Zákon č. 151/2002 Sb. ze dne 21.března 2002,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím soudního řádu správního

Zákon č. 151/2002 Sb., ze dne 21. března 2002

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím soudního řádu správního

   Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

 

Změna zákona o soudech a soudcích

 

   Čl.I

 

   Zákon  č.  6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě   soudů  a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích),   se mění takto:

 

   1.  V § 8 se za slova "Nejvyšší soud," vkládají slova "Nejvyšší správní   soud,".

 

   2.  V  §  14  odst.  1  se za slova "pravomoci soudů" vkládají slova "v   občanském soudním řízení a v trestním řízení".

 

   3.  V  §  14  odst.  3 se za slova "rozhodnutí soudů" vkládají slova "v   občanském soudním řízení a v trestním řízení".

 

   4. V § 25 se písmeno b) zrušuje.

 

   Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b).

 

   5.  V  §  32  se  na  konci odstavce 1 doplňují tato slova: "; jde-li o   pravomocná  rozhodnutí  krajského  soudu ve správním soudnictví, podává   podněty k přijetí stanoviska Nejvyššímu správnímu soudu".

 

   6.  V  §  32  se  na  konci  odstavce 2 doplňují tato slova: "; obdobně   postupuje, je-li o vyjádření požádán před přijetím stanoviska Nejvyšším   správním soudem".

 

   7. V § 33 se písmeno b) zrušuje.

 

   Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b).

 

   8.  V  §  67  odst.  1  větě  první se na konci doplňují tato slova: ",   nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak".

 

   9.  V  §  72  odst.  2  se slova "Podle odstavce 1 lze" nahrazují slovy   "Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, lze podle odstavce 1".

 

   10. V § 73 se na konci odstavce 1 doplňuje věta, která zní:

 

   "Proti tomuto rozhodnutí není odvolání přípustné.".

 

   11. V § 73 odstavec 2 zní:

 

   "(2)  Není-li  stanoveno jinak, platí pro řízení a rozhodnutí přiměřeně   ustanovení správního řádu.".

 

   12.  V § 73 odst. 3 se za slova "Nejvyššímu soudu" vkládají slova "nebo   k Nejvyššímu správnímu soudu".

 

   13.  V  §  110  odst.  3  se za slova "Nejvyššího soudu" vkládají slova   "anebo Nejvyššího správního soudu".

 

   14. V § 117 se doplňuje odstavec 4, který zní:

 

   "(4) Za stejných podmínek umožní ministerstvo vykonat odbornou justiční   zkoušku  soudci  Ústavního  soudu  a  dále asistentovi soudce Ústavního   soudu,   Nejvyššího   soudu  nebo  Nejvyššího  správního  soudu,  pokud   vykonával právní praxi podle § 110 alespoň 3 roky.".

 

   15.  V § 129 se na konci odstavce 3 doplňují tato slova: "nebo Nejvyšší   správní soud".

 

   16.  V  §  134  odst. 2 se za slova "k Nejvyššímu soudu" vkládají slova   "anebo k Nejvyššímu správnímu soudu".

 

   17.  V  §  135  odst.  1  písm. c) se tečka na konci nahrazuje čárkou a   doplňuje se písmeno d), které zní:

 

   "d)  předseda  Nejvyššího  správního  soudu, jde-li o soudce Nejvyššího   správního soudu.".

 

   18.  V § 136 odst. 1 písm. b) se za slova "a stanovisek" vkládají slova   ", Sbírce rozhodnutí Nejvyššího správního soudu".

 

   19. V § 139 odstavec 6 zní:

 

   "(6)  Rada  pro  oblast  správního  soudnictví  má 9 členů a tvoří ji 3   soudci zvolení soudci Nejvyššího správního soudu z jejich řad, 2 soudci   určení  losem  ze  soudců  navržených  soudci  krajských soudů, advokát   navržený Českou advokátní komorou a 3 odborníci z oborů správního práva   navržení  děkany  právnických  fakult  vysokých  škol se sídlem v České   republice.".

 

   20.  V  §  139  odst.  7 se za slova "zvolení těmito kolegii," vkládají   slova "za soudce zvolené soudci Nejvyššího správního soudu další soudci   zvolení soudci Nejvyššího správního soudu z jejich řad,".

 

   21. V § 140 odstavec 1 zní:

 

   "(1)  Z  řad  soudců Nejvyššího soudu jsou do Rady pro oblast trestního   práva  voleni  její  členové a náhradníci shromážděním soudců trestního   kolegia  a  do  Rady  pro  oblast  civilního  práva jsou její členové a   náhradníci  voleni  společným  shromážděním  soudců  občanskoprávního a   obchodního  kolegia.  Z  řad  soudců  Nejvyššího  správního  soudu jsou   členové a náhradníci Rady pro oblast správního soudnictví voleni plénem   Nejvyššího správního soudu.".

 

   22. V § 140 se doplňuje odstavec 7, který zní:

 

   "(7)  Na  volby  členů  Rady  a  jejich  náhradníků  plénem  Nejvyššího   správního soudu se použijí odstavce 3 až 6 obdobně.".

 

   23.  V  §  141  odst.  1 větě první se na konci doplňují tato slova: ";   jde-li  o Radu pro oblast správního soudnictví, je předsedou Rady losem   určený soudce zvolený plénem Nejvyššího správního soudu".

 

   24.  V příloze č. 3 "Názvy, obvody a sídla okresních soudů" se v bodě 3   "Okresní soud v Blansku" za slovo "Sloup," vkládá slovo "Spešov,".

 

ČÁST DRUHÁ

 

Změna zákona o řízení ve věcech soudců a státních zástupců

 

   Čl.II

 

   Zákon  č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců a státních zástupců, se   mění takto:

 

   1. V § 8 odst. 2 písmeno b) zní:

 

   "b)  předseda Nejvyššího soudu proti kterémukoliv soudci tohoto soudu a   dále  proti soudci soudu nižšího stupně jednajícího ve věcech patřících   do  pravomoci  soudů,  v  nichž  je  Nejvyšší  soud  vrcholným  soudním   orgánem,".

 

   2. V § 8 odst. 2 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:

 

   "c)  předseda  Nejvyššího  správního  soudu  proti  kterémukoliv soudci   tohoto  soudu a proti soudci soudu nižšího stupně jednajícího ve věcech   patřících  do  pravomoci  soudů,  v  nichž  je  Nejvyšší  správní  soud   vrcholným soudním orgánem,".

 

   Dosavadní písmena c) až e) se označují jako písmena d) až f).

 

 

 

 

ČÁST TŘETÍ

 

Změna lustračního zákona

 

   Čl.III

 

   Zákon  č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro   výkon  některých  funkcí  ve  státních  orgánech a organizacích České a   Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky,   ve znění nálezu Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky   ze  dne  26. listopadu 1992, vyhlášeného dne 15. prosince 1992 v částce   116/1992  Sb.,  zákona č. 254/1995 Sb., zákona č. 422/2000 Sb. a zákona   č. 147/2001 Sb., se mění takto:

 

   V § 1 odst. 1 písm. d) se na konci doplňují tato slova: "a u Nejvyššího   správního soudu,".

 

ČÁST ČTVRTÁ

 

Změna zákona o státním zastupitelství

 

   Čl.IV

 

   Zákon  č.  283/1993  Sb.,  o státním zastupitelství, ve znění zákona č.   261/1994 Sb., zákona č. 201/1997 Sb., zákona č. 169/1999 Sb., zákona č.   11/2001 Sb. a zákona č. 14/2002 Sb., se mění takto:

 

   1.  V  §  32c  odst.  2  se  slova  "soudce, navržený Soudcovskou radou   Nejvyššího  soudu"  nahrazují  slovy "soudce navržený trestním kolegiem   Nejvyššího soudu".

 

   2.  V  §  32c  odst.  3  se  slova  "soudce  navržený Soudcovskou radou   Nejvyššího  soudu"  nahrazují  slovy "soudce navržený trestním kolegiem   Nejvyššího soudu".

 

ČÁST PÁTÁ

 

Změna zákona č. 14/2002 Sb.

 

   Čl.V

 

   V  čl. 3 bodě 2 zákona č. 14/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 283/1993   Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č.   201/1997  Sb.,  o  platu  a  některých  dalších  náležitostech státních   zástupců  a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně   za   pracovní   pohotovost   v   rozpočtových  a  v  některých  dalších   organizacích  a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona   č.  155/2000  Sb.,  se  slova  "do  48  měsíců"  nahrazují slovy "do 24   měsíců".

 

ČÁST ŠESTÁ

 

Změna občanského soudního řádu

 

   Čl.VI

 

   Zákon  č.  99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 36/1967   Sb.,  zákona  č. 158/1969 Sb., zákona č. 49/1973 Sb., zákona č. 20/1975   Sb., zákona č. 133/1982 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 328/1991   Sb.,  zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 263/1992 Sb., zákona č. 24/1993   Sb., zákona č. 171/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 152/1994   Sb.,  zákona č. 216/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 118/1995   Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 238/1995 Sb., zákona č. 247/1995   Sb.,  nálezu  Ústavního  soudu  č. 31/1996 Sb., zákona č. 142/1996 Sb.,   nálezu  Ústavního soudu č. 269/1996 Sb., zákona č. 202/1997 Sb., zákona   č.  227/1997  Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona   č. 165/1998 Sb., zákona č. 326/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., nálezu   Ústavního soudu č. 2/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 30/2000   Sb.,  zákona č. 46/2000 Sb., zákona č. 105/2000 Sb., zákona č. 130/2000   Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., zákona č. 220/2000   Sb., zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 367/2000 Sb., zákona č. 370/2000   Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 137/2001 Sb., zákona č. 231/2001   Sb.,  zákona  č.  271/2001 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 276/2001 Sb.,   zákona  č. 317/2001 Sb., zákona č. 451/2001 Sb., zákona č. 491/2001 Sb.   a zákona č. 501/2001 Sb., se mění takto:

 

   1. V § 7 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

 

   "(2)  Spory  a  jiné  právní  věci  uvedené v odstavci 1, o nichž podle   zákona rozhodly jiné orgány než soudy, soudy v občanském soudním řízení   projednávají  a  rozhodují  za  podmínek  uvedených v části páté tohoto   zákona.".

 

   Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

 

   2. V § 7 se doplňuje odstavec 4, který včetně poznámky pod čarou č. 96)   zní:

 

   "(4)  Pravomoc  soudů  ve věcech správního soudnictví upravuje zvláštní   zákon.^96)

 

   96) Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní.".

 

   3. § 8a se zrušuje.

 

   4.  V  §  9  odst.  2  se  písmeno  b) včetně poznámky pod čarou č. 39)   zrušuje.

 

   Dosavadní písmena c) až k) se označují jako písmena b) až j).

 

   5. V § 9 odst. 2 písmeno h) zní:

 

   "h)  ve  sporech  o  zrušení  rozhodnutí  rozhodce  o  plnění závazků z   kolektivní smlouvy,".

 

   6. Poznámka pod čarou č. 1) se zrušuje.

 

   7.  V  § 9 odst. 3 písm. n) se slova "obchodnímu jménu" nahrazují slovy   "obchodní firmě".

 

   8.  Za  §  25a se vkládá nový § 25b, který včetně poznámky pod čarou č.   57b) zní:

 

   "§ 25b

 

   S  výjimkou  dovolání si účastník může zvolit zástupcem též patentového   zástupce;  patentový  zástupce  může účastníka zastupovat jen v rozsahu   oprávnění stanoveného zvláštním právním předpisem.^57b)

 

   57b)  §  2  zákona  č. 237/1991 Sb., o patentových zástupcích, ve znění   zákona č. 151/2002 Sb.".

 

   9.  V  §  26  se  za  odstavec  2  vkládá nový odstavec 3, který včetně   poznámky pod čarou č. 57c) zní:

 

   "(3)  Ve  věcech ochrany před diskriminací na základě pohlaví, rasového   nebo etnického původu, náboženství, víry, světového názoru, zdravotního   postižení,  věku anebo sexuální orientace se účastník může dát v řízení   zastupovat   též  právnickou  osobou  vzniklou  na  základě  zvláštního   právního  předpisu,^57c) k jejímž činnostem uvedeným ve stanovách patří   ochrana před takovou diskriminací.

 

   57c)  Zákon  č.  83/1990  Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších   předpisů.".

 

   Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

 

   10.  V  § 26 odst. 4 se za slovo "Úřad" vkládají slova "anebo právnická   osoba podle odstavce 3".

 

   11. § 45 zní:

 

   "§ 45

 

   Písemnost  doručuje soud soudním doručovatelem, orgány justiční stráže,   soudním exekutorem, prostřednictvím držitele poštovní licence (dále jen   "pošta"),  veřejné  datové sítě nebo příslušného policejního orgánu a v   případech  stanovených  zvláštními  právními předpisy i prostřednictvím   Ministerstva spravedlnosti.".

 

   12.  V  §  46  odst.  6  písm.  b) se tečka na konci nahrazuje čárkou a   doplňuje se písmeno c), které zní:

 

   "c)  na  uzlu  veřejné  datové  sítě  označeném  elektronickou  adresou   adresáta, jestliže se doručuje prostřednictvím veřejné datové sítě.".

 

   13. § 48 a 48a včetně nadpisů znějí:

 

   "§ 48

 

   Doručování správním úřadům

 

   (1)  Písemnost  určená  správním  úřadům  se  doručuje na adresu jejich   sídla.  Jestliže  správní úřad o to požádá, doručuje se mu písemnost na   adresu, kterou sdělil soudu.

 

   (2)  Za  správní  úřad  jsou  oprávněny  písemnost,  včetně  písemnosti   doručované  do  vlastních  rukou, převzít osoby oprávněné nebo pověřené   vystupovat  za  správní  úřad  před soudem nebo jeho zaměstnanci, kteří   byli  pověřeni  přijímat písemnosti. Není-li jich, písemnost se odevzdá   tomu, kdo je oprávněn za správní úřad jednat.

 

§ 48a

 

Doručování státu

 

   (1)  Písemnost  určená  státu  se doručuje příslušné organizační složce   státu  na  adresu  jejího  sídla. Jestliže příslušná organizační složka   státu  o  to požádá, doručuje se jí písemnost na adresu, kterou sdělila   soudu.

 

   (2)  Za  příslušnou organizační složku jsou oprávněny písemnost, včetně   písemnosti  doručované  do vlastních rukou, převzít osoby uvedené v 21a   odst. 2 nebo její zaměstnanci, kteří byli pověřeni přijímat písemnosti.   Není-li  jich,  písemnost  se  odevzdá  vedoucímu příslušné organizační   složky státu.".

 

   14.  Za § 48d se vkládá nový § 48e, který včetně nadpisu a poznámky pod   čarou č. 61a) zní:

 

   "§ 48e

 

   Doručování soudním exekutorům

 

   (1)   Soudním   exekutorům  se  písemnost  doručuje  na  adresu  jejich   kanceláře, v níž vykonávají exekutorský úřad.^61a) Jestliže o to soudní   exekutor  požádá,  doručuje  se  mu  písemnost na adresu, kterou sdělil   soudu.

 

   (2)   Písemnost   určenou   soudnímu   exekutorovi,  včetně  písemnosti   doručované   do   vlastních  rukou,  mohou  přijmout  také  exekutorští   koncipienti, exekutorští kandidáti nebo jiní jeho zaměstnanci.

 

   (3) Ustanovení § 46 odst. 6 a § 48b odst. 3 platí obdobně.

 

   (4)  Při doručování písemnosti zástupci soudního exekutora se postupuje   přiměřeně podle odstavců 1 až 3.

 

   61a)  §  13  odst.  1  zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a   exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů.".

 

   15. Za § 50 se vkládají nové § 50a až 50e, které včetně nadpisu znějí:

 

   "Postup při doručování

 

§ 50a

 

   (1)  Doručuje-li  soud  písemnost  při  jednání  nebo při jiném soudním   úkonu,  uvede  se  to v protokolu o jednání nebo v protokolu, který byl   sepsán o jiném soudním úkonu.

 

   (2)  V  protokolu  se  kromě  ostatních  náležitostí (§ 40) uvede, jaká   písemnost  byla  doručena.  Protokol  podepíše  také  ten, kdo doručení   provedl, a adresát, popřípadě ten, kdo za něho písemnost převzal.

 

§ 50b

 

   (1)  Nebyla-li  písemnost  doručena  při jednání nebo při jiném soudním   úkonu  a  nelze-li  ji  doručit  prostřednictvím  veřejné  datové sítě,   odevzdá   soud   písemnost   v   zalepené  obálce  k  doručení  soudním   doručovatelem,   orgány   justiční   stráže,  soudním  exekutorem  nebo   prostřednictvím  pošty  anebo  prostřednictvím policejního orgánu (dále   jen "doručující orgán").

 

   (2)  Je-li  třeba pro řízení doklad o doručení písemnosti, odevzdá soud   písemnost  k doručení doručujícímu orgánu s tím, aby její doručení bylo   vyznačeno  na  doručence,  kterou  k  ní  připojí.  Má-li být písemnost   doručena  do  vlastních rukou (§ 45a), vyznačí se na doručence poznámka   "do  vlastních  rukou".  Je-li podle zákona vyloučeno náhradní doručení   písemnosti,   vyznačí  se  na  doručence  poznámka  "náhradní  doručení   vyloučeno".  Je-li  doručováno  usnesení  o  nařízení výkonu rozhodnutí   přikázáním  pohledávky nebo postižením jiných majetkových práv, vyznačí   se na doručence poznámka "přesný čas doručení".

 

   (3) V případech stanovených zvláštními právními předpisy soud písemnost   odevzdá k doručení Ministerstvu spravedlnosti.

 

   (4)  Na  doručování  písemností,  jejichž  doručení má být vyznačeno na   doručence, se nevztahují obecné předpisy o dodávání poštovních zásilek.   Za  doručování  těchto  písemností náleží poště finanční úhrada; způsob   určení  úhrady  a  její  výši, jakož i nároky na její vrácení, jestliže   pošta   nepostupovala   řádně   při   doručování   písemností,  stanoví   Ministerstvo  spravedlnosti  vyhláškou vydanou v dohodě s Ministerstvem   dopravy a spojů.

 

§ 50c

 

   (1)  Právnickým  osobám,  správním  úřadům,  státu, advokátům, notářům,   zástupcům notáře, náhradníkům notáře, obcím, vyšším územně samosprávným   celkům,  soudním  exekutorům a zástupcům soudního exekutora se doručuje   mimo  dny  pracovního  klidu  a  zpravidla  v  době  od  9 do 15 hodin.   Doručování fyzickým osobám provádí doručující orgán mimo dny pracovního   klidu  a  zpravidla  v době od 15 do 22 hodin; v odůvodněných případech   jim mohou být písemnosti doručovány i ve dnech pracovního klidu.

 

   (2)  Doručovatelé  jsou  oprávněni zjišťovat totožnost adresáta a osob,   které jsou za něj oprávněny písemnost převzít.

 

§ 50d

 

   (1)  Nebyla-li  fyzická  osoba  nebo právnická osoba v místě doručování   zastižena,  provede  doručovatel v místě obvyklým způsobem šetření, zda   se  tam  zdržuje.  Zjistí-li,  že  se  v  místě doručování nezdržuje, a   není-li  známa  jiná  adresa nebo jiné místo doručení, vrátí doručující   orgán  písemnost  se zprávou o tom soudu, který mu písemnost odevzdal k   doručení.

 

   (2)  Jestliže  adresát nebyl zastižen a náhradní doručení písemnosti je   podle poznámky vyznačené na doručence vyloučeno, vrátí doručující orgán   písemnost  se  zprávou  o  tom  soudu,  který  mu  písemnost odevzdal k   doručení.

 

   (3)  Uloží-li  doručovatel  písemnost  u  soudu nebo u pošty, zanechá v   místě  doručování  adresátu výzvu, aby si písemnost vyzvedl. Výzva musí   obsahovat údaj o tom, kdo je adresátem, označení doručované písemnosti,   u koho, kde a v který den byla písemnost uložena a do kdy a v jaké době   si adresát může písemnost vyzvednout.

 

§ 50e

 

   (1) Doručenka musí obsahovat

 

   a) označení soudu, který písemnost odevzdal k doručení,

 

   b) označení doručujícího orgánu,

 

   c) označení doručované písemnosti,

 

   d)  den doručení písemnosti nebo den uložení písemnosti u soudu (pošty)   anebo den, v němž bylo doručení písemnosti odepřeno,

 

   e)  hodinu  a  minutu  doručení, byla-li vyznačena poznámka "přesný čas   doručení",

 

   f) jméno doručovatele,

 

   g) jméno a příjmení osoby, která písemnost převzala nebo která převzetí   písemnosti odepřela,

 

   h)   podpis   doručovatele,   popřípadě   též  otisk  úředního  razítka   doručujícího orgánu,

 

   i) podpis osoby, která písemnost převzala.

 

   (2)  Vyzvedne-li  adresát,  popřípadě  osoba oprávněná za něj písemnost   převzít,  písemnost  uloženou  u  soudu  nebo  u  pošty, musí doručenka   obsahovat  také  jméno  a  příjmení  toho,  kdo  písemnost předal, jeho   podpis,  popřípadě  též otisk úředního razítka doručujícího orgánu, den   převzetí  uložené  písemnosti,  jméno  a příjmení osoby, která uloženou   písemnost vyzvedla, a její podpis.

 

   (3)  Odepřel-li  adresát,  popřípadě  osoba  oprávněná za něj písemnost   převzít,  písemnost  přijmout,  musí  doručenka rovněž obsahovat údaj o   tom,   že   bylo  poskytnuto  poučení  o  následcích  odepření  přijetí   písemnosti   (§  50),  a  zda,  popřípadě  čím  bylo  odepření  přijetí   písemnosti odůvodněno.

 

   (4)  Doručenka,  která  obsahuje  stanovené  náležitosti,  je  veřejnou   listinou.".

 

   Dosavadní § 50a a 50b se označují jako § 50f a 50g.

 

   16.  V  §  51  větě první se za slovo "telegraficky," vkládají slova "v   elektronické podobě,".

 

   17.  V  §  79 odst. 1 větě druhé se slova "(obchodní jméno nebo název a   sídlo  právnické  osoby,  označení státu a příslušného státního orgánu,   který  za stát před soudem vystupuje)" nahrazují slovy "(obchodní firmu   nebo  název  a  sídlo  právnické  osoby,  označení  státu  a  příslušné   organizační složky státu, která za stát před soudem vystupuje)".

 

   18. V § 82 se doplňuje odstavec 3, který zní:

 

   "(3)  Odmítl-li žalobu (návrh na zahájení řízení) soud, který rozhoduje   podle  zvláštního  zákona96)  věci  správního soudnictví, protože šlo o   věc,  kterou soudy projednávají a rozhodují v občanském soudním řízení,   a  došla-li  soudu  příslušnému k občanskému soudnímu řízení do jednoho   měsíce od právní moci usnesení žaloba (návrh na zahájení řízení) v této   věci,  platí,  že řízení o ní je u soudu zahájeno dnem, kdy soudu došla   odmítnutá žaloba (návrh na zahájení řízení).".

 

   19.  V  §  83  se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se   odstavec 2, který včetně poznámek pod čarou č. 62a) a 62b) zní:

 

   "(2) Zahájení řízení

 

   a) o zdržení se protiprávního jednání nebo o odstranění závadného stavu   ve  věcech  ochrany  práv  porušených nebo ohrožených nekalým soutěžním   jednáním,^62a)

 

   b)   o   zdržení  se  protiprávního  jednání  ve  věcech  ochrany  práv   spotřebitelů,^62b)

 

   c)  ve  věcech  přeměn  obchodních společností, stanoví-li tak zvláštní   právní předpis,41)

 

   d) v dalších věcech stanovených zvláštními právními předpisy, brání též   tomu,  aby  proti  témuž  žalovanému  probíhalo  u soudu další řízení o   žalobách  jiných žalobců požadujících z téhož jednání nebo stavu stejné   nároky.

 

   62a) § 53 a 54 obchodního zákoníku.

 

   62b)  Například  §  25  odst.  2  zákona  č.  634/1992  Sb.,  o ochraně   spotřebitele, ve znění zákona č. 151/2002 Sb.".

 

   20. V § 104a se doplňuje odstavec 8, který zní:

 

   "(8)  Ustanovení  odstavců  2  a 7 se nepoužije, náleží-li věc do věcné   příslušnosti  soudu,  který  rozhoduje  podle zvláštního zákona96) věci   správního soudnictví.".

 

   21. Za § 104a se vkládají nové § 104b a 104c, které včetně poznámky pod   čarou č. 97) znějí:

 

   "§ 104b

 

   (1)  Náleží-li  věc  do věcné příslušnosti soudu, který rozhoduje podle   zvláštního  zákona96) věci správního soudnictví, soud řízení zastaví. V   usnesení  o  zastavení  řízení  musí  být  navrhovatel  rovněž poučen o   možnosti  podat  žalobu  proti  rozhodnutí správního orgánu ve správním   soudnictví.

 

   (2)  Ustanovení  odstavce  1  neplatí,  domáhá-li  se navrhovatel podle   zvláštního  zákona96)  ochrany  proti  nečinnosti  orgánu moci výkonné,   orgánu  územního samosprávného celku, jakož i právnické (fyzické) osoby   nebo   jiného  orgánu,  jimž  bylo  svěřeno  rozhodování  o  právech  a   povinnostech  fyzických  a  právnických  osob v oblasti veřejné správy,   ochrany  před  nezákonným  zásahem,  pokynem nebo donucením orgánu moci   výkonné,   orgánu  územního  samosprávného  celku,  jakož  i  právnické   (fyzické)  osoby  nebo  jiného  orgánu, jimž bylo svěřeno rozhodování o   právech  a  povinnostech fyzických a právnických osob v oblasti veřejné   správy, rozhodnutí ve věcech politických stran a politických hnutí nebo   rozhodnutí o kompetenční žalobě. V uvedených případech soud vysloví, že   není  věcně  příslušný,  a rozhodne o postoupení věci věcně příslušnému   soudu, který rozhoduje věci správního soudnictví. Právní účinky spojené   s podáním návrhu na zahájení řízení zůstávají zachovány.

 

   (3)  Je-li  mezi specializovaným senátem krajského soudu zřízeným podle   zvláštního   zákona^96)   k  projednání  a  rozhodnutí  věcí  správního   soudnictví  a jiným senátem téhož krajského soudu sporné, zda jde o věc   správního   soudnictví,   postupuje  se  podle  zvláštního  zákona;^97)   ustanovení odstavců 1 a 2 se nepoužije.

 

   (4)  Účastníci  řízení  mají právo se k otázce věcné příslušnosti podle   odstavce 1 nebo 2, popřípadě k postupu podle odstavce 3 vyjádřit.

 

§ 104c

 

   (1)  Náleží-li  věc  do věcné příslušnosti soudu, který rozhoduje podle   zvláštního  zákona96) věci správního soudnictví, nepostupuje se podle §   104b,  jestliže  soud,  který rozhoduje podle zvláštního zákona96) věci   správního  soudnictví,  ve  stejné  věci pravomocným rozhodnutím odmítl   návrh  s  tím,  že  šlo  o věc, kterou soudy projednávají a rozhodují v   občanském soudním řízení.

 

   (2) Soud v případě uvedeném v odstavci 1 navrhne senátu zřízenému podle   zvláštního zákona,97) aby rozhodl tento spor o věcnou příslušnost.

 

   97)  §  2 zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních   sporů.".

 

   22.  V § 120 odst. 2 se slova "v řízení o zrušení politické strany nebo   politického   hnutí,  pozastavení  a  znovuobnovení  jejich  činnosti,"   zrušují.

 

   23.  V  §  133a  se  za  slovo "pohlaví," vkládají slova "rasového nebo   etnického  původu,  náboženství,  víry,  světového  názoru, zdravotního   postižení, věku anebo sexuální orientace,".

 

   24.  V  § 133a se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se   odstavec 2, který zní:

 

   "(2)  Skutečnosti  tvrzené  o  tom,  že účastník byl přímo nebo nepřímo   diskriminován  na základě svého rasového nebo etnického původu, má soud   ve věcech poskytování zdravotní a sociální péče, přístupu ke vzdělání a   odborné přípravě, přístupu k veřejným zakázkám, členství v organizacích   zaměstnanců  nebo  zaměstnavatelů  a  členství v profesních a zájmových   sdruženích  a  při  prodeji  zboží v obchodě nebo poskytování služeb za   prokázané, pokud v řízení nevyšel najevo opak.".

 

   25. V § 137 se na konci odstavce 2 doplňuje věta, která zní:

 

   "K  nákladům  řízení  náleží též odměna za zastupování, je-li zástupcem   patentový  zástupce  (§ 25b); pro její určení se užije obdobně zvláštní   právní  předpis,  jímž  jsou  stanoveny  odměny  a náhrady advokátům za   poskytování právních služeb.".

 

   26. V § 155 se doplňuje odstavec 4, který zní:

 

   "(4)   Ve  věcech  ochrany  práv  porušených  nebo  ohrožených  nekalým   soutěžním  jednáním62a)  a ve věcech ochrany práv spotřebitelů62b) může   soud účastníkovi, jehož žalobě vyhověl, přiznat na jeho návrh ve výroku   rozsudku  právo  rozsudek  uveřejnit  na náklady neúspěšného účastníka;   podle  okolností  případu  soud  stanoví  též  rozsah,  formu  a způsob   uveřejnění.".

 

   27.  V  §  157  odst.  4 se slova "; to neplatí ve správním soudnictví"   zrušují.

 

   28.  V  §  159  se  zrušují  odstavce  2 a 3 a zároveň se ruší označení   odstavce 1.

 

   29. Za § 159 se vkládá nový § 159a, který zní:

 

   "§ 159a

 

   (1)  Nestanoví-li  zákon  jinak, je výrok pravomocného rozsudku závazný   jen pro účastníky řízení.

 

   (2)  Výrok  pravomocného  rozsudku,  kterým  bylo  rozhodnuto ve věcech   uvedených  v § 83 odst. 2, je závazný nejen pro účastníky řízení, ale i   pro  další  osoby  oprávněné  proti žalovanému pro tytéž nároky z téhož   jednání nebo stavu. Zvláštní právní předpisy stanoví, v kterých dalších   případech  a v jakém rozsahu je výrok pravomocného rozsudku závazný pro   jiné osoby než účastníky řízení.

 

   (3)  Výrok  pravomocného  rozsudku,  kterým  bylo  rozhodnuto o osobním   stavu, je závazný pro každého.

 

   (4)  V  rozsahu,  v  jakém  je  výrok pravomocného rozsudku závazný pro   účastníky  řízení  a  popřípadě  jiné osoby, je závazný též pro všechny   orgány.

 

   (5)  Jakmile  bylo  o  věci pravomocně rozhodnuto, nemůže být v rozsahu   závaznosti  výroku  rozsudku  pro  účastníky a popřípadě jiné osoby věc   projednávána znovu.".

 

   30.  §  200h  až 200n se včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 34b) až   34d) zrušují.

 

   31. § 200o včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 34e) zní:

 

   "Řízení o propuštění cizince ze zajištění

 

§ 200o

 

   (1)   Jestliže  nebylo  ukončeno  zajištění  cizince  podle  zvláštního   právního  předpisu,^34e) může se cizinec obrátit na soud s návrhem, aby   nařídil jeho propuštění na svobodu z důvodu, že nejsou splněny podmínky   pro trvání jeho zajištění stanovené zvláštním právním předpisem.

 

   (2)  Návrh musí kromě obecných náležitostí (§ 42 odst. 4, § 79 odst. 1)   obsahovat  označení  rozhodnutí,  jímž  bylo  pravomocně  rozhodnuto  o   zajištění  navrhovatele,  musí  být  uvedeno,  v  jakých  skutečnostech   navrhovatel  spatřuje  nezákonnost  trvání  zajištění, označení důkazů,   jichž  se  navrhovatel  dovolává,  a  musí  z  něj  být patrno, čeho se   navrhovatel domáhá.

 

   (3)  Navrhovatel je povinen k návrhu připojit listinné důkazy, jichž se   dovolává, pokud nejde o listinné důkazy, které jsou obsaženy ve spisech   odpůrce, které se vydaného rozhodnutí týkají.

 

   34e) Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a   o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.".

 

   32.  V  § 200r odst. 2 se slova "že rozhodnutí o zajištění je nezákonné   nebo" zrušují.

 

   33. § 200s se zrušuje.

 

   34. V § 200t se slova "podle § 200o odst. 2" zrušují.

 

   35. V § 200u odst. 5 se slova "v obou případech" zrušují.

 

   36. § 200v a 200w se včetně poznámky pod čarou č. 34f) zrušují.

 

   37. V § 202 odst. 1 se písmeno i) zrušuje.

 

   Dosavadní písmena j) až l) se označují jako písmena i) až k).

 

   38.  Za  §  243d se vkládají nové § 244 až 250m, které včetně nadpisů a   poznámek pod čarou č. 98) až 100) znějí:

 

   "ČÁST PÁTÁ

 

   ŘÍZENÍ VE VĚCECH, O NICHŽ BYLO ROZHODNUTO JINÝM ORGÁNEM

 

   HLAVA PRVNÍ

 

   OBECNÁ USTANOVENÍ

 

§ 244

 

   (1)  Rozhodl-li orgán moci výkonné, orgán územního samosprávného celku,   orgán  zájmové nebo profesní samosprávy, popřípadě smírčí orgán zřízený   podle  zvláštního  právního  předpisu  (dále jen "správní orgán") podle   zvláštního  zákona  o  sporu  nebo  o jiné právní věci, která vyplývá z   občanskoprávních,  pracovních, rodinných a obchodních vztahů (§ 7 odst.   1), a nabylo-li rozhodnutí správního orgánu právní moci, může být tatáž   věc projednána na návrh v občanském soudním řízení.

 

   (2) Ustanovení odstavce 1 neplatí,

 

   a)  rozhodl-li  o  sporu  nebo  o  jiné právní věci rozhodce nebo stálý   rozhodčí soud,^98)

 

   b)  jestliže  se  rozhodnutí  správního  orgánu v důsledku námitek nebo   jiného   obdobného  úkonu  účastníka  právního  vztahu  učiněného  před   správním   orgánem   podle   zvláštního  zákona  zrušuje  nebo  pozbývá   účinnosti,

 

   c)   odkázal-li   podle  zvláštního  právního  předpisu  správní  orgán   účastníky právního vztahu s jejich nároky na řízení před soudem.^99)

 

§ 245

 

   Není-li v této části uvedeno jinak, užijí se přiměřeně ustanovení části   první až čtvrté tohoto zákona.

 

HLAVA DRUHÁ

 

PODÁNÍ ŽALOBY

 

§ 246

 

   (1) K návrhu je oprávněn ten, kdo tvrdí, že byl dotčen na svých právech   rozhodnutím  správního  orgánu,  kterým byla jeho práva nebo povinnosti   založena,  změněna,  zrušena,  určena  nebo  zamítnuta.  Tento návrh se   nazývá žalobou.

 

   (2)  Žaloba  musí  kromě  obecných  náležitostí  podání  (§ 42 odst. 4)   obsahovat  označení  účastníků  řízení,  sporu nebo jiné právní věci, o   které  správní  orgán  rozhodl, a rozhodnutí správního orgánu, vylíčení   skutečností, které svědčí o tom, že žaloba je podána včas, údaje o tom,   v  čem  žalobce spatřuje, že byl rozhodnutím správního orgánu dotčen na   svých  právech, označení důkazů, které by měly být v řízení před soudem   provedeny, jakož i to, v jakém rozsahu má být spor nebo jiná právní věc   soudem  projednána  a rozhodnuta a jak má být spor nebo jiná právní věc   soudem rozhodnuta.

 

   (3) K žalobě je žalobce povinen připojit stejnopis rozhodnutí správního   orgánu a listinné důkazy, jichž se dovolává.

 

§ 247

 

   (1)  Žaloba musí být podána ve lhůtě dvou měsíců od doručení rozhodnutí   správního orgánu. Zmeškání této lhůty nelze prominout.

 

   (2)  Žaloba  je  nepřípustná,  jestliže  žalobce nevyužil v řízení před   správním  orgánem  řádné opravné prostředky nebo jestliže jím uplatněné   řádné   opravné  prostředky  nebyly  správním  orgánem  pro  opožděnost   projednány.

 

§ 248

 

   (1)   Podání   žaloby  nemá  odkladný  účinek  na  právní  moc  ani  na   vykonatelnost rozhodnutí správního orgánu.

 

   (2) Soud na žádost žalobce odloží

 

   a)   vykonatelnost  rozhodnutí  správního  orgánu  až  do  právní  moci   rozhodnutí   o  žalobě,  jestliže  by  neprodleným  výkonem  rozhodnutí   správního orgánu hrozila žalobci závažná újma,

 

   b)  právní moc rozhodnutí správního orgánu až do právní moci rozhodnutí   o žalobě, jestliže je žalobce závažně ohrožen ve svých právech a odklad   se nedotkne nepřiměřeným způsobem práv nabytých třetími osobami.

 

   (3)  Odklad právní moci nebo vykonatelnosti rozhodnutí správního orgánu   soud  i  bez  návrhu  zruší,  jakmile se ukáže, že pominuly důvody, pro   které byl povolen.

 

HLAVA TŘETÍ

 

ŘÍZENÍ O ŽALOBĚ

 

Příslušnost

 

§ 249

 

   (1)  Není-li  dále  stanoveno  jinak,  jsou  k  řízení  v prvním stupni   příslušné okresní soudy.

 

   (2)  Krajské soudy rozhodují jako soudy prvního stupně ve věcech vkladu   práva k nemovitostem.^100)

 

   § 250

 

   (1) Není-li dále stanoveno jinak, je k řízení místně příslušný

 

   a)  obecný  soud  účastníka,  jemuž  byla  nebo podle návrhu podaného u   správního orgánu měla být uložena povinnost k plnění,

 

   b)  obecný  soud  účastníka,  na  jehož návrh bylo řízení před správním   orgánem zahájeno, není-li dána příslušnost podle písmena a),

 

   c) soud, v jehož obvodu je sídlo správního orgánu, který o sporu nebo o   jiné  právní  věci  rozhodl,  není-li dána příslušnost podle písmena a)   nebo b).

 

   (2) Týkalo-li se řízení před správním orgánem práva k nemovitosti, je k   řízení místně příslušný vždy soud, v jehož obvodu je nemovitost.

 

§ 250a

 

Účastníci řízení

 

   (1)  Účastníky  řízení  jsou  žalobce a ti, kdo byli účastníky v řízení   před správním orgánem.

 

   (2)  Jakmile  soud  zjistí,  že se řízení neúčastní někdo, kdo je podle   odstavce  1  jeho  účastníkem,  přibere  jej usnesením do řízení. Proti   tomuto usnesení není odvolání přípustné.

 

Projednání žaloby

 

§ 250b

 

   (1)  S  žalobou  jsou  spojeny ke společnému řízení další žaloby, které   byly  podány  ve  věci, o níž správní orgán rozhodl stejným rozhodnutím   dříve, než o ní soud prvního stupně rozhodl.

 

   (2) V průběhu řízení před soudem nesmí být změněn okruh účastníků, jaký   tu  byl  v  době  rozhodnutí  správního orgánu; to neplatí, došlo-li za   řízení před soudem k procesnímu nástupnictví (§ 107 a 107a).

 

   (3)  Návrh,  o  němž  rozhodl správní orgán, nesmí být v průběhu řízení   před soudem změněn.

 

§ 250c

 

   (1) V rámci přípravy jednání předseda senátu rovněž vyžádá od správního   orgánu potřebné spisy.

 

   (2)  Stejnopis  žaloby  soud doručí též správnímu orgánu, který o sporu   nebo  o  jiné právní věci rozhodl, a umožní mu, aby se k žalobě písemně   vyjádřil.

 

   (3) Ustanovení § 114b se nepoužije.

 

§ 250d

 

   (1)  Účastníci  řízení  mohou  uvést rozhodné skutečnosti o věci samé a   označit  důkazy  k  jejich  prokázání  nejpozději  do  skončení prvního   jednání,  které  se  v  řízení  před  soudem konalo; k později uvedeným   skutečnostem  a důkazům se nepřihlíží. To neplatí, jde-li o skutečnosti   nebo důkazy, jimiž má být zpochybněna věrohodnost provedených důkazních   prostředků,  které  nastaly  (vznikly)  po  prvním  jednání  nebo které   účastník nemohl bez své viny včas uvést.

 

   (2)  O  povinnostech  podle  odstavce 1 a o následcích nesplnění těchto   povinností musí být účastníci poučeni v předvolání k prvnímu jednání ve   věci.

 

§ 250e

 

   (1) Soud není vázán skutkovým stavem, jak byl zjištěn správním orgánem.

 

   (2)  Soud  může  vzít  za  svá  též skutková zjištění správního orgánu.   Možnost zopakovat důkazy provedené před správním orgánem není dotčena.

 

§ 250f

 

   Soud  projedná  věc  v mezích, ve kterých se žalobce domáhal projednání   sporu  nebo  jiné právní věci v řízení před soudem. Tímto rozsahem není   vázán,

 

   a) jestliže správní orgán řízení zahájil bez návrhu,

 

   b) jde-li o taková společná oprávnění nebo povinnosti, že se rozhodnutí   musí vztahovat na všechny účastníky, kteří jsou jejich nositeli,

 

   c)  vyplývá-li  z  právního  předpisu určitý způsob vypořádání právního   vztahu mezi účastníky.

 

HLAVA ČTVRTÁ

 

ROZHODNUTÍ O ŽALOBĚ

 

§ 250g

 

   (1) Soud žalobu odmítne,

 

   a) byla-li podána opožděně,

 

   b) byla-li podána někým, kdo k žalobě není oprávněn,

 

   c) je-li nepřípustná.

 

   (2) K rozhodnutí podle odstavce 1 nemusí být nařízeno jednání.

 

   § 250h

 

   (1)  Účastník,  na  jehož  návrh  bylo  zahájeno  řízení  před správním   orgánem,  může vzít v průběhu řízení před soudem tento návrh zpět, a to   zcela nebo zčásti.

 

   (2)  Byl-li  vzat zpět návrh, kterým bylo zahájeno řízení před správním   orgánem,  a  souhlasí-li  s  tímto  zpětvzetím návrhu ostatní účastníci   řízení,  soud  řízení  zcela,  popřípadě  v  rozsahu  zpětvzetí  návrhu   zastaví. Jednání nemusí nařizovat.

 

   (3)  Zastaví-li  soud  řízení  podle  odstavce  2,  pozbývá  rozhodnutí   správního orgánu účinnost v rozsahu, v němž je usnesením soudu dotčeno.   Uvedený následek musí být uveden ve výroku usnesení o zastavení řízení.

 

§ 250i

 

   Soud  žalobu  zamítne,  dospěje-li k závěru, že správní orgán rozhodl o   sporu nebo o jiné právní věci správně.

 

§ 250j

 

   (1) Dospěje-li soud k závěru, že o sporu nebo o jiné právní věci má být   rozhodnuto  jinak,  než  rozhodl  správní  orgán, rozhodne ve věci samé   rozsudkem.

 

   (2)  Rozsudek  soudu  podle  odstavce  1 nahrazuje rozhodnutí správního   orgánu  v  takovém  rozsahu,  v jakém je rozsudkem soudu dotčeno. Tento   následek musí být uveden ve výroku rozsudku.

 

§ 250k

 

   Zastaví-li  soud  řízení o žalobě z jiných důvodů, než jsou uvedeny v §   250h,   nebo   odmítne-li   žalobu  anebo  zamítne-li  žalobu,  zůstává   rozhodnutí správního orgánu nedotčeno.

 

§ 250l

 

   Nahrazuje-li  rozsudek soudu alespoň zčásti rozhodnutí správního orgánu   (§  250j  odst.  2) nebo pozbylo-li rozhodnutí správního orgánu alespoň   zčásti  svou  účinnost  (§ 250h odst. 3), rozhodne soud znovu o náhradě   nákladů  řízení,  které  vznikly  v řízení před správním orgánem, pokud   bylo v tomto řízení o náhradě rozhodnuto.

 

   98)  Zákon  č.  216/1994  Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích   nálezů.

 

   99) Například § 70 odst. 2 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích.

 

   100)  Zákon  č.  265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných   práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů.".

 

   39. V § 274 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

 

   "b) vykonatelných rozhodnutí soudů ve správním soudnictví;".

 

   Dosavadní písmena b) až g) se označují jako písmena c) až h).

 

   40.  V § 374 odst. 1 se za slovo "dědictví," vkládají slova "postup při   doručování písemností,".

 

   41. Příloha A se zrušuje.

 

ČÁST SEDMÁ

 

Změna  zákona  o  sdružování  v  politických  stranách  a v politických

hnutích

 

   Čl.VII

 

   Zákon  č.  424/1991  Sb.,  o  sdružování  v  politických  stranách  a v   politických hnutích, ve znění zákona č. 468/1991 Sb., zákona č. 68/1993   Sb.,  zákona  č. 189/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., nálezu Ústavního   soudu  uveřejněného pod č. 296/1995 Sb., zákona č. 322/1996 Sb., zákona   č.  340/2000  Sb.,  nálezu  Ústavního soudu uveřejněného pod č. 98/2001   Sb., zákona č. 104/2001 Sb. a zákona č. 170/2001 Sb., se mění takto:

 

   1. V § 7 odstavec 4 zní:

 

   "(4)  Nesouhlasí-li přípravný výbor s upozorněním ministerstva, může se   do 15 dnů od doručení upozornění domáhat žalobou ve správním soudnictví   určení, že návrh na registraci nemá nedostatky.".

 

   2.  V § 7 odst. 5 se slova "krajského soudu podle odstavce 4" nahrazují   slovy "soudu podle odstavce 4, jímž bylo určeno, že návrh na registraci   nemá nedostatky,".

 

   3.  V § 14 odst. 2 se slovo "návrh" nahrazuje slovy "žalobu ve správním   soudnictví".

 

   4. V § 14 odst. 3 se slova "návrhu strany a hnutí soud" nahrazují slovy   "žaloby strany a hnutí soud ve správním soudnictví".

 

   5.  V  §  15 odst. 1 se slova "Nejvyšší soud" nahrazují slovy "Nejvyšší   správní soud".

 

   6.  V  §  16a  odst.  1  se  slova "jeho přezkoumání, považuje-li je za   nezákonné  nebo  odporující  stanovám"  nahrazují slovy "určení, zda je   takové rozhodnutí v souladu se zákonem a stanovami".

 

   7. V § 16a odst. 2 se slova "na přezkoumání" zrušují.

 

   8. V § 16a odst. 3 věta první zní:

 

   "Soud v řízení postupuje podle občanského soudního řádu.".

 

   9. V § 16a odst. 3 se věta druhá zrušuje.

 

   10.  V  §  20a  odst.  2  písm. c) se slova "byl podán Nejvyššímu soudu   návrh" nahrazují slovy "byla podána žaloba".

 

ČÁST OSMÁ

 

Změna zákona o sdružování občanů

 

   Čl.VIII

 

   Zákon  č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění zákona č. 300/1990   Sb., zákona č. 513/1991 Sb. a zákona č. 68/1993 Sb., se mění takto:

 

   1.  V  §  15  odst.  1 se slova "o jeho přezkoumání" nahrazují slovy "o   určení, zda je takové rozhodnutí v souladu se zákonem a stanovami".

 

   2. V § 15 odstavec 2 zní:

 

   "(2) Soud v řízení postupuje podle občanského soudního řádu.".

 

ČÁST DEVÁTÁ

 

Změna zákona o právu shromažďovacím

 

   Čl.IX

 

   V  §  13  zákona  č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, poslední věta   včetně poznámky pod čarou č. 2) zní:

 

   "Pro  řízení  se  jinak  přiměřeně  použijí  ustanovení  soudního  řádu   správního.^2)

 

   2) § 65 až 78 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní.".

 

ČÁST DESÁTÁ

 

Změna zákona o soudních poplatcích

 

   Čl.X

 

   Zákon  č.  549/1991  Sb.,  o  soudních  poplatcích,  ve znění zákona č.   271/1992  Sb., zákona č. 273/1994 Sb., zákona č. 36/1995 Sb., zákona č.   118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č.   209/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č.   155/2000  Sb.,  zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 255/2000 Sb. a zákona   č. 451/2001 Sb., se mění takto:

 

   1. V § 2 odstavec 2 zní:

 

   "(2)  Ve  věcech správního soudnictví je poplatníkem poplatku za řízení   ten, kdo podal

 

   a) žalobu nebo jiný návrh, kterým se zahajuje řízení,

 

   b) kasační stížnost.".

 

   2. V § 3 se na konci odstavce 1 doplňuje věta, která zní:

 

   "Ve  věcech správního soudnictví rozhoduje ve věcech poplatků za řízení   soud,  který  je  věcně  a  místně  příslušný k projednání a rozhodnutí   věci.".

 

   3. V § 3 odstavec 3 zní:

 

   "(3)  Vznikne-li poplatníku povinnost zaplatit poplatek v souvislosti s   odvolacím  nebo  dovolacím rozhodnutím o věci samé nebo v souvislosti s   odvolacím  nebo  dovolacím rozhodnutím, jímž se řízení končí, rozhoduje   ve  věcech  soudních  poplatků soud prvního stupně, nerozhodl-li o nich   odvolací nebo dovolací soud.".

 

   4. V § 3 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

 

   "(4) Ve věcech poplatků za řízení o kasační stížnosti rozhoduje krajský   soud.".

 

   Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

 

   5. V § 4 odst. 1 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:

 

   "d) podáním kasační stížnosti,".

 

   Dosavadní písmena d) až g) se označují jako písmena e) až h).

 

   6. V § 7 odst. 1 se text "d) až g)" nahrazuje textem "e) až h)".

 

   7.  V  § 9 odst. 1 se slova "nebo dovolání" nahrazují slovy ", dovolání   nebo kasační stížnosti".

 

   8.  V  §  9  odst.  7  se za slovo "zaplacen" vkládají slova "ve věcech   správního  soudnictví  dříve,  než  usnesení  nabylo  právní  moci, a v   ostatních věcech".

 

   9.  V § 10 odst. 3 se slova "nebo dovolání" nahrazují slovy ", dovolání   nebo kasační stížnosti".

 

   10. V § 11 odst. 1 písmeno b) zní:

 

   "b) důchodového pojištění (zabezpečení), nemocenského pojištění (péče),   státní  sociální  podpory,  pojistného  na veřejné zdravotní pojištění,   pojistného  na  sociální  zabezpečení  a  příspěvku  na státní politiku   zaměstnanosti, sociální péče a státních dávek,".

 

   11.  V  §  11  odst.  1 písm. e) se slova "souvisejících s uplatňováním   volebního práva, nebo" zrušují.

 

   12.  V  §  11  odst. 1 se tečka na konci nahrazuje čárkou a doplňují se   písmena l) až o), která včetně poznámky pod čarou č. 2a) znějí:

 

   "l) volebních,

 

   m)  rozpuštění politické strany nebo politického hnutí nebo pozastavení   jejich činnosti,

 

   n) kompetenčních žalob,

 

   o) nařízení exekuce soudem.^2a)

 

   2a)  Zákon  č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti   (exekuční řád) a o změně dalších zákonů.".

 

   13. V § 11 odst. 3 se za písmeno e) vkládá nové písmeno f), které zní:

 

   "f) o kasační stížnosti,".

 

   Dosavadní písmeno f) se označuje jako písmeno g).

 

   14.  V  §  11  odst.  3  písm.  g) se tečka na konci nahrazuje čárkou a   doplňuje se písmeno h), které zní:

 

   "h) exekuční.".

 

   15.  V  § 11 odst. 4 se za slova "výkon rozhodnutí" doplňují slova ", o   exekuční řízení2a)".

 

   16. Za § 13a se vkládá nový § 14, který zní:

 

   "§ 14

 

   Proti usnesením ve věcech poplatků vydaným soudy ve správním soudnictví   není odvolání přípustné.".

 

   17.  V  příloze k zákonu č. 549/1991 Sb., Sazebník poplatků, Poznámky k   celému  sazebníku,  v  bodě  2  se  slova "řízení nebo" nahrazují slovy   "řízení, kasační stížnosti nebo".

 

   18.  V  příloze  k  zákonu  č.  549/1991  Sb., Sazebník poplatků, se za   položku 14 vkládá nová položka 14a, která zní:

 

   "Položka 14a

 

   1.  Za žalobu podanou ve věci, o níž dříve rozhodl jiný orgán než soud,   je-li předmětem

 

a) peněžité plnění do částky 20 000 Kč včetně        Kč  1 000,-

 

b) v ostatních případech                             Kč  2 500,-

 

   2.  Za  žalobu  nebo  jiný návrh na zahájení řízení ve věcech správního   soudnictví

 

a) proti rozhodnutí správního orgánu                 Kč  2 000,-

 

b) na určení, že návrh na registraci stanov   (změny stanov) politické strany nebo      politického hnutí nemá nedostatky              Kč  5 000,-

 

c) na znovuobnovení politické  strany nebo   politického hnutí                                 Kč 10 000,-

 

d) v ostatních případech                             Kč  1 000,-".

 

   19.  Položka  15  přílohy  k zákonu č. 549/1991 Sb., Sazebník poplatků,   zní:

 

"Položka 15

Za kasační stížnost                                  Kč  3 000,-".

 

   20.  V  Položce 16 přílohy k zákonu č. 549/1991 Sb., Sazebník poplatků,   bod 2 Poznámek zní:

 

   "2. Za návrh na zastavení výkonu rozhodnutí nebo exekuce nebo na odklad   výkonu  rozhodnutí nebo exekuce se poplatek nevybere; jde-li o návrh na   zastavení výkonu rozhodnutí nebo exekuce proto, že po vydání rozhodnutí   zaniklo  právo  jím přiznané ve smyslu § 268 odst. 1 písm. g) o. s. ř.,   poplatek se vybere podle písmene c) této položky.".

 

   21.  V  Položce 16 přílohy k zákonu č. 549/1991 Sb., Sazebník poplatků,   se v Poznámkách doplňuje bod 3, který zní:

 

   "3.  Za  námitky  proti  příkazu  soudního  exekutora  k úhradě nákladů   exekuce se poplatek nevybere.".

 

   22.  V  Položce 22 přílohy k zákonu č. 549/1991 Sb., Sazebník poplatků,   se za slovo "řád" vkládají slova "nebo soudní řád správní".

 

ČÁST JEDENÁCTÁ

 

Změna energetického zákona

 

   Čl.XI

 

   V  zákoně  č.  458/2000  Sb.,  o podmínkách podnikání a o výkonu státní   správy   v   energetických   odvětvích   a  o  změně  některých  zákonů   (energetický zákon), se § 97 včetně poznámky pod čarou č. 17) zrušuje.

 

ČÁST DVANÁCTÁ

 

zrušena

 

Čl.XII

 

zrušen

 

ČÁST TŘINÁCTÁ

 

Změna zákona o pobytu cizinců na území České republiky

 

   Čl.XIII

 

   Zákon  č.  326/1999  Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o   změně některých zákonů, ve znění zákona č. 140/2001 Sb., se mění takto:

 

   1. V § 124 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 17) zní:

 

   "(3)  Zajištěný  cizinec  je  oprávněn  podat  návrh  podle  zvláštního   právního předpisu,^17) v němž soud rozhodne o trvání zajištění a nařídí   propuštění, jestliže zákonné důvody trvání zajištění pominuly.

 

   17) § 200o a následující občanského soudního řádu.".

 

   2. V § 127 písmeno b) zní:

 

   "b)  rozhodne-li  soud  ve  správním  soudnictví o zrušení rozhodnutí o   zajištění  cizince  nebo  nařídil-li  soud  v  řízení  podle zvláštního   právního předpisu propuštění cizince.17)".

 

ČÁST ČTRNÁCTÁ

 

zrušena

 

   Čl.XIV

 

   zrušen

 

ČÁST PATNÁCTÁ

 

Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

 

   Čl.XV

 

   Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,   ve  znění  zákona  č.  590/1992  Sb.,  zákona č. 37/1993 Sb., zákona č.   160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č.   118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 134/1997 Sb., zákona č.   306/1997  Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č.   356/1999  Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č.   29/2000  Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 133/2000 Sb., zákona č.   155/2000 Sb., zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č.   238/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 411/2000 Sb., zákona č.   116/2001 Sb. a zákona č. 353/2001 Sb., se mění takto:

 

   1.  V  §  14 odst. 3 písm. a) se za slova "opravný prostředek" vkládají   slova "ve správním řízení nebo žalobu".

 

   2. V § 78 odstavec 2 zní:

 

   "(2) Ze soudního přezkumu jsou vyloučena rozhodnutí o

 

   a)  ukončení  dočasné  pracovní  neschopnosti;  soud  přezkoumá  takové   rozhodnutí jen při rozhodování o žalobě proti rozhodnutí o odnětí dávky   nemocenského pojištění,

 

   b) dobrovolných dávkách nemocenského pojištění.".

 

   3. § 79 se včetně poznámky pod čarou č. 22) zrušuje.

 

   4. V § 85 odst. 2 se věty čtvrtá a pátá zrušují.

 

   5. § 89 včetně nadpisu zní:

 

   "§ 89

 

   Soudní přezkum rozhodnutí ve věcech důchodového pojištění

 

   (1)   Ze  soudního  přezkumu  jsou  vyloučena  rozhodnutí,  která  jsou   podkladem  pro  rozhodnutí  o  důchodu  z  důchodového  pojištění; soud   přezkoumá   takové  rozhodnutí  jen  při  rozhodování  o  žalobě  proti   rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení o důchodu.

 

   (2)  Požádá-li oprávněný před uplynutím lhůty k podání žaloby o sdělení   podkladů  pro  výpočet důchodu, počíná běžet nová lhůta k podání žaloby   ode dne, kdy mu byly tyto podklady doručeny.

 

   (3) Ustanovení odstavců 1 a 2 platí obdobně o žalobě proti rozhodnutí o   zvýšení důchodu pro bezmocnost.".

 

   6. V § 97 se na konci doplňuje věta, která zní:

 

   "Rozhodnutí  podle  §  95  a  §  96  odst.  1,  která jsou pokladem pro   rozhodnutí  o  výplatě  nemocenského a pro rozhodnutí o přiznání plného   invalidního   důchodu   nebo   částečného   invalidního   důchodu  soud   přezkoumává  jen při rozhodování o žalobě proti rozhodnutí České správy   sociálního zabezpečení o těchto dávkách.".

 

   7. V § 104 věta čtvrtá zní:

 

   "Rozhodnutí  o  náhradách  vydaná  v odvolacím řízení jsou vyloučena ze   soudního přezkumu.".

 

   8. § 104e včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 21) zní:

 

   "§ 104e

 

   Soudní přezkum

 

   Ze soudního přezkumu jsou vyloučena rozhodnutí o

 

   a) povolení splátek pojistného a penále,^21)

 

   b) prominutí penále (§ 104ch).

 

   21) § 20a zákona č. 589/1992 Sb.".

 

   9. V § 104f se odstavec 1 zrušuje.

 

   Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 1 a 2.

 

   10. V § 104f odst. 1 se věta třetí zrušuje.

 

   11. § 106 zní:

 

   "§ 106

 

   Rozhodnutí  o  žádosti  o  odstranění  tvrdosti  předpisů  o  sociálním   zabezpečení jsou vyloučena ze soudního přezkumu.".

 

   12. V § 111 odstavec 5 zní:

 

   "(5) Ustanovení § 89 o soudním přezkumu platí zde obdobně.".

 

   13.  V  §  118a odst. 3 se slova "opravném prostředku" nahrazují slovem   "žalobě".

 

ČÁST ŠESTNÁCTÁ

 

Změna zákona o sociálním zabezpečení

 

   Čl.XVI

 

   Zákon  č.  100/1988  Sb.,  o  sociálním zabezpečení, ve znění zákona č.   110/1990  Sb.,  zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 1/1991 Sb., zákona č.   46/1991  Sb., zákona č. 306/1991 Sb., zákona č. 482/1991 Sb., zákona č.   578/1991 Sb., zákona č. 582/1991 Sb., zákona č. 235/1992 Sb., zákona č.   589/1992  Sb.,  zákona č. 37/1993 Sb., zákona č. 84/1993 Sb., zákona č.   160/1993 Sb., zákona č. 266/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č.   182/1994 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č.   155/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 133/1997 Sb., zákona č.   91/1998  Sb., zákona č. 155/1998 Sb., zákona č. 350/1999 Sb., zákona č.   360/1999  Sb.,  zákona č. 29/2000 Sb. a zákona č. 258/2000 Sb., se mění   takto:

 

   1.  V  §  107  odst.  3  se slova "opravném prostředku" nahrazují slovy   "odvolání, řízení o žalobě,".

 

   2.  V  §  109  odst.  2  se slova "opravném prostředku" nahrazují slovy   "odvolání, řízení o žalobě".

 

   ČÁST SEDMNÁCTÁ

 

   Změna   zákona   o   působnosti  orgánů  České  republiky  v  sociálním   zabezpečení

 

   Čl.XVII

 

   V  zákoně  č.  114/1988  Sb.,  o  působnosti  orgánů  České republiky v   sociálním  zabezpečení,  ve  znění  zákona  č.  125/1990 Sb., zákona č.   210/1990 Sb., zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 459/1990 Sb., zákona č.   9/1991  Sb.,  zákona č. 144/1991 Sb., zákona č. 582/1991 Sb., zákona č.   84/1993   Sb.,   zákona   č.   307/1993  Sb.,  nálezu  Ústavního  soudu   uveřejněného  pod  č.  72/1995  Sb.,  zákona č. 118/1995 Sb., zákona č.   238/1995  Sb., zákona č. 289/1997 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č.   155/1998  Sb.,  zákona č. 169/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb. a zákona   č.  132/2000  Sb.,  se za § 56b vkládá nový § 56c, který včetně nadpisu   zní:

 

   "§ 56c

 

   Soudní přezkum

 

   Ze soudního přezkumu jsou vyloučena rozhodnutí o

 

   a)  dávkách  sociální  péče  a  o  mimořádných  výhodách  občanům těžce   zdravotně postiženým podle § 34 odst. 1 písm. a) až e),

 

   b)  službách sociální péče, s výjimkou rozhodnutí, kterým byla žádost o   poskytnutí služby sociální péče zamítnuta,

 

   c) odstranění tvrdostí podle § 2 odst. 2.".

 

ČÁST OSMNÁCTÁ

 

Změna zákona o státní sociální podpoře

 

   Čl.XVIII

 

   Zákon  č.  117/1995  Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č.   137/1996 Sb., zákona č. 132/1997 Sb., zákona č. 242/1997 Sb., zákona č.   91/1998  Sb., zákona č. 158/1998 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č.   118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č.   492/2000 Sb. a zákona č. 271/2001 Sb., se mění takto:

 

   1. V § 62 se na konci odstavce 1 doplňuje věta, která zní:

 

   "Tato  lhůta neplyne po dobu řízení o odvolání, řízení o žalobě, výkonu   rozhodnutí,  nebo  jsou-li  na  úhradu  přeplatku  prováděny  srážky  z   dávky.".

 

   2. Za § 73 se vkládá nový § 73a, který včetně nadpisu zní:

 

   "§ 73a

 

   Soudní přezkum

 

   Ze  soudního  přezkumu  jsou  vyloučena rozhodnutí o prominutí podmínky   trvalého pobytu podle § 3 odst. 3.".

 

ČÁST DEVATENÁCTÁ

 

Změna zákona o státním odborném dozoru nad bezpečností práce

 

   Čl.XIX

 

   Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce,   ve  znění  zákona  č.  575/1990  Sb., zákona č. 159/1992 Sb., zákona č.   47/1994  Sb.,  zákona  č. 71/2000 Sb. a zákona č. 124/2000 Sb., se mění   takto:

 

   Za § 7b se vkládá nový § 7c, který včetně nadpisu zní:

 

   "§ 7c

 

   Soudní přezkum

 

   Ze  soudního  přezkumu  jsou  vyloučena  rozhodnutí vydávaná organizací   státního   odborného   dozoru  při  provádění  dozoru  nad  bezpečností   vyhrazených technických zařízení podle § 6a odst. 1 písm. a) až d).".

 

ČÁST DVACÁTÁ

 

zrušena

 

   Čl.XX

 

   zrušen

 

ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ

 

Změna zákona o kolektivním vyjednávání

 

   Čl.XXI

 

   Zákon  č.  2/1991  Sb.,  o  kolektivním vyjednávání, ve znění zákona č.   519/1991  Sb.,  zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 155/1995 Sb. a zákona   č. 220/2000 Sb., se mění takto:

 

   1. V § 14 odst. 2 věta třetí zní:

 

   "Při  rozhodování  postupuje  krajský  soud podle ustanovení občanského   soudního  řádu  upravujících řízení v prvním stupni; rozhodne však vždy   usnesením, proti němuž není přípustné odvolání ani obnova řízení.".

 

   2. Poznámka pod čarou č. 24) se zrušuje.

 

   3.  V  §  15 odst. 2 se slova "Ministerstva financí republik v dohodě s   ministerstvy  práce  a  sociálních  věcí  republik  stanoví vyhláškami"   nahrazují  slovy  "Ministerstvo  práce  a  sociálních  věcí  v dohodě s   Ministerstvem financí stanoví vyhláškou".

 

ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ

 

Změna obchodního zákoníku

 

   Čl.XXII

 

   Zákon  č.  513/1991  Sb., obchodní zákoník, ve znění zákona č. 264/1992   Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 286/1993   Sb.,  zákona  č. 156/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 94/1996   Sb.,  zákona  č. 142/1996 Sb., zákona č. 77/1997 Sb., zákona č. 15/1998   Sb.,  zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 27/2000   Sb.,  zákona  č. 29/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 105/2000   Sb., zákona č. 367/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., zákona č. 120/2001   Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 501/2001   Sb. a zákona č. 15/2002 Sb., se mění takto:

 

   1. V § 54 se odstavec 3 zrušuje.

 

   2. § 55 se zrušuje.

 

   3. V § 220a odst. 11 věta šestá zní:

 

   "Podání  návrhu  na  zahájení řízení o prohlášení neplatnosti smlouvy o   fúzi  má  pro další případné žalobce účinky stanovené zvláštním právním   předpisem.".

 

 

 

 

 

 

ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ

 

Změna zákona o ochraně spotřebitele

 

   Čl.XXIII

 

   V  §  25  zákona  č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, se dosavadní   text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

 

   "(2)  Návrh  na  zahájení  řízení  u  soudu  o zdržení se protiprávního   jednání  ve  věci  ochrany  práv  spotřebitelů  může podat a účastníkem   takového  řízení  může  být  i sdružení, v jehož stanovách jsou uvedeny   tyto cíle.".

 

ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ

 

Změna zákona o patentových zástupcích

 

   Čl.XXIV

 

   V  zákoně č. 237/1991 Sb., o patentových zástupcích, ve znění zákona č.   14/1993 Sb., § 2 včetně poznámky pod čarou č. 1a) zní:

 

   "§ 2

 

   Patentový  zástupce  poskytuje  odbornou  pomoc  fyzickým  a právnickým   osobám ve věcech týkajících se průmyslového vlastnictví zejména tím, že   za  podmínek  a  v  rozsahu  stanoveném  zákony  o řízení před soudy je   zastupuje  v  řízení  před  soudy^1a) a dále je zastupuje v řízení před   Úřadem  průmyslového  vlastnictví  (dále  jen "Úřad"), popřípadě jinými   správními orgány a poskytuje jim odborné rady.

 

   1a)  §  35  odst.  2  zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní. § 25b   občanského soudního řádu.".

 

ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ

 

PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

 

   Čl.XXV

 

   Přechodná ustanovení k části šesté

 

   1. Ve věcech uvedených v § 244, v nichž zvláštní právní předpis svěřuje   soudu  rozhodování o opravných prostředcích proti rozhodnutím správních   orgánů  podle  části páté hlavy třetí občanského soudního řádu ve znění   účinném  k 31. prosinci 2002, lze ode dne účinnosti tohoto zákona podat   žalobu podle části páté tohoto zákona za podmínek jím stanovených.

 

   2.  Není-li  dále  stanoveno  jinak  nebo nestanoví-li tento zákon nebo   zvláštní  právní předpis jinak, platí tento zákon i pro řízení zahájená   přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona; právní účinky úkonů, které v   řízení  nastaly  přede  dnem  nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají   zachovány.

 

   3.  Pro  určení  věcné  a  místní  příslušnosti  v řízeních, která byla   zahájena   přede  dnem  nabytí  účinnosti  tohoto  zákona,  se  použijí   dosavadní  právní  předpisy,  jde-li  o  věci,  které  se po dni nabytí   účinnosti  tohoto  zákona  nadále  projednávají a rozhodují v občanském   soudním řízení.

 

   4. Ve sporech o věcnou příslušnost se postupuje podle tohoto zákona i v   řízeních,  která byla zahájena přede dnem nabytí jeho účinnosti, jde-li   o  věci,  které  se  po  dni  nabytí  účinnosti  tohoto  zákona  nadále   projednávají  a  rozhodují  v  občanském soudním řízení. Vznikl-li však   spor  o  věcnou  příslušnost přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona,   rozhodne se o něm podle dosavadních právních předpisů.

 

   5. Řízení ve věcech uvedených v dosavadních § 200h až 200n, 200v a 200w   zahájená  přede  dnem  nabytí  účinnosti tohoto zákona se dokončí podle   dosavadních právních předpisů.

 

   6.  Pro  doručování  písemností,  které  byly  soudem  doručovány  nebo

   odevzdány  k  doručení  přede  dnem  nabytí účinnosti tohoto zákona, se   použijí dosavadní právní předpisy.

 

   Čl.XXVI

 

   Přechodná ustanovení k části desáté

 

   1.  Za  řízení  zahájená  přede  dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se   poplatky vybírají podle dosavadních právních předpisů, i když se stanou   splatnými po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.

 

   2. Bylo-li usnesení ve věci poplatku vydáno přede dnem nabytí účinnosti   tohoto   zákona,  řízení  v  této  poplatkové  věci  se  dokončí  podle   dosavadních právních předpisů.

 

   3.  Podle  tohoto  zákona  se  vyberou poplatky i v exekučních řízeních   zahájených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona; poplatky, jejichž   splatnost  nastala  přede  dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se však   vyberou podle dosavadních právních předpisů.

 

ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ

 

ÚČINNOST

 

   Čl.XXVII

 

   Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2003, s výjimkou části první   bodu 14, částí čtvrté a páté, části desáté bodů 20 a 21, které nabývají   účinnosti dnem vyhlášení.

 

Klaus v. r.

 

Havel v. r.

 

v z. Rychetský v. r.