Zákon č. 214/2006 Sb. ze dne 20. dubna 2006,

kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Zákon č. 214/2006 Sb. ze dne 20. dubna 2006,

kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

   Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

 

Změna živnostenského zákona

 

   Čl.I

 

   Zákon  č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),   ve  znění  zákona  č.  231/1992  Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č.   600/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993 Sb., zákona č.   38/1994  Sb.,  zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č.   200/1994 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 286/1995 Sb., zákona č.   94/1996  Sb.,  zákona č. 95/1996 Sb., zákona č. 147/1996 Sb., zákona č.   19/1997  Sb.,  zákona  č. 49/1997 Sb., zákona č. 61/1997 Sb., zákona č.   79/1997  Sb., zákona č. 217/1997 Sb., zákona č. 280/1997 Sb., zákona č.   15/1998  Sb.,  zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č.   167/1998 Sb., zákona č. 159/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č.   358/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č.   27/2000  Sb.,  zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č.   122/2000 Sb., zákona č. 123/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb., zákona č.   149/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 158/2000 Sb., zákona č.   247/2000 Sb., zákona č. 249/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č.   309/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 409/2000 Sb., zákona č.   458/2000  Sb., zákona č. 61/2001 Sb., zákona č. 100/2001 Sb., zákona č.   120/2001 Sb., zákona č. 164/2001 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č.   274/2001 Sb., zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 478/2001 Sb., zákona č.   501/2001  Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 119/2002 Sb., zákona č.   174/2002 Sb., zákona č. 281/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č.   320/2002  Sb.,  nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb.,   zákona  č. 88/2003 Sb., zákona č. 130/2003 Sb., zákona č. 162/2003 Sb.,   zákona č. 224/2003 Sb., zákona č. 228/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb.,   zákona  č. 354/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 38/2004 Sb.,   zákona č. 119/2004 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb.,   zákona č. 326/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 635/2004 Sb.,   zákona  č.  695/2004 Sb., zákona č. 58/2005 Sb., zákona č. 95/2005 Sb.,   zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 215/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb.,   zákona  č.  358/2005  Sb.,  zákona č. 428/2005 Sb. a zákona č. 444/2005   Sb., se mění takto:

 

   1. V § 5 se doplňuje odstavec 7, který zní:

 

   "(7)  Fyzická  osoba, která nemá bydliště na území České republiky nebo   jiného  členského  státu  Evropské  unie  a  není rodinným příslušníkem   občana  České republiky nebo občana jiného členské státu Evropské unie,   nemůže  provozovat  živnost,  která je uvedena v nařízení vlády vydaném   podle § 73a odst. 4.".

 

   2. V § 6 odstavec 1 zní:

 

   "(1)  Všeobecnými  podmínkami  provozování  živnosti fyzickými osobami,   pokud tento zákon nestanoví jinak, jsou:

 

   a) dosažení věku 18 let,

 

   b) způsobilost k právním úkonům,

 

   c) bezúhonnost,

 

   d) skutečnost, že fyzická osoba, pokud na území České republiky podniká   nebo podnikala, nemá na svém osobním účtu evidovány daňové nedoplatky z   tohoto podnikání,

 

   e) skutečnost, že fyzická osoba, pokud na území České republiky podniká   nebo  podnikala,  nemá  nedoplatky  na  platbách pojistného na sociální   zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

 

   f) skutečnost, že fyzická osoba, pokud na území České republiky podniká   nebo  podnikala,  nemá  nedoplatky  na pojistném na veřejném zdravotním   pojištění.".

 

   3. V § 6 se doplňuje odstavec 3, který zní:

 

   "(3) Skutečnosti podle odstavce 1 písm. d) a e) se prokazují potvrzením   příslušného  orgánu  státní správy, nebo pokud potvrzení není doloženo,   ověří  danou  skutečnost  živnostenský úřad u příslušného orgánu státní   správy nebo v příslušném informačním systému veřejné správy. Skutečnost   podle odstavce 1 písm. f) se dokládá čestným prohlášením.".

 

   4. V § 10 odst. 1 písm. a) se slova "v § 47 odst. 5" nahrazují slovy "v   § 47 odst. 6" a slova "v § 47 odst. 6" se nahrazují slovy "v § 47 odst.   7".

 

   5.  V  § 11 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova " ; to neplatí,   bylo-li  živnostenské  oprávnění  zrušeno  z  důvodu, že živnost nebyla   provozována po dobu delší než 4 roky".

 

   6. V § 11 odst. 4 písmeno b) zní:

 

   "b)  podnikatel,  který  je  právnickou osobou, pro živnosti vyžadující   splnění zvláštních podmínek provozování živnosti (§ 7), nejedná-li se o   ohlašovací   živnost   provozovanou  průmyslovým  způsobem.  Do  funkce   odpovědného  zástupce  ustanoví  česká  právnická osoba osobu, která je   jejím statutárním orgánem nebo jeho členem a která splňuje podmínky pro   výkon  funkce  odpovědného  zástupce  podle  tohoto  zákona. Zahraniční   právnická  osoba  ustanoví  do  funkce  odpovědného  zástupce vedoucího   organizační  složky  podniku  umístěné  na území České republiky, který   splňuje  podmínky  pro  výkon  funkce odpovědného zástupce podle tohoto   zákona.  Nelze-li  odpovědného  zástupce  ustanovit  z  uvedených osob,   ustanovuje podnikatel odpovědného zástupce z jiných osob.".

 

   7.  V  §  11  odst.  4  se na konci písmene b) čárka nahrazuje tečkou a   písmeno c) se zrušuje.

 

   8.  V  §  13  odst.  1  se na konci písmene b) doplňuje slovo "nebo", v   písmenu  c)  se slova "v písmenu b)" nahrazují slovy "v písmenu c)", na   konci písmene c) se čárka nahrazuje tečkou, písmeno d) se zrušuje a pod   úvodní  část  ustanovení  odstavce  1  se vkládá nové písmeno a), které   včetně poznámky pod čarou č. 29 zní:

 

   "a) správce dědictví^29),

 

   29) § 175e a 175f občanského soudního řádu.

 

   § 480a až 480e občanského zákoníku.".

 

   Dosavadní písmena a) až c) se označují jako písmena b) až d).

 

   9.  V § 13 odst. 2 a 4 se slova "písm. a) až c)" nahrazují slovy "písm.   b) až d)".

 

   10. V § 13 odst. 3 se slova "písm. d)" nahrazují slovy "písm. a)".

 

   11.  V  §  14 větě poslední se slova "podle § 47 odst. 5, § 47 odst. 6"   nahrazují slovy "podle § 47 odst. 6, § 47 odst. 7".

 

   12. V § 31 se na konci odstavce 4 doplňuje věta "Tato evidence musí být   přístupná  v  provozovně,  v  níž  dochází k identifikaci a kde se toto   zboží nachází.".

 

   13. V § 31 odstavce 12 a 13 znějí:

 

   "(12)  Přerušení  provozování  živnosti  na  dobu delší než 6 měsíců je   podnikatel   povinen   předem  písemně  oznámit  živnostenskému  úřadu.   Provozování  živnosti  lze přerušit vždy nejdéle na dobu 2 let. Živnost   je  přerušena  dnem  doručení oznámení o přerušení provozování živnosti   živnostenskému úřadu nebo pozdějším datem uvedeným v oznámení.

 

   (13)  Pokračování v provozování živnosti před uplynutím doby, na kterou   bylo  provozování  živnosti  přerušeno podle odstavce 12, je podnikatel   povinen  předem  písemně  oznámit  živnostenskému  úřadu. V provozování   živnosti   je  možno  pokračovat  nejdříve  dnem  doručení  oznámení  o   pokračování  v provozování živnosti živnostenskému úřadu nebo pozdějším   datem uvedeným v oznámení.".

 

   14.  Za  §  45 se vkládá nový § 45a, který včetně poznámek pod čarou č.   36b až 36g zní:

 

   "§ 45a

 

   (1)  Fyzická  osoba  může  společně s ohlášením živnosti nebo žádostí o   koncesi na příslušném živnostenském úřadu též

 

   a) podat přihlášku k daňové registraci nebo příslušné oznámení^36b),

 

   b) oznámit zahájení samostatné výdělečné činnosti^36c),

 

   c) podat přihlášku k důchodovému pojištění^36d),

 

   d) podat přihlášku k nemocenskému pojištění^36e),

 

   e) oznámit vznik volného pracovního místa nebo jeho obsazení^36f),

 

   f) podat oznámení podle zákona o veřejném zdravotním pojištění^36g).

 

   (2)  Právnická  osoba může společně s ohlášením živnosti nebo žádostí o   koncesi na příslušném živnostenském úřadu též

 

   a) podat přihlášku k daňové registraci nebo příslušné oznámení^36b),

 

   b) oznámit vznik volného pracovního místa nebo jeho obsazení^36d).

 

   (3)  Ohlášení živnosti nebo žádost o koncesi, podávané podle odstavců 1   a  2,  se  předkládají  na  tiskopise  vydaném Ministerstvem průmyslu a   obchodu.

 

   (4) Živnostenský úřad předá

 

   a)  příslušnému  správci daně vykonávajícímu správu daní z příjmů údaje   získané  podle  odstavce  1  písm.  a)  a  podle  odstavce  2 písm. a),   příslušnému  orgánu sociálního zabezpečení údaje získané podle odstavce   1  písm. b) až d), příslušnému úřadu práce údaje podle odstavce 1 písm.   e)  a  podle odstavce 2 písm. b) a příslušné zdravotní pojišťovně údaje   získané podle odstavce 1 písm. f),

 

   b)  ohlašovateli  nebo  žadateli o koncesi jeho identifikační číslo pro   placení  pojistného,  čísla  účtů  pro  placení pojistného na důchodové   pojištění  a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na   nemocenské pojištění.

 

   (5)   Podnikatel  může  na  příslušném  živnostenském  úřadě  ve  lhůtě   stanovené  zvláštními  právními  předpisy oznámit též změnu údajů podle   odstavců 1 a 2, pokud tak učiní současně s oznámením podle § 49 odst. 1   nebo podle § 56 odst. 1.

 

   (6)  Údaje  podle  předchozích  odstavců,  včetně oznámení jejich změn,   živnostenský  úřad  předá  příslušným orgánům do 5 pracovních dnů; tato   lhůta  počíná  běžet  ode  dne vzniku živnostenského oprávnění nebo ode   dne,  kdy  byly  odstraněny  závady  ohlášení nebo ohlášeny změny. Tyto   údaje  mohou  být  předávány  v  elektronické podobě, a to též způsobem   umožňujícím dálkový přístup.

 

   36b)  §  33  zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění   pozdějších předpisů.

 

   36c)  §  48 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního   zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.

 

   36d) § 48a zákona č. 582/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

   36e) § 145b odst. 2 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve   znění zákona č. 160/1995 Sb.

 

   36f)  §  35  odst.  2 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění   zákona č. 214/2006 Sb.

 

   36g)  §  10a zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o   změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 214/2006 Sb.".

 

   Dosavadní poznámky pod čarou č. 36c a 36d se označují jako poznámky pod   čarou č. 36h a 36i, včetně odkazů na poznámky pod čarou.

 

   15.  V  §  46  odst. 1 se v úvodní části ustanovení za slovo "ohlášení"   vkládají slova " , pokud zákon nestanoví jinak".

 

   16.  V  §  46 odst. 1 písm. a) bodě 3 se slova " , státy, ve kterých se   dlouhodobě  (více  než  3  měsíce  nepřetržitě) zdržoval v posledních 3   letech" nahrazují slovy " ; věta druhá bodu 2 se použije obdobně".

 

   17. V § 46 odst. 1 písmeno e) zní:

 

   "e)  doklad  prokazující  právní  důvod  pro  užívání prostor, do nichž   umístil  místo  podnikání, liší-li se od bydliště (§ 5 odst. 2), nebo k   objektu  nebo  prostorám,  v  němž je na území České republiky umístěna   organizační složka podniku zahraniční osoby; k doložení právního důvodu   pro  užívání  prostor postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti,   bytu  nebo  nebytového  prostoru,  kde jsou prostory umístěny, případně   prohlášení  osoby oprávněné nemovitostí, bytem nebo nebytovým prostorem   jinak nakládat, že s umístěním souhlasí,".

 

   18. V § 46 odst. 2 písmena d) a e) znějí:

 

   "d)  doklad  prokazující  právní  důvod pro užívání prostor, v nichž má   právnická  osoba  na  území  České  republiky sídlo, není-li ohlašovaná   adresa  sídla  již  zapsána  v  obchodním rejstříku nebo jiné evidenci,   pokud  je  tento  doklad  stanoven  zvláštním  právním  předpisem  jako   podmínka  zápisu  do  této  evidence;  k  doložení  právního důvodu pro   užívání  prostor postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, bytu   nebo   nebytového   prostoru,  kde  jsou  prostory  umístěny,  případně   prohlášení  osoby oprávněné nemovitostí, bytem nebo nebytovým prostorem   jinak nakládat, že s umístěním souhlasí,

 

   e)  doklad  prokazující právní důvod pro užívání prostor, v nichž je na   území  České  republiky  umístěna organizační složka podniku zahraniční   osoby, není-li ohlašovaná adresa již zapsána v obchodním rejstříku nebo   jiné  evidenci,  pokud  je  tento  doklad  stanoven  zvláštním  právním   předpisem  jako  podmínka  zápisu do této evidence; k doložení právního   důvodu   pro  užívání  prostor  postačí  písemné  prohlášení  vlastníka   nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, kde jsou prostory umístěny,   případně  prohlášení  osoby oprávněné nemovitostí, bytem nebo nebytovým   prostorem jinak nakládat, že s umístěním souhlasí,".

 

   19. V § 46 se doplňuje odstavec 6, který zní:

 

   "(6) Živnostenský úřad si vyžádá u příslušných orgánů potvrzení podle §   6  odst.  1  písm.  d) nebo e), nejsou-li k ohlášení živnosti doložena.   Živnostenský  úřad si dále, není-li doložen k ohlášení živnosti, vyžádá   postupem  podle  §  72  výpis  z Rejstříku trestů, stanoví-li tak tento   zákon.  Tyto  údaje  mohou  být  vyžádány  a předávány i v elektronické   podobě, a to též způsobem umožňujícím dálkový přístup.".

 

   20. V § 47 odst. 2 písm. f) se slova "§ 5 odst. 4" nahrazují slovy "§ 5   odst. 5".

 

   21.  V  §  47  odst. 4 se za slova "a 46" vkládají slova " , s výjimkou   postupu podle § 46 odst. 6".

 

   22. V § 47 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

 

   "(5)  Pokud  si  živnostenský  úřad  vyžádá u příslušného orgánu státní   správy  nebo  od Rejstříku trestů potvrzení nebo jiný doklad potřebný k   ohlášení  živnosti,  neběží lhůta pro vydání živnostenského listu. Tato   lhůta  neběží  ode dne odeslání vyžádání do dne doručení potvrzení nebo   jiného  dokladu  od  tohoto  orgánu  státní  správy. O této skutečnosti   živnostenský úřad informuje podnikatele bez zbytečného odkladu.".

 

   Dosavadní odstavce 5 až 11 se označují jako odstavce 6 až 12.

 

   23.  V  §  47  odst.  9  se  číslo  "7"  nahrazuje číslem "8", za slovo   "nevzniklo"  se  vkládají slova " , nebo o tom, že ohlašovatel nesplnil   podmínky  pro  vznik živnostenského oprávnění" a číslo "5" se nahrazuje   číslem "6".

 

   24.  V  §  47  odst. 10 se za slova "podle odstavce 4" vkládají slova "   nebo odstavce 5".

 

   25.  V  § 48 odst. 1 se za slovo "způsobem" vkládají slova "(§ 60 odst.   6)",  slova  "a  Českému statistickému úřadu. Opis živnostenského listu   zašle   živnostenský   úřad   též"  se  nahrazují  slovy  "  ,  Českému   statistickému  úřadu,", za slova "podniku zahraniční osoby" se vkládají   slova  "  ,  příslušné  zdravotní  pojišťovně, je-li mu známa," a slova   "podle  §  47  odst. 10 a 11" se nahrazují slovy "podle § 47 odst. 11 a   12".

 

   26.  V  §  48  odst.  3  se slova "podle § 47 odst. 11" nahrazují slovy   "podle  §  47 odst. 12" a na konci textu odstavce se doplňují slova " ,   pokud tento zákon nestanoví jinak".

 

   27.  V § 49 odst. 4 se za větu první vkládá věta "Není-li doložen výpis   z Rejstříku trestů odpovědného zástupce, a vyžaduje-li jej tento zákon,   postupuje živnostenský úřad podle § 72.".

 

   28. § 51 zní:

 

   "(1)  Zjistí-li  živnostenský  úřad,  že  k  žádosti  o  koncesi nejsou   doloženy  doklady  potvrzující  skutečnosti  podle § 6 odst. 1 písm. d)   nebo e) nebo výpis z Rejstříku trestů, postupuje podle § 46 odst. 6; po   tuto  dobu  se  řízení o udělení koncese přerušuje. Zjistí-li, že další   náležitosti  nejsou splněny, vyzve žadatele ve lhůtě 30 dnů od doručení   žádosti  k odstranění závad. Ve výzvě stanoví přiměřenou lhůtu k jejich   odstranění,  nejméně  však  15 dnů. Jsou-li k tomu závažné důvody, může   živnostenský  úřad  na  základě  písemného  podnětu  žadatele  lhůtu  i   opakovaně  prodloužit.  Po  dobu  lhůty  uvedené  ve  výzvě se řízení o   udělení koncese přerušuje.

 

   (2)  Odstraní-li  žadatel  závady  ve stanovené nebo prodloužené lhůtě,   živnostenský  úřad  zahájí  projednání  žádosti.  Neodstraní-li žadatel   závady ve lhůtě, živnostenský úřad řízení zastaví.".

 

   29.  V  §  52 odst. 3 se slova "podle § 47 odst. 7 a 8" nahrazují slovy   "podle § 47 odst. 8 a 9".

 

   30.  V  §  53 odst. 4 se slova "§ 5 odst. 4" nahrazují slovy "§ 5 odst.   5".

 

   31.  V § 56 odst. 4 se slova "§ 27 odst. 2" nahrazují slovy "§ 27 odst.   3"  a  na  konci  odstavce  se  doplňuje  věta "Není-li doložen výpis z   Rejstříku  trestů  odpovědného zástupce, a vyžaduje-li jej tento zákon,   postupuje živnostenský úřad podle § 72.".

 

   32. V § 58 odst. 2 se slova "(§ 5 odst. 4)" nahrazují slovy "(§ 5 odst.   5)".

 

   33. V § 60 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 38c zní:

 

   "(1) Živnostenský rejstřík je informačním systémem veřejné správy^38c),   jehož  správcem  je  Živnostenský  úřad České republiky a provozovateli   jsou  obecní  živnostenské úřady v rozsahu stanoveném odstavci 2 až 6 a   krajské  živnostenské  úřady  v  rozsahu  stanoveném  odstavci  4  a 5.   Živnostenský  úřad  České  republiky  do  tohoto  informačního  systému   zapisuje další údaje statistického a evidenčního charakteru související   s provozováním živností. Za tím účelem mohou být sdružovány informace a   údaje z jiných informačních systémů a registrů.

 

   38c) Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o   změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 517/2002 Sb.".

 

   34. V § 60 odst. 3 se věta poslední zrušuje.

 

   35. V § 60 odstavec 6 zní:

 

   "(6) Živnostenský úřad poskytuje údaje z rejstříku orgánům uvedeným v §   48 v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup.".

 

   36.  V  §  60  odst.  7 a 8 se slova "ústřední evidence podnikatelů39)"   nahrazují slovem "rejstříku".

 

   37.  V  §  65  odst.  4  písm. b) se za slovo "údajů" vkládají slova "a   dokladů".

 

   38. V § 72 se doplňují věty "Žádosti o vydání výpisu z Rejstříku trestů   a výpis z Rejstříku trestů mohou být předávány v elektronické podobě, a   to  též  způsobem umožňujícím dálkový přístup. Správce Rejstříku trestů   vydá  výpis z Rejstříku trestů podle tohoto ustanovení do sedmi dnů ode   dne doručení žádosti.".

 

   39. V § 73a se doplňuje odstavec 4, který zní:

 

   "(4)  Vláda  může s ohledem na situaci na trhu práce stanovit nařízením   seznam  živností,  které nemohou provozovat fyzické osoby uvedené v § 5   odst. 7.".

 

   40.  V  příloze č. 1 Řemeslné živnosti, části A, ve skupině 101: Kovy a   kovové výrobky, se za obor živnosti Kovářství vkládá nový obor živnosti   "Podkovářství".

 

   41.  V  příloze  č.  1  Řemeslné  živnosti,  části  A,  ve skupině 113:   Stavebnictví,  se doplňuje nový obor živnosti "Malířství, lakýrnictví a   natěračství".

 

ČÁST DRUHÁ

 

Změna zákona o živnostenských úřadech

 

   Čl.II

 

   Zákon  č.  570/1991  Sb.,  o živnostenských úřadech, ve znění zákona č.   286/1995  Sb.,  zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona   č. 284/2004 Sb., se mění takto:

 

   1. § 2 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 5 až 5g zní:

 

   "§ 2

 

   Obecní živnostenský úřad

 

   (1)  Obecní  živnostenský  úřad  vykonává činnosti v rozsahu stanoveném   živnostenským   zákonem^5),   plní  další  úkoly  stanovené  zvláštními   právními předpisy a dále jako centrální registrační místo

 

   a)  přijímá  přihlášky k registraci nebo oznámení na základě zvláštního   právního  předpisu^5a)  od osob podnikajících na základě živnostenského   oprávnění,

 

   b)  přijímá  oznámení  a  hlášení  v  oblasti sociálního zabezpečení od   fyzických  osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění, a to   v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy^5b),

 

   c)  přijímá  oznámení  osob  podnikajících  na  základě  živnostenského   oprávnění o vzniku volných pracovních míst nebo jejich obsazení^5c),

 

   d)  přijímá  oznámení a hlášení fyzických osob podnikajících na základě   živnostenského   oprávnění   vůči   zdravotním  pojišťovnám  v  rozsahu   stanoveném zvláštním právním předpisem^5d).

 

   (2)  Obecní  živnostenský  úřad  předává  ve  lhůtě stanovené zvláštním   právním předpisem^5e) podání, která obdrží podle odstavce 1, příslušným   správním  úřadům^5f), které dále postupují podle příslušných zvláštních   právních  předpisů.  Přitom obecní živnostenský úřad neposuzuje úplnost   nebo věcnou správnost těchto podání.

 

   (3)  Obecní  živnostenský  úřad  je  provozovatelem^5g)  živnostenského   rejstříku.

 

   5)  Zákon  č.  455/1991  Sb.,  o  živnostenském podnikání (živnostenský   zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 

   5a)  §  33  zákona  č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění   pozdějších předpisů.

 

   5b)  §  10a zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního   zabezpečení, ve znění zákona č. 214/2006 Sb.

 

   5c)  §  35 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších   předpisů.

 

   5d)  §  10a  zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o   změně  a  doplnění  některých  souvisejících zákonů, ve znění zákona č.   214/2006 Sb.

 

   5e) § 45a odst. 6 živnostenského zákona.

 

   5f) § 45a odst. 4 živnostenského zákona.

 

   5g) § 2 zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy   a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 517/2002 Sb.".

 

   2. V § 3 odst. 1 písm. a) se za slovo "činnost" vkládají slova " , a to   včetně výkonu funkce centrálních registračních míst,".

 

   3. V § 3 odst. 1 písmeno e) zní:

 

   "e) je provozovatelem^5g) živnostenského rejstříku,".

 

   4. V § 5 odst. 1 písmeno e) zní:

 

   "e) je správcem^5g) živnostenského rejstříku,".

 

ČÁST TŘETÍ

 

Změna zákona o správě daní a poplatků

 

   Čl.III

 

Zákon  č.  337/1992  Sb.,  o správě daní a poplatků, ve znění zákona č.   35/1993  Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 302/1993 Sb., zákona č.   315/1993  Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č.   255/1994  Sb., zákona č. 59/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č.   323/1996  Sb., zákona č. 61/1997 Sb., zákona č. 242/1997 Sb., zákona č.   91/1998  Sb.,  zákona č. 168/1998 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č.   159/2000 Sb., zákona č. 218/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., zákona č.   367/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č.   271/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 226/2002 Sb., zákona č.   320/2002 Sb., zákona č. 322/2003 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č.   438/2003 Sb., zákona č. 440/2003 Sb., zákona č. 479/2003 Sb., zákona č.   19/2004  Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 254/2004 Sb., zákona č.   436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 554/2004 Sb., zákona č.   179/2005 Sb., zákona č. 215/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č.   413/2005 Sb. a zákona č. 444/2005 Sb., se mění takto:

 

   1. V § 15 odstavec 3 zní:

 

   "(3) Pracovník správce daně má právo provést nebo si vyžádat z účetních   písemností,  záznamů nebo jiných informací bezúplatně výpis nebo kopii,   a  to  i  na  technických nosičích dat. V rozsahu nezbytném k prověření   údajů  na  technických  nosičích dat má pracovník správce daně právo na   informace  o  používaných  programech  výpočetní techniky a je oprávněn   využívat programové vybavení, ve kterém byly informace pořízeny.".

 

   2.  V  §  16  odst. 2 písm. c) se na konci textu za slova "pravdivostí"   doplňují slova "Pracovník správce daně má při provádění daňové kontroly   oprávnění podle § 15 odst. 3".

 

   3.  V  §  24  odst.  6  se na konci písmene m) tečka nahrazuje čárkou a   doplňuje se písmeno n), které zní:

 

   "n)  obecním  živnostenským  úřadům  (dále jen "živnostenský úřad"), ve   lhůtě  7 dnů ode dne doručení žádosti, potvrzení o tom, zda ohlašovatel   živnosti  nebo  žadatel  o  koncesi  má  nebo nemá na svém osobním účtu   evidovány daňové nedoplatky z tohoto podnikání.".

 

   4.  V  §  33  se  za  odstavec  7  vkládá nový odstavec 8, který včetně   poznámky pod čarou č. 29b zní:

 

   "(8)  Poplatník,  který  podniká  na  základě živnostenského oprávnění,   splní povinnosti podle odstavců 1 a 7 též tehdy, podá-li přihlášku nebo   učiní-li   oznámení   na  živnostenském  úřadu  příslušném  na  základě   zvláštního právního předpisu^29b).

 

   29b)  §  2  odst.  1  písm. a) zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských   úřadech, ve znění zákona č. 214/2006 Sb.".

 

   Dosavadní odstavce 8 až 17 se označují jako odstavce 9 až 18.

 

   5.  V  §  33  odst. 10 se za slovo "ministerstvem" vkládají slova " , s   výjimkou plnění registrační povinnosti nebo oznamovací povinnosti podle   odstavce 8".

 

   6.  V  §  62  odst.  7  se na konci textu doplňují slova "a pro potřeby   živnostenského  úřadu  doklad  o  tom,  že  fyzická  osoba nemá na svém   osobním účtu evidovány daňové nedoplatky z podnikání".

 

ČÁST ČTVRTÁ

 

Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

 

   Čl.IV

 

Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,   ve  znění  zákona  č.  590/1992  Sb.,  zákona č. 37/1993 Sb., zákona č.   160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č.   118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 134/1997 Sb., zákona č.   306/1997  Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č.   356/1999  Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č.   29/2000  Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 133/2000 Sb., zákona č.   155/2000 Sb., zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č.   238/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 411/2000 Sb., zákona č.   116/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č.   263/2002 Sb., zákona č. 265/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č   320/2002 Sb., zákona č. 518/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č.   424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č.   53/2004  Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona č.   359/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č.   168/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č.   413/2005 Sb. a zákona č. 24/2006 Sb., se mění takto:

 

   1.  V  §  3  odst.  2  se  na  konci  textu  doplňují  slova  "a obecní   živnostenské úřady (dále jen "živnostenské úřady")".

 

   2.  V  §  6  odst.  4 se na konci písmene y) doplňují slova "a vydávají   živnostenskému  úřadu  na  jeho  žádost  do  7  dnů potvrzení o tom, že   ohlašovatel živnosti nebo žadatel o koncesi nemá nedoplatky na platbách   pojistného  na  sociální  zabezpečení  a  příspěvku  na státní politiku   zaměstnanosti".

 

   3.  Za  §  10 se vkládá nový § 10a, který včetně nadpisu a poznámek pod   čarou č. 32c a 32d zní:

 

   "§ 10a

 

   Živnostenské úřady

 

   (1)  Živnostenské úřady přijímají v případech stanovených tímto zákonem   od  osob  samostatně  výdělečně  činných,  které samostatnou výdělečnou   činnost   provozují   na   základě   oprávnění   podle   živnostenského   zákona^32c),   oznámení   o  zahájení  samostatné  výdělečné  činnosti,   přihlášky  k účasti na důchodovém pojištění a na nemocenském pojištění,   odhlášky z účasti na nemocenském pojištění a hlášení podle § 48 odst. 1   písm. a) až d).

 

   (2)  Živnostenské  úřady  oznamují  ve  stanovené lhůtě^32d) příslušným   okresním správám sociálního zabezpečení

 

   a)  skutečnosti  podle  odstavce  1,  a  to  s  uvedením  dne, kdy tyto   skutečnosti byly živnostenskému úřadu sděleny,

 

   b)  vznik  nebo  zánik  oprávnění  provozovat živnost, pozastavení nebo   přerušení  výkonu  živnosti,  a  to  s  uvedením  dne,  ke kterému tyto   skutečnosti nastaly.

 

   32c)  §  9  odst.  3  písm.  b)  zákona  č.  155/1995 Sb., o důchodovém   pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

 

   32d)  §  45a  odst. 6 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání   (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 214/2006 Sb.".

 

   4. V § 11 se doplňuje odstavec 5, který zní:

 

   "(5) Orgány sociálního zabezpečení a živnostenské úřady si v mezích své   působnosti  vzájemně  předávají  údaje  potřebné k provádění sociálního   zabezpečení  u  osob  uvedených  v  § 10a odst. 1. Tyto údaje mohou být   vyžádány  a  předávány  i  v  elektronické  podobě,  a  to též způsobem   umožňujícím dálkový přístup.".

 

   5.  V  § 14 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se   písmeno n), které zní:

 

   "n)  živnostenským úřadům, u nichž osoby uvedené v § 10a odst. 1 podaly   oznámení  o  zahájení  samostatné  výdělečné  činnosti nebo přihlášku k   účasti   na   důchodovém   pojištění  nebo  na  nemocenském  pojištění,   identifikační  číslo  této  osoby, čísla účtů pro placení pojistného na   důchodové  pojištění  a  příspěvku  na  státní politiku zaměstnanosti a   pojistného  na nemocenské pojištění a údaj o výši pojistného nebo záloh   na pojistné na nemocenské pojištění.".

 

   6.  Za  §  48c se vkládá nový § 48d, který včetně poznámky pod čarou č.   60a zní:

 

   "§ 48d

 

   Osoba  uvedená v § 10a odst. 1 může hlášení podle § 48 odst. 1 písm. a)   až  d)  a  přihlášky  a  odhlášky  podle  §  48b  odst. 2 a 3 učinit na   předepsaném   tiskopise^60a)   u   příslušného   živnostenského  úřadu;   povinnost  učinit  tato  hlášení  u příslušné okresní správy sociálního   zabezpečení se v tomto případě považuje za splněnou.

 

   60a)  § 45a odst. 3 zákona č. 455/1991 Sb., ve znění zákona č. 214/2006   Sb.".

 

   7.  V  §  120a  se za slova "sociálního zabezpečení" vkládají slova " ,   popřípadě  ve  stanovených případech (§ 48d) příslušnému živnostenskému   úřadu,".

 

   8. Za § 123f se vkládá nový § 123g, který zní:

 

   "§ 123g

 

   Tiskopisy^60a),  které  v  případech  stanovených tímto zákonem (§ 48d)   používají  osoby  uvedené v § 10a odst. 1 vůči živnostenským úřadům, se   vydávají po projednání s Českou správou sociálního zabezpečení.".

 

ČÁST PÁTÁ

 

Změna zákona o zaměstnanosti

 

   Čl.V

 

   V  §  35  zákona  č.  435/2004  Sb., o zaměstnanosti, se dosavadní text   označuje  jako  odstavec  1  a  doplňuje  se  odstavec  2, který včetně   poznámek pod čarou č. 32a a 32b zní:

 

   "(2) Oznámení podle odstavce 1 může zaměstnavatel učinit, v případě, že   tak  stanoví  zvláštní  právní  předpis^32a),  též u místně příslušného   obecního   živnostenského   úřadu.  Živnostenský  úřad  předá  oznámení   příslušnému úřadu práce ve stanovené lhůtě^32b).

 

   32a)  §  45a  odst.  1 písm. e) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském   podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 214/2006 Sb.

 

   32b)  § 45a odst. 6 zákona č. 455/1991 Sb., ve znění zákona č. 214/2006   Sb.".

 

ČÁST ŠESTÁ

 

Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění

 

   Čl.VI

 

   Zákon  č.  48/1997  Sb.,  o  veřejném  zdravotním pojištění a o změně a   doplnění  některých  souvisejících  zákonů, ve znění zákona č. 242/1997   Sb.,  zákona  č. 2/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 225/1999   Sb.,  zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 132/2000   Sb.,  zákona č. 155/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č.   167/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č.   459/2000 Sb., zákona č. 176/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č.   285/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č.   222/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č.   424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 455/2003 Sb., zákona č.   85/2004  Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 422/2004 Sb., zákona č.   436/2004 Sb., zákona č. 438/2004 Sb., zákona č. 123/2005 Sb., zákona č.   168/2005  Sb.,  zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 350/2005 Sb. a zákona   č. 361/2005 Sb., se mění takto:

 

   1.  V § 10 odst. 3 se doplňuje věta "Pojištěnec, podnikající na základě   živnostenského  oprávnění,  splní  tuto  povinnost  i  tehdy,  učiní-li   oznámení příslušnému živnostenskému úřadu^17b).".

 

   Poznámka pod čarou č. 17b zní:

 

   "17b)  §  2  odst.  1 písm. d) zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských   úřadech, ve znění zákona č. 214/2006 Sb.".

 

   2. Za § 10 se vkládá nový § 10a, který včetně poznámky pod čarou č. 18a   zní:

 

   "§ 10a

 

   Živnostenské úřady

 

   (1)  Živnostenské úřady, které přijaly oznámení podle § 10 odst. 3 věty   druhé, předají tyto údaje ve stanovené lhůtě^18a) zdravotní pojišťovně,   kterou   ve   svém  oznámení  pojištěnec  uvedl  (dále  jen  "příslušná   pojišťovna").

 

   (2) Živnostenské úřady sdělují nejpozději do 5 pracovních dnů příslušné   pojišťovně  vznik  prvního  nebo  zánik posledního oprávnění provozovat   živnost  a pozastavení výkonu živnosti, a to s uvedením dne, ke kterému   tyto skutečnosti nastaly.

 

   (3)  Živnostenské  úřady předají na vyžádání zdravotní pojišťovně kopie   dokladů, které pojištěnec připojil ke svému oznámení podle odstavce 1.

 

   (4)   Živnostenské  úřady  a  zdravotní  pojišťovny  si  v  mezích  své   působnosti  vzájemně  předávají  údaje  potřebné  k provádění veřejného   zdravotního   pojištění   osob   samostatně  výdělečně  činných,  které   podnikají na základě živnostenského oprávnění.

 

   18a)  §  45a  odst. 6 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání   (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 214/2006 Sb.".

 

   3. V § 40 se doplňuje odstavec 6, který zní:

 

   "(6) Zdravotní pojišťovny dávají podnět živnostenskému úřadu ke zrušení   živnostenského   oprávnění   podnikateli   z  důvodu  neplnění  závazků   podnikatele platit pojistné na veřejné zdravotní pojištění.".

 

ČÁST SEDMÁ

 

Změna zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění

 

   Čl.VII

 

   Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve   znění  zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 15/1993 Sb., zákona č. 161/1993   Sb.,  zákona č. 324/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 241/1994   Sb.,  zákona  č. 59/1995 Sb., zákona č. 149/1996 Sb., zákona č. 48/1997   Sb.,  zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 118/2000   Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 138/2001   Sb.,  zákona č. 49/2002 Sb., zákona č. 176/2002 Sb., zákona č. 309/2002   Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 437/2003 Sb., zákona č. 455/2003   Sb.,  zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 438/2004 Sb., zákona č. 123/2005   Sb.,  zákona  č.  381/2005  Sb.,  zákona  č.  413/2005  Sb. a zákona č.   545/2005 Sb., se mění takto:

 

   1.  V  §  23  odst.  6  se na konci písmene g) tečka nahrazuje čárkou a   doplňuje se písmeno h), které včetně poznámky pod čarou č. 40c zní:

 

   "h)  živnostenským  úřadům,  u  nichž  osoby samostatně výdělečně činné   podnikající  na  základě  živnostenského  oprávnění  podaly  oznámení o   zahájení   samostatné  výdělečné  činnosti,  údaje  potřebné  k  plnění   povinností podle zvláštního právního předpisu^40c).

 

   40c)  Zákon  č.  570/1991  Sb.,  o  živnostenských  úřadech,  ve  znění   pozdějších předpisů.".

 

   2.  V  § 24 se doplňují odstavce 4 a 5, které včetně poznámky pod čarou   č. 40d znějí:

 

   "(4)   Osoba   samostatně   výdělečně   činná  podnikající  na  základě   živnostenského  oprávnění  může  oznámení uvedená v odstavci 1, jsou-li   podávána  při  zahájení  nebo  ukončení  výdělečné  činnosti, učinit na   předepsaném   tiskopise^40d)   u   příslušného   živnostenského  úřadu;   povinnost  učinit  tato  oznámení u příslušné zdravotní pojišťovny se v   tomto případě považuje za splněnou.

 

   (5)  Za  den  splnění  oznamovací povinnosti se považuje den, ve kterém   bylo  oznámení  předáno  příslušné  zdravotní pojišťovně, nebo podáno v   případech  stanovených  v  odstavci 4 příslušnému živnostenskému úřadu,   nebo den, v němž byla podána poštovní zásilka obsahující oznámení.

 

   40d)  § 45a odst. 3 zákona č. 455/1991 Sb., ve znění zákona č. 214/2006   Sb.".

 

   3.  V  §  28  se  na  konci doplňuje věta "Tiskopisy, které v případech   stanovených  tímto  zákonem  (§  24 odst. 4) používají osoby samostatně   výdělečně činné vůči živnostenským úřadům, se vydávají po projednání se   Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky.".

 

ČÁST OSMÁ

 

Změna zákona o některých službách informační společnosti

 

   Čl.VIII

 

   § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti   a  o  změně  některých  zákonů  (zákon  o některých službách informační   společnosti),  ve  znění  zákona  č.  444/2005  Sb.,  včetně  nadpisu a   poznámky pod čarou č. 5 zní:

 

   "Šíření obchodních sdělení

 

§ 7

 

   (1)  Obchodní  sdělení  lze  šířit  elektronickými  prostředky  jen  za   podmínek stanovených tímto zákonem.

 

   (2) Podrobnosti elektronického kontaktu lze za účelem šíření obchodních   sdělení  elektronickými prostředky využít pouze ve vztahu k uživatelům,   kteří k tomu dali předchozí souhlas.

 

   (3)  Nehledě na odstavec 2, pokud fyzická nebo právnická osoba získá od   svého   zákazníka   podrobnosti   jeho   elektronického   kontaktu  pro   elektronickou  poštu v souvislosti s prodejem výrobku nebo služby podle   požadavků   ochrany   osobních   údajů   upravených  zvláštním  právním   předpisem^5),   může  tato  fyzická  či  právnická  osoba  využít  tyto   podrobnosti  elektronického  kontaktu  pro  potřeby  šíření  obchodních   sdělení týkajících se jejích vlastních obdobných výrobků nebo služeb za   předpokladu,  že  zákazník  má  jasnou  a zřetelnou možnost jednoduchým   způsobem,  zdarma  nebo  na  účet  této  fyzické  nebo  právnické osoby   odmítnout  souhlas s takovýmto využitím svého elektronického kontaktu i   při  zasílání  každé  jednotlivé  zprávy,  pokud  původně  toto využití   neodmítl.

 

   (4)  Zaslání  elektronické pošty za účelem šíření obchodního sdělení je   zakázáno, pokud

 

   a) tato není zřetelně a jasně označena jako obchodní sdělení,

 

   b)   skrývá   nebo  utajuje  totožnost  odesílatele,  jehož  jménem  se   komunikace uskutečňuje, nebo

 

   c)  je  zaslána  bez  platné  adresy, na kterou by mohl adresát přímo a   účinně  zaslat  informaci  o  tom,  že si nepřeje, aby mu byly obchodní   informace odesílatelem nadále zasílány.

 

   5)  Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých   zákonů, ve znění pozdějších předpisů.".

 

ČÁST DEVÁTÁ

 

Změna zákona č. 159/1999 Sb.

 

   Čl.IX

 

   Zákon  č.  159/1999  Sb.,  o  některých  podmínkách podnikání v oblasti   cestovního  ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve   znění  pozdějších  předpisů,  a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském   podnikání  (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění   zákona č. 37/2004 Sb. a zákona č. 39/2004 Sb., se mění takto:

 

   1. V § 1 odst. 2 se písmeno a) zrušuje.

 

   Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena a) a b).

 

   2.  V  §  2  odst.  1  větě  první  se za slovo "oprávněn" vkládá slovo   "organizovat".

 

   3.  V § 2 odst. 1 se doplňují věty, které znějí: "Cestovní kanceláří je   také  osoba,  která má v době podpisu cestovní smlouvy sídlo nebo místo   podnikání  v  jiném  členském  státě  Evropské  unie nebo v jiném státě   tvořícím Evropský hospodářský prostor, než je Česká republika (dále jen   "cestovní  kancelář  usazená na území jiného státu"). Cestovní kancelář   usazená na území jiného státu musí podnikat na základě oprávnění tohoto   státu  k  provozování  cestovní kanceláře a musí mít sjednané pojištění   záruky  pro  případ úpadku cestovní kanceláře, nebo být jinak pro tento   případ zajištěna, alespoň v rozsahu stanoveném tímto zákonem.".

 

   4.  V  §  2  odst.  2  písm.  a)  se  slova  "a na základě individuální   objednávky prodávat jejich kombinace" zrušují.

 

   5. V § 3 odst. 4 se slovo "jméno" nahrazuje slovem "firma".

 

   6. V § 3 se doplňuje odstavec 5, který zní:

 

   "(5) Cestovní agentura je dále povinna

 

   a)  v  propagačních,  nabídkových  a  jiných materiálech, včetně jejich   elektronických  forem, vždy informovat, pro kterou cestovní kancelář je   prodej zájezdu zprostředkováván,

 

   b)  před  uzavřením  cestovní  smlouvy  předložit  zájemci  o  uzavření   cestovní  smlouvy  (dále  jen  "zájemce")  na  jeho žádost k nahlédnutí   doklad  o  pojištění  záruky  pro případ úpadku cestovní kanceláře, pro   kterou zprostředkovává prodej zájezdu,

 

   c) před zahájením zprostředkování prodeje zájezdů pro cestovní kancelář   usazenou   na   území   jiného  státu  bezodkladně  informovat  o  této   skutečnosti Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen "ministerstvo"), a   to  včetně  údajů o rozsahu pojištění záruky pro případ úpadku cestovní   kanceláře nebo jiné formy zajištění těchto zájezdů,

 

   d)  při  zprostředkování prodeje zájezdu pro cestovní kancelář usazenou   na  území  jiného  státu  předložit zájemci na jeho žádost k nahlédnutí   opis  oprávnění  k  provozování  cestovní  kanceláře včetně jeho úředně   ověřeného  překladu a informovat zájemce o rozsahu pojištění záruky pro   případ  úpadku  cestovní  kanceláře  nebo  jiné  formy zajištění těchto   zájezdů,

 

   e)  při  zprostředkování  prodeje  zájezdu  prostřednictvím  prostředků   komunikace  na  dálku^6a)  poskytnout  zájemci s dostatečným předstihem   údaje uvedené v § 10.".

 

   Poznámka pod čarou č. 6a zní:

 

   "6a) § 53 a 53a občanského zákoníku.".

 

   7.  V  §  5  odst. 1 se slova "Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen

   "ministerstvo")" nahrazují slovem "ministerstvo".

 

   8. V § 6 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

 

   "(3)   Pojistná  smlouva  musí  být  sjednána  tak,  aby  se  pojištění   vztahovalo  na  veškeré  zájezdy  prodané  v  době  platnosti  pojistné   smlouvy,  ledaže  cestovní  kancelář  uzavře  pojistnou  smlouvu novou.   Okamžikem  prodeje zájezdu se rozumí okamžik uzavření cestovní smlouvy.   Ujednání  pojistné smlouvy, která jsou v rozporu s podmínkou podle věty   prvé, jsou neplatná.".

 

   Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

 

   9. § 9 včetně nadpisu zní:

 

   "Povinnosti cestovní kanceláře

 

§ 9

 

   (1) Cestovní kancelář

 

   a)  je  povinna  po  celou dobu své podnikatelské činnosti mít uzavřenu   pojistnou smlouvu podle § 6 až 8,

 

   b) nesmí zprostředkovávat prodej zájezdu podle § 2 odst. 2 písm. d) pro   subjekt, který není cestovní kanceláří ve smyslu § 2 odst. 1,

 

   c)  je  povinna označit provozovnu a propagační a jiné materiály určené   zákazníkovi  slovy  "cestovní kancelář", pokud toto označení neobsahuje   již  její  obchodní  firma;  názvy  "cestovní  kancelář" nebo "CK" může   používat pouze podnikatel, který je držitelem platné koncese4).

 

   (2) Cestovní kancelář je dále povinna

 

   a)  předložit  před uzavřením cestovní smlouvy zájemci na jeho žádost k   nahlédnutí  doklad  o  pojištění  záruky  pro  případ  úpadku  cestovní   kanceláře,

 

   b)  při  zprostředkování  prodeje  zájezdu  pro jinou cestovní kancelář   dodržet povinnosti

 

   1.  v  propagačních,  nabídkových  a  jiných materiálech, včetně jejich   elektronických  forem, vždy informovat, pro kterou cestovní kancelář je   prodej zájezdu zprostředkováván,

 

   2.  před  uzavřením  cestovní  smlouvy  předložit  zájemci  o  uzavření   cestovní  smlouvy  (dále  jen  "zájemce")  na  jeho žádost k nahlédnutí   doklad  o  pojištění  záruky  pro případ úpadku cestovní kanceláře, pro   kterou zprostředkovává prodej zájezdu,

 

   3. před zahájením zprostředkování prodeje zájezdů pro cestovní kancelář   usazenou na území jiného státu neprodleně informovat o této skutečnosti   Ministerstvo  pro  místní rozvoj (dále jen "ministerstvo"), a to včetně   údajů  o rozsahu pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře,   nebo jiné formy zajištění těchto zájezdů,

 

   4.  při  zprostředkování prodeje zájezdu pro cestovní kancelář usazenou   na  území  jiného  státu  předložit zájemci na jeho žádost k nahlédnutí   opis  oprávnění  k  provozování  cestovní  kanceláře včetně jeho úředně   ověřeného  překladu a informovat zájemce o rozsahu pojištění záruky pro   případ  úpadku  cestovní  kanceláře,  nebo  jiné formy zajištění těchto   zájezdů,

 

   5.  při  zprostředkování  prodeje  zájezdu  prostřednictvím  prostředků   komunikace  na  dálku^6a)  poskytnout  zájemci s dostatečným předstihem   údaje uvedené v § 10.

 

   (3)  Cestovní  kancelář  usazená  na území jiného státu je povinna před   zahájením  prodeje  zájezdů  bezodkladně  informovat o této skutečnosti   ministerstvo,  a  to včetně údajů o rozsahu pojištění záruky pro případ   úpadku cestovní kanceláře nebo jiné formy zajištění těchto zájezdů.".

 

   10. V § 11 se slova "§ 6 odst. 3" nahrazují slovy "§ 6 odst. 4" a slova   "§ 9 písm. a) a b)" se nahrazují slovy "§ 9 odst. 1 písm. a) a b)".

 

 

ČÁST DESÁTÁ

 

Změna zákona o hospodaření energií

 

   Čl.X

 

   V § 4 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií, odstavec 2 zní:

 

   "(2)  Územní  energetickou  koncepci  pořizuje  pro  svůj  územní obvod   krajský  úřad, Magistrát hlavního města Prahy a magistráty statutárních   měst   (dále   jen   "pořizovatel")   v  přenesené  působnosti.  Územní   energetická koncepce je součástí územně plánovací dokumentace.".

 

ČÁST JEDENÁCTÁ

 

Změna zákona o ochraně spotřebitele

 

   Čl.XI

 

   V § 19 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění   zákona  č.  104/1995  Sb.,  se za slova "nebo místě podnikání" doplňují   věty  "Prodávající  je  povinen  spotřebiteli vydat písemné potvrzení o   tom,  kdy  spotřebitel  právo  uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký   způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu   a  způsobu  vyřízení  reklamace,  včetně potvrzení o provedení opravy a   době  jejího  trvání,  případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.   Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.".

 

ČÁST DVANÁCTÁ

 

Změna zákona o státní sociální podpoře

 

   Čl.XII

 

   Zákon  č.  117/1995  Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č.   137/1996 Sb., zákona č. 132/1997 Sb., zákona č. 242/1997 Sb., zákona č.   91/1998  Sb., zákona č. 158/1998 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č.   118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č.   492/2000 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č.   309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 125/2003 Sb., zákona č.   362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č.   453/2003  Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č.   315/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č.   124/2005 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 204/2005 Sb., zákona č.   218/2005  Sb.,  zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb. a zákona   č. 552/2005 Sb., se mění takto:

 

   1.  V  §  70  odst. 1 se na konci věty první doplňují slova " , není-li   dále stanoveno jinak".

 

   2. V § 70 se doplňuje odstavec 4, který zní:

 

   "(4)  Oznámení  se nedoručuje, dojde-li ke změně dávky z důvodu zvýšení   částek  životního minima nebo u nezaopatřeného dítěte z důvodu dosažení   věku  stanoveného  pro  používání  vyšší  částky  životního minima. Pro   podání námitek platí odstavce 2 a 3 obdobně.".

 

ČÁST TŘINÁCTÁ

 

Přechodná ustanovení

 

   Čl.XIII

 

   1. Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí   podle dosavadních právních předpisů.

 

   2.  Nedokončená  řízení ve věci vydání průkazu živnostenského oprávnění   pro  volnou  ohlašovací  živnost  u  právnické  osoby  se dokončí podle   živnostenského  zákona, ve znění účinném po dni nabytí účinnosti tohoto   zákona.

 

   3.  Rozhodnutí  o  pozastavení  provozování volné ohlašovací živnosti u   právnické  osoby  z  důvodu  neustanovení  odpovědného zástupce pozbývá   právních účinků dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

 

   4.  Došlo-li  na  základě  tohoto zákona ke změně živnosti z ohlašovací   živnosti volné na ohlašovací živnost řemeslnou, nabývají dnem účinnosti   zákona  č. 214/2006 Sb., fyzické a právnické osoby splňující podmínky k   výkonu   takové  živnosti  živnostenského  oprávnění  k  této  řemeslné   živnosti.

 

ČÁST ČTRNÁCTÁ

 

ÚČINNOST

 

   Čl.XIV

 

   Tento  zákon  nabývá účinnosti prvním dnem třetího měsíce následujícího   po  dni jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení článku XIII bodu 4, které   nabývá účinnost dnem 1. ledna 2007.

 

v z. Kasal v. r.

 

Klaus v. r.

 

Paroubek v. r.