Zákon č. 694/2004 Sb. ze dne 9. prosince 2004,

kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií

Zákon č. 694/2004 Sb. ze dne 9. prosince 2004,

kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií

   Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

   Čl.I

 

   Změna zákona o hospodaření energií

 

   Zákon  č.  406/2000  Sb.,  o  hospodaření  energií,  ve znění zákona č.   359/2003 Sb., se mění takto:

 

   1. V § 6 odst. 8 se mezi slova "vody stanovenými" vkládají slova "a pro   regulaci ústředního vytápění".

 

   2. V § 14 odst. 2 se slova "do 4 let" nahrazují slovy "do 6 let".

 

   Čl.II

 

   Účinnost

 

   Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

 

Zaorálek v. r.

 

Klaus v. r.

 

Gross v. r.