seznamu  vydá výpis ze seznamu do 5 kalendářních dnů   ode dne obdržení žádosti.

 

   (3)  Výpis  je možno vydat v listinné podobě nebo v elektronické podobě   se   zaručeným   elektronickým  podpisem  založeným  na  kvalifikovaném   certifikátu  nebo  elektronickou  značkou  založenou  na kvalifikovaném   systémovém certifikátu.

 

   (4) Výpis ze seznamu obsahuje údaje uvedené v § 126.

 

   (5) Výpis ze seznamu se vydává v českém jazyce.

 

§ 129

 

Zápis do seznamu

 

   (1)  Dodavatel,  který  chce  být  zapsán  do seznamu, je povinen podat   žádost o zápis do seznamu a prokázat splnění kvalifikačních předpokladů   podle  §  125  odst.  2;  k prokázání splnění základních kvalifikačních   předpokladů  podle  §  53 odst. 1 písm. a) a b) si provozovatel seznamu   vyžádá   podle  zvláštního  právního  předpisu^69a)  výpis  z  evidence   Rejstříku  trestů. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a   výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a   to  způsobem  umožňujícím  dálkový  přístup.  Zápis  do seznamu podléhá   správnímu poplatku podle zvláštního právního předpisu^69).

 

   (2)  Doklady  prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů   dodavatele  a  doklad  prokazující  splnění  profesního  kvalifikačního   předpokladu  podle § 54 písm. a) nesmí být ke dni podání žádosti starší

   90 dnů.

 

   (3)  Všechny  doklady  se  předkládají  v originále či v úředně ověřené   kopii.

 

   (4)  Provozovatel  seznamu  zapíše  do seznamu dodavatele, který splnil   náležitosti stanovené tímto zákonem.

 

   (5)  Provozovatel  seznamu  zapíše  do seznamu zahraničního dodavatele,   který  o zápis požádá a prokáže splnění kvalifikace podle § 125 odst. 2   v  obdobném  rozsahu.  Pro prokázání splnění kvalifikačních předpokladů   zahraničním  dodavatelem  platí  §  51  odst.  7  obdobně. Provozovatel   seznamu  není oprávněn požadovat po zahraničním dodavateli jiné doklady   prokazující  splnění  kvalifikačních  předpokladů  než  ty,  které jsou   požadovány po českém dodavateli.

 

   (6)  Žádost o zápis se předkládá v českém jazyce. Ustanovení § 51 odst.   7 platí obdobně.

 

 

 

§ 130

 

Změny v seznamu

 

   (1)  Dodavatel  není  povinen  opětovně  prokazovat  splnění základních   kvalifikačních  předpokladů  a  profesních  kvalifikačních předpokladů,   pokud není v odstavcích 2, 4, 5 nebo 6 stanoveno jinak.

 

   (2)  Dojde-li u dodavatele ke změně údajů zapsaných v seznamu, která by   jinak  měla  za  následek neprokázání splnění základních kvalifikačních   předpokladů  či  profesních  kvalifikačních  předpokladů,  je dodavatel   povinen  podat  do  15  dnů ode dne, kdy ke změně došlo, žádost o změnu   zápisu;  k  žádosti  je  dodavatel  povinen  přiložit  potřebné doklady   osvědčující splnění základních kvalifikačních předpokladů či profesních   kvalifikačních  předpokladů,  u  nichž  došlo  ke  změně. V případě, že   dodavatel  nesplní  povinnost podle tohoto odstavce, platí, že ode dne,   kdy  k takové změně došlo, není zapsán v seznamu; to platí i v případě,   že mu byl po takové změně vydán výpis ze seznamu.

 

   (3) Pokud se provozovatel seznamu dozví, že dodavatel neoznámil změnu v   údajích  zapsaných  do  seznamu  podle  odstavce  2,  zahájí  řízení  o   vyškrtnutí dodavatele ze seznamu.

 

   (4)  Dodavatel  zapsaný  v  seznamu  je  povinen po začátku příslušného   kalendářního  roku,  nejpozději  vždy  do  31.  března, písemně oznámit   provozovateli  seznamu,  že se údaje zapsané v seznamu nezměnily. Pokud   dodavatel  tuto  povinnost  nesplní, platí, že počínaje 1. dubnem téhož   roku není do seznamu zapsán.

 

   (5)  Dodavatel  je  povinen  ve  lhůtě  uvedené  v odstavci 4 předložit   doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů podle   §  53  odst.  1 písm. f) až h). Pokud dodavatel tuto povinnost nesplní,   platí, že počínaje dnem 1. dubna téhož roku není do seznamu zapsán.

 

   (6)  Dodavatel  zapsaný  v  seznamu je oprávněn kdykoliv podat žádost o   zápis  změny  v  údajích  uvedených  v  seznamu.  V  takovém případě se   postupuje  obdobně jako v případě podání žádosti o zápis; údaje zapsané   v  seznamu  tím  zůstávají  nedotčeny, pokud dodavatel nepodal žádost o   změnu příslušného údaje.

 

   (7) Zápis změny v údajích vedených v seznamu podléhá správnímu poplatku   podle zvláštního právního předpisu^69).

 

   (8)  Provozovatel  seznamu  ke  dni  doručení  žádosti  o zápis změny v   údajích  uvedených  v  seznamu nebo ke dni zahájení řízení o vyškrtnutí   dodavatele ze seznamu uvede tuto skutečnost v seznamu.

 

§ 131

 

Vyškrtnutí ze seznamu

 

   (1) Provozovatel seznamu vyškrtne dodavatele ze seznamu, pokud

 

   a) zjistí, že dodavatel nesplňuje podmínky pro zápis do seznamu,

 

   b)  zjistí,  že  dodavatel  použil  jako  podklady pro zápis doklady či   informace, které se ukázaly jako nepravdivé či neúplné, nebo

 

   c) dodavatel podal žádost o vyškrtnutí.

 

   (2)  Provozovatel seznamu vyškrtne dodavatele ze seznamu, pokud nastaly   skutečnosti uvedené v § 130 odst. 2, 4 nebo 5.

 

§ 132

 

Provozovatel seznamu

 

   (1)  Provozovatelem  seznamu  je ministerstvo nebo jiná právnická osoba   pověřená ministerstvem podle zvláštního právního předpisu^70).

 

   (2)  Provozovatel  seznamu  je  povinen  zachovávat mlčenlivost o všech   údajích a informacích, které mu byly poskytnuty v souvislosti s vedením   seznamu,  vyjma  údajů  a  informací,  které  je povinen zpřístupnit na   základě tohoto zákona.

 

HLAVA II

 

SYSTÉM CERTIFIKOVANÝCH DODAVATELŮ

 

§ 133

 

   Systém certifikovaných dodavatelů

 

   (1)  Systém certifikovaných dodavatelů umožňuje za podmínek stanovených   v  §  134  nahradit  certifikátem  vydaným akreditovanou osobou^51) pro   činnost v tomto systému (dále jen "certifikační orgán pro kvalifikaci")   prokázání splnění kvalifikace, popřípadě její části dodavatelem.

 

   (2) Ministerstvo sdělí Evropské komisi a jiným členským státům Evropské   unie   názvy   a   identifikační   údaje  správců  schválených  systémů   certifikovaných dodavatelů.

 

§ 134

 

Prokazování kvalifikace certifikátem

 

   (1)  Předloží-li  dodavatel  veřejnému  zadavateli  certifikát vydaný v   rámci  systému  certifikovaných  dodavatelů, který obsahuje náležitosti   stanovené v § 139, ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace a údaje v   certifikátu  jsou  platné  nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání   splnění  kvalifikace (§ 52), nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm   uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace dodavatelem.

 

   (2)  Sektorový  zadavatel  je  povinen  uznat  certifikát  jako  způsob   prokázání  splnění  kvalifikace v příslušném rozsahu za předpokladu, že   údaje  v  certifikátu  uvedené pokrývají požadavky na prokázání splnění   kvalifikace stanovené sektorovým zadavatelem, popřípadě jejich část.

 

§ 135

 

Schválení systému certifikovaných dodavatelů

 

   (1) Systém certifikovaných dodavatelů schvaluje ministerstvo na základě   žádosti   právnické  osoby,  která  systém  certifikovaných  dodavatelů   spravuje  (dále  jen  "správce  systému").  Schvalovací  řízení podléhá   správnímu poplatku podle zvláštního právního předpisu^69).

 

   (2)  Přílohou  žádosti  správce  systému jsou dokumenty, které popisují   systém certifikovaných dodavatelů a stanoví pravidla jeho použití (dále   jen "pravidla systému").

 

   (3)  Ministerstvo  schválí  systém  certifikovaných  dodavatelů,  pokud   systém  splňuje  podmínky  stanovené zákonem a pravidla systému splňují   náležitosti stanovené v § 136.

 

   (4)  Správce  systému  je  povinen zajistit, aby systém certifikovaných   dodavatelů trvale splňoval podmínky stanovené zákonem.

 

   (5)  Ministerstvo  vede v rámci informačního systému seznam schválených   systémů certifikovaných dodavatelů.

 

§ 136

 

Pravidla systému

 

   Pravidla systému musí obsahovat alespoň

 

   a) název systému certifikovaných dodavatelů,

 

   b) identifikační údaje správce systému,

 

   c) organizační strukturu systému certifikovaných dodavatelů,

 

   d)  vymezení  druhu a případně kategorií veřejných zakázek, na které se   systém certifikovaných dodavatelů vztahuje,

 

   e)  vymezení  profesních  kvalifikačních  předpokladů,  ekonomických  a   finančních  kvalifikačních  předpokladů  a  technických  kvalifikačních   předpokladů,  jejichž splnění bude v systému certifikovaných dodavatelů   posuzováno,

 

   f)  vymezení  dokladů,  které  budou  vyžadovány  pro prokázání splnění   kvalifikačních předpokladů podle písmene e) a základních kvalifikačních   předpokladů,

 

   g)   postup   při   posouzení  kvalifikace  certifikačním  orgánem  pro   kvalifikaci,

 

   h) pravidla pro vydání, změnu a odejmutí certifikátu a

 

   i) internetovou adresu registru certifikovaných dodavatelů.

 

§ 137

 

Změny a zrušení systému certifikovaných dodavatelů

 

   (1) Pro postup v případě změny systému certifikovaných dodavatelů platí   § 135 odst. 1 až 4 obdobně.

 

   (2)  Pokud  ministerstvo  zjistí,  že systém certifikovaných dodavatelů   nesplňuje  podmínky  stanovené  zákonem  nebo  se  změnily podmínky, za   kterých  byl  schválen,  vyzve správce systému, aby zjištěné nedostatky   odstranil a tuto skutečnost ministerstvu doložil. Neodstraní-li správce   systému   nedostatky   ve  stanovené  lhůtě,  ministerstvo  bezodkladně   rozhodne o zrušení takového systému certifikovaných dodavatelů.

 

   (3)  Rozhodne-li  se  správce systému systém certifikovaných dodavatelů   zrušit,  je  povinen  písemně  oznámit  tuto skutečnost ministerstvu. V   takovém případě se systém certifikovaných dodavatelů ruší dnem doručení   tohoto   oznámení   ministerstvu,   nestanoví-li  správce  systému  den   pozdější.

 

   (4)  V  případě  zrušení  systému  certifikovaných dodavatelů nepozbývá   vydaný  certifikát  platnosti  před  uplynutím doby platnosti uvedené v   certifikátu,   nezmění-li   se  skutečnosti,  na  jejichž  základě  byl   certifikát vydán.

 

§ 138

 

Podmínky pro vydání certifikátu

 

   (1)  Podmínkou  pro  vydání certifikátu je prokázání splnění základních   kvalifikačních předpokladů v plném rozsahu doklady podle § 53 odst. 2 a   prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů, ekonomických a   finančních  kvalifikačních  předpokladů nebo technických kvalifikačních   předpokladů  v  rozsahu stanoveném v pravidlech systému doklady podle §   54, § 55 odst. 1 a 2 nebo § 56 odst. 1 až 5.

 

   (2)  Doklady  prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů   dodavatele  a  doklad  prokazující  splnění  profesního  kvalifikačního   předpokladu  podle  §  54  písm.  a)  nesmí být ke dni podání žádosti o   certifikaci starší 90 dnů.

 

   (3)   Všechny   doklady   se   certifikačnímu  orgánu  pro  kvalifikaci   předkládají v originále či v úředně ověřené kopii.

 

   (4)  Správce  systému  může  stanovit,  že  dodavatel  není povinen při   opakované   certifikaci  doložit  skutečnosti,  které  se  od  poslední   certifikace   nezměnily.  Dodavatel  je  však  vždy  povinen  o  těchto   skutečnostech předložit alespoň čestné prohlášení.

 

   (5)  Ustanovení  §  129  odst.  5  věty  poslední a § 129 odst. 6 platí   obdobně.

 

§ 139

 

Certifikát

 

   (1) Certifikát musí obsahovat alespoň tyto údaje:

 

   a)  identifikační  údaje  certifikačního  orgánu pro kvalifikaci, který   certifikát vydal,

 

   b) název systému certifikovaných dodavatelů,

 

   c) identifikační údaje správce systému certifikovaných dodavatelů,

 

   d)  obchodní  firmu  nebo  název  a  sídlo  dodavatele,  jedná-li  se o   právnickou osobu,

 

   e)  jméno  a  příjmení,  popřípadě  obchodní  firmu, a místo podnikání,   popřípadě místo trvalého pobytu, jedná-li se o fyzickou osobu,

 

   f) právní formu právnické osoby,

 

   g) identifikační číslo, pokud bylo přiděleno,

 

   h)  jméno  a  příjmení  statutárního  orgánu nebo všech jeho členů nebo   jméno  a  příjmení  statutárního  orgánu  nebo všech členů statutárního   orgánu,  osoby,  která  je statutárním orgánem nebo členem statutárního   orgánu  dodavatele, popřípadě rovněž jméno a příjmení jiné osoby, pokud   o  to  dodavatel  požádá,  a  způsob  jejich  jednání  jménem  nebo  za   dodavatele,

 

   i)  předmět  nebo  obor podnikatelské nebo jiné činnosti, pro kterou je   certifikát vydán,

 

   j)   druh  a  případně  kategorii  veřejných  zakázek,  pro  kterou  je   certifikát vydán,

 

   k)  seznam  dokladů,  jimiž  dodavatel  prokázal  splnění  základních a   profesních kvalifikačních předpokladů, s tím, že jde-li o

 

   1. oprávnění k podnikání, obsahuje seznam výčet příslušných oprávnění,

 

   2.  doklad  podle  §  54  písm.  c),  obsahuje  seznam  název  profesní   samosprávné komory či jiné profesní organizace, která doklad vydala,

 

   3.  doklad  podle  §  54 písm. d), obsahuje seznam údaj o druhu odborné   způsobilosti,

 

   l)  údaj  o  tom,  které  kvalifikační předpoklady podle § 55 a 56 byly   prokázány,  včetně  údaje  o  dosažené  úrovni  prokázané kvalifikace s   ohledem na jednotlivé kvalifikační předpoklady,

 

   m) datum vydání certifikátu,

 

   n) datum platnosti certifikátu a

 

   o) podpis osoby oprávněné jednat za certifikační orgán pro kvalifikaci.

 

   (2)  Certifikát  je  možno  vydat v listinné podobě nebo v elektronické   podobě  se zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném   certifikátu.

 

   (3) Certifikát se vydává v českém jazyce.

 

§ 140

 

Platnost certifikátu

 

   (1) Platnost certifikátu je 1 rok ode dne jeho vydání.

 

   (2)  Dojde-li u dodavatele ke změně skutečností, na základě kterých byl   certifikát  vydán,  jež  by  jinak měly za následek neprokázání splnění   kvalifikačních  předpokladů ve stanoveném rozsahu, je dodavatel povinen   do  15  dnů  ode  dne,  kdy  ke  změně  došlo,  oznámit tuto skutečnost   certifikačnímu  orgánu  pro  kvalifikaci  a současně předložit potřebné   doklady  osvědčující  splnění příslušných kvalifikačních předpokladů; v   opačném  případě rozhodne certifikační orgán pro kvalifikaci o odejmutí   certifikátu,  případně  jeho  změně,  pokud  ke  změně  skutečností, na   základě  kterých byl certifikát vydán, došlo pouze s ohledem na některé   kvalifikační předpoklady, jejichž splnění dodavatel prokázal.

 

   (3)  Certifikační  orgán  pro  kvalifikaci  dále  rozhodne  o  odejmutí   certifikátu, pokud zjistí, že dodavatel

 

   a) nesplňuje podmínky pro vydání certifikátu, nebo

 

   b)  použil  jako  podklady pro vydání certifikátu doklady či informace,   které se ukázaly jako nepravdivé či neúplné.

 

   (4)  Dodavatel je oprávněn kdykoliv podat žádost o změnu certifikátu. V   takovém  případě  se  postupuje obdobně jako v případě podání žádosti o   opakovanou certifikaci.

 

§ 141

 

Povinnosti certifikačních orgánů pro kvalifikaci

 

   Certifikační orgán pro kvalifikaci je povinen

 

   a)  před  započetím  své  činnosti  oznámit  získání akreditace správci   systému a doložit ji platným osvědčením o akreditaci,

 

   b)   oznamovat   bez   zbytečného  odkladu  změny  v  akreditaci,  její   pozastavení nebo odejmutí,

 

   c)  předat  správci  systému  vydaný  certifikát  ve  lhůtě  a způsobem   stanoveným pravidly systému certifikovaných dodavatelů,

 

   d)  oznámit správci systému bez zbytečného odkladu odejmutí certifikátu   dodavateli.

 

§ 142

 

Registr certifikovaných dodavatelů

 

   (1)  Správce  systému  vede v registru certifikovaných dodavatelů (dále   jen "registr") evidenci

 

   a) certifikačních orgánů pro kvalifikaci,

 

   b) certifikovaných dodavatelů a

 

   c) vydaných certifikátů.

 

   (2) Správce systému uveřejní v registru platné znění pravidel systému.

 

   (3) Registr je veřejně přístupný způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 

   (4) Dálkový přístup do registru je bezplatný.

 

   (5) V registru může správce systému uveřejňovat vydané certifikáty nebo   jejich části.

 

   (6) Ministerstvo uveřejní odkaz na registr v informačním systému.

 

HLAVA III

 

ZAHRANIČNÍ SEZNAM DODAVATELŮ

 

§ 143

 

Použití výpisu ze zahraničního seznamu dodavatelů

 

   (1)  Zadavatel  přijme  za  podmínek  uvedených  v  odstavci 2 výpis ze   zahraničního  seznamu  kvalifikovaných dodavatelů (dále jen "zahraniční   seznam"),   popřípadě   příslušný  zahraniční  certifikát,  které  jsou   vydávány ve státě, který je součástí Evropského hospodářského prostoru,   nebo jiném státě, stanoví-li tak mezinárodní smlouva uzavřená Evropským   společenstvím  nebo  Českou  republikou.  Ustanovení  § 51 odst. 7 věty   čtvrté platí obdobně.

 

   (2) Zadavatel může přijmout výpis ze zahraničního seznamu či zahraniční   certifikát  od  zahraničního  dodavatele  pouze  v  případě,  pokud  má   zahraniční  dodavatel  sídlo či místo podnikání, popřípadě bydliště, ve   státě,  ve  kterém  byl  výpis  ze  zahraničního  seznamu či zahraniční   certifikát vydán.

 

   (3)  Pokud z výpisu ze zahraničního seznamu či zahraničního certifikátu   vyplývá, že zahraniční dodavatel prokázal splnění

 

   a) základních kvalifikačních předpokladů, které jsou v příslušném státě

   obdobou kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1,

 

   b) profesních kvalifikačních předpokladů, které jsou v příslušném státě   obdobou kvalifikačních předpokladů podle § 54,

 

   c)  ekonomických  a finančních kvalifikačních předpokladů, které jsou v   příslušném  státě obdobou kvalifikačních předpokladů podle § 55 odst. 1   písm. b) a c), nebo

 

   d)  technických  kvalifikačních  předpokladů,  které  jsou v příslušném   státě  obdobou  kvalifikačních předpokladů podle § 56 odst. 1, jde-li o   dodávky, § 56 odst. 2 písm. a), c) až h), jde-li o služby, a § 56 odst.   3 písm. a) až c) a písm. e) a f), jde-li o stavební práce,

 

   nahrazuje  výpis  ze  zahraničního  seznamu či zahraniční certifikát za   podmínek  stanovených  v  odstavci  4  splnění  kvalifikace  podle výše   uvedených  ustanovení tohoto odstavce, popřípadě splnění její příslušné   části.  Zadavatel  je  oprávněn vedle výpisu ze zahraničního seznamu či   zahraničního    certifikátu   požadovat   rovněž   předložení   dokladů   prokazujících  splnění  kvalifikace  podle § 53 odst. 1 písm. f) až h),   pokud  si toto právo vyhradil v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího   řízení.

 

   (4) Výpis ze zahraničního seznamu nesmí být starší 3 měsíců. Zahraniční   certifikát musí být platný k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění   kvalifikace.

 

   (5) Výpis ze zahraničního seznamu či zahraniční certifikát nelze použít   jako  doklad  pro zápis do seznamu kvalifikovaných dodavatelů či vydání   certifikátu v rámci systému certifikovaných dodavatelů.

 

HLAVA IV

 

SPRÁVNÍ DELIKTY PŘI PROKAZOVÁNÍ KVALIFIKACE

 

§ 144

 

Správní delikty

 

   (1)  Dodavatel se dopustí správního deliktu tím, že předloží zadavateli   k prokázání splnění kvalifikace

 

   a)  výpis ze seznamu, přičemž došlo ke změně údajů zapsaných v seznamu,   která by měla za následek neprokázání splnění základních kvalifikačních   předpokladů  nebo  profesních  kvalifikačních  předpokladů, a dodavatel   nesplnil povinnost podle § 130 odst. 2,

 

   b)  certifikát  vydaný  v  rámci  systému  certifikovaných  dodavatelů,   přičemž  došlo  ke změně skutečností, na základě kterých byl certifikát   vydán  a  jež  by  měly  za následek neprokázání splnění kvalifikačních   předpokladů  v  certifikátu  uvedených,  a dodavatel nesplnil povinnost   podle § 140 odst. 2.

 

   (2)  Za  správní  delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 10 000 000   Kč.

 

 

 

 

 

§ 145

 

Řízení o správním deliktu při prokazování kvalifikace

 

   (1)  Řízení  o správním deliktu při prokazování kvalifikace podle § 144   se zahajuje na písemný návrh dotčeného zadavatele a v případě správního   deliktu podle § 144 odst. 1 písm. b) rovněž příslušného správce systému   nebo z moci úřední.

 

   (2) Ustanovení § 121 se použije obdobně.

 

ČÁST SEDMÁ

 

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

 

§ 146

 

Uveřejňování

 

   (1) Je-li podle tohoto zákona stanovena povinnost k uveřejnění oznámení   o   zahájení  zadávacího  řízení,  předběžného  oznámení,  pravidelného   předběžného  oznámení,  oznámení  soutěže  o návrh, oznámení o výsledku   zadávacího  řízení, oznámení o zrušení zadávacího řízení nebo soutěže o   návrh  či jiných údajů (dále jen "vyhlášení"), rozumí se tím uveřejnění

   v

 

   a)  informačním  systému  podle  §  157,  jde-li  o podlimitní veřejnou

   zakázku,

 

   b)  informačním  systému  podle  § 157 a Úředním věstníku Evropské unie   (dále  jen  "Úřední  věstník"), jde-li o nadlimitní veřejnou zakázku; v   případě  veřejné zakázky na služby podle přílohy č. 2 se však v Úředním   věstníku  uveřejňuje  pouze  oznámení o výsledku zadávacího řízení nebo   oznámení týkající se soutěže o návrh.

 

   Za  uveřejnění vyhlášení se považuje uveřejnění všech údajů z vyhlášení   doručeného zadavatelem.

 

   (2)  Pro  uveřejnění  vyhlášení  použije zadavatel formulář podle přímo   použitelného  předpisu Evropských společenství^61), a jde-li o oznámení   o  zrušení  zadávacího  řízení nebo soutěže o návrh, formulář stanovený   prováděcím   právním   předpisem.  V  případě  předběžného  oznámení  a   pravidelného předběžného oznámení uvede zadavatel ve vyhlášení pouze ty   údaje, které jsou mu známy v okamžiku odeslání vyhlášení k uveřejnění.

 

   (3)  Zadavatel  musí  být  schopen  prokázat datum odeslání vyhlášení k   uveřejnění   v   informačním   systému,   popřípadě  Úředním  věstníku.   Provozovatel  informačního systému poskytne zadavateli potvrzení o datu   uveřejnění  vyhlášení  v  informačním  systému. Odeslal-li provozovatel   informačního   systému   vyhlášení  na  základě  žádosti  zadavatele  k   uveřejnění v Úředním věstníku, obsahuje potvrzení rovněž datum odeslání   vyhlášení Úřadu pro úřední tisky.

 

   (4)  Provozovatele  subsystému  informačního  systému,  který zajišťuje   uveřejňování  vyhlášení  v informačním systému, stanoví ministerstvo na   základě  pověření.  Ministerstvo  schvaluje  provozní řád provozovatele   subsystému  informačního  systému  podle  tohoto odstavce a rovněž ceny   hrazené zadavatelem provozovateli za uveřejnění vyhlášení. Rozhodnutí o   pověření   provozovatele   subsystému   informačního  systému  uveřejní   ministerstvo ve formě sdělení ve Sbírce zákonů.

 

   (5)  Seznam  povinně uveřejňovaných údajů ve formulářích sloužících pro   uveřejnění  vyhlášení,  způsob  uveřejňování  vyhlášení  týkajících  se   podlimitních  veřejných  zakázek, vzor formuláře pro oznámení o zrušení   zadávacího  řízení  nebo  soutěže  o návrh, druhy formulářů, postup při   úpravách   údajů   v   uveřejněném  vyhlášení,  přístup  k  uveřejněným   vyhlášením,  způsob  doručování  vyhlášení  a  postup  při  nápravě vad   vyhlášení  a  vad  plnění provozovatele subsystému informačního systému   podle odstavce 4 stanoví prováděcí právní předpis.

 

 

 

§ 147

 

Způsoby uveřejňování

 

   (1) Zadavatel může uveřejnit vyhlášení v Úředním věstníku

 

   a) přímo prostřednictvím Úřadu pro úřední tisky, nebo

 

   b)   prostřednictvím  provozovatele  informačního  systému  na  základě   žádosti zadavatele.

 

   (2)  Využívá-li  zadavatel  možnosti  podle odstavce 1 písm. a), odešle   zadavatel současně vyhlášení k uveřejnění v informačním systému.

 

   (3)  Odesílá-li  zadavatel  vyhlášení  k  uveřejnění v Úředním věstníku   prostřednictvím   provozovatele   informačního   systému,  provozovatel   informačního  systému zajistí, vedle uveřejnění vyhlášení v informačním   systému,  aby  byly  Úřadu  pro  úřední  tisky  odeslány  všechny údaje   vyhlášení, které budou uveřejněny na národní úrovni.

 

   (4)  Provozovatel  informačního  systému  uveřejní vyhlášení na národní   úrovni do 12 dnů, a je-li vyhlášení odesláno zadavatelem elektronickými   prostředky podle § 149, do 5 dnů ode dne odeslání zadavatelem. Jedná-li   se  o  nadlimitní  veřejnou  zakázku,  odešle provozovatel informačního   systému  v  této  lhůtě vyhlášení Úřadu pro úřední tisky k uveřejnění v   Úředním  věstníku,  a  to elektronickými prostředky nebo faxem, bylo-li   vyhlášení doručeno zadavatelem faxem.

 

   (5)  Zahajuje-li  veřejný  zadavatel  užší  řízení  či jednací řízení s   uveřejněním  za použití § 39 odst. 2 písm. a) bodu 2, musí být oznámení   zadávacího  řízení  odesláno  faxem  nebo  elektronickými prostředky; v   takovém  případě  činí  lhůta  podle  odstavce  4  pět dnů. Zahajuje-li   sektorový  zadavatel  zadávací řízení za použití § 41 odst. 2 písm. b),   musí  být oznámení zadávacího řízení odesláno faxem nebo elektronickými   prostředky; v takovém případě činí lhůta podle odstavce 4 rovněž 5 dnů.

 

   (6) Jde-li o nadlimitní veřejné zakázky, nesmí být vyhlášení uveřejněna   v  informačním  systému dříve, než jsou odeslána k uveřejnění v Úředním   věstníku.  V  informačním systému rovněž nesmí být uveřejněny jakékoliv   údaje odlišné od údajů, které jsou obsaženy ve vyhlášeních odeslaných k   uveřejnění v Úředním věstníku, nebo uveřejněných na profilu zadavatele.   Vyhlášení  uveřejněná  v informačním systému nebo na profilu zadavatele   musí  obsahovat  datum  jejich odeslání k uveřejnění v Úředním věstníku   nebo datum uveřejnění na profilu zadavatele.

 

   (7)  Zadavatel  může uveřejnit postupem podle odstavců 1 až 3 v Úředním   věstníku  jakákoliv  vyhlášení  podle  § 146 odst. 1, a to i když zákon   nestanoví  povinnost  jejich uveřejnění. Zadavatel může po uveřejnění v   informačním  systému  uveřejnit  vyhlášení i jiným způsobem. Ustanovení   odstavce 6 věty druhé platí obdobně.

 

   (8)  Zadavatel  může  při  respektování  zásad  uvedených v § 6 provést   úpravy  v uveřejněném vyhlášení; v takovém případě je povinen provedené   úpravy  uveřejnit podle odstavců 1 až 3 a oznámit provedení úpravy do 5   dnů  ode  dne  jejího  odeslání  k  uveřejnění  všem známým zájemcům či   uchazečům s uvedením důvodu.

 

§ 148

 

Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem

 

   (1)  Při  komunikaci  mezi  zadavatelem a dodavateli nesmí být narušena   důvěrnost  nabídek a žádostí o účast a úplnost údajů v nich obsažených.   Zadavateli nesmí být umožněn přístup k obsahu nabídek a žádostí o účast   před uplynutím lhůty stanovené pro jejich podání.

 

   (2)  Písemnosti podle tohoto zákona lze doručit osobně, prostřednictvím   osoby, která provádí přepravu zásilek (kurýrní služba), prostřednictvím   držitele   poštovní   licence   podle   zvláštního  právního  předpisu,   elektronickými prostředky nebo jiným způsobem.

 

   (3)  Zadavatel  je  povinen  v  souvislosti  se  zadávacím řízením vést   písemnou  evidenci  všech úkonů učiněných dodavatelem vůči zadavateli a   zadavatelem   vůči  dodavatelům,  Úřadu  či  Evropské  komisi.  Písemná   evidence  musí  obsahovat  pořadové číslo úkonu, jeho označení, datum a   identifikační údaje dodavatele.

 

   (4)  Žádost  o účast v užším řízení, jednacím řízení s uveřejněním nebo   soutěžním  dialogu  může  dodavatel  učinit  též telefonicky; v takovém   případě  je  dodavatel povinen potvrdit žádost o účast písemnou formou,   přičemž   písemnou  formu  žádosti  o  účast  musí  odeslat  zadavateli   nejpozději v den uplynutí lhůty pro podání žádostí o účast.

 

   (5)  Zadavatel  může požadovat potvrzení žádostí o účast podaných faxem   způsobem podle odstavce 4 věty první, pokud tento požadavek a lhůtu pro   doručení  potvrzení  uvedl  v  oznámení o zahájení zadávacího řízení či   zadávací dokumentaci.

 

   (6) Nabídky a ostatní písemnosti podle tohoto zákona je možné předložit   vždy  v  českém  jazyce,  popřípadě  v  jazyce stanoveném zadavatelem v   zadávacích podmínkách.

 

   (7) Ustanovení tohoto paragrafu platí pro část čtvrtou zákona obdobně.

 

§ 149

 

Elektronické prostředky a elektronické nástroje

 

   (1)  Elektronickými  prostředky se pro účely tohoto zákona rozumí síť a   služby elektronických komunikací^22). Za elektronický prostředek se pro   účely tohoto zákona nepovažuje fax.

 

   (2) Elektronickými nástroji se pro účely tohoto zákona rozumí technické   zařízení nebo programové vybavení, případně jejich součásti, které jsou   spojeny  se  sítí  nebo  službou  elektronických  komunikací a umožňují   prostřednictvím  této  sítě  nebo služby provádění úkonů v elektronické   podobě  podle  tohoto  zákona, včetně zpracování zahrnujícího digitální   kompresi  a uchovávání dat. Zadavatel může použít elektronické nástroje   pouze   za  předpokladu,  že  použití  těchto  elektronických  nástrojů   neporušuje  zákaz  diskriminace,  tyto  elektronické  nástroje  jsou  s   ohledem na předmět veřejné zakázky obecně dostupné a slučitelné s běžně   užívanými  informačními  a  komunikačními  technologiemi. Pro zajištění   splnění  těchto  požadavků  mohou být elektronické nástroje v zadávacím   řízení  použity  pouze  tehdy,  jsou-li  atestovány v atestačním řízení   prováděném Ministerstvem vnitra. Podání žádosti o atest je zpoplatněno.   Poplatek   činí   až   100  000  Kč.  Podrobnosti  atestačního  řízení,   náležitosti  žádosti  o atest a výši poplatku za podání žádosti o atest   stanoví  prováděcí právní předpis. Atestačním řízením se rozumí postup,   v  jehož  rámci jsou zkoumány požadavky shody elektronického nástroje s   požadavky  tohoto  zákona  a  prováděcích  právních  předpisů  k tomuto   zákonu. Na základě atestačního řízení Ministerstvo vnitra vydává atest,   jenž je dokladem osvědčujícím kladný výsledek atestace.

 

   (3)  Při  elektronické komunikaci související se zadávacím řízením nebo   soutěží  o  návrh poskytne zadavatel dodavatelům, kteří mohou mít zájem   účastnit  se řízení či soutěže, k dispozici veškeré informace technické   povahy, včetně kódování a šifrování, které jsou nezbytné pro komunikaci   elektronickými  prostředky,  zejména  pro elektronické podání nabídek a   žádostí o účast.

 

   (4)  Podává-li  dodavatel nabídku, žádost o účast, námitky proti úkonům   zadavatele   nebo   prokazuje-li   splnění  kvalifikace  elektronickými   prostředky  nebo  jde-li  o žádost o účast či o návrh v soutěži o návrh   nebo odesílá-li zadavatel elektronickými prostředky oznámení či výzvu o   zahájení  zadávacího  řízení,  výzvu  k jednání nebo k podání nabídky v   zadávacím  řízení  či  k  účasti v soutěžním dialogu, oznámení o zadání   veřejné  zakázky,  oznámení  o způsobu vyřízení námitek či rozhodnutí o   nejvhodnějším  návrhu  v  soutěži  o  návrh, musí být datová zpráva^71)   opatřena   platným   zaručeným   elektronickým  podpisem  založeným  na   kvalifikovaném  certifikátu.  Zadavatel  je oprávněn požadovat opatření   datové   zprávy  elektronickým  podpisem  založeným  na  kvalifikovaném   certifikátu   či  elektronickou  značkou  založenou  na  kvalifikovaném   systémovém   certifikátu   u   jakýchkoliv  datových  zpráv  zasílaných   elektronickými prostředky.

 

   (5)  Neexistují-li  doklady  k  prokázání  kvalifikace  v  elektronické   podobě,  předloží dodavatel zadavateli tyto doklady v listinné podobě v   době podle § 52 nebo § 65.

 

   (6)  Zadavatel  je  povinen  zajistit,  aby  u elektronických nástrojů,   jejichž prostřednictvím je realizována elektronická komunikace, zejména   elektronický  přenos  a  příjem  nabídek,  případně elektronický příjem   žádostí o účast a návrhů v soutěžích o návrh, bylo zaručeno, aby

 

   a)  byly  splněny  požadavky  na  elektronické podpisy, vztahující se k   nabídkám,  žádostem  o účast a k předávání plánů a projektů, uvedené ve   zvláštním právním předpisu^72),

 

   b)  mohl být přesně určen čas a datum doručení nabídek, žádostí o účast   a předložení plánů a projektů,

 

   c)  bylo  možné  přiměřeně  zajistit, že před stanovenými lhůtami nikdo   nemůže mít přístup k údajům zaslaným v souladu s těmito požadavky,

 

   d)  v  případě  porušení  zákazu  přístupu  podle  písmene c) mohlo být   přiměřeně zajištěno, že porušení bude spolehlivě zjistitelné,

 

   e)   pouze   oprávněné  osoby  mohly  stanovit  nebo  změnit  data  pro   zpřístupnění doručených údajů,

 

   f)  během  různých  fází  zadávacího  řízení  nebo soutěže o návrh, byl   přístup  ke  všem  nebo  k části předaných údajů možný pouze na základě   předchozího rozhodnutí oprávněných osob,

 

   g) rozhodnutí oprávněných osob podle písmene f) mohlo umožnit přístup k   předaným údajům až po předem stanoveném datu,

 

   h)  údaje  doručené  a  zpřístupněné v souladu s těmito požadavky mohly   zůstat   přístupné  pouze  osobám,  které  jsou  oprávněné  se  s  nimi   seznamovat,

 

   i) byly chráněny proti neoprávněnému přístupu třetích osob,

 

   j) byla pro ně zajištěna technická podpora a servis v případě poruchy.

 

   (7)  Dodavatel  může  předložit zadavateli údaje nezbytné pro hodnocení   nabídky  též  ve  formě elektronického katalogu, a to zejména v případě   veřejných  zakázek  zadávaných  zadavatelem  na základě rámcové smlouvy   nebo  v  dynamickém  nákupním  systému.  Elektronickým katalogem se pro   účely   tohoto   zákona   rozumí   soubor   informací  obsahující  ceny   odpovídající  jednotlivým  položkám  předmětu  veřejné  zakázky,  popis   takových položek, případně další údaje s nimi související. Elektronický   katalog  musí  splňovat  veškeré  požadavky  stanovené pro elektronické   nástroje  používané  pro  komunikaci  elektronickými  prostředky  podle   tohoto paragrafu.

 

   (8)   Bližší   požadavky   týkající   se   elektronických   prostředků,   elektronických  nástrojů  a elektronických úkonů při zadávání veřejných   zakázek stanoví prováděcí právní předpis.

 

§ 150

 

Ministerstvo vnitra

 

   Ministerstvo vnitra

 

   a) vykonává působnost stanovenou tímto zákonem v oblasti atestací,

 

   b)  vydává  Věstník, v němž uveřejňuje udělení atestů a další dokumenty   vztahující  se k elektronickým nástrojům; vydávání Věstníku zabezpečuje   prostřednictvím portálu veřejné správy.

 

   § 151

 

   Zastoupení zadavatele v řízení

 

   (1)  Zadavatel se může při výkonu práv a povinností podle tohoto zákona   souvisejících   se  zadávacím  řízením  nebo  soutěží  o  návrh  nechat   zastoupit jinou osobou. Tato osoba musí splňovat požadavek nepodjatosti   podle § 74 odst. 7 a nesmí se účastnit příslušného zadávacího řízení.

 

   (2)  Osobě  zastupující  zadavatele  podle odstavce 1 nesmí být uděleno   zmocnění  k  zadání  veřejné  zakázky,  vyloučení dodavatele z účasti v   řízení,  zrušení  řízení,  rozhodnutí  o  výběru nejvhodnějšího návrhu,   zrušení soutěže o návrh či rozhodnutí o způsobu vyřízení námitek.

 

   (3)  Ustanovením  odstavce  1  není  dotčena  odpovědnost zadavatele za   dodržování tohoto zákona.

 

§ 152

 

Ochrana důvěrných informací

 

   (1)  Zadavatel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech informacích či   dokladech  poskytnutých  dodavatelem,  pokud byly při jejich poskytnutí   označeny  za  důvěrné;  tím  není  dotčena  ochrana  údajů podle jiných   právních předpisů. Zadavatel je oprávněn jakékoliv informace či doklady   poskytnuté  dodavatelem  použít,  je-li  to  nezbytné  pro postup podle   tohoto  zákona  či pokud to vyplývá z účelu tohoto zákona nebo pokud si   možnost  použití  určitých  informací  či dokladů vyhradil v zadávacích   podmínkách.   Při   jakémkoliv   nakládání  s  informacemi  či  doklady   dodavatele je zadavatel vždy povinen respektovat práva dodavatele.

 

   (2)  Zadavatel je oprávněn v zadávacích podmínkách stanovit požadavky a   podmínky  týkající se ochrany důvěrnosti určitých informací či dokladů,   které předává dodavateli.

 

§ 153

 

Náklady a poplatky

 

   Nestanoví-li  tento  zákon  jinak,  zadavatel  nesmí přiznat dodavateli   právo  na  náhradu  nákladů  spojených  s  účastí v zadávacím řízení či   soutěži  o  návrh,  ani po dodavatelích požadovat poplatky za to, že se   mohou takového řízení účastnit.

 

§ 154

 

Přepočet finančních částek na českou měnu

 

   Přepočet  finančních  částek, které jsou stanoveny tímto zákonem v EUR,   na českou měnu stanoví prováděcí právní předpis.

 

§ 155

 

Uchovávání dokumentace

 

   (1)  Zadavatel  je  povinen  uchovávat  dokumentaci o veřejné zakázce a   záznamy  o elektronických úkonech podle § 149 po dobu 5 let od uzavření   smlouvy,  její  změny  nebo  od zrušení zadávacího řízení, nestanoví-li   zvláštní  právní  předpis  jinak^73);  dokumentací o veřejné zakázce se   rozumí  souhrn  všech  dokumentů  v  listinné  či  elektronické podobě,   jejichž  pořízení  v  průběhu  zadávacího  řízení,  popřípadě  po  jeho   ukončení,  vyžaduje tento zákon, včetně úplného znění originálů nabídek   všech dodavatelů a uzavřených smluv.

 

   (2)  Ustanovení  odstavce 1 platí obdobně i pro dokumentaci o soutěži o   návrh,  a  to  i  v  případě,  že  na tuto soutěž nenavazovalo zadávací   řízení.

 

   (3)   Zadavatel   přijme  vhodná  opatření  pro  dokumentování  průběhu   zadávacích  řízení  nebo  soutěží  o  návrh  i jejich částí prováděných   elektronickými prostředky.

 

   (4)  Sektorový  zadavatel  je  povinen uchovávat po dobu 5 let nezbytné   informace,  které  v  případě  nadlimitní veřejné zakázky související s   výkonem  relevantní činnosti odůvodňují použití výjimky stanovené v § 4   odst. 2, § 18 nebo 19.

 

§ 156

 

Zvláštní ustanovení pro nadlimitní veřejné zakázky

 

   Pro nadlimitní veřejné zakázky, u nichž

 

   a)  má  být  smlouva,  na  základě  které  bude veřejná zakázka plněna,   uzavřena na dobu určitou, a to nejméně 5 let, a

 

   b) dodavatel nese některá ekonomická rizika spojená s realizací veřejné   zakázky, která obvykle nese zadavatel,

 

   platí  ustanovení  tohoto  zákona a dále ustanovení zvláštního právního   předpisu^74).

 

§ 157

 

Informační systém

 

   (1)

 

   Informační systém   je  informačním  systémem  veřejné  správy^75).  Správcem  informačního   systému je ministerstvo.

 

   (2) Informační systém zabezpečuje

 

   a) uveřejňování informací o veřejných zakázkách,

 

   b) vedení seznamu kvalifikovaných dodavatelů,

 

   c) vedení seznamu systémů certifikovaných dodavatelů,

 

   d) statistické výstupy o veřejných zakázkách.

 

ČÁST OSMÁ

 

PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

§ 158

 

Přechodná ustanovení

 

   (1)  Zadávání  veřejných  zakázek,  veřejné  soutěže  o návrh, řízení o   přezkoumání  úkonů zadavatele Úřadem a řízení o uložení sankce zahájené   přede  dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních   právních předpisů.

 

   (2)  V  řízení  o  přezkoumání  úkonů  zadavatele  a v řízení o uložení   sankce,  která  byla zahájena po nabytí účinnosti tohoto zákona a která   na  zadávání  veřejných  zakázek  nebo  veřejnou  soutěž  o návrh podle   odstavce  1 navazují, se postupuje podle dosavadních právních předpisů.   Návrh   na  zahájení  řízení  podle  věty  první  je  zpoplatněn  podle   dosavadních právních předpisů.

 

   (3)  Seznam kvalifikovaných dodavatelů podle § 76 zákona č. 40/2004 Sb.   se  považuje za seznam podle tohoto zákona. Řízení o zápisu do seznamu,   změně  zápisu  a  o  vyškrtnutí  ze  seznamu kvalifikovaných dodavatelů   zahájené  přede  dnem  nabytí  účinnosti tohoto zákona se dokončí podle   dosavadních právních předpisů.

 

   (4) Dodavatel může nahradit prokázání splnění základních kvalifikačních   kritérií v plném rozsahu a profesních kvalifikačních kritérií v rozsahu   ve  výpisu  uvedeném  výpisem  ze  seznamu  kvalifikovaných  dodavatelů   vydaným  podle  §  80 zákona č. 40/2004 Sb. nejpozději do tří měsíců od   nabytí  účinnosti  tohoto  zákona,  pokud  se nezměnily skutečnosti, na   jejichž základě byl výpis ze seznamu vydán.

 

   (5)  Dodavatel  zapsaný v seznamu kvalifikovaných dodavatelů podle § 76   zákona  č.  40/2004 Sb. je povinen před podáním žádosti o vydání výpisu   ze  seznamu  podle  §  128  odst.  1  tohoto  zákona  doložit chybějící   kvalifikaci  včetně  příslušných  dokladů  postupem podle § 130 odst. 2   tohoto  zákona;  výpis ze seznamu bude dodavateli vydán až po provedení   změny  zápisu  podle  § 130 tohoto zákona. Dodavatel je povinen doložit   chybějící  kvalifikaci podle předchozí věty nejpozději do tří měsíců od   nabytí  účinnosti  tohoto  zákona, jinak platí, že počínaje prvním dnem   čtvrtého  měsíce  od  nabytí  účinnosti  tohoto  zákona  není v seznamu   zapsán.

 

   (6)  Dodavatel  může nahradit prokázání splnění kvalifikace podle § 134   tohoto  zákona  osvědčením  certifikačního  orgánu  o  splnění kritérií   národního kvalifikačního a klasifikačního systému stavebních dodavatelů   podle  §  30  odst. 4 zákona č. 40/2004 Sb. v rozsahu údajů v osvědčení   uvedených  nejpozději  do tří měsíců od nabytí účinnosti tohoto zákona,   pokud  se  nezměnily  skutečnosti,  na  jejichž  základě bylo osvědčení   vydáno.

 

   (7) Informační systém o zadávání veřejných zakázek podle § 83 zákona č.   40/2004  Sb.  se  považuje  za  informační  systém podle tohoto zákona.   Informace  obsažené  v informačním systému o zadávání veřejných zakázek   podle § 83 zákona č. 40/2004 Sb. jsou obsahem informačního systému.

 

   (8)  Uveřejnění  údajů  a  informací  o  veřejných zakázkách podle § 84   zákona  č.  40/2004  Sb.  týkajících  se  zadávacího řízení, koncesního   řízení  nebo  veřejné soutěže o návrh, které byly zahájeny podle zákona   č.  40/2004  Sb.  přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se provede   podle tohoto zákona.

 

§ 159

 

Zmocňovací ustanovení

 

   (1)  Vláda  vydá  nařízení  k provedení § 12 odst. 1, § 101 odst. 4 a §   154.

 

   (2) Ministerstvo obrany vydá vyhlášku k provedení § 18 odst. 1 písm. c)   a odst. 2 písm. i).

 

   (3)  Ministerstvo  v  dohodě  s  Ministerstvem  vnitra  vydá vyhlášku k   provedení § 149 odst. 8.

 

   (4)  Ministerstvo vydá vyhlášku k provedení § 119 odst. 2 a § 146 odst.   2 a 5.

 

   (5) Ministerstvo vnitra vydá vyhlášku k provedení § 149 odst. 2.

 

§ 160

 

Zrušovací ustanovení

 

   Zrušuje se:

 

   1. Zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách.

 

   2.  Vyhláška č. 239/2004 Sb., kterou se stanoví podrobný obsah a rozsah   zadávací dokumentace stavby.

 

   3. Vyhláška č. 240/2004 Sb., o informačním systému o zadávání veřejných   zakázek   a   metodách   hodnocení   nabídek  podle  jejich  ekonomické   výhodnosti.

 

   4. Vyhláška č. 137/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č. 240/2004 Sb., o   informačním  systému  o zadávání veřejných zakázek a metodách hodnocení   nabídek podle jejich ekonomické výhodnosti.

 

ČÁST DEVÁTÁ

 

ÚČINNOST

 

§ 161

 

   Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce po   dni jeho vyhlášení.

 

Zaorálek v. r.

 

Klaus v. r.

 

Paroubek v. r.

 

   Příloha 1

 

   Seznam služeb podléhajících uveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie

----------------------------------------------------------------------------------------------

Kategorie Předmět                        Referenční číslo CPC1)                                      Referenční čísla CPV

----------------------------------------------------------------------------------------------

 1  Údržbářské a opravářské            6112, 6122, 633, 886                                     Od 50100000 do 50982000

     služby                                                                                                              (kromě 50310000 až 50324200

                                                                                                                                   a 50116510-9, 50190000-3,

                                                                                                                                   50229000-6, 50243000-0)

----------------------------------------------------------------------------------------------

 2  Pozemní přeprava2), včetně         712                                                               Od 60112000-6 do 60129300-1

     přepravy pancéřovými vozy a                                                                 (kromě 71235), 7512,(kromě 60121000 až 60121600,

     kurýrních služeb, s výjimkou                                                                           87304 60122200-1, 60122230-0) a

     poštovních služeb                                                                                           od 64120000-3 do 64121200-2

----------------------------------------------------------------------------------------------

 3  Letecká přeprava cestujících          73                                                                   Od 62100000-3 do 62300000-5

     i nákladu, s výjimkou                                                                                      (kromě 7321) (kromě 62121000-6, 62221000-7)

     poštovních služeb

----------------------------------------------------------------------------------------------

 4  Pozemní poštovní služby               71235, 7321                                                   60122200-1, 60122230-0

      a letecké poštovní služby3)                                                     62121000-6, 62221000-7

----------------------------------------------------------------------------------------------

 5  Telekomunikační služby          752                                            Od 64200000-8 do 64228200-2,

                                                                                                        72318000-7 aod 72530000-9

                                                                                                        do 72532000-3

----------------------------------------------------------------------------------------------

 6  Finanční služby                       Ex 81, 812, 814                         Od 66100000-1 do 66430000-3

     a) Pojišťovací služby  a                                                             od 67110000-1

     b) Bankovnictví a                                                                       do 67262000-1E3)

      investiční služby4)

----------------------------------------------------------------------------------------------

 7   Počítačové zpracování dat       84                                           Od 50300000-8 do 50324200-4,

      a s tím spojené služby                                                             od 72100000-6 do 72591000-4

                                                                                                      (kromě 72318000-7 a od 72530000-9 do 72532000-3)

----------------------------------------------------------------------------------------------

 8  Služby ve výzkumu                    85                                          Od 73000000-2 do 73300000-5

     a vývoji5)                                                                                 (kromě 73200000-4, 73210000-7, 7322000-0)

----------------------------------------------------------------------------------------------

 9  Účetnictví a audit                        862                                       Od 74121000-3 do 74121250-0

----------------------------------------------------------------------------------------------

10  Průzkum trhu a veřejného         864                                       Od 74130000-9 do 74133000-0

                                                                                                     mínění  a 74423100-1,

                                                                                                     74423110-4

----------------------------------------------------------------------------------------------

11  Poradenství a s tím                  865, 866                               Od 73200000-4 do 73220000-0,

      spojené služby6)                                                                    od 74140000-2 do 74150000-5

                                                                                                    (kromě 74142200-8) a74420000-9, 74421000-6,

                                                                                                    74423000-0, 74423200-2,74423210-5, 74871000-5, 93620000-0

----------------------------------------------------------------------------------------------

12  Služby architektů,                       867                                     Od 74200000-1 do 74276400-8

      inženýrské (projektové) a                                                       od 74310000-5 do 74323100-0

      služby a integrované                                                              a 74874000-6

       inženýrské služby,

       územní plánování, služby

       krajinného inženýrství;

       související služby

       vědecko-technického

       poradenství, služby

       zkušeben a provádění

       analýz

----------------------------------------------------------------------------------------------

13   Reklamní služby                           871                                     Od 74400000-3do 74422000-3

                                                                                                       (kromě 74420000-9 a 74421000-6)

----------------------------------------------------------------------------------------------

14   Úklidové služby a správa             874,  82201                         Od 70300000-4do 70340000-6

       majetku                                         až 82206                            a od 74710000-9 do 74760000-4

----------------------------------------------------------------------------------------------

15  Vydavatelské a tiskařské               88442                                  Od 78000000-7do 78400000-1

      služby za úplatu nebo

      na smluvním základě

----------------------------------------------------------------------------------------------

16  Služby týkající se                           94                                       Od 90100000-8do 90320000-6

      kanalizací a likvidace                                                                 a 50190000-3,50229000-6,

      odpadu, sanitární                                                                       50243000-0

      a podobné služby

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

   1)  Klasifikace  CPC  (přechodná  verze),  která  je použita k vymezení   předmětu úpravy směrnice 92/50/EHS.

 

   2)  S  výjimkou  služeb  drážní  dopravy dle kategorie 2 přílohy č. 2 k   zákonu.

 

   3)  S  výjimkou  služeb  drážní  dopravy dle kategorie 2 přílohy č. 2 k   zákonu.

 

   4) S výjimkou veřejných zakázek dle § 18 odst. 1 písm. e) až g).

 

   5) S výjimkou veřejných zakázek dle § 18 odst. 1 písm. d).

 

   6) S výjimkou veřejných zakázek dle § 18 odst. 1 písm. l).

 

   (1)  Nomenklatura  CPC  (přechodná  verze), která je použita k vymezení   oblasti působnosti směrnice 92/50/EHS.

 

   (2) S výjimkou železniční dopravy v kategorii 18.

 

   (3) S výjimkou smluv o finančních službách týkajících se vydání, nákupu   a  prodeje  nebo  převodu cenných papírů a jiných finančních nástrojů a   služeb  centrálních  bank.  Rovněž s výjimkou smluv o nabytí nebo nájmu   pozemků,  stávajících  budov  nebo  jiných nemovitostí nebo práv s nimi   spojených  financovaných  různými  způsoby;  avšak smlouvy o finančních   službách  uzavřené  jakoukoliv formou současně, dříve nebo později, než   je uzavřena kupní či nájemní smlouva, se touto směrnicí řídí.

 

   (4)  S výjimkou smluv o službách ve výzkumu a vývoji jiných než těch, z   nichž výsledky připadnou výlučně zadavateli nebo sektorovému zadavateli   při  výkonu jeho vlastní činnosti, pod podmínkou, že poskytovaná služba   je plně uhrazena zadavatelem nebo sektorovým zadavatelem.

 

   (5) S výjimkou rozhodčích a smírčích řízení.

 

   Příloha 2

 

   Seznam  služeb  nepodléhajících  uveřejnění v Úředním věstníku Evropské   unie

----------------------------------------------------------------------------------------------

Kategorie Předmět                           Referenční číslo CPC                                   Referenční čísla CPV

----------------------------------------------------------------------------------------------

17        Hotelové a restaurační            64                                                               Od 55000000-0 do 55524000-9

          služby                                                                                                            a od 93400000-2 do 93411000-2

----------------------------------------------------------------------------------------------

18        Služby v drážní dopravě           711                                                             60111000-9 aod 60121000-2

                                                                                                                                 do 60121600-8

----------------------------------------------------------------------------------------------

19        Služby vodní dopravy              72                                                                Od 61000000-5 do 61530000-9

                                                                                                                                 a od 63370000-3 do 63372000-7

----------------------------------------------------------------------------------------------

20        Vedlejší a doplňkové              74                                                                    62400000-6, 62440000-8,

          služby v dopravě                                                                                              62441000-5, 62450000-1,

                                                                                                                                   od 63000000-9 do 63600000-5

                                                                                                                                  (kromě 63370000-3, 63371000-0,

                                                                                                                                   63372000-7) a 74322000-2,

                                                                                                                                  93610000-7

----------------------------------------------------------------------------------------------

21        Právní služby                               861                                                           Od 74110000-3 do 74114000-1

----------------------------------------------------------------------------------------------

22        Zprostředkovatelské služby        872                                                            Od 74500000-4 do 74540000-6

          v oblasti zaměstnanosti                                                                                  (kromě 74511000-4) a

          a služby s tím související                                                                                od 95000000-2 do 95140000-5

----------------------------------------------------------------------------------------------

23        Pátrací a bezpečnostní               873                                                            Od 74600000-5 do 74620000-1

          služby s výjimkou služeb         (kromě 87304)

          přepravy pancéřovými vozy

----------------------------------------------------------------------------------------------

24        Vzdělávací a profesní služby       92                                                             Od 80100000-5 do 80430000-7

----------------------------------------------------------------------------------------------

25        Zdravotní a sociální služby          93                                                             74511000-4 aod 85000000-9

                                                                                                                                  do 85323000-9 (kromě

                                                                                                                                  85321000-5 a85322000-2)

----------------------------------------------------------------------------------------------

26        Rekreační, kulturní                      96                                                             Od 74875000-3 do 74875200-5

          a sportovní činnosti                                                                                         a od 92000000-1 do 92622000-7

          (služby)                                                                                                          (kromě 92230000-2)

----------------------------------------------------------------------------------------------

27 Jiné služby1)

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

   1)  S výjimkou veřejných zakázek dle § 18 odst. 1 písm. h), pokud jde o   veřejného zadavatele.

 

   (1)  Nomenklatura  CPC  (přechodná  verze), která je použita k vymezení   oblasti působnosti směrnice 92/50/EHS.

 

   (2) S výjimkou pracovních smluv.

 

   (3)  S  výjimkou  smluv  za účelem koupě, vývoje, výroby nebo účasti na   výrobě  programového  materiálu  vysílacími  společnostmi  a  smluv  na   poskytnutí vysílacího času.

 

   Příloha 3

 

   Stavební činnosti podle § 9 odst. 1 písm. a)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

  NACE1

--------------------------------------------------------------------------------------------- Kód CPV

SEKCE F STAVEBNICTVÍ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oddíl Skupina  Třída Popis                                   Poznámky

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

45  Stavebnictví                                             Obsah tohoto oddílu:               45000000

 

výstavba nových budov a inženýrských staveb, změny dokončených staveb, udržovací práce nastavbách

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

45.1 Příprava staveniště                                     45100000

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

45.11 Demolice, bourací práce;                          45110000

 

Obsah této třídy

příprava územía zemní práce demolice budov aostatníchkonstrukcí- úklid stavenišť zemní práce: výkopy, zavážky,terénní úpravy, hloubení příkopů, odstraňování skal,trhací práce apod. příprava území pro těžbu: odstraňování nadloží a jiné terénní úpravy a přípravaložiskových území

 

Tato třída zahrnuje také:odvodnění ploch pro výstavbuodvodnění zemědělskýcha lesních ploch

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

45.12 Průzkumné vrtné a hloubící práce              45120000

 

Obsah této třídy:

průzkumné a zkušební vrtné práce a jádrové vrty pro stavební,geofyzikální, geologické nebopodobné účely

Tato třída nezahrnuje:

průzkumné vrty v ložiscích ropy a zemního plynu za účelem těžby(viz 11.20)studnařské práce (viz 45.25)hloubení důlních šachet (viz45.25) průzkum ložisek ropy a zemního  plynu, geofyzikální, geologickáa seizmická měření (viz 74.20)--------------------------------------------------------------------------------------------------------

45.2 Pozemní a inženýrské stavitelství                45200000

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

45.21 Výstavba pozemních                                  45210000

a inženýrských staveb

výstavba všech typů budov

 

Obsah této třídy:

výstavba inženýrských staveb:mosty, včetně estakád, viadukty,tunely a podzemní dráhy, dálkovápotrubní, telekomunikačnía elektrická vedení, městsképotrubní, kabelovéa elektrické sítě

 

- související stavby městskéhoinženýrství

 

- montáž a výstavba montovanýchstaveb na staveništi

 

Tato třída nezahrnuje:

 

- vedlejší a příležitostné služby související s těžbou ropy a zemního plynu (viz 11.20)

 

- výstavba montovaných staveb z nebetonových dílů vlastní výroby (viz oddíly20, 26 a 28)

- výstavba stadionů, plaveckých bazénů, tělocvičen, tenisových  kurtů, golfových hřišť a ostatních  sportovních zařízení (viz 45.23)

 

- vnitřní stavebníinstalace (viz45.3)

 

- dokončovací práce (viz 45.4)

- architektonické a inženýrské činnosti ve výstavbě (viz 74.20)

 

- projektové řízení (project management) ve výstavbě (viz74.20)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

45.22 Montáž střešních konstrukcí a pokládání střešních krytin:                       45220000

                     

Obsah této třídy…

- montáž střech

- pokládání střešních krytin

- provádění hydroizolací

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

45.23 Výstavba dopravních komunikací, letišť a sportovních zařízení                  45230000

 

Obsah této třídy:               

 

- výstavba dálnic, silnic,ulic a ostatních komunikacípro vozidla a pěší

- výstavba železnic

- výstavba letištních drah

- výstavba stadionů, plaveckých bazénů, tělocvičen,tenisových kurtů, golfových hřišťa ostatních sportovních zařízení

- dopravní značení na povrchu silnic a parkovišť

 

Tato třída nezahrnuje:

 

- přípravné zemní práce (viz45.11)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

45.24 Výstavba vodních děl                                                             45240000

 

Tato třída zahrnuje výstavbu: vodních cest, přístavů, říčních děl, zdymadel apod. přehrad a hrází bagrování podpovrchových vodních děl

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

45.25 Ostatní stavební  činnosti zahrnující speciální řemesla         45250000

 

Obsah této třídy

specializované činnosti vyžadující zvláštní odbornou kvalifikaci nebo vybavení:

zakládání staveb vč.pilotování

vrtání a výstavba studní, hloubení šachet

montáž kovových konstrukcí, nikoliv vlastní výroby

ohýbání oceli

zednické a kladečské práce

 

montáž a demontáž lešenía pohyblivých pracovních plošin, včetně jejich pronájmu

 

výstavba komínů a vyzdívky průmyslových pecí

 

Tato třída nezahrnuje:

 

pronájem lešení bez jejich montáže a demontáže (viz 71.32)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

45.3 Vnitřní instalace v budovách                                                   45300000

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

45.31 Instalace elektrických  rozvodů a zařízení                             45310000

Obsah této třídy

montáže a instalace v budovách a jiných stavbách

 

 elektrických rozvodů a zařízení

 

telekomunikačních systémů

 

elektrického vytápění

 

domovních antén

 

protipožární a poplachové signalizace

 

bezpečnostních systémů chránících před vloupáním

 

výtahů a eskalátorů

 

bleskosvodů apod.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

45.32 Izolační práce                                                                        45320000

Obsah této třídy:              

montáž izolace tepelné, protihlukové nebo protiotřesové v budovách a jiných stavbách

Tato třída nezahrnuje:

 

hydroizolace (viz 45.22)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

45.33 Instalatérské práce               :                                                45330000

 

Obsah této třídy

montáže a instalace vbudovách a v jiných stavbách:

 

 plynových, vodovodních a kanalizačních rozvodů

 

vytápěcího, větracího, chladícího nebo klimatizačního zařízení a rozvodů

 

sprinklerů (samočinných hasicích zařízení)

 

Tato třída nezahrnuje:

 

montáž elektrického vytápění  (viz 45.31)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

45.34 Ostatní stavebně  montážní práce              :                         45340000

                   

Obsah této třídy…

montáž osvětlovacích signálních zařízení pro silnice, železnice, letiště a přístavy

 

montáž zařízení a pevných součástí budov a jiných staveb jinde neuvedených (např. zábradlí, mříže, vývěsní štíty)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

45.4 Dokončovací stavební práce                                                    45400000

                  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                      45.41 Omítkářské a štukatérské práce                     :                                45410000

 

 

 Obsah této třídy

                 

omítání a štukování, včetně souvisejícího laťovánía pletiva pod omítku, na budovách a jiných stavbách a v jejich interiérech

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

45.42 Truhlářské práce                :                                                         45420000

 

  Obsah této třídy   

 

osazování dveří, oken,dveřních a okenních rámů, vestavěných kuchyní, schodišť, zařízení obchodů apod., ze dřeva nebo jiných

materiálů, nikoli vlastní výroby

 

dokončovací práce v interiéru jako obkládání stropů, stěn, montáž mobilních příček

 

Tato třída nezahrnuje:

 

pokládání parket a jiných dřevěných podlahových krytin (viz 45.43)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

45.43 Obkládání stěn a pokládání podlahových krytin               :            45430000

 

Obsah této třídy:                   

pokládání:

keramických, betonovýchnebo kamenných dlaždic a obkládaček

 

parket a jiných dřevěných podlahových krytin

 

podlahových koberců a linoleí, včetně pryžových a plastových podlahových krytin a obkladů stěn

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

45.44 Sklenářské, malířské a natěračské práce           :                        45440000

 

 Obsah této třídy                  

vnitřní a vnější nátěry budov nátěry inženýrských staveb montáž skel a zrcadel

 

Tato třída nezahrnuje:

 

montáž oken (viz 45.42)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

45.45 Ostatní dokončovací stavební práce            :                             45450000

 

Obsah této třídy                  

montáž soukromých bazénů

čištění fasád tlakovou párou pískem a podobné činnosti, které se týkají vnějšího pláště budov

ostatní dokončovací stavební práce jinde neuvedené

 

Tato třída nezahrnuje:

 

čištění interiérů budov a jiných staveb (viz 74.70)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

45.50 Pronájem stavebních strojů nebo zařízení pro strojní mechanické bourání zdiva a konstrukcí s obsluhou            45500000

 

Tato třída nezahrnuje:

pronájem stavebních strojů

 nebo zařízení pro strojní mechanické bourání zdiva a konstrukcí bez obsluhy  (viz 71.32)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

   1  V  případě  odlišných  interpretací mezi klasifikacemi CPV a NACE se   použije klasifikace NACE.

 

   1)  Nařízení  Rady  (EHS) č. 3037/90 ze dne 9. října 1990 o statistické   klasifikaci  ekonomických  činností v Evropském společenství (Úř. věst.   č. L 293, 24.10.1990, s. 1). Nařízení ve znění nařízení Komise (EHS) č.   761/93 (Úř. věst. č. L 83, 3.4.1993, s. 1).

 

   (1)  Nařízení  Rady (EHS) č. 3037/90 ze dne 9. října 1990 o statistické   klasifikaci  ekonomických činností v Evropském společenství(Úř. věst. L   293,  24.10.1990,  s. 1). Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise   (EHS) č. 761/93 (Úř. věst.L 83, 3.4.1993, s. 1).

 

   Vybraná ustanovení novel

 

   Čl.II zákona č. 76/2008 Sb.

 

   Přechodné ustanovení

 

   Zadávací  řízení  zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se   dokončí  podle  zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění   účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

 

   Čl. II zákona č. 417/2009 Sb.

 

   neplatil

 

   2) Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování   v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

 

   3)  Například § 12 odst. 1 zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti   České  dráhy,  státní  organizaci  Správa železniční dopravní cesty a o   změně  zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů,   a  zákona  č.  77/1997  Sb.,  o  státním  podniku,  ve znění pozdějších   předpisů.

 

   4)  Zákon  č.  458/2000  Sb.,  o podmínkách podnikání a o výkonu státní   správy   v   energetických   odvětvích   a  o  změně  některých  zákonů   (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 

   5)  Zákon  č.  274/2001  Sb.,  o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou   potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích),   ve znění pozdějších předpisů.

 

   6) Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů.

 

   7)  Zákon  č.  111/1994  Sb.,  o  silniční dopravě, ve znění pozdějších   předpisů.

 

   8)  Směrnice  Evropského parlamentu a Rady 97/67/ES ze dne 15. prosince   1997  o  společných  pravidlech  pro  rozvoj  vnitřního trhu poštovních   služeb Společenství a zvyšování kvality služby.

 

   Směrnice  Evropského  parlamentu  a  Rady  2002/39/ES ze dne 10. června   2002,  kterou  se  mění  směrnice  97/67/ES s ohledem na další otevření   poštovních služeb Společenství hospodářské soutěži.

 

   9)  Zákon  č.  49/1997  Sb.,  o  civilním letectví a o změně a doplnění   zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),   ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.

 

   10)  Zákon  č.  50/1976  Sb.,  o  územním  plánování  a  stavebním řádu   (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 

   11) Příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002   ze  dne  5.  listopadu  2002  o  společném slovníku pro veřejné zakázky   (CPV),  ve  znění nařízení Komise (ES) č. 2151/2003 ze dne 16. prosince   2003,  kterým  se  mění  nařízení  Evropského parlamentu a Rady (ES) č.   2195/2002  ze  dne  5.  listopadu 2002 o společném slovníku pro veřejné   zakázky (CPV).

 

   12)  §  29  odst. 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění   pozdějších předpisů.

 

   13) § 66a obchodního zákoníku.

 

   14) § 331 obchodního zákoníku.

 

   15) § 21 obchodního zákoníku.

 

   16)  Zákon  č.  412/2005  Sb.,  o  ochraně  utajovaných  informací  a o   bezpečnostní způsobilosti.

 

   17)  Například zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému   a  o  změně  některých  zákonů,  ve znění pozdějších předpisů, zákon č.   240/2000  Sb.,  o  krizovém  řízení a o změně některých zákonů (krizový   zákon),  ve  znění  pozdějších  předpisů,  zákon  č.  241/2000  Sb.,  o   hospodářských   opatřeních  pro  krizové  stavy  a  o  změně  některých   souvisejících  zákonů,  ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 153/1994   Sb.,  o  zpravodajských  službách  České republiky, ve znění pozdějších   předpisů.

 

   18)  Například  ústavní  zákon  č.  110/1998  Sb.,  o bezpečnosti České   republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb., zákon č. 222/1999   Sb.,   o  zajišťování  obrany  České  republiky,  ve  znění  pozdějších   předpisů.

 

   19) Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a   inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů   (zákon  o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění   pozdějších předpisů.

 

   20)  Zákon  č.  591/1992  Sb.,  o cenných papírech, ve znění pozdějších   předpisů.

 

   21)  Například  zákon  č.  6/1993  Sb., o České národní bance, ve znění   pozdějších předpisů.

 

   22)  Zákon  č.  127/2005  Sb.,  o elektronických komunikacích a o změně   některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích).

 

   23) § 61 obchodního zákoníku.

 

   24)  Například  zákon  č.  77/1997  Sb.,  o  státním  podniku, ve znění   pozdějších  předpisů,  zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech   územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 219/2000 Sb.,   ve znění pozdějších předpisů.

 

   25) Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících.

 

   26)  §  3  odst.  12 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně   některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších   předpisů.

 

   27)  Nařízení vlády č. 463/2000 Sb., o stanovení pravidel zapojování do   mezinárodních  záchranných operací, poskytování a přijímání humanitární   pomoci   a   náhrad   výdajů   vynakládaných   právnickými   osobami  a   podnikajícími  fyzickými  osobami  na  ochranu  obyvatelstva,  ve znění   pozdějších předpisů.

 

   28)  Například  zákon  č.  247/1995  Sb., o volbách do Parlamentu České   republiky  a  o  změně  a  doplnění  některých dalších zákonů, ve znění   pozdějších předpisů, zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev   krajů  a  o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon   č.  491/2001  Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých   zákonů,  ve  znění pozdějších předpisů, zákon č. 62/2003 Sb., o volbách   do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů.

 

   29)  Zákon  č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky,   ve znění pozdějších předpisů.

 

   30)  Zákon  č.  122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy, ve znění   pozdějších předpisů.

 

   31) Čl. 30 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES.

 

   32)  Zákon  č.  2/1969  Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních   orgánů státní správy, ve znění pozdějších předpisů.

 

   33)  Rozhodnutí  Evropské  komise  2005/15/ES  ze  dne  7. ledna 2005 o   prováděcích  pravidlech  k  postupu  stanovenému  článkem  30  směrnice   Evropského  parlamentu  a  Rady  2004/17/ES  ze  dne  31. března 2004 o   koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek subjekty působícími v   odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb.

 

   34) Zákon č. 50/1976 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

   Vyhláška  č.  132/1998  Sb.,  kterou  se  provádějí  některá ustanovení   stavebního zákona, ve znění vyhlášky č. 492/2002 Sb.

 

   35) § 4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o   změně  a  doplnění  některých  zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a   zákona č. 205/2002 Sb.

 

   36)  Čl.  8  směrnice  Rady  89/106/EHS  ze  dne  21.  prosince  1998 o   sbližování  právních a správních předpisů členských států týkajících se   stavebních výrobků.

 

   37)  §  3  nařízení  vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické   požadavky na vybrané stavební výrobky.

 

   38)  Například  nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1980/2000   ze  dne  17.  července  2000  o  revidovaném  systému  Společenství pro   udělování ekoznačky.

 

   39)  Nařízení  Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002, ve znění   nařízení Komise č. 2151/2003.

 

   40) § 49 obchodního zákoníku.

 

   41)   Zákon   č.  182/2006  Sb.,  o  úpadku  a  způsobech  jeho  řešení   (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 

   42)  Například  §  2f  zákona  č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění   zákona č. 85/2004 Sb.

 

   43) Například zákon č. 417/2004 Sb., o patentových zástupcích a o změně   zákona  o  opatřeních  na  ochranu  průmyslového  vlastnictví, zákon č.   254/2000  Sb.,  o auditorech a o změně zákona č. 165/1998 Sb., ve znění   pozdějších  předpisů,  zákon  č.  85/1996  Sb.,  o  advokacii, ve znění   pozdějších předpisů.

 

   44)  Například  zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných   architektů  a  o  výkonu  povolání  autorizovaných  inženýrů a techniků   činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

 

   45) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

 

   46)  §  1  odst.  2  písm.  e)  a § 20 odst. 1 písm. a) bod 2 zákona č.   563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

   47) Například zákon č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

   48) § 9 odst. 3 zákoníku práce.

 

   49)  § 44 odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb., ve znění zákona č. 83/1998 Sb.   a zákona č. 59/2001 Sb.

 

   50) České technické normy řady ČSN EN ISO 9000.

 

   51) § 16 zákona č. 22/1997 Sb., ve znění zákona č. 71/2000 Sb.

 

   52)  Nařízení  Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 761/2001 ze dne 19.   března  2001 o dobrovolné účasti organizací v systému řízení a auditu z   hlediska ochrany životního prostředí (EMAS).

 

   53) České technické normy řady ČSN EN ISO 14000.

 

   54) § 7 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb.

 

   55) Čl. 87 a následující Smlouvy o založení Evropského společenství.

 

   56)  Příloha  č.  1  nařízení  Evropského  parlamentu  a  Rady  (ES) č.   2195/2002, ve znění nařízení Komise č. 2151/2003.

 

   57)  Nařízení  Rady  (EHS)  č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se   vydává celní kodex Společenství, ve znění pozdějších předpisů.

 

   58) § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.

 

   59) § 76 zákona č. 435/2004 Sb.

 

   60)  § 11 vyhlášky č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004   Sb., o zaměstnanosti.

 

   61)  Nařízení  Komise  (ES) č. 1564/2005 ze dne 7. září 2005, kterým se   stanoví  standardní formuláře pro zveřejňování oznámení v rámci postupů   zadávání  veřejných  zakázek podle směrnic Evropského parlamentu a Rady   2004/17/ES a 2004/18/ES.

 

   62)  Zákon  č.  552/1991  Sb.,  o  státní kontrole, ve znění pozdějších   předpisů.

 

   63)  Například  zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve   znění pozdějších předpisů.

 

   64) § 37 odst. 2 správního řádu.

 

   65) § 2 odst. 2 obchodního zákoníku.

 

   66)  Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve   znění pozdějších předpisů.

 

   67) Například zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění   pozdějších  předpisů,  zákon  č.  106/1999  Sb., o svobodném přístupu k   informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

   68) Čl. 9, 10 a 11 směrnice Rady 92/13/EHS.

 

   69) Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

 

   69a)  Zákon  č.  269/1994  Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších   předpisů.

 

   70)  §  2  písm.  d)  zákona  č. 365/2000 Sb., o informačních systémech   veřejné správy a o změně některých dalších zákonů.

 

   71)  §  2  písm. d) zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o   změně  některých  dalších  zákonů  (zákon  o elektronickém podpisu), ve   znění zákona č. 440/2004 Sb.

 

   72) Zákon č. 227/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

   73)  Zákon  č.  499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně   některých zákonů.

 

   74)  §  1  odst. 2 a 3 zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a   koncesním řízení (koncesní zákon).

 

   75) Zákon č. 365/2000 Sb.