Zákon č. 552/1991 Sb., ze dne 6. prosince 1991

o státní kontrole

Zákon č. 552/1991 Sb., ze dne 6. prosince 1991

o státní kontrole

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

 

ČÁST PRVNÍ

 

Základní ustanovení

 

§ 1

 

   Zákon upravuje výkon státní kontroly v České republice.

 

§ 2

 

   Státní kontrolu ve smyslu tohoto zákona vykonávají:

 

   a) zrušeno

 

   b)  ministerstva  a  jiné  ústřední  správní úřady v rozsahu stanoveném   zvláštními zákony,

 

   c)  místní  orgány  státní  správy  a  orgány  územní samosprávy, pokud   vykonávají státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony,

 

   d)   ostatní   orgány  státní  správy,  do  jejichž  působnosti  náleží   specializovaná  kontrola,  odborný dozor nebo inspekce podle zvláštních   předpisů, ^1) (dále jen "kontrolní orgány").

 

§ 3

 

   (1)  Státní  kontrolou  se  pro  účely  tohoto  zákona rozumí kontrolní   činnost  orgánů uvedených v § 2 tohoto zákona zaměřená na hospodaření s   finančními  a  hmotnými  prostředky České republiky a plnění povinností   vyplývajících  z  obecně  závazných právních předpisů nebo uložených na   základě těchto předpisů.

 

   (2)  Za  státní  kontrolu  podle  tohoto  zákona se nepovažuje kontrola   vykonávaná v rámci vztahu nadřízenosti a podřízenosti.

 

§ 4

 

   Kontrole  podle  tohoto  zákona nepodléhají soudy, prokuratura a státní   notářství, s výjimkou hospodaření těchto orgánů s finančními a hmotnými   prostředky  České republiky, rozhodovací činnost orgánů státní správy a   řízení  jim  předcházející, výkon působnosti ozbrojených bezpečnostních   sborů  a  Sboru  nápravné  výchovy  České  republiky  vykonávané  podle   zvláštních předpisů.

 

ČÁST DRUHÁ

 

zrušena

 

§ 5

 

zrušen

 

§ 6

 

zrušen

 

§ 7

 

zrušen

 

 

ČÁST TŘETÍ

 

Základní pravidla kontrolní činnosti (Kontrolní řád)

 

§ 8

 

   (1)  Tímto kontrolním řádem se řídí postup při výkonu kontroly a vztahy   mezi  kontrolními orgány uvedenými v § 2 tohoto zákona a kontrolovaným   orgány, právnickými a fyzickými osobami (dále jen "kontrolované osoby")   při kontrole prováděné:

 

   a) z vlastního podnětu kontrolních orgánů,

 

   b)  na  základě  dožádání zvláštními zákony k tomu oprávněných státních   orgánů, ^2)

 

   c) v dalších případech, pokud tak stanoví zvláštní zákon.

 

   (2)  Podle tohoto kontrolního řádu postupují kontrolní orgány uvedené v   §  2  tohoto  zákona jen v těch případech, kdy zvláštní zákon nestanoví   jiný postup.

 

§ 9

 

Osoby pověřené výkonem kontrolní činnosti

 

   Kontrolní  činnost  vykonávají  pracovníci kontrolních orgánů (dále jen   "kontrolní pracovníci") na základě písemného pověření těchto orgánů.

 

§ 10

 

Vyloučení kontrolních pracovníků

 

   (1)  Kontrolu  nesmějí  provádět  ti  kontrolní  pracovníci, u nichž se   zřetelem  na  jejich  vztah  ke  kontrolovaným  osobám  nebo k předmětu   kontroly jsou důvodné pochybnosti o jejich nepodjatosti.

 

   (2)  Kontrolní pracovník je povinen bezprostředně po tom, co se dozví o   skutečnostech   nasvědčujících   jeho   podjatosti,  oznámit  to  svému   nadřízenému.

 

   (3)   Kontrolované   osoby   oznámí   kontrolnímu   orgánu  skutečnosti   nasvědčující  podjatosti  kontrolního  pracovníka,  jakmile se o těchto   skutečnostech dozví.

 

   (4)  O  podjatosti  kontrolního pracovníka rozhodne vedoucí kontrolního   orgánu  nebo  jím  pověřený  pracovník  (dále  jen "vedoucí kontrolního   orgánu") bez zbytečného odkladu.

 

   (5)  Do  rozhodnutí  o podjatosti činí kontrolní pracovník pouze úkony,   které nesnesou odkladu.

 

   (6)  Proti  rozhodnutí  vedoucího kontrolního orgánu o podjatosti nelze   podat samostatné odvolání.

 

   Práva a povinnosti kontrolních pracovníků a kontrolovaných osob

 

§ 11

 

   Kontrolní pracovníci jsou při provádění kontroly oprávněni:

 

   a)  vstupovat  do  objektů,  zařízení a provozů, na pozemky a do jiných   prostor  kontrolovaných  osob,  pokud  souvisí  s  předmětem  kontroly;   nedotknutelnost obydlí je zaručena, ^3)

 

   b)  požadovat  na  kontrolovaných  osobách,  aby ve stanovených lhůtách   předložily  originální  doklady  a  další  písemnosti,  záznamy  dat na   paměťových  médiích  prostředků  výpočetní  techniky,  jejich  výpisy a   zdrojové  kódy  programů,  vzorky  výrobků  nebo jiného zboží (dále jen   "doklady"),

 

   c)  seznamovat  se  s utajovanými informacemi, prokáží-li se osvědčením   pro příslušný stupeň utajení těchto informací, vydaným podle zvláštního   právního předpisu^4),

 

   d)  požadovat na kontrolovaných osobách poskytnutí pravdivých a úplných   informací o zjišťovaných a souvisejících skutečnostech,

 

   e)  zajišťovat  v  odůvodněných případech doklady; jejich převzetí musí   kontrolované  osobě  písemně  potvrdit  a  ponechat jí kopie převzatých   dokladů,

 

   f) požadovat, aby kontrolované osoby podaly ve stanovené lhůtě písemnou   zprávu o odstranění zjištěných nedostatků,

 

   g) v případech stanovených tímto zákonem ukládat pořádkové pokuty,

 

   h)  používat  telekomunikační zařízení kontrolovaných osob v případech,   kdy je jejich použití nezbytné pro zabezpečení kontroly.

 

§ 12

 

   (1)  Povinností kontrolních pracovníků je zjistit při kontrole skutečný   stav   věci.  Kontrolní  zjištění  jsou  kontrolní  pracovníci  povinni   prokázat doklady.

 

   (2) Kontrolní pracovníci jsou dále povinni:

 

   a)  oznámit kontrolované osobě zahájení kontroly a předložit pověření k   provedení kontroly,

 

   b) šetřit práva a právem chráněné zájmy kontrolovaných osob,

 

   c)  předat  neprodleně  převzaté doklady kontrolované osobě, pominou-li   důvody jejich převzetí,

 

   d) zajistit řádnou ochranu odebraných originálních dokladů proti jejich   ztrátě, zničení, poškození nebo zneužití,

 

   e) pořizovat o výsledcích kontroly protokol,

 

   f) zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděli   při výkonu kontroly a nezneužít znalosti těchto skutečností.

 

§ 13

 

   Kontrolní  pracovníky  může zbavit povinnosti mlčenlivosti ten, v jehož   zájmu  tuto  povinnost mají, nebo ve veřejném zájmu vedoucí kontrolního   orgánu.  Tímto  ustanovením  není  dotčena  povinnost  oznamovat určité   skutečnosti orgánům příslušným podle zvláštních předpisů. ^5)

 

§ 14

 

   (1)  Kontrolované  osoby  jsou  povinny  vytvořit  základní  podmínky k   provedení   kontroly,   zejména   jsou  povinny  poskytnout  součinnost   odpovídající oprávněním kontrolních pracovníků uvedeným v § 11 písm. a)   až  f)  a  h)  tohoto zákona. Fyzické osoby nemají povinnost podle § 11   písm.  d)  tohoto  zákona  v  případech, kdyby jejím splněním způsobily   nebezpečí trestního stíhání sobě nebo osobám blízkým.^6)

 

   (2)  Kontrolované  osoby jsou povinny v nezbytném rozsahu odpovídajícím   povaze  jejich  činnosti a technickému vybavení poskytnout materiální a   technické zabezpečení pro výkon kontroly.

 

Protokol

 

§ 15

 

   (1)  O kontrolním zjištění se pořizuje protokol, který obsahuje zejména   popis   zjištěných   skutečností   s  uvedením  nedostatků  a  označení   ustanovení právních předpisů, které byly porušeny.

 

   (2)  V  protokole  se  uvádí  označení kontrolního orgánu a kontrolních   pracovníků na kontrole zúčastněných, označení kontrolované osoby, místo   a   čas  provedení  kontroly,  předmět  kontroly,  kontrolní  zjištění,   označení  dokladů  a ostatních materiálů, o které se kontrolní zjištění   opírá.  Protokol  podepisují  kontrolní  pracovníci,  kteří se kontroly   zúčastnili.

 

§ 16

 

   (1)  Povinností kontrolních pracovníků je seznámit kontrolované osoby s   obsahem protokolu a předat jim stejnopis protokolu.

 

   (2) Seznámení s protokolem a jeho převzetí potvrzují kontrolované osoby   podpisem protokolu.

 

   (3)  Odmítne-li  kontrolovaná  osoba seznámit se s kontrolním zjištěním   nebo toto seznámení potvrdit, vyznačí se tyto skutečnosti v protokolu.

 

§ 17

 

   Proti  protokolu  může  kontrolovaná  osoba  podat písemné a zdůvodněné   námitky,  a  to  ve  lhůtě  pěti  dnů  ode  dne seznámení s protokolem,   nestanoví-li kontrolní pracovník lhůtu delší.

 

§ 18

 

Řízení o námitkách kontrolovaných osob

 

   (1)  O  námitkách  rozhoduje  vedoucí  kontrolního orgánu, nestanoví-li   zákon jinak.

 

   (2) Kontrolní pracovník může o námitkách sám rozhodnout, jestliže jim v   plném  rozsahu  vyhoví,  jinak  předloží námitky do sedmi dnů od jejich   doručení vedoucímu kontrolního orgánu.

 

   (3) Proti rozhodnutí o námitkách není opravný prostředek přípustný.

 

   (4)   Jestliže  je  do  tří  měsíců  od  doručení  námitek  zahájeno  s   kontrolovanou  osobou  správní  řízení o uložení sankce nebo opatření v   přímé  souvislosti se skutečností obsaženou v protokolu, může kontrolní   pracovník   nebo  vedoucí  kontrolního  orgánu  namísto  postupu  podle   odstavce  1  nebo  2  rozhodnout,  že  se námitky vyřídí v rámci tohoto   správního  řízení;  je-li  ke  správnímu  řízení příslušný jiný správní   orgán  než  kontrolní  orgán,  může  kontrolní  pracovník  nebo vedoucí   kontrolního  orgánu  rozhodnout  o  tom, že se námitky předávají tomuto   správnímu  orgánu.  Jestliže  je  však  správní řízení zahájeno v přímé   souvislosti  s  pouze  některými  skutečnostmi  obsaženými v protokolu,   které  lze  od  ostatních  skutečností  obsažených v protokolu oddělit,   postupuje  se  podle  věty první pouze ohledně námitek, které se týkají   skutečností, k nimž je správní řízení zahájeno. Proti těmto rozhodnutím   není opravný prostředek přípustný.

 

   (5)  Je-li  rozhodnuto  podle  odstavce 4, správní orgán se s námitkami   vypořádá v odůvodnění rozhodnutí.

 

§ 19

 

Pořádková pokuta

 

   (1)  Fyzické  osobě,  která  způsobila, že kontrolovaná osoba nesplnila   povinnost  podle  §  14  tohoto  zákona,  může  kontrolní  orgán uložit   pořádkovou pokutu až do výše 50 000 Kč.

 

   (2)  Pořádkovou  pokutu  lze  uložit  i  opakovaně, nebyla-li povinnost   splněna  ani ve lhůtě nově stanovené kontrolními pracovníky. Úhrn takto   uložených pořádkových pokut nesmí přesáhnout částku 200 000 Kč.

 

   (3)  Pořádkové  pokuty lze uložit do jednoho roku ode dne kdy kontrolní   orgán nesplnění povinnosti zjistil.

 

   (4)  Pořádkové  pokuty  jsou příjmem státního rozpočtu České republiky.   Pořádkové pokuty, které jako kontrolní orgán uložila obec, jsou příjmem   obce.

 

   (5)  Pořádkové  pokuty  vybírá orgán, který je uložil; vymáhá je územní   celní úřad podle zvláštního právního předpisu^8).

 

§ 20

 

Náklady kontroly

 

   (1)  Náklady  vzniklé  v  souvislosti s prováděním kontroly kontrolnímu   orgánu nese tento orgán.

 

   (2)  Náklady  vzniklé v souvislosti s prováděním kontroly kontrolovaným   osobám  nesou  tyto  osoby s výjimkou nákladů vzniklých v souvislosti s   uplatněním oprávnění podle ustanovení § 11 písm. h) tohoto zákona. Tyto   náklady   hradí   stát.   Za  škodu  vzniklou  kontrolovaným  osobám  v   souvislosti  s  prováděním kontroly odpovídá stát; této odpovědnosti se   nemůže zprostit.

 

   (3)  Nárok  na  náhradu  nákladů  nebo  škody podle odstavce 2 je nutno   uplatnit  u  kontrolního orgánu nejpozději do šesti měsíců ode dne, kdy   vznikly, jinak nárok zaniká.

 

Společná ustanovení

 

§ 21

 

   Provádí-li  u  téže  kontrolované osoby kontrolní činnost současně více   kontrolních  orgánů,  jsou tyto orgány povinny vzájemně spolupracovat a   postupovat  tak,  aby  co nejvíce šetřily práva a právem chráněné zájmy   kontrolovaných osob.

 

§ 22

 

   Kontrolní  orgány  předávají  své  zjištění  o  nedostatcích příslušným   orgánům,  které  ve  své  působnosti činí opatření k nápravě zjištěného   stavu.

 

§ 23

 

   Kontrolní  orgány  poskytují  ústředním  orgánům  státní  správy  České   republiky  na  požádání  výsledky  své  kontroly.  Na pracovníky těchto   orgánů  se  v  tom  případě  vztahují přiměřeně ustanovení § 12 odst. 2   písm.  f)  a § 13 tohoto zákona; zbavit povinnosti mlčenlivosti je může   též vedoucí příslušného ústředního orgánu státní správy.

 

§ 24

 

   Kontrolní  orgány oznamují orgánům činným v trestním řízení podezření z   trestné činnosti zjištěné v průběhu kontroly. ^5)

 

§ 25

 

   Pokud  kontrolní orgány v souvislosti s výkonem kontroly zjistí potřebu   změnit,  popřípadě zrušit platné právní předpisy, učiní k tomu podnět u   příslušných státních orgánů.

 

§ 26

 

   Pro  řízení  podle  tohoto zákona platí, s výjimkou § 18 tohoto zákona,   správní řád. ^7)

 

ČÁST ČTVRTÁ

 

Ustanovení závěrečná

 

§ 27

 

   Kontroly  započaté  před  účinností tohoto zákona budou dokončeny podle   předpisů platných v době zahájení kontroly, bylo-li již zahájeno řízení   o vysvětlivkách.

 

§ 28

 

   Zrušují se:

 

   1.  zákon  České  národní  rady  č. 116/1971 Sb., o výborech a komisích   lidové kontroly,

 

   2.  nařízení  vlády  České  socialistické  republiky  č. 24/1973 Sb., o   závodních komisích lidové kontroly.

 

§ 29

 

   Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1992.

 

Burešová v.r.

 

Pithart v.r.

 

   Vybraná ustanovení novel

 

   Čl. XXVI zákona č. 501/2004 Sb.

 

   Přechodné ustanovení k čl. XXV

 

   O  námitkách  proti  protokolu podaných před účinností tohoto zákona se   rozhodne podle dosavadních právních předpisů.

 

   1)  Např.  zákon  č.  63/1986  Sb.,  o České zemědělské a potravinářské   inspekci,  zákon  č.  64/1986  Sb., o České obchodní inspekci, zákon č.   174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění   pozdějších předpisů.

 

   2)  Např.  zákon  č.  141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, ve znění   pozdějších  předpisů,  zákon  č.  60/1965  Sb., o prokuratuře, ve znění   pozdějších předpisů.

 

   3)  Čl.  12 odst. 1 a 3 Listiny základních práv a svobod (ústavní zákon   č. 23/1991 Sb.).

 

   4)  Zákon  č.  412/2005  Sb.,  o  ochraně  utajovaných  informací  a  o   bezpečnostní způsobilosti.

 

   5) Např. § 8 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní   řád), ve znění pozdějších předpisů.

 

   6) § 116 občanského zákoníku.

 

   7) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).

 

   8) Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších   předpisů.