Zákon č. 342/2006 Sb. ze dne 25.května 2006,

kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel a některé další zákony

Zákon č. 342/2006 Sb., ze dne 25.května 2006,

kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel a některé další zákony

   Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

 

Změna zákona o evidenci obyvatel

 

   Čl.I

 

   Zákon  č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně   některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění zákona č. 2/2002   Sb.,  zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 501/2004   Sb.,  zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 68/2006 Sb., zákona č. 115/2006   Sb. a zákona č. 161/2006 Sb., se mění takto:

 

   1. V § 3 odst. 3 se na konci textu písmene o) doplňují slova " ; údaj o   stupni osvojení se vede jako blokovaný údaj14a)".

 

   2.  V  §  3 odst. 4 se čárka na konci písmene d) nahrazuje středníkem a   doplňují  se  slova  "v  případě,  že se cizinec narodil na území České   republiky, uvádí se místo a okres narození,".

 

   3.  V  §  3  odst.  4  písm. i) se slova "datum zrušení údaje o pobytu"   nahrazují slovy "datum ukončení pobytu".

 

   4. V § 3 odst. 4 se na konci textu písmene p) doplňují slova " ; údaj o   stupni osvojení se vede jako blokovaný údaj14a)".

 

   5. V § 3 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

 

   "(5)   Ministerstvo   je   uživatelem5)   veškerých  údajů  vedených  v   informačním  systému  evidence obyvatel, pokud je to nezbytné pro výkon   jeho působnosti.".

 

   Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 6 a 7.

 

   6. V § 3 se doplňuje odstavec 8, který zní:

 

   "(8)  V informačním systému se při zpracování údajů podle § 3a až 5 a §   8  odst.  2  vedou rovněž záznamy o přístupech do informačního systému,   které obsahují:

 

   a) přidělené uživatelské jméno zpracovatele údajů,

 

   b) den, měsíc, rok a čas zpracování,

 

   c) rodné číslo obyvatele, jehož údaje jsou poskytovány, nebo jiný údaj,   který  je pro vyhledání tohoto obyvatele rozhodující, přičemž vyhledání   příslušného  obyvatele  se  uskuteční prostřednictvím dalších obyvatel,   pro něž je rozhodující údaj společný,

 

   d) důvod a konkrétní účel přístupu do informačního systému.".

 

   7.  V  §  3a odst. 1 větě druhé se slova "Krajský úřad" nahrazují slovy   "Kraj a krajský úřad".

 

   8. V § 3a odst. 1 se věta třetí nahrazuje větou "Kraj a krajský úřad je   uživatelem  údajů o těchto obyvatelích v rozsahu údajů uvedených v § 3,   s  výjimkou  údajů  podle § 3 odst. 3 písm. o) a p) a podle § 3 odst. 4   písm.  p)  a  r),  nelze-li  záznam  o  poskytnutí  údajů  za  podmínek   stanovených tímto zákonem zpřístupnit; údaje, jichž je uživatelem, může   kraj  a  krajský  úřad  využívat, jen jsou-li nezbytné pro výkon jejich   působnosti.".

 

   9.  V  § 4 se věta třetí nahrazuje větou "Obecní úřad obce s rozšířenou   působností  je  uživatelem  údajů  o těchto obyvatelích v rozsahu údajů   uvedených  v  §  3,  s výjimkou údajů podle § 3 odst. 3 písm. o) a p) a   podle  §  3  odst.  4 písm. p) a r), nelze-li záznam o poskytnutí údajů   podle  tohoto  zákona  zpřístupnit;  údaje,  jichž  je uživatelem, může   obecní úřad obce s rozšířenou působností využívat, jen jsou-li nezbytné   pro výkon jeho působnosti.".

 

   10.  V  §  5  se  věta  druhá  nahrazuje větou "Obec a obecní úřad jsou   uživateli   údajů  z  informačního  systému  o  obyvatelích,  kteří  se   přihlásili  k  trvalému  pobytu  nebo  mají  podle  zvláštních právních   předpisů2),3)  povolen  pobyt  ve  správním obvodu příslušného obecního   úřadu, a to v rozsahu údajů uvedených v § 3, s výjimkou údajů podle § 3   odst.  3  písm.  o)  a  p)  a podle § 3 odst. 4 písm. p) a r), nelze-li   záznam o poskytnutí údajů podle tohoto zákona zpřístupnit; údaje, jichž   je  uživatelem,  může obec a obecní úřad využívat, jen jsou-li nezbytné   pro výkon jejich působnosti.".

 

   11.  V  §  6a  úvodní části ustanovení písmene a) se slova "obecní úřad   pověřený  vedením  matrik,  v  hlavním  městě  Praze úřad městské části   určený  Statutem  hlavního města Prahy, v územně členěných statutárních   městech úřad městského obvodu nebo úřad městské části určený statutem a   pro  území  vojenských  újezdů újezdní úřad (dále jen "matriční úřad")"   nahrazují slovy "matriční úřad^6a)".

 

   Poznámka pod čarou č. 6a zní:

   "6a)  §  2  odst. 1 písm. a) zákona č. 301/2000 Sb., ve znění zákona č.   320/2002 Sb.".

 

   12.  V  § 6a písm. a) bodě 4 se slova "datum a místo rozvodu" nahrazují   slovy "datum nabytí právní moci rozsudku o rozvodu a místo rozvodu".

   13. V § 6a písm. a) bod 5 zní:

 

   "5.  změna  jména,  popřípadě  jmen, nebo změna příjmení a datum zápisu   této změny do matriční knihy,".

 

   14.  V § 7 písm. c) se na konci textu bodu 5 doplňují slova "v případě,   že osvojiteli nebylo přiděleno rodné číslo, předávají se údaje o jménu,   popřípadě jménech, příjmení a datu narození osvojitele,".

 

   15. V § 8 se doplňují odstavce 7 až 10, které včetně poznámek pod čarou   č. 9a až 9d znějí:

 

   "(7)  V  případech,  kdy  byly  podle  odstavce 1 na základě zvláštního   právního  předpisu9a)  poskytnuty z informačního systému údaje nezbytné   pro zajišťování

 

   a) bezpečnosti státu,

 

   b) obrany,

 

   c) veřejné bezpečnosti,

 

   d) předcházení, vyšetřování, odhalování a stíhání trestných činů,

 

   e)  významného hospodářského nebo finančního zájmu České republiky nebo   Evropské unie včetně měnové, rozpočtové a daňové oblasti, nebo

 

   f)  ochrany  subjektu  údajů^9b) nebo práv a svobod druhých, a subjekt,   kterému  byly  tyto údaje poskytnuty, písemně prohlásí, že zpřístupnění   záznamu  o  poskytnutí  údajů  osobám  podle  odstavců 3 a 4 a krajským   úřadům,  obecním  úřadům obce s rozšířenou působností a ohlašovnám nebo   jiným  orgánům  veřejné moci by mohlo ohrozit zajištění některého účelu   uvedeného  v  písmenech  a) až f), nelze po dobu trvání tohoto ohrožení   záznam  o  poskytnutí údajů zpřístupnit, s výjimkou zpřístupnění tohoto   záznamu  orgánu  činnému  v  trestním  řízení,  jde-li  o  trestný  čin   související s účelem poskytnutí údajů, nebo orgánu vykonávajícímu dozor   nad  zpracováním osobních údajů podle zvláštního právního předpisu^9c).   Správce  informačního  systému  má  k tomuto záznamu o poskytnutí údajů   přístup  pouze  v  rozsahu  nezbytně  nutném  pro účely výkonu činnosti   správce podle zvláštního právního předpisu5).

 

   (8)  Subjekt,  kterému mají být údaje z informačního systému poskytnuty   podle odstavce 7, je povinen správci informačního systému oznámit údaje   umožňující   identifikaci   subjektu   a   identifikaci  fyzické  osoby   požadující  poskytnutí  údajů  jeho  jménem  a  dále  oznámit, kdy byla   ukončena  doba  trvání  ohrožení zajištění účelu uvedeného v odstavci 7   písm. a) až f).

 

   (9)  Prohlášení  a  oznámení  podle  odstavců 7 a 8 mohou být zaslána i   elektronickými prostředky.

 

   (10)  Ministerstvo  poskytuje  Ministerstvu zahraničních věcí na žádost   údaje z informačního systému o občanech, a to

 

   a)  jméno,  popřípadě  jména,  příjmení,  popřípadě jejich změna, rodné   příjmení,

 

   b) datum narození,

 

   c) adresa místa trvalého pobytu,

 

   d) státní občanství,

 

   e)  jméno,  popřípadě  jména, a příjmení a adresu místa trvalého pobytu   dítěte,  rodičů,  popřípadě jiného zákonného zástupce, a manžela, pokud   jsou tito v době poskytnutí údajů naživu,

 

   f)  k  zajištění  práv  občana,  který  se v zahraničí ocitl v ohrožení   života  nebo  zdraví  nebo  v situaci, která vinou přírodní katastrofy,   hromadného neštěstí nebo nepříznivé politické anebo humanitární situace   brání  v  jeho  návratu  do  vlasti,  kontaktování  s rodinou nebo jeho   vyhledání, popřípadě identifikaci v dané oblasti v zahraničí^9d).

 

   9a) Například zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění   pozdějších  předpisů,  zákon  č. 283/1991 Sb., zákon č. 555/1992 Sb., o   Vězeňské  službě,  ve  znění pozdějších předpisů, zákon č. 13/1993 Sb.,   zákon  č.  124/1992  Sb.,  o  Vojenské  policii,  ve  znění  pozdějších   předpisů, zákon č. 153/1994 Sb.

 

   9b) § 4 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb.

 

   9c) § 29 zákona č. 101/2000 Sb.

 

   9d)  Čl.  5  písm.  a)  a  e)  Vídeňské  úmluvy o konzulárních stycích,   vyhlášené pod č. 32/1969 Sb.".

 

   16. V § 8 se doplňuje odstavec 11, který zní:

 

   "(11) Ministerstvo poskytuje v elektronické podobě způsobem umožňujícím   dálkový   přístup   Ministerstvu   zahraničních  věcí  ČR  pro  potřeby   Česko-německého   fondu   budoucnosti   k   zajištění  odškodnění  osob   oprávněných  jako  oběti nucené a otrocké práce v průběhu druhé světové   války,  údaje z informačního systému evidence obyvatel o občanech České   republiky v rozsahu

 

   a)  jméno,  popřípadě  jména,  příjmení,  popřípadě jejich změna, rodné   příjmení,

 

   b) datum narození,

 

   c) adresa místa trvalého pobytu,

 

   d)  datum,  místo a okres úmrtí, jde-li o úmrtí občana mimo území České   republiky datum úmrtí a stát, na jehož území k úmrtí došlo,

 

   e)  jméno,  popřípadě  jména  a příjmení a adresa místa trvalého pobytu   manžela a dítěte, pokud jsou tito v době poskytnutí údajů naživu.".

 

   17.  V  §  8a  odst.  2  větě  druhé  se  slova  "rozhodne o odstranění   nesprávných  údajů  nebo údajů vedených mimo rámec podmínek stanovených   zvláštním  zákonem"  nahrazují  slovy  "zabezpečí  doplnění chybějících   údajů, odstranění nesprávných údajů nebo odstranění údajů vedených mimo   rámec podmínek stanovených zvláštním zákonem".

 

   18.  V  §  10  odst.  7  větě třetí se za slova "o změně místa trvalého   pobytu"  vkládají  slova  "spolu  s  údaji  o jménu, popřípadě jménech,   příjmení a datu narození občana,".

 

   19. V § 10 odst. 12 se před slovo "ohlašovně" vkládá slovo "písemně".

 

   20.  V  §  13b  odst. 7 se věta druhá nahrazuje větami "Výdejová místa,   vyjma  zvláštní  matriky,  předají  nejpozději  do  10  dnů po ukončení   kalendářního  měsíce  ministerstvu vyplněné sestavy zpracované za každý   příslušný   kalendářní   měsíc.  Zvláštní  matrika  předá  ministerstvu   vyplněné  sestavy  zpracované  v  příslušném kalendářním čtvrtletí vždy   nejpozději  do  10  dnů  po  ukončení  tohoto  kalendářního  čtvrtletí.   Vyplněné sestavy předávají výdejová místa ministerstvu ve formě, v jaké   jim sestavy poskytlo.".

 

   21. V § 14 písm. d) se za slova "právních předpisů,14b)" vkládají slova   "popřípadě  fyzickým osobám, pro které o přidělení rodného čísla požádá   Česká   správa   sociálního   zabezpečení   podle  zvláštního  právního   předpisu^14c),".

 

   Poznámka pod čarou č. 14c zní:

 

   "14c)  §  11a  odst. 5 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění   sociálního  zabezpečení,  ve  znění  zákona  č. 265/2002 Sb., zákona č.   53/2004  Sb. a zákona č. 342/2006 Sb.". Dosavadní poznámky pod čarou č.   14c  až  14g  se  označují  jako poznámky pod čarou č. 14d až 14h, a to   včetně odkazů na poznámky pod čarou.

 

   22.  V  §  16 se na konci textu písmene e) doplňují slova " , popřípadě   fyzické  osobě,  pro  kterou  o  přidělení rodného čísla požádala Česká   správa sociálního zabezpečení podle zvláštního právního předpisu^14c)".

 

   23. V § 17 odst. 2 písm. c) se slovo "nezrušitelnému" zrušuje.

 

   24. V § 17 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 až 5, které znějí:

 

   "(3)  Změna  rodného  čísla se neprovede v případech, kdy fyzická osoba   užívá namísto rodného čísla desetimístné nebo devítimístné číslo, které   podle  definice  rodného čísla uvedené v § 13 odst. 3 a 4 odpovídá datu   jejího  narození,  o  němž  však  vznikly  pochybnosti, že jeho číselná   podoba  byla  vytvořena  nesprávným  přepisem  rodného čísla provedeným   orgány  veřejné  moci  do  osobních a úředních dokladů a dalších listin   (dále jen "užívané číslo"), pokud

 

   a) fyzická osoba toto užívané číslo užívá po dobu delší než 20 let,

 

   b) neprokáže se, že užívané číslo je rodným číslem jiné fyzické osoby,

 

   c)  fyzická osoba písemně prohlásí, že nežádá provedení změny užívaného   čísla na nové rodné číslo.

 

   (4)  Ministerstvo  do  registru provede záznam o užívaném čísle fyzické   osoby  a  v případě, že užívané číslo je totožné s rodným číslem, které   je  v  sestavách  vedené  jako  dosud  nepřidělené, toto rodné číslo ze   sestav vyřadí.

 

   (5) Pokud se prokáže, že užívané číslo je shodné s rodným číslem, které   užívá jiná fyzická osoba, provede se u osoby uvedené v odstavci 3 změna   užívaného čísla podle odstavce 2 písm. b).".

 

   Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 6.

 

   25. V § 17a se na konci odstavce 3 doplňuje věta "Úředně ověřený podpis   žadatele  se  nevyžaduje,  podala-li  žádost  o přidělení rodného čísla   Česká správa sociálního zabezpečení podle § 16 písm. e).".

 

   26. V § 17a odstavec 4 zní:

 

   "(4)  K  žádosti  o  přidělení  rodného  čísla podle odstavce 2 připojí   žadatel doklad o datu a místě narození a státním občanství; je-li tento   doklad  vyhotoven v jiném než českém jazyce, přiloží k němu jeho úřední   překlad  do jazyka českého9). Je-li žadatelem o přidělení rodného čísla   Česká   správa   sociálního   zabezpečení   podle  zvláštního  právního   předpisu14c), nahrazuje úřední překlad dokladu podle věty první překlad   provedený   Českou   správou   sociálního   zabezpečení.  Česká  správa   sociálního  zabezpečení  připojí  k  žádosti  o přidělení rodného čísla   adresu pro doručování fyzické osoby, pro niž o rodné číslo žádá podle §   16 písm. e).".

 

   27. V § 17a se doplňuje odstavec 5, který zní:

 

   "(5)  Je-li žadatelem o přidělení rodného čísla Česká správa sociálního   zabezpečení    podle    zvláštního   právního   předpisu^14c),   doručí   ministerstvo  doklad  o  přiděleném rodném čísle fyzické osobě, pro niž   bylo  žádáno, a současně sdělí toto rodné číslo České správě sociálního   zabezpečení.".

 

   28. V § 17b se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

 

   "(2)   Součástí   žádosti  je  rovněž  kopie  občanského  průkazu  nebo   cestovního  dokladu žadatele o ověření a kopie rodného listu, popřípadě   jiný  doklad o datu, místě narození a státním občanství žadatele; je-li   tento  doklad  vyhotoven  v  jiném než českém jazyce, přiloží se k němu   jeho úřední překlad do českého jazyka9).".

 

   Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 3 až 5.

 

   29.  V § 17e odst. 2 se slova "lze uložit" nahrazují slovy "se uloží" a   slovo "pokutu" se nahrazuje slovem "pokuta".

 

   30. V § 17e odstavce 3 až 6 včetně poznámky pod čarou č. 14e znějí:

 

   "(3) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že   vynaložila  veškeré  úsilí,  které  bylo  možno požadovat, aby porušení   právní povinnosti zabránila.

 

   (4)  Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti   správního  deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a   k okolnostem, za nichž byl spáchán.

 

   (5)  Odpovědnost  právnické  osoby  za  správní delikt zaniká, jestliže   správní  orgán  o  něm  nezahájil řízení do 2 let ode dne, kdy se o něm   dozvěděl, nejpozději však do 5 let ode dne, kdy byl spáchán.

 

   (6) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává Úřad   pro ochranu osobních údajů^14e) (dále jen "Úřad").

 

   14e)  §  29 odst. 1 písm. f) zákona č. 101/2000 Sb., ve znění zákona č.   517/2002 Sb.".

 

   31.  V  §  17e  se  doplňují odstavce 7 až 9, které včetně poznámek pod   čarou č. 14f a 14g znějí:

 

   "(7)  Na  odpovědnost  za  jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické   osoby^14f)  nebo  v  přímé  souvislosti  s  ním, se vztahují ustanovení   tohoto zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

 

   (8)  Pokuty vybírá a vymáhá místně příslušný celní úřad. Příjem z pokut   je příjmem státního rozpočtu.

 

   (9)  Při  vybírání  a  vymáhání  uložených  pokut  se  postupuje  podle   zvláštního právního předpisu^14g).

 

   14f) § 2 odst. 2 obchodního zákoníku.

 

   14g)  Zákon  č.  337/1992  Sb.,  o  správě  daní  a  poplatků, ve znění   pozdějších předpisů.".

 

   32. § 17f se zrušuje.

 

   33.  V  §  18  se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se   odstavec 2, který zní:

 

   "(2)  O  úkonech  souvisejících s ohlášením změny místa trvalého pobytu   podle § 10 odst. 4 až 11 se uskuteční záznam na přihlašovacím lístku.".

 

   34.  Za  § 22a se vkládají nové § 22b až 22d, které včetně poznámek pod   čarou č. 19a až 19c znějí:

 

   "§ 22b

 

   Ministerstvo,  krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností   a  ohlašovny  mohou  při  výkonu  státní  správy  podle  tohoto  zákona   pořizovat kopie občanských průkazů a cestovních dokladů^19a).

 

§ 22c

 

   Česká  správa  sociálního zabezpečení poskytuje ministerstvu na základě   písemné  žádosti  pro  účely výkonu státní správy podle tohoto zákona z   registru  pojištěnců^19b),  popřípadě  z  jiných  evidencí nebo spisové   dokumentace,   sloužících  k  plnění  jejích  úkolů,  v  listinné  nebo   elektronické  podobě,  tyto  údaje  o osobách narozených před 1. lednem   1969:

 

   a) jméno, popřípadě jména, a současné příjmení,

 

   b) rodné a všechna další příjmení předcházející současnému příjmení,

 

   c) datum a místo narození,

 

   d) rodné číslo.

 

§ 22d

 

   Jsou-li  v informačním systému vedeny o obyvatelích, popřípadě o jiných   fyzických  osobách,  údaje  o  jménu,  popřípadě  jménech,  a příjmení,   zpracovávají  se  tyto  údaje  v  písmenné  podobě  uvedené v matričním   dokladu  občana^19c),  popřípadě  v písmenné podobě uvedené v cestovním   dokladu,  v  průkazu  nebo v potvrzení cizince vydaném podle zvláštního   právního   předpisu2),3).  V  případě,  že  v  písmenné  podobě  jména,   popřípadě  jmen, a příjmení dojde v průběhu zpracovávání těchto údajů v   informačním systému k jakékoliv změně v jejich přepisu, přechýlení nebo   v  doslovném  písmenném přepisu, oproti tvaru, který je uveden v těchto   dokladech, vede se v informačním systému údaj podle posledního platného   aktuálního stavu písmenného tvaru a současně se jako historické údaje k   příslušné  fyzické osobě uchovávají také veškeré předcházející jazykové   nebo gramatické podoby jejich jména, popřípadě jmen, a příjmení.

 

   19a)  §  2  odst.  5 zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve   znění  zákona  č.  559/2004  Sb.  § 2 odst. 3 zákona č. 329/1999 Sb., o   cestovních  dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České   republiky,  (zákon o cestovních dokladech), ve znění zákona č. 559/2004   Sb.

 

   19b) § 16c zákona č. 582/1991 Sb., ve znění zákona č. 501/2004 Sb.

 

   19c)  §  24  zákona  č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o   změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb. a   zákona č. 578/2002 Sb.".

 

   35. Za § 23 se vkládá nový § 23a, který včetně poznámky pod čarou č. 21   zní:

 

   "§ 23a

 

   Ministerstvo  využívá  pro  plnění  úkolů  správce informačního systému   údaje  vedené  v  informačních  systémech  provozovaných  policií^21) o   cizincích  s  povolením  k  pobytu  na  území  České  republiky, a to v   elektronické  podobě  způsobem  umožňujícím  dálkový  přístup v rozsahu   uvedeném v § 3 odst. 4.

 

   21)  §  158  odst.  1  písm.  b) až e) zákona č. 326/1999 Sb., ve znění   zákona č. 217/2002 Sb.".

 

ČÁST DRUHÁ

 

Změna  zákona  o  úpravě  některých  nároků  a  závazků  souvisících se

sjednocením Zakarpatské Ukrajiny s Ukrajinskou sovětskou socialistickou

republikou

 

   Čl.II

 

   V   zákoně  č.  42/1958  Sb.,  o  úpravě  některých  nároků  a  závazků   souvisících se sjednocením Zakarpatské Ukrajiny s Ukrajinskou sovětskou   socialistickou  republikou,  se  za  § 4 vkládá nový § 4a, který včetně   poznámek pod čarou č. 1 a 2 zní:

 

   "§ 4a

 

   (1) Ministerstvo vnitra poskytuje Ministerstvu financí pro účely řízení   o  náhradách  fyzickým  osobám  uvedeným  v  §  1 a § 2 odst. 2 údaje z   informačního  systému  evidence  obyvatel^1)  o státních občanech České   republiky^2),  a  to v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový   přístup.

 

   (2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 jsou

 

   a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

 

   b) datum narození,

 

   c) místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, místo a   stát, na jehož území se narodil,

 

   d) rodné číslo,

 

   e) státní občanství, popřípadě více státních občanství,

 

   f)  adresa  místa  trvalého  pobytu,  včetně  předchozích  adres  místa   trvalého pobytu,

 

   g)  počátek  trvalého  pobytu,  popřípadě  datum  zrušení údaje o místu   trvalého  pobytu  nebo  datum  ukončení  trvalého pobytu na území České   republiky,

 

   h) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

 

   i) datum, místo a okres úmrtí,

 

   j)  den,  který  byl  v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden   jako den úmrtí.

 

   (3)  Z  poskytovaných  údajů  lze  v konkrétním případě použít vždy jen   takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.

 

   1)  Zákon  č.  133/2000  Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o   změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších   předpisů.

 

   2)  Zákon  č.  40/1993  Sb.,  o nabývání a pozbývání státního občanství   České republiky, ve znění pozdějších předpisů.".

 

ČÁST TŘETÍ

 

Změna zákona o péči o zdraví lidu

 

   Čl.III

 

   V  zákoně  č.  20/1966  Sb.,  o  péči o zdraví lidu, ve znění zákona č.   210/1990 Sb., zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 548/1991 Sb., zákona č.   550/1991  Sb., zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 15/1993 Sb., zákona č.   161/1993  Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 60/1995 Sb., zákona č.   206/1996  Sb.,  zákona č. 14/1997 Sb., zákona č. 79/1997 Sb., zákona č.   110/1997  Sb., zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č.   71/2000  Sb., zákona č. 123/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č.   149/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 164/2001 Sb., zákona č.   260/2001 Sb., zákona č. 285/2002 Sb., zákona č. 290/2002 Sb., zákona č.   320/2002 Sb., zákona č. 130/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č.   356/2003  Sb.,  zákona č. 37/2004 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č.   121/2004 Sb., zákona č. 156/2004 Sb., zákona č. 422/2004 Sb., zákona č.   436/2004 Sb., zákona č. 379/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č.   109/2006  Sb. a zákona č. 115/2006 Sb., se za § 67f vkládají nové § 67g   až 67i, které včetně poznámek pod čarou č. 11c až 11f znějí:

 

   "§ 67g

 

   (1)  Ministerstvo vnitra poskytuje Ministerstvu zdravotnictví pro výkon   působnosti  v  oblasti  ochrany  veřejného  zdraví^11c)  z informačního   systému evidence obyvatel^11d) údaje o obyvatelích, a to v elektronické   podobě  způsobem  umožňujícím  dálkový  přístup;  obyvatelem  se rozumí   fyzická osoba podle zvláštního právního předpisu^11e).

 

   (2)  Ministerstvo  vnitra dále poskytuje Ministerstvu zdravotnictví pro   výkon  působnosti  v  oblasti  ochrany veřejného zdraví^11c) z registru   rodných  čísel^11f)  údaje  o  fyzických osobách, kterým bylo přiděleno   rodné  číslo,  avšak  nejsou  uvedeny  v  odstavci 1. Pokud to umožňuje   technický  stav  registru  rodných čísel, poskytují se údaje podle věty   první pouze v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 

   (3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 jsou údaje o

 

   a) státních občanech České republiky

 

   1.  jméno,  popřípadě  jména,  příjmení,  případně  jejich změna, rodné   příjmení,

 

   2. datum narození,

 

   3. pohlaví a jeho změna,

 

   4. místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, místo a   stát, kde se občan narodil,

 

   5. rodné číslo,

 

   6. státní občanství,

 

   7.  adresa  místa  trvalého  pobytu,  včetně  předchozích  adres  místa   trvalého pobytu,

 

   8.  počátek  trvalého  pobytu,  popřípadě  datum  zrušení údaje o místu   trvalého  pobytu  nebo  datum  ukončení  trvalého pobytu na území České   republiky,

 

   9. zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

 

   10.  rodné  číslo  otce,  matky, popřípadě jiného zákonného zástupce; v   případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá rodné číslo,   jeho jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,

 

   11. rodinný stav, datum jeho změny a místo uzavření manželství,

 

   12.  rodné  číslo manžela; je-li manželem cizinec, který nemá přiděleno   rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení manžela a datum jeho   narození,

 

   13. rodné číslo dítěte,

 

   14. osvojení dítěte,

 

   15.  datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České   republiky, datum a stát, na jehož území k úmrtí došlo,

 

   16.  den,  který  byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden   jako den úmrtí;

 

   b) cizincích, kteří jsou obyvateli,

 

   1. jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich změna, rodné příjmení,

 

   2. datum narození,

 

   3. pohlaví a jeho změna,

 

   4. místo a stát, kde se cizinec narodil,

 

   5. rodné číslo,

 

   6. státní občanství,

 

   7. druh a adresa místa pobytu,

 

   8. číslo a platnost povolení k pobytu,

 

   9. počátek pobytu, případně datum ukončení pobytu,

 

   10. zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

 

   11.  správní  vyhoštění  a  doba, po kterou není umožněn vstup na území

   České republiky,

 

   12.  rodinný  stav,  datum  a místo jeho změny, jméno, popřípadě jména,   příjmení manžela, rodné číslo nebo datum narození,

 

   13.  jméno,  popřípadě  jména, příjmení dítěte, pokud je dítě cizincem,   který  je  obyvatelem,  a  jeho  rodné číslo; v případě, že rodné číslo   nebylo přiděleno, datum narození,

 

   14.  jméno,  popřípadě  jména,  příjmení  otce, matky, popřípadě jiného   zákonného  zástupce, pokud jsou cizinci, kteří jsou obyvateli, a jejich   rodné  číslo;  v  případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce   nemá  rodné  číslo,  jeho  jméno,  popřípadě  jména,  příjmení  a datum   narození,

 

   15.  vyhoštění  a  doba,  po  kterou  není umožněn vstup na území České   republiky,

 

   16.  datum,  místo  a  okres  úmrtí;  jde-li  o  úmrtí mimo území České   republiky, stát, na jehož území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,

 

   17.  den,  který  byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden   jako den úmrtí.

 

   (4) Poskytovanými údaji podle odstavce 2 jsou

 

   a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení,

 

   b) rodné číslo,

 

   c) v případě změny rodného čísla původní rodné číslo,

 

   d) den, měsíc a rok narození,

 

   e)  místo  a okres narození, u fyzické osoby narozené v cizině stát, na   jehož území se narodila.

 

   (5)  Z  poskytovaných  údajů  lze  v konkrétním případě použít vždy jen   takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.

 

§ 67h

 

   (1) Ministerstvo vnitra, krajské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou   působností poskytují zdravotnickému zařízení poskytujícímu ústavní péči   v  písemné  podobě  nebo  v  elektronické podobě na nosiči informací na   základě  jeho  žádosti  údaje z informačního systému evidence obyvatel,   jestliže zdravotnické zařízení nemůže zjistit

 

   a)  adresu  místa  trvalého  pobytu zemřelého pacienta nebo pacienta, u   něhož sdělení tohoto údaje neumožňuje jeho zdravotní stav,

 

   b)  adresu  místa trvalého pobytu pacienta, kterému je třeba poskytnout   informaci   týkající   se   jeho   zdravotního  stavu,  jejímž  včasným   neposkytnutím může dojít k ohrožení nebo poškození zdraví pacienta nebo   ohrožení zdraví jiných osob,

 

   c)  adresu  místa trvalého pobytu žijícího manžela nebo žijícího dítěte   pacienta uvedeného v písmenu b),

 

   d)  adresu  místa trvalého pobytu zákonného zástupce pacienta, který je   nezletilou  osobou nebo osobou zbavenou způsobilosti k právním úkonům a   který  s  ohledem  na  svůj zdravotní stav nebo věk není schopen sdělit   údaje   potřebné   k  vyhledání  zákonného  zástupce,  anebo  zemřelého   pacienta, který byl nezletilou osobou nebo osobou zbavenou způsobilosti   k právním úkonům.

 

   (2) Žádost podle odstavce 1 obsahuje

 

   a) identifikační údaje zdravotnického zařízení,

 

   b)  identifikační údaje zdravotnického pracovníka oprávněného zjišťovat   údaje  z  informačního systému evidence obyvatel, a to jméno, popřípadě   jména, příjmení a jeho pracovní zařazení ve zdravotnickém zařízení,

 

   c)   rodné   číslo   pacienta   nebo   zemřelého  pacienta,  a  není-li   zdravotnickému zařízení známo, jiné identifikační údaje, zejména jméno,   popřípadě jména, příjmení a datum narození,

 

   d)  rodné  číslo  manžela,  dětí  nebo zákonných zástupců pacienta nebo   zemřelého  pacienta,  a  není-li  zdravotnickému  zařízení  známo, jiné   identifikační  údaje  těchto  osob,  zejména  jméno,  popřípadě  jména,   příjmení a datum narození.

 

 

 

§ 67i

 

   (1)  Ministerstvo vnitra poskytuje Ministerstvu zdravotnictví pro výkon   státní správy v oblasti zajištění Národního zdravotnického informačního   systému z informačního systému evidence obyvatel údaje o obyvatelích, a   to v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 

   (2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 jsou

 

   a) jméno, popřípadě jména, příjmení,

 

   b) rodné číslo,

 

   c) datum narození,

 

   d) adresa místa pobytu.

 

   (3)  Z  poskytovaných  údajů  lze  v konkrétním případě použít vždy jen   takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.

 

   11c)  Například  zákon  č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve   znění pozdějších předpisů.

 

   11d)  Zákon  č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o   změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších   předpisů.

 

   11e) § 1 zákona č. 133/2000 Sb., ve znění zákona č. 53/2004 Sb.

 

   11f) § 13b zákona č. 133/2000 Sb., ve znění zákona č. 53/2004 Sb.".

 

ČÁST ČTVRTÁ

 

Změna zákona o ochraně veřejného zdraví

 

   Čl.IV

 

   V  zákoně  č.  258/2000  Sb.,  o  ochraně  veřejného  zdraví  a o změně   některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 254/2001 Sb., zákona   č.  274/2001  Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona   č.  86/2002 Sb., zákona č. 120/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona   č. 274/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona   č. 167/2004 Sb., zákona č. 326/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona   č. 125/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona   č. 392/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 59/2006 Sb. a zákona   č.  74/2006  Sb.,  se za § 47a vkládá nový § 47b, který včetně poznámek   pod čarou č. 36a až 36c zní:

 

   "§ 47b

 

   (1) Krajské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností poskytují   zdravotnickým  zařízením,  oprávněným provádět pravidelná nebo zvláštní   očkování  podle § 47a, na základě jejich žádosti z informačního systému   evidence obyvatel^36a) údaje o obyvatelích, kteří jsou povinni podrobit   se  očkování  (§ 46 odst. 1), a to v písemné podobě nebo v elektronické   podobě  na  nosiči  informací; obyvatelem se rozumí fyzická osoba podle   zvláštního právního předpisu^36b).

 

   (2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 jsou údaje o

 

   a) státních občanech České republiky^36c)

 

   1.  jméno,  popřípadě  jména,  příjmení,  případně  jejich změna, rodné   příjmení,

 

   2. rodné číslo,

 

   3. adresa místa trvalého pobytu,

 

   4.  počátek  trvalého  pobytu,  popřípadě  datum  zrušení údaje o místu   trvalého  pobytu  nebo  datum  ukončení  trvalého pobytu na území České   republiky,

 

   b) cizincích, kteří jsou obyvateli,

 

   1. jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich změna, rodné příjmení,

 

   2. rodné číslo,

 

   3. státní občanství, popřípadě více státních občanství,

 

   4. druh a adresa místa pobytu,

 

   5. počátek pobytu, případně datum ukončení pobytu.

 

   (3)  Z  poskytovaných  údajů  lze  v konkrétním případě použít vždy jen   takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.

 

   36a)  Zákon  č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o   změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších   předpisů.

 

   36b) § 1 zákona č. 133/2000 Sb., ve znění zákona č. 53/2004 Sb.

 

   36c)  Zákon  č.  40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství   České republiky, ve znění pozdějších předpisů.".

 

ČÁST PÁTÁ

 

Změna zákona o Státním fondu kultury

 

   Čl.V

 

   V  zákoně  č. 239/1992 Sb., o Státním fondu kultury České republiky, ve   znění  zákona č. 482/2004 Sb., se za § 6 vkládá nový § 6a, který včetně   poznámek pod čarou č. 2a a 2b zní:

 

   "§ 6a

 

   (1)  Ministerstvo  vnitra  poskytuje  Ministerstvu  kultury  pro  výkon   činností  správce  Fondu  na  vyžádání  z informačního systému evidence   obyvatel^2a) údaje o fyzických osobách, které byly obyvateli a současně   zemřelí  autoři, popřípadě nositelé těchto autorských majetkových práv;   obyvatelem   se   rozumí   fyzická   osoba  podle  zvláštního  právního   předpisu^2b).  Údaje  jsou  poskytovány  v elektronické podobě způsobem   umožňujícím dálkový přístup.

 

   (2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 jsou

 

   a) jméno, případně jména, příjmení, rodné příjmení,

 

   b) datum narození,

 

   c) rodné číslo,

 

   d) adresa místa pobytu, včetně předchozích adres místa pobytu,

 

   e) datum, místo úmrtí a adresu posledního místa trvalého pobytu; jde-li   o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož území k úmrtí došlo,

 

   f)  den,  který  byl  v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden   jako den úmrtí.

 

   (3) Krajské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností poskytují   z  informačního  systému  evidence  obyvatel správci Fondu pro dosažení   účelu  podle  odstavce  1  a  dále  pro ověřování údajů o žadatelích ve   smyslu § 9 údaje v rozsahu uvedeném v odstavci 2.

 

   (4)  Z  poskytovaných  údajů  lze  v konkrétním případě použít vždy jen   takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.

 

   2a)  Zákon  č.  133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o   změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších   předpisů.

 

   2b) § 1 zákona č. 133/2000 Sb., ve znění zákona č. 53/2004 Sb.".

 

 

 

ČÁST ŠESTÁ

 

Změna zákona o Státním fondu České republiky pro podporu a rozvoj české

kinematografie

 

   Čl.VI

 

   V zákoně č. 241/1992 Sb., o Státním fondu České republiky pro podporu a   rozvoj  české  kinematografie, ve znění zákona č. 273/1993 Sb. a zákona   č.  482/2004 Sb., se za § 6 vkládá nový § 6a, který včetně poznámek pod   čarou č. 2a a 2b zní:

 

   "§ 6a

 

   (1)  Ministerstvo  vnitra  poskytuje  Ministerstvu  kultury  pro  výkon   činností  správce  Fondu  na  vyžádání  z informačního systému evidence   obyvatel^2a) údaje o fyzických osobách, které byly obyvateli a současně   zemřelí  autoři,  případně nositelé těchto autorských majetkových práv;   obyvatelem   se   rozumí   fyzická   osoba  podle  zvláštního  právního   předpisu^2b).  Údaje  jsou  poskytovány  v elektronické podobě způsobem   umožňujícím dálkový přístup.

 

   (2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 jsou

 

   a) jméno, případně jména, příjmení, rodné příjmení,

 

   b) datum narození,

 

   c) rodné číslo,

 

   d) adresa místa pobytu, včetně předchozích adres místa pobytu,

 

   e) datum, místo úmrtí a adresu posledního místa trvalého pobytu; jde-li   o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož území k úmrtí došlo,

 

   f)  den,  který  byl  v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden   jako den úmrtí.

 

   (3) Krajské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností poskytují   z  informačního  systému  evidence  obyvatel správci Fondu pro dosažení   účelu  podle  odstavce  1  a  dále  pro ověřování údajů o žadatelích ve   smyslu § 10 údaje v rozsahu uvedeném v odstavci 2.

 

   (4)  Z  poskytovaných  údajů  lze  v konkrétním případě použít vždy jen   takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.

 

   2a)  Zákon  č.  133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o   změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších   předpisů.

 

   2b) § 1 zákona č. 133/2000 Sb., ve znění zákona č. 53/2004 Sb.".

 

ČÁST SEDMÁ

 

Změna celního zákona

 

   Čl.VII

 

   V  zákoně  č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona č. 35/1993 Sb.,   zákona  č. 113/1997 Sb., zákona č. 63/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb.,   zákona  č.  265/2001 Sb., zákona č. 1/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb.,   zákona č. 322/2003 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb.,   zákona č. 187/2004 Sb. a zákona č. 79/2006 Sb., se za § 51a vkládá nový   § 51b, který včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 7g až 7i zní:

 

   "§ 51b

 

   Poskytování údajů z informačního systému evidence obyvatel

 

   (1)  Ministerstvo  vnitra poskytuje celním orgánům pro výkon působnosti   podle  tohoto zákona z informačního systému evidence obyvatel^7g) údaje   o  obyvatelích, a to v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový   přístup;  obyvatelem  se rozumí fyzická osoba podle zvláštního právního   předpisu^7h).

 

   (2)  Ministerstvo  vnitra  dále  poskytuje  celním  orgánům  pro  výkon   působnosti  podle  tohoto  zákona  z registru rodných čísel^7i) údaje o   fyzických  osobách,  kterým  bylo  přiděleno  rodné číslo, avšak nejsou   uvedeny v odstavci 1. Pokud to umožňuje technický stav registru rodných   čísel,  poskytují se údaje podle věty první pouze v elektronické podobě   způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 

   (3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 jsou údaje o

 

   a) státních občanech České republiky

 

   1.  jméno,  popřípadě  jména,  příjmení,  případně  jejich změna, rodné   příjmení,

 

   2. datum narození,

 

   3. pohlaví a jeho změna,

 

   4. místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, místo a   stát, kde se občan narodil,

 

   5. rodné číslo,

 

   6. státní občanství,

 

   7.  adresa  místa  trvalého  pobytu,  včetně  předchozích  adres  místa   trvalého pobytu,

 

   8.  počátek  trvalého  pobytu,  popřípadě  datum  zrušení údaje o místu   trvalého  pobytu  nebo  datum  ukončení  trvalého pobytu na území České   republiky,

 

   9. zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

 

   10. zákaz pobytu, místo zákazu pobytu a doba jeho trvání,

 

   11.  rodné  číslo  otce,  matky, popřípadě jiného zákonného zástupce; v   případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá rodné číslo,   jeho jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,

 

   12. rodinný stav, datum jeho změny a místo uzavření manželství,

 

   13.  rodné  číslo manžela; je-li manželem cizinec, který nemá přiděleno   rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení manžela a datum jeho   narození,

 

   14. rodné číslo dítěte,

 

   15. osvojení dítěte,

 

   16.  datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České   republiky, datum a stát, na jehož území k úmrtí došlo,

 

   17.  den,  který  byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden   jako den úmrtí,

 

   b) cizincích, kteří jsou obyvateli,

 

   1. jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich změna, rodné příjmení,

 

   2. datum narození,

 

   3. pohlaví a jeho změna,

 

   4. místo a stát, kde se cizinec narodil,

 

   5. rodné číslo,

 

   6. státní občanství,

 

   7. druh a adresa místa pobytu,

 

   8. číslo a platnost povolení k pobytu,

 

   9. počátek pobytu, případně datum ukončení pobytu,

 

   10. zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

 

   11.  správní  vyhoštění  a  doba, po kterou není umožněn vstup na území   České republiky,

 

   12.  vyhoštění  a  doba,  po  kterou  není umožněn vstup na území České   republiky,

 

   13.  rodinný  stav,  datum  a místo jeho změny, jméno, popřípadě jména,   příjmení manžela, rodné číslo nebo datum narození,

 

   14. jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte, rodné číslo, pokud je dítě   obyvatelem; v případě, že rodné číslo nebylo přiděleno, datum narození,

 

   15.  jméno,  popřípadě  jména,  příjmení  otce, matky, popřípadě jiného   zákonného  zástupce,  jejich  rodné  číslo,  pokud  jsou  obyvateli;  v   případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá rodné číslo,   jeho jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,

 

   16.  datum,  místo  a  okres  úmrtí;  jde-li  o  úmrtí mimo území České   republiky, stát, na jehož území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,

 

   17.  den,  který  byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden   jako den úmrtí.

 

   (4) Poskytovanými údaji podle odstavce 2 jsou

 

   a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení,

 

   b) rodné číslo,

 

   c) v případě změny rodného čísla původní rodné číslo,

 

   d) den, měsíc a rok narození,

 

   e)  místo  a okres narození, u fyzické osoby narozené v cizině stát, na   jehož území se narodila.

 

   (5)  Z  poskytovaných  údajů  lze  v konkrétním případě použít vždy jen   takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.

 

   7g)  Zákon  č.  133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o   změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších   předpisů.

 

   7h) § 1 zákona č. 133/2000 Sb., ve znění zákona č. 53/2004 Sb.

 

   7i) § 13b zákona č. 133/2000 Sb., ve znění zákona č. 53/2004 Sb.".

 

ČÁST OSMÁ

 

Změna zákona o Komisi pro cenné papíry

 

   Čl.VIII

 

   V zákoně č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění   dalších zákonů, ve znění zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb.,   zákona č. 370/2000 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 257/2004 Sb.,   zákona  č. 626/2004 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb.,   zákona č. 57/2006 Sb. a zákona č. 70/2006 Sb., se za § 13 vkládá nový §   13a, který včetně poznámek pod čarou č. 20a až 20c zní:

 

   "§ 13a

 

   (1)  Ministerstvo  vnitra  poskytuje  Komisi pro výkon působnosti podle   tohoto zákona na základě žádosti Komise z informačního systému evidence   obyvatel^20a)  údaje  o obyvatelích; obyvatelem se rozumí fyzická osoba   podle zvláštního právního předpisu^20b).

 

   (2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 jsou údaje o

 

   a) státních občanech České republiky^20c)

 

   1. jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

 

   2. datum narození,

 

   3. rodné číslo,

 

   4. adresa místa trvalého pobytu,

 

   b) cizincích, kteří jsou obyvateli,

 

   1. jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

 

   2. datum narození,

 

   3. státní občanství, popřípadě více státních občanství,

 

   4. druh a adresa místa pobytu,

 

   5. začátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu.

 

   (3)  Z  poskytovaných  údajů  lze  v konkrétním případě použít vždy jen   takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.

 

   20a)  Zákon  č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o   změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších   předpisů.

 

   20b) § 1 zákona č. 133/2000 Sb., ve znění zákona č. 53/2004 Sb.

 

   20c)  Zákon  č.  40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství   České republiky, ve znění pozdějších předpisů.".

 

ČÁST DEVÁTÁ

 

Změna zákona o zmírnění následků některých majetkových křivd

 

   Čl.IX

 

   V  zákoně  č.  403/1990  Sb., o zmírnění následků některých majetkových   křivd,  ve znění zákona č. 458/1990 Sb., zákona č. 528/1990 Sb., zákona   č.  137/1991  Sb.,  zákona  č.  264/1992  Sb., zákona č. 115/1994 Sb. a   zákona  č.  320/2002  Sb.,  se za § 23b vkládá nový § 23c, který včetně   poznámek pod čarou č. 7 a 8 zní:

 

   "§ 23c

 

   (1) Ministerstvo vnitra poskytuje pro účely ověřování údajů o fyzických   osobách,  které  jsou  účastníky  restitučního  řízení  a současně jsou   státními  občany  České  republiky^7),  Ministerstvu  financí  údaje  z   informačního  systému  evidence obyvatel^8), a to v elektronické podobě   způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 

   (2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 jsou

 

   a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

 

   b) datum narození,

 

   c) rodné číslo,

 

   d) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

 

   e) datum, místo a okres úmrtí,

 

   f)  den,  který  byl  v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden   jako den úmrtí.

 

   (3)  Z  poskytovaných  údajů  lze  v konkrétním případě použít vždy jen   takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.

 

   7)  Zákon  č.  40/1993  Sb.,  o nabývání a pozbývání státního občanství   České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

 

   8)  Zákon  č.  133/2000  Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o   změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších   předpisů.".

 

 

ČÁST DESÁTÁ

 

Změna zákona o stavebním spoření

 

   Čl.X

 

   Zákon  č.  96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního   spoření  a  o  doplnění  zákona  České  národní rady č. 586/1992 Sb., o   daních  z  příjmů,  ve  znění zákona č. 35/1993 Sb., ve znění zákona č.   83/1995 Sb., zákona č. 423/2003 Sb., zákona č. 292/2005 Sb. a zákona č.   161/2006 Sb., se mění takto:

 

   1. V § 15 odstavec 2 včetně poznámek pod čarou č. 10d až 10f zní:

 

   "(2)  Ministerstvo  vnitra  poskytuje  pro  výkon státní kontroly podle   zvláštního   právního  předpisu  ministerstvu  z  informačního  systému   evidence obyvatel údaje^10d) o

 

   a) státních občanech České republiky^10e)

 

   1. jméno, popřípadě jména a příjmení, rodné příjmení,

 

   2. datum narození,

 

   3. rodné číslo,

 

   4. adresa místa trvalého pobytu,

 

   5.  počátek  trvalého  pobytu,  popřípadě  datum  zrušení údaje o místu   trvalého  pobytu  nebo  datum  ukončení  trvalého pobytu na území České   republiky,

 

   6. rodinný stav, datum a místo uzavření manželství,

 

   7.  rodné  číslo dítěte; je-li dítě cizinec, který nemá přidělené rodné   číslo,  poskytuje  se  jméno,  popřípadě jména, příjmení dítěte a datum   jeho narození,

 

   8. datum, místo a okres úmrtí,

 

   9.  den,  který  byl  v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden   jako den úmrtí,

 

   b) cizincích, kteří jsou obyvateli,

 

   1. jméno, popřípadě jména a příjmení, rodné příjmení,

 

   2. datum narození,

 

   3. rodné číslo,

 

   4. státní občanství, popřípadě více státních občanství,

 

   5. druh a adresa místa pobytu,

 

   6. číslo a platnost povolení k pobytu,

 

   7. počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu,

 

   8. jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte, pokud je obyvatelem^10e), a   jeho  rodné  číslo;  v případě, že dítěti nebylo rodné číslo přiděleno,   poskytuje se jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,

   9. datum, místo a okres úmrtí,

 

   10.  den,  který  byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden   jako den úmrtí,

 

   a  to  v  elektronické  podobě  způsobem  umožňujícím  dálkový přístup.   Obyvatelem   se   rozumí   fyzická   osoba  podle  zvláštního  právního   předpisu^10f).

 

   10d)  Zákon  č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o   změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších   předpisů.

 

   10e)  Zákon  č.  40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství   České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

 

   10f) § 1 zákona č. 133/2000 Sb., ve znění zákona č. 53/2004 Sb.".

 

   2. V § 15 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

 

   "(3)  Z  poskytovaných  údajů  lze v konkrétním případě použít vždy jen   takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.".

 

   Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 4 až 7.

 

ČÁST JEDENÁCTÁ

 

Změna zákona o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách

některých zákonů souvisejících s jeho zavedením

 

   Čl.XI

 

   V  §  46  zákona  č.  42/1994  Sb., o penzijním připojištění se státním   příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením,   ve  znění  zákona  č.  170/1999  Sb.,  zákona č. 36/2004 Sb., zákona č.   377/2005  Sb.  a  zákona  č.  57/2006 Sb., se za odstavec 3 vkládá nový   odstavec 4, který zní:

 

   "(4)  Z  poskytovaných  údajů  uvedených  v odstavci 3 lze v konkrétním   případě  použít  vždy  jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění   daného úkolu.".

 

   Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

 

ČÁST DVANÁCTÁ

 

Změna  zákona  o majetku České republiky a jejím vystupování v právních

vztazích

 

   Čl.XII

 

   V zákoně č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování   v  právních  vztazích,  ve  znění  zákona  č.  492/2000  Sb., zákona č.   229/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č.   202/2002   Sb.,   zákona   č.  280/2002  Sb.,  nálezu  Ústavního  soudu   vyhlášeného  pod  č.  476/2002  Sb.,  zákona  č. 88/2003 Sb., zákona č.   354/2003  Sb., zákona č. 480/2003 Sb., zákona č. 41/2004 Sb., zákona č.   218/2004 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 359/2005 Sb., zákona č.   22/2006  Sb.  a  zákona  č. 140/2006 Sb., se za § 64 vkládá nový § 64a,   který včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 88 až 90 zní:

 

   "§ 64a

 

   Poskytování údajů z informačního systému evidence obyvatel

 

   (1)  Ministerstvo  vnitra  poskytuje  pro  výkon  působnosti  na  úseku   hospodaření   s   majetkem  státu  Ministerstvu  financí  a  Úřadu  pro   zastupování  státu  ve  věcech majetkových údaje z informačního systému   obyvatel^88)  o  obyvatelích,  a  to  v  elektronické  podobě  způsobem   umožňujícím  dálkový  přístup; obyvatelem se rozumí fyzická osoba podle   zvláštního právního předpisu^89).

 

   (2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 jsou údaje o

 

   a) státních občanech České republiky^90)

 

   1.  jméno,  popřípadě  jména,  příjmení,  případně  jejich změna, rodné   příjmení,

 

   2. rodné číslo,

 

   3. adresa místa trvalého pobytu,

 

   4.  počátek  trvalého  pobytu,  popřípadě  datum  zrušení údaje o místu   trvalého  pobytu  nebo  datum  ukončení  trvalého pobytu na území České   republiky,

 

   5. zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

 

   6.  datum,  místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České   republiky, datum a stát, na jehož území k úmrtí došlo,

 

   7.  den,  který  byl  v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden   jako den úmrtí,

 

   b) cizincích, kteří jsou obyvateli,

 

   1. jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich změna, rodné příjmení,

 

   2. rodné číslo,

 

   3. státní občanství, popřípadě více státních občanství,

 

   4. druh a adresa místa pobytu,

 

   5. počátek pobytu, případně datum ukončení pobytu,

 

   6. zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

 

   7.  datum,  místo  a  okres  úmrtí;  jde-li  o  úmrtí  mimo území České   republiky, stát, na jehož území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,

 

   8.  den,  který  byl  v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden   jako den úmrtí.

 

   (3)  Z  poskytovaných  údajů  lze  v konkrétním případě použít vždy jen   takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.

 

   88)  Zákon  č.  133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o   změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších   předpisů.

 

   89) § 1 zákona č. 133/2000 Sb., ve znění zákona č. 53/2004 Sb.

 

   90)  Zákon  č.  40/1993  Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství   České republiky, ve znění pozdějších předpisů.".

 

ČÁST TŘINÁCTÁ

 

Změna zákona o finanční kontrole

 

   Čl.XIII

 

   V  zákoně  č.  320/2001  Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o   změně  některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č.   320/2002 Sb., zákona č. 123/2003 Sb., zákona č. 426/2003 Sb., zákona č.   421/2004  Sb.,  zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb. a zákona   č.  377/2005  Sb.,  se za § 23 vkládá nový § 23a, který včetně poznámek   pod čarou č. 21a až 21e zní:

 

   "§ 23a

 

   (1) Ministerstvo vnitra poskytuje Ministerstvu financí pro účely výkonu   finanční kontroly z informačního systému evidence obyvatel^21a) údaje o   obyvatelích,  a  to  v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový   přístup;  obyvatelem  se rozumí fyzická osoba podle zvláštního právního   předpisu^21b).

 

   (2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 jsou

 

   a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

 

   b) datum narození,

 

   c) rodné číslo,

 

   d) adresa místa trvalého pobytu u státních občanů České republiky^21c),   popřípadě druh a adresa místa pobytu u cizinců,

 

   e) státní občanství, popřípadě více státních občanství,

 

   f) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

 

   g) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu,

 

   h)  vyhoštění  a  doba,  po  kterou  není  umožněn vstup na území České   republiky,

 

   i)  datum,  místo  a  okres  úmrtí;  jde-li  o  úmrtí  mimo území České   republiky, datum úmrtí a stát, na jehož území k úmrtí došlo,

 

   j)  den,  který  byl  v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden   jako den úmrtí.

 

   (3)  Ministerstvo  financí  může  jemu  poskytnuté údaje z informačního   systému  evidence obyvatel pro účely výkonu finanční kontroly v rozsahu   uvedeném  v  odstavci  2  dále  předávat,  třídit nebo kombinovat^21d),   popřípadě  je  blokuje, zjistí-li, že poskytnuté údaje nejsou přesné; o   zjištění  nepřesného  údaje  Ministerstvo  financí neprodleně informuje   Ministerstvo  vnitra,  které  po  prověření  údaj  opraví,  doplní nebo   zlikviduje^21e).

 

   (4)  Z  poskytovaných  údajů  lze  v konkrétním případě použít vždy jen   takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.

 

   21a)  Zákon  č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o   změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších   předpisů.

 

   21b) § 1 zákona č. 133/2000 Sb., ve znění zákona č. 53/2004 Sb.

 

   21c)  Zákon  č.  40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství   České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

 

   21d)  § 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o   změně některých zákonů.

 

   21e)  §  5  odst. 1 písm. c) zákona č. 101/2000 Sb., ve znění zákona č.   439/2004 Sb.".

 

ČÁST ČTRNÁCTÁ

 

Změna zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu

 

   Čl.XIV

 

   V zákoně č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění zákona   č. 331/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 224/1994 Sb., zákona   č.  58/1995  Sb.,  zákona  č.  236/1995  Sb.,  nálezu  Ústavního  soudu   vyhlášeného  pod  č.  296/1995  Sb.,  zákona č. 148/1998 Sb., zákona č.   132/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 442/2000 Sb., zákona č.   239/2001 Sb., zákona č. 127/2002 Sb., zákona č. 282/2002 Sb., zákona č.   179/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb. a zákona č. 23/2006 Sb., se za § 4   vkládá nový § 4a, který včetně poznámek pod čarou č. 1d až 1f zní:

 

   "§ 4a

 

   (1) Ministerstvo vnitra, krajské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou   působností  poskytují Úřadu pro výkon působnosti podle tohoto zákona na   základě  žádosti  Úřadu  z  informačního  systému evidence obyvatel^1d)   údaje   o   obyvatelích;  obyvatelem  se  rozumí  fyzická  osoba  podle   zvláštního právního předpisu^1e).

 

   (2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 jsou údaje o

 

   a) státních občanech České republiky^1f)

 

   1. jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

 

   2. datum narození,

 

   3.  adresa  místa  trvalého  pobytu,  včetně  předchozích  adres  místa   trvalého pobytu,

 

   4.  počátek  trvalého  pobytu,  popřípadě  datum  zrušení údaje o místu   trvalého  pobytu  nebo  datum  ukončení  trvalého pobytu na území České   republiky,

 

   b) cizincích, kteří jsou obyvateli,

 

   1. jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

 

   2. datum narození,

 

   3. druh a adresa místa pobytu,

 

   4. číslo a platnost povolení k pobytu,

 

   5. počátek pobytu, případně datum ukončení pobytu.

 

   (3)  Z  poskytovaných  údajů  lze  v konkrétním případě použít vždy jen   takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.

 

   1d)  Zákon  č.  133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o   změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších

   předpisů.

 

   1e) § 1 zákona č. 133/2000 Sb., ve znění zákona č. 53/2004 Sb.

 

   1f)  Zákon  č.  40/1993  Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství   České republiky, ve znění pozdějších předpisů.".

 

ČÁST PATNÁCTÁ

 

Změna školského zákona

 

   Čl.XV

 

   Zákon  č.  561/2004  Sb.,  o  předškolním,  základním, středním, vyšším   odborném  a  jiném  vzdělávání  (školský  zákon),  ve  znění  zákona č.   383/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 158/2006 Sb., zákona č.   161/2006 Sb. a zákona č. 165/2006 Sb., se mění takto:

 

   1. V § 172 odstavec 2 zní:

 

   "(2)  Ministerstvo  vnitra  zřizuje  a zrušuje střední policejní školy,   vyšší  odborné  policejní  školy,  střední školy požární ochrany, vyšší   odborné školy požární ochrany a školská zařízení.".

 

   2.  V  § 172 odst. 5 větě druhé se slova "ve věcech středních a vyšších   odborných  škol"  nahrazují  slovy  "ve  věcech středních škol, vyšších   odborných škol a školských zařízení".

 

   3.  V  §  183  se  doplňují odstavce 7 až 10, které včetně poznámek pod   čarou č. 49a až 49e znějí:

 

   "(7)  Ministerstvo  vnitra poskytuje ministerstvu a krajskému úřadu pro   účely  vedení  školského  rejstříku  z  informačního  systému  evidence   obyvatel49a)  údaje  o obyvatelích, a to v elektronické podobě způsobem   umožňujícím  dálkový  přístup; obyvatelem se rozumí fyzická osoba podle   zvláštního právního předpisu^49b).

 

   (8) Poskytovanými údaji podle odstavce 7 jsou údaje o

 

   a) státních občanech České republiky^49c)

 

   1. jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

 

   2. datum narození,

 

   3.  adresa  místa  trvalého  pobytu,  včetně  předchozích  adres  místa   trvalého pobytu,

 

   4. zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

 

   b) cizincích, kteří jsou obyvateli,

 

   1. jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

 

   2. datum narození,

 

   3. státní občanství, popřípadě více státních občanství,

 

   4. druh a adresa místa pobytu,

 

   5. počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu,

 

   6. zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům.

 

   (9)  Ministerstvo  a  krajský úřad může poskytnuté údaje z informačního   systému  evidence  obyvatel  pro  účely  vedení  školského  rejstříku v   rozsahu   uvedeném   v   odstavci   8   dále   předávat,   třídit  nebo   kombinovat^49d),  popřípadě  je blokuje, zjistí-li, že poskytnuté údaje   nejsou  přesné; o zjištění nepřesného údaje ministerstvo a krajský úřad   neprodleně  informuje  Ministerstvo  vnitra,  které  po  prověření údaj   opraví, doplní nebo zlikviduje^49e).

 

   (10)  Z  poskytovaných  údajů  lze v konkrétním případě použít vždy jen   takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.

 

   49a)  Zákon  č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o   změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších   předpisů.

 

   49b) § 1 zákona č. 133/2000 Sb., ve znění zákona č. 53/2004 Sb.

 

   49c)  Zákon  č.  40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství   České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

 

   49d) § 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb.

 

   49e)  §  5  odst. 1 písm. c) zákona č. 101/2000 Sb., ve znění zákona č.   439/2004 Sb.".

 

ČÁST ŠESTNÁCTÁ

 

Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

 

   Čl.XVI

 

   Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,   ve  znění  zákona  č.  590/1992  Sb.,  zákona č. 37/1993 Sb., zákona č.   160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č.   118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 134/1997 Sb., zákona č.   306/1997  Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č.   356/1999  Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č.   29/2000  Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 133/2000 Sb., zákona č.   155/2000 Sb., zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č.   238/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 411/2000 Sb., zákona č.   116/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č.   263/2002 Sb., zákona č. 265/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č.   320/2002 Sb., zákona č. 518/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č.   424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č   53/2004  Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona č.   359/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č.   168/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č.   413/2005  Sb.,  zákona č. 24/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č.   81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb. a zákona č.   161/2006 Sb., se mění takto:

 

   1. V § 11a odstavec 1 včetně poznámek pod čarou č. 73a a 73b zní:

 

   "(1)  Ministerstvo vnitra poskytuje České správě sociálního zabezpečení   pro  výkon  její  působnosti  údaje  z  informačního  systému  evidence   obyvatel^73a)  o  obyvatelích,  a  to  v  elektronické  podobě způsobem   umožňujícím  dálkový  přístup; obyvatelem se rozumí fyzická osoba podle   zvláštního právního předpisu^73b).

 

   73a)  § 3 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech   a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění zákona   č. 53/2004 Sb.

 

   73b) § 1 zákona č. 133/2000 Sb., ve znění zákona č. 53/2004 Sb.".

 

   2.  V  §  11a  odst. 2 se slova " , a to v elektronické podobě způsobem   umožňujícím dálkový přístup" zrušují.

 

   3.  V  §  11a  se  na konci odstavce 2 doplňuje věta "Pokud to umožňuje   technický  stav registru rodných čísel, poskytují se tyto údaje pouze v   elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup.".

 

   4. V § 11a odst. 3 písm. a) a b) bod 5 zní:

 

   "5. rodné číslo a jeho změny,".

 

   5. V § 11a odst. 3 písm. b) úvodní části ustanovení se slova "uvedených   v odstavci 1 písm. b)" nahrazují slovy " , kteří jsou obyvateli".

 

   6.  V  §  11a odst. 3 písm. b) bodě 9 se slova "zrušení údaje o pobytu"   nahrazují slovy "ukončení pobytu".

 

   7.  V  §  11a  odst.  3  písm. b) bodě 13 se slova "cizincem uvedeným v   odstavci 1 písm. b)" nahrazují slovem "obyvatelem".

 

   8.  V  §  11a  odst.  3  písm. b) bodě 14 se slova "cizinci uvedenými v   odstavci 1 písm. b)" nahrazují slovem "obyvateli".

 

   9.  V  §  11a  odst.  3 písm. b) se na konci bodu 17 středník nahrazuje   čárkou a doplňuje se bod 18, který zní:

 

   "18.  u  osvojení  dítěte,  které  je obyvatelem, původní a nové jméno,   popřípadě  jména,  příjmení  dítěte, původní a nové rodné číslo dítěte,   datum  a  místo  narození dítěte, rodná čísla osvojitelů a datum nabytí   právní  moci  rozhodnutí  o osvojení nebo rozhodnutí o zrušení osvojení   dítěte;".

 

   10. V § 11a odst. 3 písm. d) bod 4 zní:

 

   "4. rodné číslo a jeho změny.".

 

   11. V § 11a odst. 3 písm. d) se body 5 až 8 zrušují.

 

   12. V § 11a odstavec 5 včetně poznámky pod čarou č. 73h zní:

 

   "(5)  Česká  správa  sociálního  zabezpečení  může  Ministerstvo vnitra   požádat  o přidělení rodného čísla fyzické osobě, která v rozhodné době   zpracování   jejích   údajů   v  informačních  systémech  České  správy   sociálního  zabezpečení  nemá  trvalý  ani  jiný  pobyt  na území České   republiky ani se na něm dlouhodobě nezdržuje, zjistí-li důvody pro jeho   přidělení pro splnění podmínek podle tohoto zákona, zvláštních právních   předpisů4a),   práva  Evropských  společenství73d)  nebo  mezinárodních   smluv.  V  těchto  případech  je  Česká  správa  sociálního zabezpečení   povinna   předložit  odůvodněnou  žádost  o  přidělení  rodného  čísla,   obsahující  náležitosti  stanovené  zvláštním  právním předpisem^73h) a   doplněnou adresou fyzické osoby pro doručování.

 

   73h)  §  17a  odst.  2  a  4 zákona č. 133/2000 Sb., ve znění zákona č.   53/2004 Sb.".

 

   13. V § 11a se za odstavec 5 vkládají nové odstavce 6 a 7, které včetně   poznámky pod čarou č. 73i znějí:

 

   "(6)  Česká  správa  sociálního  zabezpečení je povinna poté, kdy podle   veškeré   jí   dostupné   spisové   dokumentace  a  podle  jí  vedených   informačních   systémů   prověřila   správnost  údaje,  poskytnutého  z   informačního   systému  evidence  obyvatel,  o  jehož  správnosti  měla   pochybnosti,  a  tyto  nadále  trvají, oznámit Ministerstvu vnitra tuto   skutečnost  a požádat o provedení kontroly tohoto údaje^73i); k žádosti   je  povinna  připojit  fotokopie  spisové  dokumentace, z níž vyplývají   důvody  pochybnosti o správnosti údaje. Ministerstvo vnitra sdělí České   správě sociálního zabezpečení výsledek kontroly.

 

   (7)  Údaje  poskytované  podle  odstavců  1  až  4  slouží České správě   sociálního  zabezpečení pro plnění úkolů vyplývajících z tohoto zákona,   zvláštních  právních  předpisů4a),  práva Evropských společenství73d) a   mezinárodních smluv, které jsou součástí právního řádu České republiky.

 

   73i)  §  8a  zákona  č.  133/2000 Sb., ve znění zákona č. 53/2004 Sb.".   Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 8.

 

ČÁST SEDMNÁCTÁ

 

Změna katastrálního zákona

 

   Čl.XVII

 

   Zákon   č.   344/1992  Sb.,  o  katastru  nemovitostí  České  republiky   (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb., zákona č. 103/2000   Sb., zákona č. 120/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb. a zákona č. 53/2004   Sb., se mění takto:

 

   1. V § 6a odstavec 3 včetně poznámek pod čarou č. 10e a 10f zní:

 

   "(3) Ministerstvo vnitra poskytuje orgánům zeměměřičským a katastrálním   pro  výkon  působnosti  podle  tohoto  zákona  z  informačního  systému   evidence  obyvatel^10e) údaje o obyvatelích, a to v elektronické podobě   způsobem  umožňujícím  dálkový  přístup;  obyvatelem  se rozumí fyzická   osoba podle zvláštního právního předpisu^10f).

 

   10e)  Zákon  č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o   změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších   předpisů.

 

   10f) § 1 zákona č. 133/2000 Sb., ve znění zákona č. 53/2004 Sb.".

 

   2.  V  § 6a se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4 a 5, které včetně   poznámky pod čarou č. 10g znějí:

 

   "(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 3 jsou údaje o

 

   a) státních občanech České republiky^10g)

 

   1. jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, včetně předchozích   jmen a příjmení,

 

   2. datum narození,

 

   3.  místo a okres narození a u občana, který se narodil v cizině, místo   a stát, kde se narodil,

 

   4. rodné číslo,

 

   5. státní občanství, popřípadě více státních občanství,

 

   6.  adresa  místa  trvalého  pobytu,  včetně  předchozích  adres  místa   trvalého pobytu,

 

   7.  počátek  trvalého  pobytu,  popřípadě  datum  zrušení údaje o místu   trvalého  pobytu  nebo  datum  ukončení  trvalého pobytu na území České   republiky,

 

   8. zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

 

   9.  rodné  číslo  otce,  matky;  v  případě,  že jim rodné číslo nebylo   přiděleno, jejich jména, příjmení a datum narození,

 

   10.  rodné  číslo  manžela;  je-li  manželem  fyzická osoba, která nemá   přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení manžela a datum   jeho narození,

 

   11.  datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České   republiky, datum úmrtí a stát, na jehož území k úmrtí došlo,

 

   12.  den,  který  byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden   jako den úmrtí,

 

   b) cizincích, kteří jsou obyvateli,

 

   1. jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, včetně předchozích   jmen a příjmení,

 

   2. datum narození,

 

   3. místo a stát, kde se cizinec narodil,

 

   4. rodné číslo,

 

   5. státní občanství, popřípadě více státních občanství,

 

   6. druh a adresa místa pobytu,

 

   7. číslo a platnost povolení k pobytu,

 

   8. počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu,

 

   9. zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

 

   10. jméno, popřípadě jména, příjmení otce, matky, pokud jsou obyvateli,   a  jejich  rodné číslo; v případě, že jim nebylo přiděleno rodné číslo,   jejich jméno, příjmení a datum narození,

 

   11.  jméno, popřípadě jména, příjmení manžela a jeho rodné číslo; je-li   manžel  cizinec,  který  nemá  přiděleno  rodné číslo, jméno, popřípadě   jména, příjmení manžela a datum jeho narození,

 

   12.  datum,  místo  a  okres  úmrtí;  jde-li  o  úmrtí mimo území České   republiky, stát, na jehož území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,

   13.  den,  který  byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden

   jako den úmrtí.

 

   (5)  Z  poskytovaných  údajů  lze  v konkrétním případě použít vždy jen   takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.

 

   10g)  Zákon  č.  40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství   České republiky, ve znění pozdějších předpisů.".

 

ČÁST OSMNÁCTÁ

 

Změna zákona o vnitrozemské plavbě

 

   Čl.XVIII

 

   V  zákoně  č.  114/1995  Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění zákona č.   358/1999 Sb., zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č.   320/2002  Sb., zákona č. 118/2004 Sb. a zákona č. 327/2005 Sb., se za §   48 vkládá nový § 48a, který včetně poznámek pod čarou č. 12 až 14 zní:   "§ 48a

 

   (1) Ministerstvo vnitra, krajské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou   působností  poskytují Ministerstvu dopravy a Státní plavební správě pro   výkon  působnosti  podle  tohoto zákona z informačního systému evidence   obyvatel^12)  údaje  o  obyvatelích; obyvatelem se rozumí fyzická osoba   podle  zvláštního  právního předpisu^13). Ministerstvo vnitra poskytuje   tyto údaje v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 

   (2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 jsou údaje o

 

   a) státních občanech České republiky^14)

 

   1. jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

 

   2. datum narození,

 

   3. adresa místa trvalého pobytu,

 

   4. zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

 

   b) cizincích, kteří jsou obyvateli,

 

   1. jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

 

   2. datum narození,

 

   3. státní občanství, popřípadě více státních občanství,

 

   4. druh a adresa místa pobytu,

 

   5. zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům.

 

   (3)  Z  poskytovaných  údajů  lze  v konkrétním případě použít vždy jen   takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.

 

   12)  Zákon  č.  133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o   změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších   předpisů.

 

   13) § 1 zákona č. 133/2000 Sb., ve znění zákona č. 53/2004 Sb.

 

   14)  Zákon  č.  40/1993  Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství   České republiky, ve znění pozdějších předpisů.".

 

ČÁST DEVATENÁCTÁ

 

Změna zákona o námořní plavbě

 

   Čl.XIX

 

   V  zákoně č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění zákona č. 136/2006   Sb.,  se  za § 80 vkládá nový § 80a, který včetně poznámek pod čarou č.   26a až 26c zní:

 

   "§ 80a

 

   (1) Ministerstvo vnitra, krajské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou   působností  poskytují  Úřadu pro výkon působnosti podle tohoto zákona z   informačního   systému  evidence  obyvatel^26a)  údaje  o  obyvatelích;   obyvatelem   se   rozumí   fyzická   osoba  podle  zvláštního  právního   předpisu^26b).  Ministerstvo vnitra poskytuje tyto údaje v elektronické   podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 

   (2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 jsou údaje o

 

   a) státních občanech České republiky^26c)

 

   1.  jméno,  popřípadě  jména,  příjmení,  případně  jejich změna, rodné   příjmení,

 

   2. datum narození,

 

   3. státní občanství,

 

   4. adresa místa trvalého pobytu,

 

   5. zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

 

   b) cizincích, kteří jsou obyvateli,

 

   1. jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich změna, rodné příjmení,

 

   2. datum narození,

 

   3. státní občanství, popřípadě více státních občanství,

 

   4. druh a adresa místa pobytu,

 

   5. číslo a platnost povolení k pobytu,

 

   6. zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům.

 

   (3)  Z  poskytovaných  údajů  lze  v konkrétním případě použít vždy jen   takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.

 

   26a)  Zákon  č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o   změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších   předpisů.

 

   26b) § 1 zákona č. 133/2000 Sb., ve znění zákona č. 53/2004 Sb.

 

   26c)  Zákon  č.  40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství   České republiky, ve znění pozdějších předpisů.".

 

ČÁST DVACÁTÁ

 

Změna zákona o provozu na pozemních komunikacích

 

   Čl.XX

 

   Zákon  č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách   některých  zákonů,  ve  znění zákona č. 60/2001 Sb., zákona č. 478/2001   Sb.,  zákona  č. 2/2002 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 320/2002   Sb.,  zákona č. 436/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 229/2005   Sb., zákona č. 411/2005 Sb. a zákona č. 76/2006 Sb., se mění takto:

 

   1. V § 35 se doplňuje odstavec 3, který zní:

 

   "(3)  Zákaz  provozu  podle  odstavců 1 a 2 neplatí pro vozidla správce   komunikace oprávněně užitá při její správě a údržbě.".

 

   2.  V § 87a se na konci odstavce 7 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se   slova "a dále řidičů vozidel požární ochrany.".

 

   3. § 122a včetně poznámek pod čarou č. 35b až 35f zní:

 

   "§ 122a

 

   Poskytování údajů z informačního systému evidence obyvatel

 

   (1)  Ministerstvo  vnitra  poskytuje  ministerstvu pro výkon působnosti   podle  tohoto zákona z informačního systému evidence obyvatel35b) údaje   o  obyvatelích, a to v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový   přístup;  obyvatelem  se rozumí fyzická osoba podle zvláštního právního   předpisu^35c).

 

   (2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 jsou údaje o

 

   a) státních občanech České republiky^35d)

 

   1. jméno, případně jména, příjmení, rodné příjmení,

 

   2. datum narození,

 

   3. rodné číslo,

 

   4. pohlaví,

 

   5. státní občanství,

 

   6.  místo  a  okres  narození,  popřípadě místo a stát, pokud se státní   občan České republiky narodil v cizině,

 

   7. adresa místa trvalého pobytu,

 

   8. zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

 

   9.  datum,  místo  a okres úmrtí, případně datum úmrtí a stát, na jehož   území k úmrtí došlo, jde-li o úmrtí mimo území České republiky,

 

   10.  den,  který  byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden   jako den úmrtí,

 

   b) cizincích, kteří jsou obyvateli,

 

   1. jméno, případně jména, příjmení, rodné příjmení,

 

   2. datum narození,

 

   3. rodné číslo,

 

   4. pohlaví,

 

   5. státní občanství, popřípadě více státních občanství,

 

   6. místo a stát narození,

 

   7. druh a adresa místa pobytu,

 

   8. počátek pobytu, případně datum ukončení pobytu,

 

   9. zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

 

   10.  datum,  místo a okres úmrtí, případně datum úmrtí a stát, na jehož   území k úmrtí došlo, jde-li o úmrtí mimo území České republiky,

 

   11.  den,  který  byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden

   jako den úmrtí.

 

   (3)  Ministerstvo  může  jemu  poskytnuté  údaje z informačního systému   evidence  obyvatel pro účely ověřování údajů vedených v evidenci řidičů   podle   tohoto  zákona  dále  předávat,  třídit  nebo  kombinovat^35e),   popřípadě  je  blokuje, zjistí-li, že poskytnuté údaje nejsou přesné; o   zjištění    nepřesného    údaje   ministerstvo   neprodleně   informuje   Ministerstvo   vnitra,  které  po  ověření  údaj  opraví,  doplní  nebo   zlikviduje^35f).

 

   (4)  Z  poskytovaných  údajů  lze  v konkrétním případě použít vždy jen   takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.

 

   35b)  Zákon  č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o   změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších   předpisů.

 

   35c) § 1 zákona č. 133/2000 Sb., ve znění zákona č. 53/2004 Sb.

 

   35d)  Zákon  č.  40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství   České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

 

   35e) § 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb.

 

   35f)  §  5  odst. 1 písm. c) zákona č. 101/2000 Sb., ve znění zákona č.   439/2004 Sb.".

 

ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ

 

Změna zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

 

   Čl.XXI

 

   Zákon  č.  56/2001  Sb.,  o  podmínkách  provozu  vozidel  na pozemních   komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti   za  škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících   zákonů  (zákon  o  pojištění  odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění   zákona  č.  307/1999  Sb.,  ve  znění zákona č. 478/2001 Sb., zákona č.   175/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 193/2003 Sb., zákona č.   103/2004  Sb.,  zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb. a zákona   č. 411/2005 Sb., se mění takto:

 

   1. V § 4 odstavec 8 včetně poznámek pod čarou č. 3, 3a a 3b zní:

 

   "(8) Ministerstvo vnitra poskytuje ministerstvu k zápisu osobních údajů   o  provozovateli  vozidla,  o  vlastníku  vozidla  a uživateli zvláštní   registrační  značky trvale manipulační, zvláštní registrační značky pro   historická  vozidla  nebo  uživateli  zvláštní  registrační  značky pro   zkušební  účely, do registru vozidel, pokud jsou uvedení provozovatelé,   vlastníci  a  uživatelé  obyvateli,  z  informačního  systému  evidence   obyvatel^3)  v  elektronické  podobě  umožňující  dálkový  přístup tyto   údaje:

 

   a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

 

   b) rodné číslo,

 

   c) datum narození,

 

   d)  adresa  místa  trvalého  pobytu státních občanů České republiky^3a)   nebo druh a adresu místa pobytu u cizinců;

 

   obyvatelem   se   rozumí   fyzická   osoba  podle  zvláštního  právního   předpisu^3b).

 

   3)  Zákon  č.  133/2000  Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o   změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších   předpisů.

 

   3a)  Zákon  č.  40/1993  Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství

   České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

 

   3b) § 1 zákona č. 133/2000 Sb., ve znění zákona č. 53/2004 Sb.".

 

   2.  V  § 4 se doplňují odstavce 9 a 10, které včetně poznámek pod čarou   č. 3c a 3d znějí:

 

   "(9)  Ministerstvo  může  jemu  poskytnuté údaje z informačního systému   evidence  obyvatel  v  rozsahu  a  pro  účely uvedené v odstavci 8 dále   předávat,  třídit nebo kombinovat^3c), popřípadě je blokuje, zjistí-li,   že   poskytnuté  údaje  nejsou  přesné;  o  zjištění  nepřesného  údaje   ministerstvo   neprodleně   informuje  Ministerstvo  vnitra,  které  po   prověření údaj opraví, doplní nebo zlikviduje^3d).

 

   (10)  Z  poskytovaných  údajů  lze v konkrétním případě použít vždy jen   takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.

 

   3c)  §  4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o   změně některých zákonů.

 

   3d)  §  5  odst.  1 písm. c) zákona č. 101/2000 Sb., ve znění zákona č.   439/2004 Sb.".

 

ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ

 

Změna zákona o pozemních komunikacích

 

   Čl.XXII

 

   V  zákoně  č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č.   102/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 489/2001 Sb., zákona č.   256/2002 Sb., zákona č. 259/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č.   358/2003  Sb.,  zákona č. 186/2004 Sb. a zákona č. 80/2006 Sb., se za §   41 vkládá nový § 41a, který včetně poznámek pod čarou č. 18a a 18b zní:

 

   "§ 41a

 

   (1) Ministerstvo vnitra, krajské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou   působností  poskytují  Ministerstvu  dopravy pro výkon působnosti podle   tohoto  zákona  údaje o státních občanech České republiky. Ministerstvo   vnitra  poskytuje  údaje  Ministerstvu  dopravy  v  elektronické podobě   způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 

   (2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 jsou

 

   a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

 

   b) datum narození,

 

   c)  místo a okres narození a u občana, který se narodil v cizině, místo   a stát, kde se občan narodil,

 

   d) státní občanství, popřípadě více státních občanství,

 

   e)  adresa  místa  trvalého  pobytu,  včetně  předchozích  adres  místa   trvalého pobytu,

 

   f)  počátek  trvalého  pobytu,  popřípadě  datum  zrušení údaje o místu   trvalého  pobytu  nebo  datum  ukončení  trvalého pobytu na území České   republiky,

 

   g) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

 

   h)  datum,  místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České   republiky, datum úmrtí a stát, na jehož území k úmrtí došlo,

 

   i)  den,  který  byl  v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden   jako den úmrtí.

 

   (3)  Ministerstvo  dopravy  může  jemu  poskytnuté údaje z informačního   systému  evidence obyvatel pro účely plnění úkolů podle tohoto zákona a   ověřování  údajů o státních občanech České republiky v rozsahu uvedeném   v  odstavci  2 dále předávat, třídit nebo kombinovat^18a), popřípadě je   blokuje,  zjistí-li,  že  poskytnuté  údaje  nejsou  přesné; o zjištění   nepřesného údaje Ministerstvo dopravy neprodleně informuje Ministerstvo   vnitra, které po ověření údaj opraví, doplní nebo zlikviduje^18b).

 

   (4)  Z  poskytovaných  údajů  lze  v konkrétním případě použít vždy jen   takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.

 

   18a) § 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb.

 

   18b)  §  5  odst. 1 písm. c) zákona č. 101/2000 Sb., ve znění zákona č.   439/2004 Sb.".

 

 

ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ

 

Změna zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě

 

   Čl.XXIII

 

   V  zákoně  č.  61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní   báňské správě, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 542/1991 Sb.,   zákona  č. 169/1993 Sb., zákona č. 128/1999 Sb., zákona č. 71/2000 Sb.,   zákona č. 124/2000 Sb., zákona č. 315/2001 Sb., zákona č. 206/2002 Sb.,   zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb., zákona č. 227/2003 Sb.,   zákona č. 3/2005 Sb. a zákona č. 386/2005 Sb., se za § 46 vkládá nový §   46a, který včetně poznámek pod čarou č. 20c až 20e zní:

 

   "§ 46a

 

   (1) Ministerstvo vnitra, krajské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou   působností  poskytují  Českému báňskému úřadu a obvodním báňským úřadům   pro   výkon   působnosti   podle  tohoto  zákona  a  horního  zákona  z   informačního  systému  evidence obyvatel^20c) údaje o obyvatelích, a to   za  předpokladu,  že  jde  o fyzické osoby, které v rámci podnikatelské   činnosti  při splnění podmínek stanovených právními předpisy vykonávají   nebo  hodlají  vykonávat  vyhledávání, průzkum nebo dobývání výhradních   ložisek  nebo  jinou  hornickou  činnost  podle tohoto zákona a horního   zákona.  Obyvatelem  podle  věty  první  se  rozumí fyzická osoba podle   zvláštního právního předpisu^20d).

 

   (2)  Ministerstvo  vnitra  poskytuje  tyto  údaje v elektronické podobě   způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 

   (3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 jsou

 

   a)  u  státních  občanů  České  republiky^20e)  jméno, popřípadě jména,   příjmení,  rodné  příjmení, dále datum narození a adresu místa trvalého   pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu a údaj o zbavení   nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

 

   b)  u  cizinců, kteří jsou obyvateli, jméno, popřípadě jména, příjmení,   rodné  příjmení,  datum  narození,  druh a adresu místa pobytu, číslo a   platnost  k  povolení  pobytu  a  dále  údaj  o  zbavení  nebo  omezení   způsobilosti k právním úkonům.

 

   (4)  Z  poskytovaných  údajů  lze  v konkrétním případě použít vždy jen   takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.

 

   20c)  Zákon  č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o   změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších   předpisů.

 

   20d) § 1 zákona č. 133/2000 Sb., ve znění zákona č. 53/2004 Sb.

 

   20e)  Zákon  č.  40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství   České republiky, ve znění pozdějších předpisů.".

 

ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ

 

Změna energetického zákona

 

   Čl.XXIV

 

   V  zákoně  č.  458/2000  Sb.,  o podmínkách podnikání a o výkonu státní   správy   v   energetických   odvětvích   a  o  změně  některých  zákonů   (energetický  zákon),  ve  znění  zákona  č.  151/2002  Sb.,  zákona č.   262/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 278/2003 Sb., zákona č.   356/2003  Sb.  a  zákona č. 670/2004 Sb., se za § 17 vkládá nový § 17a,   který včetně poznámek pod čarou č. 5 až 9 zní:

 

   "§ 17a

 

   (1)   Ministerstvo   vnitra   poskytuje  ministerstvu  pro  výkon  jeho   působnosti a pro výkon působnosti Energetického regulačního úřadu podle   tohoto  zákona  z  informačního  systému  evidence  obyvatel^5) údaje o   obyvatelích,  a  to  v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový   přístup;  obyvatelem  se rozumí fyzická osoba podle zvláštního právního   předpisu^6).

 

   (2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 jsou údaje o

 

   a) státních občanech České republiky^7)

 

   1. jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

 

   2. datum narození,

 

   3. rodné číslo,

 

   4. státní občanství,

 

   5.  adresa  místa  trvalého  pobytu,  včetně  předchozích  adres  místa   trvalého pobytu,

 

   6. zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

 

   7. datum úmrtí,

 

   8.  den,  který  byl  v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden   jako den úmrtí,

 

   b) cizincích, kteří jsou obyvateli,

 

   1. jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

 

   2. datum narození,

 

   3. rodné číslo,

 

   4. státní občanství,

 

   5. druh pobytu a adresa místa pobytu,

 

   6. datum úmrtí,

 

   7.  den,  který  byl  v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden   jako den úmrtí,

 

   8. zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům.

 

   (3)  Ministerstvo  může  jemu  poskytnuté  údaje z informačního systému   evidence  obyvatel  pro  účely  plnění úkolů státní správy podle tohoto   zákona  a ověřování údajů o obyvatelích v rozsahu uvedeném v odstavci 2   dále   předávat,  třídit  nebo  kombinovat^8),  popřípadě  je  blokuje,   zjistí-li,  že  poskytnuté  údaje  nejsou přesné; o zjištění nepřesného   údaje  ministerstvo  neprodleně informuje Ministerstvo vnitra, které po   ověření údaj opraví, doplní nebo zlikviduje^9).

 

   (4)  Z  poskytovaných  údajů  lze  v konkrétním případě použít vždy jen   takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.

 

   5)  Zákon  č.  133/2000  Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o   změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších   předpisů.

 

   6) § 1 zákona č. 133/2000 Sb., ve znění zákona č. 53/2004 Sb.

 

   7)  Zákon  č.  40/1993  Sb.,  o nabývání a pozbývání státního občanství   České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

 

   8)  §  4  písm. e) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o   změně některých zákonů.

 

   9)  §  5  odst.  1  písm. c) zákona č. 101/2000 Sb., ve znění zákona č.   439/2004 Sb.".

 

ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ

 

Změna vodního zákona

 

   Čl.XXV

 

   V  §  104  zákona  č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů   (vodní zákon), ve znění zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a   zákona  č.  274/2003  Sb.,  se  doplňují  odstavce 3 až 6, které včetně   poznámek pod čarou č. 43a až 43e znějí:

 

   "(3)  Ministerstvo vnitra poskytuje Ministerstvu zemědělství, popřípadě   Ministerstvu  životního prostředí, pro účely výkonu působnosti na úseku   vodního  hospodářství  z  informačního  systému  evidence obyvatel^43a)   údaje  o  obyvatelích,  a to v elektronické podobě způsobem umožňujícím   dálkový  přístup;  obyvatelem  se rozumí fyzická osoba podle zvláštního   právního předpisu^43b).

 

   (4) Poskytovanými údaji podle odstavce 3 jsou

 

   a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

 

   b) datum narození,

 

   c) adresa místa trvalého pobytu u státních občanů České republiky^43c),   popřípadě druh a adresa místa pobytu u cizinců,

 

   d) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

 

   e)  datum,  místo  a  okres  úmrtí;  jde-li  o  úmrtí  mimo území České   republiky,  poskytuje  se  datum  úmrtí  a stát, na jehož území k úmrtí   došlo,

 

   f)  den,  který  byl  v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden   jako den úmrtí.

 

   (5)   Ministerstvo   zemědělství,   popřípadě   Ministerstvo  životního   prostředí,  může  jemu poskytnuté údaje z informačního systému evidence   obyvatel pro účely výkonu státní správy na úseku vodního hospodářství v   rozsahu  podle  odstavce  4 dále předávat, třídit nebo kombinovat^43d),   popřípadě  je  blokuje, zjistí-li, že poskytnuté údaje nejsou přesné; o   zjištění   nepřesného   údaje   Ministerstvo   zemědělství,   popřípadě   Ministerstvo  životního  prostředí  neprodleně  informuje  Ministerstvo   vnitra, které po prověření údaj opraví, doplní nebo zlikviduje^43e).

 

   (6)  Z  poskytovaných  údajů  lze  v konkrétním případě použít vždy jen   takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.

 

   43a)  Zákon  č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o   změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších   předpisů.

 

   43b) § 1 zákona č. 133/2000 Sb., ve znění zákona č. 53/2004 Sb.

 

   43c)  Zákon  č.  40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství   České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

 

   43d)  § 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o   změně některých zákonů.

 

   43e)  §  5  odst. 1 písm. c) zákona č. 101/2000 Sb., ve znění zákona č.   439/2004 Sb.".

 

ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ

 

Změna zákona o Státním zemědělském intervenčním fondu

 

   Čl.XXVI

 

   V  zákoně č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o   změně   některých   dalších   zákonů   (zákon   o  Státním  zemědělském   intervenčním fondu), ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 41/2004   Sb.,  zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 482/2004   Sb.,  zákona  č.  441/2005  Sb.  a  zákona č. 130/2006 Sb., se za § 12a   vkládá nový § 12b, který včetně poznámek pod čarou č. 9k až 9m zní:

 

   "§ 12b

 

   Poskytování údajů z informačního systému evidence obyvatel

 

   (1) Ministerstvo vnitra, krajské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou   působností  poskytují  Fondu pro výkon působnosti podle tohoto zákona z   informačního   systému   evidence  obyvatel^9k)  údaje  o  obyvatelích;   obyvatelem   se   rozumí   fyzická   osoba  podle  zvláštního  právního   předpisu^9l).  Ministerstvo  vnitra poskytuje tyto údaje v elektronické   podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 

   (2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 jsou údaje o

 

   a) státních občanech České republiky^9m),

 

   1. jméno, případně jména, příjmení, rodné příjmení,

 

   2. datum narození,

 

   3. adresa místa trvalého pobytu,

 

   4.  počátek  trvalého  pobytu,  popřípadě  datum  zrušení údaje o místu   trvalého  pobytu  nebo  datum  ukončení  trvalého pobytu na území České   republiky,

 

   5. zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

 

   6. datum, místo a okres úmrtí,

 

   7.  den,  který  byl  v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden   jako den úmrtí,

 

   b) cizincích, kteří jsou obyvateli,

 

   1. jméno, případně jména, příjmení, rodné příjmení,

 

   2. datum narození,

 

   3. místo a stát, kde se cizinec narodil,

 

   4. státní občanství, popřípadě více státních občanství,

 

   5. druh a adresa místa pobytu,

 

   6. číslo a platnost povolení k pobytu,

 

   7. počátek pobytu, případně datum ukončení pobytu,

 

   8. zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

 

   9. datum, místo a okres úmrtí,

 

   10.  den,  který  byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden   jako den úmrtí.

 

   (3)  Z  poskytovaných  údajů  lze  v konkrétním případě použít vždy jen   takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.

 

   9k)  Zákon  č.  133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o   změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších   předpisů.

 

   9l) § 1 zákona č. 133/2000 Sb., ve znění zákona č. 53/2004 Sb.

 

   9m)  Zákon  č.  40/1993  Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství   České republiky, ve znění pozdějších předpisů.".

 

ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ

 

Změna zákona o státní statistické službě

 

   Čl.XXVII

 

   V  zákoně  č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění zákona   č. 356/1999 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona   č. 411/2000 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona   č.  81/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb. a zákona č. 342/2005 Sb., se za   § 9 vkládá nový § 9a, který včetně poznámek pod čarou č. 5e až 5h zní:

 

   "§ 9a

 

   (1) Ministerstvo vnitra poskytuje Českému statistickému úřadu pro výkon   působnosti   podle   tohoto  zákona  z  informačního  systému  evidence   obyvatel^5e) údaje o

 

   a) státních občanech České republiky^5f),

 

   b)  cizincích s povolením k pobytu na území České republiky, cizincích,   kteří   na   území   České  republiky  pobývají  na  základě  uděleného   dlouhodobého  víza podle zvláštního právního předpisu^5g), a cizincích,   kterým byl udělen azyl na území České republiky^5h),

 

   a to v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 

   (2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 jsou údaje o

 

   a) státních občanech České republiky

 

   1.  jméno,  popřípadě  jména,  příjmení,  popřípadě jejich změna, rodné   příjmení,

 

   2. datum narození,

 

   3. pohlaví a jeho změna,

 

   4. místo a okres narození, u občana, který se narodil v cizině, místo a   stát, kde se občan narodil,

 

   5. rodné číslo, popřípadě jeho změna,

 

   6. státní občanství, popřípadě více státních občanství,

 

   7.  adresa  místa  trvalého  pobytu,  včetně  předchozích  adres  místa   trvalého pobytu,

 

   8.  počátek  trvalého  pobytu,  popřípadě  datum  zrušení údaje o místu   trvalého  pobytu  nebo  datum  ukončení  trvalého pobytu na území České   republiky,

 

   9.  rodné  číslo  otce,  matky,  popřípadě jiného zákonného zástupce, v   případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá rodné číslo,   jeho jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,

 

   10. rodinný stav, datum jeho změny a místo uzavření manželství,

 

   11.  rodné  číslo manžela, je-li manželem cizinec, který nemá přiděleno   rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení manžela a datum jeho   narození,

 

   12.  rodné číslo dítěte, je-li dítě cizinec, který nemá přiděleno rodné   číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení a datum jeho narození,

 

   13.  datum, místo a okres úmrtí, jde-li o úmrtí občana mimo území České   republiky, datum a stát, na jehož území k úmrtí došlo,

 

   14.  den,  který  byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden   jako den úmrtí,

 

   b) cizincích uvedených v odstavci 1 písm. b)

 

   1.  jméno,  popřípadě  jména,  příjmení,  popřípadě jejich změna, rodné   příjmení,

 

   2. datum narození,

 

   3. pohlaví a jeho změna,

 

   4. místo a stát, kde se cizinec narodil,

 

   5. rodné číslo, popřípadě jeho změna,

 

   6. státní občanství, popřípadě více státních občanství,

 

   7. druh a adresa místa pobytu, včetně předchozích adres místa pobytu na   území České republiky,

 

   8. počátek pobytu, případně datum ukončení pobytu,

 

   9.  rodinný  stav,  datum  a  místo jeho změny, jméno, popřípadě jména,   příjmení manžela, rodné číslo a datum narození,

 

   10.  jméno,  popřípadě  jména,  příjmení dítěte, pokud je dítě cizincem   uvedeným v odstavci 1 písm. b), a jeho rodné číslo; v případě, že rodné   číslo nebylo přiděleno, datum narození,

 

   11.  jméno,  popřípadě  jména,  příjmení  otce, matky, popřípadě jiného   zákonného zástupce, pokud jsou cizinci uvedenými v odstavci 1 písm. b),   a  jejich  rodné  číslo; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný   zástupce  nemá  rodné  číslo,  jeho  jméno, popřípadě jména, příjmení a   datum narození,

 

   12.  datum,  místo  a  okres  úmrtí;  jde-li  o  úmrtí mimo území České   republiky, stát, na jehož území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,

 

   13.  den,  který  byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden   jako den úmrtí.

 

   (3)  Z  poskytovaných  údajů  lze  v konkrétním případě použít vždy jen   takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.

 

   5e)  Zákon  č.  133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o   změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších   předpisů.

 

   5f)  Zákon  č.  40/1993  Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství   České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

 

   5g) Zákon č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

   5h) Zákon č. 325/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.".

 

   Dosavadní  poznámka pod čarou č. 5e se označuje jako poznámka pod čarou   č. 5i.

 

ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ

 

Změna atomového zákona

 

   Čl.XXVIII

 

   V  zákoně  č.  18/1997  Sb.,  o  mírovém  využívání  jaderné  energie a   ionizujícího  záření  (atomový  zákon)  a  o změně a doplnění některých   zákonů,  ve  znění zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona   č.  132/2000 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 310/2002 Sb., zákona   č. 320/2002 Sb., zákona č. 279/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona   č. 1/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb. a zákona č. 413/2005 Sb., se za §   46b  vkládá  nový  § 46c, který včetně poznámek pod čarou č. 38a až 38c   zní:

 

   "§ 46c

 

   (1)  Ministerstvo  vnitra,  krajské  úřady  a obecní úřady s rozšířenou   působností poskytují Úřadu pro výkon působnosti podle § 3 odst. 2 písm.   i)  a  o)  zákona z informačního systému evidence obyvatel^38a) údaje o   obyvatelích,  a  to  v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový   přístup;  obyvatelem  se rozumí fyzická osoba podle zvláštního právního   předpisu^38b).

 

   (2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 jsou údaje o

 

   a) státních občanech České republiky^38c)

 

   1. jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

 

   2. datum narození,

 

   3. pohlaví,

 

   4. místo a okres narození, a u občana, který se narodil v cizině, stát,   kde se narodil,

 

   5. rodné číslo,

 

   6. státní občanství, popřípadě více státních občanství,

 

   7. datum, místo a okres úmrtí,

 

   b) cizincích, kteří jsou obyvateli,

 

   1. jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

 

   2. datum narození,

 

   3. pohlaví,

 

   4. místo a stát, kde se cizinec narodil,

 

   5. rodné číslo,

 

   6. státní občanství, popřípadě více státních občanství,

 

   7. druh a adresa místa pobytu,

 

   8.  datum,  místo  a  okres  úmrtí;  jde-li  o  úmrtí  mimo území České   republiky, stát, na jehož území k úmrtí došlo, a datum úmrtí.

 

   (3)  Z  poskytovaných  údajů  lze  v konkrétním případě použít vždy jen   takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.

 

   38a)  Zákon  č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o   změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších   předpisů.

 

   38b) § 1 zákona č. 133/2000 Sb., ve znění zákona č. 53/2004 Sb.

 

   38c)  Zákon  č.  40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství   České republiky, ve znění pozdějších předpisů.".

 

ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ

 

Změna zákona o Veřejném ochránci práv

 

   Čl.XXIX

 

   V  zákoně č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění zákona č.   265/2001 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č.   626/2004  Sb.  a  zákona č. 381/2005 Sb., se za § 16 vkládá nový § 16a,   který včetně poznámek pod čarou č. 1 až 4 zní:

 

   "§ 16a

 

   (1) Ministerstvo vnitra, krajské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou   působností  poskytují ochránci pro výkon působnosti podle tohoto zákona   z  informačního  systému  evidence  obyvatel^1)  údaje  o  obyvatelích;   obyvatelem   se   rozumí   fyzická   osoba  podle  zvláštního  právního   předpisu^2).  Ministerstvo  vnitra  poskytuje tyto údaje v elektronické   podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 

   (2)  Ministerstvo  vnitra  dále poskytuje ochránci pro výkon působnosti   podle  tohoto  zákona  na  vyžádání z registru rodných čísel^3) údaje o   fyzických  osobách,  kterým  bylo  přiděleno  rodné číslo, avšak nejsou   uvedeny v odstavci 1. Pokud to umožňuje technický stav registru rodných   čísel,  poskytují se údaje podle věty první pouze v elektronické podobě   způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 

   (3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 jsou údaje o

 

   a) státních občanech České republiky^4)

 

   1.  jméno,  popřípadě  jména,  příjmení,  popřípadě jejich změna, rodné   příjmení,

 

   2. datum narození,

 

   3. místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, místo a   stát, kde se občan narodil,

 

   4. rodné číslo,

 

   5. státní občanství,

 

   6.  adresa  místa  trvalého  pobytu,  včetně  předchozích  adres  místa   trvalého pobytu,

 

   7.  počátek  trvalého  pobytu,  popřípadě  datum  zrušení údaje o místu   trvalého  pobytu  nebo  datum  ukončení  trvalého pobytu na území České   republiky,

 

   8. zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

 

   9. rodinný stav, datum a místo uzavření manželství,

 

   10.  datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České   republiky, datum a stát, na jehož území k úmrtí došlo,

 

   11.  den,  který  byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden   jako den úmrtí,

 

   b) cizincích, kteří jsou obyvateli,

 

   1. jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich změna, rodné příjmení,

 

   2. datum narození,

 

   3. místo a stát, na jehož území se narodil,

 

   4. rodné číslo,

 

   5. státní občanství,

 

   6. druh a adresa místa pobytu,

 

   7. číslo a platnost povolení k pobytu,

 

   8. počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu,

 

   9. zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

 

   10. rodinný stav, datum a místo uzavření manželství,

 

   11.  správní  vyhoštění  a  doba, po kterou není umožněn vstup na území   České republiky,

 

   12.  vyhoštění  a  doba,  po  kterou  není umožněn vstup na území České   republiky,

 

   13.  datum,  místo  a  okres  úmrtí;  jde-li  o  úmrtí mimo území České   republiky, stát, na jehož území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,

 

   14.  den,  který  byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden   jako den úmrtí.

 

   (4) Poskytovanými údaji podle odstavce 2 jsou

 

   a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení,

 

   b) rodné číslo,

 

   c) v případě změny rodného čísla původní rodné číslo,

 

   d) den, měsíc a rok narození,

 

   e)  místo  a okres narození, u fyzické osoby narozené v cizině stát, na   jehož území se narodila.

 

   (5)  Z  poskytovaných  údajů  lze  v konkrétním případě použít vždy jen   takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.

 

   1)  Zákon  č.  133/2000  Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o   změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších   předpisů.

 

   2) § 1 zákona č. 133/2000 Sb., ve znění zákona č. 53/2004 Sb.

 

   3) § 13b zákona č. 133/2000 Sb., ve znění zákona č. 53/2004 Sb.

 

   4)  Zákon  č.  40/1993  Sb.,  o nabývání a pozbývání státního občanství   České republiky, ve znění pozdějších předpisů.".

 

   Dosavadní  poznámka  pod čarou č. 1 se označuje jako poznámka pod čarou   č. 5, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

 

ČÁST TŘICÁTÁ

 

Změna zákona o ochraně utajovaných skutečností

 

   Čl.XXX

 

   V  §  8  zákona  č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o   změně  některých  zákonů,  se  doplňují  odstavce  3 až 7, které včetně   poznámek pod čarou č. 6a až 6d znějí:

 

   "(3)   Ministerstvo  vnitra,  krajské  úřady  a  obecní  úřady  obcí  s   rozšířenou působností poskytují Úřadu pro výkon působnosti podle tohoto   zákona   z   informačního   systému   evidence   obyvatel^6a)  údaje  o   obyvatelích;  obyvatelem  se  rozumí  fyzická  osoba  podle  zvláštního   právního  předpisu^6b).  Ministerstvo  vnitra  poskytuje  tyto  údaje v   elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 

   (4) Ministerstvo vnitra dále poskytuje Úřadu pro výkon působnosti podle   tohoto  zákona  na  vyžádání  z  registru  rodných  čísel^6c)  údaje  o   fyzických  osobách,  kterým  bylo  přiděleno  rodné číslo, avšak nejsou   uvedeny v odstavci 3. Pokud to umožňuje technický stav registru rodných   čísel,  poskytují  se  tyto  údaje pouze v elektronické podobě způsobem   umožňujícím dálkový přístup.

 

   (5) Poskytovanými údaji podle odstavce 3 jsou údaje o

 

   a) státních občanech České republiky^6d)

 

   1.  jméno,  popřípadě  jména,  příjmení,  případně  jejich změna, rodné   příjmení,

 

   2. datum narození,

 

   3. pohlaví a jeho změna,

 

   4. místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, místo a   stát, kde se občan narodil,

 

   5. rodné číslo,

 

   6. státní občanství,

 

   7.  adresa  místa  trvalého  pobytu,  včetně  předchozích  adres  místa   trvalého pobytu,

 

   8.  počátek  trvalého  pobytu,  popřípadě  datum  zrušení údaje o místu   trvalého  pobytu  nebo  datum  ukončení  trvalého pobytu na území České   republiky,

 

   9. zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

 

   10. zákaz pobytu, místo zákazu pobytu a doba jeho trvání,

 

   11.  rodné  číslo  otce,  matky, popřípadě jiného zákonného zástupce; v   případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá rodné číslo,   jeho jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,

 

   12. rodinný stav, datum jeho změny a místo uzavření manželství,

 

   13.  rodné  číslo manžela; je-li manželem cizinec, který nemá přiděleno   rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení manžela a datum jeho   narození,

 

   14. rodné číslo dítěte,

 

   15. osvojení dítěte,

 

   16.  datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České   republiky, datum a stát, na jehož území k úmrtí došlo,

 

   17.  den,  který  byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden   jako den úmrtí,

 

   b) cizincích, kteří jsou obyvateli,

 

   1. jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich změna, rodné příjmení,

 

   2. datum narození,

 

   3. pohlaví a jeho změna,

 

   4. místo a stát, kde se cizinec narodil,

 

   5. rodné číslo,

 

   6. státní občanství,

 

   7. druh a adresa místa pobytu,

 

   8. číslo a platnost povolení k pobytu,

 

   9. počátek pobytu, případně datum ukončení pobytu,

 

   10. zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

 

   11.  správní  vyhoštění  a  doba, po kterou není umožněn vstup na území   České republiky,

 

   12.  vyhoštění  a  doba,  po  kterou  není umožněn vstup na území České   republiky,

 

   13.  rodinný  stav,  datum  a místo jeho změny, jméno, popřípadě jména,   příjmení manžela, rodné číslo nebo datum narození,

 

   14. jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte, rodné číslo, pokud je dítě   obyvatelem; v případě, že rodné číslo nebylo přiděleno, datum narození,

 

   15.  jméno,  popřípadě  jména,  příjmení  otce, matky, popřípadě jiného   zákonného  zástupce,  a  jejich  rodné  číslo,  pokud jsou obyvateli; v   případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá rodné číslo,   jeho jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,

 

   16.  datum,  místo  a  okres  úmrtí;  jde-li  o  úmrtí mimo území České   republiky, stát, na jehož území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,

 

   17.  den,  který  byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden   jako den úmrtí.

 

   (6) Poskytovanými údaji podle odstavce 4 jsou

 

   a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení,

 

   b) rodné číslo,

 

   c) v případě změny rodného čísla původní rodné číslo,

 

   d) den, měsíc a rok narození,

 

   e)  místo  a okres narození, u fyzické osoby narozené v cizině stát, na   jehož území se narodila.

 

   (7)  Z  poskytovaných  údajů  lze  v konkrétním případě použít vždy jen   takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.

 

   6a)  Zákon  č.  133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o   změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších   předpisů.

 

   6b) § 1 zákona č. 133/2000 Sb., ve znění zákona č. 53/2004 Sb.

 

   6c) § 13b zákona č. 133/2000 Sb., ve znění zákona č. 53/2004 Sb.

 

   6d)  Zákon  č.  40/1993  Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství   České republiky, ve znění pozdějších předpisů.".

 

   Dosavadní  poznámka pod čarou č. 6a se označuje jako poznámka pod čarou   č. 6e, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

 

 

ČÁST TŘICÁTÁ PRVNÍ

 

Změna zákona o zpravodajských službách České republiky

 

Čl.XXXI

 

   Zákon  č.  153/1994  Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve   znění zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 53/2004   Sb., zákona č. 290/2005 Sb., zákona č. 530/2005 Sb. a zákona č. 80/2006   Sb., se mění takto:

 

   1.  V § 11 odst. 2 se slova "evidence obyvatel,3a)" a slova "a registru   rodných čísel3a)" včetně poznámky pod čarou č. 3a zrušují.

 

   2.  Za § 11 se vkládá nový § 11a, který včetně poznámek pod čarou č. 3f   až 3i zní:

 

   "§ 11a

 

   Poskytování údajů z informačního systému evidence obyvatel

 

   (1)  Ministerstvo  vnitra  poskytuje  zpravodajským  službám  pro výkon   jejich  působnosti  podle tohoto zákona z informačního systému evidence   obyvatel3f)  údaje  o  obyvatelích, a to v elektronické podobě způsobem   umožňujícím  dálkový  přístup; obyvatelem se rozumí fyzická osoba podle   zvláštního právního předpisu^3g).

 

   (2)  Ministerstvo vnitra dále poskytuje zpravodajským službám pro výkon   působnosti  podle  tohoto  zákona  z registru rodných čísel^3h) údaje o   fyzických  osobách,  kterým  bylo  přiděleno  rodné číslo, avšak nejsou   uvedeny v odstavci 1. Pokud to umožňuje technický stav registru rodných   čísel,  poskytují se údaje podle věty první pouze v elektronické podobě   způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 

   (3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 jsou údaje o

 

   a) státních občanech České republiky^3i)

 

   1.  jméno,  popřípadě  jména,  příjmení,  popřípadě jejich změna, rodné   příjmení,

 

   2. datum narození,

 

   3. pohlaví a jeho změna,

 

   4. místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, místo a   stát, kde se občan narodil,

 

   5. rodné číslo,

 

   6. státní občanství,

 

   7.  adresa  místa  trvalého  pobytu,  včetně  předchozích  adres  místa   trvalého pobytu,

 

   8.  počátek  trvalého  pobytu,  popřípadě  datum  zrušení údaje o místu   trvalého  pobytu  nebo  datum  ukončení  trvalého pobytu na území České   republiky,

 

   9. zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

 

   10. zákaz pobytu, místo zákazu pobytu a doba jeho trvání,

 

   11.  rodné  číslo  otce,  matky, popřípadě jiného zákonného zástupce; v   případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá rodné číslo,   jeho jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,

 

   12. rodinný stav, datum jeho změny a místo uzavření manželství,

 

   13.  rodné  číslo manžela; je-li manželem cizinec, který nemá přiděleno   rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení manžela a datum jeho   narození,

 

   14. rodné číslo dítěte,

 

   15. osvojení dítěte,

 

   16.  datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České   republiky, datum a stát, na jehož území k úmrtí došlo,

 

   17.  den,  který  byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden   jako den úmrtí,

 

   18. záznam o poskytnutí údajů,

 

   b) cizincích, kteří jsou obyvateli,

 

   1. jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich změna, rodné příjmení,

 

   2. datum narození,

 

   3. pohlaví a jeho změna,

 

   4. místo a stát, na jehož území se narodil,

 

   5. rodné číslo,

 

   6. státní občanství,

 

   7. druh a adresa místa pobytu,

 

   8. číslo a platnost povolení k pobytu,

 

   9. počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu,

 

   10. zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

 

   11.  správní  vyhoštění  a  doba, po kterou není umožněn vstup na území   České republiky,

 

   12.  vyhoštění  a  doba,  po  kterou  není umožněn vstup na území České   republiky,

 

   13.  rodinný  stav,  datum  a místo jeho změny, jméno, popřípadě jména,   příjmení manžela, rodné číslo nebo datum narození,

 

   14. jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte, jeho rodné číslo, pokud je   dítě  obyvatelem;  v  případě,  že  rodné číslo nebylo přiděleno, datum   narození,

 

   15.  jméno,  popřípadě  jména,  příjmení  otce, matky, popřípadě jiného   zákonného  zástupce,  a  jejich  rodné  číslo,  pokud jsou obyvateli; v   případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá rodné číslo,   jeho jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,

 

   16. osvojení dítěte,

 

   17.  datum,  místo  a  okres  úmrtí;  jde-li  o  úmrtí mimo území České   republiky, stát, na jehož území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,

 

   18.  den,  který  byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden   jako den úmrtí,

 

   19. záznam o poskytnutí údajů.

 

   (4) Poskytovanými údaji podle odstavce 2 jsou

 

   a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení,

 

   b) rodné číslo,

 

   c) v případě změny rodného čísla původní rodné číslo,

 

   d) den, měsíc a rok narození,

 

   e)  místo  a okres narození, u fyzické osoby narozené v cizině stát, na   jehož území se narodila,

 

   f) důvod provedení změny rodného čísla,

 

   g) datum přidělení rodného čísla,

 

   h) aktuální nepřidělená určená rodná čísla.

 

   (5)  Z  poskytovaných  údajů  lze  v konkrétním případě použít vždy jen   takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.

 

   3f)  Zákon  č.  133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o   změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších   předpisů.

 

   3g) § 1 zákona č. 133/2000 Sb., ve znění zákona č. 53/2004 Sb.

 

   3h) § 13b zákona č. 133/2000 Sb., ve znění zákona č. 53/2004 Sb.

 

   3i)  Zákon  č.  40/1993  Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství   České republiky, ve znění pozdějších předpisů.".

 

ČÁST TŘICÁTÁ DRUHÁ

 

zrušena

 

   Čl.XXXII

 

   zrušen

 

ČÁST TŘICÁTÁ TŘETÍ

 

Změna  zákona  o  zpřístupnění  svazků vzniklých činností bývalé Státní

bezpečnosti

 

   Čl.XXXIII

 

   V  zákoně  č.  140/1996  Sb.,  o zpřístupnění svazků vzniklých činností   bývalé Státní bezpečnosti, ve znění zákona č. 107/2002 Sb., se za § 10e   vkládá nový §10f, který včetně poznámek pod čarou č. 5a až 5c zní:

 

   "§ 10f

 

   (1)  Ministerstvo  vnitra  poskytuje Ministerstvu obrany a Ministerstvu   spravedlnosti  pro  výkon  působnosti  podle  §  4 až 6 tohoto zákona z   informačního  systému evidence obyvatel^5a) údaje o obyvatelích, a to v   elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup; obyvatelem se   rozumí fyzická osoba podle zvláštního právního předpisu^5b).

 

   (2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 jsou údaje o

 

   a) státních občanech České republiky^5c)

 

   1.  jméno,  popřípadě  jména,  příjmení,  popřípadě jejich změna, rodné   příjmení,

 

   2. rodné číslo,

 

   3. datum narození,

 

   4. státní občanství,

 

   5.  datum,  místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České   republiky, datum a stát, na jehož území k úmrtí došlo,

 

   6.  den,  který  byl  v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden   jako den úmrtí,

 

   b) cizincích, kteří jsou obyvateli,

 

   1. jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich změna, rodné příjmení,

 

   2. rodné číslo,

 

   3. datum narození,

 

   4. státní občanství, popřípadě více státních občanství,

 

   5.  datum,  místo  a  okres  úmrtí;  jde-li  o  úmrtí  mimo území České   republiky, stát, na jehož území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,

 

   6.  den,  který  byl  v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden   jako den úmrtí.

 

   (3)  Z  poskytovaných  údajů  lze  v konkrétním případě použít vždy jen   takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.

 

   5a)  Zákon  č.  133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o   změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších   předpisů.

 

   5b) § 1 zákona č. 133/2000 Sb., ve znění zákona č. 53/2004 Sb.

 

   5c)  Zákon  č.  40/1993  Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství   České republiky, ve znění pozdějších předpisů.".

 

ČÁST TŘICÁTÁ ČTVRTÁ

 

Změna  zákona  o  sdružování  v  politických  stranách  a v politických

hnutích

 

   Čl.XXXIV

 

   Zákon  č.  424/1991  Sb.,  o  sdružování  v  politických  stranách  a v   politických hnutích, ve znění zákona č. 468/1991 Sb., zákona č. 68/1993   Sb., zákona č. 189/1993 Sb., zákona č. 296/1995 Sb., zákona č. 322/1996   Sb.,  zákona č. 340/2000 Sb., zákona č. 98/2001 Sb., zákona č. 104/2001   Sb., zákona č. 170/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 501/2004   Sb. a zákona č. 556/2004 Sb., se mění takto:

 

   1.  V  §  6  odst.  2 větě třetí se slova "rodná čísla" nahrazují slovy   "data narození".

 

   2. V § 6 odst. 2 písm. a) a § 9 odst. 3 písm. b) se slova "rodné číslo"   nahrazují slovy "datum narození".

 

   3.  V  §  9  odst. 3 písm. e) a § 18 odst. 1 písm. d) se slova "rodného   čísla" nahrazují slovy "data narození".

 

   4. V § 18 odst. 1 písm. f) se slova "nebo rodného čísla" zrušují.

 

ČÁST TŘICÁTÁ PÁTÁ

 

Změna zákona o sdružování občanů

 

   Čl.XXXV

 

   Zákon  č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění zákona č. 300/1990   Sb., zákona č. 513/1991 Sb., zákona č. 68/1993 Sb. a zákona č. 151/2002   Sb., se mění takto:

 

   1.  V  §  6  odst.  2 větě druhé se slova "rodná čísla" nahrazují slovy   "data narození".

 

   2. V § 6 odstavec 4 zní:

 

   "(4)  Název  sdružení  se  musí výrazně lišit od názvu právnické osoby,   která  již  vyvíjí  činnost  na  území České republiky, od názvu orgánu   veřejné  moci  České republiky, od názvu mezinárodní organizace, jejího   orgánu  nebo  její  instituce a od názvu Evropské unie a jejích orgánů;   název sdružení musí obsahovat označení "občanské sdružení" nebo zkratku   "o. s.".

 

   Čl.XXXVI

 

   Přechodné ustanovení

 

   Sdružení  registrovaná podle zákona č. 83/1990 Sb., ve znění účinném do   dne  nabytí účinnosti tohoto zákona, uvedou svůj název do 3 let ode dne   nabytí účinnosti tohoto zákona do souladu se zákonem č. 83/1990 Sb., ve   znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

 

 

 

 

 

 

 

ČÁST TŘICÁTÁ ŠESTÁ

 

Změna zákona o ochraně osobních údajů

 

   Čl.XXXVII

 

   V  zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých   zákonů, ve znění zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 177/2001 Sb., zákona   č. 450/2001 Sb., zákona č. 107/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona   č. 310/2002 Sb., zákona č. 517/2002 Sb., zákona č. 439/2004 Sb., zákona   č. 480/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona   č. 444/2005 Sb. a zákona č. 109/2006 Sb., se za § 29 vkládá nový § 29a,   který včetně poznámek pod čarou č. 3 a 4 zní:

 

   "§ 29a

 

   (1)  Ministerstvo  vnitra,  krajské  úřady  a  úřady  obcí s rozšířenou   působností poskytují Úřadu pro výkon působnosti stanovené tímto zákonem   a  dalšími  právními  předpisy  na základě žádosti Úřadu z informačního   systému  evidence  obyvatel  údaje  o obyvatelích; obyvatelem se rozumí   fyzická osoba podle zvláštního právního předpisu^3).

 

   (2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 jsou údaje o

 

   a) státních občanech České republiky^4)

 

   1. jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení,

 

   2. datum narození,

 

   3.  adresa  místa  trvalého  pobytu,  včetně  předchozích  adres  místa   trvalého pobytu,

 

   4.  počátek  trvalého  pobytu,  popřípadě datum zrušení trvalého pobytu   nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,

 

   b) cizincích, kteří jsou obyvateli

 

   1. jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení,

 

   2. datum narození,

 

   3. druh a adresa místa pobytu,

 

   4. číslo a platnost povolení k pobytu,

 

   5. počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu.

 

   (3)  Z  poskytovaných  údajů  lze  v konkrétním případě použít vždy jen   takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.

 

   3)  § 1 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a   o  změně  některých  zákonů  (zákon  o  evidenci  obyvatel),  ve  znění   pozdějších předpisů.

 

   4)  Zákon  č.  40/1993  Sb.,  o nabývání a pozbývání státního občanství   České republiky, ve znění pozdějších předpisů.".

 

ČÁST TŘICÁTÁ SEDMÁ

 

Změna zákona o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky

 

   Čl.XXXVIII

 

   Zákon  č.  555/1992  Sb.,  o  Vězeňské  službě  a justiční stráži České   republiky,  ve  znění  zákona  č. 293/1993 Sb., zákona č. 169/1999 Sb.,   zákona  č. 30/2000 Sb., zákona č. 460/2000 Sb., zákona č. 309/2002 Sb.,   zákona  č.  362/2003  Sb.,  zákona č. 436/2003 Sb. a zákona č. 413/2005   Sb., se mění takto:

 

   1. V § 23a odstavec 4 včetně poznámek pod čarou č. 6a a 6b zní:

 

   "(4)  Ministerstvo  vnitra,  krajské  úřady a obecní úřady s rozšířenou   působností  poskytují  Vězeňské  službě  pro výkon působnosti podle § 2   tohoto  zákona  z  informačního  systému  evidence obyvatel^6a) údaje o   obyvatelích;  obyvatelem  se  rozumí  fyzická  osoba  podle  zvláštního   právního   předpisu^6b).   Ministerstvo  vnitra  poskytuje  tyto  údaje   Vězeňské   službě   České  republiky  v  elektronické  podobě  způsobem   umožňujícím dálkový přístup.

 

   6a)  Zákon  č.  133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o   změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších   předpisů.

 

   6b) § 1 zákona č. 133/2000 Sb., ve znění zákona č. 53/2004 Sb.".

 

   Dosavadní  poznámky pod čarou č. 6a až 6d se označují jako poznámky pod   čarou č. 6c až 6f, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

 

   2. V § 23a se doplňují odstavce 6 a 7, které znějí:

 

   "(6) Poskytovanými údaji podle odstavce 4 jsou údaje o

 

   a) státních občanech České republiky

 

   1. jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

 

   2. datum narození,

 

   3. pohlaví,

 

   4.  místo a okres narození a u občana, který se narodil v cizině, místo   a stát, kde se občan narodil,

 

   5. rodné číslo,

 

   6. státní občanství, popřípadě více státních občanství,

 

   7.  adresa  místa  trvalého  pobytu,  včetně  předchozích  adres  místa   trvalého pobytu,

 

   8.  počátek  trvalého  pobytu,  popřípadě  datum  zrušení údaje o místu   trvalého  pobytu  nebo  datum  ukončení  trvalého pobytu na území České   republiky,

 

   9.  rodné  číslo  otce,  matky,  popřípadě jiného zákonného zástupce; v   případě,  že  jeden  z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá přiděleno   rodné číslo, tak jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,

 

   10. rodinný stav,

 

   11.  rodné  číslo  manžela;  je-li  manželem  fyzická osoba, která nemá   přiděleno  rodné  číslo, tak jméno, popřípadě jména, příjmení manžela a   datum jeho narození,

 

   12.  rodná  čísla  dětí; nemá-li dítě přiděleno rodné číslo, tak jméno,   popřípadě jména, příjmení a datum narození,

 

   13. datum, místo a okres úmrtí,

 

   b) cizincích, kteří jsou obyvateli,

 

   1. jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

 

   2. datum narození,

 

   3. pohlaví,

 

   4. místo a stát, kde se cizinec narodil,

 

   5. rodné číslo,

 

   6. státní občanství, popřípadě více státních občanství,

 

   7. druh a adresa místa pobytu,

 

   8. číslo a platnost povolení k pobytu,

 

   9. počátek pobytu, případně datum ukončení pobytu,

 

   10.  správní  vyhoštění  a  doba, po kterou není umožněn vstup na území   České republiky,

 

   11. rodinný stav,

 

   12.  jméno,  popřípadě  jména,  příjmení  manžela  a  jeho rodné číslo;   nemá-li rodné číslo, tak jméno, příjmení a datum narození,

 

   13. jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte a jeho rodné číslo; nemá-li   rodné číslo, tak jméno, příjmení a datum narození,

 

   14.  jméno, popřípadě jména, příjmení otce a matky, jejich rodné číslo;   nemají-li rodné číslo, tak jméno, příjmení a datum narození,

 

   15.  vyhoštění  a  doba,  po  kterou  není umožněn vstup na území České   republiky,

 

   16. datum, místo a okres úmrtí.

 

   (7)  Z  poskytovaných  údajů  lze  v konkrétním případě použít vždy jen   takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.".

 

ČÁST TŘICÁTÁ OSMÁ

 

Změna zákona o Rejstříku trestů

 

   Čl.XXXIX

 

   Zákon  č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění zákona č. 126/2003   Sb., se mění takto:

 

   1.  V  § 3 odst. 4 se slova "evidence obyvatel,1b)" včetně poznámky pod   čarou č. 1b zrušují.

 

   2. Za § 6 se vkládá nový § 6a, který včetně poznámek pod čarou č. 2b až   2d zní:

 

   "§ 6a

 

   (1) Ministerstvo vnitra, krajské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou   působností  poskytují Rejstříku trestů pro výkon působnosti podle § 2 z   informačního  systému evidence obyvatel^2b) údaje o obyvatelích, a to v   elektronické  podobě  způsobem umožňujícím nepřetržitý dálkový přístup;   obyvatelem   se   rozumí   fyzická   osoba  podle  zvláštního  právního   předpisu^2c).

 

   (2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 jsou údaje o

 

   a) státních občanech České republiky^2d)

 

   1. jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

 

   2. datum narození,

 

   3. pohlaví,

 

   4.  místo a okres narození a u občana, který se narodil v cizině, místo   a stát, kde se občan narodil,

 

   5. rodné číslo,

 

   6. státní občanství, popřípadě více státních občanství,

 

   7.  adresa  místa  trvalého  pobytu,  včetně  předchozích  adres  místa   trvalého pobytu,

 

   8.  počátek  trvalého  pobytu,  popřípadě  datum  zrušení údaje o místu   trvalého  pobytu  nebo  datum  ukončení  trvalého pobytu na území České   republiky,

 

   9. zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

 

   10. zákaz pobytu, místo zákazu pobytu a doba jeho trvání,

 

   11.  rodné  číslo  otce,  matky, popřípadě jiného zákonného zástupce; v   případě,  že  jeden  z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá přiděleno   rodné  číslo,  poskytuje se údaj o jménu, popřípadě jménech, příjmení a   datu narození,

 

   12.  datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České   republiky,  poskytuje  se  údaj  o datu úmrtí a státu, na jehož území k   úmrtí došlo,

 

   13.  den,  který  byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden   jako den úmrtí,

 

   b) cizincích, kteří jsou obyvateli,

 

   1. jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

 

   2. datum narození,

 

   3. pohlaví,

 

   4. místo a stát, kde se cizinec narodil,

 

   5. rodné číslo,

 

   6. státní občanství, popřípadě více státních občanství,

 

   7. druh a adresa místa pobytu,

 

   8. číslo a platnost povolení k pobytu,

 

   9. počátek pobytu, případně datum ukončení pobytu,

 

   10.  správní  vyhoštění  a  doba, po kterou není umožněn vstup na území   České republiky,

 

   11.  jméno,  popřípadě  jména,  příjmení otce a matky, popřípadě jiného   zákonného  zástupce,  a  jejich  rodné  číslo,  pokud jsou obyvateli; v   případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá rodné číslo,   jeho jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,

 

   12.  datum,  místo  a  okres  úmrtí;  jde-li  o  úmrtí mimo území České   republiky,  poskytuje  se  údaj  o státu, na jehož území k úmrtí došlo,   popřípadě o datu úmrtí,

 

   13.  den,  který  byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden   jako den úmrtí.

 

   (3)  Ministerstvo  vnitra  dále  poskytuje  Rejstříku  trestů pro výkon   působnosti podle tohoto zákona na vyžádání z registru rodných čísel^2e)   údaje  o  fyzických  osobách,  kterým bylo přiděleno rodné číslo, avšak   nejsou  uvedeny v odstavci 1. Pokud to umožňuje technický stav registru   rodných  čísel,  poskytují  se  tyto  údaje pouze v elektronické podobě   způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 

   (4) Poskytovanými údaji podle odstavce 3 jsou

 

   a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení,

 

   b) rodné číslo,

 

   c) v případě změny rodného čísla původní rodné číslo,

 

   d) den, měsíc a rok narození,

 

   e)  místo  a okres narození, u fyzické osoby narozené v cizině stát, na   jehož území se narodila.

 

   (5)  Rejstřík  trestů může jemu poskytnuté údaje z informačního systému   evidence obyvatel pro účely tohoto zákona v rozsahu uvedeném v odstavci   2   dále  předávat,  třídit  nebo  kombinovat,  popřípadě  je  blokuje,   zjistí-li,  že  poskytnuté  údaje  nejsou přesné; o zjištění nepřesného   údaje  Rejstřík  trestů neprodleně informuje Ministerstvo vnitra, které   po prověření údaj opraví, doplní nebo zlikviduje^2f).

 

   (6)  Z  poskytovaných  údajů  lze  v konkrétním případě použít vždy jen   takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.

 

   2b)  Zákon  č.  133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o   změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších   předpisů.

 

   2c) § 1 zákona č. 133/2000 Sb., ve znění zákona č. 53/2004 Sb.

 

   2d)  Zákon  č.  40/1993  Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství   České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

 

   2e) § 13b zákona č. 133/2000 Sb., ve znění zákona č. 53/2004 Sb.

 

   2f)  §  5  odst.  1 písm. c) zákona č. 101/2000 Sb., ve znění zákona č.   439/2004 Sb.".

 

ČÁST TŘICÁTÁ DEVÁTÁ

 

Změna zákona o státním zastupitelství

 

   Čl.XL

 

   V  zákoně č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění zákona č.   261/1994 Sb., zákona č. 201/1997 Sb., zákona č. 169/1999 Sb., zákona č.   11/2001  Sb.,  zákona  č.  14/2002 Sb., zákona č. 6/2002 Sb., zákona č.   151/2002 Sb., zákona č. 310/2002 Sb., zákona č. 192/2003 Sb., zákona č.   630/2004  Sb.,  zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb. a zákona   č.  79/2006  Sb.,  se za § 12i vkládá nový § 12j, který včetně poznámek   pod čarou č. 3a, 3b a 3c zní:

 

   "§ 12j

 

   Poskytování údajů z informačního systému evidence obyvatel

 

   (1)  Ministerstvo  vnitra  poskytuje  státnímu zastupitelství pro výkon   působnosti   podle   tohoto   zákona  a  dalších  právních  předpisů  z   informačního  systému evidence obyvatel^3a) údaje o obyvatelích, a to v   elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup; obyvatelem se   rozumí fyzická osoba podle zvláštního právního předpisu^3b).

 

   (2)  Ministerstvo  vnitra  dále  poskytuje  státnímu zastupitelství pro   výkon  působnosti  podle  tohoto  zákona  a dalších právních předpisů z   registru  rodných  čísel^3c)  údaje  o  fyzických  osobách, kterým bylo   přiděleno  rodné  číslo,  avšak  nejsou  uvedeny v odstavci 1. Pokud to   umožňuje technický stav registru rodných čísel, poskytují se tyto údaje   pouze v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 

   (3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 jsou údaje o

 

   a) státních občanech České republiky

 

   1.  jméno,  popřípadě  jména,  příjmení,  případně  jejich změna, rodné   příjmení,

 

   2. datum narození,

 

   3. pohlaví,

 

   4. místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, místo a   stát, kde se občan narodil,

 

   5. rodné číslo,

 

   6. státní občanství,

 

   7.  adresa  místa  trvalého  pobytu,  včetně  předchozích  adres  místa   trvalého pobytu,

 

   8.  počátek  trvalého  pobytu,  popřípadě  datum  zrušení údaje o místu   trvalého  pobytu  nebo  datum  ukončení  trvalého pobytu na území České   republiky,

 

   9. zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

 

   10. zákaz pobytu, místo zákazu pobytu a doba jeho trvání,

 

   11.  rodné  číslo  otce,  matky, popřípadě jiného zákonného zástupce; v   případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá rodné číslo,   jeho jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,

 

   12. rodinný stav, datum jeho změny a místo uzavření manželství,

 

   13.  rodné  číslo manžela; je-li manželem cizinec, který nemá přiděleno   rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení manžela a datum jeho   narození,

 

   14. rodné číslo dítěte,

 

   15. osvojení dítěte,

 

   16.  datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České   republiky, datum úmrtí a stát, na jehož území k úmrtí došlo,

 

   17.  den,  který  byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden   jako den úmrtí,

 

   b) cizincích, kteří jsou obyvateli,

 

   1. jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich změna, rodné příjmení,

 

   2. datum narození,

 

   3. pohlaví,

 

   4. místo a stát, kde se cizinec narodil,

 

   5. rodné číslo,

 

   6. státní občanství,

 

   7. druh a adresa místa pobytu,

 

   8. číslo a platnost povolení k pobytu,

 

   9. počátek pobytu, případně datum ukončení pobytu,

 

   10. zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

 

   11.  správní  vyhoštění  a  doba, po kterou není umožněn vstup na území   České republiky,

 

   12.  vyhoštění  a  doba,  po  kterou  není umožněn vstup na území České   republiky,

 

   13.  rodinný  stav,  datum  a místo jeho změny, jméno, popřípadě jména,   příjmení manžela, rodné číslo nebo datum narození,

 

   14. jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte, rodné číslo, pokud je dítě   obyvatelem; v případě, že rodné číslo nebylo přiděleno, datum narození,

 

   15.  jméno,  popřípadě  jména,  příjmení  otce, matky, popřípadě jiného   zákonného  zástupce,  jejich  rodné  číslo,  pokud  jsou  obyvateli;  v   případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá rodné číslo,   jeho jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,

 

   16.  datum,  místo  a  okres  úmrtí;  jde-li  o  úmrtí mimo území České   republiky, stát, na jehož území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,

 

   17.  den,  který  byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden   jako den úmrtí.

 

   (4) Poskytovanými údaji podle odstavce 2 jsou

 

   a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení,

 

   b) rodné číslo,

 

   c) v případě změny rodného čísla původní rodné číslo,

 

   d) den, měsíc a rok narození,

 

   e)  místo  a okres narození, u fyzické osoby narozené v cizině stát, na   jehož území se narodila.

 

   (5)  Z  poskytovaných  údajů  lze  v konkrétním případě použít vždy jen   takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.

 

   3a)  Zákon  č.  133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o   změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších   předpisů.

 

   3b) § 1 zákona č. 133/2000 Sb., ve znění zákona č. 53/2004 Sb.

 

   3c) § 13b zákona č. 133/2000 Sb., ve znění zákona č. 53/2004 Sb.".

 

ČÁST ČTYŘICÁTÁ

 

Změna zákona o Probační a mediační službě

 

   Čl.XLI

 

   V zákoně č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě a o změně zákona   č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní   správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 65/1965   Sb.,  zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 359/1999   Sb.,  o  sociálně-právní  ochraně  dětí  (zákon  o  Probační a mediační   službě),  ve  znění zákona č. 112/2006 Sb., se za § 5 vkládá nový § 5a,   který včetně poznámek pod čarou č. 2a až 2c zní:

 

   "§ 5a

 

   Poskytování údajů z informačního systému evidence obyvatel

 

   (1)  Ministerstvo vnitra poskytuje Probační a mediační službě pro výkon   působnosti   podle   tohoto   zákona  a  dalších  právních  předpisů  z   informačního  systému  evidence obyvatel2a) údaje o obyvatelích, a to v   elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup; obyvatelem se   rozumí fyzická osoba podle zvláštního právního předpisu^2b).

 

   (2)  Ministerstvo  vnitra dále poskytuje Probační a mediační službě pro   výkon  působnosti  podle  tohoto  zákona  a dalších právních předpisů z   registru  rodných  čísel^2c)  údaje  o  fyzických  osobách, kterým bylo   přiděleno  rodné  číslo,  avšak  nejsou  uvedeny v odstavci 1. Pokud to   umožňuje technický stav registru rodných čísel, poskytují se tyto údaje   pouze v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 

   (3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 jsou údaje o

 

   a) státních občanech České republiky

 

   1.  jméno,  popřípadě  jména,  příjmení,  případně  jejich změna, rodné   příjmení,

 

   2. datum narození,

 

   3. pohlaví,

 

   4. místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, místo a   stát, kde se občan narodil,

 

   5. rodné číslo,

 

   6. státní občanství,

 

   7.  adresa  místa  trvalého  pobytu,  včetně  předchozích  adres  místa

   trvalého pobytu,

 

   8.  počátek  trvalého  pobytu,  popřípadě  datum  zrušení údaje o místu   trvalého  pobytu  nebo  datum  ukončení  trvalého pobytu na území České   republiky,

 

   9. zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

 

   10. zákaz pobytu, místo zákazu pobytu a doba jeho trvání,

 

   11.  rodné  číslo  otce,  matky, popřípadě jiného zákonného zástupce; v   případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá rodné číslo,   jeho jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,

 

   12. rodinný stav, datum jeho změny a místo uzavření manželství,

 

   13.  rodné  číslo manžela; je-li manželem cizinec, který nemá přiděleno   rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení manžela a datum jeho   narození,

 

   14. rodné číslo dítěte,

 

   15. osvojení dítěte,

 

   16.  datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České   republiky, datum úmrtí a stát, na jehož území k úmrtí došlo,

 

   17.  den,  který  byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden   jako den úmrtí,

 

   b) cizincích, kteří jsou obyvateli,

 

   1. jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich změna, rodné příjmení,

 

   2. datum narození,

 

   3. pohlaví,

 

   4. místo a stát, kde se cizinec narodil,

 

   5. rodné číslo,

 

   6. státní občanství,

 

   7. druh a adresa místa pobytu,

 

   8. číslo a platnost povolení k pobytu,

 

   9. počátek pobytu, případně datum ukončení pobytu,

 

   10. zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

 

   11.  správní  vyhoštění  a  doba, po kterou není umožněn vstup na území   České republiky,

 

   12.  vyhoštění  a  doba,  po  kterou  není umožněn vstup na území České   republiky,

 

   13.  rodinný  stav,  datum  a místo jeho změny, jméno, popřípadě jména,   příjmení manžela, rodné číslo nebo datum narození,

 

   14. jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte, rodné číslo, pokud je dítě   obyvatelem; v případě, že rodné číslo nebylo přiděleno, datum narození,

 

   15.  jméno,  popřípadě  jména,  příjmení  otce, matky, popřípadě jiného   zákonného  zástupce,  jejich  rodné  číslo,  pokud  jsou  obyvateli;  v   případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá rodné číslo,   jeho jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,

 

   16.  datum,  místo  a  okres  úmrtí;  jde-li  o  úmrtí mimo území České   republiky, stát, na jehož území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,

 

   17.  den,  který  byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden   jako den úmrtí.

 

   (4) Poskytovanými údaji podle odstavce 2 jsou

 

   a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení,

 

   b) rodné číslo,

 

   c) v případě změny rodného čísla původní rodné číslo,

 

   d) den, měsíc a rok narození,

 

   e)  místo  a okres narození, u fyzické osoby narozené v cizině stát, na   jehož území se narodila.

 

   (5)  Z  poskytovaných  údajů  lze  v konkrétním případě použít vždy jen   takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.

 

   2a)  Zákon  č.  133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o   změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších   předpisů.

 

   2b) § 1 zákona č. 133/2000 Sb., ve znění zákona č. 53/2004 Sb.

 

   2c) § 13b zákona č. 133/2000 Sb., ve znění zákona č. 53/2004 Sb.".

 

ČÁST ČTYŘICÁTÁ PRVNÍ

 

Změna zákona o soudech a soudcích

 

   Čl.XLII

 

   V  zákoně  č.  6/2002  Sb.,  o  soudech, soudcích, přísedících a státní   správě  soudů  a  o  změně  některých dalších zákonů (zákon o soudech a   soudcích),  ve  znění  zákona  č. 151/2002 Sb., zákona č. 228/2002 Sb.,   zákona č. 349/2002 Sb., zákona č. 192/2003 Sb., zákona č. 441/2003 Sb.,   zákona  č. 626/2004 Sb., zákona č. 349/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb.   a  zákona  č. 79/2006 Sb., se za § 175 vkládá nový § 175a, který včetně   poznámek pod čarou č. 13 až 15 zní:

 

   "§ 175a

 

   Poskytování údajů z informačního systému evidence obyvatel

 

   (1)  Ministerstvo  vnitra  poskytuje  soudům pro výkon působnosti podle   tohoto  zákona  a  dalších  právních  předpisů  z  informačního systému   evidence  obyvatel^13)  údaje o obyvatelích, a to v elektronické podobě   způsobem  umožňujícím  dálkový  přístup;  obyvatelem  se rozumí fyzická   osoba podle zvláštního právního předpisu^14).

 

   (2)  Ministerstvo  vnitra  dále  poskytuje  soudům pro výkon působnosti   podle  tohoto  zákona  a  dalších  právních předpisů z registru rodných   čísel^15) údaje o fyzických osobách, kterým bylo přiděleno rodné číslo,   avšak  nejsou  uvedeny  v  odstavci 1. Pokud to umožňuje technický stav   registru  rodných  čísel,  poskytují se tyto údaje pouze v elektronické   podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 

   (3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 jsou údaje o

 

   a) státních občanech České republiky

 

   1.  jméno,  popřípadě  jména,  příjmení,  případně  jejich změna, rodné   příjmení,

 

   2. datum narození,

 

   3. pohlaví,

 

   4. místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, místo a   stát, kde se občan narodil,

 

   5. rodné číslo,

 

   6. státní občanství,

 

   7.  adresa  místa  trvalého  pobytu,  včetně  předchozích  adres  místa   trvalého pobytu,

 

   8.  počátek  trvalého  pobytu,  popřípadě  datum  zrušení údaje o místu   trvalého  pobytu  nebo  datum  ukončení  trvalého pobytu na území České   republiky,

 

   9. zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

 

   10. zákaz pobytu, místo zákazu pobytu a doba jeho trvání,

 

   11.  rodné  číslo  otce,  matky, popřípadě jiného zákonného zástupce; v   případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá rodné číslo,   jeho jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,

 

   12. rodinný stav, datum jeho změny a místo uzavření manželství,

 

   13.  rodné  číslo manžela; je-li manželem cizinec, který nemá přiděleno   rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení manžela a datum jeho   narození,

 

   14. rodné číslo dítěte,

 

   15. osvojení dítěte,

 

   16.  datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České   republiky, datum úmrtí a stát, na jehož území k úmrtí došlo,

 

   17.  den,  který  byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden   jako den úmrtí,

 

   b) cizincích, kteří jsou obyvateli,

 

   1. jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich změna, rodné příjmení,

 

   2. datum narození,

 

   3. pohlaví,

 

   4. místo a stát, kde se cizinec narodil,

 

   5. rodné číslo,

 

   6. státní občanství,

 

   7. druh a adresa místa pobytu,

 

   8. číslo a platnost povolení k pobytu,

 

   9. počátek pobytu, případně datum ukončení pobytu,

 

   10. zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

 

   11.  správní  vyhoštění  a  doba, po kterou není umožněn vstup na území

   České republiky,

 

   12.  vyhoštění  a  doba,  po  kterou  není umožněn vstup na území České   republiky,

 

   13.  rodinný  stav,  datum  a místo jeho změny, jméno, popřípadě jména,   příjmení manžela, rodné číslo nebo datum narození,

 

   14. jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte, rodné číslo, pokud je dítě   obyvatelem; v případě, že rodné číslo nebylo přiděleno, datum narození,

 

   15.  jméno,  popřípadě  jména,  příjmení  otce, matky, popřípadě jiného   zákonného  zástupce,  jejich  rodné  číslo,  pokud  jsou  obyvateli;  v   případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá rodné číslo,   jeho jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,

 

   16.  datum,  místo  a  okres  úmrtí;  jde-li  o  úmrtí mimo území České   republiky, stát, na jehož území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,

 

   17.  den,  který  byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden   jako den úmrtí.

 

   (4) Poskytovanými údaji podle odstavce 2 jsou

 

   a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení,

 

   b) rodné číslo,

 

   c) v případě změny rodného čísla původní rodné číslo,

 

   d) den, měsíc a rok narození,

 

   e)  místo  a okres narození, u fyzické osoby narozené v cizině stát, na   jehož území se narodila.

 

   (5)  Z  poskytovaných  údajů  lze  v konkrétním případě použít vždy jen   takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.

 

   13)  Zákon  č.  133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o   změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších   předpisů.

 

   14) § 1 zákona č. 133/2000 Sb., ve znění zákona č. 53/2004 Sb.

 

   15) § 13b zákona č. 133/2000 Sb., ve znění zákona č. 53/2004 Sb.".

 

ČÁST ČTYŘICÁTÁ DRUHÁ

 

Změna zákona o Ústavním soudu

 

   Čl.XLIII

 

   V zákoně č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění zákona č. 331/1993   Sb.,  zákona  č. 236/1995 Sb., zákona č. 77/1998 Sb., zákona č. 18/2000   Sb.,  zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 48/2002 Sb., zákona č. 202/2002   Sb.,  zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 114/2003 Sb., zákona č. 83/2004   Sb.  a  zákona  č.  120/2004  Sb.,  se za § 25 vkládá nový § 25a, který   včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 1a a 1b zní:

 

   "§ 25a

 

   Poskytování údajů z informačního systému evidence obyvatel

 

   (1)  Ministerstvo  vnitra  poskytuje  Ústavnímu  soudu  pro  výkon jeho   působnosti   podle   tohoto  zákona  z  informačního  systému  evidence   obyvatel^1a)  údaje  o obyvatelích, a to v elektronické podobě způsobem   umožňujícím  dálkový  přístup; obyvatelem se rozumí fyzická osoba podle   zvláštního právního předpisu^1b).

 

   (2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 jsou údaje o

 

   a) státních občanech České republiky

 

   1.  jméno,  popřípadě  jména,  příjmení,  případně  jejich změna, rodné   příjmení,

 

   2. datum narození,

 

   3. pohlaví,

 

   4. místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, místo a   stát, kde se občan narodil,

 

   5. rodné číslo,

 

   6. státní občanství,

 

   7.  adresa  místa  trvalého  pobytu,  včetně  předchozích  adres  místa   trvalého pobytu,

 

   8.  počátek  trvalého  pobytu,  popřípadě  datum  zrušení údaje o místu   trvalého  pobytu  nebo  datum  ukončení  trvalého pobytu na území České   republiky,

 

   9. zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

 

   10. zákaz pobytu, místo zákazu pobytu a doba jeho trvání,

 

   11.  rodné  číslo  otce,  matky, popřípadě jiného zákonného zástupce; v   případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá rodné číslo,   jeho jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,

 

   12. rodinný stav, datum jeho změny a místo uzavření manželství,

 

   13.  rodné  číslo manžela; je-li manželem cizinec, který nemá přiděleno   rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení manžela a datum jeho   narození,

 

   14. rodné číslo dítěte,

 

   15. osvojení dítěte,

 

   16.  datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České   republiky, datum úmrtí a stát, na jehož území k úmrtí došlo,

 

   17.  den,  který  byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden   jako den úmrtí,

 

   b) cizincích, kteří jsou obyvateli,

 

   1. jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich změna, rodné příjmení,

 

   2. datum narození,

 

   3. pohlaví,

 

   4. místo a stát, kde se cizinec narodil,

 

   5. rodné číslo,

 

   6. státní občanství,

 

   7. druh a adresa místa pobytu,

 

   8. číslo a platnost povolení k pobytu,

 

   9. počátek pobytu, případně datum ukončení pobytu,

 

   10. zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

 

   11.  správní  vyhoštění  a  doba, po kterou není umožněn vstup na území   České republiky,

 

   12.  vyhoštění  a  doba,  po  kterou  není umožněn vstup na území České   republiky,

 

   13.  rodinný  stav,  datum  a místo jeho změny, jméno, popřípadě jména,   příjmení manžela, rodné číslo nebo datum narození,

 

   14. jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte, rodné číslo, pokud je dítě   obyvatelem; v případě, že rodné číslo nebylo přiděleno, datum narození,

 

   15.  jméno,  popřípadě  jména,  příjmení  otce, matky, popřípadě jiného   zákonného  zástupce,  jejich  rodné  číslo,  pokud  jsou  obyvateli;  v   případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá rodné číslo,   jeho jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,

 

   16.  datum,  místo  a  okres  úmrtí;  jde-li  o  úmrtí mimo území České   republiky, stát, na jehož území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,

 

   17.  den,  který  byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden   jako den úmrtí.

 

   (3)  Z  poskytovaných  údajů  lze  v konkrétním případě použít vždy jen   takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.

 

   1a)  Zákon  č.  133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o   změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších   předpisů.

 

   1b) § 1 zákona č. 133/2000 Sb., ve znění zákona č. 53/2004 Sb.".

 

ČÁST ČTYŘICÁTÁ TŘETÍ

 

Změna zákona o rodině

 

   Čl.XLIV

 

   Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění zákona č. 132/1982 Sb., zákona   č.  234/1992  Sb., zákona č. 72/1995 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona   č. 360/1999 Sb., zákona č. 301/2000 Sb., zákona č. 109/2002 Sb., zákona   č. 320/2002 Sb., zákona č. 321/2002 Sb., zákona č. 315/2004 Sb., zákona   č.  383/2005  Sb.,  zákona  č.  112/2006  Sb., zákona č. 115/2006 Sb. a   zákona č. 134/2006 Sb., se mění takto:

 

   1. V § 63 se doplňuje odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 7c   zní:

 

   "(3)  Do  knihy  narození matriky se na základě pravomocného rozhodnutí   soudu o osvojení zapíše osvojitel, popřípadě osvojitelé^7c).

 

   7c)  Čl.  20 odst. 3 a 4 Evropské úmluvy o osvojení dětí, vyhlášené pod   č. 132/2000 Sb. m. s.".

 

   2. V § 74 odstavec 1 zní:

 

   "(1) Osvojení může být provedeno také tak, že je nelze zrušit.".

 

   3. V § 74 se odstavec 3 zrušuje.

 

   4.  V  §  77 větě první se slova "osvojitel bude zapsán v matrice místo   rodiče osvojence" nahrazují slovy "osvojení je nezrušitelné".

 

ČÁST ČTYŘICÁTÁ ČTVRTÁ

 

Změna zákona o matrikách, jménu a příjmení

 

   Čl.XLV

 

   Zákon  č.  301/2000  Sb.,  o  matrikách,  jménu  a  příjmení  a o změně   některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona   č. 578/2002 Sb., zákona č. 165/2004 Sb., zákona č. 422/2004 Sb., zákona   č.  499/2004  Sb.,  zákona  č.  21/2006 Sb., zákona č. 115/ /2006 Sb. a   zákona č. 165/2006 Sb., se mění takto:

 

   1. V § 17 odst. 1 se druhý odstavec označuje jako odstavec 2.

 

   2. V § 17 se doplňuje odstavec 3, který zní:

 

   "(3) Osvojení se do knihy narození zapíše podle pravomocného rozhodnutí   soudu  o  osvojení.  Osvojitel,  popřípadě  osvojitelé, budou zapsáni v   knize narození i v případě, nejde-li o osvojení nezrušitelné.".

 

   3. V § 17 se doplňují odstavce 4 a 5, které znějí:

 

   "(4)  Nelze-li  ani  po následném dalším šetření zjistit datum narození   dítěte  nezjištěné totožnosti, matriční úřad o tom učiní oznámení soudu   a datum narození dítěte určí soud.

 

   (5)  Nelze-li  ani  po  následném dalším šetření zjistit místo narození   dítěte,  uvede  se  v  zápisu,  dodatečném zápisu, dodatečném záznamu a   opravě  zápisu jako místo narození sídlo matričního úřadu příslušného k   provedení zápisu narození do matriční knihy.".

 

   4.  V  §  22  se  dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se

   odstavec 2, který zní:

 

   "(2)  Nelze-li  ani  po  následném  dalším  šetření zjistit místo úmrtí   fyzické osoby, uvede se v zápisu, dodatečném zápisu, dodatečném záznamu   a  opravě  zápisu jako místo úmrtí sídlo matričního úřadu příslušného k   provedení zápisu úmrtí do matriční knihy.".

 

   5. V § 24 odst. 4 se za slovo "vydaná" vkládá slovo "matričním".

 

   6. V § 29 písm. d) se slovo "nezrušitelného" zrušuje.

 

   7.  V  §  30 písm. f) se slova "jestliže si manželé ponechali dosavadní   příjmení," zrušují.

 

   8. § 52 se zrušuje.

 

   9.  V  §  62  odst. 1 větě poslední se slovo "žadatel" nahrazuje slovem   "občan".

 

   10. V § 87 odst. 1 se slova "§ 4 odst. 1 písm. b)," zrušují.

 

ČÁST ČTYŘICÁTÁ PÁTÁ

 

Změna zákona o občanských průkazech

 

   Čl.XLVI

 

   V § 24 odst. 2 zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění   zákona  č. 491/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 53/2004 Sb.,   zákona  č.  559/2004  Sb.,  zákona č. 395/2005 Sb. a zákona č. 136/2006   Sb., se ve větě první za slova "31. prosince 2008" vkládají slova " , s   výjimkou  občanských  průkazů vydaných občanům narozeným před 1. lednem   1936,  pokud není v těchto občanských průkazech doba ukončení platnosti   vyznačena konkrétním datem".

 

 

 

ČÁST ČTYŘICÁTÁ ŠESTÁ

 

ÚČINNOST

 

   Čl.XLVII

 

   Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

 

Zaorálek v. r.

 

Klaus v. r.

 

Paroubek v. r.