Zákon č. 17/1992 Sb., ze dne 5. prosince 1991

o životním prostředí

Zákon č. 17/1992 Sb. ze dne 5. prosince 1991

o životním prostředí

   Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky,

 

   vycházejíc  ze  skutečnosti,  že  člověk je spolu s ostatními organismy   neoddělitelnou součástí přírody,

 

   připomínajíc  si  přirozenou  vzájemnou  závislost  člověka a ostatních   organismů,

 

   respektujíc   přitom  právo  člověka  přetvářet  přírodu  v  souladu  s   principem trvale udržitelného rozvoje,

 

   vědomo  si své odpovědnosti za zachování příznivého životního prostředí   budoucím generacím a

 

   zdůrazňujíc  právo  na  příznivé  životní  prostředí  jakožto  jedno ze   základních práv člověka,

 

   usneslo se na tomto zákoně:

 

§ 1

 

Účel zákona

 

   Zákon  vymezuje  základní  pojmy  a  stanoví  základní  zásady  ochrany   životního  prostředí  a  povinnosti  právnických  a  fyzických osob při   ochraně   a  zlepšování  stavu  životního  prostředí  a  při  využívání   přírodních  zdrojů;  vychází  přitom  z  principu  trvale  udržitelného   rozvoje.

 

Základní pojmy

 

§ 2

 

Životní prostředí

 

   Životním  prostředím  je  vše,  co vytváří přirozené podmínky existence   organismů  včetně člověka a je předpokladem jejich dalšího vývoje. Jeho   složkami   jsou   zejména  ovzduší,  voda,  horniny,  půda,  organismy,   ekosystémy a energie.

 

§ 3

 

Ekosystém

 

   Ekosystém  je  funkční  soustava  živých  a  neživých  složek životního   prostředí,  jež  jsou  navzájem  spojeny výměnou látek, tokem energie a   předáváním informací a které se vzájemně ovlivňují a vyvíjejí v určitém   prostoru a čase.

 

§ 4

 

Ekologická stabilita

 

   Ekologická stabilita je schopnost ekosystému vyrovnávat změny způsobené   vnějšími činiteli a zachovávat své přirozené vlastnosti a funkce.

 

§ 5

 

Únosné zatížení území

 

   Únosné  zatížení  území  je takové zatížení území lidskou činností, při   kterém  nedochází  k  poškozování  životního  prostředí,  zejména  jeho   složek, funkcí ekosystémů nebo ekologické stability.

 

  

 

 

§ 6

 

Trvale udržitelný rozvoj

 

   Trvale  udržitelný rozvoj společnosti je takový rozvoj, který současným   i  budoucím  generacím  zachovává  možnost  uspokojovat jejich základní   životní  potřeby  a  přitom  nesnižuje  rozmanitost přírody a zachovává   přirozené funkce ekosystémů.

 

§ 7

 

Přírodní zdroje

 

   (1)  Přírodní  zdroje  jsou  ty  části  živé nebo neživé přírody, které   člověk využívá nebo může využívat k uspokojování svých potřeb.

 

   (2)  Obnovitelné  přírodní  zdroje  mají  schopnost  se  při  postupném   spotřebovávání  částečně  nebo  úplně  obnovovat,  a  to  samy  nebo za   přispění   člověka.   Neobnovitelné   přírodní  zdroje  spotřebováváním   zanikají.

 

§ 8

 

Znečišťování a poškozování životního prostředí

 

   (1)  Znečišťování  životního prostředí je vnášení takových fyzikálních,   chemických nebo biologických činitelů do životního prostředí v důsledku   lidské  činnosti, které jsou svou podstatou nebo množstvím cizorodé pro   dané prostředí.

 

   (2)   Poškozování   životního   prostředí   je  zhoršování  jeho  stavu   znečišťováním   nebo   jinou   lidskou  činností  nad  míru  stanovenou   zvláštními předpisy.

 

§ 9

 

Ochrana životního prostředí

 

   Ochrana  životního  prostředí  zahrnuje  činnosti,  jimiž  se předchází   znečišťování   nebo  poškozování  životního  prostředí,  nebo  se  toto   znečišťování  nebo  poškozování  omezuje a odstraňuje. Zahrnuje ochranu   jeho jednotlivých složek, druhů organismů nebo konkrétních ekosystémů a   jejich vzájemných vazeb, ale i ochranu životního prostředí jako celku.

 

§ 10

 

Ekologická újma

 

   Ekologická  újma je ztráta nebo oslabení přirozených funkcí ekosystémů,   vznikající  poškozením  jejich  složek nebo narušením vnitřních vazeb a   procesů v důsledku lidské činnosti.

 

Zásady ochrany životního prostředí

 

§ 11

 

Území nesmí být zatěžováno lidskou činností nad míru únosného zatížení.

 

§ 12

 

   (1)  Přípustnou  míru  znečišťování  životního  prostředí  určují mezní   hodnoty  stanovené  zvláštními  předpisy;  tyto  hodnoty  se  stanoví v   souladu  s  dosaženým  stavem poznání tak, aby nebylo ohrožováno zdraví   lidí  a  aby  nebyly  ohrožovány  další živé organismy a ostatní složky   životního prostředí.

 

   (2)  Mezní  hodnoty  musejí  být  stanoveny  s  přihlédnutím  k možnému   kumulativnímu   působení  nebo  spolupůsobení  znečišťujících  látek  a   činností.

 

§ 13

 

   Lze-li  se zřetelem ke všem okolnostem předpokládat, že hrozí nebezpečí   nevratného  nebo  závažného  poškození  životního  prostředí, nesmí být   pochybnost  o  tom, že k takovému poškození skutečně dojde, důvodem pro   odklad opatření, jež mají poškození zabránit.

 

§ 14

 

zrušen

 

§ 15

 

   Každý  se  může  stanoveným způsobem domáhat u příslušného orgánu svých   práv vyplývajících z tohoto zákona a dalších předpisů upravujících věci   životního prostředí.

 

§ 16

 

   Výchova,  osvěta  a  vzdělávání se provádějí tak, aby vedly k myšlení a   jednání,  které je v souladu s principem trvale udržitelného rozvoje, k   vědomí  odpovědnosti  za  udržení  kvality  životního  prostředí a jeho   jednotlivých složek a k úctě k životu ve všech jeho formách.

 

Povinnosti při ochraně životního prostředí

 

§ 17

 

   (1)  Každý  je povinen, především opatřeními přímo u zdroje, předcházet   znečišťování  nebo  poškozování  životního  prostředí  a  minimalizovat   nepříznivé důsledky své činnosti na životní prostředí.

 

   (2)  Každý, kdo využívá území nebo přírodní zdroje, projektuje, provádí   nebo  odstraňuje  stavby,  je  povinen  takové činnosti provádět jen po   zhodnocení  jejich  vlivů na životní prostředí a zatížení území, a to v   rozsahu stanoveném tímto zákonem a zvláštními předpisy.

 

   (3)  Každý,  kdo hodlá zavést do výroby, oběhu či spotřeby technologie,   výrobky  a  látky,  či kdo je hodlá dovážet, je povinen zabezpečit, aby   splňovaly  podmínky  ochrany  životního  prostředí  a  aby  v případech   stanovených  tímto  zákonem  a  zvláštními  předpisy  byly  posouzeny z   hlediska jejich možných vlivů na životní prostředí.

 

§ 18

 

   (1)   Každý,  kdo  svou  činností  znečišťuje  nebo  poškozuje  životní   prostředí,  nebo  kdo  využívá  přírodní  zdroje, je povinen na vlastní   náklady   zajišťovat  sledování  tohoto  působení  a  znát  jeho  možné   důsledky.

 

   (2)  Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání jsou povinny   v  rozsahu  a  za  podmínek  stanovených zvláštními předpisy poskytovat   informace o svém působení na životní prostředí.

 

§ 19

 

   Každý,  kdo  zjistí,  že hrozí poškození životního prostředí, nebo že k   němu  již  došlo,  je  povinen  učinit v mezích svých možností nezbytná   opatření  k  odvrácení  hrozby  nebo  ke zmírnění následků a neprodleně   ohlásit tyto skutečnosti orgánu státní správy; povinnost zasáhnout nemá   ten, kdo by tím ohrozil život nebo zdraví své nebo osoby blízké.^1)

 

   nadpis zrušen

 

§ 20

 

zrušen

 

§ 21

 

zrušen

 

§ 22

 

zrušen

 

§ 23

 

zrušen

 

nadpis zrušen

 

§ 24

 

zrušen

 

§ 25

 

zrušen

 

§ 26

 

zrušen

 

Odpovědnost za porušení povinností při ochraně životního prostředí

 

§ 27

 

   (1) Každý, kdo poškozováním životního prostředí nebo jiným protiprávním   jednáním způsobil ekologickou újmu, je povinen obnovit přirozené funkce   narušeného  ekosystému nebo jeho části. Není-li to možné nebo z vážných   důvodů  účelné,  je  povinen  ekologickou  újmu nahradit jiným způsobem   (náhradní  plnění);  není-li  to možné, je povinen nahradit tuto újmu v   penězích. Souběh těchto náhrad se nevylučuje. Způsob výpočtu ekologické   újmy a další podrobnosti stanoví zvláštní předpis.

 

   (2)  O  uložení  povinnosti  podle  odstavce 1 rozhodne příslušný orgán   státní správy.

 

   (3)  Oprávněným  ze  způsobené  ekologické  újmy  je  stát; podrobnosti   stanoví zákony České národní rady a Slovenské národní rady.

 

   (4)  Pro  ekologickou újmu se použijí obecné předpisy o odpovědnosti za   škodu a o náhradě škody, pokud odstavce 1 až 3 nestanoví jinak.

 

   (5)  Ustanoveními  odstavců  1  až  3  nejsou dotčeny obecné předpisy o   odpovědnosti za škodu a o náhradě škody.

 

§ 28

 

Sankce za poškozování životního prostředí

 

   (1) Orgány pro životní prostředí uloží pokutu

 

   a)  až  do  výše 1 000 000 Kčs právnické nebo fyzické osobě oprávněné k   podnikání,  která  při své činnosti porušením právních předpisů způsobí   ekologickou újmu,

 

   b)  až  do  výše  500  000 Kčs právnické nebo fyzické osobě oprávněné k   podnikání,  která  neučiní  opatření  k  nápravě  nebo neupozorní orgán   státní správy (§ 19).

 

   (2)  Pokutu  lze  uložit do jednoho roku ode dne, kdy orgán pro životní   prostředí  zjistil  porušení povinnosti, nejpozději však do tří let ode   dne, kdy k porušení povinnosti došlo.

 

   (3) Uložením pokuty nejsou dotčeny obecné předpisy o náhradě škody.

 

§ 29

 

   Za  porušení  povinností  stanovených  zvláštními  předpisy  o  ochraně   životního  prostředí se ukládají pokuty nebo jiná opatření podle těchto   předpisů;   tím   nejsou   dotčeny  případná  trestní  odpovědnost  ani   odpovědnost za škodu podle obecných právních předpisů.

 

§ 30

 

   Příslušné  orgány  státní správy pro životní prostředí jsou oprávněny v   případech,  kdy  hrozí závažné poškození životního prostředí nebo kdy k   poškození  již  došlo,  rozhodnout  o  dočasném  zastavení nebo omezení   činnosti,  která může toto poškození způsobit nebo je již způsobila, na   dobu  nejdéle 30 dnů (předběžné opatření) a současně navrhnout opatření   k  nápravě  věcně příslušným orgánům státní správy. Podrobnosti stanoví   zvláštní předpisy.

 

 

 

 

Ekonomické nástroje

 

§ 31

 

   Za   znečišťování  životního  prostředí,  případně  jeho  složek  a  za   hospodářské  využívání  přírodních  zdrojů platí fyzické nebo právnické   osoby  daně,  poplatky,  odvody a další platby, stanoví-li tak zvláštní   předpisy.

 

§ 32

 

   Zvláštní  předpisy stanoví, kdy mohou být právnické nebo fyzické osoby,   které chrání životní prostředí nebo využívají přírodní zdroje v souladu   s  principem  trvale  udržitelného  rozvoje, zvýhodněny úpravami daní a   odvodů nebo poskytováním úvěrů a dotací.

 

§ 33

 

   Nástroji   ochrany   životního  prostředí  jsou  také  fondy  životního   prostředí; podrobnosti stanoví zvláštní předpisy.

 

Ustanovení přechodná a závěrečná

 

§ 34

 

   (1)  Využívání území, přírodních zdrojů, staveb, technologií, výrobků a   látek,   které   neodpovídá   ustanovením  tohoto  zákona  a  podmínkám   vyplývajícím  ze  zvláštních  předpisů  o  ochraně  jednotlivých složek   životního  prostředí,  musí být uvedeno do souladu s těmito předpisy ve   lhůtách jimi stanovených.

 

   (2)  Pokud  nebude  ve lhůtách stanovených zvláštními předpisy dosaženo   souladu  podle  odstavce  1,  musí  být činnost omezena nebo zastavena.   Rozhodnutí vydají příslušné orgány státní správy.

 

§ 35

 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

 

Havel v.r.

 

Dubček v.r.

 

Čalfa v.r.

 

 

 

Příl.1

 

zrušena

 

Příl.2

 

zrušena

 

Příl.3

 

zrušena

 

Příl.4

 

zrušena

 

   1) § 116 občanského zákoníku.