2009/410/Euratom: Rozhodnutí Rady

ze dne 25. května 2009 o přijetí doplňkového programu výzkumu, který má být prováděn Společným výzkumným střediskem pro Evropské společenství pro atomovou energii

2009/410/Euratom Rozhodnutí Rady

ze dne 25. května 2009 o přijetí doplňkového programu výzkumu, který má být prováděn Společným výzkumným střediskem pro Evropské společenství pro atomovou energii (2009/410/Euratom)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména na článek 7 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise předložený po konzultaci s Výborem pro vědu a techniku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Reaktor s vysokým tokem neutronů (dále jen "HFR") v Pettenu je a po nějakou dobu zůstane v rámci Evropského výzkumného prostoru významným prostředkem, který má Společenství k dispozici k tomu, aby přispíval k naukám o materiálech, k testování materiálů, k nukleární medicíně a k výzkumu bezpečnosti v oblasti jaderné energie.

(2) Provoz HFR byl podpořen sérií doplňkových programů výzkumu, z nichž poslední, rozhodnutí Rady 2007/773/Euratom ze dne 26. listopadu 2007 o jednoročním prodloužení doplňkového programu výzkumu, který má být prováděn Společným výzkumným střediskem pro Evropské společenství pro atomovou energii [1], pozbyl účinnosti dne 31. prosince 2007.

(3) Provoz HFR pokračoval po celý rok 2008 bez doplňkového programu výzkumu a zároveň bylo vyvíjeno úsilí k tomu, aby jeho provoz a využívání byly postaveny na nezávislém a trvalejším právním režimu. Protože toto úsilí vyšlo naprázdno, je nezbytné zajistit další finanční podporu v rámci nového doplňkového programu výzkumu.

(4) Protože HFR je nadále potřebný jakožto nenahraditelná infrastruktura pro výzkum Společenství v oblasti zlepšení bezpečnosti stávajících jaderných reaktorů, ochrany zdraví včetně vývoje lékařských izotopů pro lékařský výzkum, jaderné syntézy, základního výzkumu a vzdělávání i hospodaření s odpadem včetně možnosti studovat bezpečnostně relevantní chování jaderných odpadů pro novou generaci reaktorových systémů, mělo by se v jeho provozu pokračovat podle tohoto doplňkového programu výzkumu do roku 2011.

(5) Pro svůj zvláštní zájem na dalším provozu HFR by měly, jak samy naznačily, Belgie, Francie a Nizozemsko tento program financovat prostřednictvím finančních příspěvků do souhrnného rozpočtu Evropské unie ve formě účelově vázaných příjmů.

(6) Část příspěvků podle tohoto doplňkového programu by se měla také vztahovat na výdaje vynaložené během roku 2008,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Doplňkový program výzkumu pro provoz reaktoru s vysokým tokem neutronů v Pettenu (HFR), dále jen "program", jehož cíle jsou uvedeny v příloze I, se přijímá na dobu tří let počínaje dnem 1. ledna 2009.

Článek 2

Finanční příspěvek považovaný za nezbytný k provedení programu činí 34,992 milionii EUR. Rozpis této částky je stanoven v příloze II. Tento příspěvek se považuje za účelově vázaný příjem v souladu s čl. 18 odst. 2 nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002 [2].

Článek 3

1. Řízením programu je pověřena Komise. Za tímto účelem využívá služeb Společného výzkumného střediska.

2. Správní rada Společného výzkumného střediska je o provádění programu průběžně informována.

Článek 4

Komise každoročně do dne 15. září předkládá Evropskému parlamentu a Radě zprávu o provádění tohoto rozhodnutí.

Článek 5

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2009.

Článek 6

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

 

V Bruselu dne 25. května 2009.

Za Radu

předseda

J. Šebesta

[1] Úř. věst. L 312, 30.11.2007, s. 29.

[2] Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1).

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA I

VĚDECKOTECHNICKÉ CÍLE

Hlavní cíle programu jsou tyto:

1. Zajistit bezpečný a spolehlivý provoz reaktoru s vysokým tokem neutronů v Pettenu (HFR) tak, aby se zaručila dostupnost toku neutronů pro pokusné účely.

2. Umožnit efektivní využívání HFR výzkumnými instituty v široké škále oborů: zlepšení bezpečnosti stávajících jaderných reaktorů, ochrana zdraví včetně vývoje lékařských izotopů k vyřešení otázek lékařského výzkumu, jaderná syntéza, základní výzkum a vzdělávání a hospodaření s odpadem včetně možnosti studia bezpečnostního chování jaderných paliv pro novou generaci reaktorových systémů.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA II

ROZDĚLENÍ PŘÍSPĚVKŮ

Příspěvky na program pocházejí z Belgie, Francie a Nizozemska.

Příspěvky jsou rozděleny takto:

Belgie: 1200000 EUR

Francie: 900000 EUR

Nizozemsko: 32892000 EUR

Celkem: 34992000 EUR.

Tyto příspěvky se platí do souhrnného rozpočtu Evropské unie a jsou účelově vázány na tento program. Podle pracovního programu, o němž bude mezi přispívajícími zeměmi a Komisí dosaženo dohody, může část těchto příspěvků v rámci doplňkového programu pokrýt výdaje na provoz HFR během roku 2008.

Tyto příspěvky jsou pevně stanoveny a nelze je měnit s ohledem na změny provozních výdajů či výdajů na údržbu.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, http://eur-lex.europa.eu/