Dohoda mezi Kanadou a Evropským společenstvím

pro atomovou energii o spolupráci v oblasti jaderného výzkumu

Dohoda mezi Kanadou a Evropským společenstvím pro atomovou energii

o spolupráci v oblasti jaderného výzkumu

VLÁDA KANADY

(dále jen "Kanada") na jedné straně a

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ PRO ATOMOVOU ENERGII

(dále jen "Společenství") na straně druhé

(dále jen "smluvní strany"),

zvažujíce důležitost vědy a techniky pro svůj hospodářský a sociální rozvoj,

uznávajíce, že Kanada a Společenství společně uskutečňují vědecké a technologické programy v řadě oblastí jaderného výzkumu a že usnadnění další spolupráce by bylo vzájemným přínosem;

uznávajíce, že Dohoda o vědecké a technologické spolupráci mezi Kanadou a Evropským společenstvím vstoupila v platnost dnem 26. února 1996;

poznamenávajíce, že na základě Rámcové dohody mezi Kanadou a Evropskými společenstvími o obchodní a hospodářské spolupráci, která byla podepsána v roce 1976, byla uskutečňována aktivní spolupráce a výměna informací v řadě vědeckých a technologických oblastí;

poznamenávajíce, že byla rovněž uskutečňována aktivní spolupráce a výměna informací v oblasti mírového využívání jaderné energie na základě Dohody mezi vládou Kanady a Evropským společenstvím pro atomovou energii o spolupráci v oblasti mírového využití atomové energie, která byla podepsána v roce 1959, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "dohoda mezi Kanadou a Euratomem z roku 1959");

znovu potvrzujíce svůj závazek vzájemné spolupráce v oblasti jaderného výzkumu a ve vývoji, vyplývající z dohody mezi Kanadou a Euratomem z roku 1959;

s ohledem na prohlášení o vztazích mezi Evropským společenstvím a Kanadou přijaté dne 22. listopadu 1990, jakož i s ohledem na společné politické prohlášení o vztazích mezi Kanadou a EU a na společný akční plán Kanady a EU ze dne 17. prosince 1996;

připomínajíce, že Kanada a členské státy Společenství jsou smluvními stranami Smlouvy o nešíření jaderných zbraní a členy Mezinárodní agentury pro atomovou energii;

přejíce si posilovat spolupráci při mírovém a nevojenském využívání jaderného výzkumu, které nevede k jaderným výbuchům, a podporovat uplatňování výsledků takové spolupráce ve svůj hospodářský a sociální prospěch,

SE DOHODLY NA TĚCHTO USTANOVENÍCH:

Článek 1

Účel

Účelem této dohody je podporovat a usnadňovat spolupráci v oblastech společného zájmu týkajících se mírového a nevojenského využívání jaderné energie, kde smluvní strany podporují činnosti vykonávané v rámci výzkumu a vývoje za účelem posílení pokroku ve vědě a/nebo technice v těchto oblastech zájmů.

Článek 2

Definice

Pro účely této dohody se rozumí:

a) "činností vykonávanou v rámci spolupráce" jakákoli činnost vykonávaná na základě této dohody a zahrnující společný výzkum;

b) "informacemi" vědecké nebo technické údaje, výsledky nebo vědecké a výzkumné metody mající původ ve společném výzkumu a jakékoli další informace, které účastníci zainteresovaní na činnostech vykonávaných v rámci spolupráce, popřípadě samotné smluvní strany, považují za nezbytné;

c) "duševním vlastnictvím" pojem vymezený v článku 2 Úmluvy o založení Světové organizace duševního vlastnictví podepsané ve Stockholmu dne 14. července 1967;

d) "společným výzkumem" výzkum, který je finančně podporován buď jednou, anebo oběma smluvními stranami a který zahrnuje spolupráci účastníků jak z Kanady, tak ze Společenství. Veškerý výzkum uskutečňovaný na základě této dohody je společným výzkumem;

e) "účastníkem" fyzická osoba, právní subjekt, univerzita, výzkumný ústav nebo jakýkoli jiný subjekt a podnik účastnící se činnosti vykonávané v rámci spolupráce, včetně smluvních stran samotných.

Článek 3

Zásady

Spolupráce je uskutečňována v závislosti na použitelných právních předpisech a nařízeních a na základě následujících zásad:

a) společný prospěch;

b) reciproční možnosti přístupu k programům a činnostem ve spojitosti s účelem této dohody;

c) nediskriminace;

d) včasná výměna informací, které mohou mít vliv na činnosti účastníků vykonávané v rámci spolupráce;

e) účinná ochrana duševního vlastnictví a spravedlivé podílení se na právech k duševnímu vlastnictví;

f) vyvážené hospodářské a sociální přínosy z činností vykonávaných v rámci spolupráce ve prospěch Společenství a Kanady, které zohlední příspěvky jednotlivých účastníků a/nebo smluvních stran k těmto činnostem.

Článek 4

Oblasti spolupráce

Spolupráce může být uskutečňována v následujících oblastech výzkumu a vývoje:

1. záruky;

2. nakládání s jaderným odpadem, včetně jeho ukládání;

3. vyřazování jaderných zařízení z provozu;

4. radiační ochrana;

5. bezpečnost jaderných reaktorů;

6. řízená jaderné syntéza.

Článek 5

Formy spolupráce

a) Spolupráce může zahrnovat následující činnosti, avšak neomezuje se pouze na ně:

1. účast fyzických osob a právních subjektů, včetně samotných smluvních stran, univerzit, výzkumných ústavů a ostatních subjektů nebo podniků na výzkumných projektech každého z těchto subjektů nebo na dohodnutých multilaterálních projektech v souladu s pravidly, kterými se tyto projekty řídí, popřípadě s výhradou souhlasu třetích stran;

2. zvláštní bilaterální výzkumné projekty, které zavedly samotné smluvní strany, popřípadě které byly zavedeny na základě prováděcí dohody;

3. společné využívání zařízení;

4. výměna a poskytování informací a údajů;

5. výměna referenčních materiálů, vzorků, paliv, zařízení a přístrojů;

6. návštěvy a výměny vědců, techniků nebo ostatního personálu za účelem účasti na zasedáních, seminářích, sympóziích, workshopech a jiných výzkumných činnostech podle této dohody;

7. výměna informací o metodách, právních a správních předpisech a programech, které se na základě této dohody týkají spolupráce;

8. takové ostatní činnosti, které mohou být na základě této dohody vymezeny Smíšeným výborem pro vědeckotechnickou spolupráci v souladu s příslušnými politikami a programy smluvních stran.

b) Kromě případu, kdy se smluvní strany dohodnou jinak, se společné výzkumné projekty na základě této dohody uskutečňují až poté, co účastníci schválí společný technicko-organizační plán, jak je uvedeno v příloze této dohody.

Článek 6

Smíšený výbor pro vědeckotechnickou spolupráci (SVVTS)

b) Tuto dohodu spravuje Smíšený výbor pro vědeckotechnickou spolupráci (SVVTS) složený ze zástupců každé smluvní strany.

b) Úkolem SVVTS je:

1. podporovat a posuzovat činnosti, na které se vztahuje tato dohoda;

2. povolovat činnosti spadající do působnosti čl. 5 písm. a) bodu 8 jako činnosti vykonávané v rámci spolupráce podle této dohody;

3. seznamovat smluvní strany se způsoby zlepšování spolupráce, které jsou slučitelné se zásadami stanovenými touto dohodou;

4. poskytovat smluvním stranám výroční zprávu o úrovni, stavu a efektivitě spolupráce uskutečňované na základě této dohody;

5. hodnotit efektivitu a účinnost naplňování dohody a urovnávat veškeré spory mezi smluvními stranami, které se týkají výkladu této dohody;

6. vypracovávat a aktualizovat seznam kontaktních osob pro příslušné oblasti výzkumu.

c) SVVTS zasedá přibližně jednou za rok, přičemž zasedání se konají buď na území Společenství, anebo na území Kanady. Smluvní strany se mohou společně dohodnout na konání dalších zasedání.

d) SVVTS rozhoduje na základě konsensu. Zápisy včetně záznamů rozhodnutí a hlavních diskutovaných bodů se vedou na každém zasedání. Tyto zápisy schvalují osoby, které si každá smluvní strana zvolila, aby zasedáním předsedaly. Výroční zpráva SVVTS se dává k dispozici Společnému výboru pro spolupráci zřízenému na základě rámcové dohody mezi Kanadou a ES z roku 1976 o obchodní a hospodářské spolupráci a příslušným orgánům každé smluvní strany.

Článek 7

Financování

a) Činnosti vykonávané v rámci spolupráce jsou závislé na dostupnosti prostředků a podléhají právním a správním předpisům, politikám a programům Kanady a Společenství.

b) Náklady vzniklé účastníkům činnostmi vykonávanými v rámci spolupráce, na které se vztahuje tato dohoda, nevyžadují žádný převod prostředků mezi jednotlivými smluvními stranami.

Článek 8

Vstup personálu a zařízení

Každá smluvní strana podnikne všechny přiměřené kroky a bude se maximálně snažit v rámci platných právních a správních předpisů co nejvíce usnadňovat vstup na své území a výstup z něj, a to personálu, materiálu a zařízení účastníka (účastníků), které jsou využívány při činnostech vykonávaných v rámci spolupráce na základě této dohody.

Článek 9

Šíření a využívání informací

Šíření a využívání informací a správa, rozdělování a výkon práv k duševnímu vlastnictví vzniklému ze společného výzkumu na základě této dohody podléhají právním a správním předpisům, které každá smluvní strana používá, a zásadám uvedeným v příloze, která je nedílnou součástí této dohody.

Článek 10

Ostatní dohody a přechodná ustanovení

a) Touto dohodou se nahrazují a mění ustanovení rámcové dohody mezi Kanadou a Evropskými společenstvími o obchodní a hospodářské spolupráci, kterou se řídí stávající vědeckotechnická spolupráce.

b) Touto dohodou se doplňují ustanovení dohody mezi Kanadou a Euratomem z roku 1959.

c) S výhradou písmene a) tohoto článku nejsou touto dohodou dotčeny ostatní existující dohody nebo ujednání mezi smluvními stranami ani jakákoli dohoda či ujednání mezi smluvními stranami a třetími zeměmi.

d) Činnosti spadající do působnosti existujících dílčích dohod o spolupráci nebo memorand mezi smluvními stranami spadají nadále do působnosti těchto dohod nebo memorand.

e) Po uplynutí platnosti existujících dílčích dohod o spolupráci a memorand mezi smluvními stranami, jak je stanoveno v těchto dohodách a memorandech, přezkoumají smluvní strany situaci za účelem začlenění činností spadajících do působnosti těchto dohod nebo memorand do rámce této dohody.

Článek 11

Územní působnost

Tato dohoda se vztahuje na jedné straně na území Kanady a na straně druhé na území, na které se vztahuje Smlouva o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a to za podmínek stanovených uvedenou Smlouvou.

Článek 12

Vstup v platnost a ukončení platnosti

a) Tato dohoda vstupuje v platnost dnem, ke kterému si smluvní strany vzájemně písemně oznámí, že splnily své právní požadavky pro vstup této dohody v platnost.

b) Tato dohoda může být měněna dohodu smluvních stran. Změny vstupují v platnost dnem, ke kterému si smluvní strany vzájemně písemně oznámí, že splnily své právní náležitosti.

c) Každá smluvní strana může kdykoli ukončit platnost této dohody poté, co tento svůj úmysl písemně oznámí druhé smluvní straně alespoň dvanáct měsíců předem. Uplynutím nebo skončením platnosti dohody není dotčena platnost nebo doba platnosti jakýchkoli ujednání, která byla na základě ní přijata, ani zvláštní práva a povinnosti vzniklé v souladu s její přílohou.

Článek 13

Tato dohoda je sepsaná ve dvou vyhotoveních v jazyce anglickém, dánském, finském, francouzském, italském, nizozemském, německém, portugalském, řeckém, španělském a švédském, přičemž všechna znění mají stejnou platnost.

Na důkaz čehož připojili níže podepsaní zplnomocnění zástupci k této dohodě své podpisy.

 

V Ottawě dne 17. prosince 1998.

Za vládu Kanady

Za Evropské společenství pro atomovou energii

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

PŘÍLOHA O ŠÍŘENÍ A VYUŽÍVÁNÍ INFORMACÍ A O SPRÁVĚ, ROZDĚLOVÁNÍ A VÝKONU PRÁV K DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ

I. Vlastnictví, rozdělování a výkon práv

1. Účastníci společného výzkumu vypracovávají společné technicko-organizační plány (STOP), ve kterých by měly být obsaženy alespoň zásady týkající se vlastnictví a využívání duševního vlastnictví, jakož i publikace s informacemi a prvky duševního vlastnictví vytvořeného v rámci činností společného výzkumu [1]. Smluvní strany mohou STOP revidovat a příslušné financující agentury nebo oddělení smluvní strany podílející se na financování výzkumu je schvalují ještě před tím, než jsou uzavřeny jakékoli zvláštní smlouvy o spolupráci při výzkumu a vývoji, které na STOP odkazují. Při sestavování STOP se přihlíží k cílům společného výzkumu, k přispění jednotlivých účastníků, k výhodám a nevýhodám udělování licencí podle území nebo oblastí využití s přihlédnutím k požadavkům, které ukládají právní předpisy, k potřebám v případě řešení sporů a ke všem ostatním faktorům, které účastníci považují za přiměřené. Ve STOP se rovněž vymezují práva a povinnosti, které se týkají výzkumu a informací vytvořených hostujícími vědeckými pracovníky.

2. Informace nebo duševní vlastnictví vytvořené během společného výzkumu a nezahrnuté do STOP se rozdělují na základě zásad uvedených v bodě I.1 a v souladu se zásadami uvedenými ve STOP. V případě nesouhlasu, který nemůže být řešen prostřednictvím ujednaného řízení, jsou tyto nerozdělené informace nebo duševní vlastnictví společným vlastnictvím všech účastníků zapojených do společného výzkumu, jehož jsou tyto informace nebo duševní vlastnictví výsledkem, a každý účastník, na kterého se toto ustanovení vztahuje, má právo využívat tyto informace nebo duševní vlastnictví obchodně ve svůj prospěch bez územního omezení.

3. V souladu s platnými právními a správními předpisy zajistí každá smluvní strana, aby druhá smluvní strana a její účastníci mohly požívat práv k duševnímu vlastnictví, která jim připadla, v souladu se zásadami stanovenými v oddíle I této přílohy.

4. Při zachování podmínek hospodářské soutěže v oblastech, kterých se tato dohoda dotýká, se každá smluvní strana snaží zajistit, aby práva nabytá na základě této dohody a ujednání uzavřená na základě této dohody byla vykonávána způsobem, který podporuje zejména:

i) šíření a využívání informací vytvořených, uvedených v obecnou známost nebo jinak daných k dispozici na základě této dohody;

ii) přijetí a provádění mezinárodních norem.

II. Díla chráněná autorskými právy

S autorskými právy náležejícími smluvním stranám nebo jejich účastníkům bude zacházeno v souladu s Dohodou o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS), kterou spravuje Světová obchodní organizace.

III. Vědecké publikace

Aniž jsou dotčena ustanovení oddílu IV, a pokud není v rámci STOP dohodnuto jinak, publikují účastníci výsledky společného výzkumu společně. Kromě předchozího obecného pravidla se uplatňují následující postupy:

1. v případě, kdy jedna smluvní strana nebo veřejný subjekt této smluvní strany publikuje vědecké a technické časopisy, články, zprávy, knihy, včetně videozáznamů a software, vzniklé v rámci společného výzkumu na základě této dohody, má druhá smluvní strana s písemným souhlasem vydavatele nárok na celosvětovou nevýhradní, neodvolatelnou licenci, která je osvobozena od poplatků, na překládání, reprodukci, úpravu a publikaci těchto děl;

2. smluvní strany usilují v co největší možné míře o šíření literárních děl vědeckého charakteru vzniklých v rámci společného výzkumu na základě této dohody a o jejich publikaci nezávislými vydavateli;

3. veškeré kopie díla chráněného autorskými právy, které mají být veřejně šířeny a které byly pořízeny na základě tohoto ustanovení, musí obsahovat jméno(a) autora(ů) díla, pokud uvedení svého jména výslovně neodmítne (ou). Na kopiích musí být rovněž zřetelně uvedeno poděkování spolupracujícím smluvním stranám.

IV. Utajované informace

A. Utajované informace listinného charakteru

1. Účastníci určí v co nejkratší možné době a pokud možno v rámci STOP, které informace si v souvislosti s touto dohodou přejí utajit, přičemž zohlední mimo jiné i následující kritéria:

- důvěrnost informací v tom smyslu, zda dotyčné informace nejsou jako celek nebo v konkrétní sestavě či souboru obecně známy nebo zpřístupněny zákonnými prostředky odborníkům v této oblasti,

- skutečná nebo potenciální obchodní hodnota informací, která je důsledkem jejich důvěrného charakteru,

- dřívější ochrana informací v tom smyslu, zda osoba k tomu oprávněná učinila na základě okolností přiměřená opatření pro zachování jejich důvěrného charakteru.

2. Účastníci běžně neposkytují smluvním stranám utajované informace. Pokud si smluvní strany uvědomí, že mají takové informace k dispozici, respektují jejich důvěrný charakter a bez písemného souhlasu účastníka(ů), kterému nebo kterým tyto informaci náležejí, je dále nešíří. Platnost tohoto omezení končí automaticky, jakmile vlastník tyto informace bez omezení poskytne odborníkům daného oboru.

3. Každá smluvní strana zajistí, aby utajované informace, které si mezi sebou na základě této dohody sdělují, byly pro druhou smluvní stranu okamžitě rozpoznatelné, např. prostřednictvím vhodného označení nebo zmínkou o omezení. Totéž se vztahuje na jakoukoli reprodukci uvedených informací, a to ať již celkovou, nebo částečnou.

4. Informace utajované na základě této dohody, které byly získány od druhé smluvní strany, může přijímající smluvní strana sdělovat osobám v rámci této strany nebo osobám, které zaměstnává, a ostatním dotyčným oddělením nebo agenturám, které jsou k tomu pro účely probíhajícího společného výzkumu oprávněny, za podmínky, že šíření uvedených informací je předmětem písemné dohody o důvěrném charakteru a že jsou tyto informace jako takové okamžitě rozpoznatelné.

5. S předchozím písemným souhlasem smluvní strany poskytující informace utajované na základě této dohody může přijímající smluvní strana tyto informace šířit ve větším rozsahu, než který umožňuje odstavec 4. Smluvní strany při určování postupů pro podávání žádosti a získávání předběžného nezbytného písemného povolení k rozsáhlejšímu šíření spolupracují a každá smluvní strana uděluje takové schválení v rozsahu, který jí umožňují vnitrostátní politiky a právní a správní předpisy.

B. Utajované informace nelistinného charakteru

S utajovanými informacemi nelistinného charakteru nebo s ostatními důvěrnými informacemi či informacemi požívajícími zvláštních práv, poskytovanými během seminářů nebo ostatních zasedání organizovaných na základě této dohody nebo s informacemi vzniklými v důsledku přijímání zaměstnanců, využívání zařízení nebo které jsou výsledkem společných projektů, jednají smluvní strany nebo jejich účastníci podle zásad vymezených v oddílu IV A, avšak za podmínky, že příjemce uvedených utajovaných informací nebo ostatních důvěrných informací či informací požívajících zvláštních práv byl předem písemně upozorněn na důvěrný charakter sdělovaných informací.

C. Ochrana

Každá smluvní strana použije všech prostředků, aby zajistila, že utajované informace, které obdržela na základě této dohody, budou v souladu s touto dohodou chráněny. Pokud jedna ze smluvních stran zjistí, že není nebo by nemusela být schopna vyhovět ustanovením o nešíření uvedeným v písmenech A a B, uvědomí o tom okamžitě druhou smluvní stranu. Dotyčné smluvní strany tedy vzájemně konzultují vhodná opatření, která mají přijmout.

[1] Určující charakteristiky těchto JTMP jsou uvedeny v dodatku.

--------------------------------------------------

Dodatek

Určující charakteristiky společného technicko-organizačního plánu (STOP)

STOP je zvláštní smlouva, kterou mezi sebou uzavírají účastníci společného výzkumu a ve které jsou vymezena jejich jednotlivá práva a povinnosti. Pokud jde o práva k duševnímu vlastnictví, upravuje STOP obvykle otázky vlastnictví, ochrany, uživatelských práv pro účely výzkumu a vývoje, využívání a šíření a rovněž jsou zde obsažena ustanovení týkající se společné publikace, práv a povinností hostujících vědeckých pracovníků a postupy při řešení sporů. STOP může rovněž obsahovat obecné nebo specifické informace, pravidla, kterými se řídí šíření utajovaných informací, způsoby udělování licencí a informace o podmínkách prezentace výsledků.

© Evropská unie, http://eur-lex.europa.eu/