Zákon č. 505/1990 Sb., ze dne 16. listopadu 1990

o metrologii

Zákon č. 505/1990 Sb., ze dne 16. listopadu 1990

o metrologii

Federální  shromáždění  České  a  Slovenské  federativní  Republiky  se   usneslo na tomto zákoně:

 

ČÁST I

 

Všeobecná ustanovení

 

§ 1

 

Účel zákona

 

   Účelem  zákona  je  úprava práv a povinností fyzických osob, které jsou   podnikateli,  a  právnických osob (dále jen "subjekty") a orgánů státní   správy,  a  to v rozsahu potřebném k zajištění jednotnosti a správnosti   měřidel a měření.

 

§ 2

 

nadpis vypuštěn

 

   (1)  Subjekty  a  orgány  státní  správy jsou povinny používat základní   měřicí jednotky uvedené v odstavci 2, jejich označování, násobky a díly   stanovené  vyhláškou,  a ostatní jednotky, jejich označování, definice,   násobky  a  díly  stanovené  vyhláškou. V mezinárodním styku lze použít   měřicí jednotky odpovídající mezinárodním obchodním zvyklostem.

 

   (2) Základními měřicími jednotkami jsou:

 

   a)  jednotka  délky  -  metr  (m); metr je délka dráhy, kterou proběhne   světlo ve vakuu za dobu 1/299 792 458 sekundy,

 

   b)  jednotka  hmotnosti  -  kilogram  (kg); kilogram se rovná hmotnosti   mezinárodního prototypu kilogramu,

 

   c)  jednotka  času  - sekunda (s); sekunda je doba trvání 9 192 631 770   period záření, které odpovídá přechodu mezi dvěma hladinami velmi jemné   struktury základního stavu atomu cesia 133,

 

   d)  jednotka elektrického proudu - ampér (A); ampér je stálý elektrický   proud, který při průchodu dvěma přímými rovnoběžnými nekonečně dlouhými   vodiči   zanedbatelného   kruhového  průřezu  umístěnými  ve  vakuu  ve   vzdálenosti  1  metr  vyvolá  mezi nimi sílu 2 x 10-7 newtonu na 1 metr   délky vodičů,

 

   e) jednotka termodynamické teploty - kelvin (K); kelvin je 1/273,16 díl   termodynamické teploty trojného bodu vody,

 

   f)  jednotka  látkového  množství  - mol (mol); mol je látkové množství   soustavy,  která  obsahuje  právě  tolik elementárních jedinců (entit),   kolik  je  atomů  v  0,012  kilogramu  izotopu  uhlíku 12C. Při udávání   látkového  množství je třeba elementární jedince (entity) specifikovat;   mohou to být atomy, molekuly, ionty, elektrony, jiné částice nebo blíže   určená seskupení částic,

 

   g)  jednotka  svítivosti  -  kandela (cd); kandela je svítivost zdroje,   který  v  daném  směru  vysílá monochromatické záření s kmitočtem 540 x   1012 hertzů a jehož zářivost v tomto směru je 1/683 wattu na steradián.

 

§ 3

 

Měřidla

 

   (1) Měřidla slouží k určení hodnoty měřené veličiny. Spolu s nezbytnými   pomocnými měřícími zařízeními se pro účely tohoto zákona člení na:

 

   a) etalony;

 

   b) pracovní měřidla stanovená (dále jen "stanovená měřidla");

 

   c) pracovní měřidla nestanovená (dále jen "pracovní měřidla");

 

   d)  certifikované  referenční materiály a ostatní referenční materiály,   pokud  jsou  určeny  k  funkci etalonu nebo stanoveného nebo pracovního   měřidla.

 

   (2)  Etalon  měřicí  jednotky anebo stupnice určité veličiny je měřidlo   sloužící  k  realizaci  a  uchovávání  této  jednotky nebo stupnice a k   jejímu  přenosu  na  měřidla  nižší  přesnosti.  Uchováváním etalonu se   rozumí všechny úkony potřebné k zachování metrologických charakteristik   etalonu ve stanovených mezích.

 

   (3)  Stanovená  měřidla  jsou  měřidla,  která  Ministerstvo průmyslu a   obchodu   (dále  jen  "ministerstvo")  stanoví  vyhláškou  k  povinnému   ověřování s ohledem na jejich význam

 

   a)  v  závazkových vztazích, například při prodeji, nájmu nebo darování   věci,  při  poskytování  služeb  nebo  při  určení  výše náhrady škody,   popřípadě jiné majetkové újmy,

 

   b) pro stanovení sankcí, poplatků, tarifů a daní,

 

   c) pro ochranu zdraví,

 

   d) pro ochranu životního prostředí,

 

   e) pro bezpečnost při práci, nebo

 

   f)  při  ochraně  jiných veřejných zájmů chráněných zvláštními právními   předpisy.

 

   (4) Pracovní měřidla jsou měřidla, která nejsou etalonem ani stanoveným   měřidlem.

 

   (5)  Certifikované  referenční materiály a ostatní referenční materiály   jsou  materiály  nebo látky přesně stanoveného složení nebo vlastností,   používané zejména pro ověřování nebo kalibraci přístrojů, vyhodnocování   měřících metod a kvantitativní určování vlastností materiálů.

 

   (6)  V  pochybnostech  určí  případné  zařazení  měřidla  do  některé z   uvedených kategorií měřidel Úřad pro technickou normalizaci, metrologii   a státní zkušebnictví (dále jen "Úřad).

 

§ 4

 

Státní metrologická kontrola měřidel

 

   (1)  Státní  metrologickou kontrolou měřidel se pro účely tohoto zákona   rozumí   schvalování   typu   měřidla,  prvotní  a  následné  ověřování   stanoveného měřidla a certifikace referenčních materiálů.

 

   (2)  Úřad může na žádost uživatele měřidla vyjmout měřidlo specifického   určení  z  působnosti státní metrologické kontroly měřidel na stanovené   období.

 

§ 5

 

Návaznost měřidel

 

   (1)  Návazností  měřidel  se  pro  účely  tohoto zákona rozumí zařazení   daných  měřidel  do  nepřerušené  posloupnosti přenosu hodnoty veličiny   počínající etalonem nejvyšší metrologické kvality pro daný účel. Způsob   návaznosti pracovních měřidel stanoví uživatel měřidla.

 

   (2)   Státní   etalony   mají   pro   příslušný  obor  měření  nejvyšší   metrologickou  kvalitu  ve  státě. Schvaluje je Úřad, který též stanoví   způsob  jejich  tvorby,  uchovávání  a  používání.  Za tvorbu, rozvoj a   udržování  státních etalonů odpovídá stát, který tuto činnost zajišťuje   podle   tohoto  zákona.  Státní  etalony  uchovává  Český  metrologický   institut nebo oprávněné subjekty pověřené Úřadem k této činnosti. Český   metrologický  institut  koordinuje budování a rozvoj státních etalonů a   jejich  uchovávání. Státní etalony se navazují především na mezinárodní   etalony  uchovávané  podle  mezinárodních  smluv nebo na státní etalony   jiných států s odpovídající metrologickou úrovní.

 

   (3)  Pro další etalony nejvyšší metrologické kvality ve státě v oborech   měření,  kde  není  schválen státní etalon, platí ustanovení odstavce 2   obdobně.

 

   (4)  K  ochraně  státních  etalonů  může  být  zřízeno  v  okolí jejich   uchovávání ochranné pásmo podle zvláštních předpisů.^1)

 

   (5)  Hlavní  etalony  tvoří  základ  návaznosti  měřidel  u  subjektů a   podléhají  povinné  kalibraci.  Kalibraci  hlavních  etalonů provádí na   žádost  uživatele Český metrologický institut nebo střediska kalibrační   služby.  Lhůtu  následující kalibrace hlavního etalonu stanoví uživatel   tohoto  hlavního etalonu podle metrologických a technických vlastností,   způsobu a četnosti používání hlavního etalonu. Je-li Český metrologický   institut  požádán  o  kalibraci  hlavního  etalonu v oborech měření, ve   kterých  jsou  vyhlášena  stanovená měřidla, je povinen ji buď provést,   anebo může tuto kalibraci zprostředkovat v zahraničí.

 

   (6) Uživatelé pracovních měřidel si návaznost používaných měřidel mohou   zajistit  sami  pomocí  svých  hlavních  etalonů  nebo  prostřednictvím   Českého  metrologického institutu nebo střediska kalibrační služby nebo   u  jiných  uživatelů  měřidel,  kteří  mají  příslušné  hlavní  etalony   navázané   na   etalony  Českého  metrologického  institutu,  středisek   kalibrační služby nebo na etalony zahraničních subjektů se srovnatelnou   metrologickou úrovní.

 

ČÁST II

 

Schvalování typů měřidel

 

§ 6

 

Schvalování typů měřidel vyrobených v tuzemsku

 

   (1)  Měřidla  podléhající  schvalování typu ještě před zahájením výroby   stanoví  ministerstvo  vyhláškou.  Na žádost mohou být schváleny i typy   jiných nově vyráběných měřidel.

 

   (2)  Schvalování  typu  měřidla  provádí  Český  metrologický institut.   Zjišťuje,  zda měřidlo bude schopno plnit funkci, pro kterou je určeno.   Tento  požadavek  se  považuje za splněný, pokud je měřidlo v souladu s   požadavkem  stanoveným opatřením obecné povahy. Postup schvalování typu   měřidla  stanoví ministerstvo vyhláškou. Minimální počet vzorků měřidla   potřebných   pro  schvalování  typu  měřidla,  které  výrobce  poskytne   bezplatně, stanoví Český metrologický institut.

 

   (3)   Na   základě   technických   zkoušek  a  dalších  zjištění  Český   metrologický institut vydá certifikát, že měřidlo jako typ schvaluje, a   přidělí  mu  značku  schválení  typu,  kterou  musí  výrobce, pokud tak   stanoví   ministerstvo   vyhláškou,  umístit  na  měřidle.  Náležitosti   certifikátu   o  schválení  typu  měřidla  a  grafickou  podobu  značky   schválení  typu stanoví vyhláška. Platnost certifikátu o schválení typu   měřidla  zaniká  uplynutím  deseti  let od data jeho vydání. Tuto lhůtu   může  Český  metrologický  institut  na  žádost  výrobce  nebo  dovozce   prodloužit  o  dalších  deset  let;  počet  měřidel,  která  lze  podle   schváleného typu vyrobit, není omezen.

 

   (4)  V  případě,  kdy  hospodárnost  schvalování  nebo  jeho  technická   proveditelnost  by nebyla úměrná významu schválení daného typu měřidla,   Český   metrologický   institut  může  sdělit  výrobci,  že  tento  typ   schvalování nepodléhá.

 

   (5)  Platnost  certifikátu  o  schválení  typu se pozastavuje, jestliže   změnou  konstrukce  měřidla,  použitého materiálu nebo technologie jeho   výroby  byly  ovlivněny vlastnosti rozhodné pro jeho schválení. Výrobce   měřidla   schváleného   typu   je   povinen   předem   ohlásit  Českému   metrologickému   institutu  tyto  změny.  Český  metrologický  institut   schvalující  typ  měřidla  potom  rozhodne,  zda  je nutné provést nové   schválení  typu  anebo zda zůstává v platnosti schválení původní. Český   metrologický  institut  může  platnost  certifikátu  o  schválení  typu   měřidla  pozastavit  nebo  i  zrušit  sám,  jestliže  vyráběná  měřidla   neodpovídají schválenému typu.

 

   (6)  Český  metrologický  institut  certifikát  o schválení typu zruší,   pokud  měřidlo  odpovídající schválenému typu vykazuje v provozu závadu   obecné  povahy,  která  způsobuje,  že měřidlo je pro zamýšlené použití   nevhodné.

 

   (7) Měřidla neschváleného typu, pokud měl být tento typ schválen, nelze   uvádět do oběhu.

 

   (8)  Český  metrologický  institut je oprávněn zjišťovat u výrobce, zda   jsou měřidla vyráběna podle schválených typů.

 

   (9)  Český  metrologický  institut  může v certifikátu o schválení typu   stanovit omezení v rozsahu, který stanoví ministerstvo vyhláškou.

 

§ 7

 

Schvalování typů dovezených měřidel

 

   (1)   Nově   dovážené  typy  stanovených  měřidel  podléhají  povinnému   schvalování   typu.   Typy   jiných   nově   dovážených  měřidel  kromě   referenčních  materiálů  mohou  být  schvalovány podle tohoto zákona na   žádost.  Ustanovení  §  6  platí  pro  schvalování  dovážených  měřidel   obdobně, pokud není dále stanoveno jinak.

 

   (2)   Žádost   o  schválení  typu  dovezeného  měřidla  podává  Českému   metrologickému   institutu   ten,   kdo  uskutečňuje  dovoz  (dále  jen   "dovozce"), pokud již nebyl typ schválen na žádost zahraničního výrobce   před  uskutečněním  dovozu.  Není-li  možné  nebo hospodárné předkládat   vzorky,  dovozce  je  povinen  umožnit Českému metrologickému institutu   zjištění  podmínek rozhodných pro schválení typu měřidla jiným způsobem   postačitelným k účelu schvalování typu.

 

   (3)  Pokud  měřidlo  bylo  vyrobeno  a  uvedeno  do  oběhu v některém z   členských  států  Evropské  unie nebo Evropského hospodářského prostoru   nebo  ve  státě,  s  nímž  je  sjednána mezinárodní smlouva o uznávání,   kterou  je  Česká  republika  vázána,  v souladu s příslušnými předpisy   tohoto  státu, a v České republice podléhá požadavku na schválení typu,   uznávají se výsledky metrologických zjištění provedených v tomto státě,   pokud  zaručují  metrologickou  úroveň,  jakou vyžaduje právní úprava v   České  republice,  a  pokud  tyto  výsledky  jsou  k  dispozici Českému   metrologickému institutu.

 

   (4)  Měřidla  uvedená  v odstavci 3 se považují za měřidla, jejichž typ   byl schválen podle tohoto zákona.

 

§ 8

 

Certifikace referenčních materiálů

 

   (1)  Certifikované referenční materiály jsou materiály, jejichž složení   nebo vlastnosti byly certifikovány Českým metrologickým institutem nebo   autorizovaným metrologickým střediskem.

 

   (2)  Certifikací referenčního materiálu se potvrzuje hodnota jedné nebo   více vlastností materiálu nebo látky postupem zajišťujícím návaznost na   správnou  realizaci  jednotky,  kterou se vyjadřují hodnoty vlastnosti,   uvedené  v  certifikátu.  Náležitosti  certifikátu stanoví ministerstvo   vyhláškou.

 

   (3) O certifikaci referenčního materiálu se vydává certifikát udávající   jednu  nebo  více hodnot vlastností a jejich nejistot a potvrzující, že   byly dodrženy stanovené postupy k potvrzení vlastností a návaznosti.

 

   (4)  Pro  ověřování stanovených měřidel nebo kalibraci hlavních etalonů   se   používají   certifikované  referenční  materiály.  Pokud  nelze  z   technických  důvodů použít certifikované referenční materiály, je možno   použít ostatní referenční materiály.

 

   (5)  Ministerstvo  stanoví  vyhláškou  podrobnější  postup  přípravy  a   certifikace referenčního materiálu.

 

   (6)  Výrobci  nebo  dovozci, kteří certifikované referenční materiály a   ostatní  referenční  materiály  uvádějí  do oběhu, jsou povinni uvést v   dokumentaci jejich metrologické charakteristiky.

 

 

 

 

 

ČÁST III

 

Ověřování a kalibrace měřidel

 

§ 9

 

Ověřování a kalibrace

 

   (1)  Ověřením stanoveného měřidla se potvrzuje, že stanovené měřidlo má   požadované  metrologické  vlastnosti.  Tento  požadavek  se považuje za   splněný,  pokud  je měřidlo v souladu s požadavkem stanoveným opatřením   obecné   povahy.  Postup  při  ověřování  stanovených  měřidel  stanoví   ministerstvo vyhláškou.

 

   (2)  Ověřené  stanovené měřidlo opatří Český metrologický institut nebo   autorizované  metrologické středisko úřední značkou nebo vydá ověřovací   list  anebo použije obou těchto způsobů. Grafickou podobu úřední značky

   a náležitosti ověřovacího listu stanoví ministerstvo vyhláškou.

 

   (3) Poškozování nebo pozměňování platných úředních značek je zakázáno.

 

   (4)  Při  kalibraci  pracovního měřidla se jeho metrologické vlastnosti   porovnávají  zpravidla  s  etalonem;  není-li  etalon  k dispozici, lze   použít  certifikovaný  nebo  ostatní referenční materiál za předpokladu   dodržení zásad návaznosti měřidel.

 

   (5)  Pokud  měřidlo  bylo  vyrobeno  a  uvedeno  do  oběhu v některém z   členských  států  Evropské  unie nebo Evropského hospodářského prostoru   nebo  ve  státě,  s  nímž  je  sjednána mezinárodní smlouva o uznávání,   kterou  je  Česká  republika  vázána,  v souladu s příslušnými předpisy   tohoto  státu,  a  pokud v České republice podléhá požadavku na prvotní   ověření,  uznávají  se  výsledky  metrologických zjištění provedených v   tomto státě, pokud zaručují metrologickou úroveň, jakou vyžaduje právní   úprava  v  České  republice,  a  pokud  tyto  výsledky jsou k dispozici   Českému metrologickému institutu.

 

   (6)  Měřidla  uvedená v odstavci 5 se považují za měřidla, u nichž bylo   prvotní ověření zajištěno podle tohoto zákona.

 

§ 9a

 

   Hotově  balené  zboží  označené  symbolem  "e"  a  lahve používané jako   odměrné obaly pro hotově balené zboží

 

   (1)  Hotově  baleným  zbožím označeným symbolem "e" se pro účely tohoto   zákona   rozumí  zboží  určené  k  prodeji  a  umístěné  do  obalu  bez   přítomnosti  spotřebitele,  jehož  množství  obsažené  v obalu, zejména   objem  nebo hmotnost, má předem stanovenou hodnotu, kterou nelze změnit   bez otevření nebo zjevného porušení obalu.

 

   (2)  Balírny  a  dovozci  hotově baleného zboží jsou oprávněni uvést do   oběhu^2) zboží s označením "e", pokud

 

   a)  mají  zaveden  systém  kontroly  správnosti  množství,  zajišťující   splnění   požadavků  stanovených  vyhláškou  včetně  průkazné  evidence   četnosti  a  výsledků  měření,  písemně  oznámí  Českému metrologickému   institutu  uvedení  hotově  baleného  zboží  označeného symbolem "e" do   oběhu  a  současně předají Českému metrologickému institutu dokumentaci   obsahující postupy výrobní kontroly množství zboží v balení,

 

   b)  je  dodržena hodnota jmenovitého obsahu a řady jmenovitých množství   obsahu hotově baleného zboží v případech stanovených vyhláškou,

 

   c)  jsou  dodrženy  dovolené  odchylky  obsahu  hotově  baleného  zboží   stanovené vyhláškou,

 

   d)  jsou  uvedeny  na  obalech  hotově  baleného  zboží údaje stanovené   vyhláškou.

 

   (3)  Metrologickou  kontrolu  hotově baleného zboží označeného symbolem   "e"  ke  zjištění,  zda  jsou  splněny podmínky stanovené v odstavci 2,   provádí  Český metrologický institut; v případě splnění podmínek vydává   osvědčení,   jehož  náležitosti  stanoví  ministerstvo  vyhláškou,  při   opakovaných   kontrolách   vystavuje   protokol   potvrzující  platnost   osvědčení.  Český metrologický institut je oprávněn odebírat za náhradu   od  balíren  nebo  dovozců  hotově  baleného  zboží potřebné vzorky. Za   odebrané  vzorky  se poskytne náhrada ve výši prodejní ceny. Náhrada se   neposkytne,  jestliže se jí balírna nebo dovozce písemně vzdá. Nárok na   náhradu  nevzniká,  pokud  hotově  balené  zboží  nebo  lahve nesplňují   požadavky stanovené vyhláškou.

 

   (4)  Výrobci  lahví  používaných  jako  odměrné obaly pro hotově balené   zboží (dále jen "lahve") jsou oprávněni označit je symbolem "3", pokud

 

   a)   mají   osvědčení  o  metrologické  kontrole  lahví  vydané  Českým   metrologickým  institutem,  kromě  případů  stanovených v § 12 odst. 1;   způsob a metody metrologické kontroly stanoví ministerstvo vyhláškou,

 

   b) jsou dodrženy dovolené odchylky objemu lahví,

 

   c)   uvádí   na   lahve   identifikační  označení  stanovené  vyhláškou   ministerstva.

 

   (5) Metrologickou kontrolu lahví ke zjištění, zda jsou splněny podmínky   stanovené v odstavci 4, provádí Český metrologický institut.

 

 

 

 

§ 10

 

Uvádění měřidel do oběhu

 

   (1)  Před  uvedením stanovených měřidel do oběhu má jejich výrobce a po   provedení  opravy  těchto  měřidel  opravce  povinnost  zajistit jejich   prvotní  ověření, u ostatních měřidel jejich prvotní kalibraci. Výrobce   certifikovaného  referenčního  materiálu má před jeho uvedením do oběhu   povinnost předložit referenční materiál k certifikaci.

 

   (2)  Prvotní  ověření dovážených stanovených měřidel, prvotní kalibraci   dovážených  etalonů  a  pracovních  měřidel  a  certifikaci  dovážených   referenčních   materiálů,   určených   jako   certifikované  referenční   materiály,  zajišťuje  jejich  uživatel,  pokud to již nebylo zajištěno   dovozcem nebo zahraničním výrobcem.

 

§ 11

 

Používání měřidel

 

   (1)  Stanovených  měřidel  může být používáno pro daný účel jen po dobu   platnosti  provedeného  ověření.  Novému  ověření však tato měřidla již   nepodléhají,  pokud  prokazatelně  přestala  být  užívána k účelům, pro   které byla vyhlášena jako stanovená.

 

   (2)  Český  metrologický  institut  je  oprávněn  zjišťovat u uživatelů   plnění povinností předkládat stanovená měřidla k ověření. Zjistí-li, že   je používáno stanovené měřidlo bez platného ověření, měřidlo zaplombuje   nebo zruší úřední značku.

 

   (3)  Určená  skupina měřidel může být stanovena k povinnému ověřování i   jinými právními předpisy.

 

   (4)  U  měřidel,  pokud  jsou  používána  za  okolností, kdy nesprávným   měřením  mohou  být  významně poškozeny zájmy osob, je poškozená strana   oprávněna vyžádat si jejich ověření nebo kalibraci a vydání osvědčení o   výsledku.

 

   (5)  Jednotnost  a  správnost  pracovních měřidel zajišťuje v potřebném   rozsahu  jejich  uživatel kalibrací, není-li pro dané měřidlo vhodnější   jiný způsob či metoda.

 

ČÁST IV

 

Vztahy k zahraničí

 

§ 12

 

   (1)  Osvědčení  ve  formě  dokumentu  nebo zahraniční značky o ověření,   schválení  nebo  certifikaci  měřidla,  jeho  typu,  nebo  referenčního   materiálu  vydané mezinárodní organizací nebo orgánem jiného státu nebo   zahraniční  doklad  o  metrologické  kontrole  hotově  baleného  zboží,   popřípadě  lahví  se  uznává  za  důkaz  o  ověření  nebo  schválení či   metrologické  kontrole hotově baleného zboží, popřípadě lahví provedené   podle  tohoto  zákona,  vyplývá-li  to z mezinárodní smlouvy, kterou je   Česká republika vázána.

 

   (2)  Ustanovení tohoto zákona se použijí jen pokud mezinárodní smlouva,   kterou  je  Česká republika vázána, nestanoví něco jiného. Ministerstvo   stanoví vyhláškou zásady týkající se zajištění jednotnosti a správnosti   měřidel  a  měření,  které  vyplývají z mezinárodních smluv, kterými je   Česká republika vázána.

 

ČÁST V

 

ÚKOLY ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY A SUBJEKTŮ

 

§ 13

 

   Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

 

   (1) V oblasti metrologie Úřad

 

   a) stanoví program státní metrologie a zabezpečuje jeho realizaci;

 

   b) zastupuje Českou republiku v mezinárodních metrologických orgánech a   organizacích,   zajišťuje   úkoly   vyplývající  z  tohoto  členství  a   koordinuje  účast  orgánů  a  organizací na plnění těchto úkolů i úkolů   vyplývajících z mezinárodních smluv;

 

   c) autorizuje subjekty k výkonům v oblasti státní metrologické kontroly   měřidel  a  úředního  měření,  pověřuje oprávněné subjekty k uchovávání   státních  etalonů,  pověřuje  střediska  kalibrační služby a kontroluje   plnění  stanovených  povinností  u  všech těchto subjektů; při zjištění   nedostatků v plnění stanovených povinností může autorizaci odebrat;

 

   d) uděluje souhlas s navázáním hlavních etalonů na etalony zahraničních   subjektů se srovnatelnou metrologickou úrovní;

 

   e) provádí kontrolu činnosti Českého metrologického institutu;

 

   f)  kontroluje  dodržování  povinností  stanovených  tímto zákonem; při   výkonu kontroly postupuje podle zvláštního právního předpisu;^2a)

 

   f)  kontroluje  dodržování  povinností  stanovených  tímto zákonem; při   výkonu kontroly postupuje podle zvláštního právního předpisu;^2d)

 

   g)   poskytuje  metrologické  expertizy,  vydává  osvědčení  o  odborné   způsobilosti  metrologických  zaměstnanců  a stanoví podmínky za účelem   zajištění  jednotného  postupu subjektů pověřených uchováváním státních   etalonů,  autorizovaných metrologických středisek, středisek kalibrační   služby a subjektů pověřených výkonem úředního měření;

 

   h)  zveřejňuje ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii   a  státní  zkušebnictví zejména subjekty pověřené k uchovávání státních   etalonů, autorizovaná metrologická střediska, subjekty autorizované pro   úřední  měření,  střediska  kalibrační  služby, státní etalony, seznamy   certifikovaných referenčních materiálů a schválené typy měřidel;

 

   i) plní úkoly podle zvláštních předpisů.

 

   (2)  Úřad  oznamuje  orgánům  Evropských  společenství  nebo příslušným   orgánům  států, se kterými jsou uzavřeny mezinárodní smlouvy, v rozsahu   z  těchto  smluv  vyplývajícím,  informace  o  subjektech pověřených ke   schvalování typu měřidel a k ověřování měřidel.

 

§ 14

 

Český metrologický institut

 

   (1)   Český   metrologický   institut  provádí  metrologický  výzkum  a   uchovávání  státních etalonů včetně přenosu hodnot měřicích jednotek na   měřidla  nižších  přesností,  certifikaci referenčních materiálů, výkon   státní   metrologické  kontroly  měřidel,  registraci  subjektů,  které   vyrábějí  nebo  opravují  stanovená měřidla, popřípadě provádějí jejich   montáž,   výkon   státního   metrologického   dozoru  u  autorizovaných   metrologických  středisek,  středisek  kalibrační  služby,  u  subjektů   autorizovaných  pro  výkon  úředního měření, u subjektů, které vyrábějí   nebo  opravují  stanovená měřidla, popřípadě provádějí jejich montáž, u   uživatelů  měřidel,  provádí  výzkum  a  vývoj  v  oblasti elektronické   komunikace  a  podílí  se  na  mezinárodní  spolupráci  v této oblasti,   posuzuje   shodu   a  provádí  zkoušení  výrobků  v  rozsahu  udělených   autorizací  či  akreditace  podle právního předpisu upravujícího oblast   technických  požadavků na výrobky^2b) a posuzuje technickou způsobilost   měřicích  zařízení  a technických zařízení pro využití v elektronických   komunikacích,  vydává  opatření  obecné  povahy^2c)  podle § 24c a 24d,   provádí   metrologickou  kontrolu  hotově  baleného  zboží  a  lahví  a   poskytuje odborné služby v oblasti metrologie.

 

   (2) Český metrologický institut může

 

   a) povolit předběžnou výrobu před schválením typu měřidla,

 

   b)  povolit  krátkodobé  používání  stanoveného  měřidla  v  době  mezi   ukončením jeho opravy a ověřením s omezením této doby.

 

   (3)   Český   metrologický   institut   oznamuje   orgánům   Evropských   společenství  nebo  příslušným  orgánům států, se kterými jsou uzavřeny   mezinárodní smlouvy, v rozsahu z těchto smluv vyplývajícím, informace o   vydání,   změnách,  zrušení  nebo  omezení  certifikátů  týkajících  se   schvalování měřidel.

 

§ 14a

 

Státní úřad pro jadernou bezpečnost

 

   Státní  úřad pro jadernou bezpečnost provádí u uživatelů měřidel, kteří   jsou  držiteli povolení podle zvláštního právního předpisu,^2d) v rámci   státního   dozoru  nad  radiační  ochranou  a  havarijní  připraveností   prověřování  plnění  povinností  stanovených  tímto  zákonem  u měřidel   určených   nebo   používaných   pro   měření   ionizujícího   záření  a   radioaktivních látek.

 

§ 15

 

zrušen

 

§ 16

 

Autorizovaná metrologická střediska

 

   (1)  Autorizovanými  metrologickými středisky jsou subjekty, které Úřad   na  základě  jejich žádosti autorizoval k ověřování stanovených měřidel   nebo  certifikaci  referenčních  materiálů  po  prověření úrovně jejich   metrologického a technického vybavení Českým metrologickým institutem a   po  prověření  kvalifikace  odpovědných  zaměstnanců, nebo osvědčením o   odborné  způsobilosti  vydaným  Úřadem  která  je doložena certifikátem   způsobilosti  vydaným  akreditovanou  osobou.^2b)  Pro účely autorizace   může  být  využito  zjištění  prokázaných  při  akreditaci. Náležitosti   žádosti  o  autorizaci  a  podmínky pro autorizaci stanoví ministerstvo   vyhláškou.   Na   udělení   autorizace  není  právní  nárok.  Neplní-li   autorizovaný  subjekt  povinnosti  stanovené  zákonem  nebo  podmínkami   stanovenými  v  rozhodnutí  o  autorizaci, nebo pokud o to požádá, Úřad   rozhodnutí o autorizaci pozastaví, změní nebo zruší.

 

   (2)  Úřad  autorizovanému metrologickému středisku přiděluje, popřípadě   odnímá  úřední značku pro ověření měřidla. V rozhodnutích a osvědčeních   je  autorizované  metrologické  středisko  povinno  uvést  svůj název a   připojit   k   podpisu   otisk  razítka  autorizovaného  metrologického   střediska.

 

   (3)  Jiné  subjekty  než  ty,  které  jsou  k tomu autorizovány, nejsou   oprávněny užívat označení autorizované metrologické středisko, a to ani   jako součást svého názvu.

 

 

 

§ 17

 

Oprávnění zaměstnanců Českého metrologického institutu

 

   Zaměstnanci  Českého  metrologického  institutu  jsou  při plnění úkolů   stanovených  tímto zákonem oprávněni vstupovat do provozních prostorů a   objektů  kontrolovaných subjektů, požadovat potřebné informace, doklady   a údaje i zajištění podmínek potřebných pro výkon uvedených funkcí. Při   tomto jsou povinni zachovávat státní, hospodářské a služební tajemství,   dodržovat  zvláštní  právní  předpisy  platné pro vstup do jednotlivých   objektů.  Zaměstnanci  Českého  metrologického  institutu  se  vykazují   zvláštním  průkazem,  popřípadě  pověřením vydaným Úřadem. Kontrolované   subjekty  jsou povinny jim umožnit plnění těchto úkolů a poskytnout jim   k tomu potřebnou součinnost.

 

§ 18

 

Úkoly subjektů

 

Subjekty

 

   a)  vedou evidenci používaných stanovených měřidel podléhajících novému   ověření  s  datem  posledního  ověření  a  předkládají  tato  měřidla k   ověření;

 

   b)  zajišťují  jednotnost  a  správnost měřidel a měření a jsou povinny   vytvořit  metrologické  předpoklady  pro  ochranu  zdraví  zaměstnanců,   bezpečnosti práce a životního prostředí přiměřeně ke své činnosti.

 

§ 19

 

Registrace subjektů

 

   (1) Subjekty, které vyrábějí nebo opravují stanovená měřidla, popřípadě   provádějí jejich montáž, jsou povinny podat žádost o registraci Českému   metrologickému  institutu. Pokud má žadatel pro náležitý výkon činnosti   vytvořeny  potřebné  předpoklady, podrobněji stanovené vyhláškou, Český   metrologický  institut  registraci  provede  a  vydá  o  tom osvědčení.   Náležitosti  žádosti  o  registraci  a  osvědčení  o registraci stanoví   ministerstvo  vyhláškou.  Český metrologický institut registraci zruší,   jestliže  zanikly  důvody, pro které byla provedena. Subjekt je povinen   ohlásit  Českému  metrologickému institutu trvalé ukončení registrované   činnosti.

 

   (2)  Registrace  podle  odstavce  1 vzniká též marným uplynutím lhůty a   způsobem podle § 28 až 30 zákona o volném pohybu služeb.

 

§ 20

 

Střediska kalibrační služby

 

   Úřad  pověří subjekt na jeho žádost jako středisko kalibrační služby ke   kalibraci  měřidel  pro  jiné  subjekty a přidělí mu kalibrační značku.   Grafickou podobu kalibrační značky stanoví ministerstvo vyhláškou. Toto   pověření  Úřad  udělí,  pokud žadatel prokáže způsobilost pro provádění   kalibrace   měřidel   osvědčením   vydaným  podle  zvláštního  právního   předpisu^2c). Pověření ke kalibraci vzniká též marným uplynutím lhůty a   způsobem podle § 28 až 30 zákona o volném pohybu služeb.

 

§ 21

 

Úřední měření

 

   Úřad může v případech hodných zvláštního zřetele autorizovat subjekt na   jeho  žádost  k  výkonu  úředního  měření ve stanoveném oboru měření po   prověření úrovně jeho technického a metrologického vybavení. Podmínkami   výkonu   je  používání  měřidel,  u  nichž  je  zajištěna  metrologická   návaznost,  certifikát  odborné  způsobilosti  úředního  měřiče  vydaný   akreditovanou  osobou^2b)  nebo osvědčení o odborné způsobilosti vydané   Úřadem  a  dohled  prováděný  Českým  metrologickým institutem. Úředním   měřením   se   rozumí  metrologický  výkon,  o  jehož  výsledku  vydává   autorizovaný  subjekt  doklad, který má charakter veřejné listiny. Jeho   náležitosti  stanoví  ministerstvo  vyhláškou.  Neplní-li  autorizovaný   subjekt   povinnosti   stanovené  zákonem  nebo  podmínky  stanovené  v   rozhodnutí  o autorizaci, Úřad rozhodnutí o autorizaci pozastaví, změní   nebo  zruší. Náležitosti žádosti o autorizaci a podmínky pro autorizaci   stanoví ministerstvo vyhláškou.

 

ČÁST VI

 

Úhrady a pokuty

 

§ 22

 

Úhrady

 

   Výkony  v metrologii se poskytují za úplatu, pokud předpisy o správních   poplatcích nestanoví vyměření poplatku.

 

§ 23

 

Pokuty subjektům

 

   (1) Úřad může uložit pokutu až do výše 1 000 000 Kč subjektu, který

   a)  uvedl  do oběhu měřidlo, jehož typ nebyl schválen, ač měl být, nebo   které  nemělo vlastnosti schváleného typu anebo nebylo ověřeno, ač mělo   být;

 

   b) použil stanovené měřidlo bez platného ověření k účelu, pro který byl   předmětný druh měřidla vyhlášen jako stanovený;

 

   c)  neoprávněně  použil,  pozměnil nebo poškodil úřední nebo kalibrační   značku měřidla;

 

   d)  ověřil  stanovené  měřidlo nebo provedl úřední měření bez oprávnění   nebo  vyrobil,  popřípadě  opravil  nebo  provedl  montáž  měřidla  bez   registrace předepsané tímto zákonem;

 

   e)  neposkytl  zaměstnancům  Českého  metrologického  institutu zákonem   stanovenou součinnost;

 

   f) neplní povinnosti stanovené v § 18;

 

   g) opatřil certifikovaný referenční materiál neplatným certifikátem;

 

   h) uvedl do oběhu hotově balené zboží v rozporu s povinnostmi uvedenými   v  §  9a  nebo  označil  lahve  symbolem  "3"  v  rozporu s povinnostmi   uvedenými v § 9a.

 

   (2)  Státní  úřad  pro jadernou bezpečnost postupem podle tohoto zákona   může  uložit pokutu až do výše 1 000 000 Kč uživateli měřidla, který je   držitelem povolení podle zvláštního právního předpisu^2a) a který

 

   a) použil stanovené měřidlo bez platného ověření k účelu, pro který byl   předmětný druh měřidla vyhlášen jako stanovený,

 

   b) neplní povinnosti stanovené v § 18 písm. a).

 

   (3)  Při ukládání pokut se přihlíží zejména k závažnosti, způsobu, době   trvání a následkům protiprávního jednání.

 

   (4)  Řízení o uložení pokuty lze zahájit nejpozději do jednoho roku ode   dne,  kdy  se  Úřad  o  porušení  povinnosti  podle odstavce 1 dověděl,   nejpozději  však  do dvou let ode dne, kdy k porušení povinnosti došlo.   Pokutu nelze uložit, uplynuly-li od porušení povinnosti tři roky.

 

   (5)  Pokuta  je  splatná  do  30 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí o   uložení pokuty.

 

   (6)  Pravomocné  rozhodnutí  o  uložení  pokut  Úřad  zašle příslušnému   celnímu úřadu. Výnos pokut plyne do státního rozpočtu.

 

ČÁST VII

 

Ustanovení společná a závěrečná

 

§ 24

 

Řízení

 

   (1)  Na  rozhodování  podle tohoto zákona se vztahují obecné předpisy o   správním  řízení,  pokud  tento zákon nestanoví jinak. O schválení typu   měřidla  nebo o certifikaci referenčního materiálu se namísto správního   rozhodnutí  vydává certifikát, o ověření stanoveného měřidla se namísto   správního  rozhodnutí  vydává  ověřovací  list  nebo  se měřidlo opatří   úřední  značkou.  O  metrologické  kontrole  hotově  baleného  zboží se   namísto správního rozhodnutí vydává osvědčení. Pokud na základě zkoušky   nebyl  vydán  certifikát,  ověřovací  list nebo nebylo měřidlo opatřeno   úřední  značkou,  nebo  nebylo vydáno osvědčení o metrologické kontrole   hotově baleného zboží, vydá se o tom rozhodnutí o zamítnutí ve správním   řízení.

 

   (2)  Český  metrologický institut a autorizovaná metrologická střediska   jsou  povinny  provádět  metrologické výkony ve lhůtách stanovených v §   25.  Český  metrologický institut a autorizovaná metrologická střediska   jsou  oprávněny  řízení  zastavit,  jestliže  účastník řízení neposkytl   potřebnou součinnost.

 

   (3)  O  opravných prostředcích proti rozhodnutím Českého metrologického   institutu  a  autorizovaných  metrologických  středisek rozhoduje Úřad.   Odvolání  proti  těmto  rozhodnutím  nemají  odkladný  účinek.  Opravné   prostředky proti rozhodnutím Úřadu mají odkladný účinek.

 

   (4)  Rozhodnutí  o  registraci  subjektů podle § 19 jsou přezkoumatelná   krajským  soudem  podle  zvláštních  předpisů.^3)  Návrh na přezkoumání   rozhodnutí  lze krajskému soudu podat až po vyčerpání řádných opravných   prostředků ve správním řízení.^4)

 

§ 24a

 

   Měřidlo  nesmí  být  označeno  značkami a údaji, které by svým významem   nebo podobou mohly vést k záměně s úředními značkami podle § 7 a 9.

 

§ 24b

 

   Ustanovení tohoto zákona týkající se schválení typu a prvotního ověření   se nepoužijí, pokud zvláštní právní předpis^5) stanoví jinak.

 

 

 

Opatření obecné povahy

 

§ 24c

 

   Opatření  obecné  povahy  stanoví metrologické a technické požadavky na   stanovené  měřidlo.  Opatření obecné povahy též stanoví metody zkoušení   při schvalování typu a při ověřování stanoveného měřidla.

 

§ 24d

 

   (1)  Dotčenými  orgány  k projednání návrhu opatření obecné povahy jsou   orgány státní správy v oblasti metrologie^6).

 

   (2) Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne jeho   uveřejnění,  nestanoví-li  v  něm  Český  metrologický institut počátek   účinnosti  pozdější.  Dnem uveřejnění je den, který je uveden v záhlaví   opatření obecné povahy.

 

§ 25

 

Lhůty pro výkony státní metrologické kontroly

 

   (1)  Schválení  typu  měřidla  nebo  jeho  zamítnutí musí být provedeno   nejpozději  do  90  dnů  od  dodání vzorku měřidla, v případě provedení   výkonu u výrobce od prvního úkonu Českého metrologického institutu. Pro   ostatní   úkony   Českého  metrologického  institutu  a  autorizovaných   metrologických  středisek  činí  lhůta  60  dnů  od předložení měřidla,   popřípadě příslušného dokladu.

 

   (2)   Nemůže-li   Český   metrologický   institut   nebo   autorizované   metrologické  středisko  ve  stanovené  lhůtě  rozhodnout,  je  povinen   účastníka  řízení  o tom uvědomit s uvedením důvodu a stanovit pro daný   výkon náhradní lhůtu.

 

   (3)   Český   metrologický   institut  nebo  autorizované  metrologické   středisko  se  může s účastníkem řízení dohodnout na jiné než stanovené   lhůtě.

 

§ 26

 

Přechodné ustanovení

 

   (1)  Řízení  ve  věcech  státní  metrologie  započatá  před dnem nabytí   účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních předpisů.

 

   (2)  Lhůty pro periodické ověřování měřidel stanovené podle dosavadních   předpisů  zůstávají  v  platnosti  až  do  prvního  ověření  měřidla za   účinnosti tohoto zákona; od tohoto ověření měřidla začínají běžet lhůty   stanovené  podle  tohoto  zákona.  Jestliže organizace používá měřidlo,   které  je  nově  zařazeno  jako  stanovené,  je  povinna přihlásit je k   ověření nejpozději do 90 dnů od jeho stanovení. Do ukončení ověřovacího   řízení může být měřidlo předběžně používáno.

 

   (3)   Pověření   organizací   ověřováním   měřidel,  popřípadě  dalšími   metrologickými   činnostmi   podle  dosavadních  předpisů  zůstávají  v   platnosti  do  jejich nahrazení autorizačními akty podle tohoto zákona,   pokud  nebudou odňata, nejdéle však do jednoho roku od nabytí účinnosti   tohoto zákona.

 

§ 27

 

Zmocňovací ustanovení

 

   Ministerstvo  průmyslu a obchodu vydá vyhlášky k provedení § 2 odst. 1,   §  3  odst.  3, § 6 odst. 1 až 3 a 9, § 7 odst. 3, § 8 odst. 2 a 5, § 9   odst. 1 až 3, § 9a odst. 2 až 4, § 12 odst. 3, § 16, § 19 až 21.

 

§ 28

 

Zrušovací ustanovení

 

   Zrušují se

 

   1. zákon č. 85/1866 ř. z., o veřejných ústavech vážních a měrných,

 

   2.  nařízení  ministerstva  obchodu  č.  126/1876 ř. z., jímž se vydává   předpis  vykonávací  k  zákonu  č.  85/1866 ř. z., o veřejných ústavech   vážních a měrných,

 

   3.  zákon  č.  35/1962 Sb., o měrové službě, ve znění zákona č. 57/1975   Sb.,

 

   4.   vyhláška  Úřadu  pro  normalizaci  a  měření  č.  61/1963  Sb.,  o   zajišťování  správnosti  měřidel  a měření, ve znění vyhlášky Úřadu pro   normalizaci a měření č. 102/1967 Sb.,

 

   5.   vyhláška  Úřadu  pro  normalizaci  a  měření  č.  33/1964  Sb.,  o   československých  analytických  normálech,  ve znění vyhlášky Úřadu pro   normalizaci a měření č. 26/1983 Sb.,

 

   6.  výnos Úřadu pro normalizaci a měření ze dne 1. listopadu 1979 č. j.   922/79/15-Jn/Šn  o  státních  a  podnikových  ověřovacích  značkách pro   měřidla, oznámený v částce 26/1979 Sb.,

 

   7.  výnos  č.  902/1981 Úřadu pro normalizaci a měření ze dne 28. října   1981  o  státní  značce  schválení  typu  měřidla  pro typové ověřování   měřidel,  popř.  schvalování  vzorků měřidel, oznámený v částce 34/1981   Sb.,

 

   8.   vyhláška  Úřadu  pro  normalizaci  a  měření  č.  93/1988  Sb.,  o   stanovených měřidlech.

 

§ 29

 

Účinnost

 

   Tento zákona nabývá účinnosti dnem 1. února 1991.

 

Havel v. r.

 

Dubček v. r.

 

Čalfa v. r.

 

   Vybraná ustanovení novel

 

   Čl.II zákona 119/2000 Sb.

 

   Přechodná ustanovení

 

   1.  Autorizační  listiny  vydané podle dosavadních předpisů zůstávají v   platnosti  do  jejich nahrazení autorizačními akty podle tohoto zákona,   pokud nebudou odňaty, nejdéle však do 1 roku od nabytí účinnosti tohoto   zákona.

 

   2.  Pokud  v  rozhodnutí o schválení typu měřidla, vydaném před nabytím   účinnosti   tohoto   zákona,  není  stanovena  lhůta  platnosti  tohoto   rozhodnutí,  pozbývá  toto  rozhodnutí  platnosti  uplynutím  10 let od   účinnosti tohoto zákona.

 

   Čl. III zákona č. 481/2008 Sb.

 

   Přechodné ustanovení

 

   Schvalování  typu  měřidla  a  ověřování  stanoveného měřidla, zahájená   přede  dnem  nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle zákona č.   505/1990  Sb.,  o  metrologii, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti   tohoto zákona.

 

   Čl. X zákona č. 223/2009 Sb.

 

   Přechodné ustanovení

 

   Řízení  zahájená  přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto   dne  neskončená  se  dokončí a práva a povinnosti s nimi související se   posuzují podle dosavadních právních předpisů.

 

   1) Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební   zákon).

 

   2)  §  2  písm.  o)  zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových   výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění   zákona č. 306/2000 Sb.

 

   2b)  Zákon  č.  22/1997  Sb.,  o technických požadavcích na výrobky a o   změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

   2c) Část šestá zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

 

   2d)  Zákon  č.  18/1997  Sb.,  o  mírovém  využívání  jaderné energie a   ionizujícího  záření  (atomový  zákon)  a  o změně a doplnění některých   zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

   2e) § 14 zákona č. 22/1997 Sb., ve znění zákona č. 71/2000 Sb.

 

   3) § 244 a násl. občanského soudního řádu.

 

   4) § 53 až 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).

 

   5)  Například  nařízení  vlády  č.  293/2000  Sb.,  kterým  se  stanoví   technické požadavky na váhy s neautomatickou činností.

 

   6)  §  2  zákona  č.  20/1993 Sb., o zabezpečení výkonu státní správy v   oblasti  technické  normalizace, metrologie a státního zkušebnictví, ve   znění pozdějších předpisů.