Zákon č. 309/2002 Sb., ze dne 13. července 2002

o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon)

Zákon č. 309/2002 Sb., ze dne 13. června 2002

o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon)

 

   Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

 

zrušena

 

   Čl.I

 

   zrušen

 

ČÁST DRUHÁ

 

Změna zákona o státním odborném dozoru nad bezpečností práce

 

   Čl.II

 

   Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce,   ve  znění  zákona  č.  575/1990  Sb., zákona č. 159/1992 Sb., zákona č.   47/1994  Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb. a zákona č.   151/2002 Sb., se mění takto:

 

   1.  V  §  2  odst. 1 větě druhé se čárka za slovem "předseda" nahrazuje   středníkem  a  slova  "kterého  jmenuje  a  odvolává  ministr  práce  a   sociálních  věcí"  se  nahrazují slovy včetně poznámky pod čarou č. 1a)   "jeho jmenování a odvolání se řídí služebním zákonem^1a)

 

   1a)  § 53 odst. 5 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců   ve  správních  úřadech  a  o  odměňování těchto zaměstnanců a ostatních   zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).".

 

   Dosavadní poznámka pod čarou č. 1a) se označuje jako poznámka pod čarou   č. 1b), a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

 

   2.  V  §  2  odst.  2  větě druhé se čárka za slovy "bezpečnosti práce"   nahrazuje  středníkem a slova "které jmenuje a odvolává ministr práce a   sociálních  věcí"  se  nahrazují  slovy "jejich jmenování a odvolání se   řídí služebním zákonem^1a)".

 

ČÁST TŘETÍ

 

Změna zákona o Státní zemědělské a potravinářské inspekci

 

   Čl.III

 

   Zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o   změně některých souvisejících zákonů, se mění takto:

 

   1.  V § 1 odst. 5 větě druhé se slova "jmenuje, řídí a odvolává ministr   zemědělství" nahrazují slovy "řídí ministerstvo".

 

   2.  V  §  1  odst.  5  věta třetí včetně poznámky pod čarou č. 1a) zní:   "Jmenování  a  odvolání  ústředního ředitele a ředitele inspektorátů se   řídí služebním zákonem.^1a)

 

   1a)  § 53 odst. 5 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců   ve  správních  úřadech  a  o  odměňování těchto zaměstnanců a ostatních   zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).".

 

   3. V § 1 se odstavec 6 zrušuje.

 

ČÁST ČTVRTÁ

 

Změna zákona o České obchodní inspekci

 

   Čl.IV

 

   V  §  1  odst.  2  větě  první  zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní   inspekci,  ve  znění  zákona č. 110/1997 Sb., se slova "jmenuje, řídí a   odvolává  ministr  průmyslu  a obchodu" nahrazují slovy včetně poznámky   pod  čarou  č.  1)  "řídí  Ministerstvo průmyslu a obchodu; jmenování a   odvolání ústředního ředitele se řídí služebním zákonem^1)

 

   1)  §  53 odst. 5 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců   ve  správních  úřadech  a  o  odměňování těchto zaměstnanců a ostatních   zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).".

   Dosavadní poznámky pod čarou č. 1) až 1e) se označují jako poznámky pod   čarou č. 1a) až 1f), a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

 

ČÁST PÁTÁ

 

Změna zákona o územních finančních orgánech

 

   Čl.V

 

   Zákon  č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění zákona   č.  337/1992 Sb., zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 325/1993 Sb., zákona   č.  85/1994 Sb., zákona č. 311/1999 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona   č.  218/2000  Sb.,  zákona  č. 253/2000 Sb. a zákona č. 58/2001 Sb., se   mění takto:

 

   1.  V  § 10 odst. 2 se čárka za slovem "ředitel" nahrazuje středníkem a   slova  "kterého  jmenuje a odvolává ministr financí České republiky" se   nahrazují  slovy  včetně  poznámky  pod  čarou č. 7c) "jeho jmenování a   odvolání se řídí služebním zákonem^7c)

 

   7c)  § 53 odst. 5 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců   ve  správních  úřadech  a  o  odměňování těchto zaměstnanců a ostatních   zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).".

 

   2. V § 11 se písmeno f) zrušuje.

 

   Dosavadní písmena g) až i) se označují jako písmena f) až h).

 

   3. § 13b se zrušuje.

 

ČÁST ŠESTÁ

 

zrušena

 

   Čl.VI

 

   zrušen

 

ČÁST SEDMÁ

 

Změna  zákona  o České inspekci životního prostředí a její působnosti v

ochraně lesa

 

   Čl.VII

 

   Zákon  č.  282/1991  Sb.,  o  České inspekci životního prostředí a její   působnosti v ochraně lesa, se mění takto:

 

   1.  V  §  1  odst.  2 větě druhé se čárka za slovem "ředitel" nahrazuje   středníkem  a  slova  "kterého  jmenuje  a  odvolává  ministr životního   prostředí České republiky" se nahrazují slovy včetně poznámky pod čarou   č. 1) "jeho jmenování a odvolání se řídí služebním zákonem^1)

 

   1)  §  53 odst. 5 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců   ve  správních  úřadech  a  o  odměňování těchto zaměstnanců a ostatních   zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).".

 

   Dosavadní  poznámka pod čarou č. 1) se označuje jako poznámka pod čarou   č. 1a), a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

 

   2.  V  §  1  odst.  2 větě třetí se čárka za slovem "vedoucí" nahrazuje   středníkem  a  slova  "kterého  jmenuje a odvolává ředitel inspekce" se   nahrazují   slovy   "jeho   jmenování  a  odvolání  se  řídí  služebním   zákonem1)".

 

   3. V § 1 odst. 3 se věta druhá zrušuje.

 

ČÁST OSMÁ

 

Změna zákona o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky

 

   Čl.VIII

 

   Zákon  č.  555/1992  Sb.,  o  Vězeňské  službě  a justiční stráži České   republiky,  ve  znění  zákona  č. 169/1999 Sb., zákona č. 30/2000 Sb. a   zákona č. 460/2000 Sb., se mění takto:

 

   1.  V  § 1 odst. 2 se slova ", pokud rozhodují ve správním řízení, mají   postavení správních úřadů" nahrazují slovy "jsou správními úřady".

   2. V § 3a odst. 1 se věta druhá zrušuje.

 

   3.  V  §  25  odst.  3 věta druhá včetně poznámky pod čarou č. 7a) zní:   "Jejich  pracovní  vztahy  se  řídí  zákoníkem  práce,  pokud se neřídí   služebním zákonem.^7a)

 

   7a)  Zákon  č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních   úřadech  a  o  odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve   správních úřadech (služební zákon).".

 

ČÁST DEVÁTÁ

 

Změna celního zákona

 

   Čl.IX

 

   Zákon  č.  13/1993  Sb.,  celní  zákon, ve znění zákona č. 35/1993 Sb.,   zákona  č. 113/1997 Sb., zákona č. 63/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb.,   zákona č. 265/2001 Sb. a zákona č. 1/2002 Sb., se mění takto:

 

   1. zrušen

 

   2. zrušen

 

   3.  §  14  se  včetně  nadpisu a poznámky pod čarou č. 4) zrušuje, a to   včetně odkazů na poznámku pod čarou.

 

ČÁST DESÁTÁ

 

Změna  zákona  o  orgánech  státní  správy  České  republiky  v oblasti

puncovnictví a zkoušení drahých kovů

 

   Čl.X

 

   Zákon  č.  19/1993  Sb.,  o  orgánech  státní  správy České republiky v   oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů, se mění takto:

 

   1.  V  §  1 odst. 2 se čárka za slovem "ředitel" nahrazuje středníkem a   slova  "kterého  jmenuje  a odvolává1) ministr průmyslu a obchodu České   republiky"  se  nahrazují  slovy  včetně poznámky pod čarou č. 1) "jeho   jmenování a odvolání se řídí služebním zákonem^1)

 

   1)  §  53 odst. 5 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců   ve  správních  úřadech  a  o  odměňování těchto zaměstnanců a ostatních   zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).".

 

   2. V § 1 se odstavec 3 zrušuje.

 

ČÁST JEDENÁCTÁ

 

Změna  zákona  o  zabezpečení  výkonu státní správy v oblasti technické

normalizace, metrologie a státního zkušebnictví

 

   Čl.XI

 

   Zákon  č.  20/1993  Sb.,  o  zabezpečení výkonu státní správy v oblasti   technické  normalizace,  metrologie  a  státního zkušebnictví, ve znění   zákona č. 22/1997 Sb., zákona č. 119/2000 Sb. a zákona č. 137/2002 Sb.,   se mění takto:

 

   1.  V  § 1 odst. 2 se čárka za slovem "předseda" nahrazuje středníkem a   slova  "kterého  jmenuje  a  odvolává  ministr  průmyslu  a obchodu" se   nahrazují  slovy  včetně  poznámky  pod  čarou  č. 1) "jeho jmenování a   odvolání se řídí služebním zákonem^1)

 

   1)  §  53 odst. 5 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců   ve  správních  úřadech  a  o  odměňování těchto zaměstnanců a ostatních   zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).".

 

   2. V § 1 se odstavec 3 zrušuje.

 

ČÁST DVANÁCTÁ

 

Změna zákona o Hasičském záchranném sboru České republiky

 

   Čl.XII

 

   V  §  3  zákona  č.  238/2000  Sb.,  o Hasičském záchranném sboru České   republiky a o změně některých zákonů, odstavec 1 zní:

 

   "(1)  Úkoly  hasičského  záchranného  sboru plní příslušníci hasičského   záchranného  sboru  (dále  jen  "příslušník") ve služebním poměru podle   zákona  o  služebním poměru příslušníků Policie České republiky, státní   zaměstnanci  zařazení  v hasičském záchranném sboru, na něž se vztahuje   služební  zákon  (dále jen "státní zaměstnanec") a občanští zaměstnanci   hasičského záchranného sboru (dále jen "občanský zaměstnanec").".

 

 

ČÁST TŘINÁCTÁ

 

Změna zákona o dráhách

 

   Čl.XIII

 

   Zákon  č.  266/1994  Sb.,  o  dráhách, ve znění zákona č. 189/1999 Sb.,   zákona  č.  23/2000 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb.,   zákona  č. 77/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 144/2002 Sb. a zákona   č. 175/2002 Sb., se mění takto:

 

   1.  V  § 53 odst. 2 se čárka za slovem "ředitel" nahrazuje středníkem a   slova  "kterého  jmenuje  a  odvolává  ministr dopravy a spojů; ministr   dopravy  a  spojů  schvaluje  rovněž  statut  Drážního úřadu" se včetně   poznámky pod čarou č. 8a) nahrazují slovy "jeho jmenování a odvolání se   řídí služebním zákonem^8a)

 

   8a)  § 53 odst. 5 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců   ve  správních  úřadech  a  o  odměňování těchto zaměstnanců a ostatních   zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).".

 

   2.  V § 53a odst. 2 se čárka za slovem "inspektor" nahrazuje středníkem   a  slova  "kterého jmenuje a odvolává vláda na návrh ministra dopravy a   spojů"  se nahrazují slovy "jeho jmenování a odvolání se řídí služebním   zákonem8a)".

 

   3. V § 53a se odstavec 4 zrušuje.

 

ČÁST ČTRNÁCTÁ

 

Změna zákona o vnitrozemské plavbě

 

   Čl.XIV

 

   Zákon  č.  114/1995  Sb.,  o  vnitrozemské  plavbě,  ve znění zákona č.   358/1999 Sb. a zákona č. 254/2001 Sb., se mění takto:

 

   1.  V  § 38 odst. 2 se čárka za slovem "ředitel" nahrazuje středníkem a   slova  "kterého  jmenuje a odvolává ministr dopravy" se nahrazují slovy   včetně  poznámky  pod  čarou  č. 8a) "jeho jmenování a odvolání se řídí   služebním zákonem^8a)

 

   8a)  § 53 odst. 5 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců   ve  správních  úřadech  a  o  odměňování těchto zaměstnanců a ostatních   zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).".

 

   2. V § 38 se odstavec 3 zrušuje.

 

ČÁST PATNÁCTÁ

 

zrušena

 

   Čl.XV

 

   zrušen

 

ČÁST ŠESTNÁCTÁ

 

Změna zákona o civilním letectví

 

   Čl.XVI

 

   V  §  3  odst. 2 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a   doplnění   zákona   č.   455/1991   Sb.,   o   živnostenském  podnikání   (živnostenský  zákon), ve znění pozdějších předpisů, se čárka za slovem   "ředitel"  nahrazuje  středníkem  a  slova  "kterého jmenuje a odvolává   ministr  dopravy  a  spojů;^1) ministr dopravy a spojů rovněž schvaluje   statut  Úřadu"  se  nahrazují  slovy "jeho jmenování a odvolání se řídí

   služebním zákonem^1)".

 

   Poznámka pod čarou č. 1) zní:

 

   "1)  § 53 odst. 5 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců   ve  správních  úřadech  a  o  odměňování těchto zaměstnanců a ostatních   zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).".

 

ČÁST SEDMNÁCTÁ

 

zrušena

 

   Čl.XVII

 

   zrušen

 

ČÁST OSMNÁCTÁ

 

zrušena

 

   Čl.XVIII

 

   zrušen

 

ČÁST DEVATENÁCTÁ

 

Změna zákona, kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko

 

   Čl.XIX

 

   V  § 2 odst. 2 zákona č. 161/1999 Sb., kterým se vyhlašuje Národní park   České  Švýcarsko,  a mění se zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a   krajiny,  ve  znění  pozdějších  předpisů, se čárka za slovem "ředitel"   nahrazuje  středníkem  a  slova  "kterého  jmenuje  a  odvolává ministr   životního  prostředí"  se  nahrazují slovy včetně poznámky pod čarou č.   4a) "jeho jmenování a odvolání se řídí služebním zákonem^4a)

 

   4a)  § 53 odst. 5 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců   ve  správních  úřadech  a  o  odměňování těchto zaměstnanců a ostatních   zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).".

 

ČÁST DVACÁTÁ

 

Změna veterinárního zákona

 

   Čl.XX

 

   Zákon  č.  166/1999  Sb.,  o  veterinární  péči  a  o  změně  některých   souvisejících  zákonů  (veterinární  zákon), ve znění zákona č. 29/2000   Sb.,  zákona č. 154/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 76/2002   Sb. a zákona č. 120/2002 Sb., se mění takto:

 

   1. V § 47 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 25a) zní:

 

   "(3) Jmenování a odvolání ústředního ředitele Státní veterinární správy   (dále jen "ústřední ředitel") se řídí služebním zákonem.^25a)

 

   25a) § 53 odst. 5 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců   ve  správních  úřadech  a  o  odměňování těchto zaměstnanců a ostatních   zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).".

 

   2. V § 47 odstavec 4 zní:

 

   "(4)  Jmenování  a  odvolání  ředitelů okresních veterinárních správ se   řídí  služebním  zákonem.^25a)  Ústřední  ředitel  jmenuje  a  odvolává   ředitele státních veterinárních ústavů.".

 

ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ

 

Změna zákona o Veřejném ochránci práv

 

   Čl.XXI

 

   V  § 27 zákona č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, se odstavec 2   zrušuje a zároveň se ruší označení odstavce 1.

 

ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ

 

Změna zákona o sociálně-právní ochraně dětí

 

   Čl.XXII

 

   Zákon  č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona   č. 257/2000 Sb. a zákona č. 272/2001 Sb., se mění takto:

 

   1.  V  §  3 odst. 2 se čárka za slovem "ředitel" nahrazuje středníkem a   slova  "kterého  jmenuje a odvolává ministr práce a sociálních věcí" se   nahrazují  slovy  včetně  poznámky  pod  čarou č. 2a) "jeho jmenování a   odvolání se řídí služebním zákonem^2a)

 

   2a)  § 53 odst. 5 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců   ve  správních  úřadech  a  o  odměňování těchto zaměstnanců a ostatních   zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).".

 

   2.  V  §  57  odst.  1 větě třetí se slovo "pracovněprávního" nahrazuje   slovem "pracovního".

 

ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ

 

Změna zákona o ochraně osobních údajů

 

   Čl.XXIII

 

   V  §  30  zákona  č.  101/2000  Sb., o ochraně osobních údajů a o změně   některých  zákonů,  ve  znění zákona č. 450/2001 Sb., se odstavce 6 a 7   včetně  poznámek  pod čarou č. 28) a 29) zrušují, a to včetně odkazů na   poznámku pod čarou.

 

ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ

 

zrušena

 

   Čl.XXIV

 

   zrušen

 

ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ

 

Změna plemenářského zákona

 

   Čl.XXV

 

   Zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských   zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), se   mění takto:

 

   1.  V  §  24  odst. 1 větě druhé se čárka za slovem "ředitel" nahrazuje   středníkem  a slova "kterého jmenuje^8) a odvolává ministr zemědělství"   se  nahrazují  slovy  "jeho  jmenování  a  odvolání  se  řídí služebním   zákonem^8)".

 

   Poznámka pod čarou č. 8) zní:

 

   "8)  § 53 odst. 5 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců   ve  správních  úřadech  a  o  odměňování těchto zaměstnanců a ostatních   zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).".

 

   2. V § 24 odst. 1 se věta třetí zrušuje.

 

ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ

 

zrušena

 

   Čl.XXVI

 

   zrušen

 

ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ

 

zrušena

 

   Čl.XXVII

 

   zrušen

 

ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ

 

Změna  zákona,  kterým  se  upravují  některé  vztahy  mezi  odborovými

organizacemi a zaměstnavateli

 

   Čl.XXVIII

 

   V § 2 odst. 1 zákona č. 120/1990 Sb., kterým se upravují některé vztahy   mezi   odborovými   organizacemi  a  zaměstnavateli,  se  za  slova  "v   zaměstnavatelské  organizaci"  vkládají slova včetně poznámky pod čarou   č.  1)  "a  ve  správních  úřadech  (služebních  úřadech)^1)  (dále jen   "zaměstnavatelská organizace")

 

   1) § 8b zákoníku práce.

 

   §  3  a  4  zákona  č.  219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím   vystupování v právních vztazích.

 

   Zákon  č.  218/2002  Sb.,  o  službě  státních zaměstnanců ve správních   úřadech  a  o  odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve   správních úřadech (služební zákon).".

 

ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ

 

Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

 

   Čl.XXIX

 

   Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,   ve  znění  zákona  č.  590/1992  Sb.,  zákona č. 37/1993 Sb., zákona č.   160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č.   118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 134/1997 Sb., zákona č.   306/1997  Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č.   356/1999  Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č.   29/2000  Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 133/2000 Sb., zákona č.   155/2000 Sb., zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č.   238/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 411/2000 Sb., zákona č.   116/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č.   263/2002 Sb. a zákona č. 265/2002 Sb., se mění takto:

 

   1.  V  §  7 se na konci písmene f) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se   písmeno g), které zní:

 

   "g)  místem útvaru služebního úřadu, ve kterém je vedena evidence platů   státních  zaměstnanců,  pokud  jde  o  kontrolu  odvodu  pojistného  na   sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.".

 

   2.  V  §  18  odst.  1  se na konci písmene p) tečka nahrazuje čárkou a   doplňuje se písmeno r), které včetně poznámky pod čarou č. 3a) zní:

 

   "r) státních zaměstnanců podle služebního zákona provádí služební úřad,   v němž je státní zaměstnanec zařazen k výkonu státní služby.^3a)

 

   3a)  §  4  zákona  č.  218/2002  Sb.,  o službě státních zaměstnanců ve   správních  úřadech  a  o  odměňování  těchto  zaměstnanců  a  ostatních   zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).".

 

   3.  V  § 36 se na konci písmene v) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se   písmeno w), které zní:

 

   "w)  státních zaměstnanců podle služebního zákona služební úřad, v němž   je státní zaměstnanec zařazen k výkonu státní služby.^3a)".

 

   4. zrušen

 

   5. V § 82 odst. 2 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:

 

   "e)  státní  zaměstnanci  podle služebního zákona u služebního úřadu, v   němž je státní zaměstnanec zařazen k výkonu státní služby,^3a)".

 

   Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno f).

 

   6. Část sedmá zní:

 

   "ČÁST SEDMÁ

 

Zvláštní ustanovení o státních zaměstnancích

 

§ 113

 

   Posuzování  zdravotního  stavu  státních  zaměstnanců, kontrola dočasné   nepřítomnosti  ve  státní  službě,  ošetřování nemocného člena rodiny a   uplatnění nároku na peněžitou pomoc v mateřství

 

   Pro státní zaměstnance platí přiměřeně

 

   a) § 8 odst. 1 písm. f), jde-li o posuzování zdravotního stavu státního   zaměstnance  po  uplynutí  jednoho  roku  dočasné neschopnosti k výkonu   státní služby,

 

   b)  §  8a,  jde-li  o kontrolu posuzování dočasné neschopnosti státního   zaměstnance k výkonu státní služby,

 

   c)  §  8b,  jde-li  o  kontrolu  dodržování  léčebného  režimu  státním   zaměstnancem dočasně neschopným k výkonu státní služby,

 

   d)  §  63  a  64,  jde-li o potřebu ošetřování člena rodiny a uplatnění   nároku na peněžitou pomoc v mateřství,

 

   e)  §  91  až  104  při přechodu z dočasné neschopnosti k výkonu státní   služby  do  plné  invalidity  nebo  částečné  invalidity s tím, že plat   příslušející  státnímu  zaměstnanci  při  dočasné neschopnosti k výkonu   státní služby se posuzuje jako nemocenské.

 

§ 114

 

   Pro   řízení  ve  sporných  případech  o  vzniku,  trvání  nebo  zániku   důchodového  pojištění  státního  zaměstnance platí obdobně § 105, 106,   108 a 109.".

 

ČÁST TŘICÁTÁ

 

zrušena

 

   Čl.XXX

 

   zrušen

 

ČÁST TŘICÁTÁ PRVNÍ

 

Změna  zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní

politiku zaměstnanosti

 

   Čl.XXXI

 

   Zákon  č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku   na  státní  politiku  zaměstnanosti,  ve  znění  zákona č. 10/1993 Sb.,   zákona  č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb.,   zákona  č. 241/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb.,   zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 113/1997 Sb.,   zákona  č. 134/1997 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 18/2000 Sb.,   zákona  č. 29/2000 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb.,   zákona  č. 220/2000 Sb., zákona č. 238/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb.   a zákona č. 353/2001 Sb., se mění takto:

 

   1.  V  §  3 odst. 1 se na konci písmene a) čárka nahrazuje středníkem a   doplňují  se  slova  včetně poznámky pod čarou č. 1) "organizací se pro   účely  tohoto  zákona  rozumí  též  služební  úřad,  v němž jsou státní   zaměstnanci zařazeni k výkonu státní služby,^1)

 

   1)  §  4  zákona  č.  218/2002  Sb.,  o  službě státních zaměstnanců ve   správních  úřadech  a  o  odměňování  těchto  zaměstnanců  a  ostatních   zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).".

 

   Dosavadní  poznámka pod čarou č. 1) se označuje jako poznámka pod čarou   č. 1a), a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

 

   2. V § 3 odst. 1 písm. c) se doplňuje bod 13, který včetně poznámky pod   čarou č. 1b) zní:

 

   "13. státní zaměstnanci podle služebního zákona,^1b)

 

   1b) § 6 služebního zákona.".

 

ČÁST TŘICÁTÁ DRUHÁ

 

Změna zákona o státní sociální podpoře

 

   Čl.XXXII

 

   V  §  64  odst.  1 větě druhé zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální   podpoře,  ve  znění zákona č. 271/2001 Sb., se slovo "pracovněprávního"   nahrazuje slovem "pracovního".

 

ČÁST TŘICÁTÁ TŘETÍ

 

Změna zákona o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce

představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců

 

   Čl.XXXIII

 

   Zákon  č.  236/1995  Sb.,  o  platu a dalších náležitostech spojených s   výkonem  funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a   soudců, ve znění zákona č. 138/1996 Sb., zákona č. 287/1997 Sb., zákona   č. 155/2000 Sb. a zákona č. 231/2001 Sb., se mění takto:

 

   1. V § 3 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 1) zní:

 

   "(3)  Platová  základna  činí  od 1. ledna do 31. prosince kalendářního   roku  trojnásobek  průměrné  nominální  měsíční  mzdy  fyzických osob v   nepodnikatelské   sféře   dosažené  podle  zveřejněných  údajů  Českého   statistického úřadu za předminulý kalendářní rok. Výši platové základny   pro  příslušný kalendářní rok vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních   věcí ve Sbírce zákonů sdělením.^1)

 

   1)  §  2  odst.  1 písm. e) zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o   Sbírce mezinárodních smluv.".

 

   2. V § 3 se doplňují odstavce 4 a 5, které znějí:

 

   "(4) Od 1. ledna do 31. prosince 2004 činí platová základna součet výše   platové  základny  dosažené  k  30.  červnu  2003  a  absolutní hodnoty   meziročního   přírůstku   průměrné   měsíční   mzdy  fyzických  osob  v   nepodnikatelské   sféře   zjištěné   ze   zveřejněných   údajů  Českého   statistického  úřadu  za roky 2001 a 2002. Obdobným způsobem se stanoví   platová  základna  pro  každý  následující kalendářní rok. Výši platové   základny  pro  příslušný  kalendářní rok vyhlašuje Ministerstvo práce a   sociálních věcí ve Sbírce zákonů sdělením.1)

 

   (5)  Od  kalendářního  roku,  ve  kterém by výše platové základny podle   odstavce  3  dosáhla alespoň výše platové základny podle odstavce 4, se   postupuje podle odstavce 3.".

 

ČÁST TŘICÁTÁ ČTVRTÁ

 

Změna  zákona  o  platu  a  některých  dalších  náležitostech  státních

zástupců

 

   Čl.XXXIV

 

   Zákon  č.  201/1997  Sb.,  o  platu  a  některých dalších náležitostech   státních  zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu   a  odměně  za  pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších   organizacích  a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona   č.  155/2000  Sb.,  zákona  č. 14/2002 Sb. a zákona č. 279/2002 Sb., se   mění takto:

 

   1. V § 3 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 3) zní:

 

   "(3)  Platová  základna  činí  od 1. ledna do 31. prosince kalendářního   roku  2,7násobek  průměrné  nominální  měsíční  mzdy  fyzických  osob v   nepodnikatelské   sféře   dosažené  podle  zveřejněných  údajů  Českého   statistického úřadu za předminulý kalendářní rok. Výši platové základny   pro  příslušný kalendářní rok vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních   věcí ve Sbírce zákonů sdělením.^3)

 

   3)  §  2  odst.  1 písm. e) zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o   Sbírce mezinárodních smluv.".

 

   2. V § 3 se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4 a 5, které znějí:

 

   "(4) Od 1. ledna do 31. prosince 2004 činí platová základna součet výše   platové  základny  dosažené  k  30.  červnu  2003  a  absolutní hodnoty   meziročního   přírůstku   průměrné   měsíční   mzdy  fyzických  osob  v   nepodnikatelské   sféře   zjištěné   ze   zveřejněných   údajů  Českého   statistického  úřadu  za roky 2001 a 2002. Obdobným způsobem se stanoví   platová  základna  pro  každý  následující kalendářní rok. Výši platové   základny  pro  příslušný  kalendářní rok vyhlašuje Ministerstvo práce a   sociálních věcí ve Sbírce zákonů sdělením.3)

 

   (5)  Od  kalendářního  roku,  ve  kterém by výše platové základny podle   odstavce  3  dosáhla alespoň výše platové základny podle odstavce 4, se   postupuje podle odstavce 3.".

 

   Dosavadní odstavce 4 až 8 se označují jako odstavce 6 až 10.

 

   3.  V  §  3 odst. 7 se slova "v odstavci 4" nahrazují slovy "v odstavci   6".

 

   4.  V § 4 větě první se slova "v § 3 odst. 5 nebo 6" nahrazují slovy "v   §  3  odst.  7  nebo  8",  slova "podle § 3 odst. 5" se nahrazují slovy   "podle  §  3  odst.  7"  a slova "podle § 3 odst. 6" se nahrazují slovy   "podle § 3 odst. 8".

 

   5.  V § 7 odst. 1 se slova "podle § 3 odst. 4" nahrazují slovy "podle §   3 odst. 6".

 

   6. V § 11 odst. 2 se slova "v § 3 odst. 4" nahrazují slovy "v § 3 odst.   6".

 

   7. V § 11 odst. 3 se slova "podle § 3 odst. 5" nahrazují slovy "podle §   3  odst.  7"  a slova "podle § 3 odst. 6" se nahrazují slovy "podle § 3   odst. 8".

 

ČÁST TŘICÁTÁ PÁTÁ

 

Změna občanského soudního řádu

 

   Čl.XXXV

 

   Zákon  č.  99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 36/1967   Sb.,  zákona  č. 158/1969 Sb., zákona č. 49/1973 Sb., zákona č. 20/1975   Sb., zákona č. 133/1982 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 328/1991   Sb.,  zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 263/1992 Sb., zákona č. 24/1993   Sb., zákona č. 171/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 152/1994   Sb.,  zákona č. 216/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 118/1995   Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 238/1995 Sb., zákona č. 247/1995   Sb.,  nálezu  Ústavního  soudu  č. 31/1996 Sb., zákona č. 142/1996 Sb.,   nálezu  Ústavního soudu č. 269/1996 Sb., zákona č. 202/1997 Sb., zákona   č.  227/1997  Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona   č. 165/1998 Sb., zákona č. 326/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., nálezu   Ústavního soudu č. 2/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 30/2000   Sb.,  zákona č. 46/2000 Sb., zákona č. 105/2000 Sb., zákona č. 130/2000   Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., zákona č. 220/2000   Sb., zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 367/2000 Sb., zákona č. 370/2000   Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 137/2001 Sb., zákona č. 231/2001   Sb.,  zákona  č.  271/2001 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 276/2001 Sb.,   zákona č. 317/2001 Sb., zákona č. 451/2001 Sb., zákona č. 491/2001 Sb.,   zákona  č. 501/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 202/2002 Sb.   a zákona č. 226/2002 Sb., se mění takto:

 

   1. Nadpis nad § 200x zní: "Řízení ve věcech voleb do rady zaměstnanců a   voleb   rady  státních  zaměstnanců  nebo  voleb  zástupců  pro  oblast   bezpečnosti  a ochrany zdraví při práci a voleb zástupců pro bezpečnost   a ochranu zdraví při výkonu státní služby".

 

   2.  V  § 200x odst. 1 se slova "rady zaměstnanců nebo neplatnosti volby   zástupce  pro  oblast  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci34g)"   nahrazují  slovy "rady zaměstnanců a neplatnosti volby do rady státních   zaměstnanců  nebo  neplatnosti  volby zástupce pro oblast bezpečnosti a   ochrany  zdraví při práci a neplatnosti volby zástupce pro bezpečnost a   ochranu zdraví při výkonu státní služby^34g)".

 

   Poznámka pod čarou č. 34g) zní:

 

   "34g)  §  25b  odst.  2 zákoníku práce. § 129 zákona č. 218/2002 Sb., o   službě  státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto   zaměstnanců  a  ostatních  zaměstnanců  ve  správních úřadech (služební   zákon).".

 

   3.  V  § 200x odst. 2 se slova "člen rady zaměstnanců nebo zástupce pro   oblast  bezpečnosti  práce" nahrazují slovy "člen rady zaměstnanců nebo   člen  rady  státních zaměstnanců nebo zástupce pro oblast bezpečnosti a   ochrany zdraví při práci anebo zástupce pro bezpečnost a ochranu zdraví   při výkonu státní služby".

 

ČÁST TŘICÁTÁ ŠESTÁ

 

zrušena

 

   Čl.XXXVI

 

   zrušen

 

ČÁST TŘICÁTÁ SEDMÁ

 

Změna obchodního zákoníku

 

   Čl.XXXVII

 

   Zákon  č.  513/1991  Sb., obchodní zákoník, ve znění zákona č. 264/1992   Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 286/1993 Sb., zákona č. 156/1994   Sb.,  zákona  č. 84/1995 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 142/1996   Sb.,  zákona  č. 77/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 165/1998   Sb.,  zákona  č. 356/1999 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 29/2000   Sb.,  zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 105/2000 Sb., zákona č. 367/2000   Sb., zákona č. 370/2000 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001   Sb.,  zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 15/2002   Sb., zákona č. 125/2002 Sb., zákona č. 126/2002 Sb., zákona č. 151/2002   Sb. a zákona č. 308/2002 Sb., se mění takto:

 

   1. V § 66 se doplňují odstavce 12 a 13, které včetně poznámek pod čarou   č. 1) až 3) zní:

 

   "(12)  Jsou-li  členy  orgánu  právnické osoby státní zaměstnanci podle   služebního  zákona^1)  a  byli  do  orgánu právnické osoby vysláni jako   zástupci  státu,^2)  nebo jsou zaměstnanci v ministerstvech a správních   úřadech,    kteří    byli    vysláni    do   orgánu   právnické   osoby   zaměstnavatelem^3)  jako  zástupci  státu,  hradí škodu, za kterou tyto   osoby podle tohoto zákona odpovídají, stát.

 

   (13) Stát má právo, aby osoby, za které podle odstavce 12 uhradil škodu   a  které  tuto  škodu  způsobily  svým zaviněním, mu ji nahradily, a to   nejvýše v rozsahu, ve kterém tyto osoby podle zákoníku práce odpovídají   za škodu způsobenou zaviněným porušením povinností.

 

   1)  §  6  zákona  č.  218/2002  Sb.,  o  službě státních zaměstnanců ve   správních  úřadech  a  o  odměňování  těchto  zaměstnanců  a  ostatních   zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).

 

   2) § 65 služebního zákona.

 

   3) § 73 odst. 3 zákoníku práce.".

 

   2. V § 220l odst. 1 věta čtvrtá zní: "Ustanovení § 66 odst. 8 až 13 zde   platí obdobně.".

 

   3. V § 220w odst. 1 věta pátá zní: "Ustanovení § 66 odst. 8 až 13 platí   zde obdobně.".

 

ČÁST TŘICÁTÁ OSMÁ

 

Změna zákona o soudních poplatcích

 

   Čl.XXXVIII

 

   V  § 11 odst. 1 písm. e) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích,   ve  znění  zákona  č.  36/1995  Sb., zákona č. 155/2000 Sb. a zákona č.   151/2002  Sb., se za slova "voleb rad zaměstnanců a zástupců pro oblast   bezpečnosti  a ochrany zdraví při práci," vkládají slova "popřípadě rad   státních  zaměstnanců  a  zástupců  pro bezpečnost a ochranu zdraví při   výkonu státní služby,".

 

ČÁST TŘICÁTÁ DEVÁTÁ

 

Změna zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění

 

   Čl.XXXIX

 

   Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve   znění  zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 15/1993 Sb., zákona č. 161/1993   Sb.,  zákona č. 324/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 241/1994   Sb.,  zákona  č. 59/1995 Sb., zákona č. 149/1996 Sb., zákona č. 48/1997   Sb.,  zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 118/2000   Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 138/2001   Sb., zákona č. 49/2002 Sb. a zákona č. 176/2002 Sb., se mění takto:

 

   1. V § 3 se za odstavec 10 vkládá nový odstavec 11, který zní:

 

   "(11)  Pro  stanovení vyměřovacího základu u státního zaměstnance platí   odstavce 1 až 9 obdobně.".

 

   Dosavadní odstavec 11 se označuje jako odstavec 12.

 

   2.  V  §  5  se doplňuje odstavec 4, který včetně poznámky pod čarou č.   20a) zní:

 

   "(4)  Pro  odvod  pojistného  služebním  úřadem za státního zaměstnance   podle služebního zákona^20a) platí odstavce 2 a 3 obdobně.

 

   20a)  Zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních   úřadech  a  o  odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve   správních úřadech (služební zákon).".

 

   3. Za § 22 se vkládá nový § 22a, který zní:

 

   "§ 22a

 

   Tam,  kde  se  v  tomto  zákoně  uvádí  zaměstnavatel,  rozumí se tím u   státních zaměstnanců podle služebního zákona služební úřad.^20a)".

 

ČÁST ČTYŘICÁTÁ

 

Změna zákona o penzijním připojištění se státním příspěvkem

 

   Čl.XL

 

   V  §  27  odst.  5  zákona  č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se   státním  příspěvkem  a  o změnách některých zákonů souvisejících s jeho   zavedením,  ve znění zákona č. 170/1999 Sb., se na konci doplňuje věta,   která  včetně  poznámky pod čarou č. 8c) zní: "Příspěvek nebo jeho část   nemůže  být  podle  věty  první  až čtvrté hrazen za státní zaměstnance   podle služebního zákona.^8c)

 

   8c)  Zákon  č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních   úřadech  a  o  odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve   správních úřadech (služební zákon).".

 

ČÁST ČTYŘICÁTÁ PRVNÍ

 

Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění

 

   Čl.XLI

 

   Zákon  č.  48/1997  Sb.,  o  veřejném  zdravotním pojištění a o změně a   doplnění  některých  souvisejících  zákonů, ve znění zákona č. 242/1997   Sb.,  zákona  č. 2/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 225/1998   Sb.,  zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 132/2000   Sb.,  zákona  č.  155/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 167/2000 Sb.,   zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 459/2000 Sb.,   zákona  č.  176/2002  Sb.,  zákona č. 198/2002 Sb. a zákona č. 285/2002   Sb., se mění takto:

 

   1.  V  § 5 písm. a) se v bodu 2 středník nahrazuje čárkou a doplňují se   slova  včetně poznámky pod čarou č. 1) "s výjimkou státních zaměstnanců   podle služebního zákona;^1)

 

   1)  Zákon  č.  218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních   úřadech  a  o  odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve   správních úřadech (služební zákon).".

 

   Dosavadní  poznámka  po čarou č. 1) se označuje jako poznámka pod čarou   č. 1b), a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

 

   2.  V  §  6  se  dosavadní  text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se   odstavec 2, který zní:

 

   "(2)  Služební  úřad,  v  němž  je  státní zaměstnanec podle služebního   zákona  zařazen k výkonu státní služby, je plátcem pojistného za tohoto   státního  zaměstnance;  odstavec  1  věta  druhá  platí  zde přiměřeně.   Není-li  v  tomto  zákoně  stanoveno  jinak, má služební úřad postavení   zaměstnavatele.".

 

   3.  V  §  9 se na konci odstavce 2 doplňuje věta, která včetně poznámky   pod  čarou  č.  17a)  zní:  "Pojistné  za  státního  zaměstnance  podle   služebního zákona hradí služební úřad^17a) v plné výši.

 

   17a) § 4 služebního zákona.".

 

ČÁST ČTYŘICÁTÁ DRUHÁ

 

Změna zákona o volbách do zastupitelstev krajů

 

   Čl.XLII

 

   V  §  5  zákona  č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o   změně  některých  zákonů, se doplňuje odstavec 4, který včetně poznámky   pod čarou č. 8a) zní:

 

   "(4)  Funkce  člena  zastupitelstva  kraje  je  po  dobu  jejího výkonu   neslučitelná s výkonem státní služby podle služebního zákona.^8a)

 

   8a)  §  35  odst.  1 písm. h) zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních   zaměstnanců  ve  správních  úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a   ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).".

 

ČÁST ČTYŘICÁTÁ TŘETÍ

 

zrušena

 

   Čl.XLIII

 

   zrušen

 

 

 

ČÁST ČTYŘICÁTÁ ČTVRTÁ

 

Změna zákona o Bezpečnostní informační službě

 

   Čl.XLIV

 

   V  zákoně  č.  154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění   zákona  č.  160/1995  Sb.  a zákona č. 155/2000 Sb., se za § 126 vkládá   nový § 126a, který zní:

 

   "§ 126a

 

   Skutečnosti  tvrzené  o  tom, že účastník řízení byl přímo nebo nepřímo   diskriminován  na  základě  svého  pohlaví,  národnosti  nebo  rasy, má   služební orgán za prokázané, pokud v řízení nevyšel najevo opak.".

 

ČÁST ČTYŘICÁTÁ PÁTÁ

 

Změna zákona o vojácích z povolání

 

   Čl.XLV

 

   V  zákoně  č.  221/1999  Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č.   155/2000  Sb., zákona č. 129/2002 Sb. a zákona č. 254/2002 Sb., se za §   150 vkládá nový § 150a, který zní:

 

   "§ 150a

 

   Skutečnosti  tvrzené  o  tom, že účastník řízení byl přímo nebo nepřímo   diskriminován  na  základě  svého  pohlaví,  národnosti  nebo  rasy, má   služební orgán za prokázané, pokud v řízení nevyšel najevo opak.".

 

ČÁST ČTYŘICÁTÁ ŠESTÁ

 

zrušena

 

   Čl.XLVI

 

   zrušen

 

ČÁST ČTYŘICÁTÁ SEDMÁ

 

Změna  zákona,  kterým  se  stanoví některé další předpoklady pro výkon

některých  funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské

Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky

 

   Čl.XLVII

 

   V  §  1  odstavec  2  zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé   další  předpoklady  pro  výkon  některých funkcí ve státních orgánech a   organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a   Slovenské republiky, včetně poznámek pod čarou č. 1) a 2) zní:

 

   "(2)  Funkcemi  podle  § 1 odst. 1 písm. a) se rozumí v orgánech státní   správy  České  republiky  služební místa představených podle služebního   zákona^1) a funkcemi podle § 1 odst. 1 písm. b) se rozumí v ozbrojených   silách  České  republiky a v Generálním štábu Armády České republiky^2)   funkce  s  plánovanou  hodností plukovník a generál a funkce vojenských   přidělenců.

 

   1) § 9 odst. 1 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve   správních  úřadech  a  o  odměňování  těchto  zaměstnanců  a  ostatních   zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).

 

   2)  Zákon  č.  219/1999  Sb.,  o ozbrojených silách České republiky, ve   znění zákona č. 352/2001 Sb.".

 

   Dosavadní  poznámky pod čarou č. 1) až 4) se označují jako poznámky pod   čarou č. 3) až 6), a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

 

 

 

 

 

 

 

ČÁST ČTYŘICÁTÁ OSMÁ

 

Změna zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání

 

   Čl.XLVIII

 

   Zákon  č.  231/2001  Sb.,  o  provozování  rozhlasového  a  televizního   vysílání a o změně dalších zákonů, se mění takto:

 

   1.  V § 11 odst. 2 se na konci doplňuje věta, která včetně poznámky pod   čarou  č.  8a)  zní:  "Zaměstnanci  zařazení v Úřadu Rady jsou státními   zaměstnanci podle zvláštního právního předpisu.^8a)

 

   8a)  Zákon  č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních   úřadech  a  o  odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve   správních úřadech (služební zákon).".

 

   2. V § 11 se odstavec 5 včetně poznámky pod čarou č. 9) zrušuje.

   Dosavadní odstavec 6 se označuje jak odstavec 5.

 

   Dosavadní poznámka pod čarou č. 10) se označuje jako poznámka pod čarou   č. 9), a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

 

   3.  V  §  11 odst. 5 se slova "a Úřadu Rady" a slova "a organizační řád   Úřadu Rady" zrušují.

 

ČÁST ČTYŘICÁTÁ DEVÁTÁ

 

zrušena

 

   Čl.XLIX

 

   zrušen

 

ČÁST PADESÁTÁ

 

Změna zákona o střelných zbraních

 

   Čl.L

 

   Zákon  č.  156/2000  Sb.,  o  ověřování  střelných  zbraní,  střeliva a   pyrotechnických  předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných   zbraních  a  střelivu  (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č.   13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění   pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 119/2002 Sb., se mění takto:

 

   1.  V  §  17 odst. 2 větě první se čárka za slovem "předseda" nahrazuje   středníkem  a  slova  "kterého  jmenuje  a  odvolává ministr průmyslu a   obchodu"  se  nahrazují  slovy  včetně poznámky pod čarou č. 19a) "jeho   jmenování a odvolání se řídí služebním zákonem^19a)

 

   19a) § 53 odst. 5 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců   ve  správních  úřadech  a  o  odměňování těchto zaměstnanců a ostatních   zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).".

 

   2. V § 17 odst. 2 se věta druhá zrušuje.

 

ČÁST PADESÁTÁ PRVNÍ

 

Změna energetického zákona

 

   Čl.LI

 

   Zákon  č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy   v  energetických  odvětvích  a  o  změně  některých zákonů (energetický   zákon),  ve  znění  zákona č. 151/2002 Sb. a zákona č. 262/2002 Sb., se   mění takto:

 

   1. V § 17 odst. 4 se věta druhá zrušuje.

 

   2.  V  §  92  odst.  2  větě první se čárka za slovy "ústřední ředitel"   nahrazuje  středníkem  a  slova  "kterého  jmenuje  a  odvolává ministr   průmyslu  a  obchodu"  se  nahrazují slovy včetně poznámky pod čarou č.   12a) "jeho jmenování a odvolání se řídí služebním zákonem^12a)

 

   12a) § 53 odst. 5 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců   ve  správních  úřadech  a  o  odměňování těchto zaměstnanců a ostatních   zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).".

 

ČÁST PADESÁTÁ DRUHÁ

 

Změna zákona o volbách do zastupitelstev obcí

 

   Čl.LII

 

   V  §  5  zákona  č.  491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o   změně  některých  zákonů, se doplňuje odstavec 4, který včetně poznámky   pod čarou č. 11a) zní:

 

   "(4)  Funkce  člena  zastupitelstva  obce  je  po  dobu  jejího  výkonu   neslučitelná s výkonem státní služby podle služebního zákona.^11a)

   11a)  §  35  odst. 1 písm. h) zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních   zaměstnanců  ve  správních  úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a   ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).".

 

ČÁST PADESÁTÁ TŘETÍ

 

Změna zákona o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech

 

   Čl.LIII

 

   Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o   změně  zákona  č.  229/1991  Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a   jinému  zemědělskému  majetku,  ve  znění  pozdějších předpisů, se mění   takto:

 

   1.  V  §  21  odst. 1 větě první se čárka za slovem "ředitel" nahrazuje   středníkem  a slova "kterého jmenuje a odvolává ministr zemědělství" se   nahrazují  slovy  včetně  poznámky  pod čarou č. 46a) "jeho jmenování a   odvolání se řídí služebním zákonem^46a)

 

   46a) § 53 odst. 5 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců   ve  správních  úřadech  a  o  odměňování těchto zaměstnanců a ostatních   zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).".

 

   2.  V  §  21 odst. 1 se zrušuje věta druhá včetně poznámky pod čarou č.   47).

 

ČÁST PADESÁTÁ ČTVRTÁ

 

Změna zákona o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském

 

   Čl.LIV

 

   Zákon  č.  147/2002  Sb.,  o  Ústředním  kontrolním  a zkušebním ústavu   zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním   kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), se mění takto:

 

   1.  V  §  1 odst. 3 se čárka za slovem "ředitel" nahrazuje středníkem a   slova  "kterého  jmenuje  a  odvolává3)  ministr  zemědělství;  ředitel   vykonává  funkci v pracovním poměru" se nahrazují slovy včetně poznámky   pod čarou č. 3) "jeho jmenování a odvolání se řídí služebním zákonem^3)

 

   3)  §  53 odst. 5 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců   ve  správních  úřadech  a  o  odměňování těchto zaměstnanců a ostatních   zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).".

 

   2. V § 1 se odstavec 4 zrušuje.

 

ČÁST PADESÁTÁ PÁTÁ

 

ÚČINNOST

 

   Čl.LV

 

   Tento  zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012, s výjimkou čl. XXXIII   a čl. XXXIV, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2004.

 

 

 

Klaus v. r.

 

Havel v. r.

 

v z. Rychetský v. r.