Zákon č. 393/2007 Sb. ze dne 6. prosince 2007,

kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 393/2007 Sb. ze dne 6. prosince 2007,

kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů

   Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

   Čl. I

 

   Zákon  č.  406/2000  Sb.,  o  hospodaření  energií,  ve znění zákona č.   359/2003 Sb., zákona č. 694/2004 Sb., zákona č. 180/2005 Sb., zákona č.   177/2006  Sb.,  zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb. a zákona   č. 574/2006 Sb., se mění takto:

 

   1. § 1 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 1 zní:

 

   "§ 1

 

   Předmět zákona

 

   Tento  zákon  zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství^1)   (dále jen "Společenství") a stanoví:

 

   a)  některá  opatření  pro  zvyšování  hospodárnosti  užití  energie  a   povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání s energií,

 

   b)  pravidla pro tvorbu Státní energetické koncepce, Územní energetické   koncepce  a  Státního  programu  na  podporu  úspor  energie  a využití   obnovitelných zdrojů energie,

 

   c) požadavky na ekodesign energetických spotřebičů.

 

   1)  Směrnice  rady  č. 93/76/EHS ze dne 13. září 1993 o omezování emisí   oxidu   uhličitého  prostřednictvím  zvyšování  energetické  účinnosti.   Směrnice  Evropského  parlamentu  a rady 2002/91/ES ze dne 16. prosince   2002 o energetické náročnosti budov.

 

   Směrnice  Evropského  parlamentu  a  rady 2005/32/ES ze dne 6. července   2005  o stanovení rámce pro určení požadavku na ekodesign energetických   spotřebičů  a  o změně směrnic rady 92/42/EHS a Evropského parlamentu a   rady 96/57/ES a 200/55/ES.".

 

   2.  V  §  2 se na konci písmene q) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se   písmena r) až w), která znějí:

 

   "r)  energetickým  spotřebičem výrobek, který je po uvedení na trh nebo   do  provozu závislý na energetickém vstupu (elektrická energie, fosilní   paliva nebo obnovitelné zdroje energie), aby mohl fungovat v souladu se   svým  účelem,  nebo výrobek určený k výrobě, přenosu nebo měření takové   energie,  včetně  částí  závislých  na  energetickém vstupu, které jsou   určeny  k  zabudování do energetického spotřebiče, a které jsou uváděny   na  trh  anebo  do provozu jako jednotlivé části pro konečné uživatele,   přičemž u nich lze posoudit vliv na životní prostředí samostatně,

 

   s)  konstrukčními  částmi  a  podsestavami části určené k zabudování do   energetického  spotřebiče,  jež  nejsou  uváděny na trh nebo do provozu   jako  jednotlivé  části  pro  konečné  uživatele,  anebo  u nichž nelze   posoudit vliv na životní prostředí samostatně,

 

   t)  ekodesignem  zohlednění  dopadů  výrobků  na  životní  prostředí do   konstrukce  výrobku  s cílem snížit negativní dopady výrobku na životní   prostředí během jeho celého životního cyklu,

 

   u)  uvedením na trh první zpřístupnění energetického spotřebiče na trhu   Společenství  za  účelem jeho distribuce nebo používání ve Společenství   za úplatu nebo bezúplatně a bez ohledu na způsob prodeje,

 

   v)  zplnomocněným  zástupcem  fyzická  nebo  právnická osoba usazená ve   Společenství,  která  byla  výrobcem  písemně pověřena k tomu, aby jeho   jménem plnila zcela nebo zčásti povinnosti vyplývající z tohoto zákona,   zejména § 8a,

 

   w) dovozcem fyzická nebo právnická osoba usazená ve Společenství, která   v  rámci  své  obchodní  činnosti  uvádí na trh Společenství výrobek ze   třetí země.".

 

   3. Nadpis hlavy III zní:

 

   "STÁTNÍ PROGRAM NA PODPORU ÚSPOR ENERGIE A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ

   ENERGIE".

 

   4.  V  §  5  odst. 1 se slova "Národní program hospodárného nakládání s   energií  a  využívání  jejich obnovitelných zdrojů a druhotných zdrojů"   nahrazují  slovy  "Státní  program  na  podporu úspor energie a využití   obnovitelných  zdrojů  energie",  slova  "dokument vyjadřující cíle" se   nahrazují  slovy  "nástroj na podporu" a slova "v oblasti" se nahrazují   slovy "opatření ke".

 

   5.  V  §  5 odst. 2 se slova "pětileté období" nahrazují slovy " období   jednoho roku".

 

   6. V § 5 odstavec 3 zní:

 

   "(3)   Ministerstvo   v  dohodě  s  Ministerstvem  životního  prostředí   vyhodnocuje   naplňování   Programu  jedenkrát  ročně  a  o  výsledcích   informuje  vládu.  Ministerstvo  výsledky hodnocení Programu zohlední v   návrhu Programu na další období.".

 

   7.  V  §  5 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se   písmeno k), které zní:

 

   "k)   pobídky  malým,  středním  a  velmi  malým  podnikům  vyrábějícím   energetické  spotřebiče  k zavádění nových postupů vedoucích ke splnění   požadavků na ekodesign.".

 

   8.  V  §  6 odst. 2 se slova "zvláštní právní předpisy" nahrazují slovy   "prováděcí  právní předpis" a poznámka pod čarou č. 4a včetně odkazu na   tuto poznámku se zrušuje.

 

   9.  V § 6 odst. 3 se před slovo "vytápění" vkládá slovo "ústřední" a na   konec odstavce se doplňují slova "podle prováděcího právního předpisu".

 

   10. V § 6 odstavec 5 zní:

 

   "(5)  Kontrolu kotlů a vnitřních rozvodů tepelné energie podle odstavců   2  a  3  a  kontrolu kotlů o výkonu nad 200 kW sloužících pro vytápění,   umístěných  ve vytápěném objektu, mohou provádět pouze osoby podle § 10   nebo   osoby   autorizované   podle  zvláštního  právního  předpisu^4d)   přezkoušené  ministerstvem.  Rozsah  přezkoušení  těchto  osob  stanoví   prováděcí právní předpis.".

 

   11.  V  6  odst.  8  větě  první  se slova "přezkoušené ministerstvem z   problematiky  užití  účinnosti  energie  a návrhů opatření" zařazují na   konec věty.

 

   12.  V  §  6  odst.  9 se slovo "rozvod" nahrazuje slovem "distribuci",   slovo  "stanovených"  se  nahrazuje slovy "v rozsahu stanoveném" a věta   třetí se zrušuje.

 

   13.  V  §  8  odst.  1  se  slova "(dále jen "energetické spotřebiče")"   zrušují.

 

   14.  Za  §  8  se vkládá nový § 8a, který včetně nadpisu a poznámek pod   čarou č. 6d a 6e zní:

 

   "§ 8a

 

   Ekodesign

 

   (1)   Výrobce,   nebo   jeho   zplnomocněný   zástupce,   nebo  dovozce   energetických  spotřebičů  stanovených  prováděcím právním předpisem je   povinen  před  uvedením na trh nebo do provozu opatřit tyto energetické   spotřebiče  označením  CE^6d) a vydat prohlášení o shodě s požadavky na   ekodesign,  které  deklaruje splnění požadavků na ekodesign stanovených   prováděcím právním předpisem.

 

   (2)  Výrobcem  podle  odstavce 1 se rozumí fyzická nebo právnická osoba   vyrábějící  energetický  spotřebič  a  uvádějící  jej  na  trh  nebo do   provozu,  a to pod vlastním jménem nebo obchodním označením. Za výrobce   se  považuje i fyzická nebo právnická osoba, která uvádí na trh nebo do   provozu  energetické  spotřebiče, neexistuje-li výrobce podle předchozí   věty nebo dovozce.

 

   (3)  Obsah  a  podrobnosti zpracování prohlášení o shodě s požadavky na   ekodesign stanoví prováděcí právní předpis.

 

   (4)  Energetické  spotřebiče  stanovené  podle  odstavce  1  nesmí  být   opatřeny  jiným  označením,  které  by svým významem nebo podobou mohlo   vést  k  záměně  s  označením  CE.  Označení CE musí splňovat požadavky   uvedené  ve  zvláštních  právních předpisech^6e) upravujících grafickou   podobu označení CE.

 

   (5)  Požadavky  na  ekodesign  se  nevztahují na energetické spotřebiče   vystavené na veletrzích, výstavách nebo předváděcích akcích, pokud jsou   opatřeny  oznámením,  že  nesmějí být uváděny na trh nebo do provozu na   území  Společenství,  dokud nesplní požadavky stanovené tímto zákonem a   prováděcími právními předpisy.

 

   (6)  Osoby,  na  něž  se  vztahuje  povinnost  podle  odstavce  1, musí   uchovávat  prohlášení  o  shodě  a  dokumenty  týkající  se provedeného   posouzení  shody  po  dobu  10  let  od vyrobení posledního kusu daného   energetického spotřebiče a jsou povinny je na požádání poskytnout do 10   dnů příslušnému kontrolnímu orgánu.

 

   (7)   Dokumentace   podle  odstavce  3  musí  být  poskytnuta  konečným   uživatelům  výrobku  v českém jazyce. To neplatí, lze-li tyto informace   vyjádřit pomocí harmonizovaných symbolů nebo uznávaných kódů.

 

   (8) Prováděcí právní předpisy mohou stanovit

 

   a) požadavky na ekodesign,

 

   b)  údaje  o  materiálovém složení a spotřebě energetických spotřebičů,   materiálech nebo zdrojích,

 

   c) požadavky na instalaci energetického spotřebiče,

 

   d) technické normy nebo postupy, které se mají použít,

 

   e) údaje o posouzení shody,

 

   f)  další informace, které mají poskytnout výrobci, zejména informace o   prvcích  technické  dokumentace, které jsou třeba pro usnadnění kontrol   shody  energetického  spotřebiče,  dále  nezbytné  informace o tom, jak   mohou  spotřebitelé přispět k udržitelnému užívání výrobku, informace o   ekologickém   profilu   výrobku  a  výhodách  ekodesignu,  informace  o   materiálovém   složení   a  spotřebě  energie,  materiálů  nebo  zdrojů   konstrukčních části a podsestav.

 

   6d)  Zákon  č.  22/1997  Sb.,  o technických požadavcích na výrobky a o   změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

   Nařízení  vlády  č.  291/2000  Sb.,  kterým  se stanoví grafická podoba   označení CE.

 

   6e)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1980/2000 ze dne 17.   července   2000   o  revidovaném  systému  Společenství  pro  udělování   ekoznačky.".

 

   Dosavadní  poznámky  pod čarou č. 6d a 6e včetně odkazů v textu na tyto   poznámky se označují jako poznámky č. 6f a 6g.

 

   15. V § 9 odst. 10 se slova "dočasně a" nahrazují slovy "dočasně nebo".

 

   16.  V  §  9 odst. 10 písm. b) se slova "držitelem oprávnění" nahrazují   slovem "oprávněn".

 

   17.  V  §  9  se na konci textu odstavce 11 doplňují slova " , které je   uznávacím orgánem podle zvláštního právního předpisu^6g)".

 

   18. V § 10 odstavec 5 zní:

 

   "(5)  Odbornou způsobilost k provádění energetických auditů má ten, kdo   prokáže  ukončené vysokoškolské vzdělání magisterského nebo doktorského   studijního  programu  v  oblasti technických věd a technologií a 3 roky   praxe v oboru nebo ukončené středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou   a   5  let  praxe  v  oboru  nebo  ukončené  středoškolské  vzdělání  a   odpovídající  dílčí  kvalifikace  podle  zákona č. 179/2006 Sb. a 5 let   praxe,  nebo  vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu v   oblasti technických věd a technologií a 5 let praxe v oboru.".

 

   19. V § 12 odst. 1 se písmeno f) zrušuje.

 

   20. V § 12 odst. 2 se slovo "f)" zrušuje.

 

   21. V § 12a odst. 1 se písmeno f) zrušuje.

 

   22. V § 12a odst. 6 písmenech a), b) a d) se zrušuje slovo "f)".

 

   23. V § 12a se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se   písmena o) a p), která znějí:

 

   "o)  jako  výrobce  nebo  jeho  zplnomocněný zástupce nebo jako dovozce   energetických  spotřebičů  neopatří  tyto  spotřebiče označením CE nebo   nevydá prohlášení o shodě podle § 8a odst. 1, či tyto spotřebiče opatří   jiným  označením,  které  by  svým  významem  nebo podobou mohlo vést k   záměně s označením CE podle § 8a odst. 3,

 

   p)  jako  výrobce  nebo  jeho  zplnomocněný  zástupce nebo jako dovozce   energetických  spotřebičů  neuchová  prohlášení  o  shodě  a  dokumenty   týkající  se  provedeného  posouzení shody po stanovenou dobu, či je ve   stanoveném termínu neposkytne příslušnému kontrolnímu orgánu podle § 8a   odst. 6.".

 

   24.  V  §  12a  odst. 2 písm. d) se slova "do 4 let od nabytí účinnosti   tohoto zákona" zrušují.

 

   25.  V  §  12a  odst.  6  písm.  d)  se za slova "správní delikt podle"   vkládají slova "odstavce 1 písm. o) a p),".

 

   26.  V  §  13  odst.  4  se za slovo "stanovisko" vkládají slova "podle   odstavce 3 a závazné stanovisko podle odstavce 2".

 

   Čl. II

 

   Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona

 

   Předseda  vlády  se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění   zákona  č.  406/2000  Sb., o hospodaření energií, jak vyplývá ze zákonů   jej měnících.

 

   Čl. III

 

   Účinnost

 

   Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2008.

 

Vlček v. r.

 

Klaus v. r.

 

Topolánek v. r.