Zákon č. 177/2006 Sb. ze dne 29. března 2006,

kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 177/2006 Sb. ze dne 29. března 2006,

kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů

   Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

   Čl.I

 

   Zákon  č.  406/2000  Sb.,  o  hospodaření  energií,  ve znění zákona č   359/2003  Sb., zákona č. 694/2004 Sb. a zákona č. 180/2005 Sb., se mění   takto:

 

   1. § 1 včetně poznámky pod čarou č. 1 zní:

 

   "§ 1

 

   Předmět zákona

 

   Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství^1) a   stanoví

 

   a)  některá  opatření  pro  zvyšování  hospodárnosti  užití  energie  a   povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání s energií,

 

   b)  pravidla pro tvorbu Státní energetické koncepce, Územní energetické   koncepce  a  Národního  programu  hospodárného  nakládání  s  energií a   využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů.

 

   1)  Směrnice  Rady  č. 93/76/EHS ze dne 13. září 1993 o omezování emisí   oxidu uhličitého prostřednictvím zvyšování energetické účinnosti.

 

   Směrnice  Evropského  parlamentu  a Rady 2002/91/ES ze dne 16. prosince   2002 o energetické náročnosti budov.".

 

   2. § 2 zní:

 

   "§ 2

 

   Základní pojmy

 

   Pro účely tohoto zákona se rozumí

 

   a)  nakládáním  s energií výroba, přenos, přeprava, distribuce, rozvod,   spotřeba energie a uskladňování plynu, včetně souvisejících činností,

 

   b)  obnovitelnými zdroji obnovitelné nefosilní přírodní zdroje energie,   jimiž  jsou  energie  větru,  energie  slunečního  záření,  geotermální   energie,  energie vody, energie půdy, energie vzduchu, energie biomasy,   energie skládkového plynu, energie kalového plynu a energie bioplynu,

 

   c)  druhotným  energetickým zdrojem využitelný energetický zdroj, jehož   energetický  potenciál  vzniká  jako  vedlejší  produkt  při  přeměně a   konečné  spotřebě  energie,  při uvolňování z bituminózních hornin nebo   při  energetickém využívání nebo odstraňování odpadů a náhradních paliv   vyrobených na bázi odpadů nebo při jiné hospodářské činnosti,

 

   d)  energetickým  hospodářstvím  soubor  technických  zařízení  a budov   sloužících k nakládání s energií,

 

   e)  účinností  užití  energie  míra efektivnosti energetických procesů,   vyjádřená  poměrem  mezi  úhrnnými energetickými výstupy a vstupy téhož   procesu, vyjádřená v procentech,

 

   f)  energetickou  náročností  budovy  u  existujících  staveb  množství   energie  skutečně  spotřebované, u projektů nových staveb nebo projektů   změn  staveb,  na  něž  je vydáno stavební povolení, vypočtené množství   energie  pro  splnění  požadavků  na  standardizované  užívání  budovy,   zejména  na  vytápění,  přípravu  teplé  vody, chlazení, úpravu vzduchu   větráním  a úpravu parametrů vnitřního prostředí klimatizačním systémem   a osvětlení,

 

   g)  kombinovanou  výrobou elektřiny a tepla přeměna primární energie na   energii elektrickou a užitečné teplo ve společném současně probíhajícím   procesu v jednom výrobním zařízení,

 

   h)  klimatizačním  systémem  soubor  všech  zařízení  a prvků na úpravu   parametrů vnitřního prostředí spojené s ohřevem, chlazením, zvlhčováním   a filtrací vzduchu, které jsou součástí stavby,

 

   i)  vytápěním  proces  sdílení tepla do vytápěného prostoru zajišťovaný   příslušným  technickým  zařízením za účelem vytváření tepelné pohody či   požadovaných  standardů vnitřního prostředí, který se člení na ústřední   vytápění, bytové individuální vytápění a lokální vytápění,

 

   j)  ústředním  vytápěním  vytápění,  kde  zdroj  tepla  je umístěn mimo   vytápěné  prostory  a  slouží  pro vytápění více bytových či nebytových   prostor,

 

   k)  jmenovitým  výkonem  kotle množství tepelné energie udané výrobcem,   které   kotel   předává  trvale  v  teplonosné  látce  při  stanovených   podmínkách v ustáleném stavu,

 

   l) jmenovitým chladicím výkonem klimatizačního systému jmenovitý příkon   pohonu zdroje chladu udaný výrobcem,

 

   m)  průkazem  energetické  náročnosti  budovy  průkaz,  který  obsahuje   informace  o  energetické  náročnosti  budovy  vypočtené  podle  metody   stanovené prováděcím právním předpisem,

 

   n)   energetickým  auditem  soubor  činností,  jejichž  výsledkem  jsou   informace  o  způsobech  a  úrovni  využívání  energie  v  budovách a v   energetickém  hospodářství prověřovaných fyzických a právnických osob a   návrh na opatření, která je třeba realizovat pro dosažení energetických   úspor,

 

   o)  budovou  zastřešená  stavba  se stěnami, v níž se používá energie k   úpravě  vnitřního  prostředí;  za  budovu se může považovat budova jako   celek  nebo  ty  její  části,  které  byly  navrženy  nebo upraveny pro   samostatné užívání,

 

   p)  celkovou  podlahovou  plochou podlahová plocha všech podlaží budovy   vymezená  mezi vnějšími stěnami, bez neobyvatelných sklepů a oddělených   nevytápěných prostor,

 

   q)  větší  změnou dokončené budovy taková změna dokončené budovy, která   probíhá  více  než  25  % celkové plochy obvodového pláště budovy, nebo   taková  změna  technických  zařízení budovy s energetickými účinky, kde   výchozí  součet  ovlivněných  spotřeb energií je vyšší než 25 % celkové   spotřeby energie.".

 

   3. V § 3 odst. 1 se číslo "20" nahrazuje číslem "30".

 

   4. V § 3 odst. 3 se slova "2 roky" nahrazují slovy "5 let".

 

   5.  V  §  4 odst. 1 se za slovo "kraje" vkládají slova " , statutárního   města a hlavního města Prahy".

 

   6. V § 4 odstavce 2 a 3 včetně poznámky pod čarou č. 1a znějí:

 

   "(2)  Územní  energetickou  koncepci  pořizuje  pro  svůj  územní obvod   krajský  úřad, Magistrát hlavního města Prahy a magistráty statutárních   měst   (dále   jen   "pořizovatel")   v  přenesené  působnosti.  Územní   energetická   koncepce  je  neopomenutelným  podkladem^1a)  pro  územní   plánování.

 

   (3)  Obec  má  právo  pro  svůj  územní  obvod nebo jeho část pořídit v   přenesené  působnosti  územní energetickou koncepci v souladu se státní   energetickou  koncepcí.  Územní energetická koncepce je neopomenutelným   podkladem pro územní plánování.

 

   1a)  Vyhláška č. 135/2001 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně   plánovací dokumentaci, ve znění vyhlášky č. 570/2002 Sb.".

 

   7.  V  §  4  odst.  5  písmena c) až e) včetně poznámky pod čarou č. 1b   znějí:

 

   "c)  hodnocení  využitelnosti  obnovitelných a druhotných energetických   zdrojů a kombinované výroby elektřiny a tepla,

 

   d)   hodnocení   využitelnosti   energetického  potenciálu  komunálních   odpadů^1b),

 

   e)   hodnocení   technicky   a   ekonomicky   dosažitelných   úspor   z   hospodárnějšího využití energie.

 

   1b)  Zákon  č.  185/2001  Sb.,  o  odpadech a o změně některých dalších   zákonů, ve znění pozdějších předpisů.".

 

   8.  V  §  4 se na konci odstavce 5 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se   písmeno f), které zní:

 

   "f)  řešení  energetického hospodářství území včetně zdůvodnění a návrh   opatření uplatnitelných pořizovatelem koncepce.".

 

   9. V § 4 odstavec 6 včetně poznámek pod čarou č. 2 a 2a zní:

 

   "(6) K účasti na vypracování územní energetické koncepce si pořizovatel   může  vyžádat  součinnost držitelů licence na podnikání v energetických   odvětvích^2),  dodavatelů  tuhých  a  kapalných  paliv  a  zpracovatelů   komunálních  odpadů^1b),  kteří podnikají na území, pro které se územní   energetická   koncepce  zpracovává,  jakož  i  největších  spotřebitelů   energie.  Ti jsou povinni, pokud jsou k tomu pořizovatelem vyzváni, pro   vypracování  územní energetické koncepce poskytnout bezúplatně v nutném   rozsahu  potřebné  podklady  a  údaje;  rozsah  a  lhůty pro poskytnutí   podkladů a údajů stanoví prováděcí právní předpis^2a).

 

   2)  Zákon  č.  458/2000  Sb.,  o podmínkách podnikání a o výkonu státní   správy   v   energetických   odvětvích   a  o  změně  některých  zákonů   (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 

   2a)  Nařízení  vlády  č.  195/2001  Sb.,  kterým se stanoví podrobnosti   obsahu územní energetické koncepce.".

 

   10. V § 4 se za odstavec 6 vkládají nové odstavce 7 a 8, které znějí:

 

   "(7)  Naplňování  územní  energetické  koncepce vyhodnocuje pořizovatel   nejméně  jedenkrát  za 4 roky a na základě vyhodnocení může zpracovávat   návrhy na změnu.

 

   (8)   Pořizovatel   poskytuje  ministerstvu  na  vyžádání  informace  o   aktuálním  stavu  zpracování  a vyhodnocení územní energetické koncepce   pro účely posouzení souladu se státní energetickou koncepcí.".

 

   Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 9.

 

   11. V § 5 odstavce 1 a 2 včetně poznámky pod čarou č. 3 znějí:

 

   "(1)  Národní  program  hospodárného  nakládání  s  energií a využívání   jejích  obnovitelných  a  druhotných  zdrojů  (dále  jen  "Program") je   dokument  vyjadřující cíle v oblasti zvyšování účinnosti užití energie,   snižování  energetické  náročnosti  a  využití  jejích  obnovitelných a   druhotných  zdrojů v souladu se schválenou státní energetickou koncepcí   a zásadami udržitelného rozvoje^3).

 

   (2)  Program  zpracovává  na  pětileté  období  ministerstvo v dohodě s   Ministerstvem životního prostředí a předkládá jej ke schválení vládě.

 

   3) § 6 zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí.".

 

   12. V § 5 odst. 4 písmena a) a b) znějí:

 

   "a) energeticky úsporná opatření ke zvyšování účinnosti užití energie a   snižování energetické náročnosti budov,

 

   b)  rozvoj  využívání  kombinované  výroby  elektřiny  a  tepla  a dále   druhotných energetických zdrojů,".

 

   13. V § 5 odst. 4 se za písmeno e) vkládá nové písmeno f), které zní:

 

   "f) rozvoj energetického využití komunálních odpadů^1b),".

 

   Dosavadní písmena f) až h) se označují jako písmena g) až i).

 

   14. V § 5 odst. 4 písmena h) a i) znějí:

 

   "h)  vědu,  výzkum a vývoj v oblasti nakládání s energií, energetických   úspor a využití obnovitelných zdrojů energie,

 

   i)   zpracování   územní   energetické  koncepce  a  nástrojů  na  její   realizaci.".

 

   15.  V  § 5 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se   písmeno j), které zní:

 

   "j)   zavádění   průkazu   energetické  náročnosti  budov  a  provádění   energetických auditů.".

 

   16.  V  § 5 se na konci textu odstavce 5 doplňují slova "a ministerstvo   jej uveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup".

 

   17. § 6 včetně poznámek pod čarou č. 4 až 4d zní:

 

   "§ 6

 

   Účinnost užití energie

 

   (1)  Výrobce  elektřiny  nebo  tepelné  energie^2)  je  povinen  u nově   zřizovaných zařízení pro výrobu elektřiny nebo tepelné energie zajistit   alespoň  minimální účinnost užití energie stanovenou prováděcím právním   předpisem.  Tuto  povinnost  má  i  u zařízení na výrobu elektřiny nebo   tepelné  energie, u nichž se provádí změna dokončených staveb v rozsahu   podle zvláštního právního předpisu^4).

 

   (2) U provozovaných kotlů spalujících kapalná, plynná nebo pevná paliva   se  jmenovitým  výkonem  do 200 kW je jejich vlastník nebo provozovatel   povinen  zajistit  pravidelnou  kontrolu  účinnosti.  Četnost, rozsah a   způsob provedení kontroly stanoví zvláštní právní předpisy^4a).

 

   (3)  U zařízení sloužícího pro vytápění se jmenovitým výkonem nad 20 kW   a  staršího  15  let  od  data  uvedení  do  provozu  je  vlastník nebo   provozovatel  povinen  zajistit jednorázovou kontrolu kotlů a vnitřních   rozvodů  tepelné  energie  do  3 let po nabytí účinnosti tohoto zákona.   Součástí  této kontroly je posouzení účinnosti kotle a jeho dimenzování   v poměru k požadavkům výlučně na vytápění budovy.

 

   (4) U provozovaných kotlů spalujících kapalná, plynná nebo pevná paliva   se  jmenovitým  výkonem nad 200 kW je jejich vlastník nebo provozovatel   povinen   zajistit   pravidelnou   kontrolu   jejich   účinnosti  podle   prováděcího právního předpisu^4b).

 

   (5)  Kontrolu  kotlů  mohou  provádět  pouze  osoby  autorizované podle   zvláštního  právního  předpisu^4c).  Osoby  provádějící  kontrolu podle   odstavců  3  a  4  musí  být  přezkoušené  ministerstvem z problematiky   účinností  užití energie a návrhů opatření. Způsob provedení kontroly a   vyhodnocení  účinnosti  kotlů  od  jmenovitého  výkonu  200 kW a rozsah   přezkoušení  osob  provádějících  kontrolu podle odstavců 3 a 4 stanoví   prováděcí právní předpis.

 

   (6)  Povinnosti  podle  odstavců 2 až 4 se nevztahují na vlastníky nebo   provozovatele  kotlů  a  vnitřních rozvodů tepelné energie umístěných v   rodinných  domech,  bytech  a  stavbách  pro  individuální  rekreaci  s   výjimkou  případů,  kdy  jsou  provozovány  výhradně pro podnikatelskou   činnost.  Vlastníkům  kotlů  umístěných  v  rodinných  domech, bytech a   stavbách  pro  individuální  rekreaci  se  pro  kontrolu  kotlů, jejich   dimenzování  a  zařízení  sloužících pro vytápění poskytuje poradenství   podle § 5 odst. 4 písm. g).

 

   (7)  U klimatizačních systémů je vlastník nebo provozovatel zařízení se   jmenovitým   chladicím  výkonem  vyšším  než  12  kW  povinen  zajistit   pravidelnou   kontrolu  každé  4  roky.  Způsob  provedení  kontroly  a   vyhodnocení výsledků stanoví prováděcí právní předpis.

 

   (8)  Kontrolu klimatizačních systémů mohou provádět pouze osoby podle §   10  přezkoušené  ministerstvem z problematiky užití účinnosti energie a   návrhů  opatření  nebo  osoby  autorizované  podle  zvláštního právního   předpisu^4d). Rozsah přezkoušení stanoví prováděcí právní předpis.

 

   (9)  Vlastník nebo provozovatel zařízení na rozvod tepelné energie^2) a   vlastník  vnitřního  rozvodu tepelné energie a chladu je povinen u nově   zřizovaných zařízení na rozvod tepelné energie a vnitřní rozvod tepelné   energie  zajistit účinnost užití energie a vybavení rozvodů a vnitřních   rozvodů   tepelné  energie  a  chladu  stanovených  prováděcím  právním   předpisem.  Tuto  povinnost  má  i v případě změny dokončených staveb v   rozsahu   podle   zvláštního   právního   předpisu^4).   Vlastník  nebo   provozovatel  zařízení  pro  přenos  elektřiny nebo rozvod elektřiny je   povinen  vyhodnocovat  účinnost  užití  elektřiny u všech provozovaných   zařízení v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem.

 

   (10) Výrobce, dovozce nebo prodejce může uvádět na trh pouze spotřebiče   energie  s  minimální  účinností  užití  energie  stanovenou prováděcím   právním  předpisem.  Tato  podmínka se považuje za splněnou, pokud daný   spotřebič vyhovuje příslušné harmonizované české technické normě, která   stanovuje energetickou účinnost.

 

   4)  §  139b  odst.  1  a 3 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a   stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 

   4a) Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších   zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů.

 

   Nařízení vlády č. 352/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další   podmínky  provozování  spalovacích  stacionárních  zdrojů  znečišťování   ovzduší.

 

   Vyhláška  č.  356/2002  Sb.,  kterou  se  stanoví seznam znečišťujících   látek,  obecné  emisní  limity,  způsob  předávání  zpráv  a informací,   zjišťování  množství vypouštěných znečišťujících látek, tmavosti kouře,   přípustné   míry   obtěžování  zápachem  a  intenzity  pachů,  podmínky   autorizace   osob,   požadavky   na  vedení  provozní  evidence  zdrojů   znečišťování ovzduší a podmínky jejich uplatňování.

 

   4b)  Vyhláška  č.  150/2001  Sb.,  kterou se stanoví minimální účinnost   užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie.

 

   4c) § 15 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší   a  o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění   pozdějších předpisů.

 

   4d) § 5 odst. 3 písm. e) a f) zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání   autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a   techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.".

 

   18. Poznámka pod čarou č. 5 se včetně odkazu na tuto poznámku pod čarou   zrušuje.

 

   19.  Za  § 6 se vkládá nový § 6a, který včetně poznámek pod čarou č. 5,   5a, 5b, 6, 6a a 6b zní:

 

   "§ 6a

 

   Energetická náročnost budov

 

   (1)  Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek^5)   musí  zajistit  splnění  požadavků  na  energetickou náročnost budovy a   splnění   porovnávacích   ukazatelů,  které  stanoví  prováděcí  právní   předpis^6a),   a   dále   splnění   požadavků  stanovených  příslušnými   harmonizovanými  českými  technickými normami. Prováděcí právní předpis   stanoví   požadavky   na   energetickou  náročnost  budov,  porovnávací   ukazatele,  metodu  výpočtu energetické náročnosti budovy a podrobnosti   vztahující  se  ke  splnění  těchto  požadavků. Při změnách dokončených   budov  jsou  požadavky plněny pro celou budovu nebo pro změny systémů a   prvků budovy.

 

   (2)  Splnění  požadavků  podle  odstavce  1 dokládá stavebník, vlastník   budovy   nebo  společenství  vlastníků  jednotek  průkazem  energetické   náročnosti  budovy  (dále  jen  "průkaz"),  který musí být přiložen při   prokazování  dodržení  obecných  technických požadavků na výstavbu^5a).   Průkaz  nesmí  být  starší  10  let  a  je  součástí  dokumentace podle   prováděcího právního předpisu při

 

   a) výstavbě nových budov,

 

   b)  při větších změnách dokončených budov s celkovou podlahovou plochou   nad 1000 m2, které ovlivňují jejich energetickou náročnost,

 

   c)  při prodeji nebo nájmu budov nebo jejich částí v případech, kdy pro   tyto  budovy  nastala  povinnost zpracovat průkaz podle písmene a) nebo   b).

 

   (3)  Průkaz  může  být použit pro jednotlivé byty a nebytové prostory u   budov  s  ústředním  vytápěním,  které  je připojeno na zdroj či rozvod   tepelné energie.

 

   (4)  Součástí  průkazu nové budovy nad 1000 m2 celkové podlahové plochy   musí   být   výsledky  posouzení  technické,  ekologické  a  ekonomické   proveditelnosti alternativních systémů vytápění, kterými jsou

 

   a)  decentralizované  systémy  dodávky  energie  založené  na energii z   obnovitelných zdrojů,

 

   b) kombinovaná výroba elektřiny a tepla,

 

   c) dálkové nebo blokové ústřední vytápění, v případě potřeby chlazení,

 

   d) tepelná čerpadla.

 

   (5)  Obsah  průkazu  a  způsob  jeho  zpracování,  včetně  využití  již   zpracovaných  energetických  auditů podle § 9, stanoví prováděcí právní   předpis.

 

   (6)  Provozovatelé budov využívaných pro účely školství, zdravotnictví,   kultury,   obchodu,   sportu,   ubytovacích   a   stravovacích  služeb,   zákaznických   středisek   odvětví  vodního  hospodářství,  energetiky,   dopravy a telekomunikací a veřejné správy o celkové podlahové ploše nad   1000  m2  jsou  povinni  umístit  průkaz  na veřejně přístupném místě v   budově.

 

   (7)  Průkaz  může  vypracovávat  pouze  osoba oprávněná podle § 10 nebo   osoba  autorizovaná podle zvláštního právního předpisu^5b), přezkoušená   ministerstvem  podle  prováděcího  právního předpisu z podrobností jeho   vypracování.

 

   (8)  Požadavky  podle odstavce 1 nemusí být splněny při změně dokončené   budovy  v  případě, že vlastník budovy prokáže energetickým auditem, že   to  není  technicky a funkčně možné nebo ekonomicky vhodné s ohledem na   životnost budovy, její provozní účely nebo pokud to odporuje požadavkům   zvláštního  právního předpisu^6). Požadavky podle odstavce 1 nemusí být   dále  splněny  u  budov  dočasných s plánovanou dobou užívání do 2 let,   budov  experimentálních,  budov  s  občasným  používáním,  zejména  pro   náboženské  činnosti,  obytných  budov,  které  jsou  určeny  k užívání   kratšímu  než  4  měsíce  v  roce, samostatně stojících budov o celkové   podlahové   ploše   menší  než  50  m2  a  budov  obsahujících  vnitřní   technologické  zdroje  tepla.  Požadavky  dále  nemusí  být  splněny  u   výrobních  budov  v  průmyslových  areálech,  u provozoven a neobytných   zemědělských budov s nízkou roční spotřebou energie na vytápění^6a).

 

   (9)  Vlastník  budovy  nebo  společenství  vlastníků jednotek nesmí při   užívání nových budov nebo při užívání budov dokončených po jejich změně   mající  vliv  na  všechny tepelně technické vlastnosti budovy překročit   měrné  ukazatele  spotřeby tepla pro vytápění a chlazení a pro přípravu   teplé vody stanovené prováděcím právním předpisem^6b).

 

   (10)  Stavebník,  vlastník  budovy nebo společenství vlastníků jednotek   musí  vybavit  vnitřní  tepelná  zařízení  budov přístroji regulujícími   dodávku  tepelné  energie  konečným  spotřebitelům v rozsahu stanoveném   prováděcím  právním  předpisem.  Konečný spotřebitel je povinen umožnit   instalaci, údržbu a kontrolu těchto zařízení.

 

   (11) Vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek se musí řídit   pravidly  pro  vytápění  a  chlazení  a  dodávku teplé vody stanovenými   prováděcím právním předpisem^6b). Pravidla se nevztahují na

 

   a) dodávky uskutečňované výhradně pro vlastní osobní potřebu,

 

   b) dodávky uskutečňované pro nebytové prostory za podmínky nepřekročení   limitů  stanovených  prováděcím právním předpisem a neohrožení zdraví a   majetku,

 

   c)  dodávky  uskutečňované  pro  byty, při souhlasu alespoň dvou třetin   nájemníků  nebo vlastníků těchto bytů s odlišnými pravidly, za podmínky   nepřekročení  limitů  stanovených  prováděcím  právním  předpisem^6b) a   neohrožení zdraví a majetku.

 

   5)  Zákon  č.  72/1994  Sb.,  o  vlastnictví  bytů, ve znění pozdějších   předpisů.

 

   5a)  Vyhláška  č.  137/1998  Sb., o obecných technických požadavcích na   výstavbu.

 

   5b)  §  5  odst.  3  písm. a), e) a f) zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu   povolání  autorizovaných  architektů a o výkonu povolání autorizovaných   inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

   6)  Například  zákon  č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění   pozdějších předpisů.

 

   6a)  Vyhláška  č. 291/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti   užití energie při spotřebě tepla v budovách.

 

   6b) Vyhláška č. 152/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a   dodávku  teplé  užitkové  vody,  měrné  ukazatele  spotřeby  tepla  pro   vytápění  a  pro  přípravu  teplé užitkové vody a požadavky na vybavení   vnitřních  tepelných  zařízení  budov  přístroji  regulujícími  dodávku   tepelné energie konečným spotřebitelům.".

 

   20. V § 8 odst. 1 se za slovo "být" vkládají slova "pravdivé a".

 

   21.  V  §  8  se  za  odstavec  3  vkládá nový odstavec 4, který včetně   poznámky pod čarou č. 6c zní:

 

   "(4)  Prodejci  energetických spotřebičů uvedených v prováděcím právním   předpisu^6c)  nesmí tyto spotřebiče nabízet k prodeji bez energetických   štítků. Údaje na štítku musí být pravdivé a v českém jazyce.

 

   6c)  Vyhláška č. 442/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování   energetických  spotřebičů  energetickými  štítky a zpracování technické   dokumentace,  jakož  i  minimální účinnost užití energie pro elektrické   spotřebiče uváděné na trh.".

 

   Dosavadní odstavce 4 až 9 se označují jako odstavce 5 až 10.

 

   22. V § 8 odst. 8 se číslo "6" nahrazuje číslem "7".

 

   23. V § 9 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 6d zní:

 

   "(1)  Energetický  audit provádí energetický auditor. Energetický audit   musí  být  zpracován  s  využitím  energeticky  úsporných  materiálů  a   postupů,  objektivně  a pravdivě. Energetický audit provedený v rozsahu   stanoveném   prováděcím  právním  předpisem^6d)  je  zakončen  písemnou   zprávou, která musí obsahovat

 

   a)  hodnocení současné úrovně posuzovaného energetického hospodářství a   budov,

 

   b)  celkovou  výši  dosažitelných  energetických úspor včetně použitých   vstupních a výstupních údajů a metod výpočtu,

 

   c)  návrh  vybrané  varianty doporučené k realizaci energetických úspor   včetně ekonomického zdůvodnění.

 

   6d) Vyhláška č. 213/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti náležitostí   energetického auditu, ve znění pozdějších předpisů.".

 

   24.  V § 9 odst. 2 se za slovo "vlastník" vkládají slova "a energetický   auditor"  a  na  konci  odstavce  se  doplňují  slova  "  ,  a  to  i v   elektronické podobě".

 

   25. V § 9 odstavec 3 zní:

 

   "(3)  Povinnost  podrobit  energetické hospodářství a budovu, k nimž má   vlastnické nebo jiné užívací právo, energetickému auditu se vztahuje na

 

   a)  každou fyzickou nebo právnickou osobu, která žádá o státní dotaci v   rámci  Programu, pokud instalovaný výkon energetického zdroje přesahuje   200 kW,

 

   b)  organizační složky státu, organizační složky krajů a obcí, hlavního   města Prahy a příspěvkové organizace s celkovou roční spotřebou energie   vyšší, než je prováděcím právním předpisem stanovená hodnota,

 

   c) fyzické nebo právnické osoby, s výjimkou příspěvkových organizací, s   celkovou  roční  spotřebou  energie  vyšší,  než  je prováděcím právním   předpisem stanovená hodnota.".

 

   26. V § 9 odstavec 5 zní:

 

   "(5)  Energetický  audit se neprovádí, jestliže stávající technologická   zařízení  na  výrobu elektřiny a tepelné energie, na přenos elektřiny a   distribuci  elektřiny a na rozvod tepelné energie odpovídají požadavkům   na účinnost užití energie stanoveným zvláštním právním předpisem.".

 

   27. V § 9 se za odstavec 5 vkládají nové odstavce 6 a 7, které znějí:

 

   "(6)  Energetický audit se neprovádí u stávajících budov, jejichž měrná   spotřeba  tepla  při  vytápění  odpovídá  požadavkům  stanoveným  podle   prováděcího   právního   předpisu,   a  u  budov  obsahujících  vnitřní   technologické  zdroje  tepla  v  rozsahu  stanoveném prováděcím právním   předpisem.

 

   (7) Pokud povinnost podle odstavce 3 plní vlastník nebo osoba, která má   jiné užívací právo, má povinnost poskytnout nezbytnou součinnost.".

 

   Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 8 a 9.

 

   28. V § 9 se doplňují odstavce 10 a 11, které znějí:

 

   "(10)  Energetický  audit  může  provést také osoba, která je usazena v   jiném   členském   státě   Evropské  unie,  jestliže  vykonává  činnost   energetického  auditora  na  území České republiky dočasně a ojediněle,   pokud je

 

   a) státním příslušníkem členského státu Evropské unie,

 

   b)  držitelem  oprávnění k výkonu činnosti energetického auditora podle   právních předpisů jiného členského státu Evropské unie.

 

   (11)  Provedení  auditu  osobou  podle odstavce 10 je povinen zadavatel   energetického auditu oznámit ministerstvu.".

 

   29. § 10 včetně poznámek pod čarou č. 6e a 7 zní:

 

   "§ 10

 

   Energetický auditor

 

   (1)  Energetický  auditor je fyzická osoba, která je zapsána do seznamu   energetických   auditorů   vedeného   ministerstvem,   a   to  způsobem   umožňujícím dálkový přístup.

 

   (2) Předpokladem pro zapsání do seznamu energetických auditorů je

 

   a) složení odborné zkoušky,

 

   b) způsobilost k právním úkonům,

 

   c)  bezúhonnost  daná  tím,  že  uchazeč  nebyl pravomocně odsouzen pro   úmyslný trestný čin,

 

   d) požadovaná odborná způsobilost podle odstavce 5.

 

   (3)  Způsob  podání  žádosti  o  složení  odborné zkoušky, její obsah a   průběh  (dále  jen  "zkušební  řád")  stanoví prováděcí právní předpis.   Písemná žádost obsahuje

 

   a)  doklady  o odborné způsobilosti, které zahrnují doklad o vzdělání a   doklad  o  praxi  v  oboru;  při uznávání odborné kvalifikace nebo jiné   způsobilosti  příslušníků  členských  států  Evropské unie se postupuje   podle zvláštního zákona^6e),

 

   b)  kopie  minimálně  2  zpráv  o  energetických auditech provedených v   posledních  2  letech,  na  jejichž  provedení  se  uchazeč  podílel, s   potvrzením o spoluúčasti od provádějícího auditora.

 

   (4)  Odborná  zkouška  se  koná  před  zkušební  komisí, kterou jmenuje   ministerstvo.  Uchazeč obdrží písemné oznámení o termínu a místě konání   zkoušky nejméně 10 dnů před jejím konáním spolu s posudkem předložených   energetických  auditů.  O  průběhu  a  výsledku zkoušky zkušební komise   pořizuje protokol a na jeho základě vydává doklad o zkoušce.

 

   (5)  Odbornou  způsobilost k provádění energetických auditů má ten, kdo   prokáže  ukončené vysokoškolské vzdělání magisterského nebo doktorského   studijního  programu  technického  směru  a  3  roky praxe v oboru nebo   ukončené  středoškolské  vzdělání nebo vzdělání bakalářského studijního   programu technického směru a 5 let praxe v oboru.

 

   (6)  Uchazeč  podává  ministerstvu  písemnou  žádost o zápis do seznamu   energetických   auditorů,   jejíž   vzor   stanoví   prováděcí   právní   předpis^6d).

 

   (7)  K žádosti o zápis do seznamu energetických auditorů podle odstavce   6 se připojí

 

   a) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,

 

   b) doklad o složení odborné zkoušky.

 

   (8)  Pokud  jsou  splněny  podmínky  pro zápis do seznamu energetických   auditorů, obdrží uchazeč osvědčení o odborné způsobilosti energetického   auditora. Nejsou-li splněny podmínky pro zápis do seznamu energetických   auditorů,  obdrží  uchazeč  písemné rozhodnutí ministerstva o zamítnutí   žádosti.

 

   (9)  Ministerstvo  nepřipustí  ke  zkoušce  nebo  nezapíše  do  seznamu   energetických  auditorů  6  let  od  podání  žádosti  uchazeče, který v   žádostech uvedl nepravdivé informace, zejména prokazující jeho odbornou   způsobilost. V opakovaném případě má odmítnutí trvalou platnost.

 

   (10)  Energetický audit nesmí u zadavatele podle § 9 odst. 3 písm. a) a   b) provést energetický auditor, který

 

   a)  má  majetkovou  účast  ve  společnosti  nebo  družstvu,  které jsou   zadavatelem energetického auditu,

 

   b)   je  společníkem  společnosti  nebo  členem  družstva,  které  jsou   zadavatelem,  je  statutárním  orgánem  nebo členem statutárního orgánu   zadavatele anebo je v pracovním nebo obdobném vztahu k zadavateli,

 

   c)  je  osobou  blízkou^7)  osobám,  které mají u fyzických osob nebo v   právnických   osobách,   jež  jsou  zadavatelem  energetického  auditu,   postavení, které by mohlo ovlivnit činnost energetického auditora.

 

   (11)  Energetický  auditor musí být pojištěn pro případ odpovědnosti za   škodu,  která  by  mohla  vzniknout  v  souvislosti  s výkonem činnosti   energetického  auditora,  a  to  tak,  aby rozsah pojistného plnění byl   úměrný  možným škodám, které lze v rozumné míře předpokládat. Pojištění   musí trvat po celou dobu výkonu auditorské činnosti.

 

   (12)  Energetický  auditor  je  povinen  zachovat  mlčenlivost  o všech   skutečnostech  týkajících se fyzické nebo právnické osoby, o kterých se   dozvěděl  v  souvislosti  s  prováděním  energetického  auditu na jejím   energetickém  hospodářství a budovách. Získané skutečnosti nesmí použít   ke  svému  prospěchu  nebo  k prospěchu nebo újmě třetí osoby. Zprostit   energetického  auditora  mlčenlivosti může pouze fyzická nebo právnická   osoba,  na  jejímž  energetickém  hospodářství  a budovách byl proveden   energetický audit, nebo stanoví-li tak jiný zákon.

 

   (13)   Energetický   auditor  opatřuje  zprávu  o  energetickém  auditu   vlastnoručním  podpisem,  svým  jménem  a  číslem, pod nímž je zapsán v   seznamu  energetických  auditorů vedeném ministerstvem. Evidenční číslo   energetického   auditora   nesmí  být  auditorem  používáno  na  jiných   dokumentech, než jsou energetický audit, průkaz budovy, inspekce kotle,   klimatizačního  zařízení, podklady pro výběrová řízení na tyto činnosti   a vyhodnocení účinků plnění energetických auditů.

 

   (14)   Energetický   auditor   je  povinen  vést  chronologický  seznam   energetických  auditů  a ostatních činností opatřených číslem, pod nímž   je zapsán v seznamu energetických auditorů vedeném ministerstvem. Tento   seznam  energetických  auditů  a  ostatních činností za uplynulý rok je   povinen  předložit  na  vyžádání  nebo  každoročně  vždy  do 31. března   ministerstvu,  a  to  i  když  energetické audity nebo ostatní činnosti   neprováděl.

 

   (15)  Seznam energetických auditů a ostatních činností, který předkládá   energetický auditor podle odstavce 14, obsahuje název zadavatele, název   zařízení,  jeho  roční  spotřebu  energie  v GJ, navržené úspory v GJ a   datum,  kdy  byl  energetický  audit,  průkaz  nebo inspekce kotlů nebo   klimatizačních zařízení objednán a vyhotoven.

 

   (16)  Dokumenty podle odstavce 13 označené uchazečem o zápis do seznamu   energetických  auditorů  nebo  energetickým  auditorem se předkládají v   originále nebo notářsky ověřené kopii.

 

   6e)  Zákon  č.  18/2004  Sb.,  o  uznávání  odborné  kvalifikace a jiné   způsobilosti  státních  příslušníků  členských  států Evropské unie a o   změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace).

 

   7) § 116 občanského zákoníku.".

 

   30.  V  §  11  odst. 1 písm. b) se za slovo "energie" vkládají slova "a   energetické náročnosti budov".

 

   31. V § 11 odst. 1 písmena f) a g) znějí:

 

   "f) rozhoduje o obsahovém zaměření zkoušek energetických auditorů, osob   zpracovávajících průkazy podle § 6a odst. 7 nebo provádějících kontroly   podle  §  6 odst. 5 a 8, formě a termínu jejich konání; vydává zkušební   řád pro zkoušky energetických auditorů,

 

   g)  rozhoduje  o  zápisu  do  seznamu  energetických  auditorů a vydává   osvědčení  o  odborné  způsobilosti energetického auditora, dále vydává   osvědčení  o odborné způsobilosti osob zpracovávajících průkazy podle §   6a odst. 7 nebo provádějících kontroly podle § 6 odst. 5 a 8,".

 

   32. V § 11 odst. 1 písm. h) se slova "§ 10 odst. 7 a 8" nahrazují slovy   "§  10  odst.  10  až  14",  za  slovo "provádění" se vkládají slova "a   zpracování" a slovo "stanoveného" se nahrazuje slovem "stanovené".

 

   33.  V  §  11  odst.  1 se na konci písmene h) tečka nahrazuje čárkou a   doplňují se písmena i) a j), která znějí:

 

   "i) uplatňuje stanovisko k politice územního rozvoje a zásadám územního   rozvoje,

 

   j) informuje Evropskou komisi o plnění závazků vyplývajících ze směrnic   a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady.".

 

   34. V § 11 odst. 2 se slova "k tomu určenou" zrušují.

 

   35. Za § 11 se vkládá nový § 11a, který včetně nadpisu zní:

 

   "§ 11a

 

   Řízení o zrušení zápisu v seznamu energetických auditorů

 

   (1) Ministerstvo zruší zápis energetického auditora v seznamu auditorů,   poruší-li auditor povinnosti stanovené mu v § 9 tohoto zákona (dále jen   "provinění").   O  zrušení  zápisu  v  seznamu  energetických  auditorů   rozhoduje  ministerstvo  v  řízení, které se zahajuje na základě podání   doručeného  ministerstvu  nebo na základě podnětu ze Státní energetické   inspekce nebo z úřední moci ministerstva.

 

   (2)  Řízení  o zrušení zápisu v seznamu energetických auditorů může být   zahájeno  do  6  měsíců  ode  dne,  kdy  se  ministerstvo  dozvědělo  o   provinění, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy k provinění došlo.

 

   (3)  Návrh  na  zahájení  řízení  musí  mít  písemnou  formu a musí být   skutkově  vymezen. Důvody uvedené v návrhu na zahájení řízení nesmí být   po zahájení řízení měněny.

 

   (4)  Energetický  auditor,  proti  kterému  je  řízení vedeno, má právo   vyjádřit  se k návrhu podle odstavce 3, k důvodům v návrhu uvedeným, ke   způsobu   zjištění   jeho   provinění,   k  výsledkům  kontroly  Státní   energetické inspekce; dále má právo navrhovat důkazy a jejich doplnění,   klást svědkům nebo znalcům otázky při ústním jednání.

 

   (5)  Ministerstvo může rozhodnout i bez ústního jednání, jestliže s tím   energetický  auditor  souhlasí.  Má se za to, že souhlas je udělen také   tehdy,  nevyjádří-li  energetický  auditor  do 14 dnů od doručení výzvy   ministerstva  svůj nesouhlas s takovým projednáním věci; o tom musí být   ve výzvě poučení.

 

   (6)  Podkladem  pro  vydání  rozhodnutí  jsou  vždy  výsledky  kontroly   provedené  Státní  energetickou  inspekcí;  tato  kontrola se provádí v   řízení nebo může být provedena i před zahájením řízení, jde-li o řízení   zahájené z podnětu Státní energetické inspekce.

 

   (7)  Ministerstvo  může  na návrh Státní energetické inspekce v případě   méně   závažných   provinění  rozhodnout  o  přezkoušení  energetického   auditora. Neuspěje-li energetický auditor při přezkoušení, ministerstvo   zruší rozhodnutím zápis v seznamu energetických auditorů.

 

   (8)  Energetický  auditor  je  povinen  do 14 dnů po nabytí právní moci   rozhodnutí  o  zrušení  zápisu do seznamu energetických auditorů vrátit   ministerstvu originál osvědčení.

 

   (9)   Energetický   auditor,   jemuž   byl   zrušen  zápis  do  seznamu   energetických auditorů, se může přihlásit ke složení zkoušky podle § 10   tohoto  zákona  nejdříve  po  uplynutí  1  roku  od  nabytí právní moci   rozhodnutí o zrušení zápisu do seznamu energetických auditorů.".

 

   36. Hlava V včetně poznámek pod čarou č. 7a a 7b zní:

 

   "HLAVA V

 

   SPRÁVNÍ DELIKTY

 

§ 12

 

Přestupky

 

   (1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

   a)  jako  vlastník  nebo provozovatel kotle spalujícího kapalná, plynná   nebo  pevná  paliva  se  jmenovitým  výkonem  do  200  kW,  nejde-li  o   provozovatele  uvedeného  v § 6 odst. 6, nezajistí pravidelnou kontrolu   jeho účinnosti podle § 6 odst. 2,

 

   b)  jako vlastník nebo provozovatel zařízení sloužícího pro vytápění se   jmenovitým  výkonem  nad  20  kW  a  staršího 15 let od data uvedení do   provozu  nezajistí  jednorázovou  kontrolu kotle nebo vnitřních rozvodů   tepelné energie podle § 6 odst. 3,

 

   c)  jako  vlastník  nebo provozovatel kotle spalujícího kapalná, plynná   nebo   pevná   paliva  se  jmenovitým  výkonem  nad  200  kW  nezajistí   pravidelnou kontrolu jeho účinnosti podle § 6 odst. 4,

 

   d) jako vlastník nebo provozovatel klimatizačního systému se jmenovitým   chladicím  výkonem vyšším než 12 kW nezajistí pravidelnou jeho kontrolu   podle § 6 odst. 7,

 

   e)  jako  vlastník nebo provozovatel zařízení na rozvod tepelné energie   nebo  vlastník  vnitřního rozvodu tepelné energie nebo chladu nezajistí   účinnost  užití  energie  nebo  vybavení rozvodů nebo vnitřních rozvodů   tepelné energie nebo chladu podle § 6 odst. 9,

 

   f)  jako  vlastník nebo provozovatel zařízení pro přenos elektřiny nebo   rozvod  elektřiny  v rozporu s § 6 odst. 9 nevyhodnocuje účinnost užití   elektřiny u všech provozovaných zařízení,

 

   g)  jako  stavebník nebo jako vlastník budovy nesplní požadavky podle §   6a odst. 1, nejde-li o případ podle § 6a odst. 8, nebo v rozporu s § 6a   odst.  2 splnění těchto požadavků nedoloží průkazem podle § 6a odst. 3,   4 a 5,

 

   h)  jako  vlastník  budovy  v  rozporu  s  §  6a odst. 9 překročí měrné   ukazatele  spotřeby tepla pro vytápění nebo chlazení anebo pro přípravu   teplé vody,

 

   i)  jako  stavebník  nebo jako vlastník budovy nevybaví vnitřní tepelné   zařízení budovy přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným   spotřebitelům podle § 6a odst. 10 ve lhůtě podle § 14 odst. 2,

 

   j)  jako  konečný  spotřebitel  v  rozporu  s  §  6a  odst. 10 neumožní   instalaci nebo údržbu a kontrolu přístrojů regulujících dodávku tepelné   energie konečným spotřebitelům,

 

   k)  jako  vlastník budovy se neřídí pravidly pro vytápění nebo chlazení   anebo dodávku teplé vody podle § 6a odst. 11,

 

   l)  jako  vlastník  energetického  hospodářství nebo budovy, které byly   povinně podrobeny energetickému auditu nebo na zpracování jejich auditu   byla  využita  státní  dotace,  neposkytne  na  vyžádání kopii zprávy o   energetickém auditu podle § 9 odst. 2,

 

   m)  jako  osoba  uvedená  v  §  9  odst.  3  písm. a) nebo c) nepodrobí   energetické  hospodářství  nebo  budovu, k nimž má vlastnické nebo jiné   užívací právo, energetickému auditu ve lhůtě podle § 14 odst. 3, nebo

 

   n)  jako  osoba  mající  jiné  užívací  právo  než  právo  vlastnické k   energetickému hospodářství nebo budově neposkytne v rozporu s § 9 odst.   7 vlastníku při plnění povinnosti podle § 9 odst. 3 součinnost.

 

   (2)  Za přestupek podle odstavce 1 písm. f), h), j), k) a n) lze uložit   pokutu  do  50 000 Kč, za přestupek podle odstavce 1 písm. g), i), l) a   m)  pokutu  do 100 000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. a), b),   c), d) a e) pokutu do 200 000 Kč.

 

§ 12a

 

Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob

 

   (1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního   deliktu tím, že

 

   a)  jako  vlastník  nebo provozovatel kotle spalujícího kapalná, plynná   nebo  pevná  paliva  se  jmenovitým  výkonem  do  200  kW,  nejde-li  o   provozovatele  uvedeného  v § 6 odst. 6, nezajistí pravidelnou kontrolu   jeho účinnosti podle § 6 odst. 2,

 

   b)  jako vlastník nebo provozovatel zařízení sloužícího pro vytápění se   jmenovitým  výkonem  nad  20  kW  a  staršího 15 let od data uvedení do   provozu  nezajistí  jednorázovou  kontrolu kotle nebo vnitřních rozvodů   tepelné energie podle § 6 odst. 3,

 

   c)  jako  vlastník  nebo provozovatel kotle spalujícího kapalná, plynná   nebo   pevná   paliva  se  jmenovitým  výkonem  nad  200  kW  nezajistí   pravidelnou kontrolu jeho účinnosti podle § 6 odst. 4,

 

   d) jako vlastník nebo provozovatel klimatizačního systému se jmenovitým   chladicím  výkonem vyšším než 12 kW nezajistí pravidelnou jeho kontrolu   podle § 6 odst. 7,

 

   e)  jako  vlastník nebo provozovatel zařízení na rozvod tepelné energie   nebo  vlastník  vnitřního rozvodu tepelné energie nebo chladu nezajistí   účinnost  užití  energie  nebo  vybavení rozvodů nebo vnitřních rozvodů   tepelné energie nebo chladu podle § 6 odst. 9,

 

   f)  jako  vlastník nebo provozovatel zařízení pro přenos elektřiny nebo   rozvod  elektřiny  v rozporu s § 6 odst. 9 nevyhodnocuje účinnost užití   elektřiny u všech provozovaných zařízení,

 

   g)  jako  stavebník nebo jako vlastník budovy nesplní požadavky podle §   6a odst. 1, nejde-li o případ podle § 6a odst. 8, nebo v rozporu s § 6a   odst.  2 splnění těchto požadavků nedoloží průkazem podle § 6a odst. 3,   4 a 5,

 

   h)  jako  vlastník  budovy  v  rozporu  s  §  6a odst. 9 překročí měrné   ukazatele  spotřeby tepla pro vytápění nebo chlazení anebo pro přípravu   teplé vody,

 

   i)  jako  stavebník  nebo jako vlastník budovy nevybaví vnitřní tepelné   zařízení budovy přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným   spotřebitelům podle § 6a odst. 10 ve lhůtě podle § 14 odst. 2,

 

   j)  jako  konečný  spotřebitel  v  rozporu  s  §  6a  odst. 10 neumožní   instalaci nebo údržbu a kontrolu přístrojů regulujících dodávku tepelné   energie konečným spotřebitelům,

 

   k)  jako  vlastník budovy se neřídí pravidly pro vytápění nebo chlazení   anebo dodávku teplé vody podle § 6a odst. 11,

 

   l)  jako  vlastník  energetického  hospodářství nebo budovy, které byly   povinně podrobeny energetickému auditu nebo na zpracování jejich auditu   byla  využita  státní  dotace,  neposkytne  na  vyžádání kopii zprávy o   energetickém auditu podle § 9 odst. 2,

 

   m)  jako  osoba  uvedená  v  §  9  odst.  3  písm. a) nebo c) nepodrobí   energetické  hospodářství  nebo  budovu, k nimž má vlastnické nebo jiné   užívací právo, energetickému auditu ve lhůtě podle § 14 odst. 3, nebo

 

   n)  jako  osoba  mající  jiné  užívací  právo  než  právo  vlastnické k   energetickému hospodářství nebo budově neposkytne v rozporu s § 9 odst.   7 vlastníku při plnění povinnosti podle § 9 odst. 3 součinnost.

 

   (2) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního   deliktu dále tím, že

 

   a)  jako  držitel  licence  na podnikání v energetických odvětvích nebo   dodavatel  tuhých a kapalných paliv nebo zpracovatel komunálních odpadů   neposkytne pořizovateli na jeho výzvu potřebné podklady a údaje podle §   4 odst. 6,

 

   b)  jako  výrobce  elektřiny  nebo  tepelné  energie  nezajistí  u nově   zřizovaných  zařízení  pro výrobu elektřiny nebo tepelné energie nebo u   zařízení  na  výrobu elektřiny nebo tepelné energie, u nichž se provádí   změna  dokončených  staveb,  minimální účinnost užití energie podle § 6   odst. 1,

 

   c)  jako  výrobce  nebo  dovozce  nebo prodejce uvede na trh spotřebiče   energie v rozporu s § 6 odst. 10,

 

   d)  jako  provozovatel  budov pro účely uvedené v § 6a odst. 6 neumístí   průkaz  na  veřejně  přístupném  místě  v  budově  do  4  let od nabytí   účinnosti tohoto zákona,

 

   e) jako výrobce tepla se zdrojem o součtovém výkonu zdroje vyšším než 5   MWt  v rozporu s § 7 odst. 1 nepodrobí dokumentaci stavby energetickému   auditu z hlediska zavedení výroby elektřiny,

 

   f)  jako  výrobce  elektřiny z tepelných procesů se zdrojem o součtovém   výkonu  zdroje  vyšším  než  10  MWe  v rozporu s § 7 odst. 2 nepodrobí   dokumentaci  stavby  energetickému  auditu  z hlediska zavedení dodávky   tepla,

 

   g) jako tuzemský výrobce nebo dovozce hromadně vyráběných energetických   spotřebičů  v  rozporu  s  §  8 odst. 1 nevybaví tyto spotřebiče štítky   vyhovujícími požadavkům podle § 8 odst. 3, 6 nebo nezpracuje technickou   dokumentaci podle § 8 odst. 7,

 

   h)  jako  prodejce  energetických  spotřebičů  uvedených  v  prováděcím   právním  předpisu^6c)  v  rozporu  s  §  8  odst. 4 nabídne energetický   spotřebič bez energetického štítku, nebo

 

   i)  jako tuzemský výrobce, dovozce nebo distributor hromadně vyráběných   energetických  spotřebičů  použije  v  rozporu  s  §  8 odst. 5 značky,   symboly nebo popisy, které by mohly uvést zákazníka v omyl, nebo

 

   j)  v  rozporu  s  §  8  odst. 8 jako prodejce energetických spotřebičů   nabízející  tyto  spotřebiče  v rámci zásilkového obchodu, v katalozích   nebo jinou cestou, nezajistí, aby se zájemce mohl seznámit s technickou   dokumentací ještě před uzavřením kupní smlouvy.

 

   (3)  Společenství  vlastníků jednotek se dopustí správního deliktu tím,   že

 

   a)  nesplní  požadavky podle § 6a odst. 1, nejde-li o případ podle § 6a   odst.  8,  nebo  v  rozporu  s  §  6a  odst. 2 splnění těchto požadavků   nedoloží průkazem podle § 6a odst. 3, 4 a 5,

 

   b) v rozporu s § 6a odst. 9 překročí měrné ukazatele spotřeby tepla pro   vytápění nebo chlazení anebo pro přípravu teplé vody,

 

   c)  nevybaví  vnitřní  tepelné  zařízení  budovy přístroji regulujícími   dodávku  tepelné  energie konečným spotřebitelům podle § 6a odst. 10 ve   lhůtě podle § 14 odst. 2, nebo

 

   d)  se  neřídí  pravidly pro vytápění nebo chlazení anebo dodávku teplé   vody podle § 6a odst. 11.

 

   (4) Energetický auditor se dopustí správního deliktu tím, že

 

   a)  v rozporu s § 9 odst. 1 zpracuje neobjektivní zprávu o energetickém   auditu,

 

   b)  neposkytne na vyžádání kopii zprávy o energetickém auditu podle § 9   odst. 2,

 

   c) provede energetický audit v případech uvedených v § 10 odst. 10,

 

   d) provede energetický audit bez pojištění podle § 10 odst. 11,

 

   e) poruší povinnost zachovávat mlčenlivost podle § 10 odst. 12,

 

   f)  použije  evidenční  číslo  energetického  auditora v rozporu s § 10   odst. 13, nebo

 

   g)   nevede  chronologický  seznam  energetických  auditů  a  ostatních   činností nebo jej na vyžádání nepředloží podle § 10 odst. 14.

 

   (5) Podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že

 

   a)  jako  osoba provádějící kontrolu kotlů uvedených v § 6 odst. 2 až 4   nesplňuje požadavky uvedené v § 6 odst. 5,

 

   b) jako osoba provádějící kontrolu klimatizačních systémů uvedených v §   6 odst. 7 nesplňuje požadavky podle § 6 odst. 8, nebo

 

   c) jako zpracovatel průkazu nesplňuje požadavky podle § 6a odst. 7.

 

   (6) Za správní delikt se uloží pokuta

 

   a) do 50 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. f), h),   j), k) a n) a odstavce 3 písm. b) a d),

 

   b)  do  100  000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. g),   i), l) a m), odstavce 3 písm. a) a c), odstavce 4 písm. b), c), d), e),   f) a g) a odstavce 5 písm. a), b) a c),

 

   c)  do  200  000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a),   b), c), d) a e),

 

   d)  do 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. a),   d), e), f), h), i) a j) a odstavce 4 písm. a),

 

   e)  do 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. b),   c) a g).

 

§ 12b

 

Společná ustanovení ke správním deliktům

 

   (1)  Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že   vynaložila  veškeré  úsilí,  které  bylo  možno požadovat, aby porušení   právní povinnosti zabránila.

 

   (2)  Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti   správního  deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a   k okolnostem, za nichž byl spáchán.

 

   (3)  Odpovědnost  právnické  osoby  za  správní delikt zaniká, jestliže   správní  orgán  o  něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm   dozvěděl, nejpozději však do 2 let ode dne, kdy byl spáchán.

 

   (4)  Správní  delikty podle tohoto zákona projednává Státní energetická   inspekce^7a).  V  prvním  stupni  územní  inspektorát,  v  jehož územní   působnosti  se  nachází  místo  spáchání  správního deliktu. O odvolání   rozhoduje ústřední inspektorát.

 

   (5)  Na  odpovědnost  za  jednání,  k němuž došlo při podnikání fyzické   osoby^7b) nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona   o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

 

   (6) Pokuty vybírá a vymáhá Státní energetická inspekce.

 

   (7) Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.

 

   7a)  §  92  odst. 1 a § 93 odst. 2 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách   podnikání  a o výkonu státní zprávy v energetických odvětvích a o změně   některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 

   7b) § 2 odst. 2 obchodního zákoníku.".

 

   37.  V  § 13 odst. 2 se doplňuje věta "V těchto řízeních vydává závazná   stanoviska, jejichž rozsah stanoví prováděcí právní předpis.".

 

   38. V § 13 se doplňují odstavce 3 a 4, které znějí:

 

   "(3)  Státní energetická inspekce je dotčeným orgánem státní správy při   pořizování  politiky  územního  rozvoje a územní plánovací dokumentace,   pokud  umisťují nebo mění zdroje energie, distribuční soustavy určené k   distribuci  elektrické energie a plynu, nebo rozvodná tepelná zařízení.   V  těchto  případech  vydává stanovisko v rozsahu stanoveném prováděcím   právním předpisem.

 

   (4)  Prováděcí právní předpis stanoví podmínky pro určení energetických   zařízení, k nimž vydává stanovisko ministerstvo nebo Státní energetická   inspekce.".

 

   39. Za § 13 se vkládá nový § 13a, který zní:

 

   "§ 13a

 

   Kontrola

 

   Kontrolu   dodržování   ustanovení   tohoto  zákona  upravuje  zvláštní   zákon^2).".

 

   40.  V  § 14 odst. 2 se slova "§ 6 odst. 7" nahrazují slovy "§ 6a odst.   10".

 

   41. V § 14 odstavec 5 zní:

 

   "(5) Ministerstvo vydá vyhlášku k provedení § 6 až 10 a § 13.".

 

   42.  V  §  14 odst. 7 písm. a) se slova "Českou energetickou agenturou"   nahrazují slovy "ministerstvem".

 

   Čl.II

 

   Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona

 

   Předseda  vlády  se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění   zákona  č.  406/2000  Sb., o hospodaření energií, jak vyplývá ze zákonů   jej měnících.

 

   Čl.III

 

   Účinnost

 

   Tento  zákon  nabývá  účinnosti  dnem  1.  července  2006,  s  výjimkou   ustanovení bodu 17 § 6 odst. 2, 3 a 4, která nabývají účinnosti dnem 1.   ledna  2007,  a  bodu  17  §  6  odst.  7 a bodu 19 § 6a odst. 2, která   nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2009.

 

Zaorálek v. r.

 

Klaus v. r.

 

Paroubek v. r.