Vyhláška č. 17/2010 Sb.

ze dne 12. ledna 2010, kterou se mění vyhláška č. 205/2009 Sb., o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší

Vyhláška č. 17/2010 Sb.

ze dne 12. ledna 2010, kterou se mění vyhláška č. 205/2009 Sb., o zjišťování emisí zestacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákonao ochraně ovzduší

   Ministerstvo  životního  prostředí stanoví podle § 55 odst. 2 zákona č.   86/2002  Sb.,  o  ochraně  ovzduší  a  o změně některých dalších zákonů   (zákon  o  ochraně  ovzduší), ve znění zákona č. 92/2004 Sb., zákona č.   695/2004 Sb., zákona č. 385/2005 Sb., zákona č. 212/2006 Sb., zákona č.   180/2007 Sb., zákona č. 25/2008 Sb., zákona č. 483/2008 Sb. a zákona č.   223/2009  Sb., k provedení § 5 odst. 12, § 9 odst. 10, § 11 odst. 4 a §   17 odst. 11 zákona:

 

   Čl. I

 

   Vyhláška  č. 205/2009 Sb., o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a   o  provedení  některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, se   mění takto:

 

   1.  V  § 4 odst. 4 úvodní části ustanovení se za slovo „U“ vkládá slovo   „spalovacích“  a  za  slovo  „zdrojů“  se  vkládají slova „podle jiného   právního předpisu^1)“.

 

   Poznámka pod čarou č. 1 zní:

 

   „1)  Nařízení  vlády  č.  146/2007  Sb.,  o emisních limitech a dalších   podmínkách  provozování  spalovacích  stacionárních zdrojů znečišťování   ovzduší.“.

 

   Dosavadní  poznámky  pod  čarou č. 1 až 9 se označují jako poznámky pod   čarou č. 2 až 10, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

 

   2. V § 6 odstavec 4 zní:

 

   „(4)  U  spalovacích zdrojů o jmenovitém tepelném výkonu do 5 MW včetně   spalujících výhradně lehký topný olej, zemní plyn, vodík, propan, butan   či  jejich směsi, bioplyn, naftu, zkapalněný zemní plyn nebo zkapalněné   ropné  plyny lze hmotnostní koncentrace oxidu uhelnatého a oxidů dusíku   zjišťovat    také   potenciometricky   přímým   měřením   přístroji   s   elektrochemickými články.“.

 

   3. V § 7 odst. 6 se slova „spalovacím zdroji o jmenovitém výkonu nižším   než  5  MW  včetně  spalujícím  výhradně  lehký topný olej, zemní plyn,   zkapalněný  zemní  plyn  nebo  zkapalněné  ropné plyny“ nahrazují slovy   „spalovacích zdrojích podle § 6 odst. 4“.

 

   4.  V  §  8  se  na  konci  odstavce 3 doplňuje věta „Pokud tyto zdroje   spalují   výlučně   zemní   plyn,  zjišťují  se  u  nich  emise  tuhých   znečišťujících látek a oxidu siřičitého pouze jednorázovým měřením.“.

 

   5. V § 9 odstavec 4 zní:

 

   „(4)  Při  hodnocení  dodržení emisního limitu se nepřihlíží k výpadkům   kontinuálního  měření, nepřekročí-li 5 % celkové provozní doby zdroje v   kalendářním  roce. Pokud výpadek kontinuálního měření emisí překročí 10   dní   v  kalendářním  roce,  musí  provozovatel  spalovacího  zdroje  o   jmenovitém  tepelném  příkonu  100  MW  a vyšším bez zbytečného odkladu   oznámit   inspekci   způsob  zajištění  spolehlivosti  a  řádné  funkce   kontinuálního  měřicího  systému.  Neplatným  dnem z hlediska měření se   rozumí  den,  ve  kterém  jsou  více  než 3 průměrné hodinové hodnoty z   důvodů  poruchy  nebo  údržby  systému  kontinuálního  měření neplatné.   Neplatnou  hodinovou  hodnotu  tvoří  dvě  neplatné  30minutové střední   hodnoty v rámci jedné hodiny.“.

 

   6.  V příloze č. 1 části I se v tabulce u skupiny 6.3 ve třetím sloupci   za značku „mg“ doplňuje značka „TEQ“.

 

   7.  V příloze č. 5 části I se v nadpisu a v úvodní větě pod nadpisem za   slovo „povolení“ vkládají slova „a závazné stanovisko“.

 

   8.  V  příloze  č.  7 v tabulce č. 4 se v řádku 5 nahrazuje písmeno „X“   písmenem „N“ a v řádku 6 se písmeno „Y“ nahrazuje písmenem „E“.

 

   9.  V příloze č. 7 se dosavadní bod 18 ve vysvětlivkách pod tabulkou č.   4 označuje jako bod 17.

 

   Čl. II

 

Účinnost

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

 

Ministr:

 

JUDr. Dusík, M.Sc., v. r.