Zákon č. 359/2003 Sb. ze dne 23.září 2003,

kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb, o hospodaření energií

Zákon č. 359/2003 Sb. ze dne 23. září 2003,

kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií

   Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

   Čl.I

 

   Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, se mění takto:

 

   1. V § 9 se odstavec 5 zrušuje.

 

   Dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako odstavce 5 a 6.

 

   2. V § 12 odst. 2 písm. a) se slova "a 5" zrušují.

 

   3. V § 14 odst. 3 věta první zní "Organizační složky státu, organizační   složky krajů a obcí, příspěvkové organizace uvedené v § 9 odst. 3 písm.   b)  a  fyzické  a  právnické  osoby uvedené v § 9 odst. 3 písm. c) jsou   povinny  do  4  let  ode  dne  nabytí účinnosti tohoto zákona nechat si   zpracovat   na  jimi  provozované  energetické  hospodářství  a  budovy   energetický audit.".

 

   4. V § 14 se doplňuje odstavec 7, který zní:

 

   "(7)   Povinnost   zpracovávat   energetický  audit  se  nevztahuje  na   energetické  hospodářství  a  budovy,  u  kterých  bylo vydáno stavební   povolení,   nebo  byla  zahájena  nebo  ukončena  výstavba  nebo  změna   dokončené stavby

 

   a)   do   31.   prosince  2001  se  státní  dotací  poskytnutou  Českou   energetickou agenturou v rámci programu, nebo

 

   b)  do  31.  prosince 2001 se státní dotací nebo půjčkou Státním fondem   životního    prostředí,   Ministerstvem   pro   místní   rozvoj,   nebo   Ministerstvem zemědělství.".

 

   Čl.II

 

   Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

 

Zaorálek v. r.

 

Klaus v. r.

 

Špidla v. r.