Rozhodnutí Komise ze dne 17. října 2002

kterým se zavádí společný rámec pro sdělování údajů potřebných pro provádění nařízení Rady (ES) č. 1407/2002 o státní podpoře uhelnému průmyslu (oznámeno po číslem K (2002) 3783)

Rozhodnutí Komise ze dne 17. října 2002,

kterým se zavádí společný rámec pro sdělování údajů potřebných pro provádění nařízení Rady (ES) č. 1407/2002 o státní podpoře uhelnému průmyslu (oznámeno po číslem K (2002) 3783)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1407/2002 ze dne 23. července 2002 o státní podpoře uhelnému průmyslu [1], a zejména na článek 12 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) V souladu s nařízením (ES) 1407/2002 Komise posuzuje opatření podpory uhelnému průmyslu oznámená členskými státy a rozhoduje o jejich souladu.

(2) Za tímto účelem mají členské státy oznámit Komisi veškerou finanční podporu, kterou hodlají poskytnout uhelnému průmyslu během těžebního roku. Musí upřesnit povahu podpory s odkazem na formy podpory stanovené v nařízení (ES) č. 1407/2002. Musí předložit Komisi všechny údaje nezbytné k výpočtu výrobních nákladů a jejich vztah k plánům oznámeným Komisi, zejména k plánům na uzavření a/nebo plánům přístupu k uhelným rezervám.

(3) Komise potřebuje mít k dispozici podrobné, srovnatelné a ověřitelné údaje, aby mohla zhodnotit soulad s podmínkami a kritérii stanovenými pro poskytnutí podpory. Proto je třeba stanovit společný rámec pro oznámení členských států týkající se plánů na uzavření a/nebo plánů přístupu uhelným rezervám a pro oznámení podpory uhelnému průmyslu.

(4) Pro zajištění údajů za referenční rok 2001 by se měl pro uvedený rok učinit odkaz na rozhodnutí Komise č. 3632/93/ESUO [2] ze dne 28. prosince 1993,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Toto rozhodnutí se vztahuje na předkládání plánů na uzavření a/nebo plánů přístupu k uhelným rezervám členskými státy, na jakékoliv změny takových plánů a na oznamování finančních opatření, která členské státy hodlají přijmout ve prospěch uhelného průmyslu v těžebním roce.

Článek 2

Pro účely tohoto rozhodnutí se "výrobní jednotkou" rozumí podzemní nebo povrchové uhelné dílo s příslušnou infrastrukturou, schopné produkce surového uhlí nezávisle na jiných výrobních jednotkách a v souladu s právními předpisy členského státu upravujícími bezpečnost a ochranu zdraví při práci v těžebním průmyslu.

Pro každou výrobní jednotku musejí být vypočitatelné "výrobní náklady" a "běžné výrobní ztráty", jak jsou definovány v čl. 2 odst. 2 písm. e) a f) nařízení (ES) č. 1407/2002.

Článek 3

Aby Komise mohla zhodnotit soulad s podmínkami a kritérii stanovenými v článku 4 a čl. 5 odst. 3 nařízení (ES) č. 1407/2002, členské státy sdělí údaje uvedené v čl. 9 odst. 4 a čl. 9 odst. 6 písm. b), c), e) a f) uvedeného nařízení, s použitím těchto tiskopisů:

a) tiskopis A.1 a B.1 v příloze I tohoto rozhodnutí pro hlubinné výrobní jednotky;

b) tiskopis A.2 a B.2 v příloze II tohoto rozhodnutí pro povrchové výrobní jednotky.

Článek 4

Aby Komise mohla zhodnotit soulad s podmínkami a kritérii stanovenými v čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 1407/2002, členské státy sdělí údaje uvedené v čl. 9 odst. 5 uvedeného nařízení, s použitím těchto tiskopisů:

a) tiskopis A.1 v příloze I a tiskopis D v příloze III tohoto rozhodnutí pro hlubinné výrobní jednotky;

b) tiskopis A.2 v příloze II a tiskopis D v příloze III tohoto rozhodnutí pro povrchové výrobní jednotky.

Článek 5

Aby Komise mohla zhodnotit finanční opatření ve prospěch uhelného průmyslu během následujícího těžebního roku, členské státy oznámí údaje uvedené v čl. 9 odst. 10 nařízení (ES) č. 1407/2002, s použitím těchto tiskopisů:

a) tiskopis B.1 a C.1 v příloze I tohoto rozhodnutí pro hlubinné výrobní jednotky;

b) tiskopis B.2 a C.2 v příloze II tohoto rozhodnutí pro povrchové výrobní jednotky.

Článek 6

Ve volném formátu se oznámí

a) údaje týkající se nákladů, které mají být pokryty podporou uvedenou v článku 7 nařízení (ES) č. 1407/2002, v souladu s kategoriemi nákladů definovanými v příloze A uvedeného nařízení;

b) údaje uvedené v čl. 9 odst. 2, čl. 9 odst. 6 písm. a), d) a g) a čl. 9 odst. 7 uvedeného nařízení.

Článek 7

Dokumenty získané nebo vytvořené vnitrostátními orgány při provádění tohoto rozhodnutí se shromažďují u jednotlivých vnitrostátních útvarů/služeb a musí být k dispozici Komisi.

Článek 8

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

 

V Bruselu dne 17. října 2002.

Za Komisi

Loyola De Palacio

místopředsedkyně

[1] Úř. věst. L 205, 2.8.2002, s. 1.

[2] Úř. věst. L 329, 31.12.1993, s. 12.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA I

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA II

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA III

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

© Evropská unie, http://eur-lex.europa.eu/