Zákon č. 262/2002 Sb. ze dne 29. května 2002,

kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)

Zákon č. 262/2002 Sb., ze dne 29. května 2002

kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)

   Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

   Čl.I

 

   V  §  14  odst.  3  zákona  č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o   výkonu  státní  správy  v  energetických  odvětvích a o změně některých   zákonů  (energetický  zákon),  věta  první  zní:  "Poprvé jsou držitelé   licencí  podle  odstavce  2 povinni odvést do fondu příspěvek o celkové   výši 50 000 000 Kč v roce 2002.".

 

   Čl.II

 

   Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

 

Klaus v. r.

 

Havel v. r.

 

Zeman v. r.