Zákon č. 356/2003 Sb. ze dne 23. září 2003

o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů

Zákon č. 356/2003 Sb., ze dne 23. září 2003

o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů

 

   Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

 

CHEMICKÉ LÁTKY A CHEMICKÉ PŘÍPRAVKY

 

HLAVA I

 

OBECNÁ USTANOVENÍ

 

§ 1

 

Předmět úpravy a působnost zákona

 

   (1)    Tento    zákon   zapracovává   příslušné   předpisy   Evropských   společenství^1)  a  upravuje  v návaznosti na přímo použitelné předpisy   Evropských  společenství^1a),  ^1b),  ^1c),  ^1d)  práva  a  povinnosti   právnických  osob a podnikajících fyzických osob (dále jen „osoby“) při   výrobě,   klasifikaci,   zkoušení   nebezpečných   vlastností,  balení,   označování, uvádění na trh, používání, vývozu a dovozu chemických látek   (dále  jen „látka“) nebo látek obsažených v přípravcích nebo předmětech   a   při   klasifikaci,   zkoušení  nebezpečných  vlastností,  balení  a   označování  chemických  přípravků (dále jen „přípravek“) na území České   republiky a vymezuje působnost správních orgánů při zajišťování ochrany   zdraví a životního prostředí před škodlivými účinky látek a přípravků.

 

   (2)  Tento  zákon  se  nevztahuje  na léčiva,^2) krmiva,^3) potraviny a   tabákové  výrobky,^4) kosmetické prostředky,^5) radionuklidové zářiče a   jaderné  materiály,^6)  omamné  a  psychotropní  látky,^7) zdravotnické   prostředky,^8) nerostné suroviny,^10) veterinární přípravky, s výjimkou   dezinfekčních,  dezinsekčních  a  deratizačních  přípravků^11) v podobě   určené  ke  konečnému  použití,  odpady^11a) a na přepravu a distribuci   plynu  ve  veřejném  zájmu,^12)  nestanoví-li  zvláštní  právní předpis   jinak.

 

   (3)  Na  přípravky  na  ochranu  rostlin,  pomocné  prostředky  ochrany   rostlin^13)  a  biocidní  přípravky^13a)  se z povinností stanovených v   tomto  zákoně vztahují pouze povinnosti klasifikace, balení, označování   a povinnosti při dovozu a vývozu.

 

   (4)  Tento  zákon  se  nevztahuje na výbušniny^14) v rozsahu, v němž je   tato oblast upravena zvláštním právním předpisem.^14)

 

   (5)  Tento  zákon  se  nevztahuje  na  přepravu  nebezpečných  látek  a   nebezpečných    přípravků   v   železniční,^15)   silniční,^16)   vodní   vnitrozemské,^17)  letecké^18)  a  námořní^19)  dopravě  a  na přepravu   nebezpečných   látek   a   nebezpečných   přípravků   v  celním  režimu   tranzit.^20)

 

   (6)  Na  dovoz  a vývoz látek a přípravků se vztahují právní předpisy v   oblasti  celnictví^20),  pokud tento zákon nebo zvláštní právní předpis   nestanoví jinak.

 

§ 2

 

Základní pojmy

 

   (1) Klasifikace je postup zjišťování nebezpečných vlastností látky nebo   přípravku,  hodnocení  zjištěných vlastností a následné zařazení takové   látky nebo přípravku do jednotlivých skupin nebezpečnosti.

 

   (2)   Nebezpečné  látky  nebo  nebezpečné  přípravky  jsou  látky  nebo   přípravky,  které za podmínek stanovených tímto zákonem mají jednu nebo   více nebezpečných vlastností, pro které jsou klasifikovány jako

 

   a)  výbušné;  jimi jsou pevné, kapalné, pastovité nebo gelovité látky a   přípravky,  které  mohou  exotermně  reagovat  i bez přístupu vzdušného   kyslíku,  přičemž rychle uvolňují plyny, a které, pokud jsou v částečně   uzavřeném  prostoru,  za  definovaných  zkušebních  podmínek  detonují,   rychle shoří nebo po zahřátí vybuchují,

 

   b)  oxidující;  jimi  jsou  látky  a přípravky, které vyvolávají vysoce   exotermní reakci ve styku s jinými látkami, zejména hořlavými,

   c)  extrémně  hořlavé;  jimi jsou kapalné látky a přípravky, které mají   extrémně  nízký  bod  vzplanutí a nízký bod varu, a nebo plynné látky a   přípravky, které jsou hořlavé ve styku se vzduchem při pokojové teplotě   a tlaku,

 

   d) vysoce hořlavé; jimi jsou

 

   1.  látky  a  přípravky, které se mohou samovolně zahřívat a nakonec se   vznítí ve styku se vzduchem při pokojové teplotě bez jakéhokoliv dodání   energie,

 

   2.  pevné  látky  a přípravky, které se mohou snadno zapálit po krátkém   styku  se  zdrojem zapálení a které pokračují v hoření nebo vyhořely po   jeho odstranění,

 

   3. kapalné látky a přípravky, které mají velmi nízký bod vzplanutí,

 

   4.  látky  a  přípravky,  které  ve  styku s vodou nebo vlhkým vzduchem   uvolňují vysoce hořlavé plyny v nebezpečných množstvích,

 

   e)  hořlavé;  jimi  jsou kapalné látky nebo přípravky, které mají nízký   bod vzplanutí,

 

   f) vysoce toxické; jimi jsou látky nebo přípravky, které při vdechnutí,   požití  nebo při průniku kůží ve velmi malých množstvích způsobují smrt   nebo akutní nebo chronické poškození zdraví,

 

   g) toxické; jimi jsou látky nebo přípravky, které při vdechnutí, požití   nebo  při  průniku  kůží v malých množstvích způsobují smrt nebo akutní   nebo chronické poškození zdraví,

 

   h)   zdraví  škodlivé;  jimi  jsou  látky  nebo  přípravky,  které  při   vdechnutí, požití nebo při průniku kůží mohou způsobit smrt nebo akutní   nebo chronické poškození zdraví,

 

   i)  žíravé;  jimi  jsou  látky  nebo přípravky, které mohou zničit živé   tkáně při styku s nimi,

 

   j) dráždivé; jimi jsou látky nebo přípravky, které mohou při okamžitém,   dlouhodobém  nebo opakovaném styku s kůží nebo sliznicí vyvolat zánět a   nemají žíravé účinky,

 

   k)  senzibilizující; jimi jsou látky nebo přípravky, které jsou schopné   při  vdechování,  požití  nebo při styku s kůží vyvolat přecitlivělost,   takže   při   další   expozici   dané  látce  nebo  přípravku  vzniknou   charakteristické nepříznivé účinky,

 

   l)  karcinogenní;  jimi  jsou látky nebo přípravky, které při vdechnutí   nebo  požití  nebo průniku kůží mohou vyvolat rakovinu nebo zvýšit její   výskyt,

 

   m)  mutagenní; jimi jsou látky nebo přípravky, které při vdechnutí nebo   požití nebo průniku kůží mohou vyvolat dědičné genetické poškození nebo   zvýšit jeho výskyt,

 

   n)  toxické  pro  reprodukci; jimi jsou látky nebo přípravky, které při   vdechnutí  nebo  požití  nebo  průniku  kůží  mohou vyvolat nebo zvýšit   výskyt  nedědičných  nepříznivých  účinků  na  potomstvo  nebo zhoršení   mužských nebo ženských reprodukčních funkcí nebo schopností,

 

   o)  nebezpečné  pro  životní prostředí; jimi jsou látky nebo přípravky,   které   při  vstupu  do  životního  prostředí  představují  nebo  mohou   představovat  okamžité  nebo  pozdější  nebezpečí  pro  jednu nebo více   složek životního prostředí.

 

   (3) Správnou laboratorní praxí je pro účely tohoto zákona zabezpečování   systému  jakosti  týkající  se  organizačního  procesu  a  podmínek, za   kterých  se  plánují,  provádějí,  sledují,  zaznamenávají, archivují a   oznamují neklinické studie bezpečnosti pro zdraví a životní prostředí.

 

   (4)  Prvním  příjemcem  se  pro účely tohoto zákona rozumí první osoba,   která  uvádí  na  trh  látku  nebo  přípravek, které byly vyrobeny nebo   uvedeny na trh na území jiného členského státu Evropských společenství,   a  která  podniká  na území České republiky v souladu s jinými právními   předpisy.

 

   (5)  Zhotovitelem  se  pro  účely tohoto zákona rozumí osoba se sídlem,   organizační   složkou,   bydlištěm   nebo  místem  podnikání  na  území   Evropských společenství, která vyrábí nebo i jen vyvinula přípravek.

 

   (6)  Pro ostatní základní pojmy v tomto zákoně platí definice uvedené v   článku 3 nařízení (ES) č. 1907/2006^1a).

 

HLAVA II

 

KLASIFIKACE A SPRÁVNÁ LABORATORNÍ PRAXE

 

§ 3

 

Obecné zásady klasifikace látek a přípravků

 

   (1)  Výrobce,  zhotovitel  nebo  dovozce  jsou před uvedením látky nebo   přípravku  na  trh povinni zajistit provedení jejich klasifikace. První   příjemce  neuvede  na trh v České republice látky nebo přípravky, které   nejsou klasifikovány v souladu s tímto zákonem.

 

   (2)  Při  klasifikaci  látky nebo přípravku se nepřihlíží k nebezpečným   látkám,  příměsím  nebo  nečistotám  klasifikovaným  podle § 2 odst. 2,   jejichž  koncentrace je nižší, než jsou minimální koncentrace uvedené v   příloze  č. 1 k tomuto zákonu, pokud nejsou stanoveny v Seznamu závazně   klasifikovaných  nebezpečných  látek (dále jen "Seznam") u jednotlivých   nebezpečných látek koncentrace nižší.

 

   (3) Látky se klasifikují

 

   a) podle Seznamu,

 

   b)  v  případě, že nejsou zapsány v Seznamu, podle Seznamu nových látek   (dále jen "Elincs") zveřejněném Ministerstvem životního prostředí (dále   jen "ministerstvo") na Portálu veřejné správy,

 

   c)  v  případě,  že nejsou klasifikovány podle písmen a) nebo b), podle   obecných  postupů  pro  hodnocení  a označování nebezpečných vlastností   látek  a  přípravků  podle  odstavce  7,  na  základě  údajů  o  jejich   nebezpečných vlastnostech získaných z odborných pramenů nebo na základě   údajů získaných zkoušením podle § 8.

 

   (4) Přípravky se klasifikují postupy podle § 4 až 6.

 

   (5)  Při  klasifikaci  přípravků  podle  odstavce 4 musí být zohledněny   všechny  v  nich  obsažené  nebezpečné  látky,  s  výjimkou látek podle   odstavce 2.

 

   (6)  Osoby  podle  odstavce  1 jsou povinny uchovávat údaje použité pro   klasifikaci látky nebo přípravku po dobu, po kterou jsou uváděny na trh   nebo do oběhu, a po dobu dalších 10 let od posledního uvedení na trh, a   poskytnout  je  na  vyžádání  příslušným  správním  orgánům pro potřeby   jejich správní činnosti.

 

   (7)   Ministerstvo   průmyslu  a  obchodu  stanoví  prováděcím  právním   předpisem

 

   a) Seznam a způsob jeho používání,

 

   b)  obecné  postupy  pro hodnocení a označování nebezpečných vlastností   látek a přípravků,

 

   c)   konvenční   výpočtové  metody  hodnocení  nebezpečných  vlastností   přípravků  na základě vlastností fyzikálně-chemických, nebezpečných pro   zdraví a nebezpečných pro životní prostředí.

 

 

 

 

§ 4

 

   Hodnocení     nebezpečnosti     přípravků    vyplývající    z    jejich   fyzikálně-chemických vlastností

 

   (1)    Hodnocení   nebezpečnosti   přípravků   vyplývající   z   jejich   fyzikálně-chemických  vlastností  se  pro  účely  klasifikace podle § 2   odst.  2  písm. a) až e) provádí postupy stanovenými prováděcím právním   předpisem   podle   §   3  odst.  7  na  základě  stanovení  výbušných,   oxidujících,   extrémně  hořlavých,  vysoce  hořlavých  nebo  hořlavých   vlastností, a to metodami uvedenými v § 8.

 

   (2)  Hodnocení  nebezpečnosti  přípravků podle odstavce 1 se neprovádí,   pokud

 

   a) žádná z obsažených látek nemá vlastnosti podle odstavce 1 a pokud na   základě  dostupných  informací přípravek nepředstavuje nebezpečí tohoto   druhu,

 

   b)  při změně složení přípravku známého složení je z vědeckých poznatků   zřejmé,  že  nové  stanovení  jeho  nebezpečnosti  podle  odstavce 1 by   nevedlo ke změně klasifikace, nebo

 

   c)   přípravek  uvedený  na  trh  v  aerosolovém  rozprašovači  splňuje   požadavky zvláštních právních předpisů.^21)

 

   (3)  U  přípravků  na  ochranu  rostlin  a  pomocných přípravků ochrany   rostlin  se  hodnocení  provede  podle  odstavce  1,  jen  pokud nejsou   stanoveny jiné metody hodnocení ve zvláštním právním předpisu.^13)

 

§ 5

 

Hodnocení nebezpečnosti přípravků pro zdraví

 

   (1)  Hodnocení nebezpečnosti přípravků pro zdraví, vyplývající z jejich   vlastností  ovlivňujících zdraví, pro účely klasifikace podle § 2 odst.   2 písm. f) až n) se provádí

 

   a) konvenční výpočtovou metodou stanovenou prováděcím právním předpisem   podle § 3 odst. 7,

 

   b)  obecnými postupy stanovenými prováděcím právním předpisem podle § 3   odst.  7  na základě stanovení vlastností ovlivňujících zdraví metodami   uvedenými v § 8.

 

   (2)  Postup  podle  odstavce  1 písm. b) se použije pouze v případě, že   vlastnosti přípravků ovlivňující zdraví nelze stanovit metodou uvedenou   v odstavci 1 písm. a) nebo na základě již existujících výsledků zkoušek   na zvířatech.

 

   (3)  U  přípravků  na  ochranu  rostlin  a  pomocných přípravků ochrany   rostlin  se  hodnocení  provede  podle  odstavce  1,  jen  pokud nejsou   stanoveny jiné metody hodnocení ve zvláštním právním předpisu.^13)

 

   (4)  Pokud  byla  nebezpečnost  přípravku  pro  zdraví  stanovena podle   odstavce 1 písm. a) i b), použijí se pro klasifikaci přípravku výsledky   získané  podle  odstavce  1  písm.  b), s výjimkou stanovení vlastnosti   karcinogenní,  mutagenní nebo toxické pro reprodukci podle § 2 odst. 2,   pro  jejichž  stanovení  se musí vždy postupovat podle odstavce 1 písm.   a).

 

   (5)  Pokud se nepříznivé účinky přípravku na zdraví člověka zjištěné na   základě  epidemiologických studií, vědecky ověřených případových studií   nebo  na  základě statistických dat liší od účinků získaných hodnocením   nebezpečnosti  přípravku  podle  odstavce  1  nebo  3,  klasifikuje  se   přípravek  podle  zjištěných  účinků  na  zdraví  člověka.  Postup  při   klasifikaci  stanoví  prováděcí  právní předpis podle § 3 odst. 7 písm.   b).

 

   (6)  Pokud  je  možno prokázat, že by hodnocení nebezpečnosti přípravku   konvenční  výpočtovou  metodou  podle  odstavce 1 písm. a) mohlo vést k   podhodnocení  nebo  nadhodnocení  skutečné  nebezpečnosti  přípravku  v   důsledku  zesílení  nebo zeslabení jeho nebezpečnosti vlivem vzájemného   působení  složek  přípravku,  musí  být  k tomuto vlivu při klasifikaci   přihlédnuto.

 

§ 6

 

Hodnocení nebezpečnosti přípravků pro životní prostředí

 

   (1)   Hodnocení   nebezpečnosti   přípravků   pro   životní  prostředí,   vyplývající  z  jejich  vlastností ovlivňujících životní prostředí, pro   účely klasifikace podle § 2 odst. 2 písm. o) se provádí

 

   a) konvenční výpočtovou metodou stanovenou prováděcím právním předpisem   podle § 3 odst. 7,

 

   b)  obecnými postupy stanovenými prováděcím právním předpisem podle § 3   odst.   7,   na  základě  stanovení  vlastností  ovlivňujících  životní   prostředí metodami uvedenými v § 8.

 

   (2)  U  přípravků  na  ochranu  rostlin  a  pomocných přípravků ochrany   rostlin  se  hodnocení  provede  podle  odstavce  1,  jen  pokud nejsou   stanoveny jiné metody hodnocení ve zvláštním právním předpisu.^13)

 

   (3)  Pokud  byla  nebezpečnost  pro  životní  prostředí hodnocena podle   odstavce 1 písm. a) i b), použijí se pro klasifikaci přípravku výsledky   získané podle odstavce 1 písm. b).

 

§ 7

 

Nové hodnocení nebezpečnosti přípravků

 

   (1)  Zhotovitel  nebo  dovozce jsou u přípravků známého složení povinni   provést  nové hodnocení nebezpečnosti pro zdraví nebo životní prostředí   postupy uvedenými v § 5 nebo 6, pokud

 

   a)  změna  výchozí  koncentrace  jedné  nebo  více  nebezpečných  látek   obsažených  v přípravku klasifikovaných podle § 2 odst. 2 je větší, než   je uvedeno v příloze č. 2 k tomuto zákonu, nebo

 

   b) dojde k náhradě nebo přidání jedné nebo více látek.

 

   (2)  Zhotovitel  nebo  dovozce  nejsou  povinni  provést nové hodnocení   nebezpečnosti přípravku, pokud je z vědeckých poznatků zřejmé, že změny   v jeho složení nezpůsobí změnu klasifikace.

 

   (3)  Ustanovení  odstavce  1  se nevztahuje na zhotovitele nebo dovozce   přípravků na ochranu rostlin a pomocných prostředků ochrany rostlin^13)   hodnocených  podle  ustanovení  §  5  odst. 1 písm. b) nebo § 6 odst. 1   písm. b).

 

   (4)  První  distributor je povinen zajistit, že u látky nebo přípravku,   které nabývá, je provedeno nové hodnocení nebezpečnosti pro zdraví nebo   životní prostředí podle odstavců 1 až 3.

 

§ 8

 

Zkoušení látek a přípravků

 

   (1)  Zkoušení  nebezpečných  vlastností  látek nebo přípravků pro účely   tohoto  zákona musí být prováděno u látek a přípravků ve stavu, v jakém   se vyrábějí nebo uvádějí na trh.

 

   (2)  Osoba,  která  provádí zkoušení nebezpečných vlastností látek nebo   přípravků  podle  §  2  odst.  2,  je  povinna  použít  základní metody   stanovené  v  odstavci  5  a při zkoušení nebezpečných vlastností látek   nebo  přípravků podle § 2 odst. 2 písm. f) až o) dodržet zásady správné   laboratorní  praxe  (dále  jen  „Zásady“) a zásady ochrany zvířat podle   zvláštního právního předpisu.^22)

 

   (3)  Jestliže  pro  zkoušení některé vlastnosti není stanovena základní   metoda  podle  odstavce  5, použije se metoda doporučená Organizací pro   hospodářskou spolupráci a rozvoj.^23)

 

   (4)  Zkoušení nebezpečných vlastností přípravků klasifikovaných podle §   2 odst. 2 písm. f) až o), při nichž jsou používána laboratorní zvířata,   může   být   provedeno   pouze   tehdy,  nelze-li  ke  zjištění  jejich   nebezpečných  vlastností použít postupů podle § 5 odst. 1 písm. a) nebo   § 6 odst. 1 písm. a).

 

   (5)  Základní  metody  pro  zkoušení  nebezpečných  vlastností  látek a   přípravků     stanoví     přímo     použitelný    předpis    Evropských   společenství^23a).

 

   (6)  Zkoušení látek se provádí v souladu s požadavky přímo použitelného   předpisu Evropských společenství^1a).

 

§ 9

 

Správná laboratorní praxe

 

   (1)   Osoba,   která   v  souladu  s  tímto  zákonem  provádí  zkoušení   nebezpečných vlastností látek nebo přípravků podle § 2 odst. 2 písm. f)   až o), musí mít osvědčení o dodržování Zásad.

 

   (2)  Ministerstvo  vydá osvědčení o dodržování Zásad na základě písemné   žádosti  osoby  po  ověření dodržování Zásad touto osobou. Ministerstvo   může  ověření  dodržování  Zásad  provádět  prostřednictvím jím zřízené   právnické osoby.

 

   (3)  Osoba  podle odstavce 1 je povinna podrobit se kontrole dodržování   Zásad,  umožnit  kontrolním  orgánům  vstup  na  pozemky,  do objektů a   pracovišť  užívaných  ke  zkoušení  a poskytnout informace o dodržování   Zásad v souladu s prováděcím právním předpisem podle odstavce 10.

 

   (4)  Údaje  zjištěné  při  kontrole  dodržování Zásad podle odstavce 3,   kromě  názvu  laboratoře,  kvality  dodržování  Zásad  a data provedené   kontroly, se považují za důvěrné a mohou být poskytovány pouze správním   orgánům pro potřeby jejich správní, kontrolní nebo sankční činnosti.

 

   (5)  Osoba podle odstavce 1 je povinna při předkládání výsledků zkoušek   písemně potvrdit, že zkoušky byly provedeny v souladu se Zásadami.

 

   (6)  Ministerstvo  odejme  osvědčení  o  dodržování  Zásad  osobě podle   odstavce 1, pokud tato osoba neplní některou z podmínek, jejichž plnění   je  nezbytné  pro  vydání osvědčení, nebo neplní povinnosti stanovené v   odstavcích 3 a 5.

 

   (7)  Na  území  České  republiky  se považuje za rovnocenné osvědčení o   dodržení  Zásad  udělené  členským  státem  Organizace pro hospodářskou   spolupráci  a  rozvoj,  pokud  lze doložit, že Zásady používané v tomto   členském  státu,  na jejichž základě bylo osvědčení vydáno, jsou shodné   se Zásadami podle tohoto zákona.

 

   (8)  Na  území  České  republiky  se považuje za rovnocenné osvědčení o   dodržení  Zásad  udělené  členským státem Evropských společenství podle   právních předpisů Evropských společenství.^24)

 

   (9)  Ministerstvo  vede  seznam držitelů osvědčení o dodržování Zásad a   zveřejňuje  jej  vždy  k  31.  prosinci  kalendářního  roku ve Věstníku   Ministerstva životního prostředí.

 

   (10)  Zásady,  postup  při  ověřování  jejich  dodržování,  postup  při   vydávání  a  odnímání  osvědčení a postup při kontrole dodržování Zásad   stanoví ministerstvo prováděcím právním předpisem.

 

HLAVA III

 

zrušena

 

§ 10

 

zrušen

 

§ 11

 

zrušen

 

§ 12

 

zrušen

 

§ 13

 

zrušen

 

 

§ 14

 

zrušen

 

§ 15

 

zrušen

 

§ 16

 

zrušen

 

§ 17

 

zrušen

 

§ 18

 

zrušen

 

HLAVA IV

 

BALENÍ, OZNAČOVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ LIST

 

§ 19

 

Balení látek a přípravků

 

   (1)  Výrobce,  dovozce nebo zhotovitel, kteří uvádějí na trh látky nebo   přípravky  klasifikované  jako  nebezpečné  podle  §  2  odst.  2  nebo   přípravky,  které  mohou  představovat  specifické nebezpečí pro zdraví   nebo  životní  prostředí stanovené prováděcím právním předpisem podle §   20  odst.  7,  jsou  povinny  zajistit, aby tyto látky a přípravky byly   opatřeny obaly a uzávěry, které splňují tyto požadavky

 

   a)  obal  a  uzávěr musí být navržen a konstruován tak, aby obsah obalu   nemohl  uniknout;  tento  požadavek  neplatí  tam,  kde jsou předepsána   zvláštní bezpečnostní opatření,

 

   b)  materiály  použité na zhotovení obalu a uzávěru nesmějí být obsahem   narušovány a nesmějí s ním vytvářet nebezpečné sloučeniny,

 

   c)  obal a uzávěr musí být vyrobeny tak, aby bylo zajištěno, že odolají   tlaku  a  deformacím  vznikajícím  při  běžném zacházení a že nedojde k   jejich uvolnění,

 

   d)  obal  určený  k  opakovanému použití musí být navržen a konstruován   tak, aby mohl být opakovaně uzavírán bez úniku obsahu.

 

   (2)  Výrobce,  dovozce nebo zhotovitel, kteří uvádějí na trh nebezpečné   látky  nebo  látky obsažené v přípravcích klasifikované podle § 2 odst.   2, jsou povinni je opatřit obaly a uzávěry v souladu s tímto zákonem, a   v  případě  látek, které byly registrované podle hlavy II nařízení (ES)   č. 1907/2006^1a), rovněž v souladu s informacemi získanými podle čl. 12   a 13 tohoto nařízení.

 

   (3) První příjemce neuvede na trh České republiky látky nebo přípravky,

   jejichž obal není v souladu s požadavky tohoto zákona.

 

   (4)  Obaly  látek  nebo  přípravků  podle  odstavce  1 určené k prodeji   spotřebiteli^28)  musí vedle požadavků uvedených v odstavci 1 vyhovovat   těmto požadavkům

 

   a)  obal  obsahující látku nebo přípravek, který je označen jako vysoce   toxický,  toxický  nebo  žíravý,  musí mít uzávěr odolný proti otevření   dětmi a hmatatelnou výstrahu pro nevidomé,

 

   b)  obal  obsahující látku nebo přípravek, který je označen jako zdraví   škodlivý,  extrémně  hořlavý  nebo  vysoce  hořlavý,  musí  být opatřen   hmatatelnou  výstrahou  pro  nevidomé; tento požadavek se nevztahuje na   přípravky  v  aerosolovém  rozprašovači  klasifikované a označené pouze   jako extrémně hořlavé nebo vysoce hořlavé,

 

   c)  obal  obsahující  látku  nebo  přípravek nesmí mít takový tvar nebo   grafickou úpravu, kterou by mohl být uveden spotřebitel^28) v omyl nebo   kterou by mohlo dojít k jejich záměně za hračky,^5),^8)

 

   d)  obal  obsahující  látku  nebo  přípravek  nesmí  mít provedení nebo   označení  používané  pro  potraviny,  pitnou  vodu, krmiva, léčiva nebo   kosmetické prostředky.

 

   (5)   Ministerstvo   průmyslu  a  obchodu  stanoví  prováděcím  právním   předpisem  další  náležitosti  obalů  nebezpečných látek a nebezpečných   přípravků určených k prodeji spotřebiteli.^28)

 

   (6) Osoba, která uvádí na trh látky nebo přípravky podle odstavce 4, je   povinna  uchovávat  doklady  o splnění požadavků na obaly stanovených v   odstavci 4 písm. a) a b) a v prováděcím právním předpisu podle odstavce   5  po  dobu  jejich uvádění na trh a následujících 10 let od posledního   uvedení na trh a poskytnout je na vyžádání správním orgánům pro potřeby   jejich správní, kontrolní nebo sankční činnosti.

 

   (7)    Obaly    nebezpečných    látek   nebo   nebezpečných   přípravků   klasifikovaných  podle § 2 odst. 2 provedené v souladu s podmínkami pro   přepravu   nebezpečných   věcí  v  mezinárodní  přepravě^15),^16)  a  s   požadavky na přepravu nebezpečných věcí v železniční,^15) silniční,^16)   vodní  vnitrozemské,^17)  letecké^18)  a  námořní  dopravě^19) vyhovují   požadavkům odstavce 1.

 

   (8)   Povinnosti   osob  při  balení  látek  nebo  přípravků  stanovené   zvláštními   právními   předpisy^25)  nejsou  ustanoveními  této  hlavy   dotčeny.

 

   (9)  Distributor, který uvádí na trh látky nebo přípravky klasifikované   a  balené  podle  tohoto zákona, je povinen je uvádět na trh v původním   obalu.

 

§ 20

 

Označování látek a přípravků

 

   (1)  Výrobce  nebo  dovozce,  kteří  uvádějí  na  trh  nebezpečné látky   klasifikované  podle  §  2  odst.  2, jsou povinni zajistit, aby jejich   označení  na  obalu  splňovalo požadavky podle tohoto zákona, a u látek   registrovaných  podle  hlavy  II  nařízení  (ES)  č. 1907/2006^1a), aby   jejich  označení  bylo v souladu s informacemi získanými s použitím čl.   12 a 13 tohoto nařízení.

 

   (2)  Dovozce nebo zhotovitel, kteří uvádějí na trh nebezpečné přípravky   klasifikované podle § 2 odst. 2, jsou povinni zajistit, aby označení na   obalu  splňovalo  požadavky  podle  odstavce  5  a prováděcího právního   předpisu podle odstavce 7.

 

   (3)  Dovozce  nebo  zhotovitel,  kteří  uvádějí na trh přípravky, které   mohou   představovat  specifické  nebezpečí  pro  zdraví  nebo  životní   prostředí,  stanovené  prováděcím  právním  předpisem podle odstavce 7,   jsou povinni zajistit, aby jejich označení na obalu splňovalo požadavky   podle  odstavce  5  písm.  a), b) a prováděcího právního předpisu podle   odstavce 7.

 

   (4)  Na obalu nebezpečné látky podle odstavce 1 musí být jasně, čitelně   a nesmazatelně v českém jazyce uvedeny následující údaje

 

   a)  chemický  název látky ve tvaru jednoho z názvů uvedených v Seznamu;   pokud  látka  není  v  Seznamu  uvedena,  musí být chemický název látky   uveden v souladu s mezinárodně uznávaným názvoslovím,

 

   b)  jméno,  popřípadě jména, příjmení, název, popřípadě obchodní firma,   místo  podnikání (sídlo) a telefonní číslo osoby, která je odpovědná za   uvedení látky v daném obalu na trh,

 

   c)  výstražné  symboly  stanovené  prováděcím  právním  předpisem podle   odstavce 7,

 

   d) standardní věty označující specifickou rizikovost (R-věta) stanovené   prováděcím právním předpisem podle odstavce 7,

 

   e)   standardní   pokyny  pro  bezpečné  zacházení  (S-věta)  stanovené   prováděcím právním předpisem podle odstavce 7,

 

   f) číslo ES podle Einecs, Elincs nebo Nlp,

 

   g) slova "označení ES", pokud jde o látky uvedené v Seznamu.

 

   (5)  Na  obalu  nebezpečného přípravku podle odstavce 2 musí být jasně,   čitelně a nesmazatelně v českém jazyce uvedeny následující údaje

 

   a) obchodní název přípravku,

 

   b)  jméno,  popřípadě jména, příjmení, název, popřípadě obchodní firma,   místo  podnikání (sídlo) a telefonní číslo osoby, která je odpovědná za   uvedení přípravku v daném obalu na trh,

 

   c) chemický název nebezpečné látky nebo látek přítomných v přípravku ve   tvaru  jednoho  z  názvů  uvedených  v Seznamu a v souladu s prováděcím   právním předpisem podle odstavce 7. Pokud látka není v Seznamu uvedena,   musí být chemický název látky nebo látek uveden v souladu s mezinárodně   uznávaným názvoslovím,

 

   d)  výstražné  symboly  stanovené  prováděcím  právním  předpisem podle   odstavce 7,

 

   e) standardní věty označující specifickou rizikovost (R-věta) stanovené   prováděcím právním předpisem podle odstavce 7,

 

   f)   standardní   pokyny  pro  bezpečné  zacházení  (S-věta)  stanovené   prováděcím  právním  předpisem  podle  odstavce  7;  není-li možné tyto   pokyny umístit na štítek nebo na obal, musí být k obalu přiloženy,

 

   g)   hmotnost   nebo   objem,  jde-li  o  přípravky  určené  k  prodeji   spotřebiteli.^28)

 

   (6)  Označení  přípravků  na  ochranu  rostlin  a  pomocných prostředků   ochrany   rostlin^13)   podle   tohoto   zákona  musí  být  doprovázeno   upozorněním "Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik   pro člověka a životní prostředí".

 

   (7)   Ministerstvo   průmyslu  a  obchodu  stanoví  prováděcím  právním   předpisem

 

   a)  náležitosti označování nebezpečných látek, nebezpečných přípravků a   přípravků,  které  mohou  představovat  specifické nebezpečí pro zdraví   nebo životní prostředí,

 

   b)  výstražné  symboly  a  písmenné  označení  nebezpečných  vlastností   fyzikálně-chemických  a vlastností nebezpečných pro zdraví nebo životní   prostředí,

 

   c) standardní věty označující specifickou rizikovost (R-věta),

 

   d) standardní pokyny pro bezpečné zacházení (S-věta).

 

   (8) Zhotovitel nebo dovozce, kteří uvádějí na trh nebezpečné přípravky,   mohou  na  základě souhlasu ministerstva v jejich označení použít místo   názvu  určitých  nebezpečných látek přítomných v přípravku názvy, které   identifikují   nejdůležitější  funkční  chemické  skupiny,  nebo  názvy   alternativní. Pokud zhotovitel nebo dovozce nebezpečného přípravku chce   nahradit  název  určitých  nebezpečných  látek  přítomných  v přípravku   názvem,  který  identifikuje  nejdůležitější  funkční chemické skupiny,   nebo  názvem  alternativním  z  důvodu ochrany obchodního tajemství, je   povinen tuto skutečnost v písemné žádosti odůvodnit. Tento postup nelze   použít,  pokud  je  pro  danou látku stanoven přípustný expoziční limit   nebo  nejvyšší přípustná koncentrace pro pracovní prostředí^28a). Obsah   žádosti  a  zásady tvorby názvů stanoví prováděcí právní předpis. Kopii   souhlasného  stanoviska  k  použití  tohoto  názvu  zašle  ministerstvo   Ministerstvu zdravotnictví a příslušným orgánům Evropských společenství   a členských států Evropských společenství.

 

   (9)  Osoby  podle  odstavců  1  až  3  nesmí  na označení obalů látek a   přípravků  podle  odstavců  1  až 3 uváděných na trh uvádět nápisy jako   například   "netoxický",  "neškodný",  "neznečišťující",  "ekologický",   "eko"  nebo  jakékoli jiné informace uvádějící, že látka nebo přípravek   nejsou  nebezpečné,  nebo  informace,  které  mohou  vést  k  podcenění   nebezpečí látky nebo přípravku.

 

   (10)  Osoby  podle odstavců 1 až 3 jsou povinny uchovávat údaje použité   pro  označení  látky  nebo  přípravku podle odstavců 1 až 3 po dobu, po   kterou  jsou tato látka nebo přípravek uváděny na trh, a dalších 10 let   a  poskytnout  je  na  vyžádání  správním  orgánům  pro  potřeby jejich   správní, kontrolní nebo sankční činnosti.

 

   (11) Distributor, který uvádí na trh látky nebo přípravky klasifikované   a  označené podle tohoto zákona, je povinen je uvádět na trh s původním   označením.

 

§ 21

 

   (1)  Výrobce,  dovozce nebo zhotovitel, kteří uvádějí na trh látky nebo   přípravky  klasifikované  jako  nebezpečné podle § 2 odst. 2 v obalech,   jejichž  obsah  nepřesahuje  125  ml, se při označování řídí prováděcím   právním předpisem podle § 20 odst. 7.

 

   (2)  V  případě,  že  údaje požadované podle § 20 uvede osoba na štítku   místo  na  obalu, musí být štítek pevně připevněn k jedné nebo několika   stranám obalu tak, aby bylo možno údaje číst v poloze, ve které je obal   obvykle  uložen.  Rozměry štítku a plochy obalu určené k označení podle   tohoto  zákona  jsou  uvedeny  v prováděcím právním předpisu podle § 20   odst.  7.  Plocha obalu nebo štítku pro označení podle tohoto zákona je   určena  pouze  pro  poskytování  informací  požadovaných tímto zákonem,   popřípadě  doplňkových  zdravotních a bezpečnostních informací. Uvádění   dalších  údajů  na  obalu  podle  zvláštních právních předpisů^29) není   tímto ustanovením dotčeno.

 

   (3) Štítek se nepožaduje, pokud jsou údaje zřetelně uvedeny na obalu.

 

   (4) Informace uvedené na obalu nebo štítku podle § 20 odst. 1 až 6 musí   zřetelně  vystupovat  z  jejich  pozadí  a  musí mít takovou velikost a   uspořádání,  aby  byly  snadno čitelné. Barva a provedení označení musí   být takové, aby výstražný symbol a jeho pozadí zřetelně vynikaly.

 

   (5)  Výrobce,  dovozce nebo zhotovitel, kteří uvádějí na trh nebezpečné   přípravky klasifikované podle § 2 odst. 2 a vymezené prováděcím právním   předpisem  podle  §  20  odst.  7,  určené  k  nabízení  nebo k prodeji   spotřebiteli,^28) jsou povinni tyto přípravky opatřit návodem k použití   a  pokyny  pro předlékařskou první pomoc, které mohou být uvedeny místo   na  obalu  nebo štítku v příbalovém letáku. Skutečnost, že jsou některé   údaje  uvedeny  v  příbalovém  letáku,  musí  být uvedena na obalu nebo   štítku.

 

   (6)  Povinnost  označení  obalů  v  českém  jazyce  nevylučuje  možnost   souběžného označení i v jiných jazycích.

 

   (7)  Ministerstvo může na základě písemné žádosti výrobce, dovozce nebo   zhotovitele,  kteří uvádějí nebezpečnou látku nebo nebezpečný přípravek   klasifikované  podle § 2 odst. 2 na trh, povolit výjimky z požadavků na   označování těchto látek nebo přípravků

 

   a)  obaly  látek a přípravků podle § 20 odst. 1 až 3, které jsou příliš   malé  nebo jinak nevhodné pro označování podle odstavců 2 a 3, je možno   označit jiným vhodným způsobem,

 

   b)  obaly  nebezpečných  látek neklasifikovaných podle § 2 odst. 2 jako   výbušné,  vysoce  toxické  nebo toxické je možno neoznačit nebo označit   odlišně  od  požadavků  uvedených v § 20 odst. 4 a v odstavcích 1 až 6,   pokud  obsahují  tak  malá  množství nebezpečné látky, že nepředstavují   nebezpečí pro osoby, které s nimi zacházejí, nebo pro jiné osoby,

 

   c)  obaly  nebezpečných  látek  klasifikovaných  podle § 2 odst. 2 jako   výbušné,  vysoce  toxické  nebo  toxické  je  možno  označit odlišně od   požadavků  uvedených  v  §  20  odst.  4  a  v odstavcích 1 až 6, pokud   obsahují tak malá množství nebezpečné látky, že nepředstavují nebezpečí   pro osoby, které s nimi zacházejí, nebo pro jiné osoby,

 

   d)  obaly nebezpečných přípravků klasifikovaných podle § 2 odst. 5 jako   zdraví  škodlivé,  extrémně  hořlavé, vysoce hořlavé, hořlavé, dráždivé   nebo  oxidující  je  možno  neoznačit nebo označit odlišně od požadavků   uvedených v § 20 odst. 2 a v odstavcích 1 až 6, pokud obsahují tak malá   množství  nebezpečného přípravku, že nepředstavují nebezpečí pro osoby,   které s nimi zacházejí, nebo pro jiné osoby,

 

   e)  obaly nebezpečných přípravků klasifikovaných podle § 2 odst. 5 jako   nebezpečné  pro  životní  prostředí  je  možno  neoznačit  nebo označit   odlišně  od  požadavků  uvedených v § 20 odst. 2 a v odstavcích 1 až 6,   pokud   obsahují   tak   malá   množství   nebezpečného  přípravku,  že   nepředstavují nebezpečí pro životní prostředí,

 

   f)  obaly nebezpečných přípravků, které nejsou uvedeny v písmenech d) a   e),  je  možno  označit jiným vhodným způsobem, pokud jsou obaly příliš   malé  pro  označení  podle  požadavků  uvedených  v  §  20  odst. 5 a v   odstavcích  1  až  6  a pokud není důvod obávat se nebezpečí pro osoby,   které s takovými přípravky zacházejí, nebo pro jiné osoby.

 

   (8)  Osoba, které byla povolena výjimka z požadavků na označování podle   odstavce  7,  je  povinna  použít  výstražné  symboly,  standardní věty   označující  specifickou  rizikovost  (R-věta)  a  standardní pokyny pro   bezpečné  zacházení  (S-věta)  stanovené  prováděcím  právním předpisem   podle § 20 odst. 7.

 

   (9) Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem

 

   a)   náležitosti   žádosti   o   použití   názvu,   který  identifikuje   nejdůležitější  skupiny,  nebo  alternativního názvu nebezpečné látky v   označení  nebezpečného  přípravku,  podrobnosti  jeho  tvorby  a seznam   stanovených skupin látek a přípravků,

 

   b)  postup  a  způsob  udělování  výjimek  z  požadavků  na  označování   nebezpečných látek a přípravků.

 

   (10)   První  příjemce  neuvede  na  trh  České  republiky  látky  nebo   přípravky, jejichž označení není v souladu s požadavky tohoto zákona.

 

§ 22

 

   (1)  Výrobce,  dovozce nebo zhotovitel, kteří uvádějí na trh látky nebo   přípravky,  splní  pro  účely  tohoto  zákona  požadavky  na označování   nebezpečných  látek  a nebezpečných přípravků klasifikovaných podle § 2   odst. 2

 

   a)  v  případě,  že  vnější  obal obsahuje jeden nebo několik vnitřních   obalů,  jestliže  je  vnější  obal  označen  v souladu s podmínkami pro   přepravu   nebezpečných   věcí   v   mezinárodní  přepravě  stanovených   mezinárodní smlouvou, kterou je Česká republika vázána^15),^16) a která   byla  vyhlášena  ve Sbírce zákonů nebo ve Sbírce mezinárodních smluv, a   vnitřní obaly jsou označeny v souladu s tímto zákonem,

 

   b)  v  případě,  že  jsou  opatřeny jedním obalem, pokud je takový obal   označen  v  souladu  s  podmínkami  pro  přepravu  nebezpečných  věcí v   mezinárodní přepravě, stanovených mezinárodní smlouvou, kterou je Česká   republika  vázána^15),^16) a která byla vyhlášena ve Sbírce zákonů nebo   ve  Sbírce  mezinárodních  smluv, a dále v souladu s § 20 odst. 4 písm.   a),  b), d), e) a f), jde-li o nebezpečné látky, popřípadě s § 20 odst.   5  písm. a), b), c), e) a f), jde-li o nebezpečné přípravky; nebezpečné   látky   nebo   přípravky  klasifikované  jako  nebezpečné  pro  životní   prostředí  musí  být  označeny rovněž v souladu s § 20 odst. 4 písm. c)   nebo § 20 odst. 5 písm. d),

 

   c)  v  případě, že jsou opatřeny zvláštním typem obalu, jako jsou lahve   pro  přepravu  plynů,  pokud  je  takový  obal  označen  v  souladu  se   zvláštními požadavky uvedenými v prováděcím právním předpisu podle § 20   odst. 7.

 

   (2) Výrobce, dovozce, zhotovitel nebo distributor při veřejné propagaci   nebo  nabízení  nebezpečné  látky  klasifikované podle § 2 odst. 2 jsou   povinni současně informovat o nebezpečných vlastnostech látek v souladu   s  tímto  zákonem.  Při  veřejné  propagaci  nebo nabízení nebezpečného   přípravku  klasifikovaného  podle  §  2  odst.  5, které umožňují nákup   přípravku,  aniž  by měl kupující možnost vidět označení přípravku před   uzavřením  smlouvy,  musí  osoby  informovat  kupujícího o nebezpečných   vlastnostech přípravku nejpozději při uzavírání smlouvy.

 

   (3)  Označení vyvážených nebezpečných látek nebo nebezpečných přípravků   klasifikovaných  podle  §  2  odst. 2 se uvádí v jazyku podle požadavku   země  dovozu.  Požadavky  země  dovozu  na  označení  těchto látek nebo   přípravků  mohou  být  splněny  pouze  tehdy,  pokud  zahrnují  všechny   informace uvedené v § 20 odst. 4 a 5.

 

   (4)   Zhotovitel   nebo   dovozce,   kteří  uvádějí  na  trh  přípravky   klasifikované  jako  nebezpečné  podle § 2 odst. 2 písm. a) až n), jsou   povinni  do  30  dnů  ode dne, kdy tyto přípravky uvedli na trh poprvé,   poskytnout  Ministerstvu  zdravotnictví  informace o jejich účincích na   zdraví   včetně  informací  o  jejich  složení  a  fyzikálně-chemických   vlastnostech,  v elektronické podobě s využitím programu Chemické látky   a  přípravky (CHLAP), zpřístupněného na webových stránkách Ministerstva   zdravotnictví.   Tyto   informace   jsou   Ministerstvem  zdravotnictví   uchovávány  jako důvěrné a mohou být použity pouze pro lékařské účely a   pro orgány státní správy podle § 32 odst. 1 písm. b).

 

   (5)  Ministerstvo  zdravotnictví  stanoví  prováděcím právním předpisem   náležitosti  poskytování  informací  podle  odstavce  4,  formu  jejich   elektronické podoby a datové rozhraní.

 

§ 23

 

zrušen

 

HLAVA V

 

zrušena

 

§ 24

 

zrušen

 

§ 25

 

zrušen

 

HLAVA VI

 

OMEZENÍ   V  UVÁDĚNÍ  STANOVENÝCH  NEBEZPEČNÝCH  LÁTEK  A  NEBEZPEČNÝCH

PŘÍPRAVKŮ NA TRH

 

§ 26

 

   (1)  Nebezpečné látky nebo nebezpečné přípravky uvedené v seznamu podle   odstavce  3  mohou  být uváděny na trh nebo používány pouze za podmínek   stanovených   prováděcím  právním  předpisem.  Tento  prováděcí  právní   předpis se nevztahuje osoby podle odstavce 2, které uvádějí na trh nebo   používají   nebezpečné   látky  nebo  nebezpečné  přípravky  uvedené  v   prováděcím  právním předpise podle odstavce 3 pro vědecké nebo výzkumné   účely.  Osoba,  která takové nebezpečné látky nebo nebezpečné přípravky   pro  tyto  účely  dováží,  je  povinna  předložit celnímu úřadu písemné   čestné  prohlášení,  že  nebezpečná  látka  nebo  přípravek jsou určeny   výhradně pro vědecké, výzkumné účely.

 

   (2)  Výrobce,  dovozce, zhotovitel, následný uživatel nebo distributor,   kteří uvádějí na trh nebezpečné látky nebo nebezpečné přípravky uvedené   v  prováděcím  právním  předpise podle odstavce 3, jsou povinni umožnit   pověřeným  pracovníkům správních orgánů v souvislosti s jejich správní,   kontrolní nebo sankční činností vstup na pozemky a do objektů užívaných   k  činnostem  souvisejícím s uváděním těchto látek a přípravků na trh a   poskytnout  jim  informace o druhu a množství těchto nebezpečných látek   nebo přípravků.

 

   (3)   Ministerstvo  v  dohodě  s  Ministerstvem  zdravotnictví  stanoví   prováděcím  právním  předpisem seznam nebezpečných látek a nebezpečných   přípravků  klasifikovaných podle § 2 odst. 5, jejichž uvádění na trh je   z  důvodů  ochrany  zdraví  nebo  životního  prostředí zakázáno, a dále   seznam  nebezpečných  látek  a  nebezpečných  přípravků klasifikovaných   podle  §  2  odst. 2, jejichž uvádění na trh, prodej spotřebitelům nebo   používání je omezeno.

 

   (4)  Povinnosti  osob  stanovené zvláštním právním předpisem^25) nejsou   ustanoveními této hlavy dotčeny.

 

HLAVA VII

 

zrušena

 

§ 27

 

zrušen

 

HLAVA VIII

 

zrušena

 

§ 28

 

zrušen

 

§ 29

 

zrušen

 

HLAVA IX

 

 

Státní   správu  v  oblasti  uvádění  látek  nebo  látek  obsažených  v

přípravcích  a  v  předmětech  na  trh,  uvádění přípravků na trh podle

tohoto zákona vykonávají

 

   a) ministerstvo,

 

   b) Ministerstvo zdravotnictví,

 

   c) Ministerstvo průmyslu a obchodu,

 

   d) Česká inspekce životního prostředí (dále jen "inspekce"),

 

   e) krajské hygienické stanice,^5)

 

   f) celní úřady.

 

§ 30a

 

neplatil

 

§ 31

 

Ministerstvo

 

   (1) Ministerstvo

 

   a)  je  ústředním správním úřadem v oblasti ochrany životního prostředí   před  škodlivými  účinky  látek  nebo  látek obsažených v přípravcích a   předmětech a přípravků^1a),

 

   b)  vykonává  vrchní státní dozor v oblasti ochrany životního prostředí   před  škodlivými  účinky látek nebo látek obsažených v přípravcích nebo   předmětech   a   přípravků^1a)   vyráběných,   uváděných  na  trh  nebo   používaných,

 

   c) zveřejňuje Einecs, Elincs a Nlp na portálu veřejné správy,

 

   d) uděluje a odnímá osvědčení o dodržování Zásad,

 

   e)  vede  seznam držitelů osvědčení o dodržování Zásad a zveřejňuje jej   ve Věstníku Ministerstva životního prostředí,

 

   f)  vykonává  funkci  určeného  vnitrostátního orgánu pro dovoz a vývoz   nebezpečných  látek nebo látek obsažených v přípravcích nebo předmětech   podle článku 4 nařízení (ES) č. 304/2003^1b),

 

   g) uděluje souhlas s výjimkami v označování látek a přípravků,

 

   h)  uděluje souhlas s použitím názvu, který identifikuje nejdůležitější   funkční  chemické  skupiny,  nebo s použitím alternativního názvu látky   přítomné v přípravku,

 

   i) vykonává funkci příslušného orgánu podle článku 121 nařízení (ES) č.   1907/2006^1a),

 

   j)  zřizuje  ústřední kontaktní místo podle článku 124 nařízení (ES) č.   1907/2006^1a)  za  účelem  poskytování  poradenství výrobcům, dovozcům,

   následným   uživatelům  a  dalším  zúčastněným  osobám  ohledně  jejich   povinností a odpovědnosti podle tohoto nařízení,

 

   k)  informuje  širokou  veřejnost  o  rizicích  látek  podle článku 123   nařízení (ES) č. 1907/2006^1a),

 

   l) vykonává funkci příslušného orgánu podle čl. 8 odst. 1 nařízení (ES)   č. 648/2004^1c),

 

   m)  vykonává funkci příslušného orgánu podle článku 15 nařízení (ES) č.   850/2004^1d).

 

   (2) Ministerstvo poskytuje příslušným orgánům Evropských společenství a   příslušným  orgánům členských států Evropských společenství v rámci své   působnosti  podle odstavce 1 informace a stanoviska v rozsahu, podobě a   časových intervalech v souladu s požadavky právních předpisů Evropských   společenství  na  úseku  ochrany  životního  prostředí  před škodlivými   účinky  látek  nebo  látek  obsažených  v  přípravcích  a  předmětech a   přípravků^1a).

 

   (3)   Ministerstvo   spolupracuje   s   příslušnými  orgány  Evropských   společenství   a   příslušnými   orgány   členských   států  Evropských   společenství  na  úseku  ochrany  životního  prostředí  před škodlivými   účinky  látek  nebo  látek  obsažených  v  přípravcích  a  předmětech a   přípravků^1a).

 

§ 32

 

Ministerstvo zdravotnictví

 

   (1) Ministerstvo zdravotnictví

 

   a)  je ústředním správním úřadem na úseku ochrany veřejného zdraví před   škodlivými   účinky   látek  nebo  látek  obsažených  v  přípravcích  a   předmětech a přípravků^1a),

 

   b)  zajišťuje  sběr  informací  podle  §  22  odst.  4 a § 24 odst. 2 a   umožňuje dálkový přístup k nim Toxikologickému informačnímu středisku a   ostatním  orgánům  státní  správy  podle  §  30,  Ministerstvu vnitra a   hasičským záchranným sborům krajů,

 

   c)  spolupracuje  s  ministerstvem  na výkonu funkce příslušného orgánu   podle článku 121 nařízení (ES) č. 1907/2006^1a),

 

   d)  informuje  veřejnost  o  rizicích  látek  nebo  látek  obsažených v   přípravcích  a  předmětech  nebezpečných pro lidské zdraví podle článku   123 nařízení (ES) č. 1907/2006^1a) v rámci své působnosti.

 

   (2)  Ministerstvo zdravotnictví poskytuje příslušným orgánům Evropských   společenství   a   příslušným   orgánům   členských   států  Evropských   společenství  v  rámci  své  působnosti  podle  odstavce  1 informace a   stanoviska  v  rozsahu,  podobě  a  časových  intervalech  v  souladu s   požadavky  právních  předpisů  Evropských společenství na úseku ochrany   veřejného  zdraví  před škodlivými účinky látek nebo látek obsažených v   přípravcích a předmětech a přípravků^1a).

 

   (3)   Ministerstvo  zdravotnictví  spolupracuje  s  příslušnými  orgány   Evropských společenství a příslušnými orgány členských států Evropských   společenství  na  úseku ochrany veřejného zdraví před škodlivými účinky   látek nebo látek obsažených v přípravcích a předmětech a přípravků^1a).

 

§ 32a

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu

 

   Ministerstvo průmyslu a obchodu

 

   a) spolupracuje při poskytování informací výrobcům, dovozcům, následným   uživatelům  a  dalším  zúčastněným  osobám  ohledně jejich povinností a   odpovědnosti podle článku 124 nařízení (ES) č. 1907/2006^1a),

 

   b)  informuje  širokou  veřejnost  o  rizicích  látek  podle článku 123   nařízení (ES) č. 1907/2006^1a) v rámci své působnosti.

 

§ 33

 

Inspekce

 

   (1) Inspekce

 

   a)  kontroluje,  jak  jsou  výrobci,  zhotoviteli,  dovozci, následnými   uživateli,  distributory a prvními příjemci látek, přípravků a předmětů   dodržována  ustanovení tohoto zákona, právních předpisů vydaných k jeho   provedení,  přímo  použitelných  předpisů Evropských společenství^1b) ,   ^1d)  ,  1e)  a  rozhodnutí  správních  orgánů  podle  tohoto zákona, s   výjimkou  předmětů,  nad  kterými  vykonává kontrolu krajská hygienická   stanice,

 

   b)  stanoví  podmínky  a  lhůty  pro  zjednání  nápravy,  zjistí-li při   kontrole podle písmene a) závady,

 

   c) nařizuje opatření k odstranění protiprávního stavu v oblasti uvádění   látek,  přípravků  nebo předmětů na trh; hrozí-li poškození zdraví nebo   ohrožení  života  člověka, poškození životního prostředí, nebo jestliže   již  k němu došlo, může nařídit zneškodnění nebezpečné látky, přípravku   nebo  předmětu na náklady jejich vlastníka, popřípadě držitele, není-li   vlastník znám,

 

   d) ukládá pokuty a nápravná opatření podle tohoto zákona,

 

   e)  dává  ministerstvu  podněty  k výkonu vrchního státního dozoru před   škodlivými  účinky  látek  nebo  látek  obsažených  v  přípravcích nebo   předmětech   a   přípravků^1a)   vyráběných,   uváděných  na  trh  nebo   používaných,

 

   f)  spolupracuje s krajskými hygienickými stanicemi^5), celními úřady a   správními  úřady  na  úseku  požární  ochrany,  ochrany  obyvatelstva a   integrovaného záchranného systému a poskytuje jim odbornou pomoc.

 

   (2)  Působnost  inspekce  uvedenou  v  odstavci  1 v ozbrojených silách   vykonává svými orgány Ministerstvo obrany.

 

§ 34

 

zrušen

 

§ 35

 

Krajská hygienická stanice

 

   (1) Krajská hygienická stanice^5)

 

   a)  kontroluje,  jak jsou dodržována ustanovení tohoto zákona, právních   předpisů   vydaných  k  jeho  provedení,  přímo  použitelných  předpisů   Evropských  společenství^1a) , ^1c) a rozhodnutí správních úřadů vydaná   podle  tohoto  zákona, pokud upravují obsah látek v předmětech určených   pro  styk s potravinami, hračkách, kosmetických prostředcích, výrobcích   pro  děti  ve  věku  do 3 let (dále jen „předmět běžného užívání“) a ve   výrobcích  určených k přímému styku s pitnou, teplou nebo surovou vodou   při  jejím  jímání,  odběru,  dopravě,  úpravě, rozvodu, shromažďování,   měření   dodávky   a  dalších  obdobných  účelech  (dále  jen  „výrobek   přicházející do přímého styku s vodou“),

 

   b) postupem podle zákona o ochraně veřejného zdraví^33) ukládá pokuty a   nápravná  opatření  za  porušení  povinností stanovených tímto zákonem,   právními   předpisy  vydanými  k  jeho  provedení,  přímo  použitelnými   předpisy  Evropských  společenství^1a),  ^1c)  a  rozhodnutím správních   úřadů  vydaných  podle  tohoto  zákona,  pokud  upravují  obsah látek v   předmětech  běžného  užívání  nebo  výrobcích přicházejících do přímého   styku s vodou,

 

   c)  spolupracuje  s  inspekcí  a celními úřady a poskytuje jim odbornou   pomoc.

 

   (2)  Úkoly příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví podle odstavce 1   v  ozbrojených  silách,  bezpečnostních  sborech  a službách vykonávají   svými  orgány  Ministerstvo  obrany  a  Ministerstvo vnitra. Při výkonu   kontroly  podle  odstavce 1 písm. a) postupují orgány ochrany veřejného   zdraví  podle  ustanovení  zákona  o  ochraně  veřejného  zdraví, která   upravují  výkon  státního  zdravotního  dozoru.  Podle zákona o ochraně   veřejného  zdraví  se  posuzují  i  práva  a  povinnosti orgánu ochrany   veřejného  zdraví  a  kontrolované  osoby  při  výkonu  kontroly  podle   odstavce 1 písm. a).

 

 

 

 

 

 

§ 36

 

Celní úřad

 

   Celní úřad

 

   a)  vede evidenci všech zásilek látek a přípravků klasifikovaných podle   §  2  odst.  2 vyvezených z území České republiky a dovezených na území   České  republiky.  Do  této  evidence  umožní pracovníkům ministerstva,   inspekce,  Státní  rostlinolékařské správy a krajské hygienické stanice   nahlížet,  pořizovat  si  z  ní  výpisy, opisy, popřípadě kopie, včetně   umožnění  dálkového přenosu dat prostřednictvím Generálního ředitelství   cel,

 

   b)  nepropustí  nebezpečné  látky  nebo  látky  obsažené v přípravcích,   jejichž  dovoz  je  zakázán  podle  §  26  odst.  3,  s  výjimkou látek   dovážených  pro  vědecké  a  výzkumné  účely  nebo pro potřeby dozorové   činnosti,

 

   c)  kontroluje  dovoz  a  vývoz látek podle přímo použitelných předpisů   Evropských společenství^1b),

 

   d)  kontroluje,  zda balení a označování látek a přípravků při dovozu a   vývozu splňuje požadavky § 19 až 22,

 

   e)  kontroluje, zda bezpečnostní list látky nebo přípravku při dovozu a   vývozu   splňuje   požadavky   podle   článku   31   nařízení  (ES)  č.   1907/2006^1a),

 

   f)  při  kontrole  podle  jiných  právních  předpisů  kontroluje plnění   povinností stanovených v § 19 až 22,

 

   g)  dává  podněty  ministerstvu  k  výkonu vrchního státního dozoru při   dovozu a vývozu látek a přípravků,

 

   h)  dává  podnět  inspekci  k zahájení řízení při důvodném podezření na   porušení povinností podle písmen c) až f).

 

§ 37

 

   Oprávnění  a povinnosti inspektorů a pověřených pracovníků ve správních   úřadech

 

   (1)  Inspektoři  a  pověření pracovníci správních orgánů vykonávajících   dozorovou  činnost  podle  tohoto  zákona jsou oprávněni při výkonu své   kontrolní činnosti

 

   a)  vstupovat  nebo  vjíždět  v nezbytně nutném rozsahu na cizí pozemky   nebo  vstupovat  do cizích objektů užívaných pro podnikatelskou činnost   nebo  provozování  jiné  hospodářské  činnosti, pokud k tomu není třeba   povolení  podle zvláštních právních předpisů. Do objektů důležitých pro   obranu  státu^33)  lze vstupovat pouze se souhlasem statutárního orgánu   nebo  vedoucího  organizační složky státu nebo jimi pověřených osob, do   jejichž působnosti objekt důležitý pro obranu státu náleží,

 

   b)   v   případě   podezření  na  porušení  tohoto  zákona  nebo  přímo   použitelných  předpisů  Evropských  společenství odebírat vzorky látek,   přípravků  nebo  předmětů  za účelem zjištění jejich složení a provádět   nebo  zajišťovat  jejich  rozbory.  Za  odebrané vzorky se kontrolované   osobě poskytne náhrada ve výši ceny, za kterou se látka, přípravek nebo   předmět v okamžiku odebrání prodává na trhu. Nárok na náhradu nevzniká,   pokud  jde  o  látku, přípravek nebo předmět, který nesplňuje požadavky   tohoto zákona nebo přímo použitelných předpisů Evropských společenství,

 

   c)  požadovat  potřebné doklady a další písemnosti týkající se předmětu   kontroly,

 

   d)  požadovat  na  kontrolovaných osobách poskytnutí pravdivých úplných   informací o zjišťovaných a souvisejících skutečnostech,

 

   e)  zajišťovat  v  odůvodněných případech doklady; jejich převzetí musí   kontrolované  osobě  písemně  potvrdit  a  ponechat jí kopie převzatých   dokladů,

 

   f)  požadovat,  aby  kontrolované osoby odstranily zjištěné nedostatky,   jejich  příčiny  a  škodlivé  následky  nebo  aby  k  jejich odstranění   neprodleně  provedly  nezbytná  opatření  a  podaly  o  nich a o jejich   výsledcích ve stanovené lhůtě písemnou zprávu,

 

   g) pozastavit nebo zakázat uvádění nebezpečné látky nebo látky obsažené   v  přípravku nebo předmětu nebo přípravku^1) na trh v případě nebezpečí   vážného  ohrožení  zdraví nebo bezpečnosti osob, majetku nebo životního   prostředí nebo rozhodnout o jejich stažení z trhu,

 

   h)  bezodkladně  vyrozumět  Státní  rostlinolékařskou správu, zjistí-li   porušení  povinností  týkající  se  přípravků  na  ochranu rostlin nebo   pomocných prostředků na ochranu rostlin.

 

   (2)  Kontrolovaný  subjekt  je povinen požadované doklady, písemnosti a   informace  poskytnout  a  v  potřebném  rozsahu  při provádění kontroly   spolupracovat.

 

   (3)  Inspektoři  a  pověření pracovníci správních orgánů vykonávajících   působnost   v   oblasti  ochrany  zdraví  a  životního  prostředí  před   škodlivými   účinky   látek  nebo  látek  obsažených  v  přípravcích  a   předmětech  a  přípravků^1) jsou podle tohoto zákona povinni při výkonu   své kontrolní činnosti

 

   a)  oznámit  kontrolované  osobě  zahájení  kontroly a předložit průkaz   inspektora nebo pověřeného pracovníka,

 

   b) šetřit práva a právem chráněné zájmy kontrolovaných osob,

 

   c)  předat  neprodleně  převzaté doklady kontrolované osobě, pominou-li   důvody jejich převzetí,

 

   d) zajistit řádnou ochranu odebraných originálních dokladů proti jejich   ztrátě, zničení, poškození nebo zneužití,

 

   e)  pořizovat o výsledcích kontroly protokol; opis protokolu poskytnout   kontrolované  osobě;  náležitosti  protokolu  stanoví  zvláštní  právní   předpis,^34)

 

   f) zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděli   při výkonu kontroly, a nezneužít znalosti těchto skutečností.

 

   (4)  Za  škodu způsobenou postupem podle odstavce 1 odpovídá stát; této   odpovědnosti se nemůže zprostit.

 

HLAVA X

 

NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ A SPRÁVNÍ DELIKTY

 

§ 38

 

Nápravná opatření

 

   (1)  Osoba,  která  uvedla  na  trh  nebezpečnou  látku nebo nebezpečný   přípravek, které nesplňují požadavky na jejich klasifikaci, balení nebo   označování  stanovené  tímto  zákonem,  je  povinna  pozastavit uvádění   takové látky nebo přípravku na trh, dokud nezjedná nápravu.

 

   (2)  Osoba,  která uvedla látku nebo látku v přípravku nebo předmětu na   trh,   aniž  splnila  povinnost  registrace  podle  přímo  použitelných   předpisů Evropských společenství, je povinna tuto látku, přípravek nebo   předmět stáhnout z trhu ve lhůtě stanovené příslušným správním úřadem.

 

   (3)  Osoba, která porušila zákaz nebo omezení uvádění nebezpečné látky,   přípravku  nebo  předmětu  na  trh podle tohoto zákona nebo podle přímo   použitelných  předpisů  Evropských společenství, je povinna nebezpečnou   látku,  přípravek  nebo  předmět,  kterých  se zákaz nebo omezení týká,   stáhnout z trhu ve lhůtě stanovené příslušným správním úřadem.

 

   (4)  Odvolání proti rozhodnutí o stažení látky, přípravku nebo předmětu   z trhu nemá odkladný účinek.

 

§ 38a

 

zrušen

 

 

 

§ 38b

 

zrušen

 

§ 38c

 

zrušen

 

Správní delikty

 

§ 39

 

   (1)  Osoba,  která  provádí zkoušení nebezpečných vlastností látek nebo   přípravků uvedených v § 2 odst. 2, se dopustí správního deliktu tím, že   nepoužije  základní metody pro zkoušení nebezpečných vlastností látek a   přípravků  podle  §  8  odst.  5  nebo metody doporučené Organizací pro   hospodářskou  spolupráci  a  rozvoj podle § 8 odst. 3 nebo při zkoušení   nebezpečných  vlastností  látek  nebo přípravků uvedených v § 2 odst. 2   písm.  f) až o) nedodrží Zásady a zásady ochrany zvířat podle § 8 odst.   2 a 4.

 

   (2)  Osoba,  která  provádí zkoušení nebezpečných vlastností látek nebo   přípravků  uvedených v § 2 odst. 2 písm. f) až o), se dopustí správního   deliktu tím, že

 

   a) nemá osvědčení o dodržování Zásad podle § 9 odst. 1, nebo

 

   b) v rozporu s § 9 odst. 5 nepotvrdí písemně, že zkoušky byly provedeny   v souladu se Zásadami.

 

   (3) Za správní delikt se uloží pokuta do

 

   a) 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 nebo odstavce 2   písm. b),

 

   b) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. a).

 

§ 39a

 

   (1)  Výrobce, dovozce nebo zhotovitel se dopustí správního deliktu tím,   že

 

   a) v rozporu s § 3 odst. 1 nezajistí před uvedením látky nebo přípravku   na trh provedení jejich klasifikace,

 

   b) nezajistí nové hodnocení přípravku podle § 7, nebo

 

   c)  neuchová údaje použité pro klasifikaci látky nebo přípravku podle §   3 odst. 6.

 

   (2)  Výrobce,  dovozce nebo zhotovitel, kteří uvádějí na trh látky nebo   přípravky  klasifikované  jako nebezpečné podle § 2 odst. 2 písm. a) až   n), se dopustí správního deliktu tím, že

 

   a) nezajistí, aby látky nebo přípravky byly při uvedení na trh opatřeny   obalem a uzávěrem, které splňují požadavky podle § 19 odst. 1 až 4,

 

   b)  v  rozporu s § 19 odst. 6 neuchovají doklady o splnění požadavků na   obaly a uzávěry látek a přípravků,

 

   c) nezajistí označení látek nebo přípravků podle § 20 odst. 1 až 6 a 9,   § 21 nebo § 22 odst. 1 až 3, nebo

 

   d)  v  rozporu  s  §  20 odst. 10 neuchovají údaje použité pro označení   látky nebo přípravku.

 

   (3)   Zhotovitel   nebo   dovozce,   kteří  uvádějí  na  trh  přípravky   klasifikované  jako  nebezpečné  podle § 2 odst. 2 se dopustí správního   deliktu  tím, že neposkytnou informaci o látkách nebo přípravcích podle   § 22 odst. 4.

 

   (4)

 

   zrušen

 

   (5)  Výrobce  nebo  dovozce,  kteří  uvádějí  na  trh  detergenty  nebo   povrchově aktivní látky, se dopustí správního deliktu tím, že

 

   a)  v  rozporu  s  §  24  odst. 1 použijí na obalu kapalných detergentů   určených k prodeji spotřebitelům grafická vyobrazení ovoce, která mohou   uvést spotřebitele v omyl, nebo

 

   b) neposkytnou informace podle § 24 odst. 2.

 

   (6) První příjemce se dopustí správního deliktu tím, že

 

   a)  v  rozporu  s  §  3 odst. 1 uvede na trh České republiky látky nebo   přípravky, které nejsou klasifikovány v souladu s tímto zákonem,

 

   b)  v  rozporu  s  § 19 odst. 3 uvede na trh České republiky látky nebo   přípravky, jejichž obal není v souladu s požadavky tohoto zákona,

 

   c)  v  rozporu  s  §  21  odst.  10 uvede na trh České republiky látky,   přípravky, jejichž označení není v souladu s tímto zákonem, nebo

 

   d)  v  rozporu  s  §  24  odst.  1 uvede na trh České republiky kapalné   detergenty  určené  k  prodeji  spotřebitelům,  které  mají  na obalech   grafické vyobrazení ovoce.

 

   (7) Za správní delikt se uloží pokuta do

 

   a) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b) nebo   c), odstavce 2 písm. b) nebo d), odstavce 3, 5 nebo 6,

 

   b)  3  000  000  Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a),   odstavce 2 písm. a) nebo c) nebo odstavce 4.

 

§ 39b

 

nadpis vypuštěn

 

   (1)  Výrobce, dovozce, distributor, dodavatel nebo následný uživatel se   dopustí  správního  deliktu  tím,  že poruší povinnost stanovenou přímo   použitelným  předpisem Evropských společenství o registraci, hodnocení,   povolování a omezování chemických látek^1a).

 

   (2)  Vývozce  nebo  dovozce se dopustí správního deliktu tím, že poruší   povinnost    stanovenou    přímo   použitelným   předpisem   Evropských   společenství o vývozu a dovozu chemických látek^1b).

 

   (3) Výrobce, dovozce nebo distributor se dopustí správního deliktu tím,   že nesplní povinnost stanovenou

 

   a)    přímo    použitelným    předpisem   Evropských   společenství   o   detergentech^1c), nebo

 

   b) přímo použitelným předpisem Evropských společenství o perzistentních   organických znečišťujících látkách^1d).

 

   (4) Za správní delikt se uloží pokuta do

 

   a) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 nebo 3,

 

   b) 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1.

 

§ 39c

 

   (1)  Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že   vynaložila  veškeré  úsilí,  které  bylo  možno požadovat, aby porušení   právní povinnosti zabránila.

 

   (2)  Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti   správního  deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a   k okolnostem, za nichž byl spáchán.

 

   (3)  Odpovědnost  právnické  osoby  za  správní delikt zaniká, jestliže   správní  orgán  o  něm  nezahájil řízení do 2 let ode dne, kdy se o něm   dozvěděl, nejpozději však do 5 let ode dne, kdy byl spáchán.

 

   (4)  Správní  delikty  podle  tohoto  zákona v prvním stupni projednává   inspekce.

 

   (5)  Na  odpovědnost  za  jednání,  k němuž došlo při podnikání fyzické   osoby^35) nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona   o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

 

   (6) Pokuty vybírá a vymáhá celní úřad.

 

   (7)  Pokuty  uložené  inspekcí  jsou  příjmem  Státního fondu životního   prostředí České republiky.

 

HLAVA XI

 

USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ

 

§ 40

 

Společná ustanovení

 

   (1) Na řízení podle tohoto zákona se vztahuje správní řád, nestanoví-li   tento zákon jinak (§ 9 odst. 2).

 

   (2)  Nestanoví-li  tento  zákon  jinak,  při shromažďování, uchovávání,   zpřístupňování,   předávání  a  jiném  zpracovávání  osobních  údajů  o   výrobcích,  dovozcích,  distributorech,  držitelích  osvědčení a jiných   osobách se postupuje podle zvláštního právního předpisu.^36)

 

§ 41

 

Přechodná ustanovení

 

   (1)  Látky  registrované  podle  zákona  č.  157/1998 Sb., o chemických   látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů, ve   znění  pozdějších  předpisů,  se  považují za registrované podle tohoto   zákona.

 

   (2)  Nebezpečné  látky  a  nebezpečné přípravky klasifikované, balené a   označené,  včetně  příslušného  bezpečnostního  listu,  podle zákona č.   157/1998  Sb.,  o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně   některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyrobené nebo   dovezené před účinností tohoto zákona se při jejich uvádění na trh nebo   do  oběhu  považují  za  klasifikované,  balené a označené podle tohoto   zákona ještě po dobu 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

 

   (3) Řízení zahájená a nedokončená do dne nabytí účinnosti tohoto zákona   se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

 

   (4)  Osoby,  kterým  bylo  vydáno rozhodnutí o autorizaci k nakládání s   nebezpečnými  látkami a přípravky,^37) se považují za odborně způsobilé   podle  zvláštního  právního  předpisu^38)  do  doby  skončení platnosti   rozhodnutí o udělení autorizace.

 

§ 42

 

Zrušovací ustanovení

 

   Zrušují se:

 

   1. Zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích   a o změně některých dalších zákonů.

 

   2.  Nařízení  vlády  č. 25/1999 Sb., kterým se stanoví postup hodnocení   nebezpečnosti  chemických  látek  a chemických přípravků, způsob jejich   klasifikace   a   označování  a  vydává  Seznam  dosud  klasifikovaných   nebezpečných chemických látek.

 

   3.  Nařízení  vlády  č.  258/2001 Sb., kterým se mění nařízení vlády č.   25/1999   Sb.,   kterým   se  stanoví  postup  hodnocení  nebezpečnosti   chemických  látek  a  chemických přípravků, způsob jejich klasifikace a   označování   a   vydává   Seznam   dosud  klasifikovaných  nebezpečných   chemických látek.

 

 

 

 

 

 

 

ČÁST DRUHÁ

 

Změna zákona č. 352/1999 Sb.

 

§ 43

 

   V  zákoně  č.  352/1999  Sb.,  kterým  se mění zákon č. 157/1998 Sb., o   chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších   zákonů,  a  některé  další  zákony, ve znění zákona č. 185/2001 Sb., se   část první zrušuje.

 

ČÁST TŘETÍ

 

Změna energetického zákona

 

§ 44

 

   V  zákoně  č.  458/2000  Sb.,  o podmínkách podnikání a o výkonu státní   správy   v   energetických   odvětvích   a  o  změně  některých  zákonů   (energetický  zákon),  ve  znění  zákona  č.  151/2002  Sb.,  zákona č.   262/2002  Sb., zákona č. 309/2002 Sb. a zákona č. 278/2003 Sb., se část   pátá zrušuje.

 

ČÁST ČTVRTÁ

 

Změna zákona o odpadech

 

§ 45

 

   V  zákoně  č.  185/2001  Sb.,  o  odpadech  a o změně některých dalších   zákonů,  ve znění zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona   č. 275/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb., se část čtrnáctá zrušuje.

 

ČÁST PÁTÁ

 

Změna zákona č. 132/2000 Sb.

 

§ 46

 

   V   zákoně  č.  132/2000  Sb.,  o  změně  a  zrušení  některých  zákonů   souvisejících  se  zákonem  o  krajích,  zákonem  o  obcích,  zákonem o   okresních  úřadech  a zákonem o hlavním městě Praze, ve znění zákona č.   217/2000  Sb.,  zákona č. 143/2001 Sb. a zákona č. 86/2002 Sb., se část   padesátá druhá zrušuje.

 

ČÁST ŠESTÁ

 

Změna zákona o ochraně veřejného zdraví

 

§ 47

 

   Zákon  č.  258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých   souvisejících  zákonů,  ve  znění  zákona  č.  254/2001  Sb., zákona č.   274/2001  Sb.,  zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č.   86/2002  Sb., zákona č. 120/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č.   320/2002 Sb. a zákona č. 274/2003 Sb., se mění takto:

 

   1. V § 39 odst. 2 se písmeno a) zrušuje.

 

   Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena a) a b).

 

   2.  Za  §  44  se vkládá nový díl 8, který včetně poznámek pod čarou č.   35a) až 35h) zní:

 

   "Díl 8

 

   Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky

 

§ 44a

 

   (1)   Nakládáním   s   nebezpečnými  chemickými  látkami  a  chemickými   přípravky^35a)  je  jejich  výroba,  dovoz,  vývoz,  prodej, používání,   skladování, balení, označování a vnitropodniková doprava.

 

   (2)  Při  nakládání  s  nebezpečnými  chemickými  látkami  a chemickými   přípravky  je  každý  povinen chránit zdraví lidí a životní prostředí a   řídit   se   výstražnými  symboly  nebezpečnosti,  standardními  větami   označujícími  specifickou rizikovost a standardními pokyny pro bezpečné   zacházení podle zvláštních právních předpisů.^35a)

 

   (3)  Právnické  a  fyzické  osoby  nesmějí  prodávat, darovat ani jiným   způsobem  poskytovat  nebezpečné  chemické  látky  a chemické přípravky   klasifikované  jako  vysoce toxické^35b) jiným fyzickým nebo právnickým   osobám,  nejsou-li tyto osoby oprávněny k nakládání s těmito chemickými   látkami a chemickými přípravky podle odstavce 8.

 

   (4)  Právnické  a fyzické osoby nesmějí prodávat ani darovat nebezpečné   chemické  látky  a  chemické  přípravky klasifikované jako toxické nebo   žíravé^35c)

 

   a) osobám mladším 18 let,

 

   b) osobám zcela nebo zčásti zbaveným způsobilosti k právním úkonům.

 

   (5)  Právnické  osoby  a  fyzické  osoby  oprávněné  k  podnikání podle   zvláštních právních předpisů nesmějí prodávat nebezpečné chemické látky   a  chemické  přípravky  klasifikované jako vysoce toxické,^35b) toxické   nebo žíravé v prodejních automatech a do přinesených nádob.

 

   (6)  Fyzické  osoby  starší  15  let  a  mladší 18 let smějí nakládat s   nebezpečnými  chemickými látkami a chemickými přípravky klasifikovanými   jako  vysoce  toxické,  toxické  nebo  žíravé  jen  v rámci přípravy na   povolání  pod přímým dohledem osoby s odbornou způsobilostí podle § 44b   odst. 1.

 

   (7)  Fyzické  osoby  starší  10  let  a  mladší 18 let smějí nakládat s   nebezpečnými  chemickými látkami a chemickými přípravky klasifikovanými   jako  žíravé,  jestliže  tyto  chemické látky a přípravky jsou součástí   výrobků, které splňují požadavky stanovené zvláštními právními předpisy   na hračky.^35d)

 

   (8)  Právnické  osoby  a  fyzické  osoby  oprávněné  k  podnikání podle   zvláštních  právních  předpisů smějí nakládat s nebezpečnými chemickými   látkami  nebo  chemickými přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické   jen  tehdy, jestliže nakládání s těmito chemickými látkami a chemickými   přípravky  mají  zabezpečeno fyzickou osobou odborně způsobilou podle §   44b  odst.  1, 2 nebo 6. Jednotlivé činnosti v rámci nakládání s těmito   chemickými látkami a chemickými přípravky může vykonávat i zaměstnanec,   kterého   fyzická   osoba  odborně  způsobilá  prokazatelně  zaškolila.   Opakované  proškolení  se provádí nejméně jedenkrát za rok. O školení a   proškolení  musí  být  pořízen písemný záznam, který je právnická osoba   nebo  fyzická  osoba  oprávněná k podnikání povinna uchovávat po dobu 3   let.  Ustanovení tohoto odstavce se nevztahuje na provozování speciální   ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace (§ 58).

 

   (9)  Fyzické  osoby,  které  v  rámci svého zaměstnání nebo přípravy na   povolání  nakládají  s  nebezpečnými  chemickými látkami nebo přípravky   klasifikovanými  jako vysoce toxické, toxické, žíravé nebo karcinogenní   označené  R-větou  45  nebo 49, mutagenní označené R-větou 46 a toxické   pro  reprodukci  označené  R-větou  60  nebo  61, musí být prokazatelně   seznámeny  s  nebezpečnými  vlastnostmi  chemických  látek a chemických   přípravků,  se  kterými  nakládají, zásadami ochrany zdraví a životního   prostředí  před  jejich škodlivými účinky a zásadami první předlékařské   pomoci.

 

   (10)  Právnická  osoba  nebo  fyzická  osoba  oprávněná  k podnikání je   povinna  vydat  pro  pracoviště,  na  němž  se  nakládá  s nebezpečnými   chemickými  látkami  nebo  chemickými  přípravky  klasifikovanými  jako   vysoce  toxické,  toxické, žíravé nebo karcinogenní označené R-větou 45   nebo  49,  mutagenní  označené  R-větou  46  a  toxické  pro reprodukci   označené  R-větou  60  nebo 61, písemná pravidla o bezpečnosti, ochraně   zdraví  a  ochraně  životního  prostředí  při práci s těmito chemickými   látkami  a  chemickými  přípravky.  Pravidla  musí  být  volně dostupná   zaměstnancům  na  pracovišti  a  musí  obsahovat  zejména  informace  o   nebezpečných  vlastnostech  chemických látek a chemických přípravků, se   kterými  zaměstnanci nakládají, pokyny pro bezpečnost, ochranu zdraví a   ochranu  životního  prostředí,  pokyny  pro první předlékařskou pomoc a   postup  při nehodě. Text pravidel je právnická osoba nebo fyzická osoba   oprávněná  k  podnikání  povinna  projednat s orgánem ochrany veřejného   zdraví příslušným podle místa činnosti.

 

   (11)  Právnické  osoby  a  fyzické  osoby  oprávněné  k podnikání podle   zvláštních právních předpisů jsou povinny skladovat nebezpečné chemické   látky   a  chemické  přípravky  klasifikované  jako  vysoce  toxické  v   prostorách,  které  jsou  uzamykatelné,  zabezpečené  proti  vloupání a   vstupu  nepovolaných  osob.  Při skladování musí být vyloučena záměna a   vzájemné  škodlivé  působení uskladněných chemických látek a chemických   přípravků  a  zabráněno  jejich  pronikání  do  životního  prostředí  a   ohrožení zdraví lidu.

 

   (12)  Právnické  osoby  a  fyzické  osoby  oprávněné k podnikání, které   nakládají  s  nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky   klasifikovanými  jako vysoce toxické, jsou povinny vést evidenci těchto   chemických  látek  a  chemických přípravků. Evidence se vede pro každou   nebezpečnou  chemickou  látku a chemický přípravek odděleně a evidenční   záznamy musí obsahovat údaje o přijatém a vydaném množství, stavu zásob   a  jméno  osoby  (název  nebo  firmu),  které  byly chemická látka nebo   chemický  přípravek  vydány. Evidenční záznamy se uchovávají nejméně po   dobu  5  let po dosažení nulového stavu zásob nebezpečné chemické látky   nebo  chemického přípravku. Ustanovení tohoto odstavce se nevztahuje na   provozování speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace.

 

§ 44b

 

Odborná způsobilost

 

   (1)  Za  fyzické  osoby  odborně způsobilé pro nakládání s nebezpečnými   chemickými  látkami  a chemickými přípravky klasifikovanými jako vysoce   toxické,  nejde-li  o výrobu, dovoz nebo prodej nebezpečných chemických   látek  a  chemických  přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a o   výkon  speciální  ochranné  dezinfekce,  dezinsekce  a  deratizace,  se   považují

 

   a) absolventi vysokých škol, kteří

 

   1.   získali   vysokoškolské   vzdělání  v  akreditovaném  magisterském   studijním   programu   všeobecné   lékařství   nebo  farmacie,  nebo  v   akreditovaných    magisterských   studijních   programech   v   oblasti   veterinárního lékařství a hygieny,

 

   2. získali vysokoškolské vzdělání v oblasti oborů chemie,

 

   3.  získali  vysokoškolské vzdělání v oblasti skupiny učitelských oborů   se zaměřením na chemii a mají ve svém výkazu o studiu potvrzeno úspěšné   vykonání zkoušky z toxikologie, nebo

 

   4. získali vysokoškolské vzdělání a mají doklad o absolvování speciální   průpravy   pro   výkon   práce  ve  zdravotnictví^35e)  nebo  doklad  o   absolvování celoživotního vzdělávání v oboru toxikologie,^35f)

 

   b)  fyzické  osoby,  které mají jiné vzdělání, než je uvedeno v písmenu   a),  a  které  se podrobily úspěšné zkoušce odborné způsobilosti a mají   osvědčení  podle  odstavce  5  o  odborné  způsobilosti  k  nakládání s   chemickými  látkami  a chemickými přípravky klasifikovanými jako vysoce   toxické.

 

   (2)  Za  fyzické  osoby odborně způsobilé pro výrobu, dovoz nebo prodej   nebezpečných  chemických  látek  a chemických přípravků klasifikovaných   jako  vysoce  toxické se považují fyzické osoby odborně způsobilé podle   zvláštního právního předpisu.20)

 

   (3)  Komisi  pro  přezkoušení  odborné  způsobilosti  pro  nakládání  s   nebezpečnými  chemickými látkami a chemickými přípravky klasifikovanými   jako vysoce toxické (dále jen "zkušební místo") zřizuje příslušný orgán   ochrany veřejného zdraví. Ministerstvo zdravotnictví stanoví prováděcím   právním  předpisem  způsob zřízení komise a její složení, obsah a formu   přihlášky ke zkoušce, základní obsah a podmínky provedení zkoušky.

 

   (4)  Ke  zkoušce  se  může  přihlásit  u  kteréhokoliv zkušebního místa   fyzická  osoba  starší  18  let,  která  má trvalý pobyt na území České   republiky  (dále  jen  "uchazeč").  Pozvánku ke zkoušce doručí zkušební   místo uchazeči nejpozději 30 dní před termínem konání zkoušky.

 

   (5) Orgán ochrany veřejného zdraví vydá uchazeči, který úspěšně vykonal   zkoušku,  nejpozději  do  30  dnů  ode dne vykonání zkoušky osvědčení o   odborné  způsobilosti pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a   chemickými  přípravky  klasifikovanými  jako  vysoce toxické. Za vydání   osvědčení se platí správní poplatek.^35g) Osvědčení je platné po dobu 5   let ode dne jeho vydání.

 

   (6)  Fyzické osoby, kterým bylo vydáno rozhodnutí o autorizaci^35h) pro   chemické  látky  a  chemické  přípravky  vysoce toxické, se považují za   odborně   způsobilé   podle  odstavce  1  do  doby  skončení  platnosti   rozhodnutí o autorizaci.

 

   35a)  §  2  odst.  5  zákona  č.  356/2003  Sb., o chemických látkách a   chemických přípravcích a o změně některých zákonů.

 

   35b) § 2 odst. 5 písm. f) zákona č. 356/2003 Sb.

 

   35c) § 2 odst. 5 písm. g) a i) zákona č. 356/2003 Sb.

 

   35d)  Nařízení  vlády  č.  171/1997  Sb.,  kterým  se stanoví technické   požadavky na hračky, ve znění pozdějších předpisů.

 

   35e) § 54 zákona č. 20/1966 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

   35f)  §  98  zákona  č.  111/1998  Sb.,  o vysokých školách a o změně a   doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších   předpisů.

 

   35g)  Položka 22 Sazebníku správních poplatků zákona č. 368/1992 Sb., o   správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

 

   35h) § 18 až 20 zákona č. 157/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů.".

 

   3.  V  § 61 se doplňují odstavce 4 a 5, které včetně poznámky pod čarou   č. 37b) znějí:

 

   "(4)  Pokud  osoba oprávněná provozovat speciální ochrannou dezinfekci,   dezinsekci  a deratizaci hodlá provádět speciální ochrannou dezinfekci,   dezinsekci a deratizaci nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými   přípravky  klasifikovanými jako vysoce toxické nebo toxické, je povinna   písemně  oznámit  tuto  skutečnost  orgánu  ochrany  veřejného zdraví a   obecnímu   úřadu  příslušným  podle  místa  provádění  činnosti,  a  to   nejpozději 48 hodin před započetím této činnosti. V tomto oznámení musí   být   uvedeno  přesné  označení  místa,  kde  bude  speciální  ochranná   dezinfekce,  dezinsekce  nebo  deratizace  prováděna,  druh a přibližné   množství  použité  chemické  látky  nebo  chemického  přípravku, způsob   provedení,  den zahájení prací a předpokládaná doba trvání prací, název   a  sídlo provádějící firmy a jméno a spojení na odpovědného pracovníka.   Do  lhůty  48 hodin se nezapočítávají dny pracovního klidu a pracovního   volna.  Pro  provádění  speciální  ochranné  dezinfekce,  dezinsekce  a   deratizace  nebezpečnými  chemickými látkami nebo chemickými přípravky,   které  mohou  poškozovat  včely,  ryby,  zvěř  a některé další necílové   organismy, platí zvláštní právní předpis.^37b)

 

   (5)  Příslušný  orgán ochrany veřejného zdraví může nejpozději 24 hodin   před  zahájením  činnosti  oznámené  podle odstavce 4 stanovit zvláštní   podmínky pro její provádění.

 

   37b)  §  30  zákona  č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách   některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.".

 

   4. Část dvacátá čtvrtá se zrušuje.

 

ČÁST SEDMÁ

 

Změna zákona č. 320/2002 Sb.

 

§ 48

 

   V  zákoně  č.  320/2002  Sb.,  o  změně  a  zrušení  některých zákonů v   souvislosti  s  ukončením  činnosti okresních úřadů, ve znění zákona č.   426/2002 Sb. a zákona č. 518/2002 Sb., se část sto druhá zrušuje.

 

ČÁST OSMÁ

 

Změna zákona o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických

zbraní

 

§ 49

 

   V  zákoně  č.  19/1997  Sb.,  o  některých  opatřeních souvisejících se   zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o   územním   plánování   a  stavebním  řádu  (stavební  zákon),  ve  znění   pozdějších  předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání   (živnostenský  zákon),  ve  znění  pozdějších  předpisů,  a  zákona  č.   140/1961  Sb.,  trestní  zákon,  ve znění pozdějších předpisů, ve znění   zákona  č.  249/2000  Sb.,  se  za  §  7 vkládá nový § 7a, který včetně   poznámky pod čarou č. 1a) zní:

 

   "§ 7a

 

   (1)  Před  prvním  převodem, dovozem nebo jiným nabytím stanovené látky   jsou  výrobce  nebo  dovozce  povinni zjistit, zda má stanovená látka 1   nebo  více  nebezpečných  vlastností, a na základě toho ji klasifikovat   podle tohoto zákona a podle zvláštního právního předpisu.^1a)

 

   (2)  Stanovené  látky  podléhají povinnosti registrace podle zvláštního   právního předpisu.^1a)

 

   (3)  V  případě,  že  stanovené látky nepodléhají povinnosti registrace   podle odstavce 2, je osoba, která je vyrábí nebo dováží, povinna splnit   povinnost oznamování podle zvláštního právního předpisu.^1a)

 

   (4)  První  úplatné  nebo  bezúplatné  předání stanovené látky, jakož i   další  úplatné  nebo  bezúplatné předání stanovené látky další osobě je   možné jen tehdy, pokud jsou zabaleny, označeny a vybaveny bezpečnostním   listem podle zvláštního právního předpisu.^1a)

 

   1a)   Zákon   č.  356/2003  Sb.,  o  chemických  látkách  a  chemických   přípravcích a o změně některých dalších zákonů.".

 

ČÁST DEVÁTÁ

 

Změna zákona o správních poplatcích

 

§ 50

 

   V  Sazebníku  správních poplatků, který je uveden v příloze k zákonu č.   368/1992  Sb.,  o správních poplatcích, ve znění zákona č. 85/1994 Sb.,   zákona  č. 273/1994 Sb., zákona č. 36/1995 Sb., zákona č. 301/1995 Sb.,   zákona č. 305/1997 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb.,   zákona  č. 167/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 166/1999 Sb.,   zákona č. 167/1999 Sb., zákona č. 326/1999 Sb., zákona č. 352/1999 Sb.,   zákona č. 357/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb.,   zákona  č.  46/2000 Sb., zákona č. 62/2000 Sb., zákona č. 117/2000 Sb.,   zákona č. 133/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 153/2000 Sb.,   zákona č. 154/2000 Sb., zákona č. 156/2000 Sb., zákona č. 158/2000 Sb.,   zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 242/2000 Sb.,   zákona  č.  307/  /2000 Sb., zákona č. 365/2000 Sb., zákona č. 140/2001   Sb.,  zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 107/2002   Sb., zákona č. 120/2002 Sb., zákona č. 146/2002 Sb., zákona č. 149/2002   Sb., zákona č. 173/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 320/2002   Sb., zákona č. 129/2003 Sb., zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 148/2003   Sb., zákona č. 149/2003 Sb., zákona č. 219/2003 Sb., zákona č. 274/2003   Sb.  a  zákona č. 276/2003 Sb., se v části IX položce 131a písmena b) a   c) zrušují a zároveň se ruší označení písmene a).

 

ČÁST DESÁTÁ

 

Změna zákona o péči o zdraví lidu

 

§ 51

 

   V  zákoně  č.  20/1966  Sb.,  o  péči o zdraví lidu, ve znění zákona č.   210/1990 Sb., zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 548/1991 Sb., zákona č.   550/1991  Sb., zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 15/1993 Sb., zákona č.   161/1993  Sb.,  zákona  č.  307/1993 Sb., zákona 60/1995 Sb., zákona č.   206/1996  Sb.,  zákona č. 14/1997 Sb., zákona č. 79/1997 Sb., zákona č.   110/1997  Sb., zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č.   71/2000  Sb., zákona č. 123/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č.   149/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 164/2001 Sb., zákona č.   260/2001 Sb., zákona č. 285/2002 Sb., zákona č. 290/2002 Sb., zákona č.   320/2002  Sb.,  zákona  č.  130/2003 Sb. a zákona č. 274/2003 Sb., § 20   včetně nadpisu zní:

 

 

 

   "§ 20

 

   Lékárenská péče

 

   Lékárenskou  péčí  se  rozumí  zejména obstarávání, příprava, kontrola,   uchovávání  a  výdej  potřebných  léčivých  přípravků  a zdravotnických   prostředků  při současně poskytované odborné informaci nemocnému, pokud   mu  nebyly poskytnuty přímo při výkonu léčebně preventivní péče. Léčivé   přípravky nemocnému vydá na lékařský předpis lékárna nebo jiné zařízení   k tomu určené.".

 

ČÁST JEDENÁCTÁ

 

ÚČINNOST

 

§ 52

 

   Tento  zákon  nabývá  účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České   republiky k Evropské unii v platnost.

 

Zaorálek v. r.

 

Klaus v. r.

 

Špidla v. r.

 

   Příl.1

 

   Minimální  koncentrace  nebezpečných  látek, které se berou v úvahu při   klasifikaci látek a přípravků

+-------------------------+--------------------------------------+

|                         |     Koncentrace, která se bere       |

|                         |            v úvahu pro               |

|                         +-------------------+------------------+

|Kategorie nebezpečnosti  |  plynné přípravky | látky a přípravky||

 

látky                    |      % objemová   |  jiné než plynné |

|                         |                             |    % hmotnostní  |

+-------------------------+-------------------+------------------+

|Vysoce toxické           |        0,02       |           0,1      |

+-------------------------+-------------------+------------------+

|Toxické                  |             0,02       |           0,1      |

+-------------------------+-------------------+------------------+

|Karcinogenní,            |                   |                  |

|kategorie 1 nebo 2       |        0,02       |          0,1      |

+-------------------------+-------------------+------------------+

|Mutagenní,               |                   |                  |

|kategorie 1 nebo 2       |        0,02       |          0,1      |

+-------------------------+-------------------+------------------+

|Toxické pro reprodukci,  |                   |                  |

|kategorie 1 nebo 2       |        0,02       |           0,1      |

+-------------------------+-------------------+------------------+

|Zdraví škodlivé          |           0,2        |           1       |

+-------------------------+-------------------+------------------+

|Žíravé                   |                0,02       |          1       |

+-------------------------+-------------------+------------------+

|Dráždivé                 |              0,2        |           1       |

+-------------------------+-------------------+------------------+

|Senzibilizující          |                 0,2           |           1       |

+-------------------------+-------------------+------------------+

|Karcinogenní, kategorie 3|        0,2        |              1       |

+-------------------------+-------------------+------------------+

|Mutagenní, kategorie 3   |         0,2          |            1       |

+-------------------------+-------------------+----------  --------+

|Toxické pro reprodukci,  |                   |                  |

|kategorie 3              |                  0,2        |                    1       |

+-------------------------+-------------------+------------------+

|Nebezpečné pro životní   |                   |                  |

|prostředí s přiřazeným   |                   |                  |

|symbolem N               |                   |                   0,1      |

+-------------------------+-------------------+------------------+

|Nebezpečné pro ozonovou  |                   |                  |

|vrstvu Země              |                0,1        |           0,1      |

+-------------------------+------  -------------+------------------+

 

|Nebezpečné pro životní   |                   |                  |

|prostředí bez přiřazeného|                   |                  |

|symbolu N                |                   |                      1       |

+-------------------------+-------------------+------------------+

 

   Příl.2

 

   Limitní   koncentrace   nebezpečných   látek   pro   změnu  klasifikace   nebezpečných přípravků

+--------------------------------+----------------------------+

|Výchozí rozmezí koncentrace (c) | Přípustná změna ve výchozí |

|  látky obsažené v přípravku    |      koncentraci látky     |

|                                |    obsažené v přípravku    |

+--------------------------------+----------------------------+

|        c =< 2,5 %              |         +/- 30 %           |

+--------------------------------+----------------------------+

|    2,5 % < c =< 10 %           |         +/- 20 %           |

+--------------------------------+----------------------------+

|    10 % < c =< 25 %            |         +/- 10 %           |

+--------------------------------+----------------------------+

|    25 % < c =< 100 %           |         +/- 5 %            |

+--------------------------------+----------------------------+

 

   Vybraná ustanovení novel

 

   Čl.II zákona č. 345/2005 Sb.

 

   Přechodné ustanovení

 

   Řízení  zahájená a nedokončená do dne nabytí účinnosti tohoto zákona se   dokončí podle dosavadních právních předpisů.

 

   Čl.II zákona č. 371/2008 Sb.

 

   Přechodné ustanovení

 

   Řízení  zahájená a nedokončená do dne nabytí účinnosti tohoto zákona se   dokončí podle dosavadních právních předpisů.

 

   1)  Směrnice Rady 67/548/EHS o sbližování právních a správních předpisů   týkajících  se  klasifikace, balení a označování nebezpečných látek, ve   znění pozdějších předpisů.

 

   Směrnice  Evropského parlamentu a Rady 1999/45/ES o sbližování právních   a  správních předpisů členských států týkajících se klasifikace, balení   a označování nebezpečných přípravků, ve znění pozdějších předpisů.

 

   Směrnice  Rady  76/769/EHS  o  sbližování právních a správních předpisů   týkajících se omezení uvádění na trh a používání některých nebezpečných   látek a přípravků, ve znění pozdějších předpisů.

 

   Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/9/ES ze dne 11. února 2004 o   inspekci a ověřování správné laboratorní praxe.

 

   Směrnice  Evropského parlamentu a Rady 2004/10/ES ze dne 11. února 2004   o  harmonizaci  právních  a  správních předpisů týkajících se používání   zásad  správné  laboratorní  praxe  a  ověřování  jejich  používání při   zkouškách chemických látek.

 

   1a)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18.   prosince   2006   o   registraci,  hodnocení,  povolování  a  omezování   chemických  látek,  o  zřízení  Evropské agentury pro chemické látky, o   změně  směrnice  1999/45/ES  a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93,   nařízení  Komise  (ES)  č.  1488/94, směrnice Rady 76/796/EHS a směrnic   Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES.

 

   1b)  Nařízení  Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 304/2003 ze dne 28.   ledna  2003  o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek, v platném   znění.

 

   1c)  Nařízení  Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 ze dne 31.   března 2004 o detergentech, v platném znění.

 

   1d)  Nařízení  Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 ze dne 29.   dubna  2004  o  perzistentních  organických  znečišťujících látkách a o   změně směrnice 79/117/EHS, v platném znění.

 

   2)  Zákon  č.  79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých   souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

   3) Zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů.

 

   4)  Zákon  č.  110/1997  Sb.,  o potravinách a tabákových výrobcích a o   změně  a  doplnění  některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších   předpisů.

 

   5)  Zákon  č.  258/2000  Sb.,  o  ochraně  veřejného  zdraví  a o změně   některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

   6)  Zákon  č.  18/1997  Sb.,  o  mírovém  využívání  jaderné  energie a   ionizujícího  záření  (atomový  zákon)  a  o změně a doplnění některých   zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

   7)  Zákon  č.  167/1998  Sb.,  o návykových látkách a o změně některých   dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

   8)  Zákon  č.  123/2000  Sb.,  o  zdravotnických prostředcích a o změně   některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

   10)  Zákon  č.  44/1988  Sb.,  o ochraně a využití nerostného bohatství   (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 

   11)  Zákon  č.  166/1999  Sb.,  o  veterinární péči a o změně některých   souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 

   11a)  Zákon  č.  185/2001  Sb.,  o odpadech a o změně některých dalších   zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

   12)  Zákon  č.  458/2000  Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní   správy   v   energetických   odvětvích   a  o  změně  některých  zákonů   (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 

   13)  Zákon č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých   souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

   13a) Zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a   účinných  látek  na  trh  a  o změně některých souvisejících zákonů, ve   znění pozdějších předpisů.

 

   14)  Zákon  č.  61/1988  Sb., o hornické činnosti, výbušninách a státní   báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.

 

   15) Zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů.

 

   Úmluva  o mezinárodní přepravě (COTIF), vyhlášená pod č. 8/1985 Sb., ve   znění pozdějších předpisů.

 

   16)  Například  zákon  č.  111/1994  Sb.,  o silniční dopravě, ve znění   pozdějších  předpisů,  Evropská  dohoda o mezinárodní silniční přepravě   nebezpečných  věcí  (ADR),  vyhlášená  pod  č.  64/1987  Sb.,  ve znění   pozdějších předpisů.

 

   17)  Zákon  č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších   předpisů.

 

   18)  Vyhláška  č.  17/1966  Sb.,  o  leteckém přepravním řádu, ve zněn   vyhlášky č. 15/1971 Sb.

 

   19) Zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě.

 

   20) Zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů.

 

   21)  Zákon  č.  22/1997  Sb.,  o technických požadavcích na výrobky a o   změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

   Nařízení  vlády  č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky   na aerosolové rozprašovače.

 

   22)  Zákon  č.  246/1992  Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění   pozdějších předpisů.

 

   23)  Rozhodnutí Rady Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj č.   C(81)30/Final  o  vzájemném  uznávání  údajů  o hodnocení nebezpečnosti   chemických látek.

 

   23a) Nařízení Komise (ES) č. 444/2008 ze dne 30. května 2008, kterým se   stanoví  zkušební  metody  podle  nařízení Evropského parlamentu a Rady   (ES)  č.  1907/2006  o  registraci,  hodnocení,  povolování a omezování   chemických látek.

 

   24) Směrnice Rady 88/320/EHS, ve znění pozdějších předpisů.

 

   28a) Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany   zdraví při práci.

 

   29)  Například  zákon  č.  477/2001  Sb., o obalech a o změně některých   zákonů  (zákon  o obalech), zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně   některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

   30)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 304/2003 týkající se   dovozu nebezpečných chemických látek.

 

   31)  Nařízení  Rady  (EHS)  č.  793/93  o  hodnocení  a  kontrole rizik   existujících látek.

 

   31a)   Nařízení  Evropského  parlamentu  a  Rady  (ES)  č.  648/2004  o   detergentech.

 

   31b)   Nařízení  Evropského  parlamentu  a  Rady  (ES)  č.  850/2004  o   perzistentních organických polutantech a o změně směrnice 79/117/EHS.

 

   32)  Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a   o změně některých zákonů.

 

   33)  §  84  a 92 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o   změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

   34)  Zákon  č.  552/1991  Sb.,  o  státní kontrole, ve znění pozdějších   předpisů.

 

   34a)  Přílohy  č.  2  a  3 zákona č. 185/2004 Sb., o Celní správě České   republiky.

 

   35)  Zákon  č.  337/1992  Sb.,  o  správě  daní  a  poplatků,  ve znění   pozdějších předpisů.

 

   36) Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých   zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

   37)   Zákon   č.  157/1998  Sb.,  o  chemických  látkách  a  chemických   přípravcích  a  o  změně  některých dalších zákonů, ve znění pozdějších   předpisů.

 

   38)  Zákon  č.  455/1991  Sb.,  o živnostenském podnikání (živnostenský   zákon), ve znění pozdějších předpisů.