Zákon č. 296/2007 Sb. ze dne 31. října 2007,

kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím

Zákon č.296/2007 Sb., ze dne 31. října 2007,

kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)

ČI. I

Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve z.nění zákona č. 312/2006 Sb., se mění takto:

1. V § 6 odst. 1 písmeno g) včetně poznámky pod čarou č. 2a zní:

,,g) veřejné neziskové ústavní zdravotnické zařízení, zřízené podle zvláštního zákona2a),

2a) Zákon č. 245/2006 Sb., o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů, ve znění nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 483/2006 Sb.*'.

 1. V § 11 odst. 2 se za slovo „dávat" vkládá slovo „insolvenčnímu".
 2. V § 18 odst. 4 se za slova „není přípustné," vkládá slovo „insolvenční".
 3. V § 21 odst. 1 se slova „(dále jen „seznam")" zrušují.
 4. V § 21 odstavce 2 a 3 včetně poznámky pod čarou č. 9a znějí:

„(2) Náležitosti seznamu insolvenčních správců, údaje do něj zapisované, jeho členění, vedení a pod­mínky zápisu do něj a vznik práva vykonávat činnost insolvenčního správce a hostujícího insolvenčního správce upravuje zvláštní právní předpis9a).

(3) Insolvenčním správcem se pro účely tohoto zákona rozumí i hostující insolvenční správce.

9a) Zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění zákona č. 296/2007 Sb.".

 1. V § 22 odst. 1 se za slovo „ustanovení" vkládá slovo „insolvenčním".
 2. V § 22 odst. 1 a 2 se za slovo „seznamu" vklá­dají slova „insolvenčních správců".
 3. V § 23 se slova „; uzavření této smlouvy je podmínkou pro zápis do seznamu podle § 21 odst. 1 a pro ustanovení insolvenčního správce podle § 22 odst. 2" zrušují.
 4. V § 24 odst. 2 se za slovo „funkci" vkládá slovo „insolvenčního".

 

 1. V § 31 odst. 1 a § 32 odst. 1 se za slovo „sly­šení" vkládá slovo „insolvenčního".
 2. V § 37 odst. 4 se za slovo „byl" vkládá slovo „insolvenční".
 3. V § 38 se za odstavec 3 vkládá nový odsta­vec 4, který zní:

„(4) Insolvenční soud může v průběhu insolvenčního řízení rozhodnout o vyplacení zálohy odměny insolvenčnímu správci, a to i opětovně.".

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

 1. V § 47 odst. 2 se slovo „zástupce" nahrazuje slovem „zastupitelství".
 2. V § 48 odst. 2 se slova „tohoto správce" na­hrazují slovy „insolvenčního správce".
 3. V § 58 odst. 2 písm. f) se slovo „uzávěrky" nahrazuje slovem „závěrky".
 4. V § 62 odst. 1 se slovo „insolvenčních" zru­šuje.
 5. V § 97 se za odstavec 1 vkládá nový odsta­vec 2, který zní:

„(2) Insolvenční návrh musí být opatřen úředně ověřeným podpisem osoby, která jej podala, nebo jejím zaručeným elektronickým podpisem; jinak se k němu nepřihlíží.".

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

18.  V § 102 odst. 1 písmeno g) zní:

„g) Českou národní banku, je-li dlužník účastníkem platebního systému uvedeného v seznamu České národní banky podle zákona upravujícího platební styk1), nebo účastníkem vypořádacího systému podle zákona upravujícího podnikání na kapitálo­vém trhu18),".

 1. V § 102 odst. 1 se písmeno h) zrušuje.
 2. V § 107 odst. 1 se za slovo „na" vkládá slovo „majetek".
 3. V § 107 odst. 3 se za slovo „kdy" vkládá slovo „insolvenční".
 4. V § 107 odst. 4 se za slovo „než" vkládá slovo „insolvenční".
 5. V § 112 odst. 4 se za slova „lhůtě podal" vkládá slovo „insolvenčnímu".
 6. V § 137 odst. 1 se slovo „insolvenčních" zru­šuje.
 7. V § 137 odst. 3 se za slovo „svolá" vkládá slovo „insolvenční".
 8. V § 138 odst. 2 se za slovo „znění" vkládá slovo „zvlášť".
 9. V § 161 větě třetí se za slovo „může" vkládá slovo „insolvenční".
  1. V § 168 odst. 1 písmeno a) zní:

„a) náhrada hotových výdajů a odměna předběžného správce; to neplatí, byl-li předběžný správce usta­noven insolvenčním správcem,".

29.   V § 168 odst. 1 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

„b) náhrada nutných výdajů a odměna likvidátora dlužníka jmenovaného soudem a správce podniku dlužníka za součinnost poskytnutou předběžnému správci nebo insolvenčnímu správci,".

Dosavadní písmena b) až d) se označují jako písmena c) až c).

 1. V § 214 odst. 2 se slova „k soudu" zrušují.
 2. V § 216 odst. 1 se slova „§ 213" nahrazují slovy „§ 214".
 3. V § 218 odst. 1 se za slovo „doplní" vkládá slovo „insolvenční".
 4. V § 224 odst. 1 se za slova „tuto osobu" a za slova „pro který" vkládá slovo „insolvenční".
 5. V § 231 odst. 2 se slovo „zástupce" nahrazuje slovem „zastupitelství".
 6. V § 235 odst. 2 se za slovo „rozhodnutím" vkládá slovo „insolvenčního".
  1. V § 237 se odstavec 3 zrušuje.

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 3 a 4.

 1. V § 256 odst. 1 se slova „§ 711" zrušují a slova „tím není dotčeno" se nahrazují slovy „o tom, v kte­rých případech a za jakých podmínek může pronají­matel vypovědět nájem bytu, tím nejsou dotčena".
 2. V § 266 odst. 2 se slovo „Účastníkem" nahra­zuje slovy „Není-li dále stanoveno jinak, účastníkem".
 3. V § 267 odst. 2 se slova „§ 202 odst. 5" na­hrazují slovy „§ 203 odst. 5".

 

 1. V § 277 odst. 4 se slovo „uzávěrku" nahrazuje slovy „závěrku nebo přehled o příjmech, výdajích, ma­jetku a závazcích".
 2. V § 285 odst. 3 se slova „v případě přivolení k výpovědi z nájmu bytu podle § 711 odst. 1 písm. d) občanského zákoníku" nahrazují slovy „při výpovědi nájmu bytu dané nájemci pro hrubé porušení povin­ností vyplývajících z nájmu bytu".
 3. V § 298 odst. 2 se za slovo „odměnu" vkládá slovo „insolvenčního".
 4. V § 300 se za slova „na základě rozhodnutí" vkládá slovo „insolvenčního".
  1. V § 302 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Ke dni sestavení konečné zprávy sestaví in­solvenční správce účetní závěrku.".

 1. V § 304 odst. 3 větě druhé se za slova „k to­muto jednání" vkládá slovo „insolvenční".
 2. V § 304 odst. 4 se za slova „zprávě a vyúčto­vání" vkládá slovo „insolvenčního".
 3. V § 305 odst. 2 se slova „§ 168 odst. 1 písm. d)" nahrazují slovy „§ 168 odst. 1 písm. e)".
 4. V § 306 odst. 2 se za slovo „předloženého" vkládá slovo „insolvenčním".
 5. V § 307 odst. 3 se za slovo „jim" vkládá slovo „insolvenční".
 6. V § 307 odst. 4 větě první se za slova „do úschovy u" vkládá slovo „insolvenčního".
 7. V § 313 odst. 3 se za slova „odstavce 2" vkládá slovo „insolvenční".
 8. V § 316 odst. 1 se za slova „tohoto podniku podle" vkládá slovo „insolvenčním".
 9. V § 316 odst. 4 se slova „není též" nahrazují slovem „je", slovo „nedosáhl" slovem „dosáhl", slova „méně než" slovem „nejméně", slovo „hlavním" se zrušuje a na konci textu se doplňují slova „ ; ustanovení odstavce 3 tím není dotčeno".
 10. V § 316 odst. 5 se slovo „odstavec" nahrazuje slovy „omezení podle odstavce".
 11. V § 321 odst. 1 se slova „§ 67" nahrazují slovy „§ 107".
 12. V § 330 odst. 6 se slovo „uzávěrku" nahrazuje slovem „závěrku".
 13. V § 339 odst. 4 a § 363 odst. 1 písm. e) se slova „odst. 3" nahrazují slovy „odst. 4".
 14. V § 350 odst. 2 se za slovo „rozhodnutí" vkládá slovo „insolvenčního".
 15. V § 360 odst. 1 se za slova „právní moci rozhodnutí" vkládá slovo „insolvenčního".
 16. V § 363 odst. 1 písm. b) se za slovo „prodlou­žení" vkládá slovo „insolvenčním".
 17. V § 373 odst. 2 písm. b), § 373 odst. 4, § 374 odst. 1 písm. b), § 374 odst. 3, § 385 odst. 2 písm. b) a § 385 odst. 4 se slova „[§ 2 písm. f)]" nahrazují slovy „[§ 2 písm. g)]".
 18. V § 374 odst. 2 se za slovo „zasílá" vkládá slovo „insolvenční".

63.  V § 382 odst. 1 se slova „§ 380" nahrazují slovy „§ 379".

64.  V § 385 odst. 4 se slova „§ 380" nahrazují slovy „§ 379" a slova „§ 387" se nahrazují slovy 4 386".

65.  V § 402 odst. 4 se číslo „2" nahrazuje čís­lem „3".

66.  V § 406 odst. 2 písmeno a) zní:

„a) uvede informaci o tom, kdo je insolvenčním správ­cem,".

67.  V § 411 odst. 2 se za slovo „rozhodnutí" vkládá slovo „insolvenčního".

68.  V § 419 se odstavec 5 zrušuje.

 1. V § 422 odst. 3 se za slova „odstavců 1 a 2" vkládá slovo „insolvenční".
 2. V § 425 odst. 1 se slova „Je-li pravomocně ukončeno insolvenční řízení" nahrazují slovy „Po uplynutí 5 let od nabytí právní moci rozhodnutí, jímž bylo skončeno insolvenční řízení".
 3. V § 431 písm. a) se slova „náležitosti písem­ného podání, kterým se popírá pohledávka v reorgani­zaci," zrušují.

72.  V § 431 se písmeno b) zrušuje.

Dosavadní písmena c) až f) se označují jako písmena b) až e).

73.  V § 432 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 až 4, které znějí:

„(2) Jestliže v době do 31. prosince 2008 dojde insolvenční návrh insolvenčnímu soudu mimo rozvrže­nou pracovní dobu insolvenčního soudu, nebo ve dnech pracovního klidu, pak se povinnost insolvenč­ního soudu zveřejnit vyhlášku, kterou se oznamuje za­hájení insolvenčního řízení, v insolvenčním rejstříku do 2 hodin poté, kdy mu došel insolvenční návrh (§ 101 odst. 1), pokládá za splněnou i tehdy, učiní-li tak insolvenční soud do 2 hodin po zahájení rozvržené pracovní doby.

(3)  Do 31. prosince 2008 obsahuje insolvenční rej-střík seznam insolvenčních správců, seznam dlužníkůa veřejně přístupné písemnosti a informace z insolvenčního spisu.

        (4)   V případě postupu podle § 422 odst. 1 a 2 sedo 31. prosince 2008 nepřipojují informace o charak­teru osobního údaje, který není zveřejňován.".

 

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona směnečného a šekového

ČI. II

Zákon č. 191/1950 Sb., zákon směnečný a šekový, ve znění zákona č. 29/2000 Sb., se mění takto:

1. V § 43 odst. 2 body 2 a 3 včetně poznámky pod čarou č. 1 znějí:

„2. bylo-li ohledně majetku směnečníka, ať přijal směnku nebo ne, vydáno rozhodnutí o úpadku1) nebo o zamítnutí insolvenčního návrhu1) pro ne­dostatek majetku, zastavil-li směnečník své platy nebo byl-li bezvýsledně veden výkon rozhodnutí nebo exekuce na jeho majetek;

3. bylo-li ohledně majetku výstavce směnky, který zakázal její předložení k přijetí, vydáno rozhod­nutí o úpadku nebo o zamítnutí insolvenčního ná­vrhu pro nedostatek majetku.

1) Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.".

2. V § 44 odstavec 6 zní:

„(6) Bylo-li ohledně majetku směnečníka, ať směnku přijal nebo ne, či výstavce směnky, který za­kázal její předložení k přijetí, rozhodnuto o úpadku nebo o zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku, stačí k výkonu práva postihu předložit pří­slušná rozhodnutí soudu.".

 

ČÁST TŘETÍ

Změna trestního zákona

ČI. III

Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění zá­kona č. 120/1962 Sb., zákona č. 53/1963 Sb., zákona č. 56/1965 Sb., zákona č. 81/1966 Sb., zákona č. 148/ /1969 Sb., zákona č. 45/1973 Sb., zákona č. 43/1980 Sb., zákonného opatření Předsednictva Federálního shro­máždění č. 10/1989 Sb., zákona č. 159/1989 Sb., zákona č. 47/1990 Sb., zákona č. 84/1990 Sb., zákona č. 175/ /1990 Sb., zákona č. 457/1990 Sb., zákona č. 545/1990 Sb., zákona č. 490/1991 Sb., zákona č. 557/1991 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 93/1992 Sb., zákona č. 290/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 91/1994 Sb., zákona č. 152/1995 Sb., zákona č. 19/1997 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 103/1997 Sb., zákona č. 253/1997 Sb., zákona č. 92/1998 Sb., zákona č. 112/1998 Sb., zákona č. 148/1998 Sb., zákona

č. 167/1998 Sb., zákona č. 96/1999 Sb., zákona č. 191/ /1999 Sb., zákona č. 210/1999 Sb., zákona č. 223/1999 Sb., zákona č. 238/1999 Sb., zákona č. 305/1999 Sb., zákona č. 327/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 101/2000 Sb., zákona č. 105/ /2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 405/2000 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 139/2001 Sb., zákona č. 144/2001 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 265/2001 Sb., zákona č. 3/2002 Sb., zákona č. 134/ /2002 Sb., zákona č. 285/2002 Sb., zákona č. 482/2002 Sb., zákona č. 218/2003 Sb., zákona č. 276/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 52/2004 Sb., zákona č. 91/2004 Sb., zákona č. 537/2004 Sb., zákona č. 587/ /2004 Sb., zákona č. 692/2004 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 135/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 227/2006 Sb., zákona č. 253/ /2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 314/2006 Sb., zákona č. 320/2006 Sb. a zákona č. 343/2006 Sb., se mění takto:

1.   V § 66 se slova „řízení o konkursu" nahrazujíslovy „insolvenčním řízení".

2.   V § 89 se doplňují odstavce 19 a 20, které znějí:

„(19) Insolvenčním správcem se rozumí i předběž­ný insolvenční správce, zástupce insolvenčního správce, oddělený insolvenční správce, zvláštní insol­venční správce, správce konkursní podstaty a vyrovnací správce. Insolvenčním správcem se rovněž rozumí osoba, kterou podle zvláštního právního předpisu in­solvenční správce určil, aby jej zastupovala při výkonu jeho pravomocí podle zvláštního právního předpisu na území jiného státu, dále zahraniční insolvenční správce, zahraniční insolvenční správce pojišťovny nebo zajiš-ťovny a osoba, kterou podle zvláštního právního před­pisu zahraniční insolvenční správce nebo zahraniční insolvenční správce pojišťovny nebo zajišťovny jmeno­val, aby mu pomáhala nebo jej zastupovala.

(20) Insolvenčním řízením se rozumí řízení podle zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) a řízení podle zákona o konkursu a vyrovnání.".

3.   § 126 včetně nadpisu zní:

 

㤠126

Porušení povinnosti v insolvenčním řízení

Kdo v insolvenčním řízení maří nebo ztěžuje vý­kon funkce insolvenčního správce, a tím ohrozí účel insolvenčního řízení, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem.".

4.   § 256b včetně nadpisu zní:

 

㤠256b

Pletichy v insolvenčním řízení

(1) Kdo jako věřitel v souvislosti s hlasováním vě­řitelů v insolvenčním řízení přijme nebo si dá slíbit majetkový nebo jiný prospěch, bude potrestán odně­tím svobody až na jeden rok nebo peněžitým trestem.

(2)   Stejně bude potrestán, kdo věřiteli v souvislosti s hlasováním věřitelů v insolvenčním řízení poskytne, nabídne nebo slíbí majetkový nebo jiný prospěch.

(3)   Odnětím svobody až na dvě léta nebo peněži­tým trestem bude potrestán, kdo jako insolvenční správce, člen věřitelského výboru nebo zástupce věři­telů v insolvenčním řízení přijme nebo si dá slíbit pro sebe nebo jiného ke škodě věřitelů majetkový nebo jiný prospěch, který mu nepřísluší.

(4)   Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1, 2 nebo 3 značnou škodu.

(5)   Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v od­stavci 1, 2 nebo 3 škodu velkého rozsahu.".

 

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o mezinárodním právu soukromém a procesním

ČI. IV

V zákoně č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění zákona č. 158/1969 Sb., zákona č. 234/1992 Sb., zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 125/2002 Sb., zákona č. 37/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 361/2004 Sb., zákona č. 377/ /2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb. a zákona č. 233/2006 Sb., § 11c až lle včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 1 až 5 znějí:

„§11c

Úpadek finanční instituce

(1)   Finanční institucí se pro účely tohoto ustano­vení rozumí banka, spořitelní a úvěrní družstvo, osoba se sídlem na území České republiky oprávněná vydávat elektronické peníze na základě povolení podle zvlášt­ního právního předpisu1), zahraniční banka, pokud po­žívá výhody jednotné licence podle práva Evropských společenství, zahraniční instituce elektronických pe­něz, která obdržela licenci nebo povolení od orgánu členského státu Evropské unie nebo Evropského hos­podářského prostoru, v případě odstavců 2, 5 až 9, 12 až 14 i zahraniční banka nebo zahraniční instituce elek­tronických peněz z jiného než členského státu Evrop­ské unie nebo Evropského hospodářského prostoru, která má pobočku alespoň ve dvou státech Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru.

(2)   Úpadkem finanční instituce se pro účely tohoto ustanovení rozumí situace řešená

a) kolektivním řízením vedeným vůči finanční insti­tuci, zahájeným a sledovaným správními nebo soudními orgány členského státu Evropské unie nebo jiného státu tvořícího Evropský hospodář­ský prostor, jehož cílem je prodej majetku pod dozorem těchto orgánů, včetně případů, kdy je řízení ukončeno oddlužením nebo jiným obdob­ným opatřením (dále jen „konkursní řízení"), nebo

b) opatřením, jehož účelem je uchovat nebo obnovit zdravou finanční situaci finanční instituce a které může mít vliv na již existující práva třetích osob, včetně opatření zahrnujícího možnost pozastavení plateb, pozastavení vymahatelnosti pohledávek, odložení opatření souvisejících s výkonem roz­hodnutí nebo krácení pohledávek (dále jen „reorganizace").

(3)   Reorganizace se provádí v souladu s právními předpisy a postupy platnými ve státě, kde byla finanční instituci udělena licence nebo obdobné oprávnění, pokud není dále stanoveno jinak.

(4)   Konkursní řízení se provádí v souladu s práv­ními předpisy a postupy platnými ve státě, kde fi­nanční instituci byla udělena licence nebo obdobné oprávnění, pokud není dále stanoveno jinak, zejména jde-li o

 

a)   majetek, který tvoří součást majetkové podstaty, a nakládání s majetkem, který finanční instituce nabyla po zahájení konkursního řízení,

b)   pravomoci finanční instituce a osoby provádějící konkursní řízení,

c)   podmínky, za nichž lze uplatnit započtení,

d)   účinky konkursního řízení na současné smlouvy, jichž je finanční instituce stranou,

e)   účinky konkursního řízení na soudní a rozhodčí řízení vedená jednotlivými věřiteli, s výjimkou ří­zení podle odstavce 13,

f)    pohledávky, které musí být přihlášeny za majet­kem finanční instituce, a nakládání s pohledáv­kami, které vznikly po zahájení konkursního ří­zení,

g)   pravidla upravující přihlašování, ověřování a zjiš­ťování pohledávek,

h)   pravidla upravující rozdělení výnosu z prodejemajetku, stanovení pořadí pohledávek a práva vě-řitelů, jejichž pohledávky byly částečně uspoko-jeny po zahájení konkursního řízení na základěvěcného práva nebo prostřednictvím započtení,

i)    podmínky pro ukončení konkursního řízení a dů-sledky ukončení konkursního řízení,

j) práva věřitelů po ukončení konkursního řízení,

k) osobu povinnou hradit náklady a výdaje konkurs­ního řízení,

l) pravidla týkající se neplatnosti, neúčinnosti nebo odporovatelnosti právních úkonů z důvodu po­škozování věřitelů.

(5)   Účinky zahájení konkursního řízení a reorganizace na

a)   pracovní smlouvy a pracovněprávní vztahy se řídí výhradně právem členského státu Evropské unie nebo jiného státu tvořícího Evropský hospodář­ský prostor rozhodným pro pracovní smlouvu,

b)   smlouvu, jíž se uděluje právo užívat nebo nabývat nemovitý majetek, se řídí výhradně právem člen­ského státu Evropské unie nebo jiného státu tvo­řícího Evropský hospodářský prostor, na jehož území se nemovitý majetek nachází, toto právo rovněž určuje, zda se jedná o majetek movitý či nemovitý,

c)   práva k nemovitému majetku, plavidlu nebo leta­dlu, které podléhají registraci ve veřejném registru, se řídí výhradně právem členského státu Evropské unie nebo jiného státu tvořícího Evropský hospo­dářský prostor, v jehož působnosti je tento registr veden.

 

(6)   Uplatnění a vymáhání práv k investičním ná­strojům, jejichž existence nebo převod předpokládají jejich zápis v registru, na účtu nebo v centrálním vkla­dovém systému, který je veden nebo umístěn v někte­rém členském státě Evropské unie nebo jiném státě tvořícím Evropský hospodářský prostor, se řídí prá­vem tohoto státu.

(7)   Ujednání o závěrečném vyrovnání se řídí vý­hradně právem rozhodným pro smlouvu, jíž se řídí tato ujednání.

(8)   Aniž je dotčeno ustanovení odstavce 6, řídí se ujednání o repo obchodech výhradně právem rozhod­ným pro smlouvu, jíž se řídí tato ujednání.

(9)   Aniž je dotčeno ustanovení odstavce 6, řídí se obchody prováděné v rámci regulovaného trhu s inves­tičními instrumenty výhradně právem rozhodným pro smlouvu, jíž se řídí tyto obchody.

(10)   Ustanovení odstavce 4 se nevztahuje na pra-vidla pro neplatnost, neúčinnost nebo odporovatelnostprávních úkonů z důvodu poškozování věřitelů, pokudosoba, která má z těchto úkonů prospěch, prokáže, že

a)   se úkon, který poškozuje věřitele, řídí právem ji­ného členského státu Evropské unie nebo jiného státu tvořícího Evropský hospodářský prostor, než je stát, který vydal finanční instituci licenci nebo obdobné oprávnění, a

b)   toto právo nepřipouští v daném případě žádný prostředek napadení tohoto právního úkonu.

(11)   Ustanovení odstavce 3 se nevztahuje na pra-vidla pro neplatnost, neúčinnost nebo odporovatelnostprávních úkonů z důvodu poškozování věřitelů vyplý-vající z právní úpravy reorganizace, o které rozhodlsoud, pokud tyto úkony byly učiněny před jejím přijetím a pokud osoba, v jejíž prospěch byly úkony uči-něny, prokáže, že

a)   se úkon, který poškozuje věřitele, řídí právem ji­ného členského státu Evropské unie nebo jiného státu tvořícího Evropský hospodářský prostor, než je stát, který vydal finanční instituci licenci nebo obdobné oprávnění, a

b)   toto právo nepřipouští v daném případě žádný prostředek napadení tohoto právního úkonu.

(12)   Pokud finanční instituce úkonem učiněným po zahájení konkursního řízení nebo přijetí reorganizačního opatření zcizí za protiplnění

a)   nemovitý majetek,

b)   plavidlo nebo letadlo podléhající registraci ve ve­řejném registru, nebo

c)   investiční nástroje nebo práva k nim, jejichž exi­stence nebo převod předpokládají jejich zápis do registru, na účet nebo do centrálního vkladového systému, který je veden nebo umístěn v některém členském státě Evropské unie nebo jiném státě tvořícím Evropský hospodářský prostor,

řídí se účinnost tohoto úkonu právem členského státu Evropské unie nebo jiného státu tvořícího Evropský hospodářský prostor, na jehož území se nemovitý ma­jetek nachází nebo v jehož působnosti se registr, účet nebo vkladový systém vede.

(13)   Účinky reorganizace nebo konkursního ří­zení na probíhající soudní řízení týkající se majetkové hodnoty nebo práva, kterých byla finanční instituce zbavena, se řídí výhradně právem členského státu Evropské unie nebo jiného státu tvořícího Evropský hospodářský prostor, ve kterém soudní řízení probíhá.

(14)   Možnost požadovat započtení proti pohle­dávkám dlužníka, se řídí právem, jímž se řídí pohle­dávka finanční instituce, tím není dotčeno ustanovení odstavce 4 písm. 1).

(15)   V případech upravených v odstavcích 3 až 9 a 12 až 14 je volba jiného práva vyloučena.

 

§ 11d

Úpadek pojišťovny nebo zajišťovny

(1) Úpadek pojišťovny nebo zajišťovny může být řešen

a) kolektivním řízením, jehož součástí je prodej ma­jetku pojišťovny a rozdělení výnosu z prodeje mezi věřitele akcionáře nebo společníky, zahrnu­jícím nevyhnutelně jakoukoliv intervenci správ­ních nebo soudních orgánů členského státu Evropské unie nebo jiného státu tvořícího Evrop­ský hospodářský prostor, včetně případů, kdy je kolektivní řízení ukončeno vyrovnáním nebo ji­ným obdobným opatřením, bez ohledu na to, zdali je či není způsobeno platební neschopností nebo zda je dobrovolné nebo povinné (dále jen „insolvenční řízení v případě úpadku pojišťovny nebo zajišťovny"), nebo

b) opatřením, zahrnujícím jakoukoliv intervenci správních nebo soudních orgánů členského státu Evropské unie nebo jiného státu tvořícího Evrop­ský hospodářský prostor, jehož účelem je uchovat nebo obnovit zdravou finanční situaci osoby a které může mít vliv na již existující práva třetích osob, včetně opatření zahrnujícího možnost poza­stavení plateb, pozastavení vymahatelnosti pohle­dávek, odložení opatření souvisejících s výkonem rozhodnutí nebo krácení pohledávek (dále jen „reorganizační opatření v případě úpadku pojiš­ťovny nebo zajišťovny").

(2)   Pojišťovnou se pro účely tohoto zákona ro­zumí i pobočka pojišťovny, jejíž sídlo se nenachází na území některého z členských států Evropského unie nebo dalších států tvořících Evropský hospodářský prostor, bylo-li této pobočce uděleno povolení k čin­nosti v souladu s právem Evropských společenství").

(3)   Reorganizační opatření v případě úpadku po­jišťovny nebo zajišťovny se provádí v souladu s práv­ními předpisy a postupy platnými ve státě, kde bylo pojišťovně nebo zajišťovně uděleno povolení k provo­zování činnosti, pokud není dále stanoveno jinak.

(4)   Insolvenční řízení v případě úpadku pojišťov­ny nebo zajišťovny se provádí v souladu s právními předpisy a postupy platnými ve státě, kde bylo pojiš­ťovně nebo zajišťovně uděleno povolení k provozování činnosti, pokud není dále stanoveno jinak, zejména jde-li o

 

a)   majetek, který tvoří součást majetkové podstaty, a nakládání s majetkem, který pojišťovna nebo za-jišťovna nabyla nebo převedla po zahájení insol­venčního řízení v případě úpadku pojišťovny nebo zajišťovny,

b)   pravomoci pojišťovny nebo zajišťovny a osoby provádějící konkurs,

c)   podmínky, za nichž lze uplatnit započtení,

d)   účinky insolvenčního řízení v případě úpadku po­jišťovny nebo zajišťovny na současné smlouvy, jichž je pojišťovna nebo zajišťovna stranou,

e)   účinky insolvenčního řízení v případě úpadku po­jišťovny nebo zajišťovny na soudní a rozhodčí řízení vedená jednotlivými věřiteli, s výjimkou řízení podle odstavce 9,

f)    pohledávky, které musí být přihlášeny za majet­kem pojišťovny nebo zajišťovny, a nakládání s po­hledávkami, které vznikly po zahájení insolvenčního řízení v případě úpadku pojišťovny nebo za­jišťovny,

g)   pravidla upravující přihlašování, ověřování a zjišťování pohledávek,

h)   pravidla upravující rozdělení výnosu z prodejemajetku, stanovení pořadí pohledávek a práva věřitelů, jejichž pohledávky byly částečně uspokojeny po zahájení insolvenčního řízení v případě

úpadku pojišťovny nebo zajišťovny na základě věcného práva nebo prostřednictvím započtení,

i)  podmínky pro ukončení insolvenčního řízení v případě úpadku pojišťovny nebo zajišťovny a dů­sledky ukončení insolvenčního řízení v případě úpadku pojišťovny nebo zajišťovny, zejména vy­rovnáním,

j) práva věřitelů po ukončení insolvenčního řízení v případě úpadku pojišťovny nebo zajišťovny,

k) osobu povinnou hradit náklady a výdaje insol­venčního řízení v případě úpadku pojišťovny nebo zajišťovny,

l) pravidla týkající se neplatnosti, neúčinnosti nebo odporovatelnosti právních úkonů z důvodu po­škozování věřitelů.

(5)   Účinky reorganizačního opatření v případě úpadku pojišťovny nebo zajišťovny nebo zahájení in-solvenčního řízení v případě úpadku pojišťovny nebozajišťovny na

a)   pracovní smlouvy a pracovněprávní vztahy a vztahy tomu odpovídající se řídí výhradně právem členského státu Evropské unie nebo jiného státu tvořícího Evropský hospodářský prostor rozhodným pro pracovní smlouvu,

b)   smlouvu, jíž se uděluje právo užívat nebo nabývat nemovitý majetek, se řídí výhradně právem člen­ského státu Evropské unie nebo jiného státu tvo­řícího Evropský hospodářský prostor, na jehož území se nemovitý majetek nachází,

c)   práva k nemovitému majetku, plavidlu nebo leta­dlu, které podléhají registraci ve veřejném registru, se řídí výhradně právem členského státu Evropské unie nebo jiného státu tvořícího Evropský hospo­dářský prostor, v jehož působnosti je tento registr veden.

 

(6)   Aniž jsou dotčena věcná práva věřitelů a tře­tích osob k majetku patřícímu dlužníku[1]), řídí se účinky reorganizačních opatření v případě úpadku po­jišťovny nebo zajišťovny nebo účinky insolvenčního řízení v případě úpadku pojišťovny nebo zajišťovny na práva a povinnosti osob na regulovaném trhu prá­vem, které je rozhodné pro tento trh; tím není dotčeno použití ustanovení odstavce 4 přsm. 1) na právní úkony učiněné za účelem odložení plateb nebo transakcí, ří­dících se právem rozhodným pro tento trh.

(7)   Odstavec 4 písm. 1) se nevztahuje na pravidla pro neplatnost, neúčinnost nebo odporovatelnost práv­ních úkonů z důvodu poškozování věřitelů, pokud osoba, která má z těchto úkonů prospěch, prokáže, že

a) úkon, který poškozuje věřitele, se řídí právem ji­ného členského státu Evropské unie nebo jiného státu tvořícího Evropský hospodářský prostor, než je stát, který pojišťovně vydal úřední povolení k provozování její činnosti, nebo stát, v němž má zajišťovna své sídlo nebo ústředí, a

b) toto právo nepřipouští v daném případě žádný prostředek napadení tohoto právního úkonu.

(8)  Pokud pojišťovna nebo zajišťovna úkonem učiněným po přijetí reorganizačního opatření v případěúpadku pojišťovny nebo zajišťovny nebo po zahájení insolvenčního řízení v případě úpadku pojišťovny nebo zajišťovny zcizí za protiplnění

a)   nemovitý majetek,

b)   plavidlo nebo letadlo podléhající registraci ve ve­řejném registru, nebo

c)   investiční instrumenty nebo práva k nim, jejichž existence nebo převod předpokládají jejich zápis do registru, na účet nebo do centrálního vklado­vého systému, který je veden nebo umístěn v ně­kterém členském státu Evropské unie nebo jiném státu tvořícím Evropský hospodářský prostor,

řídí se účinnost tohoto úkonu právem členského státu Evropské unie nebo jiného státu tvořícího Evropský hospodářský prostor, na jehož území se nemovitý ma­jetek nachází nebo v jehož působnosti se registr, účet nebo vkladový systém vede.

(9)  Účinky reorganizačního opatření v případě úpadku pojišťovny nebo zajišťovny nebo insolvenčního řízení v případě úpadku pojišťovny nebo zajišťovny na probíhající soudní řízení týkající se majetkové hodnoty nebo práva, kterých byla pojišťovna nebo zajišťovna zbavena, se řídí výhradně právem členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor, ve kterém soudní řízení probíhá.

(10)   Možnost požadovat započtení proti pohle­dávkám dlužníka se řídí právem, jímž se řídí pohle­dávka dlužníka; tím není dotčeno ustanovení odstav­ce 4 písm. 1).

(11)   V případech upravených v odstavcích 3 až 6 a 8 až 10 je volba jiného práva vyloučena.

 

§ 11e

Finanční zajištění

(1) Jsou-li jako finanční kolaterál pro finanční za­jištění[2]) poskytnuty zaknihované finanční nástroje nebo jiné finanční nástroje, k nimž se vlastnické nebo jiné věcné právo dokládá zápisem na účtu, řídí se prá­vem státu, v němž je veden tento účet,

a)   právní povaha a věcně právní účinky tohoto fi­nančního kolaterálu,

b)   podmínky vyžadované pro vznik finančního zajiš­tění k takovému finančnímu kolaterálu, pro po­skytnutí takového finančního kolaterálu k finanč­nímu zajištění, jakož i další podmínky toho, aby finanční zajištění k takovému finančnímu kolate­rálu nabylo účinků vůči třetím osobám,

c)  pořadí vlastnických nebo jiných věcných práv k fi-

nančnímu kolaterálu, který je předmětem tako­vého finančního zajištění, a podmínky nabytí ta­kového finančního kolaterálu od nevlastníka v do­bré víře,

d) podmínky a způsob uspokojení se z finančního kolaterálu, který je předmětem takového finanč­ního zajištění, nastane-li rozhodná skutečnost[3]).

(2)   Účtem podle odstavce 1 se rozumí účet, registr nebo jiná evidence, zápisem do níž je poskyt­nuto finanční zajištění, jehož předmětem je finanční kolaterál podle odstavce 1.

(3)   V případech podle odstavce 1 je volba jiného práva vyloučena.

(4)   Má-li se podle odstavce 1 použít práva, jehož ustanovení odkazují zpět na právo české nebo dále na právo jiného státu, nelze takový odkaz přijmout.

 

1)     Zákon č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků,elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku), ve znění pozdějších před-pisů.

2)     Cl. 30 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/17//ES ze dne 19. března 2001 o reorganizaci a likvidaci pojišťoven.   ČI. 23 směrnice Rady 73/239/EHS ze dne 24. července 1973 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přístupu k činnosti v přímém pojištění jiném než životním a jejího výkonu.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/83/ES ze dne 5. listopadu 2002 o životním pojištění.

 

 

 

 

ČÁST PÁTÁ

Změna občanského soudního řádu

ČI. V

 

 

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 36/1967 Sb., zákona č. 158/1969 Sb., zákona č. 49/1973 Sb., zákona č. 20/1975 Sb., zákona č. 133/1982 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 328/ /1991 Sb., zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 263/1992 Sb., zákona č. 24/1993 Sb., zákona č. 171/1993 Sb., zákona č. 283/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona

č. 152/1994 Sb., zákona č. 216/1994 Sb., zákona č. 84/ /1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 238/1995 Sb., zákona č. 247/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 31/1996 Sb., zákona č. 142/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 269/1996 Sb., zákona č. 202/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 326/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., nálezu Ústav­ního soudu vyhlášeného pod č. 2/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 46/ /2000 Sb., zákona č. 105/2000 Sb., zákona č. 130/ /2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 204/ /2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 227/ /2000 Sb., zákona č. 367/2000 Sb., zákona č. 370/ /2000 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 137/ /2001 Sb., zákona c. 231/2001 Sb., zákona č. 271/ /2001 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 276/2001  Sb., zákona č. 317/2001  Sb., zákona č. 451/2001  Sb., zákona č. 491/2001  Sb., zákona č. 501/2001  Sb., zákona č.  151/2002 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., nálezu Ústav­ního soudu vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 120/2004 Sb., nálezu Ústav­ního soudu vyhlášeného pod č. 153/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 340/ /2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 554/2004 Sb., zákona č. 555/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 59/2005 Sb., zákona č. 170/2005 Sb., zákona č. 205/2005 Sb., zákona č. 216/ /2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 113/ /2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 133/2006 Sb., zákona č. 134/2006 Sb., zákona č. 135/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 216/2006 Sb., zákona č. 233/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 267/ /2006 Sb., zákona č. 308/2006 Sb. a zákona č. 315/2006 Sb., se mění takto:

1.  V § 9 odst. 3 písm. i) se za slova „fondem a" vkládá slovo „insolvenčním" a slovo „konkursní" se nahrazuje slovem „majetkové".

2.   V § 9 odst. 3 se písmena s) a t) zrušují.

Dosavadní písmena u) až x) se označují jako písmena s) až v).

3.  V § 9 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4,
který včetně poznámky pod čarou č. 53 c zní:

„(4) Krajské soudy dále rozhodují jako soudy prvního stupně v insolvenčním řízení a v incidenčních sporech530).

53c) Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.".

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

4.   V § 35 odst. 1 písmeno k) zní:

,,k) v nichž se řeší dlužníkův úpadek nebo hrozící úpa­dek, včetně incidenčních sporů, a moratoria531'),".

5.  V § 85 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4,který zní:

„(4) Obecným soudem insolvenčního správce při výkonu jeho funkce je okresní soud, v jehož obvodu má sídlo.".

Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 5 až 7.

6.  V § 87 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který včetně poznámkypod čarou č. 62f zní:

„(2) Jde-li o insolvenční řízení, v němž se má řešit úpadek nebo hrozící úpadek osoby, tvořící s dlužníkem koncern62f), je vedle soudu uvedeného v § 85a k řízení příslušný také soud, u něhož probíhá insolvenční řízení řešící úpadek nebo hrozící úpadek dlužníka.

 

62f) § 66a obchodního zákoníku.".

7.  V § 88 se písmeno i) zrušuje.

Dosavadní písmena j) až p) se označují jako písmena i) až o).

 1. V § 118b odst. 1 se slova „ve sporech vyvola­ných konkursem a vyrovnáním" nahrazují slovy „v in­cidenčních sporech v rámci insolvenčního řízení530)".
 2. V § 235a odst. 1 se slova „odst. 2 a 3" nahrazují slovy „odst. 2 až 4".

10.  V § 238a odst. 1 písmeno a) zní:
„a) v insolvenčním řízení530),".

11.   V § 260b odst. 2 písmeno a) zní:

„a) probíhá-li insolvenční řízení, v němž se řeší úpa­dek nebo hrozící úpadek povinného530) a po dobu trvání účinků moratoria na majetek povinného,".

 1. V § 260b odst. 2 se písmena b) a c) zrušují. Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno b).
 2. V § 338i odst. 1 se slova „správců konkursní podstaty" nahrazují slovy „insolvenčních správců".
 3. Poznámka pod čarou č. 94 zní:

 

94) § 21 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění zákona č. 296/2007 Sb.".

15. V § 338i odst. 2 se slova „správců konkursní podstaty" nahrazují slovy „insolvenčních správců".

ČÁST ŠESTÁ Změna občanského zákoníku

ČI. VI

Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 58/1969 Sb., zákona č. 131/1982 Sb., zákona č. 94/1988 Sb., zákona č. 188/1988 Sb., zákona č. 87/ /1990 Sb., zákona č. 105/1990 Sb., zákona č. 116/1990 Sb., zákona č. 87/1991 Sb., zákona č. 509/1991 Sb., zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 267/1994 Sb., zákona č. 104/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 89/ /1996 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 159/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 227/ /2000 Sb., zákona č. 367/2000 Sb., zákona č. 229/2001 Sb., zákona č. 317/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 125/2002 Sb., zákona č. 135/2002 Sb., zákona č. 136/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., nálezu Ústav­ního soudu vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 37/2004 Sb., zákona č. 47/ /2004 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 278/2004 Sb., zákona č. 480/2004 Sb., zákona č. 554/2004 Sb., zákona č. 359/2005 Sb., zákona č. 56/ /2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 107/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 160/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 315/2006 Sb. a zá­kona č. 443/2006 Sb., se mění takto:

 1. V § 175 odst. 2 se slova „ , pokud byl proti dlužníku podán návrh na konkurs" nahrazují slovy „zahájením insolvenčního řízení, ve kterém se řeší úpa­dek nebo hrozící úpadek dlužníka".
 2. V § 176 odst. 2 se slova „byl-li proti dlužníkovi podán návrh na konkurs" nahrazují slovy „bylo-li za­hájeno insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek dlužníka".

 

 

ČÁST SEDMÁ

Změna zákona o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)

 

ČI. VII

Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerost­ného bohatství (horní zákon), ve znění zákona č. 541/ /1991 Sb., zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 168/1993 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 366/2000 Sb., zákona č. 315/2001 Sb., zákona č. 61/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 150/ /2003 Sb., zákona č. 3/2005 Sb., zákona č. 386/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb. a zákona č. 313/2006 Sb., se mění takto:

1.  V § 37a odst. 2 se slova „konkursu vedeného na majetek dlužníka, popřípadě předmětem vyrovnání" nahrazují slovy „zahrnuty do majetkové podstaty".

2.   Poznámka pod čarou č. 20b zní:

20b) Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.".

3. V § 37a odst. 6 se slova „konkursní podstaty" nahrazují slovy „majetkové podstaty".

 

ČÁST OSMÁ

Změna zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě

ČI. VIII

V   § 33 odst. 3 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 315/2001 Sb., se slova „správce konkursní podstaty" nahrazují slovy „insolvenční správce".

ČI. IX Přechodné ustanovení

V   případě řízení podle zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, pravomocně neskončeného do dne nabytí účinnosti tohoto zákona se povinnost stanovená v § 33 odst. 3 vztahuje na správce konkursní podstaty.

 

ČÁST DEVÁTÁ Změna zákona o Policii České republiky

ČI. X

V   § 44 zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění zákona č. 105/2000 Sb. a zákona č. 120/2001 Sb., se slova „správci konkursní podstaty" nahrazují slovy „insolvenčnímu správci".

ČI. XI Přechodné ustanovení

V   případě řízení podle zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, pravomocně neskončeného do dne nabytí účinnosti tohoto zákona se povinnost poskytnout ochranu sta­novená v § 44 vztahuje na správce konkursní podstaty.

 

ČÁST DESÁTÁ

Změna zákona o sdružování v politických stranách a v politických hnutích

ČI. XII

Zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění zákona č. 468/1991 Sb., zákona č. 68/1993 Sb., zákona č. 189/ /1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 296/1995 Sb., zákona č. 322/1996 Sb., zákona č. 340/2000 Sb., nálezu Ústav­ního soudu vyhlášeného pod č. 98/2001 Sb., zákona č. 104/2001 Sb., zákona č. 170/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 556/2004 Sb. a zákona č. 342/2006 Sb., se mění takto:

1. V § 9 odst. 3 písmeno f) zní:

„f) zahájení insolvenčního řízení, rozhodnutí o úpadku, rozhodnutí o způsobu řešení úpadku, rozhodnutí, jímž se insolvenční řízení končí, jméno, příjmení (obchodní firma) a sídlo insol­venčního správce.".

2. V § 12 odst. 4 se slova „navrhnout prohlášení konkursu" nahrazují slovy „podat insolvenční návrh".

 

ČÁST JEDENÁCTÁ

Změna zákona o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

ČI. XIII

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podni­kání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 231/ /1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/ /1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/ /1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č. 200/1994 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 95/1996 Sb., zákona č. 147/ /1996 Sb., zákona č. 19/1997 Sb., zákona č. 49/1997 Sb., zákona č. 61/1997 Sb., zákona č. 79/1997 Sb., zákona č. 217/1997 Sb., zákona č. 280/1997 Sb., zákona č. 15/ /1998 Sb., zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 159/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 358/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 27/ /2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 122/2000 Sb., zákona č. 123/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb., zákona č. 149/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 158/2000 Sb., č. 247/2000 Sb., zákona č. 249/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 309/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 409/2000 Sb., zákona č. 458/2000 Sb., zákona č. 61/ /2001 Sb., zákona č. 100/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 164/2001 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 86/ /2002 Sb., zákona č. 119/2002 Sb., zákona č. 174/2002 Sb., zákona č. 281/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vy­hlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 130/2003 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 224/2003 Sb., zákona č. 228/2003 Sb., zákona č. 274/ /2003 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 38/2004 Sb., zákona č. 119/2004 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 326/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 695/ /2004 Sb., zákona č. 58/2005 Sb., zákona č. 95/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 215/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 358/2005 Sb., zákona č. 428/ /2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 76/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 131/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 179/

/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 191/2006 Sb., zákona č. 212/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 225/2006 Sb., zákona č. 310/2006 Sb. a zá­kona č. 315/2006 Sb., se mění takto:

1. § 8 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 26 zní:

 

§ 8

Překážky provozování živnosti

(1)   Živnost nemůže provozovat fyzická nebo právnická osoba, na jejíž majetek byl prohlášen konkurs, ode dne

a)   prodeje podniku jedinou smlouvou v rámci zpe­něžení majetkové podstaty v době běhu lhůty po­dle zvláštního právního předpisu[4]),

b)   nabytí právní moci rozhodnutí, kterým soud ukončil provozování podniku nebo ode dne urče­ného v tomto rozhodnutí jako den ukončení pro­vozování podniku.

 

(2)   Živnost nemůže provozovat fyzická nebo právnická osoba, a to po dobu 3 let od právní moci rozhodnutí o zrušení konkursu po splnění rozvrho­vého usnesení nebo proto, že majetek dlužníka je zcela nepostačující. Byl-li konkurs zrušen z jiného důvodu, překážka provozování živnosti uvedená v odstavci 1 odpadá právní mocí rozhodnutí o zrušení konkursu. Místně příslušný živnostenský úřad může prominout překážku uvedenou ve větě první, jestliže dlužník pro­káže, že u něho jsou splněny předpoklady pro řádné plnění povinností při podnikání a pro řádné plnění finančních závazků.

(3)   Jestliže soud v insolvenčním řízení nařídil předběžné opatření, jímž fyzickou nebo právnickou osobu, jejíž úpadek nebo hrozící úpadek se v tomto řízení řeší, omezil v nakládání s majetkovou podstatou, může taková osoba učinit úkony související se vzni­kem, změnou nebo zrušením živnostenského opráv­nění jen s písemným souhlasem předběžného insol­venčního správce.

(4)   V průběhu insolvenčního řízení může fyzická nebo právnická osoba, na jejíž majetek byl prohlášen konkurs, činit úkony související se vznikem, změnou nebo zrušením živnostenského oprávnění jen s písem­ným souhlasem insolvenčního správce.

(5)   Fyzická osoba, které byl soudem nebo správ­ním orgánem uložen zákaz činnosti týkající se provo­zování živnosti v oboru nebo příbuzném oboru (§ 22 odst. 4), nemůže po dobu trvání zákazu tuto živnost provozovat.

3.  V § 13 odst. 1 se za písmeno c) vkládá novépísmeno d), které zní:

„d) insolvenční správce ustanovený soudem podle zvláštního právního předpisu[5]); nejdéle však do skončení insolvenčního řízení, nebo".

Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno e).

 1. V § 13 odst. 2 a 4 se slova „b) až d)" nahrazují slovy „b), c) a e)".
 2. V § 13 odst. 2 se za slova „Správce dědictví" vkládají slova „nebo insolvenční správce".
 3. V § 13 odst. 3 se za slova „písm. a)" vkládají slova „nebo insolvenční správce podle odstavce 1 písm. d)".
 4. V § 57 odst. 1 písm. a) se slovo „nebo" nahra­zuje čárkou a za slova „správce dědictví" se vkládají slova „nebo insolvenční správce".

8.  V § 60 odst. 2 písmeno k) zní:

„k) rozhodnutí o úpadku, rozhodnutí o zrušení úpadku, rozhodnutí o způsobu řešení úpadku a rozhodnutí o zrušení konkursu,".

9.  V § 60 odst. 3 se slova „prohlášení a zrušení konkursu" nahrazují slovy „rozhodnutí o úpadku, rozhodnutí o zrušení úpadku, rozhodnutí o způsobu ře-šení úpadku a rozhodnutí o zrušení konkursu".

ČI. XIV

Přechodné ustanovení

V případě řízení podle zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, pravomocně neskončeného do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se ustanovení § 13 ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona vztahuje i na správce konkursní podstaty; pokud správce konkursní podstaty pokračuje v živnosti při úmrtí podnikatele, použije se ustanovení § 57 ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

 

ČÁST DVANÁCTÁ Změna obchodního zákoníku

ČI. XV

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 286/1993 Sb., zákona č. 156/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 94/ /1996 Sb., zákona č. 142/1996 Sb., zákona č. 77/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 105/ /2000 Sb., zákona č. 367/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona

č. 15/2002 Sb., zákona č. 125/2002 Sb., zákona č. 126/ /2002 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 312/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 87/ /2003 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 437/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 360/2004 Sb., zákona č. 484/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 554/2004 Sb., zákona č. 179/ /2005 Sb., zákona č. 216/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb. a zákona č. 308/2006 Sb., se mění takto:

 1. V § 38g odst. 1 se slova „prohlášení konkursu se jménem a bydlištěm nebo firmou a sídlem správce konkursní podstaty, popřípadě jméno a bydliště osoby, která bude vykonávat činnost správce konkursní pod­staty za právnickou osobu, zamítnutí návrhu na pro­hlášení konkursu z důvodu, že majetek dlužníka nepo­stačuje k náhradě nákladů konkursu, zahájení řízení o vyrovnání" nahrazují slovy „zahájení insolvenčního řízení, omezení práva dlužníka nakládat s majetkovou podstatou na základě rozhodnutí insolvenčního soudu, prohlášení konkursu, jméno a bydliště nebo firma a sídlo insolvenčního správce, povolení reorganizace a schválení reorganizačního plánu".
 2. V § 38h odst. 1 písm. h) se slova „ , povolení vyrovnání" zrušují.
 3. V § 38h odst. 2 písm. h) se slova „ , povolení vyrovnání" zrušují.
 4. V § 38i odst. 1 písm. b) se slova „správcem konkursní podstaty, vyrovnacím správcem, nuceným správcem" nahrazují slovy „insolvenčním správcem".
 5. § 38i odst. 1 písmeno h) včetně poznámky pod čarou č. Id zní:

„h) rozhodnutí soudu vydaná podle insolvenčního zá­kona[6]'[7]), a to

 1. usnesení o zahájení insolvenčního řízení,
 2. usnesení o předběžných opatřeních,
  1. rozhodnutí o úpadku nebo jiné rozhodnutí o insolvenčním návrhu,
  2. usnesení o prohlášení konkursu a o schválení konečné zprávy,
  3. usnesení o povolení reorganizace a usnesení o schválení reorganizačního plánu a jeho změn,
  4. usnesení, jímž se insolvenční řízení končí,

7.  V § 381 odst. 2 se slova „návrhu na prohlášeníkonkursu" nahrazují slovy „insolvenčního návrhu"a slova „návrh na prohlášení konkursu" se nahrazujíslovy „insolvenční návrh".

8.  V § 381 odstavec 3 zní:

„(3) Překážka podle odstavce 1 trvá po dobu 3 let ode dne právní moci

a)   usnesení o zrušení konkursu po splnění rozvrho­vého usnesení nebo proto, že majetek dlužníka je zcela nepostačující, nebo

b)   usnesení o zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku.".

9.  V § 66b odst. 2 písm. a) se slova „správce kon-kursní podstaty, vyrovnací" nahrazují slovy „insolvenční správce".

 1. V § 68 odst. 2 se slova „nebo g)" zrušují a za slova „vyloučeným z" se vkládá slovo „majetkové".
 2. V § 68 odst. 3 písm. f) se slova „úpadce nepo­stačuje k úhradě nákladů konkursu, nebo" nahrazují slovy „dlužníka je zcela nepostačující.".

12.  V § 68 odst. 3 se písmeno g) zrušuje.

 1. V § 68 odst. 4 se věta první zrušuje a ve větě druhé se slova „a g)" zrušují.
 2. V § 68 odst. 5 se věta první nahrazuje větou „Byla-li společnost zrušena nebo bylo-li ohledně ní vydáno rozhodnutí o úpadku, vykonává statutární orgán svou působnost jen v takovém rozsahu, v jakém nepřešla na likvidátora nebo insolvenčního správce.".
 3. V § 68 odst. 5 se za větu první vkládá věta „Obdobně to platí, rozhodl-li insolvenční soud, že oprávnění nakládat s majetkovou podstatou společ­nosti zcela nebo zčásti přechází na insolvenčního správce.".

16.  V § 69 odstavec 6 zní:

„(6) Přeměny společností jsou přípustné i v pří­padě, že probíhá insolvenční řízení, v němž se řeší úpadek nebo hrozící úpadek společnosti, jakož i v pří­padě, že bylo vydáno rozhodnutí o úpadku společ­nosti.".

17.  § 69h zní:

§ 69h

Jestliže bylo rozhodnuto o úpadku osoby zúčast­něné na přeměně společnosti, může k přeměně společ­nosti dojít jen za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem d). Smlouva či rozhodnutí o pře­měně společnosti nejsou účinné, pokud k nim nebude dán souhlas, požadovaný zvláštním právním předpi­sem[8]'[9]).".

18.  V § 70 odst. 1, § 72 odst. 2 a § 75 odst. 5 seslova „a g)" zrušují.19.              V § 71 odst. 7 se slova „správců konkursní podstaty" nahrazují slovy „insolvenčních správcůld)".

20. V § 71 odst. 8 se slova „správci konkursnípodstaty" nahrazují slovy „insolvenčnímu správci".

21. V § 72 odst. 2 se slova „návrh na prohlášeníkonkursu" nahrazují slovy „insolvenční návrh".

 1. V § 74 odst. 3 se slova „návrh na prohlášení konkursu" nahrazují slovy „insolvenční návrh".
 2. V § 88 odst. 1 písm. e), § 148 odst. 2 a § 231 odst. 1 se slova „návrhu na prohlášení konkursu" na­hrazují slovy „insolvenčního návrhu".
 3. V § 88 odst. 3 se slova „pro nedostatek ma­jetku,1)" nahrazují slovy „proto, že majetek dlužníka je zcela nepostačující1 ),".
 4. V § 102 odst. 1 se slova „návrhu na prohlášení konkursu" nahrazují slovy „insolvenčního návrhu".
 5. V § 102 odst. 2 se slova „návrhu na prohlášení konkursu" nahrazují slovy „insolvenčního návrhu" a slova „konkursní podstaty" se nahrazují slovy „ma­jetkové podstaty".
 6. V § 102 odst. 3 se slova „pro nedostatek ma­jetku" nahrazují slovy „proto, že majetek dlužníka je zcela nepostačující".
 7. V § 131 odst. 1 se slova „správce konkursní podstaty, vyrovnací správce" nahrazují slovy „insol­venční správceld)".
 8. V § 148 odst. 3 se slova „konkursní podstaty" nahrazují slovy „majetkové podstaty" a slova „správce konkursní podstaty" se nahrazují slovy „insolvenční správceld)".
 9. V § 148 odst. 4 se slova „pro nedostatek ma­jetku" nahrazují slovy „proto, že majetek dlužníka je zcela nepostačující,".
 10. V § 231 odst. 2 se slova „pro nedostatek ma­jetku,1)" nahrazují slovy „proto, že majetek dlužníka je zcela nepostačující,".
 11. V § 254 odst. 2 písm. b) se slova „úpadce ne­postačuje k úhradě nákladů konkursu, anebo zamítnu­tím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek ma­jetku" nahrazují slovy „dlužníka je zcela nepostaču­jící".
 12. V § 306 odst. 1 se slova „ , zejména při pro­hlášení konkursu" zrušují.
 13. V § 652 odst. 2 písm. c) se slova „správce kon­kursní podstaty či vyrovnací správce" nahrazují slovy „insolvenční správce".
 14. V § 679 odst. 1 písm. e) se slova „návrhu na prohlášení tohoto konkursu" nahrazují slovy „insol­venčního návrhu na majetek podnikatele".

ČÁST TŘINÁCTÁ

Změna zákona o soudních poplatcích

ČI. XVI

Zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění zákona č. 271/1992 Sb., zákona č. 273/1994 Sb., zákona č. 36/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/ /1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 255/2000 Sb., zákona č. 451/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 192/ /2003 Sb., zákona č. 555/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 72/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 159/2006 Sb. a zákona č. 189/2006 Sb., se mění takto:

1.  V § 2 odst. 1 se písmeno c) zrušuje.

Dosavadní písmena d) až f) se označují jako písmena c) až e).

 1. V § 11 odst. 1 písm. i) se slova „která je v kon­kursu" nahrazují slovy „jejíž úpadek nebo hrozící úpa­dek se řeší v insolvenčním řízení, v němž již bylo vy­dáno rozhodnutí o úpadku".
  1. V § 11 odst. 1 písmeno j) zní:

„j) v nichž se řeší dlužníkův úpadek nebo hrozící úpa­dek (insolvenční řízení), s výjimkou incidenčních sporů,".

 1. V § 11 odst. 2 písm. r) se slova „správce kon­kursní podstaty" nahrazují slovy „insolvenční správce" a slova „konkursní podstaty" za slovy „majetku patří­cího do" se nahrazují slovy „majetkové podstaty".
 2. V § 11 odst. 4 se čárka za slovem „rozhodnutí" nahrazuje slovem „a" a slova „a o vyrovnací řízení" se zrušují.
 3. V položce 1 a 2 přílohy, Sazebník poplatků, se v Poznámkách k položkám 1 a 2 za bod 3 vkládá nový bod 4, který zní:

„4. Z návrhu na zahájení řízení o určení vlastnictví k jiným věcem se vybere poplatek podle položky 2 písm. c), a to pouze jednou, bez zřetele k tomu, kolika věcí se požadované určení týká. Pro návrh na zahájení řízení o prodeji zástavy, jde-li o jiné věci nebo o vyloučení jiných věcí, to platí ob­dobně.".

Dosavadní body 4 až 6 Poznámek k položkám 1 a 2 se označují jako body 5 až 7.

 1. V položce 3 přílohy, Sazebník poplatků, se Po­známka zrušuje.
 2. V položce 8 přílohy, Sazebník poplatků, se v Poznámkách doplňuje bod 3, který zní:

„3. Poplatek podle této položky se nevybere za řízení ve věcech obchodního rejstříku zahájené na návrh

příspěvkové organizace zřízené územním samo­správným celkem.".

 1. Položka 9 přílohy, Sazebník poplatků, zní:

„Položka 9

Za návrh na vyhlášení moratoria                      50 000,- Kč".

10.  Položka 10 přílohy, Sazebník poplatků, včetně Poznámek zní:

„Položka 10

Za návrh na zahájení řízení

v incidenčních sporech                                           1 000,- Kč

Poznámky:

 1. Poplatek podle této položky se vybere za návrh pouze jednou.
 2. Podle této položky se vybere poplatek také za návrh o vyloučení věci, práva nebo jiné majetkové hod­noty z majetkové podstaty v incidenčních spo­rech.".

 

 1. V položce 17 přílohy, Sazebník poplatků, se v bodě 6 Poznámek za slova „podílového spoluvlast­nictví," vkládají slova „v incidenčním sporu,".
 2. V položce 17 přílohy, Sazebník poplatků, se za bod 6 Poznámek vkládá nový bod 7, který zní:

„7. Je-li odvolání podáno proti jednomu rozhodnutí soudu prvního stupně, vybere se poplatek podle písmene e) této položky pouze jednou.".

Dosavadní bod 7 Poznámek se označuje jako bod 8.

 1. V položce 18 přílohy, Sazebník poplatků, se v bodě 2 Poznámek za slova „v penězích" vkládají slova „a které nepřevyšuje částku 100 000 Kč".
 2. V položce 18 přílohy, Sazebník poplatků, se v bodě 4 Poznámek za slova „podílového spoluvlast­nictví," vkládají slova „v incidenčním sporu,".
 3. V položce 18 přílohy, Sazebník poplatků, se za bod 4 Poznámek vkládá nový bod 5, který zní:

„5. Je-li dovolání podáno proti jednomu rozhodnutí odvolacího soudu, vybere se poplatek podle pís­mene b) této položky pouze jednou.".

Dosavadní bod 5 Poznámek se označuje jako bod 6.

ČI. XVII

Přechodné ustanovení

Za řízení zahájená přede dnem účinnosti tohoto zákona se vybírají poplatky podle dosavadních práv­ních předpisů, i když se stanou splatnými po účinnosti tohoto zákona. Poplatky za odvolání nebo dovolání podávaná po nabytí účinnosti tohoto zákona se vybí­rají podle tohoto zákona.

ČÁST ČTRNÁCTÁ

Změna zákona o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky

ČI. XVIII

V § 3 zákona č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdra­votní pojišťovně České republiky, ve znění zákona č. 220/2000 Sb. a zákona č. 455/2003 Sb., se věta druhá včetně odkazu na poznámku pod čarou č. 1 a po­známky pod čarou č. 1 zrušuje.

 

ČÁST PATNÁCTÁ Změna zákona o účetnictví

ČI. XIX

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zá­kona č. 117/1994 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 575/ /2002 Sb., zákona č. 437/2003 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 495/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 264/ /2006 Sb., zákona č. 69/2007 Sb. a zákona č. 261/2007 Sb., se mění takto:

1.  V § 17 odst. 1 písmena e) až j) znějí:

„e) ke dni, kterým nastanou účinky rozhodnutí o úpadku nebo ke kterému nastanou účinky roz­hodnutí soudu o přeměně reorganizace v konkurs,

f)    ke dni následujícímu po dní, kterým nastanou účinky zrušení konkursu,

g)   ke dni, kterým nastanou účinky schválení reorga­nizačního plánu,

h)   ke dni následujícímu po dni, kterým nastanouúčinky splnění reorganizačního plánu,

i)    ke dni následujícímu po dni, kterým nastanouúčinky splnění plánu oddlužení, nebo

j) ke dni, který pro sestavení zahajovací rozvahy sta­noví zvláštní právní předpis.".

 1. V § 17 odst. 1 se písmeno k) zrušuje.
 2. V § 17 odst. 2 písmena e) až j) znějí:

„e) ke dni předcházejícímu dni, kterým nastanou účinky rozhodnutí o úpadku nebo ke kterému na­stanou účinky rozhodnutí soudu o přeměně reor­ganizace v konkurs,

f)    ke dni, kterým nastanou účinky zrušení konkursu,

g)   ke dni předcházejícímu dni, kterým nastanou účinky schválení reorganizačního plánu,

h)   ke dni, kterým nastanou účinky splnění reorgani-začního plánu,

i)    ke dni, kterým nastanou účinky splnění plánu od-dlužení, nebo

j) ke dni, ke kterému stanoví povinnost uzavřít účetní knihy nebo sestavit účetní závěrku zvláštní právní předpis.".

 1. V § 17 odst. 2 se písmeno k) zrušuje.
 2. V § 17 se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Pokud právní předpisy stanoví účetní jed­notce povinnost sestavit řádnou nebo mimořádnou účetní závěrku a zároveň mezitímní účetní závěrku, mezitímní účetní závěrka se nesestavuje.".

6.  V § 20 odst. 1 úvodní část ustanovení zní: „Po-kud tento zákon nestanoví jinak, řádnou nebo mimo-řádnou účetní závěrku jsou povinny mít ověřenu auditorem tyto účetní jednotky".

7.  V § 20 odstavec 2 zní:

„(2) Účetní jednotky uvedené v odstavci 1 nejsou povinny mít auditorem ověřenou účetní závěrku

a)   sestavenou v průběhu konkursu, a to po dobu ne­přetržitě po sobě jdoucích 36 kalendářních mě­síců, počínaje prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni, kterým nastaly účinky pro­hlášení konkursu, pokud o jejím ověření audito­rem nerozhodne věřitelský výbor,

b)   sestavenou ke dni předcházejícímu dni, kterým nastanou účinky schválení reorganizačního plánu, pokud o jejím ověření auditorem nerozhodne vě­řitelský výbor,

c)   pokud došlo ke zrušení konkursu z důvodu, že majetek dlužníka je pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující,

d)   pokud tak stanoví zvláštní právní předpis.".

8.  V § 20 se odstavec 3 zrušuje.

9.  V § 29 odst. 1 větě druhé se slova „a pro účelypodání návrhu na vyrovnání" zrušují.

 1. V § 31 odst. 3 písm. a) se slova „správce kon­kursní podstaty" nahrazují slovy „insolvenčního správce".
 2. V § 31 odst. 3 písm. b) se za slova „písm. d)" vkládají slova „až h)".

ČI. XX Přechodné ustanovení

Na konkursní řízení zahájená podle zákona č. 328/ /1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, se použijí ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

 

ČÁST ŠESTNÁCTÁ

Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

ČI. XXI

V § 14 odst. 3 písm. a) zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 241/1994 Sb. a zákona č. 151/2002 Sb., se slova „nebo vedou-li tyto orgány řízení o kon­kurzu a vyrovnání plátce pojistného na sociální zabez­pečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti" nahrazují slovy „ ; tyto informace poskytnou na žádost též jinému orgánu sociálního zabezpečení, je-li účast­níkem insolvenčního řízení, v němž se řeší úpadek nebo hrozící úpadek plátce pojistného na sociální za­bezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, nebo soudu, který toto řízení vede anebo v tomto ří­zení ustanovenému insolvenčnímu správci".

 

ČÁST SEDMNÁCTÁ

Změna zákona o bankách

ČI. XXII

Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 292/1993 Sb., zákona č. 156/ /1994 Sb., zákona č. 83/1995 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 61/1996 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 16/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 165/ /1998 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 319/2001 Sb., zákona č. 126/2002 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 439/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 413/ /2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., č. 159/ /2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb. a zákona č. 261/2007 Sb., se mění takto:

 1. V § 25a odst. 4 písm. a) se slovo „konkurzu" nahrazuje slovem „úpadku".
 2. V § 38f odst. 2 se slova „o prohlášení kon­kursu" nahrazují slovy „o vydání rozhodnutí o úpadku a o prohlášení konkursu".
 3. V § 41a odst. 4 se slovo „konkurzních" nahra­zuje slovem „insolvenčních".
 4. V § 41 d odst. 3 se slova „správce konkurzní podstaty" nahrazují slovy „insolvenční správce".

 

ČÁST OSMNÁCTÁ Změna zákona o komoditních burzách

ČI. XXIII

V § 22 odst. 1 zákona č. 229/1992 Sb., o komodit­ních burzách, písmeno b) včetně poznámky pod čarou č. 4 zní:

„b) osoby, na jejichž majetek byl prohlášen konkurs, nebo soud konkurs zrušil jinak než usnesením o zrušení konkursu po splnění rozvrhového usne­sení nebo usnesením o zamítnutí návrhu na pro­hlášení konkursu proto, že majetek dlužníka je zcela nepostačující, nebo soud zamítl insolvenční návrh proto, že majetek dlužníka nebude postačo­vat k úhradě nákladů insolvenčního řízení, a to po dobu dvou let po skončení insolvenčního řízení[10]),

4) Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.".

 

ČÁST DEVATENÁCTÁ

Změna zákona o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem

ČI. XXIV

Zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zá­kona ě. 210/1993 Sb., zákona č. 90/1996 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 120/ /2001 Sb., zákona č. 59/2005 Sb. a zákona ě. 186/2006 Sb., se mění takto:

 1. V § 9 odst. 1 se za slovy „podle zvláštního právního předpisu,[11]*)" vkládají slova „insolvenčního správce,".
 2. V § 9 odst. 1 písm. a) se slova „na základě usnesení o povolení ochranné lhůty v konkursním ří­zení,[12]) na základě usnesení o prohlášení konkursu,[13]) na základě u soudu podaného návrhu na vyrovnání,J)" nahrazují slovy „na základě vyrozumění insolvenčního správce o soupisu nemovitostí, které jsou podle katas­tru nemovitostí ve vlastnictví jiné osoby než dluž­níka[14]),".

Poznámka pod čarou č. 7 zní:

,7) Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.".

 3.            Poznámky pod čarou č. 8 a 9 se zrušují.

„(4) Pro zápis poznámky podle odstavce 1 písm. d) a e), týká-li se majetkové podstaty dlužníka, a pro zápis poznámky podle odstavce 1 písm. f) platí obdobně ustanovení odstavce 3.".

Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších před­pisů, které bylo zahájeno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se použijí dosavadní právní předpisy.

 

ČÁST DVACÁTÁ

Změna zákona o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách

ČI. XXVI

V § 6a odst. 4 zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojiš­ťovnách, ve znění zákona č. 149/1996 Sb., se slova „ná­vrh na prohlášení konkursu" nahrazují slovy „insol­venční návrh".

 

ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ Změna zákona o správě daní a poplatků

ČI. XXVII

Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., č. 157/1993 Sb., zákona č. 302/1993 Sb., zákona č. 315/1993 Sb., zákona č. 323/ /1993 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 255/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 323/1996 Sb., zákona č. 61/1997 Sb., zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 168/ /1998 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 218/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 367/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., zákona č. 320/ /2001 Sb., zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 322/2003 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 440/2003 Sb., zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 19/2004 Sb., zákona č. 237/ /2004 Sb., zákona č. 254/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 554/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 215/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/ /2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 230/ /2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb. a zákona č. 270/2007 Sb., se mění takto:

1.  V § 7 odst. 2 se písmeno e) zrušuje.

Dosavadní písmena f) a g) se označují jako písmena e) a f).

2.  Za § 9 se vkládá nový § 9a, který včetně po-známky pod čarou č. 6a zní:

-§ 9a

Osoby ustanovené podle zákona6a), které v roz­sahu svých zmocnění plní povinnosti při správě daní stanovené daňovým subjektům, zejména správce dědictví a insolvenční správce, mají obdobná práva a po­vinnosti jako daňový subjekt.

6a) Například § 480a občanského zákoníku, § 9 písm. d) zá­kona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon).".

 1. V § 24 odst. 3 písm. a) se slova „řízení o kon­kurzu a vyrovnání" nahrazují slovy „insolvenční ří­zení".
 2. V § 40 odst. 1 se věta druhá včetně odkazu na poznámku pod čarou č. 23 a poznámka pod čarou č. 23 zrušuje.
 3. V § 40 se odstavce 11, 12 a 14 včetně poznámky pod čarou č. 25 zrušují.

Dosavadní odstavec 13 se označuje jako odstavec 11 a odstavce 15 až 17 se označují jako odstavce 12 až 14.

6.   Za § 40 se vkládají nové § 40a a 40b, které včetně nadpisů znějí:

 

㤠40a

Nedoplatky v insolvenčním řízení

(1)   Pro účely insolvenčního řízení se daňové ne-doplatky považují za

b)   daňové pohledávky za majetkovou podstatou,

c)   daňové pohledávky s nárokem na uspokojení ze zajištění, nebo

d)   další přihlášené daňové pohledávky.

 

(2)   Daňové pohledávky uvedené v odstavci 1 písm. a) vznikají v důsledku skutečností zakládajících daňové povinnosti, včetně příslušenství daně, které na­staly v době od účinnosti rozhodnutí o úpadku do vy­dání rozhodnutí, jímž se insolvenční řízení končí.

(3)   Daňové pohledávky uvedené v odstavci 1 písm. b) a c) vznikají v důsledku skutečností zakláda­jících daňové povinnosti, včetně příslušenství daně, které nastaly nejpozději dnem předcházejícím dni účinnosti rozhodnutí o úpadku.

(4)   Pro potřeby úpadku je za majetek daňového subjektu považován vratitelný přeplatek podle § 64 odst. 2, přičemž postup pro zjištění vratitelnosti pře­platku vzniklého na základě skutečností, které nastaly nejpozději dnem předcházejícím dni účinnosti rozhod­nutí o úpadku, se uplatní pro nedoplatky uvedené v od­stavci 1 písm. b) a c) nejpozději do jejich přezkoumání při přezkumném jednání. Po přezkumném jednání se řízení o stanovení této daňové povinnosti zastavuje až do vydání rozhodnutí, jímž se insolvenční řízení končí. Postup pro zjištění vratitelnosti přeplatku vzniklého na základě skutečností, které nastaly v době od účinnosti rozhodnutí o úpadku, se uplatní pro nedoplatky uve­dené v odstavci 1 písm. a).

§ 40b

Účinky insolvenčního řízení

(1)   Při insolvenčním řízení je daňový subjekt po­vinen podat nejpozději do 30 dnů ode dne účinnosti rozhodnutí o úpadku daňové přiznání nebo hlášení, popřípadě vyúčtování, za část zdaňovacího období, která uplynula do dne předcházejícího účinnosti to­hoto rozhodnutí a za kterou dosud nebylo podáno. Zjistí-li insolvenční správce nedostatečnost podkladů, pro kterou nelze zajistit splnění povinnosti podle věty první, zaniká mu povinnost učinit tato podání; o tom insolvenční správce vyrozumí správce daně ve stejné lhůtě a poskytne mu nezbytnou součinnost ke stano­vení daně podle pomůcek.

(2)   Lhůty pro podání přiznání, hlášení nebo vy­účtování v průběhu insolvenčního řízení zůstávají za­chovány.

(3)   Po účinnosti rozhodnutí o zahájení insolvenč­ního řízení lze daňové řízení zahájit a v něm pokračo­vat. Daňovou exekuci lze nařídit, nelze ji však provést.

(4)   Ke dni předložení konečné zprávy, ke dni po­dání návrhu na zrušení konkursu, ke dni zrušení kon­kursu a ke dni splnění jiného způsobu řešení úpadku je daňový subjekt povinen zpracovat a současně podat daňové přiznání nebo hlášení, popřípadě vyúčtování za uplynulou část zdaňovacího období, za kterou ne­bylo dosud podáno, a přiznanou daň zahrnout do pří­slušného dokumentu.

(5)   V průběhu insolvenčního řízení nevznikají vůči přihlášeným daňovým pohledávkám sankce.

(6)   Dojde-li v průběhu insolvenčního řízení k pře­chodu oprávnění nakládat s majetkem náležejícím do majetkové podstaty z insolvenčního správce na daňový subjekt nebo opačně, je ten, kdo dosud byl oprávněn nakládat s tímto majetkem, povinen ke dni přechodu zpracovat a současně podat daňové přiznání nebo hlá­šení, popřípadě vyúčtování za uplynulou část zdaňo­vacího období, za kterou dosud nebylo podáno.

(7)   Ve lhůtách podle odstavců 1, 4 a 6 vzniká po­vinnost podat daňová přiznání nebo hlášení, popřípadě vyúčtování, která nebyla dosud podána za předcháze­jící zdaňovací období, i v případě, kdy původní lhůta pro jejich podání dosud neuplynula, a to včetně do­datečných přiznání, vyúčtování a následných hlášení. Obdobně se postupuje při podání daňových přiznání, hlášení nebo vyúčtování za zdaňovací období, u nichž již uplynula lhůta pro jejich podání, a u daní vyměřo­vaných na zdaňovací období, jakož i u daní uplatňo­vaných jednorázově, pokud nebyla dosud podána.".

7. V § 59 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:

„(6) Postup podle odstavce 5 se uplatní odděleně

pro

a) daňové nedoplatky uhrazené ručitelem, daňové nedoplatky uhrazené při vymáhání,

b)   daňové nedoplatky uhrazené na základě přihlášení do insolvenčního řízeni,

c)   běžné platby daní na úhradu daňové povinnosti podle § 40a odst. 1 písm. a).".

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 7.

8.  V § 70 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou
č. 30 zní:

„(3) K promlčení se přihlédne jen tehdy, je-li to daňovým dlužníkem namítáno, a jen v rozsahu uplat­ňované námitky. Po dobu výkonu rozhodnutí soudem nebo soudním exekutorem anebo do uspokojení z vý­těžku veřejné dražby lhůta podle odstavců 1 a 2 neběží, a to až do právní moci rozhodnutí o ukončení těchto řízení nebo jeho ukončení; lhůta rovněž neběží po dobu přihlášení nedoplatku v insolvenčním řízení30).

30) Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.".

9.  V § 70 se odstavec 6 zrušuje.

ČI. XXVIII Přechodné ustanovení

Ustanovení tohoto zákona se použije i v případě správy daní související s řízením, které bylo zahájeno a pravomocně neskončeno podle zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších před­pisů, přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

 

ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ Změna zákona o dani z nemovitostí

ČI. XXIX

V § 13a odst. 3 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění zákona č. 242/1994 Sb. a zákona č. 576/2002 Sb., se slova „na jehož majetek byl pro­hlášen konkurs podle zvláštního právního předpisu" nahrazují slovy „jehož úpadek nebo hrozící úpadek se řeší v insolvenčním řízení[15])".

Poznámka pod čarou č. 19 zní: přiznání podle ustanovení § 13a odst. 3 zákona č. 338/ /1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění platném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

 

ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ

Změna zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

ČI. XXXI

Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani daro­vací a dani z převodu nemovitostí, ve znění zákona č. 18/1993 Sb., zákona č. 322/1993 Sb., zákona č. 42/ /1994 Sb., zákona č. 72/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 113/1994 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 96/1996 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 203/ /1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 169/1998 Sb., zákona č. 95/1999 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zá­kona č. 103/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 340/2000 Sb., zákona č. 364/2000 Sb., zákona č. 117/ /2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 148/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 420/2003 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 186/ /2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb. a zákona č. 270/2007 Sb., se mění takto:

 1. V § 8 odst. 1 písm. b) se slova „konkursu, vy­rovnání, vydržení" nahrazují slovy „vydržení, v insolvenčním řízení po rozhodnutí o úpadku".
 2. V § 10 odst. 1 se na konci písmene i) tečka na­hrazuje čárkou a doplňuje se písmeno j), které zní:

„j) v případě prodeje nemovitosti mimo dražbu v rámci insolvenčního řízení při zpeněžení majetkové pod­staty v konkursu nebo při oddlužení cena dosažená prodejem nemovitosti.".

 1. V § 18 odst. 2 se slova „[§21 odst. 2 písm. a) až d)]" zrušují.
 2. V § 20 odst. 2 se na konci písmene f) tečka na­hrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:

„g) převody a přechody vlastnictví k nemovitostem při provádění reorganizace v rámci insolvenčního řízení, jde-li o vydání části dlužníkových aktiv vě­řitelům nebo o převod dlužníkových aktiv na nově založenou právnickou osobu, ve které mají věřitelé majetkovou účast.".

 1. V § 20 odst. 6 písm. e) se za větu třetí vkládá věta „Osvobození zůstává rovněž zachováno, zanikne--li účast společníka za trvání konkursu, podle soudem schváleného reorganizačního plánu nebo podle sou­dem schváleného oddlužení.".
 2. V § 21 odst. 4 se na konci písmene d) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní: „e) při podání daňového přiznání k dani z převodu

nemovitostí, jde-li o prodej nemovitosti mimo dražbu v rámci insolvenčního řízení při zpeněžení majetkové podstaty v konkursu nebo při oddlu­žení, není-li základem daně cena zjištěná podle zvláštního právního předpisu2aa).".

ČI. XXXII

Přechodná ustanovení

 1. Pokud bylo přede dnem účinnosti tohoto zá­kona zahájeno řízení podle zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, a nebylo do dne nabytí účinnosti tohoto zákona pra­vomocně skončeno, použije se pro daň z převodu ne­movitostí související s tímto řízením ustanovení zá­kona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění platném do účinnosti tohoto zákona.
 2. Dojde-li po účinnosti tohoto zákona v kon­kursním nebo vyrovnacím řízení podle zákona č. 328/ /1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, které bylo zahájeno a pravomocně neskon­čeno přede dnem účinnosti tohoto zákona, při prodeji nemovitosti mimo dražbu k právním účinkům vkladu práva do katastru nemovitostí nebo k nabytí účinnosti smlouvy o převodu nemovitosti, která není předmětem evidence v katastru nemovitostí, použije se pro stano­vení základu daně z převodu nemovitostí § 10 odst. 1 písm. j) tohoto zákona.

 

ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ

Změna zákona o notářích a jejich činnosti (notářský řád)

ČI. XXXIII

V § 3 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění zákona č. 30/2000 Sb., odstavec 3 zní:

 „(3) Notář může též vykonávat funkci insolvenč­ního správce, předběžného insolvenčního správce, zá­stupce insolvenčního správce, odděleného insolvenč­ního správce a zvláštního insolvenčního správce v in­solvenčním řízení.".

 

ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ Změna zákona o daních z příjmů

ČI. XXXIV

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/ /1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 32/1995 Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 118/

/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona č. 18/1997 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 210/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 111/ /1998 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 168/1998 Sb., zákona č. 333/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 129/1999 Sb., zákona č. 144/1999 Sb., zákona č. 170/1999 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., nálezu Ústav­ního soudu vyhlášeného pod č. 3/2000 Sb., zákona č. 17/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 72/ /2000 Sb., zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 103/ /2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 132/ /2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 340/ /2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 117/ /2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/ /2001 Sb., zákona č. 453/2001 Sb., zákona č. 483/ /2001 Sb., zákona č. 50/2002 Sb., zákona č. 128/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 210/2002 Sb., zákona č. 260/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 575/2002 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 362/ /2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 19/2004 Sb., zákona č. 47/2004 Sb., zákona č. 49/2004 Sb., zá­kona č. 257/2004 Sb., zákona č. 280/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 360/2004 Sb., zákona č. 436/ /2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 676/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 441/ /2005 Sb., zákona č. 530/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 552/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 189/ /2006 Sb., zákona č. 203/2006 Sb., zákona č. 223/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb. a zákona č. 261/2007 Sb., se mění takto:

1. V § 4 odst. 1 písmeno x) včetně poznámky pod čarou č. 19a zní:

,,x) příjmy plynoucí z odpisu závazků při reorganizaci nebo při oddlužení provedeném podle zvláštního právního předpisu19*),

19a) Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.".

 1. V § 4 odst. 1 písm. zn) se slova „ve dvou zda­ňovacích obdobích následujících bezprostředně po zdaňovacím období" nahrazují slovy „v jednom zda­ňovacím období následujícím bezprostředně po zdaňo­vacím období", slovo „úpadci" se nahrazuje slovem „dlužníkovi" a slova „v nich" se nahrazují slovy „v něm".
  1. V § 7 odst. 2 písmeno d) zní:

„d) příjmy z činnosti insolvenčního správce, včetně příjmů z činnosti předběžného insolvenčního správce, zástupce insolvenčního správce, odděle­ného insolvenčního správce a zvláštního insol-

 

26') Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.".

7.  V § 26 odst. 7 písm. a) bodě 3 se za slova „pro­hlášení konkursu" vkládají slova „ , povolení reorgani­zace nebo schválení plánu oddlužení".

8.  V § 26 odst. 7 písm. c) se slova „na kterého byl prohlášen konkurs" nahrazují slovy „který je v úpadku nebo jemuž úpadek hrozí".

9.  V § 26 odst. 7 písm. d) se slova „odst. 3" na­hrazují slovy „odst. 2".

 

 1. V § 35a odst. 2 písm. b) se slovo „konkursní" nahrazuje slovem „majetkové".
 2. V § 35a odst. 2 písm. b) se za slova „zvlášt­ního právního předpisu" vkládá odkaz na poznámku pod čarou č. 19a.
 3. V § 35a odst. 2 písm. c) se slovo „konkurzní" nahrazuje slovem „insolvenční".
 4. § 38gb včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 41 d zní:

4 38gb

Daňové přiznání v insolvenčním řízení


venčního správce, které nejsou živností ani pod­nikáním podle zvláštního právního předpisu1 a).".

4.  V § 19 odst. 1 písm. h) se slova „vyrovnání nebo při nuceném vyrovnání,19a)" nahrazují slovy „oddlužení nebo reorganizaci provedené podle zvláštního právního předpisu 9a),".

5.  V § 19 odst. 1 písmeno zo) zní:

„zo) příjem podle § 18 plynoucí dlužníkovi ve zdaňo­vacím období, ve kterém bylo rozhodnuto o povo­lení reorganizace podle zvláštního právního před­pisu193), a v jednom zdaňovacím období následu­jícím bezprostředně po zdaňovacím období, ve kterém bylo rozhodnuto o povolení reorganizace, pokud v něm nedošlo ke skončení reorganizace.".

6.  V § 24 odst. 2 písm. y) body 1 a 2 včetně poznámky pod čarou č. 26i znějí:

„ 1. u něhož soud zrušil konkurs261) proto, že ma­jetek dlužníka je zcela nepostačující, a pohle­dávka byla poplatníkem přihlášena u insol­venčního soudu a měla být vypořádána z ma­jetkové podstaty,

2. který je v úpadku nebo jemuž úpadek hro­zí261) na základě výsledků insolvenčního ří­zení, zdanitelnou část základu daně, položky odčitatelné od základu daně, slevu na dani ani daňové zvýhodnění. Při stanovení základu daně za uplynulou část zdaňo­vacího období se vychází z rozdílu mezi příjmy (vý­nosy) a výdaji (náklady). Obdobně se postupuje při přechodu oprávnění nakládat s majetkem náležejícím do majetkové podstaty podle zvláštního právního předpisu19").

') § 40 a 40b zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.".

 1. Poznámka pod čarou č. 41c se zrušuje.
 2. V § 38m se odstavec 2 zrušuje.

 

(2)   Po uplynutí zdaňovacího období, ve kterém došlo k rozhodnutí o způsobu řešení úpadku, k před­ložení konečné zprávy, k podání návrhu na zrušení konkursu, ke zrušení konkursu nebo ke splnění jiného způsobu řešení úpadku19a), poplatník podá daňové při­znání41'[16]) za celé zdaňovací období. Splňuje-li stano­vené podmínky, uvede v přiznání nezdanitelnou část základu daně, položky odčitatelné od základu daně, slevu na dani a daňové zvýhodnění.

(3)   Po uplynutí zdaňovacího období, ve kterém došlo k rozhodnutí o způsobu řešení úpadku a sou­časně k předložení konečné zprávy, k podání návrhu na zrušení konkursu, ke zrušení konkursu nebo ke splnění jiného způsobu řešení úpadku19a), podá poplat­ník daňové přiznání41 ) za celé zdaňovací období. Spl­ňuj e-li stanovené podmínky, uvede v přiznání nezda­nitelnou část základu daně, položky odčitatelné od zá­kladu daně, slevu na dani a daňové zvýhodnění. Dojde--li k předložení konečné zprávy, k podání návrhu na zrušení konkursu, ke zrušení konkursu nebo ke splnění jiného způsobu řešení úpadku19a) k poslednímu dni zdaňovacího období, podává poplatník daňové při­znání za celé zdaňovací období s tím, že splňuje-li stanovené podmínky, uvede v přiznání nezdanitelnou část základu daně, položky odčitatelné od základu daně, slevu na dani a daňové zvýhodnění. Obdobně se postupuje při přechodu oprávnění nakládat s majet­kem náležejícím do majetkové podstaty podle zvlášt­ního právního předpisu a).

(4)   Daňová povinnost vzniklá na základě daňo­vého přiznání podle odstavce 1 se považuje za zálohu na daň po vyměření daňové povinnosti podle daňo­vého přiznání podaného podle odstavců 2 a 3.

(5)   Ve zdaňovacích obdobích, která následují po zdaňovacím období, ve kterém bylo rozhodnuto o způ­sobu řešení úpadku a zároveň nebyla předložena ko­nečná zpráva, nebyl podán návrh na zrušení konkursu, nebyl zrušen konkurs nebo nebyl splněn jiný způsob řešení úpadku19a), podává poplatník daňové přiznání za každé zdaňovací období. Splňuje-li stanovené pod­mínky, uvede v přiznání nezdanitelnou část základu daně, položky odčitatelné od základu daně, slevu na dani a daňové zvýhodnění.

Dosavadní odstavce 3 až 8 se označují jako odstavce 2 až 7.

16.  Poznámka pod čarou č. 102 se zrušuje.

 1. V § 38m odst. 2 písm. c) se slovo „předchází" nahrazuje slovem „předcházející".
 2. V § 38m odst. 4 úvodní části ustanovení se číslo „3" nahrazuje číslem „2".

19.  V § 38m odst. 7 písmeno c) zní:

„c) zanikající nebo rozdělovaná obchodní společnost nebo družstvo za období od rozhodného dne pře­měny ) do dne zápisu přeměny70) do obchodního rejstříku.".

ČI. XXXV Přechodná ustanovení

 1. Pokud bylo přede dnem účinnosti tohoto zá­kona zahájeno řízení podle zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, a nebylo do dne nabytí účinnosti tohoto zákona pra­vomocně skončeno, použije se pro daň z příjmů sou­visející s tímto řízením ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění platném do účinnosti tohoto zákona.
 2. Na úroky z úvěrů a půjček plynoucí ze smluv uzavřených před 1. lednem 2008, u nichž nebyly po 31. prosinci 2007 sjednány dodatky, kterými se mění výše poskytované půjčky nebo úvěru anebo výše hrazených úroků, se za zdaňovací období nebo období, za něž se podává daňové přiznání, započaté v roce 2008 a 2009 použije ustanovení § 25 odst. 1 písm. w) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném do 31. prosince 2007. Za zdaňovací období nebo období, za něž se podává daňové přiznání, které započalo v roce 2010 a později, se použije ustanovení § 25 odst. 1 písm. w) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném od 1. ledna 2008, na veškeré finanční výdaje (náklady) plynoucí ze všech smluv včetně jejich dodatků.

 

ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ

Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

ČI. XXXVI

Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstna­nosti, zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb., zákona č. 118/ /1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 113/1997 Sb., zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/ /2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 238/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 437/

/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 62/ /2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 153/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb. a zákona č. 261/2007 Sb., se mění takto:

1.  V § 20 odst. 3 větě třetí se slova „od prohlášení konkursního řízení či vyrovnacího řízení na jeho majetek podle zvláštního zákona45) anebo ode dne právní moci usnesení soudu, jímž byl zamítnut návrh na prohlášení konkursního řízení pro nedostatek majetku plátce pojistného" nahrazují slovy „ode dne vydání rozhodnutí o prohlášení konkursu na majetek plátce¨pojistného nebo rozhodnutí o úpadku plátce pojistného".

Poznámka pod čarou č. 45 se zrušuje.

2.  V § 20 odst. 5 písmeno e) včetně poznámkypod čarou č. 45 zní:

„e) za dobu ode dne vydání rozhodnutí o prohlášení konkursu na majetek plátce pojistného do dne právní moci usnesení soudu, kterým se konkurs ruší 45)

45) Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.".

3.  V § 20 odst. 5 písmeno g) zní:

„g) za dobu od právní moci usnesení soudu, kterým byl zamítnut insolvenční návrh proto, že majetek plátce pojistného nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo kterým byl zrušen kon­kurs po zjištění soudu, že majetek plátce pojistné­ho je zcela nepostačující pro uspokojení věřitelů.".

 1. V § 20a odst. 1 se věta druhá nahrazuje větou „Placení dlužného pojistného a penále ve splátkách ne­lze povolit, jestliže došlo k jeho zrušení s likvidací nebo probíhá-li insolvenční řízení, v němž již bylo vy­dáno rozhodnutí o úpadku plátce pojistného; tyto sku­tečnosti je plátce pojistného, který žádá o povolení splátek, povinen písemně oznámit příslušné okresní správě sociálního zabezpečení do 8 dnů ode dne, kdy nastaly.".
 2. V § 20a odst. 6 písm. b) se slova „je prohlášeno konkursní nebo vyrovnací řízení a jeho majetek anebo jestliže byl usnesením soudu zamítnut návrh na pro­hlášení konkursního řízení pro nedostatek majetku plátce pojistného" nahrazují slovy „bylo-li vydáno rozhodnutí o úpadku plátce pojistného".

 

ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ Změna zákona o cenných papírech

ČI. XXXVII V § 34 zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papirech, ve znění zákona č. 362/2000 Sb. a zákona č. 257/ /2004 Sb., odstavec 11 včetně poznámky pod čarou č. 21b zní:

„(11) Probíhá-li insolvenční řízení, v němž se řeší úpadek nebo hrozící úpadek schovatele v případě hro­madné úschovy zastupitelných cenných papírů, nejsou tyto papíry součástí majetkové podstaty podle zvlášt­ního právního předpisu lb). Po prohlášení konkursu je insolvenční správce povinen učinit potřebná opatření k jejich vydání a vydat je jednotlivým uschovatelům v souladu s jejich podíly podle odstavce 3. Nepodaří--li se vydat papíry všem uschovatelům, uloží nevrácené papíry u jiného schovatele za obdobných podmínek s přihlédnutím k ochraně zájmů uschovatelů. Insol­venční správce má právo na náhradu nákladů spoje­ných s uvedenými opatřeními proti dlužníku. Uscho-vatelé ručí za úhradu takto vzniklých nákladů podle poměru svých podílů.

21b) Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.".

Dosavadní poznámky pod čarou č. 21b a 21c se ozna­čují jako poznámky pod čarou č. 21c a 21d, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

 

 

ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ

Změna zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění

 

ČI. XXXVIII

Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 15/1993 Sb., zákona č. 161/1993 Sb., zákona č. 324/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 241/ /1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb., zákona č. 149/1996 Sb., zákona č. 48/1997 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 138/ /2001 Sb., zákona č. 49/2002 Sb., zákona č. 176/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 437/2003 Sb., zákona č. 455/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 438/2004 Sb., zákona č. 123/ /2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 117/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb. a zákona č. 261/ /2007 Sb., se mění takto:

 1. V § 23 odst. 3 se slova „konkursním řízení nebo potvrzena ve vyrovnávacím řízení.39a)" nahrazují slovy „insolvenčním řízení podle zvláštního právního předpisu393).".
  1. Poznámka pod čarou č. 39a zní:

,39a) Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.".

3.  V § 23 odst. 6 písm. b) se slova „řízení o kon-kurzu a vyrovnání" nahrazují slovy „insolvenční řízení, v němž se řeší úpadek nebo hrozící úpadek".

4.   Poznámka pod čarou č. 41 zní:

 

,,41) Například zákon č. 182/2006 Sb., zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.".

 

ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ

Změna zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů

ČI. XXXIX

Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 244/1994 Sb., zákona č. 132/1995 Sb., zákona č. 211/1997 Sb., zákona č. 333/1998 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 492/ /2000 Sb., zákona č. 126/2002 Sb., zákona č. 260/2002 Sb., zákona č. 176/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 223/2006 Sb. a zákona č. 261/ /2007 Sb., se mění takto:

 1. V § 4 odst. 1 větě třetí se za slova „nebo ke dni předcházejícímu den účinnosti" vkládají slova „roz­hodnutí o".
 2. V § 5a odst. 1 se slova „průběhu konkursu" nahrazují slovy „průběhu insolvenčního řízení v době trvání účinků prohlášení konkursu".
 3. V § 7 odst. 1 se na konci písmene b) tečka na­hrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které včetně poznámky pod čarou č. 12b zní:

 „c) procházejí reorganizací nebo oddlužením podle zvláštního právního předpisu12*3) a jejichž vlast­nické právo ke hmotnému majetku, k němuž byla rezerva tvořena, nebylo průběhem insolvenčního řízení ani pravomocným ukončením insolvenčního řízení dotčeno.

12b) Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.".

 1. V § 7 odst. 3 písm. d) se slova „v konkursním a vyrovnacím řízení. )" nahrazují slovy „ , vůči jehož majetku trvají účinky prohlášení konkursu podle zvláštního právního předpisu12b).".
  1. Poznámka pod čarou č. 23 se zrušuje.
  2. § 8 včetně nadpisu zní:

 

§ 8

Opravné položky k pohledávkám za dlužníky v insolvenčním řízení

(1)   Opravné položky k pohledávkám za dlužníky v insolvenčním řízení, které jsou výdajem (nákladem) na dosažení, zajištění a udržení příjmů1), mohou vy­tvořit poplatníci daně z příjmů, kteří vedou účetnictví, až do výše rozvahové hodnoty nepromlčených pohle­dávek přihlášených u soudu ve lhůtě stanovené roz­hodnutím soudu o úpadku, a to v období, za které se podává daňové přiznání a v němž byly přihlášeny. Byla-li povolena reorganizace, namísto přihlášky po­hledávky postačí, že dlužník věřitelovu pohledávku správně uvedl v seznamu svých závazků podle zvlášt­ního právního předpisu12b). K pohledávkám přihláše­ným po uplynutí lhůty stanovené v rozhodnutí soudu o úpadku a k pohledávkám vyloučeným v § 2 odst. 2 nelze tvořit opravné položky, které jsou výdajem (ná­kladem) na dosažení, zajištění a udržení příjmů1) podle tohoto ustanovení.

(2)   Opravné položky se zruší v návaznosti na vý­sledky insolvenčního řízení nebo v případě, že pohle­dávku účinně popřel insolvenční správce, věřitel nebo dlužník a zvláštní právní předpis 2b) těmto osobám právo popřít pohledávku přiznává.

(3)   Jestliže pominou důvody pro existenci opravné položky vytvořené podle tohoto ustanovení nebo na základě rozhodnutí poplatníka, je možné sní­žit vytvořenou opravnou položku na úroveň, která by mohla být vytvořena podle ustanovení § 8a. Poplatník pak pokračuje v tvorbě opravné položky podle § 8a.".

7.  Poznámky pod čarou č. 13c, 13d a 13e se zrušují.

8.  Poznámka pod čarou č. 13h zní:

ČÁST TŘICÁTÁ

Změna celního zákona

ČI. XLI

V   § 2601 odst. 2 zákona č. 13/1993 Sb., celní zá­kon, ve znění zákona č. 1/2002 Sb., písmeno c) zní:

„c) jakmile zjistí, že probíhá insolvenční řízení, v němž se řeší úpadek nebo hrozící úpadek některého ze společných a nerozdílných dlužníků a v němž nemá právo na uspokojení ze zajištění.".

 

ČÁST TŘICÁTÁ PRVNÍ

Změna zákona o dani silniční

ČI. XLII

V   § 15 odst. 1 zákona č. 16/1993 Sb., o dani sil­niční, ve znění zákona č. 302/1993 Sb., zákona č. 143/ /1996 Sb. a zákona č. 207/2002 Sb., se slova „který je v konkurzním řízení" nahrazují slovy „jehož úpadek nebo hrozící úpadek se řeší v insolvenčním řízení".

ČI. XLIII

Přechodné ustanovení

Pokud bylo přede dnem účinnosti tohoto zákona zahájeno řízení podle zákona č. 328/1991 Sb., o kon­kursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, a ne­bylo do dne nabytí účinnosti tohoto zákona pravo­mocně skončeno, použije se pro daň silniční související s tímto řízením ustanovení § 15 zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění platném do účinnosti tohoto zákona.

 

13h) Správní řád.".

9. V § 10a odst. 6 se slova „konkursní pod­staty23)" nahrazují slovy „majetkové podstaty poplat­níka v insolvenčním řízení12b)".

 

ČI. XL

Přechodné ustanovení

Pokud bylo přede dnem účinnosti tohoto zákona zahájeno řízení podle zákona č. 328/1991 Sb., o kon­kursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, a ne­bylo do dne nabytí účinnosti tohoto zákona pravo­mocně skončeno, použije se pro daň z příjmů souvise­jící s tímto řízením ustanovení zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění platném do účinnosti tohoto zákona.

ČÁST TŘICÁTÁ DRUHÁ

Změna zákona o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů

ČI. XLIV

Zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/ /1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/ /1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 310/2002 Sb., zákona č. 357/2004 Sb. a zákona č. 413/2005 Sb., se mění takto:

1. V § 11 odst. 2 se slova „konkurzu, po potvrzení vyrovnání a nuceného vyrovnání či rozhodnutí soudu

o zamítnutí návrhu na prohlášení konkurzu pro nedo­statek majetku" nahrazují slovy „insolvenčního ří­zení".

2. V § 13 odst. 1 písmeno b) zní: „b) rozhodnutím o úpadku právnické osoby,".

 

 

ČÁST TŘICÁTÁ TŘETÍ

Změna zákona o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením

ČI. XLV

V zákoně č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona č. 61/ /1996 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 170/1999 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 36/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 444/ /2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb. a zákona č. 342/2006 Sb., se § 53 zrušuje.

 

ČÁST TŘICÁTÁ PÁTÁ

Změna zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách

a v politických hnutích, ve znění pozdějších před­pisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve

znění pozdějších předpisů, doplňuje zákon č. 166/ /1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění zákona č. 331/1993 Sb., a zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění zákona č. 122/ /1993 Sb., a mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

 

ČI. XLVII

 

V zákoně č. 117/1994 Sb., kterým se mění a do­plňuje zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politic­kých stranách a v politických hnutích, ve znění poz­dějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soud­ní řád, ve znění pozdějších předpisů, doplňuje zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění zákona č. 331/1993 Sb., a zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění zákona č. 122/ /1993 Sb., a mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, se článek IV zrušuje.

 

 

ČÁST TŘICÁTÁ ČTVRTÁ

Změna zákona, kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů)

ČI. XLVI

V zákoně č. 72/1994 Sb., kterým se upravují ně­které spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění zákona č. 273/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 280/1996 Sb., zákona č. 97/ /1999 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 229/2001 Sb., zákona č. 451/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 437/2003 Sb., zákona č. 171/2005 Sb. a zá­kona č. 179/2005 Sb., § 30a včetně poznámky pod ča­rou č. 27a zní:

 

㤠30a

Ustanovení tohoto zákona týkající se vlastníka budovy, jednotky nebo pozemku, popřípadě spolu­vlastnického podílu na pozemku, popřípadě bytového družstva, platí i pro insolvenčního správce podle zvláštního právního předpisu27,1).

 

L) Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.".

 

ČÁST TŘICÁTÁ ŠESTÁ

Změna zákona, kterým se mění a doplňuje zákon

č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, doplňuje zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 328/ /1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů

 

ČI. XLVIII

V  zákoně č. 156/1994 Sb., kterým se mění a do­plňuje zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění poz­dějších předpisů, doplňuje zákon č. 513/1991 Sb., ob­chodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění poz­dějších předpisů, se článek III zrušuje.

 

ČÁST TŘICÁTÁ SEDMÁ

Změna zákona o vyšších soudních úřednících

 

ČI. XLIX

V  § 10 zákona č. 189/1994 Sb., o vyšších soudních úřednících, ve znění zákona č. 62/1999 Sb., písmeno k) včetně poznámky pod čarou č. 2a zní:

„k) úkony v insolvenčním řízení2a), s výjimkou jed­nání a s výjimkou rozhodnutí o

1. ustanovení insolvenčního správce,

 1. odvolání insolvenčního správce z funkce,
  1. zproštění výkonu funkce insolvenčního správ­ce,
  2. ustanovení prozatímního věřitelského výboru,
   1. návrhu na nařízení předběžného opatření, jímž má být omezeno právo dlužníka nakládat s ma­jetkovou podstatou,
   2. úpadku,
   3. zamítnutí insolvenčního návrhu,
   4. tom, že dlužník není v úpadku,
   5. prohlášení konkursu a o jeho zrušení,

 

 1. schválení konečné zprávy a rozvrhového usne­sení,
 2. povolení reorganizace, o schválení reorganizač­ního plánu a jeho změn a o přeměně reorgani­zace v konkurs,
 3. schválení plánu oddlužení a jeho změn, o při­znání osvobození od placení pohledávek za­hrnutých do plánu oddlužení a o odejmutí to­hoto osvobození a o zrušení plánu oddlužení,
 4. ukončení provozu dlužníkova podniku,
 5. věci samé v incidenčních sporech.

 

2l) Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.".

 

ČÁST TŘICÁTÁ OSMÁ

Změna zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů

ČI. L

 1. V § 2 odst. 1 zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, se slova „sporů vyvolaných prováděním konkursu nebo vyrovnání" nahrazují slovy „incidenčních sporů".

ČI. LI

V zákoně č. 224/1994 Sb., kterým se mění a do­plňuje zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění zákona č. 92/ /1992 Sb., zákona č. 264/1992 Sb., ústavního zákona č. 541/1992 Sb., zákona č. 544/1992 Sb., zákona č. 210/1993 Sb. a zákona č. 306/1993 Sb., zákon České národní rady č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České repu­bliky, ve znění zákona České národní rady č. 285/1991 Sb., zákona České národní rady č. 438/1991 Sb.,^zá­kona České národní rady č. 569/1991 Sb., zákona Čes­ké národní rady č. 282/1992 Sb. a zákona č. 210/1993 Sb., doplňuje zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vy­rovnání, ve znění zákona č. 122/1993 Sb., zákona č. 42/ /1994 Sb., zákona č. 74/1994 Sb., zákona č. 117/1994 Sb. a zákona č. 156/1994 Sb., a zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění zákona č. 331/ /l 993 Sb. a zákona č. 117/1994 Sb., ve znění zákona č. 179/2005 Sb., se článek III zrušuje.

 

ČÁST TŘICÁTÁ DEVÁTÁ

Změna zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění zákona č. 92/1992 Sb., zákona č. 264/1992 Sb., ústavního zákona č. 541/1992 Sb., zákona č. 544/1992 Sb., zákona č. 210/1993 Sb. a zákona č. 306/1993 Sb., zákon České národní rady č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České repu­bliky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve

znění zákona České národní rady č. 285/1991 Sb., zákona České národní rady č. 438/1991 Sb., zákona České národní rady č. 569/1991 Sb., zákona České národní rady č. 282/1992 Sb. a zákona č. 210/1993 Sb., doplňuje zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění zákona č. 122/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 74/1994 Sb., zákona č. 117/ /1994 Sb. a zákona č. 156/1994 Sb., a zákon č. 166/ /1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění zákona č. 331/1993 Sb. a zákona č. 117/1994 Sb.

 

ČÁST ČTYŘICÁTÁ

Změna zákona o dráhách

ČI. Lil

Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 189/1999 Sb., zákona č. 23/2000 Sb., zákona č. 71/ /2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 77/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 144/ /2002 Sb., zákona č. 175/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 181/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb. a zákona č. 191/2006 Sb., se mění takto:

1.  V § 27a odst. 3 se slova „byl na jeho majetek prohlášen konkurs nebo byl zamítnut návrh na prohlášení konkursu na jeho majetek pro nedostatek majetku" nahrazují slovy „probíhá-li insolvenční řízení, v němž se řeší jeho úpadek nebo hrozící úpadek,".

2.  Poznámka pod čarou č. 6b zní:

 

6 ) Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.".

 

ČÁST ČTYŘICÁTÁ PRVNÍ

Změna zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 328/1991 Sb.,

o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů

ČI. LIII

V zákoně č. 84/1995 Sb., kterým se mění a do­plňuje zákon č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 328/ /1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zá­kona č. 257/2004 Sb., se článek III zrušuje.

 

ČÁST ČTYŘICÁTÁ DRUHÁ

Změna zákona o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

ČI. LIV

Zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 406/2001 Sb., zákona č. 212/2002 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 280/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 413/ /2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb. a zákona č. 70/2006 Sb., se mění takto:

1.  V § 2a odst. 7 písmeno c) zní:

,,c) ohledně jejíhož majetku nebylo vydáno rozhod­nutí o úpadku,".

 1. V § 2a odst. 7 písm. d) se slova „návrh na pro­hlášení konkursu podaný proti takové právnické osobě" nahrazují slovy „insolvenční návrh".
 2. V § 2a odst. 8 písmeno a) zní: „a) soud

 

 1. konkurs zrušil jinak než usnesením o zrušení konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo usnesením o zamítnutí návrhu na prohlá­šení konkursu proto, že majetek dlužníka je zcela nepostačující,
 2. zamítl insolvenční návrh proto, že majetek dlužníka nebude postačovat k úhradě nákladů insolvenčního řízení,".

 

 1. V § 5a odst. 4 se slova „Správce konkursní pod­staty" nahrazují slovy „Insolvenční správce" a slova „správcem konkursní podstaty" nahrazují slovy „in­solvenčním správcem".
  1. Poznámka pod čarou č. 5a zní:

5) Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.".

2. V § 9 odst. 5 se v první větě slovo „konkurzu" nahrazuje slovem „konkursu" a věta druhá se nahra­zuje větou „Odměna likvidátora se uspokojí v pořadí příslušejícím insolvenčnímu správci podle zvláštního právního předpisu5).".

 

5a) Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.".

6.  V § 22 odstavec 5 zní:

„(5) Česká národní banka neprodleně informuje o vydání rozhodnutí o úpadku a o prohlášení konkursu na majetek družstevní záložny příslušný orgán dohledu členského státu Evropské unie, ve kterém má družstevní záložna pobočku53). Česká národní banka usiluje o koordinaci své činnosti s orgány do­hledu všech členských států Evropské unie, v nichž má družstevní záložna pobočku.".

 1. V § 25a odst. 4 písm. a) se slovo „konkursu" nahrazuje slovem „úpadku".
 2. V § 27a odst. 6 se slova „Správce konkursní podstaty" nahrazují slovy „Insolvenční správce".
 3. V § 27c odst. 2 se slova „správce konkursní podstaty" nahrazují slovy „insolvenční správce".

 

ČÁST ČTYŘICÁTÁ TŘETÍ

Změna zákona o důchodovém pojištění

ČI. LV

V § 9 odst. 3 písm. e) zákona č. 155/1995 Sb., o dů­chodovém pojištění, ve znění zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb. a zákona č. 189/2006 Sb., se slova „správce konkursní podstaty, včetně předběžného správce, zvláštního správce a vyrovnacího správce" na­hrazují slovy „insolvenčního správce, popřípadě dal­šího správce".

 

 

ČÁST ČTYŘICÁTÁ ČTVRTÁ

Změna zákona o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů

ČI. LVI

Zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných spo­lečnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 208/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 437/2003 Sb., se mění takto:

1. V § 8 odst. 1 písmeno f) včetně poznámky pod čarou č. 5 zní:

,,f) prohlášením konkursu na její majetek5).

 

ČÁST ČTYŘICÁTÁ PÁTÁ Změna zákona o advokacii

ČI. LVU

Zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění zá­kona č. 210/1999 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona ě. 6/2002 Sb., zákona ě. 228/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 349/2002 Sb., zákona ě. 192/ /2003 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 284/2004 Sb., zákona č. 555/2004 Sb., zákona č. 205/2005 Sb., zákona č. 79/2006 Sb. a zákona č. 312/2006 Sb., se mění takto:

1.  V § 7b odst. 1 písmena e) a f) znějí:

„e) vůči komu byl prohlášen konkurs, je vyškrtnut ze seznamu advokátů ke dni právní moci rozhodnutí o prohlášení konkursu,

f) kdo je společníkem právnické osoby zřízené k vý­konu advokacie (§ 15), vůči níž byl prohlášen konkurs, je vyškrtnut ze seznamu advokátů ke dni právní moci rozhodnutí o prohlášení kon­kursu,".

2.  V § 8b odst. 1 písmena a) a b) znějí:

„a) vůči kterému byl prohlášen konkurs, je pozasta­ven výkon advokacie dnem, kdy nastaly účinky prohlášení konkursu,

b) který je společníkem právnické osoby zřízené k výkonu advokacie (§ 15), vůči níž byl prohlášen konkurs, je pozastaven výkon advokacie dnem, kdy nastaly účinky prohlášení konkursu,".

3.  V § 9 odst. 2 písmeno c) zní:

,,c) bylo-li zahájeno insolvenční řízení, v němž se řeší úpadek nebo hrozící úpadek advokáta nebo práv­nické osoby zřízené k výkonu advokacie (§ 15), jíž je společníkem.".

 1. V | 15 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Pouze veřejná obchodní společnost může mít zapsán výkon činnosti insolvenčního správce jako předmět podnikání.".
 2. V § 56 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 17 zní:

„(1) Advokát je oprávněn spravovat cizí majetek, včetně výkonu funkce insolvenčního správce podle zvláštního právního předpisu[17]).

6. V § 56 odst. 2 se věta druhá nahrazuje větou „Advokát však nemá povinnost mlčenlivosti podle § 21 ohledně skutečností, o nichž se dozvěděl v souvislosti s výkonem funkce insolvenčního správce; ustanovení zvláštního právního předpisu17b) o povinnosti mlčenli­vosti insolvenčního správce tím nejsou dotčena.".

Poznámka pod čarou č. 17b zní:

 

,,17b) Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.".

 

ČÁST ČTYŘICÁTÁ ŠESTÁ

Změna zákona, kterým se mění a doplňují zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění

pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 513/1991 Sb.,

obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

ČI. LVIII

V  zákoně č. 94/1996 Sb., kterým se mění a doplňují zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 513/1991 Sb., ob­chodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se články I a VI zrušují.

 

ČÁST ČTYŘICÁTÁ SEDMÁ

Změna zákona o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů

ČI. LIX

V  § 17 odst. 1 zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (ato­mový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 13/2002 Sb., písmeno 1) zní:

„1) bez zbytečného odkladu informovat Úřad o zahá­jení insolvenčního řízení,".

 

ČÁST ČTYŘICÁTÁ OSMÁ

Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

ČI. LX

V  § 53a odst. 3 písm. b) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění

některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 176/ /2002 Sb., se slova „návrh na prohlášení konkursu" nahrazují slovy „insolvenční návrh47b)".

 

Poznámka pod čarou č. 47b zní:

 

47b) Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.".

 

ČÁST ČTYŘICÁTÁ DEVÁTÁ

Změna zákona o státním podniku

ČI. LXI

Zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 103/2001 Sb., zákona č. 77/2002 Sb., zákona č. 202/ /2002 Sb. a zákona č. 480/2003 Sb., se mění takto:

1.   V § 6 odst. 5 se slova „správce konkurzní podstaty" nahrazují slovy „insolvenčního správce".

2.   Poznámka pod čarou č. 7 zní:

 

,7) Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.".

 

ČÁST PADESÁTÁ

Změna zákona o potravinách a tabákových výrobcích

ČI. LXII

V   zákoně č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabáko­vých výrobcích a o změně a doplnění některých sou­visejících zákonů, ve znění zákona č. 166/1999 Sb., zá­kona č. 119/2000 Sb., zákona č. 306/2000 Sb., zákona č. 146/2002 Sb., zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 274/ /2003 Sb., zákona č. 94/2004 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 558/2004 Sb., zákona č. 392/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb. a zákona č. 229/2006 Sb., se poznámka pod čarou č. 3 zrušuje včetně odkazu na poznámku pod čarou.

 

ČÁST PADESÁTÁ PRVNÍ

Změna zákona o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku)

ČI. LXIII

V   zákoně č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování ma­jetku), ve znění zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 237/ /2004 Sb. a zákona č. 257/2004 Sb., se část čtvrtá včetně nadpisu zrušuje.

ČÁST PADESÁTÁ DRUHÁ

Změna zákona o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech)

ČI. LXIV

Zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), ve znění zákona č. 210/2002 Sb. a zákona č. 257/2004 Sb., se mění takto:

1.   V § 7 odst. 1 se věta poslední nahrazuje větou„Likvidace se rovněž neprovede, je-li insolvenční návrh zamítnut proto, že majetek nadace nebo nadačníhofondu nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního ří-zení, nebo je konkurs zrušen proto, že majetek nadace
nebo nadačního fondu je zcela nepostačující, nezbude--li po ukončení insolvenčního řízení nadaci nebo nadačnímu fondu žádný majetek.".

2.  V § 7 odst. 2 písmeno d) zní:

„d) rozhodnutím o úpadku, nebo zamítnutím insol­venčního návrhu proto, že majetek nadace nebo nadačního fondu nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení.".

 

ČÁST PADESÁTÁ TŘETÍ

Změna zákona o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů

ČI. LXV

Zákon č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitá­lového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 381/ /2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 224/2006 Sb. a zákona č. 342/2006 Sb., se mění takto:

 1. V § 26 odst. 2 písm. c) bodě 1 se slova „správ­cem konkursní podstaty, předběžným správcem, vy­rovnacím správcem" nahrazují slovy „insolvenčním správcem".
 2. V § 26 odst. 2 písm. g) se slovo „konkursním" nahrazuje slovem „insolvenčním" a slovo „úpadce" slovem „dlužníka".

 

 

ČÁST PADESÁTÁ ČTVRTÁ Změna zákona o vysokých školách

ČI. LXVI

Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vyso­

kých školách), ve znění zákona č. 210/2000 Sb., zákona ě. 147/2001 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona ě. 96/ /2004 Sb., zákona č. 121/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 473/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 552/2005 Sb., zákona ě. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb. a zákona ě. 310/ /2006 Sb., se mění takto:

1. V § 42 odst. 1 písm. f) se slova „vyhlášení nebo ukončení konkursu podle obecných předpisů o kon­kursu a vyrovnání,13)" nahrazují slovy „prohlášení ne­bo ukončení konkursu podle předpisů upravujících úpadek a způsoby jeho řešení13),".

Poznámka pod čarou č. 13 zní:

 

,,13) Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.".

2. V § 101 odst. 6 se slova „o konkursu a vyrov­nání" nahrazují slovy „upravující úpadek a způsoby jeho řešení".

 

ČÁST PADESÁTÁ PÁTÁ

Změna zákona o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)

ČI. LXVII

Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně ně­kterých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpo­vědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/ /1999 Sb., zákona č. 56/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 47/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb. a zá­kona č. 57/2006 Sb., se mění takto:

1. V § 24 odst. 3 se věta druhá nahrazuje větou „Pohledávka Kanceláře na náhradu za plnění podle od­stavce 2 písm. b) a c) se považuje za pohledávku, na kterou se podle zvláštního právního předpisu220) hledí jako na přihlášenou.".

Poznámka pod čarou č. 22c zní:

,,22c) Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.".

 

 1. V § 26 se na konci odstavce 1 doplňuje věta„Probíhá-li insolvenční řízení, v němž je řešen úpadeknebo hrozící úpadek vlastníka vozidla, vykonává po-vinnosti vlastníka vozidla podle tohoto zákona posvém ustanovení insolvenční správce, jestliže na nějpřešlo oprávnění nakládat s majetkovou podstatou vlastníka vozidla.".

 

ČÁST PADESÁTÁ ŠESTÁ

Změna zákona o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví)

ČI. LXVIII

Zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnic­tví), ve znění zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 316/ /2001 Sb., zákona č. 12/2002 Sb., zákona č. 126/2002 Sb., zákona č. 39/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., č. 377/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 57/ /2006 Sb. a zákona č. 70/2006 Sb., se mění takto:

1.   V § 10b odst. 1 písmeno c) zní:

„c) ohledně jejíhož majetku nebylo vydáno rozhod­nutí o úpadku.".

2.   V § 10b odstavec 2 zní:

„(2) Pro účely tohoto zákona se za důvěryhodnou právnickou osobu nepovažuje rovněž právnická osoba, na jejíž majetek byl prohlášen konkurs nebo soud za­mítl insolvenční návrh proto, že majetek právnické osoby nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního ří­zení, nebo jestliže insolvenční soud konkurs zrušil ji­nak než usnesením o zrušení konkursu po splnění roz­vrhového usnesení nebo proto, že majetek této práv­nické osoby je zcela nepostačující.".

 1. V § 21c odst. 4, 5 a 6 se slovo „konkursního" nahrazuje slovem „insolvenčního".
 2. V § 21c odst. 6 a 7 se slova „správce konkursní podstaty" nahrazují slovy „insolvenční správce".
 3. V § 33 odst. 9 se slova „návrhu na prohlášení konkursu" nahrazují slovy „insolvenčního návrhu".

6.   V § 39 odst. 8 písmeno b) zní:

„b) orgány a osobami působícími při likvidaci nebo úpadku pojišťovny,".

 

ČÁST PADESÁTÁ SEDMÁ

Změna zákona o veřejných dražbách

ČI. LXIX

Zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 517/2002 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., nálezu Ústavního soudu vy­hlášeného pod č. 181/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb. a zákona č. 315/2006 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 2 zní:

„(2) Účastníky dražby nesmějí být osoby, které nemohou nabývat vlastnictví a práv k předmětům dražby[18]), osoby, na jejichž majetek byl prohlášen kon­kurs, nebo insolvenční návrh na majetek takové osoby

byl zamítnut proto, že její majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, a to po dobu 3 let od právní moci takového rozhodnutí; nikdo nesmí dražit za ně.

 

2) Zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů.".

 1. V § 17 odst. 4 se slova „správce konkursní pod­staty" nahrazují slovy „insolvenční správce".
 2. V § 18 odst. 3 se slova „správce konkursní pod­staty" nahrazují slovy „insolvenční správce".
 3. V § 22 odst. 1 písmeno e) včetně poznámky pod čarou č. 14a zní:

,,e) bylo-li zahájeno insolvenční řízení, nebo byl-li předmět dražby nebo jeho část zahrnut do majet­kové podstaty podle zvláštního právního předpi­su143), není-li navrhovatelem insolvenční správce,

 

14a) Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.".

5. V § 46 odst. 1 písmeno f) zní:

„f) bylo-li zahájeno insolvenční řízení, v němž se řeší úpadek nebo hrozící úpadek vlastníka, nebo byl-li předmět dražby nebo jeho část zahrnut do majet­kové podstaty podle zvláštního právního předpi­su143), není-li navrhovatelem insolvenční správce,".

 

 

ČÁST PADESÁTÁ OSMÁ

Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných dražbách

 

ČI. LXX

V zákoně č. 27/2000 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných dražbách, ve znění zákona č. 499/2004 Sb., se část de­sátá včetně nadpisu zrušuje.

 

 

ČÁST PADESÁTÁ DEVÁTÁ

Změna zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

 

ČI. LXXI

V zákoně č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozděj­ších předpisů, a některé další zákony, ve znění zákona č. 6/2002 Sb. a zákona č. 413/2005 Sb., se část šestá včetně nadpisu zrušuje.

ČÁST ŠEDESÁTÁ

Změna zákona, kterým se mění zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

ČI. LXXII

V zákoně č. 105/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění poz­dějších předpisů, a některé další zákony, se část první včetně nadpisu a čl. VII zrušují.

 

ČÁST ŠEDESÁTÁ PRVNÍ

Změna zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů

Čl. LXXIII

Zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně někte­rých zákonů, ve znění zákona č. 436/2004 Sb. a zákona č. 73/2006 Sb., se mění takto:

1.  V § 3 písm. a) a c) a § 5 odst. 1 se slova „návrh na prohlášení konkursu" nahrazují slovy „insolvenčnínávrh".

2.   Poznámka pod čarou č. 5 zní:

 

5) Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.".

 1. V § 4 odst. 4 se slova „nejpozději do 5 pracov­ních dnů od sdělení soudu o podání návrhu na pro­hlášení konkursu" nahrazují slovy „neprodleně poté, co jej soud vyrozumí o zahájení insolvenčního řízení,".
 2. V § 4 odst. 5 se slova „3 měsíců" nahrazují slovy „1 měsíce" a slova „návrh na prohlášení kon­kursu odmítne51') nebo zamítne, toto řízení zastaví6) nebo konkurs zruší,7)" se nahrazují slovy „rozhodl o insolvenčním návrhu jinak než vydáním rozhodnutí o úpadku5),".
  1. Poznámky pod čarou č. 5c, 6 a 7 se zrušují.
  2. V § 5 odst. 2 a § 9 odst. 1 a 7 se slova „návrhu na prohlášení konkursu" nahrazují slovy „insolvenč­ního návrhu".
  3. V § 7 odst. 1 se slova „do 7 dnů" nahrazují slovem „neprodleně" a číslo „14" se nahrazuje čís­lem „7".
  4. V § 7 odst. 2 se slova „prohlášení konkursu" nahrazují slovy „rozhodnutí o úpadku" a slova „správce konkursní podstaty10)" se nahrazují slovy „insolvenčního správce5)".
   1. Poznámka pod čarou č. 10 se zrušuje.
   2. V § 9 odst. 4 se slova „návrhu na prohlášení konkursu.11)" nahrazují slovy „insolvenčního ná­vrhu11).".
   3. V § 11 odst. 2 se slova „konkursním ří­zení.14)" nahrazují slovy „insolvenčním řízení5).".

12.   Poznámka pod čarou č. 14 se zrušuje.

13.  V § 11 odst. 3 se věta druhá nahrazuje větou„Bylo-li vydáno rozhodnutí o úpadku zaměstnavatele,uplatní úřad práce pohledávky jednotlivých zaměst-nanců v insolvenčním řízení5).".

 1. Poznámka pod čarou č. 15 se zrušuje.
 2. V § 12 odstavce 1 a 2 znějí:

„(1) Není-li dále stanoveno jinak, zaniká povin­nost zaměstnavatele uhradit úřadu práce finanční pro­středky vyplacené zaměstnanci podle tohoto zákona, a částky odpovídající srážkám a odvodům, které úřad práce odvedl podle zvláštních právních předpisů, v roz­sahu, v němž tyto pohledávky nebyly uspokojeny v in­solvenčním řízení, dnem právní moci usnesení, jímž se insolvenční řízení končí.

(2) Zaměstnavatel je povinen uhradit úřadu práce finanční prostředky vyplacené zaměstnanci podle to­hoto zákona a částky odpovídající srážkám a odvodům, které úřad práce odvedl podle zvláštních právních předpisů, do 3 týdnů od nabytí právní moci rozhod­nutí, kterým soud

a)   rozhodl o insolvenčním návrhu jinak než vydáním rozhodnutí o úpadku5),

b)   rozhodl o tom, že dlužník není v úpadku,

c)   zrušil konkurs z jiného důvodu než po splnění rozvrhového usnesení nebo proto, že majetek dlužníka je zcela nepostačující.".

16.   Poznámky pod čarou č. 16 až 18 se zrušují.

 

ČÁST ŠEDESÁTÁ DRUHÁ

Změna zákona o vyhledávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů z mořského dna za hranicemi pravomocí států a o změně některých zákonů

ČI. LXXIV

V § 17 odst. 2 zákona č. 158/2000 Sb., o vyhledá­vání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů z mořského dna za hranicemi pravomocí států a o změně některých zákonů, písmeno c) zní:

„c) rozhodnutím o úpadku, zamítnutím insolvenčního návrhu proto, že majetek oprávněné osoby nepo­stačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,".

 

ČÁST ŠEDESÁTÁ TŘETÍ

Změna zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích

ČI. LXXV

Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění zá­kona č. 492/2000 Sb., zákona č. 229/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 202/ /2002 Sb., zákona č. 280/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/ /2003 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 480/2003 Sb., zákona č. 41/2004 Sb., zákona č. 218/2004 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 359/2005 Sb., zákona č. 22/2006 Sb., zákona č. 140/2006 Sb. a zákona č. 342/ /2006 Sb., se mění takto:

1. § 33 včetně poznámky pod čarou č. 56 zní: „§33

Na poměrné uspokojení pohledávky je možno přistoupit pouze v rámci reorganizace nebo při oddlu­žení[19]).

 

ČÁST ŠEDESÁTÁ PÁTÁ

Změna zákona o auditorech a o změně zákona č. 165/1998 Sb.

Čl. LXXVIII

Zákon č. 254/2000 Sb., o auditorech a o změně zákona ě. 165/1998 Sb., ve znění zákona č. 209/2002 Sb., zákona č. 169/2004 Sb., zákona č. 284/2004 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb. a zákona č. 70/2006 Sb., se mění takto:

1.  V § 8 odst. 2 písm. c) se slova „řízení o kon-kurzu a vyrovnání" nahrazují slovy „insolvenční ří-zení" .

2.  V § 11 odst. 2 písmeno e) zní:

„e) vůči komu byl prohlášen konkurs, je vyškrtnut ze seznamu auditorů nebo ze seznamu auditorských společností ke dni právní moci rozhodnutí o pro­hlášení konkursu,".

 1. V § 18 odst. 2 písm. f) se slova „správce kon­kurzní podstaty" nahrazují slovy „insolvenční správce".
 2. V § 18 odst. 3 písm. b) se slova „správcem kon­kurzní podstaty, vyrovnacím správcem" nahrazují slovy „insolvenčním správcem".
 3. V § 18 odst. 4 písm. e) se slova „správcem kon­kurzní podstaty" nahrazují slovy „insolvenčním správ­cem".

 

ČÁST ŠEDESÁTÁ ŠESTÁ

Změna zákona o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

Čl. LXXIX

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 86/ /2002 Sb., zákona č. 120/2002 Sb., zákona č. 309/ /2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/ /2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 362/ /2003 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 326/ /2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 125/ /2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 381/ /2005 Sb., zákona č. 392/2005 Sb., zákona č. 444/ /2005 Sb., zákona č. 59/2006 Sb., zákona č. 74/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb. a zá­kona č. 342/2006 Sb., se mění takto:

1. V § 83d odst. 1 písmeno e) zní:

„e) rozhodnutím o úpadku nebo zamítnutím insol­venčního návrhu proto, že majetek držitele nepo­stačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo vstupem držitele autorizace do likvidace.".

2. Poznámka pod čarou č. 59 zní:

 

,,59) Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.".

 

ČÁST ŠEDESÁTÁ SEDMÁ

Změna zákona o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech a o změně některých souvisejících zákonů

Čl. LXXX

Zákon č. 307/2000 Sb., o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 444/ /2005 Sb., se mění takto:

 1. V § 16 odst. 4 písm. b) se slova „konkurz nebo povoleno vyrovnání" nahrazují slovem „konkurs".
 2. V § 32 odst. 1 se slovo „konkurz" nahrazuje slovem „konkurs" a slova „konkurzní podstaty" se na­hrazují slovy „majetkové podstaty podle zvláštního právního předpisu103)".

Poznámka pod čarou č. 10a zní:

10íl) Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.".

 1. V § 32 odst. 2 větě první se slova „Správce konkurzní podstaty" nahrazují slovy „Insolvenční správce" a slovo „majetku" se nahrazuje slovy „majet­kové podstaty".
 2. V § 32 odst. 3 větě první se slova „správce kon­kurzní podstaty" nahrazují slovy „insolvenční správce" a věta druhá se nahrazuje větou „Neuspoko­jená část nároků majitelů zemědělských skladních listů se považuje za pohledávku přihlášenou v insolvenčním řízení a uspokojí se stejně jako tyto pohledávky".

ČÁST ŠEDESÁTÁ OSMÁ

Změna zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění zákona č. 30//2000 Sb., zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., ob­čanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů

Čl. LXXXI

V zákoně č. 370/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů,

zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění zákona ě. 30/2000 Sb., zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., ob­čanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zá­kon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 501/2001 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb. a zákona č. 88/2003 Sb., se část šestá včetně nadpisu a čl. IX včetně nadpisu zrušují.

 

ČÁST ŠEDESÁTÁ DEVÁTÁ

Změna zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)

Čl. LXXXII

Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 262/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 278/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 670/2004 Sb., zákona č. 186/ /2006 Sb. a zákona č. 342/2006 Sb., se mění takto:

1.   V § 5 odst. 6 se slovo „konkurz" za slovy „3 letsoud zrušil" nahrazuje slovem „konkurs" a slova „zrušil konkurz proto, že majetek úpadce nepostačuje k úhradě nákladů konkurzu, nebo soud zamítl návrh na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku" se nahrazují slovy „zamítl insolvenční návrh proto, že majetek dlužníka nebude postačovat k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo rozhodl o zrušení konkursu proto, že majetek dlužníka je zcela nepostačující".

2.  V § 10 odst. 3 písmeno b) zní:

„b) ohledně majetku držitele licence bylo vydáno roz­hodnutí o úpadku nebo byl insolvenční návrh za­mítnut proto, že majetek držitele licence neposta­čuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo držitel licence vstoupil do likvidace,".

3.  V § 37, 42, § 67 odst. 13 a § 85 písmeno c) zní:

,,c) vydáním rozhodnutí o úpadku ohledně majetku držitele autorizace nebo byl insolvenční návrh za­mítnut proto, že majetek držitele autorizace nepo­stačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,".

 

ČÁST SEDMDESÁTÁ

Změna zákona o veřejných sbírkách a o změně ně­kterých zákonů (zákon o veřejných sbírkách)

Čl. LXXXIII

V § 5 odst. 4 písm. b) zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zá­kon o veřejných sbírkách), se slova „nebyl na ni pro­hlášen konkurs nebo nebylo zahájeno vyrovnací řízení nebo nebyl návrh na prohlášení konkursu zamítnut pro nedostatek majetku" nahrazují slovy „že na základě jejího insolvenčního návrhu neprobíhá insolvenční ří­zení, v němž je řešen její úpadek nebo hrozící úpadek nebo že nebylo rozhodnuto o jejím úpadku,".

 

ČÁST SEDMDESÁTÁ PRVNÍ

Změna zákona o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů

Čl. LXXXIV

Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 6/2002 Sb., zákona č. 279/ /2003 Sb., zákona č. 360/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 284/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 70/ /2006 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 133/2006 Sb. a zákona č. 253/2006 Sb., se mění takto:

 1. V § 70 odst. 3 se věta druhá zrušuje.
 2. Část čtvrtá se včetně nadpisu zrušuje.

 

ČÁST SEDMDESÁTÁ DRUHÁ

Změna zákona o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže)

Čl. LXXXV

V § 12 odst. 8 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zá­kon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 361/2005 Sb., se slova „správce konkursní pod­staty.9)" nahrazují slovy „insolvenčního správce"1).". Poznámka pod čarou č. 9 zní:

 

,,9) Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.".

 

ČÁST SEDMDESÁTÁ TŘETÍ

Změna zákona o odpadech a o změně některých dalších zákonů

Čl. LXXXVI

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně ně­kterých dalších zákonů, ve znění zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 275/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 188/2004 Sb., zákona č. 317/

/2004 Sb., zákona č. 7/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb. a zá­kona č. 314/2006 Sb., se mění takto:

 1. V § 37n odst. 2 se slovo „konkurzní" nahrazuje slovem „majetkové".
 2. V § 49 odst. 3 se slovo „konkurzní" nahrazuje slovem „majetkové".

 

ČÁST SEDMDESÁTÁ ČTVRTÁ

Změna zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů

Čl. LXXXVII

V   § 13 odst. 3 písm. a) zákona ě. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 341/ /2004 Sb., se slova „nebyl prohlášen konkurz nebo na jeho majetek nebylo zahájeno řízení o vyrovnání" na­hrazují slovy „nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku".

 

ČÁST SEDMDESÁTÁ PÁTÁ Změna zákona o myslivosti

Čl. LXXXVIII

Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění zá­kona ě. 320/2002 Sb., zákona ě. 59/2003 Sb., zákona ě. 444/2005 Sb. a zákona č. 267/2006 Sb., se mění takto:

1.  V § 25 odst. 1 se na konci písmene d) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

,,e) zrušením konkursu po splnění rozvrhového usne­sení nebo zrušením konkursu z důvodu, že maje­tek dlužníka je zcela nepostačující.".

2.  V § 25 odst. 2 se slova „navrhnout prohlášení konkursu" nahrazují slovy „podat insolvenční návrh".

3.  V § 28 odst. 3 písmeno h) zní:

„h) zahájení insolvenčního řízení, prohlášení kon­kursu, jméno, příjmení (obchodní firma) a sídlo insolvenčního správce.".

 

ČÁST SEDMDESÁTÁ ŠESTÁ

Změna zákona o obalech

Čl. LXXXIX

V   zákoně č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 94/2004 Sb., zákona č. 237/ /2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb. a zákona č. 66/2006 Sb., poznámka pod čarou č. 20 zní:

,,20) Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.".

 

ČÁST SEDMDESÁTÁ SEDMÁ

Změna zákona o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech)

Čl. XC

Zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vy­znání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a ná­boženských společnostech), ve znění nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 4/2003 Sb., zákona č. 562/ /2004 Sb. a zákona č. 495/2005 Sb., se mění takto:

 

 1. V § 18 odst. 1 písm. g), § 19 odst. 1 písm. g) a § 20 odst. 1 písm. g) se slova „prohlášení konkursu a osobní údaje správce konkursní podstaty, zamítnutí návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek ma­jetku a zahájení řízení o vyrovnání" nahrazují slovy „rozhodnutí o úpadku, zamítnutí insolvenčního ná­vrhu proto, že majetek nebude postačovat k úhradě nákladů insolvenčního řízení, zrušení konkursu proto, že majetek je zcela nepostačující, a jméno, příjmení (obchodní firma) a sídlo insolvenčního správce".
 2. V § 22 odst. 1 písm. b) se slovo „zrušením" nahrazuje slovy „ke zrušení" a slova „nepostačuje k úhradě nákladů konkursu anebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku" se nahrazují slovy „je zcela nepostačující, nebo dojde k zamítnutí insolvenčního návrhu proto, že majetek církve nebo náboženské společnosti nebo svazu církví a náboženských společností nebude postačovat k úhradě nákladů insolvenčního řízení".
 3. V § 23 se slova „návrhu na konkurs" nahrazují slovy „insolvenčním návrhu".
  1. Poznámka pod čarou č. 16 zní:

,,16) Obchodní zákoník.

Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.".

 1. V § 26 odst. 1 písm. d) se slova „nepostačuje k úhradě nákladů konkursu, nebo po zamítnutí návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku" na­hrazují slovy „je zcela nepostačující, nebo po zamítnutí insolvenčního návrhu proto, že její majetek nebude postačovat k úhradě nákladů insolvenčního řízení".
 2. V § 26 odst. 7 se slova „ni podán návrh na konkurs" nahrazují slovy „její majetek podán insol­venční návrh".

ČÁST SEDMDESÁTÁ OSMÁ

Změna zákona o ochraně ovzduší

Čl. XCI

V    § 16 odst. 1 písm. c) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ovzduší), ve znění zákona č. 695/2004 Sb., se slova „správcem konkursní podstaty, vyrovnacím správcem" nahrazují slovy „insolvenčním správcem".

 

ČÁST SEDMDESÁTÁ DEVÁTÁ

Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku

Čl. XCII

V   zákoně č. 125/2002 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku, se část čtvrtá včetně nadpisu zrušuje.

 

ČÁST OSMDESÁTÁ

Změna zákona o podpoře výzkumu a vývoje z ve­řejných prostředků a o změně některých souvisejí­cích zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje)

Čl. XCIII

V   § 18 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře vý­zkumu a vývoje), ve znění zákona č. 342/2005 Sb., písmeno c) včetně poznámky pod čarou č. 24 zní:

„c) není v likvidaci a jehož úpadek nebo hrozící úpa­dek není řešen v insolvenčním řízení[20]),

5 ) Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.".

 

ČÁST OSMDESÁTÁ PRVNÍ

Změna zákona o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském)

Čl. XCIV

V § 4 odst. 1 zákona č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zeměděl­ském), písmeno d) včetně poznámky pod čarou č. 5b zní:

„d) vůči ní nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku podle zvláštního právního předpisu5b),

 

ČÁST OSMDESÁTÁ DRUHÁ

Změna zákona o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona

Čl. XCV

Zákon č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologic­kých) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona, ve znění zákona č. 186/2004 Sb. a zákona č. 413/2005 Sb., se mění takto:

1.  V § 10 odst. 2 písmeno e) zní:

„e) prohlášením, že ohledně majetku právnické osoby nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo nebyl insolvenční návrh zamítnut proto, že majetek této osoby nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,".

2.  V § 13 písmeno f) zní:

„f) bez zbytečného odkladu informovat Úřad o zahá­jení insolvenčního řízení.".

20) Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.".

3.   V § 13 odst. 21 písmeno e) zní:

„e) dnem nabytí právní moci rozhodnutí soudu o pro­hlášení konkursu na majetek uživatele, nebo".

4.   V § 18 odstavec 4 zní:

 

 

ČÁST OSMDESÁTÁ TŘETÍ Změna zákona o spotřebních daních

Čl. XCVI

Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 313/2004 Sb., zákona č. 558/2004 Sb., zákona č. 693/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/ /2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 379/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb. a zákona č. 261/2007 Sb., se mění takto:

1.  V § 13 odst. 5 se věta první nahrazuje větou „Celní ředitelství rozhodne o vydání zvláštního povolení pouze navrhovateli, který není v likvidaci nebo v insolvenčním řízení podle zvláštního právního předpisu20).".

2.  Poznámka pod čarou č. 20 zní:

„(4) Daňové přiznání, které se podává v průběhu insolvenčního řízení-0), je upraveno v § 136a.".

5.  V § 20 odst. 5 se věta první nahrazuje větou „Celní ředitelství rozhodne o vydání povolení pouze tehdy, jestliže návrh na vydání povolení obsahuje náležitosti uvedené v odstavci 2 a navrhovatel není v likvidaci nebo v insolvenčním řízení podle zvláštního právního předpisu.".

6.  V § 20 odst. 17 písmeno c) zní:

,,c) dnem nabytí právní moci rozhodnutí soudu o pro­hlášení konkursu na majetek plátce, nebo".

7.  V § 22 odst. 5 se věta první nahrazuje větou „Celní ředitelství rozhodne o vydání povolení pouze tehdy, jestliže návrh na vydání povolení obsahuje náležitosti uvedené v odstavci 2 a navrhovatel není v likvidaci nebo v insolvenčním řízení podle zvláštního právního předpisu.".

8.  V § 22 odst. 17 písmeno c) zní:

„c) dnem nabytí právní moci rozhodnutí soudu o pro­hlášení konkursu na majetek oprávněného pří­jemce, nebo".

9.  V § 23a odst. 3 se věta první nahrazuje větou „Celní ředitelství rozhodne o vydání povolení pouze tehdy, jestliže návrh na vydání povolení obsahuje náležitosti uvedené v odstavci 1 a navrhovatel není v likvidaci nebo v insolvenčním řízení podle zvláštního právního předpisu20).".

10.  V § 23a odst. 15 písmeno c) zní:

„c) dnem nabytí právní moci rozhodnutí soudu o pro­hlášení konkursu na majetek daňového zástupce,".

11.  V § 36 odstavec 6 zní:

„(6) Celní úřad vydá povolení, pokud návrh na vydání povolení obsahuje náležitosti uvedené v od­stavci 5 a navrhovatel není v likvidaci nebo v insolvenč­ním řízení podle zvláštního právního předpisu20).".

12.  V § 36 odst. 12 písmeno c) zní:

„c) dnem nabytí právní moci rozhodnutí soudu o pro­hlášení konkursu na majetek držitele, nebo".

 1. V § 60a odst. 4 se věta první nahrazuje větou „Celní ředitelství rozhodne o vydání povolení pouze navrhovateli, který není v likvidaci nebo v insolvenč­ním řízení podle zvláštního právního předpisu20).".
  1. V § 60a odst. 17 písmeno d) zní:

„d) dnem nabytí právní moci rozhodnutí soudu o pro­hlášení konkursu na majetek držitele povolení, nebo".

 1. V § 72 odst. 3 se věta první nahrazuje větou „Po prohlášení konkursu na majetek uživatele či zá­niku podniku uživatele může být líh osvobozený od daně poskytnut jinému uživateli.".
 2. Za § 136 se vkládá nový § 136a, který včetně nadpisu zní:

㤠136a

Zdaňovací období, daňové přiznání a splatnost daně v průběhu insolvenčního řízení

(1)   Jde-li o plátce, jehož úpadek nebo hrozící úpa­dek se řeší v insolvenčním řízení, probíhající zdaňovací období končí dnem, který předchází dni účinnosti roz­hodnutí o úpadku. Další zdaňovací období plátce za­číná dnem účinnosti rozhodnutí o úpadku a končí po­sledním dnem kalendářního měsíce, ve kterém bylo toto rozhodnutí insolvenčním soudem vydáno. Pro další období trvání insolvenčního řízení je zdaňovacím obdobím plátce kalendářní měsíc.

(2)   Dnem, kdy je ukončeno insolvenční řízení, končí probíhající zdaňovací období plátce. Další zda­ňovací období plátce začíná dnem následujícím po dni ukončení insolvenčního řízení a končí posledním dnem kalendářního měsíce, ve kterém bylo ukončeno insol­venční řízení.

(3)   Daňová přiznání za zdaňovací období uve­dená v odstavcích 1 a 2 je insolvenční správce, případně jiná osoba, která je podle zvláštního právního před­pisu20) oprávněna účinně nakládat s majetkem náleže­jícím do majetkové podstaty, povinen podat do 25. dne po skončení zdaňovacího období.

(4)   Daň za zdaňovací období uvedená v odstav­cích 1 a 2 je splatná do 40. dne od skončení zdaňova­cího období, ve kterém vznikla povinnost daň přiznat a zaplatit.".

 

Čl. XCVII Přechodné ustanovení

Ustanovení tohoto zákona se použije i pro spo­třební daň související s řízením, které bylo zahájeno a pravomocně neskončeno podle zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších před­pisů, přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

 

 

ČÁST OSMDESÁTÁ ČTVRTÁ

Změna zákona o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů

 

Čl. XCVIII

V § 6 odst. 2 zákona č. 440/2003 Sb., o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 60/2005 Sb., se slova „řízení o kon­kursu a vyrovnání" nahrazují slovy „insolvenční ří­zení".

ČÁST OSMDESÁTÁ PÁTÁ

Změna zákona o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách)

Čl. XCIX

Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona ě. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění zákona ě. 501/2004 Sb. a zákona ě. 221/2006 Sb., se mění takto:

1. V § 17 odst. 1 se slova „konkurzní podstaty v konkurzním řízení nebo do seznamu majetku v řízení o vyrovnání" nahrazují slovy „majetkové podstaty po­dle zvláštního právního předpisu63)".

Poznámka pod čarou č. 6a zní:

 

6a) Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.".

2. V § 53 se slova „konkurzního řízení, řízení o vyrovnání" nahrazují slovy „insolvenčního řízení".

 

ČÁST OSMDESÁTÁ ŠESTÁ

Změna zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí

a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí)

Čl. C

Zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostřed­kovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech po­jistných událostí), ve znění zákona č. 444/2005 Sb. a zá­kona č. 57/2006 Sb., se mění takto:

 1. V § 12 odst. 3 se na konci textu písmene h) doplňují slova „ , nebo datum zveřejnění rozhodnutí o úpadku příslušné osoby v insolvenčním rejstříku".
 2. V § 13 odst. 8 a v § 15 odst. 7 se za slova „pro­hlášení a zrušení konkursu" vkládají slova „ , rozhod­nutí o úpadku".
  1. V § 19 odst. 1 písmena b) a c) znějí:

„b) ohledně jejíhož majetku nebylo vydáno rozhod­nutí o úpadku, c) která nebyla v posledních 5 letech přede dnem podání žádosti, se kterou je podle tohoto zákona

spojena povinnost prokázání důvěryhodnosti fy­zické osoby, členem statutárního orgánu nebo ji­ného orgánu právnické osoby, na jejíž majetek byl prohlášen konkurs, nebo byl-li insolvenční návrh na majetek takové právnické osobě zamítnut proto, že majetek této právnické osoby neposta­čuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek právnické osoby je zcela nepostačující,"-

4.  V § 19 odst. 2 písmeno a) zní:

„a) insolvenční soud zrušil konkurs jinak než usnese­ním o zrušení konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo proto, že majetek dlužníka je zcela nepostačující, nebo soud zamítl insolvenční návrh proto, že její majetek nepostačuje k úhradě ná­kladů insolvenčního řízení,".

5.  V § 20 odst. 1 písmeno c) zní:

„c) ohledně jejíhož majetku nebylo vydáno rozhod­nutí o úpadku.".

6.  V § 20 odstavec 2 zní:

„(2) Pro účely tohoto zákona se za důvěryhodnou právnickou osobu považuje rovněž právnická osoba, na jejíž majetek byl prohlášen konkurs, jestliže insol­venční soud zrušil konkurs jinak než usnesením o zru­šení konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo proto, že majetek dlužníka je zcela nepostačující, nebo soud zamítl insolvenční návrh proto, že její majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení.".

7.  V § 28 odst. 2 se slova „konkursní podstaty podle zvláštního právního předpisu.14)" nahrazují slovy „majetkové podstaty podle zvláštního právního předpisu14).".

Poznámka pod čarou č. 14 zní:

,,14) Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.".

 

ČÁST OSMDESÁTÁ SEDMÁ

Změna zákona o kolektivním investování

Čl. ČI

Zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb. a zákona č. 224/2006 Sb., se mění  takto:

 1. V § 92 odst. 11 se slova „správci konkursní podstaty" nahrazují slovy „insolvenčnímu správci".
 2. V § 99 odst. 5 se slova „investiční společnost je v konkurzu" nahrazují slovy „bylo vydáno rozhodnutí o úpadku investiční společnosti" a slova „správce kon­kurzní podstaty" se nahrazují slovy „insolvenční správce".

3.  V § 99 odstavec 6 zní:

„(6) Insolvenčnímu správci přísluší za činnost po­dle odstavce 5 náhrada hotových výdajů a odměna, které jsou pohledávkou za majetkovou podstatou in­vestiční společnosti v úpadku; v případě, že majetková podstata nepostačuje na vyplacení náhrady hotových výdajů a odměny, vyplatí je stát. Způsob stanovení ná­hrady hotových výdajů a odměny insolvenčního správce, jejich maximální výši hrazenou státem a způ­sob výplaty stanoví prováděcí právní předpis.".

4.  V § 109 odst. 10 písmeno b) zní:

,,b) podat insolvenční návrh na majetek investiční spo­lečnosti nebo na majetek investičního fondu, zjistí-li, že jsou předluženy".

5.  V § 111 odst. 1 písm. b) se slovo „konkurzu"nahrazuje slovem „konkursu".

6.  V § 114 odstavec 1 zní:

„(1) Česká národní banka odejme povolení k čin­nosti investiční společnosti nebo povolení k činnosti investičního fondu, jestliže bylo vydáno rozhodnutí o úpadku investiční společnosti nebo investičního fondu, nebo byl insolvenční návrh zamítnut proto, že majetek investiční společnosti nebo investičního fondu nebude postačovat k úhradě nákladů insolvenčního  řízení.".

7.  V § 124 se na konci písmene d) doplňuje slovo„nebo" a písmeno e) se zrušuje.

Dosavadní písmeno f) se označuje jako písmeno e).

8.  V § 127 odst. 1 se na konci písmene g) doplňuje slovo „nebo" a písmeno h) se zrušuje.

Dosavadní písmeno i) se označuje jako písmeno h).

9.  V § 133 odst. 1 se slova „správcem konkurznípodstaty, vyrovnacím" nahrazují slovem „insolvenčním" .

 1. V § 133 odst. 2 písm. j) se slovo „konkurz­ního" nahrazuje slovem „insolvenčního".
 2. V § 139 písm. j) se slova „správce konkurzní podstaty" nahrazují slovy „insolvenční správce".

 

ČÁST OSMDESÁTÁ OSMÁ

Změna zákona o dluhopisech

Čl. Cíl

Zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve zněm zákona č. 378/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb. a zákona č. 57/2006 Sb., se mění takto:

1.  V § 7 odst. 2 písm. o) bod 2 zní:

„2. vydání rozhodnutí o úpadku emitenta,".

2.  V § 7 odst. 2 písm. o) se bod 3 zrušuje. Dosavadní bod 4 se označuje jako bod 3.

3.  V § 34 odst. 1 písmeno b) zní:

„b) vydání rozhodnutí o úpadku emitenta, nebo".

4.  V § 34 odst. 1 se písmeno c) zrušuje. Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno c).

 

ČÁST OSMDESÁTÁ DEVÁTÁ Změna zákona o dani z přidané hodnoty

čl. cm

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona č. 215/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 109/ /2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 319/2006 Sb. a zákona č. 261/2007 Sb., se mění takto:

1.  V § 87 odst. 7 se slova „v konkursním řízení či vyrovnacím řízení" nahrazují slovy „neprobíhá-li insolvenční řízení, v němž se řeší úpadek nebo hrozící úpadek navrhovatele".

2.  V § 87 odst. 12 písmeno c) zní:

„c) dnem nabytí právní moci rozhodnutí soudu o pro­hlášení konkursu na majetek držitele, nebo".

3.  V § 99 odstavec 11 zní:

„(11) Při rozhodnutí o úpadku končí probíhající zdaňovací období dnem, který předchází dni nabytí účinnosti rozhodnutí o úpadku. Následující zdaňovací období plátce začíná dnem nabytí účinnosti rozhod­nutí o úpadku a končí posledním dnem kalendářního měsíce, ve kterém nabylo účinnosti rozhodnutí o úpadku. Pro období po dni nabytí účinnosti rozhod­nutí o úpadku, ve kterém probíhá insolvenční řízení, je zdaňovacím obdobím plátce kalendářní měsíc. Dojde--li k ukončení insolvenčního řízení, končí zdaňovací období dnem, kdy došlo k ukončení insolvenčního ří­zení, a následující zdaňovací období začíná dnem ná­sledujícím po dni, ve kterém došlo k ukončení insol­venčního řízení. Po ukončení insolvenčního řízení je do konce kalendářního roku zdaňovacím obdobím plátce kalendářní měsíc a pro následující kalendářní rok se určí zdaňovací období podle odstavců 1 až 3.".

4.  V § 101 odstavec 2 zní:

„(2) Lhůta pro podání daňového přiznání za zda­ňovací období končící dnem účinnosti rozhodnutí o úpadku je 30 dnů od skončení zdaňovacího období. Za zdaňovací období v době probíhajícího insolvenč­ního řízení, včetně zdaňovacího období končícího dnem, kdy došlo k ukončení insolvenčního řízení, je lhůta pro podání daňového přiznání 25 dnů od skon­čení zdaňovacího období.".

5.  V § 105 odst. 1 se věta třetí zrušuje.

Čl. CIV Přechodné ustanovení

Ustanovení tohoto zákona se použije i pro daň z přidané hodnoty související s řízením, které bylo za­hájeno a pravomocně neskončeno podle zákona č. 328/ /1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

 

ČÁST DEVADESÁTÁ

Změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu

Čl. CV

Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálo­vém trhu, ve znění zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 56/ /2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb. a zákona č. 159/2006 Sb., se mění takto:

 1. V § 80 odst. 4 se slova „konkurzní podstaty" nahrazují slovy „majetkové podstaty" a slova „V pří­padě konkurzu je správce konkurzní podstaty" se na­hrazují slovy „V případě rozhodnutí o úpadku je in­solvenční správce".
 2. V § 86 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „Prohlášením konkurzu na majetek" nahrazují slovy „Rozhodnutím o úpadku".
 3. V § 86 odst. 2 písm. a) se slova „prohlášením konkurzu" nahrazují slovy „rozhodnutím o úpadku".
  1. V § 86 odst. 2 písmeno b) zní:

,,b) v okamžiku rozhodnutí o úpadku či uložení ji­ného opatření nebo po rozhodnutí o úpadku či uložení jiného opatření a byly vypořádány v den rozhodnutí o úpadku či uložení jiného opatření, prokáží-li všichni účastníci vypořádacího systému podle § 82 odst. 5, že jim rozhodnutí o úpadku nebo uložení jiného opatření České národní banka neoznámila a ani jim nebylo jinak známo.".

 1. V § 86 odst. 3 úvodní části ustanovení se slova „Prohlášením konkurzu na majetek" nahrazují slovy „Rozhodnutím o úpadku".
 2. V § 89 odst. 2 a 3 se slova „prohlášení kon­kurzu na majetek" nahrazují slovy „rozhodnutí o úpadku".
 3. V § 107a odst. 1 se slova „prohlášení konkursu na jeho majetek, je správce konkursní podstaty" na­hrazují slovy „rozhodnutí o úpadku, je insolvenční správce".
 4. V § 107a odst. 2 se slova „Správce konkursní podstaty" nahrazují slovy „Insolvenční správce".
 5. V § 107a odst. 4, 6, 7 a 9 se slova „správce konkursní podstaty" nahrazují slovy „insolvenční správce".

10.  V § 107a odst. 5 se slova „správce konkursnípodstaty" nahrazují slovy „insolvenčního správce".

11.  Poznámka pod čarou č. lf zní:

 

lf) § 291 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon).".

12.   V § 108 odst. 2 písm. b) bod 3 zní:

„3. o tom, že proti němu bylo zahájeno insol­venční řízení.".

13.   V § 109 odstavec 6 zní:

„(6) Účastníkem centrálního depozitáře nesmí být osoba,

a)   které byla povolena reorganizace, a to po dobu 5 let od skončení reorganizace,

b)   na jejíž majetek byl prohlášen konkurs, a to po dobu 5 let od zrušení konkursu po splnění roz­vrhového usnesení, nebo proto, že majetek dlu­žníka je zcela nepostačující,

c)   jejíž plán oddlužení soud schválil, a to po dobu 5 let od splnění plánu oddlužení,

d)   zamítl-li soud insolvenční návrh, jestliže majetek dlužníka nepostačuje k úhradě nákladů insolvenč­ního řízení.".

14.   V § 115 odst. 1 písmeno f) zní:

,,f) insolvenčnímu správci pro účely insolvenčního ří­zení, jehož účastníkem jc vlastník investičního ná­stroje,".

       15.    V § 115 odst. 1 se písmeno g) zrušuje.

Dosavadní písmeno h) se označuje jako písmeno g) a dosavadní písmena k) a k) se označují jako písmena h) a i).

 1. V § 117 odst. 1 se slova „konkurzním správ­cem, vyrovnacím správcem" nahrazují slovy „insol­venčním správcem".
 2. V § 117 odst. 2 písm. j) se slovo „konkurz­ního" nahrazuje slovem „insolvenčního".
 3. V § 130 odst. 1 písm. b) se slova „prohlásil konkurz na majetek" nahrazují slovy „vydal rozhod­nutí o úpadku".
 4. V § 130 odst. 11 se slovo „konkurz" nahra­zuje slovem „konkurs" a slova „správce konkurzní podstaty" se nahrazují slovy „insolvenční správce".
 5. V § 131 odst. 1 se slovo „konkurzu" nahra­zuje slovem „konkursu", slovo „konkurzním" se na­hrazuje slovem „konkursním" a slova „správce kon­kurzní podstaty" se nahrazují slovy „insolvenční správce".
  1. Poznámka pod čarou č. 4 zní:

4) § 189 insolvenčního zákona.".

22.   V § 131 se odstavec 4 zrušuje.

 1. V § 132 nadpis zní: „Vydání majetku zákaz­níků po vydání rozhodnutí o úpadku a prohlášení konkursu na majetek obchodníka s cennými pa­píry".
 2. V § 132 odstavec 1 včetně poznámky pod ča­rou č. 4a zní:

„(1) Majetek zákazníka není součástí majetkové podstaty obchodníka s cennými papíry podle zvlášt­ního právního předpisu4a), a je-li vydáno rozhodnutí o úpadku obchodníka s cennými papíry, insolvenční správce je povinen jej bez zbytečného odkladu vydat zákazníkům.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

25. V § 132 odstavec 4 včetně poznámek pod ča­rou č. 4b a 4c zní:

„(4) V rozsahu, ve kterém nárok na vydání ma­jetku zákazníka nemůže být uspokojen postupem po­dle odstavce 2 nebo 3, jde o pohledávku, kterou je insolvenční správce povinen uplatnit v insolvenčním řízení podle zvláštního právního předpisu4b) přihláš­kou; dokud není znám rozsah uspokojení tohoto ná­roku, lze pohledávku uplatnit jako vázanou na pod­mínku40).

4a) § 205 insolvenčního zákona.".

4b) Insolvenční zákon.

4c) § 173 odst. 3 insolvenčního zákona.".

26.   V § 132 odstavec 5 zní:

„(5) Insolvenčnímu správci přísluší za činnost po­dle odstavců 1 až 4 náhrada hotových výdajů a odměna, které jsou pohledávkou za majetkovou podstatou; v případě, že majetková podstata na vyplacení náhrady hotových výdajů a odměny nepostačuje, vyplatí je stát. Způsob stanovení náhrady hotových výdajů a odměny insolvenčního správce, jejich maximální výši hrazenou státem a způsob výplaty stanoví prováděcí právní předpis.".

27.   V § 141 písm. b) se slova „prohlášením kon-
kurzu na majetek" nahrazují slovy „vydáním rozhod-
nutí o úpadku".

28.   V § 145 odst. 1 písmeno a) zní:

„a) vůči které bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo byl insolvenční návrh zamítnut proto, že majetek takové osoby nebude postačovat k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo".

29.   V § 145 odst. 6 písmeno a) zní:

„a) ohledně které bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo soud zamítl insolvenční návrh proto, že její majetek nebude postačovat k úhradě nákladů in­solvenčního řízení, nebo".

30.   V § 189 se odstavec 2 zrušuje.

 

31.   V § 189 odst. 2 se slova „a 2" zrušují.

32.  V § 199 odst. 2 písm. r) se slova „správce konkursní podstaty" nahrazují slovy „insolvenční správce".

 

 

ČÁST DEVADESÁTÁ PRVNÍ

Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o podnikání na kapitálovém trhu, zákona o kolektivním investování a zákona o dluhopisech

 

Čl. CVI

V zákoně č. 257/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o podnikání na kapitálovém trhu, zákona o kolektivním investování a zákona o dluhopisech, ve znění zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb. a zákona č. 264/2006 Sb., se části jedenáctá a třicátá devátá včetně nadpisů zrušují.

ČÁST DEVADESÁTÁ DRUHÁ

Změna zákona o Evropském hospodářském zájmovém sdružení (EHZS) a o změně zákona č. 513/

/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o evropském hospodářském zájmovém sdružení)

 

Čl. CVII

Zákon č. 360/2004 Sb., o Evropském hospodář­ském zájmovém sdružení (EHZS) a o změně zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o evropském hospodářském zájmovém sdružení), se mění takto:

 1. V § 3 odst. 4 se slova „konkursního správce, vyrovnacího správce" nahrazují slovy „insolvenčního správce".
 2. V § 12 se slova „anebo z důvodu zamítnutí návrhu na prohlášení konkursu na majetek společníka pro nedostatek majetku" nahrazují slovy „ , nebo z dů­vodu zamítnutí insolvenčního návrhu proto, že maje­tek společníka nepostačuje k úhradě nákladů insol­venčního řízení anebo z důvodu zrušení konkursu proto, že majetek společníka je zcela nepostačující".

ČÁST DEVADESÁTÁ TŘETÍ

Změna zákona o patentových zástupcích a o změně zákona o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví

Čl. CVIII

Zákon č. 417/2004 Sb., o patentových zástupcích a o změně zákona o opatřeních na ochranu průmyslo­vého vlastnictví, se mění takto:

1.   V § 8 odst. 1 písm. f) se slovo „konkurzu" nahrazuje slovem „konkursu" a slova „zamítnutí návrhu na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku" nahrazují slovy „ , že insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek dlužníka nepostačuje k úhradě nákladu insolvenčního řízení, nebo z důvodu, že konkurs byl zrušen proto, že majetek dlužníka je zcela nepo­stačující".

2.  V § 14 odst. 1 písmena f) a g) znějí:

„f) byl-li prohlášen konkurs na jeho majetek, a to dnem, kdy nastaly účinky prohlášení konkursu,

g) je-li společníkem nebo akcionářem společnosti pa­tentových zástupců (§ 10), na jejíž majetek byl prohlášen konkurs, a to dnem, kdy nastaly účinky prohlášení konkursu.".

3.  V § 15 odst. 1 písmeno c) zní:

„c) bylo-li zahájeno insolvenční řízení, v němž se řeší úpadek nebo hrozící úpadek patentového zástupce nebo společnosti patentových zástupců, jejímž je společníkem nebo akcionářem.".

4.  V § 18 odst. 3 písmeno b) zní:

,,b) na jejichž majetek byl prohlášen konkurs, a to ke dni právní moci rozhodnutí o prohlášení kon­kursu,".

 

ČÁST DEVADESÁTÁ ČTVRTÁ

Změna zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů

Čl. CIX

V zákoně č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb. a zákona č. 112/ /2006 Sb., se část šestá včetně nadpisu zrušuje.

 

ČÁST DEVADESÁTÁ PÁTÁ

Změna zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Čl. CX

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (škol­ský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 158/2006 Sb., zákona č. 161/ /2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb. a zákona č. 624/2006 Sb., se mění takto:

1.   V § 126 odst. 3 písmeno e) zní:

„e) zamítnutím insolvenčního návrhu proto, že maje­tek školské právnické osoby nebude postačovat k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo zru­šením konkursu proto, že majetek školské práv­nické osoby je zcela nepostačující, nebo po spl­nění rozvrhového usnesení,".

2.   V § 147 odst. 1 písmeno n) zní:

„n) čestné prohlášení zřizovatele školské právnické osoby nebo příspěvkové organizace, že neprobíhá insolvenční řízení, v němž je řešen jeho úpadek nebo hrozící úpadek nebo že nebylo rozhodnuto o jeho úpadku, není v likvidaci, nemá daňové ne­doplatky, nemá splatný nedoplatek na pojistném na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální za­bezpečení a že nebyl v posledních třech letech proveden výmaz zapsané osoby, jejímž byl zřizo­vatelem, ze školského rejstříku z důvodů uvede­ných v § 150 odst. 1 písm. c) až f); uvedené se vztahuje také na jiné právnické osoby, které bu­dou vykonávat činnost školy nebo školského za­řízení, a jejich statutární orgány,".

3.   V § 154 odst. 1 písmeno j) zní:

„j) rozhodnutí o úpadku a jméno, příjmení (obchodní firma) nebo název, místo trvalého pobytu a adresa sídla insolvenčního správce,".

4.   V § 154 odst. 1 se písmeno k) zrušuje.

Dosavadní písmena 1) a m) se označují jako písmena k) al).

5.   V § 155 odst. 1 písmeno f) včetně poznámky pod čarou č. 35a zní:

 „f) rozhodnutí soudu podle zákona upravujícího úpa­dek a způsoby jeho řešení35a), a to usnesení o za­hájení insolvenčního řízení, usnesení o předběž­ných opatřeních, rozhodnutí o úpadku nebo jiné rozhodnutí o insolvenčním návrhu, usnesení o prohlášení konkursu a o schválení konečné zprávy, usnesení o povolení reorganizace a usne­sení o schválení reorganizačního plánu a jeho změn, usnesení o schválení plánu oddlužení a jeho změn, usnesení, jímž se insolvenční řízení končí.

35a) Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.".

6. Za § 159 se vkládá nový § 159a, který zní: § 159a

Právnická osoba, která vykonává činnost školy nebo školského zařízení, je povinna neprodleně ozná­mit orgánu, který vede školský rejstřík, že bylo zahá­jeno insolvenční řízení, v němž je řešen její úpadek nebo hrozící úpadek nebo že bylo rozhodnuto o jejím úpadku.".

 

ČÁST DEVADESÁTÁ ŠESTÁ Změna zákona o evropské společnosti

Čl. CXI

V  § 46 odst. 8 zákona č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti, se slova „konkursem, vyrovnáním či" na­hrazují slovy „insolvenčním řízením nebo".

 

ČÁST DEVADESÁTÁ SEDMÁ

Změna zákona o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Čl. CXII

V  § 8 zákona č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z pří­jmů, ve znění pozdějších předpisů, písmeno c) zní:

„c) dnem nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zru­šení konkursu proto, že majetek registrované oso­by je zcela nepostačující, nebo rozhodnutí soudu o zamítnutí insolvenčního návrhu proto, že maje­tek registrované osoby nepostačuje k úhradě ná­kladů insolvenčního řízení,".

 

ČÁST DEVADESÁTÁ OSMÁ

Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zrušení Fondu ná­rodního majetku České republiky

Čl. CXIII

V  zákoně č. 179/2005 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zrušení Fondu národního majetku České republiky, ve znění zákona č. 138/2006 Sb., se část dvacátá devátá včetně nadpisu zrušuje.

 

ČÁST DEVADESÁTÁ DEVÁTÁ Změna zákona o veřejných výzkumných institucích

Čl. CXIV

Zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění zákona č. 633/2006 Sb., se mění takto:

1. V § 6 odst. 3 písm. o) se slova „konkursního nebo vyrovnacího správce a místo jeho trvalého po­bytu na území České republiky, nebo bydliště v cizině a místo pobytu na území České republiky" nahrazují slovy „nebo firma insolvenčního správce a jeho sídlo".

2.  V § 6 odst. 3 písm. q) se slova „návrhu na prohlášení konkursu" nahrazují slovy „insolvenčního návrhu" .

       3.     V § 6 odst. 3 se písmena r) a s) zrušují.

Dosavadní písmena t) až v) se označují jako písmena r) až t).

 1. V § 8 písm. i) se slova „o konkursu a vyrov­nání" nahrazují slovy „upravujícího úpadek a způsoby jeho řešení".
 2. V § 10 odst. 2 písm. e) se slova „návrhu na pro­hlášení konkursu" nahrazují slovy „insolvenčního ná­vrhu" a slova „nepostačuje k úhradě nákladů kon­kursu" se nahrazují slovy „je zcela nepostačující".

 

ČÁST STÁ

Změna zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti

Čl. CXV

Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných in­formací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění zákona č. 119/2007 Sb. a zákona č. 177/2007 Sb., se mění takto:

1. V § 17 odst. 1 písmena b) a c) včetně poznámky pod čarou č. 15 znějí:

„b) u kterého soud vyhlásil moratorium[21]),

c) vůči jehož majetku je vydáno rozhodnutí o úpadku[22]),

„d) jde o dodávky pořizované za zvláště výhodných podmínek od dodavatele, který je v likvidaci, nebo v případě, že je vůči dodavateli vedeno insolvenční řízení, od osoby oprávněné disponovat s majetko­vou podstatou, nebo".

2. V § 53 odst. 1 písmeno d) včetně poznámky pod čarou č. 41 zní:

,,d) vůči jehož majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že maje­tek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že ma­jetek byl zcela nepostačující41) nebo zavedena nu­cená správa podle zvláštních právních předpisů,

 

41) Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.".

 

ČÁST STÁ PRVNÍ

Změna zákona o veřejných zakázkách

Čl. CXVI

 

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 110/2007 Sb., se mění takto:

1. V § 23 odst. 5 písmeno d) zní:

[1]) Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.".

2. Poznámka pod čarou č. 16 se zrušuje.

3. V § 17 odst. 1 se písmeno d) zrušuje. Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno d).

4. V § 97 písmena n) až p) znějí:

„n) údaje o podání insolvenčního návrhu, o) údaje o rozhodnutí o insolvenčním návrhu, p) údaje o způsobu řešení úpadku,".

 

 

ČÁST STÁ DRUHÁ

Změna zákona o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů

Čl. CXVII

Zákon č. 245/2006 Sb., o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně někte­rých zákonů, ve znění nálezu Ústavního soudu vyhlá­šeného pod č. 483/2006 Sb., se mění takto:

1.  V § 21 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 2 až 5.

2.  Část sedmá včetně nadpisu se zrušuje.

ČÁST STÁ TŘETÍ Změna zákoníku práce

Čl. CXVIII

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb. a zá­kona č. 261/2007 Sb., se mění takto:

1. V § 62 odst. 5 se slova „byl prohlášen konkurs" nahrazují slovy „bylo vydáno rozhodnutí o úpad­ku213)".

Poznámka pod čarou č. 21a zní:

21a) Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.".

2. V § 63 se slova „byl-li na zaměstnavatele pro­hlášen konkurs nebo povoleno vyrovnání" nahrazují slovy „bylo-li vydáno rozhodnutí o úpadku213) za­městnavatele".

 

3.  V § 289 odst. 1 se slova „konkursu a vyrovnání81)" nahrazují slovy „insolvenčního řízení213)".

4.   Poznámka pod čarou č. 81 se zrušuje.

 

ČÁST STÁ ČTVRTÁ

Změna zákona o nakládání s bezpečnostním materiálem

Čl. CXIX

V § 9 odst. 2 zákona č. 310/2006 Sb., o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpeč­nostním účelům na území České republiky a o změně některých dalších zákonů (zákon o nakládání s bezpeč­nostním materiálem), se slova „správce konkursní pod­staty" nahrazují slovy „insolvenční správce".

ČÁST STÁ PÁTÁ

Změna zákona o insolvenčních správcích

Čl. cxx

Zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění zákona č. 108/2007 Sb., se mění takto:

 1. V § 3 odst. 2, § 17 odst. 3, § 28 odst. 1 a § 31 písm. c) se za slova „obchodníkem s cennými papíry," vkládá slovo „centrálním".
 2. V § 34 se za slovo „opakovaně" vkládá slovo „nebo".
 3. V § 39 se slova „a § 8 odst. 1 písm. c)" nahra­zují slovy „ , § 8 odst. 1 písm. c) a § 27 odst. 1 písm. b)".

 

ČÁST STÁ ŠESTÁ

Zmocňovací ustanovení

Čl. ČXXI

Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), jak vy­plývá z pozdějších zákonů.

 

ČÁST STÁ SEDMÁ

ÚČINNOST

Čl. CXXII

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2008, s výjimkou ustanovení čl. XXXVI bodu 5 a ustanovení čl. LV, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2009.

 

Vlček v. r. Klaus v. r. Topolánek v. r.[1]) ČI. 20 a 23 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/ /17/ES ze dne 19. března 2001 o reorganizaci a likvidaci pojišťoven.

[2]) ^ 323a až 323i obchodního zákoníku.

ČI. 9 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/47/ES ze dne 6. června 2002 o dohodách o finančním zajištění.

[3]) ^ 323a obchodního zákoníku.

ČI. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/47/ES ze dne 6. června 2002 o dohodách o finančním zajištění.".

Dosavadní poznámky pod čarou č. 5, 5a a 6 se označují jako poznámky pod čarou č. 6, 7 a 8, a to včetně od­kazů na poznámky pod čarou.

 

 

 

 

 

[4]) Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.".

2. V § 13 odst. 1 písm. c) se slovo „nebo" za slo­vem „živnosti," zrušuje.

[5]) Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.".

2. V § 13 odst. 1 písm. c) se slovo „nebo" za slo­vem „živnosti," zrušuje.

[6] ) Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.".

6. V § 381 odst. 1 větě druhé se slova „návrh na prohlášení konkursu" nahrazují slovy „insolvenční ná­vrh".

[7] ) Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.".

6. V § 381 odst. 1 větě druhé se slova „návrh na prohlášení konkursu" nahrazují slovy „insolvenční ná­vrh".

[8] ) Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.".

6. V § 381 odst. 1 větě druhé se slova „návrh na prohlášení konkursu" nahrazují slovy „insolvenční ná­vrh".

[9] ) Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.".

6. V § 381 odst. 1 větě druhé se slova „návrh na prohlášení konkursu" nahrazují slovy „insolvenční ná­vrh".

[10] V § 9 odst. 1 se na konci písmene c) tečka na­hrazuje čárkou a doplňují se písmena d) až f), která znějí:

„d) na základě rozhodnutí o předběžném opatření, podle kterého nemůže dlužník nakládat s majetko­vou podstatou nebo může dlužník nakládat s ma­jetkovou podstatou pouze se souhlasem předběž­ného insolvenčního správce7),

e) na základě vyrozumění insolvenčního soudu o vy­dání rozhodnutí o úpadku7),

f) na základě rozhodnutí o prohlášení konkursu.".

[11] V § 9 se doplňuje odstavec 4, který zní:

ČI. XXV Přechodné ustanovení

Pro zápisy poznámek v souvislosti s řízením o konkursu a vyrovnání podle zákona č. 328/1991

ČI. XXV Přechodné ustanovení

,,19) Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.".

ČI. XXX Přechodné ustanovení

Pokud bylo přede dnem účinnosti tohoto zákona zahájeno řízení podle zákona č. 328/1991 Sb., o kon­kursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, a ne­bylo do dne nabytí účinnosti tohoto zákona pravo­mocně skončeno, postupuje se při podávání daňového

[16]Poplatník uvedený v § 2 při rozhodnutí o způ­sobu řešení jeho úpadku, při předložení konečné zprávy, při podání návrhu na zrušení konkursu, při zrušení konkursu nebo při splnění jiného způsobu ře­šení úpadku19a) podává daňové přiznání podle zvlášt­ního právního předpisu41d), ve kterém neuplatní ne-

[17]) § 36 až 40 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech

[18] V § 26 odst. 1 větě poslední se slova „ , je-li tato osoba v konkursu, správce konkursní podstaty" zru­šují.

[19]) Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.".

2. V § 43 odst. 1 se slova „konkursu ani vyrov­nání" nahrazují slovy „insolvenčního řízení".

3. V § 56 odst. 6 se za slovo „jejíž" vkládá slovo „všechny" a slova „konkursu ani vyrovnání" se nahra­zují slovy „insolvenčního řízení".

4. V § 60c odst. 1 se slova „konkurzu a vyrov­nání" nahrazují slovy „ohledně jehož majetku je ve­deno insolvenční řízení".

ČI. LXXVI Přechodné ustanovení

Pokud bylo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zahájeno řízení podle zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, a nebylo do dne nabytí účinnosti tohoto zákona pra­vomocně skončeno, je možné v takovém řízení při­stoupit na poměrné uspokojení pohledávky pouze v rámci vyrovnání.

CAST ŠEDESÁTÁ ČTVRTÁ

Změna zákona o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů

ČI. LXXVII

V § 16 odst. 4 zákona č. 241/2000 Sb., o hospodář­ských opatřeních pro krizové stavy a o změně někte­rých souvisejících zákonů, písmeno b) zní:

„b) je vydáno rozhodnutí insolvenčního soudu o úpadku dodavatele mobilizační dodávky, nebo insolvenční soud zamítne insolvenční návrh proto, že majetek dodavatele mobilizační dodávky ne­bude postačovat k úhradě nákladů insolvenčního řízení,".

[20]) Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.".