Rozhodnutí Rady ze dne 18. dubna 2005

kterým se mění rozhodnutí Rady ze dne 16. prosince 1980, kterým se zřizuje Poradní výbor pro program jaderné syntézy

Rozhodnutí Rady ze dne 18. dubna 2005,

kterým se mění rozhodnutí Rady ze dne 16. prosince 1980, kterým se zřizuje Poradní výbor pro program jaderné syntézy

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména na čl. 7 čtvrtý pododstavec této smlouvy,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2002/668/Euratom ze dne 3. června 2002 o šestém rámcovém programu Evropského společenství pro atomovou energii (Euratom) v oblasti jaderného výzkumu a vzdělávání, který rovněž přispívá k vytváření Evropského výzkumného prostoru (2002 až 2006) [1],

s ohledem na rozhodnutí Rady 2002/837/Euratom ze dne 30. září 2002, kterým se přijímá specifický program (Euratom) pro výzkum a odborné vzdělávání v oblasti jaderné energie (2002 – 2006) [2], a zejména na čl. 6 odst. 2 uvedeného rozhodnutí, který stanoví, že za účelem provádění specifického programu je Komisi nápomocen poradní výbor a že pokud jde o aspekty související s jadernou syntézou, jsou složení tohoto výboru a podrobná operativní pravidla a postupy, které se použijí, stanoveny v rozhodnutí Rady 4151/81 ATO 103 ze dne 16. prosince 1980, kterým se zřizuje Poradní výbor pro program jaderné syntézy [3] (dále jen "rozhodnutí Rady ze dne 16. prosince 1980"),

s ohledem na akt o přistoupení z roku 2003, a zejména na článek 51 tohoto aktu,

s ohledem na rozhodnutí Rady ze dne 16. prosince 1980, kterým se zřizuje Poradní výbor pro program jaderné syntézy, a zejména na odstavec 14 uvedeného rozhodnutí, který stanoví hlasovací systém tohoto výboru,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Poradní výbor pro program jaderné syntézy vydává stanoviska na základě systému váženého hlasování v případech, kdy podle odst. 5 písm. g) rozhodnutí Rady ze dne 16. prosince 1980 definuje priority za účelem přidělení přednostní podpory.

(2) Dne 21. října 2004 Poradní výbor pro program jaderné syntézy jednomyslně doporučil, aby byl jeho systém váženého hlasování, který by se měl používat v rámci výboru uvedeného v odstavci 14 rozhodnutí Rady ze dne 16. prosince 1980 ohledně aspektů souvisejících s jadernou syntézou, upraven tím způsobem, že bude v důsledku přistoupení nových členských států zahrnovat rovněž jejich hlasovací práva.

(3) S ohledem na výše uvedené by se rozhodnutí Rady ze dne 16. prosince 1980 mělo nyní odpovídajícím způsobem změnit,

ROZHODLA TAKTO:

Jediný článek

V odstavci 14 rozhodnutí Rady ze dne 16. prosince 1980 se poslední dvě věty nahrazují tímto:

"Stanoviska vztahující se k odst. 5 písm. g) se přijímají na základě tohoto systému váženého hlasování:

Belgie | 2 |

Česká republika | 2 |

Dánsko | 2 |

Německo | 5 |

Estonsko | 1 |

Řecko | 2 |

Španělsko | 3 |

Francie | 5 |

Irsko | 2 |

Itálie | 5 |

Kypr | 1 |

Lotyšsko | 1 |

Litva | 2 |

Lucembursko | 1 |

Maďarsko | 2 |

Malta | 1 |

Nizozemsko | 2 |

Rakousko | 2 |

Polsko | 3 |

Portugalsko | 2 |

Slovinsko | 1 |

Slovensko | 2 |

Finsko | 2 |

Švédsko | 2 |

Spojené království | 5 |

Švýcarsko | 2 |

Celkem | 60 |

K přijetí stanoviska je potřeba nejméně 31 kladných hlasů odevzdaných nejméně čtrnácti delegacemi."

 

V Bruselu dne 18. dubna 2005.

Za Radu

J. Krecké

předseda

[1] Úř. věst. L 232, 29.8.2002, s. 34.

[2] Úř. věst. L 294, 29.10.2002, s. 74.

[3] Nezveřejněné, ale naposledy pozměněné rozhodnutím Rady 95/1/ES, Euratom, ESUO (Úř. věst. L 1, 1.1.1995, s. 1).

© Evropská unie, http://eur-lex.europa.eu/