Zákon č. 240/2000 Sb. ze dne 28. června 2000

o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)

Zákon č. 240/2000 Sb., ze dne 28.června 2000

o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

HLAVA I

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

§ 1

Předmět úpravy

Tento zákon stanoví působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků a práva a povinnosti  právnických a fyzických osob při přípravě na krizové situace, které nesouvisejí se zajišťováním obrany České republiky před vnějším napadením,^1) a při jejich řešení.

§ 2

Vymezení pojmů

Pro účely tohoto zákona se rozumí

 

   a)  krizovým řízením souhrn řídících činností věcně příslušných orgánů zaměřených na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik, plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti s řešením krizové situace,

 

   b)  krizovou situací mimořádná událost,^2) při níž je vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav nebo stav ohrožení státu (dále jen "krizové stavy"),

 

   c)  pracovní povinností povinnost fyzických osob vykonávat po nezbytně nutnou dobu určené práce, které jsou nutné pro řešení krizové situace a které jsou tyto osoby povinny konat v místě určeném orgánem krizového řízení, a podle potřeb pro řešení krizové situace i nad rámec pracovní doby stanovené v pracovněprávních předpisech,

 

   d)  pracovní výpomocí povinnost fyzických osob vykonávat jednorázové a mimořádné úkoly nezbytné pro řešení krizové situace, které jsou povinny konat v místě určeném orgánem krizového řízení, a podle potřeb pro řešení krizové situace i nad rámec pracovní doby stanovené v pracovněprávních předpisech,

 

   e)  věcnými prostředky movité a nemovité věci ve vlastnictví státu územních samosprávných celků a právnických a fyzických osob nebo jimi poskytované služby, které lze využít při řešení krizových situací.

§ 3

Stav nebezpečí

   (1)  Stav nebezpečí se jako bezodkladné opatření může vyhlásit, jsou-li v případě živelní pohromy, ekologické nebo průmyslové havárie, nehody  nebo jiného nebezpečí ohroženy životy, zdraví, majetek, životní prostředí, pokud nedosahuje intenzita ohrožení značného rozsahu,^4) a není možné odvrátit ohrožení běžnou činností správních úřadů a složek integrovaného záchranného systému.

 

   (2)  Stav nebezpečí lze vyhlásit jen s uvedením důvodů, na nezbytně nutnou dobu a pro celé území kraje nebo pro jeho část. Rozhodnutí o vyhlášení stavu nebezpečí musí obsahovat krizová opatření a jejich rozsah. Změna krizových opatření musí být rovněž vyhlášena.

 

   (3)  Stav nebezpečí pro území kraje nebo jeho část vyhlašuje hejtman kraje, v Praze primátor hlavního města Prahy (dále jen "hejtman"). Hejtman, který stav nebezpečí vyhlásil, o tom neprodleně informuje vládu, Ministerstvo vnitra a sousední kraje, pokud mohou být krizovou situací dotčeny.

 

   (4)  Stav nebezpečí lze vyhlásit na dobu nejvýše 30 dnů. Tuto dobu může hejtman prodloužit jen se souhlasem vlády.

 

   (5)  Není-li možné účelně odvrátit vzniklé ohrožení  v rámci stavu nebezpečí, hejtman neprodleně požádá vládu o vyhlášení nouzového stavu.

 

   (6)  Rozhodnutí o stavu nebezpečí se vyhlašuje stejně jako nařízení kraje.^5) Rozhodnutí nabývá účinnosti okamžikem, který se v něm stanoví. Rozhodnutí se vyvěšuje na úřední desce krajského úřadu a na úředních deskách obecních úřadů na území, kde je stav nebezpečí vyhlášen. Krajský úřad zveřejní rozhodnutí též dalšími způsoby v místě obvyklými, zejména prostřednictvím hromadných informačních prostředků a místního rozhlasu.

 

   (7)  Stav nebezpečí nelze vyhlásit z důvodu stávky vedené na ochranu práv a oprávněných hospodářských a sociálních zájmů.

 

   (8)  Stav nebezpečí končí uplynutím doby, na kterou byl vyhlášen, pokud hejtman nebo vláda nerozhodnou o jeho zrušení před uplynutím této doby. Vláda stav nebezpečí zruší též, pokud nejsou splněny podmínky pro jeho vyhlášení.

 

   (9)  Rozhodnutí vlády o zrušení stavu nebezpečí se vyvěsí na úřední desce krajského úřadu a na úředních deskách obecních úřadů na území, kde byl stav nebezpečí vyhlášen, zveřejní se v hromadných informačních prostředcích a vyhlásí se ve Sbírce zákonů. Účinnosti nabývá okamžikem, který se v rozhodnutí stanoví.

HLAVA II

ORGÁNY KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ

DÍL 1

Vláda

§ 4

(1)  Vláda při zajišťování připravenosti České republiky na krizové situace

 

   a)  ukládá úkoly ostatním orgánům krizového řízení, řídí a kontroluje jejich činnost,

 

   b)  určuje ministerstvo nebo jiný ústřední správní úřad pro koordinaci přípravy na řešení konkrétní krizové situace v případě, kdy příslušnost ke koordinující funkci nevyplývá z působností stanovených ve zvláštním právním předpisu,^7)

 

   c)  zřizuje  Ústřední krizový štáb jako svůj pracovní orgán k řešení krizových situací.

 

   (2)  Vláda při přípravě na krizové situace a při jejich řešení projednává s Českou národní bankou opatření, která se týkají působnosti této banky.

§ 5

  Za nouzového stavu nebo za stavu ohrožení státu podle tohoto zákona lze na nezbytně nutnou dobu a v nezbytně nut ném rozsahu omezit^8)

   a)  právo na nedotknutelnost osoby a nedotknutelnost obydlí při evakuaci osoby z místa, na kterém je bezprostředně ohrožena na životě nebo zdraví,

 

   b)  vlastnické a užívací právo právnických a fyzických osob k majetku (§ 29 a 31), pokud jde o nucené omezení práva vlastníka nebo uživatele z důvodu ochrany života, zdraví, majetku nebo životního prostředí, které jsou ohroženy  krizovou situací, přičemž je za toto omezení poskytnuta přiměřená náhrada,

 

   c)  svobodu pohybu a pobytu ve vymezeném prostoru území ohroženého neb postiženého krizovou situací,

 

   d) právo pokojně se shromažďovat ve vymezeném prostoru území ohroženého nebo postiženého krizovou situací,

 

   e)  právo provozovat podnikatelskou činnost, která  by  ohrožovala prováděná  krizová opatření nebo narušovala, popřípadě znemožňovala jejich provádění,

 

   f)  právo na stávku, pokud by tato stávka vedla k narušení, případn znemožnění záchranných a likvidačních prací.

§ 6

(1)  Vláda v době trvání  nouzového stavu je oprávněna za podmínek uvedených v § 5

 

   a) nařídit evakuaci osob a majetku z vymezeného území,

 

   b) zakázat vstup, pobyt a pohyb osob na vymezených místech nebo území,

 

   c)  rozhodnout o ukládání pracovní povinnosti, pracovní výpomoci nebo povinnosti poskytnout věcné prostředky k řešení krizové situace,

 

   d)  rozhodnout o bezodkladném provádění staveb, stavebních prací terénních úprav nebo odstraňování staveb za účelem zmírnění nebo odvrácení veřejného ohrožení vyplývajícího z krizové situace.

 

   (2) Vláda v době trvání nouzového stavu je dále oprávněna

 

   a)  nařídit povinné hlášení přechodné změny pobytu osob, kterou se rozumí opuštění místa trvalého pobytu osoby, k němuž je hlášena v místě, ze kterého byla organizovaně evakuována nebo které o své vůli opustila z důvodu ohrožení svého života nebo zdraví, pokud tato změna pobytu bude delší než 3 dny,

 

   b)  přijmout opatření k ochraně státních hranic, k pobytu cizinců nebo osob bez státní příslušnosti, v oblasti zbraní, výbušnin, nebezpečných chemických látek a přípravků, jaderných zařízení a zdrojů ionizujícího záření,

 

   c)  nařídit přemístění osob ve vazbě nebo ve výkonu trestu odnětí svobody do jiné věznice nebo vyloučit volný pohyb těchto osob mimo věznici,

 

   d)  nařídit použití občanů povinných civilní službou a vojáků v činné službě k provádění krizových opatření,

 

   e)  nařídit vykonávání péče o děti a mládež, pokud tuto péči nemohou v krizové situaci vykonávat rodiče nebo jiný zákonný zástupce,

 

   f)  zajistit přednostní zásobování dětských a zdravotnických zařízení a ozbrojených bezpečnostních a hasičských záchranných sborů,

 

   g)   zabezpečit náhradní způsob rozhodování o dávkách  sociálního zabezpečení (péče), kterými se rozumí dávky nemocenského pojištění, důchodového pojištění, důchodového zabezpečení, státní  sociální podpory, dávky pomoci v hmotné  nouzi a dávky sociální péče,^9) a o jejich výplatě.

 

   (3)  Povinnosti uvedené v odstavci 1 písm. c) lze uložit pouze tehdy, pokud nelze tyto činnosti a věci zajistit smluvně, subjekt plnění kla  zjevně  finančně a časově nevýhodné podmínky nebo plnění odmítne a přitom hrozí nebezpečí z prodlení.

§ 7

   Vláda v době trvání stavu ohrožení státu podle tohoto zákona je vedle opatření uvedených v § 6 odst. 1 a 2 oprávněna nařídit

 

   a)  omezení vstupu na území České republiky osobám, které nejsou občany České republiky,

 

   b)  povinné hlášení místa trvalého pobytu, popřípadě i místa, kde se osoba dočasně zdržuje,

 

   c) omezení držení a nošení střelných zbraní a střeliva,

 

   d)   zvýšenou kontrolní činnost na úseku zabezpečení skladovaných střelných zbraní, střeliva, munice, výbušnin, jaderných materiálů a zdrojů ionizujícího záření, nebezpečných chemických a jiných nebezpečných látek.

§ 8

   Rozhodnutí o krizových opatřeních uvedených v § 6 odst. 1 a 2 a v § 7 se zveřejňují v hromadných informačních prostředcích a vyhlašují se stejně jako zákon. Účinnosti nabývají okamžikem, který se v rozhodnutí stanoví.

DÍL 2

Ministerstva a jiné správní úřady

§ 9

   (1)  Ministerstva a jiné správní úřady (dále jen "správní úřad") k zajištění připravenosti na řešení krizových situací v oboru své   působnosti

 

   a) zřizují pracoviště krizového řízení,

 

   b)  zpracovávají plán, který obsahuje souhrn krizových opatření a postupů k řešení krizových situací, (dále jen "krizový plán"); krizový plán schvaluje ministr nebo vedoucí správního úřadu,

 

   c) zřizují krizový štáb jako pracovní orgán k řešení krizových situací, jehož složení a úkoly určí ministr nebo vedoucí správního úřadu,

 

   d)  zajišťují na základě vyžádání jiného správního úřadu provedení odborných prací vyplývajících z jejich působnosti,

 

   e)  poskytují na požádání podklady ministerstvům, krajským úřadům a obecním úřadům obcí s rozšířenou působností,

 

   f)  vyžadují prostřednictvím Ministerstva vnitra potřebné podklady od krajských úřadů a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností,

 

   g) stanovují podřízeným územním správním úřadům povinnost poskytovat na vyžádání podklady pro zpracování krizových plánů krajů.

 

   (2) Správní úřady

 

   a)  vedou přehled možných zdrojů rizik, provádějí analýzy ohrožení a v rámci prevence podle zvláštních právních předpisů^10)  odstraňují nedostatky, které by mohly vést ke vzniku krizové situace,

 

   b)  rozhodují o činnostech k řešení krizových situací a ke zmírnění jejich následků, pokud zvláštní právní předpis^11) nestanoví jinak,

 

   c) organizují okamžité opravy nezbytných veřejných zařízení pro přežití obyvatelstva a k zajištění funkčnosti veřejné správy,

 

   d)  vytvářejí podmínky pro nouzovou komunikaci vevztahu k jiným správním úřadům, obcím, právnickým a fyzickým osobám.

 

   (3)  Pro přípravu na krizové situace a jejich řešení prováděcí právní předpis stanoví

 

   a)  podmínky a způsob vykonávání péče o děti v předškolních zařízeních, žáky plnící ve školách povinnou školní docházku a děti a mládež ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy a preventivně výchovné péče, pokud tuto péči nemohou v krizové situaci vykonávat rodiče nebo jiný zákonný zástupce,

 

   b)  báňsko technické podmínky pro zřizování, využití a ochranu důlních děl, uplatňování preventivních, technických a bezpečnostních opatření   provádění kontrol.

§ 10

Ministerstvo vnitra

   (1)  Ministerstvo vnitra koordinuje^12) přípravu na krizové stavy a jejich řešení.

 

   (2) Ministerstvo vnitra při činnostech uvedených v odstavci 1

 

   a)  sjednocuje postupy ministerstev, krajských úřadů, obecních úřadů, právnických osob a podnikajících fyzických osob,

 

   b)  organizuje instruktáže, školení a další přípravu k získání zvláštn  odborné způsobilosti^13) pracovníků orgánů krizového řízení; k tomu účelu zřizuje vzdělávací zařízení,

 

   c) provádí kontrolu krizových plánů zpracovaných ostatními ministerstvy a ve spolupráci s příslušným ministerstvem kontrolu krizových plánů krajů,

 

   d) vede ústřední evidenci údajů o přechodných změnách pobytu osob.

 

   (3) Ministerstvo vnitra odpovídá za přípravu a řešení krizových situací souvisejících s vnitřní bezpečností a veřejným pořádkem a přitom určuje a kontroluje postupy Policie České republiky.^13a)

 

   (4) Ministerstvo vnitra řeší rozpory v oblasti krizového řízení.

§ 11

Ministerstvo zdravotníctva

   (1)  Ministerstvo zdravotnictví je oprávněno na území, kde je vyhlášen krizový stav, vyhlásit opatření proti šíření přenosných nemocí.^14)

 

   (2) Ministerstvo zdravotnictví je v době krizového stavu oprávněno

   a)  stanovit opatření k ochraně veřejného zdraví a koordinovat činnost orgánů ochrany veřejného zdraví,

 

   b)  zajistit nákup a distribuci potřebných imunobiologických přípravků a to i neregistrovaných podle zvláštního právního předpisu;^15) v tomto případě neplatí povinnost oznámení a zveřejnění výjimky podle tohoto zvláštního právního předpisu,

 

   c) zajistit mezinárodní spolupráci k ochraně veřejného zdraví,

 

   d)   koordinovat činnost zdravotnických zařízení podle zvláštního právního předpisu v souladu s koncepcí krizového řízení zdravotnictví.

§ 12

Ministerstvo dopravy

   (1)  Ministerstvo dopravy v době krizového stavu je oprávněno uložit provozovateli dráhy, drážní dopravy, silniční dopravy, letadel, letišť, vnitrozemské vodní dopravy a veřejných přístavů, jakož i vlastníku a provozovateli  ostatních objektů, zařízení a dopravních cest sloužícíc  dopravě povinnosti k zabezpečování dopravních potřeb.

 

   (2)  V případě nebezpečí z prodlení může být tato povinnost uložena rozhodnutím jiného správního úřadu podle zvláštního právního předpisu. V rozhodnutí se stanoví povinný provozovatel, předmět a rozsah veřejného závazku, způsob jeho plnění, doba platnosti rozhodnutí a poučení o následcích jeho neplnění.

§ 12a

Ministerstvo vnitra

   (1)  Ministerstvo vnitra je v době krizového stavu oprávněno uložit podnikateli zajišťujícímu veřejnou komunikační síť nebo poskytujícímu veřejně dostupnou službu elektronických komunikací povinnost zabezpečovat veřejně dostupnou službu elektronických komunikací.

 

   (2)  V  případě nebezpečí z prodlení může být tato povinnost podle odstavce 1 uložena rozhodnutím Českého telekomunikačního úřadu podl  zvláštního právního předpisu.^15a) Na uložení této povinnosti se nevztahuje správní řád.

 

   (3)  V rozhodnutí se stanoví povinný podnikatel, předmět a rozsah veřejného závazku, způsob jeho plnění, doba platnosti rozhodnutí a poučení o následcích jeho plnění.

DÍL 3

Česká národní banka

§ 13

   (1) Česká národní banka při přípravě na krizové situace a jejich řešení zřizuje krizový štáb, plní úkoly stanovené v § 9 odst. 2 písm. a) a d) a koordinuje s vládou opatření, která se dotýkají působnosti České národní banky.

 

   (2)  Česká národní banka zpracovává krizový plán  v oblasti měnové politiky a bankovnictví a spolupracuje s ministerstvy při zpracovávání jejich krizových plánů.

 

   (3) Krizový plán České národní banky schvaluje její guvernér.

DÍL 4

Orgány kraje a ostatní orgány s územní působnosti

§14

(1)  Orgány kraje zajišťují připravenost kraje na řešení krizových situací.

 

   (2) Hejtman

   a)  řídí a kontroluje přípravná opatření, činnosti k řešení krizových situací a činnosti ke zmírnění jejich následků prováděné územními správními úřady s krajskou působností, obcemi, právnickými a fyzickými osobami,

 

   b)  zřizuje k řešení krizových situací krizový štáb kraje jako svůj pracovní orgán.

 

   (3) Za stavu nebezpečí hejtman

 

   a)  koordinuje záchranné a likvidační práce (§ 28 odst. 4), poskytování zdravotnické pomoci, provádění opatření k ochraně veřejného zdraví a bezodkladných pohřebních služeb,

 

   b)   organizuje a koordinuje evakuaci, nouzové ubytování, nouzové zásobování  pitnou vodou, potravinami a dalšími nezbytnými prostředky k přežití obyvatelstva,

 

   c) zajišťuje ochranu majetku a podílí se na zajištění veřejného pořádku na území, kde byla provedena evakuace,

 

   d) organizuje a koordinuje humanitární pomoc,

 

   e)  chrání práva a oprávněné zájmy bezprostředně ohrožených osob, které jsou povinny strpět záchranné práce prováděné v zájmu ochrany životů a zdraví osob.

 

   (4) Hejtman je povinen vykonávat činnosti uvedené v odstavci 3 tak, aby  byly přiměřené a odpovídající svým obsahem a rozsahem účelu a podmínkám konkrétní krizové situace.

 

   (5) Hejtman je za stavu nebezpečí oprávněn

 

   a)  rozhodnout o ukládání pracovní výpomoci nebo povinnosti poskytnout věcné prostředky k řešení krizové situace,

 

   b)  nařídit bezodkladné provádění staveb, stavebních prací, terénních úprav nebo odstraňování staveb za účelem zmírnění  nebo odvrácení ohrožení.

 

   (6) Hejtman je za stavu nebezpečí dále oprávněn

 

   a) nařídit hlášení přechodné změny pobytu osob,

 

   b)  nařídit použití občanů povinných civilní  službou k realizaci krizových opatření,

 

   c)  nařídit vykonávání péče o děti a mládež, pokud tuto péči nemohou v krizové situaci vykonávat rodiče nebo jiný zákonný zástupce,

 

   d)  zajistit přednostní zásobování dětských a zdravotnických zařízení a ozbrojených bezpečnostních a hasičských záchranných sborů,

 

   e)  zabezpečit náhradní způsob rozhodování o dávkách sociálního zabezpečení (péče) a jejich výplatě.

 

   (7) Povinnosti uvedené v odstavci 3 lze uložit pouze tehdy, pokud nelze tyto činnosti a věci zajistit smluvně, subjekt plnění klade zjevně finančně a časově nevýhodné podmínky nebo plnění odmítne a přitom hrozí nebezpečí z prodlení.

 

   (8)  Opatření uvedená v odstavcích 5 a 6 se využijí jen v tom rozsahu, který je nezbytný pro překonání krizové situace.

 

   (9)  Hejtman je v době nouzového stavu a stavu ohrožení státu podle tohoto zákona povinen zajistit provedení stanovených krizových opatření v podmínkách kraje.

§ 15

   (1) Hasičský záchranný sbor kraje, zřízený podle zvláštního zákona,^16) plní úkoly kraje při přípravě na krizové situace, které nesouvisejí s vnitřní bezpečností a veřejným pořádkem a s jejich řešením.

 

   (2)Hasičský záchranný sbor kraje za účelem uvedeným v § 14 odst. 1

 

a)     organizuje součinnost mezi správními úřady a obcemi v kraji,

 

   b)  zabezpečuje zpracování krizového plánu kraje, který schvaluje hejtman,

 

   c)  plní při řešení krizových situací úkoly stanovené vládou, ministerstvy a jinými správními úřady.

 

   (3)  Hasičský záchranný sbor kraje je oprávněn za účelem přípravy na krizové situace vyžadovat, shromažďovat a evidovat údaje o

 

   a)  kapacitách zdravotnických, ubytovacích a stravovacích zařízení,  

 

   b)  předmětu a rozsahu činnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob v oblasti výroby a služeb, výrobních programech a výrobních kapacitách, rozsahu zásob surovin, polotovarů a hotových výrobků, počtech zaměstnanců a jejich kvalifikaci,

 

   c)  počtech zaměstnanců ve výrobních provozech a počtech osob bydlících v místech předpokládané evakuace,

 

   d)   množství, složení a umístění vyráběných, používaných nebo skladovaných nebezpečných látek,

 

   e) množství zadržené vody ve vodních nádržích,

 

   f)  počtech a typech dopravních, mechanizačních a výrobních prostředků ve vlastnictví právnických nebo fyzických osob a druzích vyrobené nebo zachycené přírodní energie,

 

   g)  uspořádání vnitřních prostorů výrobních objektů, popřípadě jiných objektů důležitých pro řešení krizových situací,  vodovodech, kanalizacích, produktovodech a energetických sítích,

 

   h)  stavbách určených k ochraně obyvatelstva při krizových situacích, k zabezpečení  záchranných prací, ke skladování materiálu civilní ochrany  a k ochraně a ukrytí obsluh důležitých provozů,

 

   i)  výměrách pěstovaných zemědělských plodin  a druhu a počtu zemědělských zvířat chovaných právnickými nebo fyzickými osobami, pokud tyto údaje jsou nezbytné pro zpracování krizových plánů pro přípravu a řešení krizových situací.

 

   (4) Hasičský záchranný sbor kraje

 

   a)  ukládá obcím, které určí, povinnost rozpracovat vybrané úkoly krizového plánu kraje,

 

   b)  poskytuje  obcím  určeným  podle  písmena  a)  na vyžádání podklady   nezbytné pro rozpracování úkolů krizového plánu kraje,

 

   c)  seznamuje obce, právnické a fyzické osoby s charakterem možného ohrožení, s připravenými krizovými opatřeními a se způsobem jejich provedení,

 

   d) koordinuje pro účely krizového řízení sběr dat od územních správních úřadů,

 

   e) vytváří podmínky pro činnost krizového štábu kraje.

 

   (5) Za stavu nebezpečí hasičský záchranný sbor kraje

 

   a) provádí obdobně činnosti uvedené v § 9 odst. 2,

 

   b) zabezpečuje varování a vyrozumění,

 

   c)  organizuje zjišťování a označování nebezpečných oblastí, provádění dekontaminace a dalších ochranných opatření.

16

   (1) Hasičský záchranný sbor kraje, zřízený podle zvláštního zákona,^16) plní úkoly kraje při přípravě na krizové situace, které nesouvisejí s vnitřní bezpečností a veřejným pořádkem a s jejich řešením.

 

   (2)Hasičský záchranný sbor kraje za účelem uvedeným v § 14 odst. 1

 

a)     organizuje součinnost mezi správními úřady a obcemi v kraji,

 

   b)  zabezpečuje zpracování krizového plánu kraje, který schvaluje hejtman,

 

   c)  plní při řešení krizových situací úkoly stanovené vládou, ministerstvy a jinými správními úřady.

 

   (3)  Hasičský záchranný sbor kraje je oprávněn za účelem přípravy na krizové situace vyžadovat, shromažďovat a evidovat údaje o

 

   a)  kapacitách zdravotnických, ubytovacích a stravovacích zařízení,  

 

   b)  předmětu a rozsahu činnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob v oblasti výroby a služeb, výrobních programech a výrobních kapacitách, rozsahu zásob surovin, polotovarů a hotových výrobků, počtech zaměstnanců a jejich kvalifikaci,

 

   c)  počtech zaměstnanců ve výrobních provozech a počtech osob bydlících v místech předpokládané evakuace,

 

   d)   množství, složení a umístění vyráběných, používaných nebo skladovaných nebezpečných látek,

 

   e) množství zadržené vody ve vodních nádržích,

 

   f)  počtech a typech dopravních, mechanizačních a výrobních prostředků ve vlastnictví právnických nebo fyzických osob a druzích vyrobené nebo zachycené přírodní energie,

 

   g)  uspořádání vnitřních prostorů výrobních objektů, popřípadě jiných objektů důležitých pro řešení krizových situací,  vodovodech, kanalizacích, produktovodech a energetických sítích,

 

   h)  stavbách určených k ochraně obyvatelstva při krizových situacích, k zabezpečení  záchranných prací, ke skladování materiálu civilní ochrany  a k ochraně a ukrytí obsluh důležitých provozů,

 

   i)  výměrách pěstovaných zemědělských plodin  a druhu a počtu zemědělských zvířat chovaných právnickými nebo fyzickými osobami, pokud tyto údaje jsou nezbytné pro zpracování krizových plánů pro přípravu a řešení krizových situací.

 

   (4) Hasičský záchranný sbor kraje

 

   a)  ukládá obcím, které určí, povinnost rozpracovat vybrané úkoly krizového plánu kraje,

 

   b)  poskytuje  obcím  určeným  podle  písmena  a)  na vyžádání podklady   nezbytné pro rozpracování úkolů krizového plánu kraje,

 

   c)  seznamuje obce, právnické a fyzické osoby s charakterem možného ohrožení, s připravenými krizovými opatřeními a se způsobem jejich provedení,

 

   d) koordinuje pro účely krizového řízení sběr dat od územních správních úřadů,

 

   e) vytváří podmínky pro činnost krizového štábu kraje.

 

   (5) Za stavu nebezpečí hasičský záchranný sbor kraje

 

   a) provádí obdobně činnosti uvedené v § 9 odst. 2,

 

   b) zabezpečuje varování a vyrozumění,

 

   c)  organizuje zjišťování a označování nebezpečných oblastí, provádění dekontaminace a dalších ochranných opatření.

§ 17

zrušen

DÍL 5

zrušen

§ 18

zrušen

§ 19

zrušen

§ 20

zrušen

DÍL 6

Orgány obce

§ 21

   (1)  Orgány obce zajišťují připravenost obce na řešení krizových situací.

 

   (2) Obecní úřad za účelem uvedeným v odstavci 1

 

   a) organizuje přípravu obce na krizové situace,

 

   b)  rozpracovává úkoly krizového plánu kraje, pokud jde o obec určenou podle § 15 odst. 4 písm. a); v tomto případě starosta zřizuje bezpečnostní radu obce (§ 24) a jako svůj pracovní orgán k řešení krizových situací krizový štáb obce,

 

   c)  poskytuje hasičskému záchrannému sboru kraje podklady a informace potřebné ke zpracování krizového plánu kraje,

 

   d)  shromažďuje údaje o počtu a totožnosti osob, které v době krizového stavu přechodně změnily pobyt a nachází se na správním území obce, a předává tyto údaje krajskému úřadu a do ústřední evidence o přechodných změnách pobytu osob,

 

   e) podílí se na zajištění veřejného pořádku,

 

   f)  plní další úkoly stanovené krajským úřadem při přípravě na krizové situace a jejich řešení.

 

   (3)  Obecní úřad seznamuje právnické a fyzické osoby s charakterem možného ohrožení, s připravenými krizovými opatřeními a se způsobem jejich provedení.

 

   (4)  Starosta obce odpovídá za  připravenost obce k řešení krizových situací, za údržbu a provoz informačních a komunikačních prostředků a pomůcek krizového řízení určených Ministerstvem vnitra.

§ 22

   (1) Při vyhlášení nouzového stavu nebo stavu nebezpečí jsou orgány obce povinny zajistit provedení krizových opatření v podmínkách obce. Je-li k tomuto účelu nutné vydat nařízení obce,^17) nabývá nařízení obce účinnosti okamžikem jeho vyvěšení  na úřední desce obecního úřadu. Nařízení obce se zveřejní též dalšími způsoby v místě obvyklými, zejména prostřednictvím  hromadných informačních prostředků a místního rozhlasu. Stejný postup se použije při vyhlašování změn obsahu již vydaného nařízení obce.

 

   (2) Náklady vynaložené na provedení krizových opatření stanovených obcí uhrazuje obec z obecního rozpočtu.

 

§ 23

   (1) V době krizového stavu starosta

 

   a)  zabezpečuje varování osob nacházejících se na území obce před hrozícím nebezpečím,

 

   b) nařizuje a organizuje evakuaci osob z ohroženého území obce,

 

   c)  organizuje činnost obce v podmínkách nouzového přežití obyvatel obce,

 

   d)   je oprávněn požádat právnické a fyzické osoby o poskytnutí dobrovolné pomoci,

 

   e) plní úkoly a opatření uvedené v krizovém plánu kraje,

 

   f) zajišťuje organizaci dalších nezbytných opatření.

 

   (2)  K řešení krizových situací může starosta zřídit krizový štáb obce jako svůj pracovní orgán.

 

   (3)  Pokud starosta neplní v době krizového stavu úkoly stanovené tímto zákonem, může hejtman převést jejich výkon na předem stanovenou dobu na zmocněnce, kterého za tím účelem jmenuje. O této skutečnosti hejtman neprodleně informuje obec  a  ministra  vnitra, který může rozhodnutí hejtmana zrušit.

DÍlL 7

Společná ustanovení

§ 24

Bezpečnostní rady

   (1)  Bezpečnostní rada kraje a bezpečnostní rada obce určené podle § 15 odst. 4 písm. a) jsou koordinačními orgány pro přípravu na krizové situace.

 

   (2)  Předsedou bezpečnostní rady kraje je hejtman, který jmenuje členy bezpečnostní rady kraje; předsedou bezpečnostní rady obce určené podle § 15 odst. 4 písm. a) je starosta příslušné obce, který jmenuje členy bezpečnostní rady obce.

§ 25

Finanční zabezpečení krizových opatření

 

   Finanční zabezpečení krizových opatření na běžný rozpočtový rok se provádí podle zvláštního právního předpisu.^18) Za tímto účelem

 

   a)  správní úřady vyčleňují v návrhu rozpočtu své kapitoly na příslušný rok objem finančních prostředků potřebn k zajištění  přípravy na krizové situace,

 

   b) Ministerstvo financí po projednání s Ministerstvem vnitra navrhuje v rozpočtové kapitole Všeobecná pokladní správa  účelovou rezervu finančních prostředků na řešení krizových situací, jejich předcházení a odstraňování jejich následků; způsob jejího použití upravuje vláda ve svém usnesení ke státnímu rozpočtu na příslušný rok,

 

   c) Ministerstvo financí rozepíše objem finančních prostředků potřebných k zajištění přípravy na krizové situace jako dílčí specifický ukazatel rozpočtových kapitol správních úřadů.

§ 26

Zabezpečení informačních systémů krizového řízení

 

   (1)  Orgány krizového řízení při plánování krizových opatření a při řešení krizových situací využívají informační systémy krizového řízení.

 

   (2)  Zaváděné a užívané informační systémy krizového řízení musí splňovat standardy informačních systémů veřejné správy a pravidla

 

   a)  přenosu informací nadřízeným, podřízeným a spolupracujícím orgánům krizového řízení,

 

   b)  technického a programového přizpůsobení pro činnost v obtížných podmínkách,

 

   c)   bezpečnosti  uchovávaných informací stanovené pro informace s nejvyšším stupněm utajení obsažené ve zpracované dokumentaci.

 

   (3) Orgány krizového řízení při plánování krizových opatření odpovídají za dodržení zásady rovnocennosti  písemných a  elektronických údajů obsažených v krizovém plánu.

§ 27

Zvláštní skutečnosti

 

   (1)  Orgány krizového řízení označují krizové plány a ostatní listiny, nosná média a jiné  materiály obsahující zvláštní skutečnosti slovy

   "Zvláštní skutečnosti" nebo zkratkou "ZS". Uvedené označení  není stupněm utajení podle zvláštního právního předpisu,^19) který není ustanoveními tohoto paragrafu dotčen.

 

   (2)  Právnické osoby a podnikající fyzické osoby označují podle odstavce 1 po projednání s příslušným orgánem krizového řízení listiny, nosná média a jiné materiály obsahující zvláštní skutečnosti poskytované orgánům krizového řízení podle § 14 odst. 3.

 

   (3)    Listiny, nosná média a jiné materiály obsahující zvláštní skutečnosti se evidují v samostatném jednacím protokolu a ukládají se odděleně od ostatních písemností.

 

   (4)  Pracovníci oprávnění se seznamovat se zvláštními skutečnostmi musí být zapsáni vezvláštním seznamu, který schvaluje vedoucí zaměstnanec orgánu krizového řízení.

 

   (5)  Pracovníci oprávnění se seznamovat se zvláštními skutečnostmi a osoby, které se s těmito skutečnostmi seznámily  při plnění úkol krizového řízení, jsou povinni zachovávat mlčenlivost; zachováváním mlčenlivosti se pro účely tohoto zákona rozumí povinnost nesdělovat zvláštní skutečnost osobě, která není oprávněna se s takovou skutečností seznamovat. O zproštění povinnosti zachovávat mlčenlivost a jeho rozsahu rozhoduje vedoucí zaměstnanec orgánu krizového řízení.

 

   (6)  Pracoviště, kde se ukládají listiny, nosná média a jiné materiály obsahující zvláštní skutečnosti, používá pouze jeden vstup, který musí být zajištěn proti volnému vstupu osob, které nejsou oprávněny se seznamovat se zvláštními skutečnostmi.

 

   (7) Jestliže právnická nebo fyzická osoba žádá orgán krizového řízení o informaci podle zvláštního právního předpisu,^20) přičemž požadovaná informace je označena jako zvláštní skutečnost a žadatel k této informaci nemá oprávněný přístup, povinný  subjekt žadateli tuto informaci neposkytne.

 

   (8) Prováděcí právní předpis upraví

 

   a)  podrobnosti o označování, stanovení režimu evidence, manipulace a ukládání písemností a jiných materiálů obsahujících  zvláštní skutečnosti,

 

   b) postup při určování osob ke styku se zvláštními skutečnostmi.

§ 28

   (1)  Vláda, správní úřady, orgány krajů, ostatní orgány s územní působností a orgány obcí stanoví, organizují a provádějí opatření uvedená v tomto zákoně v mezích své působnosti vymezené zvláštními právními předpisy.^21)

 

   (2)  Kancelář Poslanecké sněmovny, Kancelář Senátu, Kancelář prezidenta republiky, Úřad vlády, Nejvyšší kontrolní úřad a  Bezpečnostní informační služba zpracovávají svůj krizový plán, který schvaluje v  případě Kanceláře Poslanecké sněmovny, Kanceláře Senátu a Kanceláře prezidenta republiky jejich vedoucí, v případě Úřadu vlády vedoucí Úřadu vlády, v případě  Nejvyššího kontrolního úřadu prezident Nejvyššího kontrolního úřadu a v případě Bezpečnostní informační služby ředitel Bezpečnostní informační služby.

 

   (3)  Při řešení krizových situací se přiměřeně použijí ustanovení o provádění záchranných a likvidačních prací podle zvláštního zákona.^2)

 

   (4) Prováděcí právní předpis stanoví

 

   a) obsah činnosti a složení bezpečnostní rady kraje a obce určené podle § 15 odst. 4 písm. a) a krizového štábu kraje a obce určené podle § 15 odst. 4 písm. a),

 

   b)  náležitosti krizového  plánu, plánu krizové připravenosti a způsob jejich zpracování.

§ 29

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby

   (1) Na výzvu příslušného orgánu krizového řízení jsou právnické osoby a podnikající fyzické osoby povinny při přípravě na krizové situace podílet se na zpracování krizových plánů. V případě, že jde o právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, které zajišťují plnění opatření vyplývajících z krizového plánu, jsou tyto osoby dále povinny zpracovávat plány krizové připravenosti; plánem krizové připravenosti se pro účely tohoto zákona rozumí plán, ve kterém je upravena příprava příslušné právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby k řešení krizových situací.

 

   (2)  V případě, že správní  úřad zahrne do krizového plánu konkrétní právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu, je tato povinna bezplatně poskytnout a aktualizovat požadované podklady uvedené v § 15 odst. 3 a další související údaje. Správní úřady, územní správní úřady nebo obce mohou uzavřít s právnickými osobami a s podnikajícími fyzickými osobami smlouvy ke splnění úkolů vyplývajících z krizových plánů.

 

   (3) Právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny poskytnout věcné prostředky potřebné k řešení krizové situace na výzvu oprávněného orgánu krizového řízení, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak.^22)

 

   (4) Dojde-li za krizového stavu k ohrožení života, zdraví nebo hrozí-li škody velkého rozsahu na majetku nebo životním  prostředí, jsou právnické osoby a podnikající fyzické osoby povinny splnit úkoly, které jdou nad rámec opatření uvedených v krizových plánech, pokud jim tyto úkoly uloží hejtman nebo orgány obce.

 

   (5)  Povinnost poskytnout věcný prostředek^23) při krizových stavech ukládá  právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám hejtman. Při nebezpečí z prodlení je oprávněn tuto povinnost uložit právnické osobě a podnikající fyzické osobě také starosta, který o uložení povinnosti následně informuje hejtman. Hejtman nebo starosta, který uložil povinnost poskytnout věcný  prostředek, zabezpečí jeho vrácení tomu, jenž věcný prostředek poskytl, a současně mu vydá potvrzení o využití tohoto prostředku. Potvrzení obsahuje zejména údaje o uživateli, popřípadě vlastníkovi věcného prostředku, nezbytné identifikační údaje   věcného prostředku, datum a hodinu poskytnutí a vrácení věcného prostředku, stav opotřebení a poškození, poučení o náhradě a označení orgánu, který potvrzení vydal.

§ 30

Hromadné informační prostředky

 

   Každý, kdo provozuje hromadné informační prostředky včetně televizního a rozhlasového vysílání, je povinen bez náhrady nákladů na základě žádosti orgánů krizového řízení neprodleně a bez úpravy obsahu a smyslu uveřejnit  informace o vyhlášení krizových stavů a nařízených krizových opatřeních při krizových stavech.

§ 31

Fyzické osoby

 

   (1)  Fyzická osoba pobývající na území České republiky má právo na nezbytné informace o připravovaných krizových  opatřeních k ochraně jejího života, zdraví a majetku.

 

   (2)  Na výzvu příslušného orgánu krizového řízení je fyzická osoba povinna bezplatně poskytnout a aktualizovat požadované podklady uvedené v § 14 odst. 3 a další související údaje.

 

   (3) Fyzická osoba je v době krizového stavu povinna

 

   a) uposlechnout výzvy oprávněných orgánů krizového řízení k zaevidován na stanoveném místě z důvodu uložení pracovní povinnosti nebo pracovní výpomoci,

 

   b) hlásit přechodnou změnu svého pobytu v obci, v jejímž správním území bude pobývat, pokud jí tato povinnost vyplyne z krizových opatření nařízených orgánem krizového řízení,

 

   c)  strpět omezení vyplývající z krizových opatření stanovených v době krizového stavu,

 

   d) vykonávat uloženou pracovní povinnost nebo pracovní výpomoc,

 

   e) poskytnout požadované věcné prostředky.

 

   (4)  Plnění povinností uvedených v odstavci 3 může  fyzická osoba odmítnout, pokud by jejich plněním ohrozila život nebo zdraví vlastní nebo jiných osob anebo pokud jsou povinnosti jí ukládané v rozporu se zákonem.

 

   (5)  Obsah, rozsah a místo prací v rámci pracovní povinnosti v době nouzového stavu a stavu ohrožení státu podle tohoto zákona stanoví fyzické osobě hejtman pracovním příkazem. Pracovní příkaz obsahuje zejména osobní údaje fyzické osoby, den a místo nástupu pracovní povinnosti, druh práce, předpokládanou délku plnění povinnosti, poučení a označení orgánu, který pracovní příkaz vydal.

 

   (6)  Pracovní výpomoc v době krizového stavu fyzické osobě ukládá hejtman nebo obec, které po ukončení této povinnosti vydají fyzické osobě potvrzení. Potvrzení obsahuje zejména osobní údaje fyzické osoby, den zahájení a ukončení pracovní výpomoci, počet odpracovaných hodin, druh a místo práce, poučení o náhradě a označení orgánu, který potvrzení vydal.

 

   (7)  V případě, že fyzická osoba není schopna ze zdravotních důvodů uloženou pracovní povinnost nebo pracovní výpomoc konat, doloží tuto skutečnost lékařským posudkem, který vystaví zdravotnické zařízení určené orgánem, jenž vydal pracovní příkaz nebo uložil pracovní výpomoc. Toto zdravotnické zařízení je povinno přednostně provést lékařskou prohlídku příslušné  fyzické osoby a posoudit zdravotní způsobilost osoby k předpokládané práci. Úhrada nákladů vynaložených na provedení prohlídky bude vyúčtována k tíži orgánu, který vydal pracovní příkaz nebo uložil pracovní výpomoc.

 

   (8)  Při ukládání povinnosti poskytnout věcný prostředek se postupuje obdobně podle § 29 odst. 5.

§ 32

Výjimky

HLAVA IV

KONTROLA, POKUTY A NÁHRADA

§ 33

Kontrola

   (1)  Správní úřad, orgány krajů a ostatní orgány s územní působností a orgány obcí, které se podílejí na krizovém řízení, jsou oprávněny v mezích své působnosti kontrolovat dodržování tohoto zákona a předpisů vydaných k jeho provedení. Při vykonávání kontrolní činnosti se řídí základními pravidly stanovenými zvláštním právním předpisem.^25)

 

   (2)  Kontrolu uvedenou v odstavci 1 vykonává u obce krajský úřad a u orgánů kraje a ostatních orgánů s územní působností Ministerstvo vnitra ve spolupráci s příslušným správním úřadem.

§ 34

Pokuty

 

   (1)  Za nesplnění povinnosti podle tohoto zákona, s výjimkou porušení povinnosti mlčenlivosti, může orgán, který porušení povinnosti zjistil, uložit

 

   a)  fyzické osobě pokutu do výše 20 000 Kč; poruší-li však povinnost v době krizového stavu, může jí uložit pokutu do výše 50 000 Kč,

 

   b)  právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě pokutu do výše 3 000 000 Kč; poruší-li však povinnost v době krizového stavu, může jí uložit pokutu do výše 10 000 000 Kč.

 

   (2)  Nebyla-li uložená povinnost splněna ani ve lhůtě stanovené při uložení pokuty, lze uložit pokutu opětovně.

 

   (3)  Za porušení povinnosti mlčenlivosti podle tohoto zákona může orgán uvedený v odstavci 1 uložit fyzické osobě pokutu do výše 100 000 Kč.

 

   (4)  Řízení o uložení pokuty lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy se o porušení povinnosti  dozvěděl orgán,  který pokutu ukládá, a musí být pravomocně skončeno do 3 let od porušení povinnosti. Pokuta je splatná do 30 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí, jímž byla pokuta uložena.

 

   (5) Pokutu vybírá a vymáhá orgán, který ji uložil.

 

   (6)  Výnos pokut je příjmem kraje nebo obce, které je uložily. Pokud byla pokuta uložena ministerstvem nebo jiným správním úřadem, je výnos pokut příjmem státního rozpočtu.

§ 35

   Náhrada za omezení vlastnického práva, poskytnutí věcných prostředků a vykonání pracovní povinnosti a pracovní výpomoci

 

   (1)  Za omezení vlastnického nebo užívacího práva, poskytnutí věcného prostředku, vykonání pracovní povinnosti nebo pracovní výpomoci náleží právnické nebo fyzické osobě peněžní náhrada. Peněžní  náhradu je povinen vyplatit orgán krizového  řízení, který o omezení práva nebo uložení  povinnosti rozhodl. Peněžní náhradu lze poskytnout po vzájemné dohodě též za poskytnutí dobrovolné pomoci. Peněžní náhrada se vyplácí do 6 měsíců od ukončení nebo zrušení krizového stavu, v jehož důsledku vznikl nárok na peněžní náhradu podle tohoto odstavce.

 

   (2)  V  případě, že dojde k omezení výkonu vlastnického práva k nemovitosti, poskytne se jejímu vlastníku náhrada odpovídající míře omezení jeho majetkových práv podle zvláštního právního předpisu.^26)

 

   (3)  Jde-li o vykonání pracovní povinnosti, pracovní výpomoci nebo dobrovolné pomoci, u nichž nelze určit výši náhrady dohodou nebo postupem podle zvláštních právních předpisů, stanoví se náhrada ve výši, která odpovídá obvyklé mzdě za stejné či podobné práce. Při stanovení náhrady za poskytnutí věcného prostředku se vychází z výše nákladů vzniklých povinnému a z obvykle požadované náhrady za použití stejného nebo obdobného věcného prostředku v době jeho poskytnutí.

 

   (4)  Orgán krizového řízení je oprávněn požadovat uhrazení nákladů, které vynaložil jako náhradu za poskytnutí věcných prostředků, vykonání pracovní  povinnosti, pracovní výpomoci nebo  dobrovolné  pomoci, po původci havárie^2) nebo jiné události, v jejímž  důsledku vznikla krizová situace a musela být nařízena krizová opatření. Těmito úhradami se kompenzují vynaložené výdaje.^27)

§ 36

Náhrada škody

   (1)  Stát odpovídá za škodu způsobenou právnickým a fyzickým osobám v příčinné souvislosti s krizovými opatřeními a cvičeními (§ 39 odst. 5) prováděnými podle tohoto  zákona. Této  odpovědnosti se může  stát zprostit jen tehdy, pokud se prokáže, že poškozený si způsobil škodu sám.

 

   (2)  Náhrada věcné škody vzniklé při činnosti orgánů provádějících krizová opatření nebo při uloženém poskytnutí věcných prostředků se poskytuje podle právních předpisů platných v době vzniku škody.^26)

 

   (3) Náhrada škody či újmy na zdraví vzniklé při výkonu uložené pracovní povinnosti, pracovní výpomoci nebo dobrovolné pomoci vykonané v rámci organizované činnosti se poskytuje obdobně podle předpisů o odškodňování pracovních úrazů,^28)  pokud nárok na náhradu této škody nevznikl již z pracovněprávního vztahu.

 

   (4)  Peněžní náhradu poskytne ten orgán krizového řízení, který nařídil krizové opatření nebo cvičení, při němž anebo v jehož důsledku vznikla škoda či újma.

 

   (5)  Nárok na náhradu škody s uvedením důvodů uplatňuje právnická nebo fyzická osoba písemně u příslušného orgánu krizového řízení do 6 měsíců od doby, kdy se o škodě dozvěděla, nejdéle do 5 let od vzniku škody, jinak právo zaniká. Orgán krizového řízení může v případech hodných zvláštního zřetele přiznat náhradu škody i po uplynutí termínu k podání žádosti nebo i  bez podání žádosti, ale nejdéle do 5 let od vzniku škody.

 

   (6)  Náhrada škody se neposkytuje právnickým a fyzickým osobám, které zavinily vznik škodné události.

 

   (7)  Orgán krizového řízení je oprávněn požadovat uhrazení nákladů, které vynaložil jako náhradu škody, po původci havárie nebo jiné události, v jejímž důsledku vznikla krizová situace a musela být nařízena krizová opatření.

§ 37

   Poskytování státní podpory při haváriích nebo živelních pohromách

 

   (1)  Fyzickým osobám a obcím, které se při krizové situaci z důvodu havárie nebo živelní pohromy přechodně ocitly v mimořádně obtížných poměrech, lze poskytnout státní podporu.

 

   (2)  Státní podpora může být poskytována ze státního rozpočtu ve formě jednorázových peněžitých dávek fyzickým osobám nebo jinou mimořádnou formou finanční pomoci fyzickým osobám a obcím. Při poskytování státní podpory fyzickým  osobám se přihlíží k majetkovým poměrům žadatele o státní podporu a majetkovým poměrům příslušníků jeho rodiny. Státní podpora může  být poskytována i formou hmotné pomoci podle zvláštního právního předpisu.^22)

 

   (3)  Při poskytování jednorázových peněžitých dávek fyzickým osobám se postupuje podle zvláštních právních předpisů.^29)

 

   (4)  Rozsah, způsob a podmínky poskytování jiných mimořádných forem finanční pomoci ze státního rozpočtu fyzickým osobám a obcím může v případě havárií neboživelních pohrom velkého rozsahu stanovit prováděcí právní předpis.

 

   (5)   Jednorázové peněžité dávky fyzickým osobám vyplácejí místně příslušné pověřené obecní úřady podle zvláštních právních předpisů^30) z neinvestiční účelové dotace na sociální dávky, kterou obdrží v rámci souhrnného finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí na příslušný rozpočtový rok.

 

   (6)  K úhradě výdajů spojených s poskytováním jiných mimořádných forem finanční pomoci a případnému posílení neinvestiční účelové dotace na poskytování sociálních peněžitých dávek uvedených v odstavci 2 může vláda použít rezervu finančních prostředků na řešení krizových situací vyčleněnou v rozpočtové kapitole Všeobecná pokladní správa na úhradu výdajů na státní podporu podle tohoto zákona. V mimořádném případě může vláda použít vládní rozpočtovou rezervu.

HLAVA V

USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ

§ 38

Vztah ke správnímu řádu

Na rozhodování a ukládání povinností podle tohoto zákona se nevztahuje správní řád, s výjimkou § 34.

§ 39

   (1)  Tento zákon se vztahuje i na případy, kdy jsou nařízena mimořádná veterinární opatření podle zvláštních právních předpisů^31) a vzniklé ohrožení má povahu mimořádné události, jejíž následky vedou ke vzniku krizové situace; v těchto případech se stává krajská nákazová komise součástí krizového štábu kraje a Ústřední nákazová komise součástí Ústředního krizového štábu.

 

   (2)  V případech, kdy je v době povodní vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav, se povodňové komise^32) stávají součástí krizového štábu kraje a Ústřední povodňová komise^32) součástí Ústředního krizového štábu.

 

   (3) Za stavu ohrožení státu podle tohoto zákona a za nouzového stavu se přiměřeně  použijí  ustanovení o osvobození od dovozního cla,^33) která se týkají

 

   a)  léčebných látek lidského původu a činidel k určování krevní skupiny a tkání,

 

   b) nástrojů a přístrojů dovážených k lékařské diagnostice nebo léčbě,

 

   c) lékařských, chirurgických a laboratorních zařízení,

 

   d) zboží dováženého k humanitárním účelům,

 

   e) zboží dováženého k provádění záchranných a likvidačních prací,

 

   f) zboží dováženého v pohraničním styku,

 

   g) darů věnovaných v rámci mezinárodních vztahů.

 

   (4)  Za stavu ohrožení státu vyhlášeného v souvislosti se zajišťováním obrany České republiky před vnějším napadením a za válečného stavu plní orgány krizového řízení i právnické a fyzické osoby úkoly stanovené tímto zákonem, pokud zvláštní právní předpis^1) nestanoví jinak.

 

   (5)  Připravenost na krizové situace se ověřuje cvičeními obdobně podle zvláštního právního předpisu.^2)

 

§ 39a

   Působnosti stanovené krajskému úřadu nebo hejtmanovi nebo obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo starostovi obce s rozšířenou působností nebo obecnímu úřadu nebo starostovi podle tohoto zákona jsou výkonem státní správy v přenesené působnosti.

§ 40

Zmocňovací ustanovení

   (1) Vláda vydá nařízení k provedení § 28 odst. 5.

 

   (2)  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydá vyhlášku k provedení § 9 odst. 3 písm. a).

 

   (3) Český báňský úřad vydá vyhlášku k provedení § 9 odst. 3 písm. b).

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o státní správě ve vodním hospodářství

§ 41

   Zákon č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství, ve znění zákona č. 49/1982 Sb., zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 23/1992 Sb., zákona č. 114/1995 Sb. a zákona č. 238/1999 Sb., se mění takto:

 

   1.  V § 18 odst. 2 se doplňuje věta druhá, která včetně poznámky pod čarou č. 13) zní:

 

   "Oprávnění a povinnosti povodňových orgánů v případě vyhlášení stavu nebezpečí a nouzového stavu přecházejí na orgány krizového řízení podle zvláštního právního předpisu.^13) Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon).".

 

   2. V § 18 odst. 4 se za větu první vkládá nová věta, která zní:

 

   "Předsedou povodňové komise je starosta obce.".

 

   3. V § 18 odst. 5 se věta druhá nahrazuje větou:

 

   "Předsedou povodňové komise je přednosta okresního úřadu.".

 

   4. V § 18 odst. 6 se za větu první vkládá nová věta, která zní:

 

   "Předsedou povodňové komise je ředitel krajského úřadu určený ministerstvem v dohodě s Ministerstvem vnitra.".

ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST

§ 42

   Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001.

 

Klaus v. r.

 

Havel v. r.

 

Zeman v. r.


Poznámka pod čarou 1)

Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky.

Poznámka pod čarou 2)

 Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů.

Poznámka pod čarou 3)

Například zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský  zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Poznámka pod čarou 4)

Čl.  5  ústavního  zákona  č.  110/1998  Sb.,  o  bezpečnosti České republiky.

Poznámka pod čarou 5)

 § 8 a 9 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení).

Poznámka pod čarou 7)

Například zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Poznámka pod čarou 8)

Čl. 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb.

Poznámka pod čarou 9)

Například zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších přepisů, zákon č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění  pozdějších  předpisů, zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů.

Poznámka pod čarou 10)

 

 Například zákon č. 133/1985  Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Poznámka pod čarou 11)

  Například zákon č. 18/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Poznámka pod čarou 12)

 

§ 12 odst. 1 písm. m) zákona č. 2/1969 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Poznámka pod čarou 13)

 

  Například zákon č. 129/2000 Sb., zákon č. 147/2000 Sb.

Poznámka pod čarou 13a)

 

Zákon  č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Poznámka pod čarou 14)

 

Zákon  č.  20/1966  Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů.

Poznámka pod čarou 15)

Zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Poznámka pod čarou 15a)

 

Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích).

Poznámka pod čarou 16)

Zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů.

Poznámka pod čarou 17)

 

   § 11 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).

Poznámka pod čarou 18)

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla).

Poznámka pod čarou 19)

 

 Zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Poznámka pod čarou 20)

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Poznámka pod čarou 21)

Například zákon č. 2/1969 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 147/2000 Sb., zákon č. 128/2000 Sb.

Poznámka pod čarou 22)

Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů.

Poznámka pod čarou 23)

§ 128 občanského zákoníku.

Poznámka pod čarou 24)

Zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška  č. 261/1997 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázané všem ženám, těhotným ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání, ve znění vyhlášky č. 185/1998 Sb.

Poznámka pod čarou 25)

Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

Poznámka pod čarou 26)

Například občanský zákoník, obchodní zákoník.

Poznámka pod čarou 27)

§ 49 odst. 9 zákona č. 218/2000 Sb.

Poznámka pod čarou 28)

Nařízení vlády č. 108/1994 Sb., kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony.

§ 109 až 203, § 260 zákoníku práce.

Poznámka pod čarou 29)

§ 23 a § 51 odst. 3 vyhlášky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů. § 40a písm. b), § 16 písm. a) zákona č. 114/1988 Sb.

Poznámka pod čarou 30)

§ 63 zákona č. 128/2000 Sb.

Poznámka pod čarou 31)

Například § 15 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon).

Poznámka pod čarou 32)

 § 18 zákona č. 130/1974  Sb., o státní správě ve vodním hospodářství, ve znění pozdějších předpisů.

Poznámka pod čarou 33)

Vyhláška  č. 136/1998 Sb., o osvobození zboží od dovozního cla, ve znění vyhlášky č. 125/1999 Sb.