Zákon č. 278/2003 Sb. ze dne 6.srpna 2003,

kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 278/2003 Sb., ze dne 6. srpna 2003,

kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů

 

   Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

   Čl.I

 

   Zákon  č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy   v  energetických  odvětvích  a  o  změně  některých zákonů (energetický   zákon),  ve  znění  zákona  č.  151/2002  Sb., zákona č. 262/2002 Sb. a   zákona č. 309/2002 Sb., se mění takto:

 

   1.  V  §  21  odst.  2 písmena c) a d) včetně poznámky pod čarou č. 4a)   znějí:

 

   "c)  od  1.  ledna  2004  jsou  oprávněnými  zákazníky  všichni koneční   zákazníci,   jejichž  odběrné  místo  je  vybaveno  průběhovým  měřením   spotřeby elektřiny,^4a) mimo domácností,

 

   d)  od  1.  ledna  2005  jsou  oprávněnými  zákazníky  všichni  koneční   zákazníci mimo domácností,

 

   4a)  Vyhláška  č.  218/2001  Sb.,  kterou se stanoví podrobnosti měření   elektřiny a předávání technických údajů.".

 

   2. V § 21 odst. 2 se doplňuje písmeno e), které zní:

 

   "e)  od  1.  ledna  2006  jsou  oprávněnými  zákazníky  všichni koneční   zákazníci.".

 

   3. V § 21 se doplňuje odstavec 4, který zní:

 

   "(4)  Smlouvy  o souběžné dodávce elektřiny a plynu mohou být uzavírány   nejdříve počínaje dnem uvedeným v § 55 odst. 2 písm. b).".

 

   Čl.II

 

   Přechodné ustanovení

 

   Souběžné  dodávky  elektrické  energie a plynu uskutečňované na základě   smluv  uzavřených  ke  dni  účinnosti tohoto zákona se řídí dosavadními   předpisy.

 

   Čl.III

 

   Účinnost

 

   Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

 

Zaorálek v. r.

 

Klaus v. r.

 

Špidla v. r.