Zákon č. 186/2006 Sb. ze dne 14. března 2006

o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění

Zákon č. 186/2006 Sb., ze dne 14. března 2006

o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění

 

   Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

 

Změna zákona o státní památkové péči

 

Čl.I

 

   Zákon  č.  20/1987  Sb.,  o  státní  památkové péči, ve znění zákona č.   425/1990 Sb., zákona č. 242/1992 Sb., zákona č. 361/1999 Sb., zákona č.   122/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 146/2001 Sb., zákona č.   320/2002  Sb., zákona č. 18/2004 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č.   1/2005  Sb.,  zákona č. 3/2005 Sb. a nálezu Ústavního soudu vyhlášeného

   pod č. 240/2005 Sb., se mění takto:

 

   1. Poznámka pod čarou č. 1 zní:

 

   "1)  Zákon  č.  183/2006  Sb.,  o  územním  plánování  a stavebním řádu   (stavební zákon).".

 

   2. V § 11 odst. 1 větě první se slova "po předchozí dohodě s příslušným   orgánem"   nahrazují   slovy   "na   základě  závazného  stanoviska^2a)   příslušného orgánu".

 

   Poznámka pod čarou č. 2a zní:

 

   "2a) § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.".

 

   3. V § 11 odstavec 3 zní:

 

   "(3)  Správní úřady a orgány krajů a obcí vydávají svá rozhodnutí podle   zvláštních  právních  předpisů,  jimiž  mohou  být dotčeny zájmy státní   památkové  péče  na  ochraně  nebo  zachování  kulturních  památek nebo   památkových  rezervací  a  památkových zón a na jejich vhodném využití,   jen   na   základě  závazného  stanoviska^2a)  obecního  úřadu  obce  s   rozšířenou  působností,  a  jde-li  o  národní kulturní památky, jen na   základě závazného stanoviska krajského úřadu.".

 

   4. V § 12 odst. 1 se odkaz na poznámku pod čarou č. 3 nahrazuje odkazem   na poznámku pod čarou č. 1 a poznámka pod čarou č. 3 se zrušuje.

 

   5.  V  §  14  odst.  2 se slova "stavební změně" nahrazují slovy "změně   stavby, terénním úpravám, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění   stavby,  úpravě dřevin" a na konci textu odstavce 2 se doplňují slova "   ,  není-li  tato  jeho  povinnost  podle  tohoto zákona nebo na základě   tohoto zákona vyloučena (§ 17)".

 

   6. V § 14 odstavec 4 zní:

 

   "(4)  V  územním  řízení,  při  vydání  územního  souhlasu a v řízení o   povolení   staveb,  změn  staveb,  terénních  úprav^1),  umístění  nebo   odstranění  zařízení, odstranění stavby a udržovacích prací, prováděném   v  souvislosti  s  úpravou  území,  na němž uplatňuje svůj zájem státní   památková  péče9),  nebo  v  souvislosti  s  obnovou  nemovité kulturní   památky,  popřípadě  se  stavbou, změnou stavby, terénními úpravami^1),   umístěním   nebo   odstraněním   zařízení,   odstraněním   stavby  nebo   udržovacími pracemi na nemovitosti podle odstavce 2, rozhoduje stavební   úřad v souladu se závazným stanoviskem obecního úřadu obce s rozšířenou   působností,  jde-li  o  nemovitou národní kulturní památku, se závazným   stanoviskem krajského úřadu.".

 

   7.  V  §  14  odst.  5  se  slova "drobnou stavbu, stavební úpravu nebo   udržovací   práce"  nahrazují  slovy  "stavbu,  změnu  stavby,  terénní   úpravy^1),  umístění  nebo  odstranění zařízení, odstranění stavby nebo   udržovací práce".

 

   8.  V  §  14  odst.  7 se slova "stavební změny" nahrazují slovy "změny   stavby,  terénních úprav, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění   stavby, úpravy dřevin".

 

   9.  V  §  15  odst. 3 větě první se slovo "stavebního" nahrazuje slovem   "vyvlastňovacího"  a ve větě druhé se slovo "stavební" nahrazuje slovem   "vyvlastňovací".

 

   10. Poznámka pod čarou č. 12 zní:

 

   "12)  Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k   pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění).".

 

   11. V § 17 odstavec 1 zní:

 

   "(1)  Vyžaduje-li  to  ochrana  nemovité  kulturní  památky nebo jejího   prostředí,  vydá  obecní úřad obce s rozšířenou působností po vyjádření   odborné  organizace státní památkové péče územní rozhodnutí o ochranném   pásmu^1)  a  určí,  u  kterých nemovitostí v ochranném pásmu, nejsou-li   kulturní  památkou,  nebo  u  jakých druhů prací na nich, včetně úpravy   dřevin,  je  vyloučena  povinnost  vyžádat si předem závazné stanovisko   podle  § 14 odst. 2; tato povinnost je vyloučena vždy, jde-li o stavbu,   změnu  stavby,  udržovací  práce,  umístění  nebo  odstranění zařízení,   jejichž  provedením  se  nezasahuje žádným způsobem do vnějšího vzhledu   této  nemovitosti.  Obecní  úřad  obce  s  rozšířenou působností může v   ochranném  pásmu  omezit  nebo zakázat určitou činnost nebo učinit jiná   vhodná opatření na základě závazného stanoviska dotčeného orgánu.".

   Poznámka pod čarou č. 14 se zrušuje.

 

   12.  V  §  17  odst.  2  se odkaz na poznámku pod čarou č. 15 nahrazuje   odkazem  na  poznámku  pod  čarou  č.  12 a poznámka pod čarou č. 15 se   zrušuje.

 

   13. V § 17 se za odstavec 4 vkládají nové odstavce 5 a 6, které znějí:

 

   "(5)  O  změně  ochranného  pásma  nemovité  národní  kulturní památky,   památkové  rezervace  nebo  památkové zóny rozhoduje obecní úřad obce s   rozšířenou  působností  na  návrh  krajského  úřadu,  který tento návrh   předem dohodne s ministerstvem kultury.

 

   (6)  Obecní úřad obce s rozšířenou působností může po vyjádření odborné   organizace  státní  památkové  péče  pravomocné rozhodnutí vydané podle   odstavce 1 nebo 3 změnit, pokud se změnil účel, pro který bylo ochranné   pásmo vymezeno, a může je i zrušit, pokud zanikl předmět ochrany.".

   Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 7.

 

   14.  V  §  23  odst.  6  se odkaz na poznámku pod čarou č. 18 nahrazuje   odkazem  na  poznámku  pod  čarou  č.  1  a poznámka pod čarou č. 18 se   zrušuje.

 

   15. Za § 23a se vkládá nový § 23b, který včetně nadpisu zní:

 

   "§ 23b

 

   Plány území s archeologickými nálezy

 

   (1)  Kraj  může  vydat v dohodě s ministerstvem kultury nařízením kraje   plán  území  s  archeologickými  nálezy  v kraji nebo ve vymezené části   kraje,  ve kterém se vyznačí území, na nichž se vyskytují nebo se mohou   odůvodněně   vyskytovat   archeologické  nálezy,  a  který  slouží  pro   zabezpečení  archeologického  dědictví17a)  a  jako  podklad pro plnění   oznamovací povinnosti stavebníka podle § 22 odst. 2.

 

   (2)  Plán  území  s archeologickými nálezy lze vydat na dobu nejdéle 20   let.

 

   (3)  Plán  území s archeologickými nálezy lze změnit, pokud se významně   změnily  vědecké poznatky o archeologických nálezech a jejich výskytu v   území. Pro vydání změny plánu území s archeologickými nálezy se použije   odstavec 1 obdobně.

 

   (4)  Archeologický  ústav  a  odborná  organizace státní památkové péče   poskytují  kraji  na  požádání  bezplatně  potřebnou  odbornou  pomoc a   odborné  podklady,  údaje a informace nezbytné pro vydání plánu území s   archeologickými nálezy.

 

   (5)  Náležitosti  a  obsah plánu území s archeologickými nálezy stanoví   ministerstvo kultury prováděcím právním předpisem.".

 

   16.  V  §  26  odst.  2  se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které   včetně poznámky pod čarou č. 18b zní:

 

   "c)  uplatňuje  stanovisko  k  politice  územního  rozvoje  a k zásadám   územního  rozvoje, a dále stanovisko k územně plánovací dokumentaci pro   území,  ve kterém je památková rezervace, nebo nemovitá věc nebo soubor   nemovitých věcí zapsané na Seznamu světového dědictví^18b), a ve vztahu   k tomuto území uplatňuje stanovisko k vymezení zastavěného území,

 

   18b)  Úmluva  o  ochraně  světového  kulturního  a přírodního dědictví,   vyhlášená ve Sbírce zákonů pod č. 159/1991 Sb.".

 

   Dosavadní písmena c) až j) se označují jako písmena d) až k).

 

   17.  V  §  28  odst. 2 se za písmeno b) vkládají nová písmena c) až e),   která včetně poznámky pod čarou č. 19 znějí:

 

   "c)  uplatňuje  stanovisko k územně plánovací dokumentaci pro území, ve   kterém  je  památková  zóna  nebo  nemovitá  národní  kulturní památka,   nejde-li  o působnost ministerstva kultury podle § 26 odst. 2 písm. c),   a  ve vztahu k tomuto území uplatňuje stanovisko k vymezení zastavěného   území,

 

   d)  je  dotčeným  orgánem  k zabezpečení nepředvídaných nálezů kulturně   cenných  předmětů,  detailů  stavby nebo archeologických nálezů, k nimž   došlo  při  řízení  nebo postupu podle zvláštního právního předpisu^1),   nejde-li  o  nálezy učiněné při přípravě nebo provádění obnovy kulturní   památky  nebo  při  přípravě  nebo  provádění  prací  v  území, na němž   uplatňuje svůj zájem státní památková péče9),

 

   e)  vydává jako dotčený orgán na návrh nebo z vlastního podnětu závazné   stanovisko^2a)  a  poskytuje  další  podklady do řízení vedených jinými   správními  úřady  než  orgány  státní  památkové  péče podle zvláštních   právních  předpisů^19),  jde-li  o  zabezpečení péče o národní kulturní   památky,

 

   19) Například zákon č. 183/2006 Sb.".

 

   Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena f) a g).

 

   18. V § 28 odst. 2 písm. f) se slova "státní stavební dohled" nahrazují

   slovem "dozor".

 

   19. V § 29 odst. 2 písmeno b) zní:

 

   "b)  zabezpečuje  předpoklady  pro  komplexní péči o kulturní památky a   nemovitosti,  které  nejsou  kulturní  památkou,  ale  jsou v památkové   rezervaci,  v  památkové  zóně  nebo  v  ochranném  pásmu  (§  17), a v   souvislosti  s  tím vydává jako dotčený orgán na návrh nebo z vlastního   podnětu  závazné  stanovisko^2a)  a  poskytuje další podklady do řízení   vedených  jinými správními úřady než orgány státní památkové péče podle   zvláštních právních předpisů^19),".

 

   20. V § 29 odst. 2 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:

 

   "c)  uplatňuje  stanovisko k územně plánovací dokumentaci pro území, ve   kterém  je  nemovitá  kulturní  památka  nebo  ochranné  pásmo nemovité   kulturní   památky,   nemovité   národní  kulturní  památky,  památkové   rezervace  nebo  památkové  zóny,  nejde-li  o  působnost  ministerstva   kultury  podle  §  26  odst.  2 písm. c) nebo působnost krajského úřadu   podle  §  28  odst.  2  písm.  c), a ve vztahu k tomuto území uplatňuje   stanovisko k vymezení zastavěného území,".

 

   Dosavadní písmena c) až h) se označují jako písmena d) až i).

 

   21. V § 29 odst. 2 písmeno g) zní:

 

   "g)  vykonává  dozor  při obnově kulturních památek a při stavbě, změně   stavby,   terénních   úpravách,   umístění  nebo  odstranění  zařízení,   odstranění  stavby  nebo udržovacích pracích na nemovitosti, která není   kulturní  památkou, ale je v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo   v ochranném pásmu (§ 17) z hlediska státní památkové péče^1),".

 

   Poznámka pod čarou č. 20 se zrušuje.

 

   22.  V  §  32 odst. 2 se na konci textu písmene c) doplňují slova "a je   současně poskytovatelem údajů podle zvláštního právního předpisu^1)".

 

   23.  V  § 35 odst. 1 písm. h) se slova "stavební změnu" nahrazují slovy   "změnu  stavby,  terénní  úpravy,  umístění  nebo  odstranění zařízení,   odstranění  stavby,  úpravu  dřevin"  a  na  konci  textu písmene h) se   doplňují  slova  "  ,  nejde-li  o  případ  vyloučení povinnosti tohoto   vlastníka (správce, uživatele) vyžádat si závazné stanovisko (§ 17)".

 

   24.  V  § 39 odst. 1 písm. g) se slova "stavební změnu" nahrazují slovy   "změnu  stavby,  terénní  úpravy,  umístění  nebo  odstranění zařízení,   odstranění  stavby,  úpravu  dřevin"  a  na  konci  textu písmene g) se   doplňují  slova  "  ,  nejde-li  o  případ  vyloučení povinnosti tohoto   vlastníka (správce, uživatele) vyžádat si závazné stanovisko (§ 17)".

 

   25. Za § 44 se vkládá nový § 44a, který zní:

 

   "§ 44a

 

   Závazné  stanovisko podle § 14 odst. 1 a 2, je-li vydáno orgánem státní   památkové péče ve věci, o které není příslušný rozhodovat stavební úřad   podle  zvláštního  právního  předpisu^1), je samostatným rozhodnutím ve   správním  řízení,  jinak je úkonem učiněným dotčeným orgánem pro řízení   vedené  stavebním  úřadem.  Stanoviska  uplatněná  k  politice územního   rozvoje a územně plánovací dokumentaci nejsou správním rozhodnutím.".

 

   26.  V  §  45 odst. 1 se za slova "§ 20 odst. 4," vkládají slova "§ 23b   odst. 5,".

 

   27. V § 45 odst. 2 písm. a) se číslo "5" nahrazuje číslem "7".

 

ČÁST DRUHÁ

 

Změna autorského zákona

 

   Čl.II

 

   V  §  3  písm.  a) zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech   souvisejících  s  právem autorským a o změně některých zákonů (autorský   zákon),  se  za  slovo  "rozhodnutí,"  vkládají  slova "opatření obecné   povahy,".

 

ČÁST TŘETÍ

 

Změna zákona o ochraně veřejného zdraví

 

   Čl.III

 

   Zákon  č.  258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých   souvisejících  zákonů,  ve  znění  zákona  č.  254/2001  Sb., zákona č.   274/2001  Sb.,  zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č.   86/2002  Sb., zákona č. 120/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č.   320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č.   362/2003 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 326/2004 Sb., zákona č.   562/2004 Sb., zákona č. 125/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č.   381/2005 Sb., zákona č. 392/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č.   59/2006 Sb. a zákona č. 74/2006 Sb., se mění takto:

 

   1.  V § 41 odst. 3 se za slova "skupin 2 až 4" vkládají slova " , jakož   i  opatření  k  předcházení  a  omezení  rizik souvisejících s expozicí   azbestu".

 

   2.  V  §  80  odst.  1  se na konci písmene p) tečka nahrazuje čárkou a   doplňuje se písmeno r), které zní:

 

   "r) uplatňuje stanovisko k politice územního rozvoje z hlediska ochrany   veřejného zdraví včetně hodnocení a řízení zdravotních rizik.".

 

   3. V § 82 odst. 2 se za písmeno i) vkládá nové písmeno j), které zní:

 

   "j)  uplatňovat  stanoviska  k  územně plánovací dokumentaci z hlediska   ochrany veřejného zdraví včetně hodnocení a řízení zdravotních rizik,".

 

   Dosavadní písmena j) až u) se označují jako písmena k) až v).

 

   4.  V § 94 se na konci odstavce 1 doplňují věty "Stanoviska uplatněná k   politice   územního  rozvoje  a  územně  plánovací  dokumentaci  nejsou   správním  rozhodnutím.  Stanoviska  vydávaná  podle  tohoto zákona jako   podklad  pro  rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu nebo územní   souhlas anebo ohlášení stavby jsou závazným stanoviskem podle správního   řádu^56a) a nejsou samostatným rozhodnutím ve správním řízení.".

 

   Poznámka pod čarou č. 56a zní:

 

   "56a) § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.".

 

ČÁST ČTVRTÁ

 

Změna lázeňského zákona

 

   Čl.IV

 

   Zákon  č.  164/2001  Sb.,  o  přírodních  léčivých  zdrojích,  zdrojích   přírodních  minerálních  vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských   místech  a  o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve   znění  zákona  č.  76/2002  Sb.,  zákona  č.  320/2002  Sb. a zákona č.   444/2005 Sb., se mění takto:

 

   1. V § 33 odst. 3 se slovo "stavební" nahrazuje slovem "vyvlastňovací".

 

   Poznámka pod čarou č. 6 zní:

 

   "6)  Zákon  č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k   pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění).".

 

   2. § 37 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 22, 23 a 23a zní:

 

   "§ 37

 

   Závazné stanovisko k některým činnostem

 

   (1)  V  ochranných  pásmech a na území lázeňského místa je ministerstvo   pro pořizování politiky územního rozvoje a územně plánovací dokumentace   a v územním řízení^22) dotčeným orgánem.

 

   (2)  V  ochranném  pásmu zdroje a na území lázeňského místa, pokud dále   není  stanoveno jinak, nelze podle zvláštních právních předpisů^23) bez   závazného stanoviska ministerstva

 

   a)  schválit plán hlavních povodí, plány oblastí povodí a plány rozvoje   vodovodů a kanalizací,

 

   b)   povolit   hornickou  činnost  nebo  činnost  prováděnou  hornickým   způsobem, pokud je spojena se zásahem do pozemku,

 

   c) vydat povolení k provedení trhacích prací,

 

   d)  vydat  rozhodnutí  o  pozemkových  úpravách a vydat pozemky v rámci   náhradních restitucí,

 

   e)  vydat  povolení  k  nakládání  s podzemními vodami podle zvláštního   právního předpisu^23a),

 

   f)  vydat  povolení k nakládání s povrchovými vodami, povolení k vodním   dílům a k některým činnostem a udělit souhlas vodoprávním úřadem, pokud   nesouvisí se stavbami uvedenými v odstavci 3 písm. b),

 

   g) schválit lesní hospodářské plány a předat lesní hospodářské osnovy.

 

   (3)  V  ochranném  pásmu zdroje a na území lázeňského místa, pokud dále   není  stanoveno jinak, nelze podle zvláštního právního předpisu^22) bez   závazného  stanoviska  ministerstva,  pokud  bylo  uplatněno  ve  lhůtě   stanovené  zvláštním právním předpisem, vydat územní rozhodnutí, územní   souhlas,  stavební  povolení,  souhlas  stavebního  úřadu  s  ohlášenou   stavbou,   kolaudační  souhlas,  rozhodnutí  o  změně  užívání  stavby,   povolení  k odstranění stavby, terénních úprav a zařízení nebo nařízení   odstranění stavby, terénních úprav a zařízení pro

 

   a)  stavby,  změny  staveb, terénní úpravy, zařízení a údržby staveb ve   vnitřním  území  lázeňského  místa  a  v  ochranném  pásmu I. stupně, s   výjimkou  stavebních  úprav,  při nichž se zachovává vnější půdorysné a   výškové  ohraničení  stavby  a  zároveň  nedochází  ke  změně v užívání   stavby,

 

   b)  stavby,  změny  staveb, terénní úpravy, zařízení a údržby staveb ve   vnějším  území  lázeňského  místa  a  v  ochranném  pásmu II. stupně, s   výjimkou  těch,  které  jsou v souladu s územně plánovací dokumentací a   které zároveň

 

   1. nevyžadují rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas,

 

   2. nevyžadují stavební povolení ani ohlášení,

 

   3. vyžadují ohlášení,

 

   4.  mají  charakter staveb pro bydlení, staveb pro rekreaci, staveb pro   shromažďování většího počtu osob, staveb pro obchod, staveb ubytovacích   zařízení,   staveb   škol,  předškolních,  školských  a  tělovýchovných   zařízení  a  současně nezasahují do hloubky více než 6 metrů pod úroveň   terénu,

 

   5.  mají  charakter  liniových  staveb a současně nezasahují do hloubky   více než 2 metry pod úroveň terénu,

 

   c)  stavby pro rekreaci a zřízení rekreační oblasti na území lázeňského   místa.

 

   (4)  V  ochranných  pásmech nelze bez závazného stanoviska ministerstva   provádět geologické práce spojené se zásahem do pozemku.

 

   (5)  Vodoprávní  úřad  v ochranných pásmech zdrojů, jejichž výtěžkem je   pouze  neuhličitá voda, vykonává kompetence stanovené v odstavcích 2 až   4.

 

   (6)  V  ochranných  pásmech  a  na  území  lázeňského  místa se závazné   stanovisko  ministerstva  podle  odstavce  2  písm.  b),  c), e) a f) a   odstavců  3  a  4  nevydá  podle  tohoto  zákona,  pokud je jeho vydání   nahrazeno  postupem  v  řízení  o  vydání  integrovaného povolení podle   zákona  o  integrované  prevenci a omezování znečištění, o integrovaném   registru  znečišťování  a o změně některých zákonů (zákon o integrované   prevenci). Ostatní ustanovení tohoto zákona tím nejsou dotčena.

 

   22)  Zákon  č.  183/2006  Sb.,  o  územním  plánování  a stavebním řádu   (stavební zákon).

 

   23)  Například  zákon  č.  289/1995  Sb., o lesích a o změně a doplnění   některých  zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č.   44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve   znění  pozdějších  předpisů, zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti,   výbušninách  a  o  státní  báňské správě, ve znění pozdějších předpisů,   zákon  č.  254/2001  Sb.,  o  vodách  a o změně některých zákonů (vodní   zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 

   23a)  §  8  až 13 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších   předpisů.".

 

   3. V § 38 se slovo "souhlas" nahrazuje slovy "závazné stanovisko".

 

   4.  V § 43 se na konci odstavce 2 doplňují věty "Stanoviska uplatněná k   politice   územního  rozvoje  a  územně  plánovací  dokumentaci  nejsou   správním  rozhodnutím.  Souhlasy  a  stanoviska  vydávané  podle tohoto   zákona  jako  podklad pro rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu   nebo  územní  souhlas  anebo  ohlášení stavby jsou závazným stanoviskem   podle  správního řádu^25a) a nejsou samostatným rozhodnutím ve správním   řízení.".

 

   Poznámka pod čarou č. 25a zní:

 

   "25a) § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.".

 

 

 

 

 

ČÁST PÁTÁ

 

Změna zákona o požární ochraně

 

   Čl.V

 

   Zákon  č.  133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 425/1990   Sb.,  zákona č. 40/1994 Sb., zákona č. 203/1994 Sb., zákona č. 163/1998   Sb.,  zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 237/2000 Sb., zákona č. 320/2002   Sb. a zákona č. 413/2005 Sb., se mění takto:

 

   1. V § 24 odst. 2 se slova "staveb a" zrušují.

 

   2. V § 24 se doplňuje odstavec 3, který zní:

 

   "(3)   Ministerstvo  stanoví  prováděcím  právním  předpisem  technické   podmínky  požární ochrany pro navrhování, výstavbu nebo užívání staveb,   a to za účelem omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě, omezení   šíření  požáru  na  sousední  stavby,  evakuace osob a zvířat v případě   ohrožení   stavby  požárem  nebo  při  požáru  a  umožnění  účinného  a   bezpečného  zásahu  jednotek  požární ochrany. Pro podrobnější vymezení   těchto   podmínek  lze  využít  hodnot  a  postupů  stanovených  českou   technickou normou nebo jiným technickým dokumentem upravujícím podmínky   požární ochrany staveb.".

 

   3. V § 31 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 3f zní:

 

   "(3)  Státní požární dozor podle odstavce 1 písm. b) a c) se nevykonává   u  staveb nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení. U ohlašovaných   staveb  podle  zvláštního právního předpisu^3f) se státní požární dozor   vykonává

 

   a)  u  podzemních staveb, jejichž zastavěná plocha nepřesahuje 300 m2 a   hloubka 3 m,

 

   b) u staveb, jejichž zastavěná plocha nepřesahuje 300 m2 a výška 10 m a   staveb  hal  o  zastavěné ploše do 1000 m2 a výšce do 15 m, pokud budou   nejvýše  s  jedním nadzemním podlažím, nepodsklepené a budou povolovány   jako stavby dočasné na dobu nejdéle 3 let,

 

   c)  u  stavebních  úprav  pro  změny v užívání části stavby, kterými se   nezasahuje  do  nosných  konstrukcí  stavby,  nemění  se  její vzhled a   nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí,

 

   d)  u  udržovacích  prací  na  stavbě,  pokud  mohou negativně ovlivnit   požární bezpečnost,

 

   e)  u  změny  v užívání stavby, pro kterou je podle zvláštního právního   předpisu^3f) třeba souhlas nebo rozhodnutí stavebního úřadu.

 

   3f)  Zákon  č.  183/2006  Sb.,  o  územním  plánování  a stavebním řádu   (stavební zákon).".

 

   4.  Na  konci  §  95  se doplňují věty "Stanoviska uplatněná k politice   územního   rozvoje  a  územně  plánovací  dokumentaci  nejsou  správním   rozhodnutím.  Stanoviska  vydávaná podle tohoto zákona jako podklad pro   rozhodnutí  podle zvláštního právního předpisu nebo územní souhlas jsou   závazným  stanoviskem  podle  správního  řádu^11)  a nejsou samostatným   rozhodnutím ve správním řízení.".

 

   Poznámka pod čarou č. 11 zní:

 

   "11) § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.".

 

   5. § 99 včetně poznámky pod čarou č. 12 zní:

 

   "§ 99

 

   Autorizovaný  inženýr nebo technik, kterému byla udělena autorizace pro   požární  bezpečnost  staveb^12) (dále jen "autorizovaná osoba"), je při   realizaci  technických  podmínek  požární  ochrany  staveb  stanovených   prováděcím právním předpisem vydaným podle § 24 odst. 3 oprávněn použít   postup  odlišný  od  postupu,  který stanoví česká technická norma nebo   jiný  technický  dokument  upravující  podmínky  požární  ochrany.  Při   použití takového postupu však musí autorizovaná osoba dosáhnout alespoň   stejného  výsledku,  kterého  by  dosáhla při postupu podle prováděcího   právního předpisu vydaného podle § 24 odst. 3.

 

   12)  Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů   a  o  výkonu  povolání  autorizovaných  inženýrů  a techniků činných ve   výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.".

 

   Čl.VI

 

   Přechodná ustanovení

 

   1.  Výkon  státního  požárního  dozoru podle § 31 odst. 1 písm. b) a c)   zahájený  před  účinností  tohoto  zákona  se dokončí podle dosavadních   právních předpisů.

 

   2.  Stanoviska  vydaná  podle § 31 odst. 4 před účinností tohoto zákona   zůstávají   pro  účely  stavebního  řízení  podle  zvláštního  právního   předpisu^3f) v platnosti do 2 let od nabytí účinnosti tohoto zákona.

 

   3. Po nabytí účinnosti tohoto zákona se při ověřování dodržení podmínek   podle  §  31  odst.  1  písm. c) spojeného zpravidla s místním šetřením   zjišťuje,   zda  stavba  odpovídá  požadavkům  vyplývajícím  z  požárně   bezpečnostního  řešení, podmínkám vyplývajícím ze stavebního povolení a   stanoviskům  vydaným  k  této  dokumentaci  ještě před účinností tohoto   zákona.

 

   4. Stanovením postupu a lhůt podle bodů 1 až 3 nejsou dotčeny požadavky   na stavební výrobky stanovené zvláštním právním předpisem^13).

 

   5.  Jedná-li  se  o  stavby,  nad kterými není vykonáván státní požární   dozor  podle  §  31  odst.  3,  postupuje  stavební úřad při posuzování   požární  bezpečnosti staveb, které bylo zahájeno před nabytím účinnosti   tohoto  zákona,  podle  bodů 1 a 2; pokud si stavební úřad před nabytím   účinnosti  tohoto zákona vyžádal k posouzení požární bezpečnosti staveb   odbornou pomoc orgánu vykonávajícího státní požární dozor, postupuje se   podle bodů 1 a 2.

 

ČÁST ŠESTÁ

 

Změna zákona o integrovaném záchranném systému

 

   Čl.VII

 

   Zákon  č.  239/2000  Sb.,  o  integrovaném záchranném systému a o změně   některých  zákonů,  ve znění zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 20/2004   Sb., se mění takto:

 

   1. V § 7 odst. 2 se za písmeno g) vkládá nové písmeno h), které zní:

 

   "h) uplatňuje stanovisko k politice územního rozvoje z hlediska ochrany   obyvatelstva  a civilního nouzového plánování při přípravě na mimořádné   události,".

 

   Dosavadní písmena h) až j) se označují jako písmena i) až k).

 

   2.  V  §  7  odst.  7  se  na konci písmene h) čárka nahrazuje tečkou a   písmeno i) se zrušuje.

 

   3.  V  § 10 se na konci odstavce 5 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se   písmeno j), které zní:

 

   "j)  uplatňuje stanovisko k zásadám územního rozvoje z hlediska ochrany   obyvatelstva  a civilního nouzového plánování při přípravě na mimořádné   události.".

 

   4.  V  § 12 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se   písmeno i), které zní:

 

   "i)  uplatňuje  stanoviska  k  územním  plánům  a  regulačním  plánům z   hlediska  své  působnosti  v  požární  ochraně, integrovaném záchranném   systému a ochraně obyvatelstva při přípravě na mimořádné události.".

 

   5. V § 15 odstavec 5 zní:

 

   "(5)  Obecní  úřad  je dotčeným orgánem z hlediska ochrany obyvatelstva   při  rozhodování  o  umisťování  a  povolování staveb, změnách staveb a   změnách  v  užívání  staveb,  odstraňování  staveb  a při rozhodování o   povolení a odstraňování terénních úprav a zařízení.".

 

   6.  V § 33 se na konci odstavce 1 doplňují věty "Stanoviska uplatněná k   politice   územního  rozvoje  a  územně  plánovací  dokumentaci  nejsou   správním  rozhodnutím.  Stanoviska  vydávaná  podle  tohoto zákona jako   podklad  pro  rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu nebo územní   souhlas anebo ohlášení stavby jsou závazným stanoviskem podle správního   řádu^25a) a nejsou samostatným rozhodnutím ve správním řízení.".

 

   Poznámka pod čarou č. 25a zní:

 

   "25a) § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.".

 

   7. V § 35 se odstavec 4 zrušuje.

 

   Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 4.

 

   8. V části třetí se hlava II včetně nadpisu zrušuje.

 

ČÁST SEDMÁ

 

Změna zákona o obcích (obecní zřízení)

 

   Čl.VIII

 

   Zákon  č.  128/2000  Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č.   273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č.   311/2002  Sb., zákona č. 313/2002 Sb., zákona č. 59/2003 Sb., zákona č.   22/2004  Sb., zákona č. 216/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č.   421/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č.   413/2005 Sb. a zákona č. 61/2006 Sb., se mění takto:

 

   1.  V  §  84  odst.  2  se  písmeno  b) včetně poznámky pod čarou č. 28   zrušuje.

 

   Dosavadní písmena c) až y) se označují jako písmena b) až x).

 

   2.  V  § 84 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se   písmeno y), které zní:

 

   "y) plnit úkoly stanovené zvláštním právním předpisem.".

 

ČÁST OSMÁ

 

Změna zákona o krajích (krajské zřízení)

 

   Čl.IX

 

   Zákon  č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění zákona č.   273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č.   231/2002  Sb.,  nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 404/2002 Sb.,   zákona č. 229/2003 Sb., zákona č. 216/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb.,   zákona  č. 421/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb.   a zákona č. 413/2005 Sb., se mění takto:

 

   1. V § 35 odst. 2 se písmeno e) zrušuje.

 

   Dosavadní písmena f) až v) se označují jako písmena e) až u).

 

   2.  V  § 59 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se   písmeno n), které zní:

 

   "n) plnit úkoly stanovené zvláštním právním předpisem.".

 

ČÁST DEVÁTÁ

 

Změna zákona o hlavním městě Praze

 

   Čl.X

 

   Zákon  č.  131/2000  Sb.,  o  hlavním  městě  Praze, ve znění zákona č.   145/2001 Sb., zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č.   450/2001 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 312/2002 Sb., zákona č.   320/2002  Sb., zákona č. 22/2004 Sb., zákona č. 216/2004 Sb., zákona č.   257/2004 Sb., zákona č. 387/2004 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č.   499/2004  Sb., zákona č. 501/2004 Sb. a zákona č. 626/2004 Sb., se mění   takto:

 

   1. V § 18 odst. 1 se písmeno a) zrušuje.

 

   Dosavadní písmena b) až i) se označují jako písmena a) až h).

 

   2. V § 59 odst. 2 písmeno c) zní:

 

   "c)  vydávat územně plánovací dokumentaci pro celé území hlavního města   Prahy,".

 

   3. V § 59 odst. 2 se písmeno e) zrušuje.

 

   Dosavadní písmena f) až v) se označují jako písmena e) až u).

 

   4. V § 89 odst. 1 se písmeno g) zrušuje.

 

   Dosavadní písmena h) až o) se označují jako písmena g) až n).

 

ČÁST DESÁTÁ

 

Změna zákona o hospodaření energií

 

   Čl.XI

 

   Zákon  č.  406/2000  Sb.,  o  hospodaření  energií,  ve znění zákona č.   359/2003  Sb., zákona č. 694/2004 Sb. a zákona č. 180/2005 Sb., se mění   takto:

 

   1.  V  §  4  se  na  konci  textu odstavce 2 doplňují slova "s výjimkou   technických řešení navrhujících umístění staveb a zařízení".

 

   2.  V  §  6  odst.  4  se  za  slova "Vlastník budovy" vkládá slovo " ,   stavebník".

 

ČÁST JEDENÁCTÁ

 

Změna energetického zákona

 

   Čl.XII

 

   Zákon  č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy   v  energetických  odvětvích  a  o  změně  některých zákonů (energetický   zákon), ve znění zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 262/2002 Sb., zákona   č.  309/2002  Sb.,  zákona  č.  278/2003  Sb., zákona č. 356/2003 Sb. a   zákona č. 670/2004 Sb., se mění takto:

 

   1.  V  § 16 se na konci písmene g) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se   písmeno h), které zní:

 

   "h) uplatňuje stanovisko k politice územního rozvoje a zásadám územního   rozvoje.".

 

   2. V § 24 odst. 4 se slovo "stavební" nahrazuje slovem "vyvlastňovací".

 

   3. V § 25 odst. 5 se slovo "stavební" nahrazuje slovem "vyvlastňovací".

 

   4. V § 46 odstavec 11 zní:

 

   "(11)  Pokud to technické a bezpečnostní podmínky umožňují a nedojde-li   k ohrožení života, zdraví nebo bezpečnosti osob, fyzická nebo právnická   osoba   provozující   příslušné   části   elektrizační   soustavy  nebo   provozovatel přímého vedení

 

   a)  stanoví  písemně  podmínky  pro realizaci veřejně prospěšné stavby,   pokud se prokáže nezbytnost jejího umístění v ochranném pásmu,

 

   b)  může udělit písemný souhlas se stavbou neuvedenou v písmenu a) nebo   s činností v ochranném pásmu, který musí obsahovat podmínky, za kterých   byl udělen.".

 

   5. V § 46 se za odstavec 11 vkládá nový odstavec 12, který zní:

 

   "(12)  Podmínky  nebo  souhlas  se připojují k návrhu regulačního plánu   nebo návrhu na vydání územního rozhodnutí a orgán, který je příslušný k   vydání   regulačního   plánu   nebo   územního   rozhodnutí,   podmínky   nepřezkoumává.".

 

   Dosavadní odstavec 12 se označuje jako odstavec 13.

 

   6. V § 58 odst. 2 se slovo "stavební" nahrazuje slovem "vyvlastňovací".

 

   7. V § 59 odst. 2 se slovo "stavební" nahrazuje slovem "vyvlastňovací".

 

   8. V § 60 odst. 2 se slovo "stavební" nahrazuje slovem "vyvlastňovací".

 

   9. V § 68 odstavec 6 zní:

 

   "(6) Pokud to technické a bezpečnostní podmínky umožňují a nedojde-li k   ohrožení  života,  zdraví nebo bezpečnosti osob, fyzická nebo právnická   osoba provozující příslušnou plynárenskou soustavu či podzemní zásobník   plynu nebo přímý plynovod či plynovodní přípojku

 

   a)  stanoví  písemně  podmínky  pro realizaci veřejně prospěšné stavby,   pokud se prokáže nezbytnost jejího umístění v ochranném pásmu,

 

   b) může udělit písemný souhlas se stavební činností, umisťováním staveb   neuvedených  v  písmenu  a),  zemními  pracemi,  zřizováním  skládek  a   uskladňováním  materiálu  v  ochranném  pásmu;  souhlas  musí obsahovat   podmínky, za kterých byl udělen.".

 

   10. V § 68 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní:

 

   "(7) Podmínky nebo souhlas se připojují k návrhu regulačního plánu nebo   návrhu  na  vydání  územního  rozhodnutí  a orgán, který je příslušný k   vydání   regulačního   plánu   nebo   územního   rozhodnutí,   podmínky   nepřezkoumává.".

 

   Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 8.

 

   11. V § 69 odstavec 3 zní:

 

   "(3) Pokud to technické a bezpečnostní podmínky umožňují a nedojde-li k   ohrožení  života,  zdraví  nebo  bezpečnosti  osob, lze v bezpečnostním   pásmu

 

   a)  realizovat  veřejně  prospěšnou stavbu, pokud se prokáže nezbytnost   jejího   umístění  v  bezpečnostním  pásmu,  jen  na  základě  podmínek   stanovených  fyzickou  nebo právnickou osobou, která odpovídá za provoz   příslušného plynového zařízení,

 

   b)  umístit stavbu neuvedenou v písmenu a) pouze po předchozím písemném   souhlasu  fyzické  nebo  právnické  osoby,  která  odpovídá  za  provoz   příslušného plynového zařízení.".

 

   12.   V   §   76   odst.   7   se  slovo  "stavební"  nahrazuje  slovem

   "vyvlastňovací".

 

   13. V § 87 odstavec 4 zní:

 

   "(4)  V  ochranném  pásmu  zařízení,  která slouží pro výrobu či rozvod   tepelné  energie,  i  mimo  ně  je zakázáno provádět činnosti, které by   mohly  ohrozit tato zařízení, jejich spolehlivost a bezpečnost provozu.   Pro  realizaci  veřejně  prospěšné  stavby, pokud se prokáže nezbytnost   jejího umístění v ochranném pásmu, stanoví provozovatel tohoto zařízení   podmínky.  Ostatní  stavební  činnosti, umisťování staveb, zemní práce,   uskladňování materiálu, zřizování skládek a vysazování trvalých porostů   v  ochranných  pásmech  je  možno provádět pouze po předchozím písemném   souhlasu  provozovatele tohoto zařízení. Podmínky pro realizaci veřejně   prospěšné  stavby  nebo  souhlas,  který  musí  obsahovat  podmínky, za   kterých byl udělen, se připojují k návrhu regulačního plánu nebo návrhu   na  vydání  územního  rozhodnutí;  orgán,  který  je příslušný k vydání   regulačního plánu nebo územního rozhodnutí, podmínky nepřezkoumává.".

 

   14. V § 94 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 15 zní:

 

   "(2) Státní energetická inspekce, jako dotčený správní orgán, uplatňuje   stanoviska  k územnímu plánu a regulačnímu plánu a závazná stanoviska v   územním řízení a stavebním řízení^15).

 

   15)  Zákon  č.  183/2006  Sb.,  o  územním  plánování  a stavebním řádu   (stavební zákon).

 

   § 13 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií.".

 

   15. V § 96 se na konci odstavce 1 doplňují věty "Stanoviska uplatněná k   politice   územního  rozvoje  a  územně  plánovací  dokumentaci  nejsou   správním  rozhodnutím.  Stanoviska  vydávaná  podle  tohoto zákona jako   podklad  pro  rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu nebo územní   souhlas anebo ohlášení stavby jsou závazným stanoviskem podle správního   řádu^17) a nejsou samostatným rozhodnutím ve správním řízení.".

 

   Poznámka pod čarou č. 17 zní:

 

   "17) § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.".

 

ČÁST DVANÁCTÁ

 

Změna zákona o podpoře regionálního rozvoje

 

   Čl.XIII

 

   Zákon  č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění zákona   č. 320/2002 Sb., se mění takto:

 

   1.  V  §  5 odst. 2 se za slova "plánovací podklady" vkládají slova " ,   politiku územního rozvoje".

 

   2. V § 19 se doplňuje odstavec 3, který zní:

   "(3)  Podpory  podle  tohoto  zákona  nesmí  být poskytnuty v rozporu s   politikou územního rozvoje nebo územně plánovací dokumentací.".

 

ČÁST TŘINÁCTÁ

 

Změna lesního zákona

 

   Čl.XIV

 

   Zákon  č.  289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů   (lesní  zákon), ve znění zákona č. 238/1999 Sb., zákona č. 67/2000 Sb.,   zákona  č. 132/2000 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb.,   zákona  č. 149/2003 Sb., zákona č. 1/2005 Sb. a zákona č. 444/2005 Sb.,   se mění takto:

 

   1.   V   §   14  odst.  1  se  slovo  "Zpracovatelé"  nahrazuje  slovem   "Projektanti".

 

   2.  V  § 14 se na konci odstavce 2 doplňuje věta "Souhlas vydávaný jako   podklad pro rozhodnutí o umístění stavby nebo územní souhlas a dále pro   rozhodnutí  o  povolení  stavby,  zařízení  nebo  terénních úprav anebo   jejich  ohlášení  je  závazným  stanoviskem podle správního řádu^10a) a   není samostatným rozhodnutím ve správním řízení.".

 

   Poznámka pod čarou č. 10a zní:

 

   "10a) § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.".

 

   3. V § 48 odst. 1 se písmena c) a d) zrušují.

 

   Dosavadní písmena e) až s) se označují jako písmena c) až p).

 

   4. V § 48 odst. 2 se za písmeno a) vkládají nová písmena b) a c), která   znějí:

 

   "b)  uplatňují  stanovisko  k  územně plánovací dokumentaci, pokud není   příslušný kraj nebo ministerstvo,

 

   c) vydávají souhlas k vydání územního rozhodnutí, jímž mají být dotčeny   pozemky  určené  k  plnění  funkcí  lesa  do  výměry  1  ha, pokud není   příslušný  kraj,  a  souhlas k vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo   využití území do 50 m od okraje lesa (§ 14 odst. 2),".

 

   Dosavadní písmena b) až g) se označují jako písmena d) až i).

 

   5. V § 48a odst. 1 se písmena b) až d) zrušují.

 

   Dosavadní písmena e) až r) se označují jako písmena b) až n).

 

   6. V § 48a odst. 2 se vkládají nová písmena a) až c), která znějí:

 

   "a)  uplatňuje  stanovisko  k  územně plánovací dokumentaci, pokud tato   dokumentace  umisťuje  rekreační a sportovní stavby na pozemky určené k   plnění funkcí lesa, není-li příslušné ministerstvo,

 

   b) uplatňuje stanovisko k územním plánům obcí s rozšířenou působností,

 

   c)  vydává  souhlas k vydání územního rozhodnutí, jímž mají být dotčeny   pozemky  určené  k plnění funkcí lesa těžbou nevyhrazených nerostů nebo   jímž mají být dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa o výměře 1 ha   a více,".

 

   Dosavadní písmena a) až f) se označují jako písmena d) až i).

 

   7. V § 49 odst. 2 se písmeno a) zrušuje.

 

   Dosavadní písmena b) až e) se označují jako písmena a) až d).

 

   8. V § 49 odst. 3 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:

 

   "c)  uplatňuje  stanovisko  k  politice  územního  rozvoje  a k zásadám   územního rozvoje,".

 

   Dosavadní písmena c) až m) se označují jako písmena d) až n).

 

   9.  V § 58 se na konci odstavce 2 doplňuje věta "Stanoviska uplatněná k   politice   územního  rozvoje  a  územně  plánovací  dokumentaci  nejsou   správním rozhodnutím.".

 

   Poznámka pod čarou č. 30 zní:

 

   "30) § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.".

 

ČÁST ČTRNÁCTÁ

 

Změna zákona o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech

 

   Čl.XV

 

   Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o   změně  zákona  č.  229/1991  Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a   jinému  zemědělskému  majetku,  ve  znění pozdějších předpisů, ve znění   zákona č. 309/2002 Sb. a zákona č. 53/2004 Sb., se mění takto:

 

   1. V § 2 větě poslední se slovo "závazný" nahrazuje slovem "nezbytný".

 

   2. Poznámka pod čarou č. 4 zní:

 

   "4)  Zákon  č.  183/2006  Sb.,  o  územním  plánování  a stavebním řádu   (stavební zákon).".

 

   3.  V  § 3 odst. 3 větě druhé se slova "současně zastavěném území obce,   pozemky  v zastavitelném území obce" nahrazují slovy "zastavěném území,   pozemky v zastavitelných plochách".

 

   4.  V  §  9  odst. 12 se slovo "obce" zrušuje a na konci odstavce 12 se   doplňuje  věta "V ostatních případech musí být plán společných zařízení   dohodnut s úřadem územního plánování.".

 

   5.  V § 9 odst. 14 větě druhé se slova "současně zastavěném území obce,   pozemky  v zastavitelném území obce" nahrazují slovy "zastavěném území,   pozemky v zastavitelných plochách".

 

   6.  V  §  14  odst. 8 písm. a) se slova "současně zastavěném území obce   nebo v zastavitelném území obce" nahrazují slovy "zastavěném území nebo   v zastavitelných plochách".

 

   7.  V  §  20  odst.  1  se na konci textu písmene d) doplňují slova " ;   uplatňují stanoviska k územním plánům a regulačním plánům".

 

   8. V § 22 písmeno f) zní:

 

   "f)  zabezpečuje  v dohodě s krajským úřadem vazbu pozemkových úprav na   zásady územního rozvoje.".

 

ČÁST PATNÁCTÁ

 

Změna veterinárního zákona

 

   Čl.XVI

 

   Zákon  č.  166/1999  Sb.,  o  veterinární  péči  a  o  změně  některých   souvisejících  zákonů  (veterinární  zákon), ve znění zákona č. 29/2000   Sb.,  zákona č. 154/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 76/2002   Sb., zákona č. 120/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002   Sb., zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 444/2005   Sb. a zákona č. 48/2006 Sb., se mění takto:

 

   1. V § 49 odst. 1 písmeno i) zní:

 

   "i)  vydává  závazné posudky pro stavební řízení, ohlášení stavby a pro   kolaudační souhlas a osvědčuje splnění požadavků a podmínek stanovených   pro zacházení se živočišnými produkty,".

 

   2. V § 49 odst. 1 se za písmeno i) vkládá nové písmeno j), které zní:

 

   "j)  uplatňuje stanoviska k územním plánům, regulačním plánům a závazná   stanoviska v územním řízení z hlediska veterinární péče,".

 

   Dosavadní písmena j) až u) se označují jako písmena k) až v).

 

   3.  V  §  56  úvodní  část  odstavce  1  zní:  "Závazný  posudek orgánu   veterinární  správy,  který  není správním rozhodnutím, je podkladem ve   stavebním  řízení,  pro  ohlášení  stavby  a  pro  vydání  kolaudačního   souhlasu a musí být vyžádán".

 

   4.  V § 76 se na konci odstavce 1 doplňují věty "Stanoviska uplatněná k   územně  plánovací dokumentaci nejsou správním rozhodnutím. Stanoviska a   posudky  vydávané podle tohoto zákona jako podklad pro rozhodnutí podle   zvláštního  právního předpisu nebo územní souhlas anebo ohlášení stavby   jsou závazným stanoviskem podle správního řádu^39) a nejsou samostatným   rozhodnutím ve správním řízení.".

 

   Poznámka pod čarou č. 39 zní:

 

   "39) § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.".

 

   5.  V  §  77a  větě  první se slova "v územním, stavebním a kolaudačním   řízení" nahrazují slovy "ve stavebním řízení, pro ohlášení stavby a pro   vydání kolaudačního souhlasu".

 

ČÁST ŠESTNÁCTÁ

 

Změna vodního zákona

 

   Čl.XVII

 

   Zákon  č.  254/2001  Sb.,  o  vodách  a o změně některých zákonů (vodní   zákon),  ve znění zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona   č. 274/2003 Sb., zákona č. 20/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb. a zákona   č. 444/2005 Sb., se mění takto:

 

   1.  V § 5 odst. 3 větě druhé se slova "kolaudační rozhodnutí" nahrazují   slovy "kolaudační souhlas".

 

   2. V § 23 odst. 2 se za slovo "jsou" vkládá slovo "nezbytným".

 

   3. V § 50 písm. g) se slovo "současně" a slovo "obce" zrušují.

 

   4. V § 51 odst. 1 písm. c) se slovo "současně" a slovo "obce" zrušují.

 

   5.  V  §  66  odst.  2  se  slova "současně zastavěných územích obcí, v   územích  určených  k  zástavbě" nahrazují slovy "zastavěných územích, v   zastavitelných plochách".

 

   6. V § 66 odst. 5 se za slovo "úřady" vkládají slova "a orgány územního   plánování".

 

   7.  V  §  106  se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se   odstavec 2, který zní:

 

   "(2)  Obecní  úřady obcí s rozšířenou působností uplatňují stanoviska k   územním  plánům  a  regulačním plánům, s výjimkou územních plánů těchto   obcí.".

 

   8. V § 107 se vkládá nové písmeno a), které zní:

 

   "a) uplatňovat stanoviska k zásadám územního rozvoje a k územním plánům   obcí s rozšířenou působností,".

 

   Dosavadní písmena a) až x) se označují jako písmena b) až y).

 

   9.  V § 107 se na konci písmene y) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se   písmeno z), které zní:

 

   "z)  vyžadovat od vlastníků (správců) vodních děl I. až III. kategorie,   kterým      byla      uložena      povinnost     zajistit     provádění   technicko-bezpečnostního  dohledu, zpracování údajů o parametrech možné   zvláštní  povodně,  zejména  charakteristiky  průtokových  vln a rozsah   ohroženého  území,  a  jejich poskytnutí příslušným povodňovým orgánům,   orgánům krizového řízení a složkám integrovaného záchranného systému.".

 

   10. V § 108 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

 

   "(2)   Ministerstvo  zemědělství  a  Ministerstvo  životního  prostředí   uplatňují stanoviska k politice územního rozvoje.".

 

   Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 3 až 6.

 

   11. V § 126 se odstavec 6 zrušuje.

 

   12. Část osmá se včetně nadpisu zrušuje.

 

ČÁST SEDMNÁCTÁ

 

Změna zákona o zajišťování obrany České republiky

 

   Čl.XVIII

 

   V  §  6  odst.  1  zákona  č.  222/1999 Sb., o zajišťování obrany České   republiky,  ve  znění  zákona  č.  320/2002 Sb., se na konci písmene g)   tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:

 

   "h) uplatňuje stanovisko k politice územního rozvoje a územně plánovací   dokumentaci z hlediska zájmů obrany České republiky.".

 

ČÁST OSMNÁCTÁ

 

Změna zákona o dráhách

 

   Čl.XIX

 

   Zákon  č.  266/1994  Sb.,  o  dráhách, ve znění zákona č. 189/1999 Sb.,   zákona  č.  23/2000 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb.,   zákona  č.  77/2002  Sb.,  nálezu  Ústavního  soudu  vyhlášeného pod č.   144/2002 Sb., zákona č. 175/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č.   320/2002  Sb.,  zákona  č. 103/2004 Sb. a zákona č. 1/2005 Sb., se mění   takto:

 

   1.  V  §  7  odst.  2 větě první se slovo "rozhodnutí" nahrazuje slovem   "souhlasu".

 

   2.  V  § 56 se na konci písmene c) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se   písmeno d), které zní:

 

   "d) uplatňuje stanoviska k politice územního rozvoje a územně plánovací   dokumentaci z hlediska zájmů a záměrů ve věcech drah.".

 

   3. Za § 56 se vkládá nový § 56a, který zní:

 

   "§ 56a

 

   Obecní  úřady  uplatňují  stanovisko  k  územně plánovací dokumentaci z   hlediska dráhy speciální, tramvajové, trolejbusové a lanové, pokud není   příslušné ministerstvo.".

 

   4.  Na  konci  §  64 se doplňuje věta "Souhlas drážního správního úřadu   podle  §  7  odst. 3 a § 9 odst. 1 vydávaný jako podklad pro rozhodnutí   stavebního  úřadu  podle  zvláštního  právního předpisu, územní souhlas   nebo  ohlášení  stavby  je  závazným stanoviskem podle správního řádu a   není samostatným rozhodnutím ve správním řízení.".

 

ČÁST DEVATENÁCTÁ

 

Změna zákona o vnitrozemské plavbě

 

   Čl.XX

 

   Zákon  č.  114/1995  Sb.,  o  vnitrozemské  plavbě,  ve znění zákona č.   358/1999 Sb., zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č.   320/2002   Sb.,  zákona  č.  118/2004  Sb.  a  nálezu  Ústavního  soudu   vyhlášeného pod č. 327/2005 Sb., se mění takto:

 

   1.  Na  konci  §  4  se  doplňují věty "V této působnosti uplatňuje též   stanoviska   k   politice   územního   rozvoje  a  k  územně  plánovací   dokumentaci. Tato stanoviska nejsou správním rozhodnutím.".

 

   2. V § 5 odst. 3 se slova "ve správním řízení" zrušují.

 

   3.  V § 5 se doplňuje odstavec 4, který včetně poznámek pod čarou č. 2a   a 2b zní:

 

   "(4) Souhlas plavebního úřadu podle odstavce 3 nebo souhlas se zřízením   přístavu  podle  §  6  odst.  2  vydávaný  jako  podklad pro rozhodnutí   stavebního úřadu podle zvláštního právního předpisu^2a), územní souhlas   nebo ohlášení stavby je závazným stanoviskem podle správního řádu^2b) a   není samostatným rozhodnutím ve správním řízení.

 

   2a)  Zákon  č.  183/2006  Sb.,  o  územním  plánování  a stavebním řádu   (stavební zákon).

 

   2b) § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.".

 

ČÁST DVACÁTÁ

 

Změna zákona o pozemních komunikacích

 

   Čl.XXI

 

   Zákon  č.  13/1997  Sb.,  o  pozemních komunikacích, ve znění zákona č.   102/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 489/2001 Sb., zákona č.   256/2002 Sb., zákona č. 259/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č.   358/2003  Sb.,  zákona č. 186/2004 Sb. a zákona č. 80/2006 Sb., se mění   takto:

 

   1.  V  §  16  odst.  2  se  slovo  "nebo"  nahrazuje  čárkou a za slovo   "komunikace"   se   vkládají  slova  "nebo  veřejně  přístupné  účelové   komunikace".

 

   Poznámka pod čarou č. 5 zní:

 

   "5)  Zákon  č.  183/2006  Sb.,  o  územním  plánování  a stavebním řádu   (stavební zákon).".

 

   2. § 17 včetně poznámek pod čarou č. 7 a 8 zní:

 

   "§ 17

 

   (1)  Pro uskutečnění stavby dálnice, silnice nebo místní komunikace lze   vlastnické  právo  ke  stavbě,  pozemku  a  zařízení  vyvlastnit  podle   zvláštního  právního předpisu^7). Právo odpovídající věcnému břemenu je   právem,   které   podle   zvláštního   právního  předpisu^8)  opravňuje   stavebníka ke zřízení požadované stavby na dotčeném pozemku.

 

   (2)   Jestliže   byla  zřízena  stavba  dálnice,  silnice  nebo  místní   komunikace  na  cizím  pozemku  a vlastníku této stavby se prokazatelně   nepodařilo  dosáhnout  majetkoprávního vypořádání s vlastníkem pozemku,   je příslušný speciální stavební úřad oprávněn na návrh vlastníka stavby   zřídit věcné břemeno, které je nezbytné pro výkon vlastnického práva ke   stavbě.

 

   (3)  Součástí  rozhodnutí  podle  odstavců  1  a  2  je  stanovení výše   jednorázové náhrady podle zvláštního právního předpisu^7).

 

   7)  Zákon  č.  184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k   pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění).

 

   8) § 110 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb.".

 

   3.  V  §  25 se na konci odstavce 1 doplňuje věta "Souhlas vlastníka se   zvláštním  užíváním podle odstavce 6 písm. c) bodu 3 a odstavce 6 písm.   d)  se nevyžaduje v případě, že se jedná o veřejně prospěšnou stavbu; k   návrhu  na  zvláštní  užívání může vlastník uplatnit námitky, o kterých   rozhodne silniční správní úřad.".

 

   4. V § 30 odstavec 3 zní:

 

   "(3)  Souvisle  zastavěným  územím obce (dále jen "území") je pro účely   určení  silničního  ochranného  pásma  podle tohoto zákona území, které   splňuje tyto podmínky:

 

   a) na území je postaveno pět a více staveb,

 

   b) mezi jednotlivými stavbami, jejichž půdorys se pro tyto účely zvětší   po  celém  obvodu o 5 m, nebude spojnice delší než 75 m. Spojnice tvoří   rohy  zvětšeného  půdorysu  jednotlivých  staveb  (u oblouků se použijí   tečny).  Spojnice  mezi  zvětšenými  půdorysy staveb, spolu se stranami   upravených půdorysů staveb, tvoří území.

 

   Ochranné  pásmo  může být zřízeno s ohledem na stanovené podmínky pouze   po  jedné  straně  dálnice,  silnice  nebo  místní  komunikace I. a II.   třídy.".

 

   5.  V  § 40 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se   písmena f) a g), která znějí:

 

   "f) uplatňuje stanovisko k politice územního rozvoje,

 

   g)  uplatňuje  stanovisko  k  územně  plánovací  dokumentaci  a závazné   stanovisko  v  územním  řízení  z  hlediska řešení dálnic, rychlostních   silnic a silnic I. třídy.".

 

   6.  V  § 40 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se   písmeno f), které zní:

 

   "f)  uplatňuje  stanovisko  k  územně  plánovací  dokumentaci a závazné   stanovisko  v  územním  řízení  z  hlediska  řešení  silnic  II. a III.   třídy.".

 

   7.  V § 40 odst. 4 písm. a) se za slova "III. třídy" vkládají slova " ,   místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací".

 

   8. V § 40 odst. 4 písmeno c) zní:

 

   "c) uplatňují stanovisko k územním plánům a regulačním plánům a závazné   stanovisko  v územním řízení, pokud není příslušné Ministerstvo dopravy   nebo krajský úřad.".

 

   9.  V  §  40  odst.  5  se na konci písmene c) čárka nahrazuje tečkou a

   písmeno d) se zrušuje.

 

   10. Poznámka pod čarou č. 19 zní:

 

   "19) Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.".

 

   11. V § 44 se na konci odstavce 1 doplňují věty "Stanoviska uplatněná k   politice   územního  rozvoje  a  územně  plánovací  dokumentaci  nejsou   správním  rozhodnutím.  Souhlasy  a  stanoviska  vydávaná  podle tohoto   zákona  jako  podklad pro rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu   nebo  územní  souhlas  anebo  ohlášení stavby jsou závazným stanoviskem   podle  správního řádu^19a) a nejsou samostatným rozhodnutím ve správním   řízení.".

 

   Poznámka pod čarou č. 19a zní:

 

   "19a) § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.".

 

 

ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ

 

Změna zákona o civilním letectví

 

   Čl.XXII

 

   Zákon  č.  49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona   č.  455/1991  Sb.,  o  živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve   znění  pozdějších  předpisů, ve znění zákona č. 189/1999 Sb., zákona č.   146/2000 Sb., zákona č. 258/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č.   167/2004 Sb. a zákona č. 413/2005 Sb., se mění takto:

 

   1.  V  §  36  odst.  4 se slova "kolaudační rozhodnutí" nahrazují slovy   "kolaudační souhlas".

 

   2.  V  § 88 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se   písmeno p), které zní:

 

   "p) uplatňuje stanovisko k politice územního rozvoje a územně plánovací   dokumentaci z hlediska zájmů letecké dopravy.".

 

   3.  Na  konci  §  95  se doplňují věty "Stanoviska uplatněná k politice   územního   rozvoje  a  územně  plánovací  dokumentaci  nejsou  správním   rozhodnutím. Souhlas úřadu vydávaný podle § 40, 41 a § 89 písm. q) jako   podklad  pro  rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu nebo územní   souhlas  jsou  závazným  stanoviskem  podle správního řádu^8a) a nejsou   samostatným rozhodnutím ve správním řízení.".

 

   Poznámka pod čarou č. 8a zní:

 

   "8a) § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.".

 

ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ

 

Změna zákona o elektronických komunikacích

 

   Čl.XXIII

 

   Zákon  č.  127/2005  Sb.,  o  elektronických  komunikacích  a  o  změně   některých  souvisejících  zákonů (zákon o elektronických komunikacích),   ve  znění  zákona  č.  290/2005  Sb.  a zákona č. 361/2005 Sb., se mění   takto:

 

   1. V § 104 odstavec 4 včetně poznámky pod čarou č. 44a zní:

 

   "(4)  Nedojde-li  s  vlastníkem  dotčené nemovitosti k uzavření písemné   smlouvy  o  smlouvě  budoucí o zřízení věcného břemene podle odstavce 3   nebo  prokáže-li  podnikatel  zajišťující  veřejnou komunikační síť, že   vlastník  dotčené nemovitosti není znám nebo není určen anebo proto, že   je  prokazatelně  nedosažitelný  nebo  nečinný  nebo  je-li vlastnictví   nemovitosti  sporné,  či  vlastník  v dispozici s ní omezen, rozhodne o   návrhu  podnikatele  zajišťujícího  veřejnou komunikační síť na zřízení   věcného   břemene   vyvlastňovací   úřad   podle   zvláštního  právního   předpisu^44a).  Podnikatel  zajišťující  veřejnou  komunikační síť může   vykonávat  oprávnění  uvedená  v  rozhodnutí  vyvlastňovacího  úřadu  o   omezení vlastnického práva k dotčené nemovitosti ode dne vykonatelnosti   tohoto rozhodnutí.

 

   44a)  Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k   pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění).".

 

   2.  V § 147 odst. 2 se slovo "nebo" nahrazuje slovem "a," slova "obecný   stavební" se nahrazují slovem "vyvlastňovací" a na konci textu odstavce   2 se doplňují slova " , pokud s výkonem oprávnění nebylo započato".

 

   3. Část osmnáctá se včetně nadpisu zrušuje.

 

ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ

 

Změna zákona o geologických pracích

 

   Čl.XXIV

 

   Zákon  č.  62/1988  Sb.,  o geologických pracích a o Českém geologickém   úřadu,  ve znění zákona č. 543/1991 Sb., zákonného opatření č. 369/1992   Sb.,  zákona č. 366/2000 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 18/2004   Sb., zákona č. 3/2005 Sb. a zákona č. 444/2005 Sb., se mění takto:

 

   1. V § 13 odstavec 1 zní:

 

   "(1)  Orgány  územního  plánování  a  stavební  úřady vycházejí při své   činnosti  z  výsledků geologických prací s cílem zajistit v co největší   míře  zejména  ochranu  zjištěných  a předpokládaných ložisek nerostů a   zdrojů  podzemních  vod  a  vytvářet  podmínky  pro  jejich  hospodárné   využití.".

 

   2.  V § 13 se na konci odstavce 2 doplňuje věta "Ministerstvo uplatňuje   stanovisko  k politice územního rozvoje, územně plánovací dokumentaci a   závazné   stanovisko^5c)  při  územním  řízení  z  hlediska  zvláštních   podmínek geologické stavby území.".

 

   Poznámka pod čarou č. 5c zní:

 

   "5c) § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.".

 

   3.  V  §  13  odst.  3  větě první se slova "orgány územního plánování"   nahrazují  slovy  "stavební úřady" a slova "s jeho předchozím souhlasem   nebo  po  splnění  jím  stanovených  podmínek"  se  nahrazují slovy "na   základě jeho závazného stanoviska^5c)".

 

ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ

 

Změna zákona o odpadech

 

   Čl.XXV

 

   Zákon  č.  185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů,   ve  znění  zákona  č.  477/2001  Sb.,  zákona č. 76/2002 Sb., zákona č.   275/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č.   167/2004 Sb., zákona č. 188/2004 Sb., zákona č. 317/2004 Sb., zákona č.   7/2005 Sb. a zákona č. 444/2005 Sb., se mění takto:

 

   1.  V  §  14 odst. 4 se slova "Kolaudační rozhodnutí, vydané" nahrazují   slovy "Kolaudační souhlas, vydaný".

 

   2.  V  §  72  odst.  1  se na konci písmene p) tečka nahrazuje čárkou a   doplňuje se písmeno r), které zní:

 

   "r) uplatňuje stanovisko k politice územního rozvoje.".

 

   3.  V  §  78  odst.  2  se na konci písmene t) tečka nahrazuje čárkou a   doplňuje se písmeno u), které zní:

 

   "u) uplatňuje stanovisko k zásadám územního rozvoje.".

 

   4.  V  §  79  odst.  1  se na konci písmene i) tečka nahrazuje čárkou a   doplňuje se písmeno j), které zní:

 

   "j) uplatňuje stanovisko k územním plánům a regulačním plánům.".

 

ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ

 

Změna zákona o ochraně přírody a krajiny

 

   Čl.XXVI

 

   Zákon  č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákonného   opatření  č.  347/1992  Sb.,  zákona  č. 289/1995 Sb., nálezu Ústavního   soudu  vyhlášeného  pod č. 3/1997 Sb., zákona č. 16/1997 Sb., zákona č.   123/1998 Sb., zákona č. 161/1999 Sb., zákona č. 238/1999 Sb., zákona č.   132/2000  Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č.   100/2004 Sb., zákona č. 168/2004 Sb., zákona č. 218/2004 Sb., zákona č.   387/2005 Sb. a zákona č. 444/2005 Sb., se mění takto:

 

   1. V § 12 se doplňuje odstavec 4, který včetně poznámky pod čarou č. 9a   zní:

 

   "(4)  Krajinný  ráz se neposuzuje v zastavěném území a v zastavitelných   plochách,  pro které je územním plánem nebo regulačním plánem stanoveno   plošné  a  prostorové  uspořádání  a  podmínky  ochrany krajinného rázu   dohodnuté s orgánem ochrany přírody^9a).

 

   9a)  §  43  odst.  1  a  § 61 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním   plánování a stavebním řádu (stavební zákon).".

 

   2.  V  §  19  odst.  1  větě  první  se slovo "současně" a slovo "obcí"   zrušují.

 

   3. Poznámka pod čarou č. 17 zní:

 

   "17) Zákon č. 183/2006 Sb.".

 

   4. § 44 včetně nadpisu zní:

 

   "§ 44

 

   Závazné stanovisko k některým činnostem ve zvláště chráněných územích

 

   (1)  Bez  závazného  stanoviska  orgánu  ochrany  přírody  nelze učinit   ohlášení  stavby,  vydat  územní  rozhodnutí,  územní souhlas, stavební   povolení,  rozhodnutí o změně užívání stavby, kolaudační souhlas, je-li   spojen  se  změnou  stavby, povolení k odstranění stavby či k provedení   terénních  úprav podle stavebního zákona, povolení k nakládání s vodami   a k vodním dílům, povolení k některým činnostem či udělit souhlas podle   vodního zákona na území národního parku nebo chráněné krajinné oblasti.

 

   (2)  Závazné  stanovisko podle odstavce 1 není třeba, jde-li o stavby v   souvisle zastavěném území obce ve čtvrté zóně chráněné krajinné oblasti   a pokud má obec schválenou územně plánovací dokumentaci se zapracovaným   stanoviskem orgánů ochrany přírody k této dokumentaci.

 

   (3)  V  bližších  ochranných  podmínkách  zvláště  chráněných území lze   vymezit  činnosti  a  zásahy,  které  jsou  vázány na předchozí souhlas   orgánu ochrany přírody.".

 

   5.  V  § 45i odst. 2 větě poslední se slova "ve stadiu konceptu řešení"   nahrazují slovy "podle zvláštního právního předpisu^17)".

 

   6.  V  §  45i  odst.  9  se  slova  "  , případně řešení v rámci územně   plánovací dokumentace přijmout" zrušují.

 

   7.  V  §  45i  odst. 10 větě první se slova " , případně řešení v rámci   územně plánovací dokumentace přijmout" zrušují.

 

   8.  V  § 45i odst. 11 se věta třetí včetně odkazu na poznámku pod čarou   č. 17 zrušuje.

 

   9.  V  §  45i  odst.  11  větě  čtvrté  se  slova "nebo o kompenzačních   opatřeních,    která   jsou   součástí   schválené   územně   plánovací   dokumentace," zrušují.

 

   10. V § 55 odst. 3 se slovo "ústřední" zrušuje.

 

   11. V § 63 odst. 1 větě první se slovo "obcí" zrušuje.

 

   12. V § 65 se slovo "tomto" zrušuje.

 

   13.  V  § 70 odst. 3 se slova "od zahájení řízení orgánu státní správy,   který  řízení zahájil" nahrazují slovy "ode dne, kdy mu bylo příslušným   správním orgánem zahájení řízení oznámeno".

 

   14. V § 70 se na konci odstavce 3 doplňuje věta "Dnem sdělení informace   o  zahájení  řízení  se rozumí den doručení jejího písemného vyhotovení   nebo  první  den  jejího  zveřejnění na úřední desce správního orgánu a   současně způsobem umožňujícím dálkový přístup.".

 

   15.  V  §  77  odst.  2 se na konci písmene i) tečka nahrazuje čárkou a   doplňuje se písmeno j), které zní:

 

   "j)  uplatňují  stanoviska  k  územním  plánům,  regulačním  plánům a k   návrhům  vymezení  zastavěného  území z hlediska zájmů chráněných tímto   zákonem.".

 

   16.  V  §  77a  odst. 3 se na konci písmene x) tečka nahrazuje čárkou a   doplňuje se písmeno y), které zní:

 

   "y)  uplatňují  stanovisko  k zásadám územního rozvoje z hlediska zájmů   chráněných tímto zákonem.".

 

   17. V § 79 odst. 3 písmeno u) zní:

 

   "u)  uplatňuje  stanovisko k politice územního rozvoje z hlediska zájmů   chráněných tímto zákonem,".

 

   18.  V § 90 odst. 1 se za větu první vkládá věta "Souhlasy a stanoviska   vydávané   podle  tohoto  zákona  jako  podklad  pro  rozhodnutí  podle   zvláštního  právního předpisu nebo územní souhlas anebo ohlášení stavby   jsou   závazným   stanoviskem   podle   správního  řádu^43a)  a  nejsou   samostatným správním rozhodnutím.".

 

   Poznámka pod čarou č. 43a zní:

 

   "43a) § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.".

 

   19. V § 90 se na konci odstavce 1 doplňuje věta "Stanoviska uplatněná k   politice   územního  rozvoje  a  územně  plánovací  dokumentaci  nejsou   správním rozhodnutím.".

 

ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ

 

Změna zákona o posuzování vlivů na životní prostředí

 

   Čl.XXVII

 

   Zákon  č.  100/2001  Sb.,  o  posuzování vlivů na životní prostředí a o   změně  některých  souvisejících  zákonů  (zákon  o  posuzování vlivů na   životní prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb., se mění takto:

 

   1. V § 7 odst. 5 se věta druhá zrušuje.

 

   2.  V  §  10a  odst.  2 se na konci písmene c) čárka nahrazuje tečkou a   písmeno d) se včetně poznámky pod čarou č. 4b zrušuje.

 

   3. § 10i včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 4b a 4d zní:

 

   "§ 10i

 

   Zvláštní  ustanovení  pro  posuzování vlivů politiky územního rozvoje a   územně plánovací dokumentace na životní prostředí

 

   (1)  Při  posuzování vlivů politiky územního rozvoje a územně plánovací   dokumentace   na   životní  prostředí  se  postupuje  podle  stavebního   zákona^4b)  a  v  rozsahu  podle  odstavců  2  až  5;  předkladatel  je   pořizovatel politiky územního rozvoje a územně plánovací dokumentace.

 

   (2)  Regulační  plán, který stanoví podmínky pro provedení záměru podle   přílohy  č.  1  k  tomuto  zákonu,  se posuzuje jako záměr podle dílu 2   tohoto zákona.

 

   (3) Ministerstvo a orgán kraje jako dotčené orgány ve smyslu stavebního   zákona  při  pořizování  politiky  územního  rozvoje a územně plánovací   dokumentace  stanoví  požadavky  na obsah a rozsah vyhodnocení vlivů na   životní  prostředí  včetně  zpracování  možných variant řešení, a pokud   vyhodnocení  vlivů  na  životní  prostředí neobsahuje náležitosti podle   stavebního  zákona^4d),  jsou oprávněny požadovat jeho dopracování. Při   pořizování  územního  plánu  stanoví  orgán  kraje  na základě kritérií   uvedených  v  příloze č. 8 k tomuto zákonu jako dotčený orgán ve smyslu   stavebního  zákona požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů na životní   prostředí.

 

   (4) Zpracovatelem vyhodnocení vlivů na životní prostředí může být pouze   osoba k tomu oprávněná podle § 19.

 

   (5)  Schvalující orgán je povinen ve svém usnesení o schválení politiky   územního   rozvoje   a  územně  plánovací  dokumentace  zdůvodnit,  jak   zohlednil  podmínky  vyplývající  ze  stanoviska k vyhodnocení vlivů na   životní prostředí. Toto usnesení je povinen zveřejnit.

 

   4b)  Zákon  č.  183/2006  Sb.,  o  územním  plánování  a stavebním řádu   (stavební zákon).

 

   4d) § 19 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb.".

 

   4. V § 21 písm. d) se slova "posuzování územního plánu velkého územního   celku podle § 10i a dále" zrušují.

 

   5.  V  § 21 se na konci písmene k) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se   písmeno l), které zní:

 

   "l)  vydává stanovisko k vyhodnocení vlivů politiky územního rozvoje na   životní  prostředí  a  stanovisko  k  vyhodnocení  vlivů zásad územního   rozvoje na životní prostředí.".

 

   6. V § 22 písm. b) se slova "posuzování územního plánu obce podle § 10i   a dále" zrušují.

 

   7.  V  § 22 se na konci písmene d) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se   písmeno e), které zní:

 

   "e)  vydávají  stanovisko k vyhodnocení vlivů územního plánu na životní   prostředí.".

 

   8. V § 23 odst. 5 se věta druhá včetně poznámky pod čarou č. 9 zrušuje.

 

ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ

 

Změna zákona o ochraně zemědělského půdního fondu

 

   Čl.XXVIII

 

   Zákon  č.  334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění   zákona  č.  10/1993 Sb., zákona č. 98/1999 Sb., zákona č. 132/2000 Sb.,   zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 444/2005 Sb.,   se mění takto:

 

   1. V § 4 větě první se slovo "současně" a slovo "obce" zrušují.

 

   2.  V  §  5 odst. 1 větě první se slovo "zpracovatelé" nahrazuje slovem   "projektanti".

 

   3. Poznámka pod čarou č. 6 zní:

 

   "6)  Zákon  č.  183/2006  Sb.,  o  územním  plánování  a stavebním řádu   (stavební zákon).".

 

   4. V § 5 odstavec 2 zní:

 

   "(2)  Orgány ochrany zemědělského půdního fondu uplatňují stanoviska^6)   k  územně plánovací dokumentaci a k návrhu vymezení zastavěného území z   hlediska ochrany zemědělského půdního fondu.".

 

   5. V § 5 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 7 zní:

 

   "(3)  Územní  rozhodnutí  nebo  územní  souhlas,  jímž  má  být  dotčen   zemědělský  půdní fond, vydává stavební úřad na základě souhlasu orgánu   ochrany zemědělského půdního fondu, který je závazným stanoviskem podle   správního řádu^7).

 

   7) § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.".

 

   6.  V  §  9  odst. 2 písm. a) bodě 4 se slovo "současně" a slovo "obce"   zrušují.

 

   7.  V  §  9  odst. 2 písm. a) bodě 5 se slovo "současně" a slovo "obce"   včetně  odkazu na poznámku pod čarou č. 17a a poznámky pod čarou č. 17a   zrušují.

 

   8.  V  §  9 odst. 5 větě první se za slovem "fondu" slovo "a" nahrazuje   čárkou  a za slova "životního prostředí" se vkládají slova "a ostatních   zákonem chráněných obecných zájmů".

 

   9. V § 11 odstavec 6 zní:

 

   "(6) Odvody za trvalé odnětí půdy se nepředepíší též v případech odnětí   pro  stavby  pro  bydlení  v zastavitelných plochách vymezených územním   plánem nebo zásadami územního rozvoje^6).".

 

   10. V § 15 písmeno d) zní:

 

   "d)  uplatňují  podle  §  5  odst. 2 stanovisko k regulačním plánům a k   návrhům  vymezení  zastavěného území^6); stanovisko k regulačnímu plánu   musí splňovat náležitosti souhlasu k územnímu rozhodnutí,".

 

   11. V § 17 písmeno a) zní:

 

   "a)  uplatňuje podle § 5 odst. 2 stanovisko k zásadám územního rozvoje,   územním  plánům  obcí,  ve  kterých je sídlo kraje, a k územnímu plánu,   který řeší celé území hlavního města Prahy,".

 

   12. V § 17a písmeno a) zní:

 

   "a)  uplatňuje  podle  §  5  odst.  2  stanovisko  k  územně  plánovací   dokumentaci,  nejde-li  o  případy  v  působnosti jiného orgánu ochrany   zemědělského půdního fondu,".

 

   13. V § 18 odst. 1 větě první se za slovo "řízení" vkládají slova "nebo   vydání souhlasu, který je závazným stanoviskem,".

 

   14.  V  §  21  se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se   odstavec 2, který zní:

 

   "(2)   Stanoviska  uplatněná  k  územně  plánovací  dokumentaci  nejsou   správním  rozhodnutím.  Souhlasy  vydávané  podle  tohoto  zákona  jako   podklad  pro  vydání rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu nebo   územní  souhlas  anebo  ohlášení stavby jsou závazným stanoviskem podle   správního řádu^7) a nejsou správním rozhodnutím.".

 

ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ

 

Změna zákona o ochraně ovzduší

 

   Čl.XXIX

 

   Zákon  č.  86/2002  Sb.,  o ochraně ovzduší a o změně některých dalších   zákonů  (zákon  o  ochraně  ovzduší),  ve znění zákona č. 521/2002 Sb.,   zákona  č. 92/2004 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 695/2004 Sb.,   zákona  č.  180/2005  Sb.,  zákona č. 385/2005 Sb. a zákona č. 444/2005   Sb., se mění takto:

 

   1. Poznámka pod čarou č. 12 zní:

 

   "12)  Zákon  č.  183/2006  Sb.,  o  územním  plánování a stavebním řádu   (stavební zákon).".

 

   2.  V  §  17 odst. 1 písm. a) se za slova "stanoviska k" vkládají slova   "politice územního rozvoje a".

 

   3. V § 17 odst. 1 písm. b) se slovo "povolení" nahrazuje slovy "závazná   stanoviska^12a)".

 

   Poznámka pod čarou č. 12a zní:

 

   "12a) § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.".

 

   4.  V  §  17 odst. 3 větě první se slovo "souhlasného" nahrazuje slovem   "závazného".

 

   5.  V  § 17 odst. 4 se za slovo "Povolení" vkládají slova "nebo závazné   stanovisko".

 

   6.  V  §  17  odst.  7 větě první se za slovo "Povolení" vkládají slova   "nebo závazné stanovisko".

 

   7.  V § 17 odst. 9 větě první se za slovo "stanovisek" vkládají slova "   , závazných stanovisek".

 

   8.  V  §  17  odst. 10 se za slovo "povolení" vkládají slova "a závazné   stanovisko".

 

   9. V § 43 písmeno l) zní:

 

   "l) uplatňuje stanovisko obsahující podmínky ochrany ovzduší podle § 17   odst.  1  písm.  a)  k  politice  územního rozvoje a k zásadám územního   rozvoje  a povolení ke zvýšenému obsahu síry v kapalných palivech podle   § 17 odst. 2 písm. h),".

 

   10. V § 46 odst. 1 písm. l) se slova "povolení podle § 17 odst. 1 písm.   b) až" nahrazují slovy "závazné stanovisko podle § 17 odst. 1 písm. b),   povolení podle § 17 odst. 1 písm. c) a".

 

   11.  V  §  48  odst. 1 písm. u) se slova "kolaudačním řízení" nahrazují   slovy  "jiném  řízení  podle  stavebního zákona a vydává stanovisko pro   účely kolaudačního souhlasu".

 

   12.  V § 48 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se   písmeno w), které zní:

 

   "w)  uplatňuje  stanoviska  k  územním  plánům  a  k regulačním plánům,   obsahující  podmínky ochrany ovzduší podle § 17 odst. 1 písm. a), pokud   tato  územně  plánovací dokumentace navrhuje umístění zdrojů znečištění   ovzduší.".

 

   13. V § 50 odst. 1 písmeno a) zní:

 

   "a)  je  dotčeným  správním orgánem v územním, stavebním a jiném řízení   podle  stavebního  zákona  a  vydává  stanovisko pro účely kolaudačního   souhlasu z hlediska ochrany ovzduší u malých stacionárních zdrojů,".

 

   14.  V  § 53 odst. 3 větě první se slova "písm. b), c)" nahrazují slovy   "písm. c)".

 

ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ

 

Změna horního zákona

 

Čl.XXX

 

   Zákon  č.  44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní   zákon),  ve znění zákona č. 541/1991 Sb., zákona č. 10/1993 Sb., zákona   č. 168/1993 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona   č.  366/2000 Sb., zákona č. 315/2001 Sb., zákona č. 61/2002 Sb., zákona   č.  320/2002 Sb., zákona č. 150/2003 Sb., zákona č. 3/2005 Sb. a zákona   č. 386/2005 Sb., se mění takto:

 

   1. V § 15 odstavec 2 zní:

 

   "(2)  Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo průmyslu a obchodu   a  Český báňský úřad uplatňují stanoviska k politice územního rozvoje a   k  zásadám  územního  rozvoje  z  hlediska ochrany a využití nerostného   bohatství.  Ministerstvo  životního  prostředí, Ministerstvo průmyslu a   obchodu  a obvodní báňské úřady uplatňují stanoviska k územním plánům a   k   regulačním   plánům   z   hlediska  ochrany  a  využití  nerostného   bohatství.".

 

   2. V § 18 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 8 zní:

 

   "(1)  V  zájmu  ochrany nerostného bohatství lze v chráněném ložiskovém   území   zřizovat   stavby  a  zařízení,  které  nesouvisí  s  dobýváním   výhradního  ložiska,  jen  na základě závazného stanoviska^8) dotčeného   orgánu podle tohoto zákona.

 

   8) § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.".

 

   3. § 19 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 10 zní:

 

   "§ 19

 

   Umisťování staveb a zařízení v chráněném ložiskovém území

 

   (1)  Rozhodnutí  o  umístění  staveb  a zařízení v chráněném ložiskovém   území,  které  nesouvisí  s dobýváním, může vydat příslušný orgán podle   zvláštních právních předpisů^10) jen na základě závazného stanoviska^8)   orgánu  kraje v přenesené působnosti, vydaného po projednání s obvodním   báňským   úřadem,   který  navrhne  podmínky  pro  umístění,  popřípadě   provedení stavby nebo zařízení.

 

   (2)  Žadatel  o  vydání  rozhodnutí  o  umístění stavby nebo zařízení v   chráněném  ložiskovém území, které nesouvisí s dobýváním, doloží žádost   závazným stanoviskem podle odstavce 1.

 

   10)  Zákon  č.  183/2006  Sb.,  o  územním  plánování  a stavebním řádu   (stavební zákon).".

 

   4.  V § 29 odst. 5 se za slova "1 až 4" vkládají slova "poskytnou do 30   dnů od vyžádání údaje z evidence orgánům územního plánování a".

 

   5. V § 33 se doplňuje odstavec 8, který zní:

 

   "(8)  Postup  při  řešení  rozporů  podle tohoto zákona se nepoužije na   řešení  rozporů  při  vymezení  zastavěného  území,  pořizování  územně   plánovací  dokumentace,  v  územním a stavebním řízení podle zvláštního   právního   předpisu^10).  V  uvedených  případech  se  postupuje  podle   správního řádu.".

 

   6.  V  §  35  se  na  konci  odstavce 3 doplňuje věta "Údaje z registru   poskytuje   na   vyžádání   do   30  dnů  příslušným  orgánům  územního   plánování.".

 

ČÁST TŘICÁTÁ

 

Změna zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě

 

   Čl.XXXI

 

   V § 10 odst. 10 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách   a  o  státní  báňské  správě,  ve znění zákona č. 206/2002 Sb., se věta   druhá nahrazuje větou "K plánu otvírky nebo jeho změně vydávají dotčené   orgány závazné stanovisko^8c).".

 

   Poznámka pod čarou č. 8c) zní:

 

   "8c) § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.".

 

ČÁST TŘICÁTÁ PRVNÍ

 

Změna katastrálního zákona

 

   Čl.XXXII

 

   Zákon   č.   344/1992  Sb.,  o  katastru  nemovitostí  České  republiky   (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb., zákona č. 103/2000   Sb., zákona č. 120/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb. a zákona č. 53/2004   Sb., se mění takto:

 

   1. V § 5 odstavec 6 zní:

 

   "(6)  Jako vlastník nově evidované stavby se zapisuje vlastník pozemku,   na  kterém je stavba postavena, nebo stavebník, který na pozemku stavbu   provedl, pokud se listinou neprokáže, že vlastníkem je někdo jiný. Jako   způsob  využití  nově  evidované  stavby  se zapíše účel, ke kterému je   stavba  podle  kolaudačního souhlasu nebo oznámení stavebníka užívána v   souladu  s  právními předpisy. U ostatních staveb se vychází z územního   rozhodnutí  nebo  z ohlášení stavby stavebnímu úřadu. Při ohlášení nově   evidované  stavby k zápisu do katastru je její vlastník povinen doložit   doklad o účelu užívání stavby.".

 

   2. V § 10 odst. 1 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:

 

   "e)  zajistit, aby v případě, že k navrhovanému zápisu do katastru nebo   jeho  změně  není  vyžadováno  rozhodnutí  nebo jiné opatření správního   úřadu,  potvrdil  příslušný správní orgán, že údaje v návrhu odpovídají   skutečnosti,".

 

   Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno f).

 

   3.  V § 15 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce   1.

 

   4. Za § 19 se vkládá nový § 19a, který zní:

 

   "§ 19a

 

   (1)  Vytyčování hranic pozemků je zeměměřickou činností, při které se v   terénu vyznačí poloha lomových bodů hranic pozemků podle údajů katastru   o jejich geometrickém a polohovém určení.

 

   (2)  Přesnost  vytyčení  je dána přesností dosavadních údajů katastru o   geometrickém a polohovém určení pozemků.

 

   (3)  K  seznámení  s  výsledky  vytyčení  musí  být  přizváni vlastníci   dotčených pozemků.

 

   (4)  Na  průběh  vytyčené  nebo  vlastníky upřesněné hranice pozemků se   vyhotoví  geometrický  plán,  který  je neoddělitelnou součástí listin,   podle  kterých  má  být  do  katastru  zapsáno  zpřesněné geometrické a   polohové určení pozemku a jemu odpovídající zpřesněná výměra parcely.

 

   (5)  Zpřesněním  evidenčních  údajů katastru o geometrickém a polohovém   určení  hranice  pozemku  a  výměře parcely nedochází ke změně právních   vztahů k pozemku.".

 

   5.  V  §  27  písm.  l)  se slova "na ni dosud nebylo vydáno kolaudační   rozhodnutí" nahrazují slovy "dosud nebylo započato s jejím užíváním,".

 

   6.  V  § 27 se na konci písmene l) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se   písmeno m), které zní:

 

   "m)  drobnými stavbami stavby s jedním nadzemním podlažím, pokud jejich   zastavěná plocha nepřesahuje 16 m2 a výška 4,5 m, které plní doplňkovou   funkci ke stavbě hlavní, a stavby na pozemcích určených k plnění funkcí   lesa,  sloužící k zajišťování provozu lesních školek nebo k provozování   myslivosti,  pokud  jejich zastavěná plocha nepřesahuje 30 m2 a výška 5   m.  Za  drobné  stavby  se  nepovažují stavby garáží, skladů hořlavin a   výbušnin, stavby pro civilní ochranu, požární ochranu, stavby uranového   průmyslu  a  jaderných zařízení, sklady a skládky nebezpečných odpadů a   stavby vodních děl.".

 

Čl.XXXIII

 

Přechodné ustanovení

 

   Změny  v  katastru  nemovitostí,  jejichž  zápis byl navržen přede dnem   nabytí  účinnosti  tohoto zákona, se dokončí podle dosavadních právních   předpisů.

 

ČÁST TŘICÁTÁ DRUHÁ

 

Změna   zákona   o  zápisech  vlastnických  a  jiných  věcných  práv  k

nemovitostem

 

   Čl.XXXIV

 

   Zákon  č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k   nemovitostem,  ve  znění zákona č. 210/1993 Sb., zákona č. 90/1996 Sb.,   zákona  č. 27/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 120/2001 Sb. a   zákona č. 59/2005 Sb., se mění takto:

 

   1.  V  §  9  úvodní  části  ustanovení  odstavce 1 se za slova "správce   podniku," vkládají slova "vyvlastňovacího úřadu^11),".

 

   Poznámka pod čarou č. 11 zní:

 

   "11)  Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k   pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění).".

 

   2.   V  §  9  odst.  1  písm.  a)  se  za  slova  "o  provedení  dražby   nedobrovolné5a)"  vkládají  slova  " , na základě žádosti o vyvlastnění   práv   k  pozemkům  a  stavbám  podané  u  příslušného  vyvlastňovacího   úřadu^11)".

 

   3. V § 10 se za slova "oznámení soudu," vkládají slova "vyvlastňovacího   úřadu  o  zastavení  vyvlastňovacího řízení nebo rozhodnutí o zamítnutí   žádosti o vyvlastnění,".

 

   Čl.XXXV

 

   Přechodné ustanovení

 

   Změny  v katastru nemovitostí, jejichž zápis byl navržen před účinností   tohoto zákona, se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

 

 

ČÁST TŘICÁTÁ TŘETÍ

 

Změna atomového zákona

 

   Čl.XXXVI

 

   V  §  3  zákona  č.  18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a   ionizujícího  záření  (atomový  zákon)  a  o změně a doplnění některých   zákonů, ve znění zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona   č.  253/2005  Sb.,  se  na  konci  odstavce  2 tečka nahrazuje čárkou a   doplňuje se písmeno y), které zní:

 

   "y) uplatňuje stanovisko k politice územního rozvoje a územně plánovací   dokumentaci  z  hlediska  bezpečnosti a radiační ochrany při činnostech   souvisejících  s  využíváním  jaderné  energie a činnostech vedoucích k   ozáření.".

 

ČÁST TŘICÁTÁ ČTVRTÁ

 

Změna zákona o vodovodech a kanalizacích

 

   Čl.XXXVII

 

   V  § 14 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro   veřejnou  potřebu  a  o  změně  některých  zákonů (zákon o vodovodech a   kanalizacích),  ve  znění  zákona  č.  76/2006 Sb., se slova "návrhu na   kolaudaci  stavby"  nahrazují  slovy  "žádosti  o  vydání  kolaudačního   souhlasu pro stavbu".

 

ČÁST TŘICÁTÁ PÁTÁ

 

Změna živnostenského zákona

 

   Čl.XXXVIII

 

   V  §  3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský   zákon), ve znění zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb., zákona   č.  273/1993  Sb., zákona č. 38/1994 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona   č. 200/1994 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 286/1995 Sb., zákona   č.  147/1996  Sb., zákona č. 19/1997 Sb., zákona č. 49/1997 Sb., zákona   č.  79/1997  Sb., zákona č. 217/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona   č. 167/1998 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona   č. 363/1999 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 122/2000 Sb., zákona   č. 123/2000 Sb., zákona č. 149/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona   č. 158/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona   č. 256/2001 Sb., zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 281/2002 Sb., zákona   č.  162/2003 Sb., zákona č. 224/2003 Sb., zákona č. 38/2004 Sb., zákona   č. 167/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona   č.  127/2005 Sb. a zákona č. 253/2005 Sb., se na konci odstavce 2 tečka   nahrazuje  čárkou  a  doplňuje se písmeno j), které včetně poznámky pod   čarou č. 10b zní:

 

   "j)  autorizovaných  inspektorů,  kteří  vykonávají  svoji činnost jako   svobodné povolání^10b).

 

   10b)  §  144  odst.  4  zákona  č.  183/2006 Sb., o územním plánování a   stavebním řádu (stavební zákon).".

 

ČÁST TŘICÁTÁ ŠESTÁ

 

Změna zákona o dani z nemovitostí

 

   Čl.XXXIX

 

   Zákon  č.  338/1992  Sb.,  o  dani  z  nemovitostí,  ve znění zákona č.   315/1993 Sb., zákona č. 242/1994 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č.   65/2000  Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č.   483/2001 Sb., zákona č. 576/2002 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č.   669/2004  Sb.,  zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb. a zákona   č. 342/2005 Sb., se mění takto:

 

   1. V § 6 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 16d zní:

 

   "(3)  Stavebním  pozemkem se pro účely tohoto zákona rozumí nezastavěný   pozemek  určený k zastavění stavbou, která byla ohlášena nebo na kterou   bylo   vydáno   stavební   povolení  nebo  bude  prováděna  na  základě   certifikátu    autorizovaného    inspektora^16d)   anebo   na   základě   veřejnoprávní  smlouvy^16d),  a  která  se po dokončení stane předmětem   daně  ze  staveb; rozhodná je výměra pozemku v m2 odpovídající půdorysu   nadzemní  části  stavby. Pozemek přestane být stavebním pozemkem, pokud   se  stavba,  která  byla  ohlášena  nebo na kterou bylo vydáno stavební   povolení  nebo  která  se provádí na základě certifikátu autorizovaného   inspektora anebo na základě veřejnoprávní smlouvy, stane předmětem daně   ze staveb nebo pokud ohlášení nebo stavební povolení pozbude platnosti.

 

   16d)  Zákon  č.  183/2006  Sb.,  o  územním  plánování a stavebním řádu   (stavební zákon).".

 

   2. V § 7 odstavec 1 včetně poznámek pod čarou č. 17 a 17aa zní:

 

   "(1) Předmětem daně ze staveb jsou na území České republiky

 

   a)  stavby,  pro  které  byl vydán kolaudační souhlas^16d), nebo stavby   užívané před vydáním kolaudačního souhlasu,

 

   b) stavby způsobilé k užívání na základě oznámení stavebnímu úřadu nebo   stavby podléhající oznámení stavebnímu úřadu^16d) a užívané,

 

   c)  stavby,  pro  které  bylo  vydáno  kolaudační  rozhodnutí^17)  nebo   kolaudačnímu   rozhodnutí  podléhající  a  užívané  anebo  podle  dříve   vydaných právních předpisů dokončené,

 

   d)  byty  včetně  podílu  na  společných  částech  stavby,  které  jsou   evidovány v katastru nemovitostí^17aa) (dále jen "byty"),

 

   e)  nebytové prostory včetně podílu na společných částech stavby, které   jsou  evidovány  v  katastru  nemovitostí^17aa)  (dále  jen "samostatné   nebytové prostory").

 

   17)  Zákon  č.  50/1976  Sb.,  o  územním  plánování  a  stavebním řádu   (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 

   17aa)  §  2  odst.  1  písm.  c)  zákona  č.  344/1992  Sb., o katastru   nemovitostí  České  republiky  (katastrální  zákon), ve znění zákona č.   89/1996 Sb.".

 

   3. V § 9 odst. 1 písmeno g) zní:

 

   "g)  nové  stavby obytných domů ve vlastnictví fyzických osob nebo byty   ve  vlastnictví  fyzických  osob v nových stavbách obytných domů, pokud   tyto  stavby  nebo  byty  slouží k trvalému bydlení vlastníků nebo osob   blízkých,  a  to  na dobu 15 let počínaje rokem následujícím po roce, v   němž

 

   1.  nové  stavby  začaly  být  způsobilé  k užívání na základě oznámení   stavebnímu úřadu,

 

   2.  pro  nové  stavby  byl  vydán  kolaudační  souhlas  nebo kolaudační   rozhodnutí.".

 

   4.  V § 11 odst. 1 písm. c) se slova "na základě rozhodnutí příslušného   stavebního úřadu" zrušují.

 

   5.  V  §  11  odst.  1  písm. d) úvodní části ustanovení se za slova "u   staveb"  vkládá  slovo  "užívaných"  a  slova  "na  základě  rozhodnutí   příslušného stavebního úřadu" se zrušují.

 

ČÁST TŘICÁTÁ SEDMÁ

 

Změna zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

 

   Čl.XL

 

   Zákon  č.  357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu   nemovitostí,  ve  znění  zákona č. 18/1993 Sb., zákona č. 322/1993 Sb.,   zákona  č.  42/1994  Sb., zákona č. 72/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb.,   zákona  č. 113/1994 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 96/1996 Sb.,   zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 203/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb.,   zákona  č.  169/1998 Sb., zákona č. 95/1999 Sb., zákona č. 27/2000 Sb.,   zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 340/2000 Sb.,   zákona č. 364/2000 Sb., zákona č. 117/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb.,   zákona č. 148/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb.,   zákona  č. 420/2003 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb.   a zákona č. 342/2005 Sb., se mění takto:

 

   1. V § 9 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

 

   "(4)   Přechází-li   na   základě   rozhodnutí   úřadu,  který  provádí   vyvlastnění,  vlastnické právo k vyvlastňované nemovitosti a současně k   nemovitosti  poskytované  místo  náhrady  v  penězích, považují se tyto   přechody  za  jeden  přechod  a  daň se vybere z přechodu nemovitosti z   vlastnictví vyvlastňovaného.".

 

   Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

 

   2.  V  § 10 se na konci písmene i) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se   písmeno j), které zní:

 

   "j)  v  případě  vyvlastnění  výše  náhrady  za vyvlastnění stanovená v   rozhodnutí úřadu, který provádí vyvlastnění.".

 

   3.  V  §  10  se  dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se   odstavec 2, který zní:

 

   "(2)  Nelze-li cenu nebo hodnotu nemovitosti stanovit způsobem uvedeným   v  odstavci  1,  základem  daně  z převodu nemovitostí je cena zjištěná   podle zvláštního právního předpisu2aa).".

 

   4. V § 21 odst. 4 se na konci textu písmene d) doplňují slova " , anebo   při  vyvlastnění,  není-li základem daně cena zjištěná podle zvláštního   právního předpisu2aa)".

 

   5. V § 25 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 16 zní:

 

   "(3)  Finanční  ředitelství  na  žádost daňového subjektu daň z převodu   nemovitostí nebo daň darovací promine v případech odstoupení od smlouvy   nebo  vrácení  daru  pro  vady, anebo zrušení vyvlastnění úřadem, který   provádí vyvlastnění, pokud k němu dojde ve lhůtě 3 let

 

   a)   ode   dne   vzniku   právních  účinků  vkladu  práva  do  katastru   nemovitostí^16),

 

   b)  ode  dne  účinnosti  smlouvy  o  úplatném  či  bezúplatném  převodu   nemovitostí, které nejsou předmětem evidence v katastru nemovitostí,

 

   c) od bezúplatného nabytí movité věci,

 

   d) od právní moci rozhodnutí o vyvlastnění

 

   a daňový subjekt ve lhůtě 3 let od skutečností uvedených pod písmeny a)   až d) požádá o prominutí daně.

 

   16)  §  2  odst.  3  zákona  č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a   jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 90/1996 Sb.".

 

ČÁST TŘICÁTÁ OSMÁ

 

Změna zákona o správních poplatcích

 

   Čl.XLI

 

   Zákon  č.  634/2004  Sb.,  o  správních  poplatcích, ve znění zákona č.   217/2005 Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č.   361/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č.   553/2005  Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb. a zákona č.   81/2006 Sb., se mění takto:

 

   1.  V  příloze "Sazebník" se v části I položce 17 doplňuje bod 5, který   zní:

  "5. Podání žádosti o vydání osvědčení o jmenování autorizovaným      inspektorem a podání žádosti právnické osoby o souhlas      s výkonem činnosti autorizovaného inspektora                        Kč 10000".

 

   2. V příloze "Sazebník" v části I položce 18 písmeno a) zní:"a) Vydání územního rozhodnutí o umístění stavby, rozhodnutí    o změně využití území nebo rozhodnutí o změně stavby    a o změně vlivu stavby na využití území                                Kč 1000".

 

ČÁST TŘICÁTÁ DEVÁTÁ

 

   Změna  zákona  o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní   správy České republiky

 

   Čl.XLII

 

   V  §  14  odst. 1 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných   ústředních  orgánů  státní  správy  České republiky, ve znění zákona č.   272/1996  Sb.,  zákona  č.  256/2001 Sb. a zákona č. 47/2002 Sb., se za   slova "stavebního řádu," vkládá slovo "vyvlastnění,".

 

ČÁST ČTYŘICÁTÁ

 

Změna zákona o podpoře sportu

 

   Čl.XLIII

 

   Zákon  č.  115/2001  Sb., o podpoře sportu, ve znění zákona č. 219/2005   Sb., se mění takto:

 

   1.  V  §  7  se  slova "stavebním zákonem2)" nahrazují slovy "zvláštním   právním předpisem^2)".

 

   2. Poznámka pod čarou č. 2 zní:

 

   "2)  Zákon  č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k   pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění).".

 

ČÁST ČTYŘICÁTÁ PRVNÍ

 

Změna  zákona  o  podmínkách  převodu  zemědělských a lesních pozemků z

vlastnictví státu na jiné osoby

 

   Čl.XLIV

 

   Zákon  č.  95/1999  Sb.,  o  podmínkách  převodu zemědělských a lesních   pozemků  z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991   Sb.,  o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů,   a  zákona  č.  357/1992  Sb.,  o  dani  dědické, dani darovací a dani z   převodu  nemovitostí,  ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č.   253/2001 Sb., zákona č. 253/2003 Sb., zákona č. 354/2004 Sb., zákona č.   94/2005  Sb.,  zákona č. 179/2005 Sb. a zákona č. 342/2005 Sb., se mění   takto:

 

   1. V § 2 odst. 1 písmeno b) včetně poznámky pod čarou č. 6 zní:

 

   "b) zemědělské a lesní pozemky nebo jejich části určené vydaným územním   plánem  nebo  vydaným  regulačním  plánem  anebo rozhodnutím o umístění   stavby k zastavění veřejně prospěšnými stavbami^6) nebo těmito stavbami   již  zastavěné,  s  výjimkou zemědělských pozemků převáděných podle § 5   odst.  1  a  2, zemědělských pozemků již využitých ke zřízení technické   infrastruktury^6)  a  lesních pozemků převáděných podle § 18; v případě   pochybností   vydá   na   základě  žádosti  Pozemkového  fondu  konečné   stanovisko příslušný úřad územního plánování,

 

   6)  Zákon  č.  183/2006  Sb.,  o  územním  plánování  a  stavebním řádu   (stavební zákon).".

 

   2. V § 5 odst. 1 písmeno a) zní:

 

   "a) v zastavěném území^6),".

 

   3. V § 5 odst. 1 písmeno b) zní:

 

   "b) v zastavitelné ploše^6),".

 

   4. V § 5 odst. 1 písmeno e) zní:

 

   "e)  určené  vydaným  územním  plánem  nebo vydaným regulačním plánem k   realizaci zeleně, s výjimkou pozemků v nezastavěném území^6).".

 

   5. V § 5 odst. 2 větě první se slova "účinnosti obecně závazné vyhlášky   obce  o  změně  závazné  části  územně plánovací dokumentace" nahrazují   slovy "právní moci změny územního plánu nebo změny regulačního plánu".

 

   6.  V § 13 odst. 3 se slova "v závazné části schválené územně plánovací   dokumentace"  nahrazují  slovy  "ve  vydaném územním plánu nebo vydaném   regulačním  plánu"  a slova "vyjádřené v regulativech funkčního využití   území" se zrušují.

 

   7.  V  §  18 odst. 1 písm. a) se slova "schváleným územním plánem nebo"   nahrazují  slovy "vydaným územním plánem nebo vydaným regulačním plánem   anebo".

 

Čl.XLV

 

Přechodné ustanovení

 

   Pro  převody  pozemků podle zákona č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu   zemědělských  a  lesních  pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o   změně  zákona  č.  569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve   znění  pozdějších  předpisů,  a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické,   dani  darovací  a  dani  z  převodu  nemovitostí,  ve  znění pozdějších   předpisů,  se  závazná část schváleného územního plánu obce považuje za   vydaný  územní  plán  a  závazná  část schváleného regulačního plánu za   vydaný regulační plán.

 

ČÁST ČTYŘICÁTÁ DRUHÁ

 

Změna zákona č. 103/1990 Sb.

 

   Čl.XLVI

 

   Článek VI zákona č. 103/1990 Sb., kterým se mění a doplňuje hospodářský   zákoník, se zrušuje.

 

ČÁST ČTYŘICÁTÁ TŘETÍ

 

Změna zákona č. 19/1997 Sb.

 

   Čl.XLVII

 

   Část  šestá zákona č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících   se  zákazem  chemických  zbraní  a o změně a doplnění zákona č. 50/1976   Sb.,  o  územním  plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění   pozdějších  předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání   (živnostenský  zákon),  ve  znění  pozdějších  předpisů,  a  zákona  č.   140/1961  Sb.,  trestní  zákon, ve znění pozdějších předpisů, se včetně   nadpisu zrušuje.

 

ČÁST ČTYŘICÁTÁ ČTVRTÁ

 

Změna  zákona  o  změně  a  zrušení  některých  zákonů souvisejících se

zákonem  o  krajích,  zákonem  o  obcích, zákonem o okresních úřadech a

zákonem o hlavním městě Praze

 

   Čl.XLVIII

 

   Část  třicátá šestá zákona č. 132/2000 Sb., o změně a zrušení některých   zákonů  souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o   okresních  úřadech  a  zákonem o hlavním městě Praze, se včetně nadpisu   zrušuje.

 

ČÁST ČTYŘICÁTÁ PÁTÁ

 

Změna  zákona  o  změně  a  zrušení  některých  zákonů  v souvislosti s

ukončením činnosti okresních úřadů

 

   Čl.XLIX

 

   Část  sedmdesátá  zákona  č.  320/2002 Sb., o změně a zrušení některých   zákonů  v  souvislosti  s ukončením činnosti okresních úřadů, se včetně   nadpisu zrušuje.

 

 

 

 

 

 

 

 

ČÁST ČTYŘICÁTÁ ŠESTÁ

 

Změna zákona o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním

poměru příslušníků bezpečnostních sborů

 

   Čl.L

 

   Část dvacátá sedmá zákona č. 362/2003 Sb., o změně zákonů souvisejících   s  přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů,   se včetně nadpisu zrušuje.

 

ČÁST ČTYŘICÁTÁ SEDMÁ

 

Změna zákona č. 218/2004 Sb.

 

   Čl.LI

 

   Část  druhá  zákona  č.  218/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 114/1992   Sb.,  o  ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon   č.  50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),   ve  znění pozdějších předpisů, a zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České   republiky  a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších   předpisů, se včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 12d zrušuje.

 

ČÁST ČTYŘICÁTÁ OSMÁ

 

Změna zákona č. 83/1998 Sb.

 

   Čl.LII

 

   Zákon č. 83/1998 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 50/1976 Sb., o   územním   plánování   a  stavebním  řádu  (stavební  zákon),  ve  znění   pozdějších  předpisů, a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve   znění zákona č. 458/2000 Sb., se mění takto:

 

   1. Článek I se zrušuje.

 

   2. Článek II se zrušuje.

 

ČÁST ČTYŘICÁTÁ DEVÁTÁ

 

Změna zákona č. 437/2004 Sb.

 

   Čl.LIII

 

   Část první zákona č. 437/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 50/1976 Sb.,   o  územním  plánování  a  stavebním  řádu  (stavební  zákon),  ve znění   pozdějších  předpisů,  zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o   omezování  znečištění,  o  integrovaném registru znečišťování a o změně   některých  zákonů  (zákon  o  integrované prevenci), ve znění zákona č.   521/2002  Sb.,  a  zákon  č.  40/2004  Sb.,  o  veřejných zakázkách, se   zrušuje.

 

ČÁST PADESÁTÁ

 

Změna zákona o technických požadavcích na výrobky

 

   Čl.LIV

 

   Zákon  č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a   doplnění  některých  zákonů,  ve znění zákona č. 71/2000 Sb., zákona č.   102/2001  Sb.,  zákona č. 205/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb. a zákona   č. 277/2003 Sb., se mění takto:

 

   1.  V  §  5  odst.  8  se za slova "smějí být" vkládají slova " , pokud   zvláštní zákon^9) nestanoví jinak,".

 

   2. Poznámka pod čarou č. 9 zní:

 

   "9)  Zákon  č.  183/2006  Sb.,  o  územním  plánování  a stavebním řádu   (stavební zákon).".

 

 

 

 

 

ČÁST PADESÁTÁ PRVNÍ

 

Změna stavebního zákona

 

   Čl.LV

 

   zrušen

 

ČÁST PADESÁTÁ DRUHÁ

 

PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

 

   Čl.LVI

 

   1. Správní řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se   dokončí podle dosavadních právních předpisů.

 

   2. Vyvlastňovací řízení zahájená přede dnem 1. července 2006 se dokončí   podle zákona č. 50/1976 Sb., ve znění čl. LV tohoto zákona.

 

ČÁST PADESÁTÁ TŘETÍ

 

ÚČINNOST

 

   Čl.LVII

 

   1.  Tento  zákon  nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007, s výjimkou části   třetí,  čl.  III  bodu 1, který nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení, a   části  padesáté  první, čl. LV, který nabývá účinnosti dnem 1. července   2006.

 

   2. Část padesátá první, čl. LV tohoto zákona pozbývá platnosti dnem 31.   prosince 2006.

 

Zaorálek v. r.

 

Klaus v. r.

 

Paroubek v. r.