Zákon č. 265/1991 Sb., ze dne 18. června 1991

o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen

Zákon č. 265/1991 Sb., ze dne 18. června 1991

o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen

   Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

 

§ 1

 

   Tento  zákon  upravuje  působnost ministerstev, jiných správních úřadů,   finančních ředitelství, krajů a obcí v oblasti cen.

 

§ 2

 

   (1)  Ministerstvo  financí (dále jen "ministerstvo") vykonává působnost   při  uplatňování,  regulaci  a  kontrole  cen  výrobků, výkonů, prací a   služeb  (dále  jen  "zboží,  cen  dalšího majetku a majetkových práv"),   pokud tento zákon nestanoví jinak.

 

   (2)  Ministerstvo vydává právní předpisy pro regulaci a sjednávání cen,   určení    nepřiměřeného   hospodářského   prospěchu   a   neoprávněného   majetkového  prospěchu  v  souvislosti  s  porušením cenových předpisů,   cenovou evidenci, poskytování cenových informací, kontrolu cen.

 

§ 2a

 

   (1)  Ministerstvo  zdravotnictví  vykonává  působnost při uplatňování a   regulaci  cen  u  zdravotních  výkonů, léčivých přípravků, potravin pro   zvláštní  lékařské  účely,  stomatologických  výrobků  a zdravotnických   prostředků.

 

   (2)  Státní  ústav  pro  kontrolu  léčiv  vydává rozhodnutí o stanovení   maximálních  cen  léčivých  přípravků,  potravin  pro zvláštní lékařské   účely  podle  cenových  předpisů  a provádí cenovou kontrolu u léčivých   přípravků,   potravin   pro  zvláštní  lékařské  účely,  zdravotnických   prostředků a stomatologických výrobků.

 

§ 2b

 

   (1)  Ministerstvo  dopravy  a spojů stanoví rozhodnutím ceny a podmínky   jejich uplatnění (tarify) v mezinárodní dopravě.

 

   (2)  Český  telekomunikační  úřad  vykonává  působnost při uplatňování,   regulaci  a  kontrole  cen  poštovních  služeb  do  zahraničí  a služeb   souvisejících   s   poskytováním   poštovních  služeb  do  zahraničí  a   zahraničních  poštovních  služeb.^1)  Ministerstvo nevykonává působnost   při   uplatňování,  regulaci,  sjednávání  a  kontrole  cen  v  oblasti   elektronických komunikací.

 

§ 2c

 

Energetický regulační úřad

 

   a)  vykonává působnost při uplatňování, regulaci, sjednávání a kontrole   cen v oblasti energetiky,

 

   b)  vydává  právní  předpisy  pro regulaci, sjednávání a kontrolu cen v   oblasti energetiky,

 

   c)  vydává  rozhodnutí  o  regulaci  cen  včetně pravidel pro klíčování   nákladů,  výnosů a hospodářského výsledku regulovaných a neregulovaných   činností.

 

§ 2d

 

Celní úřad Kolín

 

   a)  vykonává  působnost  při  uplatňování,  regulaci  a  kontrole cen u   cigaret,

 

   b) vydává rozhodnutí o regulaci cen u cigaret.

 

§ 3

 

   (1)  Finanční  ředitelství  ^3)  provádí cenovou kontrolu právnických a   fyzických  osob,  které  mají  sídlo  v  obvodu  jeho působnosti, pokud   ministerstvo nestanoví jinak.

 

   (2) Finanční ředitelství na základě cenových kontrol ukládá za porušení   cenových předpisů pokuty. ^2)

 

   (3)  Státní  energetická  inspekce provádí kontrolu dodržování cenových   předpisů v energetice.

 

   (4)  Státní energetická inspekce ukládá za porušení cenových předpisů v   oblasti cen energie pokuty podle zvláštního právního předpisu.^2)

 

   (5)  Celní  ředitelství a celní úřady^3a) provádějí kontrolu dodržování   cenových  předpisů u cigaret a za jejich porušení ukládají pokuty podle   zvláštního právního předpisu^2).

 

§ 4

 

   (1)  Kraj v rozsahu a za podmínek stanovených v rozhodnutí ministerstva   může nařízením kraje

 

   a) stanovit maximální ceny, pokud nejsou stanoveny ministerstvem,

 

   b)  stanovit  maximální  ceny  nižší, než jsou maximální ceny stanovené   ministerstvem.

 

   (2)  Krajský úřad provádí cenovou kontrolu. Krajský úřad ukládá, vybírá   a vymáhá pokuty za porušení cenových předpisů.

 

   (3)  Působnost  podle  odstavců  1  a  2  se vztahuje na veškerý prodej   uskutečňovaný  na  území kraje bez ohledu na to, zda fyzická osoba nebo   právnická  osoba,  která  prodej uskutečňuje, má na území okresu trvalý   pobyt nebo sídlo.

 

§ 4a

 

   (1)  Obec v rozsahu a za podmínek stanovených v rozhodnutí ministerstva   může nařízením obce

 

   a) stanovit maximální ceny, pokud nejsou stanoveny ministerstvem,

 

   b)  stanovit  maximální  ceny  nižší, než jsou maximální ceny stanovené   ministerstvem,

 

   c)  stanovit  maximální  ceny  vyšší, než jsou maximální ceny stanovené   ministerstvem, nebo určit případy, na které se maximální ceny stanovené   ministerstvem nevztahují.

 

   (2)  Obecní úřad provádí cenovou kontrolu. Obecní úřad ukládá, vybírá a   vymáhá pokuty za porušení cenových předpisů.

 

   (3)  Působnost  podle  odstavců  1  a  2  se vztahuje na veškerý prodej   uskutečňovaný  na  území  obce bez ohledu na to, zda fyzická osoba nebo   právnická  osoba,  která  prodej  uskutečňuje,  má na území obce trvalý   pobyt nebo sídlo.

 

§ 4b

 

   Stanoví-li  maximální cenu téhož zboží kraj i obec, platí na území obce   maximální cena stanovená obcí.

 

§ 5

 

   (1) Pokuta uložená za porušení cenových předpisů je příjmem

 

   a)  rozpočtu  obce,  jestliže pokutu uložila obec nebo došlo k porušení   cenové regulace stanovené obcí,

 

   b) rozpočtu kraje, jestliže pokutu uložil krajský úřad a nejde o pokutu   za porušení cenové regulace stanovené obecním úřadem,

 

   c) státního rozpočtu v ostatních případech.

 

   (2)  Pokutu uloží ten orgán, který jako první zahájil řízení o porušení   cenových předpisů.

 

§ 5a

 

   Působnosti  stanovené  krajskému úřadu nebo obecnímu úřadu podle tohoto   zákona jsou výkonem přenesené působnosti.

 

   "§ 5b

 

   (1)  Orgány  uvedené  v  tomto  zákoně provádějí v případě přeshraniční   spolupráce   dozor   a  postupují  přitom  podle  příslušného  předpisu   Evropských   společenství^4)   v   rozsahu  věcné  působnosti  právních   předpisů,  kterými  je  promítnuta  směrnice uvedená v bo-dě 10 přílohy   tohoto nařízení.

 

   (2)   V   případě   zjištěného  protiprávního  jednání^5),  kterého  se   podnikající  fyzická nebo právnická osoba dopustila na území Evropských   společenství nebo v jiném státě tvořícím Evropský hospodářský prostor a   které  poškozuje  nebo  může  poškodit  společný zájem spotřebitelů^6),   uloží orgány uvedené v odstavci 1 rozhodnutím podle zvláštního právního   předpisu^7) zákaz takového jednání.

 

§ 6

 

   Zrušují se

 

   1.  zákon České národní rady č. 134/1973 Sb., o působnosti orgánů České   socialistické  republiky  v  oblasti cen, ve znění zákona České národní   rady č. 39/1983 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady   o  působnosti  orgánů  České  socialistické  republiky v oblasti cen, a   zákona  České  národní  rady č. 209/1988 Sb., kterým se mění a doplňuje   zákon  České  národní  rady  o  působnosti  orgánů  České socialistické   republiky v oblasti cen,

 

   2.  nařízení  vlády  České  socialistické  republiky č. 117/1985 Sb., o   provádění   dodatkových   odvodů  národními  výbory  a  rozpočtovými  a   příspěvkovými    organizacemi    řízenými   ústředními   orgány   České   socialistické republiky a národními výbory v oblasti cen.

 

§ 7

 

   Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. srpna 1991.

 

Burešová v.r.

 

Pithart v.r.

 

   Vybraná ustanovení novel

 

   Čl.LXXVI zákona č. 261/2007 Sb.

 

   Přechodná ustanovení

 

   1.  Cenová  regulace  zdravotních  výkonů,  stomatologických  výrobků a   zdravotnických prostředků, stanovená přede dnem nabytí účinnosti tohoto   zákona  podle  dosavadních  cenových předpisů, se dnem nabytí účinnosti   tohoto  zákona  považuje  za  cenovou  regulaci stanovenou podle tohoto   zákona, až do vydání cenového předpisu podle tohoto zákona.

 

   2.  Cenová regulace léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské   účely  provedená podle dosavadních cenových předpisů jiným způsobem než   stanovením maximální ceny, se považuje za cenovou regulaci podle tohoto   zákona až do vydání cenového předpisu podle tohoto zákona.

 

   1)  §  1  odst.  2  a  § 2 písm. i) zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních   službách  a  o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve   znění zákona č. 95/2005 Sb.

 

   2) § 17 zákona č. 526/1990 Sb.

 

   3)  Zákon  České  národní  rady  č. 531/1990 Sb., o územních finančních   orgánech.

 

   3a)  Zákon  č.  185/2004  Sb., o Celní správě České republiky, ve znění   pozdějších předpisů.

 

   4) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 o spolupráci   mezi  vnitrostátními  orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů   na  ochranu zájmů spotřebitele (nařízení o spolupráci v oblasti ochrany   spotřebitele).

 

   5)  Čl.  3  písm.  b)  nařízení  Evropského  parlamentu  a Rady (ES) č.   2006/2004  o  spolupráci  mezi  vnitrostátními  orgány  příslušnými pro   vymáhání  dodržování  zákonů na ochranu zá-jmů spotřebitele (nařízení o   spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele).

 

   6)  Čl.  3  písm.  k)  nařízení  Evropského  parlamentu  a Rady (ES) č.   2006/2004  o  spolupráci  mezi  vnitrostátními  orgány  příslušnými pro   vymáhání  dodržování  zákonů  na ochranu zájmů spotřebitele (nařízení o   spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele).

 

   7) Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb..