Zákon č. 670/2004 Sb., ze dne 14. prosince 2004

kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 670/2004 Sb., ze dne 14. prosince 2004

kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

   Čl.I

 

   Zákon  č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v  energetických  odvětvích  a  o  změně  některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 262/2002 Sb., zákona č.  309/2002  Sb.,  zákona č. 278/2003 Sb. a zákona č. 356/2003 Sb., se mění takto:

   1.  V  §  1  se  za slovo "upravuje" vkládají slova "v souladu s právem

   Evropských  společenství^1)"  a  za  slova  "státní správy a" se vkládá

   slovo "nediskriminační".

    Poznámka pod čarou č. 1) zní:

    "1)  Směrnice  Evropského  parlamentu  a  Rady  2003/54/ES o společných

   pravidlech  pro  vnitřní  trh s elektrickou energií a kterou se zrušuje

   Směrnice 96/92/ES.

 

   Směrnice   Evropského   parlamentu   a  Rady  2003/55/ES  o  společných

   pravidlech  pro  vnitřní  trh  se  zemním  plynem  a  kterou se zrušuje

   Směrnice 98/30/ES.

 

   Nařízení  (ES)  č.  1228/2003  Evropského  parlamentu a Rady ze dne 26.

   června  2003  o  podmínkách  pro přístup k síti pro přeshraniční výměny

   elektrické energie.

 

   Směrnice   Evropského   parlamentu   a  Rady  2004/8/ES  o  prosazování kombinované  výroby elektřiny a tepla založené na poptávce po užitečném teple na vnitřním energetickém trhu.".

 

   2. V § 2 odst. 1 písmeno a) zní:

 

   "a)  nediskriminační  regulací  organizace  podnikání  v  energetických

   odvětvích při zachování funkce hospodářské soutěže, uspokojování potřeb

   spotřebitelů  a  zájmů  držitelů  licencí  a  zajišťování spolehlivých,

   bezpečných  a  stabilních dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie za

   přijatelné ceny,".

 

   3.  V  §  2  odst.  2  písm.  a)  bodě  2 za slovy "22 kV" se slovo "a"

   nahrazuje slovem "nebo".

 

   4. V § 2 odst. 2 písm. a) bod 7 zní:

 

   "7.  kombinovanou výrobou elektřiny a tepla přeměna primární energie na

   energii elektrickou a užitečné teplo ve společném současně probíhajícím

   procesu v jednom výrobním zařízení,".

 

   5. V § 2 odst. 2 písm. a) bod 8 zní:

 

   "8.  konečným  zákazníkem  fyzická  či právnická osoba, která odebranou

   elektřinu pouze spotřebovává,".

 

   6. V § 2 odst. 2 písm. a) bod 12 zní:

 

   "12.  vyrovnávacím  trhem  s  regulační energií trh s regulační energií

   vypořádaný  a organizovaný operátorem trhu s elektřinou v součinnosti s

   provozovatelem přenosové soustavy,".

 

   7. V § 2 odst. 2 písm. a) body 14 a 15 znějí:

 

   "14.  odběrným  místem  odběrné elektrické zařízení jednoho odběratele,

   včetně  měřicích  transformátorů,  jehož  odběr je měřen jedním měřicím

   zařízením nebo jiným způsobem na základě dohody,

 

   15.  odchylkou  součet  rozdílů  skutečných  a  sjednaných dodávek nebo

   odběrů elektřiny v daném časovém úseku,".

 

   8.  V  § 2 odst. 2 písm. a) se na konci textu bodu 17 doplňují slova "a

   po jejichž aktivaci zpravidla dochází k dodávce elektřiny".

 

   9. V § 2 odst. 2 písm. a) bod 24 zní:

 

   "24. přímým vedením vedení elektřiny spojující výrobnu elektřiny, která

   není  připojena  k  přenosové  soustavě  nebo k distribuční soustavě, a

   odběrné  místo,  které není elektricky propojeno s přenosovou soustavou

   nebo  s  distribuční  soustavou,  nebo  elektrické vedení zabezpečující

   přímé   zásobování   vlastních   provozoven  výrobce,  jeho  ovládaných

   společností nebo oprávněných zákazníků, a není vlastněno provozovatelem

   přenosové soustavy nebo provozovatelem distribuční soustavy,".

 

   10.  V  §  2  odst.  2  písm.  a)  bodě  27 se slova "povinnost dodávat

   elektřinu chráněným zákazníkům a" zrušují.

 

   11.  V  §  2  odst.  2 písm. a) se doplňují body 30 až 39, které včetně

   poznámky pod čarou č. 1a) znějí:

 

   "30.  domácností  konečný zákazník, který nenakupuje elektřinu pro jiné

   účely než pro svou vlastní spotřebu v domácnosti,

 

   31.   vertikálně  integrovaným  podnikatelem  podnikatel  nebo  skupina

   podnikatelů,  pokud  jejich  vzájemné  vztahy  odpovídají bezprostředně

   závaznému  předpisu Evropských společenství^1a) a jsou držiteli alespoň

   jedné z licencí na přenos elektřiny nebo distribuci elektřiny a alespoň

   jedné z licencí na výrobu elektřiny nebo obchod s elektřinou,

 

   32.  druhotným energetickým zdrojem využitelný energetický zdroj, jehož

   energetický  potenciál  vzniká  jako  vedlejší  produkt  při  přeměně a

   konečné  spotřebě  energie,  při uvolňování z bituminozních hornin nebo

   při  energetickém využívání nebo odstraňování odpadů a náhradních paliv

   vyrobených na bázi odpadů nebo při jiné hospodářské činnosti,

 

   33.  malým  zákazníkem  konečný  zákazník, který zaměstnává v pracovním

   poměru  méně  než  50 zaměstnanců, jehož čistý obrat za poslední účetní

   období  nepřesahuje  250  mil.  Kč a jehož odběrné místo je připojeno k

   síti nízkého napětí,

 

   34.   subjektem  zúčtování  odchylek  (dále  jen  "subjekt  zúčtování")

   účastník  trhu  s elektřinou, pro kterého operátor trhu s elektřinou na

   základě smlouvy o zúčtování provádí vyhodnocení, zúčtování a vypořádání

   odchylek,

 

   35.  regulační energií elektřina zajišťovaná aktivací podpůrných služeb

   nebo na vyrovnávacím trhu s regulační energií,

 

   36.  elektřinou  z  kombinované  výroby  elektřiny  a  tepla  elektřina

   vyrobená ve společném procesu spojeném s výrobou užitečného tepla,

 

   37.  celkovou  účinností  součet  ročního  objemu  elektřiny vyrobené v

   procesu  kombinované výroby elektřiny a tepla a užitečného tepla dělený

   energií  vstupního  paliva  použitého  na  výrobu  užitečného tepla, na

   výrobu elektřiny a mechanické energie,

 

   38.  referenční  hodnotou  účinnosti  pro  oddělenou výrobu elektřiny a

   tepla (dále jen "referenční hodnota") celková účinnost při alternativní

   samostatné  výrobě  tepla  a  elektřiny,  kterou  je možno kombinovanou

   výrobu elektřiny a tepla nahradit,

 

   39.  poměrem  elektrické  a tepelné energie číselná hodnota vyjadřující

   podíl výroby elektřiny k výrobě užitečného tepla v zařízení kombinované

   výroby elektřiny a tepla za určité časové období.

 

   1a)  Čl.  3  odst.  2 a 3 nařízení Rady (EHS) 139/2004 ze dne 20. ledna

   2004 o kontrole spojování podniků.".

 

   12.  V  §  2  odst.  2 písm. b) bodě 2 se za slovo "plynovodů" vkládají

   slova  "a  souvisejících  technologických  objektů"  a  v části věty za

   středníkem za slovo "je" se vkládají slova "zřizována a".

 

   13.  V  §  2  odst.  2 písm. b) bodě 4 se za slovo "spotřebu," doplňují

   slova  "případně,  která  část  svého  nakoupeného plynu poskytuje jiné

   fyzické  či  právnické  osobě a nejedná se o podnikání podle obchodního

   zákoníku,".

 

   14.  V  §  2  odst.  2  písm. b) bodě 5 se slova "s výjimkou chráněných

   zákazníků," zrušují.

 

   15. V § 2 odst. 2 písm. b) bod 6 zní:

 

   "6.  odběrným místem místo, kde je instalováno odběrné plynové zařízení

   pro  jednoho konečného zákazníka, do něhož se uskutečňuje dodávka plynu

   měřená měřicím zařízením,".

 

   16. V § 2 odst. 2 písm. b) bod 8 zní:

 

   "8.  oprávněným  zákazníkem  fyzická či právnická osoba, která má právo

   zvolit  si  dodavatele  plynu a má právo přístupu k přepravní soustavě,

   distribučním soustavám, podzemním zásobníkům plynu, těžebním plynovodům

   a volné akumulaci,".

 

   17. V § 2 odst. 2 písm. b) bod 13 zní:

 

   "13.  plynovodní  přípojkou zařízení začínající odbočením z distribuční

   soustavy  a  ukončené  před  hlavním  uzávěrem plynu, za nímž pokračuje

   odběrné plynové zařízení zákazníka,".

 

   18.  V  §  2  odst.  2  písm.  b)  se  na  konci bodu 14 doplňují slova

   "plynovodní přípojky a těžební plynovody,".

 

   19.  V § 2 odst. 2 písm. b) bodě 15 se za slovo "včetně" vkládají slova

   "souvisejících  technologických  objektů a" a za slovo "je" se vkládají

   slova "zřizován a".

 

   20. V § 2 odst. 2 písm. b) bod 22 zní:

 

   "22.  přepravní soustavou vzájemně propojený soubor velmi vysokotlakých

   a   vysokotlakých   plynovodů  a  kompresních  stanic  a  souvisejících

   technologických objektů, včetně systémů řídicí a zabezpečovací techniky

   a  zařízení  k  přenosu  informací  pro  činnosti  výpočetní techniky a

   informačních systémů, propojený s plynárenskými soustavami v zahraničí,

   na  kterém  zajišťuje přepravu plynu držitel licence na přepravu plynu;

   přepravní soustava je zřizována a provozována ve veřejném zájmu,".

 

   21.  V  §  2  odst. 2 písm. b) bodě 24 se za slovem "zákazníkovi" čárka

   zrušuje   a   doplňují  slova  "a  slouží  pouze  pro  vlastní  potřebu

   oprávněného zákazníka,".

 

   22. V § 2 odst. 2 písm. b) se doplňují body 28 až 43, které znějí:

 

   "28.  plynovodem  zařízení  k  potrubní  dopravě  plynu  přepravní nebo

   distribuční soustavou a přímé a těžební plynovody,

 

   29.  společným  odběrným  plynovým zařízením odběrné plynové zařízení v

   nemovitosti  vlastníka,  jehož prostřednictvím je plyn dodáván konečným

   zákazníkům v této nemovitosti,

 

   30.  technickým pravidlem pravidlo vyjadřující stav technického poznání

   a techniky v odvětví plynárenství,

 

   31.  domácností  konečný  zákazník, který neodebírá plyn pro jiné účely

   než pro svou vlastní spotřebu v domácnosti,

 

   32.  vertikálně  integrovaným plynárenským podnikatelem podnikatel nebo

   skupina  podnikatelů,  jejichž vzájemné vztahy odpovídají bezprostředně

   závaznému   předpisu  Evropských  společenství1a)  a  kteří  vykonávají

   alespoň   jednu  z  činností  přepravy  plynu,  distribuce  plynu  nebo

   uskladnění  plynu a alespoň jednu z činností výroba plynu nebo obchod s

   plynem,

 

   33. volnou kapacitou rozdíl mezi skutečnou kapacitou přepravní soustavy

   nebo   distribuční   soustavy  nebo  podzemního  zásobníku  plynu  nebo

   těžebního  plynovodu a souhrnem všech kapacit smluvně zajišťovaných pro

   jednotlivé  zákazníky  v  daném  časovém  období při dodržení smluvních

   tlaků,   dále  pak  součtem  všech  kapacit  zajišťovaných  pro  plnění

   zákonných  povinností zajištění kapacity příslušným držitelem licence a

   součtem kapacit nezbytných pro příslušného držitele licence k zajištění

   bezpečnosti a spolehlivosti provozu příslušného plynárenského zařízení,

 

   34.  těžebním plynovodem plynovod připojující výrobnu plynu k přepravní

   soustavě nebo distribuční soustavě,

 

   35.  tlakovou úrovní maximální provozní tlak pro plynová, plynárenská a

   odběrná   plynová   zařízení,   uvedený   v  technických  normách  nebo

   technických pravidlech,

 

   36.  hlavním  uzávěrem  plynu  uzavírací  armatura  odběrného plynového

   zařízení,   která  odděluje  odběrné  plynové  zařízení  od  plynovodní

   přípojky,

 

   37.  volnou  akumulací uskladnění plynu jeho stlačením v přepravní nebo

   distribuční soustavě,

 

   38.  malým  zákazníkem  konečný  zákazník, který zaměstnává v pracovním

   poměru  méně  než 50 zaměstnanců a jehož čistý obrat za poslední účetní

   období nepřesahuje 250 mil. Kč,

 

   39.  plánováním  plánování  výroby  plynu,  dodávek  plynu,  přepravní,

   distribuční a uskladňovací kapacity příslušných soustav nebo podzemních

   zásobníků  plynu  na  dlouhodobém základě s cílem uspokojit poptávku po

   plynu a zabezpečit jeho plynulou dodávku konečným zákazníkům,

 

   40.  právem  přístupu  třetích  stran  právo účastníka trhu s plynem na

   uzavření  smlouvy  s  provozovatelem přepravní soustavy, provozovatelem

   distribuční  soustavy  nebo  provozovatelem  podzemního zásobníku plynu

   nebo  výrobcem  o zajištění příslušné licencované činnosti podle tohoto

   zákona;  právo  přístupu  k volné akumulaci lze využít pouze současně s

   právem přístupu k přepravní soustavě nebo distribučním soustavám,

 

   41. zdrojem plynu stát, na jehož území byl plyn vytěžen,

 

   42.  rozhodujícím  zdrojem  plynu stát, na jehož území se vytěžilo více

   jak 50 % celkové roční spotřeby plynu v České republice,

 

   43.  odchylkou  rozdíl skutečných a sjednaných dodávek a odběrů plynu v

   daném obchodním dni,".

 

   23.  V  §  2  odst. 2 písm. c) se na konci textu bodu 5 čárka nahrazuje

   středníkem  a  doplňují  se  slova  "odběratelem  může být také konečný

   spotřebitel;  dodávka  tepelné  energie přímo konečnému spotřebiteli je

   podmíněna  přímým  odběrem pro všechny konečné spotřebitele v centrálně

   vytápěném objektu,".

 

   24.  V  §  2  odst. 2 písm. c) bodě 10 se za slovo "zřizováno" vkládají

   slova  "a  provozováno"  a  na  konci  textu bodu 10 se čárka nahrazuje

   středníkem  a doplňují se slova "odběrné tepelné zařízení není součástí

   rozvodného tepelného zařízení,".

 

   25. V § 2 odst. 2 písm. c) se na konci bodu 14 tečka nahrazuje čárkou a

   doplňují se body 15, 16 a 17, které znějí:

 

   "15.   objektem   ucelené  stavební  dílo  technicky  propojené  jedním

   společným odběrným tepelným zařízením,

 

   16.  užitečným  teplem teplo vyrobené, sloužící pro dodávky do soustavy

   centralizovaného  zásobování  teplem nebo pro přímé dodávky fyzickým či

   právnickým  osobám  k  dalšímu  využití  a  pro  technologické  účely s

   výjimkou odběru pro vlastní spotřebu zdroje,

 

   17.  soustavou  centralizovaného  zásobování  teplem  soustava  tvořená

   zdroji  tepelné  energie  a  rozvodným  tepelným  zařízením a odběrnými

   tepelnými zařízeními.".

 

   26.  V  §  3 odst. 1 se za slovo "elektřinou," vkládají slova "činnosti

   operátora trhu s elektřinou,".

 

   27.  V  §  3  odst. 3 se za slovo "obchod," vkládá slovo "výrobu," a za

   slovo  "spotřebitelům"  slovo  "jedním"  a  věta poslední zní: "Dále se

   licence  podle  tohoto  zákona  neuděluje  na  činnost,  kdy  odběratel

   poskytuje  odebranou elektřinu, plyn nebo tepelnou energii jiné fyzické

   či  právnické  osobě  prostřednictvím  vlastního nebo jím provozovaného

   odběrného  zařízení,  přičemž  náklady  na  nákup elektřiny, plynu nebo

   tepelné  energie  na tyto osoby pouze rozúčtuje dohodnutým nebo určeným

   způsobem a nejedná se o podnikání.".

 

   28.  V § 4 odst. 1 se slova "na dobu určitou, nejméně" nahrazují slovem

   "nejvýše".

 

   29. V § 4 odstavce 2 a 3 znějí:

 

   "(2)  Licence na obchod s elektřinou nebo obchod s plynem se uděluje na

   dobu  5 let. Licence na činnosti operátora trhu s elektřinou se uděluje

   na dobu 25 let.

 

   (3) Pro celé území České republiky jsou vydávány jako výlučné

 

   a) licence na přenos elektřiny,

 

   b) licence na přepravu plynu a

 

   c) licence na činnosti operátora trhu s elektřinou.".

 

   30. V § 4 se doplňuje odstavec 4, který zní:

 

   "(4)  V  případě,  že žadatel o udělení licence podle odstavce 1 doloží

   vlastnictví  nebo jiné užívací právo k energetickému zařízení, které má

   sloužit  k  výkonu  licencované  činnosti  na  dobu  kratší než 25 let,

   licence se uděluje nejvýše na tuto dobu.".

 

   31.  V  §  5  odst.  3 se slova "vlastnický či nájemní vztah" nahrazují

   slovy  "vlastnické  nebo  užívací  právo"  a slova "V případě nájemního

   vztahu k energetickému zařízení je povinna" se nahrazují slovy "Není-li

   žadatel o licence vlastníkem energetického zařízení, je povinen".

 

   32. V § 5 odstavec 4 zní:

 

   "(4)  Za bezúhonného se pro účely tohoto zákona nepovažuje ten, kdo byl

   pravomocně odsouzen

 

   a)  pro  trestný  čin  spáchaný  úmyslně  k nepodmíněnému trestu odnětí

   svobody v trvání alespoň 1 roku,

 

   b)  pro trestný čin spáchaný úmyslně, jehož skutková podstata souvisí s

   podnikáním a na který se nevztahuje písmeno a), nebo

 

   c)  pro  trestný  čin  spáchaný  z  nedbalosti, jehož skutková podstata

   souvisí  s  podnikáním,  pokud  se  na  něho  nehledí,  jako  by  nebyl

   odsouzen.".

 

   33.  V  §  5 odst. 5 se na konci věty druhé tečka zrušuje a doplňují se

   slova  "nebo  obdobné osvědčení vydané v jiném státě." a za větu druhou

   se  vkládá  nová  věta,  která zní: "U výroby elektřiny z obnovitelných

   zdrojů do instalovaného výkonu výrobny 20 kWe není povinnost prokazovat

   odbornou způsobilost.".

 

   34.  V  §  5 se na konci odstavce 6 doplňují věty "Finanční předpoklady

   žadatel nesplňuje, pokud v průběhu uplynulých 3 let soud zrušil konkurz

   vedený  na  majetek žadatele proto, že bylo splněno rozvrhové usnesení,

   nebo  soud zrušil konkurz proto, že majetek úpadce nepostačuje k úhradě

   nákladů  konkurzu,  nebo  soud  zamítl návrh na prohlášení konkurzu pro

   nedostatek majetku. Žadatel o licenci není finančně způsobilý, jestliže

   má  evidovány  nedoplatky  na  daních, clech a poplatcích, pojistném na

   sociálním  zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti nebo

   pojistném na všeobecné zdravotní pojištění a na pokutách.".

 

   35.  V  §  5  úvodní  části ustanovení odstavce 7 se slovo "doloženého"

   nahrazuje slovem "doložení".

 

   36. V § 5 odst. 7 písmeno d) zní:

 

   "d)  poslední  účetní  závěrky  ověřené  auditorem  v  případě, že mají

   povinnost  zpracovat  audit,  včetně  její  přílohy  v úplném rozsahu v

   případě,   že   žadatel   v  předcházejícím  účetním  období  vykonával

   podnikatelskou činnost,".

 

   37. V § 6 odst. 6 se slovo "registruje" nahrazuje slovem "schvaluje".

 

   38.  V  §  6  odst.  7  se  za  slovo  "vykonávat" vkládají slova "nebo

   přestane-li  splňovat podmínky pro výkon funkce odpovědného zástupce,",

   slovo  "ustanovit" se nahrazuje slovem "navrhnout" a slovo "ustanovení"

   se nahrazuje slovem "schválení".

 

   39.  V  §  7  odst.  2 písm. b) se za slovo "podnikání," vkládají slova

   "seznam provozoven,".

 

   40. V § 7 odst. 2 písm. c) se za slovo "firmu" vkládají slova " , je-li

   žadatel zapsán do obchodního rejstříku,".

 

   41. V § 7 odst. 2 písmena d) a e) znějí:

 

   "d)  požadovanou  dobu,  na kterou má být licence udělena, a navrhovaný

   termín zahájení výkonu licencované činnosti,

 

   e)  u  zahraniční  fyzické  osoby  bydliště mimo území České republiky,

   místo pobytu v České republice, pokud byl povolen, umístění organizační

   složky  v  České republice a údaje uvedené podle písmene a) týkající se

   vedoucího  organizační složky; je-li odpovědným zástupcem nebo vedoucím

   organizační  složky osoba s bydlištěm mimo území České republiky, místo

   jejího  pobytu  v  České  republice,  pokud  na  území  České republiky

   pobývá.".

 

   42. V § 7 odst. 3 písmeno a) zní:

 

   "a)  obchodní  firmu  nebo  název  a  sídlo  právnické  osoby,  jméno a

   příjmení,  rodné  číslo  a identifikační číslo, pokud byla přidělena, a

   bydliště  osoby  nebo osob, které vykonávají funkci statutárního orgánu

   nebo jsou jeho členy, a způsob, jakým jednají jménem právnické osoby,".

 

   43.  V  §  7  odst.  3 písm. b) se za slovo "podnikání," vkládají slova

   "seznam provozoven,".

 

   44. V § 7 odst. 3 písmena e) a f) znějí:

 

   "e)  požadovanou  dobu,  na kterou má být licence udělena, a navrhovaný

   termín zahájení výkonu licencované činnosti,

 

   f)  u  zahraniční  právnické  osoby umístění organizační složky v České

   republice   a   údaje  uvedené  v  písmeni  a)  týkající  se  vedoucího

   organizační   složky;   je-li   odpovědným   zástupcem   nebo  vedoucím

   organizační  složky  osoba  s bydlištěm mimo území České republiky, též

   místo  jejího  pobytu v České republice, pokud na území České republiky

   pobývá.".

 

   45. V § 7 odstavce 4 až 6 znějí:

 

   "(4) K žádosti podle odstavců 2 a 3 se připojí

 

   a)  originál  nebo  ověřená  kopie  smlouvy nebo listiny o zřízení nebo

   založení  právnické  osoby,  u  osob  zapsaných v obchodním či obdobném

   rejstříku  postačí výpis z tohoto rejstříku; zahraniční právnická osoba

   připojí  výpis  z  obchodního  či obdobného rejstříku vedeného ve státě

   sídla  a  doklad  o  tom,  že  její  organizační  složka na území České

   republiky  je zapsána do obchodního rejstříku, pokud byl již její zápis

   proveden, a doklad o provozování podniku v zahraničí,

 

   b)  v  případě  fyzické osoby, osoby, která je statutárním orgánem nebo

   jeho členem, a odpovědného zástupce, originál nebo ověřená kopie výpisu

   z evidence Rejstříku trestů nebo obdobného rejstříku vedeného ve státě,

   kde se naposledy tato osoba zdržovala po dobu nejméně 6 měsíců, a to ne

   starší než 6 měsíců,

 

   c) doklady prokazující odbornou způsobilost fyzické osoby a odpovědného

   zástupce,

 

   d) doklady prokazující finanční a technické předpoklady,

 

   e)  doklady  prokazující  vlastnické nebo užívací právo k energetickému

   zařízení,

 

   f) prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce

   a  že  není  ustanoven  do funkce odpovědného zástupce pro licencovanou

   činnost u jiného držitele licence,

 

   g) u zahraniční fyzické osoby doklady o trvalém pobytu, nejedná-li se o

   fyzickou  osobu,  která  je  občanem  členského  státu  Evropské  unie;

   zahraniční  fyzická  osoba,  která  zřizuje  na  území  České republiky

   organizační složku podniku, doklad prokazující, že má podnik mimo území

   České republiky, a doklady o jeho provozování,

 

   h) doklady o umístění provozovny nebo vymezeného území.

 

   (5) Způsob určení vymezeného území a provozovny, prokázání vlastnického

   nebo  užívacího  práva  k  užívání  energetického zařízení, náležitosti

   prohlášení  odpovědného  zástupce,  a  vzory žádostí k udělení, změně a

   zrušení   licence,  a  členění  licencí  pro  účely  regulace,  stanoví

   prováděcí právní předpis.

 

   (6)  Žadatel  o  licenci  je  povinen  neprodleně ohlásit Energetickému

   regulačnímu  úřadu  změny  údajů  uvedených  v  žádosti  o  licenci a v

   dokladech  připojených  k  žádosti  o  licenci, které nastaly po podání

   žádosti o licenci.".

 

   46.  V  § 8 se na konci odstavce 1 doplňují věty "Neprokázal-li žadatel

   splnění  podmínek podle § 5, Energetický regulační úřad žádost zamítne.

   Energetický  regulační  úřad  rovněž  zamítne  žádost, pokud žadatel ve

   stanovené  lhůtě neodstranil nedostatky žádosti nebo žádost požadovaným

   způsobem nedoplnil.".

 

   47. V § 8 odst. 2 písmeno a) zní:

 

   "a)  obchodní  firmu  fyzické  nebo  právnické  osoby,  jíž  se licence

   uděluje,  je-li  zapsána v obchodním rejstříku; jinak jméno a příjmení,

   jde-li  o  fyzickou  osobu,  nebo  název,  jde-li  o  právnickou osobu,

   identifikační  číslo,  bylo-li  přiděleno,  sídlo  nebo bydliště, rodné

   číslo   a   identifikační  číslo,  pokud  byla  přidělena,  nebo  datum

   narození,".

 

   48. V § 8 odst. 2 písmeno e) zní:

 

   "e)  dobu,  na  kterou  je  licence  udělena,  a den vzniku oprávnění k

   licencované činnosti,".

 

   49.  V  §  8  odst.  2  písm. f) se slovo "registraci" nahrazuje slovem

   "schválení".

 

   50.  V  § 8 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se

   písmeno h), které zní:

 

   "h)  u  zahraniční  fyzické  osoby  jméno  a  příjmení,  rodné  číslo a

   identifikační  číslo, byla-li přidělena, jinak datum narození, bydliště

   mimo  území  České  republiky,  místo  pobytu v České republice, byl-li

   povolen,   umístění  organizační  složky  v  České  republice,  byla-li

   zřízena,  a údaje týkající se odpovědného zástupce, byl-li ustanoven; u

   zahraniční  právnické  osoby název, sídlo, identifikační číslo, bylo-li

   přiděleno,  umístění  organizační  složky  v  České  republice  a údaje

   týkající se odpovědného zástupce.".

 

   51.  V  §  9 odst. 1 se slova "jejich schválení" nahrazují slovy "změnu

   rozhodnutí o udělení licence".

 

   52. V § 9 odstavec 4 zní:

 

   "(4)  Na  rozhodnutí  o  změně rozhodnutí o udělení licence se vztahuje

   ustanovení  §  8.  V  případě  rozhodnutí  o změně rozhodnutí o udělení

   licence  na činnosti uvedené v § 3 odst. 2, jehož důsledkem je zmenšení

   vymezeného  území,  zúžení  seznamu  provozoven,  pro  něž byla licence

   udělena,   nebo   omezení   rozsahu  podnikání,  se  přiměřeně  použijí

   ustanovení § 10 odst. 4 až 9.".

 

   53.  V  §  10 odst. 3 se na konci textu písmene a) doplňují slova "nebo

   nevykonává licencovanou činnost po dobu delší než 24 měsíců,".

 

   54. V § 10 odst. 3 písm. b) se na konci textu písmene b) doplňují slova

   "nebo držitel licence vstoupil do likvidace,".

 

   55.  V  § 10 odst. 4 se slova "v dodávkách energie" nahrazují slovy "ve

   výkonu licencované činnosti".

 

   56.  V  § 10 odst. 6 se slova "své odběratele" nahrazují slovy "dotčené

   účastníky trhu, se kterými má uzavřené smlouvy podle tohoto zákona".

 

   57. V § 10 odstavec 7 zní:

 

   "(7) Fyzická nebo právnická osoba nebo její právní nástupce, které byla

   zrušena licence na činnosti uvedené v § 3 odst. 2 nebo je takové řízení

   o  zrušení  licence  zahájeno,  je  povinna  v případě naléhavé potřeby

   zajištění těchto činností a ve veřejném zájmu poskytnout za úhradu svá,

   v  rozhodnutí  Energetického  regulačního  úřadu  uvedená,  energetická

   zařízení  pro  převzetí  povinnosti  nad  rámec licence jinému držiteli

   licence  na základě rozhodnutí Energetického regulačního úřadu, a to na

   dobu  určitou,  nejdéle  však  na 12 měsíců. Pokud držitel licence není

   vlastníkem  energetického  zařízení,  vztahuje  se  tato  povinnost  na

   vlastníka energetického zařízení, a to na dobu určitou, nejdéle však na

   12  měsíců.  Zároveň  musí  umožnit určenému držiteli licence přístup k

   tomuto  zařízení  tak,  aby  se dalo využívat k plnému rozsahu. Opravný

   prostředek   proti  rozhodnutí  Energetického  regulačního  úřadu  nemá

   odkladný účinek.".

 

   58.  V  §  11  odst.  1  písm. a) se slova "dodávat spolehlivě a trvale

   energii"  nahrazují slovy "vykonávat licencovanou činnost tak, aby byla

   zajištěna spolehlivá a trvale bezpečná dodávka energie,".

 

   59.  V  §  11  odst.  1  písm. e) se za slovo "inspekci" vkládají slova

   "pravdivé  a  úplné"  a  za  slovo  "informace"  se  vkládají  slova "a

   podklady".

 

   60. V § 11 odst. 1 písmeno f) zní:

 

   "f)   být   účetní  jednotkou  podle  zvláštního  právního  předpisu  a

   sestavovat  a  předkládat  Energetickému  regulačnímu  úřadu  regulační

   výkazy podle tohoto zákona,".

 

   61. V § 11 odstavec 2 zní:

 

   "(2)  Držitel  licence předkládá k rozhodnutí Energetickému regulačnímu

   úřadu  sporné  záležitosti  týkající  se  dodávek  energie, poskytování

   podpůrných  služeb,  odmítnutí  připojení  do  sítě,  odmítnutí přenosu

   elektřiny,  přepravy  plynu  nebo  distribuce elektřiny nebo plynu nebo

   uskladňování   plynu,   odmítnutí   přidělení   kapacity  mezinárodních

   propojovacích  vedení  přenosové  nebo  distribuční soustavy, odmítnutí

   přidělení  kapacity  plynovodů  spojujících  plynárenskou  soustavu  se

   zahraničními  plynárenskými  soustavami,  odmítnutí  uzavření smlouvy o

   prodeji energie nebo bezdůvodného přerušení její dodávky.".

 

   62. § 12 zní:

 

   "§ 12

 

   Povinnosti nad rámec licence

 

   (1)   Povinností   dodávek  tepelné  energie  a  povinností  distribuce

   elektřiny  a  distribuce  plynu  nad  rámec  licence se rozumí převzetí

   povinností  držitele  licence, který přestal provádět výkon licencované

   činnosti, jiným držitelem licence.

 

   (2)  V  případě  naléhavé  potřeby  a ve veřejném zájmu vzniká držiteli

   licence  na  výrobu  nebo  rozvod  tepelné energie povinnost poskytovat

   dodávky   nad   rámec   licence  na  základě  rozhodnutí  Energetického

   regulačního úřadu.

 

   (3)  V  případě  naléhavé  potřeby  a ve veřejném zájmu vzniká držiteli

   licence  na  distribuci  elektřiny  nebo  na distribuci plynu povinnost

   zajišťovat distribuci elektřiny nebo distribuci plynu nad rámec licence

   na základě rozhodnutí Energetického regulačního úřadu.

 

   (4)  Rozhodnutí Energetického regulačního úřadu podle odstavců 2 a 3 se

   vydává  na  dobu určitou, nejdéle však na 12 měsíců. Opravný prostředek

   podaný proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek.

 

   (5)  Prokazatelná ztráta vzniklá držiteli licence na výrobu nebo rozvod

   tepelné energie převzetím povinnosti dodávek nad rámec licence se hradí

   z  prostředků Energetického regulačního fondu (dále jen "fond") podle §

   14.   Prokazatelná   ztráta  vzniklá  držiteli  licence  na  distribuci

   elektřiny  nebo  distribuci  plynu nebo dodavateli poslední instance je

   důvodem pro úpravu regulovaných cen.

 

   (6)  Vykonává-li  držitel  licence  mimo  plnění  povinnosti  nad rámec

   licence ještě jinou činnost, je povinen vést samostatné účty vztahující

   se k plnění povinnosti nad rámec licence odděleně.

 

   (7) Povinnost poskytnout v případě naléhavé potřeby a ve veřejném zájmu

   energetická  zařízení  k  zajištění  povinností  nad  rámec  licence se

   vztahuje  i  na  fyzickou  či  právnickou  osobu,  která není držitelem

   licence,  a  která  přestala  nebo  bezprostředně  hrozí,  že  přestane

   vykonávat  činnost,  při  které se uskutečňuje dodávka elektřiny, plynu

   nebo tepelné energie. Ustanovení § 10 odst. 7 a 8 platí obdobně.".

 

   63. Za § 12 se vkládá nový § 12a, který zní:

 

   "§ 12a

 

Dodavatel poslední instance

 

   (1)  Dodavatel poslední instance je povinen dodávat elektřinu nebo plyn

   za  ceny  stanovené  Energetickým regulačním úřadem domácnostem a malým

   zákazníkům,  kteří  o  to  požádají.  Dodavatel  poslední instance není

   povinen   zajišťovat   dodávku   elektřiny   nebo  plynu  při  zjištění

   neoprávněného odběru.

 

   (2)  Dodavatelem  poslední  instance  je  držitel  licence  na obchod s

   elektřinou   nebo   na  obchod  s  plynem,  o  jehož  výběru  rozhoduje

   Energetický regulační úřad.

 

   (3)  Do  doby  rozhodnutí  Energetického  regulačního  úřadu  o  výběru

   dodavatele poslední instance je

 

   a)  dodavatelem  poslední  instance  uvnitř  vymezeného  území držitele

   licence   na  distribuci  elektřiny,  jehož  zařízení  je  připojeno  k

   přenosové  soustavě,  obchodník,  který  je  nebo  byl  součástí  téhož

   vertikálně  integrovaného  podnikatele,  kde  se  nachází odběrné místo

   dotčeného konečného zákazníka,

 

   b)  dodavatelem  poslední  instance  uvnitř  vymezeného  území držitele

   licence  na  distribuci  plynu, jehož zařízení je připojeno k přepravní

   soustavě,  obchodník,  který  je  nebo  byl  součástí  téhož vertikálně

   integrovaného  plynárenského  podnikatele, kde se nachází odběrné místo

   dotčeného konečného zákazníka.

 

   (4)  Kritéria výběru dodavatele poslední instance a rozhodnutí o výběru

   dodavatele  poslední  instance  pro  dané  území  oznamuje  Energetický

   regulační  úřad v Energetickém regulačním věstníku. Rozhodnutí o výběru

   dodavatele   poslední   instance   doručí  Energetický  regulační  úřad

   vybranému dodavateli a ostatním uchazečům.

 

   (5) Kritéria výběru dodavatele poslední instance stanovená Energetickým

   regulačním  úřadem  zahrnují  zejména  požadavky  na finanční a odborné

   předpoklady uchazečů.

 

   (6)  Dodavatel  poslední  instance  je  též  povinen  dodávat elektřinu

   ostatním  oprávněným  zákazníkům, kteří využili práva volby dodavatele,

   ale  jejichž  dodavatel  elektřiny pozbude v průběhu výkonu licencované

   činnosti   oprávnění   nebo   možnost  uskutečňovat  dodávku  elektřiny

   oprávněným   zákazníkům  a  tito  oprávnění  zákazníci  nemají  ke  dni

   přerušení  nebo  ukončení  činnosti  dodavatele zajištěnu dodávku jiným

   způsobem.  V  tomto  případě  je  dodavatel  poslední  instance povinen

   dodávat   elektřinu  těmto  oprávněným  zákazníkům  za  ceny  stanovené

   Energetickým  regulačním  úřadem  nejdéle po dobu 3 měsíců ode dne, kdy

   tomuto  dodavateli  operátor trhu s elektřinou v souladu s pravidly pro

   organizování  trhu s elektřinou (dále jen "Pravidla trhu s elektřinou")

   neumožní   účast  na  jím  organizovaných  trzích  s  elektřinou.  Tuto

   skutečnost  je  dodavatel  poslední instance povinen neprodleně oznámit

   dotčeným oprávněným zákazníkům.".

 

   64.  V  § 14 odst. 1 se za slovo "licence" vkládají slova "podle § 13",

   za  slovo  "dodávky"  se  vkládají  slova  "tepelné energie" a na konci

   odstavce  1  se  doplňuje  věta  "Příjmy  účtu  tvoří  platby povinného

   subjektu, úroky a penále.".

 

   65.  V  §  14  odst.  2  se slova "c) až f)" zrušují, slovo "plnící" se

   nahrazuje  slovem  "plnícího"  a  za  slovo "dodávky" se vkládají slova

   "tepelné energie".

 

   66. V § 14 odstavce 3 a 4 včetně poznámky pod čarou č. 1b) znějí:

 

   "(3)   Povinnost  držitelů  licencí  k  příspěvkům  do  fondu  vznikne,

   nedosahuje-li  výše  příspěvků na účtu ke konci zúčtovacího období výše

   50  000  000  Kč.  Příspěvky  vyměřuje  a  předepisuje, vybírá, vymáhá,

   evidenci  a kontrolu příspěvků včetně vypořádání přeplatků a nedoplatků

   provádí  Energetický  regulační úřad; přitom postupuje podle zvláštního

   právního  předpisu.^1b)  Vypořádáním  přeplatků  a  nedoplatků,  včetně

   dodatečně   vyměřeného   příspěvku  není  dotčena  již  stanovená  výše

   příspěvků  držitelů  licencí.  Příspěvky  do  fondu se vyměří za účetní

   období  fondu,  ve kterém klesne zůstatek fondu nejméně o 5 000 000 Kč.

   Přeplatky do výše 100 Kč Energetický regulační úřad nevrací.

 

   (4)  Postup  pro stanovení výše příspěvku jednotlivých držitelů licence

   je  určen  součinem  jejich podílu na celkovém ročním objemu dosažených

   tržeb  jimi provozovaných licencovaných činností za uplynulý kalendářní

   rok  a částky vyplývající z odstavce 3 pro příslušný rok. Osvobozeni od

   povinnosti  placení  příspěvku  jsou  ti držitelé licencí, jejichž výše

   příspěvků  nedosahuje  100  Kč. Celková částka, o kterou se tak snížila

   celková  výše tržeb oznámená držiteli licencí, se rozpočítá na držitele

   licencí,  na  které  se osvobození nevztahuje, a o tento podíl se zvýší

   vyměřovaný příspěvek, který jsou povinni přispět do fondu.

 

   1b)  Část  šestá  zákona  č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve

   znění pozdějších předpisů.".

 

   67. V § 14 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

 

   "(5)  Podle  výsledků vyměřovacích řízení stanoví Energetický regulační

   úřad  výši  příspěvku  pro jednotlivé držitele licencí a vyrozumí o tom

   příslušného  držitele  licence. Držitelé licencí jsou povinni příspěvek

   do  fondu odvést nejpozději do 31. října příslušného kalendářního roku.

   Zjistí-li  Energetický  regulační  úřad po vyměření příspěvku, že takto

   stanovený  příspěvek  je  nižší  oproti  zákonné  povinnosti, dodatečně

   příspěvek  vyměří  ve  výši rozdílu mezi příspěvkem původně vyměřeným a

   příspěvkem  nově stanoveným. Dodatečně vyměřený příspěvek je splatný do

   30 dnů ode dne doručení platebního výměru.".

 

   Dosavadní odstavce 5 až 11 se označují jako odstavce 6 až 12.

 

   68.  V  §  14 odst. 6 a 8 se za slovo "dodávek" vkládají slova "tepelné

   energie".

 

   69.  V  §  14  odst.  12  se  slovo  "Výši" nahrazuje slovy "Postup pro

   stanovení výše".

 

   70.  V  §  16  se  na  konci  textu písmene c) tečka nahrazuje čárkou a

   doplňují se písmena d) až g), která znějí:

 

   "d) informuje Komisi Evropských společenství (dále jen "Komise") o

 

   1.  opatřeních  přijatých ke splnění dodávky poslední instance, ochrany

   zákazníků a ochrany životního prostředí,

 

   2.  souhrnné  zprávě  o  sledování  bilancí  elektřiny  a bilancí plynu

   zpracovávané každé 2 roky, nejpozději do 31. července,

 

   3.  přijatých  ochranných  opatřeních  v  případě náhlé krize na trhu s

   energií,  v  případě  ohrožení  bezpečnosti  osob a zařízení a ohrožení

   celistvosti  energetických  soustav;  informuje  rovněž všechny členské

   státy Evropské unie,

 

   4.  dovozech  elektrické  energie  z hlediska fyzických toků, ke kterým

   došlo  během  předchozích  3  měsíců  ze třetích zemí, a to jednou za 3

   měsíce,

 

   5. důvodech zamítnutí žádostí o udělení státní autorizace,

 

   6. stavu trhu s elektřinou a plynem,

 

   7. o skutečnostech týkajících se kombinované výroby elektřiny a tepla,

 

   8.  roční  statistice  výkonu  v  kombinované  výrobě  a k tomu užitých

   palivech  a  o  primárních energetických úsporách dosažených uplatněním

   kombinované  výroby;  k  tomu jsou povinni účastníci trhu s elektřinou,

   operátor  trhu  s  elektřinou  a  Energetický regulační úřad poskytnout

   ministerstvu potřebné údaje,

 

   e)  zajišťuje  v  případě  potřeby  nabídkové  řízení  na  nové výrobní

   kapacity; podrobnosti stanoví prováděcí právní předpis,

 

   f)  má  právo  z  důvodů  zabezpečení  dodávky dát pokyn, aby byla dána

   přednost  připojení  výroben  elektřiny a plynu, které využívají domácí

   primární   energetické   palivové   zdroje,  do  míry  nepřesahující  v

   kalendářním  roce  15  %  celkové  primární  energie nezbytné na výrobu

   elektřiny a výrobu plynu,

 

   g)  rozhoduje  o  omezení dovozu elektřiny podle § 44 nebo dovozu plynu

   podle § 75.".

 

   71.  V  § 17 odst. 3 se za slova "podpora hospodářské soutěže" vkládají

   slova " , podpora využívání obnovitelných zdrojů energie" a na konci se

   doplňuje   věta   "Energetický   regulační   úřad   vykonává  působnost

   regulačního  úřadu  podle nařízení^2a) o podmínkách přístupu k síti pro

   přeshraniční výměny elektřiny (dále jen "Nařízení").".

 

   Poznámka pod čarou č. 2a) zní:

 

   "2a)  Nařízení  ES/1228/2003  Evropského  parlamentu  a Rady ze dne 26.

   června  2003  o  podmínkách  pro přístup k síti pro přeshraniční výměny

   elektrické energie.".

 

   72.  V § 17 odst. 3 se za slova "podpora hospodářské soutěže," vkládají

   slova "podpora využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie".

 

   73.  V § 17 se na konci odstavce 6 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se

   písmena f) a g), která znějí:

 

   "f) výběru dodavatele poslední instance,

 

   g)  dočasném pozastavení povinnosti umožnit přístup třetích stran podle

   § 61a.".

 

   74. V § 17 odstavce 7 a 8 znějí:

 

   "(7) Energetický regulační úřad stanoví prováděcím právním předpisem

 

   a)  požadovanou  kvalitu  dodávek a služeb souvisejících s regulovanými

   činnostmi  v  elektroenergetice  a  plynárenství, včetně výše náhrad za

   její  nedodržení,  lhůt  pro  uplatnění nároku na náhrady a postupy pro

   vykazovaní dodržování kvality dodávek a služeb,

 

   b)  způsob  výběru  držitele  licence  pro  výkon  povinnosti nad rámec

   licence,

 

   c) způsob regulace v energetických odvětvích a postupy pro regulaci cen

   podle zvláštního právního předpisu,^4)

 

   d)  podmínky  připojení  výroben  elektřiny,  distribučních  soustav  a

   odběrných  míst  konečných  zákazníků  k  elektrizační soustavě, způsob

   výpočtu   podílu   nákladů  spojených  s  připojením  a  se  zajištěním

   požadovaného  příkonu  a  způsob výpočtu náhrady škody při neoprávněném

   odběru elektřiny,

 

   e)  Pravidla trhu s elektřinou, zásady tvorby cen za činnosti operátora

   trhu  s  elektřinou a pravidla pro organizování trhu s plynem (dále jen

   "Pravidla trhu s plynem"),

 

   f)  způsob  výpočtu prokazatelné ztráty při plnění povinností nad rámec

   licence  a  doklady,  kterými  musí  být  výpočty  prokazatelné  ztráty

   doloženy a vymezeny,

 

   g)  pravidla  pro  sestavení  finančního  příspěvku držitelů licence do

   fondu a pravidla čerpání finančních prostředků z fondu,

 

   h)  podmínky  dodávek elektřiny a plynu pro konečné zákazníky, podmínky

   dodávek elektřiny a plynu dodavatelem poslední instance,

 

   i)  podrobnosti  prokazování  finančních  a technických předpokladů pro

   jednotlivé   druhy   licencí  pro  regulované  činnosti  a  podrobnosti

   prokazování odborné způsobilosti,

 

   j)  způsob  určení  vymezeného  území  a umístění provozovny, prokázání

   vlastnického  nebo  užívacího  práva  k užívání energetického zařízení,

   náležitosti  prohlášení  odpovědného zástupce, vzory žádostí o udělení,

   změnu a zrušení licence a členění licencí pro účely regulace,

 

   k)  pravidla  tvorby,  přiřazení  a  užití  typových  diagramů  dodávek

   elektřiny a plynu,

 

   l)  podmínky připojení výroben plynu, distribučních soustav, podzemních

   zásobníků  plynu  a  odběrných  míst  konečných zákazníků k plynárenské

   soustavě,  způsob  výpočtu  podílu  nákladů spojených s připojením a se

   zajištěním  požadované  dodávky  a  způsob  výpočtu  náhrady  škody při

   neoprávněném odběru plynu.

 

   (8) Energetický regulační úřad dále

 

   a)  rozhoduje  spory,  kdy  nedojde  k  dohodě  o uzavření smlouvy mezi

   jednotlivými   držiteli  licencí  a  mezi  držiteli  licencí  a  jejich

   zákazníky,  nebo  kdy  nedojde  k  dohodě  o  podstatných náležitostech

   smlouvy, jedná-li se o změnu smlouvy,

 

   b)  rozhoduje  spory,  kdy  nedojde  k  dohodě  o  přístupu k přenosové

   soustavě  nebo  distribuční  soustavě,  přepravní  soustavě,  podzemním

   zásobníkům  plynu, volné akumulaci a těžebním plynovodům, nebo k dohodě

   o přidělení přeshraniční kapacity pro přenos elektřiny,

 

   c) vyžaduje zveřejňování jím určených informací držiteli licencí, pokud

   se  týkají regulovaných činností, nejsou předmětem obchodního tajemství

   nebo nejsou utajovanou skutečností,

 

   d)  vykonává  kontrolu  dodržování  povinností  držitelů  licencí podle

   zvláštního  zákona^4)  a  za  tím  účelem  pověřuje  své  zaměstnance k

   oprávnění  vstupovat  do  objektu  sloužícího  k  výkonu  licencovaných

   činností,

 

   e)   schvaluje  Pravidla  provozování  přenosové  soustavy  a  Pravidla

   provozování   distribučních   soustav   v  elektroenergetice,  obchodní

   podmínky  operátora  trhu  s  elektřinou,  Řád  provozovatele přepravní

   soustavy a Řád provozovatele distribuční soustavy v plynárenství,

 

   f)   dává   podněty  ke  kontrole  plnění  povinností  vyplývajících  z

   rozhodnutí podle § 17 odst. 6 a podněty k provedení kontroly podle § 93

   odst. 1 písm. a) a c) Státní energetické inspekci,

 

   g) ukládá v rámci výkonu regulace držiteli licence, aby zjednal nápravu

   zjištěných  nedostatků  a  podal zprávu o přijatých opatřeních ve lhůtě

   stanovené  rozhodnutím  Energetického  regulačního úřadu, ukládá pokuty

   podle zvláštního zákona,^4)

 

   h)  zveřejňuje  roční  zprávu  o  výsledcích  monitorovací  činnosti  v

   energetických odvětvích a roční a měsíční zprávu o provozu elektrizační

   soustavy.".

 

   75.  V  §  17  odst. 9 písm. b) se za slovo "licence" vkládají slova "a

   jiných   fyzických  nebo  právnických  osob,  jejichž  činnost  podléhá

   regulaci podle tohoto zákona,".

 

   76. § 19 se zrušuje.

 

   77. § 20 zní:

 

   "§ 20

 

   Regulační výkazy

 

   (1)  Držitel  licence  uvede  v  účtovém  rozvrhu  účty  pro účtování o

   nákladech  a výnosech a výsledku hospodaření jednotlivých licencovaných

   činností a činností dodavatele poslední instance v souladu s prováděcím

   právním  předpisem.  Držitel  licence  na  přepravu  plynu uvede dále v

   účtovém rozvrhu účty pro účtování o aktivech jednotlivých licencovaných

   činností v souladu s prováděcím právním předpisem.

 

   (2)  Pro  účetní období počínající 1. lednem 2005 uvede držitel licence

   na  obchod s elektřinou v účtovém rozvrhu účty pro účtování o nákladech

   a   výnosech   a   výsledku  hospodaření  dodávky  elektřiny  chráněným

   zákazníkům  a  účty  pro  účtování  o  nákladech  a výnosech a výsledku

   hospodaření  pro  účtování  o  dodávkách oprávněným zákazníkům, pokud v

   souladu  se  zvláštní  částí  tohoto  zákona dodává elektřinu chráněným

   zákazníkům.

 

   (3)  Pro  účetní období počínající 1. lednem 2005 uvede držitel licence

   na  obchod  s  plynem v účtovém rozvrhu účty pro účtování o nákladech a

   výnosech a výsledku hospodaření za dodávky plynu chráněným zákazníkům a

   účty  pro  účtování  o  nákladech a výnosech a výsledku hospodaření pro

   účtování  o  dodávkách  plynu oprávněným zákazníkům, pokud v souladu se

   zvláštní částí tohoto zákona dodává plyn chráněným zákazníkům.

 

   (4)  Pro  účetní období počínající 1. lednem 2005 uvede držitel licence

   na  obchod  s elektřinou a držitel licence na obchod s plynem v účtovém

   rozvrhu účty pro účtování o nákladech a výnosech a výsledku hospodaření

   za   činnosti  dodavatele  poslední  instance,  pokud  byl  k  činnosti

   dodavatele poslední instance vybrán.

 

   (5) Pro účetní období počínající 1. lednem 2005 uvede držitel licence v

   účtovém  rozvrhu  účty  pro  účtování o nákladech a výnosech a výsledku

   hospodaření  za  ostatní  činnosti,  které nejsou vykonávány na základě

   licence podle tohoto zákona.

 

   (6) Pro účetní období počínající 1. lednem 2005 vlastník a pronajímatel

   energetického zařízení, který je členem téhož podnikatelského seskupení

   jako  držitel  licence, který používá k výkonu své licencované činnosti

   toto  energetické zařízení, uvede v účtovém rozvrhu i účty pro účtování

   o výnosech z vlastnictví tohoto energetického zařízení.

 

   (7)  Držitel  licence  je  pro  účely  regulace  cen povinen sestavovat

   regulační výkazy a předkládat je Energetickému regulačnímu úřadu do 30.

   dubna  následujícího  kalendářního roku za předcházející účetní období.

   Náležitosti a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidla

   pro sestavování regulačních výkazů stanoví prováděcí právní předpis.

 

   (8)  Držitel licence, jehož činnosti podléhají regulaci cen, je povinen

   předkládat Energetickému regulačnímu úřadu účetní závěrku do 30. června

   následujícího kalendářního roku za předcházející účetní období.

 

   (9)  Pro  účetní období počínající 1. lednem 2005 uvede držitel licence

   na  přepravu  plynu  v  účtovém  rozvrhu i účty pro účtování o nákupu a

   prodeji  plynu  pro účely zajištění rovnováhy mezi plynem vstupujícím a

   vystupujícím  z plynárenské soustavy podle § 58 odst. 1 písm. j) a účty

   pro účtování o činnostech prováděných podle § 58 odst. 8.".

 

   78.  V  § 21 odst. 1 se za slovem "služby" slovo "a" nahrazuje čárkou a

   za  slovo  "zákazníky"  se  vkládají slova "a ceny elektřiny dodavatele

   poslední instance".

 

   79.  V § 21 odst. 4 se slova "§ 55 odst. 2 písm. b)" nahrazují slovy "§

   55 odst. 3 písm. c)".

 

   80. V § 22 odstavec 2 zní:

 

   "(2)  Účastníci  trhu  s  elektřinou  s  právem regulovaného přístupu k

   přenosové soustavě a distribuční soustavě

 

   a)  nesou  odpovědnost  za odchylku a jsou subjekty zúčtování odchylek,

   nebo

 

   b)  mohou  přenášet  na základě smlouvy odpovědnost za odchylku na jiný

   subjekt zúčtování odchylek.".

 

   81. V § 22 se za odstavec 2 doplňuje odstavec 3, který zní:

 

   "(3)  Způsob vyhodnocování, zúčtování a vypořádání odchylek je společný

   pro  všechny subjekty zúčtování. Podrobnosti o převzetí odpovědnosti za

   odchylku  a  o  způsobu  vyhodnocování, zúčtování a vypořádání odchylek

   stanoví Pravidla trhu s elektřinou.".

 

   82.  V  §  23 odst. 1 písm. a) se slova "a zajištění dopravy přenosovou

   soustavou  a  distribučními  soustavami (dále jen "podmínky připojení a

   dopravy")" zrušují.

 

   83.  V  §  23  odst.  1 se na konci textu písmene e) doplňují slova "za

   podmínek  stanovených  Pravidly  provozování  přenosové  soustavy  nebo

   Pravidly provozování příslušné distribuční soustavy.".

 

   84.  V  §  23 odst. 2 písm. i) se slova "podmínky připojení a dopravy,"

   nahrazují slovy "prováděcí právní předpis,".

 

   85.  V  §  23  odst.  2  písm.  j)  se za slovem "výrobně" ruší čárka a

   doplňují  se  slova  "a  spotřebované  konečným  zákazníkem bez použití

   energetického zařízení jiného držitele licence,".

 

   86.  V § 23 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se

   písmena k) až n), která znějí:

 

   "k) informovat účastníky trhu s elektřinou způsobem umožňujícím dálkový

   přístup

 

   1. o podílu zdrojů elektřiny použitých pro výrobu elektřiny v uplynulém

   roce,

 

   2.   o   množství   emisí   CO2  a  o  množství  radioaktivního  odpadu

   vyprodukovaného při výrobě elektřiny v uplynulém roce,

 

   l) za účelem zajištění bezpečnosti a spolehlivosti provozu elektrizační

   soustavy,  pro  případy  předcházení a řešení stavu nouze a za podmínek

   stanovených  Pravidly  provozování  přenosové  soustavy  nebo  Pravidly

   provozování  příslušné  distribuční  soustavy,  na  pokyn provozovatele

   přenosové  soustavy  nebo  provozovatele  distribuční soustavy, nabízet

   provozně a obchodně nevyužité výrobní kapacity,

 

   m)  řídit  se  pokyny  technického  dispečinku  provozovatele přenosové

   soustavy nebo provozovatele příslušné distribuční soustavy, ke které je

   výrobna  elektřiny připojena, při činnostech bezprostředně zamezujících

   stavu nouze, při stavech nouze a při likvidaci následků stavů nouze,

 

   n)  zaregistrovat se do 30 dnů od udělení licence na výrobu elektřiny u

   operátora   trhu   s   elektřinou;  zaregistrováním  se  výrobce  stává

   registrovaným  účastníkem  trhu  s  elektřinou  (dále jen "registrovaný

   účastník trhu").".

 

   87.  V § 24 se na konci odstavce 2 doplňuje věta "Obstarávání elektřiny

   pro   zajišťování  spolehlivého  provozování  přenosové  soustavy  není

   považováno za obchod s elektřinou.".

 

   88. V § 24 odst. 3 písmeno b) zní:

 

   "b)  obstarávat  za  nejnižší  náklady  podpůrné služby a elektřinu pro

   krytí  ztrát  elektřiny v přenosové soustavě a pro vlastní potřebu; pro

   předcházení  poruchovým  stavům a stavům nouze a pro řešení poruchových

   stavů a stavů nouze obstarávat v nezbytném rozsahu elektřinu, a to i ze

   zahraničí,".

 

   89.  V  §  24  odst.  3 písm. c) bodě 2 se slova "podle § 54" nahrazují

   slovy "a při likvidaci následků stavů nouze".

 

   90.  V  §  24  odst.  3 písm. c) bodě 6 se za slovo "soustavy" vkládají

   slova "nebo v jeho ochranném pásmu,".

 

   91.  V  §  24  odst. 3 písm. c) se na konci textu bodu 7 doplňují slova

   "nebo distribuční soustavy".

 

   92.  V  §  24  odst.  3 písm. d) bodě 2 se slova "podle § 54" nahrazují

   slovy "a při likvidaci následků stavů nouze".

 

   93.  V  §  24  odst.  3 písm. d) bodě 6 se za slovo "soustavy" vkládají

   slova "nebo v jeho ochranném pásmu,".

 

   94.  V  §  24  odst. 3 písm. d) se na konci textu bodu 7 doplňují slova

   "nebo distribuční soustavy".

 

   95. V § 24 odstavec 4 zní:

 

   "(4)  Provozovatel  přenosové  soustavy je povinen zřídit věcné břemeno

   umožňující využití cizí nemovitosti nebo její části pro účely uvedené v

   odstavci  3 písm. e), a to smluvně s vlastníkem nemovitosti; v případě,

   že  vlastník  není  znám  nebo  určen  nebo  proto,  že je prokazatelně

   nedosažitelný  nebo nečinný nebo nedošlo k dohodě s ním, vydá příslušný

   stavební  úřad  na  návrh provozovatele přenosové soustavy rozhodnutí o

   zřízení věcného břemene.".

 

   96. V § 24 odst. 9 se slova "až g)" nahrazují slovy "a f)".

 

   97.  V  § 24 odst. 10 písm. a) se slova "připojení a dopravy" nahrazují

   slovy "stanovené prováděcím právním předpisem".

 

   98.  V  §  24  odst.  10  písm.  c) se za slovo "zdrojů" vkládají slova

   "energie,  druhotných  zdrojů  energie"  a  na konci se čárka nahrazuje

   středníkem  a  doplňují  se  slova "přednostní právo se neuplatňuje při

   přidělení kapacity mezinárodních přenosových propojovacích vedení,".

 

   99. V § 24 odst. 10 písmeno e) zní:

 

   "e)  zajišťovat měření v přenosové soustavě včetně jejich vyhodnocování

   a předávat operátorovi trhu s elektřinou naměřené a vyhodnocené údaje a

   další  nezbytné  informace  pro  plnění  jeho  povinností;  podrobnosti

   stanoví prováděcí právní předpis,".

 

   100. V § 24 odst. 10 písm. r) se za slovo "parametry" vkládají slova "a

   zveřejňovat ukazatele".

 

   101.  V  §  24  odst.  10  se na konci textu písmene s) tečka nahrazuje

   čárkou a doplňují písmena t) až y), která znějí:

 

   "t)  informovat  ministerstvo  nejpozději do konce druhého týdne měsíce

   následujícího   po  uplynutí  čtvrtletí  o  fyzikálních  tocích  dovozu

   elektřiny ze států, které nejsou členy Evropské unie,

 

   u)  zpracovávat  a  předávat  ministerstvu  a Energetickému regulačnímu

   úřadu  jednou  ročně  nejpozději do 1. března zprávu o kvalitě a úrovni

   údržby  zařízení  přenosové soustavy a o opatřeních na pokrytí špičkové

   spotřeby elektřiny a řešení výpadku výroben elektřiny,

 

   v) poskytovat součinnost operátorovi trhu s elektřinou při organizování

   vnitrodenního  trhu  s  elektřinou  a  vyrovnávacího  trhu  s regulační

   energií,

 

   x)  zaregistrovat se do 30 dnů od udělení licence na přenos elektřiny u

   operátora  trhu s elektřinou; zaregistrováním se provozovatel přenosové

   soustavy stává registrovaným účastníkem trhu,

 

   y)  hradit  výrobcům  příspěvky  k  ceně elektřiny z kombinované výroby

   elektřiny  a  tepla  nebo  vyrobené  z  druhotných energetických zdrojů

   výrobcům  přímo  připojeným  k přenosové soustavě v množství stanoveném

   podle prováděcího právního předpisu.".

 

   102. Za § 24 se vkládá nový § 24a, který zní:

 

   "§ 24a

 

   Oddělení provozovatele přenosové soustavy

 

   (1)   Provozovatel   přenosové   soustavy,  je-li  součástí  vertikálně

   integrovaného  podnikatele,  musí  být  z  hlediska  své  právní formy,

   organizace a rozhodování nezávislý na jiných činnostech netýkajících se

   přenosu  elektřiny.  Tento  požadavek  neznamená  požadavek na oddělení

   vlastnictví majetku.

 

   (2)  K  zajištění  nezávislosti  provozovatele přenosové soustavy podle

   odstavce 1 se od 1. ledna 2005 uplatní tato minimální kritéria:

 

   a)  osoby odpovědné za řízení provozovatele přenosové soustavy se nesmí

   přímo  ani  nepřímo  podílet  na  organizačních  strukturách vertikálně

   integrovaného  podnikatele,  jenž  je odpovědný, přímo nebo nepřímo, za

   běžný  provoz  výroby  elektřiny,  distribuce  elektřiny  nebo obchod s

   elektřinou;  statutárním  orgánem  nebo  jeho  členem, prokuristou nebo

   vedoucím  zaměstnancem  provozovatele  přenosové  soustavy  nemůže  být

   fyzická  osoba, která je současně statutárním orgánem nebo jeho členem,

   prokuristou  nebo  vedoucím  zaměstnancem  držitele  licence  na výrobu

   elektřiny,  distribuci  elektřiny  nebo  obchod  s elektřinou, který je

   součástí téhož vertikálně integrovaného podnikatele,

 

   b)  musí  být  přijata  veškerá  vhodná  opatření, aby k profesionálním

   zájmům  statutárního  orgánu nebo jeho člena, prokuristy nebo vedoucích

   zaměstnanců odpovědných za řízení provozovatele přenosové soustavy bylo

   přihlíženo   způsobem,   který   zajišťuje  jejich  nezávislé  jednání;

   statutární  orgán  nebo  jeho člen, prokurista nebo vedoucí zaměstnanec

   provozovatele  přenosové  soustavy  nesmí  přijímat žádné odměny a jiná

   majetková  plnění  od  držitelů licence na výrobu elektřiny, distribuci

   elektřiny   nebo   obchod   s   elektřinou  v  rámci  téhož  vertikálně

   integrovaného  podnikatele;  odměňování  statutárního  orgánu nebo jeho

   člena,  prokuristy  nebo  vedoucího zaměstnance provozovatele přenosové

   soustavy  nesmí  být  závislé  na hospodářských výsledcích dosahovaných

   těmito   ostatními   držiteli   licencí   v   rámci   téhož  vertikálně

   integrovaného podnikatele,

 

   c)   provozovatel   přenosové   soustavy   musí  disponovat  skutečnými

   rozhodovacími  právy  ve  vztahu  k  majetku  nezbytnému k provozování,

   údržbě  a  rozvoji  přenosové  soustavy,  jejichž výkon je nezávislý na

   vertikálně integrovaném podnikateli; mateřská společnost nesmí udělovat

   provozovateli  přenosové  soustavy  jakékoliv  pokyny  ohledně  běžného

   provozu  a  údržby  přenosové soustavy, a rovněž nesmí jakýmkoliv jiným

   způsobem  zasahovat  do  rozhodování  o  výstavbě  či modernizaci částí

   přenosové soustavy, pokud takové rozhodnutí nejde nad rámec schváleného

   finančního  plánu,  či  jiného  obdobného  nástroje;  tím  není dotčeno

   oprávnění  mateřské  společnosti schvalovat roční finanční plán či jiný

   obdobný  nástroj  provozovatele  přenosové  soustavy  a schvalovat jeho

   maximální limity zadlužení,

 

   d)  provozovatel  přenosové  soustavy  musí přijmout vnitřním předpisem

   program, kterým stanoví

 

   1.  opatření  k  vyloučení diskriminačního chování ve vztahu k ostatním

   účastníkům  trhu  s  elektřinou,  zejména  pokud  jde  o přístup do jím

   provozované přenosové soustavy a využívání jeho služeb,

 

   2.  pravidla  pro  zpřístupňování  informací  o  provozování  a rozvoji

   přenosové  soustavy  a  přístupu  do  ní; informace, jejichž poskytnutí

   pouze  určitým  účastníkům  trhu  s  elektřinou by mohlo tyto účastníky

   zvýhodnit na úkor ostatních, je provozovatel přenosové soustavy povinen

   zpřístupnit  neznevýhodňujícím  způsobem  i  ostatním účastníkům trhu s

   elektřinou,

 

   e) provozovatel přenosové soustavy je povinen seznámit statutární orgán

   nebo  jeho  členy,  prokuristu  a všechny zaměstnance s programem podle

   písmene d), a zajistit kontrolu jeho dodržování. Provozovatel přenosové

   soustavy   je   povinen  program  a  jeho  změny  předat  Energetickému

   regulačnímu  úřadu  a  ministerstvu  bez  zbytečného  odkladu po jejich

   přijetí  a  zároveň  zveřejnit  způsobem  umožňujícím  dálkový přístup.

   Provozovatel  přenosové soustavy zpracuje každoročně zprávu o přijatých

   opatřeních  a  plnění  programu  za uplynulý rok, zašle ji do 30. dubna

   následujícího  kalendářního  roku  Energetickému  regulačnímu  úřadu  a

   ministerstvu a zároveň zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 

   (3)  Provozovatel  přenosové  soustavy  nesmí  od 1. ledna 2005 nabývat

   podíly  v  jiné  právnické  osobě, která je držitelem licence na výrobu

   elektřiny,   distribuci  elektřiny  nebo  obchod  s  elektřinou.  Pokud

   provozovatel  přenosové  soustavy již takový podíl drží, je povinen jej

   prodat nebo jinak zcizit do 6 měsíců od nabytí účinnosti tohoto zákona.

 

   (4)   Statutární   orgán   nebo  jeho  člen,  prokurista  nebo  vedoucí

   zaměstnanec  provozovatele  přenosové  soustavy  nesmí od 1. ledna 2005

   nabývat  ani  držet  podíly  v  jiné  právnické  osobě  v  rámci  téhož

   integrovaného   podnikatele,  která  je  držitelem  licence  na  výrobu

   elektřiny, distribuci elektřiny nebo obchod s elektřinou. Pokud fyzická

   osoba,  na  kterou  se  vztahuje zákaz podle tohoto odstavce již takový

   podíl  drží,  je  povinna do 6 měsíců od nabytí účinnosti tohoto zákona

   prodat  nebo jinak zcizit nejméně takovou část svého podílu, aby nadále

   držela  podíl,  jehož  výše  nepřesáhne  1 % základního kapitálu daného

   držitele licence.

 

   (5)  Od  1.  ledna  2005  nesmí  provozovatel přenosové soustavy rovněž

   uzavírat ovládací smlouvy k podrobení jednotnému řízení jiného držitele

   licence  na  výrobu  elektřiny,  distribuci  elektřiny  nebo  obchod  s

   elektřinou  ani  v takovém řízení podle již uzavřených ovládacích smluv

   pokračovat.

 

   (6)  O možnosti zahrnutí prokazatelných minimálních oprávněných nákladů

   vzniklých  držiteli licence na přenos elektřiny v souvislosti s plněním

   povinnosti  oddělení  provozovatele  přenosové soustavy do regulovaných

   cen může rozhodnout Energetický regulační úřad.".

 

   103. V § 25 odstavec 3 zní:

 

   "(3)  Provozovatel  distribuční soustavy, k jehož soustavě je připojeno

   více  než  90  000  odběrných míst konečných zákazníků, nesmí být od 1.

   ledna  2007  souběžným  držitelem  licence  na výrobu elektřiny, přenos

   elektřiny, obchod s elektřinou nebo obchod s plynem, jinak tyto ostatní

   souběžně držené licence k 1. lednu 2007 zanikají.".

 

   104.  V  §  25  odst. 4 písm. d) bodě 2 se slova "podle § 54" nahrazují

   slovy "a při likvidaci následků stavů nouze".

 

   105.  V  §  25  odst. 4 písm. d) bodě 6 se za slovo "soustavy" vkládají

   slova "nebo v jeho ochranném pásmu,".

 

   106.  V  §  25 odst. 4 písm. d) se na konci textu bodu 7 doplňují slova

   "nebo přenosové soustavy,".

 

   107.  V  §  25  odst. 4 písm. e) bodě 2 se slova "podle § 54" nahrazují

   slovy "a při likvidaci následků stavů nouze".

 

   108.  V  §  25  odst. 4 písm. e) bodě 6 se za slovo "soustavy" vkládají

   slova "nebo v jeho ochranném pásmu,".

 

   109.  V  §  25 odst. 4 písm. e) se na konci textu bodu 7 doplňují slova

   "nebo přenosové soustavy".

 

   110. V § 25 odstavec 5 zní:

 

   "(5)  Příslušný  provozovatel  distribuční  soustavy  je povinen zřídit

   věcné  břemeno  umožňující využití cizí nemovitosti nebo její části pro

   účely  uvedené  v  odstavci  4  písm.  f),  a  to  smluvně s vlastníkem

   nemovitosti; v případě, že vlastník není znám nebo určen nebo proto, že

   je prokazatelně nedosažitelný nebo nečinný nebo nedošlo k dohodě s ním,

   vydá   příslušný  stavební  úřad  na  návrh  příslušného  provozovatele

   distribuční soustavy rozhodnutí o zřízení věcného břemene.".

 

   111.  V  § 25 odst. 10 se slova "písm. f) až h)" nahrazují slovy "písm.

   f) a g)".

 

   112.  V  § 25 odst. 11 písm. a) se slova "podmínky připojení a dopravy"

   nahrazují slovy "podmínky stanovené prováděcím právním předpisem".

 

   113.  V  §  25 odst. 11 se na začátku písmene b) vkládají slova "do 31.

   prosince  2004",  na  konci  písmene b) se čárka nahrazuje středníkem a

   doplňují  se  slova "tato povinnost platí pro provozovatele distribuční

   soustavy, k jehož zařízení je připojeno méně než 100 000 odběrných míst

   konečných zákazníků do 31. prosince 2005,".

 

   114.  V  §  25  odst. 11 se na konci textu písmene c) doplňují slova "u

   zákazníků  odebírajících elektřinu ze sítí nízkého napětí, kteří nejsou

   vybaveni  průběhovým  měřením,  přiřadit  odpovídající  typový  diagram

   dodávek v souladu s prováděcím právním předpisem,".

 

   115.  V  §  25  odst. 11 písm. d) se za slova "zdrojů a" vkládají slova

   "druhotných  energetických  zdrojů a" a za slovem "distribuci" se čárka

   nahrazuje  středníkem  a  doplňují  se  slova "toto se netýká přidělení

   kapacity mezinárodních distribučních propojovacích vedení,".

 

   116. V § 25 odst. 11 písmeno f) zní:

 

   "f)   zajišťovat   měření   v   distribuční   soustavě   včetně  jejich

   vyhodnocování  a  předávat  operátorovi  trhu  s  elektřinou naměřené a

   vyhodnocené   údaje   a   další  nezbytné  informace  pro  plnění  jeho

   povinností; podrobnosti stanoví prováděcí právní předpis,".

 

   117. V § 25 odst. 11 písm. u) se za slovo "parametry" vkládají slova "a

   zveřejňovat ukazatele".

 

   118. V § 25 odst. 11 se písmeno v) zrušuje.

 

   Dosavadní písmena x) a y) se označují jako písmena v) a x).

 

   119.  V § 25 odst. 11 písm. v) se slova "podmínky připojení a dopravy,"

   nahrazují slovy "prováděcí právní předpis,".

 

   120.  V  § 25 se na konci odstavce 11 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje

   se písmeno y), které zní:

 

   "y)  do  31.  prosince  2005  dodávat elektřinu chráněným zákazníkům na

   základě  licence  na  distribuci  elektřiny,  pokud  k jeho zařízení je

   připojeno méně než 100 000 odběrných míst konečných zákazníků.".

 

   121. V § 25 se za odstavec 11 vkládá nový odstavec 12, který zní:

 

   "(12) Provozovatel distribuční soustavy je rovněž povinen

 

   a)  informovat  ministerstvo  nejpozději  do konce druhého týdne měsíce

   následujícího  po  uplynutí kalendářního čtvrtletí o fyzikálních tocích

   dovozu elektřiny ze států, které nejsou členy Evropské unie,

 

   b)  zpracovávat a předávat operátorovi trhu s elektřinou údaje z měření

   pro  potřeby  tvorby  typových  diagramů  dodávek;  podrobnosti stanoví

   prováděcí právní předpis,

 

   c)  zpracovávat  a  předávat  ministerstvu  a Energetickému regulačnímu

   úřadu  jednou  ročně nejpozději do 1. března následujícího kalendářního

   roku zprávu o kvalitě a úrovni údržby zařízení distribuční soustavy,

 

   d)  zaregistrovat  se  do  30  dnů  od  udělení  licence  na distribuci

   elektřiny   u   operátora   trhu   s   elektřinou;  zaregistrováním  se

   provozovatel distribuční soustavy stává registrovaným účastníkem trhu,

 

   e)  řídit  se  pokyny  provozovatele  přenosové soustavy při činnostech

   bezprostředně  zamezujících  stavu nouze a při stavech nouze podle § 54

   odst. 2 a při likvidaci následků stavů nouze.".

 

   Dosavadní odstavec 12 se označuje jako odstavec 13.

 

   122. V § 25 odstavec 13 zní:

 

   "(13)  Provozovatel  distribuční soustavy přímo připojené na přenosovou

   soustavu  je  povinen  hradit  výrobcům  připojeným  k jeho distribuční

   soustavě  příspěvky  k  ceně elektřiny z kombinované výroby elektřiny a

   tepla  nebo  vyrobené  z  druhotných  energetických  zdrojů  v množství

   stanoveném podle prováděcího právního předpisu.".

 

   123. Za § 25 se vkládá nový § 25a, který zní:

 

   "§ 25a

 

   Oddělení provozovatelů distribuční soustavy

 

   (1)   Provozovatel  distribuční  soustavy,  je-li  součástí  vertikálně

   integrovaného  podnikatele,  musí  být  od 1. ledna 2007 z hlediska své

   právní  formy,  organizace a rozhodování nezávislý na jiných činnostech

   netýkajících   se   distribuce  elektřiny.  Tento  požadavek  neznamená

   požadavek na oddělení vlastnictví majetku.

 

   (2)  K  zajištění nezávislosti provozovatele distribuční soustavy podle

   odstavce 1 se od 1. ledna 2007 uplatní tato minimální kritéria:

 

   a)  osoby  odpovědné  za  řízení  provozovatele distribuční soustavy se

   nesmí přímo ani nepřímo podílet na organizačních strukturách vertikálně

   integrovaného  podnikatele,  jenž  je odpovědný, přímo nebo nepřímo, za

   běžný  provoz výroby elektřiny, přenosu elektřiny a obchod s elektřinou

   nebo  plynem;  statutárním  orgánem  nebo jeho členem, prokuristou nebo

   vedoucím  zaměstnancem  provozovatele  distribuční  soustavy nemůže být

   fyzická  osoba, která je současně statutárním orgánem nebo jeho členem,

   prokuristou  nebo  vedoucím  zaměstnancem  držitele  licence  na výrobu

   elektřiny,  přenos elektřiny, obchod s elektřinou nebo plynem, který je

   součástí téhož vertikálně integrovaného podnikatele,

 

   b)  musí  být  přijata  veškerá  vhodná  opatření, aby k profesionálním

   zájmům  statutárního  orgánu nebo jeho člena, prokuristy nebo vedoucích

   zaměstnanců  odpovědných  za  řízení provozovatele distribuční soustavy

   bylo  přihlíženo  způsobem,  který  zajišťuje jejich nezávislé jednání;

   statutární  orgán  nebo  jeho člen, prokurista nebo vedoucí zaměstnanec

   provozovatele  distribuční  soustavy nesmí přijímat žádné odměny a jiná

   majetková  plnění  od  držitelů  licence  na  výrobu  elektřiny, přenos

   elektřiny,  obchod  s  elektřinou  nebo plynem v rámci téhož vertikálně

   integrovaného  podnikatele;  odměňování  statutárního  orgánu nebo jeho

   člena,  prokuristy nebo vedoucího zaměstnance provozovatele distribuční

   soustavy  nesmí  být  závislé  na hospodářských výsledcích dosahovaných

   těmito   ostatními   držiteli   licencí   v   rámci   téhož  vertikálně

   integrovaného podnikatele,

 

   c)   provozovatel   distribuční  soustavy  musí  disponovat  skutečnými

   rozhodovacími  právy  ve  vztahu  k  majetku  nezbytnému k provozování,

   údržbě a rozvoji distribuční soustavy, jež jsou nezávislá na vertikálně

   integrovaném    podnikateli;   mateřská   společnost   nesmí   udělovat

   provozovateli  distribuční  soustavy  jakékoliv  pokyny ohledně běžného

   provozu  nebo  údržby  distribuční  soustavy, a rovněž nesmí jakýmkoliv

   jiným způsobem zasahovat do rozhodování o výstavbě či modernizaci částí

   distribuční   soustavy,   pokud   takové  rozhodnutí  nejde  nad  rámec

   schváleného  finančního  plánu,  či jiného obdobného nástroje; tím není

   dotčeno  oprávnění  mateřské společnosti schvalovat roční finanční plán

   či jiný obdobný nástroj provozovatele distribuční soustavy a schvalovat

   jeho maximální limity zadlužení.

 

   (3)  Provozovatel distribuční soustavy musí přijmout vnitřním předpisem

   program, kterým stanoví

 

   a)  opatření  k  vyloučení diskriminačního chování ve vztahu k ostatním

   účastníkům  trhu  s  elektřinou,  zejména  pokud  jde  o přístup do jím

   provozované distribuční soustavy a využívání jeho služeb,

 

   b)  pravidla  pro  zpřístupňování  informací  o  provozování  a rozvoji

   distribuční  soustavy  a  přístupu do ní; informace, jejichž poskytnutí

   pouze  určitým  účastníkům  trhu  s  elektřinou by mohlo tyto účastníky

   zvýhodnit  na  úkor  ostatních,  je  provozovatel  distribuční soustavy

   povinen  zpřístupnit  neznevýhodňujícím  způsobem i ostatním účastníkům

   trhu s elektřinou,

 

   c)   opatření   k   zajištění  organizačního  a  informačního  oddělení

   distribuce  elektřiny  od  výroby  elektřiny,  obchodu  s  elektřinou a

   obchodu s plynem, je-li zároveň vertikálně integrovaným podnikatelem, a

   to do doby právního oddělení činností podle odstavce 1.

 

   (4)  Provozovatel  distribuční  soustavy je povinen seznámit statutární

   orgán  nebo  jeho  členy,  prokuristu a všechny zaměstnance s programem

   podle  odstavce  3  a  zajistit  kontrolu jeho dodržování. Provozovatel

   distribuční   soustavy   je   povinen   program  a  jeho  změny  předat

   Energetickému  regulačnímu  úřadu a ministerstvu bez zbytečného odkladu

   po  jejich  přijetí  a  zároveň  zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový

   přístup.   Provozovatel   distribuční  soustavy  je  povinen  zpracovat

   každoročně  zprávu o přijatých opatřeních a plnění programu za uplynulý

   rok,   zaslat   ji   do   30.  dubna  následujícího  kalendářního  roku

   Energetickému  regulačnímu  úřadu  a  ministerstvu  a zároveň zveřejnit

   způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 

   (5)  Provozovatel  distribuční  soustavy  nesmí  od 1. ledna 2007 držet

   podíly  v  jiné  právnické  osobě, která je držitelem licence na výrobu

   elektřiny, přenos elektřiny, obchod s elektřinou nebo plynem.

 

   (6)   Statutární   orgán   nebo  jeho  člen,  prokurista  nebo  vedoucí

   zaměstnanec  provozovatele  distribuční soustavy nesmí od 1. ledna 2007

   držet podíly převyšující 1 % základního kapitálu v jiné právnické osobě

   v  rámci téhož vertikálně integrovaného podnikatele, která je držitelem

   licence na výrobu elektřiny, přenos elektřiny, obchod s elektřinou nebo

   plynem.

 

   (7)  Od  1. ledna 2007 nesmí provozovatel distribuční soustavy uzavírat

   ovládací  smlouvy k podrobení jednotnému řízení jiného držitele licence

   na  výrobu elektřiny, přenos elektřiny, obchod s elektřinou nebo plynem

   ani v takovém řízení podle již uzavřených ovládacích smluv pokračovat.

 

   (8)  Pokud je povinnost oddělení činností podle tohoto zákona provedena

   nájmem  podniku  nebo  jeho části, je nájemce povinen převzít pronajatý

   podnik  nebo jeho část do svého účetnictví. Pokud je povinnost oddělení

   podle   tohoto   zákona   provedena  nájmem  jednotlivého  majetku,  je

   pronajímatel  povinen  sdělit  nájemci  informace o hodnotě pronajatého

   majetku  v rozsahu požadovaném Energetickým regulačním úřadem pro účely

   cenové regulace.

 

   (9)  Oddělení  činností podle tohoto zákona je nutno provést nejpozději

   do  31. prosince 2006, s výjimkou vertikálně integrovaného podnikatele,

   který  poskytuje  služby  pro  méně  než  90  000 připojených konečných

   zákazníků.

 

   (10) O možnosti zahrnutí prokazatelných minimálních oprávněných nákladů

   vzniklých  držiteli  licence  na  distribuci  elektřiny v souvislosti s

   plněním  povinnosti  oddělení  provozovatele  distribuční  soustavy  do

   regulovaných cen může rozhodnout Energetický regulační úřad.

 

   (11)  Vertikálně integrovaný podnikatel může požádat Komisi o výjimku z

   povinnosti  oddělení  provozovatele  distribuční  soustavy podle tohoto

   zákona,  pokud  na  základě  jím  zpracované  a Energetickým regulačním

   úřadem schválené zprávy prokáže plně funkční a neznevýhodňující přístup

   do  své distribuční soustavy všem účastníkům trhu s elektřinou týkající

   se  podmínek  připojení a distribuce elektřiny, včetně průhledné tvorby

   cen za jím poskytované služby.".

 

   124. V § 26 odstavec 2 zní:

 

   "(2)  Dispečink  provozovatele  přenosové  soustavy provádí dispečerské

   řízení  přenosu  v  přenosové  soustavě  a  dispečerské řízení zdrojů v

   přenosové  soustavě  a zdrojů poskytujících podpůrné služby k zajištění

   systémových   služeb   v   distribuční   soustavě   v   součinnosti   s

   provozovatelem  distribuční soustavy. Dispečink provozovatele přenosové

   soustavy  odpovídá  za  dodržování  pravidel propojení s elektrizačními

   soustavami ostatních států.".

 

   125.  V  §  26 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova "v souladu s

   odstavcem 2".

 

   126.  V  §  26  odst.  6  se  za  slovo  "vzniku" vkládají slova "a při

   likvidaci následků stavů nouze" a na konci textu odstavce 6 se doplňují

   slova "a dispečinky provozovatelů distribučních soustav jsou povinny se

   pokyny dispečinku provozovatele přenosové soustavy řídit".

 

   127. § 27 zní:

 

   "§ 27

 

   Operátor trhu s elektřinou

 

   (1)  Operátor  trhu s elektřinou je akciová společnost založená státem,

   jejíž akcie zní na jméno.

 

   (2)  Stát  vlastní  akcie  operátora trhu s elektřinou, jejichž celková

   jmenovitá   hodnota   představuje  alespoň  67  %  základního  kapitálu

   operátora trhu s elektřinou.

 

   (3)  Operátor  trhu  s elektřinou je držitelem licence. Operátor trhu s

   elektřinou  ani  právnické osoby, v nichž má operátor trhu s elektřinou

   majetkový podíl, nesmí být držitelem jiné licence uvedené v § 4.

 

   (4) Operátor trhu s elektřinou je povinen na základě licence

 

   a)  zpracovávat  podle  údajů  předávaných  účastníky trhu s elektřinou

   obchodní  bilanci  elektřiny  a  předávat  ji  provozovateli  přenosové

   soustavy a provozovatelům distribučních soustav,

 

   b)   organizovat   krátkodobý  trh  s  elektřinou  a  ve  spolupráci  s

   provozovatelem přenosové soustavy vyrovnávací trh s regulační energií,

 

   c)  zpracovávat na základě smluv o dodávce elektřiny subjektů zúčtování

   nebo  registrovaných  účastníků  trhu  a  skutečně naměřených dodávek a

   odběrů  elektřiny  registrovaných účastníků trhu vyhodnocení odchylek a

   toto vyhodnocení předávat jednotlivým subjektům zúčtování,

 

   d)  na  základě  vyhodnocení odchylek zajišťovat zúčtování a vypořádání

   odchylek mezi subjekty zúčtování, které jsou povinny je uhradit,

 

   e)   informovat   provozovatele   přenosové   soustavy  nebo  příslušné

   provozovatele  distribučních  soustav  o neplnění platebních povinností

   účastníků  trhu  vyplývajících  z  výsledků  vyhodnocení  skutečných  a

   sjednaných dodávek a odběrů elektřiny,

 

   f) zpracovávat a zveřejňovat měsíční a roční zprávu o trhu s elektřinou

   v České republice,

 

   g)  zpracovávat  a  předávat  ministerstvu  a Energetickému regulačnímu

   úřadu   alespoň  jednou  ročně  zprávu  o  budoucí  očekávané  spotřebě

   elektřiny  a o způsobu jejího krytí zdroji elektřiny a o předpokládaném

   vývoji trhu s elektřinou,

 

   h)  zajistit  ochranu  skutečností majících povahu obchodního tajemství

   třetích osob, o kterých se dozví při výkonu své činnosti,

 

   i)  informovat  Energetický  regulační  úřad a ministerstvo o dodávkách

   elektřiny,  na které se může vztahovat omezení dovozu elektřiny podle §

   44,

 

   j)  zpracovávat  podklady  pro  návrh Pravidel trhu s elektřinou včetně

   pravidel  pro  zúčtování odchylek a oprávněných vícenákladů způsobených

   účastníkům  trhu s elektřinou při činnostech bezprostředně zamezujících

   stavu  nouze,  při stavech nouze a při likvidaci následků stavů nouze a

   předkládat je Energetickému regulačnímu úřadu,

 

   k)  zajišťovat  pro  příslušné  účastníky  trhu  s  elektřinou skutečné

   hodnoty   dodávek   a  odběrů  elektřiny  a  další  nezbytné  informace

   související s uplatňováním práv oprávněného zákazníka,

 

   l)   zpracovávat   a   po   schválení  Energetickým  regulačním  úřadem

   zveřejňovat obchodní podmínky operátora trhu s elektřinou,

 

   m)  zajišťovat  v  součinnosti  s  provozovateli  distribučních soustav

   zpracovávání   typových   diagramů   dodávek  pro  kategorie  zákazníků

   stanovené  prováděcím  právním  předpisem,  a  to  na  základě údajů od

   provozovatelů distribučních soustav podle § 25 odst. 12 písm. b),

 

   n)   na  základě  údajů  předaných  provozovatelem  přenosové  soustavy

   zajišťovat zúčtování a vypořádání regulační energie,

 

   o)  účtovat  odděleně  za  činnosti  vykonávané podle tohoto odstavce a

   podle odstavce 8,

 

   p)  uzavřít  smlouvu  o  zúčtování  odchylek  a  umožnit  obchodovat  s

   elektřinou  na  jím  organizovaných  trzích  každému, kdo o to požádá a

   splňuje obchodní podmínky operátora trhu s elektřinou.

 

   (5) Operátor trhu s elektřinou má právo vyžadovat

 

   a) od subjektů zúčtování a registrovaných účastníků trhu údaje ze smluv

   o dodávce elektřiny, kterými jsou zejména výkon a jeho časový průběh, a

   to i za výrobny elektřiny účastníka trhu s elektřinou, za něhož subjekt

   zúčtování převzal odpovědnost za odchylku,

 

   b)  od  provozovatele  přenosové soustavy a provozovatelů distribučních

   soustav  naměřené  a  vyhodnocené  údaje a další nezbytné informace pro

   plnění svých povinností.

 

   (6)  Podrobnosti  týkající  se  činností  operátora  trhu  s elektřinou

   uvedených  v  odstavci 4 a práv operátora trhu s elektřinou uvedených v

   odstavci  5  stanoví  Pravidla  trhu  s  elektřinou. Podrobnosti měření

   elektřiny  a  předávání  technických  údajů  stanoví  prováděcí  právní

   předpis.

 

   (7)  Ceny  za  činnosti  operátora trhu s elektřinou podle odstavce 4 a

   způsob jejich účtování a úhrad jednotlivými účastníky trhu s elektřinou

   stanoví prováděcí právní předpis.

 

   (8)  Operátor  trhu  s elektřinou má právo po schválení ministerstvem a

   Energetickým  regulačním  úřadem vykonávat další činnosti, jejichž ceny

   nepodléhají regulaci.

 

   (9)  Operátor  trhu  s  elektřinou  je povinen zpracovávat a předkládat

   Energetickému  regulačnímu  úřadu ke schválení obchodní podmínky, které

   musí obsahovat

 

   a) postupy pro zúčtování a vypořádání odchylek,

 

   b)  postupy  pro  organizaci  a  vypořádání  jím  organizovaných trhů s

   elektřinou,

 

   c)  způsob stanovení a formy finančního zajištění plateb a podmínky pro

   jejich použití,

 

   d) způsob vystavování daňových dokladů,

 

   e) postupy pro uplatňování reklamací,

 

   f) postupy při změně dodavatele oprávněného zákazníka,

 

   g)   postupy   při   poskytování  podkladů  pro  fakturaci  oprávněného

   zákazníka, který změnil dodavatele,

 

   h) podrobnosti způsobu registrace,

 

   i)   podrobnosti  k  naměřeným  a  vyhodnocovaným  údajům  a  k  dalším

   informacím nezbytným pro výkon činností operátora trhu s elektřinou.".

 

   128.  V  §  28 odst. 1 písm. a) se slova "podmínky připojení a dopravy"

   nahrazují slovy "podmínky stanovené prováděcím právním předpisem".

 

   129. V § 28 odst. 1 písm. d) se za slova "množství elektřiny," vkládají

   slova "v kvalitě stanovené prováděcím právním předpisem,".

 

   130.  V  §  28  odst. 1 se na konci písmene d) tečka nahrazuje čárkou a

   doplňují písmena e), f) a g), která znějí:

 

   "e)  na informace o celkové směsi paliv dodavatele a informace o dopadu

   na životní prostředí,

 

   f)  v  případě  malých  zákazníků  a  domácností na dodávku elektřiny v

   kvalitě  stanovené  prováděcím  právním předpisem za regulované ceny od

   dodavatele poslední instance v případě, že o ni požádá,

 

   g)  na  bezplatnou  změnu  dodavatele  elektřiny  podle Pravidel trhu s

   elektřinou.".

 

   131. V § 28 odst. 2 písmeno f) zní:

 

   "f)  řídit  se  pokyny  technického  dispečinku provozovatele přenosové

   soustavy  nebo příslušného provozovatele distribuční soustavy, ke které

   je  jeho  zařízení připojeno, při činnostech bezprostředně zamezujících

   stavu nouze, při stavech nouze a při likvidaci následků stavů nouze,".

 

   132.  V  §  28  odst. 2 se na konci písmene g) doplňují slova "pokud je

   subjektem zúčtování,".

 

   133. V § 28 odst. 2 písmeno i) zní:

 

   "i)  podílet  se  podle  výše odebíraného příkonu na úhradě oprávněných

   nákladů  provozovatele  přenosové soustavy nebo provozovatele příslušné

   distribuční  soustavy  spojených  s  připojením  svého  zařízení  a  se

   zajištěním  požadovaného  příkonu ve výši vypočtené způsobem stanoveným

   prováděcím právním předpisem.".

 

   134. V § 28 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se

   písmeno l), které zní:

 

   "l)   zaregistrovat  se  nejpozději  30  dnů  před  uskutečním  dodávky

   elektřiny od jiného držitele licence na výrobu elektřiny nebo od jiného

   držitele  licence  na  obchod  s  elektřinou,  nebo  pokud je subjektem

   zúčtování  u  operátora trhu s elektřinou; zaregistrováním se oprávněný

   zákazník stává registrovaným účastníkem trhu.".

 

   135. V § 28 se doplňují odstavce 5 a 6, které znějí:

 

   "(5)  Vlastník  nemovitosti, do které je oprávněným zákazníkům dodávána

   elektřina na základě smlouvy, je povinen

 

   a) tuto dodávku oprávněným zákazníkům umožnit,

 

   b)  udržovat  společné elektrické zařízení sloužící pro tuto dodávku ve

   stavu, který odpovídá právním předpisům a technickým normám,

 

   c)  poskytovat  technické  údaje  o tomto elektrickém zařízení držiteli

   licence na distribuci elektřiny,

 

   d)  umožnit  držiteli  licence na distribuci elektřiny přístup k tomuto

   elektrickému zařízení.

 

   (6)  Společné  elektrické  zařízení  pro  dodávku  elektřiny oprávněným

   zákazníkům v jedné nemovitosti je součástí této nemovitosti.".

 

   136. V § 29 odstavec 1 zní:

 

   "(1) Chráněný zákazník má právo

 

   a)  na  připojení  svého  odběrného elektrického zařízení k distribuční

   soustavě  v  souladu  s uzavřenou smlouvou, splní-li podmínky připojení

   stanovené prováděcím právním předpisem,

 

   b)  na  dodávku  elektřiny  za  regulované  ceny  a v kvalitě stanovené

   prováděcím právním předpisem; do 31. prosince 2004 je dodávka elektřiny

   chráněnému  zákazníkovi  uskutečňována na základě licence na distribuci

   elektřiny  a  od  1.  ledna 2005 je uskutečňována na základě licence na

   obchod s elektřinou, s výjimkou podle § 25 odst. 11 písm. y),

 

   c)  na  informace o celkové směsi paliv dodavatele a informace o dopadu

   na životní prostředí.".

 

   137.  V  §  29  odst.  2  písm.  a)  se  slova "pro chráněné zákazníky"

   nahrazují slovy "elektřiny stanovenými prováděcím právním předpisem".

 

   138.  V  § 29 odst. 2 písm. f) se slova "podmínkami připojení a dodávek

   pro   chráněné   zákazníky,"   nahrazují   slovy  ""prováděcím  právním

   předpisem,".

 

   139. V § 30 odst. 1 písm. a) se slova "o přenosu a distribuci elektřiny

   nebo" zrušují.

 

   140.  V  § 30 odst. 1 písm. b) se na konci čárka nahrazuje středníkem a

   doplňují  se  slova  "povinnost  podle  odstavce  2  písm.  g) tím není

   dotčena,".

 

   141. V § 30 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se

   písmena d) a e), která znějí:

 

   "d) na poskytnutí informací od operátora trhu s elektřinou nezbytných k

   vyúčtování dodávek elektřiny konečným zákazníkům,

 

   e)  ukončit  nebo  přerušit  dodávku  elektřiny konečným zákazníkům při

   neoprávněném odběru elektřiny.".

 

   142.  V  §  30  odst.  2  písm. a) se slovo "pravidly" nahrazuje slovem

   "Pravidly".

 

   143.  V  §  30  odst.  2  se  na konci textu písmene b) tečka zrušuje a

   doplňují slova "v případě, že je subjektem zúčtování,".

 

   144. V § 30 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se

   písmena c) až l), která znějí:

 

   "c)  nabízet  konečným  zákazníkům spravedlivý a nediskriminující výběr

   způsobu platby za dodanou elektřinu,

 

   d)  upozornit malé zákazníky a domácnosti nejpozději 2 měsíce předem na

   záměr změnit smluvní podmínky,

 

   e)  uvádět  při  vyúčtování  dodané  elektřiny konečným zákazníkům jako

   součást dokladů

 

   1.  údaje  o  podílu  každého  zdroje  elektřiny na celkové směsi paliv

   dodavatele za předchozí rok,

 

   2.  odkaz  na  veřejný  zdroj  informací  o  dopadu výroby elektřiny na

   životní prostředí,

 

   f)  uzavřít  smlouvu  o dodávce elektřiny a dodávat elektřinu chráněným

   zákazníkům  za regulované ceny, jde-li o obchodníka s elektřinou, který

   je  součástí  vertikálně  integrovaného podnikatele nebo který vznikl v

   důsledku jeho oddělení podle tohoto zákona; tuto povinnost má obchodník

   k   chráněným  zákazníkům,  jejichž  odběrná  místa  jsou  připojena  k

   distribuční   soustavě  ve  vymezeném  území  vertikálně  integrovaného

   podnikatele  nebo  provozovatele  distribuční  soustavy,  který  vznikl

   oddělením   podle   tohoto  zákona  z  téhož  vertikálně  integrovaného

   podnikatele,

 

   g) dodávat elektřinu chráněným zákazníkům za regulované ceny,

 

   h)  účtovat  odděleně  o  dodávce  elektřiny poslední instance, dodávce

   elektřiny   chráněným   zákazníkům   a   dodávce  elektřiny  oprávněným

   zákazníkům,

 

   i)  dodržovat  parametry  kvality  dodávek elektřiny a služeb stanovené

   prováděcím právním předpisem,

 

   j) zaregistrovat se do 30 dnů od udělení licence na obchod s elektřinou

   u   operátora   trhu  s  elektřinou;  zaregistrováním  se  obchodník  s

   elektřinou stává registrovaným účastníkem trhu,

 

   k)  vykonávat  činnost  dodavatele  poslední instance, pokud byl k tomu

   Energetickým regulačním úřadem určen,

 

   l)   zpracovávat  a  předávat  Energetickému  regulačnímu  úřadu  údaje

   potřebné  pro  rozhodnutí  o  cenách  za  dodávku  elektřiny  chráněným

   zákazníkům nebo za činnosti dodavatele poslední instance.".

 

   145. V § 31 odstavec 1 zní:

 

   "(1)  Obnovitelnými  zdroji  se  rozumí  obnovitelné nefosilní přírodní

   zdroje  energie,  jimiž  jsou energie větru, energie slunečního záření,

   geotermální  energie,  energie  vody,  energie  půdy,  energie vzduchu,

   energie  biomasy,  energie  skládkového plynu, energie kalového plynu a

   energie bioplynu.".

 

   146.  V  §  31  odst.  2 se slova "připojení a dopravy" nahrazují slovy

   "stanovené prováděcím právním předpisem".

 

   147. § 32 včetně poznámek pod čarou č. 6) a 6a) zní:

 

   "§ 32

 

   Kombinovaná  výroba  elektřiny  a tepla a výroba elektřiny z druhotných

   energetických zdrojů

 

   (1)  Za účelem zvýšení efektivního využití kombinované výroby elektřiny

   a  tepla  a  snižování produkce skleníkových plynů musí výrobce tepelné

   energie  přezkoumat  podle  zvláštního  právního  předpisu^11)  možnost

   zavedení kombinované výroby elektřiny a tepla.

 

   (2)  Výrobci  provozující  zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a

   tepla  nebo  zařízení  na  výrobu  elektřiny z druhotných energetických

   zdrojů  mají,  pokud  o  to  požádají a technické podmínky to umožňují,

   právo k přednostnímu zajištění dopravy elektřiny přenosovou soustavou a

   distribučními  soustavami,  s výjimkou přidělení kapacity mezinárodních

   přenosových nebo distribučních propojovacích vedení. Dále mají právo na

   přednostní   připojení   svého  výrobního  zařízení  k  přenosové  nebo

   distribuční  soustavě,  pokud  o  to  požádají a pokud splňují podmínky

   připojení    a   dopravy   elektřiny   stanovené   prováděcím   právním

   předpisem.^6) Tato práva se vztahují na elektřinu

 

   a)  vyrobenou  v zařízeních využívajících druhotné energetické zdroje v

   množství   odpovídajícím  podílu  energetického  potenciálu  druhotných

   energetických zdrojů vstupujících do výrobního procesu,

 

   b) vyrobenou v zařízeních kombinované výroby elektřiny a tepla v jednom

   procesu  v  množství  prokazatelně  vázaném na množství tepelné energie

   dodané do soustav centralizovaného zásobování teplem nebo přímé dodávky

   fyzickým  či  právnickým  osobám  k dalšímu využití a pro technologické

   účely, s výjimkou vlastní spotřeby energetického zdroje.

 

   (3)  Základní podmínkou kombinované výroby elektřiny a tepla je dodávka

   užitečného   tepla   k   dalšímu   využití.  Kritériem  pro  posuzování

   kombinované  výroby  elektřiny  a  tepla  je  úspora  primárního paliva

   vyplývající  z  rozdílu  mezi  celkovou  účinností  kombinované  výroby

   elektřiny  a  tepla a referenční hodnotou. Celková účinnost kombinované

   výroby  elektřiny  a  tepla  musí  splňovat hodnoty minimální účinnosti

   užití  energie podle zvláštního právního předpisu^6a) a zároveň celková

   účinnost  kombinované výroby elektřiny a tepla musí být pro klasifikaci

   elektřiny jako elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla nejméně

   o 10 % vyšší než referenční hodnota. Tato podmínka nemusí být splněna u

   zařízení kombinované výroby elektřiny a tepla do instalovaného výkonu 1

   MW.

 

   (4)  Příspěvky  k ceně elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla

   nebo   vyrobené   z  druhotných  energetických  zdrojů  hradí  výrobcům

   provozovatelé  distribučních  soustav  přímo  připojených  k  přenosové

   soustavě,   ke  kterým  jsou  připojeni,  nebo  provozovatel  přenosové

   soustavy,  pokud  je  výrobce k přenosové soustavě přímo připojen. Výši

   příspěvku stanoví Energetický regulační úřad.

 

   (5)  Množství  elektřiny  z  kombinované  výroby  elektřiny  a  tepla a

   druhotných energetických zdrojů eviduje Energetický regulační úřad.

 

   (6)  Podrobnosti způsobu určení množství elektřiny z kombinované výroby

   elektřiny  a  tepla  na  základě  poměru  tepelné energie a elektřiny a

   určení elektřiny z druhotných energetických zdrojů stanoví ministerstvo

   prováděcím právním předpisem.

 

   (7) Osvědčení o původu elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla

   nebo  druhotných  energetických zdrojů (dále jen "osvědčení"), které je

   nezbytným  předpokladem  pro  uplatnění  elektřiny z kombinované výroby

   elektřiny a tepla a elektřiny z druhotných energetických zdrojů na trhu

   s elektřinou vydává ministerstvo na základě žádosti o vydání osvědčení,

   která  musí obsahovat identifikační údaje žadatele, identifikační údaje

   výrobny,  popis  a  schéma výrobního zařízení a technologického procesu

   kombinované   výroby   elektřiny  a  tepla,  nebo  výroby  elektřiny  z

   druhotných   energetických   zdrojů,   údaje   o  palivu,  dosavadní  a

   předpokládanou   celkovou   účinnost  a  referenční  hodnotu  a  metodu

   stanovení  poměru  tepelné  energie  a  elektřiny.  V případě, že údaje

   uvedené  v  žádosti  nesouhlasí  se skutečností, ministerstvo osvědčení

   nevydá,  nebo  bylo-li  již  vydáno,  jeho  platnost zruší. Podrobnosti

   žádosti  a  vzor  žádosti  o  vydání osvědčení stanoví prováděcí právní

   předpis.  Žádost musí být provozovatelem kombinované výroby elektřiny a

   tepla  a  výroby  elektřiny  z  druhotných  energetických zdrojů podána

   nejpozději do 6 měsíců od nabytí účinnosti tohoto zákona.

 

   (8) Obchodníci s elektřinou jsou povinni přednostně nakupovat a dodávat

   elektřinu,  kterou  výrobci  elektřiny z kombinované výroby elektřiny a

   tepla nebo výrobci elektřiny z druhotných energetických zdrojů nabídli.

   Podrobnosti  ke  způsobu  určení  a obchodování elektřiny z kombinované

   výroby  elektřiny  a  tepla  a  druhotných energetických zdrojů stanoví

   prováděcí právní předpis.

 

   (9)  Odchylky  výkonu  zařízení  z  důvodu přirozené povahy kombinované

   výroby  elektřiny  a  tepla nesmí být důvodem neplnění povinností podle

   odstavců 4 a 8.

 

   6)  Vyhláška č. 18/2002 Sb., o podmínkách připojení a dopravy elektřiny

   v elektrizační soustavě, ve znění vyhlášky č. 300/2003 Sb.

 

   6a)  Vyhláška  č.  150/2001  Sb.,  kterou se stanoví minimální účinnost

   užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie.".

 

   148.  V  §  33  se na konci textu odstavce 1 doplňují slova "za celkový

   instalovaný  elektrický  výkon  se považuje součet hodnot instalovaných

   výkonů výrobních jednotek v místě připojení do elektrizační soustavy.".

 

   149. V § 33 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se

   písmeno g), které zní:

 

   "g) ochrany veřejného zdraví a bezpečnosti.".

 

   150.  V  § 35 odst. 1 písm. h) se slova "připojení a dopravy" nahrazují

   slovy  "stanovených  prováděcím právním předpisem" a slova "a zajištění

   podpůrných  služeb,"  se  nahrazují  slovy  "a  o zajištění systémových

   služeb  a  o  vlivu  na  bezpečnost a spolehlivost provozu elektrizační

   soustavy,".

 

   151.  V  § 36 odst. 1 písm. h) se slova "připojení a dopravy" nahrazují

   slovy "stanovených prováděcím právním předpisem".

 

   152. V § 38 odst. 1 se slova "na základě doložení prokázaného odmítnutí

   přístupu k přenosové soustavě nebo k distribuční soustavě" zrušují.

 

   153. V § 38 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se

   písmeno d), které zní:

 

   "d) ochrany veřejného zdraví a bezpečnosti.".

 

   154.  V § 40 odst. 1 písm. g) se slova "připojení a dopravy," nahrazují

   slovy "stanovených prováděcím právním předpisem,".

 

   155.  V  § 41 odst. 1 písm. g) se slova "připojení a dopravy" nahrazují

   slovy "stanovených prováděcím právním předpisem".

 

   156.  V § 44 odst. 1 se na konci písmene b) doplňují slova "jedná-li se

   o dovoz elektřiny ze zemí, které nejsou členy Evropské unie,".

 

   157.  V  §  44  odst. 1 se na konci textu písmene c) doplňují slova " ,

   jedná-li  se  o  dovoz  elektřiny  ze zemí, které nejsou členy Evropské

   unie".

 

   158.  V  §  44  odst.  2  se slova "do 1. ledna 2005" zrušují, za slovo

   "osobám"  se  vkládají  slova  "nebo dočasně přijmout nezbytná ochranná

   opatření" a za slovem "provozu" se tečka zrušuje a doplňují se slova "a

   je-li ohrožena fyzická bezpečnost nebo ochrana osob.".

 

   159.  V  §  45  odst. 2 se na konci odstavce doplňuje věta "Elektrickou

   přípojku  nízkého  napětí  do délky 50 m sloužící pro dodávku elektřiny

   domácnostem  pro účely bydlení hradí příslušný provozovatel distribuční

   soustavy.".

 

   160.  V  §  45 odst. 7 větě první se za slovo "souhlasu" doplňují slova

   "vlastníka přípojky a".

 

   161. V § 46 odst. 3 písmeno b) zní:

 

   "b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně

 

   1. pro vodiče bez izolace 12 m,

 

   2. pro vodiče s izolací základní 5 m,".

 

   162.  V  §  46  odst. 6 písm. b) se za slovo "stanic" vkládají slova "a

   věžových stanic s venkovním přívodem".

 

   163. V § 46 odstavec 11 zní:

 

   "(11)  Pokud to technické a bezpečnostní podmínky umožňují a nedojde-li

   k  ohrožení  života,  zdraví  nebo  bezpečnosti  osob,  může fyzická či

   právnická  osoba provozující příslušné části elektrizační soustavy nebo

   provozovatel  přímého  vedení  udělit  písemný  souhlas  s  činností  v

   ochranném pásmu. Souhlas, který musí obsahovat podmínky, za kterých byl

   udělen,  se  připojuje  k  návrhu na územní rozhodnutí nebo k žádosti o

   stavební povolení; stavební úřad podmínky souhlasu nepřezkoumává.".

 

   164.  V  §  49  se  na konci textu odstavce 1 doplňují věty "Měřením se

   zjišťuje  množství  dodané  nebo odebrané činné nebo jalové elektřiny a

   jeho  časový  průběh.  U konečných zákazníků odebírajících elektřinu ze

   sítí  nízkého  napětí může být časový průběh nahrazen typovým diagramem

   dodávek.  Podrobnosti  stanovení  typového  diagramu dodávek a pravidla

   jeho   přiřazení   konečnému   zákazníkovi   stanoví  prováděcí  právní

   předpis.".

 

   165.  V  § 49 odst. 9 se za slovy "měřicím zařízení" doplňují slova " ,

   které   je   ve   vlastnictví  provozovatele  přenosové  soustavy  nebo

   provozovatele distribuční soustavy,".

 

   166.  V § 49 odst. 12 se za slovy "chráněného zákazníka" doplňují slova

   "  ,  které  je  ve  vlastnictví  provozovatele přenosové soustavy nebo

   provozovatele distribuční soustavy,".

 

   167. § 50 zní:

 

   "§ 50

 

   Smlouvy mezi účastníky trhu s elektřinou

 

   (1)   Smlouvou  o  dodávce  elektřiny  se  zavazuje  dodavatel  dodávat

   elektřinu  vymezenou  výkonem,  množstvím  a  časovým  průběhem  jinému

   účastníkovi  trhu  s elektřinou a tento jiný účastník trhu s elektřinou

   se  zavazuje  zaplatit  za  ni  dohodnutou  cenu,  nebo  jedná-li  se o

   chráněného  zákazníka nebo konečného zákazníka využívajícího dodavatele

   poslední  instance  cenu  regulovanou. Smlouva o dodávce elektřiny musí

   obsahovat  dobu  trvání  smlouvy.  Nedílnou  součástí smlouvy o dodávce

   elektřiny  domácnostem a malým zákazníkům jsou obchodní podmínky, které

   musí  obsahovat  podrobnosti  k  zahájení,  průběhu  a ukončení dodávky

   elektřiny, k měření spotřeby elektřiny, k vyúčtování a způsobu úhrady a

   postupu pro řešení sporů.

 

   (2)  Smlouvou  o  sdružených  službách  dodávky  elektřiny  se zavazuje

   výrobce  nebo  obchodník  s  elektřinou dodávat elektřinu a zajistit na

   vlastní  jméno a na vlastní účet přenos elektřiny, distribuci elektřiny

   a   systémové   služby,  a  oprávněný  zákazník  se  zavazuje  zaplatit

   dohodnutou cenu.

 

   (3)  Smlouvou  o  připojení  se  zavazuje  provozovatel  přenosové nebo

   distribuční  soustavy  připojit  k  přenosové nebo distribuční soustavě

   zařízení   výrobce,   provozovatele   jiné  distribuční  soustavy  nebo

   konečného   zákazníka   a   umožnit  jim  dodávku  elektřiny;  výrobce,

   provozovatel   jiné  distribuční  soustavy  nebo  konečný  zákazník  se

   zavazuje  uhradit  podíl na oprávněných nákladech na připojení. Smlouva

   musí  obsahovat  podmínky připojení zařízení, včetně výše rezervovaného

   příkonu, termín a místo připojení.

 

   (4)  Smlouvou  o  přenosu  elektřiny se zavazuje provozovatel přenosové

   soustavy dopravit pro výrobce, obchodníka s elektřinou nebo oprávněného

   zákazníka sjednané množství elektřiny a výrobce, obchodník s elektřinou

   nebo oprávněný zákazník se zavazuje zaplatit regulovanou cenu.

 

   (5)   Smlouvou   o   distribuci   elektřiny  se  zavazuje  provozovatel

   distribuční soustavy dopravit pro výrobce, obchodníka s elektřinou nebo

   oprávněného  zákazníka sjednané množství elektřiny a výrobce, obchodník

   s  elektřinou  nebo oprávněný zákazník se zavazuje zaplatit regulovanou

   cenu.

 

   (6)  Smlouvou  o  dodávce regulační energie se zavazuje operátor trhu s

   elektřinou  finančně vypořádat dodávku regulační energie uskutečněnou v

   rozsahu   určeném   provozovatelem   přenosové  soustavy  poskytovateli

   regulační  energie za cenu stanovenou podle Pravidel trhu s elektřinou.

   Nedílnou  součástí  smlouvy  jsou schválené obchodní podmínky operátora

   trhu s elektřinou.

 

   (7)  Smlouvou o přístupu na organizovaný krátkodobý trh s elektřinou se

   zavazuje   operátor  trhu  s  elektřinou  umožnit  účastníkovi  trhu  s

   elektřinou  účast  na  organizovaném  krátkodobém  trhu  s elektřinou a

   vypořádávat  uskutečněné  obchody  podle  Pravidel  trhu s elektřinou a

   účastník  trhu  s elektřinou se zavazuje zaplatit cenu stanovenou podle

   Pravidel  trhu  s  elektřinou. Nedílnou součástí smlouvy jsou schválené

   obchodní podmínky operátora trhu s elektřinou.

 

   (8)  Smlouvou  o  přístupu  na  vyrovnávací  trh s regulační energií se

   zavazuje   operátor  trhu  s  elektřinou  umožnit  účastníkovi  trhu  s

   elektřinou  bezplatný  přístup na vyrovnávací trh s regulační energií a

   finančně   vypořádávat   uskutečněné  obchody  podle  Pravidel  trhu  s

   elektřinou.  Nedílnou součástí smlouvy jsou schválené obchodní podmínky

   operátora trhu s elektřinou.

 

   (9)  Smlouvou  o poskytování podpůrných služeb se zavazuje poskytovatel

   podpůrných   služeb   dodat  sjednané  množství  podpůrných  služeb  ve

   stanovené   kvalitě  a  provozovatel  přenosové  soustavy  se  zavazuje

   zaplatit cenu.

 

   (10)  Smlouvou  o  předávání technických údajů se zavazuje provozovatel

   přenosové  soustavy  a  provozovatel  distribuční  soustavy  bezúplatně

   předávat operátorovi trhu s elektřinou údaje potřebné k vyhodnocování a

   zúčtování  odchylek  subjektů zúčtování, a to o odběrných a předávacích

   místech  účastníků trhu s elektřinou a o skutečných hodnotách dodávek a

   odběrů  elektřiny  a  operátor trhu s elektřinou se zavazuje tyto údaje

   převzít.  Nedílnou  součástí  smlouvy  jsou schválené obchodní podmínky

   operátora trhu s elektřinou.

 

   (11)  Smlouvou  o  zúčtování  odchylek  se  zavazuje  operátor  trhu  s

   elektřinou  na  základě  vyhodnocení  skutečných a sjednaných dodávek a

   odběrů   elektřiny   provádět   pro   účastníka   trhu   s   elektřinou

   vyhodnocování,  zúčtování  a  vypořádání  odchylek  a  účastník  trhu s

   elektřinou  se  zavazuje  zaplatit  regulovanou  cenu.  Účastník trhu s

   elektřinou  se  uzavřením  smlouvy o zúčtování odchylek stává subjektem

   zúčtování.  Nedílnou  součástí smlouvy jsou schválené obchodní podmínky

   operátora trhu s elektřinou.".

 

   168. V § 51 odst. 1 písm. f) se za slovo "odběr" vkládá slovo "měřený".

 

   169. V § 51 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se

   písmeno h), které zní:

 

   "h)  odběr  bez  uzavřené smlouvy, jejímž předmětem je přenos elektřiny

   nebo  distribuce  elektřiny  nebo  odběr  v  rozporu  s takto uzavřenou

   smlouvou.".

 

   170.  V  §  51  odst.  2  větě druhé se slova "v podmínkách připojení a

   dopravy  a  v  podmínkách  připojení  a dodávek pro chráněné zákazníky"

   nahrazují slovy "prováděcím právním předpisem".

 

   171.  V  §  52  odst.  1  písm.  d)  se za slovo "dodávka" vkládá slovo

   "měřená".

 

   172.  V  §  52  odst.  2  větě druhé se slova "v podmínkách připojení a

   dopravy" nahrazují slovy "prováděcím právním předpisem".

 

   173.  V  §  54  odst.  1  uvozovací  věta  zní:  "Situací bezprostředně

   zamezující stavům nouze nebo stavem nouze nebo likvidací následků stavů

   nouze je stav, který vznikl v elektrizační soustavě v důsledku".

 

   174. V § 54 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se

   písmeno f), které zní:

 

   "f)  ohrožení  celistvosti  elektrizační  soustavy,  její  bezpečnosti,

   spolehlivosti  provozu a je-li ohrožena fyzická bezpečnost nebo ochrana

   osob.".

 

   175.  V  §  54 odst. 2 se za slovo "nouze" vkládají slova "nebo situaci

   bezprostředně  zamezující stavům nouze" a za slova "řízení a" se vkládá

   slovo "neprodleně".

 

   176.  V  §  54 odst. 3 se za slovo "nouze" vkládají slova "nebo situace

   bezprostředně zamezující stavům nouze" a za slova "soustav a" se vkládá

   slovo "neprodleně".

 

   177.  V  § 54 odst. 5 se slova "Při stavech nouze" nahrazují slovy "Při

   činnostech  bezprostředně zamezujících stavu nouze, při stavech nouze a

   při  likvidaci  následků  stavů  nouze" a na konci odstavce se doplňují

   slova   "bez   ohledu   na  smlouvy  uzavřené  mezi  účastníky  trhu  s

   elektřinou".

 

   178. V § 54 se doplňuje nový odstavec 9, který zní:

 

   "(9)  Při  vyhlášení  stavu nouze nebo předcházení jeho vzniku nebo při

   likvidaci následků stavu nouze je právo na náhradu škody a ušlého zisku

   vyloučeno.".

 

   179. § 55 zní:

 

   "§ 55

 

   Trh s plynem

 

   (1)  Na  území  České  republiky je organizován trh s plynem na základě

   práva  přístupu  třetích  stran  k  přepravní  soustavě, k distribučním

   soustavám,  a to včetně volné akumulace, k podzemním zásobníkům plynu a

   těžebním  plynovodům  pro  všechny  účastníky trhu s plynem, kteří mají

   právo  přístupu podle tohoto zákona a autorizačního přístupu k výstavbě

   vybraných plynových zařízení podle podmínek stanovených tímto zákonem s

   cílem  zajistit spolehlivé a hospodárné zásobování plynem při zajištění

   ochrany životního prostředí.

 

   (2)  Ceny za distribuci plynu, za přepravu plynu konečným zákazníkům na

   území  České republiky, za volnou akumulaci, za dodávku plynu chráněným

   zákazníkům  a  dodávku poslední instance reguluje Energetický regulační

   úřad.

 

   (3) Trh s plynem je otevírán postupně takto:

 

   a)  od  1.  ledna  2005  jsou  za  podmínek  stanovených  tímto zákonem

   oprávněnými zákazníky všichni koneční zákazníci, jejichž roční spotřeba

   vztažená  na jedno odběrné místo překročila v roce 2003 hodnotu 15 mil.

   m3  zemního  plynu, a dále všichni držitelé licence na výrobu elektřiny

   spalující  plyn  v  tepelných  elektrárnách nebo při kombinované výrobě

   elektřiny a tepla, a to v rozsahu své spotřeby na tuto výrobu,

 

   b)  od  1.  ledna  2006  jsou  za  podmínek  stanovených  tímto zákonem

   oprávněnými zákazníky všichni koneční zákazníci s výjimkou domácností,

 

   c)  od  1.  ledna  2007  jsou  za  podmínek  stanovených  tímto zákonem

   oprávněnými zákazníky všichni koneční zákazníci.".

 

   180.  V  §  56  se  odstavec  2  zrušuje  a zároveň se zrušuje označení

   odstavce 1.

 

   181. § 57 a 58 znějí:

 

   "§ 57

 

   Výrobce

 

   (1) Výrobce má právo

 

   a)  na  zřízení  a provozování těžebních plynovodů a jejich připojení k

   přepravní  nebo  distribuční  soustavě,  pokud  tyto  plynovody splňují

   podmínky  připojení  stanovené  Pravidly  provozu  přepravní soustavy a

   distribučních  soustav  v  plynárenství  (dále jen "Pravidla provozu"),

   která stanoví prováděcí právní předpis,

 

   b)  prodávat  plyn na předávacím místě na základě smlouvy provozovateli

   přepravní  soustavy,  příslušnému  provozovateli  distribuční soustavy,

   obchodníkovi s plynem,

 

   c)  omezit  nebo  přerušit provoz výrobny plynu a těžebních plynovodů v

   nezbytném rozsahu v těchto případech:

 

   1.  při  bezprostředním ohrožení života, zdraví nebo majetku osob a při

   likvidaci těchto stavů,

 

   2.  při  stavech  nouze  nebo při činnostech bezprostředně zamezujících

   jejich vzniku,

 

   3.  při  vzniku  a  odstraňování  poruch  na těžebních plynovodech nebo

   zařízeních sloužících pro výrobu nebo těžbu plynu,

 

   4.  při  provádění plánovaných rekonstrukcí a oprav těžebních plynovodů

   nebo zařízení sloužících pro výrobu nebo těžbu plynu,

 

   d)  odmítnout  přístup do těžebního plynovodu na základě prokazatelného

   nedostatku  volné  kapacity, s výjimkou případů, týkajících se té části

   kapacity   těžebního   plynovodu,  která  byla  využívána  pro  potřeby

   zajištění  dodávky  dotčenému oprávněnému zákazníkovi v posledním roce,

   kdy   byl   zákazníkem  chráněným,  pokud  uvedený  zákazník  sám  nebo

   prostřednictvím  jím  pověřeného  obchodníka  s  plynem  o  její  další

   využívání  projeví  i nadále zájem podáním žádosti o uzavření příslušné

   smlouvy, a to:

 

   1.  nejdéle  do  30  dnů od nabytí účinnosti tohoto zákona u zákazníků,

   kteří se stanou oprávněnými zákazníky od 1. ledna 2005,

 

   2.  nejméně  30  dnů před dnem, kdy se stanou oprávněnými, u zákazníků,

   kteří se stanou oprávněnými zákazníky od 1. ledna 2006 nebo od 1. ledna

   2007,

 

   3.  nejméně  30 dnů před dnem, kdy jim skončí platnost jejich smlouvy u

   všech oprávněných zákazníků,

 

   e)  vstupovat a vjíždět na cizí nemovitosti v souvislosti se zřizováním

   a provozováním těžebních plynovodů nebo výrobny plynu, a to i v případě

   rekonstrukcí a oprav,

 

   f) odstraňovat a oklešťovat stromoví a jiné porosty, provádět likvidaci

   odstraněného  a  okleštěného  stromoví  a  jiných  porostů ohrožujících

   bezpečný  a  spolehlivý provoz těžebních plynovodů nebo výrobny plynu v

   případech,  kdy  tak  po předchozím upozornění neučinil sám vlastník či

   uživatel.

 

   (2)  Příslušný  výrobce  je  povinen  zřídit  věcné  břemeno umožňující

   využití cizí nemovitosti nebo její části pro účely uvedené v odstavci 1

   písm.  e)  a  f),  a to smluvně s vlastníkem nemovitosti; v případě, že

   vlastník   není   znám  nebo  určen  nebo  proto,  že  je  prokazatelně

   nedosažitelný  nebo nečinný nebo nedošlo k dohodě s ním, vydá příslušný

   stavební úřad na návrh příslušného výrobce rozhodnutí o zřízení věcného

   břemene.

 

   (3)  Vznikla-li  vlastníku  nebo  nájemci nemovitosti v důsledku výkonu

   práv  výrobce  podle odstavce 1 písm. e) a f) majetková újma nebo je-li

   omezen  v  obvyklém  užívání  nemovitosti,  má  právo  na  jednorázovou

   náhradu^5)  včetně  úhrady  nákladů  na vypracování znaleckého posudku.

   Právo  na  tuto  náhradu  je  nutno  uplatnit u výrobce, který způsobil

   majetkovou  újmu nebo omezení užívání nemovitosti, do 6 měsíců ode dne,

   kdy se o tom vlastník nebo nájemce dozvěděl.

 

   (4) V případech uvedených v odstavci 1 písm. e) a f) je výrobce povinen

   co  nejvíce  šetřit  práv  vlastníků  dotčených  nemovitostí a vstup na

   jejich  nemovitost  jim  bezprostředně  oznámit.  Po  skončení prací je

   povinen  uvést nemovitost do předchozího stavu, nebo není-li to možné s

   ohledem   na   povahu   provedených   prací,  do  stavu  odpovídajícímu

   předchozímu  účelu  či  užívání  dotčené  nemovitosti  a  bezprostředně

   oznámit  tuto skutečnost vlastníku nemovitosti. Po provedení odstranění

   nebo  okleštění  stromoví  je  povinen na svůj náklad provést likvidaci

   vzniklého klestu a zbytků po těžbě.

 

   (5)  V  případech  uvedených  v  odstavci  1 písm. c) bodu 4 je výrobce

   povinen  písemně  oznámit  svým  zákazníkům započetí a skončení omezení

   nebo přerušení dodávky plynu, nejméně však 30 dnů předem.

 

   (6)  V  případech  uvedených  v  odstavci 1 písm. c) je výrobce povinen

   obnovit dodávku plynu bezprostředně po odstranění příčin, které vedly k

   jejímu omezení nebo přerušení.

 

   (7)  V  případech  uvedených  v odstavci 1 písm. c) je právo na náhradu

   škody   a  ušlého  zisku  vyloučeno.  To  neplatí,  nesplní-li  výrobce

   oznamovací povinnost podle odstavce 5.

 

   (8) Výrobce je dále povinen

 

   a)  zajistit  na  své náklady připojení těžebního plynovodu k přepravní

   soustavě nebo distribuční soustavě,

 

   b)  zajistit  bezpečný  a  spolehlivý  provoz výrobny plynu a těžebního

   plynovodu   a   neznevýhodňující  podmínky  pro  přístup  do  těžebního

   plynovodu,

 

   c)  poskytovat  provozovateli  přepravní  nebo distribuční soustavy, na

   kterou   jsou  jeho  těžební  plynovody  napojeny,  informace  nutné  k

   zajištění vzájemné provozuschopnosti,

 

   d)  zajistit  na  své náklady instalaci měřicího zařízení po předchozím

   souhlasu    provozovatele   přepravní   soustavy   nebo   provozovatele

   distribuční soustavy, ke které je připojen,

 

   e)  zajistit podmínky pro měření plynu dodávaného do přepravní soustavy

   či distribuční soustavy a předávat data nezbytná pro zúčtování odchylek

   provozovateli  přepravní  soustavy; podrobnosti stanoví Pravidla trhu s

   plynem,

 

   f)  vypracovávat  denní,  měsíční,  roční  a  pětiletou bilanci výroby,

   vyhodnocovat ji a předávat Bilančnímu centru,

 

   g)  vypracovat do 6 měsíců po udělení licence na výrobu plynu havarijní

   plány výroben plynu, zaslat je ministerstvu a každoročně je upřesňovat,

 

   h)   zřídit   a  provozovat  technický  dispečink,  který  odpovídá  za

   dispečerské   řízení  výroby  plynu,  a  řídit  se  Dispečerským  řádem

   plynárenské  soustavy  České  republiky, který stanoví prováděcí právní

   předpis,

 

   i) vyhlašovat stav nouze v rámci výrobny plynu a těžebních plynovodů,

 

   j) odmítnout přístup do těžebního plynovodu

 

   1.  v  případech, které jsou v rozporu s Pravidly provozu nebo Pravidly

   trhu  s  plynem;  odmítnutí přístupu musí mít písemnou formu a musí být

   odůvodněno,

 

   2.  na  základě  rozhodnutí  ministerstva v případech uvedených v § 75;

   odmítnutí přístupu musí mít písemnou formu a musí být odůvodněno,

 

   k)  vést samostatné účty za výrobu plynu, a to pro účely regulace podle

   prováděcího právního předpisu.

 

§ 58

 

Provozovatel přepravní soustavy

 

   (1) Provozovatel přepravní soustavy má právo

 

   a)  odmítnout  přístup  do přepravní soustavy na základě prokazatelného

   nedostatku  volné  kapacity, s výjimkou případů, týkajících se té části

   kapacity přepravní soustavy, která byla využívána pro potřeby zajištění

   dodávky  dotčenému  oprávněnému  zákazníkovi  v posledním roce, kdy byl

   zákazníkem  chráněným,  pokud uvedený zákazník sám nebo prostřednictvím

   jím  pověřeného  obchodníka  s  plynem o její další využívání projeví i

   nadále zájem podáním žádosti o uzavření smlouvy o přepravě, a to:

 

   1.  nejdéle  do  30  dnů od nabytí účinnosti tohoto zákona u zákazníků,

   kteří se stanou oprávněnými zákazníky od 1. ledna 2005,

 

   2.  nejméně  30  dnů před dnem, kdy se stanou oprávněnými, u zákazníků,

   kteří se stanou oprávněnými zákazníky od 1. ledna 2006 nebo od 1. ledna

   2007,

 

   3.  nejméně  30 dnů před dnem, kdy jim skončí platnost jejich smlouvy o

   přepravě u všech oprávněných zákazníků,

 

   b)  na  přístup  do  podzemních zásobníků plynu za podmínek stanovených

   tímto  zákonem,  a  to  za  účelem  předání  nebo  převzetí  plynu  pro

   zákazníky,  pro  něž  zajišťuje  přepravu, z důvodů zajištění rovnováhy

   mezi  množstvím  plynu  vstupujícím do plynárenské soustavy a množstvím

   plynu vystupujícím z plynárenské soustavy,

 

   c)  zřizovat a provozovat vlastní telekomunikační síť k řízení, měření,

   zabezpečování  a  automatizaci provozu plynárenské soustavy a k přenosu

   informací pro činnost výpočetní techniky a informačních systémů,

 

   d)  v  souladu s podmínkami stanovenými územním rozhodnutím a stavebním

   povolením  zřizovat  a  provozovat  na cizích nemovitostech plynárenská

   zařízení,

 

   e) vstupovat a vjíždět na cizí nemovitosti v souvislosti se zřizováním,

   rekonstrukcemi, opravami a provozováním přepravní soustavy,

 

   f) odstraňovat a oklešťovat stromoví a jiné porosty, provádět likvidaci

   odstraněného  a  okleštěného  stromoví  a  jiných  porostů ohrožujících

   bezpečný a spolehlivý provoz přepravní soustavy v případech, kdy tak po

   předchozím upozornění neučinil sám vlastník či uživatel,

 

   g)  vstupovat  v souladu se zvláštními předpisy do uzavřených prostor a

   zařízení  sloužících  k  výkonu  činnosti  a služeb orgánů Ministerstva

   obrany,  Ministerstva  vnitra, Ministerstva spravedlnosti, Bezpečnostní

   informační  služby a do obvodu dráhy, jakož i vstupovat do nemovitostí,

   kde jsou umístěna zvláštní zařízení telekomunikací v rozsahu i způsobem

   nezbytným pro výkon licencované činnosti,

 

   h)  při stavech nouze využívat v nezbytném rozsahu plynárenská zařízení

   zákazníků, pro něž přepravuje plyn,

 

   i)  omezit  nebo  přerušit  přepravu  nebo dodávku plynu podle uzavřené

   smlouvy v těchto případech:

 

   1.  při  bezprostředním ohrožení života, zdraví nebo majetku osob a při

   likvidaci těchto stavů,

 

   2.  při  stavech  nouze  nebo při činnostech bezprostředně zamezujících

   jejich vzniku,

 

   3.  při  provádění  plánovaných  rekonstrukcí  a  plánovaných  oprav na

   zařízení přepravní soustavy,

 

   4. při vzniku a odstraňování poruch na zařízeních přepravní soustavy,

 

   5.  při  odběru  plynu  zařízeními,  která ohrožují životy, zdraví nebo

   majetek osob,

 

   6. při neoprávněném odběru plynu nebo neoprávněné přepravě plynu,

 

   7. v případech stanovených smlouvou o přepravě,

 

   j)  nakupovat a prodávat plyn pro krytí ztrát v přepravní soustavě nebo

   pro  vlastní spotřebu nebo pro účely zajištění rovnováhy mezi množstvím

   plynu  vstupujícím  a  vystupujícím  z plynárenské soustavy v souladu s

   Pravidly trhu s plynem; toto není považováno za obchod s plynem.

 

   (2)  Provozovatel  přepravní  soustavy  je povinen zřídit věcné břemeno

   umožňující využití cizí nemovitosti nebo její části pro účely uvedené v

   odstavci  1 písm. d), a to smluvně s vlastníkem nemovitosti; v případě,

   že  vlastník  není  znám  nebo  určen  nebo  proto,  že je prokazatelně

   nedosažitelný  nebo nečinný nebo nedošlo k dohodě s ním, vydá příslušný

   stavební  úřad  na  návrh provozovatele přepravní soustavy rozhodnutí o

   zřízení věcného břemene.

 

   (3)  Vznikla-li  vlastníku  nebo  nájemci nemovitosti v důsledku výkonu

   práv  provozovatele  přepravní soustavy podle odstavce 1 písm. c) až h)

   majetková  újma,  nebo  je-li omezen v obvyklém užívání nemovitosti, má

   právo  na  jednorázovou náhradu^5) včetně úhrady nákladů na vypracování

   znaleckého   posudku.  Právo  na  tuto  náhradu  je  nutno  uplatnit  u

   provozovatele  přepravní  soustavy, který způsobil majetkovou újmu nebo

   omezení  užívání nemovitosti do 6 měsíců ode dne, kdy se o tom vlastník

   nebo nájemce dozvěděl.

 

   (4)  V  případech uvedených v odstavci 1 písm. c) až h) je provozovatel

   přepravní  soustavy  povinen co nejvíce šetřit práv vlastníků dotčených

   nemovitostí  a vstup na jejich nemovitost jim bezprostředně oznámit. Po

   skončení  prací  je povinen uvést nemovitost do předchozího stavu, nebo

   není-li  to  možné  s  ohledem  na  povahu  provedených prací, do stavu

   odpovídajícímu  předchozímu  účelu  či  užívání  dotčené  nemovitosti a

   bezprostředně   oznámit   tuto  skutečnost  vlastníku  nemovitosti.  Po

   provedení  odstranění nebo okleštění stromoví je povinen na svůj náklad

   provést likvidaci vzniklého klestu a zbytků po těžbě.

 

   (5)  V případech uvedených v odstavci 1 písm. i) bodu 3 je provozovatel

   přepravní soustavy povinen oznámit zákazníkům, pro něž přepravuje plyn,

   započetí a skončení omezení nebo přerušení přepravy plynu, nejméně však

   30 dnů předem.

 

   (6)  V  případech  uvedených  v  odstavci  1  písm.  i) je provozovatel

   přepravní  soustavy  povinen  obnovit  přepravu  plynu bezprostředně po

   odstranění příčin, které vedly k jejímu omezení nebo přerušení.

 

   (7)  V  případech  uvedených  v odstavci 1 písm. i) je právo na náhradu

   škody  a  ušlého  zisku  vyloučeno. To neplatí, nesplní-li provozovatel

   přepravní soustavy oznamovací povinnost uloženou podle odstavce 5.

 

   (8)  Provozovatel  přepravní  soustavy  odpovídá  za zúčtování odchylek

   množství  plynu  vstupujícího do plynárenské soustavy a vystupujícího z

   plynárenské soustavy.

 

   (9) Provozovatel přepravní soustavy je dále povinen

 

   a) zajistit bezpečný a spolehlivý provoz a rozvoj přepravní soustavy,

 

   b)  do  31.  prosince 2004 na základě žádosti chráněných zákazníků nebo

   provozovatelů distribučních soustav, jejichž zařízení jsou připojena na

   přepravní   soustavu,  zajistit  v  rozsahu  odběru  jejich  chráněných

   zákazníků  dodávku  na základě uzavřených smluv za regulované ceny a ve

   stanovené kvalitě pro každé odběrné místo,

 

   c)  od  1.  ledna  2005  uzavřít  smlouvu  o zajištění přepravy plynu s

   držitelem licence na obchod s plynem, který vznikl oddělením souběžného

   držitele  licence  na  přepravu  a  držitele licence na obchod s plynem

   podle § 58a, a to za účelem zajištění dodávky plynu pro

 

   1.  chráněné  zákazníky,  jejichž  odběrná  zařízení  jsou  připojena k

   přepravní soustavě,

 

   2.  souběžného  držitele  licence  na  obchod  s  plynem  a  licence na

   distribuci  plynu provozujícího distribuční soustavu přímo propojenou s

   přepravní   soustavou,  který  zajišťuje  dodávku  plynu  pro  chráněné

   zákazníky,  jejichž  odběrná  zařízení  jsou  přímo  připojena  k  této

   distribuční soustavě,

 

   3.  držitele  licence  na  obchod  s  plynem,  který  vznikl  oddělením

   souběžného  držitele licence na obchod s plynem a licence na distribuci

   provozujícího   distribuční   soustavu  přímo  propojenou  s  přepravní

   soustavou  podle § 59a, který dodává plyn chráněným zákazníkům, jejichž

   odběrná  plynová  zařízení  jsou  připojena k této distribuční soustavě

   nebo  v  případě,  že  takovýto  držitel  licence  na  obchod  s plynem

   nevznikl,  s  jiným  držitelem  licence  na  obchod  s plynem, který na

   základě  smluvního  vztahu s příslušným držitelem licence na distribuci

   plynu   dodává  plyn  chráněným  zákazníkům,  jejichž  odběrná  plynová

   zařízení jsou připojena k této distribuční soustavě,

 

   d) zajistit přepravu plynu na základě písemně uzavřených smluv,

 

   e)  připojit  k  přepravní  soustavě každého, kdo o to požádá a splňuje

   podmínky připojení stanovené Pravidly provozu,

 

   f)   zajišťovat  neznevýhodňující  podmínky  pro  umožnění  přístupu  k

   přepravní  soustavě  za podmínek stanovených tímto zákonem; podrobnosti

   stanovují  Pravidla provozu, Pravidla trhu s plynem a obchodní podmínky

   stanovené Řádem provozovatele přepravní soustavy,

 

   g)  poskytovat provozovatelům distribučních soustav, se kterými je jeho

   soustava   propojena,   informace   nezbytné   k   zajištění   vzájemné

   provozuschopnosti soustav,

 

   h)  dodržovat parametry a zveřejňovat ukazatele kvality dodávek plynu a

   souvisejících služeb stanovené prováděcím právním předpisem,

 

   i)   zpracovávat  a  předávat  Energetickému  regulačnímu  úřadu  údaje

   potřebné pro rozhodnutí o cenách za přepravu plynu a údaje potřebné pro

   rozhodnutí o cenách za dodávku plynu chráněným zákazníkům,

 

   j)  vést samostatné účty za přepravu plynu a za dodávku plynu chráněným

   zákazníkům,   a  to  pro  účely  regulace  podle  prováděcího  právního

   předpisu,

 

   k)  vypracovávat  denní, měsíční, roční a pětiletou bilanci distribuční

   soustavy, vyhodnocovat ji a předávat Bilančnímu centru,

 

   l)  vypracovat  do  6  měsíců  po  udělení  licence  na  přepravu plynu

   havarijní plán přepravní soustavy, zaslat jej ministerstvu a každoročně

   jej upřesňovat,

 

   m)   oznamovat   v   dostatečném  předstihu  účastníkům  trhu,  jejichž

   plynárenská  zařízení jsou přímo připojena k přepravní soustavě, rozsah

   a  termíny  odstávek  zařízení  pro  přepravu  plynu  a  upozorňovat na

   předpokládané snížení přepravní kapacity,

 

   n)   zřídit   a  provozovat  technický  dispečink,  který  odpovídá  za

   dispečerské  řízení  přepravní  soustavy  a  řídí se Dispečerským řádem

   plynárenské soustavy České republiky,

 

   o) zřídit a provozovat místa pro sledování kvality plynu,

 

   p)  vytvořit  technické  podmínky  pro zajištění dovozu plynu z různých

   zdrojů,

 

   q)  vyhlašovat  stav nouze na plynárenské soustavě České republiky nebo

   na zařízeních přepravní soustavy,

 

   r) řídit plynárenskou soustavu České republiky za stavu nouze,

 

   s) zajišťovat ochranu skutečností majících povahu obchodního tajemství,

   které  získává  při výkonu své činnosti, včetně zajištění ochrany údajů

   předávaných Bilančnímu centru,

 

   t)  každoročně zpracovávat a zveřejňovat předpokládaný rozvoj přepravní

   soustavy  včetně propojení s plynárenskými soustavami sousedních států,

   a to na období nejméně 5 let,

 

   u)   zpracovávat   a  předkládat  Energetickému  regulačnímu  úřadu  ke

   schválení   Řád   provozovatele  přepravní  soustavy  a  zajistit  jeho

   zveřejnění,

 

   v) odmítnout přístup do přepravní soustavy nebo k volné akumulaci

 

   1.  v případech, které jsou v rozporu s Pravidly provozu, Pravidly trhu

   s   plynem  nebo  Řádem  provozovatele  přepravní  soustavy;  odmítnutí

   přístupu musí mít písemnou formu a musí být odůvodněno,

 

   2.  na  základě  rozhodnutí  ministerstva v případech uvedených v § 75;

   odmítnutí přístupu musí mít písemnou formu a musí být odůvodněno,

 

   3.  na  základě  rozhodnutí Energetického regulačního úřadu v případech

   uvedených  v  §  61a; odmítnutí přístupu musí mít písemnou formu a musí

   být odůvodněno,

 

   x)  vypracovat  havarijní  plán  plynárenské  soustavy,  každoročně jej

   aktualizovat a předkládat ministerstvu,

 

   y)  zpracovávat  a  předávat  ministerstvu  a Energetickému regulačnímu

   úřadu  jednou ročně, nejpozději do 1. března následujícího kalendářního

   roku, zprávu o kvalitě a úrovni údržby zařízení přepravní soustavy.".

 

   182. Za § 58 se vkládá nový § 58a, který zní:

 

   "§ 58a

 

   Oddělení provozovatele přepravní soustavy

 

   (1)  Provozovatel  přepravní  soustavy,  pokud  je  součástí vertikálně

   integrovaného  plynárenského  podnikatele,  musí být od 1. ledna 2006 z

   hlediska své právní formy, organizace a rozhodování nezávislý na jiných

   činnostech  netýkajících  se přepravy, uskladňování a distribuce plynu.

   Tento požadavek neznamená požadavek na oddělení vlastnictví majetku.

 

   (2)  K  zajištění  nezávislosti  provozovatele přepravní soustavy podle

   odstavce 1 se od 1. ledna 2006 uplatní tato minimální kritéria:

 

   a)  osoby odpovědné za řízení provozovatele přepravní soustavy se nesmí

   přímo  ani  nepřímo  podílet  na  organizačních  strukturách vertikálně

   integrovaného  plynárenského podnikatele, jenž je odpovědný, přímo nebo

   nepřímo,  za  běžný  provoz  výroby  plynu  nebo  obchod  s plynem nebo

   elektřinou;  statutárním  orgánem  nebo  jeho  členem, prokuristou nebo

   vedoucím  zaměstnancem  provozovatele  přepravní  soustavy  nemůže  být

   fyzická  osoba, která je současně statutárním orgánem nebo jeho členem,

   prokuristou nebo vedoucím zaměstnancem držitele licence na výrobu plynu

   nebo   obchod  s  plynem  nebo  elektřinou,  který  je  součástí  téhož

   vertikálně integrovaného plynárenského podnikatele,

 

   b)  musí  být  přijata  veškerá  vhodná  opatření, aby k profesionálním

   zájmům  statutárního  orgánu nebo jeho člena, prokuristy nebo vedoucích

   zaměstnanců odpovědných za řízení provozovatele přepravní soustavy bylo

   přihlíženo   způsobem,   který   zajišťuje  jejich  nezávislé  jednání;

   statutární  orgán  nebo  jeho člen, prokurista nebo vedoucí zaměstnanec

   provozovatele  přepravní  soustavy  nesmí  přijímat žádné odměny a jiná

   majetková  plnění  od  držitelů  licence  na výrobu plynu nebo obchod s

   plynem   nebo   elektřinou   v  rámci  téhož  vertikálně  integrovaného

   plynárenského  podnikatele;  odměňování  statutárního  orgánu nebo jeho

   člena,  prokuristy  nebo  vedoucího zaměstnance provozovatele přepravní

   soustavy  nesmí  být  závislé  na hospodářských výsledcích dosahovaných

   těmito   ostatními   držiteli   licencí   v   rámci   téhož  vertikálně

   integrovaného plynárenského podnikatele,

 

   c)   provozovatel   přepravní   soustavy   musí  disponovat  skutečnými

   rozhodovacími  právy  ve  vztahu  k  majetku  nezbytnému k provozování,

   údržbě  a  rozvoji  přepravní  soustavy,  jejichž výkon je nezávislý na

   vertikálně  integrovaném  plynárenském podnikateli; mateřská společnost

   nesmí   udělovat  provozovateli  přepravní  soustavy  jakékoliv  pokyny

   ohledně  běžného  provozu  a  údržby přepravní soustavy, a rovněž nesmí

   jakýmkoliv  jiným  způsobem  zasahovat  do  rozhodování  o  výstavbě či

   modernizaci částí přepravní soustavy, pokud takové rozhodnutí nejde nad

   rámec  schváleného  finančního plánu, či jiného obdobného nástroje; tím

   není  dotčeno  oprávnění mateřské společnosti schvalovat roční finanční

   plán  či  jiný  obdobný  nástroj  provozovatele  přepravní  soustavy  a

   schvalovat jeho maximální limity zadlužení.

 

   (3)  Provozovatel  přepravní  soustavy musí přijmout vnitřním předpisem

   program, kterým stanoví

 

   a)  opatření  k  vyloučení diskriminačního chování ve vztahu k ostatním

   účastníkům   trhu  s  plynem,  zejména  pokud  jde  o  přístup  do  jím

   provozované přepravní soustavy a využívání jeho služeb,

 

   b)  pravidla  pro  zpřístupňování  informací  o  provozování  a rozvoji

   přepravní  soustavy  a  přístupu  do  ní; informace, jejichž poskytnutí

   pouze  určitým  účastníkům  trhu  s  plynem  by  mohlo  tyto  účastníky

   zvýhodnit na úkor ostatních, je provozovatel přepravní soustavy povinen

   zpřístupnit  neznevýhodňujícím  způsobem  i  ostatním účastníkům trhu s

   plynem.

 

   (4)  Provozovatel  přepravní  soustavy  je  povinen seznámit statutární

   orgán  nebo  jeho  členy,  prokuristu a všechny zaměstnance s programem

   podle  odstavce  3  a  zajistit  kontrolu jeho dodržování. Provozovatel

   přepravní soustavy je povinen program a jeho změny předat Energetickému

   regulačnímu  úřadu  a  ministerstvu  bez  zbytečného  odkladu po jejich

   přijetí  a  zároveň  zveřejnit  způsobem  umožňujícím  dálkový přístup.

   Provozovatel  přepravní soustavy zpracuje každoročně zprávu o přijatých

   opatřeních  a  plnění  programu  za uplynulý rok, zašle ji do 30. dubna

   následujícího  kalendářního  roku  Energetickému  regulačnímu  úřadu  a

   ministerstvu a zároveň zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 

   (5)   Statutární   orgán   nebo  jeho  člen,  prokurista  nebo  vedoucí

   zaměstnanec  provozovatele  přepravní  soustavy  nesmí od 1. ledna 2006

   nabývat  ani  držet  podíly  v  jiné  právnické  osobě  v  rámci  téhož

   integrovaného  plynárenského podnikatele, která je držitelem licence na

   výrobu  plynu,  distribuci  plynu nebo obchod s plynem nebo elektřinou.

   Pokud  fyzická osoba, na kterou se vztahuje zákaz podle tohoto odstavce

   již  takový  podíl  drží, je povinna do 1. ledna 2006 prodat nebo jinak

   zcizit  nejméně  takovou  část  svého  podílu, aby nadále držela podíl,

   jehož výše nepřesáhne 1 % základního kapitálu daného držitele licence.

 

   (6)  Od  1.  ledna  2006  nesmí  provozovatel přepravní soustavy rovněž

   uzavírat ovládací smlouvy k podrobení jednotnému řízení jiného držitele

   licence  na  výrobu  plynu  nebo  obchod s plynem nebo elektřinou ani v

   takovém řízení podle již uzavřených ovládacích smluv pokračovat.

 

   (7)  Pokud je povinnost oddělení činností podle tohoto zákona provedena

   nájmem  podniku  nebo  jeho části, je nájemce povinen převzít pronajatý

   podnik  nebo jeho část do svého účetnictví. Pokud je povinnost oddělení

   podle   tohoto   zákona   provedena  nájmem  jednotlivého  majetku,  je

   pronajímatel  povinen  sdělit  nájemci  informace o hodnotě pronajatého

   majetku  v rozsahu požadovaném Energetickým regulačním úřadem pro účely

   cenové regulace.

 

   (8)  O možnosti zahrnutí prokazatelných minimálních oprávněných nákladů

   vzniklých  držiteli  licence  na přepravu plynu v souvislosti s plněním

   povinnosti  oddělení  provozovatele  přepravní soustavy do regulovaných

   cen může rozhodnout Energetický regulační úřad.".

 

   183. V § 59 odst. 1 písmena a) a b) znějí:

 

   "a) odmítnout přístup do distribuční soustavy na základě prokazatelného

   nedostatku  volné  kapacity, s výjimkou případů, týkajících se té části

   kapacity   distribuční  soustavy,  která  byla  využívána  pro  potřeby

   zajištění  dodávky  dotčenému oprávněnému zákazníkovi v posledním roce,

   kdy   byl   zákazníkem  chráněným,  pokud  uvedený  zákazník  sám  nebo

   prostřednictvím  jím  pověřeného  obchodníka  s  plynem  o  její  další

   využívání  projeví  i nadále zájem podáním žádosti o uzavření smlouvy o

   distribuci, a to:

 

   1.  nejdéle  do  30  dnů od nabytí účinnosti tohoto zákona u zákazníků,

   kteří se stanou oprávněnými zákazníky od 1. ledna 2005,

 

   2.  nejméně  30  dnů před dnem, kdy se stanou oprávněnými, u zákazníků,

   kteří se stanou oprávněnými zákazníky od 1. ledna 2006 nebo od 1. ledna

   2007,

 

   3.  nejméně  30 dnů před dnem, kdy jim skončí platnost jejich smlouvy o

   distribuci u všech oprávněných zákazníků,

 

   b)  na  přístup  do  podzemních zásobníků plynu za podmínek stanovených

   tímto   zákonem   pro  uskladnění  plynu  pro  potřeby  krytí  ztrát  v

   distribuční soustavě a pro vlastní potřebu,".

 

   184.  V  § 59 odst. 1 písm. e) se za slovo "zřizováním," vkládají slova

   "rekonstrukcemi, opravami".

 

   185.  V  § 59 odst. 1 písm. i) bodě 3 se za slovo "rekonstrukcí" vkládá

   slovo "přeložek".

 

   186. V § 59 odst. 1 písm. i) bodě 6 se za slovo "odběru" vkládají slova

   "nebo neoprávněné distribuci".

 

   187. V § 59 odst. 1 písm. i) se doplňuje bod 7, který zní:

 

   "7. v případech stanovených smlouvou o distribuci,".

 

   188. V § 59 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se

   písmena j) až l), která znějí:

 

   "j)  nakupovat  plyn  pro  krytí  ztrát v distribuční soustavě nebo pro

   vlastní spotřebu; toto není považováno za obchod s plynem,

 

   k)  do  31.  prosince  2004  na  dodávku  plynu ve stanovené kvalitě za

   regulované   ceny   od   provozovatele  přepravní  soustavy,  pokud  je

   distribuční  soustava  přímo  připojena  k  přepravní soustavě, nebo od

   provozovatele  distribuční  soustavy,  pokud  je  distribuční  soustava

   připojena  pouze  k  jiné  distribuční soustavě, a to v rozsahu dodávek

   plynu chráněným zákazníkům připojeným k této distribuční soustavě,

 

   l)  uzavřít hlavní uzávěr plynu při odvracení nebezpečí bezprostředního

   ohrožení života, zdraví nebo majetku osob.".

 

   189. V § 59 odstavec 2 zní:

 

   "(2)  Provozovatel distribuční soustavy je povinen zřídit věcné břemeno

   umožňující využití cizí nemovitosti nebo její části pro účely uvedené v

   odstavci  1  písm.  d),  e),  a  to smluvně s vlastníkem nemovitosti; v

   případě,   že   vlastník  není  znám  nebo  určen  nebo  proto,  že  je

   prokazatelně  nedosažitelný  nebo  nečinný nebo nedošlo k dohodě s ním,

   vydá   příslušný  stavební  úřad  na  návrh  provozovatele  distribuční

   soustavy rozhodnutí o zřízení věcného břemene.".

 

   190.  V  §  59  odst.  5 se číslo "15" nahrazuje číslem "30" a na konci

   odstavce  5 se doplňuje věta "Plánované rekonstrukce, přeložky a opravy

   v  období  od 1. října do 30. dubna následujícího kalendářního roku lze

   provádět výhradně po písemném oznámení dotčeným zákazníkům.".

 

   191.  V  § 59 odst. 7 se slova "nebo není-li v případě podle odstavce 1

   písm.  i)  bodu  4  dodržena kvalita dodávek plynu stanovená prováděcím

   právním předpisem" zrušují.

 

   192. V § 59 odstavec 8 zní:

 

   "(8) Provozovatel distribuční soustavy je dále povinen

 

   a)  zajistit bezpečný a spolehlivý provoz a rozvoj distribuční soustavy

   na území vymezeném licencí,

 

   b)  zajistit  distribuci plynu a do 31. prosince 2004 dodávku chráněným

   zákazníkům  na  základě  uzavřených  smluv,  za  regulované  ceny  a ve

   stanovené  kvalitě,  a to na základě uzavřené smlouvy pro každé odběrné

   místo,

 

   c) od 1. ledna 2005, pokud není souběžným držitelem licence na obchod s

   plynem,   uzavřít  za  účelem  zajištění  dodávky  plynu  pro  chráněné

   zákazníky, smlouvu o zajištění distribuce s

 

   1.  držitelem  licence  na  obchod  s  plynem,  který  vznikl oddělením

   souběžného  držitele licence na obchod s plynem a licence na distribuci

   plynu  podle  § 59a nebo v případě, že takový držitel licence na obchod

   nevznikl,  s  jiným  držitelem licence na obchod s plynem, který z této

   soustavy, na základě smluvního vztahu s držitelem licence na distribuci

   plynu,  dodává  plyn  chráněným  zákazníkům,  jejichž  odběrná  plynová

   zařízení jsou připojena k této distribuční soustavě,

 

   2.  souběžným  držitelem  licence  na  obchod  s  plynem  a  licence na

   distribuci  plynu, provozujícím distribuční soustavu propojenou pouze s

   jím  provozovanou  distribuční  soustavou,  který dodává plyn chráněným

   zákazníkům,  jejichž  odběrná  plynová  zařízení  jsou připojena k této

   soustavě,  nebo v případě, že takový souběžný držitel licence na obchod

   s  plynem  a  distribuci  plynu  nevznikl, s jiným držitelem licence na

   obchod  s  plynem,  který  z  této  distribuční  soustavy,  na  základě

   smluvního  vztahu  s  příslušným držitelem licence na distribuci plynu,

   dodává plyn chráněným zákazníkům, jejichž odběrná plynová zařízení jsou

   připojena k této distribuční soustavě,

 

   d)  připojit  k distribuční soustavě každého, kdo o to požádá a splňuje

   podmínky připojení stanovené Pravidly provozu,

 

   e)  zajistit  stejné  podmínky  pro  umožnění  přístupu  k  distribuční

   soustavě  za  podmínek  stanovených  tímto  zákonem;  podrobnosti  jsou

   uvedeny   v   Pravidlech  trhu  s  plynem  a  v  obchodních  podmínkách

   stanovených Řádem provozovatele distribuční soustavy,

 

   f)  dodržovat parametry a zveřejňovat ukazatele kvality dodávek plynu a

   souvisejících služeb stanovené prováděcím právním předpisem,

 

   g)   poskytovat   provozovateli  přepravní  soustavy  a  provozovatelům

   distribučních soustav, se kterými je jeho soustava propojena, informace

   nezbytné k zajištění vzájemné provozuschopnosti soustav,

 

   h)  zajišťovat  měření  na  úrovni  distribuční soustavy, včetně jejich

   vyhodnocování   a   předávat   data  nezbytná  pro  zúčtování  odchylek

   provozovateli  přepravní  soustavy; podrobnosti stanoví Pravidla trhu s

   plynem,

 

   i)   zpracovávat  a  předávat  Energetickému  regulačnímu  úřadu  údaje

   potřebné pro rozhodnutí o cenách za distribuci plynu,

 

   j)   zpracovávat  a  předávat  Energetickému  regulačnímu  úřadu  údaje

   potřebné pro rozhodnutí o cenách za dodávku plynu chráněným zákazníkům,

 

   k)  vést  samostatné účty za distribuci plynu a dodávku plynu, a to pro

   účely regulace podle prováděcího právního předpisu,

 

   l)  vypracovávat  denní, měsíční, roční a pětiletou bilanci distribuční

   soustavy  a bilanci krytí dodávek chráněným zákazníkům, vyhodnocovat ji

   a předávat Bilančnímu centru,

 

   m)  vypracovat  do  6  měsíců  po  udělení  licence na distribuci plynu

   havarijní  plány distribuční soustavy, zaslat ministerstvu a každoročně

   je upřesňovat,

 

   n)  oznamovat rozsah a termíny odstávek zařízení distribuční soustavy a

   upozorňovat na snížení distribuční kapacity,

 

   o)   zřídit   a  provozovat  technický  dispečink,  který  odpovídá  za

   dispečerské  řízení  distribuční  soustavy a řídí se Dispečerským řádem

   plynárenské soustavy České republiky,

 

   p) zřídit a provozovat místa pro sledování kvality plynu, pokud nebudou

   pro  sledování  kvality  plynu  dostačovat  místa zřízená a provozovaná

   provozovatelem přepravní soustavy,

 

   r) zajistit spolehlivost a kvalitu dodávek chráněným zákazníkům,

 

   s) vyhlašovat stav nouze v rámci své distribuční soustavy,

 

   t)   každoročně   zpracovávat   a   zveřejňovat   předpokládaný  rozvoj

   distribuční soustavy, a to na období nejméně 5 let,

 

   u)  na své náklady zajistit připojení svého zařízení k jiné distribuční

   soustavě,

 

   v) zajišťovat ochranu skutečností majících povahu obchodního tajemství,

   které  získává  při výkonu své činnosti, včetně zajištění ochrany údajů

   předávaných Bilančnímu centru,

 

   x)   zpracovávat   a  předkládat  Energetickému  regulačnímu  úřadu  ke

   schválení  Řád  provozovatele  distribuční  soustavy  a  zajistit  jeho

   zveřejnění,

 

   y) odmítnout přístup do distribuční soustavy nebo k volné akumulaci

 

   1.  v případech, které jsou v rozporu s Pravidly provozu, Pravidly trhu

   s  plynem  nebo  s  Řádem provozovatele distribuční soustavy; odmítnutí

   přístupu musí mít písemnou formu a musí být odůvodněno,

 

   2.  na  základě  rozhodnutí  ministerstva v případech uvedených v § 75;

   odmítnutí přístupu musí mít písemnou formu a musí být odůvodněno,

 

   3.  na  základě  rozhodnutí Energetického regulačního úřadu v případech

   uvedených  v  §  61a; odmítnutí přístupu musí mít písemnou formu a musí

   být odůvodněno,

 

   z)  zpracovávat  a  předávat  ministerstvu  a Energetickému regulačnímu

   úřadu  jednou ročně, nejpozději do 1. března následujícího kalendářního

   roku, zprávu o kvalitě a úrovni údržby zařízení distribuční soustavy.".

 

   193. Za § 59 se vkládá nový § 59a, který zní:

 

   "§ 59a

 

   Oddělení provozovatelů distribuční soustavy

 

   (1)   Provozovatel  distribuční  soustavy,  je-li  součástí  vertikálně

   integrovaného  plynárenského  podnikatele,  musí být od 1. ledna 2007 z

   hlediska své právní formy, organizace a rozhodování nezávislý na jiných

   činnostech   netýkajících   se   distribuce  plynu,  přepravy  plynu  a

   uskladňování  plynu.  Tento  požadavek  neznamená požadavek na oddělení

   vlastnictví majetku.

 

   (2)  K  zajištění nezávislosti provozovatele distribuční soustavy podle

   odstavce 1 se od 1. ledna 2007 uplatní tato minimální kritéria:

 

   a)  osoby  odpovědné  za  řízení  provozovatele distribuční soustavy se

   nesmí přímo ani nepřímo podílet na organizačních strukturách vertikálně

   integrovaného  plynárenského podnikatele, jenž je odpovědný, přímo nebo

   nepřímo,   za  běžný  provoz  výroby  plynu  a  obchod  s  plynem  nebo

   elektřinou;  statutárním  orgánem  nebo  jeho  členem, prokuristou nebo

   vedoucím  zaměstnancem  provozovatele  distribuční  soustavy nemůže být

   fyzická  osoba, která je současně statutárním orgánem nebo jeho členem,

   prokuristou  nebo  vedoucím  zaměstnancem  držitele  licence  na výrobu

   plynu,  obchod  s  plynem  nebo  s  elektřinou, který je součástí téhož

   vertikálně integrovaného plynárenského podnikatele,

 

   b)  musí  být  přijata  veškerá  vhodná  opatření, aby k profesionálním

   zájmům  statutárního  orgánu nebo jeho člena, prokuristy nebo vedoucích

   zaměstnanců  odpovědných  za  řízení provozovatele distribuční soustavy

   bylo  přihlíženo  způsobem,  který  zajišťuje jejich nezávislé jednání;

   statutární  orgán  nebo  jeho člen, prokurista nebo vedoucí zaměstnanec

   provozovatele  distribuční  soustavy nesmí přijímat žádné odměny a jiná

   majetková  plnění  od držitelů licence na výrobu plynu, obchod s plynem

   nebo  elektřinou  v  rámci téhož vertikálně integrovaného plynárenského

   podnikatele; odměňování statutárního orgánu nebo jeho člena, prokuristy

   nebo vedoucího zaměstnance provozovatele distribuční soustavy nesmí být

   závislé  na  hospodářských  výsledcích  dosahovaných  těmito  ostatními

   držiteli  licencí  v rámci téhož vertikálně integrovaného plynárenského

   podnikatele,

 

   c)   provozovatel   distribuční  soustavy  musí  disponovat  skutečnými

   rozhodovacími  právy  ve  vztahu  k  majetku  nezbytnému k provozování,

   údržbě  a  rozvoji  distribuční soustavy, jejichž výkon je nezávislý na

   vertikálně  integrovaném  plynárenském podnikateli; mateřská společnost

   nesmí  udělovat  provozovateli  distribuční  soustavy  jakékoliv pokyny

   ohledně  běžného  provozu  nebo  údržby  distribuční soustavy, a rovněž

   nesmí  jakýmkoliv jiným způsobem zasahovat do rozhodování o výstavbě či

   modernizaci  částí  distribuční soustavy, pokud takové rozhodnutí nejde

   nad  rámec  schváleného finančního plánu, či jiného obdobného nástroje;

   tím  není  dotčeno  oprávnění  mateřské  společnosti  schvalovat  roční

   finanční   plán  či  jiný  obdobný  nástroj  provozovatele  distribuční

   soustavy a schvalovat jeho maximální limity zadlužení.

 

   (3)  Provozovatel distribuční soustavy musí přijmout vnitřním předpisem

   program, kterým stanoví

 

   a)  opatření  k  vyloučení diskriminačního chování ve vztahu k ostatním

   účastníkům   trhu  s  plynem,  zejména  pokud  jde  o  přístup  do  jím

   provozované distribuční soustavy a využívání jeho služeb,

 

   b)  pravidla  pro  zpřístupňování  informací  o  provozování  a rozvoji

   distribuční  soustavy  a  přístupu do ní; informace, jejichž poskytnutí

   pouze  určitým  účastníkům  trhu  s  plynem  by  mohlo  tyto  účastníky

   zvýhodnit  na  úkor  ostatních,  je  provozovatel  distribuční soustavy

   povinen  zpřístupnit  neznevýhodňujícím  způsobem i ostatním účastníkům

   trhu s plynem,

 

   c)   opatření   k   zajištění  organizačního  a  informačního  oddělení

   distribuce  plynu  od  výroby  plynu,  obchodu  s plynem nebo obchodu s

   elektřinou,   je-li   zároveň   vertikálně   integrovaným  plynárenským

   podnikatelem, a to do doby právního oddělení činností podle odstavce 1.

 

   (4)  Provozovatel  distribuční  soustavy je povinen seznámit statutární

   orgán  nebo  jeho  členy,  prokuristu a všechny zaměstnance s programem

   podle  odstavce  3  a  zajistit  kontrolu jeho dodržování. Provozovatel

   distribuční   soustavy   je   povinen   program  a  jeho  změny  předat

   Energetickému  regulačnímu  úřadu a ministerstvu bez zbytečného odkladu

   po  jejich  přijetí  a  zároveň  zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový

   přístup.   Provozovatel   distribuční  soustavy  je  povinen  zpracovat

   každoročně  zprávu o přijatých opatřeních a plnění programu za uplynulý

   rok,   zaslat   ji   do   30.  dubna  následujícího  kalendářního  roku

   Energetickému  regulačnímu  úřadu  a  ministerstvu  a zároveň zveřejnit

   způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 

   (5)  Provozovatel  distribuční  soustavy  nesmí  od 1. ledna 2007 držet

   podíly  v  jiné  právnické  osobě, která je držitelem licence na výrobu

   plynu, obchod s plynem nebo elektřinou.

 

   (6)   Statutární   orgán   nebo  jeho  člen,  prokurista  nebo  vedoucí

   zaměstnanec  provozovatele  distribuční soustavy nesmí od 1. ledna 2007

   držet podíly převyšující 1 % základního kapitálu v jiné právnické osobě

   v rámci téhož vertikálně integrovaného plynárenského podnikatele, která

   je   držitelem  licence  na  výrobu  plynu,  obchod  s  plynem  nebo  s

   elektřinou.

 

   (7)  Od  1. ledna 2007 nesmí provozovatel distribuční soustavy uzavírat

   ovládací  smlouvy k podrobení jednotnému řízení jiného držitele licence

   na  výrobu  plynu, obchod s plynem nebo elektřinou ani v takovém řízení

   podle již uzavřených ovládacích smluv pokračovat.

 

   (8)  Pokud je povinnost oddělení činností podle tohoto zákona provedena

   nájmem  podniku  nebo  jeho části, je nájemce povinen převzít pronajatý

   podnik  nebo jeho část do svého účetnictví. Pokud je povinnost oddělení

   podle   tohoto   zákona   provedena  nájmem  jednotlivého  majetku,  je

   pronajímatel  povinen  sdělit  nájemci  informace o hodnotě pronajatého

   majetku  v rozsahu požadovaném Energetickým regulačním úřadem pro účely

   cenové regulace.

 

   (9)  Oddělení  činností podle tohoto zákona je nutno provést nejpozději

   do   31.   prosince   2006   mimo  vertikálně  integrované  plynárenské

   podnikatele,  kteří  poskytují  služby  pro méně než 90 000 připojených

   konečných zákazníků.

 

   (10) O možnosti zahrnutí prokazatelných minimálních oprávněných nákladů

   vzniklých  držiteli licence na distribuci plynu v souvislosti s plněním

   povinnosti  oddělení provozovatele distribuční soustavy do regulovaných

   cen může rozhodnout Energetický regulační úřad.

 

   (11)  Vertikálně integrovaný plynárenský podnikatel může požádat Komisi

   o  výjimku  z  povinnosti  oddělení  provozovatele distribuční soustavy

   podle  tohoto  zákona,  pokud  na základě jím zpracované a Energetickým

   regulačním   úřadem   schválené   zprávy   prokáže   plně   funkční   a

   neznevýhodňující  přístup  do  své distribuční soustavy všem účastníkům

   trhu s plynem týkající se podmínek připojení a distribuce plynu, včetně

   průhledné tvorby cen za jím poskytované služby.".

 

   194. V § 60 odst. 1 písm. f) bodě 5 se za slovo "odběru" vkládají slova

   "nebo  neoprávněném  uskladnění"  a  na konci bodu 5 se tečka nahrazuje

   čárkou a doplňují se písmena g) až i), která znějí:

 

   "g)  na vlastní náklady připojit své zařízení k přepravní soustavě nebo

   k distribuční soustavě za podmínek stanovených Pravidly provozu,

 

   h)   odmítnout   přístup  do  podzemního  zásobníku  plynu  na  základě

   prokazatelného   nedostatku   volné   kapacity,   s  výjimkou  případů,

   týkajících  se té části kapacity podzemního zásobníku plynu, která byla

   využívána   pro   potřeby   zajištění   dodávky  dotčenému  oprávněnému

   zákazníkovi  v  posledním  roce,  kdy  byl  zákazníkem chráněným, pokud

   uvedený  zákazník  sám nebo prostřednictvím jím pověřeného obchodníka s

   plynem  o její další využívání projeví i nadále zájem podáním žádosti o

   uzavření smlouvy o uskladnění plynu, a to:

 

   1.  nejdéle  do  30  dnů od nabytí účinnosti tohoto zákona u zákazníků,

   kteří se stanou oprávněnými zákazníky od 1. ledna 2005,

 

   2.  nejméně  30  dnů před dnem, kdy se stanou oprávněnými, u zákazníků,

   kteří  se  stanou  oprávněnými zákazníky od 1. ledna 2006 nebo 1. ledna

   2007,

 

   3.  nejméně  30 dnů před dnem, kdy jim skončí platnost jejich smlouvy o

   uskladnění plynu u všech oprávněných zákazníků,

 

   i) nakupovat plyn pro krytí vlastních ztrát v podzemním zásobníku plynu

   nebo pro vlastní spotřebu nebo za účelem vytváření a udržování základní

   náplně  podzemního  zásobníku  plynu;  toto není považováno za obchod s

   plynem.".

 

   195. V § 60 odstavec 2 zní:

 

   "(2)  Jestliže  není  možné  písemnou  dohodou s vlastníkem nemovitosti

   zajistit   umístění   zařízení   podzemního  zásobníku  plynu  na  jeho

   nemovitosti,  protože  vlastník dotčené nemovitosti není znám nebo není

   určen  nebo  proto,  že je prokazatelně nedosažitelný nebo nečinný nebo

   nedošlo  k  dohodě  s  ním,  příslušný  stavební  úřad  vydá  na  návrh

   provozovatele  podzemního  zásobníku plynu rozhodnutí o zřízení věcného

   břemene umožňujícího využití této nemovitosti nebo jeho části pro účely

   uvedené v odstavci 1 písm. b).".

 

   196. V § 60 odst. 5 se slova "15 dnů" nahrazují slovy "30 dnů".

 

   197. V § 60 odstavec 8 zní:

 

   "(8) Provozovatel podzemního zásobníku plynu je dále povinen

 

   a) zajistit bezpečný a spolehlivý provoz podzemního zásobníku plynu,

 

   b) zajistit uskladňování plynu na základě uzavřených smluv,

 

   c)  poskytovat  provozovateli  přepravní nebo provozovateli distribuční

   soustavy, na kterou jsou jeho zařízení pro uskladňování plynu napojena,

   informace nutné k zajištění vzájemné provozuschopnosti,

 

   d)  zajistit měření množství předávaného a přebíraného plynu a předávat

   data  nezbytná pro zúčtování odchylek provozovateli přepravní soustavy;

   podrobnosti stanoví Pravidla trhu s plynem,

 

   e)  vést samostatné účty za uskladňování plynu, a to pro účely regulace

   podle prováděcího právního předpisu,

 

   f)  vypracovávat  denní,  měsíční,  roční a pětiletou bilanci kapacit a

   výkonů   podzemního   zásobníku   plynu,  vyhodnocovat  ji  a  předávat

   Bilančnímu centru,

 

   g)  vypracovat  do  6  měsíců  po udělení licence na uskladňování plynu

   havarijní  plán  podzemního zásobníku plynu podle tohoto zákona, zaslat

   jej ministerstvu a každoročně upřesňovat,

 

   h)  zveřejňovat  rozsah  a  termíny  odstávek zařízení pro uskladňování

   plynu a upozorňovat na předpokládané snížení uskladňovací kapacity,

 

   i)   zřídit   a  provozovat  technický  dispečink,  který  odpovídá  za

   dispečerské  řízení  podzemního  zásobníku plynu a řídí se Dispečerským

   řádem plynárenské soustavy České republiky,

 

   j)   umožnit   přístup   do  podzemního  zásobníku  plynu  za  podmínek

   stanovených tímto zákonem; podrobnosti jsou uvedeny v Pravidlech trhu s

   plynem  a  v  obchodních  podmínkách  stanovených  Řádem  provozovatele

   podzemního zásobníku plynu,

 

   k) vyhlašovat stav nouze v rámci podzemního zásobníku plynu,

 

   l) každoročně zpracovávat a zveřejňovat předpokládaný rozvoj podzemního

   zásobníku plynu, a to na období nejméně 5 let,

 

   m) zajišťovat ochranu skutečností majících povahu obchodního tajemství,

   které  získává  při výkonu své činnosti, včetně zajištění ochrany údajů

   předávaných Bilančnímu centru,

 

   n) odmítnout přístup k podzemnímu zásobníku plynu

 

   1.  v  případech, které jsou v rozporu s Pravidly provozu nebo Pravidly

   trhu  s  plynem  nebo  Řádem  provozovatele podzemního zásobníku plynu;

   odmítnutí přístupu musí mít písemnou formu a musí být odůvodněno,

 

   2.  na  základě  rozhodnutí  ministerstva v případech uvedených v § 75;

   odmítnutí přístupu musí mít písemnou formu a musí být odůvodněno,

 

   3.  na  základě  rozhodnutí Energetického regulačního úřadu v případech

   uvedených  v  §  61a; odmítnutí přístupu musí mít písemnou formu a musí

   být odůvodněno,

 

   o)  zpracovávat Řád provozovatele podzemního zásobníku plynu a zajistit

   jeho zveřejnění,

 

   p)  zpracovávat  a  předávat  ministerstvu  a Energetickému regulačnímu

   úřadu  jednou ročně, nejpozději do 1. března následujícího kalendářního

   roku,  zprávu  o  kvalitě a úrovni údržby zařízení podzemního zásobníku

   plynu,

 

   q)  dodržovat parametry a zveřejňovat ukazatele kvality dodávek plynu a

   souvisejících služeb stanovené prováděcím právním přepisem.".

 

   198. § 61 zní:

 

   "§ 61

 

   Obchodník s plynem

 

   (1) Obchodník s plynem má právo

 

   a)  nakupovat  plyn a prodávat jej ostatním účastníkům trhu s plynem, s

   výjimkou chráněných zákazníků; tato výjimka končí 1. ledna 2005,

 

   b)  na  dodávku  plynu  za  regulované ceny za účelem dodávek chráněným

   zákazníkům,

 

   c)  na  přepravu,  distribuci  a uskladnění dohodnutého množství plynu,

   pokud  má  na  tyto  činnosti  uzavřeny  písemné  smlouvy s příslušnými

   provozovateli,

 

   d)  na přístup do přepravní soustavy, distribučních soustav, podzemních

   zásobníků  plynu  nebo  k volné akumulaci plynu za podmínek stanovených

   tímto  zákonem  za předpokladu, že má uzavřenu písemnou smlouvu, jejímž

   předmětem  je dodání plynu; podrobnosti stanoví Pravidla trhu s plynem,

   Řád provozovatele přepravní soustavy a Řády provozovatelů distribučních

   soustav a Řády provozovatelů podzemních zásobníků plynu,

 

   e) na ukončení nebo přerušení dodávky při neoprávněném odběru plynu.

 

   (2) Obchodník s plynem je povinen

 

   a)  řídit  se  Pravidly  provozu a Pravidly trhu s plynem, Dispečerským

   řádem   plynárenské   soustavy  České  republiky,  Řádem  provozovatele

   přepravní  soustavy,  Řády  provozovatelů  distribučních soustav a Řády

   provozovatelů podzemních zásobníků plynu,

 

   b)  vypracovávat  denní, měsíční, roční a pětiletou bilanci týkající se

   obchodu  s plynem, a to včetně údajů o vývozech plynu z České republiky

   a   dovozech   plynu  do  České  republiky  s  uvedením  zdrojů  plynu,

   vyhodnocovat je a předávat Bilančnímu centru,

 

   c)   řídit  se  v  případě  vyhlášení  stavu  nouze  pokyny  dispečinků

   příslušných provozovatelů,

 

   d)  dodržovat rovnováhu mezi množstvím plynu vstupujícím do plynárenské

   soustavy   a   množstvím   plynu   současně   z   plynárenské  soustavy

   vystupujícím;   podrobnosti   stanoví   Pravidla  trhu  s  plynem,  Řád

   provozovatele   přepravní   soustavy,  Řády  provozovatelů  příslušných

   distribučních soustav a Řády provozovatelů podzemních zásobníků plynu,

 

   e)  zajistit  konečným zákazníkům, kterým dodává plyn, jeho bezpečnou a

   spolehlivou  dodávku  při dodržení bezpečnostního standardu stanoveného

   prováděcím právním předpisem,

 

   f) poskytovat provozovateli přepravní soustavy, provozovateli příslušné

   distribuční  soustavy  nebo  provozovateli  podzemního  zásobníku plynu

   informace  nezbytné  pro  zajištění  bezpečného  a spolehlivého provozu

   plynárenské soustavy,

 

   g)  upozornit  domácnosti a malé podnikatele, kterým na základě smlouvy

   dodává  plyn,  na záměr změnit smluvní podmínky dodávky a seznámit je s

   návrhem  změn,  a to nejpozději 1 měsíc přede dnem, od kterého by změny

   smluvních podmínek měly platit,

 

   h)   zpracovávat  a  předávat  Energetickému  regulačnímu  úřadu  údaje

   potřebné  pro rozhodnutí o cenách za dodávku plynu chráněným zákazníkům

   nebo za dodávku poslední instance,

 

   i)  vést  samostatné  účty  za  dodávku  plynu  oprávněným  zákazníkům,

   chráněným zákazníkům a dodávku plynu poslední instance,

 

   j)  dodržovat parametry a zveřejňovat ukazatele kvality dodávek plynu a

   souvisejících služeb stanovené prováděcím právním předpisem.

 

   (3)  Držitel  licence  na  obchod  s  plynem,  který  vznikl  oddělením

   souběžného  držitele  licence  na  přepravu plynu a držitele licence na

   obchod  s  plynem podle § 58a, je povinen dodávat od 1. ledna 2005 plyn

   za ceny regulované Energetickým regulačním úřadem

 

   a)   chráněným   zákazníkům,  jejichž  odběrná  plynová  zařízení  jsou

   připojena k přepravní soustavě,

 

   b)  souběžnému  držiteli  licence  na  obchod  s  plynem  a  licence na

   distribuci  plynu provozujícímu distribuční soustavu přímo propojenou s

   přepravní  soustavou,  který  dodává plyn chráněným zákazníkům, jejichž

   odběrná plynová zařízení jsou připojena k této distribuční soustavě,

 

   c)  držiteli  licence  na  obchod  s  plynem,  který vznikl podle § 59a

   oddělením  souběžného  držitele licence na obchod s plynem a licence na

   distribuci  plynu provozujícího distribuční soustavu přímo propojenou s

   přepravní  soustavou  a který dodává plyn chráněným zákazníkům, jejichž

   odběrná  plynová  zařízení  jsou připojena k této distribuční soustavě,

   nebo v případě, že takový souběžný držitel licence na obchod s plynem a

   distribuci  plynu nevznikl, jinému držiteli licence na obchod s plynem,

   který  na  příslušné soustavě, na základě smluvního vztahu s příslušným

   držitelem  licence  na  distribuci,  dodává  plyn chráněným zákazníkům,

   jejichž  odběrná  plynová  zařízení  jsou  připojena k této distribuční

   soustavě.

 

   (4)  Držitel  licence  na obchod s plynem, který je souběžným držitelem

   licence  na  distribuci plynu, je povinen dodávat od 1. ledna 2005 plyn

   za ceny regulované Energetickým regulačním úřadem

 

   a)   chráněným   zákazníkům,  jejichž  odběrná  plynová  zařízení  jsou

   připojena k této distribuční soustavě,

 

   b)  souběžnému  držiteli  licence  na  obchod  s  plynem  a  licence na

   distribuci plynu, provozujícímu distribuční soustavu propojenou pouze s

   touto  distribuční  soustavou a dodávajícímu plyn chráněným zákazníkům,

   jejichž  odběrná  plynová  zařízení  jsou  připojena k této distribuční

   soustavě,  nebo  v  případě,  že  takovýto  souběžný držitel licence na

   obchod s plynem a distribuci plynu nevznikl, jinému držiteli licence na

   obchod  s  plynem,  který  na  základě  smluvního  vztahu  s příslušným

   držitelem licence na distribuci plynu dodává plyn chráněným zákazníkům,

   jejichž  odběrná  plynová  zařízení  jsou  připojena k této distribuční

   soustavě.

 

   (5)  Držitel  licence  na  obchod  s plynem, který na základě smluvního

   vztahu  s příslušným držitelem licence na distribuci plynu dodává od 1.

   ledna  2005 plyn chráněným zákazníkům, jejichž odběrná plynová zařízení

   jsou  připojena  k  této distribuční soustavě, je povinen zajistit tuto

   dodávku za ceny regulované Energetickým regulačním úřadem.".

 

   199. Za § 61 se vkládá nový § 61a, který zní:

 

   "§ 61a

 

   Dočasné pozastavení povinnosti umožnit přístup třetích stran

 

   (1) Mohou-li obchodníkovi s plynem v důsledku použití ustanovení tohoto

   zákona,  které  se  týkají povinnosti držitele licence na výrobu plynu,

   přepravu  plynu,  distribuci plynu, uskladňování plynu, umožnit přístup

   třetích  stran  k  zařízením, na kterých vykonává licencovanou činnost,

   vzniknout  závažné  ekonomické  problémy, jež mají původ v jím uzavřené

   smlouvě,  ve  které  se obchodník s plynem zavazuje uhradit nasmlouvané

   množství  plynu  bez ohledu na to, jestli je skutečně odebral (dále jen

   "smlouva  odeber  nebo plať"), má právo podat Energetickému regulačnímu

   úřadu  žádost  o  vydání  rozhodnutí  o dočasném pozastavení povinnosti

   provozovatele  přepravní  soustavy, provozovatele distribuční soustavy,

   provozovatele  podzemního  zásobníku plynu nebo výrobce umožnit přístup

   třetích  stran  do přepravní soustavy, distribuční soustavy, podzemního

   zásobníku   plynu  nebo  do  těžebního  plynovodu  (dále  jen  "dočasné

   pozastavení").

 

   (2) Písemná žádost o dočasné pozastavení musí obsahovat

 

   a) obchodní firmu nebo název právnické osoby, její sídlo, identifikační

   číslo, bylo-li přiděleno, a údaje o jejím statutárním orgánu, u fyzické

   osoby   jméno   a   příjmení,   nebo  obchodní  firmu,  rodné  číslo  a

   identifikační  číslo,  pokud  byla  přidělena,  nebo  datum narození, a

   bydliště,

 

   b)  označení  zařízení  nebo určení vymezeného území, pro něž je vydání

   rozhodnutí  o  dočasném  pozastavení požadováno, rozsah, v jakém je pro

   označené  zařízení  nebo  vymezené  území  vydání rozhodnutí o dočasném

   pozastavení  požadováno  a  požadovanou  dobu  platnosti  rozhodnutí  o

   dočasném pozastavení,

 

   c) úředně ověřenou kopii příslušné smlouvy odeber nebo plať,

 

   d) specifikaci ekonomických a finančních problémů, které pro žadatele o

   dočasné pozastavení vyplývají nebo by mohly vyplynout ze smlouvy odeber

   nebo plať,

 

   e) popis kroků, které žadatel o dočasné pozastavení učinil před podáním

   žádosti,  aby  snížil nebo odvrátil nebezpečí ekonomických a finančních

   problémů,  které  pro  něj vyplývají nebo by mohly vyplynout ze smlouvy

   odeber nebo plať.

 

   (3)  Žadatel  o  dočasné pozastavení je povinen předložit Energetickému

   regulačnímu  úřadu písemnou žádost podle odstavce 2 nejpozději 4 měsíce

   před  požadovaným  termínem  uplatnění  dočasného  pozastavení. U každé

   smlouvy  odeber  nebo plať může Energetický regulační úřad po posouzení

   žádosti  rozhodnout  o  dočasném  pozastavení pouze jednou. Vzniknou-li

   však  nebo mohou-li vzniknout závažné ekonomické nebo finanční problémy

   jiného  charakteru, jež mají původ v téže smlouvě odeber nebo plať, pro

   kterou bylo dočasné pozastavení již uděleno, může Energetický regulační

   úřad  rozhodnout  o  dočasném pozastavení pro jednu smlouvu odeber nebo

   plať i vícekrát.

 

   (4)  Na  udělení  dočasného  pozastavení není právní nárok. Energetický

   regulační úřad při posuzování žádosti přihlíží vždy k těmto kritériím:

 

   a) souladu se státní energetickou koncepcí,

 

   b)  závažnosti  hospodářských  a  finančních  obtíží,  kterým žadatel o

   dočasné pozastavení čelí,

 

   c)  cíli  dosáhnout  konkurenčního  prostředí  na trhu s plynem v České

   republice,  skutečnému stavu hospodářské soutěže na tomto trhu a vlivu,

   který  by  případné rozhodnutí o dočasném pozastavení mělo na otevírání

   trhu s plynem v České republice,

 

   d) postavení žadatele o dočasné pozastavení na plynárenském trhu,

 

   e)  datu  podpisu  a podmínkám dotčené smlouvy odeber nebo plať, včetně

   rozsahu, v němž tato smlouva pamatuje na možné změny na trhu s plynem v

   České republice,

 

   f) krokům žadatele o dočasné pozastavení vedoucím k odvrácení nebezpečí

   ekonomických  a  finančních  problémů,  vyplývajících ze smlouvy odeber

   nebo plať,

 

   g)  rozsahu,  v  němž  v  době  uzavírání smlouvy odeber nebo plať mohl

   žadatel o dočasné pozastavení předpokládat vznik závažných ekonomických

   nebo finančních problémů z ní vyplývajících,

 

   h)  stupni  technického  a  funkčního  propojení  dotčené soustavy nebo

   podzemního  zásobníku plynu nebo těžebního plynovodu s ostatními částmi

   plynárenské soustavy České republiky,

 

   i)  stanoviskům  ministerstva,  Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a

   provozovatelů dotčených soustav, podzemních zásobníků plynu a těžebních

   plynovodů,  kteří  jsou  neopomenutelnými účastníky správního řízení ve

   věci dočasného pozastavení.

 

   (5) Rozhodnutí o udělení dočasného pozastavení musí mít formu správního

   rozhodnutí a musí obsahovat zejména:

 

   a) obchodní firmu nebo název právnické osoby, její sídlo, identifikační

   číslo, bylo-li přiděleno, a údaje o jejím statutárním orgánu, u fyzické

   osoby jméno a příjmení nebo obchodní firmu, rodné číslo a identifikační

   číslo, pokud byla přidělena, nebo datum narození, a bydliště,

 

   b) dobu platnosti dočasného pozastavení,

 

   c) rozsah uplatnění dočasného pozastavení,

 

   d) odůvodnění dočasného pozastavení.

 

   (6)  Rozhodnutí  o  udělení  dočasného pozastavení oznamuje Energetický

   regulační úřad účastníkům řízení a Komisi.

 

   (7)  Požádá-li  Komise do 8 týdnů ode dne doručení rozhodnutí o udělení

   dočasného  pozastavení o jeho změnu nebo zrušení, Energetický regulační

   úřad  takové  rozhodnutí  o  udělení  dočasného  pozastavení zruší nebo

   změní. Při zrušení nebo změně rozhodnutí dbá Energetický regulační úřad

   na to, aby práva nabytá v dobré víře byla co nejméně dotčena.".

 

   200. V § 62 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se

   písmena e) až g), která znějí:

 

   "e)  přístup  do přepravní soustavy, distribuční soustavy, k podzemnímu

   zásobníku  plynu  a  volné  akumulaci  za  podmínek  stanovených  tímto

   zákonem,  podrobnosti stanoví Pravidla trhu s plynem, Řád provozovatele

   přepravní  soustavy  nebo Řády provozovatelů distribučních soustav nebo

   Řády provozovatelů podzemních zásobníků plynu,

 

   f)  v  případě malých zákazníků a domácností na dodávku plynu v kvalitě

   stanovené prováděcím právním předpisem za regulované ceny od dodavatele

   poslední instance v případě, že o ni požádá,

 

   g) bezplatnou změnu dodavatele plynu; podrobnosti stanoví Pravidla trhu

   s plynem.".

 

   201.  V  §  62  odst.  2  písm.  f)  se slova "Ústřednímu plynárenskému

   dispečinku údaje z technických částí smluv" nahrazují slovy "Bilančnímu

   centru měsíční údaje o dodávce plynu v případě, že si ji zajišťuje sám,

   a to včetně dovozu plynu ze zahraničí,".

 

   202.  V  §  62  odst. 2 se na konci písmene g) tečka nahrazuje čárkou a

   doplňují slova "a v případě zjištění závady tuto bez zbytečného odkladu

   odstranit,".

 

   203. V § 62 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se

   písmena h), i) a j), která znějí:

 

   "h)  řídit  se  Pravidly  provozu, Pravidly trhu s plynem, Dispečerským

   řádem   plynárenské   soustavy  České  republiky,  Řádem  provozovatele

   přepravní  soustavy  nebo Řády provozovatelů distribučních soustav nebo

   Řády provozovatelů podzemních zásobníků plynu,

 

   i)  při  rekonstrukci  distribuční soustavy včetně přípojek respektovat

   nové  místo  připojení  stanovené  provozovatelem příslušné distribuční

   soustavy,  včetně  změny  umístění  hlavního  uzávěru  plynu a měřicího

   zařízení na veřejně přístupná místa,

 

   j)  v  případě,  že  si  zajišťuje  dodávku  plynu  sám  a nejedná se o

   domácnost   či  malého  zákazníka  poskytovat  provozovateli  přepravní

   soustavy,   provozovateli   distribuční   soustavy  nebo  provozovateli

   podzemního  zásobníku plynu informace nezbytné pro zajištění bezpečného

   a   spolehlivého  provozu  plynárenské  soustavy;  podrobnosti  stanoví

   Pravidla trhu s plynem.".

 

   204. V § 62 se doplňují odstavce 3 až 5, které znějí:

 

   "(3)  Oprávněný  zákazník, který využije svého práva a změní dodavatele

   plynu, je povinen

 

   a)  hlásit Bilančnímu centru každou změnu dodavatele plynu; podrobnosti

   stanoví prováděcí právní předpis,

 

   b)  pokud  si  plyn  obstarává  sám, dodržovat rovnováhu mezi množstvím

   plynu  vstupujícím do plynárenské soustavy a množstvím plynu současně z

   plynárenské  soustavy vystupujícím; podrobnosti stanoví Pravidla trhu s

   plynem,   Řád  provozovatele  přepravní  soustavy,  Řády  provozovatelů

   distribučních soustav a Řády provozovatelů podzemních zásobníků plynu.

 

   (4)  Vlastník  dotčené nemovitosti, do které je oprávněným zákazníkům v

   této nemovitosti dodáván plyn na základě smlouvy, je povinen

 

   a) tuto dodávku oprávněným zákazníkům umožnit,

 

   b) udržovat společné odběrné plynové zařízení sloužící pro tuto dodávku

   ve  stavu,  který  odpovídá  právním  předpisům,  technickým  normám  a

   technickým  pravidlům  a umožňuje bezpečnou a spolehlivou dodávku plynu

   tak,  aby se nestalo příčinou ohrožení života, zdraví či majetku osob a

   v  případě  zjištění  závady  tuto  neprodleně odstranit; zásady tvorby

   technických pravidel stanoví prováděcí právní předpis,

 

   c)  umožnit  příslušnému  provozovateli  distribuční soustavy přístup k

   tomuto odběrnému zařízení.

 

   (5)  Společné  odběrné  plynové  zařízení  pro  dodávku  plynu  v jedné

   nemovitosti je součástí této nemovitosti.".

 

   205.  V § 63 odst. 1 se na konci textu písmene b) doplňují slova " ; do

   31.  prosince  2004  je dodávka chráněnému zákazníkovi uskutečňována na

   základě licence na přepravu plynu nebo licence na distribuci plynu a od

   1. ledna 2005 je uskutečňována na základě licence na obchod s plynem".

 

   206. V § 63 odst. 2 se písmeno a) zrušuje.

 

   Dosavadní písmena b), c) a d) se označují jako písmena a), b) a c).

 

   207.  V  §  63 odst. 2 se na konci textu písmene b) doplňují slova "a v

   případě zjištění závady tuto bez zbytečného odkladu odstranit".

 

   208. V § 63 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se

   písmeno d), které zní:

 

   "d)  při  rekonstrukci distribuční soustavy včetně přípojek respektovat

   nové  místo  připojení  stanovené  provozovatelem příslušné distribuční

   soustavy  včetně  změny  umístění  hlavního  uzávěru  plynu  a měřicího

   zařízení na veřejně přístupná místa; náklady na rekonstrukci hradí ten,

   kdo ji vyvolal.".

 

   209.  V  §  63  odst.  3 se na konci textu písmene b) doplňují slova "a

   technickým  pravidlům  a umožňuje bezpečnou a spolehlivou dodávku plynu

   tak,  aby se nestalo příčinou ohrožení života, zdraví či majetku osob a

   v případě zjištění závady tuto neprodleně odstranit".

 

   210. § 64 včetně poznámky pod čarou č. 10a) zní:

 

   "§ 64

 

   Plynárenské dispečinky a Bilanční centrum

 

   (1)  Sledování  plánování,  výroby,  dodávek a spotřeb plynu, kapacit a

   výkonů   přepravní   soustavy  a  distribučních  soustav  a  podzemních

   zásobníků   plynu,   volné  akumulace  a  jejich  zpracování  ve  formě

   souhrnných bilancí plynárenské soustavy zajišťuje Bilanční centrum.

 

   (2)  Bilanční  centrum  jsou  povinni  vytvořit  provozovatel přepravní

   soustavy, provozovatelé podzemních zásobníků plynu a provozovatelé těch

   distribučních  soustav,  k  jejichž distribuční soustavě jsou připojena

   odběrná plynová zařízení více než 90 000 zákazníků. Bilanční centrum je

   právnickou  osobou,  pro  jejíž  vznik  a  zánik  se  použijí přiměřeně

   příslušná  ustanovení  občanského  zákoníku^10a) s tím, že členy tohoto

   sdružení mohou být i fyzické osoby.

 

   (3) Bilanční centrum

 

   a) sleduje plánování dodávek a kapacit plynárenské soustavy,

 

   b)  zpracovává  na  základě  denních,  měsíčních,  ročních a pětiletých

   bilancí  o  přepravě,  distribuci,  výrobě, dodávkách, uskladnění plynu

   provozovatele  přepravní  soustavy,  provozovatelů podzemních zásobníků

   plynu,  výrobců  a  obchodníků  s  plynem, dodavatelů plynu a vlastních

   analýz  celkové  bilance  plynárenské  soustavy  a jejich vyhodnocení a

   předává  je  ministerstvu  a  Energetickému regulačnímu úřadu; současně

   bilance plynárenské soustavy zveřejňuje,

 

   c)  zpracovává  statistiku  dovozu  plynu ze zahraničí a jeho vývozu do

   zahraničí,

 

   d)   zpracovává   statistiku   oprávněných   zákazníků,  kteří  změnili

   dodavatele plynu.

 

   (4) Bilanční centrum má právo vyžadovat

 

   a)  od  plynárenských  podnikatelů  a obchodníků s plynem bilance podle

   odstavce 3 písm. b), a to včetně vyhodnocení,

 

   b) od oprávněných zákazníků informace o změnách dodavatele plynu,

 

   c)  od  plynárenských  podnikatelů  jednou až dvakrát ročně podklady ke

   zpracování   kontrolního   hodinového   odečtu  a  spotřeb  plynárenské

   soustavy.

 

   (5) Bilanční centrum je povinno

 

   a) zajistit ochranu skutečností majících povahu obchodního tajemství,

 

   b)  poskytovat  na vyžádání ministerstva nebo Energetického regulačního

   úřadu   informace   nezbytné   pro   výkon  jejich  práv  a  povinností

   vyplývajících z tohoto zákona,

 

   c)  informovat  ministerstvo alespoň jednou měsíčně o dovozech plynu do

   České  republiky a vývozech plynu z České republiky, a to včetně zdrojů

   plynu,

 

   d)  zpracovávat a předávat ministerstvu alespoň jednou měsíčně zprávu o

   bilancích plynárenské soustavy.

 

   (6)   Podrobnosti   o   činnostech   Bilančního  centra  včetně  obsahu

   předávaných a přebíraných bilancí stanoví prováděcí právní předpis.

 

   (7)  Rovnováhu  mezi  zdroji  a spotřebou plynu a bezpečný a spolehlivý

   provoz   plynárenské   soustavy   zajišťují   dispečinky  plynárenských

   podnikatelů.

 

   (8)   Dispečinky   plynárenských   podnikatelů  jsou  povinny  vzájemně

   spolupracovat  podle  Dispečerského  řádu  plynárenské  soustavy  České

   republiky.

 

   (9)  Při  stavech  nouze  na  celém území státu podle § 73 a činnostech

   bezprostředně   zamezujících   jejich  vzniku  jsou  pokyny  dispečinku

   provozovatele   přepravní   soustavy   nadřazeny   pokynům   dispečinků

   provozovatelů   distribučních   soustav   a   provozovatelů  podzemních

   zásobníků a dispečinků výrobců.

 

   10a) § 20f a násl. občanského zákoníku.".

 

   211. V § 65 odst. 1 se za slovo "soustavy" vkládají slova "nebo výrobny

   plynu".

 

   212.  V  §  65  odst.  2  se slova "Dodavatel a oprávněný zákazník jsou

   oprávněni"  nahrazují  slovy  "Oprávněný  zákazník je oprávněn" a slovo

   "jim" se nahrazuje slovem "mu".

 

   213.  V  §  65  odst.  3 se na konci textu písmene b) doplňují slova "a

   Pravidly trhu s plynem".

 

   214.  V  §  65  odst.  3  písm.  e)  se slova "Ústřednímu plynárenskému

   dispečinku" nahrazují slovy "Bilančnímu centru".

 

   215. V § 66 odstavec 1 zní:

 

   "(1)  Plynovodní  přípojka  musí být zřízena a provozována v souladu se

   smlouvou o připojení a s Pravidly provozu.".

 

   216.  V  §  66 se na konci odstavce 2 tečka zrušuje a doplňují se slova

   "nedojde-li  k  jiné  dohodě.  Vlastníkem  přípojky je ten, kdo uhradil

   náklady na její zřízení.".

 

   217. V § 67 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se

   písmeno e), které zní:

 

   "e) zásobníky zkapalněného zemního plynu o obsahu větším než 10 m3.".

 

   218. V § 67 odst. 6 písmeno a) zní:

 

   "a)   obchodní   firmu   nebo   název   právnické  osoby,  její  sídlo,

   identifikační  číslo,  bylo-li  přiděleno,  a údaje o jejím statutárním

   orgánu,  u  fyzické  osoby  jméno a příjmení nebo obchodní firmu, rodné

   číslo a identifikační číslo, pokud byla přidělena, nebo datum narození,

   a bydliště,".

 

   219. V § 67 odst. 6 písm. e) se za slovo "odpovídá" vkládají slova ", ,

   pokud  tak  stanoví  zvláštní  právní předpis," a odkaz na poznámku pod

   čarou č. 9) se zrušuje.

 

   220. V § 67 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní:

 

   "(7)  Ve  výjimečných  případech,  kdy vybrané plynové zařízení zvyšuje

   bezpečnost  a  spolehlivost  dodávek  plynu  a  kdy nebezpečí závažných

   ekonomických  či  finančních  problémů  spojených  s  výstavbou  tohoto

   zařízení  je  takové,  že  by  jeho výstavba nemohla být realizována za

   podmínek,  že  ceny  za  distribuci  plynu,  za přepravu plynu konečným

   zákazníkům  na  území  České republiky musí být regulovány Energetickým

   regulačním úřadem, může žadatel o udělení autorizace svoji žádost podle

   odstavce  6 doplnit o dočasné vyjmutí provozovatele vybraného plynového

   zařízení  z  povinnosti  umožnit k dotčenému plynovému zařízení přístup

   třetích stran za regulované ceny (dále jen "dočasné vyjmutí"). Doplnění

   žádosti musí obsahovat:

 

   a)  podrobný  popis  přínosu  vybraného  plynového  zařízení ke zvýšení

   bezpečnosti a spolehlivosti dodávek plynu,

 

   b)  specifikaci ekonomických či finančních problémů, které pro žadatele

   vyplývají z výstavby vybraného plynového zařízení,

 

   c) dobu trvání a rozsah dočasného vyjmutí,

 

   d)  vyjádření  Energetického  regulačního  úřadu  a  Úřadu  pro ochranu

   hospodářské soutěže, kteří jsou neopomenutelnými účastníky řízení; Úřad

   pro  ochranu  hospodářské  soutěže  se  vyjadřuje  ke  skutečnému stavu

   hospodářské  soutěže  na trhu s plynem v České republice a vlivu, který

   by na něj mělo případné rozhodnutí o dočasném vyjmutí,

 

   e) v případě, že se jedná o plynovod spojující plynárenskou soustavu se

   zahraničím,  stanovisko  příslušného  orgánu  státní  správy  dotčeného

   státu.".

 

   Dosavadní odstavce 7 až 13 se označují jako odstavce 8 až 14.

 

   221. V § 67 odst. 10 se za slovo "bezodkladně" vkládá slovo "písemně" a

   slovo "žádosti" se nahrazuje slovem "rozhodnutí".

 

   222. V § 67 odst. 11 písmeno a) zní:

 

   "a)   obchodní   firmu   nebo   název   právnické  osoby,  její  sídlo,

   identifikační  číslo,  bylo-li  přiděleno,  a údaje o jejím statutárním

   orgánu,  u  fyzické  osoby  jméno a příjmení nebo obchodní firmu, rodné

   číslo a identifikační číslo, pokud byla přidělena, nebo datum narození,

   a bydliště,".

 

   223.  V  § 67 se na konci odstavce 11 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje

   se písmeno f), které zní:

 

   "f) dobu platnosti dočasného vyjmutí v případě, že byla takováto žádost

   předložena.".

 

   224. V § 67 odstavec 12 zní:

 

   "(12)  Ministerstvo  vede  evidenci  udělených  autorizací.  Pokud bude

   udělena  autorizace  na výstavbu vybraného plynového zařízení žadateli,

   který  žádal  o  dočasné  vyjmutí,  je povinno ministerstvo oznámit své

   rozhodnutí  včetně  potřebných  informací  vztahujících  se  k  žádosti

   Komisi.  Požádá-li  Komise  do  3  měsíců ode dne doručení rozhodnutí o

   udělení  autorizace  o jeho zrušení, ministerstvo takovéto rozhodnutí o

   vydání  autorizace  zruší.  Při  zrušení  dbá na to, aby práva nabytá v

   dobré víře, byla co nejméně dotčena.".

 

   225. V § 68 se na konci odstavce 1 doplňuje věta "Ochranné pásmo vzniká

   dnem nabytí právní moci územního rozhodnutí.".

 

   226. V § 68 odstavec 6 zní:

 

   "(6) Pokud to technické a bezpečnostní podmínky umožňují a nedojde-li k

   ohrožení   života,  zdraví  nebo  bezpečnosti  osob,  může  fyzická  či

   právnická   osoba   provozující  příslušnou  plynárenskou  soustavu  či

   podzemní  zásobník  plynu  nebo  přímý  plynovod či plynovodní přípojku

   udělit  písemný  souhlas  se stavební činností, umisťováním konstrukcí,

   zemními   pracemi,  zřizováním  skládek  a  uskladňováním  materiálu  v

   ochranném pásmu. Souhlas, který musí obsahovat podmínky, za kterých byl

   udělen,  se  připojuje  k  návrhu na územní rozhodnutí nebo k žádosti o

   stavební povolení; stavební úřad podmínky souhlasu nepřezkoumává.".

 

   227.  V  §  69 se na konci odstavce 1 doplňuje věta "Bezpečnostní pásmo

   vzniká dnem nabytí právní moci územního rozhodnutí.".

 

   228. § 71 zní:

 

   "§ 71

 

   Měření

 

   (1) Odběr plynu je měřen měřicím zařízením.

 

   (2)  Provozovatel  přepravní  soustavy  a  provozovatelé  distribučních

   soustav jsou povinni vybavit všechny konečné zákazníky, jejichž odběrné

   plynové  zařízení  je  připojeno na jimi provozovanou soustavu, měřicím

   zařízením. U oprávněných zákazníků je zjišťován i časový průběh měření.

 

   (3)  Provozovatel  přepravní  soustavy  a  provozovatelé  distribučních

   soustav  jsou  povinni  do  31.  prosince  2004 vybavit všechny konečné

   zákazníky,  jejichž  odběrné  plynové  zařízení  je  připojeno  na jimi

   provozovanou  soustavu  a  jejichž  odběr  plynu na příslušném odběrném

   místě  byl  v  předcházejícím  kalendářním  roce  vyšší než 15 mil. m3,

   průběhovým měřením s dálkovým přenosem dat.

 

   (4)  Provozovatel  přepravní  soustavy  a  provozovatelé  distribučních

   soustav  jsou  povinni  do  31.  prosince  2005 vybavit všechny konečné

   zákazníky,  jejichž  odběrné  plynové  zařízení  je  připojeno  na jimi

   provozovanou  soustavu  a  jejichž  odběr  plynu na příslušném odběrném

   místě  byl  v  předcházejícím  kalendářním  roce vyšší než 400 tis. m3,

   průběhovým měřením.

 

   (5)  Všichni  koneční  zákazníci,  s  výjimkou  domácností,  mají právo

   požádat  příslušného provozovatele přepravní nebo distribuční soustavy,

   aby  je  vybavil  průběhovým  měřením  s  dálkovým  přenosem  dat  nebo

   průběhovým  měřením.  Provozovatel příslušné soustavy je povinen jejich

   žádosti  vyhovět,  pokud je to technicky možné. Pokud se však nejedná o

   konečné  zákazníky  uvedené v odstavci 3 v případě průběhového měření s

   dálkovým  přenosem  dat nebo o konečné zákazníky uvedené v odstavci 4 v

   případě  průběhového  měření,  jsou  koneční  zákazníci povinni uhradit

   příslušnému provozovateli náklady na vybavení tímto měřením.

 

   (6)  Měřicí  zařízení  i  jeho  instalace musí být v souladu s Pravidly

   provozu.

 

   (7)  Výrobci  a  koneční zákazníci a provozovatelé podzemních zásobníků

   plynu  jsou  povinni na svůj náklad upravit odběrné místo pro instalaci

   měřicího zařízení v souladu s Pravidly provozu po předchozím projednání

   s  příslušným  provozovatelem  přepravní  soustavy  nebo provozovatelem

   distribuční soustavy, ke které jsou připojeni.

 

   (8)  Jakýkoliv  zásah  do  měřicího  zařízení  bez souhlasu příslušného

   provozovatele   přepravní   soustavy   nebo  provozovatele  distribuční

   soustavy, ke které je měřicí zařízení připojeno, se zakazuje.

 

   (9)  Výrobci,  koneční  zákazníci  a provozovatelé podzemních zásobníků

   plynu   jsou   povinni   umožnit  provozovateli  přepravní  soustavy  a

   provozovateli distribuční soustavy kdykoliv přístup k měřicímu zařízení

   za  účelem  provedení  kontroly,  odečtu,  údržby,  výměny  či odebrání

   měřicího zařízení.

 

   (10)  Provozovatel  přepravní  soustavy  nebo  provozovatel distribuční

   soustavy  má  právo  jednotlivé  části měřicího zařízení zajistit proti

   neoprávněné  manipulaci.  Zjistí-li zákazník porušení měřicího zařízení

   nebo  jeho  zajištění,  je  povinen neprodleně to oznámit provozovateli

   přepravní soustavy nebo provozovateli příslušné distribuční soustavy.

 

   (11)  Provozovatel  přepravní  soustavy  nebo  provozovatel distribuční

   soustavy  na  náklad  výrobce, oprávněného zákazníka nebo provozovatele

   podzemního  zásobníku  plynu  zajišťuje  instalaci  vlastního  měřicího

   zařízení,  na  svůj  náklad  jej udržuje a pravidelně ověřuje správnost

   měření.

 

   (12)   Má-li  výrobce,  konečný  zákazník  či  provozovatel  podzemního

   zásobníku  plynu  pochybnosti  o  správnosti  údajů  měření nebo zjistí

   závadu na měřicím zařízení, má právo nechat je přezkoušet. Provozovatel

   přepravní  soustavy nebo provozovatel příslušné distribuční soustavy je

   povinen  na  základě  písemné  žádosti  výrobce, konečného zákazníka či

   provozovatele  podzemního  zásobníku plynu do 15 dnů od jejího doručení

   vyměnit měřicí zařízení nebo zajistit ověření správnosti měření.

 

   (13) Je-li na měřicím zařízení zjištěna závada, hradí náklady spojené s

   jeho  přezkoušením  a ověřením správnosti měření provozovatel přepravní

   soustavy  nebo  provozovatel  příslušné  distribuční  soustavy. Není-li

   závada  zjištěna,  hradí  tyto  náklady  výrobce,  konečný  zákazník či

   provozovatel podzemního zásobníku plynu.

 

   (14)  Odběr plynu chráněnému zákazníkovi měří provozovatel soustavy, ke

   které  je odběrné plynové zařízení tohoto zákazníka připojeno, vlastním

   měřicím  zařízením, zajišťuje na svůj náklad jeho instalaci, zapojení a

   pravidelnou údržbu a ověření správnosti měření.

 

   (15)  V  případě  závady  měřicího zařízení se určí množství odebraného

   plynu podle Pravidel provozu.

 

   (16)  Na  odběrném  plynovém  zařízení,  kterým prochází neměřený plyn,

   nesmí  být  prováděny  žádné  zásahy bez předchozího písemného souhlasu

   provozovatele příslušné distribuční soustavy.

 

   (17)  U  oprávněných  zákazníků,  jejichž  roční  odběr plynu na jednom

   odběrném  místě  nepřesáhne 400 tis. m3, je časový průběh měření, pokud

   nemají   instalováno   průběhové  měření,  nahrazen  typovým  diagramem

   dodávek.  Podrobnosti  stanovení  typového  diagramu dodávek a pravidla

   jeho přiřazení konečnému zákazníkovi stanoví Pravidla trhu s plynem.".

 

   229. § 72 zní:

 

   "§ 72

 

   Smlouvy mezi účastníky trhu s plynem

 

   (1)  Smlouvou  o  dodávce  plynu  se  zavazuje dodavatel dodávat jinému

   účastníkovi  trhu  s plynem plyn, vymezený množstvím a časovým průběhem

   odběru  plynu,  jinak  typovým  diagramem, a tento jiný účastník trhu s

   plynem  se  zavazuje  zaplatit  za  něj  dohodnutou  cenu,  jinak  cenu

   regulovanou,   jedná-li   se  o  chráněného  zákazníka  nebo  konečného

   zákazníka využívajícího dodavatele poslední instance. Smlouva o dodávce

   plynu  musí  dále obsahovat způsob platby za odebraný plyn, dobu trvání

   smlouvy,  podmínky  odstoupení  od  smlouvy,  přerušení  nebo  ukončení

   dodávky  plynu,  způsob řešení sporů, způsob měření odebraného plynu, a

   souhlas  vlastníka  dotčené  nemovitosti  v případě, že se jedná o nově

   zřízené  odběrné  zařízení.  Nedílnou  součástí smlouvy o dodávce plynu

   domácnostem a malým zákazníkům jsou schválené obchodní podmínky.

 

   (2)  Smlouvou  o  sdružených službách dodávky plynu se zavazuje výrobce

   nebo  obchodník  s plynem dodávat plyn a zajistit na vlastní jméno a na

   vlastní  účet  přepravu  plynu,  distribuci  plynu,  uskladnění plynu a

   oprávněný zákazník se zavazuje zaplatit dohodnutou cenu.

 

   (3)  Smlouvou  o připojení se zavazuje provozovatel přepravní soustavy,

   distribuční   soustavy  nebo  podzemního  zásobníku  plynu  připojit  k

   přepravní  nebo  distribuční  soustavě  nebo podzemnímu zásobníku plynu

   zařízení    výrobce,    provozovatele    jiné   distribuční   soustavy,

   provozovatele  podzemního  zásobníku  plynu  nebo konečného zákazníka a

   umožnit dodávku plynu; výrobce, provozovatel jiné distribuční soustavy,

   provozovatel  podzemního  zásobníku  plynu  nebo  konečný  zákazník  se

   zavazuje  uhradit  mu  podíl  na  oprávněných  nákladech  na připojení.

   Smlouva  musí  obsahovat  podmínky  připojení zařízení, přesné označení

   zařízení, termín a místo připojení.

 

   (4)  Smlouvou  o  přepravě  plynu  konečným  zákazníkům  na území České

   republiky  se  zavazuje  provozovatel  přepravní  soustavy dopravit pro

   výrobce,  obchodníka s plynem nebo oprávněného zákazníka na území České

   republiky  sjednané  množství  plynu a výrobce, obchodník s plynem nebo

   oprávněný  zákazník na území České republiky se zavazuje zaplatit za ni

   regulovanou cenu.

 

   (5)  Smlouvou  o  distribuci plynu se zavazuje provozovatel distribuční

   soustavy  dopravit  pro  výrobce,  obchodníka s plynem nebo oprávněného

   zákazníka  sjednané  množství  plynu;  výrobce, obchodník s plynem nebo

   oprávněný zákazník se zavazuje zaplatit za ni regulovanou cenu.

 

   (6)  Smlouvou  o uskladňování plynu se zavazuje provozovatel podzemního

   zásobníku  plynu uskladnit pro provozovatele přepravní nebo distribuční

   soustavy,  obchodníka  s  plynem  nebo  oprávněného zákazníka dohodnuté

   množství  plynu  na  dohodnutou  dobu  a  provozovatel  přepravní  nebo

   distribuční  soustavy,  obchodník  s  plynem nebo oprávněný zákazník se

   zavazuje zaplatit za uskladnění smluvní cenu.

 

   (7) Podrobnosti k uzavírání smluv stanoví Pravidla trhu s plynem.".

 

   230.  V  §  73  odst. 1 uvozovací část věty zní: "Situací bezprostředně

   předcházející  stavům  nouze  nebo stavem nouze je stav, který vznikl v

   plynárenské soustavě nebo její části v důsledku".

 

   231.  V  §  73  odst. 1 se na konci písmene e) tečka nahrazuje čárkou a

   doplňuje písmeno f), které zní:

 

   "f)  ohrožení  celistvosti  plynárenské  soustavy,  její  bezpečnosti a

   spolehlivosti.".

 

   232.  V  § 73 odst. 3 se za slova "distribuční soustavy" vkládají slova

   "nebo  podzemního  zásobníku  plynu  nebo  výrobny  plynu"  a  za slova

   "písemně je" se vkládá slovo "neprodleně".

 

   233. V § 73 se za odstavec 4 vkládají nové odstavce 5 a 6, které znějí:

 

   "(5)  Obchodníci s plynem, kteří dodávají plyn konečným zákazníkům a ti

   koneční  zákazníci,  s výjimkou domácností a malých zákazníků, kteří si

   obstarávají  plyn  sami, jsou z důvodů předcházení a řešení stavů nouze

   povinni  zajistit  bezpečnostní  standard  požadované dodávky stanovený

   prováděcím právním předpisem.

 

   (6)  Dojde-li  v  důsledku  stavu nouze k závažnému narušení zásobování

   plynem,  zejména  při  rozsáhlých  haváriích  zařízení pro jeho výrobu,

   přepravu,   distribuci  a  uskladnění,  jsou  plynárenští  podnikatelé,

   jejichž   technické   podmínky  to  umožňují,  povinni  podílet  se  na

   odstranění  havárií  a  obnovení  dodávek,  a  to bez ohledu na smlouvy

   uzavřené mezi účastníky trhu s plynem.".

 

   Dosavadní odstavce 5 až 9 se označují jako odstavce 7 až 11.

 

   234. § 74 zní:

 

   "§ 74

 

   Neoprávněný  odběr,  neoprávněná  přeprava,  neoprávněná  distribuce  a

   neoprávněné uskladnění plynu

 

   (1) Neoprávněným odběrem plynu je

 

   a)  odběr  bez  uzavřené  smlouvy  na  dodávku  plynu  nebo v rozporu s

   uzavřenou smlouvou na dodávku plynu,

 

   b)  odběr  při  opakovaném  neplacení smluvených záloh nebo nezaplacení

   vyúčtování za odebraný plyn,

 

   c) odběr bez měřicího zařízení,

 

   d)  připojení  nebo odběr z té části zařízení, kterou prochází neměřený

   plyn,

 

   e) odběr měřicím zařízením,

 

   1.  které nezaznamenává odběr nebo zaznamenává odběr nesprávně ke škodě

   plynárenského   podnikatele   nebo  obchodníka  s  plynem,  v  důsledku

   neoprávněného  zásahu do tohoto měřicího zařízení nebo do jeho součásti

   či příslušenství,

 

   2.  které  nebylo  připojeno  příslušným plynárenským podnikatelem nebo

   jehož připojení jím nebylo schváleno,

 

   3.  na  kterém  bylo  porušeno zajištění proti neoprávněné manipulaci a

   nebyla splněna povinnost podle § 71 odst. 10,

 

   f) odběr v přímé souvislosti s neoprávněným zásahem na přímém plynovodu

   či  na  zařízení  distribuční  soustavy,  zařízení  přepravní soustavy,

   zařízení  pro  výrobu  nebo  těžbu  plynu  či zařízení pro uskladňování

   plynu.

 

   (2) Neoprávněnou přepravou plynu je

 

   a)  přeprava  bez  uzavřené  smlouvy na přepravu plynu nebo v rozporu s

   uzavřenou smlouvou na přepravu plynu,

 

   b)  odběr  při  opakovaném  nedodržení  smluveného  způsobu  platby  za

   přepravu plynu včetně záloh.

 

   (3) Neoprávněnou distribucí plynu je

 

   a) distribuce bez uzavřené smlouvy na distribuci plynu nebo v rozporu s

   uzavřenou smlouvou na distribuci plynu,

 

   b)  odběr  při  opakovaném  nedodržení  smluveného  způsobu  platby  za

   distribuci plynu včetně záloh.

 

   (4) Neoprávněným uskladněním plynu je

 

   a) uskladnění bez uzavřené smlouvy na uskladnění plynu nebo v rozporu s

   uzavřenou smlouvou na uskladnění plynu,

 

   b)  odběr  při  opakovaném  nedodržení  smluveného  způsobu  platby  za

   uskladnění plynu včetně záloh.

 

   (5) Při neoprávněném odběru nebo neoprávněné přepravě, nebo neoprávněné

   distribuci  nebo  neoprávněném  uskladnění  plynu  je  zákazník povinen

   uhradit  skutečně  vzniklou škodu. Nelze-li vzniklou škodu prokazatelně

   stanovit, je náhrada škody vypočtena podle Pravidel provozu.".

 

   235. § 75 zní:

 

   "§ 75

 

   Omezení dovozu a vývozu plynu

 

   (1)  Ministerstvo  může  rozhodnout o omezení dovozu plynu ze zahraničí

   fyzickým nebo právnickým osobám v případě, že

 

   a) může dojít k přímému nebo nepřímému ohrožení osob nebo věcí na území

   České  republiky,  či  k  ohrožení  bezpečného  a  spolehlivého provozu

   plynárenské soustavy,

 

   b) práva a povinnosti dodavatelů plynu a oprávněných zákazníků nejsou v

   zemi,  odkud  se  dovoz  uskutečňuje, srovnatelná s právy a povinnostmi

   dodavatelů plynu a oprávněných zákazníků v České republice, jedná-li se

   o dovoz plynu ze zemí, jež nejsou členskými státy Evropské unie.

 

   (2)  Ministerstvo  může  rozhodnout o omezení vývozu plynu do zahraničí

   fyzickým  nebo  právnickým osobám v případě, že byl vyhlášen stav nouze

   podle  §  73  odst.  1 písm. d) na území celého státu nebo jeho části v

   případě, že se stav nouze dotýká území nejméně 3 krajů.".

 

   236.  V  §  76  odst. 1 se na konci písmene c) tečka nahrazuje čárkou a

   doplňuje se písmeno d), které zní:

 

   "d) má uzavřenou smlouvu o dodávce tepelné energie.".

 

   237. V § 76 odst. 3 písm. b) se slova "tlakový rozdíl" zrušují.

 

   238.  V  §  76  odst.  3  písm.  e)  se  věta  poslední nahrazuje větou

   "Nedojde-li  k dohodě o způsobu rozdělení nákladů na jednotlivá odběrná

   místa, rozdělí dodavatel náklady způsobem stanoveným prováděcím právním

   předpisem.".

 

   239.  V  §  76 odst. 5 písm. a) se za slovo "provozovat" vkládají slova

   "ve  veřejném  zájmu"  a slova "liniová rozvodná zařízení" se nahrazují

   slovy "rozvodná tepelná zařízení".

 

   240.  V  §  76  odst.  5  se na konci odstavce tečka nahrazuje čárkou a

   doplňuje se písmeno g), které zní:

 

   "g) zřizovat a provozovat vlastní telekomunikační síť k řízení, měření,

   zabezpečování  a  automatizaci  provozu  tepelných  sítí  a  k  přenosu

   informací pro činnost výpočetní techniky a informačních systémů.".

 

   241. V § 76 odstavec 7 zní:

 

   "(7) Provozovatel rozvodného tepelného zařízení je povinen zřídit věcné

   břemeno  umožňující  využití cizí nemovitosti nebo její části pro účely

   uvedené v odstavci 5 písm. a), a to smluvně s vlastníkem nemovitosti; v

   případě,   že   vlastník  není  znám  nebo  určen  nebo  proto,  že  je

   prokazatelně  nedosažitelný  nebo  nečinný nebo nedošlo k dohodě s ním,

   vydá  příslušný stavební úřad na návrh provozovatele tepelného zařízení

   rozhodnutí o zřízení věcného břemene.".

 

   242. V § 77 se odstavec 2 zrušuje.

 

   Dosavadní odstavce 3 až 8 se označují jako odstavce 2 až 7.

 

   243.  V  §  77  odst. 3 věta první zní: "Odběratel je povinen při změně

   teplonosné  látky  v  zájmu  snižování spotřeby energie upravit na svůj

   náklad  své  odběrné  tepelné  zařízení  tak,  aby  odpovídalo uvedeným

   změnám, nebo včas vypovědět smlouvu o dodávce tepelné energie.".

 

   244.  V  §  77  odst.  5 větě druhé se za slovo "vyvolané" vkládá slovo

   "jednorázové" a za slovo "rovněž" se vkládá slovo "takové".

 

   245. V § 77 odst. 6 se slova "tuto dodávku" nahrazují slovy "umístění a

   provozování tohoto zařízení".

 

   246. V § 78 odst. 5 se za slovem "služby" čárka zrušuje.

 

   247. V § 78 odst. 4 se za slovo "manipulaci" vkládají slova "a provádět

   pravidelné odečty naměřených hodnot,".

 

   248. V § 78 se doplňují odstavce 6 až 8, které znějí:

 

   "(6)  Při  dodávce  teplé  užitkové vody společně připravované pro více

   odběrných  míst  zajistí  držitel  licence do 5 let po nabytí účinnosti

   tohoto  zákona v každém odběrném místě dodávky měření dodaného množství

   teplé užitkové vody pro účely poměrného rozúčtování nákladů na tepelnou

   energii  na  její přípravu a rozvod na jednotlivá odběrná místa podle §

   76  odst.  3  písm.  e).  Dojde-li  k  dohodě  o způsobu rozúčtování na

   jednotlivá odběrná místa mezi všemi odběrateli a dodavatelem, povinnost

   tohoto měření nevzniká.

 

   (7)  Pokud  držitel  licence  instaluje  v  každém odběrném místě kromě

   měření  podle  odstavce  6  též  měření  dodané tepelné energie v teplé

   užitkové  vodě nebo souhrnné měření tepelné energie dodané pro vytápění

   a  přípravu  teplé užitkové vody, účtuje se dodávka tepelné energie pro

   každé odběrné místo podle údajů těchto měření.

 

   (8) Při společné přípravě teplé užitkové vody pro více odběratelů nelze

   měření  instalované  odběrateli  použít pro stanovení množství dodávané

   tepelné  energie.  Hodnoty  získané od odběratelů může dodavatel využít

   pro  rozúčtování  dodávky  tepelné  energie  spotřebované  na centrální

   přípravu teplé užitkové vody.".

 

   249. V § 80 odst. 1 písm. a) bod 2 zní:

 

   "2. získanou z druhotných energetických zdrojů.".

 

   250. V § 80 odst. 1 písm. a) se bod 3 zrušuje.

 

   251.  V  §  80  odst.  1  písm.  b)  se slova "jenom u tepelných sítí s

   dodávkami ze zdrojů vyrábějících pouze tepelnou energii" zrušují.

 

   252. V § 80 odst. 2 písm. a) se slova "písm. a)" zrušují.

 

   253. V § 81 se doplňuje odstavec 5, který zní:

 

   "(5)  Státní  autorizace  se  nevyžaduje  na  výstavbu  zdrojů  dočasně

   vybudovaných ve stavech nouze.".

 

   254.  V  § 86 se na konci odstavce 2 doplňují slova " , pokud nedojde k

   jiné dohodě".

 

   255. V § 87 se na konci odstavce 1 doplňuje věta "Ochranné pásmo vzniká

   dnem nabytí právní moci územního rozhodnutí.".

 

   256. V § 87 odstavec 4 zní:

 

   "(4)  V  ochranném  pásmu  zařízení,  která slouží pro výrobu či rozvod

   tepelné  energie,  i  mimo  ně, je zakázáno provádět činnosti, které by

   mohly  ohrozit tato zařízení, jejich spolehlivost a bezpečnost provozu.

   Stavební  činnosti,  umisťování  konstrukcí,  zemní práce, uskladňování

   materiálu   a   zřizování  skládek  a  vysazování  trvalých  porostů  v

   ochranných  pásmech  je  možno  provádět  pouze  s  předchozím písemným

   souhlasem  provozovatele tohoto zařízení. Souhlas, který musí obsahovat

   podmínky,  za  kterých  byl  udělen,  se  připojuje  k návrhu na územní

   rozhodnutí  nebo  k žádosti o stavební povolení; stavební úřad podmínky

   souhlasu nepřezkoumává.".

 

   257.  V  §  87  odst.  6  se  slova  "držiteli licence" nahrazují slovy

   "provozovateli  zařízení"  a slova "držitel licence" se nahrazují slovy

   "provozovatel zařízení".

 

   258. V § 88 odst. 1 uvozovací část věty zní: "Stavem nouze nebo situací

   bezprostředně  zamezující  stavu  nouze  v teplárenství je omezení nebo

   přerušení dodávek tepelné energie v důsledku".

 

   259. V § 88 odstavec 2 zní:

 

   "(2)  Při  stavech nouze nebo v situaci bezprostředně zamezující vzniku

   stavu  nouze a při likvidaci stavu nouze jsou všichni držitelé licence,

   odběratelé  i  koneční  zákazníci povinni se podřídit po nezbytnou dobu

   omezení  spotřeby bez ohledu na uzavřené smlouvy. V těchto případech je

   právo na náhradu škody a ušlého zisku vyloučeno. Držitelé licencí mohou

   v   nezbytném   rozsahu   využívat   zařízení  odběratelů  a  konečných

   spotřebitelů.".

 

   260.  V  §  88  odst. 3 se za slovo "správu" vkládají slova "nebo orgán

   vykonávající  přenesenou  působnost"  a na konci odstavce 3 se doplňuje

   věta   "Orgán,   který  stav  nouze  vyhlásil,  je  povinen  neprodleně

   informovat  Ministerstvo  vnitra  a  příslušné hasičské záchranné sbory

   krajů o předpokládaném trvání omezení dodávek tepelné energie.".

 

   261.   V   §  88  odst.  4  se  za  slova  "Postup  při"  vkládá  slovo

   "předcházení,".

 

   262. V § 88 se doplňuje odstavec 5, který zní:

 

   "(5)  U tepelných sítí zásobovaných z více než 50 % z jednoho zdroje je

   držitel  licence  na  rozvod  tepelné energie povinen přezkoumat účinky

   výpadku  tohoto  zdroje  a podle výsledku zřídit vstupy do tepelné sítě

   pro připojení náhradních zdrojů.".

 

   263. V § 89 odst. 1 písmeno b) zní:

 

   "b)  odběr  při opakovaném neplacení smluvených záloh včetně vyúčtování

   za odebrané teplo,".

 

   264. § 90 a 91 znějí:

 

   "§ 90

 

   Přestupky

 

   (1)  Fyzická  osoba  se  dopustí  přestupku  tím, že poruší povinnosti,

   zákazy  a  omezení nebo překročí oprávnění podle § 3 odst. 3, § 7 odst.

   6,  §  10 odst. 7 a 9, § 12 odst. 7, § 28 odst. 2, 3, 4 a 5, § 29 odst.

   2,  3, 5 a 6, § 32 odst. 1, § 38 odst. 1, § 41 odst. 2, § 43 odst. 1, §

   45  odst.  1 a 4, § 46 odst. 4, 8, 9, 10 a 12, § 48 odst. 2, § 49 odst.

   2, 4 a 6, § 51, 52, 53, § 54 odst. 4, § 62 odst. 2, 3 a 4, § 63 odst. 2

   a  3, § 65 odst. 2 a 3, § 66 odst. 1 a 3, § 67 odst. 1 a 10, § 68 odst.

   5, 6 a 7, § 69 odst. 3, § 71 odst. 7, 8, 9, 10 a 16, § 72 odst. 1, § 73

   odst.  4, § 74 odst. 1, 2, 3 a 5, § 76 odst. 2 a 4, § 77 odst. 3, 4, 5,

   6  a  7,  § 78 odst. 3 a 4, § 79 odst. 3 a 4, § 87 odst. 4, 5 a 6, § 88

   odst. 2, § 89 odst. 1 a § 98 odst. 11.

 

   (2)  Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu až do výše 100 000

   Kč.

 

§ 91

 

Správní delikty právnických osob a fyzických osob podnikajících

 

   (1)  Za  správní delikty následujících právnických osob a podnikajících

   fyzických osob lze uložit pokutu až do výše 50 000 000 Kč

 

   a) držitelům licence za porušení povinností, stanovených v § 6 odst. 3,

   4,  5 a 7, § 9 odst. 1 a 4, § 10 odst. 4, § 11 odst. 1, § 12 odst. 6, §

   14  odst.  2, 5, 6 a 10, § 20 odst. 7 a 8, § 50, § 54 odst. 4, 64 odst.

   8,  § 72 odst. 1, § 72a odst. 3, § 73 odst. 4, 6, 7 a 8, 76 odst. 3 a §

   78 odst. 6,

 

   b) držitelům licence na výrobu elektřiny a plynu za porušení povinností

   nebo  překročení oprávnění podle § 23 odst. 1 a 2, § 49 odst. 2, 4 a 6,

   § 57 odst. 1, 4, 5, 6 a 8, § 71 odst. 7 a 9 a § 72 odst. 1,

 

   c)  držitelům  licence  na  provoz přenosové nebo přepravní soustavy za

   porušení povinností nebo překročení oprávnění podle § 24 odst. 3, 5, 6,

   8 a 10, § 24a, § 46 odst. 4, § 47 odst. 2, § 49 odst. 7 a 8, § 50 odst.

   3,  §  54 odst. 4, § 58 odst. 1, 4, 5, 6 a 9, § 58a, § 64 odst. 2, § 71

   odst. 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11 a 12 a § 72 odst. 1 a 3,

 

   d)  držitelům  licence  na  uskladňování plynu v podzemním zásobníku za

   porušení povinností nebo překročení oprávnění podle § 60 odst. 1, 4, 5,

   6 a 8, § 64 odst. 2, § 71 odst. 7 a 9 a § 72 odst. 1,

 

   e)  držitelům licence na provoz distribučních soustav a rozvodů tepelné

   energie  za  porušení  povinností  nebo překročení oprávnění podle § 12

   odst.  2  a 3, § 25 odst. 4, 6, 7, 9, 11, 12 a 13, § 25a, § 26 odst. 2,

   3, 4 a 6, § 45 odst. 5, § 46 odst. 4, § 47 odst. 2, § 49 odst. 7, 8, 10

   a 11, § 50 odst. 3, § 54 odst. 3 a 4, § 59 odst. 1, 4, 5, 6 a 8, § 59a,

   § 64 odst. 2, § 66 odst. 4, § 71 odst. 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11 a 12, § 72

   odst.  1  a 3, § 76 odst. 1, 2, 4, 5, 8, 9 a 11, § 78 odst. 1, 2 a 4, §

   80 odst. 1 a § 88 odst. 2,

 

   f)  držitelům  licence na výrobu tepelné energie za porušení povinností

   nebo  překročení oprávnění podle § 12 odst. 2, § 32 odst. 1, § 76 odst.

   1, 2, 4 a 9, § 78 odst. 1 a 2 a § 88 odst. 2,

 

   g) operátorovi trhu s elektřinou za neplnění povinností nebo překročení

   oprávnění podle § 27 odst. 4, 5, 8 a 9 a § 50 odst. 6,

 

   h)  Bilančnímu  centru za neplnění povinností nebo překročení oprávnění

   podle § 64 odst. 4 a 5,

 

   i)  provozovateli přenosové soustavy za nedodržení podmínek pro přístup

   k síti pro přeshraniční výměnu elektrické energie podle Nařízení.

 

   (2) Pokutu jen do výše 1 000 000 Kč lze uložit výrobcům, provozovatelům

   distribučních  soustav a provozovatelům rozvodu tepelné energie, a to s

   výkonem  do  2  MW, za porušení povinností podle odstavce 1 písm. a) až

   f).

 

   (3)  Pokutu  až  do  výše 10 000 000 Kč lze uložit držitelům licence na

   obchod  s  elektřinou  a na obchod s plynem za porušení povinností nebo

   překročení oprávnění podle § 12a odst. 1 a 6, § 30, § 32 odst. 8, 61, §

   72 odst. 1 a § 73 odst. 5.

 

   (4)  Pokutu  až  do  výše  50 000 000 Kč lze uložit právnickým osobám a

   podnikajícím  fyzickým  osobám za porušení povinností, zákazů a omezení

   podle  §  3  odst. 3, § 7 odst. 6, § 10 odst. 7 a 9, § 12 odst. 7, § 28

   odst.  2,  3  a  4,  § 33 odst. 1, § 38 odst. 1, § 45 odst. 1 a 4, § 46

   odst.  4,  8,  9, 10 a 12, § 48 odst. 2, § 51, 52, 53, § 54 odst. 4, 62

   odst.  2,  3 a 4, § 66 odst. 1, § 67 odst. 1, § 68 odst. 5, 6 a 7, § 69

   odst. 3, § 71 odst. 7, 8, 9, 10 a 16, § 72 odst. 1, § 73 odst. 4 a 5, §

   74 odst. 1, 2, 3 a 4, § 76 odst. 2 a 4, § 77 odst. 7, § 78 odst. 3 a 4,

   §  79 odst. 3 a 4, § 81 odst. 1, § 87 odst. 4, § 88 odst. 2, § 89 odst.

   1 a § 98 odst. 11 a podle Nařízení, s výjimkou porušení těch ustanovení

   Nařízení, za jejichž porušení ukládá pokuty Komise.

 

   (5)  Pokutu  až  do  výše  10 000 000 Kč lze uložit právnickým osobám a

   podnikajícím  fyzickým  osobám  za  porušení povinností nebo překročení

   oprávnění podle § 62 odst. 2 a 3, § 65 odst. 2 a 3 a § 73 odst. 4.

 

   (6)  Pokutu  až  do  výše  5  000 000 Kč lze uložit právnickým osobám a

   podnikajícím  fyzickým  osobám  za  porušení povinností nebo překročení

   oprávnění  podle  §  29  odst. 2, 5 a 6, § 36 odst. 2, § 41 odst. 2, 43

   odst. 1, § 49 odst. 2, 4 a 6, § 63 odst. 2, § 65 odst. 3, § 66 odst. 3,

   §  67 odst. 10, § 71 odst. 7 a 10, § 74 odst. 5, § 77 odst. 3, 4 a 5, §

   78 odst. 4, § 84 odst. 2 a § 88 odst. 2.

 

   (7)  Pokutu  až  do  výše  1  000 000 Kč lze uložit právnickým osobám a

   podnikajícím  fyzickým  osobám  za  porušení povinností nebo překročení

   oprávnění podle § 28 odst. 5, § 29 odst. 3, § 32 odst. 1, § 62 odst. 4,

   § 63 odst. 3, § 77 odst. 6 a § 87 odst. 5 a 6.".

 

   265.  V  §  92  odst.  1  se věta druhá nahrazuje větou "Sídla územních

   inspektorátů a jejich územní působnost jsou dána sídlem krajských úřadů

   a územním obvodem kraje a Magistrátu hlavního města Prahy.^12a)".

 

   Poznámka pod čarou č. 12a) zní:

 

   "12a)  Zákon  č.  129/2000  Sb.,  o krajích (krajské zřízení), ve znění

   pozdějších předpisů.

 

   Zákon  č.  131/2000  Sb.,  o  hlavním  městě Praze, ve znění pozdějších

   předpisů.".

 

   Dosavadní  poznámka  pod  čarou  č.  12a) se označuje jako poznámka pod

   čarou č. 12b) včetně odkazu na tuto poznámku pod čarou.

 

   266.  V  § 93 odst. 1 se za slovo "kontroluje" vkládají slova "na návrh

   ministerstva,   Energetického   regulačního   úřadu  nebo  z  vlastního

   podnětu".

 

   267.  V  §  93  odst. 1 se na konci písmene c) tečka nahrazuje čárkou a

   doplňují se písmena d) a e), která znějí:

 

   "d) Nařízení,^2a)

 

   e) zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů.".

 

   268. V § 93 odstavec 2 zní:

 

   "(2)  Státní  energetická inspekce na základě vlastního zjištění ukládá

   pokuty za porušení právních předpisů podle odstavce 1.".

 

   269.  V  § 94 odst. 1 písm. a) se na konci písmene a) doplňují slova "a

   ve stanovené lhůtě podání písemné zprávy o jejich odstranění".

 

   270. V § 94 odstavec 3 zní:

 

   "(3)  Pokud  Státní  energetická  inspekce  zahajuje  kontrolu na návrh

   ministerstva  nebo  Energetického  regulačního  úřadu,  je  povinna  je

   seznámit s výsledky šetření.".

 

   271. V § 94 se odstavec 4 zrušuje.

 

   272. V § 95 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

 

   "(2)  Právnická  osoba  a  fyzická  osoba podnikající za správní delikt

   neodpovídá,  jestliže  prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo

   možno požadovat, aby porušení povinnosti zabránila.".

 

   Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 3 až 5.

 

   273. V § 96 odst. 3 se číslo "15" nahrazuje číslem "90".

 

   274. V § 98 se odstavec 5 zrušuje.

 

   Dosavadní odstavce 6 až 15 se označují jako odstavce 5 až 14.

 

   Čl.II

 

   Přechodná a závěrečná ustanovení

 

   1. Operátor trhu s elektřinou musí do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti

   tohoto zákona požádat o udělení licence.

 

   2. Práva a povinnosti Bilančního centra podle tohoto zákona vykonává do

   31. prosince 2004 Ústřední plynárenský dispečink.

 

   3. Osoby založené v souvislosti s oddělením provozovatelů distribučních

   soustav  podle  § 25 odst. 3 nebo § 59a odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb.,

   ve  znění  tohoto zákona, nebo provozovatele přepravní soustavy podle §

   58a  odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb., ve znění tohoto zákona, musí do 30

   dnů  ode dne jejich založení požádat o udělení licence. Do doby udělení

   licence  nebo  do  doby  vzniku  těchto osob, je-li tento den pozdější,

   vykonávají  práva  a  povinnosti podle tohoto zákona dosavadní držitelé

   licencí;  k  témuž  dni  zanikají souběžně držené licence provozovatelů

   distribučních  soustav,  s  výjimkou  licence na distribuci elektřiny a

   licence  na  distribuci  plynu,  a  u  provozovatele přepravní soustavy

   souběžně držené licence, s výjimkou licence na přepravu plynu.

 

   4.  Práva  a  povinnosti  vyplývající ze smluv o dodávce elektřiny a ze

   smluv  o  sdružených  službách  dodávky  elektřiny uzavřených souběžným

   držitelem  licence  na  distribuci  elektřiny  a  licence  na  obchod s

   elektřinou,  přecházejí  na  držitele  licence  na obchod s elektřinou,

   který  vznikl  v souvislosti s oddělením podle § 25a zákona č. 458/2000

   Sb., ve znění tohoto zákona.

 

   5. Práva a povinnosti vyplývající ze smluv o dodávce plynu a ze smluv o

   sdružených   službách  dodávky  plynu  uzavřených  souběžným  držitelem

   licence  na distribuci plynu a licence na obchod s plynem přecházejí na

   držitele  licence  na  obchod  s  plynem,  který vznikl v souvislosti s

   oddělením podle § 59a zákona č. 458/2000 Sb., ve znění tohoto zákona.

 

   6.   Poprvé  je  provozovatel  přenosové,  přepravní  nebo  distribuční

   soustavy  povinen  zpracovat a předat Energetickému regulačnímu úřadu a

   ministerstvu  program podle § 24a odst. 2 písm. d), § 25a odst. 2 písm.

   d),  §  58a odst. 2 písm. d) a § 59a odst. 2 písm. d) do 90 dní ode dne

   nabytí účinnosti toho zákona.

 

   7.  Vertikálně  integrovaný  plynárenský podnikatel, který je držitelem

   licence  na  přepravu  plynu,  je povinen rozhodnout o způsobu oddělení

   podle  § 58a a toto své rozhodnutí do 30 dnů od nabytí účinnosti tohoto

   zákona písemně oznámit ministerstvu a Energetickému regulačnímu úřadu.

 

   8.  Stane-li  se  chráněný  zákazník  podle  §  21 nebo § 55 oprávněným

   zákazníkem,  není  smlouva  o  dodávce  elektřiny  nebo o dodávce plynu

   uzavřená  podle  dosavadních  předpisů  dotčena a nadále se považuje za

   smlouvu  o  sdružených  službách  dodávky  elektřiny  nebo za smlouvu o

   sdružených službách dodávky plynu a cena stanovená ve smlouvě o dodávce

   elektřiny  nebo  o dodávce plynu odkazem na cenové rozhodnutí, týkající

   se  elektřiny  nebo  plynu,  se  nahrazuje  odkazem na ceník dodavatele

   elektřiny  nebo dodavatele plynu, který musí být zveřejněn minimálně 30

   dnů  před  termínem  platnosti  uvedených  cen; v případě, že oprávněný

   zákazník  s  touto  cenou  nesouhlasí,  má  právo  smlouvu  vypovědět s

   výpovědní  lhůtou  jeden  měsíc.  Výpovědní  lhůta  začíná  prvním dnem

   následujícího kalendářního měsíce.

 

   9. Práva a povinnosti vyplývající ze smluv o připojení uzavřených podle

   dosavadních   předpisů   souběžným   držitelem  licence  na  distribuci

   elektřiny  a  licence  na  obchod  s  elektřinou přecházejí na držitele

   licence na distribuci elektřiny, který vznikl v souvislosti s oddělením

   podle § 25a zákona č. 458/2000 Sb., ve znění tohoto zákona.

 

   10.  Práva  a  povinnosti  vyplývající  ze smluv o připojení uzavřených

   podle  dosavadních  předpisů  souběžným držitelem licence na distribuci

   plynu  a  licence  na obchod s plynem přecházejí na držitele licence na

   distribuci  plynu,  který  vznikl v souvislosti s oddělením podle § 59a

   zákona č. 458/2000 Sb., ve znění tohoto zákona.

 

   11. Oprávnění k cizím nemovitostem, jakož omezení jejich užívání, která

   vznikla  na  základě  smluv  uzavřených  souběžným držitelem licence na

   distribuci elektřiny a licence na obchod s elektřinou podle dosavadních

   předpisů, přecházejí na držitele licence na distribuci elektřiny, který

   vznikl v souvislosti s oddělením podle § 25a tohoto zákona.

 

   12. Oprávnění k cizím nemovitostem, jakož omezení jejich užívání, která

   vznikla  na  základě  smluv  uzavřených  souběžným držitelem licence na

   přepravu plynu a licence na obchod s plynem podle dosavadních předpisů,

   přecházejí  na  držitele  licence  na  přepravu  plynu,  který vznikl v

   souvislosti s oddělením podle § 58a tohoto zákona.

 

   13. Oprávnění k cizím nemovitostem, jakož omezení jejich užívání, která

   vznikla  na  základě  smluv  uzavřených  souběžným držitelem licence na

   distribuci  plynu  a  licence  na  obchod  s  plynem  podle dosavadních

   předpisů,  přecházejí  na  držitele  licence na distribuci plynu, který

   vznikl v souvislosti s oddělením podle § 59a tohoto zákona.

 

   14.  Rozhodne-li Energetický regulační úřad o změně dodavatele poslední

   instance, přecházejí práva a povinnosti vyplývající ze smluv uzavřených

   mezi  dosavadním dodavatelem poslední instance a konečným zákazníkem na

   nového  dodavatele  poslední  instance.  Dosavadní  dodavatel  poslední

   instance  je  povinen  poskytnout  nově  vybranému  dodavateli poslední

   instance součinnost a nezbytné údaje.

 

   15.  Energetický  regulační  úřad  může  rozhodnout o možnosti zahrnutí

   oprávněných  minimálních  nákladů vzniklých držitelům licence na přenos

   elektřiny,  distribuci  elektřiny,  přepravu plynu a distribuci plynu v

   souvislosti  s  otevřením  trhu  s  elektřinou  nebo  trhu  s plynem do

   regulovaných cen.

 

   16.  Správní  řízení  zahájená  před účinností tohoto zákona se dokončí

   podle   dosavadních   právních  předpisů.  Autorizace  na  podnikání  v

   energetických  odvětvích  vydané  podle  předchozích  právních předpisů

   zanikají k 31. březnu 2005.

 

   Čl.III

 

   Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona

 

   Předseda  vlády  se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění

   zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy

   v  energetických  odvětvích  a  o  změně  některých zákonů (energetický

   zákon), jak vyplývá ze zákonů jej měnících.

 

   Čl.IV

 

   Účinnost

 

   Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

 

Zaorálek v. r.

 

Klaus v. r.

 

Gross v. r.