Zákon č. 269/1994 Sb. ze dne 14. prosince 1994

o Rejstříku trestů

Zákon č. 269/1994 Sb. ze dne 14. prosince 1994

o Rejstříku trestů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

ČÁST PRVNÍ

REJSTŘÍK TRESTŮ A JEHO EVIDENCE

§ 1

   (1)  Zřizuje  se  Rejstřík  trestů se sídlem v Praze, který je podřízen Ministerstvu spravedlnosti. Rejstřík trestů je rozpočtovou organizací.

   (2)  V  čele  Rejstříku  trestů  je ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr spravedlnosti.

§ 2

   (1)  Rejstřík  trestů vede evidenci osob pravomocně odsouzených soudy v trestním  řízení  a  dále  evidenci  jiných  významných skutečností pro trestní řízení, pokud tak stanoví tento nebo jiný zákon. Údaje z   evidence  slouží pro potřebu trestního, občanskoprávního nebo správního   řízení a k prokazování bezúhonnosti.

   (2)  Evidence  Rejstříku  trestů  může  být vedena s využitím výpočetní techniky.

   (3)  Na vedení evidence Rejstříku trestů se vztahuje zvláštní předpis o ochraně osobních údajů v informačních systémech. 1)

   (4)  Se  všemi  písemnostmi  vzniklými  při  činnosti Rejstříku trestů, včetně písemností došlých, se nakládá za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem. 1a)

 

Evidence odsouzení

§ 3

 

   (1)  V  evidenci Rejstříku trestů jsou založeny údaje z trestních listů všech osob pravomocně odsouzených soudy České republiky.

   (2)   Součástí  evidence  Rejstříku  trestů  jsou  i  údaje  o  osobách pravomocně  odsouzených  soudy,  které  byly  shromážděny  podle  dříve platných předpisů, a údaje předané Rejstříku trestů na základě mezinárodní smlouvy se Slovenskou republikou.

    (3)  Trestním  listem se pro účely tohoto zákona rozumí oznámení soudu, které obsahuje údaje o

   a) osobě odsouzeného, aby nebyl zaměnitelný s jinou osobou,

   b) soudu a spisové značce trestní věci,

   c) rozhodnutí o vině, trestu a o ochranném opatření a o jejich výkonu,

   d) rozhodnutí soudu při podmíněném odsouzení nebo podmíněném propuštění z výkonu trestu nebo upuštění od výkonu jeho zbytku,

   e) udělení milosti,

   f) účasti odsouzeného na amnestii,

   g) zahlazení odsouzení.

   (4)  V  rozsahu  potřebném pro plnění úkolů uvedených v § 2 je Rejstřík trestů  oprávněn získávat informace z evidence občanských průkazů 1c) a evidence  cestovních dokladů, 1d) a to i způsobem umožňujícím dálkový a nepřetržitý přístup za podmínek stanovených zvláštním  právním předpisem; 1e) správci uvedených informačních systémů jsou povinni k tomu poskytnout potřebnou součinnost. 

§ 4

   (1) Do evidence Rejstříku trestů se zaznamenávají též údaje o odsouzení cizozemským soudem, jestliže o uznání rozhodnutí takového soudu rozhodl soud příslušný podle zvláštního právního  předpisu2) a uznané rozhodnutí bylo cizozemským soudem vydáno pro čin trestný i podle práva České republiky.

   (2)  Nejvyšší soud může na návrh Ministerstva spravedlnosti rozhodnout, že do evidence Rejstříku trestů se zaznamenají údaje o jiném odsouzení občana České republiky cizozemským soudem, jestliže se týká činu, který je trestným i podle právního řádu České republiky a zápis do evidence je odůvodněn závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen.

   (3)  Pokud byly do Rejstříku trestů zaznamenány údaje o jiném odsouzení občana České republiky cizozemským soudem podle  odstavce 2 a soud příslušný podle zvláštního právního předpisu 2a) následně rozhodne o uznání takového rozhodnutí cizozemského soudu, Nejvyšší soud z podnětu tohoto soudu zruší své předchozí rozhodnutí o zaznamenání údajů o jiném odsouzení; Rejstřík trestů v takovém případě eviduje pouze rozhodnutí o uznání rozhodnutí podle odstavce 1.

   (4)  Jestliže  soud  uvedený  v odstavci 1 rozhodne o uznání rozhodnutí podle odstavce 1 nebo Nejvyšší  soud rozhodne o zaznamenání údajů o odsouzení do evidence Rejstříku trestů podle odstavce 2, hledí se na takové odsouzení cizozemským  soudem jako na odsouzení soudem České republiky.

§ 5

   Soudy jsou povinny neprodleně Rejstříku trestů zasílat trestní listy osob pravomocně odsouzených a sdělovat i všechny další skutečnosti důležité pro zápis v evidenci nebo pro změnu zápisu. Stejně postupuje i státní zástupce, pokud činí rozhodnutí, které se eviduje podle zvláštního právního předpisu. 2b)

 

§ 6

   Údaje  o  osobách pravomocně odsouzených soudy se uchovávají 100 let od narození osoby, které se týkají.

§ 6a

   (1) Ministerstvo vnitra, krajské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností  poskytují Rejstříku trestů pro výkon působnosti podle § 2 z informačního systému evidence obyvatel 2b) údaje o obyvatelích, a to v elektronické podobě způsobem umožňujícím nepřetržitý dálkový přístup; obyvatelem se rozumí fyzická osoba podle zvláštního právního předpisu 2c).

 

   (2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 jsou údaje o

   a) státních občanech České republiky 2d)

   1. jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

   2. datum narození,

   3. pohlaví,

   4.  místo a okres narození a u občana, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se občan narodil,

   5. rodné číslo,

   6. státní občanství, popřípadě více státních občanství,

   7.  adresa  místa  trvalého  pobytu,  včetně  předchozích  adres  místa trvalého pobytu,

   8.  počátek  trvalého  pobytu,  popřípadě  datum  zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,

   9. zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

   10. zákaz pobytu, místo zákazu pobytu a doba jeho trvání,

   11.  rodné  číslo  otce,  matky, popřípadě jiného zákonného zástupce; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá přiděleno rodné číslo, poskytuje se údaj o jménu, popřípadě jménech, příjmení a datu narození,

   12.  datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, poskytuje se údaj o datu úmrtí a státu, na jehož území k úmrtí došlo,

   13.  den,  který  byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den úmrtí,

   b) cizincích, kteří jsou obyvateli,

   1. jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

   2. datum narození,

   3. pohlaví,

   4. místo  a stát, kde se cizinec narodil,

   5. rodné číslo,

   6. státní občanství, popřípadě více státních občanství,

   7. druh a adresa místa pobytu,

   8. číslo a platnost povolení k pobytu,

   9. počátek pobytu, případně datum ukončení pobytu,

   10.  správní  vyhoštění  a  doba, po kterou není umožněn vstup na území České republiky,

   11.  jméno,  popřípadě  jména,  příjmení otce a matky, popřípadě jiného zákonného zástupce, a jejich rodné číslo, pokud jsou obyvateli; v  případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,

   12.  datum,  místo  a  okres  úmrtí;  jde-li  o  úmrtí mimo území České republiky, poskytuje se údaj o státu, na jehož území k úmrtí došlo, popřípadě o datu úmrtí,

   13.  den,  který  byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den úmrtí.

   (3)  Ministerstvo  vnitra  dále  poskytuje  Rejstříku  trestů pro výkon působnosti podle tohoto zákona na vyžádání z registru rodných čísel 2e) údaje o fyzických osobách, kterým bylo přiděleno rodné číslo, avšak nejsou uvedeny v odstavci 1. Pokud to umožňuje technický stav registru rodných čísel, poskytují se tyto údaje pouze v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup.

   (4) Poskytovanými údaji podle odstavce 3 jsou

   a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení,

   b) rodné číslo,

   c) v případě změny rodného čísla původní rodné číslo,

   d) den, měsíc a rok narození,

   e)  místo  a okres narození, u fyzické osoby narozené v cizině stát, na jehož území se narodila.

   (5)  Rejstřík  trestů může jemu poskytnuté údaje z informačního systému evidence obyvatel pro účely tohoto zákona v rozsahu uvedeném v odstavci 2 dále předávat, třídit nebo kombinovat, popřípadě je blokuje, zjistí-li, že poskytnuté údaje nejsou přesné; o zjištění nepřesného údaje Rejstřík trestů neprodleně informuje Ministerstvo vnitra, které po prověření údaj opraví, doplní nebo zlikviduje 2f).

   (6)  Z  poskytovaných  údajů  lze  v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. Došlo-li v evidenci obyvatel ke změně údajů uvedených v odstavci 2, poskytují se Rejstříku trestů i původní údaje. 

Evidence podmíněného zastavení trestního stíhání

§ 7

   Rejstřík trestů vede pro potřebu trestního řízení evidenci osob, jejichž trestní stíhání bylo pravomocným rozhodnutím soudu nebo státního zástupce podmíněně zastaveno.

§ 8

   (1)  Soudy a státní zastupitelství jsou povinny neprodleně zasílat Rejstříku trestů zprávy o podmíněném zastavení trestního stíhání, jakož i dodatečnou zprávu, že se obviněný v průběhu zkušební doby osvědčil nebo že se v trestním stíhání pokračuje, jakmile příslušné rozhodnutí nabude právní moci.

   (2)  Ve  zprávě  se  uvede označení soudu nebo státního zastupitelství, datum rozhodnutí a spisová značka, pod kterou se řízení vede, druh rozhodnutí a v případě podmíněného zastavení trestního stíhání i právní kvalifikace trestného činu, kterého se rozhodnutí týká, a datum skončení zkušební doby.

§ 9

   Údaje získané postupem  podle § 8 se vyřazují z evidence ihned po doručení dodatečné zprávy; neobdrží-li Rejstřík trestů takovou zprávu, vyřadí údaje z evidence po uplynutí jednoho roku od skončení zkušební doby podmíněného zastavení trestního stíhání.

§ 9a

Evidence podmíněného odložení návrhu na potrestání

   Rejstřík trestů vede pro potřebu trestního řízení evidenci osob, u kterých státní zástupce pravomocně rozhodl o podmíněném odložení návrhu na potrestání. Při zasílání údajů do evidence a jejich vyřazování se postupuje přiměřeně podle § 8 a 9. 

ČÁST DRUHÁ

OPIS A VÝPIS Z EVIDENCE REJSTŘÍKU TRESTŮ

 

§ 10

   (1) Pro potřeby trestního řízení se vydává opis z evidence Rejstříku trestů (dále  jen  "opis") orgánům činným v trestním řízení 3)  a  Ministerstvu spravedlnosti na jejich žádost. Ministerstvo spravedlnosti může vyžadovat opis týkající se osoby, ohledně níž provádí řízení o

   a) stížnosti pro porušení zákona,

   b) uplatnění rozhodnutí prezidenta republiky o amnestii,

    c) žádosti o milost,

   d) upuštění od výkonu trestu odnětí svobody nebo jeho zbytku v případě, kdy odsouzený má být vydán do ciziny nebo vyhoštěn,

   e) přípustnosti vydání obviněného k trestnímu stíhání do ciziny. Ministerstvo spravedlnosti může vyžadovat opis i při provádění jiných úkonů trestního řízení, pokud je k  nim příslušné podle zvláštního zákona nebo vyhlášené mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána. Jedná-li Ministerstvo spravedlnosti ve věcech týkajících se činnosti Rejstříku trestů  před soudem nebo zastupuje-li Českou republiku při vyřizování stížností na porušení  Úmluvy o  ochraně lidských práv a základních svobod a jejích Protokolů, týkajících se činnosti Rejstříku trestů, je oprávněno k tomuto účelu vyžadovat opis.

   (2)  Kancelář  prezidenta  republiky  může  vyžadovat  opis týkající se osoby, ohledně níž se provádí řízení o

   a) žádosti o milost,

   b)  jmenování nebo podání návrhu na jmenování do funkce prezidentem republiky. 

   (3)  Jiným orgánům lze na jejich žádost vydat opis jen tehdy, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis. Na žádost cizozemských justičních orgánů vydá Rejstřík trestů opis, stanoví-li tak vyhlášená mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána.

   (4)  Na písemnou žádost osoby, jejíž totožnost byla ověřena, se jí umožní v sídle Rejstříku trestů nahlédnout do opisu týkajícího se této osoby.

   (5) V opise se uvádějí všechny údaje o každém odsouzení osoby, které se opis týká, a všechny údaje o průběhu výkonu  trestů a ochranných opatření i o zahlazení odsouzení. V opise se uvádějí i údaje z evidence podmíněného zastavení trestního stíhání, podmíněného odložení návrhu na potrestání a jiné významné skutečnosti pro trestní řízení, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis. 2b)

§ 11

   (1)  Na písemnou žádost osoby, jejíž totožnost byla ověřena, se vydá výpis z evidence Rejstříku trestů (dále jen "výpis") týkající se této osoby. Výpis se vydá na základě úředně ověřené plné moci i zmocněnci této osoby nebo v rámci poskytování právní pomoci  éto osobě advokátovi.

 

   (2)  Správnost údajů uvedených v písemné žádosti o výpis a totožnost žadatele bezplatně ověřují

   a) obecní úřad, městský úřad, v hlavním městě Praze úřad městské části, v územně členěných statutárních městech úřad městského obvodu nebo úřad městské části, magistráty statutárních měst, které se nečlení na městské obvody nebo městské části, a pro území vojenských újezdů újezdní úřad, který je matričním úřadem podle zvláštního právního předpisu, 4)

   b) zastupitelské úřady České republiky v zahraničí, nebo

   c) pověření pracovníci Rejstříku trestů.

   (3)  Orgány uvedené v odstavci 2 písm. a) a b) po ověření správnosti údajů žádost žadateli nevracejí, ale zasílají ji Rejstříku trestů.

§ 11a

   (1)  Je-li písemná žádost o výpis podle § 11 odst. 1 podána u kontaktního místa veřejné správy 4a) ten, kdo žádost podal, obdrž výpis na počkání, pokud výslovně nepožádá o vyřízení žádosti postupem podle § 11 nebo není-li dále stanoveno jinak.

   (2) Kontaktní místo veřejné správy 4a) po přijetí žádosti o výpis ověří kromě skutečností uvedených v § 11 odst. 2 také správnost údajů  uvedených v úředně ověřené plné moci, podává-li žádost zmocněnec nebo  advokát dotčené osoby, a skutečnost, že byl zaplacen poplatek za přijetí žádosti o výpis uvedený v § 14.

   (3)  Po ověření skutečností uvedených v odstavci 2 zašle pověřený orgán Rejstříku trestů žádost o výpis v elektronické podobě, podepsanou zaručeným elektronickým podpisem nebo označenou elektronickou značkou podle zvláštního právního předpisu 5).  Stejným  způsobem  mu  zašle Rejstřík trestů výpis opatřený elektronickým podpisem 5) neprodleně po doručení žádosti; to neplatí, je-li zapotřebí pro účely vydání výpisu dále  prověřit totožnost žadatele, zejména porovnáním údajů v žádosti o výpis s údaji vedenými v evidenci obyvatel. O takové skutečnosti Rejstřík trestů neprodleně vyrozumí kontaktní místo veřejné správy 4a), který mu žádost zaslal, a uvede předpokládaný termín vydání výpisu. 

   (4)  Kontaktní místo veřejné správy 4a) vydá výpis v listinné podobě tomu, kdo podal žádost o výpis, neprodleně po jeho  obdržení od Rejstříku trestů. Je-li pro účely vydání výpisu zapotřebí prověřit totožnost žadatele podle odstavce 3, pověřený orgán tuto skutečnost sdělí tomu, kdo podal žádost o výpis, a v návaznosti na předpokládaný termín vydání výpisu mu oznámí, kdy si lze u něj výpis vyzvednout.

   (5)  Podrobnosti postupu při vydávání výpisu kontaktním místem veřejné správy stanoví Ministerstvo spravedlnosti vyhláškou. 

§ 11b

   (1)   Rejstřík trestů uchovává v souladu se zvláštními právními předpisy 5a) žádosti o výpis podané podle § 11, včetně úředně ověřených plných mocí připojených k žádostem, po dobu šesti let od podání žádosti, a to v listinné nebo elektronické podobě.

 

   (2) Kontaktní místo veřejné správy 4a) uchovává v souladu se zvláštními právními předpisy5a) písemné žádosti o výpis podané podle § 11a, včetně úředně ověřených plných mocí připojených k žádostem, po dobu šesti let od podání žádosti, a to v listinné nebo elektronické podobě.

   (3)  Kontaktní místo veřejné správy 4a) vede evidenci žádostí o výpis podaných podle § 11a, a to  v listinné nebo elektronické podobě. V evidenci se provede záznam o datu a času podání žádosti o výpis, a pokud žádost podává zmocněnec nebo advokát, rovněž se zaznamená, že je k žádosti připojena úředně ověřená plná moc. Dále se uvede, kdo o výpis žádá a kdo výpis přijal. 

§ 12

   Výpis se dále vydává na žádost soudu nebo státního zastupitelství pro potřeby jiného než trestního řízení a správnímu orgánu pro potřeby řízení o přestupku a pro účely správního řízení, ve kterém je požadováno doložení bezúhonnosti či důvěryhodnosti. Pro jiné účely lze výpis vydat, stanoví-li tak zvláštní právní předpis.

§ 13

   Ve  výpisu se uvedou všechna dosud nezahlazená odsouzení včetně údajů o průběhu výkonu uložených trestů a ochranných opatření, pokud se podle zákona na pachatele nehledí, jako by nebyl odsouzen.

§ 14

   Za  vydání výpisu podle § 11 odst. 1 a § 11a odst. 1 a za nahlédnutí do opisu podle § 10 odst. 4 se platí poplatek podle zvláštního předpisu.

§ 15

   (1) Údaje z evidence vedené podle § 7 jsou přílohou opisu; ve výpisu se tyto údaje neuvádějí, a to ani na žádost osoby, jíž se informace týká.

   (2) Výpis a opis jsou veřejnou listinou.

   (3) V evidenci se provede záznam o datu a času vydání výpisu nebo opisu anebo umožnění nahlédnutí do opisu podle § 10, 11, 11a a 12 a dále se uvede, na čí žádost se tak stalo.

§ 16

   K podávání žádostí o opis nebo výpis, k vydávání výpisu a opisu a k předávání údajů mezi soudy, státními zastupitelstvími a Rejstříkem trestů slouží tiskopisy, jejichž vydávání zajišťuje Ministerstvo spravedlnosti.

§ 16a

   (1)  Žádost o vydání výpisu a o nahlédnutí do opisu může osoba, jíž se údaje týkají, zaslat v elektronické podobě podle zvláštního právního předpisu. 5)

   (2)  Rejstřík trestů ověří, zda osoba uvedená v odstavci 1 zaplatila poplatek podle § 14 příkazem vydaným v elektronické podobě, a podle povahy žádosti

   a)  zašle výpis v listinné podobě a pokud o to taková osoba požádá, současně jí pro informaci zašle výpis i v elektronické podobě, nebo

   b)  umožní takové osobě  nahlédnout do opisu tak, že jí pro informaci zašle opis v elektronické podobě.

   (3)  V elektronické podobě opatřené zaručeným elektronickým podpisem 5) mohou být předávány též trestní listy, zprávy soudu nebo státního zastupitelství, výpisy a opisy určené státním orgánům a žádosti o ně.

   (4)  Pro účely správního řízení se žádosti o opisy nebo výpisy a opisy či výpisy předávají v elektronické podobě opatřené  zaručeným elektronickým podpisem 5), a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. Opis nebo výpis vydá správce Rejstříku trestů bez zbytečného odkladu.

 § 16b

Rejstřík trestů předává Ministerstvu financí informace o zahlazení odsouzení u trestných činů, které jsou zaznamenány v ústřední databázi pro vyloučení podle přímo použitelného právního předpisu Evropských společenství o ústřední databázi pro vyloučení 5b)

 

§ 16c

Úschovna dokumentace 

   (1)  Rejstřík trestů vede úschovnu dokumentace, v níž se ukládají údaje o zrušených pravomocných rozhodnutích soudů, vedených podle §2, a údaje vyřazené z evidence podle §9.

   (2)  Údaje uvedené v odstavci 1 se poskytnou na písemnou žádost osobě, které se týkají, soudu a Ministerstvu spravedlnosti. Jinému orgánu se tyto údaje poskytnou, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis.

   (3)  V  úschovně dokumentace se provede záznam o datu a času poskytnutí údajů uvedených v odstavci 1 a dále se uvede, na čí žádost se tak stalo.

   (4)  Údaje o osobách, uložené v úschovně dokumentace, se uchovávají 100 let od narození osoby, které se týkají. 

ČÁST TŘETÍ

PŘEDÁVÁNÍ INFORMACÍ O ODSOUZENÍCH SE ČLENSKÝMI STÁTY EVROPSKÉ UNIE

§ 16d

   (1)  Rejstřík trestů poskytuje informace příslušnému orgánu jiného členského státu Evropské unie 6) (dále jen "příslušný  orgán") o pravomocných odsouzeních jeho státních příslušníků soudy České republiky v trestním řízení a o navazujících údajích zapsaných do evidence Rejstříku trestů o takových odsouzeních, nestanoví-li  mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika  vázána, přímý styk justičních orgánů.

   (2)  Rejstřík trestů zašle informace uvedené v odstavci 1 v českém jazyce příslušnému orgánu nejpozději do 10 pracovních dnů po provedení zápisu údajů vztahujících se k odsouzení do evidence Rejstříku trestů. Je-li odsouzený státním příslušníkem dvou nebo více jiných členských států Evropské unie, zašle Rejstřík trestů uvedené informace příslušnému orgánu každého z těchto států.

   (3)  Rejstřík trestů dále poskytne příslušnému orgánu informace o pravomocném odsouzení fyzické osoby a o navazujících údajích zapsaných do evidence Rejstříku trestů o takovém odsouzení za stejných podmínek jako orgánům České republiky činným v trestním řízení, a to na základě žádosti  příslušného orgánu zaslané Rejstříku trestů v českém jazyce na stanoveném  formuláři 7) v listinné podobě nebo jiným způsobem umožňujícím  Rejstříku trestů ověřit její pravost. Požadované informace   zašle Rejstřík trestů příslušnému orgánu v českém jazyce na stanoveném formuláři7) spolu s opisem z evidence Rejstříku trestů nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení žádosti. Jsou-li k vyřízení žádosti zapotřebí další informace o osobě, o níž jsou požadovány údaje z evidence Rejstříku trestů, Rejstřík trestů neprodleně požádá příslušný orgán o jejich zaslání. V takovém případě zašle požadované informace příslušnému orgánu do 10 pracovních dnů od doručení těchto dalších informací.

§ 16e

   Rejstřík trestů přijímá informace o pravomocných odsouzeních občanů České republiky soudy jiného členského státu Evropské unie v trestním řízení a o navazujících údajích zapsaných do evidence jiného členského státu Evropské unie o takových odsouzeních, zaslané jinými členskými státy Evropské unie. Informace o pravomocných odsouzeních občanů České republiky  soudy jiného členského státu Evropské unie v trestním řízení zašle Rejstřík trestů Ministerstvu spravedlnosti k postupu podle § 4 odst. 2.

§ 16f

   (1)  Rejstřík trestů požádá příslušný orgán o poskytnutí informací o pravomocném odsouzení fyzické osoby za trestný čin v jiném členském státě Evropské unie, ve kterém byla odsouzena, a o navazujících údajích zapsaných v evidenci tohoto státu o tomto odsouzení, jsou-li takové informace nutné pro účely trestního řízení.

   (2)  Žádost podle odstavce 1 se zasílá v listinné podobě nebo jiným způsobem umožňujícím příslušnému orgánu ověřit její  pravost, a na stanoveném formuláři7) přeloženém do úředního jazyka nebo jednoho z úředních jazyků dožádaného členského  státu Evropské unie nebo do jazyka, v němž  je dožádaný členský stát Evropské unie ochoten žádost přijmout.

   (3)  Informace získané podle odstavce 1 lze použít pouze pro účely trestního řízení, pro které byly vyžádány. 

ČÁST ČTVRTÁ 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 17

   Zrušují se:

   1.  Článek V zákona č. 149/1969 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád).

   2.  Nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 54/1970 Sb., o rejstříku trestů. 

§ 18

   Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1995.

 

Uhde v. r.

Havel v. r.

Klaus v. r.

 

   1) Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 177/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 107/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 310/2002 Sb. a zákona č. 517/2002 Sb.

   1a) Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

   1c) § 17 odst. 2 písm. a) až i) zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech.

   1d) § 29 odst. 2 zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech).

   1e) Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění zákona č. 226/2002 Sb. a zákona č. 517/2002 Sb. Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 517/2002 Sb. Nařízení vlády č. 304/2001 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon  o elektronickém podpisu).

   2) § 452, 458 a 460p trestního řádu.

   2a) § 452 trestního řádu.

   2b) § 313 trestního řádu.

 

   2b) Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.

   2c) § 1 zákona č. 133/2000 Sb., ve znění zákona č. 53/2004 Sb.

   2d) Zákon č. 40/1993  Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

   2e) § 13b zákona č. 133/2000 Sb., ve znění zákona č. 53/2004 Sb.

   2f) § 5 odst. 1 písm. c) zákona č. 101/2000 Sb., ve znění zákona č. 439/2004 Sb.

   3) § 12 odst. 1 trestního řádu.

   4) § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.

   4a) § 8a zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů.

   5) Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů. § 4 odst. 3 nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém  podpisu  a  o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů. § 2 odst. 3 vyhlášky č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách.

   5a) Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

   5b) Nařízení Komise (ES, EURATOM) č. 1302/2008 ze dne 17. prosince 2008 o ústřední databázi pro vyloučení.

   6) Článek  1  rozhodnutí Rady 2005/876/SVV ze dne 21. listopadu 2005 o výměně informací z rejstříku trestů.

   7) Příloha rozhodnutí Rady 2005/876/SVV ze dne 21. listopadu 2005 o výměně informací z rejstříku trestů.